Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Oktober ÅRGANG. - Forsvarsbudsjettet. - Akademikersamarbeid. - Leserbrev.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Oktober 2011 99 ÅRGANG. - Forsvarsbudsjettet. - Akademikersamarbeid. - Leserbrev."

Transkript

1 VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Oktober ÅRGANG - ÖB Bengt Gustafsson om Sverige og NATO - Forsvarsbudsjettet - Akademikersamarbeid - Leserbrev - Tariffnytt - med mer..

2 Leder Leder Illustrasjon Forsvarssjefens store valg Forsvarssjefen skal 25. november gi sitt militærfaglige råd (MFR) til Forsvarsmininsteren som et viktig innspill til kommende langtidsplan. Det som det i denne omgang knyttes størst oppmerksomhet rundt er valget av kampflybase og fremtidig struktur i Hæren. Begge deler er store og viktige temaer som vil gi innvirkning på Forsvaret som arbeidsplass lang inn i fremtiden. MFR vil bli utsendt til alle DIFer og arbeidstakerorganisasjoner 27.oktober. Da skal alle DIFer behandle forslaget og komme med kommentarer som er relevante for egen DIF. I dette arbeidet skal HTV ved DIF delta, og det er svært viktig at man ser til at dette blir gjort. For at vi på sentralt nivå skal ha det beste grunnlaget som mulig er det viktig at HTVene ved DIFene melder til oss de sakene de vil at KOL skal ha spesiell oppmerksomhet rundt. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer om å bruke våre tillitsvalgte ved DIFene. Jeg vil avslutningsvis gi ros til Forsvarssjefen som har reist rundt til de fleste DIFer og presentert sitt syn rundt det militærfaglige råd for alle ansatte. Her er også alle tillitsvalgte blitt gitt muligheten til involvering. Jeg ønsker Forsvarssjefen lykke til med valgene! Vennlig hilsen Knut Bremerthun sekretariatet Budsjettvinneren Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2012 er på 40,5 milliarder kroner. Dette sammen med Forsvarets innsats for å ha oppfylt sin del av omstrukturerings- og effektiviseringstiltak vil bidra til å oppfylle de målene som ble satt i Langtidsplanen for Forsvaret for perioden Økningen i budsjettet er på kr 283 millioner kroner. Regjeringen har dermed oppfylt løftet om en reell økning i budsjettet for perioden på 895 millioner kroner. KOL gir honnør til Forsvarets ansatte og ledelse for konstruktivt å ha bidratt til omstilling og effektiviseringstiltak som har bidratt til at vi får et budsjett i tilnærmet balanse, og til regjeringen som i stort har oppfylt sin del av avtalen. Imidlertid er det etter KOLs oppfatning fremdeles et gap mellom tildeling og ressurser. Fortsatt omorganiserings- og effektiviseringstiltak vil bli iverksatt etter at Forsvarssjefens fagmilitære råd blir vedtatt av Stortinget. Dersom budsjettene i fremtiden viser samme trend og med de omstillings- og effektiviseringstiltakene som vil måtte komme med bakgrunn i Forsvarssjefens fagmilitære råd, er det grunn til å tro at vi i neste langtidsplanperiode vil få et budsjett hvor det er samsvar mellom oppgaver og ressurser. KOL er glad for at regjeringen tidligere har vist vilje til å tilleggsfinansiere oppdukende internasjonale oppdrag. KOL forutsetter at slike oppdrag også i fremtiden skal tilleggsfinansieres og ikke tas innenfor allerede bevilgede midler. KOL ser med tilfredshet at det fortsatt legges opp til høy operativ aktivitet både i Norge og i utlandet, samtidig som det vil være et godt nivå på fellesoperative øvelser og økt trening og bemanning av Hæren i nord. Videre er vi meget tilfreds med at det er bevilget 125 millioner kroner til styrket oppfølging av våre veteraner. Budsjettfakta Hæren 5,5 mrd kroner Hæren får en reell styrking på 183 millioner kroner. Dette innebærer styrket bemanning av Hærens avdelinger og økt operativ evne. Sjøforsvaret 3,4 mrd Sjøforsvaret får en reell styrking på 105 millioner kroner. Dette innebærer mer seilingsaktivitet i nordområdene og økt operativ evne. Luftforsvaret 4,1 mrd Luftforsvaret får en reell styrking på 84 millioner kroner. Dette innebærer flere flytimer, styrket bemanning av helikoptermiljøene, fullt operative C-130J transportfly og økt operativ evne. Heimevernet 1,1 mrd Heimevernet får en reell styrking på 54 millioner kroner. Dette innebærer økt øving/trening av innsatsstyrken og områdestrukturen og økt operativ evne. Kystvakten 990 millioner Kystvakten får en reell styrking på 6 millioner kroner. Dette innebærer bedre utnyttelse av den operative kapasiteten til de havgående fartøyene. Materiellinvesteringer Materiellinvesteringer mrd kroner. Hoveddelen i materiellinvesteringene vil bli benyttet til å videreføre allerede påbegynte prosjekter Skjoldklasse fartøyer, nye maritime helikoptre, artilleri og pansrede kjøretøy, oppgradering av ULA-klassen undervannsbåter, F-16 kampfly og P3 Orion. Anskaffelse av fire F-35 kampfly til treningsformål er påbegynt. Personell- og kompetanse I budsjettet legges det opp til styrket ivaretagelse av veteranene, oppfølging av handlingsplan for holdninger etikk og ledelse. Styrking av forskning og fortsatt satsning på økt kvinneandel og oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon Totalt sett er KOL fornøyd med Forsvarsbudsjettet for Budsjettet gir rom for økt operativ evne i alle forsvarsgrener. Både regjeringen og forsvarssektoren leverer som lovet og materiellinvesteringene gjør forsvaret i stand til å anskaffe planlagt nytt materiell og oppdatere gammelt. om KOL Vårt Vern Utgitt av KOL Utgis seks ganger årlig Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Henrik Ibsens gt Oslo Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: Ansatte og tillitsvalgte i KOL Leder: Nesteleder: Nestleder: Månedens bilde Oblt Knut Bremerthun Tlf: Oblt Per Lausund Tlf: OK Kim A. Sabel Tlf: Generalsekretær: Oberst Tor Erik Drangsholt Tlf: Forhandlingssjef: OK Kim A. Sabel Tlf: Forhandlingsled.: Lt. Yngvar Tov Herbjørnssønn Tlf: HTV Hæren: Maj. Morten Ragnvald Johansen Tlf: HTV Sjøforsvaret: OK Christian Oseberg Tlf: HTV Luftforsvaret: Maj. Tore Bjørnetrø Tlf: HTV FLO: Sjefsing. Gunnar Mortensen Tlf: Krigsskolenes kadettforum (KSKF): Leder: Fenrik Christian Duun Norberg Tlf: Advokatfirmaet Kulblik og Sagen Eriksen Advokat: Advokat: Trond Vegard Sagen Eriksen Tlf: Roy Kulblik Tlf: Bildets tittel: Løpetur med historisk sus Fotograf: KL Eivind August Kavlie-Borge Situasjon: Eivind er adjutant for GIS, og er på tjenestereise i USA. Som seg hør og bør, oppfyller han også da de nødvendige 5%-ene i stillingsbeskrivelsen, og bruker anledningen til en løpetur i historiske omgivelser. KOL takker for bildet og kan røpe at en liten overraskelse er på vei i posten.

3 Lokale forhandlinger - HTA frist for innsendelse av krav: 21. oktober KUnngjøring Oslo, den 10 oktober 2011 Til Krigsskoleutdannede offiserers landsforenings medlemmer og øvrige akademikerforeninger i Forsvaret Lønnsoppgjøret - send inn ditt krav Årets lokale lønnsforhandlinger vil bli gjennomført i FST med en ramme på etter at FSJ har tilført potten 8 millioner. I tillegg er det en ramme på som er øremerket stillinger i internasjonale operasjoner. Disse midlene vil etter all sannsynlighet bli brukt til å forbedre avtalen. Ingen av partene har anledning til å referere de faktiske forhandlingene som ligger til grunn for at det også i år blir sentrale forhandlinger på enkeltstillinger. På generelt grunnlag vil KOL og øvrige akademikerorganisasjoner alltid søke den løsningen som totalt sett gir våre medlemmer størst mulighetsrom, og som i størst mulig grad oppfyller intensjonene i Herunder å muliggjøre at kompetanse, utdanning og prestasjoner skal gi uttelling for den enkelte. NSM & JSM Family of Precision Strike Missiles KOL vil komme med ytterligere informasjon, og blant annet legge til rette for at kravene dere stiller blir prioritert på lavest mulig nivå, før KOL sentralt bringer disse videre til forhandlinger med FST. Forhandlingene vil pågå i ukene Kravene til de sentrale forhandlingene må være oss i hende innen 21. oktober. De sendes til Kim A. Sabel på FISBasis. Alternativt kan de sendes til fra ugradert side. Det er viktig å understreke at selv om midlene vi skal forhandle om er begrensede ønsker vi at alle som ønsker det sender krav slik at vi er best rustet til forhandlingene. Send kravene på vedlagte mal: Mvh, Kim A. Sabel Forhandlingssjef KOL Kongsberg Defence & Aerospace AS P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: Fax: WORLD CLASS through people, technology and dedication

4 Socialdemokratiske regjeringar inledde samarbetet med Nato Artikkel av tidligere forsvarssjef i Sverige, ÖB Bengt Gustafsson I tiden som kommer skal KOL publisere noen artikler som setter søkelyset på nordisk forsvarssamarbeid. I denne forbindelse varmer vi opp med en kort og aktuell artikkel av Gustafsson, som kan være med på å kaste lys over Sveriges historiske beveggrunner for å inngå tettere samarbeid med NATO, så vel som Norge. När framträdande socialdemokrater som förre FN-ambassadören Anders Ferm och förre försvarsministern Thage G. Peterson kritiserar regeringen för att närma sig Nato undanhåller de att samarbetet med västmakterna inleddes av Tage Erlander och fullföljdes av Palmes regeringar. Neutralitetspolitiken var i praktiken överspelad redan i slutet på 40-talet, skriver tidigare överbefälhavare Bengt Gustafsson. Den förre FN-ambassadören Anders Ferm och förre försvarsministern Thage G. Peterson har i DN (debatt den 11 augusti) frågat om inte den borgerliga regeringen närmat sig NATO och USA utan att tala om det för svenska folket och kräver en redovisning. Det gör de utan att orientera sina läsare om att det var redan under 1950-talet som den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander etablerade ett sådant för väljarna dolt NATOmedlemskap. Som SvD-reportern Mikael Holmström visat fortsatte förberedelserna (om än med allt färre invigda) för att vid ofred kunna ansluta Sverige till NATO ända till Kalla krigets slut, också under regeringarna Olof Palme. Det vore väl inte fel om denna återförsäkran fortfarande Redan under Andra världskriget hade vår så kallade neutralitetspolitik förts genom att vi vände kappan efter vinden. Som jag ingående visat i min bok om ubåtsfrågan avlöstes vår eftergiftspolitik mot Nazityskland efter hand av ett aktivt stöd till västmakterna. existerar. För Erlander hade goda motiv för att ta detta steg i hemlighet för ett i huvudsak ovilligt parti. Man drev ju tesen att det var neutralitetspolitiken som räddat oss från Andra världskriget. Först med Göran Persson har partiet erkänt att det var det ståndaktiga Finland som räddade oss. Redan under Andra världskriget hade vår så kallade neutralitetspolitik förts genom att vi vände kappan efter vinden. Som jag ingående visat i min bok om ubåtsfrågan avlöstes vår eftergiftspolitik mot Nazityskland efter hand av ett aktivt stöd till västmakterna. Det började tidigt med underrättelseunderlag, men från då vi sade upp den så kallade permittenttrafiken med Tyskland - blev vi vad man kan kalla icke krigförande på engelsk och amerikansk sida. Bland annat lät vi deras bombflyg flyga över södra Sverige på sin väg för att bomba tyska industrier och städer. Därigenom kunde de undvika det starkaste tyska luftförsvaret. Vid behov fick de på återvägen också nödlanda på angivna svenska flygfält. I den nya situation som uppkommit i slutet av 1940-talet med stora motsättningar mellan västmakterna och Sovjetunionen gick det att förutse att västs strategiska bombflyg vid ett eventuellt nytt krig åter skulle ta vägen över Skandinavien för att bomba mål i Sovjetunionen, Polen, DDR och andra Warszawapaktsländer. Vi skulle med andra ord tvingas att välja sida redan från början och liksom för Per Albin Hansson gällde det att välja rätt sida - den demokratiska. Samtidigt förstod Erlander att det behövdes praktiska förberedelser i fred för att detta skulle fungera i krig, till exempel vad gällde teleteknik. Under 1950-talet hade det amerikanska taktiska flyget, som behövde understödja det strategiska bombflyget, även från baser i England för kort räckvidd för målområdet. Det skulle snart avhjälpas med anskaffning av de första lufttankningsplanen. Vi vet nu att det norska flyget fram till dess skulle delta i dessa operationer genom svenskt luftrum, vilket Erlander bör ha orienterats om av sina norska partibröder. Frågan är om inte svenskt flyg eller i varje fall våra flygbaser skulle användas för att säkerställa detta understöd och än en gång för nödlandningar av bombflygplanen. Erlander hade nämligen redan 1948 beställt en utredning om möjligheterna att gruppera amerikanskt flyg på svenska flygbaser. Med tillkomsten av flygstridskrafter ökade de militära operationsområdena. Skandinavien - d v s Norge med Nordkalotten och Sverige - är en geostrategisk enhet, vars luftrum vid krig är av stor betydelse för av oss omgivande stormakter, liksom Östersjöutloppen. (Det kanske skall nämnas att under Kalla kriget stod sovjetiska stridskrafterna väster om Skåne i DDR och alltså nära de danska sunden.) Neutralitetspoli tiken blev med flygstridskrafternas ökade betydelse således förlegad redan under Andra världskriget. Eller som Neutralitetspolitik-kommissionen skrev 1994 om Erlanders tilltag: Enligt kommissionens uppfattning hade det varit oförenligt med det ansvar som åvilade landets politiska och militära ledning om inte åtgärder vidtagits för att underlätta mottagandet av understöd från de västliga stormakterna. Liksom för Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme samt tidigare borgerliga regeringar gäller det fortfarande att välja den rätta sidan - den demokratiska. Men, jag håller med om att det bör redovisas för folket i en demokrati. Särskilt som skälen är bärande.

5 Siden sist Dom i saken vedrørende tilsetting av sjef for Forsvarets høgskole. Kontreadmiral Louise Dedichen var best kvalifisert. Saksøker tapte saken som ble anlagt mot staten v/forsvarsdepartementet angående tilsetting av kontreadmiral Louise Dedichen som sjef for Forsvarets høgskole. Den 7 oktober 2011 falt det dom i Oslo tingrett. Retten slår fast at kontreadmiral Louise Dedichen ble tilsatt fordi hun var best kvalifisert for stillingen og at kjønn ikke ble vektlagt i tilsettingen. I det norske rettssystemet, kan man få prøvet det man oppfatter som en forbigåelse i en tilsettings- at vedkommendes kvalifikasjoner blir prøvet uten at man kan ta til motmæle fordi man ikke er part i saken. Dette er KOL bekymret for. Dersom klager vinner frem, vil etter gjeldende lovgivning ikke klageren få stillingen, men eventuelt måtte gis en annen kompensasjon, samtidig som tilsettingsmyndighetens vurderinger av hvorfor man ikke fikk stillingen vil bli drøftet. Tredjemann, den som fikk stillingen i første instans, får beholde den, men har måttet få I denne saken kjenner KOL begge de involverte offiserene som meget dyktige og vel kvalifisert for angjeldende stilling. KOL er glad for at retten fant at kontreadmiral Louise Dedichen ble tilsatt på bakgrunn av sine kvalifikasjoner for stillingen og at kjønn ikke ble vektlagt i tilsettingen. Dette gir etter KOLs oppfatning tillit til tilsettingssystemet. Akademikersamarbeid i Forsvaret Innlegg av HTV FLO, Gunnar Mortensen I Forsvaret som i Staten for øvrig er de ansattes medvirkning på det som skjer på arbeidsplassen ivaretatt via fagorganisasjonenes representasjon. Siden det er over 40 fagorganisasjoner representert i Forsvaret sier det seg selv at ikke alle kan møte til enhver tid. Gjennom Hovedavtalen i Staten reguleres representasjonen ved at kun de foreningene som har over 10 % av de ansatte som medlemmer, eller hovedsammenslutningene gis møterett. I Forsvaret domineres organisasjonsarbeidet av 7 organisasjoner: KOL, NITO, BFO, PEFO, NOF, NTL og Fellesforbundet (FF) som alle oppfyller 10 %-regelen. Felles for alle disse er at de er tilknyttet hver sin hovedsammenslutningene. KOL og NITO er tilknyttet Akademikerne, BFO og PEFO tilhører YS og NOF, NTL og FF er tilknyttet LO. Alle disse hovedsammenslutningene har flere medlemsforeninger enn disse som er størst. Mange av de andre foreningene hører vi svært sjelden om. Årsaken til dette er den dominerende stilling de nevnte organisasjonene har. lagenes stallordre til førerne som må sette lagets beste foran sitt eget har Akademikerne en uskreven regel om at ingen forening kan representere kun seg selv i møte med arbeidsgiver. For oss er det en selvfølge at der hvor for eksempel KOL representerer Akademikerne ivaretas også hensynet til de andres medlemmer i samme område. For å gjøre dette mulig ivaretar KOLs sekretariat kontakten med arbeidsgiver, fordeler informasjon og samordner innsatsen. KOL, NITO og Tekna har som de største på stillingens innhold, personlige egenskaper og markedssituasjonen. Akademikerne jobber derfor iherdig for at lønnsforhandlingene skal skje lokalt hvor arbeidsgiver kjenner behovet, og basert på individuelle tillegg til de som fortjener det mest. Vår erfaring er at vi oppnår større innsikt og større innflytelse ved å stå sammen, enn vi ville gjort ved å representere hver vår organisasjon isolert. Totalt sett styrker dette Akademikerne som hovedorganisasjon i Forsvaret. Felles kurs og seminar sak for retten. KOL mener dette sikrer transparens, og derved er med på å forhindre nepotisme. Tredjemann blir nødvendigvis en part i en rettslig tilsettingssak ved Tren på Elixia KOL har samarbeid med treningskjeden ELIXIA. Samarbeidet innebærer reduserte priser for alle KOL s medlemmer, samt personlig treningsoppfølging til alle som ønsker det. I denne sammenhengen blir det utviklet et spesielt tilbud med personlig treningsprogram frem mot årets befalstester. ELIXIA er et profesjonelt og faglig sterkt alternativ til deg som ønsker å trene. Kontakt et av ELIXIA sine treningssentre og benytt deg av KOL sin avtale. sine kvalifikasjoner diskutert av retten. KOL er derfor varsom med å anbefale medlemmene å rettslig prøve det som kan oppfattes som forbigåelse til en spesifikk stilling. Spørsmål til avtalen kan også rettes til Kim A. Sabel i KOL sekretariat. KOLs avtale: - 13 % rabatt på årskort, - 2 timer med personlig trener. En viktig forskjell er Akademikerforeningene, hvor mitt eget Tekna er den største foreningen som ikke har direkte representasjon ved Forsvarssjefens bord. I Akademikerne finner vi siviløkonomer, teknologer, offiserer, leger, arkitekter, tannleger, veterinærer, jurister, lektorer og psykologer. Felles for alle disse gruppene er en utdanningsbakgrunn på masternivå, eller tilsvarende militært. Men likevel er interessene forskjellige. Akademikerne representeres i Forsvaret i første rekke av KOL, NITO og Tekna. Vi har de siste årene lagt vekt på å fremstå som en felles hovedorganisasjon, nettopp for å ta vare på hensynene til våre mindre enkeltforeninger. For å ivareta Akademikerne i Forsvaret er det nødvendig med et godt samarbeid mellom organisasjonene. Likt Formel 1 Akademikerforeningene i Forsvaret jevnlige samarbeidsmøter for å koordinere behov og fordele arbeidsoppgaver. Akademikertillitsvalgte i de forskjellige DIF-ene og avdelingene kommer fra forskjellige organisasjoner, men representerer alle. Et viktig eksempel på et område hvor Akademikerne skiller seg fra de øvrige hovedsammenslutningene er lønnspolitikken. Vi har tillit til at våre medlemmers lønnskrav kan stå på egne ben uten å måtte pakkes inn i gruppekrav eller lønnsrammer. Det vil si at vi ønsker at våre medlemmers lønnsutvikling skal vurderes individuelt basert styrker samarbeidet og legger grunnlaget for ytterligere kunnskap om våre medlemmers behov. Som en av de Akademikertillitsvalgte i Forsvaret ønsker jeg at samarbeidet også i fremtiden skal styrke vårt arbeide for medlemmenes beste. Gunnar Mortensen HTV FLO Leder av Teknas etatsforening i Forsvaret

6 tillitsvalgte i Akademikerne HTV i FLO Navn Gunnar Mortensen Grad/ stilling - Sjefingeniør i FLO/IKT - Leder av Tekna, Forsvaret - HTV for KOL, Tekna og NITO i FLO Militær bakgrunn Havnet relativt overraskende i en stilling som Rektor i Åsegarden etter utdannelsen. Etter 4 år der har jeg jobbet med IKT i FO, FTD og FLO/IKT. Jeg har gått gradene fra drift via investering til innføringsledelse og omstilling som for tiden ligger mitt hjerte nærmest. For tiden er det kommunikasjon både mellom maskiner og personer som er utfordringene i stillingen i FLO/IKT. Som tillitsvalgt siden 1994 har jeg vært med på større og mindre endringer og omstillinger. Sivil bakgrunn Min utdanningsbakgrunn er sivilingeniør i Industriell elektronikk fra Tekniska Universitetet i Luleå. Siden har Forsvaret vært så velvillig å la meg ta en Master i (endrings-)ledelse ved Handelshøyskolen BI. Siden Forsvaret har tilbudt varierte arbeidsoppgaver over tid har jeg latt det bli med jobb i NSB under studiet som eneste sivile jobb. Ved siden av jobben og tillitsvervet holder jeg meg sysselsatt som alpinpappa og fotballtrener. Kjernesak Å ta vare på enkeltindividene i organisasjonen samtidig som vi omstiller Forsvaret til å utføre de oppdragene Stortinget pålegger oss. Som tillitsvalgt vandrer vi stadig på en skarp egg mellom hensynet til vår enkeltmedlemmer og organisasjonens beste. Noe har da endret seg.. Vor Hær, 1. mai 1917 Informasjon fra kskf Krigsskolenes kadettforum (KSKF) Det er mye som står på planen fremover for våre kadettmedlemmer. I tillegg til det kontinuerlige arbeidet knyttet til å rekruttere nye medlemmer, legges for tiden rammene for et forhåpentligvis spennende, lærerikt og begivenhetsrikt år for KOLs kadettmedlemmer og KSKF. Seminar Først på programmet står KOLseminar i Bergen fra 3-4. november, hvor mange kadetter skal delta. I tilknytning til ovennevnte seminar vil KSKF sammen med representanter fra KOL-sekretariatet og Luftkrigsskolen i tillegg avholde en egen samling med fokus på aktuelle saker for KOL sentralt og KSKF lokalt. Sosialt Middag med kadettmedlemmene står også på tapetet, noe som pleier å være en svært vellykket event og et kjærkomment avbrekk i en ellers hektisk hverdag. Tid og sted kommer. Studietur Sist, men ikke minst er KSKF godt i gang med planleggingen av ny studietur for kadettmedlemmene, etter den vellykkede turen til Geilo i februar tidligere i år. Rammene er denne gangen imidlertid utvidet, og det skues nå ut over våre egne landegrenser for å finne en passende destinasjon for det som ser ut til å bli en svært spennende utflukt. Turen avholdes tentativt i februar/mars 2012.

7 kol arrangerer - bergenseminar Tariffspalten ikke noe snikk snakk, KOLs (lokale) lønnspolitikk takk Kim A. Sabel Årets Bergensemniar - 3 & 4 november Program Torsdag 3 november Over 60 påmeldte nå - få plasser igjen! 10:00-10:15 - Oppmøte - registrering 10:15-10:30 - Velkommen 10:30-12:00 - Langtidsplanarbeidet i Forsv., KK Petter Kulseng, FD 12:00-12:45 - Lunsj 12:45-14:00 - Bør underoffiserskorpset gjenreises? Tidl. forsvarssjef, general Sverre Diesen 14:10-15:00 - Et kritisk blikk på fagforeningenes rolle i arbeidslivet Adm.- og fundraisingsjef i Civita, Ståle Hagen 15:00-15:10 - Kaffepause 15:10-16:00 - Arbeidsmiljøloven - nye unntak- og arbeidstisbestem. Ekspedisjonssjef Gisle Norheim, FD 19:00-23:00 - Festmiddag - antrekk: pent Fredag 4 november 09:00-10:00 - Aktuelle personellpolitikse utfordringer i Forsvaret NK Personellavdelingen i FST - brigader Geir Anda 10:00-11:00 - Terrorisme på norsk jord - samarbeid justis- og forsvar Avdelingssjef FFI - Jan Ivar Botnan 11:00-11:15 - Kaffepause 11:15-12:00 - HRM-prosjektet i Forsvaret Leder HRM-prosjektet - oberst Sverre Olstad 12:00-12:45 - Lunsj 12:45-14:00 - Lønnssystemet i staten - håpløst foreldet, eller tilpasset den moderne tid? Forhandlingsleder i Akademikerne - Odd Håker 14:00-14:50 - Aktuelle saker fra KOL - fremtidige utfordringer for KOL og Forsvaret Forhandlingssjef i KOL, OK Kim Andrè Sabel Ca. 15:00 - Avreise BERGENSEMINAR Tid: 3-4 november Sted: Clarion Hotel Admiral Påmelding: Kostnader: dekkes Tjenestefri: HA 34 Utfyllende info er kommet på mail. Perioden frem mot nyttår er preget av mye spennende på tariffronten! Vi er i gang med lokale lønnsforhandlinger etter HTA På tross av at forhandlingene nok en gang må gjennomføres på sentralt nivå, så har KOL en klar ambisjon om å forhandle midlene på en slik måte at vi ender med et resultat som blir så nært som mulig det KOLs lokale forhandlere selv hadde kommet frem til dersom forhandlingene hadde funnet sted ved den enkelte DIF. KOL beklager at ikke alle foreninger ser verdien av lokale lønnsforhandlinger på samme måte som oss. KOL er alltid tydelig på at det er ved lokalt nivå (DIF) at man er best i stand til å løse lokale utfordringer. På tross av dette vil KOL fra år til år heller ikke være med på løsninger og fordelinger av potten som bare gir en illusjon av lokale forhandlinger, og som bryter med intensjonene bak det lokale forhandslingsinstituttet. For øvrig er flere særavtaler sagt opp til forfall, og skal forhandles så snart som mulig frem mot årsskifte. Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (Særavtale Intops) Særavtale for tjenestegjøring ved stasjoner og NATO-Staber i utlandet (NATO stab avtalen) Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forssvaret (Kompensasjonsavtalen) KOL sekretariat oppfordrer alle som tjenestegjør på en av avtalene eller som har erfaring med dem, til å komme med innspill og kommentarer til elementer som bør inn, ut eller justeres i avtalen. Det kan være tekstmessig semantikk, justering av satser, eller nye problemområder som ikke er belyst. Vi har flere momenter på agendaen allerede. Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten Hovedsammenslutningene og FAD har den 14 okt 2011, fremforhandlet en ny særavtale for bruk av virkemidler under omstilling i staten. Retningslinjene ligger til grunn for omstillinger som medfører geografisk flytting av virksomheter og/eller nedbemanning, og kommer som et tillegg til øvrige sentrale særavtaler. Særavtalen omhandler bl.a følgende områder: Flytting boligkjøp/-salg, økono misk godtgjøring Boliglån Permisjon ifm flytting Pendling /endret tjenestested Barnehage og SFO Lønnstilskudd Sluttvederlag Studiestønad Overgangsordning Lønnsforskudd Kompetanseutvikling Protokoll med detaljer vil dere finne som link på KOLs hjemmesider, De viktigste endringene er: Pkt 1 - Dekning av legitimerte utgifter ifm flytting er økt fra kr til kr ,-. I spesielle tilfeller kan det samtykkes i et høyere beløp. Pkt 4 - Pendling/endret tjenestested Pkt d) - Dekning av pendlingsutgifter for nøkkelpersonell ifbm oppbygning av ny arbeidsplass også etter virksomheten er geografisk flyttet. Pkt 10 - Overgangsordning Ny henvisning til særavtale om adgang til å fravike tjml 2 og personalreglement ifm offentlig kunngjøring av ledig stilling for å rekruttere overtallige. Pkt 3 - Permisjon ifbm flytting. De to ekstra dagene er nå ikke begrenset til visningsreiser. Kan benyttes til andre ting ifbm flytting. Pkt 13 - Avtalen er gjort gjeldende fra 1. januar 2012 til og md 31. desember Det vil bli gjort endringer i merknadene i SPH ang. pkt 9 - Studiestønad.

8 Oppmerksomhet fra arbeidsgiver Leserbrev H * K Reklamebyrå 0911 Alltid Arbeidsgivers begrensede mulighet til å gi oppmerksomhet til sine ansatte Jeg har i lengre tid fulgt med på den ene intranett artikkelen etter den andre knyttet til hvilke tiltak man ønsker å iverksette for å motivere og beholde personellet vårt. I den forbindelse har det fremkommet at det er svært kostbart å utdanne nytt personell, samtidig som det foregår en stor lekkasje av høyt kompetent personell over til sivil virksomhet fra Marinen. Det er uttalt at ikke Forsvaret skal være lønnsledende og det må derfor være andre forhold som gjør at personellet fortsetter i uniform. Ser at Familiedirektivet utgitt i fjor vektlegger hvor viktig det er å ivareta personellet og videre er det synliggjort hvilke plikter en arbeidsgiver har. Ut fra dette direktivet er det beskrevet en rekke muligheter til å kunne ivareta personellet på en god måte. Mange av disse tiltakene forutsetter bruk av statens midler. Statens personellhåndbok åpner opp for deler av disse tiltakene, mens denne muligheten er kraftig begrenset i Forsvarets personellhåndbok. Blir også gjort tydelig oppmerksom på at Familiedirektivet ikke gir meg hjemmel til å benytte penger. I en del forbindelser ser jeg det som arbeidsgiver viktig å kunne gi en liten oppmerksomhet til mine medarbeidere ved store begivenheter i ens liv. Slike hendelser kan være bryllup eller ved fødsel i familien. Dette avgrenser Forsvarets personellhåndbok meg fra å gjøre. Dette anses i dagens samfunn som vanlig konduite og høflighet fra arbeidsgiver og har åpenbart noe med både anerkjennelse for den ansatte og hans familie. Mitt alternativ er da å dekke det over egen lønn, som jeg har gjort noen ganger, eller gå tiggerferd hos mine ansatte for kronerulling (som da ikke er fra ens arbeidsgiver men fra kollegaer). Jeg blir irritert over hvor kjip Forsvaret er i slike sammenhenger og håper at dette kan endres. En slik oppmerksomhet utgjør en liten kostnad i den store sammenhengen men jeg mener det er viktig å vise både for den ansatte og spesielt hans familie at Forsvaret er en seriøs arbeidsgiver som bryr seg. Hvis Familiedirektivet ikke er en hjemmel for å iverksette bruk av statens midler så har det dessverre svært begrenset verdi. For medlemmer i KOL: 3 % sparerente fra første krone Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: 3 % sparerente fra første krone Gebyrfri nettbank Ingen krav til minstebeløp Gebyrfrie varekjøp over hele verden Ingen begrensning i antall uttak Kredittreserve på inntil kr Søk på Kundeservice Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Eff. rentere 19,3 % ,- o/ 12 mnd. totalt et produkt fra DnB NOR Bank ASA Her er det åpenbart stor avstand mellom det som er uttalt mht å kunne ta ansvar for egne medarbeidere og vise at man bry seg kontra det som Forsvarets personellhåndbok faktisk åpner opp for. Det burde være lov å eksempelvis kunne sende en blomsterkvast til en av mine kollegaer når han har fått barn uten å måtte bryte regelverket. Mvh Steinar Nilsen Sjef MTB treningssenter

9 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening nytenkende analytisk beslutningsdyktig Henrik Ibsens gate Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil:

Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 2 Oktober 2013 104 årgang Kan militærmakt stoppe volden i Syria? KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Detaljer

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2015 104 årgang Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg KOL mener offisersprofesjonen er noe mer enn den militære profesjon

Detaljer

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol.

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2013 104 årgang Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i

Detaljer

www.kol.no - Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt

www.kol.no - Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Mai 2011 99 ÅRGANG - Fra Tsjernobyl til Japan - Ny medlemsavtale - Veterandagen - Tariffnytt www.kol.no Leder Illustrasjon Leder Tenk -

Detaljer

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2014 105 årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. www.kol.no Leder KOL gjennomførte 4 mars

Detaljer

Helikopter-Norge trenger ny kurs

Helikopter-Norge trenger ny kurs VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 3 Desember 2013 104 årgang Helikopter-Norge trenger ny kurs Et proaktivt Sjøforsvar i endring Helikopter-Norge trenger ny kurs 12 år

Detaljer

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2014 105 årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. www.kol.no Leder KOL gjennomførte 4 mars

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG - Sverre Diesen - gjenreis underoffiserssystemet - Spennede kurs i regi av KOL - Leserbrev fra Stabsskolen - Quiz

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2011 99 ÅRGANG

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2011 99 ÅRGANG VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2011 99 ÅRGANG - Derfor er ritualer viktige - artikkel av Tone Danielsen, FFI - Langtidsplanen - God sommer www.kol.no Leder sekretariatet

Detaljer

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9 101 bladet for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2008 Det våres Forsvaret har ingen seniorpolitikk Ledersamling side 8-9 Forsvarsbygg side 13 side 6 Redaktøren Slipp fangene

Detaljer

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Frykter nedleggelse Langtidsplanen side 8-9. Tariffoppgjøret til mekling. Rekreasjon er velferd? Soldatrocker. side 10-12. side 31-33.

Frykter nedleggelse Langtidsplanen side 8-9. Tariffoppgjøret til mekling. Rekreasjon er velferd? Soldatrocker. side 10-12. side 31-33. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 2 Mai 2012 Frykter nedleggelse Langtidsplanen side 8-9 1 Befalsbladet 2/2004 Rekreasjon er velferd? side 10-12 Tariffoppgjøret til mekling side 16-19 Soldatrocker

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 20. mars 2006 ved Generalmajor Espen Amundsen Sjef Personell, økonomi og styring i Forsvarsstaben

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 20. mars 2006 ved Generalmajor Espen Amundsen Sjef Personell, økonomi og styring i Forsvarsstaben Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 20. mars 2006 ved Generalmajor Espen Amundsen Sjef Personell, økonomi og styring i Forsvarsstaben 1 Foto: A. Nenseth, Oslo Militære Samfund DEN NYE PERSONELLDIMENSJONEN

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Norges største air show s.10-11 Øvelse Volcanex 2008 s.36-37 Logistikere på dypt vann s.41

bladet Ett yrke én organisasjon Norges største air show s.10-11 Øvelse Volcanex 2008 s.36-37 Logistikere på dypt vann s.41 bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 august 2008 årgang 61 Ett yrke én organisasjon Norges største air show s.10-11 Øvelse Volcanex 2008 s.36-37 Logistikere på dypt vann s.41 Luftkrigsskolens

Detaljer

Et informasjonsmagasin for Forsvarets logistikkorganisasjon NÅR SLUTTPAKKA TAR SLUTT

Et informasjonsmagasin for Forsvarets logistikkorganisasjon NÅR SLUTTPAKKA TAR SLUTT Nr.06 2004 nov/des 2. årgang Et informasjonsmagasin for Forsvarets logistikkorganisasjon NÅR SLUTTPAKKA TAR SLUTT PLUSS: Nye FLO nærmer seg byggestart Bortsetting Tillitsvalgte om omstillingen En dag med

Detaljer

Er militær idrett i ferd med å forvitre hvilken prioritet har fysisk fostring i Forsvaret?

Er militær idrett i ferd med å forvitre hvilken prioritet har fysisk fostring i Forsvaret? nr. 6 oktober 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Ny veteraninspektør Kristin Lund Side 18-19 Kampfly-øvelsen Arctic Challenge Bodø Side 36-38 De to gjenværende redningshelikopter-kandidatene

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært

Detaljer

ffisersbladet BFOs KOMMENTARER TIL Forsvarssjefens fagmilitære råd Side 6-9 Øvelse FLOTEX Silver Side 10-12 Ett yrke én organisasjon!

ffisersbladet BFOs KOMMENTARER TIL Forsvarssjefens fagmilitære råd Side 6-9 Øvelse FLOTEX Silver Side 10-12 Ett yrke én organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 november 2011 årgang 64 God Jul & Godt Nytt år! Høstkonferansen 2011 ungdommen krever sammenslåing Miljøammunisjonssaken løser seg! BFOs KOMMENTARER

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

Omstridt kjøretøy. Dingo 2: Ubåter til Ramsund. Elev- og kadettkonferansen. FFI-rapport. side 38-41. side 36-37. side 10-11.

Omstridt kjøretøy. Dingo 2: Ubåter til Ramsund. Elev- og kadettkonferansen. FFI-rapport. side 38-41. side 36-37. side 10-11. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 desember 2010 Dingo 2: Omstridt kjøretøy side 38-41 1 Befalsbladet 2/2004 Ubåter til Ramsund side 6-7 Elev- og kadettkonferansen side 10-11 FFI-rapport side

Detaljer

Norge første nasjon som inspiserer F-35 på testbasen i USA

Norge første nasjon som inspiserer F-35 på testbasen i USA nr. 2 mars 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Setermoen får Archer høsten 2013 Side 40-42 Norge første nasjon som inspiserer F-35 på testbasen i USA Side 6-10 Krevende å seile med

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20 Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 4-2012 TIC: Krig eller julefeiring side 20 Rekondisjonering i Alpene side 30-34 Tematittel

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer