Løten kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løten kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012"

Transkript

1 Løten kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2009

2 1. Innledning Formannskapet vedtok at kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal revideres i henhold til plan og bygningslovens 20 1 i løpet av For at både lag og foreninger og kommunen selv skal kunne søke om tilskudd fra spillemidlene, er kommunen forpliktet til å ha en slik plan. Den gjeldende planen, Kommunedelplan for anlegg/områder for idrett og friluftsliv, er fra Med en revidering menes en fullstendig saksbehandling etter plan og bygningsloven med sluttbehandling i kommunestyret. Planen skal rulleres årlig ved at det kortsiktige handlingsprogrammet tas opp til ny behandling gjennom prioritering av søknadene om spillemidler. Minstekravene for planen er beskrevet i veilederen for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet fra 2007 (V 0798B). Det er kultur og kirkedepartementet som har bestemt disse. Plan for idrett og fysisk aktivitet skal oppfylle følgende minstekrav: Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts og friluftsanlegg. Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for idrett og friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart. 3

3 2. Sentrale planer og meldinger Statlig idrettspolitikk Staten har som mål å legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet. I Stortingsmelding nr. 14 ( ) Idrettslivet i endring er det fremhevet at staten gjennom sin idrettspolitikk bør ha et særlig ansvar for gruppene barn (6 12 år) og ungdom (13 19 år) og at dette er de viktigste målgruppene. Statlig friluftslivspolitikk Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig (Stortingsmelding nr. 39, Friluftsliv Ein veg til høgare livskvalitet). Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen. Allemannsretten retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark utgjør fundamentet for våre friluftslivstradisjoner. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet er en nasjonal mobilisering for bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet. Handlingsplanen er utformet av åtte departementer. Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser (St. meld 16, Resept for et sunnere Norge). Plan for fysisk aktivitet i Hedmark Hedmark fylkeskommune har nettopp vedtatt Plan for fysisk aktivitet i Hedmark Planen har fem satsingsområder: 1. Fysisk aktivitet partnerskap for folkehelse 2. Fysisk aktivitet idrett 3. Fysisk aktivitet friluftsliv 4. Fysisk aktivitet skole 5. Anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Under hvert av punktene er det lagt opp en strategi, foreslått en del tiltak og gitt noen råd til kommunene. Disse rådene er tatt hensyn til i utarbeidelsen av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Løten kommune. 4

4 3. Kommunale planer og prosjekter Kommuneplanen for Løten Kommuneplanen har som hovedvisjon: Løten midtpunkt med mangfold. Løten kommune skal: drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet. legge til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv. Kommuneplanens arealdel Planen beskriver en mulig utvidelse av alpinanlegget på Budor med nytt skitrekk og nye nedfartsområder på vestsiden av Svaen. Den understreker også betydningen av områder hvor friluftsliv er dominerende. Her nevnes de viktige turområdene ved Svaen/Målia, Mosjømarka og nærturområdene Skøienhagan og Tårnskogen. Turvegene mellom Ådalsbruk stasjon og Klevfos (gamle Klevfoslinja) og mellom Ådalsbruk skole og Bergum står beskrevet i kommunedelplan for Ådalsbruk. Løiten Almenning har også gjennomført et prosjekt for å se på tilrettelegging for flere sommeraktiviteter i Løtenfjellet. Fra dette prosjektet ble følgende vist i arealplanen: et utsiktstårn på toppen av Gitvola to fiskedammer i Bubekken ved Størigarden badedam i Øksna ved Kjørerkoia tursti/hengebru ved Korpreiret Kommunedelplan Kultur 2015 Kommunedelplan for kultur Kultur 2015 har som visjon at Løten kommune skal være verdens beste tilrettelegger for lag og foreninger for å videreføre den gode dugnadsånden i bygda. Kultur skal: fremme bredde i tilbud og aktiviteter, både frivillige og profesjonelle fremme lokal tilhørighet, stolthet og identitet til bygda være tilgjengelig for alle, fremme bolyst og livskvalitet sterkere inn i skolen Løten skal samarbeide med nabokommunene i større prosjekter. Planen tar opp flere tema innenfor idrett og fysisk aktivitet. Disse temaene behandles i pkt 7. 5

5 Kultur 2015 legger opp til noen videre utredninger: I planperioden vil kommunen utrede noen temaer videre. Prioritering av disse utredningene blir gjort når kommunestyret vedtar satsingsområder for budsjettåret: Gjennomføre en vurdering av tilgjengelige arealer for fritids /kulturformål, bruken av disse og eventuelle udekkede behov. Denne utredningen skal omfatte både idrett og sang/musikk/teater/annen formidling. I planprosessen har bl a øvingslokaler til kulturskolen, musikkverksted, treningshall og tilbygg til kinoen vært diskutert. Utrede heldagsskole med mål om både idrettsskole og kulturskole inn i skoleog/eller SFO dag Utrede muligheten for et regionalt hoppanlegg. Kommunedelplan for idrettsanlegg, inkorporeres i kommunedelplan for kultur ved rullering av planen Handlingsprogrammet til kultur 2015 refereres ikke her, men vil bli tatt med i statusoversikten og handlingsprogrammet til planen for idrett og fysisk aktivitet. Fysak fysisk aktivitet for alle Løten kommune ble i 2006 med i fylkeskommunens toårige Fysakprosjekt. Man nedsatte ei arbeidsgruppe som utarbeidet en handlingsplan for arbeidet. Denne ble vedtatt før jul i I 2007 arbeidet gruppa med å gjennomføre tiltak fra planen med bl.a. opplæring av lærere om Fysak i skolen, markedsføring og igangsetting av lavterskeltilbud, arrangere Finn Fram dagen, lansering av Fysaklappen (trim i arbeidstida), sunnere kiosker og kantiner m.m. Prosjektperioden ble evaluert som vellykket, men det kreves mer arbeid over tid for å innarbeide dette bredere både i de kommunale virksomhetene og blant innbyggerne. Man har videreført arbeidet i et folkehelseprosjekt som fylkeskommunen har initiert, da med en liten ressurs til fysisk aktivitet og en til psykisk helse. I dag består Fysakarbeidet av oppfølging av tilbud, markedsføring og veiledning, Finn fram dagen og motiveringsarbeid overfor kommunale instanser. 6

6 4. Målsetting for Løten sin satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv Visjon: Fysisk aktivitet naturlig, enkelt og nært Fysisk aktivitet: All form for bruk av kroppen slik som idrett, trim, lek, friluftsliv, gå tur m.m. Naturlig: Det å være fysisk aktiv skal være en naturlig del av hverdagen. Det betyr at man må få det inn med morsmelka slik at det blir en del av livsstilen. Enkelt: Det skal være enkelt å være fysisk aktiv. Det betyr at det må finnes tilbud med lav terskel for å delta (lave krav til økonomi, utstyr, funksjonsevne og fysisk form). De fysiske miljø må også være tilrettelagt slik at det er enkelt og trygt å bevege seg (gode anlegg, trygge skoleveger og godt utbygde gang og sykkelveger). Nært: Det må være enkelt å være fysisk aktiv i nærmiljøet der du bor. Barn må ha gode lekearealer som utfordrer dem til å være aktive. Det må også finnes gode og trygge turmuligheter og det må være kult å være fysisk aktiv. 5. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv Løten kommune skal prioritere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som bidrar til å skape aktivitet blant barn og unge. Løten kommune må sørge for tilstrekkelig friareal i bomiljøene og bør være en pådriver i arbeidet med å legge områdene til rette for fysisk aktivitet. Universell utforming I planleggingen og utformingen av idretts og nærmiljøanlegg er det viktig at det tas hensyn til mangfold av ferdigheter og forutsetninger som er representert i befolkningen. Gjennom strategien universell utforming er det ønskelig at det kan tilrettelegges for større samfunnsdeltagelse for alle. 7

7 Idretts og nærmiljøanlegg bør kunne brukes av alle mennesker på en likestilt måte, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, forståelse og nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer. I så stor utstrekning som mulig bør tilgjengelighet oppnås gjennom hovedløsningen, uten behov for tilpassing, særløsninger eller tilleggsløsninger. For å lykkes i dette arbeidet, bør medvirkning fra organisasjoner for funksjonshemmede legges til grunn. Strategien universell utforming er helt i tråd med den integreringsprosessen som pågår i norsk idrett. Prosessen er et resultat av Norges Idrettsforbund & Olympiske Komites vedtak på idrettstinget i 1996 om å videreføre visjonen Idrett for alle. Dette betyr at personer med nedsatt funksjonsevne på sikt skal ha de samme mulighetene som andre til å få et aktivitetstilbud i sitt nærmiljø gjennom særforbundene og de ordinære idrettslagene. Utformingen av anlegget er en viktig forutsetning for denne inkluderingen. I Løten kommune er det ønskelig å følge statlige og kommunale retningslinjer for universell utforming slik at idretts og nærmiljøanlegg i så stor grad som mulig legger til rette for deltagelse i idrett, fysisk aktivitet og som tilskuer. 8

8 6. Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Disse tiltakene er gjennomført og/eller har fått spillemidler i perioden : Lag/forening/Utbygger Tiltak Innvilget år Beløp Løiten skytterlag Innendørs skytebane Løten O lag O kart Sagen Løiten skytterlag 200m skytebane Brenneriroa og Omegn vel Lund ballbinge Ådalsbruk fotballklubb Ny grasbane, del Løten kommune Jønsrud, uteområde, trinn Løten O lag O kart Bjørnstad HHT Løten krets Målia turisthytte Løten kommune Jønsrud, uteområde, trinn Ådalsbruk fotballklubb Ny grasbane, del Løten O lag O kart Røyhaugen Løiten skytterlag Elektroniske skiver 15 og m Nordbygda og Løten ski Lysløype Gryllingsetra Lund oppvekstsenter Tarzanløype Lund Løten kommune Skileikanlegg Jønsrud Løiten skytterlag/løiten JFF Skytterhus Løten kommune Ballbinge Ådalsbruk Løiten JFF 50m viltmål, 100m elektronisk skiver Løten kommune Isflate Løten idrettspark Løten O lag O kart Budor Løten kommune Løtenhallen, rehab gulv Løten kommune Løtenhallen påbygg/rehab Løten O lag O kart Løten sentrum HHT Løten krets Løtenrunden turstinett, del HHT Løten krets Løtenrunden turstinett, del Nordbygda og Løten ski Konkurranseløyper Gryllingsetra Løten O lag O kart Fallberget Sum tildelte spillemidler

9 Disse tiltakene står i vedtatt prioritert handlingsplan for 2009, men er foreløpig ikke innvilget spillemidler: Tiltak: Lag/forening/utbygger Søknadsbeløp Aktivitetsløype Østvang Løten kommune skole Rehab Skøienhagen lysløype Nordbygda og Løten ski O kart Ruskåsen Løten O lag Kunstgrasbane Løten Løten kommune idrettspark O kart Mosjøen øst Løten O lag Disse tiltakene sto i vedtatt handlingsplan i planen fra 2001, men er ikke gjennomført: Tiltak: Lag/forening/utbygger: Status Div. tilrettelegging av Fura Elveeierlag turmuligheter Rehabilitering av grusbane Løten kommune Det bygges kunstgrasbane Rehabilitering av grasbane Løten kommune prioritert i utredning for Løten idrettspark høst 2008 Stiprosjekt HHT Løten/Jønsrud 10

10 Kultur 2015 fra 2007 har følgende tiltak: Tiltak: Lag/forening/utbygger: Status Kunstgrasbane Løten kommune Bygges Kunstdekke på friidrettsdelen Løten kommune Ble prioritert ned i utredningen om Løten idrettspark høst Rehabilitering av gamle gras og grusbane Løten kommune Rehabilitering grusbane er ikke aktuelt pga bygging av kunstgras. Gamle gras har prioritet. Løten brettpark Aktivitetsløype Østvang skole Idrettssekretær i 50% stilling (øke fra 40%) Opprusting av uteområdet Løten ungdomsskole Kommunal egenandel spillemidler Løten kommune/løten skateboardklubb Løten kommune Løten kommune Løten kommune Løten kommune Det er avsatt inntil kr i 2009 til oppgradering og større kommunalt ansvar for anlegget. Ble bygget i 2008, venter på spillemidler. Ikke innvilget midler, har kommet innspill til budsjettdebatten for Gjennomføres i 2009 med ny asfalt, paviljong og basketballbane. Ikke innvilget midler. Utredningen for Løten idrettspark høsten 2008 hadde følgende tiltak og prioritering: Tiltak Status 1. Kunstgrasbane på grusbana Bygges 2009 for kr Basishall som tilbygg til Løtenhallen Utredes 2009 for kr Oppgradering friidrettsanlegget Ikke innvilget midler 4. Oppgradering og kommunal overtakelse av Det er avsatt inntil kr. skateanlegg i 2009 til oppgradering og større kommunalt ansvar for anlegget. 5. Oppgradering av gamle grasbane Ikke innvilget midler 11

11 I all hovedsak er det lag og foreninger i Løten som initierer og gjennomfører tilbud om fysisk aktivitet. Men det finnes også noen vesentlige private aktører som bidrar positivt i dette bildet: Løiten almenning v/budor Sport og Fritid bidrar til et godt vintertilbud med bl.a alpinbakke i Løtenfjellet. Family Sports Club og Løten fysioterapi er også nye og flotte treningssentre der en stor del av særlig den voksne befolkningen trener. Løten kommune tilbyr mange lokaler til disposisjon for formålet fysisk aktivitet. Løtenhallen er i hovedsak leid ut til de som driver med organisert idrett, mens fire gymsaler også gir rom for voksne trimpartier i privat regi. Gymsaler leies ut gratis, mens Løtenhallen har en rimelig leiepris, spesielt for barn og unge. Løten idrettspark med sine to grasbaner og en friidrettsbane stilles til gratis disposisjon. Dette er vesentlige tiltak som ikke gir utslag i budsjettet gjennom kroner benyttet til kulturformål, men som har stor betydning for lagene. 7. Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet. Løten kommune ligger ikke godt an når det gjelder befolkningens helse. Vi har en høy andel uføretrygdede, særlig blant de unge. Det er en utfordring i et folkehelseperspektiv at gjennomsnittsvekten i befolkningen øker, særlig blant ungdom. Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge og redusere livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er at barn og unge skal være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten skal være så allsidig som mulig for å kunne utvikle alle sider ved den fysiske formen som utholdenhet, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet og motorisk ferdighet. Forholdene må legges til rette for at flest mulig barn og unge skal kunne drive idrett og andre former for fysisk aktivitet. Det bør legges vekt på at de med svakere psykiske, sosiale og kulturelle ressurser får muligheter til å delta. 12

12 Fysisk aktivitet i barne og ungdomsalderen vil kunne motvirke en rekke sykdomstilstander og plager og dermed har stor betydning for helsen, både i oppveksten og senere i livet. For å bevare helsegrunnlaget som legges i unge år er det nødvendig å fortsette med regelmessig fysisk aktivitet i voksen alder, 30 minutter daglig er anbefalt. Samtidig som en ser at en har utfordringer i forhold til den generelle folkehelsen har vi et høyt antall medlemskap i idrettslag i forhold til befolkningstall i Løten. Vi mener at dette er et uttrykk for at de som er aktive er meget aktive, mens det er mange som ikke er aktive i det hele tatt eller som velger sin aktivitet i trimpartier eller på treningssentre. Behov i Løten Det er av stor betydning at en i den kommunale planleggingen har fokus på rom for friarealer og nærlekeplasser, slik at det legges til rette for at barn og unge også kan være fysisk aktive uten at dette er organisert. Friarealer og grønne lunger er viktige møteplasser for alle generasjoner. Det arbeides for å opprette en tilskuddsordning for aktivitetsanlegg/ lekeplasser i nærmiljøene. Løten idrettspark og Løtenhallen, private og kommunale anlegg i skolekretsene og i grendene er en ressurs for lokalsamfunnet. Det er viktig å ta vare på og videreutvikle disse anleggene. Det ytes i dag et kommunalt tilskudd til idrettsanlegg (kr ) som lagene eier selv. Man ser at vedlikehold er en tung del av arbeidet i lagene. Det arbeides derfor med å øke denne tilskuddsposten med minimum kr Som et bidrag til utvikling av ulike arenaer og anlegg, peker Kultur 2015 på behovet for at kommunen setter av en egenandel til spillemiddelprosjekter. Dette tiltaket er ikke prioritert. Løten kommune vil opprettholde et godt kommunalt idrettsanlegg (Løten idrettspark). Både grasbaner og friidrettsdelen har behov for opprusting etter vel 30 års drift. Løten kommune bygger sommeren 2009 kunstgrasbane for fotball (på grusbana), mens oppgradering av friidrettsdelen samt rehabilitering av to grasbaner er prioriterte tiltak. 13

13 Det er et stort behov for mer treningstid i Løtenhallen. Både Nordbygda håndball og Løten turn har fått stadig flere medlemmer og behovet for halltid har økt tilsvarende. Det er derfor i 2009 satt av kr til å utrede byggingen av en basishall hvor idrettsutstyret er fastmontert. Det foreslås å bygge denne hallen i tilknytning til Løtenhallen og å benytte eksisterende garderobeanlegg. Løten kommune ønsker å ha gode uteområder ved skolene for å bidra til fysisk aktivitet i nærmiljøet for barn og unge. Alle barneskolene har de senere årene oppgradert sine uteområder, noe som har medført bedre forhold for fysisk aktivitet. Løten ungdomsskole blir sommeren 2009 oppgradert med ny paviljong, ny asfalt i skolegården og basketballbane. Dette gir atskillig bedre muligheter for uorganisert aktivitet og ballspill. Det er også ønske om en sandvolleyballbane i nærheten av Løten ungdomsskole/løten idrettspark. Sentralen miljøsenter er Løten kommunes ungdomshus/flerbrukshus. Her drives det forskjellige aktiviteter for både barn og unge. Sentralen trenger en opprusting av uteområdet slik at det kan være et tilbud til alle brukergruppene som benytter huset. De ønsker at uteområdet både skal inspirere til aktivitet, men også være en god sosial arena. Det er laget en plan for en grasslette med mål slik at den kan benyttes til fotball, herunder et ballfangernett. De vil også legge tilrette for basketball ved å sette opp en kurv og lage et egnet underlag under denne. Ved denne plassen vil det også bli satt opp en trevegg som det kan spilles ball mot. Klatrestativ, sklie og huske er også en del av planene sammen med et lite tak over noe av uteplassen som benyttes til sosialt samvær. Planene har en kostnadsramme på kr og de har fått kr fra Sparebankstiftelsen. De vil søke om midler fra ordningen for mindre kostnadskrevende anlegg (inntil kr i kostnad og kr i tilskudd), da ikke alle delene av prosjektet er tilskuddsberettiget. Det arbeides med å øke idrettssekretærstillingen fra 40 % til 50 % bl.a. for å bidra til heldagsskolen (jmf. kultur 2015, driftstiltak nr 4). Idrettsskolen kjører et prosjekt inneværende skoleår med idrettsskole for 2. og 3.klassinger i SFO tiden. Dette gjennomføres ved at idrettsrådet sørger for kursing av SFO ansatte og at det er disse ansatte med veiledning som skal gjennomføre tilbudet. Man har også ved å tilsette en ny kulturkonsulent fått økt kapasiteten administrativt på idrettsområdet, noe som muliggjør bedre oppfølging mot lagene og større fokus på idrett og fysisk aktivitet. Løten er også del av folkehelsearbeidet, og har derigjennom fått videreført arbeidet med Fysak. 14

14 Friluftsliv er lett tilgjengelig og lite kostnadskrevende, og det er et viktig supplement til de mer tilrettelagte kulturtilbudene. Vi ser at det ligger en stor utfordring i å aktivisere den delen av befolkningen som er fysisk inaktive og i liten grad deltar i organiserte aktiviteter. Trolig opplever mange av disse en terskel i forhold til å komme i gang. Denne terskelen kan overvinnes gjennom målrettet informasjon og tilpassede, lokale lavterskeltilbud med sosialt fellesskap. Det er et bredt tilbud innenfor friluftslivsrelaterte aktiviteter i Løten, og kommunen vil bidra til at disse blir bedre kjent. Hamar og Hedmarken Turistforening, Løten krets og Løten O lag er aktuelle partnere i denne sammenhengen. Det er et stort behov for å lage gode løsninger for mennesker som trenger ekstra tilrettelegging for å delta i kulturtilbud. Dette arbeidet ble påbegynt i 2008 ved at man tilsatte en koordinator i 30 % stilling og avsatte midler til aktiviteter og ledsagertjeneste. Sykling er en økende aktivitet, særlig terrengsykling. Hedmarken har et snilt og godt sykkelterreng og Hamar regionen reiseliv ønsker å satse på sykkelturisme i regionene de nærmeste årene. Løten ønsker å bidra til å få merket sykkelruter i sentrale strøk, men også noen få egne sykkelstier i terrenget. Bassengsituasjonen i Løten vurderes i en egen utredning som skal være ferdig til januar Der skal både rehabilitering av svømmebassenget på Jønsrud vurderes, samtidig som det skal utarbeides en forstudie for svømmebasseng i sentrum. Det er viktig for Løten å ha et tilfredsstillende basseng i egen kommune. Regionalt samarbeid Når det gjelder samarbeid om utvikling og drift av idrettsanlegg, vil Løten i første rekke være leietaker i regionale anlegg, og regionale anlegg vil både kunne være arena for treninger/prøver/konkurranser. Noen idrettsanlegg er av en slik art at de krever regionalt samarbeid eller andre partnerskapsavtaler. 15

15 Ankerskogen og Stangehallen er store idrettsanlegg som ligger i våre nabokommuner, og som Løtens innbyggere nyter godt av. Dette ser vi f eks ved at personer fra Løten er medlemmer i idrettslag utenfor kommunen, og ved at idrettslag i Løten leier treningstid f eks i Stangehallen. Ishockey miljøet på Storhamar er med på å utvide tilbudet til Løtensokninger, noe utbyggingen av Terningen Arena i Elverum også vil kunne gjøre. Videreutvikling av Budor området Budor har blitt et vel kjent område lang utenfor bygdas grenser. Mange utenbygdsboende har hytter her og mange tar søndagsturen hit for å nyte Hedmarksviddas muligheter, særlig for vintersport. En videreutvikling av området, særlig på sommerstid er ønskelig. Det arbeides også for et motorsportsanlegg i Furadalen, Budor Motorsportsanlegg, i Løten. Dette er et anlegg av regional karakter. Løten Skyteanlegg Løten har et av regionens flotteste skyteanlegg med tilbud til mange forskjellige grener samlet på ett sted. Løiten jeger og fiskerforening, Løiten skytterlag og Quantrill raiders har sørget for dette. Disse anleggene er til glede for skyttere langt utover kommunegrensene ved at mange store arrangement er lagt hit. Denne aktiviteten vil Løten kommune fortsette å være bidragsytere til framover. Hopp Det savnes et nytt og bedre hoppanlegg i regionen. Løten vil være med å bidra til at våre hoppere skal få tilfredsstillende anlegg. De hoppanleggene som finnes i regionen i dag har foreldet profil, trenger vedlikehold og mangler tilfredsstillende snøforhold. Heis og naturlig ovarenn er også ønsker i så måte. Et nytt anlegg vil være for tungt både å bygge og å drifte for Løten alene, her er man avhengig av samarbeid. Det er under utredning et regionalt hoppanlegg i Lierberget i Hamar. 16

16 Skiskyting Nordbygda og Løten ski arbeider for å etablere et eget skiskytteranlegg i tilknytning til skianlegget Budor skistadion. De nærmeste anleggene ligger i Hernes og Brumunddal, og man mener at dette anlegget i Løten vil kunne ha stor betydning for rekruttering til skiskyttersporten på Hedmarken. 17

17 Innspill fra lagene og andre Det er sendt ut brev til aktuelle lag og foreninger hvor en åpnet for muligheten til å komme med innspill til planen. Det har kommet inn ti innspill: Rina Standal uttrykker et ønske om bygging av svømmehall i sentrum med tanke på et godt opplæringstilbud for alle barn og unge i Løten. HHT Løten krets har et ønske om å lage en tursti fra Slettmoen og mot Grylling evt. til Furasaga. De ønsker også å etablere flere sykkelstier, både fordi terrengsykling er i vinden og fordi sykling kan ødelegge allerede opparbeidede turstier i naturen. Løten modellflyklubb har behov for ny flyplass for modellfly, de trenger egnet tomt. Løten kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne understreker betydningen av universell utforming både innendørs og utendørs når man skal bygge nye eller rehabilitere eldre idrettsanlegg. Nordbygda fotball har følgende kortsiktige ønsker/behov for anlegg: År Nordbygda grasbane, nytt klubbhus med garderober og lager 2010 Nordbygda grasbane, nytt vatningsanlegg mm Nordbygda grasbane, rehabilitering, nytt gras på midten 2010 Nordbygda grasbane, ny ballbinge med lysanlegg 2012 Nordbygda fotball har også noen planer lenger fram i tid: År Brandsrudsletta, Rehabilitering av garderobeanlegg 2015 Brandsrudsletta, skifte tak på festhallen 2015 Nordbygda kunstgrasbane

18 Budor motorklubb planlegger å bygge et nytt anlegg for motorcross på Gryllingsetra. Prøvekjøring og konsekvensanalyser er i gang. Anlegget består av fem delanlegg: Anlegg 1: kiosk/administrasjon/garasje med miljøstasjon 2009 Anlegg 2: Bane for nybegynnere cross og ATV, 0 12 år 2009 Anlegg 3: Depot og parkering 2009 Anlegg 4: Juniorcross og ARV opp til 16 år 2010 Anlegg 5: Hovedbane 2011 Løten turn ønsker å bygge en basishall i tilknytning til Løtenhallen. Dette fordi kapasiteten i Løtenhallen er for dårlig, fordi det vil utvide tilbudet om fysisk aktivitet til barn og unge i Løten og man vil få mindre slitasje på foreldre og utstyr da det kan stå fastmontert. Løten fotballklubb ønsker følgende prioritering av fotballanlegg ved Løten idrettspark: 1. Kunstgrasbanen 2. Rehabilitering av den gamle grasbanen 3. Rehabilitering av hovedbanen 4. Vedlikehold av idrettens hus Barn og unges kommunestyre har et ønske om bygging av en utendørs, åpen basketballbane i nærheten av skateparken ved idrettsparken. Eldrerådet har ingen innspill til planen. 19

19 8. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts og friluftsanlegg Løten kommune prioriterer følgende anlegg for tilskudd fra spillemidlene: Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg: 1. Utbedring av uteområdet ved Sentralen miljøsenter, Løten kommune søker om kr Nærmiljøanlegg: 1. Aktivitetsløype Østvang skole, utbygger Løten kommune, søker om kr Ordinære anlegg og rehabilitering: 1. Rehabilitering av Skøienhagan lysløypa, Nordbygda og Løten ski, søker om kr O kart Ruskåsen, Løten O lag, søker om kr Kunstgrasbane Løten idrettspark, Løten kommune, søker om kr O kart Mosjøen øst, Løten O lag, søker om kr Basishall, tilbygg til Løtenhallen, Løten kommune, søker om kr Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg Åpen basketballbane ved Løten idrettspark, Løten kommune Nytt klubbhus, Nordbygda fotball Skiskytteranlegg Gryllingsetra, Nordbygda og Løten ski Motorcrossanlegg, Budor Motorklubb Tursti fra Slettmoen og mot Grylling, HHT Løten krets Opparbeide sykkelstier, HHT Løten krets Regionalt hoppanlegg i Furnes, flere skiforeninger på Hedmarken Nye o kart eller rehabilitering av o kart hvert 4 år, Løten o lag Flyplass for modellfly, Løten modellflyklubb Rehabilitering av gamle grasbane Løten idrettspark, Løten kommune Rehabilitering av friidrettsanlegg Løten idrettspark, Løten kommune Ballbinge med lysanlegg, Nordbygda fotball Rehabilitering av hovedbane Løten idrettspark, Løten kommune Nordbygda kunstgrasbane, Nordbygda fotball Rehabilitering Idrettens Hus, Løten fotballklubb Sandvolleyballbane Løten idrettspark, Løten kommune 20

20 10. Kart (vedlegg) 1. Kart hvor områder med idrettsanlegg er avmerket 2. Kart hvor oppdaterte o kart er avmerket Turstier: Det er ikke i planprosessen utarbeidet et kart for alle turstiene, da det er utgitt egne brosjyrer med kart for de fleste av disse: Turstinett i Mosjømarka: henvises til Mosjømarka i Løten Løypenettet i Løten fjellet henvises til Løypekart Hedemarksvidda (det kommer ny brosjyre høsten 2009 for hele destinasjon Hedmarksvidda) Turstier i Løten fjellet henvises til Sommer på Hedemarksvidda Turstier i Løten sentrum henvises til Løten runden Friluftsliv fra døra Nærmere beskrivelser av turopplevelser i Løten henvises til Turopplevelser i Løten Alle brosjyrer kan fås ved henvendelse Løten kommune, servicekontoret, tlf I tillegg er det turstinett i tilknytning til barneskolene. 21

21 Kart over lokasjoner med anlegg for idrett og fysisk aktivitet 22

22 Vedlegg til kart over lokasjoner med anlegg for idrett og fysisk aktivitet beskrivelse av type anlegg 1. Målia & 2. Budor: Alpinbakke, snowboardbakke, kjelkebakke, skiløyper 3. Budor skistadion: Lysløype, konkurranseløype, klubbhus, prøveanlegg for skiskyting. 4.Gryllingsetra motorsportsanlegg (under planlegging): Bane for nybegynnere cross og ATV, 0 12 år, Juniorcross og ARV opp til 16 år, hovedbane. 5. Jønsrud skole og Nordbygda grasbane: Turstier med gapahuk, skiløype, isflate, hoppbakke, grasbane 11 er fotball, grasbane minibane, klubbhus, gymsal med klatrevegg, aktivitetsområde. 6. Lund skole med nærområde: Hockeybane med vant, grusbane for fotball, ballbinge, Tarzanløype, gymsal med klatrevegg, Turstier med gapahuk og koie. Turstien Kirkebygda. 7. Løten idrettspark: Grasbane for 11 er fotball med friidrettsbane i grus, kastanlegg for friidrett, tre tennisbaner, skatebordanlegg, Idrettens hus, lysløype, hoppbakke, kunstgrasbane for 11 er fotball, grasbane for 11 er fotball, treningsfelt fotball (to minibaner), flerbrukshall, isflate, Løten ungdomsskole med basketballbane i skolegården, 15 meters skytebane med 7 skiver inne på ungdomsskolen, Løtenrunden turstinett. 8. Østvang skole med nærområde: Grusbaner for fotball, isflate, hinderløype, gymsal med klatrevegg. Turstier og gapahuk. 9. Bergum boligfelt: Isflate, balløkke, sandvolleyballbane. 10. Ådalsbruk Fotballbane og Ådalsbruk skole: Grasbane 11 er fotball ( gamle gras ), klubbhus, ny grasbane 11 er fotball, ballbinge, gymsal med klatrevegg. Asfaltert utendørs håndballbane. Klevfos med tursti Industristien. 11.Skytebanen: Diverse anlegg for cowboyskyting, rifleskyting og hagleskyting, klubbhus. 12. Haverbekkvika badeplass: Sandvolleyballbane. 13. Fjellhaug/Vestre skogbygd vel: Lysløype, isflate og balløkke. 23

23 Oversiktskart for orienteringskart i Løten kommune 24

24 ORIENTERINGSKART Følgende orienteringskart i Løten er noenlunde oppdatert og i bruk til konkurranser, trening, turorientering og instruksjon: (Nummereringen henviser til vedlagte oversiktskart) 1. Stålsætermarka Rokoberget Fjellhaug Stensåsen/Hanakne Klevfos Mosjømarka Vest Jønsrud skole Lund skole Ådalsbruk skole Tårnskogen Mosjømarka Nord Mosjømarka Øst Rokosjøen Sag Engemoen/Gryllingsætra Mosjøberget Røyhaugen Bjørnstad Løten Sentrum Fallberget Budor Sagen 2008 Årstallet angir tidspunkt for utgivelse eller eventuelt siste revidering. 25

Løten kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2020

Løten kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2020 Løten kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2020 1. Forord Kommunen har etter Folkehelseloven ansvaret for innbyggernes helse gjennom hele livet. Dette fratar ikke enkeltmenneske ansvaret

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Lesesalen, Biblioteket, Sørumsand 28.11.2006 Møtetidspunkt: Kl. 1900-2025.

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1874-1 Dato: 02.03.16 PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017-2020 â INNSTILLING TIL

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Saknr. 15/2593-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Innstilling til vedtak: 1. Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 15.03.2013, Side 1 av 5 17 Nord -Trøndelag 1702 STEINKJER 1702000804 Lø aktivitetsanlegg friidrett Sørlia IL Nærmiljøanlegg Fornyet Friidrettsanlegg Delanlegg friidrett 251 924 125 962 251 924 125 962

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2030 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1. Bakgrunn med planprogrammet... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

Anleggsenhet Anleggsnr. Status Anleggsklasse Anleggskategori Fritun samfunnshus Eksisterende Kommuneanlegg Aktivitetssal Fevågskaret

Anleggsenhet Anleggsnr. Status Anleggsklasse Anleggskategori Fritun samfunnshus Eksisterende Kommuneanlegg Aktivitetssal Fevågskaret Anleggsenhet Anleggsnr. Status Anleggsklasse Anleggskategori Fritun samfunnshus 1624004101 Eksisterende Kommuneanlegg Aktivitetssal Fevågskaret skianlegg - klubbhus 1624003302 Eksisterende Kommuneanlegg

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes

Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes Til: Beito skyttarlag Heggenes Vel Høvshaugen Vel Krøsshaugen Vel Oppland fylkeskommune Oppland Idrettskrets Rogne Idrettslag Skulane

Detaljer

Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg

Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Uprioritert plan for anlegg Anleggsoppgaver, tilrettelegging og tiltak Nærmiljøanlegg rundt Røren idr.park. Asfaltert rundløype 1 km Helårs friluftsområde

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE?

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? FORSKNING I FRILUFT - 2005 FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? Marit Espeland Rådgiver ved Avdeling fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet I følge friluftslivsmeldingen er friluftsliv definert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kari Nilssen. Spillemidler Idrett og friluftsliv - prioritering av søknader

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kari Nilssen. Spillemidler Idrett og friluftsliv - prioritering av søknader Saknr. 13/4214-2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres som følger: Anleggsnavn Kommune

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kultur Saksmappe: 2007/9837-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025 Forslag til planprogram April 2015 Høringsfrist 1/6-2015 1. Bakgrunn for revidering av planen Gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og

Detaljer

Statusoversikt anleggsdekning pr innbygger Tilvekst i Anleggsdek Kategori Antall perioden ning pr Anleggsgruppe enh. innb.

Statusoversikt anleggsdekning pr innbygger Tilvekst i Anleggsdek Kategori Antall perioden ning pr Anleggsgruppe enh. innb. Statusoversikt anleggsdekning pr. 1000 innbygger (23 av anleggene klassifiseres som nærmiljøanlegg) Kategori Anleggsgruppe Antall enh. Tilvekst i perioden Anleggsdek ning pr. 1000 innb. Aktivitetsanlegg

Detaljer

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT )

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT ) Dato: 06.10.2017 Vår ref: 17/1691-21/SHA Deres ref: Den det måtte angå SEKTORPLAN KULTUR 2018-2021 - HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT - 06.10.2017) Skaun

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram Askim kommune Virksomhet kultur Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Utkast november 2013 2 Innhold 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for revideringen av planen side 5

Detaljer

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Idrettshaller Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Fiskumhallen Volleyballhall 624000601 Øvre Eiker kommune Loesmoen

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer