Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 144/11"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 1. NOVEMBER 2011 Nr. 50/11 Nr. 51/11 Nr. 52/11 Nr. 53/11 Bedre byggesaksbehandling status og fremdrift pr sak til utvalg for byutvikling Høringssvar styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor brev til FAD datert Skjenkebevilling for enkeltstående anledning Revy brev til Teaterverkstedet Ganddal datert Skjenkebevilling for enkeltstående anledning Fredagspub brev til Ganddal bydelshus A/L datert RÅDMANNEN I SANDNES, Sissel Hellevik politisk sekretariat Side 1 av 1

2 Melding til formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 040 L00 &25 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling Formannskapet (melding) Bystyret (melding) /11 BEDRE BYGGESAKSBEHANDLING - STATUS OG FREMDRIFT PR Denne saken gjør rede for fremdrift og status i det pågående prosjektet Bedre byggesaksbehandling pr Prosjektet ledes av Holte byggsafe og har nå løpt i 7 uker. Styringsgruppe for prosjektet er Utvalg for byutvikling. I samsvar med vedtatt fremdriftsplan fremlegges i denne saken foreløpig resultat av kartleggingsfasen med forslag til umiddelbare forbedringstiltak for styringsgruppen. Prosjektet avsluttes etter 6 måneder og endelig prosjektrapport skal legges frem for bystyret i januar Statuskartlegging I løpet av prosjektets 7 første uker er det gjennomført kartlegging av eksisterende prosesser, arbeidsoppgaver og krysninger mot andre enheter i kommunen. Hovedtrekkene i de funn som er gjort kan oppsummeres som følger: Det er gjennomgående faglig høy kvalitet på saksbehandlingen. Det er imidlertid rom for en rekke forenklinger og større grad av ansvarliggjøring av søker. Den enkelte saksbehandler arbeider effektivt, men det er behov for effektivisering og forbedret koordinering av prosessene mellom byggesak, tilsyn og ulovlighetsoppfølging innen enheten. Kommunens saksbehandlingssystem gir i dag ikke tilstrekkelig oversikt over produksjonen. Det er behov for å utnytte systemet mer effektivt slik at det oppnås sterkere struktur og styring. Mer effektive styringsverktøy vil gi mer fullstendig oversikt over hvor mange og hvilke type saker som til enhver tid er innkommet, er under arbeid og fattet vedtak på i løpet av en mnd (3-uker sak, 12- uker, ett trinn, ramme m.m.). Det er viktig at dataene for rapporteringen kan hentes direkte ut i fra saksbehandlingssystemet. Det er påvist tidstap i kommunens postgang og dokumentregistrering. I forhold til målsettingen om at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ordinære saker ikke skal overstige 30 dager er dette et kritisk punkt. Resultatenhetens arbeidsform er relativt lukket, noe som bidrar til redusert kundetilfredshet. Det er et godt arbeidsmiljø i resultatenhet Byggesak. Personnellsituasjon er imidlertid utfordrende med sykemeldinger og ubesatte stillinger. På kort sikt begrenser dette produksjonskapasiteten.det er god søkning til de ubesatte stillingene og sterk endringsvilje i enheten. Side 1 av 4

3 Rådmannens vurdering I tillegg til allerede pågående prosesser som for eksempel smart.kommune.no, ebbygg 1 og interne forbedringer som allerede er gjennomført, ser rådmannen at gjennomgangen til Holte byggsafe gir grunnlag for en rekke konkrete endringer. I den videre prosessen vil en fortsette arbeidet med å identifisere forbedringspunkter, samtidig som en nå dreier fokuset mot konkret gjennomføring av endringer. I denne omgang finner rådmannen det naturlig særlig å fremheve følgende grep: 1. Byggesak over disk Byggesak over disk er et konsept som går ut på at ansvarlig søker eller tiltakshaver kan bestille time i kommunen for å få behandlet de enkleste sakene mens man venter, i løpet av en time, og kunden får med seg vedtak når han går. Det er mange kommuner som har og gjennomfører byggesak over disk konseptet (BOD) i dag, bl.a. Oslo kommune, Bergen kommune, Larvik kommune, Søgne kommune og Asker kommune. For å få til byggesak over disk har kommunene utarbeidet en liste over hvilke type saker (forskjellig fra kommune til kommune) som kan behandles over disk og forutsetninger for at det skal være mulig. Rådmannen vil utrede hvordan og hvilke saker som er egnet for å behandles over disk i Sandnes med sikte på innføring snarest mulig. 2. Aktiv anvendelse av ansvarsreglene. Ansvarsreglene i Plan- og bygningsloven ble radikalt endret ved Byggesaksreformen av 1995, da gjeldende regler om ansvar og ansvarsdeling ble innført. Regelendringen åpnet for en forenkling av kommunens rolle og redusert saksbehandlingstid. Ansvar etter plan- og bygningsloven omfatter både tiltakshavers ansvar og de ansvarlige foretakenes ansvar. Det innebærer at foretaket skal innestå direkte overfor bygningsmyndighetene for at kravene i lov og forskrift er oppfylt. Dette gjelder både med hensyn til formelle og materielle krav som gjelder for de aktiviteter foretaket har søkt om, og fått godkjent ansvar for. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand betyr både at en oppgave skal utføres i tråd med lovgivningen og den gitte tillatelse, og at manglende eller feil gjennomføring kan følges opp med pålegg og sanksjoner. Ansvaret er en direkte linje mellom den ansvarlige aktør og bygningsmyndighetene. Kommunens oppgaver er selve saksbehandlingen, som er definert som en oppgave, og ikke som et ansvar på linje med aktørenes ansvar. Kommunen skal avklare søknaden mot rammeforutsetningene i plan, lov og forskrifter. Kommunen skal påse at det blir ført kontroll gjennom å sjekke at behovet for kontroll og kontrollansvar fremgår av søknadsdokumentasjonen. Ansvaret for oppfyllelse av tekniske krav ligger hos tiltakshaver og de ansvarlige foretak. Kommunen kan føre tilsyn med byggetiltak og foretak samt gi pålegg og gjennomføre sanksjoner for ulovlige tiltak etter loven. Sammenlignet med den praksis kommunen har i dag kan det stilles tydeligere krav til ansvarlige foretak om komplett sak ved innlevering av saken og ansvarliggjøre foretakene i forhold til dette. For saker der det ikke er krav om ansvarlige foretak (for eksempel privatperson som sender inn søknad om garasje), vil kommunen være mer tydelig på hva som er mangel og veilede på en god måte i forhold til dette. For mangelfulle saker bør det settes en frist for når manglende skal være sendt inn, dersom manglene ikke blir sendt inn innen fristen bør saken henlegges og avsluttes. På den måten blir sakene avsluttet og ikke hengende igjen. 1 ebygg er et etablert samarbeid mellom Sandnes kommune og 32 andre kommuner. Målet med samarbeidet er utvikling og implementering av digitale løsninger for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet i plan- og byggesaksbehandlingen. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har gitt prosjekttilskudd med Sandnes kommune som ansvarlig tilskuddsmottaker. Side 2 av 4

4 3. Tydeligere kontrollfunksjon Tilsyn med foretak og byggetiltak skal bli en mer rendyrket arbeidsform i resultatenhet Byggesak. Byggesak vil behandle førstegangsvedtak, alle ny søknader om tillatelse til tiltak og søknader om rammetillatelse. Tilsyn overtar saksbehandlingen fra og med andregangsvedtak og vil da behandle søknad om igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest. Dette vil medføre en spesialisering innenfor byggesak og en klarere produksjonslinje. Kommunen kan i tillegg også forenkle sin byggesaksbehandling ved å kreve mer uavhengig kontroll istedenfor å be om redegjørelser i forhold til forskjellige fagområder. Dersom det er usikkert om tiltaket er prosjektert riktig i forhold til for eksempel brann kan kommunen kreve uavhengig kontroll av fagområdet i stedet for å gå inn å be om redegjørelser og kontrollere selv. Det er da de profesjonelle foretakene, og ikke kommunen, som er ansvarlig for at et tiltak er prosjektert riktig. Saksbehandler på byggesak kan da eventuelt anbefale tilsyn og følge dette opp i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest. Det kan være hensiktsmessig å endre gebyrregulativet i forhold til å gi for rabatter for saker som er komplette (der det ikke sendes mangelbrev), da det er mindre arbeid for kommunen. Kommunen kan også slutte å foreta lokal foretaksgodkjenning, det vil si kun godkjenne tiltaket og ansvarsretten. Dette vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden ved at det medfører færre arbeidsoppgaver i dokumentsentret og for byggesaksbehandler. 4. Rapportering og styringsrutiner. I byggesak er det 3 hovedsakstyper: 3- ukers frist, 12 ukers frist og ingen frist. Det er behov for å kunne ta ut rapporter i forhold til disse gruppene på en rasjonell og enkel måte. Det må også kunne tas ut rapporter/oversikter i forhold til tilsyn, herunder rapporter for andregangsvedtak (IG; bruk og ferdig), tilsyn og ulovlighet. Det er mulig å utnytte kommunens eksisterende saksbehandlingssystem bedre, men dette er foreldet og trenger oppdatering. Rådmannen tar sikte på å innføre ny versjon av saksbehandlingssystemet (Public 360) i I denne versjon er det inkludert en byggesaksmodul som vil forenkle arbeidet. I tillegg er det behov for å digitalisere byggesaksarkivet. Digitalisering av byggesaksarkivet vil forenkle saksbehandlingen, og forbedre kommunikasjonen med kundene vesentlig. Dette er imidlertid en betydelig investering som må vurderes i høstens økonomiplanbehandling. En systematikk for rapportering i forhold til mål vil bli framlagt for UBU ved årsskiftet. Økonomiplanen for kommende periode vil da være vedtatt og mulig innfasing av nytt saksbehandlingssystem være kjent. 5. Kommunikasjon og tilgjengelighet Resultatenheten skal bli mer tilgjengelig for kundene for å øke brukertilfredsheten. Kommunikasjon i hele saksgangen fra forhåndskonferanse til ferdig saksbehandling skal bli mer tydelig, enklere og mer tilgjengelig. I dette ligger det også å få definert konkret hva som ligger i veiledning og nødvendig kommunikasjon i en byggesak. Resultatenheten skal bli mer tilgjengelig gjennom å ha oftere telefon og møtetid. Servicekontorets rolle skal styrkes. Disse funksjonene henger nøye sammen med innføring av byggesaksbehandling over disk og frister for innføring av nye rutiner vil bli fastlagt som en del av den prosessen. Side 3 av 4

5 Kommunen bør tilby de profesjonelle søkerne kurs om hva en komplett søknad i Sandnes er. Slike kurs finansieres via deltakeravgiften. Tilsvarende kurs gjennomføres i andre kommuner, og har vist seg å være et godt grep for å utvikle god kommunikasjonen mellom profesjonelle søkere og resultatenhet for byggesak. Videre fremdrift Forslag til VEDTAK: 1. Byggesak over disk skal utredes videre, både i forhold til omfang og innføringsplan. UBU ber om å få beslutningsgrunnlaget for innføring av byggesak over disk forelagt før utgangen av De foreslåtte endringene i saksbehandlingsprosessen, med mer aktiv anvendelse av ansvarsreglene og klarere definert ansvar for tilsyn, legges til grunn for det videre arbeid. 3. Rabattnivå i gebyrregulativet for komplette saker og hvordan tiltaket skal gjennomføres, fremlegges for UBU for godkjenning før utgangen av En systematikk for rapportering med nøkkeltall og mål fremlegges for UBU før utgangen av Fremdriftsplan for prosjekt bedre byggesaksbehandling i Sandnes godkjennes. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Per-Harald Nilsson kommunaldirektør Side 4 av 4

6 Melding til formannskapet /11

7

8

9

10 Melding til formannskapet /11 Rådmannen Teaterverkstedet Ganddal Postboks SANDNES Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler BGR Arkiv: E: U63 &18 Skjenkebevilling for enkeltstående anledning - Revy Vi viser til søknad av 23. august i år fra Teaterverkstedet Ganddal v/ Ine Elisabeth Hegre om alminnelig skjenkebevilling for øl og vin i anledning revy i Ganddal bydelshus i Sandnes fredag 11. november, lørdag 12. november og søndag 13.november Ansvarlig for skjenkevirksomheten skal være Ine Elisabeth Hegre og Dag Vidar Kittelsen som stedfortreder. Det fremgår av søknaden at aldersgrensen er 18 år. Etter alkoholloven 1-6, 3.ledd kan kommunen gi skjenkebevilling for en enkelt anledning. Rådmannen har fått delegert myndighet til å avgjøre slike søknader. Bevilling kan gis både til øl og vin, og det følger av kommunens retningslinjer at Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge. Det følger av alkoholloven at før en slik bevilling eventuelt kan gis av kommunen som er bevillingsmyndighet skal det innhentes uttalelse fra politiet og helse og sosialtjenesten. Søknadene er forelagt begge instanser som ikke har hatt innvendinger til at skjenkebevilling for en enkelt anledning gis i dette tilfelle. Rådmannen gir i henhold til fullmakt Teaterverkstedet Ganddal skjenkebevilling for øl og vin søkte dager i anledning revy med Ine Elisabeth Hegre som styrer og Dag Vidar Kittelsen som stedfortreder for styrer. Det forutsettes at skjenkingen vil skje i tråd med det som er beskrevet i søknaden. Rådmannen understreker at alkohollovens bestemmelser om skjenking fullt ut gjelder vedrørende utøvelsen av skjenkebevillingen. Rådmannen fastsetter skjenketidene innendørs ut fra kommunens retningslinjer for alkoholpolitikk fra kl til kl , og utendørs på gårdsplass ut fra kommunens retningslinjer for alkoholpolitikk fra kl til kl Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. Besøksadresse: Rådmannen, Jærveien 33. Telefon: Fax:

11 Bevillingsgebyret for skjenkebevillingen er ifølge kommunens retningslinjer kr. 250,- pr. gang. Faktura vil bli oversendt. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i medhold av alkoholloven Tore Sirnes rådmann Rune Kanne rådgiver Kopi: Sandnes politistasjon Skjenkekontrollen Formannskapet Til fakturering

12 Melding til formannskapet /11 Rådmannen Ganddal bydelshus A/L Postboks SANDNES Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler BGR Arkiv: E: U63 &18 Skjenkebevilling for enkeltstående anledning - Fredagspub Vi viser til søknad av 24. august i år fra Ganddal bydelshus v/ Ine Elisabeth Hegre om alminnelig skjenkebevilling for øl og vin i anledning fredagspub i Ganddal bydelshus i Sandnes 7. oktober, 4. november og 2. desember Ansvarlig for skjenkevirksomheten skal være Ine Elisabeth Hegre og Odd Arne Aase Malmin som stedfortreder. Det fremgår av søknaden at aldersgrensen er 18 år. Etter alkoholloven 1-6, 3.ledd kan kommunen gi skjenkebevilling for en enkelt anledning. Rådmannen har fått delegert myndighet til å avgjøre slike søknader. Bevilling kan gis både til øl og vin, og det følger av kommunens retningslinjer at Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge. Det følger av alkoholloven at før en slik bevilling eventuelt kan gis av kommunen som er bevillingsmyndighet skal det innhentes uttalelse fra politiet og helse og sosialtjenesten. Søknadene er forelagt begge instanser som ikke har hatt innvendinger til at skjenkebevilling for en enkelt anledning gis i dette tilfelle. Rådmannen gir i henhold til fullmakt Ganddal bydelshus skjenkebevilling for øl og vin søkte dager i anledning fredagspub med Ine Elisabeth Hegre som styrer og Odd Arne Aase Malmin som stedfortreder for styrer. Det forutsettes at skjenkingen vil skje i tråd med det som er beskrevet i søknaden. Rådmannen understreker at alkohollovens bestemmelser om skjenking fullt ut gjelder vedrørende utøvelsen av skjenkebevillingen. Rådmannen fastsetter skjenketidene innendørs ut fra kommunens retningslinjer for alkoholpolitikk fra kl til kl , og utendørs på gårdsplass ut fra kommunens retningslinjer for alkoholpolitikk fra kl til kl Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. Besøksadresse: Rådmannen, Jærveien 33. Telefon: Fax:

13 Bevillingsgebyret for skjenkebevillingen er ifølge kommunens retningslinjer kr. 250,- pr. gang. Faktura vil bli oversendt. Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen i medhold av alkoholloven Tore Sirnes rådmann Rune Kanne rådgiver Kopi: Sandnes politistasjon Skjenkekontrollen Formannskapet Til fakturering

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Kirsten Vatne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2011 35/11 MELDINGER Nr. 9/11 Nr. 10/11 Nr.

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer Audit & Advisory August 2013 Sammendrag Deloitte har på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget 21.

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 80/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 80/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 2111493 : E: 33 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.5.211 8/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.

Detaljer

SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1 Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.12 2014 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden den Sopra

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN)

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Kommunal- og regionaldepartementet 25. oktober 2013Oslo, HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre besluttet i møte 16.11.2010 å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon Innledning Krav til søknad og dokumentasjon reguleres av pbl. 21-2 og byggesaksforskriften

Detaljer

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og saksbehandling i barneverntjenesten Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 25.april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 4-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer