Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. desember 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. desember 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,"

Transkript

1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. desember 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, // NOTAT Sammendrag Per 31. desember 216 var det registrert mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 3 5 personer, eller 1,1 prosent i forhold til samme tidspunkt i 215. Ved utgangen av 217 anslår NAV at det vil være 322 personer med uføretrygd. Antall mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen (18-67 år) var på 9,5 prosent ved utgangen av året 216. Det er samme andel som ved forrige kvartal, men en økning på,1 prosentpoeng sammenlignet med for ett år siden. Selv om det er en stabil utvikling over tid samlet sett, så er det en trend at uføreandelen går ned for de over 5 år, men øker for de under 5 år. Nedgangen for de eldste bidrar sterkt til den stabile utviklingen. Det er store fylkesvise variasjoner i uføreandelen. Østfold er det fylket med fleste uføre (13,7 %), mens Oslo har lavest andel (5,2 %). I Vestfold øker andelen mest i forhold til i fjor (,4 prosentpoeng). Forskjellene kan blant annet forklares av ulik alderssammensetning i fylkene. Men etter aldersstandardisering gjenstår det betydelige fylkesvise forskjeller. Andelen uføre registrert med et arbeidsforhold var per september 216 på 18,2 prosent. Vi ser at andelen svinger over tid. Andelen uføre med pensjonsgivende inntekt lå på 33 prosent i 215. Det er en nedgang på ett prosentpoeng fra 214. Det er i tillegg noen uføre som har inntekter som selvstendig næringsdrivende. 1 Ny uføretrygd 1. januar 215 ble folketrygdens uførepensjon erstattet av en ny uføretrygd. Formålet med ytelsen er fortsatt å sikre økonomisk trygghet for dem som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, samt å bedre muligheten til å kombinere arbeid og uføretrygd og en god alderspensjon. Personer som hadde uførepensjon 31. desember 214 fikk omregnet pensjonen og ble overført til uføretrygd fra 1. januar 215. Postadresse: Postboks 5 St. Olav Plass // 13 OSLO Besøksadresse: Økernveien 94 // 579 Oslo Tel: 21 7 // Fax: //

2 Stabil utvikling i andelen uføre i 216 Figur 1 viser antall personer med uføretrygd og som andel av befolkningen de siste ti årene. Per 31. desember 216 var det personer med uføretrygd. Det utgjorde 9,5 prosent av befolkningen i alderen år. Andelen uføre har holdt seg stabil på 9,5 prosent i alle kvartaler i 216. Men vi ser en økning på,1 prosentpoeng sammenlignet med desember 215. I løpet av 1-årsperioden har antallet uføre økt med 23 4 personer, men andelen i befolkningen har gått ned med,3 prosentpoeng. Andelen kvinner er på samme nivå, men mannsandelen har gått ned med,5 prosentpoeng. I figur 5 ser vi mer på uføreandelen etter aldersgrupper. Figur 1. Mottakere av uføretrygd i antall og som andel av befolkningen år. Kjønn. Per kvartal * Antall Andel i alt Andel kvinner Andel menn des.7 jun.8 des.8 jun.9 des.9 jun.1 des.1 jun.11 des.11 jun.12 des.12 jun.13 des.13 jun.14 des.14 jun.15 des.15 jun.16 des.16 * Fra desember 214 er det brudd i befolkningsgrunnlaget. Vi har byttet kilde for å beregne befolkningsandeler. Dette byttet gir imidlertid små utslag. Kilde. NAV

3 Flere nye mottakere enn antall som går ut av ordningen Figur 2 viser den månedlige utviklingen i hvor mange som har startet og hvor mange som har sluttet å motta uføretrygd siden desember 27. Vi ser at gjennomsnittlig månedlig tilgang og avgang varierer over tid. I løpet av 216 fikk personer innvilget uføretrygd, mens personer sluttet å motta ytelsen. Netto tilgang var dermed på om lag 3 5 personer i perioden. Det var lavere tilgang sammenlignet med 215, da 3 1 personer fikk innvilget uføretrygd, mens 27 3 gikk ut av ordningen, en netto tilgang på 2 9 personer. Nær hele økningen i 216 kom i løpet av første halvår samt månedene september og oktober og denne økningen kan sees i sammenheng med at mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) har hatt overgang til uføretrygd. Som vi ser av figur 3 er den månedlige tilgangen påvirket av andelen mottakere fra AAP. Se også figur 15 i vedlegg. Tilgangstoppene i 212 og 214 kan knyttes til avklaringen av de som i 21 ble overført fra tidligere ordninger (attføringspenger, rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad) til AAP, og hvor mange personer som etter hvert fikk innvilget uføretrygd. Perioden fram til 21 er påvirket av ordningen tidsbegrenset uførestønad (TU) som omfattet over 5 personer. Av disse var over 8 prosent uføremottakere ved utgangen av 215. Figur 2. Tilgang og avgang* av personer (18-67 år) med uføretrygd. Desember 27 desember 216. Antall Tilgang Avgang des.7 apr.8 aug.8 des.8 apr.9 aug.9 des.9 apr.1 aug.1 des.1 apr.11 aug.11 des.11 * P.g.a. omlegging til nytt saksbehandlingssystem og datavarehus er avgangen for 1. kvartal 29 mangelfull. For tilgangen bør man være klar over at det var få nye uføre i mars 28 og svært høy tilgang i januar 29 pga. denne omleggingen. apr.12 aug des.12 apr.13 aug.13 des.13 apr.14 aug.14 des.14 apr.15 aug.15 des.15 apr.16 aug.16 des.16 3

4 Status forut for uføretrygd Utviklingen i uføretrygd henger sammen med utviklingen i andre helserelaterte ytelser, spesielt arbeidsavklaringspenger (AAP), men også utviklingen i sykepenger. Tabell 1 gir en oversikt over hvilken status de nye mottakerne av uføretrygd 1-4. kvartal 216 hadde i NAVs registre to måneder forut for innvilgelse av uføretrygd 2. Vi ser at de fleste nye uføre hadde en periode som AAP-mottaker før de fikk innvilget uføretrygd (75,7 %). 3 Den høye andelen som kom fra AAP er i tråd med intensjonene om å avklare arbeidsevnen så godt som mulig før en uføretrygd innvilges. For de yngste (18-24 år) kan den lavere andelen som kom fra AAP skyldes overrepresentasjon av personer med alvorlige funksjonsnedsettelser og andre alvorlige sykdommer. Vi ser at det ikke er vanlig for yngre mottakere med overgang fra sykepenger. De yngste har derfor en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet enn eldre mottakere. For de yngste er helseproblemene antagelig så alvorlige at arbeidsavklaring er lite aktuelt. Vi ser at 43,3 prosent kom fra «tilstander» i kategorien uoppgitt 4. Det antas at overgang til arbeid er lite realistisk og AAP derfor mindre aktuelt. Vi ser også at andelen med overgang fra AAP avtar med økende alder. 6,6 prosent av de nye uføretrygdede kom rett fra sykepenger og vi ser at andelen øker relativt kraftig for de eldste. For de eldre vil det være flere som ikke blir vurdert som aktuelle for å gå inn i et arbeidsavklaringsløp. Tabell 1. Status forut for uføretrygd, blant nye mottakere av uføretrygd (18-67 år) i 216. Prosent N= I alt Sykepenger ,6,4 1,1 2,1 3,9 6,9 14,1 14,7 AAP ,7 45,7 87,3 82,9 82,5 78,2 7,5 55,4 Arbeidssøker/ ,8 1,6 6,7 6,9 4,7 3,7 3,2 4,3 Nedsatt arbeidsevne Uoppgitt* ,8 43,3 4,9 8, 8,9 11,2 12,2 25,6 I alt, prosent I alt, antall * I uoppgittkategorien finner vi personer som NAV ikke har data om før de ble uføre. Dette kan være selvstendig næringsdrivende, under utdanning, hjemmeværende, privat forsørget eller andre tilstander. 2 Se vedlegg for forklaring 3 Disse tallene sier imidlertid ikke noe om hvor lenge de har mottatt AAP. 4 Uoppgitt er personer vi ikke finner i våre registre, det kan være fordi de er privat forsørget, under utdanning, hjemmeværende eller har arbeidet som selvstendig næringsdrivende. 4

5 Figur 3 viser den kvartalsvise utviklingen i andelen nye uføre med en fortid som mottaker av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, arbeidssøker/nedsatt arbeidsevne og uoppgitt. Som vist i tabell 1 ser vi at de fleste nye uføremottakerene kommer fra AAP (om lag 75 %). Vi ser at andelen nye uføremottakere fra arbeidsavklaringspenger hadde en topp mellom fjerde kvartal 213 og fjerde kvartal 214, samt tredje og fjerde kvartal 215. I løpet av 216 har andelen gått opp fra 73 til 78 prosent. Andelen fra sykepenger har i observasjonsperioden gått ned fra 13 til om lag 6 prosent. Andelen fra arbeidssøker/nedsatt arbeidsevne har økt svakt fra 2,7 prosent til 4,8 prosent. Figur 3. Status forut for uføretrygd, blant nye mottakere av uføretrygd (18-67 år). Per kvartal Prosent Fra aap Fra sykepenger Fra Arbeidssøker Uoppgitt Personene i uoppgittkategorien 5 er personer som ikke var registrert i noen av NAVs registre før de ble uføretrygdet, men det er rimelig å anta at dette er personer som enten var selvstendig næringsdrivende, under utdanning, hjemmeværende eller privat forsørget. Uoppgittandelen har variert i perioden. I første kvartal 211 var den på 1,6 prosent, for deretter å gå ned til 5,7 prosent i andre kvartal 214. I desember 216 var andelen på 1,4 prosent. Dette dreier seg om ca. 3 8 personer i løpet av hele 216 eller i gjennomsnitt 315 personer per måned. Det er i alt flere menn enn kvinner blant de uoppgitte. Aldersfordelt er det flere unge menn enn kvinner, men flere eldre kvinner enn menn. 5 Se tabell 4 i vedlegg for fordelingen av uoppgitt blant kvinner og menn etter alder. I alt er det 5,3 prosent menn. Det er flere unge menn enn kvinner, men det er flere eldre kvinner enn menn. Det er rimelig å anta at de yngste er «fødte uføre», men at de eldste kvinnene trolig er personer uten arbeidserfaring. 5

6 Avgangsårsaker Antall uføre avhenger bla. av hvor mange som går ut av ordningen. De vanligste avgangsårsakene fra uføretrygd er alderspensjon, død og jobb. I tabell 2 viser vi overgangen fra uføretrygd og hvilken status personene hadde to måneder etter at de sluttet å motta uføretrygd. Blant de som sluttet å motta uføretrygd i løpet av tredje kvartal 216, gikk 79,2 prosent over til alderspensjon. Avgangen til alderspensjon avhenger bla. av størrelsen på alderskullene, men også dødeligheten. Formålet med uføretrygden er å sikre økonomisk trygghet for dem som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, men samtidig er det lagt til rette for å kombinere arbeid og uføretrygd. Overgangen til jobb var på 2,6 prosent i løpet av 3. kvartal 216. Denne andelen ser vi også varierer over tid. Overgangen til jobb for personer med uføretrygd avhenger blant annet av forholdene på arbeidsmarkedet. Tabell 2. Avgang* fra uføretrygd og status 2. måneder etter. Antall. Prosent. N= I alt Alderspensjon Død Arbeid AAP Annet 1. kv ,1 13,6 6,9,4 11,3* 2. kv ,2 12,5 1,7,1 4,2 3. kv ,9 13,4 2,6,1 5, 4. kv ,8 14,2 3,1,1 9,4 1. kv ,8 16,3 3,1,1 4,2 2. kv ,9 13,7 1,5,1 4,5 3. kv ,2 13,1 2,6, 4, * Den høye andelen første kvartal 215 skyldes overgangen til nytt uføreregelverk Det var flere som gikk ut av ordningen dette kvartalet. Se statistikknotatet per 31. mars

7 Flere uføre kvinner enn menn Figur 4 viser at det er flere kvinner enn menn mottar uføretrygd. Vi ser også at uføretilbøyeligheten øker med alder. Til sammenligning kjenner vi igjen dette bildet fra de andre helserelaterte ytelsene sykepenger og arbeidsavklaringspenger, der vi også ser flere kvinnelige enn mannlige mottakere. Andelen uføre kvinner i befolkningen var på 11,3 prosent ( kvinner), mens tilsvarende prosent for menn var 7,8 ( menn). Som andel av befolkningen var det per desember 216 flere uføretrygdede kvinner enn menn i alle aldersgrupper over 3 år. For de under 3 år var derimot andelen høyere blant menn. Forskjellen mellom uføre kvinner og menn har økt noe over tid. I 27 var andelen uføre menn på 8,3 prosent. I 216 var samme andel 7,8 prosent. Til sammenligning var andelen uføre kvinner i 27 på 11,3 prosent. Det samme som i 216 (jf. figur 1). Figur 4. Uføre som andel av befolkningen etter kjønn og alder (18-67 år) per Prosent Kvinner Menn I alt

8 Flere yngre og færre eldre uføremottakere Figur 5 viser utviklingen i andelen uføretrygdede etter aldersgrupper for perioden 27 til 216. Vi observerer noen interessante aldersforskjeller, der vi over tid ser en nedgang i uføreandelen i aldersgruppene over 55 år, parallelt med at andelen uføre under 55 år har økt. Det siste året har også andelen for åringene vært stabil på 9,2 prosent. Nedgangen for de over 55 år er større enn veksten for de under 55 år og bidrar til at andelen i alt holder seg nokså stabil. Denne trenden reflekteres også i tilgangstallene, ved spesielt høye rater for de yngste og en fallende tendens for de eldste uføremottakerene (se vedlegg, figur 18). Figur 5. Uføre etter alder som andel av befolkningen (18-67 år). Pr Prosent* *Befolkningen år: Vi teller 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene. Dette skyldes at en person ikke kan bli uføretrygdet før måneden etter fylte 18 år, og blir alderspensjonist senest måneden etter fylte 67 år. Jacobsen (214) har sett på hvilken innvirkning pensjonsreformen har hatt på bruken av helserelaterte ytelser, der i blandt uføretrygd. Økonomisk vil det for den enkelte bruker ofte lønne seg å motta uføretrygd, men pensjonsreformen kan ha medført at eldre personer mellom år og som har dårlig helse likevel ikke velger å søke om uføretrygd, men heller velger å ta ut alderspensjon, fordi «man slipper en omfattende søknadsprossess for å dokumentere tap av arbeidsevne, og der man på forhånd ikke kan være sikker på utfallet» (s. 67). Vi har ikke data som viser dette årsaksforholdet, men vi kan se på hvor mange nye alderspensjonister det har blitt siden pensjonsreformen. I 211 ble det om lag 39 nye alderspensjonister i aldersgruppa år. Tilsvarende tall for 214, 215, 216 var henholdsvis om lag 26 i året. En del av disse ville trolig også fylle vilkårene for å motta uføretrygd. 8

9 Flere unge uføre over tid Figur 6 viser utviklingen i andelen unge uføre de siste 1 år. Vi definerer unge uføre her som mottakere av uføretrygd i alderen 18 til 29 år. Per 31. desember 216 var det om lag 14 3 mottakere av uføretrygd i denne aldersgruppen. En økning på 1 3 uføre på ett år (9,9 %). Siden utgangen av forrige kvartal var det en økning på 3 personer. I løpet av 1 år har det blitt 6 9 flere unge uføre. Figur 6. Unge mottakere av uføretrygd (18-29 år) og som andel av befolkningen i samme aldersgruppe. Kjønn. Per kvartal Antall Andel i alt Andel kvinner Andel menn 16 2, ,8 1,6 1,4 1,2 8 1, 6 4 2,8,6,4,2, des.7 jun.8 des.8 jun.9 des.9 jun.1 des.1 jun.11 des.11 jun.12 des.12 jun.13 des.13 jun.14 des.14 jun.15 des.15 jun.16 des Andelen unge uføre i prosent av befolkningen i samme aldersgruppe var på 1,7 prosent per desember 216 (1,5 prosent blant kvinner og 1,9 prosent blant menn). Andelen i alt er den samme som ved utgangen av forrige kvartal, men økte med,1 prosentpoeng siden samme tidspunkt i 215. På 1 år har andelen regnet som prosent av befolkningen i samme aldersgruppe økt med,6 prosentpoeng. 9

10 Fylkesvise forskjeller i uføretrygd I figur 7 viser vi antall uføre i prosent av befolkningen etter fylke, samt hvilken uføreandel fylket ville hatt dersom befolkningen i fylket hadde samme aldersfordeling som landsgjennomsnittet (aldersstandardiserte tall 6 ). Det var flest uføre i prosent av befolkningen i fylkene Østfold (13,7 %), Aust-Agder (13,4 %) og Hedmark (13,3 %), men færrest i Oslo (5,2 %) og Akershus (6,7 %). Figur 7. Andelen uføre (18-67 år) i fylket per 31. desember 216. Andel og standardisert andel. Synkende sortert etter andelen i fylket. Prosent Andel av befolkningen Aldersstandardiserte tall De aldersstandardiserte tallene viser at forholdet mellom fylker endres noe når det korrigeres for alderssammensetningen i fylket. Blant annet ser vi at Oslo får en høyere uføreandel etter aldersstandardisering, mens mange av fylkene med høyest uføreandel får en noe lavere uføreandel. Dette skyldes i hovedsak at Oslo har en yngre befolkning, mens en del av fylkene med høy uføreandel har en tilsvarende eldre befolkning. Likevel gjenstår det altså betydelige fylkesvise forskjeller også når det korrigeres for alder. Det er flere grunner til at andelen uføretrygdede varierer geografisk. Studier har funnet positive sammenhenger mellom arbeidsledighetsnivå og overgangen til uføretrygd (bl.a. Bragstad og Hauge 27, 28), og tilgangen på egnet arbeid vil variere ganske sterkt mellom ulike regioner. 6 Det er den direkte metode for aldersstandardisering som benyttes etter 1-årig alder, og viser fordelingen (andelen) i det enkelte fylke om aldersfordelingen var som for landet. Figuren viser da en høyere eller lavere (evt. uendret) andel enn tallserien med «Andel av befolkningen». Se vedlegg for utregning av den direkte metode. 1

11 Det er rimelig å tenke seg at et mer fleksibelt arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke uføreandelen ned. Det kan også tenkes at lokale variasjoner i befolkningens utdanningsnivå og kompetanse påvirker uføreandelene. Figur 8 viser den aldersstandardiserte uføreandelen for desember Vestfold har økt med,4 prosentpoeng og Aust-Agder med,3 prosentpoeng, mens Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark har gått ned med henholdsvis,1,,2 og,3 prosentpoeng. Den aldersstandardiserte andelen i Oslo var på samme nivå i 216 som i 215. Figur 8. Alderstandardisert andel uføre (18-67 år) i fylket per 31. desember Sortert etter endring fra 215. Prosent I Rogaland ser vi en økt tilstrømning til arbeidsavklaringspenger ved utgangen av 216 (Sutterud 216). Denne endringen ser vi i sammenheng med utviklingen på arbeidsmarkedet i Rogaland, hvor det i løpet av de siste to årene har vært en betydelig økning i arbeidsledigheten. Når arbeidsledigheten øker blir det samtidig vanskeligere for personer med helseutfordringer å få arbeid, og en del av de som mister jobben vil også bli registrert med nedsatt arbeidsevne og ikke som arbeidsledige. Det er for tidlig å si noe om hvordan de fylkesvise endringene arbeidsledigheten vil slå ut på tilstrømningen til uføretrygd 7. 7 Uføreandelen i Rogaland har økt med,1 prosentpoeng fra desember Aldersfordelte andeler viser økning for alle grupper opp til 55 år, men nedgang for de over 55 år. I Vestfold er det stor økning for aldersgruppene 25 til 59 år. Se figur 18 i vedlegg. 11

12 Uføretrygd og inntekt I det følgende viser vi statistikk som viser sammenhengen mellom uføretrygd og inntekt. Vi har indikatorene utbetalingsgrad og pensjonsgivende inntekt. Uføregrad og utbetalingsgrad 8 I figur 9 sammenligner vi hvor mange uføre som hadde en uføregrad på 1 prosent og hvor mange som hadde en utbetalingsgrad på 1 prosent. Indikatoren utbetalingsgrad måler nivået på hvor mange uføre som har en inntekt ved siden av ytelsen. Vi ser at i observasjonsperioden avtar nivået på utbetalingsgraden med,9 prosentpoeng samtidig som vi ser en økning for de som har en full uføretrygd (,4 prosentpoeng). Dette kan tyde på at flere personer jobber eller har inntekt ved siden av full uføretrygd. Det samme ser vi for personer med gradert uføretrygd. Figur 9. Andelen uføre (18-67 år) med uføregrad = 1 prosent sammenlignet med andelen som har utbetalingsgrad = 1. Mars 215 desember 216. Prosent Andel med 1 % uføregrad Andel med 1 % utbetalings-grad ,7 82,7 82,7 82,8 82,9 82,9 83, 83, ,7 81, ,1 81,1 81,2 81,1 81, 8,8 8 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 8 Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Dersom en person har tapt hele inntektsevnen sin, setter NAV uføregraden til 1 prosent. Den fastsatte uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Det vil si at når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. 12

13 Uføre og pensjonsgivende inntekt Pensjonsgivende inntekt 9 er en annen indikator som måler inntekten til personer med uføretrygd. Vi har koblet antall personer med uføretrygd med inntektsopplysninger fra inntektsregisteret. Siste tilgjengelige inntektsopplysninger er for året 215. Om lag 7 prosent av de uføre har ikke inntekter ved siden av uføretrygden. Av tabell 3 ser vi at det var om lag 286 personer som var uføre hele og av disse var det om lag 94 9 som hadde pensjonsgivende inntekt i løpet av året 215 (33 %). Dette er en reduksjon på ett prosentpoeng fra 214, noe som tyder på at færre hadde inntekt i 215 sammenlignet med 214. Tabell 3. Antall uføre med pensjonsgivende inntekt Antall. Prosent I alt Med inntekt Andel m/ inntekt 34,1 33,1 I figur 1 sammenligner vi andelen uføre med pensjonsgivende inntekt i forhold til om de mottar full eller gradert uføretrygd de fem siste årene. Vi antar at de som mottar full uføretrygd jobber mindre enn de som har gradert uføretrygd. Vi ser at de med full uføretrygd (1 % uføregrad) har en andelen på 22,6 prosent, mens for de med gradert ytelse var det nær 9 prosent som hadde inntekt. Andelen med full uføretrygd har gått ned med 2,3 prosentpoeng siden 211, mens andelen med gradert uføretrygd har økt med ett prosentpoeng siden Pensjonsgivende inntekt omfatter brutto arbeidsinntekt for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Enkelte ytelser fra folketrygden regnes også som pensjonsgivende inntekt: Sykepenger, omsorgs- og pleiepenger, foreldrepenger, adopsjonspenger og dagpenger ved arbeidsledighet. Pensjonsgivende inntekt registreres fra og med det året man fyller 13 år til og med det året man fyller 75 år. 1 Metoden vi har benyttet er å se hvilke personer som var mottakere både i desember 214 og i desember 215. Dette gir et litt lavere antall enn å summere uføre i alle årets måneder. Det er en forsinkelse på om lag et år med opplysninger fra inntektsregisteret. 13

14 Figur 1. Mottakere av uføretrygd med pensjonsgivende inntekt. 1 % uføre og gradert uføretrygd Prosent. Full uføre Gradert uføre 25, , , , ,

15 Andelen uføre i registrert med et arbeidsforhold Et av formålene med det nye uføreregelverket var å bedre muligheten til å kombinere arbeid og uføretrygd. Det finnes flere måter å måle andelen i jobb (se for eksempel Alne 216 og Bråthen og Nielsen 216). Vi har valgt å framstille dette ved å vise hvor mange personer med uføretrygd som er registret med et arbeidsforhold i AA-registeret. Vi har laget en månedlig tidsserie fra januar 29 til og med september 216 på hvor mange uføre som er registret med et arbeidsforhold i AA-registeret (figur 11). Endringen i andelen uføre registrert med et arbeidsforhold skyldes trolig innføringen av A- melding 1. januar 215 da innføringen skapte et brudd i tidsserien ved at innføringen av A- melding påvirker innrapporterte arbeidsforhold fra og med oktober/november 214 (vist i figur). Det er derfor vanskelig å tolke endringen i andelen uføre i jobb fra dette tidspunktet og hittil i 216. Per september 216 var det uføre. Av disse var 18,2 registrert med et arbeidsforhold. Sammenlignet med samme tidspunkt i 215 var det en nedgang på,5 prosentpoeng. Vi ser at andelen uføre registrert med et arbeidsforhold varierer gjennom året. Figur 11. Andelen uføre (18-67 år) registret med et arbeidsforhold. Pr Prosent* Andelen i jobb *Andelen med et arbeidsforhold måler vi ved å koble uføre mot Arbeidstaker-Arbeidsgiver-registeret (AAregisteret) med en forsinkelse på 3 måneder. Fra 1. januar 215 ble A-melding innført. All rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk ble da samlet i én elektronisk melding (a-meldingen). Dette skaper da et brudd i tidsserien og påvirker arbeidsforhold fra og med oktober 214. Fra og med januar 215 benytter vi utbetalingsgrad som data-kilde istedenfor «ordinær» uføregrad. Ved å benytte utbetalingsgrad, blir det noen flere uføre i denne gruppen enn ved å benytte "ordinær" uføregrad

16 Fylkesvise forskjeller Andelen uføre i jobb varierer mellom fylker (figur 12). Vi ser at det jobber flest i Oslo (28,3 %) og Sogn og Fjordane (22,8 %). Det jobber færrest uføre i fylkene Aust-Agder (16 %), Telemark (15,8 %) og Østfold (13,5 %). Figur 12. Andelen uføre (18-67 år) registret med et arbeidsforhold. Fylke. Synkende sortert Prosent 3 Andelen i jobb

17 Forskjeller mellom full og gradert ytelse Om lag personer mottok 1 prosent uføretrygd i september 216 (med 1 % utbetalingsgrad). Av disse var 5,4 prosent registrert med et arbeidsforhold. 6 5 personer var registrert med en gradert uføretrygd ,6 prosent av de som mottok en gradert uføretrygd var registrert med et arbeidsforhold, med en gjennomsnittlig uføregrad på 6,8 prosent (figur 13). Figur 13. Andelen uføre (18-67 år) registret med et arbeidsforhold. Full og gradert uføreytelse. Pr Prosent* Andelen i jobb med full uføretrygd Andelen i jobb med gradert uføretrygd Se vedlegg for tabell som viser alle uføre, de med 1 % ytelse og gradert ytelse 17

18 Utviklingen i antall personer med uføretrygd i 217 NAV forventer 322 mottakere av uføretrygd i desember 217 (figur 14). Det vil være en økning på 1,2 prosent i forhold til antall uføre per desember 216. Dette er en nedgang på 2 7 personer i forhold til prognosen vi publiserte i august 216 (Ellingsen 216), hvor vi anslo omlag mottakere i desember 217. Årsaken til denne nedjusteringen er fordi vi antar at avgangen vil være høyere enn tidligere antatt, samt at vi antar en lavere tilstrømning av nye uføremottakere fra arbeidsavklaringspenger. Figur 14. Forventet utvikling i antall med uføretrygd i med faktiske tall. 325 Forventet antall med uføretrygd i prognose per august 216. Basert på tall per juni 216 Forventet antall med uføretrygd i ny prognose. Basert på tall per desember NAVs reviderte anslag for 217 innebærer en vekst i gjennomsnittlig antall mottakere med 1,1 prosent for perioden Dette er en lavere vekst i antall mottakere enn tidligere år. I perioden , økte gjennomsnittlig antall mottakere med om lag 1,7 prosent. Det nye anslag innebærer en nedjustering av veksten i gjennomsnittlig antall mottakere for perioden på omlag,4 prosentenheter i forhold til vårt anslag per august 216 som var basert på tall til og med juni 216. Den viktigste årsak til denne nedjusteringen er at vi har hatt færre med overgang fra AAP til uføretrygd enn forventet i 2. halvår 216, samtidig med at også avgangen var noe høyere enn forventet i denne perioden. I 217 forventes ett noe lavere antall med overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd (omlag 8 prosent av all tilgang til uføretrygd på årsbasis) enn tidligere år (se figur 3). Det forventes også en nedgang fra 216 til 217 i antall med avgang fra uføretrygd. Det har vært 18

19 store årskull som har fylt 67 år frem til 215 og har medført høy avgang. I 216 ble avgangen noe lavere enn tidligere år og det forventes også i 217 noe lavere avgang fra uføretrygd enn før

20 Vedlegg 1: Tabeller og figurer Figur 15. Mottakere av uføretrygd. Antall og andel av befolkningen år. Kjønn Antall Andel i alt Andel kvinner Andel menn des.92 nov.93 okt.94 sep.95 aug.96 jul.97 jun.98 mai.99 apr. mar.1 feb.2 jan.3 des.3 nov.4 okt.5 sep.6 aug.7 jul.8 jun.9 mai.1 apr.11 mar.12 feb.13 jan.14 des.14 nov.15 okt Figur 16. Tilgang og avgang av personer med uføretrygd Tilgang Avgang jan.92 des.92 nov.93 okt.94 sep.95 aug.96 jul.97 jun.98 mai.99 apr. mar.1 feb.2 jan.3 des.3 nov.4 okt.5 sep.6 aug.7 jul.8 jun.9 mai.1 apr.11 mar.12 feb.13 jan.14 des.14 nov.15 okt.16 2

21 Figur 17. Status forut for uføretrygd blant nye mottakere av uføretrygd (18-67 år). Per kvartal Antall 12 Ant Fra aap Fra sykepenger Fra Arbeidssøker Uoppgitt Tabell 4. Status forut for uføretrygd blant nye mottakere av uføretrygd (18-67 år). Fordeling av de uoppgitte. Kjønn og alder. Antall. Prosent. Året 216. Antall Prosent I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn I alt ,7 5, ,4 59, ,3 62, ,6 54, ,5 5, ,3 47, ,9 46, ,1 37,9 21

22 Figur 18. Nye mottakere av uføretrygd per 1 ikke-uføre i befolkningen Prosent 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 19. Endring i uføreandelen. Utvalgte fylker Prosent. 1, I alt Vestfold Aust-Agder Rogaland,5, -,5-1, -1,5 I alt

23 Tabell 5. Uføre registrert med et arbeidsforhold. September 216. I alt Andel i jobb ,2 1 % ytelse ,4 Gradert ytelse ,6 Vedlegg 2: Metode og data Aldersstandardisering Formelen for den direkte metode for aldersstandardisering skal være som følger: aa ff = ii=18ii=66 uuuu ff ii ff bbbbbb ii bbbbbb LL ii bbbbbbll der a f aldersstandardisert uførerate for fylke f up f i antall uføretrygdede i fylke f med alder i bef f i antall personer i fylke f med alder i bef L i antall personer i totalbefolkningen med alder i (L indikerer hele landet) bef L antall personer i totalbefolkningen i alderen år Datagrunnlag uføretrygd spesielle forhold Datagrunnlaget for uføretrygd er feilrettet for perioden (alle måneder) ved at vi har feilrettet person og geografiforhold. Dette har medført at vi har relastet data fra kildesystem til datatorg og laget ny statistikk. Det er små endringer i hovedtallene, og forskjellene er størst i 215. Feilrettingen har medført noen endringer i fylker, kommuner og bydeler. Antallet uføre som bor i utlandet og ukjent har økt noe, og for Oslo har antallet gått noe ned. Dette skyldes at vi nå i større grad fanger opp at personer bor i utlandet. Når det gjelder geografi er det få personer med ukjent bydel etter rekjøring. Marka og Sentrum er ikke lenger skilt ut som egne bydeler i Oslo. For de aller fleste kommuner er det små endringer i antall og i andelen uføre, mens antall med ukjent kommune har gått noe opp etter rekjøring. 23

24 Datagrunnlag overgangsstatistikk Overgangsdefinisjonen Statusvariabelen (registerstatus) er laget ut fra den status personen har i registrene to måneder før tilgangsdatoen for uføretrygd. For sykepenger er overgangen definert som "fra sykepenger" inntil et halvt år før tilgangstidspunktet. I tidligere utgaver av dette notatet har man brukt en litt annen operasjonalisering for denne tabellen, nemlig siste gjeldende registerstatus innenfor det siste året før uføretrygd. Arbeidsavklaringspenger Datagrunnlaget for arbeidsavklaringspenger er over personer som mottar ytelsen. Statistikken teller alle som i løpet av måneden har mottatt en utbetaling arbeidsavklaringspenger. Beholdningen telles opp på en gitt dato nær slutten av hver måned. 24

25 Referanser Alne, Ragnar Hjellset (216): «Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 215?» i Arbeid og Velferd. Nr Bragstad, Torunn og Hauge, Linda (27): «Geografisk variasjon i uførepensjon» i Arbeid og Velferd. Nr Bragstad, Torunn og Hauge, Linda (28): Geografisk variasjon i uførepensjonering NAV-rapport nr Bråthen, Magne og Nielsen, Roy A. (216): Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten. Fafo-rapport 216:27. Ellingsen, Jostein (215): «Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 215», Statistikknotat. Ellingsen, Jostein (216): «Utviklingen i uføretrygd per 3. juni 216», Statistikknotat. Jacobsen, Ove (214): «Pensjonsreformen: Hvilken innvirkning har den hatt på bruken av helserelaterte ytelser?» i Arbeid og velferd. Nr Sutterud, Lars (216): «Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. September 216», Statistikknotat. 25

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 3. juni 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 25.8.216. // NOTAT Sammendrag Per 3.

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. september 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. september 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 3. september 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 4.11.216. // NOTAT Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 12.5.216. Sammendrag Per 31.

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 217 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 11.5.217. // NOTAT Sammendrag Per 31.

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uføretrygd 1 per 30. juni 2017 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 24.8.2017. // NOTAT Sammendrag Per

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 31.10.2012. // NOTAT Den siste utviklingen Fra september 2011 til september

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015.

Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015. ARBEIDS - OG VELFERDSDIREKTORA TET/ STATISTIKKSEKSJ ONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015. Sammendrag Per 31. desember 2014

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. mars Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.. // NOTAT Per 31. mars var det registrert 309 000 uførepensjonister.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 03.05.2012. // NOTAT Vi opplever nå vekst både i antall

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 30. september 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 5.11.2015. Sammendrag Per

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 31. desember 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 18.2.2016. Sammendrag Per

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen,

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen, 07.05.2014.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2013 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2013 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 30. juni Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 29.08.. // NOTAT Den siste utviklingen viser både nedgang i

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger per 31. desember 217 Notatet er skrevet av

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 26.01.2012. // NOTAT Fremdeles stabil andel uførepensjonister

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Nedgang i antallet og andelen uføre

Nedgang i antallet og andelen uføre ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 31. desember Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen, 13.02.2014.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2012 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2012 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 28.08.2012. // NOTAT For første halvår 2012 observerer

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 12.03.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 12.03.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. desember Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 12.03.2013. // NOTAT Utviklingen i Ved utgangen av var

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2017 Skrevet av Lars Sutterud, april 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger

Nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne og personer med rett til arbeidsavklaringspenger jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 30. juni 2014 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, Inger Cathrine Kann, Anders Mølster Galaasen, Ove

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 30. september Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, Marianne. N. Lindbøl, Anders Mølster Galaasen, Ove Jacobsen,

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2017 Skrevet av Lars Sutterud, august 2017. jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 ARBEIDS-

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Fafo 15. juni 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Torunn Bragstad, Jostein Ellingsen og Marianne N. Lindbøl Arbeids- og velferdsdirektoratet Fem vilkår som må oppfylles for å få rett på uførepensjon

Detaljer

Utviklingen pr. 30. september 2015

Utviklingen pr. 30. september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga,12.11.215. Utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 ARBEIDS-

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 1. september 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Juni 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 1. september 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, mars 2014

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, mars 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, mars 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Ivar Andreas Åsland Lima og Johannes Sørbø 10.04.2014 Ved utgangen

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl,

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, 11.12.2014. // NOTAT Sammendrag

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse Sammendrag I løpet av 2017 har antall alderspensjonister

Detaljer

UTVIKLINGEN I BRUK AV HELSERELATERTE YTELSER 2013

UTVIKLINGEN I BRUK AV HELSERELATERTE YTELSER 2013 UTVIKLINGEN I BRUK AV HELSERELATERTE YTELSER 2013 Av Søren Brage, Torunn Bragstad og Johannes Sørbø Sammendrag Ved utgangen av 2013 mottok til sammen 578 000 personer en helserelatert ytelse. Dette er

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug 27.11.217 Sammendrag Fedrekvotens lengde

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 14 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.11.14. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd per 30. juni 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 20.8.2015.

Utviklingen i uføretrygd per 30. juni 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 20.8.2015. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd per 30. juni 2015 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 20.8.2015. Sammendrag Per 30.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 21 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

Fremskrivinger av antall uføre: To modeller to svært ulike svar

Fremskrivinger av antall uføre: To modeller to svært ulike svar Fremskrivinger av antall uføre: To modeller to svært ulike svar AV TORIL BERGE SAMMENDRAG Arbeids og velferdsdirektoratet utarbeider budsjettprognoser for flere av folketrygdens ytelser. Et av de største

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 13.11.2014.

Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 13.11.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 30. september 2014 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 13.11.2014. Sammendrag Per 30. september 2014 var

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Overgang til arbeid for NAVs brukere

Overgang til arbeid for NAVs brukere Overgang til arbeid for NAVs brukere Av: Magne Bråthen Sammendrag I høst har NAV introdusert en ny månedlig statistikk som beskriver hvordan arbeidssøkere, personer med nedsatt arbeidsevne, og tidligere

Detaljer

Utviklingsnotat, første halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingsnotat, første halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingsnotat, første halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 25.8.. 900 flere uføre i I første halvår var det i gjennomsnitt 17.851

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

HELSERELATERTE YTELSER UTVIKLINGEN FREM TIL 2014

HELSERELATERTE YTELSER UTVIKLINGEN FREM TIL 2014 HELSERELATERTE YTELSER UTVIKLINGEN FREM TIL 214 Åshild Male Kalstø og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd står samlet for en drøy tredjedel av NAVs stønadsbudsjett.

Detaljer

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998 AV TORMOD REIERSEN SAMMENDRAG Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som deltar i yrkeslivet, yrkesdeltakelsen, er et av de viktigste kriteriene for å vurdere om man lykkes med arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Forventet pensjoneringsalder :

Forventet pensjoneringsalder : Forventet pensjoneringsalder : Unge uførepensjonister trekker pensjonsalderen ned AV ODDBJØRN HAGA SAMMENDRAG Vi har i denne artikkelen sett på forventet pensjoneringsalder i perioden. Etter en moderat

Detaljer