Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Oktober ÅRGANG. - Forsvarsbudsjettet. - Akademikersamarbeid. - Leserbrev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Oktober 2011 99 ÅRGANG. - Forsvarsbudsjettet. - Akademikersamarbeid. - Leserbrev."

Transkript

1 VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Oktober ÅRGANG - ÖB Bengt Gustafsson om Sverige og NATO - Forsvarsbudsjettet - Akademikersamarbeid - Leserbrev - Tariffnytt - med mer..

2 Leder Leder Illustrasjon Forsvarssjefens store valg Forsvarssjefen skal 25. november gi sitt militærfaglige råd (MFR) til Forsvarsmininsteren som et viktig innspill til kommende langtidsplan. Det som det i denne omgang knyttes størst oppmerksomhet rundt er valget av kampflybase og fremtidig struktur i Hæren. Begge deler er store og viktige temaer som vil gi innvirkning på Forsvaret som arbeidsplass lang inn i fremtiden. MFR vil bli utsendt til alle DIFer og arbeidstakerorganisasjoner 27.oktober. Da skal alle DIFer behandle forslaget og komme med kommentarer som er relevante for egen DIF. I dette arbeidet skal HTV ved DIF delta, og det er svært viktig at man ser til at dette blir gjort. For at vi på sentralt nivå skal ha det beste grunnlaget som mulig er det viktig at HTVene ved DIFene melder til oss de sakene de vil at KOL skal ha spesiell oppmerksomhet rundt. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer om å bruke våre tillitsvalgte ved DIFene. Jeg vil avslutningsvis gi ros til Forsvarssjefen som har reist rundt til de fleste DIFer og presentert sitt syn rundt det militærfaglige råd for alle ansatte. Her er også alle tillitsvalgte blitt gitt muligheten til involvering. Jeg ønsker Forsvarssjefen lykke til med valgene! Vennlig hilsen Knut Bremerthun sekretariatet Budsjettvinneren Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2012 er på 40,5 milliarder kroner. Dette sammen med Forsvarets innsats for å ha oppfylt sin del av omstrukturerings- og effektiviseringstiltak vil bidra til å oppfylle de målene som ble satt i Langtidsplanen for Forsvaret for perioden Økningen i budsjettet er på kr 283 millioner kroner. Regjeringen har dermed oppfylt løftet om en reell økning i budsjettet for perioden på 895 millioner kroner. KOL gir honnør til Forsvarets ansatte og ledelse for konstruktivt å ha bidratt til omstilling og effektiviseringstiltak som har bidratt til at vi får et budsjett i tilnærmet balanse, og til regjeringen som i stort har oppfylt sin del av avtalen. Imidlertid er det etter KOLs oppfatning fremdeles et gap mellom tildeling og ressurser. Fortsatt omorganiserings- og effektiviseringstiltak vil bli iverksatt etter at Forsvarssjefens fagmilitære råd blir vedtatt av Stortinget. Dersom budsjettene i fremtiden viser samme trend og med de omstillings- og effektiviseringstiltakene som vil måtte komme med bakgrunn i Forsvarssjefens fagmilitære råd, er det grunn til å tro at vi i neste langtidsplanperiode vil få et budsjett hvor det er samsvar mellom oppgaver og ressurser. KOL er glad for at regjeringen tidligere har vist vilje til å tilleggsfinansiere oppdukende internasjonale oppdrag. KOL forutsetter at slike oppdrag også i fremtiden skal tilleggsfinansieres og ikke tas innenfor allerede bevilgede midler. KOL ser med tilfredshet at det fortsatt legges opp til høy operativ aktivitet både i Norge og i utlandet, samtidig som det vil være et godt nivå på fellesoperative øvelser og økt trening og bemanning av Hæren i nord. Videre er vi meget tilfreds med at det er bevilget 125 millioner kroner til styrket oppfølging av våre veteraner. Budsjettfakta Hæren 5,5 mrd kroner Hæren får en reell styrking på 183 millioner kroner. Dette innebærer styrket bemanning av Hærens avdelinger og økt operativ evne. Sjøforsvaret 3,4 mrd Sjøforsvaret får en reell styrking på 105 millioner kroner. Dette innebærer mer seilingsaktivitet i nordområdene og økt operativ evne. Luftforsvaret 4,1 mrd Luftforsvaret får en reell styrking på 84 millioner kroner. Dette innebærer flere flytimer, styrket bemanning av helikoptermiljøene, fullt operative C-130J transportfly og økt operativ evne. Heimevernet 1,1 mrd Heimevernet får en reell styrking på 54 millioner kroner. Dette innebærer økt øving/trening av innsatsstyrken og områdestrukturen og økt operativ evne. Kystvakten 990 millioner Kystvakten får en reell styrking på 6 millioner kroner. Dette innebærer bedre utnyttelse av den operative kapasiteten til de havgående fartøyene. Materiellinvesteringer Materiellinvesteringer mrd kroner. Hoveddelen i materiellinvesteringene vil bli benyttet til å videreføre allerede påbegynte prosjekter Skjoldklasse fartøyer, nye maritime helikoptre, artilleri og pansrede kjøretøy, oppgradering av ULA-klassen undervannsbåter, F-16 kampfly og P3 Orion. Anskaffelse av fire F-35 kampfly til treningsformål er påbegynt. Personell- og kompetanse I budsjettet legges det opp til styrket ivaretagelse av veteranene, oppfølging av handlingsplan for holdninger etikk og ledelse. Styrking av forskning og fortsatt satsning på økt kvinneandel og oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon Totalt sett er KOL fornøyd med Forsvarsbudsjettet for Budsjettet gir rom for økt operativ evne i alle forsvarsgrener. Både regjeringen og forsvarssektoren leverer som lovet og materiellinvesteringene gjør forsvaret i stand til å anskaffe planlagt nytt materiell og oppdatere gammelt. om KOL Vårt Vern Utgitt av KOL Utgis seks ganger årlig Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Henrik Ibsens gt Oslo Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: Ansatte og tillitsvalgte i KOL Leder: Nesteleder: Nestleder: Månedens bilde Oblt Knut Bremerthun Tlf: Oblt Per Lausund Tlf: OK Kim A. Sabel Tlf: Generalsekretær: Oberst Tor Erik Drangsholt Tlf: Forhandlingssjef: OK Kim A. Sabel Tlf: Forhandlingsled.: Lt. Yngvar Tov Herbjørnssønn Tlf: HTV Hæren: Maj. Morten Ragnvald Johansen Tlf: HTV Sjøforsvaret: OK Christian Oseberg Tlf: HTV Luftforsvaret: Maj. Tore Bjørnetrø Tlf: HTV FLO: Sjefsing. Gunnar Mortensen Tlf: Krigsskolenes kadettforum (KSKF): Leder: Fenrik Christian Duun Norberg Tlf: Advokatfirmaet Kulblik og Sagen Eriksen Advokat: Advokat: Trond Vegard Sagen Eriksen Tlf: Roy Kulblik Tlf: Bildets tittel: Løpetur med historisk sus Fotograf: KL Eivind August Kavlie-Borge Situasjon: Eivind er adjutant for GIS, og er på tjenestereise i USA. Som seg hør og bør, oppfyller han også da de nødvendige 5%-ene i stillingsbeskrivelsen, og bruker anledningen til en løpetur i historiske omgivelser. KOL takker for bildet og kan røpe at en liten overraskelse er på vei i posten.

3 Lokale forhandlinger - HTA frist for innsendelse av krav: 21. oktober KUnngjøring Oslo, den 10 oktober 2011 Til Krigsskoleutdannede offiserers landsforenings medlemmer og øvrige akademikerforeninger i Forsvaret Lønnsoppgjøret - send inn ditt krav Årets lokale lønnsforhandlinger vil bli gjennomført i FST med en ramme på etter at FSJ har tilført potten 8 millioner. I tillegg er det en ramme på som er øremerket stillinger i internasjonale operasjoner. Disse midlene vil etter all sannsynlighet bli brukt til å forbedre avtalen. Ingen av partene har anledning til å referere de faktiske forhandlingene som ligger til grunn for at det også i år blir sentrale forhandlinger på enkeltstillinger. På generelt grunnlag vil KOL og øvrige akademikerorganisasjoner alltid søke den løsningen som totalt sett gir våre medlemmer størst mulighetsrom, og som i størst mulig grad oppfyller intensjonene i Herunder å muliggjøre at kompetanse, utdanning og prestasjoner skal gi uttelling for den enkelte. NSM & JSM Family of Precision Strike Missiles KOL vil komme med ytterligere informasjon, og blant annet legge til rette for at kravene dere stiller blir prioritert på lavest mulig nivå, før KOL sentralt bringer disse videre til forhandlinger med FST. Forhandlingene vil pågå i ukene Kravene til de sentrale forhandlingene må være oss i hende innen 21. oktober. De sendes til Kim A. Sabel på FISBasis. Alternativt kan de sendes til fra ugradert side. Det er viktig å understreke at selv om midlene vi skal forhandle om er begrensede ønsker vi at alle som ønsker det sender krav slik at vi er best rustet til forhandlingene. Send kravene på vedlagte mal: Mvh, Kim A. Sabel Forhandlingssjef KOL Kongsberg Defence & Aerospace AS P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: Fax: WORLD CLASS through people, technology and dedication

4 Socialdemokratiske regjeringar inledde samarbetet med Nato Artikkel av tidligere forsvarssjef i Sverige, ÖB Bengt Gustafsson I tiden som kommer skal KOL publisere noen artikler som setter søkelyset på nordisk forsvarssamarbeid. I denne forbindelse varmer vi opp med en kort og aktuell artikkel av Gustafsson, som kan være med på å kaste lys over Sveriges historiske beveggrunner for å inngå tettere samarbeid med NATO, så vel som Norge. När framträdande socialdemokrater som förre FN-ambassadören Anders Ferm och förre försvarsministern Thage G. Peterson kritiserar regeringen för att närma sig Nato undanhåller de att samarbetet med västmakterna inleddes av Tage Erlander och fullföljdes av Palmes regeringar. Neutralitetspolitiken var i praktiken överspelad redan i slutet på 40-talet, skriver tidigare överbefälhavare Bengt Gustafsson. Den förre FN-ambassadören Anders Ferm och förre försvarsministern Thage G. Peterson har i DN (debatt den 11 augusti) frågat om inte den borgerliga regeringen närmat sig NATO och USA utan att tala om det för svenska folket och kräver en redovisning. Det gör de utan att orientera sina läsare om att det var redan under 1950-talet som den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander etablerade ett sådant för väljarna dolt NATOmedlemskap. Som SvD-reportern Mikael Holmström visat fortsatte förberedelserna (om än med allt färre invigda) för att vid ofred kunna ansluta Sverige till NATO ända till Kalla krigets slut, också under regeringarna Olof Palme. Det vore väl inte fel om denna återförsäkran fortfarande Redan under Andra världskriget hade vår så kallade neutralitetspolitik förts genom att vi vände kappan efter vinden. Som jag ingående visat i min bok om ubåtsfrågan avlöstes vår eftergiftspolitik mot Nazityskland efter hand av ett aktivt stöd till västmakterna. existerar. För Erlander hade goda motiv för att ta detta steg i hemlighet för ett i huvudsak ovilligt parti. Man drev ju tesen att det var neutralitetspolitiken som räddat oss från Andra världskriget. Först med Göran Persson har partiet erkänt att det var det ståndaktiga Finland som räddade oss. Redan under Andra världskriget hade vår så kallade neutralitetspolitik förts genom att vi vände kappan efter vinden. Som jag ingående visat i min bok om ubåtsfrågan avlöstes vår eftergiftspolitik mot Nazityskland efter hand av ett aktivt stöd till västmakterna. Det började tidigt med underrättelseunderlag, men från då vi sade upp den så kallade permittenttrafiken med Tyskland - blev vi vad man kan kalla icke krigförande på engelsk och amerikansk sida. Bland annat lät vi deras bombflyg flyga över södra Sverige på sin väg för att bomba tyska industrier och städer. Därigenom kunde de undvika det starkaste tyska luftförsvaret. Vid behov fick de på återvägen också nödlanda på angivna svenska flygfält. I den nya situation som uppkommit i slutet av 1940-talet med stora motsättningar mellan västmakterna och Sovjetunionen gick det att förutse att västs strategiska bombflyg vid ett eventuellt nytt krig åter skulle ta vägen över Skandinavien för att bomba mål i Sovjetunionen, Polen, DDR och andra Warszawapaktsländer. Vi skulle med andra ord tvingas att välja sida redan från början och liksom för Per Albin Hansson gällde det att välja rätt sida - den demokratiska. Samtidigt förstod Erlander att det behövdes praktiska förberedelser i fred för att detta skulle fungera i krig, till exempel vad gällde teleteknik. Under 1950-talet hade det amerikanska taktiska flyget, som behövde understödja det strategiska bombflyget, även från baser i England för kort räckvidd för målområdet. Det skulle snart avhjälpas med anskaffning av de första lufttankningsplanen. Vi vet nu att det norska flyget fram till dess skulle delta i dessa operationer genom svenskt luftrum, vilket Erlander bör ha orienterats om av sina norska partibröder. Frågan är om inte svenskt flyg eller i varje fall våra flygbaser skulle användas för att säkerställa detta understöd och än en gång för nödlandningar av bombflygplanen. Erlander hade nämligen redan 1948 beställt en utredning om möjligheterna att gruppera amerikanskt flyg på svenska flygbaser. Med tillkomsten av flygstridskrafter ökade de militära operationsområdena. Skandinavien - d v s Norge med Nordkalotten och Sverige - är en geostrategisk enhet, vars luftrum vid krig är av stor betydelse för av oss omgivande stormakter, liksom Östersjöutloppen. (Det kanske skall nämnas att under Kalla kriget stod sovjetiska stridskrafterna väster om Skåne i DDR och alltså nära de danska sunden.) Neutralitetspoli tiken blev med flygstridskrafternas ökade betydelse således förlegad redan under Andra världskriget. Eller som Neutralitetspolitik-kommissionen skrev 1994 om Erlanders tilltag: Enligt kommissionens uppfattning hade det varit oförenligt med det ansvar som åvilade landets politiska och militära ledning om inte åtgärder vidtagits för att underlätta mottagandet av understöd från de västliga stormakterna. Liksom för Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme samt tidigare borgerliga regeringar gäller det fortfarande att välja den rätta sidan - den demokratiska. Men, jag håller med om att det bör redovisas för folket i en demokrati. Särskilt som skälen är bärande.

5 Siden sist Dom i saken vedrørende tilsetting av sjef for Forsvarets høgskole. Kontreadmiral Louise Dedichen var best kvalifisert. Saksøker tapte saken som ble anlagt mot staten v/forsvarsdepartementet angående tilsetting av kontreadmiral Louise Dedichen som sjef for Forsvarets høgskole. Den 7 oktober 2011 falt det dom i Oslo tingrett. Retten slår fast at kontreadmiral Louise Dedichen ble tilsatt fordi hun var best kvalifisert for stillingen og at kjønn ikke ble vektlagt i tilsettingen. I det norske rettssystemet, kan man få prøvet det man oppfatter som en forbigåelse i en tilsettings- at vedkommendes kvalifikasjoner blir prøvet uten at man kan ta til motmæle fordi man ikke er part i saken. Dette er KOL bekymret for. Dersom klager vinner frem, vil etter gjeldende lovgivning ikke klageren få stillingen, men eventuelt måtte gis en annen kompensasjon, samtidig som tilsettingsmyndighetens vurderinger av hvorfor man ikke fikk stillingen vil bli drøftet. Tredjemann, den som fikk stillingen i første instans, får beholde den, men har måttet få I denne saken kjenner KOL begge de involverte offiserene som meget dyktige og vel kvalifisert for angjeldende stilling. KOL er glad for at retten fant at kontreadmiral Louise Dedichen ble tilsatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner for stillingen og at kjønn ikke ble vektlagt i tilsettingen. Dette gir etter KOLs oppfatning tillit til tilsettingssystemet. Akademikersamarbeid i Forsvaret Innlegg av HTV FLO, Gunnar Mortensen I Forsvaret som i Staten for øvrig er de ansattes medvirkning på det som skjer på arbeidsplassen ivaretatt via fagorganisasjonenes representasjon. Siden det er over 40 fagorganisasjoner representert i Forsvaret sier det seg selv at ikke alle kan møte til enhver tid. Gjennom Hovedavtalen i Staten reguleres representasjonen ved at kun de foreningene som har over 10 % av de ansatte som medlemmer, eller hovedsammenslutningene gis møterett. I Forsvaret domineres organisasjonsarbeidet av 7 organisasjoner: KOL, NITO, BFO, PEFO, NOF, NTL og Fellesforbundet (FF) som alle oppfyller 10 %-regelen. Felles for alle disse er at de er tilknyttet hver sin hovedsammenslutningene. KOL og NITO er tilknyttet Akademikerne, BFO og PEFO tilhører YS og NOF, NTL og FF er tilknyttet LO. Alle disse hovedsammenslutningene har flere medlemsforeninger enn disse som er størst. Mange av de andre foreningene hører vi svært sjelden om. Årsaken til dette er den dominerende stilling de nevnte organisasjonene har. lagenes stallordre til førerne som må sette lagets beste foran sitt eget har Akademikerne en uskreven regel om at ingen forening kan representere kun seg selv i møte med arbeidsgiver. For oss er det en selvfølge at der hvor for eksempel KOL representerer Akademikerne ivaretas også hensynet til de andres medlemmer i samme område. For å gjøre dette mulig ivaretar KOLs sekretariat kontakten med arbeidsgiver, fordeler informasjon og samordner innsatsen. KOL, NITO og Tekna har som de største på stillingens innhold, personlige egenskaper og markedssituasjonen. Akademikerne jobber derfor iherdig for at lønnsforhandlingene skal skje lokalt hvor arbeidsgiver kjenner behovet, og basert på individuelle tillegg til de som fortjener det mest. Vår erfaring er at vi oppnår større innsikt og større innflytelse ved å stå sammen, enn vi ville gjort ved å representere hver vår organisasjon isolert. Totalt sett styrker dette Akademikerne som hovedorganisasjon i Forsvaret. Felles kurs og seminar sak for retten. KOL mener dette sikrer transparens, og derved er med på å forhindre nepotisme. Tredjemann blir nødvendigvis en part i en rettslig tilsettingssak ved Tren på Elixia KOL har samarbeid med treningskjeden ELIXIA. Samarbeidet innebærer reduserte priser for alle KOL s medlemmer, samt personlig treningsoppfølging til alle som ønsker det. I denne sammenhengen blir det utviklet et spesielt tilbud med personlig treningsprogram frem mot årets befalstester. ELIXIA er et profesjonelt og faglig sterkt alternativ til deg som ønsker å trene. Kontakt et av ELIXIA sine treningssentre og benytt deg av KOL sin avtale. sine kvalifikasjoner diskutert av retten. KOL er derfor varsom med å anbefale medlemmene å rettslig prøve det som kan oppfattes som forbigåelse til en spesifikk stilling. Spørsmål til avtalen kan også rettes til Kim A. Sabel i KOL sekretariat. KOLs avtale: - 13 % rabatt på årskort, - 2 timer med personlig trener. En viktig forskjell er Akademikerforeningene, hvor mitt eget Tekna er den største foreningen som ikke har direkte representasjon ved Forsvarssjefens bord. I Akademikerne finner vi siviløkonomer, teknologer, offiserer, leger, arkitekter, tannleger, veterinærer, jurister, lektorer og psykologer. Felles for alle disse gruppene er en utdanningsbakgrunn på masternivå, eller tilsvarende militært. Men likevel er interessene forskjellige. Akademikerne representeres i Forsvaret i første rekke av KOL, NITO og Tekna. Vi har de siste årene lagt vekt på å fremstå som en felles hovedorganisasjon, nettopp for å ta vare på hensynene til våre mindre enkeltforeninger. For å ivareta Akademikerne i Forsvaret er det nødvendig med et godt samarbeid mellom organisasjonene. Likt Formel 1 Akademikerforeningene i Forsvaret jevnlige samarbeidsmøter for å koordinere behov og fordele arbeidsoppgaver. Akademikertillitsvalgte i de forskjellige DIF-ene og avdelingene kommer fra forskjellige organisasjoner, men representerer alle. Et viktig eksempel på et område hvor Akademikerne skiller seg fra de øvrige hovedsammenslutningene er lønnspolitikken. Vi har tillit til at våre medlemmers lønnskrav kan stå på egne ben uten å måtte pakkes inn i gruppekrav eller lønnsrammer. Det vil si at vi ønsker at våre medlemmers lønnsutvikling skal vurderes individuelt basert styrker samarbeidet og legger grunnlaget for ytterligere kunnskap om våre medlemmers behov. Som en av de Akademikertillitsvalgte i Forsvaret ønsker jeg at samarbeidet også i fremtiden skal styrke vårt arbeide for medlemmenes beste. Gunnar Mortensen HTV FLO Leder av Teknas etatsforening i Forsvaret

6 tillitsvalgte i Akademikerne HTV i FLO Navn Gunnar Mortensen Grad/ stilling - Sjefingeniør i FLO/IKT - Leder av Tekna, Forsvaret - HTV for KOL, Tekna og NITO i FLO Militær bakgrunn Havnet relativt overraskende i en stilling som Rektor i Åsegarden etter utdannelsen. Etter 4 år der har jeg jobbet med IKT i FO, FTD og FLO/IKT. Jeg har gått gradene fra drift via investering til innføringsledelse og omstilling som for tiden ligger mitt hjerte nærmest. For tiden er det kommunikasjon både mellom maskiner og personer som er utfordringene i stillingen i FLO/IKT. Som tillitsvalgt siden 1994 har jeg vært med på større og mindre endringer og omstillinger. Sivil bakgrunn Min utdanningsbakgrunn er sivilingeniør i Industriell elektronikk fra Tekniska Universitetet i Luleå. Siden har Forsvaret vært så velvillig å la meg ta en Master i (endrings-)ledelse ved Handelshøyskolen BI. Siden Forsvaret har tilbudt varierte arbeidsoppgaver over tid har jeg latt det bli med jobb i NSB under studiet som eneste sivile jobb. Ved siden av jobben og tillitsvervet holder jeg meg sysselsatt som alpinpappa og fotballtrener. Kjernesak Å ta vare på enkeltindividene i organisasjonen samtidig som vi omstiller Forsvaret til å utføre de oppdragene Stortinget pålegger oss. Som tillitsvalgt vandrer vi stadig på en skarp egg mellom hensynet til vår enkeltmedlemmer og organisasjonens beste. Noe har da endret seg.. Vor Hær, 1. mai 1917 Informasjon fra kskf Krigsskolenes kadettforum (KSKF) Det er mye som står på planen fremover for våre kadettmedlemmer. I tillegg til det kontinuerlige arbeidet knyttet til å rekruttere nye medlemmer, legges for tiden rammene for et forhåpentligvis spennende, lærerikt og begivenhetsrikt år for KOLs kadettmedlemmer og KSKF. Seminar Først på programmet står KOLseminar i Bergen fra 3-4. november, hvor mange kadetter skal delta. I tilknytning til ovennevnte seminar vil KSKF sammen med representanter fra KOL-sekretariatet og Luftkrigsskolen i tillegg avholde en egen samling med fokus på aktuelle saker for KOL sentralt og KSKF lokalt. Sosialt Middag med kadettmedlemmene står også på tapetet, noe som pleier å være en svært vellykket event og et kjærkomment avbrekk i en ellers hektisk hverdag. Tid og sted kommer. Studietur Sist, men ikke minst er KSKF godt i gang med planleggingen av ny studietur for kadettmedlemmene, etter den vellykkede turen til Geilo i februar tidligere i år. Rammene er denne gangen imidlertid utvidet, og det skues nå ut over våre egne landegrenser for å finne en passende destinasjon for det som ser ut til å bli en svært spennende utflukt. Turen avholdes tentativt i februar/mars 2012.

7 kol arrangerer - bergenseminar Tariffspalten ikke noe snikk snakk, KOLs (lokale) lønnspolitikk takk Kim A. Sabel Årets Bergensemniar - 3 & 4 november Program Torsdag 3 november Over 60 påmeldte nå - få plasser igjen! 10:00-10:15 - Oppmøte - registrering 10:15-10:30 - Velkommen 10:30-12:00 - Langtidsplanarbeidet i Forsv., KK Petter Kulseng, FD 12:00-12:45 - Lunsj 12:45-14:00 - Bør underoffiserskorpset gjenreises? Tidl. forsvarssjef, general Sverre Diesen 14:10-15:00 - Et kritisk blikk på fagforeningenes rolle i arbeidslivet Adm.- og fundraisingsjef i Civita, Ståle Hagen 15:00-15:10 - Kaffepause 15:10-16:00 - Arbeidsmiljøloven - nye unntak- og arbeidstisbestem. Ekspedisjonssjef Gisle Norheim, FD 19:00-23:00 - Festmiddag - antrekk: pent Fredag 4 november 09:00-10:00 - Aktuelle personellpolitikse utfordringer i Forsvaret NK Personellavdelingen i FST - brigader Geir Anda 10:00-11:00 - Terrorisme på norsk jord - samarbeid justis- og forsvar Avdelingssjef FFI - Jan Ivar Botnan 11:00-11:15 - Kaffepause 11:15-12:00 - HRM-prosjektet i Forsvaret Leder HRM-prosjektet - oberst Sverre Olstad 12:00-12:45 - Lunsj 12:45-14:00 - Lønnssystemet i staten - håpløst foreldet, eller tilpasset den moderne tid? Forhandlingsleder i Akademikerne - Odd Håker 14:00-14:50 - Aktuelle saker fra KOL - fremtidige utfordringer for KOL og Forsvaret Forhandlingssjef i KOL, OK Kim Andrè Sabel Ca. 15:00 - Avreise BERGENSEMINAR Tid: 3-4 november Sted: Clarion Hotel Admiral Påmelding: Kostnader: dekkes Tjenestefri: HA 34 Utfyllende info er kommet på mail. Perioden frem mot nyttår er preget av mye spennende på tariffronten! Vi er i gang med lokale lønnsforhandlinger etter HTA På tross av at forhandlingene nok en gang må gjennomføres på sentralt nivå, så har KOL en klar ambisjon om å forhandle midlene på en slik måte at vi ender med et resultat som blir så nært som mulig det KOLs lokale forhandlere selv hadde kommet frem til dersom forhandlingene hadde funnet sted ved den enkelte DIF. KOL beklager at ikke alle foreninger ser verdien av lokale lønnsforhandlinger på samme måte som oss. KOL er alltid tydelig på at det er ved lokalt nivå (DIF) at man er best i stand til å løse lokale utfordringer. På tross av dette vil KOL fra år til år heller ikke være med på løsninger og fordelinger av potten som bare gir en illusjon av lokale forhandlinger, og som bryter med intensjonene bak det lokale forhandslingsinstituttet. For øvrig er flere særavtaler sagt opp til forfall, og skal forhandles så snart som mulig frem mot årsskifte. Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (Særavtale Intops) Særavtale for tjenestegjøring ved stasjoner og NATO-Staber i utlandet (NATO stab avtalen) Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forssvaret (Kompensasjonsavtalen) KOL sekretariat oppfordrer alle som tjenestegjør på en av avtalene eller som har erfaring med dem, til å komme med innspill og kommentarer til elementer som bør inn, ut eller justeres i avtalen. Det kan være tekstmessig semantikk, justering av satser, eller nye problemområder som ikke er belyst. Vi har flere momenter på agendaen allerede. Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten Hovedsammenslutningene og FAD har den 14 okt 2011, fremforhandlet en ny særavtale for bruk av virkemidler under omstilling i staten. Retningslinjene ligger til grunn for omstillinger som medfører geografisk flytting av virksomheter og/eller nedbemanning, og kommer som et tillegg til øvrige sentrale særavtaler. Særavtalen omhandler bl.a følgende områder: Flytting boligkjøp/-salg, økono misk godtgjøring Boliglån Permisjon ifm flytting Pendling /endret tjenestested Barnehage og SFO Lønnstilskudd Sluttvederlag Studiestønad Overgangsordning Lønnsforskudd Kompetanseutvikling Protokoll med detaljer vil dere finne som link på KOLs hjemmesider, De viktigste endringene er: Pkt 1 - Dekning av legitimerte utgifter ifm flytting er økt fra kr til kr ,-. I spesielle tilfeller kan det samtykkes i et høyere beløp. Pkt 4 - Pendling/endret tjenestested Pkt d) - Dekning av pendlingsutgifter for nøkkelpersonell ifbm oppbygning av ny arbeidsplass også etter virksomheten er geografisk flyttet. Pkt 10 - Overgangsordning Ny henvisning til særavtale om adgang til å fravike tjml 2 og personalreglement ifm offentlig kunngjøring av ledig stilling for å rekruttere overtallige. Pkt 3 - Permisjon ifbm flytting. De to ekstra dagene er nå ikke begrenset til visningsreiser. Kan benyttes til andre ting ifbm flytting. Pkt 13 - Avtalen er gjort gjeldende fra 1. januar 2012 til og md 31. desember Det vil bli gjort endringer i merknadene i SPH ang. pkt 9 - Studiestønad.

8 Oppmerksomhet fra arbeidsgiver Leserbrev H * K Reklamebyrå 0911 Alltid Arbeidsgivers begrensede mulighet til å gi oppmerksomhet til sine ansatte Jeg har i lengre tid fulgt med på den ene intranett artikkelen etter den andre knyttet til hvilke tiltak man ønsker å iverksette for å motivere og beholde personellet vårt. I den forbindelse har det fremkommet at det er svært kostbart å utdanne nytt personell, samtidig som det foregår en stor lekkasje av høyt kompetent personell over til sivil virksomhet fra Marinen. Det er uttalt at ikke Forsvaret skal være lønnsledende og det må derfor være andre forhold som gjør at personellet fortsetter i uniform. Ser at Familiedirektivet utgitt i fjor vektlegger hvor viktig det er å ivareta personellet og videre er det synliggjort hvilke plikter en arbeidsgiver har. Ut fra dette direktivet er det beskrevet en rekke muligheter til å kunne ivareta personellet på en god måte. Mange av disse tiltakene forutsetter bruk av statens midler. Statens personellhåndbok åpner opp for deler av disse tiltakene, mens denne muligheten er kraftig begrenset i Forsvarets personellhåndbok. Blir også gjort tydelig oppmerksom på at Familiedirektivet ikke gir meg hjemmel til å benytte penger. I en del forbindelser ser jeg det som arbeidsgiver viktig å kunne gi en liten oppmerksomhet til mine medarbeidere ved store begivenheter i ens liv. Slike hendelser kan være bryllup eller ved fødsel i familien. Dette avgrenser Forsvarets personellhåndbok meg fra å gjøre. Dette anses i dagens samfunn som vanlig konduite og høflighet fra arbeidsgiver og har åpenbart noe med både anerkjennelse for den ansatte og hans familie. Mitt alternativ er da å dekke det over egen lønn, som jeg har gjort noen ganger, eller gå tiggerferd hos mine ansatte for kronerulling (som da ikke er fra ens arbeidsgiver men fra kollegaer). Jeg blir irritert over hvor kjip Forsvaret er i slike sammenhenger og håper at dette kan endres. En slik oppmerksomhet utgjør en liten kostnad i den store sammenhengen men jeg mener det er viktig å vise både for den ansatte og spesielt hans familie at Forsvaret er en seriøs arbeidsgiver som bryr seg. Hvis Familiedirektivet ikke er en hjemmel for å iverksette bruk av statens midler så har det dessverre svært begrenset verdi. For medlemmer i KOL: 3 % sparerente fra første krone Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: 3 % sparerente fra første krone Gebyrfri nettbank Ingen krav til minstebeløp Gebyrfrie varekjøp over hele verden Ingen begrensning i antall uttak Kredittreserve på inntil kr Søk på Kundeservice Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Eff. rentere 19,3 % ,- o/ 12 mnd. totalt et produkt fra DnB NOR Bank ASA Her er det åpenbart stor avstand mellom det som er uttalt mht å kunne ta ansvar for egne medarbeidere og vise at man bry seg kontra det som Forsvarets personellhåndbok faktisk åpner opp for. Det burde være lov å eksempelvis kunne sende en blomsterkvast til en av mine kollegaer når han har fått barn uten å måtte bryte regelverket. Mvh Steinar Nilsen Sjef MTB treningssenter

9 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening nytenkende analytisk beslutningsdyktig Henrik Ibsens gate Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil:

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering.

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering. US-SAK NR: 6/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1605 Orientering etter lokalt

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1

Virkemiddelbruk. Vedlegg 1 Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2013 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 06 og 07 november 2013 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Statlig tariffområde:

Statlig tariffområde: Tariff 2012: Omfang Statlig tariffområde: Antall årsverk (1.10.11): 135.146 Antall ansatte (1.10.11): 146.128 Høyere akademisk utdanning 58.392 (40 %) 3-årig utdanning mv 31.436 (21,5 %) Øvrige 56.300

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015

Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015 FORSVARETS HØGSKOLE Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015 Louise Kathrine Dedichen kontreadmiral sjef Forsvarets høgskole Innhold VISJON 3 MÅL

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE til Hovedavtalen i Staten Inngått 28.11.1994 Revidert og godkjent av SAMU 30. august 2010 Innhold: Forord 3 1 Formål og intensjoner 3 Kap 1 Virkeområde

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold Innhold Innhold...- 1-1 Referanser...- 2-2 Rammer for dokumentet...- 2-2.1 Parter...- 2-2.2 Gyldighet og evaluering...- 2-2.3 Omfang og avgrensning...- 2-2.4 Hensikt...- 2-3 Sjøforsvarets lønnsprinsipper...

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse, som del av en helhetlig personalpolitikk

Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse, som del av en helhetlig personalpolitikk Lønnsvurdering og individuell lønnsfastsettelse, som del av en helhetlig personalpolitikk Eksempel og erfaringer fra Statnett SF HR-direktør Thor Johansen, Desember 2009 Statnett vår rolle Statnett skal

Detaljer

Tilpasningsavtale. 1. Formål

Tilpasningsavtale. 1. Formål Tilpasningsavtale 1. Formål Innenfor rammen av Hovedavtalen skal statlige virksomheter inngå en tilpasningsavtale om medbestemmelse mellom partene. Hovedavtalen gjelder utøvelse av ledelse og samarbeid

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Ørland og Evenes. Sikkerhetsmessig perspektiv. Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase

Ørland og Evenes. Sikkerhetsmessig perspektiv. Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase Ørland og Evenes Sikkerhetsmessig perspektiv Stig Karlsson, sikkerhetsleder Forsvarsbygg kampflybase En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret Forsvarsbygg

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.2009 Ref. nr.: 09/11305 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 55/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret?

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? Harlans Seminar 26 Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? KK Stein Erik Sund Sjøforsvarets skoler Stab KNM HH Befalssolen Sjøkrigsskolen KNM Tordenskjold Seniorinspektør OK Jens Ekerhovd (midl) Sjef

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Akademikernes lønnspolitikk i staten

Akademikernes lønnspolitikk i staten Akademikernes lønnspolitikk i staten Fra tillitsvalgt til leder modul II Soria Moria 19. - 21. november 2013 Jon Ole Whist Advokatfullmektig/rådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Hva

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.03.2011 Ref. nr.: 11/1656 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret FSJ fastsetter Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i

Detaljer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer kunnskap gir vekst Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer Hovedavtalen 22 Kompetanseutvikling 1. Ledelsen

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer