Konsernrapport - Møre og Romsdal fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernrapport - Møre og Romsdal fylkeskommune"

Transkript

1 Konsernrapport - Møre og Romsdal fylkeskommune Valgt bransje: Videregående skole / folkehøgskole Innrapporterte miljøprestasjoner, miljøtiltak og handlingsplaner i Møre og Romsdal fylkeskommune Antall virksomheter: 22

2 Sammendrag Møre og Romsdal fylkeskommune Gjennomsnitt: 43,95 Median: 38,27 Gjennomsnitt: 45,74 Median: 24,58

3 Sammendrag Gjennomsnitt: 125,60 Median: 130,62 Gjennomsnitt: 2 492,00 Median: 1 990,30 Gjennomsnitt: 5,14 Median: 5,05

4 Sammendrag Gjennomsnitt: 23,91 produkter Median: 20 produkter Gjennomsnitt: produkter Median: produkter Gjennomsnitt: 3 730,77 km Median: 1 039,92 km

5 997 Haram vidaregåande skule forbruk forbruk pr ,01 4, km 168 MTM-undersøking Gode tilbakemeldinger. Personaltur. Støtte til markeringar personell. Støtte til bruk av treningsstudio. Medarbeidarsamtaler. Nyttar fylke sine innkjøpsavtalar. Restavfall redusert med ca Haldningsskapande arbeid og pålegg om kildesortering. Instalert varmepumper på elektroverkstad. Mild vinter har gitt lavare strømforbruk utan spesielle tiltak. Har ein auke i reiseaktivitet i samband med auka internasjonalisering. Lite utbygd sykkelvegar for dei som bur utanfor sentrum. Instalert ladepunkt for el-bilar. Forureinar ikkje det ytre miljøet. Oppfølging, og fortsatt godt arbeidsmiljø. Vi veit allereie om ein del sjukefråvære som er varsla i samband med operasjonar og arbeidstakarar som allereie er ute i langtidspermisjonar, der det vil ta ei tid å kome tilbake. Skulen følgjer fylskesavtalen sentralt. Bli bedre på sortering av avfall. Ombygging i perioden Må leige areal. Har ikkje eigne bilar. Forureinar ikkje det ytre miljøet. Er avhengig å reise med fly i samband med offentleg prosjekt. Nybygg og ombygging gjer at det er vanskeleg å sette konkrete mål for Leige mellom anna undervisningslokale med Haram kommune. Kantine hos Brattvåg Idrettslag.

6 1 407 Surnadal vidaregåande skole ,59 forbruk forbruk pr ,87 2, km Mulighet for trening i arb.tid er videreført. Inntil 2 underv.timer. ( 1.5 t/uke ) Reduksjon i sykefravær fra 2,7 til 2,5 Førstehjelpskurs for alle tilsette gjennomført i mai. Kriseøvelse i samarbeid med AMK-sentralen gjennomført i februar. Førstehjelpskurs for alle elever Vg1 yrkesfag er gjennomført. Er i gang med økologiske matvarer på skolekjøkken. Har allerede nådd kravet for neste år. Har også dette året økt kildesorteringsgraden. 91-bygget er ferdig renovert. For tidlig enda å kunne si hvor stor energibesparelse dette vil gi. Har redusert energibruken tross en veldig kald og vindfull vinter. Har gjennomført en vurdering av effekten og behovet for vannmåler. Ikke aktuelt å sette inn vannmåler. Har fortsatt med samordning av transport ved deltagelser på eksterne møter/kurs/konferanser etc. Vurdert nødvendigheten av reisen i større grad enn tidligere. CO2 reduksjon for 34 videokonferanser, ca. 150 tonn Selv om en av de flittigste brukerne ikke har arbeidssted hos oss lengre ( IT-avdelingen), så har bruken holdt seg på 2013-nivå. sseksjon ved Møre og Romsdal fylkeskommunen har stilt mer riktige og mer relavante miljøkrav, sammenlgnet med tidligere, og det er gjort bevisste valg. De bruker Difi sine maler og miljøkriterier som utgangspunkt. Møre og Romsdal fylkeskommunen ble kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge, og oppfodre alle underleverandørar til å bli medlemmar. Halde fokus på gode miljøkrav i innkjøpskriteria, og vurdere fairtrademedlemsskap for både sentraladminstrasjon og dei ytre etatane. sseksjon ved Møre og Romsdal fylkeskommunen har stilt mer riktige og mer relavante miljøkrav, sammenlgnet med tidligere, og det er gjort bevisste valg. De bruker Difi sine maler og miljøkriterier som utgangspunkt. Møre og Romsdal fylkeskommunen ble kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge, og oppfodre alle underleverandørar til å bli medlemmar. Halde fokus på gode miljøkrav i innkjøpskriteria, og vurdere fairtrademedlemsskap for både sentraladminstrasjon og dei ytre etatane. Fortsette den gode bruken av HAMOS sin gjenbruksstasjon, men det er vanskelig å tro at vi kan stabilisere oss på over 90. Mulighet for at -84 bygget blir renovert. Holde seg på 2014 nivå. Fortsette med god koordinering av transport ved deltagelser på eksterne møter/kurs/konferanser etc. Oppfordre til økt bruk av videokonferanserommet. Vil gi ytterligere CO2 besparelse.

7 Anlegge 230V AC/ 8 timers ladepunkt for el.bil Fortsette å stimulere elever og tilsette til økende bruk av sykkel. Fortsette å vurdere nødvendigheten av tjenestereisen. Kan videokonferanse være et alternativ?

8 1 424 Tingvoll vidaregåande skole ,45 forbruk forbruk pr ,52 5, km 848 Vi har oppgradert stolene i realfagbygget. 1. I forbindelse med ryddeaksjonen i lagrene har vi funnet fram og tatt i bruk gamle møbler og plansjer. 2. Nye skrivere ble kjøpt inn. Disse fulgte kravene vi har satt oss. (se handlingsplan). Vi har fått flere punkt for kildesortering i fellesarealene. Ingen nye tiltak. 1. Vi foreslår bruk av videokonferanse hver gang det lar seg gjøre. Antall videokonferanser har begynt å øke. 2. Ved tjenestereiser skal alle reise med buss, med mindre vi kan fylle en bil. 1. Vaktmester har innhentet pris for installasjon av bevegelsessensorer i alle rom. 2. Vi har innført nye rutiner for måling av vannforbruk (ukentlig registrering). 1. Vi skal videreføre arbeidet med forebygging og tilrettelegging i forhold til sykefravær. 2. Heis mangler vi venter på svar fra MR-fylke. (Va) 3. Vi fortsetter å stimulere elever og ansatte til fysisk aktivitet. (Kontakt- og faglærere) 4. Vi skal overholde røyke- og snusforbudet på skolens område. (alle) 5. Vi skal oppgradere personalkjøkkenet. 6. Vi skal innføre rutiner for kontroll av førstehjelpsskrin. 7. Vi skal holde førstehjelpskurs i løpet av høsten i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 8. På verkstedet skal det: Festes ledningen til vegg og tak (frist: 31. januar 2015), kjøpes inn flere støvsugere som kan kobles til sagene for bedre luftkvalitet (frist: 1. mars 2015), installeres hovedstrømbryter (frist: 1. mars). Propanflaskene skal samles og lagres på forsvarlig vis (frist: 15. januar). Videre skal plakat henges utenfor verkstedet for å regulere adgang, laminerte bruksanvisninger skal henges godt synlig ved hver maskin, og det skal settes beskyttelse på enden av metallstenger som stikker ut av vegger og plater. (Frist: 15. januar). Jfr. registrerte avvik etter vernerunden Ved innkjøp av nye skriver, velger vi skrivere som automatisk skriver ut dobbeltsidig og som kan ta veldig tynne ark. 2. Vi følger fylkets rutiner og avtaler. 3. Miljømerkede produkter, samt FairTrade, økologiske og kortreiste produkter blir prioritert. 4. Gamle møbler blir tatt vare på og omdisponert i den grad det er mulig. 5. Andelen økologisk mat skal være 5 ved årets utgang, målt i kroner. 1. Vi skal undersøke om vi produserer nok matavfall til å kompostere på skolens område. 2. Administrasjonen skal i størst mulig grad bruke elektroniske kanaler for å spre informasjon til kolleger, elever og foresatte. 3. Økt bruk av digitale registrerings- og lagringssystemer i administrasjonen. 4. Vi skal kopierer dobbeltsidig, sort/hvitt og i «EconoMode» når det lar seg gjøre. 1. merke bygget. (MR-fylke) 2. Nye miljørutiner vedtatt i sak 2/15 i AMU og 4/15 i SMU

9 Skolen har ingen bil. Ingen tiltak for Vi skal fortsette å spre kunnskap om miljø blant elever og ansatte, ved bruk av miljøtips, med fokus på miljøspørsmål i basisgruppene og i undervisningen, og med den årlige Miljødagen. 2. Miljøprisen deles ut hvert år i juni. Basisgruppene som har vist størst engasjement i løpet av skoleåret blir premiert.

10 1 481 Borgund vidaregåande skole ,06 forbruk forbruk pr ,56 7, km Skolen har i 2014 inngått ein samarbeidsavtale (IA) med NAV om eit meir inkluderande arbeidsliv. Denne avtalen inneheld felles mål som blir utarbeida i fellesskap mellom arbeidsgivar, tillitsvalte, verneombod og andre tilsette. Avtalen har fokus på 3 delmål: 1. Sjukefråvær Arbeide for eit lågast mogeleg sjukefråvær og tidleg tilbake i arbeid etter sjukdom 2. Personar med nedsett funksjonsevne tilrettelegge for arbeidstakarar 3. Avgangsalder Motivere arbeidstakarar om å stå lenger i jobb Ved skolestart blir det gitt informasjon til både tilsette og elever om at vi er sertifisert som miljøfyrtårn, både når det gjeld krav og forventninger. I løpet av skuleåret blei det gjennomført temadagar i naturfag der ein har fokus på miljøet. Restaurant og matfag har eigne temadagar der ein har fokus på miljøvennlege produkt. Skolen er pålagt og følgjer sentrale innkjøpsavtaler gjort av fylkeskommunen. I desse avtalane er det teke omsyn til miljøet ved val av produkt. Det har blitt gjennomført tiltak for å få redusert bruken av kopipapir. Til tross for tiltaka har vi ein auke i kopieringsvolumet. Ein arbeider for å få redusert talet på leverandørar og samordne innkjøp og på den måten få redusert kostnadane både til administrasjon og transport. Skolen har utarbeidd ein avfallsplan. Det blir informert om avfallsplanen både ved skolestart og seinare ved behov. Det er utplassert miljøstasjoner for ulike fragmenter rundt om på skolen. Både elevar og tilsette bidrar til kildesortering. Kvar klasse har ansvar for rydding kvar dag i ei veke både inne og ute etter ein oppsett plan. I 2014 har vi lykkast med å få ned volumet av restavfall (usortert avfall) frå til Sortert avfall har auka frå til Den totale avfallmengda har gått ned frå Vi har ein samla auke i energiforbruk på kwh frå Det er bruken av elektrisk energi som har auka. Dette skyldast i hovudsak utvida køyretid for ventilasjonsanlegga (Dei blir starta tidlegare om morgonen for å betre luftkvaliteten ved skolestart). Bruken av fjernvarme til oppvarming har gått ned med kwh. Borgund vgs er ein yrkesfagleg skole som har behov for kjøretøy for å kunne drive aktivitet utanfor skole området. Skolen har valt å løyse dette behovet ved hjelp av eigne kjøretøy (minibussar), der læraren tar med seg elevane ut på oppdrag. Skolen har ei avdeling for psykisk utviklingshemma elevar som disponerer 3 bilar. Nesten halvparten av transporten er knytt til desse elevane. Ein vedlikehaldsplan for kjøretøya sikrar at dei blir følgt opp slik at ein reduserer miljøforureining til eit minimum. Det er ikkje registrert unormale utslepp til luft eller vatn i Vidareføre samarbeidet med bedriftshelsetenesta. Det er vanskeleg å setje seg konkrete mål for innkjøp på ein yrkesfagleg skole med mange inn kjøparar og behov for kjøp av mange forskjellige vareslag. savtalane til Møre og Romsdal fylkeskommune regulerer talet på leverandørar. Meir fokus på samordning av innkjøp for å redusere emballasje og fraktkostnad. Vidareføre arbeidet med å redusere volumet på kopiering Auke bruken av økologiske produkt i produksjonen/opplæring på restaurant og matfag. Vidareføre tiltaka for sortering av avfall. Stabilisere den gunstige utviklinga av restavfall.

11 Vidareføre arbeidet med å styre energiforbruket ved hjelp av SD-anlegget. Legg også vekt på samordning av innkjøp for å redusere emballasje og fraktkostnad. Utvide bruken av videoutstyr for å få ned reisekostnadane. Skolen vidarefører arbeidet for å redusere faren for uønska utslepp. For å få ned volumet av kopipapir, vil skolen i komande år føre oversikt over kopiering på den enkelte kopmaskin, slik at vi kan få fram bruken i forhold til plassering på skolen, og synleggjere dette for brukarane.

12 1 496 Spjelkavik videregående skole ,58 forbruk forbruk pr ,88 2, km lærere har fått nye kontorarbeidsplasser. 10 lærere har fått nye stoler. Trivselsskapende tiltak som blåtur, julebord etc. er gjennomført. Skolen har i 2014 vært på personalseminar. Skolen følger sentrale rammeavtaler for innkjøp. Fokus på lavemiterende materiale i nye lærerarbeidsplasser. Skolen skal bygges ut og renoveres i løpet av de neste tre årene. Skolen har lite mulighet til å redusere restavfall, samt kildesortering, før renovering er gjennomført. Skolen vil etter renovering få miljøstasjon, som muliggjør tiltak på dette området. Skolen har lavt energiforbruk i forhold til oppvarmet volum. Dette kommer hovedsakelig av et ventilasjonsanlegg som ikke yter etter dagens standard. Skolen oppfordrer ansatte til å benytte buss eller samkjøre der det er mulig. Det er også fokus på å benytte videokonferanse der dette er mulig. Sette i gang tiltak som stimulerer ansatte til fysisk aktivitet. Veiledning fra bedriftshelsetjenesten i forhold til ergonomi. Øke mengden miljømerkede varer. Fokus på miljømerkede varer blant innkjøpsansvarlige og i kantina. Skolen skal renoveres og det vil også få konsekvenser for avfallshåndtering. forbruket ligger allerede lavt, og er svært avhengig av utetemperaturen. Fokus på at dører og vinduer ikke er åpne i lengre perioder. Bygget skal renoveres, med ferdigstillelse våren/sommeren Det er antydet fra prosjekteringsledelsen at energiforbruket da vil gå opp grunnet bedre og mer effektiv ventilasjon, som følger de krav som ligger i TEK10. BYVE jobber med energimerking av bygg, uvisst når denne skolen får energimerking. Skolen har ingen egen bil. Fokus på samkjøring der dette er naturlig, samt bruk av buss der dette er mulig. Skolen har skaffet tilstrekkelig med busskort for sine ansatte for å lette bruken av buss. Økt bruk av videokonferanse der dette er mulig, vil gi store innsparinger både i form av kroner og miljømessige konsekvenser. Skolen har som mål å bedre miljøkunnskapen blant elevene. Veie-prosjektet, samt kunnskap om avfall som miljøproblem gjennom en praktisk tilnærming i faget Naturfag, vil gi elevene bedre kunnskap om de problemer og utfordringer vi står ovenfor når det gjelder miljøpåvirkning av avfallet vi produserer.

13 1 582 Sunndal vidaregåande skole ,81 forbruk forbruk pr ,43 3, km 598 Pesonaltur til Island Personalfest høst og sommer Brannrenovering ferdig God medinnflytelse på egen arbeidssituasjon et er under 4. Vi må forholde oss til fylkeskommunens innkjøpssystem. Ingen skrivere i klasserom. Det er satt ut tre skrivere i korridor. Papirsortering i alle klasserom. God måloppnåelse. Fjernvarmen kommer fra gjenvunnet energi etter aluminiumsproduksjon ved Hydro Aluminium Sunndal. energibruk og areal gjelder for skole og to bedrifter som leier lokaler i våre bygg. Skoleåret 2013/2014 hadde ikke skolen linjen Vg2 byggteknikk. Derfor har antall kjørte km gått ned. Kjøretøy rengjøres med godkjent vaske-avfettingsmiddel. Holde god kontakt med bedriftshelsetjenesten. Vi må forholde oss til Fylkeskommunens innkjøpssystem. Har ikke tall, men samme mål som tidligere år. Fortsatt fokus på kildesortering. Avtale med Franzefoss for levering av rent metall. Standard temperatur på nattsenking, 19 grader. standard temperatur på dagtid 21 grader. Avhengig av hvor Vg2 har praksis. Bruke offentlig transport så langt som mulig ved jobbreiser. Samkjøring til jobb. Kjøretøy rengjøres med godkjent vaske-avfettingsmiddel.

14 1 911 Ørsta vidaregåande skule ,40 forbruk forbruk pr ,95 5, km Ørsta vidaregåande skule har som målsetjing med HMT arbeidet å forebygge helseskader hos tilsette og elevar som skyldes manglar ved det fysiske eller psykososiale arbeidsmiljø og inneklima. Vi har sosiale aktivitetar som middag for tilsette på Rekkedal, personaltur til Spania og aktivitetsdagar saman med elevane. Kjøper inn i fylje fylket sine innkjøpsavtalar så langt som råd er. Ser ikkje at vi kan redusere den totale mengda, men vi kan framleis bli bedre på sortering av avfall. Vi har gamle bygg som krev store kostnadar om ein skal få energisparing. Vi har to byggfagklasser som er brukar skulen sine bussar ut til praksisoppdrag og avstanden har betydning for drivstoffforbruket. Ikkje utslepp til luft og vatn. Samarbeid med Stamina for å finne tiltak som kan redusere fråvær. Bruke miljøsertifiserte leverandørar der det er mogeleg. Framleis motivere tilsette til å redusere til minimum og legge til rette for sortering. Vanskeleg å redusere energiforbruk med våre gamle bygg. Forbruk avhengig av avstand til praksisoppdrag BY. 0 utslepp. Stadig minne dei tilsette på miljøbevistheit.

15 1 912 Ulstein vidaregåande skule ,52 forbruk forbruk pr ,67 4, km Tilbod om bruk av treningsrom for dei tilsette. Styrka oppfølging av sjukmeldte arbeidstakarar. Sjukefråværet har blitt redusert. Nyttar miljøsertifiserte leverandørar. Redusere papirforbruket. Jobbe med å endre arbeidsvanar (mindre papirutskrifter). styring. Luft og varme. Har gitt resultat. Redusere bruken av bil. Få fleire til å bruke sykkel. Ikkje aktuelt. Tett oppfølging av sjukmeldte arbeidstakarar. Auke bruken av miljømerka produkt. Fokus på kjeldesortering. Fokus på energistyring. Lys, luft og varmeregulering. Buss i staden for bil. Reise mest mogleg miljøvennlig. Redusere bruk av bil. Ingen andre tiltak.

16 1 913 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy ,66 forbruk forbruk pr ,85 3, km Vi har fått opp å gå RiskManager slik at det blir enkelt å føre avvik, og meldar får tilbemelding på avvika og desse blir retta opp i. Opne dører til alle leiarar. Samlingar av alle tilsette i tilstelningar. Vi har innkjøpsavtaler via MRfylke. Skulen har tre kontainere hhv. Restavfall, stålavfall og usortert boss. Vi har papp-presse og leverer papp og papir gratis, og har ingen statistikk på dette. Skulen har berre elektrisk oppvarming. Vi merkar at forbruket har gått ned etter skifting av alle vindu. Ingen. Ingen. IA-bedrift, jobbe for godt psykososialt miljø, tilpassing. Bli meir bevist på merking på produkt. Dette må bli eit felles-samarbeid med fylket. Dette blir påvirka av kva avfallsavtale som skulen har. Jamn temperatur i alle klasserom. Følge retningslinjer. Få bedre oversikt over privatbruk av bil. Bruke minibuss til fellesarangement. Fleire personar i kvar bil.

17 1 914 Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven ,10 forbruk forbruk pr ,00 6,20 5 km 620 Medarbeidarsamtalar i mars (i tillegg ved behov), personaltur til Brussel, andre personalsamlingar. Vernerunde vedr. fysisk arbeidsmiljø gjennomført. Følgjer Møre og Romsdal fylkeskommune sine innkjøpsavtalar. Følgjer Vanylven kommune sin plan for avfallshandtering. Regulerer forbruket etter behov, brukar varme/ventilasjonsreguleringssystemet TacVista. Sidan vi bur i utkanten av fylket vert det forholdsvis mange og lange reiser for kurs-og møteverksemd. Vi legg vekt på samkøyring når det er muleg,og brukar videokonferanseutstyret når det er formålstenleg. Vi held fram med tiltaka som for I tillegg ev gjennomføring av arbeidsmiljøundersøking frå fylkeskommunen. Vi held fram med å handle gjennom fylket sine innkjøpsavtalar, der miljøaspektet er godt ivareteke. Halde fram med å lære elevane og tilsette å bruke plan for avfallshandtering og sortering som vi og Vanylven kommune har lagt opp til. Ha fokus på oppvarming av berre brukt areal. Fokusere på samkøyring, bruke off.transport der muleg. Vi ser at miljørapport og tiltaksplan gjerne kan gjerast meir kjent for tilsette i verksemda.

18 2 067 Molde videregående skole ,02 forbruk forbruk pr ,59 5, km 685 Skolen er inne i byggetrinn 2, og de eldre byggene, særlig A-blokken, skal oppgraderes etter at dette byggetrinnet er sluttført. Norconsult har gjort en brannteknisk vurdering av skolen. Det er krav fra Branntilsynet at at det i 2015 lages en ny handlingsplan for oppgradering av det branntekniske ved skolen. Det har vært opplæring for nytilsatte i brannrutiner. Skolen har forholdt seg til rammeavtaler inngått av fylkeskommunen. Skolen har gjennomført avfallssortering, men det har ikke vært sortering i 4 fraksjoner. Se handlingsplan for Det har blitt brukt miljøvennlige produkt i alle lyskilder. Skolen har få parkeringsplasser - dette bidrar til at færre kjører bil til arbeid/undervisning. Det har kommet flere sykkelplasser. Det er stor grad av samkjøring internt på skolen og med andre skoler, for eksempel til kurs og samlinger i regi av fylkeskommunen. Ikke aktuelt. Ny IA-avtale. Skolen har forholdt seg til rammeavtaler inngått av fylkeskommunen. Skolen ønsker å redusere antall innkjøpere for å få en mer helhetlig plan over skolens innkjøp/investeringer. Skolen skal møte RIR for å videreutvikle avfallsplanen ved skolen. I forbindelse med byggetrinn 2 er det tenkt ut løsninger for å sikre en god sortering av avfallet, for eksempel i kantinen. Vi har ikke tallfestet et mål for restavfall, men håper at det blir betydelig reduksjon etter at byggetrinn 2 er ferdigstilt, og etter at vi har samarbeidet med RIR om ulike løsninger for sortering. Byggetrinn 2 vil ha vannbåren varme. Renovering av eldre bygg vil ha stor gevinst for energiforbruket ved skolen. Det gjelder både med tanke på varmekilde og varmetap. -målet pr. kvadrat vil variere veldig fra bygg til bygg. Byggetrinn 2 skal medføre at skolen har tilstrekkelig med sykkelplasser. Det er også tatt hensyn til el-biler. Andre tiltak fra 2014 videreføres. Ikke aktuelt Skolen skal i 2015 starte opp elevprosjekter tilknyttet miljøfyrtårn.

19 2 069 Fræna vidaregåande skole ,22 forbruk forbruk pr ,43 7, km Nye regulerbare stoler til alle elvene. Ergonomikurs brannslukningskurs og førstehjelpskurs til alle Vg1 elever. Diverse møter om psyksosialt miljø i AMU,SMU og med personalet. Vi følger fylkesavtalene for innkjøp. Vi har hatt et innkjøpskurs og redusert antall innkjøpere. Vi kildesorterer avfallet og har hatt en kampanje blandt elevene for å bedre sorteringen. Kjemilageret er renska fo uønskede og gamle kjemikalier. Vi har erstatta farlige med mindre farlige der det lot seg gjøre. Vanskelig å få ned enegibruken på grunn av utslitt varme-ventillasjonsanlegg. Vi er med i flere internasjoneale prosjekter som krever flyreiser. Vi driver med mye utplassering av elever på YF. Vi bruker skolebil for å spare på utgifter til møter mm. Vi har kjøpt nyere bil til Akvaavd. Veldig lite. Vi bruker elektrisk varme. Farlige organiske og uorganiske kjemikalier blir samlet opp og levert til "farlig avfall". Vårt sykefravær er på vei ned.tett oppfølging og tilrettelegging. Vi bør velge miljømerkede produkter der det er mulig og velge fra miljøserifiserte bedrifter der det er mulig. Vi har relativ god kildesortering i dag, men kan bli enda bedre. Vi kan fortsette våre holdningskampanjer. Vanskelig å redusere energibruken på grunn av nedslitte anlegg. Vi leier ca 4000 kvm. Her inngår energibruken i husleia. Unngå unødig kjøring ved hjelp av samkjøring der det er mulig. Bruke videokonferanserommet mer. Redusere litt på antall flyreiser og antall turer med bussene. Skifte ut gamle busser med nyere?

20 2 070 Atlanten videregående skole ,40 forbruk forbruk pr ,21 6, km Atlanten SPORTY: fokus på trening, konkurranse mellom avdelingene, individuell testing av enkeltpersoner, innkjøp av treningstøy og mulighet for trening i arbeidstida. Gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte. Oppfølging av tiltak etter vernerunde om ergonomi i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Møte med NAV angående ny IA-avtale. Fokus på personalledelse og tett oppfølging av ansatte. Bedriftshelsetjenesten sterkt involvert i sykefraværsoppfølging. Fokus på sosialt samspill. Gjennomført flere arrangement både i og utenfor arbeidstida. Vi følger fylkets rammeavtaler og har egne rutiner som vi følger. Gjennomgang av skolens avfallssortering. av nye papiravfallsdunker på alle klasserom. De gamle var noe små og medførte mye feilsortering. Møe med BYVE der skolens utfordringer knyttet til ventilasjon og vrame ble gjennomgått. Inngått avtale med konsulent for å få bedre styring på skolens ventilasjonsanlegg. Etterisolert fyrrom. Dette reduserer varmetap i anlegget og gie jevnere temperatur i omgivelsene. Bruker kollektivtransport og samkjøring ved kurs mm. kke aktuelt for oss. Fortsatt fokus på sosialt samspill og personalledelse tett på jf skolens kvalitetsplan. Konkrete tiltak: - Felles sosiale treffpunkt - videreføring av Atlanten SPORTY - God dialog mellom avdelingsleder og den enkelte arbeidstaker - fokus på ergonomi og forebygging av belastningsskader planlegge og gjennomføre personalseminar Vurdere førstehjelpskurs for elevene fast på ett trinn. Skolen følger fylkes rammeavtaler. Flere avfallsstasjoner for flasker er ønsket av elevene i områder der dette mangler. Kurs om avfallshåndtering for elevene knyttet til naturfagundervisningen. Gjennomføre flere papirfrie møter. Vi starter i skolemiljøutvalget og arbiedsmiljøutvalget. Kopikurs til lærerne. Arbeide videre for enda bedre styring og kontroll av skolens ventilasjonsanlegg gjennom økt kompetanse internt og i samarbeid med konsulenter som vi har inngått avtale med. Legge inn avvik vedrørende gammelt ventilasjonsanlegg på mudikkfløya i Risk Manager og ta opp dette med BYVE som egen sak. Oppfordre til bruk av kollektivtransport. Tiltak for å redusere bruken av bil til/fra skolen. Vurdere Atlanten SPORTY for elevene der dette inngår. Dette er ikke aktuelt for oss.

21 2 072 Fannefjord videregående skole ,92 forbruk forbruk pr ,21 6, km 47 Gjennomført fysisk aktivitet i arbeidstida. Årlig studietur med faglig- og sosialt program til Brussels. Deltagelse på Miljøfyrtårn dagen i Ålesund og HMS skolering. Deltagelse på AGP konferansen Aktiv bruk av BH- tjenesten Gjennomført Førstehjelpskurs. Følger fylkets rammeavtale. Fortsettelse av kildesortering. Har kildesortering i hele huset. Ingen gjennomførte tiltak. Brukt fylkeskommunens leverandører av transporttjeneste og oppfordret til samkjøring. Ingen. Fortsatt legge til rette for fysisk aktivitet i arbeidstida. Årlig studietur med faglig- og sosialt program. Opprettholde miljøskapende tiltak for elever og ansatte ukentlig og månedlig. HMS skolering. Deltagelse på AGP konferansen. Aktiv bruk av BH- tjenesten. Viser til fylkeskommunens avtale. Fortsette med kildesortering. Fortsette med nattsenking av temperatur og slukking av lys på slutten av dagen. Bruke fylkeskommunens leverandører av transporttjenester. Fortsette med samkjøring. Ingen særlige forbedringsmuligheter. Legge ut miljørelatert materiale på skolens hjemmesider.

22 2 073 Rauma videregående skole ,23 forbruk forbruk pr ,85 3, km Da skolen nå begynner å bli ferdig ombygd, merker vi stor bedring både på varme, luft og byggestøy. Tiltak har ikke vært nødvendige utover det å legge til rette for flytting av arbeidsplasser, garderober og annet. Vi bruker miljømerkede produkter så sant dette lar seg gjøre. Redusert vårt avfall fra Ingen nye tiltak dette året. av busskort, som brukes av både ansatte og elever. Kollektiv transport velges der det er mulig. Har nådd målet om redusert forbruk av drivstoff. Ingen tiltak planlagt. Fortsette med uformelle treff i personalet utenom arbeidstiden, der vi gjør noe sammen. Som å ha konkurranse om hvilket lag som lager best mat utfra en mysterybasket. Slikt styrker samholdet og er viktig for å bevare et godt arbeidsmiljø. Ingen tiltak her. Vi rydder fremdeles, så ennå kommer det restavaff. Mange rom og kjeller er tømt, så tiltak kommer når vi er ferdige. Vi har allerder satt i gang de tiltak vi kan. Avventer til hele bygget er feridg ombygd og finner konkrete tiltak da. Vi nådde vårt mål med mangfoldige mindre forbrukt. Setter ikke inn nye tiltak, bortsett fra mer bruk av skolens busskort. Færre flyreiser, bruke mindre privatbil på tjenestereiser. Oppfordre til å sykle på jobb og skole.

23 2 433 Sykkylven videregående skole ,86 forbruk forbruk pr ,47 5, km Inneklima - Nytt ventilasjonsanlegg for rom , samt 109 har gitt bedre luftkvalitet og bedre varmestyring. 2. Påvirkning av ytre miljø/kjemikaliehandtering - Opplæring av samlingsstyrere og oppdatering av stoffkartotek kjemi. 3. Fysisk arbeidsmiljø Renovering av klasserommene og 109A, Toalett jenter, Mek. kontor på 102, Ombygging av tilrettelagt-rom 109 C, Trivselstiltak med om-møblering av kantine. Bruker rammeavtaler, når det finnes. sinstruks innført. Merking av alle beholdere med standardiserte symbol. Utskifting av hoved-ventilasjonsanlegg. Utviding av sone for vannbåren varme. Utskifting av vindu, porter og ytterdører på ca halve skolen. Flere videokonferanser og web/ Skype-møter reduserer reisebehov. Reduksjon av risiko for utslipp: sinstruks med konkret veiledning og rutine for behandling av hver avfallsfraksjon. Fornying av IA-avtale. Etablere flere rammeavtaler. Engasjere elever og tilsatte gjennom å ta opp temaet i Skolemiljøutvalget. BYVE planlegger utskifting av vindu og fasade på resterende bygg. Tidspunkt for gjennomføring ikke avklart. Skolen eier ikke transportmidler. Fortsatt bruk av videokonferanser. Skolen bruker fylkets rammeavtale med Berg Hansen for alle flyreiser.

24 2 534 Volda vidaregåande skule ,70 forbruk forbruk pr ,25 5, km Sjukefråværet i år er på 5,10, altså bortimot full måloppnåing 2. Helsedag for personalet vart gjennomført med ei ettermiddagsøkt (halv planleggingsdag) torsdag , med oppfølgjing i juni samme år. Måla om miljømerka produkt til eige bruk, samt bruk av miljøsertifiserte leverandørar er oppnådd. Det er ikkje bruk av økologiske varer. Her er økologisk fair-trade kaffi framleis einaste produkt. Slike produkt er gjerne dyrare i innkjøp enn ordinære varer. Det er problematisk å gå til innkjøp av desse i kantina, når ho går med eit årleg underskot på meir enn ,-. Årleg leverer vi 210 kontainerar restavfall og 70 kontainerar papp&papir&plast a 660. Restavfall vert henta kvar veke, papp&papir&plast kvar 3. veke. Volumet er altså nokonlunde likt år for år. Det er vanskeleg å vite i kor stor grad vi leverer fulle kontainerar, men ved observasjon bereknar vi ein fyllingsgrad på 90 ved restavfall og 100 papp&papirplast. Etter denne berekninga er avfallsvolumet auka. Sjølv om vi ikkje har nådd kjeldesorteringsmålet på 40, er vi 4 nærmare i 2014 (38). Årets tal for energibruk er 98,5 /. Det er godt under måltalet på 105. Vi er godt nøgde med resultatet. Tal km bilkøyring er monaleg redusert i år, frå til Det kan vere mange årsaker til denne reduksjonen. Noko av forklaringa ligg i meir bruk av buss (Timeekspressen), men ein ser også at den kunne ha blitt brukt oftare på tenestereiser. Det er ein auke i talet på flyreiser. Hovudårsaka til det er lærarar som reiser med fly til samlingar for etter-og vidareutdanning, og som vi betalar reisa for. Turane til utlandet gjeld først og fremst eleveksursjonar. Vi har ingen tiltak på dette området Følgje opp med ny helsedag for personalet våren Sosiale samkome for heile personalet to gongar årleg. God gjennomføring av gjeldande rutinar for å følgje opp personalet som IA-bedrift, gjennom medarbeidarsamtalar osv. Bevisst val av miljømerka og økologiske varer der det er mogleg i forhold til fylket sine innkjøpsavtalar Betre system for fraksjonering av glas og metall 1. Halde oppe god og rasjonell temperaturstyring på inneareala Auke bruken av videokonferanseutstyret, med god drahjelp frå sentraladministrasjonen i fylket. Bruk av Timeekspressen på tenestereiser når det er praktisk mogeleg og teneleg. Ingen nye tiltak er planlagd.

25 3 471 Stranda vidaregåande skole ,21 forbruk forbruk pr ,09 4, km Gjennomført tiltak i tråd med handlingsplan etter MTM hausten Auka fokus på å følgje fylkeskommunen sine innkjøpsstrategi/rammeavtalar. Fokus på fraksjonert avfallsshandtering. Beskjeden bruk av videokonferanse. Ellers ingen spesielle tiltak. Revisjon av kjemikalieoppbevaring og -bruk i samband med tilsyn frå Arbeidstilsynet. Fornying av IA-avtale. Revisjon av HMS-systema. Auka fokus på å følgje fylkeskommunen sine innkjøpsstrategi/rammeavtalar. Betre tilrettelegging for avfalssortering. Betre opplæring på skrivar/kopimaskin for å redusere papirforbruket (forminsking, 2-sidig utskrift). Vidareføring av etablerte ENØK-rutiner. Ut over dette er vi avhengige av bistand frå BYVE. Mindre enn diesel. Auka bruk av videokonferanseutstyr.

26 5 417 Fagerlia vidaregåande skule ,54 forbruk forbruk pr ,81 4, km 590 MTM-undersøkelse med oppfølging. Treningsmuligheter hos Stamina. Viser til fylkets rammeavtaler. smengde er omregnet i forhold til volum i avfallsabonnementet jfr ordning i Ålesund kommune (ingen veiing/måling av avfall). Ny ytterkledning, isolering og nye vinduer i blokk A. Fylkeskommunens innkjøpsordninger og rammeavtaler benyttes. Nytt bygg med nye lysarmaturer og nytt ventilasjonsanlegg. Skolen er ikke miljøfyrtårnsertifisert bl.a. pga mangler ved ventilasjonsanlegget og manglende godkjenning fra kommuneoverlegen etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

27 6 910 Kristiansund videregående skole ,37 forbruk forbruk pr ,29 5, km Nytt bygg, bygg nr 8, tatt i bruk i sept Bygget rommer: administrasjon, resepsjon, byggfag ( teorirom, verksted og lærerrom),andre teorirom og naturfaglab. Oppvarmet areal på nye bygg 8 er Brakkerigg for administrasjon tatt ut av drift. AMU. Opplæring byggherreforskriften. Gjennomført Brannslukningskurs. Alle ansatte får tilbud om kurs. Utført aug Fokus på økologiske matvarer til eget bruk. Økt fra 3 stk i 2013 til 5 stk i Fokus på innkjøp av miljømerkede produkter. Økt fra 34 stk i 2013 til 36 stk i Fokus på miljøsertifiserte bedrifter. Kontakte leverandører og registrere. Økt fra 10 stk i 2013 til 20 stk i Skolen hadde et mål om å redusere papirforbruket fra i 2013 til i Resultat: Mål ikke oppnådd. Kildesorteringsgraden har økt i Skolen hadde mål om å øke kildesorteringsgraden fra 46,4 i 2013 til 50 i Resultat 50,8.Skolen har nådd målet. Skolen har derimot ikke nådd sitt mål å å redusere antal restavfall fra i 2013 til i Resultat: Årsak: Rydding i forbindelse med bygging/rehabiing og rivning av bygg nr 8,4 og 6. Skolen har redusert sitt energiforbruk. Nytt bygg 8 har fått lyssensor. Satt fokus på bruk av videokonferanser. Skolen hadde som mål å øke antall videokonferanser fra 3 i 2013 til 10 i Resultatet var 23 konferanser. Bygg 4 er under ombygging. Bygg 6 og 8 er revet. Nytt bygg 8 tatt i bruk. I en byggeprosess vil rydding medføre høyere utslipp enn normal drift. I tillegg har containere vært benyttet av bygg entreprenør. Revidert IA-avtale i perioden: Fortsatt fokus på miljømerkede produkter. Kontroll av miljøsertifisering for underleverandører. : Hjertestarter kjøpes inn bygg 2 Fokus på kildesortering. Skolen kan vanskelig redusere dieselforbruk til yrkessjåføropplæring. Øke fokus på videokonferanser ytterligere. AMU :Oppmerking av parkeringsplasser.brakka flyttes over nyttår. Det blir ca. 16 nye oppmerkede parkeringsplasser Plassene blir merket straks brakka blir flyttet. Frist:

28 9 906 Gjermundnes videregående skole ,83 forbruk forbruk pr ,86 9, km 927 Har dette skuleåret gjennomført personaltur for alle tilsette til Island. 40 deltok på turen. Oppfordra til å bruke miljømerka varer er gitt til innkjøpsansvarlege i organisasjonen. Inngått avtyale med Moen Renovasjon på all avfallhandtering. Dette vert sortert i alle fraksjonar med unntal av matavfall. Moen renovasjon har ikkje tilbod om dette enno. Etablert varmepumte (luft til vatn) som ei av energikjeldene på C-bygget etter ombygginga. Elles er overvåking av forbruket og tidsstyring tiltak som er vert gjennomført. Ingen tiltak. Det er etablert ny skalavskiljar i samarbeid med Vestnes kommune. Delar av skulen sitt anlegg er knytt til dette anlegget, men det står att noko enno. Få ned samla fråvere slik at det samsvarar med fylkeskommunen sine mål. Aktiv bruk av reiskapa skulen disponerer gjennom IA avtalen er viktig i dette arbeidet. Oppmode alle innkjøpsansvarlege om å prioritere dette. Større fokus på kjeldesortering på klasseromma. Utfasiong av oljefyren som står for oppvarminga av bygg C. Dette bygget innheld 5 klasserom, eit grupperom og kontorplassane til lærarane. Bygget har i dag berre gamle radiatorar med oljefyren som energikjelde. Denne må fasast ut snarast mogleg. Få ferdigstille anlegget for avløp slik at alt vert ført til den nye slamavskiljaren. Dette krev omfattande arbeid med etablering av nye avløpsrør frå A bygget, frå C bygget og frå Internata.

29 Ålesund videregående skole ,03 forbruk forbruk pr ,17 4, km 324 Kurs med arbeidsmiljøspesialistene Deltagelse på AGP-konferansen Kurs om jus og arbeidsmiljø HMS-kurs Fokus på å få inn gode rutiner, samt følge innkjøpsrutinene og innkjøpsavtalene for Møre og Romsdal fylkeskommune. Fortsatt fokus på å følge opp sykmeldte, tilrettelegge med tiltak for å komme tilbake i arbeid, involvere NAV og/eller lege der det er nødvendig. Følge fylkeskommunens innkjøpsavtaler, samt øke andelen av reiser ved Berg-Hansen. Få opp kildesortering, spesielt i verksted og i kantine ÅRIM- kontakte dem for innspill og tiltak Sette opp påminnelse om å skru av lyset etter seg Husk å skru av pc Sensorer i trappeganger mm Utfordring å få ned transportmengden grunnet flere lokaliteter. El-sykkel/El--bil for bruk for lærere som underviser på to lokaliteter Redusere papirforbruk ved å ha færre skrivere og utskriftskontroll.

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 2013 54,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte Antall elever og ansatte 7 6 5 4 3 2 56 65 516 535 561 572 65 1 29 21 211 212 213 214 215 79 ansatte, 526 elever 1 av

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Borgund vidaregåande skole

Borgund vidaregåande skole 22.6.216 Utskriftsvennlig statistikk Borgund vidaregåande skole Miljøfyrtårn Borgund vidaregåande skole Årlig klima og miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 1 4 1 2 1 17 1 17 1 145 1

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Sykkylven videregående skole

Sykkylven videregående skole Sykkylven videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 35 3 289 29 312 328 336 336 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 21 211 212 213 214 215 Kommentar 54 ansatte, 282 elever.

Detaljer

MILJØRAPPORTERING 2015

MILJØRAPPORTERING 2015 Skole/tannhelsedistrikt: Atlanten vgs Kontaktperson: Lene Hoel MILJØRAPPORTERING 2015 Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet: lene.hoel@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ Sjukefråver i prosent for eininga*

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Miljørapport for 15 Systemkrav Antall elever og ansatte 1 8 Antall elever og ansatte 8 6 7 73 67 5 7 6 9 1 11 1 13 1 15 Ansatte 19, Elever 7 1 av 9 6..16, 1. Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole 1.3.217, 12.35 Tingvoll vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven 1.3.217, 17.1 Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Haram vidaregåande skule

Haram vidaregåande skule Haram vidaregåande skule Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 4 36 362 361 355 35 32 Antall elever og ansatte 3 25 2 15 1 24 24 29 5 28 29 21 211 212 213 214 215 58 ansatte, 297 elever

Detaljer

Miljørapport - Stranda vidaregåande skole

Miljørapport - Stranda vidaregåande skole - Stranda vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 22, Millioner

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2015

Miljøfyrtårnrapportering 2015 Miljøfyrtårnrapportering 215 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Kristiansund videregående skole Kjersti S Lyngvær kjersti.lyngvar@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2015

Miljøfyrtårnrapportering 2015 Miljøfyrtårnrapportering 215 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Haram vidaregåande skule n Magne Helland jan.magne.helland@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013

Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn

Detaljer

Fannefjord videregående skole

Fannefjord videregående skole 17.3.217, 11.5 Fannefjord videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 5 Antall elever og ansatte 4 3 2 1 27 27 34 35 332 393 357 342 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 56 ansatte,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Skolen ligg fint til på Øye i Surnadal omlag 1 km frå kommunesenteret Skei. Surnadal vidaregåande skole er

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule

Ørsta vidaregåande skule 14.3.217, 19.14 Ørsta vidaregåande skule Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2016

Miljøfyrtårnrapportering 2016 Miljøfyrtårnrapportering 216 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Fagerlia videregående skole Anja Tuvik Rødset Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet anja.rodset@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2016

Miljøfyrtårnrapportering 2016 Miljøfyrtårnrapportering 216 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Kristiansund videregående skole Kjersti S Lyngvær Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet kjersti.lyngvar@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 54,00 Millioner kr.

Detaljer

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund HMS mål skoleåret 2015/2016 Mål Gjennomføre radonmålinger Inneklimakartlegging Bygg 2 Inneklimakartlegging Bygg 7 Inneklimakartlegging Bygg 9

Detaljer

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund HMS mål skoleåret 2015/2016 Mål Gjennomføre radonmålinger Inneklimakartlegging Bygg 2 Inneklimakartlegging Bygg 7 Inneklimakartlegging Bygg 9

Detaljer

HMS mål skoleåret 2016/2017. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2016/2017. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund HMS mål skoleåret 2016/2017 Mål Gjennomføre og følge opp radonmålinger Kvalitativ indikator Fysisk arbeidsmiljø Tiltak/ Bygg med kontinuerlig

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Nordmøre tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordmøre tannhelsedistrikt - Nordmøre tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 8,4 Millioner kr. 43 NB! Omsetning ble

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen 22.3.217, 15.16 Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Hovedkontor-for konsern

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

Søre Sunnmøre kompetanseregion

Søre Sunnmøre kompetanseregion Søre Sunnmøre kompetanseregion Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 1 9,1 % 8 7,8 % Prosent 6 4 6,2 % 5,8 % 5,4 % 5,7 % 2 21 211 212 213 214 215 1 av 1 26.2.216, 15.28 Innkjøp Antall

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Nordmøre tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordmøre tannhelsedistrikt - Nordmøre tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 8,4 Millioner kr. 43 NB! Omsetning ble

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Ålesund kompetanseregion

Ålesund kompetanseregion 17.3.217, 16.25 Ålesund kompetanseregion Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: 1 av 4 kompetanseregioner underlagt Fylkestannlegen i Møre og Romsdal. Yter offentlige tannhelsetjenester

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole Page 1 of 15 Risør videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige

Detaljer

Miljørapport - Kristiansund vgs

Miljørapport - Kristiansund vgs Miljørapport - Kristiansund vgs Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 03.04.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 3 212 33 213 33 NB!

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

HMS mål skoleåret 2016/2017. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2016/2017. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Mål Gjennomføre og følge opp radonmålinger Kvalitativ indikator HMS mål skoleåret 2016/2017 Tiltak/ Bygg med kontinuerlig ventilasjon, B9: Ny

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer