Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2012"

Transkript

1 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2012

2 Forretningsvilkår Trondheim Havn 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt i lov, tilhørende forskrift eller vedtak. Til grunn for vilkårene legges LOV nr 19: Lov om havner og farvann og senere forskrifter, deriblant FOR nr 1761: Forskrift om publisering av opplysninger som kan være av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havn. 1.1 Definisjoner Fartøy: Enhver flytende innretning som kan brukes som transportmiddel, fremkomstmiddel, løfteinnretning, oppholdssted, produksjonssted eller lagersted, herunder undervannsfartøy av enhver art. G-faktor: Avgiftsgrunnlag beregnet ut fra et fartøys ytre mål, med største lengde (L) pluss største bredde (B) multiplisert med sommerdypgående (D). G-faktoren (L+B) x D forutsetter en dybde på minimum 3 meter, og en lengde på minimum 25 meter. Havn: Områder som er til bruk for fartøy som skal laste eller losse gods eller transportere passasjerer som ledd i sjøtransport eller annen næringsvirksomhet har behov for landings- og liggeplasser mv. i forbindelse med utøvelse av fiskeri- og havbruksnæring for øvrig har behov for oppankrings- eller liggeplasser eller lignende Alle områder som hører til eller er funksjonelt knyttet til områder som nevnt i første punktum anses også som havn. Havnevirksomhet: Tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen offentlig forvaltning som retter seg mot fartøy, gods eller passasjerer i havnen. Havneanlegg: Arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet, herunder kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger. Farled: Særskilte trafikkveier på sjøen, fastsatt iht. Lov om havner og farvann, 16. Se for øvrig FOR nr 1477: Forskrift om farleder. Farvann: Områder der fartøy kan ferdes og som er innenfor havne- og farvannslovens virkeområde, jf. lovens 2. TIHs sjøområde: TIHs samlede sjøområde består av Orkdal, Trondheim, Malvik og Stjørdal sjøområder. Disse er inntegnet i kartutsnitt i vedlegg. 1.2 Prisbestemmelser 2 1. Anløpsavgift og havneselskapets øvrige havneinntekter skal bringe til veie midler havneselskapet trenger til drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner, samt administrasjon av havnevirksomheten. 2. Anløpsavgift kreves for anløp til havn i kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik og Stjørdal. Anløpsavgift betales til dekning av havneselskapets kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i Lov om

3 Trondheim Havn Forretningsvilkår havner og farvann med senere forskrifter, samt kostnader for å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Anløpsavgiften skal ikke gi mer enn selvkostdekning for de kostnader anløpsavgiften vedrører. Unntatt fra plikten til å betale anløpsavgift er: a. Fartøy med største lengde under 25 meter b. Bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting c. Orlogsfartøy, norske og utenlandske d. Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i TIHs avgiftsområde e. Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer f. Politiets, brannvesenets, redningsselskapets fartøyer g. Andre fartøy som har oppdrag for TIH innenfor TIHs avgiftsområde h. Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet 3. Gebyr betales for selvkostdekning vedrørende de kostnader gebyrene vedrører. For nærmere spesifikasjon av gebyrene vises til prislisten. 4. Vederlag betales for bruk av havneselskapets infrastruktur og gjelder bl.a. for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Vederlagssatser fastsettes på forretningsmessige vilkår. 5. Salg av ferskvann, strøm, andre varer og andre tjenester prisfastsettes på forretningsmessige vilkår. 6. Leie av båt, utstyr osv. prisfastsettes på forretningsmessige vilkår. 7. Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi havneselskapet de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve havneinntektene, samt til føring av statistikk. Havneselskapet har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan kreve å få utlevert de nødvendige dokumenter for dette. 8. Varevederlag dekker lagring av varer på kai, areal eller innretning disponert av havneselskapet inntil 48 timer etter endt lossing av skip eller inntil 48 timer før lasting av skip tar til. Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer vareavsender, dette dog ikke til hinder for at varevederlaget ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom vederlaget innregnes i frakten. Varevederlag oppkreves av lokale skipsmeglere/havneoperatører. For denne tjenesten gis en oppkrevingsgodtgjørelse som provisjon av beregnet varevederlag (se prislisten) dersom losse-/lasteoppgave er sendt havneselskapet innen 5 virkedager etter skipets avgang. Skipsførere og andre operatører skal oversende losse-/lasteoppgave senest 1 virkedag etter skipets avgang. 9. Betaling for bruk av havn baseres på skipenes størrelse målt i G-faktor. Betaling for bruk av farled baseres på skipstype, skipets størrelse målt i bruttotonn (BT), prislistens satser og dennes omregningsfaktor. For skip der tonnasjetall ikke foreligger, fastsettes beregningsgrunnlaget av havneselskapet. 10. Fast liggeplass som leies, betales iht. egne satser i prislisten. 11. Betalingsbeløp for havneinntekter faktureres i norske kroner. 12. Sum betalingsbeløp avrundes opp/ned til hele kroner etter vanlige avrundingsregler. 13. Havneselskapet kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpte beløp i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. 14. Det innrømmes normalt ikke andre rabatter enn de som fremgår av prislisten. 15. For de enkelte priser og betalingssatser, vises til egen prisliste. 16. For anløpsavgift vises til egen lokal forskrift om anløpsavgift, se 1.3 Regulering av priser 1. Betalingssatsene gjelder normalt for ett år og fastsettes normalt for budsjettåret. 2. Arbeidslønnsandel kan bli gjenstand for regulering ved endring i lønnsregulativene. 3

4 Forretningsvilkår Trondheim Havn 3. Satsene for levering av strøm og ferskvann kan bli gjenstand for regulering ved prisendringer hos leverandører. 4. Anløpsavgiften gjelder i budsjettåret og skal ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår vesentlig endrede forutsetninger for bergning av avgiftens satser. 1.4 Betalingsbetingelser 1. Havneselskapet avgjør om betaling skal skje kontant, forskuddsvis, om kreditt kan gis og da om garantistillelse fra bank eller annen likeverdig sikkerhetsstillelse kreves. 2. Som standard betalingsbetingelse ved fakturert krav, gjelder som hovedregel betalingsfrist regnet i antall dager etter fakturadato. 3. Ved forskuddsbetaling kan annen betalingsfrist fastsettes, slik at betaling foreligger før vare leveres eller den periode tjenesten vedrører påbegynnes. 4. Havneselskapet kan endre sine standard betalingsbetingelser i løpet av den periode betalingssatsene i prislisten gjelder. 1.5 Behandlingsvederlag 1. Ved viderefakturering av innkjøpte varer og/eller tjenester, hvor leverandøren kunne fakturert disse direkte på varemottaker og/eller bruker av tjenesten, kan behandlingsvederlag anvendes i tillegg til prisen for vedkommende vare/tjeneste. 1.6 Merverdiavgift 1. Alle betalingssatser i prislisten er oppgitt ekskl. mva., jf. LOV nr 58: Lov om merverdiavgift med tilhørende forskrifter og vedtak. 2. Som hovedregel gjelder at utgående merverdiavgift anvendes ved omsetning av rett til å disponere kommunal havn, ved salg av infrastrukturtjenester, samt generelt ved salg av varer og tjenester. 3. Utgående merverdiavgift anvendes ikke der det gjennom lov eller tilhørende forskrift eller vedtak er gitt fritak for avgift ved omsetning av nærmere bestemte varer og tjenester til bruk for utenlandske skip eller norskregistrerte skip i utenriks fart, eller det foreligger unntak fra loven. Nærmere spesifikasjon av når varer og tjenester avgiftsbehandles, når disse er fritatt fra avgiftsbehandling og når disse er unntatt fra loven, er vist i vedlegg til prislisten, samt oppgis ved henvendelse til havneselskapet. 1.7 Forsinkelsesrenter 1. Ved betaling etter forfall, belastes forsinkelsesrenter iht. LOV nr 100: Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 2. Ved belastning av forsinkelsesrente anvendes de til enhver tid gjeldende satser for maksimalrente. 3. Rentesatsene reguleres to ganger hvert år: per 1. januar og 1. juli. 4

5 Trondheim Havn Forretningsvilkår 1.8 Ankomstmelding Fører av fartøy som anløper havna skal om mulig minst 24 timer før ankomst gi melding til havneselskapet om beregnet ankomsttid (ETA). Fører av norske fiske- eller fangstfartøy kan gi ankomstmelding på et senere tidspunkt dersom ankomststed og ankomsttid ikke er klarlagt (jf. FOR nr 1545: Forskrift om ankomst- og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger). 1.9 Farlig gods Instruks for håndtering og lagring av farlige stoffer og varer (farlig gods) skal følges. Ved omlasting av farlig gods, er kunden ansvarlig for at TIH får all nødvendig informasjon ut fra gjeldende lov og forskrifter, samt for at TIHs Instruks for håndtering og lagring av farlige stoffer og varer følges. Alt farlig gods som har lagring eller opphold på mer enn 8 timer, samt alle eksplosiver, skal rapporteres inn til havnevakta på fastlagt skjema. 1.8 Inndrivelse etter loven 1. Utestående fordringer som har forfalt, inndrives iht. LOV nr 26: Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav. 2. Forfalte krav utløser inkassovarsel som eneste betalingsoppfordring før saken oversendes inkassoselskap for videre behandling. 3. Ved utsending av inkassovarsel, kan behandlingsgebyr (purregebyr) anvendes i tillegg til hovedkravet og forsinkelsesrenter. 4. Inndriving av inntekter iht. havneselskapets prisliste skjer normalt iht. de privatrettslige regler. 5. Inndrivelse av avgift i medhold av Lov om havner og farvann er tvangsgrunnlag for utlegg, og det foreligger panterett i skipet iht. reglene om sjøpanterett i LOV nr 39: Lov om sjøfarten. 1.9 Ordensforskrift Det henvises for øvrig til gjeldende ordensforskrift for TIH, se 5

6 Forretningsvilkår Trondheim Havn 2. Kaivederlag 2.1 Beregningsgrunnlag for kaivederlag 1. Kaivederlag for fartøy over 25 m beregnes etter G-faktor. 2. Fartøyer under 25 m med lengre opphold i havnen enn 30 dager betaler vederlag etter fartøyenes lengde iht. prislistens punkt Fartøyer under 25 m med kortere opphold i havnen enn 30 dager betaler en døgnpris uavhengig av fartøyets lengde. 4. Dersom dimensjonene ikke går frem av målebrev, vurderes disse av TIH etter skjønn. 2.2 Vilkår for kaivederlag 1. Med de unntak som nevnt skal et hvert fartøy som benytter de offentlige kaier i TIH betale et kaivederlag etter de G-grupperinger som fremkommer i prisliste. 2. Kaivederlaget svares pr. påbegynt døgn (liggetid). 3. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid fullt kaivederlag for minst ett døgn. 4. For fartøyer som etter ordre fra havneselskapet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Men hvis fraværet fra kaien overstiger 3 timer, skal det skje tilsvarende fradrag i den beregnede totale liggetid. Skifter et fartøy offentlig kaiplass innenfor TIHs sjøområde uten i mellomtiden å ha vært utenfor TIHs sjøområdes grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. 5. I tilfeller hvor et fartøy over 25 m har fått tillatelse til å ligge ved kai over 2 døgn, uten at lossing/lasting av gods eller passasjerer har funnet sted, og hvor det ikke ligger i veien for annen trafikk, blir kaivederlaget redusert med 50 % fra 3. døgn. 6. Fartøyer over 25 m og som etter søknad blir tildelt opplagsplass utover 30 dager, kan få 70 % rabatt på kaivederlaget. 7. Fartøyer under 25 m som har liggetid i havnen under 30 dager og som fortøyer ved offentlig kai/gjestebrygge med liggetid inntil 2 timer mellom kl. 08:00 og 20:00 på hverdager og mellom kl. 08:00 og 14:00 på lørdager kan etter avtale med havnevakta bli fritatt for kaivederlag for denne perioden. De ovennevnte båter som blir tildelt kaiplass utover de 2 timer som nevnt ovenfor, eller fortøyer ved gjestebrygge, skal betales forskuddsvis pr. påbegynt døgn etter gjeldende prisliste. Fartøyer under 25 meter med liggetid over 30 dager har en måneds oppsigelsestid. Tilkobles strøm uten måler betales i tillegg etter gjeldende prisliste per påbegynt døgn. 8. Båtforeninger, institusjoner og firma, kan etter søknad leie fortøyningsinnretning innenfor TIHs sjøområde. 9. Selv om et fartøy er tilstått fortøyningsplass må det til enhver tid kunne forhale til en annen plass eller avvises fra havnen etter pålegg fra havnemyndighetene. 10. For cruiseskip som anløper utenfor hovedsesongen settes satsene ned med 50 %. Hovedsesong for cruiseanløp regnes f.o.m. 1. mai t.o.m. 30. september. 11. For cruiseskip med anløp innenfor hovedsesongen settes satsene ned med 20 % f.o.m. sjette anløp fra ett og samme rederi (som opererer under samme varemerke) innenfor denne perioden. 6

7 Trondheim Havn Forretningsvilkår 2.3 Fritak for kaivederlag Fritatt for kaivederlag er: 1. fartøyer ved private kaier 2. skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet 3. politiets, brannvesenets, Redningsselskapets og egne fartøyer, samt Kystverkets og andres fartøyer som har oppgaver for TIH innen TIHs sjøområde 7

8 Forretningsvilkår Trondheim Havn 3. Varevederlag 3.1 Beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlaget for vederlaget er varens brutto vekt i metrisk tonn. Volumgods regnes om til vektenhet, hvor 1 m 3 ikke er mindre enn 0,5 tonn. Enhetslaster beregnes etter stykkpris, men både antall og vekt innrapporteres. 3.2 Vilkår for varevederlag 1. Varevederlaget gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som føres over TIHs kaier. 2. For varer som ankommer havnen i transitt og som videreforsendes med fartøy uten bearbeiding etter et opphold i havna, betales varevederlaget kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet, betales dog varevederlaget ved utgående. 3. Varevederlaget pålegges også varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaianlegget, hvis et av fartøyene ligger ved kaien. Vederlaget oppkreves med en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien. 4. Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av TIH inntil 48 timer etter endt utlossing av skip eller inntil 48 timer før lastingen av skipet tar til. 5. Varevederlaget for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler varevederlaget vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten. 6. Tunglast og farlig last som krever spesiell behandling i havna, beregnes og behandles etter avtale. 7. Varevederlaget oppkreves av lokale skipsmeglere/havneoperatører etter faktura fra TIH. For denne tjenesten gis en oppkrevningsgodtgjørelse på 7 % av beregnet varevederlag dersom laste- og losseoppgaven er oversendt TIH innen 5 virkedager fra skipets avgang. Skipsførere og andre operatører skal oversende laste- og losserapport senest én virkedag etter skipets avgang. 3.3 Fritak for varevederlag Fritatt for varevederlag er: a) passasjerers bagasje b) proviant, vann, olje og skipsavfall, samt skipsforsyninger som innlastes til fartøyets eget behov og som ikke er handelsvare 8

9 Trondheim Havn Forretningsvilkår 4. Arealvederlag for lagring av varer og containere mm. 4.1 Beregningsgrunnlag Av ankomne varer som blir liggende på kai eller vareskur over 48 timer etter lossing, plikter den oppførte varemottakeren å betale vederlag for hvert døgn eller del av døgn. 4.2 Vilkår for arealvederlag 1. Vederlag for spesielle lagringsforhold som ikke har direkte tilknytning til havnedriften avtales i hvert enkelt tilfelle. 2. Varer som henlegges på offentlige kaier eller i skur, skal hurtigst mulig bringes bort, med mindre TIH finner å kunne tillate at de blir liggende. 3. Innkommende og utgående varer kan ligge vederlagsfritt på kaiareal inntil 48 timer etter endt utlossing. For ytterligere lagringstid betales arealvederlag etter gjeldende prisliste. 4. Arealvederlaget beregnes etter det i ukens størst beslaglagte areal. 5. I særlige tilfeller kan TIH etter søknad redusere, eventuelt avskrive hele vederlaget, når det er forhold til stede som berettiger eller rettferdiggjør slik nedsettelse, eller hel ettergivelse av vederlaget. 6. Varer som ligger på kaier eller i skur uten samtykke eller som blir liggende der lenger enn tillatt, kan av TIH etter forutgående varsel, fjernes og lagres for mottagers eller avsenders regning. Blir slike varer ikke hentet innen 3 måneder, kan TIH selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. 7. Ramper på TIH lager/terminaler kan ikke benyttes for lagring av varer av andre enn de som har avtalt leie eller er gitt samtykke. 8. Finner TIH utbedring av emballasje eller ompakking o.l. av varer påkrevet, kan dette gjøres mot refusjon av utgiftene. 9. TIH er uten ansvar for varer som ligger på kai eller i skur og for eventuelle skader av de tiltak som TIH finner nødvendig å gjennomføre. 10. Vareeieren eller operatør skal rydde og rengjøre området etter bruk. Manglende rydding/rengjøring kan bli utført av TIH som belaster vareeier/operatør for kostnadene. 9

10 Forretningsvilkår Trondheim Havn 5. Leie av krantjenester Følgende kraner er tilgjengelige: Kran nr. Sted Maks tonn Radius m/tonn 42 Kai 42, Transittkaia m/33 tonn 32 m/16 tonn 46 Kai 46, Kullkranpiren m (fra kaikant 12,2 m) 1 Kai 3, Orkanger 25 11,5 m/25 tonn 2 Kai 2, Orkanger m/50 tonn 30 m/30 tonn 1. Krantjenester ytes fortrinnsvis til lossing og lasting av skip, og bestilles ved henvendelse til havnevakta. 2. Ordinær arbeidstid for krankjøring er fra kl. 07:00 15:00 på ukens 5 første dager. Bestilling av krantjenester til arbeid innenfor ordinær arbeidstid må skje med minst to timers frist. Krankjøring kl. 07:00 må bestilles innen kl. 12:00 dagen før. 3. Krankjøring på bevegelige høytids- og helligdager som 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag kan utføres hvis TIH kan stille bemanning. 4. Arbeid utenom ordinær arbeidstid skal fortrinnsvis varsles innen kl. 14:30 dagen før og skal bekreftes innen kl. 14:30 samme dag som arbeidet skal utføres. Siste frist for endringer i tidspunkt for utkallelse, må skje minimum 2 timer før tidspunkt for forhåndsvarsling er gitt. Godtgjøring skjer fra det endelige fastsatte tidspunkt for fremmøte. 5. Bestilling av krantjenester som medfører overtidsarbeid på lørdag og søndag, må varsles innen kl. 12:00 på fredag. Krankjøring på dager etter bevegelige høytids- og helligdager må bestilles innen kl. 12:00 dagen før helgedagen. 6. Bestilleren plikter å gi oppgave over godsets art og vekt ved bestilling. Ved bestilling av krantjenester til overtidsarbeid skal det alltid oppgis antatt tidspunkt, varighet og godsmengde. 7. Krankjøring som er bestilt utenom nevnte frister, utføres bare hvis TIH kan stille bemanning. 8. Fremleie eller overdragelse av kran til andre er ikke tillatt med mindre TIH samtykker i dette. 9. Kranførerens oppgave over brukstid, mengde eller konnossementets vekt, attestert av TIH, vil bli lagt til grunn for beregningen, med mindre bestilleren selv ønsker å attestere brukstiden. 10. Brukstiden omfatter klargjøring av kranen før og etter bruk, og om nødvendig fremkjøring og tilbakekjøring av kranen før og etter bruk. 11. Kranene må ikke benyttes til større løft enn anført. Bestilleren må på oppfordring fremvise konnossement, faktura eller annet bevis for vekten av godset som skal løftes. Ansvar vil i tilfelle bli gjort gjeldende. 12. Kranene må ikke benyttes til å trekke frem last i skipsrommet. Tau og krankrok må holdes klar av lukekarm. All personell som befinner seg under kranens arbeidsområde skal bruke vernesko og hjelm, iht. HMSforskrift. 13. Hvis kunden forlanger kranene flyttet, må han stille tilstrekkelig hjelp, og han er ansvarlig for passing av kabel under flyttingen. Det påligger også kundens folk å påse at kransporet er klart før flyttingen foretas. 10

11 Trondheim Havn Forretningsvilkår 6. Leie av båter og flytende materiell 1. Leietiden beregnes for tidsrommet fra båten klargjøres og er tilbake til sin fortøyningsplass. 2. Ordinært arbeid, overtidsgodtgjørelse og eventuelle tillegg som fastsatt i overenskomst, samt sosiale utgifter og administrativt gebyr, blir å betale med de satser som til enhver tid gjelder, jf. prisliste for arbeidskraft. 3. Båtens ventetid betales med halv leie. 4. Ovennevnte satser gjelder også ved utrykning i forbindelse med brann, oljevern, politioppdrag mm. 5. Særskilte befraktingskontrakter for langtidsleier med eller uten mannskaper kan opprettes med havneselskapet. 6. Dagsleie er 7,5 timer i normal arbeidstid. Ved bruk utenfor normal arbeidstid betales et tillegg. 7. Utleies kun med eller til personer med sertifiserte og opplærte mannskaper. 8. Eierens ansvar på de betingelser som er fastsatt i Norsk Sjøforsikringsplan av 1964, formular nr. 148 med senere endringer. 11

12 Forretningsvilkår Trondheim Havn 7. Leie av parkeringsplasser 7.1 Leieforhold TIH leier ut parkeringsplasser til firma og privatpersoner. På faktura fremgår leietaker, parkeringsplassnummer, løpenummer, betalingsperiode og leienummer. Leietaker faktureres forskuddsvis per kvartal. Faktura gjelder som kontrakt mellom TIH og leietaker. Leietaker kan ikke fremleie til andre. 7.2 Bruk av parkeringsplassene Plassene kan kun benyttes til parkering av person- og varebiler. Parkering av større motorkjøretøy, tilhengere osv. i regulert sone, avtales med TIH direkte. Tilhenger påmontert personbiler er ikke lovlig under parkering. Alternativt parkeres på spesielt skiltede parkeringsplasser for betalingsautomat eller mot kjøp av parkeringsbevis. Leide plasser kan benyttes til kundeparkering. Slike plasser merkes særskilt etter avtale med TIH. 7.3 Ansvarsforhold TIH har ingen ansvar for skader på kjøretøy, utstyr eller personer i havneområdet. Firma som ønsker flere kort enn plasser, er ansvarlig for at ansatte ikke parkerer på andre enn firmaets egne leide plasser. Ansvarlige i firma må påse at ansatte er informert om parkeringsvilkårene. Har uvedkommende parkert på leietakers plass, kan leietaker få bilen tauet vekk på bekostning av den feilparkerte bilens eier, ved å kontakte bilbergingsfirma og vise gyldig parkeringsbevis. 7.4 Midlertidig sperring TIH kan sperre parkeringsplassene uten varsel når snørydding, reparasjonsarbeid, trafikkregulering eller andre forhold tilsier dette. Ved sperring av parkeringsplasser over tid vil varsel bli gitt og leie refundert i påfølgende termin. 7.5 Kontroll/parkeringstillatelse Trondheim Parkering utfører kontroll på parkeringsplasser. Kjøretøyene må ha gyldig P-kort (leieavtale og forskuddsbetalt leie) festet innenfor frontruten, slik at det er lett synlig ved kontroll. Det utstedes to P-kort per utleide parkeringsplass. Ytterligere P-kort kan kjøpes etter egen avtale. 12

13 Trondheim Havn Forretningsvilkår 7.6 Vilkår for bruk av P-kortet 1. P-kortet er bare gyldig på plass og i tidsrom angitt på P-kortet. 2. P-kortet må bare brukes av det kjøretøy/den bruker det er utstedt for. 3. P-kortet gir ikke tillatelse til å stå ved parkometer eller på plass skiltet avgiftsparkering uten å betale ordinær avgift. 4. Parkering er bare tillatt når P-kortet er plassert lett synlig for kontroll bak kjøretøyets frontrute. 5. Ved bruk av P-kortet i strid med reglene, kan det gjøres ugyldig ved melding til innehaver. 6. Parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, oppsatte skilt og forskrifter om parkering medfører ileggelse av gebyr/tilleggsavgift, eventuell borttauing. 7. P-kortet kontrolleres mot faktura. 8. Henvendelse om parkeringsavtalen rettes til TIH v/trafikkavdelingen, tlf

14 Forretningsvilkår Trondheim Havn 8. Fortøyningsbistand Fortøyningsbistand bestilles normalt gjennom ordinært skjema på vårt nettsted for bestilling av anløp. Fortøyning utføres i de aller fleste tilfeller av fortøyningsselskapet Trondheim Boatman (se deres prisliste på men havnevakta kan etter bestilling yte fortøyningsbistand til mindre skip ved kaier i Trondheim sentrum. Betaling ut fra gjeldende priser for fortøyningsbistand, jf. punkt 13 i prislisten. For Orkanger havn må bestilling om fortøyningsbistand være mottatt senest kl 14:00 dagen før og på siste virkedag før helg og høytidsdager. Betaling ut fra gjeldende priser for arbeidskraft, jf. punkt 9 i prislisten. For Stjørdal havn avtales fortøyning med terminaloperatør Stjørdal Sjøtransport, tlf

15 Trondheim Havn Forretningsvilkår 9. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Nedenfor fremkommer bestemmelser og gebyr ved levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. 9.1 Hjemmel TIH har etablert mottak av skipsavfall i henhold til FOR nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel Forskriftens formål Forskriftens formål er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip og fritidsbåter, og å sørge for at avfall og lasterester fra skip blir levert til mottaksordning i havn. 9.3 Avfallsplan Det er utarbeidet en avfallsplan, som i henhold til forskriftene omfatter alle typer avfall og lasterester fra skip og båter som anløper havnen. Planen er utarbeidet med bakgrunn i skipenes størrelse, mannskap og passasjerer, type skip og type fart. Gjennomføringen og de viktigste bestemmelser fremgår av Avfallsplan for TIH, tilgjengelig på 9.4 Vilkår for levering og mottak av avfall Virkeområde Alle norske og utenlandske skip, herunder fiskefartøy, fritidsbåter, orlogsfartøy eller andre skip som eies eller drives av den norske stat eller av utenlandsk stat, som anløper TIHs kaier Meldeplikt Skipsføreren på alle skip, unntatt rutegående skip og fritidsbåter med under 12 personer, skal gi melding til havnevakta om hvorvidt de har avfall om bord, i så fall mengde og type avfall eller om de har fast leveringshavn med godkjent renovatør. Innmelding må skje a) senest 24 timer før anløp, dersom anløpshavn er kjent b) så snart anløpet er kjent c) senest ved avgang fra foregående havn, dersom reisen har vart mindre enn 24 timer Meldingen gis på TIHs anløps- og/eller deklarasjonsskjema på vårt nettsted (www.tih.no/skjema.aspx). 15

16 Forretningsvilkår Trondheim Havn 9.5 Vilkår for gebyrene 1. Alle skip og fritidsbåter som benytter TIHs kaier og fortøyningsanordninger skal betale et gebyr for avfall enten det leverer avfall eller ikke. Det finnes forskjellige ordninger for levering avhengig av skipstype, skipsstørrelse og type fart. 2. Unntak fra dette gebyret vil være a. fartøyer som kan dokumentere at de har en leveringsavtale med en renovatør i en annen havn b. skipstyper som blir fakturert for avfallsgebyrer eller leverer etter faktisk levert avfallsmengde 3. Dokumentasjonen må være fra renovatøren som utfører avfallstjenestene. Alternativt kan skipet påføre renovatørens navn og telefonnummer på anløpsmeldingen. 4. I tillegg skal det betales for de faktiske kostnader når levering av lasterester, kloakk, farlig avfall og større mengder som er utover skipets mannskap og tid i sjøen. 5. Skip som ønsker å levere avfallet fra reden ved bruk av lekter må selv betale transportkostnadene fra skipet til mottaksstasjon i havnen. 6. Gebyrets størrelse fastsettes ut fra antall personer om bord i fartøyet, antall døgn i sjøen, og om avfallet er sortert eller usortert og type avfall ved hvert anløp. 7. Fritidsbåter, stasjonære fartøyer og charterbåter betaler et fast gebyr per år/måned/døgn. Gebyret fastsettes ut fra type båt og tid i havna. Båtene leverer sitt avfall til egne, merkede mottaksstasjoner. 8. Når det gjelder farlig avfall, spesialavfall og lignende, vil gebyret være avhengig av hva slags avfall eller lasterester det er. Pris gis ved forespørsel. 9. Hvis TIH ikke mottar anløpsmelding eller deklarasjon, vil det bli beregnet et straffegebyr ved hver anløp. Gebyret vil være 50 % større enn gebyret for sortert avfall. 16

17 Trondheim Havn Forretningsvilkår 10. Andre tjenester TIH kan etter avtale leie ut arbeidskraft eller tjenester som renhold, snøbrøyting, graving, vaktfunksjoner, båtkjøring, sleping, transport mm. For mindre oppdrag vil kostnadene bli beregnet etter regulativ for utleie av arbeidskraft, jf. gjeldende prisliste. For større enkeltoppdrag kan en totalpris avtales. 17

18 Forretningsvilkår Trondheim Havn 11. Sikkerhetsgebyr Nedenfor fremkommer vilkår forbundet med gjennomføring av sikringstiltak, jf. FOR nr 825: Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv Hjemmel Forskrift om sikring av havner mot terror (FOR nr 825) implementerer det internasjonale regelverket for norske havner i norsk lovgivning. Ifølge Det Kongelige Fiskeri- og Kystdepartements skriv av 23. des 2004 skal utgifter knyttet til terrorberedskap i havnene dekkes inn av de som bruker infrastrukturen Virkeområde Forskrift om sikring av havner mot terror omfatter havneanlegg som betjener utenriks fart, unntatt orlogsfartøy. Alle norske og utenlandske skip (og deres passasjerer), herunder fiskefartøy, fritidsbåter, eller andre skip som eies eller drives av den norske stat eller av utenlandsk stat, som anløper TIHs ISPS-havneterminaler, kan belastes med direkte kostnader ved bruk av infrastrukturen på terminalen Kriterier for beregning av sikkerhetsgebyr Alle skip som anløper en ISPS-godkjent havneterminal belastes sikkerhetsgebyr. Gebyret beregnes på grunnlag av faktiske kostnader til drift av gjennomførte ISPS-tiltak, samt kostnader knyttet til det løpende arbeidet med sikkerhetstiltak og terrorberedskap innen hvert kalenderår. Gebyret størrelse fastsettes etter skipstype, skipsstørrelse, hensikt og om skipet er ISPS-godkjent eller ikke. Kostnader direkte forbundet med adgangskontroll belastes som sikkerhetsgebyr for passasjerer. Opplæring og skader kan belastes terminal og/eller brukerne av ISPS-terminalen. Kostnader forbundet med heving av sikkerhetsnivå fra nivå 1 til et høyere sikkerhetsnivå, belastes skipet etter priser fastsatt i til enhver tid gjeldende prisliste eller avtalt pris (basert på mannskaper, vaktbåt, ekstra sperremateriell o.l.). 18

19 Trondheim Havn Forretningsvilkår Vedlegg: TIHs sjøområde TIHs sjøområde skravert med rødt. (Illustrasjon: TIH Kartgrunnlag: Kystverket) 19

20 ORKDAL TRONDHEIM MALVIK STJØRDAL Trondheim Havn Postboks 1234 Sluppen N-7462 Trondheim Tlf: Fax

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Forretningsbetingelser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Alminnelige vilkår...3 1.1 Definisjoner... 4 1.2 Pris- og betalingsbetingelser...

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett... 1 1.2 Forsinkelsesrenter, straffeansvar og merverdiavgift...

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Lokal forskrift om anløpsavgift Forretningsvilkår Prisliste

Lokal forskrift om anløpsavgift Forretningsvilkår Prisliste Lokal forskrift om anløpsavgift Forretningsvilkår Prisliste Lokal forskrift om anløpsavgift Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Lokal forskrift om anløpsavgift Trondheim Havn IKS Lokal forskrift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Havneregulativ. Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2015

Havneregulativ. Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2015 Havneregulativ Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2015 Havneregulativ 2015 Trondheim Havn IKS Innhold INNHOLD... 2 1 LOKAL FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4 1 FORMÅL...

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

Havneregulativ. Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS avd Namsos Gjeldene fra 1. januar 2016

Havneregulativ. Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS avd Namsos Gjeldene fra 1. januar 2016 Havneregulativ Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS avd Namsos Gjeldene fra 1. januar 2016 Trondheim Havn IKS Havneregulativ 2016 Innhold INNHOLD... 1 LOKAL FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v.

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v. Innholdsfortegnelse side Anløpsavgift 2 Generelle bestemmelser 4 Kaigebyr 5 Varegebyr 7 Kraner 8 Lagring av varer og container m.v. 12 Lagring av containere tilknyttet strøm 12 Bilgodsgebyr 13 ISPS gebyr

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Havneregulativ. Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS Gjeldene fra 1. januar 2016

Havneregulativ. Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS Gjeldene fra 1. januar 2016 Havneregulativ Forretningsvilkår og priser for Trondheim Havn IKS Gjeldene fra 1. januar 2016 Havneregulativ 2016 Trondheim Havn IKS Innhold INNHOLD... 2 1. LOKAL FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4 INNHOLD...

Detaljer

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy

Tromsø Havn KF. Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Tromsø Havn KF Miljøvennlig avfallshåndtering fra fartøy Innhold 1. Hvor og hvordan levere avfall... 1 1.1 Systembeskrivelse... 1 2. Meldeplikt... 1 3. Gebyr... 2 3.1 Gebyrsystem... 2 3.2 Fartøy som ikke

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Lyngen kommune Regulativ for havner og sjøarealer 2017 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer Del 1 Lyngen kommune 01.01.2017 1. Innhold GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN 2014 REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF FORRETNINGS BESTEMMELSER, ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG FOR KAI OG SAKSBEHANDLINGS GEBYR RØRVIK HAVN KF 01.01.2014 INFORMASJON Vikna havnevesen Rørvik havn

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS ÅR 2016 Havneregulativ med forskrifter AUKRA FRÆNA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA VESTNES Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 15.09.2015 Informasjon Sentralbord: 71 19 16 20 Telefaks 71 19 16 21

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2016 Narvik Havn KF Pris og vilkår Narvik Havn KF Gjelder fra: 01.01.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 LOVREGULERT AVGIFT... 2 2.1 ANLØPSAVGIFT... 2 2.1.1 Hjemmel... 2 2.1.2 Formål... 2 2.1.3

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR 2012 1 Innhold Formål... 4 Hjemmel... 4 Regulativets virkeområde... 4 Innkreving av vederlag og anløps avgift...

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Kontak tlf. 51 71 59 30, e-post; logistikksenter@risavika.no www.risavika.no Side 1 av 9

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015 2015 PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015 INFORMASJON Havnevakt + 47 95 79 54 50 e-post post@roervikhavn.no Telefon +47 74 39 00 81 Nettside www.roervikhavn.no Havnevakta

Detaljer

INNHOLD LOKAL FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4

INNHOLD LOKAL FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4 Innhold INNHOLD... 2 1 LOKAL FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4 1 FORMÅL... 4 2 VIRKEOMRÅDE... 4 3 BEREGNINGSGRUNNLAG... 5 4 REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT... 5 Rabattordninger... 5 5 OPPLYSNINGSPLIKT... 6 6 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Havneregulativ 2013 Innholdsfortegnelse: Havneregulativ 2013... 1 Innholdsfortegnelse:... 2 INFORMASJON... 3 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS... 3 Andre viktige telefonnumre...

Detaljer

Risavika Terminal AS

Risavika Terminal AS Risavika Terminal AS prisliste 2013 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2013 Gyldig f.o.m. 01.01.2013 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Priser og vilkår 2014

Priser og vilkår 2014 Priser og vilkår 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4 1.1 Hjemmel... 4 1.1.1 Virkeområde... 4 1.1.2 Avgiftsplikt... 4 1.1.3 Kostnader som dekkes av anløpsavgiften... 4 1.1.4 Beregning

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Prisliste 2014 Forretningsvilkår 2014 Lokal forskrift om anløpsavgift 2014

Prisliste 2014 Forretningsvilkår 2014 Lokal forskrift om anløpsavgift 2014 Prisliste 2014 Forretningsvilkår 2014 Lokal forskrift om anløpsavgift 2014 Prisliste Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Prisliste Trondheim Havn IKS Innledning Alle priser i prislisten er

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Prisliste. Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014

Prisliste. Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 liste Gjeldende fra 1. januar 2014 liste Innledning Alle priser i prislisten er eks. mva. Utgående merverdiavgift fremgår av vedlegg. Når det gjelder forretningsvilkår og bestemmelser for de priser som

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1 HJEMMEL 5 1.2 MERVERDIAVGIFT 5 1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 5 1.4 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1: Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår for bruk av Ålesundregionens Havn Innhold Del dokument I Anløpsavgift...3 Del dokument II Forretningsvilkår...7 FOTO: Ålesundregionens Havnevesen TEKST: Ålesundregionens Havnevesen TRYKK:

Detaljer

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15 Prisliste 1 OVERSKRIFT HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 2015 MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA Regulert 01.01.15 Alle priser er ekskl. mva om ikke annet er spesifikk nevnt MO I RANA HAVN Pb.

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer