19 skal være Troms Romsa 20 skal være Finnmark Finnmárku

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19 skal være Troms Romsa 20 skal være Finnmark Finnmárku"

Transkript

1 Kommentarer til høringsdokument Administrative og statistiske inndelinger 4.5 Dato: 19. mai 2014 Standard: Administrative og statistiske inndelinger versjon 4.5 KV,TEE = Kartverket, Trond Espelund KV, AS = Kartverket, Anne Svanevik Kapittel vedlegg/ figure/ Kommentarer KV,TEE 2 s6, Punktum mangler etter noen setninger i kolonnen 'Grunnlag for endringer' - Versjon 3.2 og 4.0. KV,TEE s6, 4 setninger under kolonnen 'Endring' mangler punktum. KV,TEE s6 Ny objekttype foreslås, vitnestein. Vitnestein er de rundaktige steinene på siden av hjertesteinen i en 5- steins riksrøys. Steiner på hver side av en merkestein kalles også vitnesteiner. Sett inn punktum. Sett inn punktum. KV,TEE s7 ØvrigeHjelpemerke til entall? ØvrigHjelpemerke? KV,TEE s6-8 Sjekke ut om bruk av stor/liten bokstav er konsekvent Eks. registrertekoordinater vs. RegistrertHøyde. KV,TEE s8 Slette komma etter InternasjonaltFarvann. KV,TEE 5 Termer skal i prinsippet skrives med små bokstaver. Eks. inndelingsgrenser. KV,TEE s23 Tabell Assosiasjoner. Kan det være nødvendig med så mange like linjer? KV,TEE s26-27 Tabell Assosiasjoner. Kan det være nødvendig med så mange like linjer? Eks. Fra AdministrativEnhet. Til AdministrativEnhet. Slette linjer? KV,TEE s28 Mangler en bokstav i økonomisregion. økonomiskregion. KV,TEE s34 Punktum mangler på slutten av Merknad. Vi innfører ikke en ny objekttype. Vitnestein er en del av riksrøys., det er stort sett realiseringsassosiasjoner som dette gjelder. Disse fjernes i neste versjon av rapporten., det er stort sett 2 kommentar: ge = generell, te = teknisk, re= redaksjonell NB Kolonnene 1, 2, 4, 5 og 6 er obligatoriske side 1 av 10

2 Figur / KV,TEE s34 Skal ikke fylkeslista inneholde samiske navn? Eks. Troms - Romsa. KV, AS ge Det er mange feil og mangler i kodelistene for fylker og kommuner hva gjelder samiske og kvenske navn 19 skal være Troms Romsa 20 skal være Finnmark Finnmárku KV,TEE s35-47 Kommunelista mangler en rekke historiske kommuner, dvs. som er utgåtte. KV, AS ge Det er mange feil og mangler i kodelistene for fylker og kommuner hva gjelder samiske og kvenske navn Eks Heidal (nummer ombrukt til Nord-Fron) skal være Snåase Snåsa 1849 skal være Hamarøy Hábmer 1850 skal være Divtasvuodna Tysfjord 1939 skal være Storfjord Omasvuotna Omasvuono 1940 bindestreken mellom samisk og norsk navn erstattes med tankestrek 2011 bindestreken mellom samisk og norsk navn erstattes med tankestrek 2020 skal være Porsáŋgu Porsanger Porsanki 2021 skal være Kárášjohka Karasjok (aksent mangler over s, bindestrek erstattes med tankestrek) 2025 bindestreken mellom samisk og norsk navn erstattes med tankestrek 2027 bindestreken mellom samisk og norsk navn erstattes med tankestrek Dette er en sak som tas opp på neste møte til SOSI AG 1. Vi beholder dagens versjon av kodelista. Åpenbart problematisk å legge inn samiske tegn og tankestrek i EA. Det som er gjeldende er det som står i det offisielle standarddokumentet versjon 4.5. Vi har lagt til en merknad på kodelisten. Navnene er innført, men med manglende samiske tegn i modellen. KV,TEE s55 Punktum mangler etter merknad til grensemerkenummer. KV,TEE s55 MarkertPunkt - merknad kompletteres. Merknad: Borhull med ring rundt (ca. 25 cm i diameter), opprinnelig med hvitmalt, spisset trepæl hvor løsmasser; pælene er ikke vedlikeholdt og borte nå. 2 kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell side 2 av 10

3 Figur / KV,TEE s55 grensegatebredde. Definisjon endres til: bredde av området på begge sider av riksgrensen som er ryddet for vegetasjon høyere enn 0,5 m Merknad: 5 m for riksgrensene Norge-Finland og Norge-Sverige, 8 m for riksgrensa Norge- Russland. KV,TEE s57 riksrøysnavn, merknad endres. Merknad: Kan være norsk, svensk, finsk (kvensk) eller samisk. KV,TEE s58 materialebolt, definisjon endres. beskriver hvilket materiale bolten består av KV,TEE s58 nummer, definisjon endres litt, og merknad legges inn. unik i stedet for unikt, og Merknad: For eksempel Rr57SbII. KV,TEE s59 StorUtligger, endre definisjon. røys som ligger mellom riksrøyser med stor avstand, eller der fri sikt mellom disse mangler, definerer ikke grensas beliggenhet KV,TEE s59 nummer, merknad endres. Merknad: Arves etter nærmeste sydliggende riksgrensepunkt. For eksempel 57u1. KV,TEE s59 navn, merknad endres. Merknad: Kan være norsk, svensk, finsk (kvensk) eller samisk. KV,TEE s60 Vassdragspunkt, merknad endres. Merknad: Ikke definert som punkt i grensemerkeprotokollen. Ikke punkt mellom stolpepar. KV,TEE s60 Viserstein, definisjon endres samt ny merknad. fastmuret, oppreist stein som ligger i direkte tilknytning til riksrøys for å vise retningen til forrige og neste riksrøys KV, TEE s60 ØvrigeHjelpemerke endres. ØvrigHjelpemerke. KV, TEE s61 inskripsjonhjertestein, definisjon endres. tekst på norsk og svensk side av hjertesteinen KV, TEE s61 bildehjertestein, definisjon endres. link til bilde(r) som viser hjertesteinen Definisjonen endres ikke. Dette fordi linken bare gjelder ett bilde. Det er likevel mulig å ha flere linker. KV, TEE s61 grensemerkenummer, definisjon endres. nummer på riksrøys eller brytningspunkt 2 kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell side 3 av 10

4 Figur / KV, TEE s61 nordkoordinat, definisjon endres. avstand fra ekvator i UTM-projeksjonen regnet i meter KV, TEE s61 østkoordinat, definisjon endres. avstand fra sentralmeridian i UTM-projeksjonen regnet i meter KV, TEE s62 arbeidutført endres? arbeidutførtdato KV, TEE s63 Tilføyelse i kodeliste. OffentligGodkjentGrensemerke, har innført ny kode OffentligGodkjentGrensemer ke. Samtidig har vi fjernet kode Teiggrensemerke. KV, TEE s65 Generell feil i modellene er doble kolontegn, :: Rettes til enkle hvis mulig. Dette er UML-syntaks, skal ikke rettes. KV, TEE s73-74 Landsdel, mange like injer under Assosiasjoner. Slette noen?, det er stort sett KV, TEE s90-91 Bydel, mange like injer under Assosiasjoner. Slette noen?, det er stort sett KV, TEE s92-93 Skolekrets, mange like injer under Assosiasjoner. KV, TEE s94-95 Valgkrets, mange like injer under Assosiasjoner. KV, TEE s105 Bispedømme, mange like injer under Assosiasjoner. Slette noen? Slette noen? Slette noen?, det er stort sett, det er stort sett, det er stort sett 2 kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell side 4 av 10

5 Figur / KV, TEE s108 Sokn, mange like injer under Assosiasjoner. Slette noen?, det er stort sett KV, TEE s110 Hvorfor skal egentlig bispedømmenavnene skrives med kun store bokstaver? KV, TEE s Hvorfor skal egentlig prostinavnene skrives med kun store bokstaver? KV, TEE s Hvorfor skal egentlig soknenavnene skrives med kun store bokstaver? KV, TEE s Postnummerområde, mange like injer under Assosiasjoner. Miljodir ge Vi mener det er uheldig at man tar inn enkeltkodelister fra Inspire uten at det har vært en bred diskusjon om hvordan disse spesifikasjonene skal implementeres i SOSI og uten at forholdet til eksisterende objekttyper er avklart. For Miljødirektoratet gjelder dette blant annet Naturvernområder. Innenfor Naturvernområder vil en grenseoppgang måtte foretas overfor eksisterende verneområder, men også Foreslåtte naturvernområder og Restriksjonsområder. Generelt vil denne problemstillingen gjelde alle typer områder som faller inn under definisjonen av LovVirkeområde og som allerede er definert som tema i SOSI. Kulturminnevern er et nærliggende eksempel. Det er tenkelig at etablerte verneområder i henhold til sektorlovverk ikke er påtenkt her, men dette utfordrer samtidig den antatte idéen bak objekttypen. Skrives med kun stor forbokstav? Skrives med kun stor forbokstav? Skrives med kun stor forbokstav? Slette noen?, det er stort sett Vi har valgt å begrense standardiseringsarbeidet. Det er tenkt at fagområdene bruker sine spesifikke standarder der det finnes. Det legges inn en forklaring til objekttypen LovVirkeområde under kap. 6. Det er lagt til en sak i meldingsregisteret slik at dette harmoniseringsbehovet på tvers av fagområder og INSPIRE diskuteres i SOSI AG 1 (se også ngsregister/issues/1034) 2 kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell side 5 av 10

6 Figur / Miljodir ge Med eksempel Naturvernområder er det overlapp mellom egenskaper som forutsettes etablert innenfor objekttypen LovVirkeområde og egenskaper som allerede er standardisert under Naturvernområder. Dette må i tilfelle ryddes og avklares. Miljodir ge Oversettelsene og definisjonene må gjennomgås (eks noise = støy). Det må også diskuteres om denne skal tilpasses slik at den gir mening for norske forhold eller om den skal oversettes direkte Miljodir ge Oversettelsene og definisjonene må gjennomgås. Det må også diskuteres om denne skal tilpasses norske forhold Eks. "Nitratsårbart område" er ikke et begrep som brukes. Det kalles "Sårbart område" og er definert i forholdt til Nitratdirektivet. Dette kommer ikke fram i definisjonen Har bedt Miljødirektoratet å komme med ytterligere forklaringer, men har ikke fått tilbakemelding innenfor prosjektets tidsramme. Har bedt Miljødirektoratet å komme med ytterligere forklaringer, men har ikke fått tilbakemelding innenfor prosjektets tidsramme. Nitratsårbart område endret til Sårbart område. Definisjonen endret til: arealer som drenerer inn forurenset eller truet farvann og som bidrar til nitratforurensning, og er definert i forholdt til Nitratdirektivet KV, TEE s Alle attributtene skal ha liten forbokstav? Store til små forbokstaver. Kodene i en kodeliste kan skrives med stor eller liten forbokstav. Endres ikke. KV, TEE s Alle attributtene skal ha liten forbokstav? Store til små forbokstaver. Kodene i en kodeliste kan skrives med stor eller liten forbokstav. Endres ikke. KV, TEE s Alle attributtene skal ha liten forbokstav? Store til små forbokstaver. Kodene i en kodeliste kan skrives med stor eller liten forbokstav. Endres ikke. KV, TEE s Alle attributtene skal ha liten forbokstav? Store til små forbokstaver. Kodene i en kodeliste kan skrives med stor eller liten forbokstav. Endres ikke. 2 kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell side 6 av 10

7 Figur / KV, TEE s183 Tillegg til merknad. Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt på sfæroiden (såkalt geodetisk linje). Grunnlinjepunktene skal være valgt slik at det ikke fins tørt land ved fjære sjø utenfor forbindelseslinjen mellom grunnlinjepunktene. KV, TEE s184 Gråsonen, tillegg til definisjonen, ny merknad. havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 og fornyet på årsbasis mellom Norge og Russland Merknad: Avtalen falt bort ved ikrafttredelsen av avgrensningslinjeavtalen av 7. juli KV, TEE s186 Kystkontur, tillegg til merknad. Merknad: Tilsvarer objekttype Kystkontur i fagområdestandard Kyst og sjø, for tiden sammenfallende med høyvannslinjen. Delvis overtatt, definisjonen er nå slik: havområde som tidligere ble regulert av avtale av 11. januar 1978 og fornyet på årsbasis mellom Norge og Russland. Avtalen falt bort ved ikrafttredelsen av avgrensningslinjeavtalen av 7. juli 2011 Merknad endret til: Tilsvarer objekttype Kystkontur i fagområdestandard Kyst og sjø 4.0. Vi endrer ikke merknaden ihht. forslag da egenskapen kystreferanse gir tilsvarende informasjon. KV, TEE s191 Stedsnavnet Fiskehalvøya i merknad til Sektorlinje er feilskrevet, samt punktum i slutten av merknad. KV, TEE s196 YttergrenseTilstøtendeSone, Fastland-Norge rettes og komma strykes til sist i definisjonen. KV, TEE Vedlegg A s205 særavgiftsgrense, merknad - siste setning, stor i etter punktum. Fiskerhalvøya, pluss punktum sist i merknad. ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands- Norge Skal ikke inngå i noen kart, da linjen strekker seg over andre staters maritime soner. Inngår ikke i KVs hovedprodukt, men leveres etter ønske. 2 kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell side 7 av 10

8 Figur / Har lagt til en setning om ansvarlig etat under kapittel 3 Omfang og er nevnt som faglig ansvarlig under kapittel 2 Historikk og status. Hvis ser harmoniseringsbehov mellom sine standarder og SOSI standarden, bør det søkes om et nytt standardiseringsprosjekt. Det finnes noen mekanismer i SOSI som gjør det mulig å modellere historisk informasjon på produktspesifikasjonsnivå. Her henvises det til egenskapene gyldigfra og gyldigtil til SOSI objektet under SOSI Generelle konsepter/sosi Generelle typer/generelle typer 4.5 i SOSI modellregister (har blitt brukt som de facto standard hittil, men publiseres som offisiell versjon i løpet av sommeren 2014). I tilfelle at har behov utover det, bør det søkes om et nytt standardiseringsprosjekt. 2 kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell side 8 av 10

9 Figur / Det er uklart hvilke objekttyper som evt. har gått ut ser behov for å fortsatt ha i standarden. Bortsett fra det er det mulig å basere seg på objekttyper som er definert i en tidligere versjon av standarden under arbeid med en produktspesifikasjon. Historikk med tanke på gyldighetsdato finnes det mekanismer for i standarden (se kommentar over). Års datasett håndteres på produktspesifikasjonsnivå, dette kan ikke styres i standarden. 2 kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell Når det gjelder historiske grenser og her tolkes det i den forstand at man ser behov for objekttyper med historiske navn så er det et tema som kan være aktuelt for flere fagområdestandarder. Omfanget av denne diskusjonen kvalifiserer til et eget standardiseringsprosjekt på tvers av fagområdene. Hvis vil ta en aktiv rolle i det bes det om en mer detaljert beskrivelse av problemet som kan være utgangspunkt for en prosjektsøknad. side 9 av 10

10 Figur / Her tolkes det slik at ser behov for nye objekttyper. Det bes om en mer detaljert beskrivelse med evt. attributter og avhengigheter til evt. eksisterende objekttyper. Dette vil da tas hensyn til under en ny revisjon av standarden. Forslaget er for lite konkret til at vi kan lage egne objekttyper i standarden. Det skisserte problemet kan også til en viss grad løses på produktspesifikasjonsnivå. For å avklare behov og/eller evt. misforståelser bes til å ta initiativ til dialog med standardiseringssekretariatet i Kartverket. Dette er et aktuelt tema for SOSI generelt og fagområdet Administrative og statistiske inndelinger. Det er opprettet en sak i SOSI meldingsregister ang. dette (se link nedenfor). ngsregister/issues/ kommentar: ge = generell te = teknisk, re = redaksjonell side 10 av 10

Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekommunale barnehager Pensjonskostnad, kapitalkostnad, åpne barnehager Lars Håkonsen, Knut Løyland og Ailin Aastvedt TF-rapport nr. 333 2014 Tittel: Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 1-2 SOSI standard - versjon 3.0 1-3 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING

Detaljer

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0

FYSAK. Plandata til SOSI ver. 4.0 Statens kartverk Landdivisjonen Handbok i PROFF 3 Dokument tittel: FYSAK Plandata til SOSI ver4.0 Side 1 av 22 Dokument nr.: SKLD/ Versjon: 1.0 Filident: FYSAK - Plandata til SOSI ver40_20080915.doc Iverksettingsdato:

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby

PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Datatilsynets referanse: 11/00291-19/MAB PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Personvernnemndas avgjørelse

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

Analyse og metodeutvikling for identifisering av enheter i merverdiavgiftsmanntallet. Delprosjekt konvertering Enhetsregisterprosjektet

Analyse og metodeutvikling for identifisering av enheter i merverdiavgiftsmanntallet. Delprosjekt konvertering Enhetsregisterprosjektet 9417 Notater 18. juli 1994 Hege Margrethe Bogstrand Analyse og metodeutvikling for identifisering av enheter i merverdiavgiftsmanntallet Delprosjekt konvertering Enhetsregisterprosjektet Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Release dato 23.08.05 Sist Endret dato

Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Release dato 23.08.05 Sist Endret dato Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.2 Release dato

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Standard for begrepskoordinering

Standard for begrepskoordinering Standard for begrepskoordinering Versjon/dato: 1.0 / 2013-02-13 Denne versjonen: Siste versjon er tilgjengelig fra: Spørsmål og kommentarer rettes til: standard@difi.no Om dokumentet Standard for begrepskoordinering

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Brukerveiledning. Naturbase kart. Versjon 16. februar 2015

Brukerveiledning. Naturbase kart. Versjon 16. februar 2015 Brukerveiledning Naturbase kart Versjon 16. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Grunnleggende om Naturbase kart... 3 1.2 Nødvendige nettleserinnstillinger... 3 1.3 Begreper... 4 2. Oversikt over

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer