Bybarna fortjener en strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bybarna fortjener en strategi"

Transkript

1 Bybarna fortjener en strategi De fleste politikere og ledende fagfolk er i dag enige om at byene våre må fortettes. Med gode grunner: energisparing, effektivisert transport, intensivert byliv. Men er det plass til alle i den tette byen? Hva med barna? Bård Isdahl er sivilarkitekt og seniorrådgiver i Norsk Form. 24 Plan 5/2007 Av Bård Isdahl Ja, selvfølgelig skal barna med, heter det i politiske erklæringer og dokumenter av det prinsipielle slaget. «Mange mener at drabantbyer og småhusområder i storbyenes ytterområder og nabokommuner gir bedre oppvekstmiljø for barn», kan vi lese i Storbymeldingen 1. «Likevel bor mange barn og unge i de tette deler av byene. God bypolitikk og byplanlegging har en klar utfordring: å legge til rette for et godt oppvekstmiljø. Dette må gjøres gjennom å kombinere intens arealutnyttelse med at de fleste boligområder i byene bør være brukbare for barnefamilier.» Men i siste setning ligger et forbehold. Det står at de fleste (ikke alle) boligområder bør (ikke skal) være brukbare for barnefamilier. Det bygges nå flere boligprosjekter i Kvadraturen i Oslo, et rent forretnings- og institusjonsstrøk med biltrafikk i alle gater. Her avstår Plan- og bygningsetaten fra et krav om tilrettelegging for barn. Boligprosjektene domineres av småleiligheter uten nevneverdige felles oppholdsarealer på bakken, uten trafikkfrie forbindelser til parkområder, barnehager og skoler i nærheten. Med den konsekvensen at beboere i Kvadraturen som blir gravide, må forberede seg på å si farvel til strøket. Og at Kvadraturen utvikler seg som et boligmiljø hovedsakelig for mennesker i den såkalte etableringsfasen og middelaldrende som har søkt seg til sentrum etter at ungene forlot redet. Urban annensortering? På spørsmål om hvorfor de bor i Oslo indre by, svarte 10 par med barn nylig: kort vei til arbeidsplassen, kort vei til butikker, service og kultur pluss de voksnes sosiale nettverk 2. Noen få var inne på at bymiljøet også kan ha sine kvaliteter for barn. Et klart flertall mente at det går bra å bo med barn i sentrum inntil skolealder, deretter er det best å flytte ut, primært pga. boliganleggets omgivelser, sekundært pga. boliganlegget selv. Av de 10 hadde 8 par små barn. Alle disse regnet med å bli boende i bykjernen til det eldste barnet skulle begynne på skolen. Dette er utsagn som går igjen i lignende undersøkelser. Og begrunnelsene som ser ut til å opptre hyppigst, er biltrafikk (påkjørsler og forurensing), kriminalitet, rusmiljøer, knappe uteområder med skrøpelige lekemuligheter, dessuten mangel på familieleiligheter til en overkommelig pris. Men under slike problemer ligger et annet spørsmål: Forutsatt at biler og banditter er parkert, at lekeområder og leiligheter er store nok har barnefamilier likevel noen særlig glede av å bo i en storby? Voksne som lever sammen med ett eller flere barn, har vel ikke anledning til stadig å dyrke venner som bor på den andre siden av byen eller besøke stamkafé, treningssenter, sjakk-klubb og spansk-kurs langt utenfor nabolaget? Det er vel slik at den typiske byboerens mangslungne sosiale nettverk ikke har noe selvfølgelig tyngdepunkt i nærmiljøet, mens kretsingen rundt lekeplasser, skole og barnehage, strøksnære servicetilbud og kulturelle aktiviteter får barnefamilier til å vende ryggen mot resten av byen?

2 Et slikt syn på urbanitet har ikke bare taleføre representanter blant samfunnsforskere 3 og offentlige debattanter. Vi finner denne oppfatningen også hos en del boligutbyggere og deres medspillere blant eiendomsmeglere, arkitekter, byplanleggere om ikke alltid uttalt, så i alle fall praktisert. Men påstander om at et liv med barn i beste fall tilhører den urbane annensortering, er påstander som blir motsagt av det virkelige livet. Det finnes talløse eksempler på at småbarnsforeldre leser aviser på kafé, at aleneboere er aktivister i beboerforeningen der de også kan finne en kjæreste, at aleneforeldre går på byen i perioder uten barn, at barneforeldre går på tangokurs på den andre siden av byen. Byen trenger barn Selv om kjernefamilien ikke lenger er det selvfølgelige mål i enhver boligkarriere, fortjener familier med barn en selvfølgelig plass i den tette byen. Oppvekst i et sosialt miljø med mange valgmuligheter styrker individualitet og toleranse. I Storbymeldingen heter det: «Nyere forskning viser at barn har mange fordeler ved å vokse opp i et mangfoldig bymiljø. Å leve med og måtte samarbeide med mennesker som er annerledes enn deg selv, gir viktig lærdom. Du får en kompetanse som er viktig for å møte livet og ikke minst det moderne arbeidslivets krav.» Uten barna og deres foreldre som kultur- og kontaktskapere blir byorganismen ikke komplett. Et av dagens store byspørsmål er bevaring av sosialt og etnisk mangfold. Skal noen lykkes i å utvikle reelle sosiale fellesskap, så er det de som vokser opp sammen. Barn er stadig åpne for nye lekekamerater og danner en nøkkelgruppe i den etniske integrasjonen. Vi må legge til rette for gode og mange nok møteplasser med barn som deltakere, slik at dette fellesskapet skal kunne finne sted. I barnehager og skoler er integreringarbeidet godt i gang, mens mye gjenstår på barns fritidsarenaer. Rom for lek Dagens oppvoksende slekt tilbringer en vesentlig større del av hverdagen sammen med voksne enn tidligere, til tross for at den stabilt hjemmeværende mor er sjelden i dag (med markante unntak i noen grupper av innvandrere). Fra to- til og med niårsalderen går de fleste barn i barnehage, på skole og SFO. Det vil også si at barn i denne aldersgruppen vanligvis har anledning til å leke ute i nærheten av boligen først etter middagstid på hverdager, mens hele dagen kan være disponibel i helger og ferier. Fedme, sukkersyke og svakheter ved den motoriske utviklingen øker nå epidemisk blant barn og unge. Store deler av barns fritid tilbringes stillesittende foran en eller annen skjerm eller i en bil. Barns muligheter for fri aktivitet og lek har konsekvenser ikke bare for helsen, men for prestasjoner på skolen, barnas sosiale relasjoner til voksne og andre barn. Desto viktigere med et nærmiljø som gir attraktive alternativ til skjermene og frirom fra de voksnes kontroll. Fra 3 4 års alder våger barn seg utenfor gjerdet eller portrommet. Omtrent fra skolealder forstår de Hovedpostkontoret i Kvadraturen i Oslo blir boliger. Men hvor skal barna gjøre av seg? (Foto: Bård Isdahl) Plan 5/

3 Mor, far, barn med trafikkbarriere mellom lekeplassen og boligen. Fra Sagene i Oslo. (Foto: Bård Isdahl) 26 Plan 5/2007 hvorfor de ikke skal gå alene ut i trafikken, men først etter 10 års alder blir de modne nok til å ferdes i trafikken. Opp til 12 års alder bør lekeområdet ligge innenfor en radius på maksimum 200 m fra boligen. Barn i skolealder er en utsatt gruppe, de trenger større arealer i boligens nærhet enn alle andre aldersgrupper. For barn er hele byen et potensielt landskap for lek. Det er ikke vesentlig hvem som eier området de leker på, barn forholder seg til fysiske egenskaper og grenser, eventuelt også sosiale («hvem bor og bestemmer her?»). Flere undersøkelser av boligområder med forskjellig tetthet og bebyggelsestype påviser at arealer spesielt utformet for lek blir lite brukt. I stedet har barn en tendens til å oppsøke arealer for gang- og kjøretrafikk 4. Dette beror vel både på trafikkområdenes harde overflater (egnet for ball-lek, paradis osv.) og den fattigslige utformingen av de fleste lekeplasser. Trafikkregulering og parkeringspolitikk En by som Oslo inneholder et differensiert sett av offentlig tilgjengelige uteområder. Selv om løkkene er borte, finnes det varierte lekemuligheter i grønne lunger av ulike slag, i barnehager og skolegårder, på plasser og torg og parkeringsplasser som står tomme utenom arbeidstid. Men hvor mange fritt lekende barn ser man i slike områder? Hovedproblemet i Oslo sentrum er åpenbart ikke mangel på lekbare arealer, men trafikkbarrierene mellom dem og boligene. Så lenge bilene dominerer gatene, slipper ingen ansvarlige foreldre unger under tiårsalderen ut dit alene. Det er lenge siden sentrum i de største byene var trygge som lekeområder. I Oslo henger dette direkte sammen med at kommunen i over 25 år har pålagt alle utbyggere å sørge for parkering på prosjektenes egen eiendom i praksis i garasjeanlegg på kjellerplan eller inngangsnivå. Denne politikken har sine

4 utvilsomme administrative fordeler, f.eks. synkronisering av parkeringskapasitet med boligutbygging og dermed enklere kommunal koordinering av byutviklingen. Men den sprer trafikken rundt i sentrumsgatene. En konsentrasjon av parkeringen i færre og større, kommunalt planlagte garasjeanlegg vil gjøre det lettere å stenge av gater med lokaltrafikk og dermed legge et grunnlag for flere trafikkfrie områder. Å fjerne all bilkjøring til og fra boligene i en gate kan være nok til at barn kan leke der uten at foreldrene får hjertet i halsen. En annen viktig fordel med å kaste bilene ut av boligkjellerne er muligheten for grønne gårdsrom direkte på bakken og ikke på garasjetak. For ikke å snakke om at byggekostnadene for en garasjeplass i et stort parkeringshus er vesentlig lavere enn i kjelleren under et boliganlegg. I en funksjonsblandet bykjerne med kontorvirksomhet, kulturinstitusjoner, butikker og boliger om hverandre vil slike parkerings- og trafikkreguleringstiltak selvsagt alltid by på komplikasjoner. Oslo sentrum har allerede flere velfungerende strøk med gågater pluss et og annet gatetun med sterkt begrenset adgang for biler. Men det er selvsagt langt fra problemfritt å utvikle større og flere trafikkfrie områder. Når ett eller flere sentraliserte garasjeanlegg bygges i randen av et område, må samtidig parkeringsplassene knyttes til lokale boliger og arbeidsplasser via andelseier- eller leiekontrakter. For nye boligprosjekter må dette nødvendigvis kombineres med et forbud mot parkeringsanlegg på egen eiendom. Hjemmel finnes i gjeldende plan- og bygningslov, 69 pkt 4: «Ved vedtekt kan bestemmes at kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parke Ett av mange gårdsrom anlagt på taket av en garasje. Gøteborggata i Oslo. (Foto: Bård Isdahl) Plan 5/

5 Det går an å ta hensyn til barnas behov for trygge rom for lek, som her fra Pilestredet Park i Oslo, med «Den store dragen». (Foto: Bård Isdahl) 28 Plan 5/2007 ringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.» Men hva med de beboerne innenfor området som allerede sitter der med garasjeplass i kjelleren og skjegget i postkassen? Her vil eierne ha krav på erstatning for den investeringen som er gjort (og ny bruk må finnes for den tomme kjelleren, helst bruk som ikke skaper hyppig trafikk). Ønsker politikerne å bygge nye parkeringshus, må de dessuten være villige til å fatte vedtak om ekspropriasjon og riving på enkelte tomter. En stikkprøve Uten trygge lekemuligheter på offentlig areal er barna henvist til boliganlegget eller kvartalet der de bor. I fjor sommer gjorde jeg en undersøkelse av uterommene i tilknytning til 24 boligprosjekter i Oslo indre by alle nybygde eller under bygging 5. Jeg fant grovt sett følgende tendenser sammenlignet med tilsvarende boliganlegg på begynnelsen av nittitallet, den gang byggeboomen startet: Et fåtall av disse boliganleggene har trafikksikker gangforbindelse til et offentlig tilgjengelig leke- og oppholdsareal i nabolaget. Tettheten har økt. Andelen felles takterrasser på boligblokker har økt. Så godt som alle leiligheter har private balkonger eller terrasser. Men gårdsrommene er blitt trangere og mørkere. I de fleste gårdsrommene var det tilrettelagt for små barn med sandkasse, kanskje også en huske og et vippedyr. Gårdsrommene er dessuten oftest anlagt på terrasser over garasjeanlegg, bodanlegg og næringslokaler. Store arealer asfalt og betongheller, få jordhauger og trær. Dimensjonering av gårdsrom Mens småbarn kan trives på en takterrasse sammen med voksne, vil leken fra 3 4 års alder være knyttet til bakkeplanet. Derfor bør barns brukskrav legges til grunn for dimensjonering og utforming av gårdsrommet, eventuelt i kombinasjon med offentlig tilgjengelig trafikksikkert areal maks. 200 m borte. De minstekravene til uteareal som praktiseres i dag, refererer til prosjektets totale antall kvadratmeter boligareal eller bare antall leiligheter. Dette gjenspeiler ikke nødvendigvis barnas arealbehov: Et prosjekt med få, men store leiligheter kan slippe unna med et altfor knapt gårdsrom, og omvendt kan et stort antall småleiligheter bli pålagt et overdimensjonert gårdsrom. Ønsker man å legge til rette for flere barn i byen, bør minstekravene til areal på bakken heller referere til leilighetenes barnekapasitet ved at gjennomsnittlig boligstørrelse også inngår i beregningsgrunnlaget. I tillegg må voksnes behov for uteareal dekkes på balkonger, takterrasser og/eller bakkeplan 6. Bruksbaserte arealkrav må suppleres av krav om sol. Vanlig referansetidspunkt for solkrav, kl. 15 ved jevndøgn, passer for bybarnas hverdag. Men møtet mellom det vanlige teoretiske krav om direkte sollys på minimum 50 % av bakkearealet og dagens faktiske tetthetskrav, er meget ublidt. I Oslo indre by ligger nye boligprosjekter sjelden på en TU under 300 %. Med en så høy tetthet ser det ut til at bare spesielle varianter av lamell- og punkthusbebyggelse kan tilfredsstille solkravet. Er svaret da redusert tetthet eller redusert solkrav hvis det ikke kan dekkes i nabolaget? Inntil videre bygges det stadig tettere og dispenseres flittig.

6 Familieleiligheter til overkommelig pris Hvis myndighetene krever en anstendig standard for barna i uterommene i de nye prosjektene, kan dette bidra til at etterspørselen etter familieleiligheter tar seg opp blant de betalingsdyktige. Men dagens prisnivå ekskluderer barnefamilier med normal inntekt. I 1985 kostet en ny 50 kvadratmeters leilighet i Oslo indre by under 2 gjennomsnittlige årslønner mot over 6 årslønner i dag. Utbyggere melder at boliger over m 2 er lite salgbare. Arkitektene får bestilling på trerommere ned mot 40 m 2 og firerommere godt under 60 m 2. Av slikt blir det i beste fall familieleiligheter for gjennomtrekk. Bruktmarkedet viser heller ingen tegn på bedring. I byfornyelsen på 80-tallet ble gamle leiligheter slått sammen, i dag deles gamle leiligheter opp. Finnes det noen veier ut av dette uføret? Arealeffektive planløsninger kan gjøre hver kvadratmeter mer brukbar enn tilfellet er i de planmønsterne som dominerer i dag. For det første bør rommene utformes mer jevnstore mindre stue, større soverom. For det andre bør de fleste veggene bli lett flyttbare vi venter på de gode tekniske løsningene her. Dette er likevel detaljer i den store sammenheng. En rekke boligutbyggere hevder at de arbeider med å effektivisere produksjonen for å presse kostnadene 7. Men kostnadsreduksjon fører ikke nødvendigvis til prisreduksjon. Så lenge etterspørselspresset ikke avtar (for eksempel via et boligkrakk, som ingen ønsker) vil boligprisene knapt synke vesentlig. Dermed blir ikke større leiligheter omsettelige til overkommelige priser uten offentlige inngrep i det frie boligmarkedet. Disse spørsmålene har tilhørt det politiske tabuområdet siden iverksetting av de siste dereguleringstiltakene av boligmarkedet. Men i kommunevalgkampen kom spørsmålet om reguleringstiltak til syne nederst på dagsorden hos enkelte politikere. Og mye tyder på at temaet vil rykke oppover lista i årene som kommer. Strategi for barn i byen Kreftene som presser barnefamiliene ut av sentrum, er vesentlig sterkere enn dem som holder på barnefamiliene. Tilrettelegging for et godt oppvekstmiljø er et kommersielt lite interessant felt. Barnas interesser kan ikke overlates til en markedsbasert utbyggingsdynamikk. De må ivaretas gjennom offentlige prioriteringer. I dag er den offentlige og mediale oppmerksomheten rettet mot raske og kortsiktige endringer, mens byutvikling først og fremst handler om langsomme og langsiktige forvandlinger. Dagens investeringer i bymiljøet har konsekvenser for både våre barn, barnebarn og barnebarns barn. Bybarna dukker opp i den ene festtalen og stortingsmeldingen etter den andre. I praktisk politikk har de ingen egen strategi 8 eller en koordinert politikk for å gi barn en definert plass og rolle i bymiljøet. Man kan kanskje ikke vente annet fra et sektordelt statsapparat der på den ene siden Miljøverndepartement og Kommunal- og regionaldepartement ikke har noe tungt ansvar for barn, og på den andre siden Barne- og likestillingsdepartement og Barneombudet ikke har noen klar rolle i byutviklingen? Men hva med lover og virkemidler? I plan- og bygningslovens 69 pkt.1 heter det for eksempel at det i nødvendig utstrekning skal sikres «areal for tilfredsstillende oppholdssted i det fri for beboerne, herunder lekeplass for barn, og for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.» I denne overordnete paragraf klassifiseres tilsynelatende barn og kjøretøy som like viktige. Gjeldende normer, forskrifter og vedtekter ble stort sett utformet for mindre tette forhold enn dagens storbysentra og bør oppgraderes med barn i en framskutt posisjon. Det gjelder for eksempel en del av Husbankens veiledningsmateriale og MDs «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen». Den siste er vel det nærmeste vi kommer en statlig norm på dette området. En undersøkelse i et representativt utvalg kommuner 9 viser at retningslinjene har hatt en viss betydning i kommunenes arbeid, men anbefaler bl.a. en konkretisering av arealnormene og et krav om å dokumentere barn og unges arealbruk. En slik dokumentasjon kan gjøres ved hjelp av «Barnetråkk»-metoden, et web-basert kartleggingsverktøy for barn og unges registrering av egen bruk av utearealer 10. Barn og unge har også en talsperson som møter i faste kommunale utvalg for plansaker og skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt. En statusrapport for ordningen viser imidlertid at mange av barnerepresentantene mangler både tid og kompetanse 11. En rekke enkeltstående tiltak, altså, men ingen helhetlig strategi for de tunge tiltakene som er avgjørende for at barnefamilier skal bli boende i de største bysentrene. I politikken snakkes det mye om den vanskelige etableringen og driften av barnehager og skoler. Dette er likevel forholdsvis overkommelige offentlige oppgaver sammenlignet med trafikkregulering, endret parkeringspolitikk, strengere uteromskrav og tilrettelegging for familieleiligheter til akseptable priser. Rett før bladet gikk i trykken vedtok Bystyret i Oslo at minimum 50 prosent av alle nye leiligheter i indre by skal være over 80 kvadratmeter. Ingen boliger skal være under 40 kvadrat, mens bare 20 prosent skal være under 50 kvadratmeter. Begrunnelsen for vedtaket er bl.a. at det skal være mulig for folk å bli boende i indre by, også når de får barn. (Red.) Noter 1 Stortingsmelding nr.31, Storbymeldingen. Om utviklingen av storbypolitikk Isdahl: På taket, i gården, i parken. Kvalitetskriterier for uterom i tett by. Rapport, Norsk Form og Husbanken Schiefloe: Sosiale nettverk. Byliv og nærmiljø (Allforsk AVH, NTNU 1990), Pløger: Byens språk (Spartacus 2001) m.fl. 4 Halvorsen Thorén, Guttu og Pløger: Utemiljø i boligområder.bruk og betydning. En kunnskapsoversikt. NIBR-notat 1997:113, Guttu og Martens: Sentrumsnære byboliger. Survey til beboere i sju norske byer. NIBR prosjektrapport1998:10 m.fl. 5 Isdahl En beregningsmåte er utprøvet i Isdahl I hodet på utbyggerne. Samtaler med ni utbyggere av byboliger. Rapport, Norsk Form og Husbanken «Del av krigskunsten som angår ledelsen av stridsmidlene og de militære operasjoner på krigsskueplassen i sin helhet» iflg. Fremmedord blå ordbok. Kunnskapsforlaget Hanssen: Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge en evaluering. NIBR-notat 2006: Nærmere beskrevet på / barnetråkk og 11 Båtevik: Barnerepresentantane i kommunane status for ordninga. Arbeidsrapport nr 177, Høgskulen i Volda og Møreforskning 2005 Plan 5/

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Bård Isdahl PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Kvalitetskriterier for uterom i tett by En rapport fra Norsk Form og Husbanken Innhold IINNLEDNING 3 Problemstillinger Sammendrag Kunnskapsgrunnlag og referanser

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

I hodet på utbyggerne

I hodet på utbyggerne I hodet på utbyggerne Samtaler med ni utbyggere av byboliger bolig:urban 5 bolig:urban I hodet på utbyggerne Samtaler med ni utbyggere av byboliger Norsk Form samarbeider med Husbanken om prosjektet bolig:urban.

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Kommentarutgave 06.09.14

Kommentarutgave 06.09.14 Kommentarutgave 06.09.14 1 2 2 Kommentarutgave 06.09.14 1 Solsiden boligområde, Nydalen i Oslo 3 1.1 Beliggenhet Solsiden ligger sentralt i Nydalen og avgrenses av Nydalen Allè og Nydalen Campus (BI) i

Detaljer

Innhold. Side. Innledning. 1 Livsmønstre og levemåter i forandring. 2 Tilpasningsdyktighet 2.1 Leiligheter med tilpasningsmuligheter

Innhold. Side. Innledning. 1 Livsmønstre og levemåter i forandring. 2 Tilpasningsdyktighet 2.1 Leiligheter med tilpasningsmuligheter 4 Innhold Side Innledning 1 Livsmønstre og levemåter i forandring 2 Tilpasningsdyktighet 2.1 Leiligheter med tilpasningsmuligheter 3 Kompakte leiligheter 4 Fellesanlegg 4.1 Fellesanlegg med uformelt naboskap

Detaljer

foran uterom profitt VOKSNE FOR BARN MAGASINET voksnes premisser Verdensmestre i bruk av tvang firedobling fyller 50 år

foran uterom profitt VOKSNE FOR BARN MAGASINET voksnes premisser Verdensmestre i bruk av tvang firedobling fyller 50 år for barn og unges psykiske helse Nr. 2 // 2010 89. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Barns deltakelse i kommunene på voksnes premisser for barn og unges psykiske helse Verdensmestre i bruk av tvang Nær

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

4/07. Fysisk aktivitet. Tema: FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 26. Dronninger i turn og konger på fotballbanen s.

4/07. Fysisk aktivitet. Tema: FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 26. Dronninger i turn og konger på fotballbanen s. FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 4/07 Årgang 26 Dronninger i turn og konger på fotballbanen s. 7 Hvordan sikre attraktive og store nok utearealer rundt skoler og barnehager s. 12 Hvorfor satse

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

Mål og normer i boligpolitikken

Mål og normer i boligpolitikken BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Mål og normer i boligpolitikken Oversikt og utviklingstrekk Prosjektnotat 2005 Byggforsknotat-b KOLOFONSIDE (omslag, tittelside (side 1) og kolofonside

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer

VEILEDER I BOKVALITET

VEILEDER I BOKVALITET VEILEDER I BOKVALITET Asker, 7. 03.2012 Anbefalt utskrift: Fullfarge. Tosidig utskrift: Fil Skriv ut Egenskaper- oppsett Innbindingsposisjon Auto - Venstre innbinding OK. Engelsrud, Asker kommune. FORORD

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3

T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3 Innhold side Forord 3 1. Innledning 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Begrepsdefinisjoner 5 1.2.1 Tilpasningsdyktighet 5 1.2.2 Boligkvalitet 7 1.2.3 Tilpasningsdyktighet og bærekraftighet 7 1.3 Metode og gjennomføring

Detaljer

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet og hverdagsliv for eldre En evaluering av ulike boligkonsepter Prosjektrapport 36 2009 SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 Oslo kommune Bydel Sagene OSLO BYSTYRE HELSE- OG SOSIALKOMITEEN RÅDHUSET 0037 Oslo Dato: 01.07.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 BYDELSUTVALGETS

Detaljer

Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120

Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120 Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120 BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv Nye boligløsninger og sprek arkitektur. Overdekket gate mellom rekkehusene i bofellesskapet Jystrup Savværk,

Detaljer

Bo - konsepter for Martodden

Bo - konsepter for Martodden LAA341 Martin Vikhagen Åfløy Byreg. Bo - konsepter for Martodden Innledning til oppgaven Denne oppgaven tar utgangspunkt i de areal og bygningsvolum som er avsatt til boliger i gruppearebeidet. Den setter

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Ungdoms fritidsmiljø Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse

Ungdoms fritidsmiljø Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse Rapport 2009 Ungdoms fritidsmiljø Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse Utredning fra ekspertgruppe nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet januar 2008 Rapport 2009 Ungdoms fritidsmiljø

Detaljer