Konsernrapport - Møre og Romsdal fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernrapport - Møre og Romsdal fylkeskommune"

Transkript

1 Konsernrapport - Møre og Romsdal fylkeskommune Valgt bransje: Videregående skole / folkehøgskole Innrapporterte miljøprestasjoner, miljøtiltak og handlingsplaner i Møre og Romsdal fylkeskommune Antall virksomheter: 22

2 Sammendrag Møre og Romsdal fylkeskommune Gjennomsnitt: 43,95 Median: 38,27 Gjennomsnitt: 45,74 Median: 24,58

3 Sammendrag Gjennomsnitt: 125,60 Median: 130,62 Gjennomsnitt: 2 492,00 Median: 1 990,30 Gjennomsnitt: 5,14 Median: 5,05

4 Sammendrag Gjennomsnitt: 23,91 produkter Median: 20 produkter Gjennomsnitt: produkter Median: produkter Gjennomsnitt: 3 730,77 km Median: 1 039,92 km

5 997 Haram vidaregåande skule forbruk forbruk pr ,01 4, km 168 MTM-undersøking Gode tilbakemeldinger. Personaltur. Støtte til markeringar personell. Støtte til bruk av treningsstudio. Medarbeidarsamtaler. Nyttar fylke sine innkjøpsavtalar. Restavfall redusert med ca Haldningsskapande arbeid og pålegg om kildesortering. Instalert varmepumper på elektroverkstad. Mild vinter har gitt lavare strømforbruk utan spesielle tiltak. Har ein auke i reiseaktivitet i samband med auka internasjonalisering. Lite utbygd sykkelvegar for dei som bur utanfor sentrum. Instalert ladepunkt for el-bilar. Forureinar ikkje det ytre miljøet. Oppfølging, og fortsatt godt arbeidsmiljø. Vi veit allereie om ein del sjukefråvære som er varsla i samband med operasjonar og arbeidstakarar som allereie er ute i langtidspermisjonar, der det vil ta ei tid å kome tilbake. Skulen følgjer fylskesavtalen sentralt. Bli bedre på sortering av avfall. Ombygging i perioden Må leige areal. Har ikkje eigne bilar. Forureinar ikkje det ytre miljøet. Er avhengig å reise med fly i samband med offentleg prosjekt. Nybygg og ombygging gjer at det er vanskeleg å sette konkrete mål for Leige mellom anna undervisningslokale med Haram kommune. Kantine hos Brattvåg Idrettslag.

6 1 407 Surnadal vidaregåande skole ,59 forbruk forbruk pr ,87 2, km Mulighet for trening i arb.tid er videreført. Inntil 2 underv.timer. ( 1.5 t/uke ) Reduksjon i sykefravær fra 2,7 til 2,5 Førstehjelpskurs for alle tilsette gjennomført i mai. Kriseøvelse i samarbeid med AMK-sentralen gjennomført i februar. Førstehjelpskurs for alle elever Vg1 yrkesfag er gjennomført. Er i gang med økologiske matvarer på skolekjøkken. Har allerede nådd kravet for neste år. Har også dette året økt kildesorteringsgraden. 91-bygget er ferdig renovert. For tidlig enda å kunne si hvor stor energibesparelse dette vil gi. Har redusert energibruken tross en veldig kald og vindfull vinter. Har gjennomført en vurdering av effekten og behovet for vannmåler. Ikke aktuelt å sette inn vannmåler. Har fortsatt med samordning av transport ved deltagelser på eksterne møter/kurs/konferanser etc. Vurdert nødvendigheten av reisen i større grad enn tidligere. CO2 reduksjon for 34 videokonferanser, ca. 150 tonn Selv om en av de flittigste brukerne ikke har arbeidssted hos oss lengre ( IT-avdelingen), så har bruken holdt seg på 2013-nivå. sseksjon ved Møre og Romsdal fylkeskommunen har stilt mer riktige og mer relavante miljøkrav, sammenlgnet med tidligere, og det er gjort bevisste valg. De bruker Difi sine maler og miljøkriterier som utgangspunkt. Møre og Romsdal fylkeskommunen ble kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge, og oppfodre alle underleverandørar til å bli medlemmar. Halde fokus på gode miljøkrav i innkjøpskriteria, og vurdere fairtrademedlemsskap for både sentraladminstrasjon og dei ytre etatane. sseksjon ved Møre og Romsdal fylkeskommunen har stilt mer riktige og mer relavante miljøkrav, sammenlgnet med tidligere, og det er gjort bevisste valg. De bruker Difi sine maler og miljøkriterier som utgangspunkt. Møre og Romsdal fylkeskommunen ble kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge, og oppfodre alle underleverandørar til å bli medlemmar. Halde fokus på gode miljøkrav i innkjøpskriteria, og vurdere fairtrademedlemsskap for både sentraladminstrasjon og dei ytre etatane. Fortsette den gode bruken av HAMOS sin gjenbruksstasjon, men det er vanskelig å tro at vi kan stabilisere oss på over 90. Mulighet for at -84 bygget blir renovert. Holde seg på 2014 nivå. Fortsette med god koordinering av transport ved deltagelser på eksterne møter/kurs/konferanser etc. Oppfordre til økt bruk av videokonferanserommet. Vil gi ytterligere CO2 besparelse.

7 Anlegge 230V AC/ 8 timers ladepunkt for el.bil Fortsette å stimulere elever og tilsette til økende bruk av sykkel. Fortsette å vurdere nødvendigheten av tjenestereisen. Kan videokonferanse være et alternativ?

8 1 424 Tingvoll vidaregåande skole ,45 forbruk forbruk pr ,52 5, km 848 Vi har oppgradert stolene i realfagbygget. 1. I forbindelse med ryddeaksjonen i lagrene har vi funnet fram og tatt i bruk gamle møbler og plansjer. 2. Nye skrivere ble kjøpt inn. Disse fulgte kravene vi har satt oss. (se handlingsplan). Vi har fått flere punkt for kildesortering i fellesarealene. Ingen nye tiltak. 1. Vi foreslår bruk av videokonferanse hver gang det lar seg gjøre. Antall videokonferanser har begynt å øke. 2. Ved tjenestereiser skal alle reise med buss, med mindre vi kan fylle en bil. 1. Vaktmester har innhentet pris for installasjon av bevegelsessensorer i alle rom. 2. Vi har innført nye rutiner for måling av vannforbruk (ukentlig registrering). 1. Vi skal videreføre arbeidet med forebygging og tilrettelegging i forhold til sykefravær. 2. Heis mangler vi venter på svar fra MR-fylke. (Va) 3. Vi fortsetter å stimulere elever og ansatte til fysisk aktivitet. (Kontakt- og faglærere) 4. Vi skal overholde røyke- og snusforbudet på skolens område. (alle) 5. Vi skal oppgradere personalkjøkkenet. 6. Vi skal innføre rutiner for kontroll av førstehjelpsskrin. 7. Vi skal holde førstehjelpskurs i løpet av høsten i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 8. På verkstedet skal det: Festes ledningen til vegg og tak (frist: 31. januar 2015), kjøpes inn flere støvsugere som kan kobles til sagene for bedre luftkvalitet (frist: 1. mars 2015), installeres hovedstrømbryter (frist: 1. mars). Propanflaskene skal samles og lagres på forsvarlig vis (frist: 15. januar). Videre skal plakat henges utenfor verkstedet for å regulere adgang, laminerte bruksanvisninger skal henges godt synlig ved hver maskin, og det skal settes beskyttelse på enden av metallstenger som stikker ut av vegger og plater. (Frist: 15. januar). Jfr. registrerte avvik etter vernerunden Ved innkjøp av nye skriver, velger vi skrivere som automatisk skriver ut dobbeltsidig og som kan ta veldig tynne ark. 2. Vi følger fylkets rutiner og avtaler. 3. Miljømerkede produkter, samt FairTrade, økologiske og kortreiste produkter blir prioritert. 4. Gamle møbler blir tatt vare på og omdisponert i den grad det er mulig. 5. Andelen økologisk mat skal være 5 ved årets utgang, målt i kroner. 1. Vi skal undersøke om vi produserer nok matavfall til å kompostere på skolens område. 2. Administrasjonen skal i størst mulig grad bruke elektroniske kanaler for å spre informasjon til kolleger, elever og foresatte. 3. Økt bruk av digitale registrerings- og lagringssystemer i administrasjonen. 4. Vi skal kopierer dobbeltsidig, sort/hvitt og i «EconoMode» når det lar seg gjøre. 1. merke bygget. (MR-fylke) 2. Nye miljørutiner vedtatt i sak 2/15 i AMU og 4/15 i SMU

9 Skolen har ingen bil. Ingen tiltak for Vi skal fortsette å spre kunnskap om miljø blant elever og ansatte, ved bruk av miljøtips, med fokus på miljøspørsmål i basisgruppene og i undervisningen, og med den årlige Miljødagen. 2. Miljøprisen deles ut hvert år i juni. Basisgruppene som har vist størst engasjement i løpet av skoleåret blir premiert.

10 1 481 Borgund vidaregåande skole ,06 forbruk forbruk pr ,56 7, km Skolen har i 2014 inngått ein samarbeidsavtale (IA) med NAV om eit meir inkluderande arbeidsliv. Denne avtalen inneheld felles mål som blir utarbeida i fellesskap mellom arbeidsgivar, tillitsvalte, verneombod og andre tilsette. Avtalen har fokus på 3 delmål: 1. Sjukefråvær Arbeide for eit lågast mogeleg sjukefråvær og tidleg tilbake i arbeid etter sjukdom 2. Personar med nedsett funksjonsevne tilrettelegge for arbeidstakarar 3. Avgangsalder Motivere arbeidstakarar om å stå lenger i jobb Ved skolestart blir det gitt informasjon til både tilsette og elever om at vi er sertifisert som miljøfyrtårn, både når det gjeld krav og forventninger. I løpet av skuleåret blei det gjennomført temadagar i naturfag der ein har fokus på miljøet. Restaurant og matfag har eigne temadagar der ein har fokus på miljøvennlege produkt. Skolen er pålagt og følgjer sentrale innkjøpsavtaler gjort av fylkeskommunen. I desse avtalane er det teke omsyn til miljøet ved val av produkt. Det har blitt gjennomført tiltak for å få redusert bruken av kopipapir. Til tross for tiltaka har vi ein auke i kopieringsvolumet. Ein arbeider for å få redusert talet på leverandørar og samordne innkjøp og på den måten få redusert kostnadane både til administrasjon og transport. Skolen har utarbeidd ein avfallsplan. Det blir informert om avfallsplanen både ved skolestart og seinare ved behov. Det er utplassert miljøstasjoner for ulike fragmenter rundt om på skolen. Både elevar og tilsette bidrar til kildesortering. Kvar klasse har ansvar for rydding kvar dag i ei veke både inne og ute etter ein oppsett plan. I 2014 har vi lykkast med å få ned volumet av restavfall (usortert avfall) frå til Sortert avfall har auka frå til Den totale avfallmengda har gått ned frå Vi har ein samla auke i energiforbruk på kwh frå Det er bruken av elektrisk energi som har auka. Dette skyldast i hovudsak utvida køyretid for ventilasjonsanlegga (Dei blir starta tidlegare om morgonen for å betre luftkvaliteten ved skolestart). Bruken av fjernvarme til oppvarming har gått ned med kwh. Borgund vgs er ein yrkesfagleg skole som har behov for kjøretøy for å kunne drive aktivitet utanfor skole området. Skolen har valt å løyse dette behovet ved hjelp av eigne kjøretøy (minibussar), der læraren tar med seg elevane ut på oppdrag. Skolen har ei avdeling for psykisk utviklingshemma elevar som disponerer 3 bilar. Nesten halvparten av transporten er knytt til desse elevane. Ein vedlikehaldsplan for kjøretøya sikrar at dei blir følgt opp slik at ein reduserer miljøforureining til eit minimum. Det er ikkje registrert unormale utslepp til luft eller vatn i Vidareføre samarbeidet med bedriftshelsetenesta. Det er vanskeleg å setje seg konkrete mål for innkjøp på ein yrkesfagleg skole med mange inn kjøparar og behov for kjøp av mange forskjellige vareslag. savtalane til Møre og Romsdal fylkeskommune regulerer talet på leverandørar. Meir fokus på samordning av innkjøp for å redusere emballasje og fraktkostnad. Vidareføre arbeidet med å redusere volumet på kopiering Auke bruken av økologiske produkt i produksjonen/opplæring på restaurant og matfag. Vidareføre tiltaka for sortering av avfall. Stabilisere den gunstige utviklinga av restavfall.

11 Vidareføre arbeidet med å styre energiforbruket ved hjelp av SD-anlegget. Legg også vekt på samordning av innkjøp for å redusere emballasje og fraktkostnad. Utvide bruken av videoutstyr for å få ned reisekostnadane. Skolen vidarefører arbeidet for å redusere faren for uønska utslepp. For å få ned volumet av kopipapir, vil skolen i komande år føre oversikt over kopiering på den enkelte kopmaskin, slik at vi kan få fram bruken i forhold til plassering på skolen, og synleggjere dette for brukarane.

12 1 496 Spjelkavik videregående skole ,58 forbruk forbruk pr ,88 2, km lærere har fått nye kontorarbeidsplasser. 10 lærere har fått nye stoler. Trivselsskapende tiltak som blåtur, julebord etc. er gjennomført. Skolen har i 2014 vært på personalseminar. Skolen følger sentrale rammeavtaler for innkjøp. Fokus på lavemiterende materiale i nye lærerarbeidsplasser. Skolen skal bygges ut og renoveres i løpet av de neste tre årene. Skolen har lite mulighet til å redusere restavfall, samt kildesortering, før renovering er gjennomført. Skolen vil etter renovering få miljøstasjon, som muliggjør tiltak på dette området. Skolen har lavt energiforbruk i forhold til oppvarmet volum. Dette kommer hovedsakelig av et ventilasjonsanlegg som ikke yter etter dagens standard. Skolen oppfordrer ansatte til å benytte buss eller samkjøre der det er mulig. Det er også fokus på å benytte videokonferanse der dette er mulig. Sette i gang tiltak som stimulerer ansatte til fysisk aktivitet. Veiledning fra bedriftshelsetjenesten i forhold til ergonomi. Øke mengden miljømerkede varer. Fokus på miljømerkede varer blant innkjøpsansvarlige og i kantina. Skolen skal renoveres og det vil også få konsekvenser for avfallshåndtering. forbruket ligger allerede lavt, og er svært avhengig av utetemperaturen. Fokus på at dører og vinduer ikke er åpne i lengre perioder. Bygget skal renoveres, med ferdigstillelse våren/sommeren Det er antydet fra prosjekteringsledelsen at energiforbruket da vil gå opp grunnet bedre og mer effektiv ventilasjon, som følger de krav som ligger i TEK10. BYVE jobber med energimerking av bygg, uvisst når denne skolen får energimerking. Skolen har ingen egen bil. Fokus på samkjøring der dette er naturlig, samt bruk av buss der dette er mulig. Skolen har skaffet tilstrekkelig med busskort for sine ansatte for å lette bruken av buss. Økt bruk av videokonferanse der dette er mulig, vil gi store innsparinger både i form av kroner og miljømessige konsekvenser. Skolen har som mål å bedre miljøkunnskapen blant elevene. Veie-prosjektet, samt kunnskap om avfall som miljøproblem gjennom en praktisk tilnærming i faget Naturfag, vil gi elevene bedre kunnskap om de problemer og utfordringer vi står ovenfor når det gjelder miljøpåvirkning av avfallet vi produserer.

13 1 582 Sunndal vidaregåande skole ,81 forbruk forbruk pr ,43 3, km 598 Pesonaltur til Island Personalfest høst og sommer Brannrenovering ferdig God medinnflytelse på egen arbeidssituasjon et er under 4. Vi må forholde oss til fylkeskommunens innkjøpssystem. Ingen skrivere i klasserom. Det er satt ut tre skrivere i korridor. Papirsortering i alle klasserom. God måloppnåelse. Fjernvarmen kommer fra gjenvunnet energi etter aluminiumsproduksjon ved Hydro Aluminium Sunndal. energibruk og areal gjelder for skole og to bedrifter som leier lokaler i våre bygg. Skoleåret 2013/2014 hadde ikke skolen linjen Vg2 byggteknikk. Derfor har antall kjørte km gått ned. Kjøretøy rengjøres med godkjent vaske-avfettingsmiddel. Holde god kontakt med bedriftshelsetjenesten. Vi må forholde oss til Fylkeskommunens innkjøpssystem. Har ikke tall, men samme mål som tidligere år. Fortsatt fokus på kildesortering. Avtale med Franzefoss for levering av rent metall. Standard temperatur på nattsenking, 19 grader. standard temperatur på dagtid 21 grader. Avhengig av hvor Vg2 har praksis. Bruke offentlig transport så langt som mulig ved jobbreiser. Samkjøring til jobb. Kjøretøy rengjøres med godkjent vaske-avfettingsmiddel.

14 1 911 Ørsta vidaregåande skule ,40 forbruk forbruk pr ,95 5, km Ørsta vidaregåande skule har som målsetjing med HMT arbeidet å forebygge helseskader hos tilsette og elevar som skyldes manglar ved det fysiske eller psykososiale arbeidsmiljø og inneklima. Vi har sosiale aktivitetar som middag for tilsette på Rekkedal, personaltur til Spania og aktivitetsdagar saman med elevane. Kjøper inn i fylje fylket sine innkjøpsavtalar så langt som råd er. Ser ikkje at vi kan redusere den totale mengda, men vi kan framleis bli bedre på sortering av avfall. Vi har gamle bygg som krev store kostnadar om ein skal få energisparing. Vi har to byggfagklasser som er brukar skulen sine bussar ut til praksisoppdrag og avstanden har betydning for drivstoffforbruket. Ikkje utslepp til luft og vatn. Samarbeid med Stamina for å finne tiltak som kan redusere fråvær. Bruke miljøsertifiserte leverandørar der det er mogeleg. Framleis motivere tilsette til å redusere til minimum og legge til rette for sortering. Vanskeleg å redusere energiforbruk med våre gamle bygg. Forbruk avhengig av avstand til praksisoppdrag BY. 0 utslepp. Stadig minne dei tilsette på miljøbevistheit.

15 1 912 Ulstein vidaregåande skule ,52 forbruk forbruk pr ,67 4, km Tilbod om bruk av treningsrom for dei tilsette. Styrka oppfølging av sjukmeldte arbeidstakarar. Sjukefråværet har blitt redusert. Nyttar miljøsertifiserte leverandørar. Redusere papirforbruket. Jobbe med å endre arbeidsvanar (mindre papirutskrifter). styring. Luft og varme. Har gitt resultat. Redusere bruken av bil. Få fleire til å bruke sykkel. Ikkje aktuelt. Tett oppfølging av sjukmeldte arbeidstakarar. Auke bruken av miljømerka produkt. Fokus på kjeldesortering. Fokus på energistyring. Lys, luft og varmeregulering. Buss i staden for bil. Reise mest mogleg miljøvennlig. Redusere bruk av bil. Ingen andre tiltak.

16 1 913 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy ,66 forbruk forbruk pr ,85 3, km Vi har fått opp å gå RiskManager slik at det blir enkelt å føre avvik, og meldar får tilbemelding på avvika og desse blir retta opp i. Opne dører til alle leiarar. Samlingar av alle tilsette i tilstelningar. Vi har innkjøpsavtaler via MRfylke. Skulen har tre kontainere hhv. Restavfall, stålavfall og usortert boss. Vi har papp-presse og leverer papp og papir gratis, og har ingen statistikk på dette. Skulen har berre elektrisk oppvarming. Vi merkar at forbruket har gått ned etter skifting av alle vindu. Ingen. Ingen. IA-bedrift, jobbe for godt psykososialt miljø, tilpassing. Bli meir bevist på merking på produkt. Dette må bli eit felles-samarbeid med fylket. Dette blir påvirka av kva avfallsavtale som skulen har. Jamn temperatur i alle klasserom. Følge retningslinjer. Få bedre oversikt over privatbruk av bil. Bruke minibuss til fellesarangement. Fleire personar i kvar bil.

17 1 914 Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven ,10 forbruk forbruk pr ,00 6,20 5 km 620 Medarbeidarsamtalar i mars (i tillegg ved behov), personaltur til Brussel, andre personalsamlingar. Vernerunde vedr. fysisk arbeidsmiljø gjennomført. Følgjer Møre og Romsdal fylkeskommune sine innkjøpsavtalar. Følgjer Vanylven kommune sin plan for avfallshandtering. Regulerer forbruket etter behov, brukar varme/ventilasjonsreguleringssystemet TacVista. Sidan vi bur i utkanten av fylket vert det forholdsvis mange og lange reiser for kurs-og møteverksemd. Vi legg vekt på samkøyring når det er muleg,og brukar videokonferanseutstyret når det er formålstenleg. Vi held fram med tiltaka som for I tillegg ev gjennomføring av arbeidsmiljøundersøking frå fylkeskommunen. Vi held fram med å handle gjennom fylket sine innkjøpsavtalar, der miljøaspektet er godt ivareteke. Halde fram med å lære elevane og tilsette å bruke plan for avfallshandtering og sortering som vi og Vanylven kommune har lagt opp til. Ha fokus på oppvarming av berre brukt areal. Fokusere på samkøyring, bruke off.transport der muleg. Vi ser at miljørapport og tiltaksplan gjerne kan gjerast meir kjent for tilsette i verksemda.

18 2 067 Molde videregående skole ,02 forbruk forbruk pr ,59 5, km 685 Skolen er inne i byggetrinn 2, og de eldre byggene, særlig A-blokken, skal oppgraderes etter at dette byggetrinnet er sluttført. Norconsult har gjort en brannteknisk vurdering av skolen. Det er krav fra Branntilsynet at at det i 2015 lages en ny handlingsplan for oppgradering av det branntekniske ved skolen. Det har vært opplæring for nytilsatte i brannrutiner. Skolen har forholdt seg til rammeavtaler inngått av fylkeskommunen. Skolen har gjennomført avfallssortering, men det har ikke vært sortering i 4 fraksjoner. Se handlingsplan for Det har blitt brukt miljøvennlige produkt i alle lyskilder. Skolen har få parkeringsplasser - dette bidrar til at færre kjører bil til arbeid/undervisning. Det har kommet flere sykkelplasser. Det er stor grad av samkjøring internt på skolen og med andre skoler, for eksempel til kurs og samlinger i regi av fylkeskommunen. Ikke aktuelt. Ny IA-avtale. Skolen har forholdt seg til rammeavtaler inngått av fylkeskommunen. Skolen ønsker å redusere antall innkjøpere for å få en mer helhetlig plan over skolens innkjøp/investeringer. Skolen skal møte RIR for å videreutvikle avfallsplanen ved skolen. I forbindelse med byggetrinn 2 er det tenkt ut løsninger for å sikre en god sortering av avfallet, for eksempel i kantinen. Vi har ikke tallfestet et mål for restavfall, men håper at det blir betydelig reduksjon etter at byggetrinn 2 er ferdigstilt, og etter at vi har samarbeidet med RIR om ulike løsninger for sortering. Byggetrinn 2 vil ha vannbåren varme. Renovering av eldre bygg vil ha stor gevinst for energiforbruket ved skolen. Det gjelder både med tanke på varmekilde og varmetap. -målet pr. kvadrat vil variere veldig fra bygg til bygg. Byggetrinn 2 skal medføre at skolen har tilstrekkelig med sykkelplasser. Det er også tatt hensyn til el-biler. Andre tiltak fra 2014 videreføres. Ikke aktuelt Skolen skal i 2015 starte opp elevprosjekter tilknyttet miljøfyrtårn.

19 2 069 Fræna vidaregåande skole ,22 forbruk forbruk pr ,43 7, km Nye regulerbare stoler til alle elvene. Ergonomikurs brannslukningskurs og førstehjelpskurs til alle Vg1 elever. Diverse møter om psyksosialt miljø i AMU,SMU og med personalet. Vi følger fylkesavtalene for innkjøp. Vi har hatt et innkjøpskurs og redusert antall innkjøpere. Vi kildesorterer avfallet og har hatt en kampanje blandt elevene for å bedre sorteringen. Kjemilageret er renska fo uønskede og gamle kjemikalier. Vi har erstatta farlige med mindre farlige der det lot seg gjøre. Vanskelig å få ned enegibruken på grunn av utslitt varme-ventillasjonsanlegg. Vi er med i flere internasjoneale prosjekter som krever flyreiser. Vi driver med mye utplassering av elever på YF. Vi bruker skolebil for å spare på utgifter til møter mm. Vi har kjøpt nyere bil til Akvaavd. Veldig lite. Vi bruker elektrisk varme. Farlige organiske og uorganiske kjemikalier blir samlet opp og levert til "farlig avfall". Vårt sykefravær er på vei ned.tett oppfølging og tilrettelegging. Vi bør velge miljømerkede produkter der det er mulig og velge fra miljøserifiserte bedrifter der det er mulig. Vi har relativ god kildesortering i dag, men kan bli enda bedre. Vi kan fortsette våre holdningskampanjer. Vanskelig å redusere energibruken på grunn av nedslitte anlegg. Vi leier ca 4000 kvm. Her inngår energibruken i husleia. Unngå unødig kjøring ved hjelp av samkjøring der det er mulig. Bruke videokonferanserommet mer. Redusere litt på antall flyreiser og antall turer med bussene. Skifte ut gamle busser med nyere?

20 2 070 Atlanten videregående skole ,40 forbruk forbruk pr ,21 6, km Atlanten SPORTY: fokus på trening, konkurranse mellom avdelingene, individuell testing av enkeltpersoner, innkjøp av treningstøy og mulighet for trening i arbeidstida. Gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte. Oppfølging av tiltak etter vernerunde om ergonomi i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Møte med NAV angående ny IA-avtale. Fokus på personalledelse og tett oppfølging av ansatte. Bedriftshelsetjenesten sterkt involvert i sykefraværsoppfølging. Fokus på sosialt samspill. Gjennomført flere arrangement både i og utenfor arbeidstida. Vi følger fylkets rammeavtaler og har egne rutiner som vi følger. Gjennomgang av skolens avfallssortering. av nye papiravfallsdunker på alle klasserom. De gamle var noe små og medførte mye feilsortering. Møe med BYVE der skolens utfordringer knyttet til ventilasjon og vrame ble gjennomgått. Inngått avtale med konsulent for å få bedre styring på skolens ventilasjonsanlegg. Etterisolert fyrrom. Dette reduserer varmetap i anlegget og gie jevnere temperatur i omgivelsene. Bruker kollektivtransport og samkjøring ved kurs mm. kke aktuelt for oss. Fortsatt fokus på sosialt samspill og personalledelse tett på jf skolens kvalitetsplan. Konkrete tiltak: - Felles sosiale treffpunkt - videreføring av Atlanten SPORTY - God dialog mellom avdelingsleder og den enkelte arbeidstaker - fokus på ergonomi og forebygging av belastningsskader planlegge og gjennomføre personalseminar Vurdere førstehjelpskurs for elevene fast på ett trinn. Skolen følger fylkes rammeavtaler. Flere avfallsstasjoner for flasker er ønsket av elevene i områder der dette mangler. Kurs om avfallshåndtering for elevene knyttet til naturfagundervisningen. Gjennomføre flere papirfrie møter. Vi starter i skolemiljøutvalget og arbiedsmiljøutvalget. Kopikurs til lærerne. Arbeide videre for enda bedre styring og kontroll av skolens ventilasjonsanlegg gjennom økt kompetanse internt og i samarbeid med konsulenter som vi har inngått avtale med. Legge inn avvik vedrørende gammelt ventilasjonsanlegg på mudikkfløya i Risk Manager og ta opp dette med BYVE som egen sak. Oppfordre til bruk av kollektivtransport. Tiltak for å redusere bruken av bil til/fra skolen. Vurdere Atlanten SPORTY for elevene der dette inngår. Dette er ikke aktuelt for oss.

21 2 072 Fannefjord videregående skole ,92 forbruk forbruk pr ,21 6, km 47 Gjennomført fysisk aktivitet i arbeidstida. Årlig studietur med faglig- og sosialt program til Brussels. Deltagelse på Miljøfyrtårn dagen i Ålesund og HMS skolering. Deltagelse på AGP konferansen Aktiv bruk av BH- tjenesten Gjennomført Førstehjelpskurs. Følger fylkets rammeavtale. Fortsettelse av kildesortering. Har kildesortering i hele huset. Ingen gjennomførte tiltak. Brukt fylkeskommunens leverandører av transporttjeneste og oppfordret til samkjøring. Ingen. Fortsatt legge til rette for fysisk aktivitet i arbeidstida. Årlig studietur med faglig- og sosialt program. Opprettholde miljøskapende tiltak for elever og ansatte ukentlig og månedlig. HMS skolering. Deltagelse på AGP konferansen. Aktiv bruk av BH- tjenesten. Viser til fylkeskommunens avtale. Fortsette med kildesortering. Fortsette med nattsenking av temperatur og slukking av lys på slutten av dagen. Bruke fylkeskommunens leverandører av transporttjenester. Fortsette med samkjøring. Ingen særlige forbedringsmuligheter. Legge ut miljørelatert materiale på skolens hjemmesider.

22 2 073 Rauma videregående skole ,23 forbruk forbruk pr ,85 3, km Da skolen nå begynner å bli ferdig ombygd, merker vi stor bedring både på varme, luft og byggestøy. Tiltak har ikke vært nødvendige utover det å legge til rette for flytting av arbeidsplasser, garderober og annet. Vi bruker miljømerkede produkter så sant dette lar seg gjøre. Redusert vårt avfall fra Ingen nye tiltak dette året. av busskort, som brukes av både ansatte og elever. Kollektiv transport velges der det er mulig. Har nådd målet om redusert forbruk av drivstoff. Ingen tiltak planlagt. Fortsette med uformelle treff i personalet utenom arbeidstiden, der vi gjør noe sammen. Som å ha konkurranse om hvilket lag som lager best mat utfra en mysterybasket. Slikt styrker samholdet og er viktig for å bevare et godt arbeidsmiljø. Ingen tiltak her. Vi rydder fremdeles, så ennå kommer det restavaff. Mange rom og kjeller er tømt, så tiltak kommer når vi er ferdige. Vi har allerder satt i gang de tiltak vi kan. Avventer til hele bygget er feridg ombygd og finner konkrete tiltak da. Vi nådde vårt mål med mangfoldige mindre forbrukt. Setter ikke inn nye tiltak, bortsett fra mer bruk av skolens busskort. Færre flyreiser, bruke mindre privatbil på tjenestereiser. Oppfordre til å sykle på jobb og skole.

23 2 433 Sykkylven videregående skole ,86 forbruk forbruk pr ,47 5, km Inneklima - Nytt ventilasjonsanlegg for rom , samt 109 har gitt bedre luftkvalitet og bedre varmestyring. 2. Påvirkning av ytre miljø/kjemikaliehandtering - Opplæring av samlingsstyrere og oppdatering av stoffkartotek kjemi. 3. Fysisk arbeidsmiljø Renovering av klasserommene og 109A, Toalett jenter, Mek. kontor på 102, Ombygging av tilrettelagt-rom 109 C, Trivselstiltak med om-møblering av kantine. Bruker rammeavtaler, når det finnes. sinstruks innført. Merking av alle beholdere med standardiserte symbol. Utskifting av hoved-ventilasjonsanlegg. Utviding av sone for vannbåren varme. Utskifting av vindu, porter og ytterdører på ca halve skolen. Flere videokonferanser og web/ Skype-møter reduserer reisebehov. Reduksjon av risiko for utslipp: sinstruks med konkret veiledning og rutine for behandling av hver avfallsfraksjon. Fornying av IA-avtale. Etablere flere rammeavtaler. Engasjere elever og tilsatte gjennom å ta opp temaet i Skolemiljøutvalget. BYVE planlegger utskifting av vindu og fasade på resterende bygg. Tidspunkt for gjennomføring ikke avklart. Skolen eier ikke transportmidler. Fortsatt bruk av videokonferanser. Skolen bruker fylkets rammeavtale med Berg Hansen for alle flyreiser.

24 2 534 Volda vidaregåande skule ,70 forbruk forbruk pr ,25 5, km Sjukefråværet i år er på 5,10, altså bortimot full måloppnåing 2. Helsedag for personalet vart gjennomført med ei ettermiddagsøkt (halv planleggingsdag) torsdag , med oppfølgjing i juni samme år. Måla om miljømerka produkt til eige bruk, samt bruk av miljøsertifiserte leverandørar er oppnådd. Det er ikkje bruk av økologiske varer. Her er økologisk fair-trade kaffi framleis einaste produkt. Slike produkt er gjerne dyrare i innkjøp enn ordinære varer. Det er problematisk å gå til innkjøp av desse i kantina, når ho går med eit årleg underskot på meir enn ,-. Årleg leverer vi 210 kontainerar restavfall og 70 kontainerar papp&papir&plast a 660. Restavfall vert henta kvar veke, papp&papir&plast kvar 3. veke. Volumet er altså nokonlunde likt år for år. Det er vanskeleg å vite i kor stor grad vi leverer fulle kontainerar, men ved observasjon bereknar vi ein fyllingsgrad på 90 ved restavfall og 100 papp&papirplast. Etter denne berekninga er avfallsvolumet auka. Sjølv om vi ikkje har nådd kjeldesorteringsmålet på 40, er vi 4 nærmare i 2014 (38). Årets tal for energibruk er 98,5 /. Det er godt under måltalet på 105. Vi er godt nøgde med resultatet. Tal km bilkøyring er monaleg redusert i år, frå til Det kan vere mange årsaker til denne reduksjonen. Noko av forklaringa ligg i meir bruk av buss (Timeekspressen), men ein ser også at den kunne ha blitt brukt oftare på tenestereiser. Det er ein auke i talet på flyreiser. Hovudårsaka til det er lærarar som reiser med fly til samlingar for etter-og vidareutdanning, og som vi betalar reisa for. Turane til utlandet gjeld først og fremst eleveksursjonar. Vi har ingen tiltak på dette området Følgje opp med ny helsedag for personalet våren Sosiale samkome for heile personalet to gongar årleg. God gjennomføring av gjeldande rutinar for å følgje opp personalet som IA-bedrift, gjennom medarbeidarsamtalar osv. Bevisst val av miljømerka og økologiske varer der det er mogleg i forhold til fylket sine innkjøpsavtalar Betre system for fraksjonering av glas og metall 1. Halde oppe god og rasjonell temperaturstyring på inneareala Auke bruken av videokonferanseutstyret, med god drahjelp frå sentraladministrasjonen i fylket. Bruk av Timeekspressen på tenestereiser når det er praktisk mogeleg og teneleg. Ingen nye tiltak er planlagd.

25 3 471 Stranda vidaregåande skole ,21 forbruk forbruk pr ,09 4, km Gjennomført tiltak i tråd med handlingsplan etter MTM hausten Auka fokus på å følgje fylkeskommunen sine innkjøpsstrategi/rammeavtalar. Fokus på fraksjonert avfallsshandtering. Beskjeden bruk av videokonferanse. Ellers ingen spesielle tiltak. Revisjon av kjemikalieoppbevaring og -bruk i samband med tilsyn frå Arbeidstilsynet. Fornying av IA-avtale. Revisjon av HMS-systema. Auka fokus på å følgje fylkeskommunen sine innkjøpsstrategi/rammeavtalar. Betre tilrettelegging for avfalssortering. Betre opplæring på skrivar/kopimaskin for å redusere papirforbruket (forminsking, 2-sidig utskrift). Vidareføring av etablerte ENØK-rutiner. Ut over dette er vi avhengige av bistand frå BYVE. Mindre enn diesel. Auka bruk av videokonferanseutstyr.

26 5 417 Fagerlia vidaregåande skule ,54 forbruk forbruk pr ,81 4, km 590 MTM-undersøkelse med oppfølging. Treningsmuligheter hos Stamina. Viser til fylkets rammeavtaler. smengde er omregnet i forhold til volum i avfallsabonnementet jfr ordning i Ålesund kommune (ingen veiing/måling av avfall). Ny ytterkledning, isolering og nye vinduer i blokk A. Fylkeskommunens innkjøpsordninger og rammeavtaler benyttes. Nytt bygg med nye lysarmaturer og nytt ventilasjonsanlegg. Skolen er ikke miljøfyrtårnsertifisert bl.a. pga mangler ved ventilasjonsanlegget og manglende godkjenning fra kommuneoverlegen etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

27 6 910 Kristiansund videregående skole ,37 forbruk forbruk pr ,29 5, km Nytt bygg, bygg nr 8, tatt i bruk i sept Bygget rommer: administrasjon, resepsjon, byggfag ( teorirom, verksted og lærerrom),andre teorirom og naturfaglab. Oppvarmet areal på nye bygg 8 er Brakkerigg for administrasjon tatt ut av drift. AMU. Opplæring byggherreforskriften. Gjennomført Brannslukningskurs. Alle ansatte får tilbud om kurs. Utført aug Fokus på økologiske matvarer til eget bruk. Økt fra 3 stk i 2013 til 5 stk i Fokus på innkjøp av miljømerkede produkter. Økt fra 34 stk i 2013 til 36 stk i Fokus på miljøsertifiserte bedrifter. Kontakte leverandører og registrere. Økt fra 10 stk i 2013 til 20 stk i Skolen hadde et mål om å redusere papirforbruket fra i 2013 til i Resultat: Mål ikke oppnådd. Kildesorteringsgraden har økt i Skolen hadde mål om å øke kildesorteringsgraden fra 46,4 i 2013 til 50 i Resultat 50,8.Skolen har nådd målet. Skolen har derimot ikke nådd sitt mål å å redusere antal restavfall fra i 2013 til i Resultat: Årsak: Rydding i forbindelse med bygging/rehabiing og rivning av bygg nr 8,4 og 6. Skolen har redusert sitt energiforbruk. Nytt bygg 8 har fått lyssensor. Satt fokus på bruk av videokonferanser. Skolen hadde som mål å øke antall videokonferanser fra 3 i 2013 til 10 i Resultatet var 23 konferanser. Bygg 4 er under ombygging. Bygg 6 og 8 er revet. Nytt bygg 8 tatt i bruk. I en byggeprosess vil rydding medføre høyere utslipp enn normal drift. I tillegg har containere vært benyttet av bygg entreprenør. Revidert IA-avtale i perioden: Fortsatt fokus på miljømerkede produkter. Kontroll av miljøsertifisering for underleverandører. : Hjertestarter kjøpes inn bygg 2 Fokus på kildesortering. Skolen kan vanskelig redusere dieselforbruk til yrkessjåføropplæring. Øke fokus på videokonferanser ytterligere. AMU :Oppmerking av parkeringsplasser.brakka flyttes over nyttår. Det blir ca. 16 nye oppmerkede parkeringsplasser Plassene blir merket straks brakka blir flyttet. Frist:

28 9 906 Gjermundnes videregående skole ,83 forbruk forbruk pr ,86 9, km 927 Har dette skuleåret gjennomført personaltur for alle tilsette til Island. 40 deltok på turen. Oppfordra til å bruke miljømerka varer er gitt til innkjøpsansvarlege i organisasjonen. Inngått avtyale med Moen Renovasjon på all avfallhandtering. Dette vert sortert i alle fraksjonar med unntal av matavfall. Moen renovasjon har ikkje tilbod om dette enno. Etablert varmepumte (luft til vatn) som ei av energikjeldene på C-bygget etter ombygginga. Elles er overvåking av forbruket og tidsstyring tiltak som er vert gjennomført. Ingen tiltak. Det er etablert ny skalavskiljar i samarbeid med Vestnes kommune. Delar av skulen sitt anlegg er knytt til dette anlegget, men det står att noko enno. Få ned samla fråvere slik at det samsvarar med fylkeskommunen sine mål. Aktiv bruk av reiskapa skulen disponerer gjennom IA avtalen er viktig i dette arbeidet. Oppmode alle innkjøpsansvarlege om å prioritere dette. Større fokus på kjeldesortering på klasseromma. Utfasiong av oljefyren som står for oppvarminga av bygg C. Dette bygget innheld 5 klasserom, eit grupperom og kontorplassane til lærarane. Bygget har i dag berre gamle radiatorar med oljefyren som energikjelde. Denne må fasast ut snarast mogleg. Få ferdigstille anlegget for avløp slik at alt vert ført til den nye slamavskiljaren. Dette krev omfattande arbeid med etablering av nye avløpsrør frå A bygget, frå C bygget og frå Internata.

29 Ålesund videregående skole ,03 forbruk forbruk pr ,17 4, km 324 Kurs med arbeidsmiljøspesialistene Deltagelse på AGP-konferansen Kurs om jus og arbeidsmiljø HMS-kurs Fokus på å få inn gode rutiner, samt følge innkjøpsrutinene og innkjøpsavtalene for Møre og Romsdal fylkeskommune. Fortsatt fokus på å følge opp sykmeldte, tilrettelegge med tiltak for å komme tilbake i arbeid, involvere NAV og/eller lege der det er nødvendig. Følge fylkeskommunens innkjøpsavtaler, samt øke andelen av reiser ved Berg-Hansen. Få opp kildesortering, spesielt i verksted og i kantine ÅRIM- kontakte dem for innspill og tiltak Sette opp påminnelse om å skru av lyset etter seg Husk å skru av pc Sensorer i trappeganger mm Utfordring å få ned transportmengden grunnet flere lokaliteter. El-sykkel/El--bil for bruk for lærere som underviser på to lokaliteter Redusere papirforbruk ved å ha færre skrivere og utskriftskontroll.

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund vidergeånde skole. Politikk og mål. Versjon : 5 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 18.06.2014 13:52:00 Datakvalitet

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljørapport for Lunde skole

Miljørapport for Lunde skole Miljørapport for Lunde skole (Miljørapporten er noe forenklet/ufullstendig grunnet sykemelding / fødselspermisjon) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Marit Torp - rektor Marianne Winter

Detaljer

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Vestlandsforskingsnotat nr. 13/2008 Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Synne Nessestrand Vefring, Carlo Aall (red) Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

STENBERGHAUGEN BARNEHAGE

STENBERGHAUGEN BARNEHAGE Miljøanalyse STENBERGHAUGEN BARNEHAGE 008-009 INNHOLDSFORTEGNELSE.0 GENERELL INFORMASJON. KOMMUNENS MILJØMÅL. BARNEHAGENS MILJØMÅL. BESKRIVELSE AV BARNEHAGEN. GENERELL BESKRIVELSE AV ARBEIDET SOM ER GJENNOMFØRT..0

Detaljer

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2.

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2. 1 av 1 HMS-avdelinga Dato 09.02.2012 Referanse AMU-sak 03/12 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: HMS-årsrapport 2011 Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP

HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP HMS-RAPPORT STATUS 2006 2007 UTFORDRINGER GREP Risiko og opplevelse liv og lyst! UiO skal være et kraftfullt og skapende sentrum i kunnskapssamfunnet. Vi skal være et forskningsuniversitet av høy internasjonal

Detaljer

Kommunale klimaplaner i Buskerud

Kommunale klimaplaner i Buskerud Kommunale klimaplaner i Buskerud -Teori og praksis En evaluering av arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser i Buskerud Drammen, 17.03.2014 Adresse: Naturvernforbundet i Buskerud, Åssideveien 525,

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1 2.1 HMS-systemet... 1 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 2.1.2 Arbeidsmiljøundersøkelsen... 2 2.1.3 Beredskap... 2 2.1.4 Brannvern... 4 2.1.5

Detaljer

inspirerende, troverdig og resultatorientert!

inspirerende, troverdig og resultatorientert! inspirerende, troverdig og resultatorientert! Miijørapport 2006 GRIPs miijøarbeid 2006. 2007... 3 Felles indikatorer for alle prosjektene i GRIP... 4 Miljøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø i GRIP...

Detaljer

Arkivkode: Styresak: ~ INNFØRING AV MILJØLEDELSE OG UTARBEIDELSE AV MÅL FOR DET YTRE MILJØARBEIDET VED UNIVERSITETET I BERGEN

Arkivkode: Styresak: ~ INNFØRING AV MILJØLEDELSE OG UTARBEIDELSE AV MÅL FOR DET YTRE MILJØARBEIDET VED UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSSTYRET Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: ~ Sak nr.: 06/6503 Møte:15.02.07 INNFØRING AV MILJØLEDELSE OG UTARBEIDELSE AV MÅL FOR DET YTRE MILJØARBEIDET VED UNIVERSITETET I BERGEN Innledning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Vedlegg til Økonomiplan 2014 2017. Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb

Vedlegg til Økonomiplan 2014 2017. Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb Vedlegg til Økonomiplan 2014 2017 Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb SIDE 1 Innhold Vedlegg 1: MiljØtiltak i Askim kommune... 3 Vedlegg 2: Driftstiltak det ikke er funnet plass til innenfor den foreslåtte

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer