Oslo Venstres Årsmøte februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Venstres Årsmøte 12. 13. februar 2011"

Transkript

1 Forslag til Oslo Venstres bystyrevalgprogram Forslag nr.1. Generelt: Forslag nr.2. Styret Styret ved ledertrio får fullmakt til redaksjonell bearbeidelse av programmet. Jarl W. Alnæs Gjennomgående Oslo-skolen endres til Osloskolen Forklaring: Osloskolen er et innarbeidet begrep som også markedsføres. Det blir derfor feil med bindestrek. Forslag nr.3. Jarl W. Alnæs S.3 L.5-6.bruke sine evner til beste for seg og samfunnet Forslag nr.4. Toril Berge Redaksjonelt S.3 L.8 Redaksjonell - endring og ansvar for miljøet endres til offensive miljøvennlige løsninger. Begrunnelse: ellers står ansvar for miljøet i to avsnitt, og i tillegg blir språket litt rart. Forslag nr.5. Guro Fjellanger se forslag 5B. S.3 L.17 Oslo Venstre vil arbeide aktivt mot alle former for diskriminering. Det enkelte menneske skal møtes med respekt. uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og alder. Dette stiller store krav i en mangfoldig by, hvor alle byens innbyggere må godta andres rett til frihet og likeverd. Forslag nr.5b Styret innstilt S.3 L.17 Oslo Venstre vil arbeide aktivt mot alle former for diskriminering. Det enkelte menneske skal møtes med respekt. 1

2 Forslag nr.6. Frogner Venstre Redaksjonelt S.3 L.19 Strykingsforslag Stryk der de er Dette tilfører ikke setningen noe meningsinnhold. Setningen er bedre uten. Forslag nr.7. Toril Berge Redaksjonelt S.3 L.23 Redaksjonell - endring og ser hvilken løsninger andre storbyer har endres til og lære av internasjonale storbyers valg av løsninger Vi skal ikke adoptere andres løsninger, vi skal lære og erfare av byer det er nyttig å sammenligne oss med. Forslag nr.8. Vestre Aker Venstre S.3 L.24 og 25 etablere et kommunalt parkeringshus Vil i praksis subsidiere bruk av bil i sentrum, og det er usannsynlig at antall plasser på gatenivå vil bli redusert like mye som antall nye plasser i parkeringshus. Ikke en kommunal oppgave. Forslag nr.9. Toril Berge Redaksjonelt S.3 L.32 endring En by der vi tar vare på hverandre og kan føle trygghet for hjem og eiendom. Endres til:, og en by der vi tar vare på hverandre. Kortere og bedre. Dessuten: vil vi at trygghetsbegrepet skal omfatte mer enn kriminalitet, bør vi ikke begrense det til kriminalitet. Dessuten er vold det mange er redd for, og det omfattes ikke av hjem og eiendom. Forslag nr.10. Vestre Aker Venstre S.4 L.9 etter t-bane Det må legges til rette for at nye arbeidsplasser legges ved kollektivknutepunkt, spesielt i sentrum 2

3 Forslag nr.11. Hans Kristian Voldstad S.4 L.26 gå mot bygging av høyhus endres til være restriktiv til bygging av høyhus. Hvorvidt høyhus er et akseptabelt grep er situasjonsbestemt. Fokuset i det siste har vært området i sentrum rundt Oslo S og Bjørvika. I dette området kan det fremføres argumenter både mot og for høyhus. I tillegg kan høyhus være aktuelt også andre steder hvor vi ikke kjenner fordeler og ulemper idag. Man kan bl.a tenke seg slike situasjoner på Økern, i Nydalen og på Helsfyr / Teisen / Bryn, Tradisjonelt gjelder det som regels næringsbygg, men også boligbygg er aktuelt. Eksempelvis er det høyeste bygget i Bjølsen studentby 12 etasjer, og det fungerer godt der. Venstre vil være et fremtidsrettet og moderne parti som også vil ta vare på byens egenart og historie. Absolutt motstand mot høyhus er i strid med dette. Det kan være situasjoner hvor fordelene med høyhus er store og ulempene små eller fraværende. Da blir det feil å ha en absolutt motstand mot høyhus. Høyhus er også et unøyaktig begrep slik det er formulert her, og gir egentlig en vag og uklar beskjed om hva man egentlig mener. I praksis vil det være mye enklere å arbeide utifra en restriktiv holdning. Forslag nr.12. S.4 L.33, nytt kulepunkt - ha et bilfritt sentrum, gjennom å forby privat bilkjøring innenfor Ring 1. Det må gis unntak for bevegelseshemmede. Forslag nr.13. Frogner Venstre S.4 L.50 /tilleggsforslag og til Fillipstad endres til via Fillipstad til Skøyen Trikken går allerede igjennom deler av fjordbyen. Fillipstad ligger heller ikke langt fra dagens trikketrasé til linje 12 i Cort Adelers gate. Skal det først bygges en utvidelse av trikketraséen, så bør vi bygge trikken langs Frognerstranda. Ikke lage en 150 meter lang blindtarm. Forslag nr.14. Daniel Heggelid-Rugaas S 5, L 1-2 Stryke leddsetningen, men la vikingskipene bli værende på Bygdøy Forslag nr.15. St.Hanshaugen Venstre S.5 L.1-2 Behandling: Vedtatt endre til flytte vikingeskipene til Bjørvika om mulig. 3

4 Forslag nr.16. Odd-Einar Dørum S 5, L 3..legge til rette for lokale idretts- og lekeplasser. Forslag nr.17. Marius Gisvold, se forslag 16 Side 5, linje 4, nytt kulepunkt etablere lokale idretts- og lekeplasser Forslag nr.18., se forslag 27. S.5 L.4, nytt kulepunkt Ruste opp Hausmannskvartalet Forslag nr.19. Vestre Aker Venstre S.5 L.14 alle store nye boligutbygginger bør bestå av en blanding av familieleiligheter og mindre enheter. Spesielt i indre øst skal det bygges flere familieleiligheter. Forslag nr.20. Tekst : Vestre Aker Venstre S.5 L.15 (nytt punkt) arbeide for og prioritere å fremskaffe et større tilbud av utleieboliger Dette er utleieboliger i tillegg til rene studentboliger. Programmmet omtaler satsing på studentboliger flere steder, og det er bra. Nå gjelder det bare at man også har tilsvarende oppmerksomhet for utleieboliger for alle andre enn studenter. Underskuddet på studentboliger vil uansett være stort i årevis, så dette nye punktet er også til nytte for studenter. Begrunnelsen for dette er det store tilbudsunderskuddet på utleieboliger. Dette er ikke bare fattigdomsrelatert, men berører også folk flest. Andelen utleieboliger i Oslo ( alt inklusive ) er lavt i forhold til sammenlignbare byer. Selveiermarkedet løser ikke alle oppgaver mht boligbehov i Oslo. Et betydelig antall i alle aldersgrupper etterspør og foretrekker leiebolig i kortere eller lengre tid. Antallet nybygde utleieboliger er lavt, og det kreves spesielle tiltak og prioriteringer for at antallet skal økes. Et større tilbud vil gi lavere leiepriser, bedre kvalitet og bedre kontraktsvilkår rent generelt idet leietagerne får flere valgmuligheter. Forslag nr.21. Oslo Unge Venstre, S. 5 L. 15 Type Forslag: Bygge flere studentboliger i Oslo. endres til: Bygge minst 1000 nye studentboliger i Oslo. 4

5 Forslag nr.22. Frogner Venstre S.5 L.24 Nytt punkt: oppgradere Bygdøy Allé Frogner Venstre håper det er mulig å få inn et punkt i programmet om Bygdøy Allé. Gaten er for øyeblikket et trist syn med døende kastanjetrær (noen av dem har nettopp blitt fjernet). Her må det være mulig å få brede fortau, 30-sone og prioritert kollektivtrafikk. Både Bygdøy Allé og Drammensveien kunne nytt godt av en bom i enden slik at gjennomgangstrafikken i rushtrafikken kan bremses (alá det som er gjort på Høvik hvor noen veier stenges i rushtiden). Forslag nr.23. Guro Fjellanger S.5 L.27.for alle. Universell utforming er helt nødvendig for noen, og gjør byen enklere for alle. Begrunnelse: Det er viktig å få fram at universell utforming og tilgjengelighet gjør byen enklere og bedre for alle, og ikke bare er for å være snill med funkisene ;.) Forslag nr.24. Ida Solheim S.5 L Det må gjøres et omfattende arbeid for å gjøre byen tilgjengelig endres til Det må gjøres et omfattende arbeid for å gjøre byen tilgjengelig for rullestolbrukere, synshemmede, eloverfølsomme og andre som møter fysiske hindringer for naturlig ferdsel i byen Det er nå på høy tid at eloverfølsomme blir eksplisitt nevnt når det er snakk om tilgjengelighet for alle og universell utforming. Eloverfølsomme lever under slike forhold at en skulle tro at menneskerettighetene ikke gjelder for dem. En tur i Oslo sentrum, eller på et offentlig kontor, innebærer for flere eloverfølsomme betydelige fysiske plager i opptil mange dager etterpå. Det er fordi strålingsnivået i Oslo er ekstremt høyt mange steder, spesielt i sentrum, og fordi mange offentlige kontorer har trådløse telefoner (som stråler hele tiden), trådløse nettverk og ingen restriksjoner på mobilbruk innendørs. Forslag nr.25. Gudrun Jære Hoel S.5 L.37 Sikre god snørydding og strøing For at alle skal gå trygt er det viktig at veier og fortau er både rydda og strødd. 5

6 Forslag nr.26. Frogner Venstre S.6 L.5 Strykingsforslag Punktet foreslås strøket med mindre dette eksemplifiseres i programmet. Forslag nr.27. S.5 L.4, nytt kulepunkt Ruste opp Hausmannskvartalet Forslag nr.28. S.6 L.8 Nytt kulepunkt: - Redusere kommunalt eierskap i alle sektorer hvor det private driver tjenesten bedre enn kommunen. Forslag nr.29. S.6 L For et liberalt parti er det uten betydning om det er private eller kommunale selskaper som leverer tjenestene. Det viktigste for Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av penger. Endres til: For et liberalt parti er privat eierskap et gode i seg selv, men det viktigste er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av penger. Forslag nr.30. Frogner Venstre S.6 L.15 bruk av skattebetalernes penger Vi synes det er viktig å understreke at det er skattebetalernes penger. Forslag nr.31. Nordre Aker Venstre Side 6, linje 19 innenfor blant annet helse, omsorg og skole. Uten å forklare nærmere hva som innenfor disse områdene som Skal konkurranseutsette, hvorfor nevne 3 felt og hva innenfor disse feltene er det en tenker skal settes ut, for eksempel i skole. 6

7 Forslag nr.32. Marius Gisvold Side 6, linje 19-20, konkurranseutsette offentlige tjenester innenfor blant annet helse, omsorg og skole, "fritid, idrett og kultur" hvor det er hensiktsmessig Forslag nr.33. Daniel Heggelid-Rugaas og Oslo Unge Venstre S 6, L 24 Endre punktet til reformere og redusere det sentrale kommunale byråkratiet Forslag nr.34. Oslo Unge Venstre S.6 L.29 Nytt punkt: tilstrebe at lønnsveksten i Oslo kommune ikke overskrider den i KS eller i Staten. Prioritere lønnsvekst for lærere og omsorgsyrker innenfor dette målet. Forslag nr.35. Marius Gisvold, Odd-Einar Dørum Side 6, linje 29, nytt kulepunkt Gi lokale idrettslag og foreninger økt mulighet til kontrakt med kommunen for drift og vedlikehold av kommunalt eide lokale idrettanlegg og kulturhus Forslag nr.36. Jarl W. Alnæs S.6 L.42 kulepunktet strykes Forklaring: Jeg har i og for seg ikke noe i mot at man utvikler servicetorg, men i en trengt bydelsøkonomi må bydelene få bestemme dette selv, jfr våre generelle holdninger til desentralisering 7

8 Forslag nr.37. Kjetil Thorvik Brun S.6 L 45 og 46 Opprinnelig tekst: - kreve at all programvare som utvikles av kommunen skal være fri og åpen så sant det er mulig Nytt forslag: - kreve at kommuner fokuserer på gevinstrealisering gjennom produktivitet og servicegrad ved anskaffelse og bruk av moderne IKT-løsninger Bakgrunn for forslag: Denne debatten handler i særdeleshet om en politikk med utløp i Sosialistisk Venstreparti med ønske om en preferansepolitikk, og om det er riktig at staten skal gi en forretningsmodell i IKT-markedet preferanse på bekostning av andre typer forretningsmodeller. Mange argumenterer sterkt ideologisk for fri programvare eller Open Source Software (OSS). Jeg mener det er all grunn til å se bak denne ideologiske innfallsvinkelen og heller fokusere på realiteten. IT har vært en betydelig vekstbransje i Norge de siste årene. IKT-sektoren er Norges tredje største, og sysselsatte i 2009 nærmere personer og i 2008 omsatte bransjen for 264 milliarder kroner. IKT-eksport samme året var på 18 milliarder kroner. Ser vi på de mest sentrale aktørene i programvaremarkedet som Microsoft, IBM, Apple, Google og Oracle har de alle en fellesnevner, og det er høy grad av forskningsvirksomhet. To av disse selskapene arbeider i hovedsak med leverandøreid programvare, og tre av dem i hovedsak med såkalt fri programvare/oss. Det som derimot skiller forretningsmodellene er i hvilken fase i produktsyklusen de gjør hovedvekten av programvareutvikling og i hvilken fase de tar betalt for det. Eksempelvis vil leverandøreid programvare bære preg av å være langt mer standardisert og ferdigstilt med mange funksjoner innebygd, mens OSS vil bære preg av mindre grad av ferdigstilling men større grad av individuell tilpassing ved anskaffelse. Velfungerende elektronisk samhandling er viktig for samfunnet De siste årene har stadig flere IT-brukere lagt stor vekt på at løsninger fra ulike produsenter skal virke godt sammen. Brukerne skal stå fritt til å velge programvare for å løse sine individuelle behov. De største programvareleverandørene jobber derfor aktivt og målrettet for å ta i bruk åpne standarder. Årsaken er at dette er et viktig virkemiddel for å sikre at en type programmer fungerer godt sammen med annen type programvare. Dette omtales til vanlig som interoperabilitet. God interoperabilitet gir et programvaremangfold til det beste for brukerne. Jeg syns derfor det er riktig at det er et fokus på åpne standarder, men det er avgjørende at fokuset gjenspeiler den utviklingen og bruken samfunnet og verden for øvrig representerer. Da det egentlig er de såkalte API er som styrer i hvilken grad en blir låst til spesielle teknologier eller leverandører vil likevel slik åpne standarder være i tråd med Stortingets intensjoner. Lik konkurranse, like vilkår Det er et sammensatt market i programvarebransjen, konkurransen går på tvers av landegrenser, utviklingsmetoder og forretnings- eller inntjeningsmodeller. Det er en svært dynamisk og hurtig konkurranse i den daglige kampen om å tilby de mest innovasjonsrike produktene for å vinne kunder. Det er i dette markedet, som i andre markeder, kundene som styrer hvilken retning utviklingen tar. Som Venstre-mann mener jeg det vil være feil å ta innkjøpsvalg på vegne av landets kommuner på politisk nivå. Den opprinnelig foreslåtte setningen vil i praksis bety en preferansepolitikk ved innkjøp av programvare og/eller tjenester knyttet til programvare. Dette mener jeg vil være i strid med vår næringspolitikk i Venstre som klart definerer ønske om gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet. Dette skulle tvert i mot tilsi en nøytral innkjøpspolitikk som ikke gir preferanse til en gruppe av leverandører fremfor en annen, men som oppfordrer til størst mulig grad av innovasjon og behovsorientert utvikling uavhengig av forretningsmodell. I tillegg til å være i strid med vår egen politikk i Venstre vil dette også være i strid med EØS-regelverket for nøytral innkjøpspolitikk. For å gå 8

9 i mot dette regelverket må vi også være klar over hvilke konsekvenser det kan ha for vår avtale med EU. Jeg har mitt daglige arbeid hos Microsoft som innleid konsulent fra kommunikasjonshuset Agendum. Microsoft er det selskapet i verden som investerer mest i forskning og utvikling. Dette kommer andre, mindre programvareselskap til gode, deriblant ca arbeidsplasser i Norge som i større eller mindre grad lever av den forskningen selskapet gjør. Microsoft baserer seg i hovedsak på leverandøreid programvare men samtidig har en lang rekke samarbeidsprosjekt basert på OSS. Det ene utelukker ikke det andre. Gjennom mitt oppdrag for Microsoft har jeg jobbet mye med problemstillingen rundt preferansepolitikk og har fått belyst en rekke eksempler hvor en preferanse for OSS kan slå feil ut. Senest har Sarspsborg kommune vært ute og sagt at de etter å ha prøvd iherdig med OSS programvare i flere år, nå har valgt å bytte til leverandøreid programvare for å spare penger og heve store produktivitetsgevinster. De har estimert 19 millioner kroner i besparelse kun på denne overgangen. Akershus fylkeskommune har gjort det samme, men valget var hovedsakelig basert på at deres behov for funksjonalitet er annerledes enn det som tilbys gjennom OSS. Andre steder har man funnet at en kombinasjon av de to er det mest hensiktsmessige, og andre steder igjen har de funnet at OSS er det beste for dem. Det skal ikke være opp til oss å ta det valget for kommunene det vet de best selv. Forslag nr.38., se forslag 38B. S.6 L.51, nytt kulepunkt Sikre at overvåkningen avbyens innbyggere holdes på et minimumsnivå Forslag nr.38b Styret S.6 L.51 For Venstre står retten til å kunne bevege seg fritt, uten å bli overvåket, høyt. Venstre vil begrense ytterligere overvåking av byens borgere. Sikre at overvåkningen av byens innbyggere holdes på et minimumsnivå Forslag nr.39. Toril Berge innstilt S.7 L.3 Endring at Oslo skal bli en prøvekommune for 16-årig stemmerett endres til gi 16-åringer stemmerett Vi vil innføre 16årig stemmerett, ikke nøye oss med forsøk. Forslag nr.40. S.7 L.6, nytt kulepunkt Aktivt konstituere Oslos ordfører hvert år subsidiært hvert andre år. 9

10 Forslag nr.41. Vestre Aker Venstre, se forslag 41B S.7 L.15 og kjøpe sammen med andre kommuner der det er mulig. Forslag nr.41b. Styret S.7 L.15 og kjøpe sammen med andre kommuner der det er hensiktsmessig. Forslag nr.42. Jarl W. Alnæs som konsekvens av forslag 36 S.7 L kulepunktet strykes Forslag nr.43. Grorud Venstre S.7 L.32 at bydelsutvalgene selv skal ansette og avsette bydelsdirektør Bydelsutvalgene bør også ha mulighet til å avsette en bydelsdirektør som ikke har tillit. Forslag nr.44. Frogner Venstre S.7 L.36 Legge til innenfor retningslinjer gitt av bystyret på slutten av setningen. Vi mener det er viktig å understreke at Venstre ikke ønsker å fjerne de sentrale retningslinjene. Dette ville i så fall kunne føre til forskjellsbehandling mellom serveringssteder avhengig av beliggenhet/bydel. Forslag nr.45. Frogner Venstre Redaksjonelt S.7 L39 senter endres til sentre Det heter sentre i flertall. 10

11 Forslag nr.46. Torhild Taklo Knutzen, se forslag 173 S. 7, linje 42 osv Personer med nedsatt funksjonsevne skal tildeles nok hjelp slik at aktiv deltakelse i samfunnet er mulig. Det skal legges stor vekt på brukermedvirkning og den som ønsker og kan benytte seg av det skal kunne velge BPA (brukerstyrt personlig assistanse) Sikre gode støttekontaktordninger som gjør det lettere for barn og unge med nedsatt funksjonsevne å kunne delta på ulike fritidsaktiviteter. Forslag nr.47. S.8 L.10 Oslo skal gjøre sitt for at Norge skal oppfyller kravene fra EUs fornybardirektiv, gjennom å legge til rette for avskaffing av oljefyring i bygg og å redusere strømmbruken. Forslag nr.48. Vestre Aker Venstre S.8 L.34 Plante minst 500 nye hjemmehørende trær hvert år. Forslag nr.49. Sagene Venstre S 8,L 35 og skåne miljøet. Forslag nr.50. Vestre Aker Venstre S.8 L.39 Hindre inngrep i landskapsvernområder, deriblant Malmøya <Og andre steder> Forslag nr.51. Type Forslag: Oslo Unge Venstre S. 9 L. 2 Nytt kulepunkt - Gi støtte til bygging av fellesgriller i de store parkene for å unngå miljøbyrden engangsgriller utgjør. 11

12 Forslag nr.52. Vestre Aker Venstre S.9 L.2 Bygge minigjenbruksstasjoner flere steder i byen. Forslag nr.53. Carl Johan Støylen S 9, L 15 Holde prisen på månedskortet på et lavt nivå endres til holde prisen på månedskortet på et lavt nivå samt erstatte enkeltbilletten med et dagskort Forslag nr.c Kristen Knudsen Ingen innstilling Side 9 etter linje 16 (Venstre vil...) at alle T-bane (metro-)strekninger igjen må få minst 15 minutters frekvens også på kveldstid Begrunnelse: 1) Generell heving av kollektivstandarden, og redusere bilbruken til og fra arrangementer om kvelden (kino, konserter,..). Det er stor forskjell på å kunne måtte vente 15 eller 30 minutter når en skal hjem. 2) Tiltaket vil være en 'godbit' for en meget stor del av byens befolkning. I valgkampen er det et poeng at Venstre trolig er alene om forslaget. 3) Tiltaket vil ikke øke T-banens kostnader brutto med mer enn ca 1,3 prosent. Forslag nr.54. Vestre Aker Venstre S.9 L.21, etter Fornebu, knyttet til eksisterende skinnenett. Forslag nr.55. Sagene Venstre S 9, L 37 Tillegg, nytt pkt Oppgradere Grefsen stasjon og sørge for enklere overgang for reisende til Storo T-banestasjon. Forslag nr.56. Toril Berge S.9 L.37 * forenkle og forbedre TT ordningen, slik at den fungerer som kollektivtilbud for forflytningshemmede Vi bør nevne TT og knytte den opp mot kollektivtankegangen 12

13 Forslag nr.57. Toril Berge S.9 L.37 * la Ruter overta ansvaret for organisering og anbud av TT ordningen Og vi bør nevne løsningen vår på TT Forslag nr.58. Joar Rasmussen S 9, L 41 Forslag nr.59. Venstres tilnærming til samferdsel er basert på håp og teknologioptimisme. Kollektivandelen må derfor først og fremst økes ved å gjøre tilbudet så bra at kollektivtransport blir det naturlige valget i hverdagen, prisøkninger i bomringen må ikke være eneste virkemiddel. Odd-Einar Dørum S 9, L 46 Sette inn ordet: OPS mellom ordene.. trafikantbetaling og.. Forslag nr.60. Nordre Aker Venstre Side 9, linje 47 Etter setningen ".. alt finansiert med trafikantbetaling og midler fra Oslo, Akershus og staten i Oslopakke 3." foreslår vi ny setning: "I tillegg ønsker Venstre å jobbe for en nedsenket Ring 3 over Ullevålssletten." Begrunnelse: Dette er et viktig tiltak for miljø og byutvikling i vår bydel. Fra vårt lokalprogram: "Bygge nytt Nydalskryss, Storokryss og nedsenket Ullevålsslette". Dette vil vi fortsette å jobbe for. Forslag nr.61. Joar Rasmussen S 9, L 50 Stryk linjen 13

14 Forslag nr.62. Line Lillebø Osfoss S.9 L. 50 Venstre vil jobbe for å få innført rushtidsavgift for å regulere trafikkbelastningen dersom det viser seg nødvendig etter at kollektivnettet i Stor-Oslo er fullt utbygd. Venstre bør først og fremst jobbe for et godt, moderne, effektivt og tilstrekkelig kollektivtilbud i Oslo og pendlingsomlandet. Dersom biltrafikken fremdeles skaper utilbørlig miljøbelastning etter at et fullverdig kollektivtilbud er tilgjengelig, kan man innføre restriksjoner. Mobilitet er et gode og en nødvendighet for samfunnsutviklingen, og enkeltmennesket må ha et godt alternativ til privatbilen før det innføres restriksjoner på bruken. Forslag nr.63. Sagene Venstre S 9, L 53 Tillegg, nytt pkt Finne nye løsninger for kollektivtransport langs Ring 3 Forslag nr.63b Styret S 9, L 53 Tillegg, nytt pkt Forbedre fremkommligheten for kollektivtransport langs Ring 3 Forslag nr.64. Vestre Aker Venstre S.10 L.3 Forbedre kryssene på Vinderen og Slemdal omgående og etablere planfrie kryss snarest mulig Forslag nr.65.. S.10 L.3, nytt kulepunkt -Gjennomføre et prøveprosjekt med Gøteborg-modellen. Forslag nr.66. Styret S.10 L.3, nytt kulepunkt -Arbeidsgiver kan gi gratis månedskort til ansatte og at dette føres som lønn og skattes. Forslag nr.67. Sagene Venstre S 10, L 3 Tillegg, nytt pkt Fjerne ordningen med taxiløyver i Oslo. 14

15 Forslag nr.68. Vestre Aker Venstre S.10 L.4 Etablere vestgående rampe der Slemdalsveien krysser Ring 3 Forslag nr.69. Sten J. McNeil Ånnerud S.10 L..15 fjerne avsluttende eksamen og egen karakter i sidemålsopplæringen i den videregående skolen, men opprettholde obligatorisk undervisning" endres til: integrere sidemålsundervisningen i den ordinære norskundervisningen fra mellomtrinnet av, samt opprettholde avsluttende eksamen og egen karakter i ungdomsskolen og den videregående skolen." (primært) Forslag nr.70. Sten J. McNeil Ånnerud S.10 L..15 (sekundært; se forslag 72.) Forslag nr.71. Vestre Aker Venstre S.10 L.20, etter gater der det er rom for egne sykkelfelt. Forslag nr.72. Gudrun Jære Hoel S.10 L.20 Tillate sykling mot enveiskjørt gate og innkjøring forbudt i utvalgte gater For oss som kjører bil vil dette gjøre at vi må konsentrere oss om mer enn vi er i stand til. Det vil være direkte farlig både for de som kjører bil og for syklistene. I tillegg er det faktisk tungtransport som kjører i Oslos gater og det er nesten ikke plass for dem på grunn av parkerte biler. Skal det da komme en sykkel feil vei i tillegg og. Nei, det går ikke. Forslag nr.73. Vestre Aker Venstre S.10 L.28 satse på å håndheve trafikkreglene overfor syklistene for å øke trafikksikkerheten. 15

16 Forslag nr.74. Sagene Venstre. S 10, L 28 Tillegg, nytt pkt Montere sykkelstativer på bussene som går mellom byen og marka, og gjøre det gratis å ta med sykkel på slike busser. Forslag nr.75. Innstilles S 10, L 29, nytt kulepunkt -At Oslo skal delta i EU-programmet Nordiske sykkelbyer Forslag nr.76. Sagene Venstre S 10, L 37 Endring, redaksjonelt Endre første setning til Det er i perioder høy luftforurensing i Oslo, Forslag nr.77. til fordel for forslag 76. S 10, L 37 Endre til luftkvaliteten i Oslo er i perioder svært forurenset, og.. Forslag nr.78. Oslo Unge Venstre, S. 10 L. 46 Nytt kulepunkt Type Forslag: -Innføre bilfrie dager i de hardest rammede områdene, under de verste periodene. Forslag nr.79. Odd-Einar Dørum S. 10 L. 46 Nytt kulepunkt Type Forslag: - legge til rette for datokjøring på dager med høy luftforurensning Forslag nr.80. Type Forslag: Odd-Einar Dørum S. 10 L. 46 Nytt kulepunkt - arbeide for at nasjonale miljøavgifter på transport rammer no2-utslipp hardere enn i dag 16

17 Forslag nr.81. Sagene Venstre S 11, L 15 Utrede bruk av solenergi og solvarmeanlegg i Oslo. Forklaring: Vi er ikke sikker på om solenergi og solvarme er den beste løsningen i Oslo. Forslag nr.82., se forslag 82B. S 11, L 27, nytt kulepunkt -etterstrebe at alle nye hus i Oslo skal være passivhus Forslag nr.82b Styret Innstilles S 11, L 27, nytt kulepunkt etterstrebe at alle nye hus i Oslo skal være energiklasse A Forslag nr.83. Forslagstiller: Håkon Skoge S. 12 L. 1 Den kreative byen endres til Den skapende byen Kreativitet er kun en egenskap og tilstand. Oslo Venstre vil mer enn det med en politikk for et Oslo som den skapende byen. Teksten under kan beholdes. Forslag nr.84. Carl Johan Støylen, se forslag 84B. S 12, L Endre punktet til sikre en bredbåndshastighet, med minimum 16 Mbit/s eller høyere innen 2015 samt legge til rette for et fremtidig bredbånd med 100 Mbit/s hastighet Hastighet for datanett måles ikke i m/bit men i Mbit/s, altså feil uttrykk! I dag med fiberforbindelser oppnås høye hastigheter opptil 400Mbit/s For KabelTV fås hastigheter opp til 70Mbit/s og med ADSL over kopper fås hastigheter opp til 16Mbit Altså å kreve minimum 100 Mbit/s som et minimum for alle husstander i Oslo vil bety at vi må legge inn fiber til alle innen 2015 noe som ikke vil være teknisk gjennomførbart på så kort tid. Forslag nr.84b Styret S 12, L 26, redaksjonelt Endres til Mbit/s 17

18 Forslag nr.85. Sagene Venstre S 12, L stryk punktet Forklaring: Punktet er for lite ambisiøst slik det står nå, men vanskelig å generalisere eller sette fornuftige konkrete mål. Alle husstander i Oslo har per i dag tilgang på bredbåndstilknytning. Forslag nr.86. Ingeborg Kjos Innstilles S.12 L at mer av pengene fra Innovasjon Norge blir kanalisert der næringslivet finnes i Oslo-området endres til at Innovasjon Norge skal distribuere midlene sine til de beste tiltakene, uavhengig av hvor de måtte finne sted. Selv om det kan hende at mange av de beste ideene befinner seg i Oslo (gitt at hver fjerde bedrift finnes her), så er det mest rettferdig at Innovasjon Norge gir pengene til de beste ideene uavhengig av hvor de oppstår, og hvor det blir kan ingen vite på forhånd. Forslag nr.87. Toril Berge, se forslag 86. S.12 L.41 Redaksjonelt - Tillegg der store deler av næringslivet Det er jo næringsliv andre steder også. Forslag nr.88. Christian Herzog, se forslag 88B. S.12 L.47 tillegg på slutten av setningen, blant annet gjennom å tilby kurs i selvstendig næringsdrivendes rettigheter og i å skrive selvangivelse for selvstendig næringsdrivende. Mange kunstnere er selvstendig næringsdrivende, men har problemer med selvangivelsen og kjenner ikke sine rettigheter når de er syke eller lignende. Forslag nr.88b Styret Innstilles S.12 L.47 tillegg på slutten av setningen -tilby kurs i selvstendig næringsdrivendes rettigheter og i å skrive selvangivelse for selvstendig næringsdrivende. 18

19 Forslag nr.89. S 12, L 48, nytt kulepunkt -Øke Innovasjon Norges overføring fra Nærings- og Handelsdepartementet Forslag nr.90. S 12, L 48, nytt kulepunkt -Styrke Innovasjon Norges ordning Landsdekkende etablererstipendordning Forslag nr.91. S 12, L 48, nytt kulepunkt Omregulere 1. etasjer, i sentrum og sentrumsnære bydeler, fra bolig til næringsareal der grunneier ønsker det, og det er hensiktsmessig Forslag nr.92. Haakon Skoge S. 12 L Kunstnerbyen (overskrift) Oslo er kunstnerby nr én i Norge; med et internasjonalt tilsnitt! Med landets største andel av frilanskunstnere vil Oslo Venstre legge forholdene mest mulig til rette for at disse miljøene sammen med kulturlivet for øvrig kan skape videre kulturblomstring i Tigerstaden. Venstre vil Styrke kunstnerens rolle som fri og selvstendig næringsdrivende (Flyttes fra S.12 L 47). Videreutvikle gode og forutsigbare støtteordninger for frilanskunstnere og ensembler Forslag nr.93. Vestre Aker Venstre, se forslag 93C. S.13 L.10 Nytt avsnitt med overskrift: Utelivsnæringen Utelivsnæringen er en viktig næring i enhver storby. Oslos restauranter og utesteder er en viktig del av det som gjør Oslo til en attraktiv by. Venstre vil: Søke om å få innføre en prøveordning med differensiert skjenketid, med mulighet for at noen utesteder kan holde åpent etter kl 3 At skjenkebevilling skal være lett å få, og lett å miste Legge til rette for mer uteservering for kafeer og restauranter på torg og plasser Tillate forbruk av alkohol i parker Utleie av griller i parker om sommeren så man slipper å bruke miljøfiendtlige engangsgriller Forby bruk av engangsgriller i parker 19

20 Forslag nr.93b Oslo Unge Venstre, se forslag 93C. S.13 L.10 Nytt avsnitt med overskrift: Utelivsnæringen Utelivsnæringen er en viktig næring i enhver storby. Oslos restauranter og utesteder er en viktig del av det som gjør Oslo til en attraktiv by. Venstre vil: Søke om å få innføre en prøveordning med differensiert skjenketid, med mulighet for at noen utesteder kan holde åpent etter kl 3 At skjenkebevilling skal være lett å få, og lett å miste Legge til rette for mer uteservering for kafeer og restauranter på torg og plasser Tillate forbruk av vin og øl i parker Etablering av fellesgriller i parker om sommeren så man slipper å bruke miljøfiendentlig engangsgriller Forslag nr.93c Styret S.13 L.10 Nytt avsnitt med overskrift: Utelivsnæringen Utelivsnæringen er en viktig næring i enhver storby. Oslos restauranter og utesteder er en viktig del av det som gjør Oslo til en attraktiv by. Venstre vil: Åpne for at noen utesteder kan holde åpent etter kl.0300 Legge til rette for mer uteservering for kafeer og restauranter på torg og plasser Tillate vin og øl i parker Bedre samarbeid med politiet for å stenge steder som ikke driver lovlig. Halvere saksbehandlingstiden i næringsetaten knyttet til behandling av skjenkeløyver. Forslag nr.94. Sagene Venstre Innstilles S 13, L Stryk setningen Forslag nr.95. Daniel Heggelid-Rugaas og Oslo Unge Venstre S 13, L Endre punktet til legge til rette for at alle institusjonene for forskning og høyere utdanning i Oslo kan styrke sine posisjoner, både nasjonalt og internasjonalt Forslag nr.96. Guro Svenkerud Fresvik S13, L25 tilleggsforslag blant annet ved å styrke arbeidet i prosjektet Studenthovedstaden. 20

21 Forslag nr.97. Guro Svenkerud Fresvik S 13, L 36 tilleggsforslag Arbeidet med å profilere Oslo som studentby trenger et løft. Forslag nr.98. Sagene Venstre Innstilles S 13, L 36 Oslo må ta sitt ansvar som vertskommune Forslag nr.99. Sagene Venstre S 13, L 39 Tillegg, nye pkt *Utarbeide en helhetlig studentpolitikk for Oslo, *Støtte kulturaktiviteter av og for studentene Forslag nr.100. S 13, L Stryk linje 40 og 41. Forslag nr.101. Guro Svenkerud Fresvik Innstilles uten treningssenter. S 13, L 47 tillegg, nytt pkt stille seg positiv til etablering av nytt studentservicesenter og treningssenter i sentrum i regi av studensamskipnaden. Forslag nr.102. Jarl W. Alnæs S.14 L.7 Kulepunktet strykes Forklaring: Det er allerede et problem med stor gjennomtrekk i befolkningen i Oslo indre øst. Dette vil bare forsterke det. Forslag nr.103. Toril Berge Redaksjonelt S.14 L.11 Redaksjonell skrivefeil (festlig nok..) skolepolitiikk endres til skolepolitikk 21

22 Forslag nr.104. Sagene Venstre S 14, L 31 Tillegg, nytt pkt Timeplanfeste elevsamtaler Forslag nr.105. Oslo Unge Venstre, Vestre Aker Venstre S.14 L.31 innføre en trainee-ordning i osloskolen for studenter med mastergrad som vurderer å bli lektorer Forslag nr.106. Oslo Unge Venstre, Vestre Aker Venstre S.14 L.49 Legge til rette for at lærere i grunnskolen spesialiserer seg på å undervise ett trinn Forslag nr.107. Oslo Unge Venstre S.14 L.50 Prioritere høy lærertetthet og små klasser i de nederste trinnene, og på skoler med mange fremmedspråkelig Forslag nr.108. Type Forslag: Oslo Unge Venstre S. 15 L. 5 etter Styrke opplæringen i basisfagene. Styrke opplæringen i basisfagene: Matematikk, norsk, engelsk og samfunnsfag Forslag nr.109. Daniel Heggelid-Rugaas S 15, L 6 Legge til og gi elevene tilbud om flere fremmedspråk enn i dag etter punktet Forslag nr.110. Oslo Unge Venstre S. 15 L. 6 Type Forslag: Innføre et andre fremmedspråk fra mellomtrinnet, samt styrke ikkeeuropeiske språkfag som kinesisk mandarin, japansk og arabisk. 22

23 Forslag nr.111. St.Hanshaugen Venstre S.15 L.6 Behandling: Vedtatt tilby flere fremmedspråk til elevene enn hva vi har i dag. Forslag nr.112. Nordre Aker Venstre S 15, linje 6 innføre et valgfritt andre fremmedspråk fra mellomtrinnet, samt legge til rette for et valgfritt praktisk estetiske fag. Begrunnelse: Barn har ulike evner og interesser. Venstre bør gå i front for å gi elevene i skolen større valgfrihet. For noen elever vil enda et teorifag medføre økt risiko for skoletretthet. De praktisk estetiske fagene bør få større fokus i skolen, for disse fagene kan bidra til et mer variert og inspirerende skoletilbud. Det kan arbeides tverrfaglig med de praktisk estetiske fagene, gjerne i tilknytning til basisfagene matematikk, norsk, språkfag og ikt. Forslag nr.113. Sagene Venstre Redaksjonelt S 15, L 8 Fjerde klassetrinn I dag ligger svømmeundervisningen til fjerde klassetrinn, og dette står i kunnskapsløftet. Forslag nr.114. Daniel Heggelid-Rugaas S 15, L Stryke hele punktet Forslag nr.115. Bjørn Smestad S.15 L Hele punktet strykes Å fjerne eksamener er ikke opp til den enkelte kommune/fylke. 23

24 Forslag nr.116. Carl Johan Støylen S 15, L Endre punktet til opprettholde sidemålsundervisning i videregående opplæring men gjøre den til et valgfritt fag med avsluttende eksamen og egen karakter i faget Obligatorisk sidemålsundervisning bør revurderes i sin helhet om det skal bli et valgfritt fag på lik linje med andre språkfag. Det bør da være en avsluttende eksamen og egen karakter i faget på lik linje med andre språkfag. Det ville være urettferdig for de som ønsker å ta sidemål med eksamen og karakter og ikke kunne få dette. Forslag nr.117. Type Forslag: Oslo Unge Venstre S. 15 L. 13 Nytt kulepunkt - Åpne for nivådeling av klasser fra ungdomsskolen av i fag for dette kunne vært hensiktsmessig, som matte, naturfag eller engelsk. Forslag nr.118. Bjørn Smestad S.15 L. 22 Hele punktet strykes Retten til tilpasset opplæring er godt kjent, og blir uansett ikke et mer reelt tilbud om det blir bedre kjent. Det er i stor grad et ressursspørsmål. Forslag nr.119. Frogner Venstre S.15 L.23 legge til med pedagoger Vi mener det er viktig at det er pedagoger som yter leksehjelp dersom den skal være i offentlig regi. Forslag nr.120. Bjørn Smestad S.15 L. 24 har norskspråklig bakgrunn endres til kan norsk godt nok til å få godt utbytte av undervisningen Norskopplæringen bør styrkes for de som har behov for det, ikke på basis av bakgrunn. 24

25 Forslag nr.121. Oslo Unge Venstre, Vestre Aker Venstre S.15 L.31 prioritere spesialopplæring i de laveste trinnene, ha lavere terskel for å bruke spesialpedagoger og kun bruke faglærte spesialpedagoger Forslag nr.122. Oslo Unge Venstre, Vestre Aker Venstre S.15 L.31 gratis sommerskole for barn med store språklig utfordringer, også før 1. trinn Forslag nr.123. Jarl W. Alnæs S.15 L.43 Åpne for prøvetid for lærlinger med opplæringsrett for ungdom Forklaring: Unge lærlinger er et uklart og misvisende begrep i denne sammenhengen. De det gjelder er ungdom med opplæringsrett. Det er mulig med prøvetid for de som ikke lenger har ungdomsrett eller er voksne. Forslag nr.124. Daniel Heggelid-Rugaas og Oslo Unge Venstre S 16, L 5 Nytt punkt: at Oslo kommune skal vurdere å gi oppstartstilskudd til nye lærebedrifter Forslag nr.125. Oslo Unge Venstre, Vestre Aker Venstre innstilt S.16 L.12, uten å øke den totale rapporteringsmengden til lærere Forslag nr.126. Bjørn Smestad S.16 L. 13 Hele punktet strykes Lærerne bør bruke krefter på konstruktive tilbakemeldinger til elevene, ikke karakterer. 25

26 Forslag nr.127. Grorud Venstre S.16 L.13 Stryke kulepunkt. Vi trenger ikke karakterer i barneskolen. Det vi trenger er bedre vurderingspraksis med mer meningsfulle tilbakemeldinger. Forslag nr.128. Oslo Unge Venstre, substituært for dissens S. 16 L Type Forslag: søke om forsøksordning med karakterer i sjuende klasse. Endres til: Sette strenge krav til lærer I forhold til evaluering av elev i mellomtrinnet. Både elev og foresatte skal ha krav på en gjennomført, konkret evalering av elevs styrker, behov og forbedringspotensiale. Forslag nr.128b Oslo Unge Venstre, dissens fra Julianne Ferskaug og S. 16 L Type Forslag: Dissensen fra programmet opprettholdes. Forslag nr.129. Daniel Heggelid-Rugaas S 16, L Punktet endres til at skolene legger til rette for at elevene regelmessig kan gi tilbakemeldinger på læringsmiljøet Forslag nr.130. Oslo Unge Venstre, Vestre Aker Venstre S.16 L.21 (kan også legges til S.17 L.31) at elever i ungdomskolen og videregående skal få evaluert sine lærere og undervisning anonymt Forslag nr.131. Sagene Venstre S 16, L 30 Årvoll, i Kværnerbyen og på Prior-tomta på Lillo. 26

27 Forslag nr.132. Vestre Aker Venstre S.16 L.33 nytt punkt Bygge ny skole på Storebrand- og HTK-tomtene ved Gressbanen på Holmen. Dette er de eneste tomtene (de henger sammen) i Vestre Aker som egner seg til formålet. Vestre Aker har stort behov for økt skolekapasitet. Forslag nr.133. Ida Solheim S.16 L.38 (nytt punkt) sikre både elever og lærere et trygt fysisk arbeidsmiljø ved å tilby kabler til Internett-oppkopling istedenfor trådløst nettverk Eloverfølsomhet utvikles etter overeksponering for elektromagnetiske felt. Det ligger derfor et stort ansvar på skoleeiere som innfører trådløst nettverk i stor stil, slik som utdanningsadministrasjonen i Oslo gjør. Det er en misforståelse at dette gjelder bare noen få elever. Det gjelder faktisk både barn og voksne, og det gjelder flere og flere etter hvert som tiden går og folk eksponeres mer og mer. Det finnes allerede elever og lærere som blir syke av å ha trådløst nettverk i klasserommet. Før-var-prinsippet må derfor gjelde, og da må tilknytningen til Internett gå via kabler og ikke gjennom lufta. Merk at elektromagnetisk stråling regnes som en miljøbelastning innen byggebiologi. Forslag nr.134. Sagene Venstre S 16, L 49 Praktisere et føre-var-prinsipp ved å redusere unødvendig stråling i og ved skolebygg. Forslag nr.135. Daniel Heggelid-Rugaas og Oslo Unge Venstre S 17, L 20 Nytt punkt: sørge for å lette overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring, blant annet gjennom obligatoriske kartleggingssamtaler ved skolestart og bedre utveksling av informasjon om ungdommene mellom nivåene. Forslag nr.136. Sagene Venstre S 17, L 20 tillegg, nytt pkt Styrke samarbeidet mellom skole og hjem også i den videregående opplæringen. 27

28 Forslag nr.137. Christian Herzog S.17 L.41 innføre søskenrabatt i SFO SFO er en stor kostnad å bære for de som har flere barn i skolealder. Forslag nr.138. Grorud Venstre S.17 L.44 Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til barn og ikke et oppbevaringssted. Høy kvalitet kan kun oppnås ved at det satses på personalets kompetanse og rekruttering av flere førskolelærere i barnehagen. Oslo Venstre bør være klar på hva vi mener med høy kvalitet og vi bør kunne si hvordan oppnå kvalitet i barnehagen. Det er først og fremst ved å satse på førskolelæreren og personalets kompetanse at vi kan oppnå og tilby barnehager av høy kvalitet. Småbarnsforeldre og førskolelærere som leser Venstres valgprogram bør ikke være i tvil om hva Venstre mener om barnehagen. Forslag nr.139. Grorud Venstre S.17 L og S.18 L.1-16 Tilleggs- og endringsforslag Venstre vil: - øke pedagognormen, minst 50% av barnehagens personale skal ha førskolelærerutdanning - sørge for at vi får flere utdannede førskolelærere, blant annet ved å utvide tilbudet om etter- og videreutdanning - sikre kompetanseheving for alle ansatte i barnehagen og språkopplæring av ansatte med dårlige norskkunnskaper - stille strengere krav til vandelsattest for de ansatte i barnehagene - at det arbeides systematisk for å få ned sykefraværet i barnehagene - den enkelte barnehage gis tillit til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil - sørge for mangfold og valgfrihet i barnehagetilbudet og gi rom for mer variert barnehageutbygging med ulike alternative barnehager - at arial- og bemanningsnormen overholdes og at utvidelsen av barnegrupper begrenses - ha full likestilling av kommunale og private barnehager - sikre full barnehagedekning ved å legge til rette for økt etablering av kommunale barnehager, private barnehager og familiebarnehager - sørge for tilstrekkelig deltidsbarnehageplasser og et fleksibelt tilbud til foreldre som ikke ønsker en ordinær barnehageplass - utvide tilbudet om fleksible åpningstider i barnehagene kombinert med regler om maksimal oppholdstid, for å lette hverdagen til foreldre med skift- eller turnusarbeid - styrke tilbudet av barneparker og åpne barnehager - overføre ansvaret for de gamle barneparkene til bydelene, oppgradere dem og gjøre dem om til moderne lekeplasser i parkene de ligger i - innføre et mer rettferdig og mindre byråkratisk inntakssystem som omfatter alle offentlige finansierte barnehageplasser 28

29 - at tilbud om barnehageplass blir gitt fortløpende gjennom hele året - sikre søsken plass i samme barnehage - sikre at alle har råd til å velge barnehage for sine barn gjennom differensiere barnehagepriser etter foreldres inntekt - gi gratis kjernetid til utvalgte grupper som virkemiddel i integreringen Norske barnehager har den laveste pedagognormen i Norden og ligger langt under hva som er vanlig i våre naboland. Situasjonen er mer dramatisk ettersom mange som arbeider som pedagogiske ledere i barnehagen mangler formell pedagogisk utdannelse. I alt mangler det ca. 960 førskolelærere i Oslobarnehagene. Mange barnehager mangler helt kvalifisert personal. Stor gjennomtrekk av personale og høyt sykefravær er et stort problem i mange av byens barnehager. Andreutkastet sier mye om et fleksibelt tilbud for foreldre, men lite om hvordan oppnå reell kvalitet, sikre de menneskelige ressursene eller hvordan legge til rette for mangfold i det pedagogiske tilbudet. Barnehagens indre kvalitet kan kun oppnås ved at det satses på fagkompetanse og stabilt personell til beste for barn. Oslo trenger at det satses på et mer mangfoldig barnehagetilbud der alle førskolelærere får mulighet til å bruke sin utdanning og spesialkompetanse. På den måten kan yrket gjøres mer attraktivt for flere kvinner og menn. Andelen små barnehager og barnehager med alternativ pedagogikk, som for eksempel frilufts og naturbarnehager forsvinner fra Oslo i stort tempo til fordel for store basebarnehager av tvilsom kvalitet. Mange førskolelære og fagfolk er kritisk til dette og har beskrevet utviklingen som et sosial eksperiment vi ikke vet konsekvensene av. Venstre bør vise at vi lytter til fagfeltet og tar førskolelærere på alvor. I likhet med skolen bør derfor også barnehagene gis større frihet til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil. Dette vil også gi foreldre reell valgfrihet til å velge barnehage av god kvalitet til sine barn. Med økt fagkompetanse i barnehagen vil barnehagen også være bedre rustet til å fange opp barn i utsatte livssituasjoner. Disse kvalitetskriteriene bør derfor listes opp først. Forslag nr.140. Oslo Unge Venstre, Vestre Aker Venstre S.18 L.17 Kartlegge språkferdigheter til alle barn før de begynner på skolen, og tilby ekstra undervisning, deriblant sommerskole, til elever med spesielt dårlig språkferdigheter Forslag nr.141. Christian Herzog S.18 L.37 nytt punkt støtte initiativet om å øke tippemidlene til den kulturelle skolesekken og møte en slik økning med en tilsvarende økning av ressurser til administrasjon av ordningen i Oslo. Potten fra tippemidlene til å bruke på kunstnere i den kulturelle skolesekken er ikke økt eller indeksjustert på flere år. Derimot har kunstnernes honorarer naturlig nok økt. Oslo Venstre bør støtte det initiativet som finnes for å få til en justering av disse midlene og å følge opp med lovnad om å møte en slik økning med en tilsvarende økning av ressurser til administrasjon av ordningen i Oslo. Dette fordi den kulturelle skolesekken er det kanskje viktigste kulturtiltaket for barn og unge. Mange får kulturopplevelser som de ellers aldri ville fått. 29

30 Forslag nr.142. Marius Gisvold, Odd-Einar Dørum, se forslag 142B. Side 18, linje 44 sommer og vinter, herunder flere isflater både for fri skøytelek og bandy Forslag nr.142b Styret Side 18, linje 44, nytt kulepunkt Flere isflater for fri skøytelek og bandy. Forslag nr.143. Marius Gisvold, Odd-Einar Dørum, se forslag 144 Side 19, linje 1 og begge kombinasjonsanleggene kunstgress/is på Gressbanen Fase 2. Forslag nr.144. Odd-Einar Dørum Side 19, linje 1 Fullføre det andre kombinasjonsanlegget kunstgress/is på Gressbane Fase 2 Forslag nr.145. Bjørn Smestad Redaksjonelt S.19 L. 8 Redaksjonelt Sonia Hennies ishall endres til Sonia Henies ishall Forslag nr.146. Bjørn Smestad Redaksjonelt S.19 L. 9 Redaksjonelt Nordtvedt Gård endres til Nordtvet Gård Det er denne stavemåten både bydelen og rideskolen bruker. Forslag nr.147. Type Forslag: Oslo Unge Venstre S. 19 L. 11 Nytt kulepunkt - Søke om en prøveordning for profesjonelle konkurranser innen fullkontaktskampsporter. 30

31 Forslag nr.148. Vestre Aker Venstre S.19 L.49 etablere et Wergelands-senter i "Grotten" i Wergelandsveien før grunnlovsjubilieet i Forslag nr.149. S 19, L 50, nytt kulepunkt -Fremme Oslos kulturtilbud og kunstnere internasjonalt Forslag nr.150. Grorud Venstre S.20 L.23 / nytt kulepunkt sikre driften og legge til rette for utvidelse av åpningstidene av Steinbruddet kulturkafe Steinbruddet er en viktig møteplass og formidler av kultur i Groruddalen. Forslag nr.151. Marius Gisvold, Odd-Einar Dørum Side 20, linje 41 Det er en ressurs at mange innbyggere i Oslo har en internasjonal bakgrunn. De tre viktigste veiene til god integrering går gjennom skolen, breddeidretten og arbeidslivet. Forslag nr.152. Oslo Unge Venstre S. 20, L. 50 Type Forslag: innføre prøveordning med sjakk i skoler med høy andel av elever med minoritetsbakgrunn Forslag nr.153. Frogner Venstre S.21 L.32 Strykingsforslag Stryke punktet vedr. godkjenning av utdanning Dette er et statlig anliggende og bør fortsette å være det. Alle med samme utenlandske utdanning har rett til lik behandling av kvalifikasjonene uavhengig av hvor de søker. Denne rettigheten er sikret gjennom internasjonale avtaler: Godkjenning av utenlandsk utdannelse er regulert gjennom Lisboakonvensjonen. Norsk lovverk er tilpasset denne konvensjonen. I Norge er det NOKUT som har myndighet til å gi generelle godkjenninger av utenlandsk høyere utdanning. Lisboakonvensjonen sikrer også at utdanninger gir adgang til høyere utdanning i et UNESCO-land gir generell studiekompetanse i Norge. 31

32 Forslag nr.154. Nordre Aker Venstre til fordel for 183 Side 21, nye linjer fra linje 51 Personer med nedsatt funksjonsevne skal tildeles nok hjelp slik at aktiv deltakelse i samfunnet er mulig. det skal legges stor vekt på brukermedvirkning og den som ønsker og kan benytte seg av det, skal kunne velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Sikre gode støttekontaktordninger som gjør det lettere for barn og unge med nedsatt funksjonsevne å kunne delta på ulike fritidsaktiviteter. Forslag nr.155. Bjørn Smestad og Espen Ophaug her, se forslag 176. S.21 L. 51 følge opp Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd ( ) med en evaluering og påfølgende ny handlingsplan, hvor det spesielt legges vekt på tiltak for å motarbeide dobbel diskriminering Dobbel diskriminering er for eksempel at homofile innvandrere kan oppleve diskriminering som innvandrere i det norske samfunnet og diskriminering som homofile blant innvandrerbefolkningen. Forslag nr.156. Jarl W. Alnæs, Odd-Einar Dørum S.22 L.13 nytt kulepunkt: Arbeide for at politiets ordenstjeneste (gateinnsats) får en god karrierevei både når det gjelder lønn og kompetansebygging. Forslag nr.157. S 22, L Forslag nr.158. Jarl W. Alnæs, Odd-Einar Dørum første kulepunkt er innstilt, andre kulepunkt er avvist. S.22 L.15 nye kulepunkter: Arbeide for å bruke politireserven for å forsterke politiets ordenstjeneste, spesielt i helgene. Målet må være en dobling av innsatsen. Bruke kommunalt ansatte nærmiljøvakter i utsatte områder og i tidsavgrensede perioder der disse kan skape trygghet ved sitt nærvær. 32

33 Forslag nr.159. Grorud Venstre S.22 L.53 / nytt kulepunkt styrke fagkompetansen i barnehagene slik barnehagen vil være bedre rustet til å fange opp barn i utsatte livssituasjoner Forslag nr.160. Guro Fjellanger til fordel for 161 og 173 S.23 L.5-6 Alle som trenger pleie, omsorg eller praktisk bistand skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at både eldre og andre brukere har ulike ønsker og behov Begrunnelse: Praktisk bistand er en viktig del av hjemmetjenesten, og brukerne er ikke bare eldre mennesker, men mennesker i alle aldre, sjøl om eldre er i flertall. Gjelder også punktet under Forslag nr.161. Guro Fjellanger S.23 L.18 la eldre og andre brukere selv kunne. Forslag nr.162. Toril Berge S.23 L.19 Endring 350 endres til 1000 Ca 1000 er det planer og prosjekter på. Forslag nr.163. Bjørn Smestad Redaksjonelt S.23 L. 22 Redaksjonelt det endres til de Forslag nr.164. Toril Berge S.23 L.47 politiet og helsevesenet, for å fjerne De byene som har lykkes med å fjerne åpne omsetningssteder, setter inn helsevesen, politi og sosialtjenester på en gang. Det bør også være Venstres strategi. 33

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015

Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015 Oslo SVs program for bystyreperioden 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 6 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 10 EN GOD OG TRYGG OPPVEKST

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram Oslo Arbeiderparti Innhold Innledning 4 Vår felles by 5 Skape og dele 8 Kvalitet for alle elever 10 Et løft for yrkesfagene 12 Norsk som felles

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for framtida... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag Stortingsvalgprogram 2013-17 Landsstyrets innstilling 10. mars 2013 Vedlagt er landsstyrets innstilling til samtlige endringsforslag til programkomiteens utkast 2 til Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET...

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET... INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 FRIHET FOR ALLE MENNESKER... 4 MANGFOLD... 5 LIKE MULIGHETER... 5 SOLIDARITET... 5 ET SAMFUNN I ØKOLOGISK BALANSE... 6 Å SKAPE OG DELE... 6 DEMOKRATI BETYR FOLKETS

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer