OMRÅDEPLAN SØRUMSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEPLAN SØRUMSAND"

Transkript

1 OMRÅDEPLAN SØRUMSAND Planfaglige vurderinger August

2 I NNHOLD 1 FORORD INNLEDNING DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Lokalisering Landskapstrekk og topografi Planavgrensning Tettstedsstruktur Delområdene Delområde 1 Dagens handelssentrum Delområde 2 Kuskerudområdet Delområde 3 Stasjonsområdet Delområde 4 Sør for jernbanelinja Delområde 5 Kommunesletta Delområde 6 Området mot Bingsfossen Delområde 7 Vest for sentrum Delområde 8 Glommaområdet Historisk utvikling Tettstedet vokser fram Historiske glimt Arealbruk Næring, handel og kontor Industri Boliger Potensial for fortetting og mulighet for reparasjon Sentrumskjernen Rådshuskvartalet med Rådhusparken Renseanleggstomta Området Idrettsvegen Vestbyvegen Fløterhagan Bekkedroga/Industrivegen Kommunens driftssentral Ilevegen Vendom Fynsholmen Bekkefaret Sosiokulturelle verdier og stedsverdier Kulturtilbud Kulturhistoriske og identitetsskapende verdier Vurderinger i DIVE-analysen Estetikk, særpreg og byggeskikk Eiendomsstruktur Offentlig infrastruktur Skoler Nødetater og helsetjenester Rådhus FORORD Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 1

3 Sletta Grønnstruktur og møteplasser Tilgjengelighet og universell utforming Kulturlandskap Jord- og skogbruksarealer Transportsystemet Kollektivtilbud Gang- og sykkelvegnett Vegsystem og biltransport Parkering Trafikksikkerhet Miljøfaglige forhold Naturmiljø Lokalklimatiske forhold Dagens situasjon i delområdene: Anbefalte prinsipper for forbedring av lokalklima i sentrum Grunnforhold Forurenset grunn Støy og vibrasjon Energiforsyning og energiforbruk Vannteknisk infrastruktur Vann-nett Overvann og bekker Glomma Renovasjon Vedlegg Figurliste Temakart Grøntstruktur og forbedringspotenisiale for tilgjengelighet i delområdene Lokalisering 2

4 1 FORORD Dette dokumentet er et bakgrunnsdokument til planarbeidet for områdeplanen for Sørumsand sentrum. Dokumentet ligger tilgjengelig på Sørum kommunes nettsider og ment til å gi mer utførlig informasjon om dagens situasjon. I tillegg belyser dokumentet muligheter og utfordringer som er knyttet til utvikling av Sørumsand sentrum. Sørum kommune ligger innenfor Norges raskest voksende vekstregion. Som kommunesenter er det forventet betydelig boligvekst på Sørumsand i årene som kommer og områdeplanen skal tilrettelegge for at denne veksten kan skje på en god måte. Med økt innbyggertall kreves utvikling av sentrumskvalitetene. Områdeplanen er en overordnet plan som skal legge til rette for gode løsninger for framtiden. Flere boliger i sentrum og nær tilgang til jernbanestasjon innfrir til klimamessige mål om redusert bilbruk og reduserte klimagassutslipp. Dette, i tillegg til en god beliggenhet ved Glomma tilsier at Sørumsand har gode forutsetninger for å bli et godt bosted, enten man ønsker seg et «tettsted på landet» eller en hyggelig småby. FORORD Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 3

5 2 INNLEDNING Dokumentene som følger områdeplanen for Sørumsand er som følger: 1. Plankart 2. Bestemmelser 3. Planbeskrivelse 4. Konsekvensutredning 5. ROS-analyse 6. Medvirkningsnotat I tillegg ligger følger følgende bakgrunnsdokumenter på Sørum kommunes hjemmeside: 1. Planfaglige utredninger (dette dokumentet) 2. Trafikkanalyse, Rambøll DIVE analyse, NIKU 2014 Lokalisering 4

6 3 DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER 3.1 Lokalisering Sørumsand ligger sentralt plassert på Romerike; med 35 minutters reisetid fra Gardermoen, 16 minutter fra Lillestrøm og 28 minutters togreise fra Oslo. Sørumsand er Sørums største tettsted og ligger ved Glomma, sentralt i kommunen. Kommunen har navn etter den gamle setegården Sørum, «Sudreimr» (som betyr «sør-heim»). Sørumsand har vært kommunesenter siden sammenslåingen med Blaker i Før kommunesammenslåingen lå kommuneadministrasjonen i «Midtbygda» i Lørenfallet. 79 % av kommunens innbyggere bor i tettsteder: av dem bor ca på Sørumsand (av SSB). Figur 1 Sørumsands plassering Kilde: Norconsult Landskapstrekk og topografi Sørumsand sentrum ligger på ei elveslette i «innersvingen» av Glomma og med Orderudåsen i bakkant i sør. Høyde over havet i sentrum er ca.140 meter. I nord, på andre sida av elva danner Sørumsletta bakteppe. Det tidligere ravinelandskapet som er så karakteristisk for Romerike, er det i dag få rester av og bekker som tidligere rant åpent ligger i dag i rør. Kilene fra elva og innover i elvekanten er de mest dominerende landskapsformene rundt sentrum. På høydene ligger boligområdene; Fynsfeltet og Rebakken med boliggata Toppen, mens boligområdet Sletta ligger, som navnet tilsier, nede på elvesletta, i likhet med forretningsgårdene. Jernbanelinja skjærer gjennom en rest av en sandrygg som ligger som en avslutning av Orderudjordet. Figur 2 Sørumsand har klassisk stedskarakter; tydelig avgrensning mot landskapet og et tydelig sentrum. Kilde: Norconsult Eriksen Skajaa 2013 DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 5

7 3.2 Planavgrensning Kuskerudnebben Renseanlegget Båthavna Sørumsand vgs. Rådhuset Barnehage, helsestasjon Sørumsand stasjon Bibliotek, Det gamle Nav sentrumsområdet Sørumsand Verksted Driftssentralen Fjernvarmesentral Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Idrettsparken Figur 3 Figur viser endelig plangrense er markert med rød, stiplet linje. Områder med lys grønn farge er arealer som er tatt ut av planen i løpet av planprosessen. Områdeavgrensning tar utgangspunkt i sentrumskjernen med omkringliggende arealer og med Glomma som naturlig avgrensning i nord. Planområdet er på ca.715 da. Planområdet har blitt redusert fra den varslede planavgrensningen vist på figur 4. Områder som er under regulering eller er nylig ferdig regulert er tatt ut for å gjøre planen med bestemmelser mere oversiktlig. Planavgrensning Figur 4 Den varslede planavgrensningen. 6

8 3.3 Tettstedsstruktur Figur 5 Ortofoto og kart over Sørumsand Tettstedet Sørumsand er omgis av Glomma i nord, skogsområder i sør og jordbrukets kulturlandskap. Fylkesveg 172 går gjennom sentrum og møter Fv.171. Kongsvingerbanen går også gjennom tettstedet med stasjon på Sørumsand. Sørumsand er kommunesenter med ca innbyggere. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 7

9 3.4 Delområdene GLOMMAOMRÅDET VEST FOR SENTRUM KUSKERUD- OMRÅDET KOMMUNESLETTA DAGENS SENTRUM OMRÅDET MOT BINGSFOSSEN STASJONSOMRÅDET SØR FOR JERNBANELINJA Figur 6 Delområdene innenfor planavgrensningen Planområdet er delt inn i 8 delområder. Miljøene i disse delområdene har mye til felles både i historie, funksjon og struktur. Disse er kun beskrivende og har ingen juridisk betydning og er heller ikke tegnet inn i planen. Innenfor planavgrensningen er områdene delt inn i felt som er tegnet på plankartet. Delområdene 8

10 3.4.1 Delområde 1 Dagens handelssentrum Figur 7 Delområde 1 Sentrum består av sju kontor- og forretningsgårder, enkelte av dem i kombinerte leilighetsbygg i et langstrakt felt mellom Sørumsandvegen og Kuskerudvegen. Byggene huser butikker, leiligheter, kafè, legesenter, legevakt, advokat- og tannlegekontorer, bank og kommunale tjenester, frivillighetssentral, treningssenter, kirkekontor, hobby- og kunstbutikk, trafikkskole, osteopat og flere andre terapeuter. Dagens sentrum domineres av de store parkeringsflatene foran gårdene og bilens plassbehov. Figur 8 Forretningsområdet i sentrum er langstrakt og domineres av store flater med bilparkering; her utsikt over delområdet fra vest og fra øst. Bebyggelsen har teglsteinsfasader mot sør og flate tak. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 9

11 3.4.2 Delområde 2 Kuskerudområdet Figur 9 Delområde 2. Rådhuskomplekset, videregående skole, boligblokker og eldre forretnings-bebyggelse mot fylkesvegen. Bebyggelsen har varierte funksjoner. Fremtredende grøntstruktur i området er Skoleallèen, Rådhusparken, Kuskerudparken og Kuskerudhagen. Rådhusplassen med fontenen er et sentralt rom mellom bygningene. Området ligger sentralt, vest for sentrums forretningsgårder mellom rådhuset og togstasjon. Parkene er i liten grad opparbeidet. Kuskerud er en gammel villa i bruk til kommunale kontorer og en del av rådhuskomplekset. Huset med hage er regulert til bevaring. Skoleallèen og den eldste delen av den videregående skolen med skolegård er regulert til bevaring. Området med forretningsbebyggelsen mot Sørumsandvegen (Egebergkvartalet) er vedtatt fortettet med boliger og muligheter for næring. Delområdene Figur 10 Venstre: Rådhuset til venstre med Sørumsand videregående skole i bakkant midten og «helsebygget» med klokketårnet til høyre. Høyre Rådhusparken i forgrunnen med Kuskerudvillaen til venstre, Gjensidigegården og Vektergården. Til høyre ses verkstedhallen på andre sida av Blakervegen og jernbanelinja. 10

12 Figur 11 Egebergkvartalet sett fra rundkjøringen i vest - og fra øst. Figur 12 På bildet til venstre ses blokkene i Kuskerudparken fra Skrivervegen. Fra stasjonen skimtes toppen på den sørligste blokken i Kuskerudparken over hustakene i Egebergkvartalet. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 11

13 3.4.3 Delområde 3 Stasjonsområdet Figur 13 Oversiktsbilde over delområde 3 Togstasjonsområdet, Aurskog-Hølandsbanen; Tertitten (som er museumsjernbane med stasjon), grøntområde, eldre industribebyggelse, verksted, forretningsgårder med forretninger og treningssenter, boliger og tjenesteytende virksomhet. Området avgrenses av fylkesvegen og jernbanen. Området domineres av stasjonen og av fortetnings- og boligbygget Sørumsand park. Dominerende er også parkeringsanlegget for disse funksjonene. Området bak Sørumsand Park er tenkt fortettet med blant annet boliger. Museumsjernbanen er freda. Figur 14 Til venstre: Sørumsand stasjon med verkstedhallen i bakgrunnen. Til høyre: Sørumsand Park med det tidligere administrasjonsbygget som nå bygges om til leiligheter. Delområdene 12

14 Figur 16 Til venstre: Sørumsand næringsbygg øst i delområdet sett fra Fynsfeltet med Noractorbygget i bakkant. Til høyre: Gatekjøkkenet ved rundkjøringa, en privatbolig i bakkant og Festiviteten på andre sida av Sørumsandvegen. Figur 15 Til venstre: Tertittparken med Stomperudstatuen ligger sentralt i området og utgjør forbindelsen mellom togstasjonen og Noractor-området. Til høyre: Noractorområdet er preget av lite struktur. Til venstre på bildet ses vegetasjonsbeltet på sandryggen mot jernbanelinja. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 13

15 3.4.4 Delområde 4 Sør for jernbanelinja Figur 17 Oversiktsbilde over delområde 4 Delområdet består av boliger, pendlerparkering og industrivirksomhet med Sørumsand verksted og Sørumsand fjernvarmeanlegg. Sørum kommunes driftssentral ligger i sør, dessuten biblioteket og NAV samt Sørumsand misjonshus. En viktig funksjon like utenfor delområdet er Sørum sykehjem. Figur 18 Foto til venstre viser jernbanen og Skolevegen, foto til høyre Sørumsand verksted med Orderudjordet og Fossumjordet i forgrunnen. Vestre og østre ytterpunkt av delområdet. Arealene mellom jernbanelinja og Skolevegen oppleves som et «brakkområde» der lite skjer. Støyen fra jernbanen er imidlertid dominerende her og her ville det vært en fordel med lyddemping. Næringsarealene til Sørumsand Verksted ligger omkranset av jordbrukslandskap med Orderudjordet i øst og boligområder og kommunens driftssentral i sør. Delområdene 14

16 Figur 19 Eldre trehusbebyggelse i Fagerlivegen Figur 20 Utsikt mot Orderudjordet bak driftssentralen og vegetasjonssonen i øst, mot jernbanelinja. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 15

17 3.4.5 Delområde 5 Kommunesletta Kommunesletta er boligområdet mellom Sørumsand videregående skole, Bingsfoss ungdomsskole og forretningsgårdene. Her finnes blant annet boliger fra etterkrigstida, forsamlingslokalet Festiviteten og noe tjenesteytende virksomhet. Sletta beskrives i kulturminnevernplanen som et helhetlig kulturmiljø. Sletta er et enhetlig og fredelig villastrøk med mange tiltalende hus og romslige tomter. Figur 21 Oversiktsbilde over delområde 5 Figur 22 Kuskerudvegen Delområdene Bebyggelsen langs Sletta består av mest etterkrigsbebyggelse med enkelte eldre hus innimellom; flest i østre deler og ut mot elva. Ca. 20 av eneboligene på Kommunesletta er tegnet av den lokale arkitekten Finckenhagen som bidrar til at området får et helhetlig miljø. 16

18 Figur 23: Sletta Figur 24 Venstre: Festiviteten Høyre: Nivåforskjellen mellom bebyggelsen oppe på sletta og nede ved Glomma er merkbar. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 17

19 3.4.6 Delområde 6 Området mot Bingsfossen Figur 25 Delområde 6 Bingsfoss Området består av Bingsfoss ungdomsskole og Bingsfosshallen og et lite boligområde med kommunale, tilrettelagte boliger. Det er bensinstasjon og isenkram ved Sørumsandvegen. Området avgrenses av randområdet mot Glomma, Kommunesletta og Sørumsandvegen. Boligbebyggelsen er sentrert langs Bekkefaret og rundt Ringvegen. Det er flere bolighus med påbygg i funkisstil langs Bekkedroga. Delområdene 18

20 Figur 26 Til venstre: Esso-stasjonen med Festiviteten i bakgrunnen. Til høyre: Isenkramen i funkisstil var opprinnelig matvarebutikk. Figur 27 Bebyggelsen i Ringvegen/ Bekkefaret med Bingsfosshallen i bakgrunnen. Figur 28 Til venstre: Bingsfoss ungdomsskole og Bingsfosshallen. Til høyre: Romslige tomter i Ringvegen DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 19

21 3.4.7 Delområde 7 Vest for sentrum Figur 29 Oversiktsbilde over delområde 7 Delområdene Området domineres av villabebyggelse. I delområdet er det boligområder, to forretningsgårder med fysioterapeut, begravelsesbyrå, frisør, butikk/bakeriutsalg. Forretningsgårdene ved rundkjøringen er en rest av det eldste sentrumsområdet på Sørumsand som i sin tid vokste fram rundt jernbanestasjonen. Sørumsand renseanlegg ligger i nordre del og fra renseanlegget strekker parkeringsanleggene seg på tvers av området og helt bort til Idrettsparken. Området avgrenses av Skrivervegen, randsone langs Glomma og småhusfeltet Vestby nord. Videre går grensen gjennom boligområdet, forbi Idrettsparken 20

22 barnehage og langsmed jernbanen. Sorenskrivergården med hageanlegg og sveitservillaen Villa Lund med gravhauger i hagen er regulert til bevaring. Renseanlegget som ligger her i dag, skal flyttes og tomta frigjøres til andre formål (skal etter planen frigis ca. i 2016). Figur 30 Venstre: Svendsengården, høyre: bebyggelse i Vestbyvegen Forretningsgårdene fra rundkjøringen mot Skrivervegen er en del av den eldste forretningsbebyggelsen på Sørumsand og huser blant annet fysioterapeut, to frisører, utstyrsbutikk og Safe-butikk. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 21

23 Figur 32 Bebyggelse i Idrettsvegen fra ulike tidsperioder. Sveitservillaen til høyre er fra tidlig 1900-tall. Figur 31 Bebyggelse på Vestby Delområdene 22

24 3.4.8 Delområde 8 Glommaområdet Figur 33 Oversiktsbilde over delområde 8 Området består av randsonen mellom Glomma og bebyggelsen og domineres av elva og vegetasjonsbeltet. Karakteristisk er høydeforskjellen fra elvekanten og opp til bebyggelsen. Ved bekkefaret øst i området er det imidlertid små høydeforskjeller. Det er turveg langs mesteparten av elvestrekningen, men en enklere sti rundt ungdomsskolen og Fynssand. Småbåthavna i vestre del og Kuskerudnebben friluftsbasseng ca. midt i området er viktige punkter. Strekningen langs Glomma omfatter et spenn fra det høyt tilrettelagte til det «uberørte» naturområder. Fra båthavna til Kuskerudnebben har arealene langs elva parkpreg. Fra ungdomsskolen og rundt Fynsevja bærer preg av gjengroing. Tilgjengeligheten langs Glomma er også varierende. Elvearealene fra Vestby til Bingsfoss ungdomsskole har god gangvegstandard, selv om noen strekninger ligger under vann i flomperioder. Dessuten er det få, godt tilrettelagte steder å komme seg ned skråningen og til gangvegen. Rundt ungdomsskolen og Fynsevja går kun en smal sti som ikke blir ryddet adkomsten ned til elvearealene er kronglete. Lions har satt opp hvilebenker lang elvekanten. Turvegen ved båthavna og utsikt fra Sletta ned til Kuskerudnebben. Figur 34 Hvilebenker langs Glomma DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 23

25 Figur 35 Gangveg langs Glomma og Kuskerudnebben Figur 36 Til venstre: Elvesletta nedenfor Bingsfoss ungdomsskole. Til høyre: terrengtrappa ned skråningen i Fynsevja er i svært dårlig forfatning. Delområdene 24

26 3.5 Historisk utvikling Allerede for mer enn år siden streifet jegere over Romerike og man antar at det har bodd folk her i mer enn år. Innenfor planområdet har det ligget to gårder som kan følges tilbake til forhistorisk tid og middelalder; Sennerud og Vestby. Kuskerud gård er av nyere opprinnelse (er første gang nevnt på 1700-tallet) og var først en plass under Vestby. Vassdragene hadde stor betydning som vannkilde og transportåre og de fleste oldfunn i Sørum er gjort i nærheten av elvene. Norges foreløpig eldste båtfunn er gjort i Glomma like ved; stokkebåten er datert til ca.170 år før Kristi fødsel. Glomma har vært brukt til tømmerfløting i uminnelige tider men vi kan ikke med sikkerhet si at fløtingen har foregått lengre tilbake enn da vass-sagene ble anlagt tidlig på tallet. Vi vet ikke hvor gammel Bingen lenser er, men de utgjør en vesentlig del av bygdas og Sørumsands identitet. De eldste minnene er de såkalte «skjermene». Det er de steinfylte tømmerkistene ute i elva som lensene ble festa til. Skjermene er bare synlige ved lav vannstand og ses da utenfor Nord- Hammeren, Elverhøy og Lenseberget. Lensekarene var i bruk helt til fløtinga ble innstilt i Det er kun få, gjenværende rester av fløtningsminner på land innenfor planområdet. På Lenseberget finner vi merker etter jernbolter som har vært festepunkter for lensa. Av husmannsplasser etter tømmerfløterne lå Vendom og Rebakken innenfor planområdet, mens Sprengen ligger like utenfor. Disse kulturminnene lever videre i vegnavn og stedsnavn. Før Bingsfossbrua ble bygget i 1927, ble båt og ferge brukt for å krysse Glomma. Elvestad sundsted var ett av to sundsteder over Glomma. Fergeleiet Sanden ligger inne i planområdet. I tillegg skal det ha vært en rekke mer private fergesteder for å krysse elva; blant annet ett nærmere Bingsfossen. Fergetrafikk ved Sanden. Før 1920 ble det rodd treferger over, men i 1920 ble det anskaffet ei jernferge med eksplosjonsmotor. Ferja var produsert på Sørumsand Verksted. Figur 37 Aktivitet ved Glomma Kilde: Akershusbasen Etter hvert som den tekniske utviklingen skred fram, overtok transport på veg og jernbane. Fram til starten av industrialiseringen var Sørumsand jordbruksland, bestående av spredt gårdsbebyggelse. «Sanden» var navnet på den delen av gamle Sørum prestegjeld som i dag benevnes som Sørumsand. Tettstedet Sørumsands historie går tilbake til 1890-åra da det ble etablert rundt Kongsvingerbanens stoppested «Sørumsanden», som senere ble utvikla til Sørumsand stasjon. Kongsvingerbanen til Kongsvinger ble åpnet i Navnet Sørumsand ble først brukt om banens første stoppested på Sørumsand som ble bygget i Navnet «Sanden» har sitt opphav i sandbankene som la seg opp i innersvingen av Glomma, og som de nedre delene av Sørumsand nå ligger på. Urskog-Hølandsbanen ble anlagt i 1898, med stasjon på Sørumsand i De to bedriftene Sørumsand Trevarefabrikk og høvleri (1898) og Sørumsand verksted (1903) og en rekke mindre virksomheter vokste fram på begynnelsen av 1900-tallet og tettstedet vokste raskt etter DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 25

27 Tettstedet vokser fram (bilder hentet fra Akershusbasen) Sørumsand sentrum 1937: Den eldste sentrumsbebyggelsen lå på begge sider av jernbaneundergangen. Bebyggelsen langs Fagerlivegen og Sørumsandvegen ble satt opp i tidsrommet og utgjorde en sentral del av det tidlige Sørumsand. Sørumsand Trevarefabrikk og Høvleri ble etablert i Sørumsand Verksted ble grunnlagt av Engebret Bøhn i Deler av bebyggelsen langs Industrivegen og Ingeniør Bøhns veg ble satt opp i 1923/24. Dette var hus for de ansatte i bedriften. Her var idrettsplass og kafe; Valstad Kafè (flyttet fra Valstad i Skedsmo, med intakt kafeinteriør fra tallet.) Hovedbygningen på Romerike ungdomsskole (som var en folkehøgskole) stod ferdig i 1929 og sidebygget med gymnastikksal i Skolealleen ble planta i samme tidsrom. Sletta var jordbruksmark, det var flere gårdsbruk langs Glomma og Fynsfeltet var ikke bebygd. Festiviteten ble bygget i , sett fra samme vinkel: Sletta ble regulert på 1940-tallet og første del er bebygd. Byggingen av det første utendørsbassenget på Kuskerudnebben startet opp på 1930-tallet, men er skjult på bildet Sørumsand Verksted i forgrunnen, ca.1970: Telefonsentralen (til venstre for den store verkstedhallen) ble bygget i Deler av bygningsmassen på Sørumsand Verksted er i dag erstattet av store verkstedhaller. Administrasjonsbygget (gult trehus midt i området) ble senere revet Flatebyggingen i sentrum er i oppstartfasen. Arbeidet med bygging av Linjegården er i gang, men de andre trehusene langs Sørumsandvegen står fortsatt på rad og rekke langs vegen. Tunbebyggelsen på Kuskerud gård står fortsatt og dagens Rådhuspark er dyrka mark Status ca etter at flatebyggingen var kommet i gang for alvor. Trehusene langs Sørumsandvegen har måttet vike, men bilene blir gitt romslige vilkår. Nytt rådhus (like utenfor bildet) ble oppført i 1973/74. Historisk utvikling 26 ca.1980 Figur 38 Bildene viser Sørumsand fra 1930tallet frem til ca Kilde: Akershusbasen

28 Tyngdepunktet for sentrumsbebyggelsen flytta seg etter 1960 fra området ved jernbaneundergangen vest for stasjonen til strekningen fra stasjonen og østover. Bebyggelsesstrukturen i sentrum er preget av og -70-tallets flatebebyggelse, der trehusbebyggelsen langs Sørumsandvegen måtte vike til fordel for arealkrevende forretningsgårder med store parkeringsarealer. Samtidig som det foregikk en fortetting av boligbebyggelsen i sentrum, ble boligfelt bygget i «satellitter» i avstand fra sentrum, med Orderudfeltet og Valsfeltet som typiske eksempler Historiske glimt Figur 39 Foto til venstre: Sørumsand stasjon og omkringliggende bebyggelse ca. 1903, sett fra vest. Til høyre ses Svendsens hus (Svendsengården, som var Sørumsands første forretning). Til høyre, bak stasjonen: Sørumsand Trevarefabrikk. På foto til høyre ses Svendsengården på nærmere hold. Bygningen ble kjøpt ca.1894 da den var for nedriving og gjenoppsatt på Løkka på Sørumsand. Her har det vært handelsvirksomhet siden 1904, da bygget kom opp. Det var butikk i første etasje og bolig i andre. Tredje etasje ble en tid benyttet som hotell, mest for handelsreisende. Fra 1927 var det også bensinpumpe her. Da butikken i 1957 fikk et tilbygg i mur, ble den gjort om til sjølbetjent og var kanskje Romerikes første sjølbetjente butikk. Svendsengården ble igjen ombygd og påbygd i I bakgrunnen på bildet ses Egebergs hus. NSBs fellesstasjonsbygning for de to banene stod ferdig i Stasjonen endret i 1909 navn fra Sørumsanden til Sørumsand. Figur 40 Sørumsand stasjon DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 27

29 3.6 Arealbruk Arealbruken i handelsområdet, der nye bygg var preget av 70-tallets planlegging der idealet var klar soneinndeling mellom ulike bruksformål, er i ferd med å løse seg opp. Ny bebyggelse med blanding av bolig og forretning er de siste åra oppført i forretningskvartalene. Sentrumsområdet inneholder småhusbebyggelse, nyere leilighetskomplekser, ungdomsskole med flerbrukshall, videregående skole og ulike næringsarealer. Mesteparten av industri- og lagerarealer ligger sør for Blakervegen, mens kommunale kontorer ligger spredt og på begge sider av jernbanelinja. Kuskerudnebben Båthavna Rebakken Sørumsand videregående skole Kommunesletta Bingsfoss ungdomsskole Fynssand Rådhus Sørumsand stasjon Trekantparken Sørumsand Verksted Noractor Fynsfeltet Idrettsparken barnehage Orderudjordet Fossumjordet Idrettsparken Figur 41 Oversiktsbilde over Sørumsand sentrum Sørumsand næringsbygg Arealbruk i sentrum samsvarer i stor grad med gjeldende kommuneplan (kart nedenfor). Arealene på begge sider av Sørumsandvegen/jernbanen er kombinasjon av forretning og bolig (brun farge). Det er tre nye leilighetskomplekser innenfor sentrum med slik blanda bruk. Mesteparten av arealer med mørkest blå farge er industri (Sørumsand verksted, fjernvarmeanlegg og driftssentralen). Offentlige arealer ligger spredt. Venstre felt med rødfarge viser renseanleggstomta, midtre rødt felt viser videregående skole, rådhusbygningene og Kuskerudvillaen, mens rødt felt til høyre viser ungdomsskolen, Bingsfosshallen og omsorgsboliger. Kommunen har i dag for liten kontorkapasitet og leier for tiden lokaler i tre av forretningsgårdene. Arealer med lysere blåfarge ved rundkjøringa ved stasjonen er i dag en blanding av forretning og bolig. Boligområder omkranser sentrum (gul farge). Bortsett fra Kuskerud terrasse består de «rene» boligområdene innenfor planområdet så å si utelukkende av spredt småhusbebyggelse. Arealbruk 28

30 Figur 42 Utsnitt fra gjeldene kommuneplan Næring, handel og kontor I sentrum er det ca m2 næringsareal (brun farge) og m2 industri. Innenfor områder avsatt til industri (mørkeblå farge) er ytterligere m2 ferdig regulert. Det er i dag ca arbeidsplasser innenfor planområdet, med noe over halvparten av arbeidsplassene i private virksomheter. Over 130 private virksomheter har besøksadresse i området, men nær 60 av disse er enkeltmannsforetak der mange driver sin næringsaktivitet fra privat bopel. Virksomhetene som er lokalisert i de store bygningene i sentrumsområdet er i stor grad bilbaserte. Dagens situasjon problemstillinger og utfordringer Handelslekkasje er et uttalt problem og utfordring i Sørumsand sentrum. Sørumsand konkurrerer med Norges største kjøpesentre i nabokommunene. For handelsstanden er det en konstant utfordring å opprettholde et mangfold av butikker som trekker flere kunder enn de som dagligvarer. I dag er det fire matbutikker innenfor sentrumskjernen. Særlig savnes elektrisk forretning. Men her er vinmonopol, to apotek, to forhandlere av voksenklær, sportsbutikk, bokhandel, skobutikk, utstyrsbutikker og det kommer også en bruktbutikk Industri Sørumsand Verksted utgjør i dag mesteparten av det som engang utgjorde industrivirksomheten på Sørumsand. Virksomheten består i dag av teknologisk industri knyttet til olje/offshore/engineering. Grunnleggingen av industrivirksomheten på starten av 1900-tallet var avgjørende og premissgivende for utbyggingen av Sørumsand som tettsted og er i dag viktig, både av sysselsettingsårsaker og som identitetsbærer for tettstedet Sørumsand. Bedriften utgjorde bærebjelken i industrivirksomheten og jernbanen var viktig infrastruktur. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 29

31 Eiendommen eies i dag av NorgesEiendom, som igjen leier ut til Rainpower og Eureka. Flesteparten av de som jobber her bor imidlertid utenfor kommunen. Denne type produksjonsretta arbeidsplasser er viktige i et bærekraftig samfunn. Dessuten er det viktig at Sørumsand som tettsted og kommunesenter kan tilby denne type arbeidsplasser. I dag står kun administrasjonsbygningen igjen av det som var den andre, store industribedriften på Sørumsand; Sørumsand Trevarefabrikk og Høvleri. Den tidligere administrasjonsbygningen er i dag under ombygging til leiligheter, men på en måte som ivaretar byggets egenart utad Boliger Mestedelen av boligmassen innenfor planområdet er frittliggende småhusbebyggelse som ligger rundt handelssenteret; mest eneboliger, men også en del rekkehus og tomannsboliger. Boligblokkbebyggelsen i planområdet ligger i dag innenfor og i nær tilknytning til sentrumskjernen. I Kuskerudparken borettslag terrasse og i to av forretningsgårdene, der det er leiligheter over første etasje. Etter at de nye leilighetskompleksene har blitt realisert i sentrum, har det vært en økning i generasjonsskiftet i boligområdene i og utenfor sentrum, der andelen barnefamilier har økt i boligfeltene. Det er også mange eldre som flytter fra andre deler av kommunen og inn i lettstelte leiligheter på Sørumsand. Gjennomsnittsalderen på beboerne i de nyere leilighetskompleksene ligger i dag vesentlig høyere enn gjennomsnittsalderen i småhusbebyggelsen. Befolknings- og boligsammensetning I hele Sørumsand tettsted bor ca innbyggere. Tallene viser en forholdsvis høy andel eldre over 67 (pr ). Ellers er det verdt å merke seg at antallet barn på Sørumsand er under halvparten av antallet voksne. Befolkningsvekst og befolkningsprognoser En prognose med nesten 30-års tidsperspektiv vil selvsagt være beheftet med stor usikkerhet. Som grunnlag for langsiktig planlegging og strategiske grep vil prognosen bli oppdatert årlig. I boligbyggeprogrammet (vedtatt ) ligger en målsetting om 100 nye boliger/år i gjennomsnitt i kommunen som helhet. Andre målsetninger i boligbyggeprogrammet er bygging av sekundærleiligheter i boligområdene, kommunale byggeprosjekter i egenregi og gode, sentrumsnære fortettingsprosjekter på Sørumsand og Frogner. Arealbruk 30

32 Det påpekes spesielt at det er stor usikkerhet knyttet til framdriften i en del av de sentrumsnære boligprosjektene, særlig på Sørumsand og Frogner. Endringer her i forhold til det som er forutsatt i prognosen vil påvirke innbyggertallet. Særlig antall barnehagebarn og elevtall i barneskolene påvirkes av slike endringer. Når området det beregnes innbyggere i er så små, vil endringer og tilfeldigheter få store konsekvenser for antall innbyggere. Tallene må derfor ikke benyttes som en fasit, men som en indikasjon. Årstilveksten varier fra 2,5 % tidlig i perioden til under 1,69 %. Det er i aldersgruppene over 67 år veksten blir stor i perioden. Det er tatt høyde for økt levealder, som igjen påvirker antallet i gruppen Dette er innbyggere som i stor grad allerede bor her. 3.7 Potensial for fortetting og mulighet for reparasjon Områdeplanen tilrettelegger for høyere grad av boligbygging også utenfor den innerste sentrumskjernen. Planen legger føringer for tre former for fortetting, ofte i kombinasjon: 1. høyere utnyttelse innenfor boligområder som har lav utnyttelse i dag 2. ta i bruk ubebygde «rest» arealer; f.eks. brakkområder/grøntområder (Rådshusparken) 3. transformasjon av annen bebyggelse til boligformål; f.eks. fra industri til boligområder (eksempler: driftssentralen og renseanlegget) DIVE-analysen gir anbefalinger for hvilke områder som har så stort særpreg og sosiokulturell egenverdi at de ikke bør endres ved fortetting, men åpner også for muligheter for fortetting i deler av kulturmiljøene. DIVE-analysen belyser mulighetene for fortetting og reparasjon innenfor de mest sentrale deler av planområdet. Analysen beskriver fortettingspotensial i Ekebergkvartalet, ved rundkjøringen ved jernbaneundergangen og også i området Linjegårdskvartalet Festiviteten. I tillegg vurderes det å være rom for forsiktig fortetting i bebyggelsen i de delene av gamle sentrum sør for jernbaneundergangen som ligger på vestsida av Sørumsandvegen og på store deler av Sletta. Verdt å merke seg fra analysen er også at den peker ut fire punkter med «reparasjonsmulighet»; Rådhusparken/Grishusbakken, arealene rundt Kuskerudvillaen, på et område på Sletta og på Sørumsand Park/Trevaren med lokstallen. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 31

33 Figur 43 Muligheter for fortetting identifisert i DIVE-analysen Kilde: NIKU 2014 Noen enkeltområder peker seg dermed ut som aktuelle: 1 Sentrumskjernen 2 Rådhuskvartalet med rådhusparken («Grishusbakken») 3 Tidl. renseanlegget 4 Idrettsvegen Lyvegen Potensial for fortetting og mulighet for reparasjon 5 Rebakken 6 Bekkedråga/Industrivegen 7 Driftssentralen 8 Ilevegen Vendom 9 Bekkefaret - Ringvegen Linjekvartalet, Noractortomta og deler av Sørumsand Verksted anses som vedtatt fortettet i gjeldende planer og dette innarbeides i områdeplanen. Hagen ved Valstad kafé er regulert til bolig. 32

34 Figur 44 Områder som vurderes egnet for fortetting Fortetting i sentrumskjernen Områder med potensiale for fortetting Tidligere vedtatt fortetting En diskusjon som foregår parallelt med denne planen og utenfor denne planens geografiske område, er fremtidig bruk av Orderudjordet og om hele eller deler av Orderudjordet i framtidig kommuneplan avsettes til boligformål. Dette vil i tilfelle gi et betydelig antall nye, sentrumsnære boligtomter Sentrumskjernen Vurdering Det er en klar målsetting for planarbeidet å tilrettelegge for videre vekst av Sørumsand som kommunesenter, levedyktig handelssted med variert handels- og servicetilbud. Kompakt sentrumskjerne med korte avstander, økende bolig-andel, god framkommelighet, velutviklet grøntstruktur og tilrettelagte møteplasser er viktige kriterier for god sentrumsutvikling. Og god stedsutvikling er igjen god næringspolitikk for lokalt næringsliv. Universell utforming og gode arkitektoniske og estetiske løsninger er også forutsetninger for et attraktivt sentrum. Samtidig skal ny bebyggelse forholde seg til omgivelsene med hensyn til material- og fargevalg. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 33

35 Mulige tiltak Planen bør legge opp til høyere grad av utnytting i sentrumskjernen. Store arealer for flateparkering kan utnyttes bedre ved å bygge i høyden. I tillegg ligger det et potensiale i å utvide eksisterende bygningsmasse. Figur 45 Muligheter for utvikling på eksisterende parkeringsplass Kilde: C.F. Møller 2013 Et langstrakt trebygg som har historiske og arkitektoniske referanser til den opprinnelige trehusbebyggelsen langs Sørumsandvegen er et av innspillene fra parallelloppdraget. Planforslaget kan stille krav om minimum tre etasjers byggehøyde. Det kan også åpnes for økte byggehøyder og høyere utnyttelsesgrad generelt, i Figur 46 Skisse Kilde: C.F. Møller 2013 tillegg til at det åpnes for at deler av parkeringsarealene kan bygge ut. Av hensyn til arkitektur, sol- og skyggeforhold kan maksimal etasjehøyde for eksempel settes til fem etasjer med en inntrukket sjette etasje. Sol- og skyggediagram skal dessuten inngå som del av dokumentasjonskravet ved alle plan- og byggesaker. Potensial for fortetting og mulighet for reparasjon Figur 47 Ideskisse viser muligheter for et lanstrakt bygg langs Sørumsandvegen. Kilde: C.F. Møller

36 3.7.2 Rådshuskvartalet med Rådhusparken Flere forslag taler for å fortette i Rådhuskvartalet. men et forslag går på å erstatte det såkalte «helsebygget» med et nytt administrasjonsbygg. Dette ble illustrert i et av ideforslagene i parallelloppdraget Klokketårnet/brannslagetårnet har en symbolverdi og bør søkes bevart i en eventuell fortetting i området, Figur 48 Ideskisse til muligheter for utvikling ved rådhuset. Kilde: Dyrvik Arkitekter, Atsite 2013 Figur 47 over viser en tenkt framtidssituasjon for fortetting i rådhuskvartalet. Rådhuset er bevart og plassen rundt Kuskerudvillaen er blitt bilfri og omramma med nye bygg. Nytt, publikumsvennlig bygg som spiller på rådhusets funkisarkitektur erstatter «helsebygget», men der klokketårnet og elementer fra hagen er bevart og utsikten mot Glomma er åpna opp. Figur 48 til høyre viser samme situasjon. Hvite felt illuderer nye bygg. Her ser man hvordan et nytt torg er foreslått rammet inn med et bygg i fortsettelsen av rådhusets lengderetning og åpningen mot Glomma er markert med beplantning. Figur 49 Kilde: Dyrvik Arkitekter/ Atsite 2013 DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 35

37 3.7.3 Renseanleggstomta Dagens situasjon problemstillinger og utfordringer Renseanleggstomta er en av de fem elvekilene som går inn fra Glomma. På tomta ligger dagens kloakkrenseanlegg for Sørumsand og parkeringsplass som server sentrumskjernen på dagtid og idrettsanlegget på kveldstid og i helgene. Renseanlegget er vedtatt flyttet. Hele området er på 8,9 daa. Elvekilen strekker seg inn fra Glomma og videre inn Lyvegen mot Idrettsparken og er et gjenfylt bekkedrag der bekken ligger i rør gjennom området. Utsikt til området fra Vestbyvegen Figur 50 viser plassering og utsikt til området. Potensial for fortetting og mulighet for reparasjon Arealet er flomutsatt men det er lagt opp en flomvoll nede mot elvekanten. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til renseanlegg og parkeringsplass. I kommuneplanen er det avsatt til kommunalteknisk anlegg. Tomta frigis til andre formål når det nye renseanlegget er ferdigstilt og i drift. Det nye renseanlegget forventes å starte drift Det foreligger kontrakt mellom Fylkeskommunen og kommunen på at området skal inneholde 100 parkeringsplasser for Sørumsand videregående skole. Vurderinger Arealet har attraktiv beliggenhet med nærhet til Glomma. Under forutsetning at man sikrer ganglinje gjennom området og vegetasjonsbelter mot tilgrensende arealer, ligger det her til rette for å foreslå omforming til boligformål med høy utnyttelse. Parkeringsarealet må i en eller annen form videreføres i prosjektet. 36

38 Høyder på bebyggelse må ta hensyn til bebyggelsen i Rebakken og Skrivervegen. Spesielle hensyn må kreves tatt i forhold til fredet bebyggelse og omgivelser i Sorenskrivergården. Området skal reguleres i en helhetlig plan. Muligheter for å gjenåpne bekken som ligger i rør under området bør vurderes. Gjenåpning av bekk kan sikres i form av en hensynssone og i bestemmelser som sikrer at å få bekken fram i dagen inngår som en del av et utbyggingsprosjekt. Et av forslagene som kom fram i parallelloppdraget var å utvikle en «aktivitetskile» med kombinasjon av bebyggelse, grønnstruktur og aktiviteter, slik det illustreres på illustrasjon til høyre. Elementer fra dette forslaget kan videreføres inn i et utbyggingsprosjekt. Figur 51 viser eksempel på bruk at tomten Kilde: Dyrvik arkitekter, Atsite 2013 DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 37

39 3.7.4 Området Idrettsvegen Vestbyvegen Området er ikke blant dem DIVE-analysen vurder til å ha kulturhistorisk verdi og her kan åpnes opp for fortetting. Her er romslige tomter med fortettingspotensial. Lillebis (som i likhet med Sorenskrivergården ble tegna av arkitekt Arnstein Arneberg) var opprinnelig et signalbygg med høy kulturhistorisk verdi. Husets autentisitet er imidlertid sterkt redusert og på grunn av utbyggingene rundt, er det er lite igjen av de opprinneleige omgivelsene som ga bygningen kulturhistorisk verdi. Planforslaget bør stille krav om helhetlige planer. Ved en eventuell fortetting mellom Sollia og Lyvegen bør en tverrgående gangvegforbindelse i retning Toppen inngå. Potensial for fortetting og mulighet for reparasjon Figur 52 viser området vest for sentrum 38

40 3.7.5 Fløterhagan Dagens situasjon utfordringer og problemstillinger Figur 53 viser lokalisering av Fløterhagan I planprosessen er det kommet innspill på ønske om bygging av terrasserte boliger i skråningen øst for gangvegen (markert med pil på foto over). Prosjektet kalles «Fløterhagan terrasse» og er tenkt som en fortsettelse av bebyggelsen på østsida av Peder Westbys veg. Området som foreslås utbygd grenser inntil område avsatt til friområde i kommuneplanen (grønn farge på illustrasjonen over) og er identisk med arealet som i gjeldende reguleringsplan er regulert til friluftsområde (lys grønn farge med vannrett skravur). Omkringliggende arealer med skog øverst på høydedraget mot elva og arealene med turveg og bekk er i gjeldende reguleringsplan avsatt til turveg langs Glomma, i kommuneplanen avsatt til friområde. Det aktuelle området ligger som en vest-/ nordvestvendt skråning i yttersvingen av en kile som snor seg ned mot elva. Det er i dag bebygde høydedrag på tre kanter og vegetasjonskledt naturområde øverst på høydedraget mot elva. Arealet som er foreslått utbygd er ca.4,2daa og består av brakkmark med forholdsvis nyplanta granplantinger. Etter sigende skal deler av arealet være tidligere beitemark (hagemark), men terrenget og markdekket synes å være i så stor grad omarbeidet (muligens oppfylt med tilførte masser) at det i skråningene langs turvegen er lite igjen av de opprinnelige natur- og kulturmarksverdiene i elvekilen. I dag har det aktuelle området tilsynelatende høyest verdi som en del av et sammenhengende turdrag som utgjør en viktig forbindelseslinje mellom tett bebygde boområder på Vestby og grøntsone langs Glomma. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 39

41 Vurdering Dersom områdeplanen skal åpne opp for fortetting i elvekilen, bør planen sikre at øverste del av høydedraget mot Glomma bevares som den «100-metersskogen» med dagens karakter; dvs. et vegetasjonskledt, uforstyrret naturområde fritt for tekniske inngrep og med gode forhold for fri lek.. På grunn av det store antallet småbarnsfamilier i nærområdet vurderes det dessuten som viktig at krav om opparbeidelse av ny akebakke som kompensasjon for skråningen som bygges ned, stilles som en forutsetning for et eventuelt boligprosjekt i Fløterhakan. Fordi skråningen som heller ned mot Glomma er svært bratt, er den nordvendte delen av skogsområdet i liten grad egna for lek. Derfor er det spesielt viktig at planen sikrer de sørvendte og nogen lunde flate delene av åskammen som naturområde med muligheter for fri lek. Planen bør også sikre fortsatt gangkorridor med grøntsone ned til Glomma. Dessuten bør planen stille krav om at den funksjonen som skråningen i øst i dag har som akebakke kompenseres med etablering av en ny, funksjonell akebakke i vestre del av elvekilen. Krav om etablering av ny akebakke og funksjonelt utformet uteoppholdsareal på vestsida av gangvegen bør derfor legges til grunn for utbyggingen. På grunn av bekkelukkinger i utbyggingsområdene bærer bekken gjennom området i dag mer preg av å være en vannrenne med svært varierende vannføring enn å være bekk. Som en del av et utbyggingsprosjekt bør bekken søkes gjenetablert med åpent vannløp og jevn vannføring. Overvann i utbyggingsområdet bør i tillegg søkes lagt i åpne systemer og med vannføring til bekken. Områdeplanen bør stille krav om at gangvegen sikres med tilstrekkelig bredde grøntsone på hver side. Dersom området åpnes opp for fortetting i form av boliger, bør det stilles forutsetning om at opparbeidelse av gode lekeområder med akebakke og gode felles uteområder inngår som en del av utbyggingsprosjektet. Tap av akebakke i skråningen i øst bør kreves kompensert med ny, opparbeidet akebakke i skråningen i vest. Planen bør sikre at det kreves felles parkeringsanlegg for prosjektet. Naturlig adkomstveg er Peder Westbys veg. Potensial for fortetting og mulighet for reparasjon 40

42 3.7.6 Bekkedroga/Industrivegen plangrense Figur 54 viser lokalisering og tomtegrenser Området er på ca daa og ligger helt sør i planområdet, i hovedsak mellom vegene Bekkedroga og Industrivegen. I gjeldende reguleringsplan fra 1947, «Sørumsand bygningsområde», ligger området uten entydig formål og uten bestemmelser. Planen gjelder inntil nyere plan blir vedtatt. I kommuneplanen er området avsatt til boligformål. Mesteparten av tomtene er bebygd med frittliggende småhusbebyggelse. To av tomtene øst for og ned til Bekkedroga er ubebygde. Området har potensiale for høyere utnyttelse av arealene. Skråningene langs Bekkedroga egner seg godt for terrassert bebyggelse, mens de flatere partiene på høydedraget langs Industrivegen egner seg best for lavere bebyggelse. Høyder på bebyggelse kan reguleres med kotehøyde for å sikre gode solforhold innad i området og mot omkringliggende områder. Arealene inntil av Bekkedroga langs østsida av vegen anbefales regulert i felles plan. Her bør åpnes for relativt høy utnyttelse. Ganglinje langs Bekkedroga er viktig forbindelseslinje til og fra sentrumsområdene og bør sikres ivaretatt med fortau. Fortau som viktig ganglinje bør understrekes ved beplantning i form av trerekke. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 41

43 3.7.7 Kommunens driftssentral Dagens situasjon problembeskrivelse Driftssentralen ligger like vest for Orderudjordet, like sør for Sørumsand Verksted, men ellers i et boligområde. Driftssentralen ligger i gangavstand fra stasjonsområdet og sentrum. Adkomsten er fra Industrivegen og gjennom naboeiendommen, som eies av Norsk caravanklubb avd. Akershus. I tillegg til lite hensiktsmessig adkomst over naboeiendom, medfører biltrafikk til og fra driftssentralen en belastning i boområdene, med sammenblanding med boligtrafikken. Figur 55 Kommunens driftssentral I kommuneplanen er mestedelen av eiendommen avsatt til erverv/industri, mens arealene lengst i øst mot Orderudjordet er avsatt til erverv/framtidig industri. Potensial for fortetting og mulighet for reparasjon Kommuneplanen legger føringer for ny adkomstveg til området Sørumsand Verksted fra Blakervegen i øst og nord/sørgående grøntområder og ganglinje på vestsida av Orderudjordet. I gjeldende reguleringsplan fra 1947 ligger eiendommene uten entydig formål og uten bestemmelser. I denne sammenheng betraktes derfor eiendommen som uregulert. De to boligeiendommene nord for driftssentralen inngår i reguleringsplanen for Sørumsand verksted. Vurdering Det er kommet innspill på at dagens bygningsmasse ikke er i samsvar med dagens standard og at det er behov for utvidelse av bygningsmassen. Utbyggingsmulighetene innenfor dagens eiendom er imidlertid begrensa. Samla sett kan derfor flytting av driftssentralen til et mer egnet sted være den beste løsningen. En alternativ lokalisering vil kunne gi muligheter for bedre adkomst, mer plass i egna lokaler og fortrinnsvis i samlokalisering med andre type industri eller lignende virksomhet som ikke er avhengige av å ligge i gangavstand til sentrumsfunksjoner. 42

44 Gangavstanden fra jernbanestasjon/busstasjon er i dag ca. 780 meter. Med nye ganglinjer over i Sørumsand Verksted og ny undergang under jernbanelinjen kan gangavstanden i framtida komme ned i ca. 420 meter. I så måte er eiendommen svært aktuell for boligformål; også i lys av at eiendommen ligger inntil eksisterende boligområder. Eiendommen har betydelig tomteverdi og vurderes som godt egna for omforming til boligformål med høy utnytting. Mulige tiltak Eiendommen der driftssentralen ligger i dag og naboeiendommen i vest mot Industrivegen kan avsettes til kombinert formål offentlig tjenesteyting/bolig med føringer på høy utnyttelse. Planforslaget kan legge føringer for helhetlige løsninger. Østligste del av tomta må ta høyde for innarbeidelse av nord/sørgående grøntkorridor mot Orderudjordet og ganglinje til boligområdene i sør Ilevegen Vendom DIVE-analysen åpner opp for fortetting på strekningen mellom Ilevegen og Vendom, men Festiviteten framheves som et kulturmiljø som bør hensyntas ved utbyggingen. Planen bør sikre slike hensyn ved å sikre tilstrekkelig med arealer rundt bygningsmiljøet og at høyder på tillatt ny bebyggelse trappes ned mot kulturmiljøet Fynsholmen Området mellom Bingsfoss ungdomsskole og ned i grøntbeltet mot Glomma vurderes med fortettingspotensiale. Potensielt fortettingsområde ligger dels oppe på nivå med ungdomsskolen og dels i skråningen nedover i grøntbeltet og dels nede på nivå med elvekanten. Arealene oppe på terrassen består i dag av parkeringsarealer, grasbane og restarealer, er lite brukt og ligger i dag som åpne, golde flater. Grøntbeltet i skråningen består av granskog. Det er adkomst til området via Vendom, som er kommunal veg. Figur 56 viser lokalisering av området mellom Vendom og Ilevegen. DAGENS SITUASJON - PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Områdeplan Sørumsand planfaglige vurderinger 43

45 Bekkefaret Området Bekkefaret Ringvegen er et sentrumsnært område med fortettingspotensial. En forutsetning for fortetting er at verdiene som naturområdene langs Glomma representerer, kan ivaretas. Figur 57 viser bilder fra området 3.8 Sosiokulturelle verdier og stedsverdier Kulturtilbud Sørumsand har et rimelig variert kulturtilbud og en rekke aktive lag og foreninger sørger for aktiviteter og kulturformidling, også i samarbeid med kommunen. Det finnes også tilbud tilpasset ungdom, seniorer og andre målgrupper. Bingsfosshallen og biblioteket er viktige kulturarenaer. Bingsfosshallen er arena for bygdas barneteater, konserter og et ekstralokale når ungdomsskolen holder store møter og samlinger, men fungerer i dag heller dårlig som kulturarena. At biblioteket nå ligger så usentralt i forhold til sentrumskjernen og skolene trekkes stadig fram som lite heldig (biblioteket lå tidligere i Linjegården). Likeledes er Festiviteten og Valstad kafé viktige kulturarenaer, i tillegg til at byggene i seg selv er en viktig del av Sørumsands historie og identitet. Misjonshuset huser i tillegg til den tradisjonelle aktiviteten både korøvinger, konfirmasjonssamlinger og flerkulturelle arrangementer. I Sørumsand idrettspark med BB-hallen like vest for planområdet foregår variert idrettsaktivitet året rundt, både ute og inne. Siste tilskudd på aktivitetstilbudet er nytt skateanlegg og sandvolleyballbane. Sosiokulturelle verdier og stedsverdier Festivaler: Sørumsanddagene, Tertittdagene og Sørumfestivalen er arrangementer som setter kulturaktiviteter i fokus Kulturhistoriske og identitetsskapende verdier Sørumsand Verksted, Tertitten med «Trekantparken» og smalsportrase og Bingen lenser med installasjoner i elva og på land er Sørumsands tre viktigste, identitetsbærende kulturmiljøer. Mye dugnadsinnsats legges ned for å synliggjøre kulturminnene. På smalsporbanen arrangeres jevnlig turer i sommerhalvåret og ved juletider. Innenfor planområdet ligger også en rekke andre kulturminner med verneverdier, så som gravminner fra jernalder, flere eksempler på vedtaksfreda bygningsarkitektur, flere parkanlegg og allé. 44

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark. Dato: 2012-12-05 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark Dato: 2012-12-05 Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørumsand næringspark 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m GOL KOMMUNE S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m 1 9. s e p t e m b e r 2 0 0 8 INNHOLD A BAKGRUNN OG FØRINGER A1 Bakgrunn A2 Formål A3 Overordnede føringer Kommuneplanens arealdel Utkast til vernevurdering

Detaljer

OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON

OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON «Sørumsand skal bli en attraktiv småby med handel, næring og boliger som setter mennesket i sentrum» OMRÅDEPLAN SØRUMSAND MEDVIRKNING - INFORMASJON - KOMMUNIKASJON Juli 2014 VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten.

Detaljer

Sentrumsplan for Halden 2015-2027. Planbeskrivelse UTKAST

Sentrumsplan for Halden 2015-2027. Planbeskrivelse UTKAST 1 Sentrumsplan for Halden 2015-2027 Planbeskrivelse UTKAST 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Plan og bygningslovens intensjoner med planlegging.... 6 Sammenfatning av de viktigste grepene i sentrumsplanen....

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for BARBUBUKT

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for BARBUBUKT PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for BARBUBUKT Rev. 12.08.2011 2 PLANBESKRIVELSE BARBUBUKT INNHOLD: 1 SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDGREP OG s. 3 FAGLIG VURDERING 2 BAKGRUNN OG PLANSTATUS s 8 Hensikt med planen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KJELLANDSHEIA, OFTENES OG LEIREHEIA

KOMMUNEDELPLAN FOR KJELLANDSHEIA, OFTENES OG LEIREHEIA SØGNE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KJELLANDSHEIA, OFTENES OG LEIREHEIA PLANBESKRIVELSE, KONSEKVENSUTREDNING OG BESTEMMELSER Utarbeidet av med underkonsulenter FAKTASIDE Tittel Dato Prosjektnummer Kommunedelplan

Detaljer

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS 1 Vedlegg 1 Forslagsstillers saksfremstilling Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse byromsnett gangforbindelser områderegulering / et samarbeid mellom skedsmo kommune og blå arkitektur landskap ab og plasser november 2013 lillestrøm øst planbeskrivelse kvartal 8 meierikvartalet stortorvet

Detaljer

by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010-2020 Planbeskrivelse

by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010-2020 Planbeskrivelse by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010 2020 Planbeskrivelse 18.05.2010 1 Innledning Gjeldende kommunedelplan for Skien sentrum er fra 1996 og er moden for en revisjon. Hovedutvalg for teknisk sektor

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 Senteranalyse for Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senteranalyse for Utgave/dato: 2 / 2014-02-03 Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: 533777 Senteranalyse

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING STÆRK & Co AS GRØNN_STREK AS Februar 2008 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA - BRÅSTAD ARENDAL KOMMUNE 1 INNHOLD: 1 Forord...3

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015

Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Ås kommune PLANPROGRAM ÅS SENTRALOMRÅDE MAI 2015 Revidert 08.05.2015 1 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 5 1.1 Forord 5 1.2 Sentrale begreper 7 2. Bakgrunn for områdereguleringen 9 2.1 Formål med planarbeidet

Detaljer