Løten kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løten kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012"

Transkript

1 Løten kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2009

2 1. Innledning Formannskapet vedtok at kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal revideres i henhold til plan og bygningslovens 20 1 i løpet av For at både lag og foreninger og kommunen selv skal kunne søke om tilskudd fra spillemidlene, er kommunen forpliktet til å ha en slik plan. Den gjeldende planen, Kommunedelplan for anlegg/områder for idrett og friluftsliv, er fra Med en revidering menes en fullstendig saksbehandling etter plan og bygningsloven med sluttbehandling i kommunestyret. Planen skal rulleres årlig ved at det kortsiktige handlingsprogrammet tas opp til ny behandling gjennom prioritering av søknadene om spillemidler. Minstekravene for planen er beskrevet i veilederen for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet fra 2007 (V 0798B). Det er kultur og kirkedepartementet som har bestemt disse. Plan for idrett og fysisk aktivitet skal oppfylle følgende minstekrav: Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts og friluftsanlegg. Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for idrett og friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart. 3

3 2. Sentrale planer og meldinger Statlig idrettspolitikk Staten har som mål å legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet. I Stortingsmelding nr. 14 ( ) Idrettslivet i endring er det fremhevet at staten gjennom sin idrettspolitikk bør ha et særlig ansvar for gruppene barn (6 12 år) og ungdom (13 19 år) og at dette er de viktigste målgruppene. Statlig friluftslivspolitikk Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig (Stortingsmelding nr. 39, Friluftsliv Ein veg til høgare livskvalitet). Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen. Allemannsretten retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark utgjør fundamentet for våre friluftslivstradisjoner. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet er en nasjonal mobilisering for bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet. Handlingsplanen er utformet av åtte departementer. Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser (St. meld 16, Resept for et sunnere Norge). Plan for fysisk aktivitet i Hedmark Hedmark fylkeskommune har nettopp vedtatt Plan for fysisk aktivitet i Hedmark Planen har fem satsingsområder: 1. Fysisk aktivitet partnerskap for folkehelse 2. Fysisk aktivitet idrett 3. Fysisk aktivitet friluftsliv 4. Fysisk aktivitet skole 5. Anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Under hvert av punktene er det lagt opp en strategi, foreslått en del tiltak og gitt noen råd til kommunene. Disse rådene er tatt hensyn til i utarbeidelsen av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Løten kommune. 4

4 3. Kommunale planer og prosjekter Kommuneplanen for Løten Kommuneplanen har som hovedvisjon: Løten midtpunkt med mangfold. Løten kommune skal: drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet. legge til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv. Kommuneplanens arealdel Planen beskriver en mulig utvidelse av alpinanlegget på Budor med nytt skitrekk og nye nedfartsområder på vestsiden av Svaen. Den understreker også betydningen av områder hvor friluftsliv er dominerende. Her nevnes de viktige turområdene ved Svaen/Målia, Mosjømarka og nærturområdene Skøienhagan og Tårnskogen. Turvegene mellom Ådalsbruk stasjon og Klevfos (gamle Klevfoslinja) og mellom Ådalsbruk skole og Bergum står beskrevet i kommunedelplan for Ådalsbruk. Løiten Almenning har også gjennomført et prosjekt for å se på tilrettelegging for flere sommeraktiviteter i Løtenfjellet. Fra dette prosjektet ble følgende vist i arealplanen: et utsiktstårn på toppen av Gitvola to fiskedammer i Bubekken ved Størigarden badedam i Øksna ved Kjørerkoia tursti/hengebru ved Korpreiret Kommunedelplan Kultur 2015 Kommunedelplan for kultur Kultur 2015 har som visjon at Løten kommune skal være verdens beste tilrettelegger for lag og foreninger for å videreføre den gode dugnadsånden i bygda. Kultur skal: fremme bredde i tilbud og aktiviteter, både frivillige og profesjonelle fremme lokal tilhørighet, stolthet og identitet til bygda være tilgjengelig for alle, fremme bolyst og livskvalitet sterkere inn i skolen Løten skal samarbeide med nabokommunene i større prosjekter. Planen tar opp flere tema innenfor idrett og fysisk aktivitet. Disse temaene behandles i pkt 7. 5

5 Kultur 2015 legger opp til noen videre utredninger: I planperioden vil kommunen utrede noen temaer videre. Prioritering av disse utredningene blir gjort når kommunestyret vedtar satsingsområder for budsjettåret: Gjennomføre en vurdering av tilgjengelige arealer for fritids /kulturformål, bruken av disse og eventuelle udekkede behov. Denne utredningen skal omfatte både idrett og sang/musikk/teater/annen formidling. I planprosessen har bl a øvingslokaler til kulturskolen, musikkverksted, treningshall og tilbygg til kinoen vært diskutert. Utrede heldagsskole med mål om både idrettsskole og kulturskole inn i skoleog/eller SFO dag Utrede muligheten for et regionalt hoppanlegg. Kommunedelplan for idrettsanlegg, inkorporeres i kommunedelplan for kultur ved rullering av planen Handlingsprogrammet til kultur 2015 refereres ikke her, men vil bli tatt med i statusoversikten og handlingsprogrammet til planen for idrett og fysisk aktivitet. Fysak fysisk aktivitet for alle Løten kommune ble i 2006 med i fylkeskommunens toårige Fysakprosjekt. Man nedsatte ei arbeidsgruppe som utarbeidet en handlingsplan for arbeidet. Denne ble vedtatt før jul i I 2007 arbeidet gruppa med å gjennomføre tiltak fra planen med bl.a. opplæring av lærere om Fysak i skolen, markedsføring og igangsetting av lavterskeltilbud, arrangere Finn Fram dagen, lansering av Fysaklappen (trim i arbeidstida), sunnere kiosker og kantiner m.m. Prosjektperioden ble evaluert som vellykket, men det kreves mer arbeid over tid for å innarbeide dette bredere både i de kommunale virksomhetene og blant innbyggerne. Man har videreført arbeidet i et folkehelseprosjekt som fylkeskommunen har initiert, da med en liten ressurs til fysisk aktivitet og en til psykisk helse. I dag består Fysakarbeidet av oppfølging av tilbud, markedsføring og veiledning, Finn fram dagen og motiveringsarbeid overfor kommunale instanser. 6

6 4. Målsetting for Løten sin satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv Visjon: Fysisk aktivitet naturlig, enkelt og nært Fysisk aktivitet: All form for bruk av kroppen slik som idrett, trim, lek, friluftsliv, gå tur m.m. Naturlig: Det å være fysisk aktiv skal være en naturlig del av hverdagen. Det betyr at man må få det inn med morsmelka slik at det blir en del av livsstilen. Enkelt: Det skal være enkelt å være fysisk aktiv. Det betyr at det må finnes tilbud med lav terskel for å delta (lave krav til økonomi, utstyr, funksjonsevne og fysisk form). De fysiske miljø må også være tilrettelagt slik at det er enkelt og trygt å bevege seg (gode anlegg, trygge skoleveger og godt utbygde gang og sykkelveger). Nært: Det må være enkelt å være fysisk aktiv i nærmiljøet der du bor. Barn må ha gode lekearealer som utfordrer dem til å være aktive. Det må også finnes gode og trygge turmuligheter og det må være kult å være fysisk aktiv. 5. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv Løten kommune skal prioritere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som bidrar til å skape aktivitet blant barn og unge. Løten kommune må sørge for tilstrekkelig friareal i bomiljøene og bør være en pådriver i arbeidet med å legge områdene til rette for fysisk aktivitet. Universell utforming I planleggingen og utformingen av idretts og nærmiljøanlegg er det viktig at det tas hensyn til mangfold av ferdigheter og forutsetninger som er representert i befolkningen. Gjennom strategien universell utforming er det ønskelig at det kan tilrettelegges for større samfunnsdeltagelse for alle. 7

7 Idretts og nærmiljøanlegg bør kunne brukes av alle mennesker på en likestilt måte, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, forståelse og nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer. I så stor utstrekning som mulig bør tilgjengelighet oppnås gjennom hovedløsningen, uten behov for tilpassing, særløsninger eller tilleggsløsninger. For å lykkes i dette arbeidet, bør medvirkning fra organisasjoner for funksjonshemmede legges til grunn. Strategien universell utforming er helt i tråd med den integreringsprosessen som pågår i norsk idrett. Prosessen er et resultat av Norges Idrettsforbund & Olympiske Komites vedtak på idrettstinget i 1996 om å videreføre visjonen Idrett for alle. Dette betyr at personer med nedsatt funksjonsevne på sikt skal ha de samme mulighetene som andre til å få et aktivitetstilbud i sitt nærmiljø gjennom særforbundene og de ordinære idrettslagene. Utformingen av anlegget er en viktig forutsetning for denne inkluderingen. I Løten kommune er det ønskelig å følge statlige og kommunale retningslinjer for universell utforming slik at idretts og nærmiljøanlegg i så stor grad som mulig legger til rette for deltagelse i idrett, fysisk aktivitet og som tilskuer. 8

8 6. Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Disse tiltakene er gjennomført og/eller har fått spillemidler i perioden : Lag/forening/Utbygger Tiltak Innvilget år Beløp Løiten skytterlag Innendørs skytebane Løten O lag O kart Sagen Løiten skytterlag 200m skytebane Brenneriroa og Omegn vel Lund ballbinge Ådalsbruk fotballklubb Ny grasbane, del Løten kommune Jønsrud, uteområde, trinn Løten O lag O kart Bjørnstad HHT Løten krets Målia turisthytte Løten kommune Jønsrud, uteområde, trinn Ådalsbruk fotballklubb Ny grasbane, del Løten O lag O kart Røyhaugen Løiten skytterlag Elektroniske skiver 15 og m Nordbygda og Løten ski Lysløype Gryllingsetra Lund oppvekstsenter Tarzanløype Lund Løten kommune Skileikanlegg Jønsrud Løiten skytterlag/løiten JFF Skytterhus Løten kommune Ballbinge Ådalsbruk Løiten JFF 50m viltmål, 100m elektronisk skiver Løten kommune Isflate Løten idrettspark Løten O lag O kart Budor Løten kommune Løtenhallen, rehab gulv Løten kommune Løtenhallen påbygg/rehab Løten O lag O kart Løten sentrum HHT Løten krets Løtenrunden turstinett, del HHT Løten krets Løtenrunden turstinett, del Nordbygda og Løten ski Konkurranseløyper Gryllingsetra Løten O lag O kart Fallberget Sum tildelte spillemidler

9 Disse tiltakene står i vedtatt prioritert handlingsplan for 2009, men er foreløpig ikke innvilget spillemidler: Tiltak: Lag/forening/utbygger Søknadsbeløp Aktivitetsløype Østvang Løten kommune skole Rehab Skøienhagen lysløype Nordbygda og Løten ski O kart Ruskåsen Løten O lag Kunstgrasbane Løten Løten kommune idrettspark O kart Mosjøen øst Løten O lag Disse tiltakene sto i vedtatt handlingsplan i planen fra 2001, men er ikke gjennomført: Tiltak: Lag/forening/utbygger: Status Div. tilrettelegging av Fura Elveeierlag turmuligheter Rehabilitering av grusbane Løten kommune Det bygges kunstgrasbane Rehabilitering av grasbane Løten kommune prioritert i utredning for Løten idrettspark høst 2008 Stiprosjekt HHT Løten/Jønsrud 10

10 Kultur 2015 fra 2007 har følgende tiltak: Tiltak: Lag/forening/utbygger: Status Kunstgrasbane Løten kommune Bygges Kunstdekke på friidrettsdelen Løten kommune Ble prioritert ned i utredningen om Løten idrettspark høst Rehabilitering av gamle gras og grusbane Løten kommune Rehabilitering grusbane er ikke aktuelt pga bygging av kunstgras. Gamle gras har prioritet. Løten brettpark Aktivitetsløype Østvang skole Idrettssekretær i 50% stilling (øke fra 40%) Opprusting av uteområdet Løten ungdomsskole Kommunal egenandel spillemidler Løten kommune/løten skateboardklubb Løten kommune Løten kommune Løten kommune Løten kommune Det er avsatt inntil kr i 2009 til oppgradering og større kommunalt ansvar for anlegget. Ble bygget i 2008, venter på spillemidler. Ikke innvilget midler, har kommet innspill til budsjettdebatten for Gjennomføres i 2009 med ny asfalt, paviljong og basketballbane. Ikke innvilget midler. Utredningen for Løten idrettspark høsten 2008 hadde følgende tiltak og prioritering: Tiltak Status 1. Kunstgrasbane på grusbana Bygges 2009 for kr Basishall som tilbygg til Løtenhallen Utredes 2009 for kr Oppgradering friidrettsanlegget Ikke innvilget midler 4. Oppgradering og kommunal overtakelse av Det er avsatt inntil kr. skateanlegg i 2009 til oppgradering og større kommunalt ansvar for anlegget. 5. Oppgradering av gamle grasbane Ikke innvilget midler 11

11 I all hovedsak er det lag og foreninger i Løten som initierer og gjennomfører tilbud om fysisk aktivitet. Men det finnes også noen vesentlige private aktører som bidrar positivt i dette bildet: Løiten almenning v/budor Sport og Fritid bidrar til et godt vintertilbud med bl.a alpinbakke i Løtenfjellet. Family Sports Club og Løten fysioterapi er også nye og flotte treningssentre der en stor del av særlig den voksne befolkningen trener. Løten kommune tilbyr mange lokaler til disposisjon for formålet fysisk aktivitet. Løtenhallen er i hovedsak leid ut til de som driver med organisert idrett, mens fire gymsaler også gir rom for voksne trimpartier i privat regi. Gymsaler leies ut gratis, mens Løtenhallen har en rimelig leiepris, spesielt for barn og unge. Løten idrettspark med sine to grasbaner og en friidrettsbane stilles til gratis disposisjon. Dette er vesentlige tiltak som ikke gir utslag i budsjettet gjennom kroner benyttet til kulturformål, men som har stor betydning for lagene. 7. Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet. Løten kommune ligger ikke godt an når det gjelder befolkningens helse. Vi har en høy andel uføretrygdede, særlig blant de unge. Det er en utfordring i et folkehelseperspektiv at gjennomsnittsvekten i befolkningen øker, særlig blant ungdom. Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge og redusere livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er at barn og unge skal være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten skal være så allsidig som mulig for å kunne utvikle alle sider ved den fysiske formen som utholdenhet, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet og motorisk ferdighet. Forholdene må legges til rette for at flest mulig barn og unge skal kunne drive idrett og andre former for fysisk aktivitet. Det bør legges vekt på at de med svakere psykiske, sosiale og kulturelle ressurser får muligheter til å delta. 12

12 Fysisk aktivitet i barne og ungdomsalderen vil kunne motvirke en rekke sykdomstilstander og plager og dermed har stor betydning for helsen, både i oppveksten og senere i livet. For å bevare helsegrunnlaget som legges i unge år er det nødvendig å fortsette med regelmessig fysisk aktivitet i voksen alder, 30 minutter daglig er anbefalt. Samtidig som en ser at en har utfordringer i forhold til den generelle folkehelsen har vi et høyt antall medlemskap i idrettslag i forhold til befolkningstall i Løten. Vi mener at dette er et uttrykk for at de som er aktive er meget aktive, mens det er mange som ikke er aktive i det hele tatt eller som velger sin aktivitet i trimpartier eller på treningssentre. Behov i Løten Det er av stor betydning at en i den kommunale planleggingen har fokus på rom for friarealer og nærlekeplasser, slik at det legges til rette for at barn og unge også kan være fysisk aktive uten at dette er organisert. Friarealer og grønne lunger er viktige møteplasser for alle generasjoner. Det arbeides for å opprette en tilskuddsordning for aktivitetsanlegg/ lekeplasser i nærmiljøene. Løten idrettspark og Løtenhallen, private og kommunale anlegg i skolekretsene og i grendene er en ressurs for lokalsamfunnet. Det er viktig å ta vare på og videreutvikle disse anleggene. Det ytes i dag et kommunalt tilskudd til idrettsanlegg (kr ) som lagene eier selv. Man ser at vedlikehold er en tung del av arbeidet i lagene. Det arbeides derfor med å øke denne tilskuddsposten med minimum kr Som et bidrag til utvikling av ulike arenaer og anlegg, peker Kultur 2015 på behovet for at kommunen setter av en egenandel til spillemiddelprosjekter. Dette tiltaket er ikke prioritert. Løten kommune vil opprettholde et godt kommunalt idrettsanlegg (Løten idrettspark). Både grasbaner og friidrettsdelen har behov for opprusting etter vel 30 års drift. Løten kommune bygger sommeren 2009 kunstgrasbane for fotball (på grusbana), mens oppgradering av friidrettsdelen samt rehabilitering av to grasbaner er prioriterte tiltak. 13

13 Det er et stort behov for mer treningstid i Løtenhallen. Både Nordbygda håndball og Løten turn har fått stadig flere medlemmer og behovet for halltid har økt tilsvarende. Det er derfor i 2009 satt av kr til å utrede byggingen av en basishall hvor idrettsutstyret er fastmontert. Det foreslås å bygge denne hallen i tilknytning til Løtenhallen og å benytte eksisterende garderobeanlegg. Løten kommune ønsker å ha gode uteområder ved skolene for å bidra til fysisk aktivitet i nærmiljøet for barn og unge. Alle barneskolene har de senere årene oppgradert sine uteområder, noe som har medført bedre forhold for fysisk aktivitet. Løten ungdomsskole blir sommeren 2009 oppgradert med ny paviljong, ny asfalt i skolegården og basketballbane. Dette gir atskillig bedre muligheter for uorganisert aktivitet og ballspill. Det er også ønske om en sandvolleyballbane i nærheten av Løten ungdomsskole/løten idrettspark. Sentralen miljøsenter er Løten kommunes ungdomshus/flerbrukshus. Her drives det forskjellige aktiviteter for både barn og unge. Sentralen trenger en opprusting av uteområdet slik at det kan være et tilbud til alle brukergruppene som benytter huset. De ønsker at uteområdet både skal inspirere til aktivitet, men også være en god sosial arena. Det er laget en plan for en grasslette med mål slik at den kan benyttes til fotball, herunder et ballfangernett. De vil også legge tilrette for basketball ved å sette opp en kurv og lage et egnet underlag under denne. Ved denne plassen vil det også bli satt opp en trevegg som det kan spilles ball mot. Klatrestativ, sklie og huske er også en del av planene sammen med et lite tak over noe av uteplassen som benyttes til sosialt samvær. Planene har en kostnadsramme på kr og de har fått kr fra Sparebankstiftelsen. De vil søke om midler fra ordningen for mindre kostnadskrevende anlegg (inntil kr i kostnad og kr i tilskudd), da ikke alle delene av prosjektet er tilskuddsberettiget. Det arbeides med å øke idrettssekretærstillingen fra 40 % til 50 % bl.a. for å bidra til heldagsskolen (jmf. kultur 2015, driftstiltak nr 4). Idrettsskolen kjører et prosjekt inneværende skoleår med idrettsskole for 2. og 3.klassinger i SFO tiden. Dette gjennomføres ved at idrettsrådet sørger for kursing av SFO ansatte og at det er disse ansatte med veiledning som skal gjennomføre tilbudet. Man har også ved å tilsette en ny kulturkonsulent fått økt kapasiteten administrativt på idrettsområdet, noe som muliggjør bedre oppfølging mot lagene og større fokus på idrett og fysisk aktivitet. Løten er også del av folkehelsearbeidet, og har derigjennom fått videreført arbeidet med Fysak. 14

14 Friluftsliv er lett tilgjengelig og lite kostnadskrevende, og det er et viktig supplement til de mer tilrettelagte kulturtilbudene. Vi ser at det ligger en stor utfordring i å aktivisere den delen av befolkningen som er fysisk inaktive og i liten grad deltar i organiserte aktiviteter. Trolig opplever mange av disse en terskel i forhold til å komme i gang. Denne terskelen kan overvinnes gjennom målrettet informasjon og tilpassede, lokale lavterskeltilbud med sosialt fellesskap. Det er et bredt tilbud innenfor friluftslivsrelaterte aktiviteter i Løten, og kommunen vil bidra til at disse blir bedre kjent. Hamar og Hedmarken Turistforening, Løten krets og Løten O lag er aktuelle partnere i denne sammenhengen. Det er et stort behov for å lage gode løsninger for mennesker som trenger ekstra tilrettelegging for å delta i kulturtilbud. Dette arbeidet ble påbegynt i 2008 ved at man tilsatte en koordinator i 30 % stilling og avsatte midler til aktiviteter og ledsagertjeneste. Sykling er en økende aktivitet, særlig terrengsykling. Hedmarken har et snilt og godt sykkelterreng og Hamar regionen reiseliv ønsker å satse på sykkelturisme i regionene de nærmeste årene. Løten ønsker å bidra til å få merket sykkelruter i sentrale strøk, men også noen få egne sykkelstier i terrenget. Bassengsituasjonen i Løten vurderes i en egen utredning som skal være ferdig til januar Der skal både rehabilitering av svømmebassenget på Jønsrud vurderes, samtidig som det skal utarbeides en forstudie for svømmebasseng i sentrum. Det er viktig for Løten å ha et tilfredsstillende basseng i egen kommune. Regionalt samarbeid Når det gjelder samarbeid om utvikling og drift av idrettsanlegg, vil Løten i første rekke være leietaker i regionale anlegg, og regionale anlegg vil både kunne være arena for treninger/prøver/konkurranser. Noen idrettsanlegg er av en slik art at de krever regionalt samarbeid eller andre partnerskapsavtaler. 15

15 Ankerskogen og Stangehallen er store idrettsanlegg som ligger i våre nabokommuner, og som Løtens innbyggere nyter godt av. Dette ser vi f eks ved at personer fra Løten er medlemmer i idrettslag utenfor kommunen, og ved at idrettslag i Løten leier treningstid f eks i Stangehallen. Ishockey miljøet på Storhamar er med på å utvide tilbudet til Løtensokninger, noe utbyggingen av Terningen Arena i Elverum også vil kunne gjøre. Videreutvikling av Budor området Budor har blitt et vel kjent område lang utenfor bygdas grenser. Mange utenbygdsboende har hytter her og mange tar søndagsturen hit for å nyte Hedmarksviddas muligheter, særlig for vintersport. En videreutvikling av området, særlig på sommerstid er ønskelig. Det arbeides også for et motorsportsanlegg i Furadalen, Budor Motorsportsanlegg, i Løten. Dette er et anlegg av regional karakter. Løten Skyteanlegg Løten har et av regionens flotteste skyteanlegg med tilbud til mange forskjellige grener samlet på ett sted. Løiten jeger og fiskerforening, Løiten skytterlag og Quantrill raiders har sørget for dette. Disse anleggene er til glede for skyttere langt utover kommunegrensene ved at mange store arrangement er lagt hit. Denne aktiviteten vil Løten kommune fortsette å være bidragsytere til framover. Hopp Det savnes et nytt og bedre hoppanlegg i regionen. Løten vil være med å bidra til at våre hoppere skal få tilfredsstillende anlegg. De hoppanleggene som finnes i regionen i dag har foreldet profil, trenger vedlikehold og mangler tilfredsstillende snøforhold. Heis og naturlig ovarenn er også ønsker i så måte. Et nytt anlegg vil være for tungt både å bygge og å drifte for Løten alene, her er man avhengig av samarbeid. Det er under utredning et regionalt hoppanlegg i Lierberget i Hamar. 16

16 Skiskyting Nordbygda og Løten ski arbeider for å etablere et eget skiskytteranlegg i tilknytning til skianlegget Budor skistadion. De nærmeste anleggene ligger i Hernes og Brumunddal, og man mener at dette anlegget i Løten vil kunne ha stor betydning for rekruttering til skiskyttersporten på Hedmarken. 17

17 Innspill fra lagene og andre Det er sendt ut brev til aktuelle lag og foreninger hvor en åpnet for muligheten til å komme med innspill til planen. Det har kommet inn ti innspill: Rina Standal uttrykker et ønske om bygging av svømmehall i sentrum med tanke på et godt opplæringstilbud for alle barn og unge i Løten. HHT Løten krets har et ønske om å lage en tursti fra Slettmoen og mot Grylling evt. til Furasaga. De ønsker også å etablere flere sykkelstier, både fordi terrengsykling er i vinden og fordi sykling kan ødelegge allerede opparbeidede turstier i naturen. Løten modellflyklubb har behov for ny flyplass for modellfly, de trenger egnet tomt. Løten kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne understreker betydningen av universell utforming både innendørs og utendørs når man skal bygge nye eller rehabilitere eldre idrettsanlegg. Nordbygda fotball har følgende kortsiktige ønsker/behov for anlegg: År Nordbygda grasbane, nytt klubbhus med garderober og lager 2010 Nordbygda grasbane, nytt vatningsanlegg mm Nordbygda grasbane, rehabilitering, nytt gras på midten 2010 Nordbygda grasbane, ny ballbinge med lysanlegg 2012 Nordbygda fotball har også noen planer lenger fram i tid: År Brandsrudsletta, Rehabilitering av garderobeanlegg 2015 Brandsrudsletta, skifte tak på festhallen 2015 Nordbygda kunstgrasbane

18 Budor motorklubb planlegger å bygge et nytt anlegg for motorcross på Gryllingsetra. Prøvekjøring og konsekvensanalyser er i gang. Anlegget består av fem delanlegg: Anlegg 1: kiosk/administrasjon/garasje med miljøstasjon 2009 Anlegg 2: Bane for nybegynnere cross og ATV, 0 12 år 2009 Anlegg 3: Depot og parkering 2009 Anlegg 4: Juniorcross og ARV opp til 16 år 2010 Anlegg 5: Hovedbane 2011 Løten turn ønsker å bygge en basishall i tilknytning til Løtenhallen. Dette fordi kapasiteten i Løtenhallen er for dårlig, fordi det vil utvide tilbudet om fysisk aktivitet til barn og unge i Løten og man vil få mindre slitasje på foreldre og utstyr da det kan stå fastmontert. Løten fotballklubb ønsker følgende prioritering av fotballanlegg ved Løten idrettspark: 1. Kunstgrasbanen 2. Rehabilitering av den gamle grasbanen 3. Rehabilitering av hovedbanen 4. Vedlikehold av idrettens hus Barn og unges kommunestyre har et ønske om bygging av en utendørs, åpen basketballbane i nærheten av skateparken ved idrettsparken. Eldrerådet har ingen innspill til planen. 19

19 8. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts og friluftsanlegg Løten kommune prioriterer følgende anlegg for tilskudd fra spillemidlene: Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg: 1. Utbedring av uteområdet ved Sentralen miljøsenter, Løten kommune søker om kr Nærmiljøanlegg: 1. Aktivitetsløype Østvang skole, utbygger Løten kommune, søker om kr Ordinære anlegg og rehabilitering: 1. Rehabilitering av Skøienhagan lysløypa, Nordbygda og Løten ski, søker om kr O kart Ruskåsen, Løten O lag, søker om kr Kunstgrasbane Løten idrettspark, Løten kommune, søker om kr O kart Mosjøen øst, Løten O lag, søker om kr Basishall, tilbygg til Løtenhallen, Løten kommune, søker om kr Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg Åpen basketballbane ved Løten idrettspark, Løten kommune Nytt klubbhus, Nordbygda fotball Skiskytteranlegg Gryllingsetra, Nordbygda og Løten ski Motorcrossanlegg, Budor Motorklubb Tursti fra Slettmoen og mot Grylling, HHT Løten krets Opparbeide sykkelstier, HHT Løten krets Regionalt hoppanlegg i Furnes, flere skiforeninger på Hedmarken Nye o kart eller rehabilitering av o kart hvert 4 år, Løten o lag Flyplass for modellfly, Løten modellflyklubb Rehabilitering av gamle grasbane Løten idrettspark, Løten kommune Rehabilitering av friidrettsanlegg Løten idrettspark, Løten kommune Ballbinge med lysanlegg, Nordbygda fotball Rehabilitering av hovedbane Løten idrettspark, Løten kommune Nordbygda kunstgrasbane, Nordbygda fotball Rehabilitering Idrettens Hus, Løten fotballklubb Sandvolleyballbane Løten idrettspark, Løten kommune 20

20 10. Kart (vedlegg) 1. Kart hvor områder med idrettsanlegg er avmerket 2. Kart hvor oppdaterte o kart er avmerket Turstier: Det er ikke i planprosessen utarbeidet et kart for alle turstiene, da det er utgitt egne brosjyrer med kart for de fleste av disse: Turstinett i Mosjømarka: henvises til Mosjømarka i Løten Løypenettet i Løten fjellet henvises til Løypekart Hedemarksvidda (det kommer ny brosjyre høsten 2009 for hele destinasjon Hedmarksvidda) Turstier i Løten fjellet henvises til Sommer på Hedemarksvidda Turstier i Løten sentrum henvises til Løten runden Friluftsliv fra døra Nærmere beskrivelser av turopplevelser i Løten henvises til Turopplevelser i Løten Alle brosjyrer kan fås ved henvendelse Løten kommune, servicekontoret, tlf I tillegg er det turstinett i tilknytning til barneskolene. 21

21 Kart over lokasjoner med anlegg for idrett og fysisk aktivitet 22

22 Vedlegg til kart over lokasjoner med anlegg for idrett og fysisk aktivitet beskrivelse av type anlegg 1. Målia & 2. Budor: Alpinbakke, snowboardbakke, kjelkebakke, skiløyper 3. Budor skistadion: Lysløype, konkurranseløype, klubbhus, prøveanlegg for skiskyting. 4.Gryllingsetra motorsportsanlegg (under planlegging): Bane for nybegynnere cross og ATV, 0 12 år, Juniorcross og ARV opp til 16 år, hovedbane. 5. Jønsrud skole og Nordbygda grasbane: Turstier med gapahuk, skiløype, isflate, hoppbakke, grasbane 11 er fotball, grasbane minibane, klubbhus, gymsal med klatrevegg, aktivitetsområde. 6. Lund skole med nærområde: Hockeybane med vant, grusbane for fotball, ballbinge, Tarzanløype, gymsal med klatrevegg, Turstier med gapahuk og koie. Turstien Kirkebygda. 7. Løten idrettspark: Grasbane for 11 er fotball med friidrettsbane i grus, kastanlegg for friidrett, tre tennisbaner, skatebordanlegg, Idrettens hus, lysløype, hoppbakke, kunstgrasbane for 11 er fotball, grasbane for 11 er fotball, treningsfelt fotball (to minibaner), flerbrukshall, isflate, Løten ungdomsskole med basketballbane i skolegården, 15 meters skytebane med 7 skiver inne på ungdomsskolen, Løtenrunden turstinett. 8. Østvang skole med nærområde: Grusbaner for fotball, isflate, hinderløype, gymsal med klatrevegg. Turstier og gapahuk. 9. Bergum boligfelt: Isflate, balløkke, sandvolleyballbane. 10. Ådalsbruk Fotballbane og Ådalsbruk skole: Grasbane 11 er fotball ( gamle gras ), klubbhus, ny grasbane 11 er fotball, ballbinge, gymsal med klatrevegg. Asfaltert utendørs håndballbane. Klevfos med tursti Industristien. 11.Skytebanen: Diverse anlegg for cowboyskyting, rifleskyting og hagleskyting, klubbhus. 12. Haverbekkvika badeplass: Sandvolleyballbane. 13. Fjellhaug/Vestre skogbygd vel: Lysløype, isflate og balløkke. 23

23 Oversiktskart for orienteringskart i Løten kommune 24

24 ORIENTERINGSKART Følgende orienteringskart i Løten er noenlunde oppdatert og i bruk til konkurranser, trening, turorientering og instruksjon: (Nummereringen henviser til vedlagte oversiktskart) 1. Stålsætermarka Rokoberget Fjellhaug Stensåsen/Hanakne Klevfos Mosjømarka Vest Jønsrud skole Lund skole Ådalsbruk skole Tårnskogen Mosjømarka Nord Mosjømarka Øst Rokosjøen Sag Engemoen/Gryllingsætra Mosjøberget Røyhaugen Bjørnstad Løten Sentrum Fallberget Budor Sagen 2008 Årstallet angir tidspunkt for utgivelse eller eventuelt siste revidering. 25

Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016

Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016 Høringsdokument KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I FLÅ KOMMUNE 2013 2016 Revidert 2012 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANEN... 5 1.2 KOMMUNEDELPLANEN SOM STYRINGSVERKTØY...

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2008-2019

Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2008-2019 Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2008-2019 Høringsdokument i perioden 25. juni 25. august 2008 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 2.0 Definisjoner 2.1 Anleggene defineres slik 2.1.1 Nærmiljøanlegg 2.1.2 Ordinære anlegg 2.1.3 Fylkesanlegg og interkommunale

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet Inderøy kommune Best i lag Temaplan for Idrett og fysisk aktivitet Temaplan 2015-2018 (2018-2025) Vedtatt i kommunestyret 10. desember 2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1.1. Plankrav... 3 1.2.

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana rådhus Dato: 18.12.28 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53. Vararepresentanter møter

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016

IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 DELPLAN IDRETT FYSISKAKTIVITET 2013-2016 OPPDAL KOMMUNE Vedtatt i konununestyret K-sak I 2»I 10 10.10)01 -) Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument og er

Detaljer

Kommuneplan for Sarpsborg. Fysisk aktivitet for alle. Del 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Sarpsborg 2005-2016

Kommuneplan for Sarpsborg. Fysisk aktivitet for alle. Del 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Sarpsborg 2005-2016 Kommuneplan for Sarpsborg Del 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Sarpsborg 2005-2016 Vedtatt av Sarpsborg bystyre 17.11.2005 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Sarpsborg 2005-2016 3 Forord For

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Birkenes kommune 2009-2012 Vedtatt kommunestyret 11.des 2008 sak 59 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...2 1.1 HVORFOR SKAL VI LAGE EN PLAN FOR IDRETT OG FYSISK

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 Tinn kommune Enhet for kultur Mai 2012 Høringsforslag Forord Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tinn kommune 2012-2016

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer