Tidligpensjon til jordbrukere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidligpensjon til jordbrukere"

Transkript

1 Tidligpensjon til jordbrukere Formålet med ordningen er: Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket.

2 Enbrukerpensjon - tobrukerpensjon Det kan ytes enbrukerpensjon fra bruker fyller 62 år Det kan ytes tobrukerpensjon fra bruker fyller 62 år og ektefelle/samboer er 57 år (eller mer)

3 Overdragelse Hjemmelen til landbrukseiendommen må være tinglyst på ny eier. Hvis søker har vært forpakter skal det foreligge en skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen. Ny eier/forpakter kan ikke være ektefelle/samboer til den som søker om tidligpensjon. Bruker og/eller ektefelle/samboer kan ikke lenger eie landbrukseiendom, drive eller ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk.

4 Overdragelse - dispensasjoner Bruker og ektefelle/samboer eier hver sin landbrukseiendom og disse drives som selvstendige enheter. Det kan ytes tidligpensjon til den som overdrar sin eiendom uten krav om at den andre også må overdra. De kan få hver sin enbrukerpensjon på grunnlag av hver sin overdragelse. Bruker eller ektefelle/samboer er eier av landbrukseiendom som benyttes som fritidseiendom. Den må ikke være i drift, og må vurderes som at den ikke vil komme i drift. Det

5 Referanseperiode referanseinntekt Referanseperiode: 5 sammenhengende år der siste år er 2 år tilbake i tid i forhold til søknadsåret. Dvs. de siste 5 kjente ligningsår ved søknadstidspunktet. I 2013: Referanseinntekt: Summen av næringsinntekt jordbruk/gartneri og skogbruk i referanseperioden dividert på 5.

6 Krav til referanseinntekt Brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må være minst kr Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk/gartneri må utgjøre minst 25% av samlet referanseinntekt. Enbruker: Brukers referanseinntekt må utgjøre minst 67% av brukers samlede inntekt, eller brukers og ektefelles samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50% av deres samlede inntekter. Tobruker: Ektefelle/samboer må ha mindre enn kr i annen inntekt. Brukers og ektefelles samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50% av deres samlede inntekter.

7 Samordning Det ytes ikke tidligpensjon for tidsrom det ytes avtalefestet pensjon (AFP) eller stønad fra folketrygden (uførepensjon, arbeidsavklaringspenger, gjenlevendepensjon). Ubegrenset inntekt i tillegg til tidligpensjon. Fleksibelt alderspensjon kan kombineres med tidligpensjon.

8 Verdt å merke seg Tidspunkt for overdragelse må planlegges i god tid, slik at inntektssammensetningen kan tilpasses kravene i ordningen. Det kan sendes en forhåndssøknad slik at søkeren får bekreftelse på om tidligpensjon innvilges før eiendommen overdras. Det ligger utfyllende informasjon om tidligpensjon på SLF s nettsider.

9

10 1. Formål * Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket * Gjelder for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk

11 3. Definisjoner 3) Referanseperiode; 5 sammenhengende år der siste år er 2 år tilbake i tid i forhold til søknadsåret. Hele år er gjeldende. Dvs. de siste 5 kjente ligningsår ved søknadstidspunktet. Ved søknad i 2013 er referanseperioden ) Referanseinntekt; Summen av inntektene under i referanseperioden dividert på 5 - Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk - Sykepenger opptjent av slik virksomhet - Lønn fra bruker til samboer for dennes arbeid på

12 3. Definisjoner 5) annen inntekt; Summen av inntektene under i referanseperioden dividert på 5 - Lønnsinntekt - Næringsinntekt fra fiske, fangst og annen næring som ikke omfattes av dispensasjonsbestemmelsene i 7 - Utbetalte sykepenger opptjent ved slik virksomhet - Utbetalte dagpenger - Utbetalt uførepensjon, foreløpig uførestønad,

13 3. Definisjoner 6) samlet inntekt; Summen av referanseinntekt og annen inntekt 7) enbrukerpensjon; Tidligpensjon som ytes bruker 8) tobrukerpensjon; Tidligpensjon som ytes bruker og dennes ektefelle/samboer

14 4. Overdragelse * Hjemmelen til landbrukseiendommen må være tinglyst på ny eier. * Ved forpaktning skal det foreligge en skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen. * Ny eier/forpakter kan ikke være ektefelle/samboer til den som søker tidligpensjon. * Bruker og/eller ektefelle/samboer kan ikke lenger eie landbrukseiendom, drive eller ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri eller skogbruk.

15 4. Overdragelse * Dato for tinglysning på ny eier er dato for gjennomført overdragelse. * Overdragelsen kan skje før bruker fyller 62 år og kan søke om tidligpensjon. Forutsetningen er at krav til referanseinntekt oppfylles. * Det stilles ikke krav til hvordan eiendommen drives etter overdragelsen. * Overdrageren kan ha forpaktet eller leid bort eiendommen før overdragelsen. Inntektene av dette må da være ført som næringsinntekt slik at kravet til referanseinntekt tilfredsstilles.

16 4. Overdragelse Dispensasjoner * Bruker og ektefelle/samboer eier hver sin landbruks- eiendom og disse drives som selvstendige enheter. Det kan ytes tidligpensjon til den som overdrar sin eiendom uten krav om at den andre også må overdra. De kan få hver sin enbrukerpensjon på grunnlag av hver sin overdragelse. * Bruker eller ektefelle er eier av landbrukseiendom som har karakter av fritidseiendom. Den må ikke være i drift, og må vurderes som at den ikke vil komme i drift. Det kan ytes tidligpensjon uten at slik eiendom

17 5. Varighet i næringen Bruker må enten a) ha drevet jordbruk/gartneri selv i minst 15 år eller b) ha leiet ut til landbruksdrift i perioden slik at den samlede perioden for egen drift og utleie utgjør minst 15 år Ved tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ved overdragelsestidspunktet ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen de siste 5 år. Det er ikke anledning til å søke om overgang fra enbruker- til tobrukerpensjon eller omvendt.

18 6. Aldersgrenser Bruker: * må ha fylt 62 år * utbetales til og med utgangen av den måned bruker fyller 67 år Ektefelle/samboer: * må ha fylt 57 år * utbetales til og med utgangen av den måned bruker fyller 67 år, forutsatt at bruker er eldst * dersom ektefelle er eldst, går den ut ved fylte 67 år, mens bruker fortsetter til fylte 67 år

19 7. Referanseinntekten og 8. og 9. Tilleggskrav * Brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må minst være kroner. * Gjennomsnittlig næringsinntekt i referanseperioden fra jordbruk/ gartneri må utgjøre minst 25% av samlet referanseinntekt. * Enbruker: Brukers referanseinntekt må utgjøre minst 67% av brukers samlede inntekt, eller brukers og ektefelles samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50% av deres samlede inntekter. * Tobruker: Ektefelle/samboer må ha mindre enn kroner i annen inntekt, og brukers og ektefelles samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50% av deres samlede inntekter.

20 7. Referanseinntekten Dispensasjoner Fra kravet til kroner i referanseinntekt for: - Heltidsbrukere som har hatt et generelt lavt inntektsnivå - Brukere som har fått redusert næringsinntekt som følge av ekstraordinære forhold som brann, avlingssvikt osv. I begge disse tilfellene er det krav om at det er næringsinntekt i alle de 5 årene i referanseperioden. Følgende kan inkluderes i referanseinntekten: - Næringsinntekt fra annen næring som er drevet på eller i tilknytning til landbrukseiendommen - Uføretrygden til heltidsbrukere som er blitt helt eller delvis uføre - Lønn til samboer for arbeid på landbrukseiendommen

21 10. Deling av tobrukerpensjon * Tobrukerpensjon deles likt mellom bruker og ektefelle/ samboer. * Samme fordeling opprettholdes ved skilsmisse/ samlivsbrudd. * Dersom bruker eller ektefelle/samboer som mottar tidligpensjon dør, går gjenlevende part over på enbrukerpensjon. * Pensjonen opphører for bruker og ektefelle/samboer når bruker fyller 67 år.

22 11. Samordning og avkorting * Det ytes ikke tidligpensjon for tidsrom det ytes avtalefestet pensjon (AFP) eller stønad fra folketrygden. - uførepensjon - foreløpig uførestønad - arbeidsavklaringspenger - gjenlevendepensjon

23 11. Samordning og avkorting Bruker og ektefelle/samboer kan ubegrenset inntekt i tillegg til tidligpensjon * Fleksibel alderspensjon kan kombineres med tidligpensjon * Utbetaling av tidligpensjon kan ikke overstige referanseinntekten.

24 12. Innsending og behandling av søknader * Det skal benyttes søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. * Søknad sendes til kommunen. * Kommunen kontrollerer at søknaden er rett utfylt, at all nødvendig dokumentasjon følger vedlagt og gir om nødvendig uttalelse i saken. * Kommunen sender søknad med vedlegg til fylkesmannen som avgjør saken. * Fylkesmannen behandler også klage og dispensasjons-søknad som første instans.

25 12. Innsending og behandling av søknader Dokumentasjon som skal følge saken: - Utskrift av godkjent ligning for de 5 inntektsårene som inngår i referanseperioden - Kopi av tinglyst skjøte på at eiendommen er overdratt til ny eier, eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtale - Skattekort

26 13. Beregning og utbetaling av tidligpensjon * Tidligpensjon utbetales fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet kommunen i hende. * Tidligpensjon utbetales kvartalsvis. * Satser blir fastsatt i jordbruksoppgjøret. Fra er satsene: Enbrukerpensjon: kr Tobrukerpensjon: kr * Tidligpensjon er ikke pensjonsgivende inntekt.

27 14. Forhåndstilsagn * Forhåndssøknad kan gi foreløpig svar om hvilke vilkår som må oppfylles før tidligpensjon kan innvilges. * Forhåndstilsagnet er gyldig i 6 måneder fra det er kommet fram til søker. * Dersom et nytt ligningsår kommer med før søknaden blir fullstendig er det valgfritt om referanseperioden skal endres eller ikke.

28 16. Kontroll * Kommunen eller den Statens landbruksforvaltning gir myndighet skal føre kontroll med at utbetaling av tidligpensjon er i samsvar med forskriften. * Søker er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon og til å godta de kontrolltiltak som iverksettes. * Statens landbruksforvaltning foretar maskinelle kontroller mot folkeregister, landbruksregister og data fra Skattedirektoratet.

29 17. Etterbetaling og tilbakebetaling ved feilutbetalinger * Den som mottar tidligpensjon skal gi beskjed ved endringer i forhold som er avgjørende for retten til tidligpensjon eller størrelsen på ytelsen. * For mye utbetalt tidligpensjon kan kreves tilbakebetalt. * Etterbetaling ved nye søknader og ved endring av startdato etter klage.

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 15/12 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 12.04.2012 Vår referanse: 201200001-15/046.2 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 07/11 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS

Detaljer

Vedlegg 10 168 VEDLEGG 10. Utdrag av vedtektene for Avtalefestet pensjon (AFP)

Vedlegg 10 168 VEDLEGG 10. Utdrag av vedtektene for Avtalefestet pensjon (AFP) 168 VEDLEGG 10 Vedlegg 10 Utdrag av vedtektene for Avtalefestet pensjon (AFP) Vedlegg 10 Hovednr. 62 Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) Sist endret 13. desember 2002, ajour pr.

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO Bilag 2 Avtalefestet pensjon (AFP) Gjelder ansatte på permanent plasserte innretninger. AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO A. Den økonomiske situasjon tillater ikke en alminnelig nedsettelse

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP) VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Disse vedtekter ble fastsatt 30. april 2010 og godkjent av Arbeidsdepartementet 21. mai 2010, jf AFP-tilskottsloven 19. Vedtektene trådte i

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Avtalefestet pensjon - vedtekter

Avtalefestet pensjon - vedtekter Avtalefestet pensjon - vedtekter Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) innen NAVOs tariffområde Kap. 1 - Formål og rettsstilling 1 Opprettelse og formål Fellesordningen for avtalefestet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP) godkjent av AID 1. april 2006

VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP) godkjent av AID 1. april 2006 Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON (AFP) godkjent av AID 1. april 2006 Forholdet mellom gammel AFP og ny AFP er regulert i de nye vedtektene for Fellesordningen for AFP i

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter 2011 DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål... 5 1-3 Rettsstilling...

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet 2/23 Gjeldende fra 3/23 1 Legeordningens formål og organisasjon... 4 2 Legeordningens omfang... 5

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven].

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven]. LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven]. DATO: LOV-1957-07-06-26 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1126-9 IKRAFTTREDELSE: 1959-01-01

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer