Innsatsgruppe Energisystemer Rapport fra gruppe for Distribusjon -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsatsgruppe Energisystemer Rapport fra gruppe for Distribusjon -"

Transkript

1 Innsatsgruppe Energisystemer Rapport fra gruppe for Distribusjon desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 1

2 Sammendrag og konklusjon Foreliggende rapport inngår som en av tre delrapporter i leveransen fra Innsatsgruppen Fremtidens Energisystem i Energi21 og beskriver industriens ambisjoner og mål samt nødvendig forskningsinnsats for måloppnåelse innen området elektrisk Distribusjon. Hensikten med arbeidet har vært å konkretisere og handlingsrette anbefalinger i Energi21 strategien fra november 2007 (lansert i februar 2008). Resultatene består av anbefalinger knyttet til mål for forskning og utvikling av ny teknologi, samt nødvendige tiltak og forutsetninger for måloppnåelse. I tillegg visualiseres anbefalingene i form av et veikart for de ulike temaene. Arbeidet har vært industridrevet og er forankret i både representative nettselskap og teknologileverandører. Industriens ambisjoner Basert på identifiserte drivkrefter for en endret infrastruktur, har gruppen på overordnet nivå sammenstilt hvilke tematisk orienterte ambisjoner industrien har innen infrastruktur for elektrisk distribusjon. Ambisjonene er differensiert etter type industriaktør som har vært representert i gruppen, teknologibruker og teknologileverandør. Aktør Nettselskap Leverandørindustri 1 Nettforvaltning 2 Fra passive til aktive nett (Smart Grid) Utnytte levetiden til det eksisterende nettet optimalt Være en attraktiv leverandør av produkter og tjenester for avansert nettforvaltning i et internasjonalt marked. Videreutvikle distribusjonsnettet fra passive til aktive nett tilpasset lokale og regionale behov Utvikle kostnadseffektive løsninger for overvåking og styring av aktive distribusjonsnett 3 Miljø 4 Kompetanse Tilrettelegge for kortreist kraft hvor miljø og estetikk er ivaretatt. Utvikle kostnadseffektive løsninger for kortreist kraft Utvikle spisskompetanse på internasjonalt høyt nivå for utvikling, drift og forvaltning av aktive nett (Smart Grid) Som for nettselskap Figur 1 Industriaktørenes ambisjoner fordelt på type industriaktør I kraft av infrastrukturens lange levetid og behovet for fornying av et aldrende nett, har utfordringen vært å identifisere mål og tiltak for redusere usikkerhet om fremtidige behov. Både forlengelse av nyttig levetid av den eksisterende infrastruktur samt identifisering og utvikling av løsninger som gir økt fleksibilitet i forhold til produksjon og forbruk, er ambisjoner som har vært styrende for gruppens anbefalinger. Reduserte miljøkonsekvenser ved fremføring av infrastruktur er det tredje tematiske målområdet. Gruppen har valgt å ta med dette for å få et bærekraftig samfunnsperspektiv på sine anbefalinger. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 2

3 Prioriterte mål og utfordringer for FoU For å bidra til realisering av de industrielle ambisjonene, er det identifisert 5 mål for FoU med tilhørende utfordringer, hvorav 4 er industrielle og 1 er mer instituttrettet. Gruppen har valgt å prioritere 4 av disse på kort sikt. Tema FoU-mål FoU-utfordringer Nettforvaltning Fra passive til aktive distribusjonsnett - Smart Grid Miljø Kompetanse Utvikle kunnskap og verktøy for avansert og fremtidsrettet nettforvaltning Identifisere teknologibehov for realisering av aktive nett i et og 2050-perspektiv og tilhørende sett med overgangs-strategier. Utvikle luftledninger og kabler med forlegnings-metoder som er bærekraftige og konkurransedyktige. Etablering av nasjonalt Smart Gridkompetansesenter Tabell 1 Prioriterte FoU-mål og -utfordringer Utvikle metoder og system for innsamling, bearbeiding og utnyttelse av tilstands- og levetidsrelaterte data i forvaltningen Utvikle mer robuste tilstandsindikatorer for kritiske aldringsmekanismer Utvikling av kostnadseffektiv teknologi for tilstandsovervåking for kabler, luftledninger og andre kritiske komponenter Teste strategier for spenningsregulering samt vernkonsepter for integrering av småkraft, hensyntatt personsikkerhet. Utvikle scenarioer for distribuert produksjon (for eksempel småkraft) og forbruk, inkl. el.transport, i et perspektiv hensyntatt ulike forutsetninger som befolkningstetthet, og fornybar potensial Utvikle planleggings- og beslutningsstøttemetoder for nettplanlegging med uforutsigbar produksjon og forbruk. Konkretisere Smart Grid for et sett norske referansenett egnet for identifisering av nyttige Smart Grid-teknologier samt overgangsstrategier fra dagens arkitektur og teknologiutnyttelse. Teknisk / økonomisk gunstig arkitektur og teknologi for håndtering av økt kapasitans i AC kabelnett Utvikling av forlegningsmetoder og kabler for reduserte kostnader og akseptable reparasjonstider Prinsipper for verdisetting av elektriske tap i nettet Etablering av nasjonalt Smart Grid-laboratorium Styrke utdanningen innen elkraft og IKT og koblingene mellom disse fagområdene innen utvikling, drift og forvaltning av aktive nett henger sterkt sammen med etableringen av et senter Innenfor de priorterte FoU-målene har gruppen identifisert de 3 viktigste FoU-utfordringene som: Utvikling av kostnadseffektiv teknologi for tilstandsovervåking for kabler, luftledninger og andre kritiske komponenter Konkretisere Smart Grid for et sett norske referansenett egnet for identifisering av nyttige Smart Grid-teknologier samt overgangsstrategier fra dagens arkitektur og teknologiutnyttelse. Etablering av nasjonalt Smart Grid-laboratorium. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 3

4 Innhold Sammendrag og konklusjon Innledning Hensikt Arbeidsgruppe Distribusjon Arbeidsprosess Definisjoner Avgrensninger Industriens ambisjoner og mål (Overordnet mål) Tilstandsbeskrivelse Distribusjonsnettselskap Småkraftprodusenter Vind og andre fornybare teknologier i distribusjonsnettet Elektrifisert veitransport Landstrøm til sjøfartøyer Alminnelig forbruk Teknologileverandører Kompetanse-/Teknologifronten Utfordringen Dagens FoU-plattform FoU-mål og FoU-utfordringer Nettforvaltning Fra passive til aktive distribusjonsnett Miljø Kompetanse Prioriterte FoU-mål og FoU-utfordringer Veikart Nødvendige tiltak for å nå mål Nettet må i fokus Nettselskapenes innovasjonsevne må styrkes Organisering av planlegging og drift av systemet må avklares Utvikling av et regime som støtter opp om DSM Et hensiktsmessig rammeverk for fremføring av infrastruktur i offentlig veigrunn Etablering av et nasjonalt kompetansesenter Smart Grids: Grenseflater mot nasjonale og internasjonale initiativ og aktiviteter Anbefaling og konklusjoner Vedlegg A Internasjonale initiativ og aktiviteter A.1 Smart Grids Vedlegg B: FoU-D Veikart for Infrastruktur Elektrisk Distribusjon Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 4

5 1 Innledning 1.1 Hensikt Rapporten har blitt utarbeidet på oppdrag og mandat fra styret i Energi21. Rapporten inngår som en av tre delrapporter i leveransen fra Innsatsgruppen Fremtidens Energisystem i Energi21. Terje Gjengedal fra Statnett har ledet innsatsgruppen. Delrapport 1: Transmisjon (Onshore & Offshore) Delrapport 2: Distribusjon Delrapport 3: Rammer, Politikk og virkemidler Delrapporten beskriver industriens ambisjoner og mål samt nødvendig forskningsaktivitet for måloppnåelse knyttet til Distribusjon. Rapporten dokumenter de anbefalinger som er gjort av arbeidsgruppen Distribusjon og de forhold, vurderinger og forutsetninger som bidrar til å underbygge disse. DELRAPPORT 3: RAMMER POLITIKK OG VIRKEMIDLER DELRAPPORT 1: TRANSMISJON DELRAPPORT 2: DISTRIBUSJON Balansekraft Linjer over 420 kv og 500 kv Balansekraft - Sjøkabelsystemer mot Europa og UK Forsyningssikkerhet Forsyningssikkerhet -SmartGrid Nettforvaltning - Optimal levetid - Tilstandsanalyse - Overvåking Aktive til Passive nett - SmartGrid Klimamål - miljø Klimamål - Fornybar kraft land - Elektrifisering offshore - Offshore vindkraft Miljø/Klima - Skånsom fremføring - Kortreist energi Kompetanse Kompetanse -SmarGrid senter - Styrket utdanning elkraft IKT Figur 2 Rapportstruktur. Denne rapporten dekker områdene illustrert som delrapport 2. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 5

6 1.2 Arbeidsgruppe Distribusjon Arbeidet har blitt utarbeidet av et tverrfaglig team bestående av representanter fra industrien, forskningsmiljø, og myndigheter med kompetanse innenfor distribusjon. Ketil Sagen har ledet gruppen, og arbeidet har blitt organisert gjennom felles arbeidsmøter med de andre arbeidsgruppene i Innsatsgruppen Fremtidens Energisystemer og gjennom egne work-shops. Tabellen nedenfor viser hvilke personer som har deltatt på arbeidsmøter og bidratt med innspill til denne rapporten. Følgende ressurspersoner har vært involvert i arbeidet: Ketil Sagen (leder) Eilert Bjerkan Karstein Brekke Per Bjørn Larsen Bjørn Lauritzen Rolf Pedersen Knut Samdal Jens Skår Eva Solvi Bjørn Utgård Frode Valla Trond Østrem Trond Moengen Energi Norge Nortroll NVE Nexans Småkraftforeninga Aidon SINTEF Energi BKK Nett Transnova Bellona Helgelandskraft Høgskolen i Narvik Energidata 1.3 Arbeidsprosess Arbeidet er blitt utført gjennom deltagelse i ulike arbeidsmøter mellom medlemmene i arbeidsgruppen. Arbeidet har fulgt en arbeidsprosess bestående av følgende faser: Det er frembrakt en oversikt over utfordringer for fremtidens energisystemer, begrenset til sentralnettet og regionalnettet (onshore og offshore), med fokus på marked, aktører, teknologi og behov for kompetanse. Industriens (nettselskaper og leverandørene) ambisjoner og overordnete målsetninger knyttet til alle aspekter for fremtidens energisystemer er skissert. Basert på dagens industri, marked og teknologi samt industriens ambisjoner og mål, er det utpekt et sett med hovedområder for forskning og utvikling FoU mål og nødvendige aktiviteter for å nå målsettingene innenfor dem valgte hovedområder er identifisert. FoU mål og etablering av veikart knyttet til fremtidens behov for teknologi og nye løsninger er gjennomført. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 6

7 Resultatene består av anbefalinger knyttet til mål for forskning, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi, samt nødvendige tiltak for måloppnåelse. 1.4 Definisjoner Produksjon, overføring og omsetning av elektrisk energi er de tre grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen. Overføringsnettet eies og drives av nettselskapene, og deles inn i tre nivåer etter hvilken funksjon de har: Sentral-, regional- og distribusjonsnett. Sentralnettet er hovedveiene i kraftsystemet som binder sammen produsenter og forbrukere i et landsdekkende kraftsystem. Sentralnettet omfatter også utenlandsforbindelsene, som gjør det mulig å eksportere og importere energi ved behov. Sentralnettet har høy overføringskapasitet og driftes på spenninger på 132 kv og over. Sentralnettet utgjør omlag km med overføringslinjer og høyspentkabler. På nivået under sentralnettet er regionalnettene. Disse har også høy overføringskapasitet, men dekker bare en enkelt region. Regionalnettene er bindeledd mellom sentralnettet og distribusjonsnettet. Distribusjonsnettene (lokalt nett) sørger normalt for overføring av kraft til sluttbrukerne i husholdninger og til offentlig og privat virksomhet. Det samlede ledningsnettet i Norge, inkludert høy- og lavspent luftlinje, jord- og sjøkabel, er omtrent km. 1.5 Avgrensninger Arbeidsgruppe for Distribusjon har i overensstemmelse med sitt mandat, begrenset sitt arbeidsområde til infrastruktur for distribusjon av elektrisk energi, dvs det elektriske distribusjonsnettet og til en viss grad, regionalnettet. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 7

8 2 Industriens ambisjoner og mål (Overordnet mål) Gruppen har på overordnet nivå sammenstilt hvilke ambisjoner industrien har innen infrastruktur for elektrisk distribusjon. Ambisjonene er differensiert etter type industriaktør som har vært representert i gruppen, teknologibruker (nettselskap) og teknologileverandør. Videre er ambisjonene forankret i Energi21 sin visjon og målsetning fra november Av relevans for elektrisk distribusjon er disse: nettforvaltning, realisering av aktive nett (brukerstyrt interaktivt energisystem eller Smart Grid), miljø og kompetanse. Ambisjonene er satt opp i Figur 3 nedenfor. Drivkreftene for disse fokusområdene er føringer for redusert utslipp av klimagasser gjennom økt andel fornybar energi i forbruket og energieffektivisering med konkrete målsetninger innen EU/EØS. Gruppen har imidlertid valgt å inkludere miljøaspektet også som følge av økende motstand mot naturinngrep spesielt og visuell forurensning generelt. Videre har økt norsk verdiskaping vært et sentralt element i gruppens arbeid. Selv om gruppens fokus har vært avgrenset til distribusjonsnett som i Norge er begrenset til 24 kv, er det gruppens oppfatning at denne rapportens innhold også er relevant for store deler av regionalnettsnivået. Aktør Nettselskap Leverandørindustri 1 Nettforvaltning 2 Fra passive til aktive nett Utnytte levetiden til det eksisterende nettet optimalt Være en attraktiv leverandør av produkter og tjenester for avansert nettforvaltning i et internasjonalt marked. Videreutvikle distribusjonsnettet fra passive til aktive nett tilpasset lokale og regionale behov Utvikle kostnadseffektive løsninger for overvåking og styring av aktive distribusjonsnett 3 Miljø 4 Kompetanse Tilrettelegge for kortreist kraft hvor miljø og estetikk er ivaretatt. Utvikle kostnadseffektive løsninger for kortreist kraft Utvikle spisskompetanse på internasjonalt høyt nivå for utvikling, drift og forvaltning av aktive nett (Smart Grid) Som for nettselskap Figur 3 Industriaktørenes ambisjoner fordelt på type industriaktør Industriaktører i distribusjonssammenheng er både teknologibrukere og teknologileverandører. Den norske industrien i en slik kontekst blir da: Distribusjonsnettselskap Småkraftprodusenter Leverandørindustri Konsulenter og forskere Sluttbrukere Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 8

9 En kort redegjørelse for de ulike aktørene er gitt i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.. referansekilden. Når det gjelder formulering av overordnede mål eller ambisjoner for for industriaktørene, har gruppen funnet det mest hensiktsmessig å fokusere på nettselskapene og deres leverandørindustri. Nettselskapene som eiere av den infrastrukturen Energi21 har etablert visjon og nasjonale overordnede mål for og leverandørindustrien inkl. nkl. konsulenter og forskere, som viktige aktører for å utvikle kunnskap og teknologi som nettselskapene vil trenge. Figur 4 Energisystemer Fotomontasje: Trond Moengen / Kilde: Statkraft Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 9

10 3 Tilstandsbeskrivelse 3.1 Distribusjonsnettselskap. Strukturen i energisektoren er fortsatt karakterisert av mange små nettselskaper som i hovedsak er offentlig eid eller under offentlig dominerende eierskap. Siden dereguleringen av energimarkedet i 1991 har fokus hovedsaklig vært på kortsiktig gevinst i betydningen kostnadseffektivisering. FoU for annet enn inntektsrammeregulering har blitt nedprioritert bransjen sett under ett. Som vist i Figur 5 nedenfor er fellesfinansiert FoU gjennom EBL/EnergiNorge redusert med omtrent 50 % i perioden Nedgangen er størst på den delen av porteføljen som er rettet inn mot nettvirksomheter, som har sunket fra 26 % i 2002 til 11 % i Noe av denne nedgangen kan ha blitt kompensert av egen og bilateral FoU. Men støttet i identifiserte trender i andre land der energisektoren er deregulert, antas den totale teknologisk rettede FoU innen sektoren i Norge å være betydelig nedadgående, spesielt innen nettvirksomheten. Fellesfinansiert FoU gjennom EBL/EnergiNorge i mill. NOK Figur 5 Fellesfinansiert FOU gjennom Energi Norge , totalt volum (kroneverd 2009). Kilde: SSB og EnergiNorge En stor del av det eksisterende nettet nærmer seg enden av sin levetid. Dette betyr at vi står overfor et stort reinvesteringsbehov i årene som kommer. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har gjort anslag på reinvesteringsbehovene i det norske distribusjonssystemet, slik det er vist i Figur 6 nedenfor Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 10

11 Figur 6 Årlig reinvesteringsbehov i det norske distribusjonsnettet. (MNOK) Kilde: NVE. En reinvestering i form av fornying av infrastrukturen til samme kapasitet og funksjon som i dag, er neppe en farbar vei på sikt, men beregningene illustrerer poenget med et aldrende nett. Behov for investeringer er ellers ikke noen særnorsk problemstilling, men også påpekt av IEA, illustrert i Figur 7. Kilde: IEA Figur 7 Kumulativt investeringsbehov i energi-infrastruktur Kilde: IEA. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 11

12 Det eksisterende distribusjonsnettet med sine egenskaper er gitt av gårsdagens behov. De drivkrefter som vil medføre endrede behovsmønster og dermed endrede egenskaper ved distribusjonsnettet, er klimaendringer, forsyningssikkerhet, miljøforpliktelser og verdiskaping. Automasjonsgraden i distribusjonsnettet er relativt lav og likeså utnyttelsen av data på tvers av forskjellige IT-systemer innen de forretningskritiske prosessene. 3.2 Småkraftprodusenter. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregnet i 2004 at småkraftpotensialet i Norge er omkring 18 TWh med investeringskostnad under 3 kr/kwh. I tillegg kommer omtrent 7 TWh fra Samlet plan slik at potensial for små kraftverk under 10 MW med investeringsgrense 3 kr/kwh er rundt 25 TWh. I ressurskartleggingen er også potensial med investeringskostnad mellom 3 og 5 kr/kwh inkludert og utgjør i overkant av 7 TWh. Tallene har imidlertid ikke tatt høyde for økte byggekostnader (opp mot 40% siden 2004), slik at det samlende småkraftpotensial med en investeringskostnad under 3 kr/kwh er om lag 20 TWh. I tillegg vil effektene av de kommende elsertifikatene sterkt influere på småkraftpotensialet, og et anslag er at en sertifikatpris på 20 øre/kwh (Sverige har hatt en snittpris på 23 SEK/MWh siden 2003) vil øke det norske småkraftpotensialet med om lag 10 TWh. Småkraft er lokalisert i distriktene og må, hvis det ikke brukes lokalt, transporteres ut av sitt distribusjonsnett. Statnetts nettutviklingsplan er lagt til grunn for gruppens vurderinger, og det er forutsatt at det er realistisk med en betydelig utbygging av småkraft innen Effektflyten ventes å endres betydelig i forhold til de opprinnelige designforutsetningene for det distribusjonsnettet som er bygget (enveis effektflyt, og hovedfokus på å dekke et passivt forbruk med stor andel lineær last). Det faktum at nettet er bygget for et annet behov enn det vi står overfor i tiden som kommer, skaper utfordringer så vel for netteier som nettkunde (f eks utbygger av småskala vannkraft). 3.3 Vind og andre fornybare teknologier i distribusjonsnettet. I det meste av den industrialiserte verden er det behov for andre fornybare (eller bærekraftige) produksjonsteknologier enn vannkraft, og det eksisterer allerede slike løsninger ned til mikroytelse (husholdninger) i form av vindturbiner i kw-området fra en norsk industriaktør. Avhengig av graden av penetrering av slik teknologi i det norske sluttbrukermarkedet, vil slike løsninger også bidra til at effektflyten og spenningsforholdene i nettet blir mer uforutsigbare. Figur 8 Vindkaft stiller store krav til nettet. Foto: Statkraft Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 12

13 3.4 Elektrifisert veitransport. Det er registrert 2700 elel kjøretøy i Norge pr oktober Det utgjør 0,1% av bilparken. Hovedgruppen av disse bilene eies og benyttes av privatpersoner i OsloOslo regionen, i hovedsak fordi dagens virkemidler for kjøp av elbil gjør disse attraktive som pendl endlerbiler. Energimengden som skal til for å drive en elbil er ca 1,5 kwh pr mil. Totalt energi-forbruk e for å lade dagens elbilpark er ca 4 GWh med en årlig kjørekjøre lengde på km. I løpet av første halvår 2010 vil det være ca 2000 offentlig tilgjengelige ladepunkter for elbiler basert på 220 V/16 A strømstyrke. Mellom byer og tettsteder eksisterer det i dag lite eller ingen ladeinfrastruktur. Totalt energibehov for å lade en bilpark lik dagens totale antall biler med dagens energiforbruk (2,5 mill. kjøretøy km årlig kjørelengde)) er ca 7 TWh, hensyntatt virkningsgradsforskjeller mellom forbrenningsmotor forbrenningsmotor og elektrisk motor. Dette utgjør ikke mer enn dagens samlede elektriske tap i nettet og vil ikke utfordre infrastrukturen i vesentlig grad. Lading av flåter av elektriske biler vil kunne utfordre spenningskvalitet og termisk ytelse til lavspenningsnett (lokalt) også på kort sikt. Hurtiglading vil imidlertid representere den største utfordringen i distribusjonsnettet med den eksisterende nettarkitektur nettarkitektur og teknologi. Med dagens batteriteknologi tar det imidlertid én time å fullade en elektrisk bil med 44 kw ladeeffekt (3 fase, 63A, 400V). Det er derfor forutsatt at infrastruktur for hurtiglading vil utvikles i vesentlig grad først når batteriteknologi med ed høyere energitetthet er tilgjengelig og utbredt. Figur 9 Elektrifisering av veitransport gir nye utfordringer Foto: EnergiNorge 3.5 Landstrøm andstrøm til sjøfartøyer. Dette vil kunne utfordre distribusjonsnettet på steder med fergeleier. Effekttopper vil kunne utfordre distribusjonsnettet i samme grad som hurtigladestasjoner for elektriske biler. Landstrøm i havner for cruiseskip og lasteskip, vil sannsynligvis kreve så høy ytelse (<20 MW1) at det må bygges egne stasjoner med tilknytning direkte irekte til dagens regionalnett. Dette vil kunne utfordre et regionalnett i samme grad som hurtiglading av elbiler vil kunne utfordre Figur 10 Landstrøm til skip er et viktig miljøtiltak. Foto: Color Line distribusjonsnett. 1 Kilde: Veronica S. Kvinge, BKK AS Energi Norges Nettkonferanse 1. Desember 2009 Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 13

14 3.6 Alminnelig forbruk. Alminnelig forbruk i dag er relativt lite prisfleksibelt. Dvs. det er relativt deterministisk avhengig av temperatur. Det er i svært liten grad installert mikroproduksjon som skaper utfordringer for driften av nettet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i et langsiktig perspektiv (2020+) vil være betydelig mengde mikroproduksjon tilkoblet distribusjonsnettet. Det er en økende tendens til installasjon av varmepumper og elektro- og biotermiske varmesystemer. Med mindre disse kommer som konsekvens av en betydelig konvertering fra fossile oppvarmingssystemer, vil de i prinsippet bidra til å dempe eller redusere belastningen på nettet, men kan med redusert ytelse (COP) ved lave temperaturer medføre økt belastning på nettet. Utbredelse av fjernvarmesystemer vil også bidra til å dempe belastningen på distribusjonsnettet dersom fjernvarmen erstatter elektrisitet. EU og norske myndigheter utvikler regimer som skal gi sterkere incentiver for energieffektivisering. Dette vil dels kunne gi redusert belastning på distribusjonsnettet, men et åpent og brukerstyrt energisystem vil komplisere nettplanlegging, forvaltning og drift betydelig. 3.7 Teknologileverandører. Viktige industriaktører som har og kan bidra med utvikling av ny teknologi som tilfredsstiller behovene for oppnåelse av målsetninger kan i stor grad kategoriseres i to: Hardware -leverandører kan i stor grad sies å være orientert internasjonalt pga lav etterspørsel nasjonalt. Innenfor lav til mellomspenningsnivået har Norge industriaktører innen de fleste aktuelle teknologiområdene. Software -leverandører som i stor grad er nasjonalt rettet, men som avhengig av ambisjoner bør kunne konkurrere internasjonalt innenfor visse komparative produktområder. 3.8 Kompetanse-/Teknologifronten. Norge har et sterkt kompetansemiljø på systemanalyse, nettforvaltning, kraftelektronikk, sjøkabler, markedsløsninger og energisystem generelt. Videre har Norge et internasjonalt sterkt kompetansemiljø på elkraftkomponenter. Flere av de nevnte teknologileverandørene inngår i internasjonale selskaper, men har likevel et teknologiansvar innenfor relevante produktområder. 3.9 Utfordringen. Man ser altså et behov for et fremtidig distribusjonsnett som i langt større grad er aktivt, dvs. som har: Betydelig innslag av innmating av varierende fornybar energi og effekt, i første rekke fra småskala vannkraft og vind. Aktive sluttbrukere som gjennom en tett markedskobling opptrer mer energieffektivt vha av AMS 2 og nye tariff- og markedsstrukturer. Nye typer forbruk (f. eks. elektriske biler) med et mindre forutsigbart effekt- og energiuttak. 2 AMS: Avanserte Måle- og Styresystemer Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 14

15 Med de endringer som distribusjonsnettet blir påtrykt av eksterne aktører, først og fremst produsenter og sluttbrukere, er ikke dagens nett i stand til å møte dette uten at personsikkerhet, forsyningssikkerhet og leveringskvalitet blir skadelidende. Sagt på en annen måte: det er nødvendig å ta grep om utvikling av distribusjonsnettet for å møte disse utfordringene og samtidig overholde krav til personsikkerhet, leveringskvalitet og forsyningssikkerhet. Det er også rimelig å forvente at sluttbrukeres og samfunnets krav til leveringskvalitet og forsyningssikkerhet vil øke. Om fremtiden kan man si at det eneste som er sikkert er at ting vil bli mer usikkert. Det gjelder omfanget og naturen av distribuert produksjon, og det gjelder forbruksmønster i betydningen etterspurt mengde og dennes variasjon. I tillegg kommer klimaets innvirkning på infrastruktur, i første rekke kraftledninger. Med en slik usikker fremtid, kan det være en fornuftig strategi å redusere uheldige konsekvenser av denne usikkerheten ved å bygge inn mer fleksibilitet i nettet. Figur 11 Linjereparasjon Foto: Statkraft Sett i lys av hva som er nevnt tidligere om nettets store reinvesteringsbehov, er det klart at denne innbyggingen av fleksibilitet bør skje som del av en fornyelse av nettet en evolusjon heller enn en revolusjon. Å bygge morgendagens distribusjonsnett er ikke gjort over natten. Nettselskapene må evne å utnytte levetiden til eksisterende anlegg samtidig som de må reinvestere smart i betydningen å la nettet gjennomgå en evolusjon i retning av et stadig mer aktivt nett. En slik evolusjon må gjøres samfunnsøkonomisk lønnsom og det er ikke mulig med dagens kompetanse- og teknologifront å identifisere de lønnsomme løsningene. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 15

16 4 Dagens FoU-plattform Teknologisk forskning av relevans for distribusjonsnett utføres i dag hovedsakelig i miljøet NTNU/SINTEF Energi. Høgskolen i Narvik utfører forskning i tilknytning til sin Master-linje for Elektroteknikk. Mye av denne forskningen er finansiert gjennom dedikerte programmer i Norges forskningsråd, både som kompetansebyggende prosjekter (KMB) og innovasjonsprosjekter (BIP). Innovasjonsprosjektene utføres på oppdrag for teknologileverandører og nettselskap. I tillegg til forskningen ved høgskoler/universiteter og forskningsinstitutter, utføres forskning i forvaltningssystemet. En stor og viktig aktør er NVE som i samråd med OED bestiller og utfører det som kalles Forvaltningsrettet forskning og utvikling innen nen flere områder av stor betydning for nettvirksomheten, spesielt knyttet til regulering av leveringskvalitet. Statnett som forvaltningsbedrift har en betydelig forskningsaktivitet av relevans for systemdrift og miljørettet ledningsdesign. Statnett er også aktivt med i ENTSO-E sin identifisering av FoU-D på Europeisk systemnivå. Industrien selv utfører betydelig FoU-D aktivitet, særlig gjelder dette teknologileverandører. Renergiprogrammet finansierer en betydelig andel av den FoU som utføres i dag og som har relevans for distribusjonsnettet. CEDREN Opprettelsen av Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) var en betydelig satsing for å løfte fram miljørettet forskning. Hovedvekten er lagt på hvordan det norske vannkraftsystemet kan tilpasses et vindkraftdominert kraftsystem på en miljømessig god måte. CEDREN har kun ett større prosjekt i sin nåværende portefølje som har direkte relevans for distribusjonsnett - OPTIPOL (Optimale trasevalg for kraftlinjer) som har et budsjett på 18 millioner kroner (13 % av et totalt budsjett på 217 millioner kroner). I tillegg ser man i prosjektet GOVREP - GOVernance for Renewable Electricity Production på energi- og miljøpolitisk forvaltning overfor elektrisitetsproduksjon - der man også trekker inn nettproblematikken. Figur 12 CEDREN har som mål å forene våre energipolitiske utfordringer med ønsket om å ta forvalte naturen. Foto Statkraft Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 16

17 5 FoU-mål og FoU-utfordringer Det er definert fire temaer innenfor distribusjon, med tilhørende FoU-mål og utfordringer: Nettforvaltning, Fra passive til aktive distribusjonsnett, Miljø og Kompetanse. Disse er skissert i Figur 13 med tilhørende FoU-mål og utfordringer. Distribusjon -Industriens ambisjoner og mål: Nettforvaltning Fra passive til aktive distribusjonsnett Klima og miljø Kompetanse FoU-MÅL Nettforvaltning: Aktive nett: Miljø: Kompetanse: Kunnskap og verktøy for fremtidsrettet nettforvaltning (1) Teknologibehov realisere aktive nett i et 2020-og perspektiv - Overgangsstrategier Luftledninger og kabler med forlegningsmetoder som er - Bærekraftige -Konkurransedyktige Etablering av nasjonalt SmartGridkompetansesenter (2) Relevant teknologi for planlegging og drift av aktive nett Figur 13 Industriens ambisjoner med tilhørende FoU-mål innenfor Distribusjonsnett 5.1 Nettforvaltning FoU-mål: Utvikle kunnskap og verktøy for avansert og fremtidsrettet nettforvaltning. FoU-utfordringer: For å forvalte distribusjonsnettet på en effektiv måte, må en utvikle metoder og system for å samle inn, bearbeide og utnytte data om nettets tilstand og levetid. En må utvikle mer robuste tilstandsindikatorer for kritiske aldringsmekanismer, for eksempel råtedannelse i tremaster eller nedbryting av isolasjonsmaterialer. Tilstanden på kabler, luftledninger og andre kritiske komponenter må kunne overvåkes online, og det må utvikles robust og billig teknologi for å ivareta dette. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 17

18 Begrunnelse: Det vil være samfunnsøkonomisk rasjonelt å utnytte den til enhver tid eksisterende infrastruktur lengst mulig, med lengst mulig anvendelig levetid som objekt. Robuste analysemetoder, tilstandsindikatorer og overvåking vil være nødvendig for å sikre tilfredsstillende forsyningssikkerhet i et komplekst system. Dessuten bidrar dette til å videreutvikle norsk kompetanse som er langt fremme internasjonalt. Figur 14 Nettforvaltning Foto: Statkraft 5.2 Fra passive til aktive distribusjonsnett FoU-mål (1): Identifisere teknologibehov for realisering av aktive nett i et og 2050-perspektiv og tilhørende sett med overgangsstrategier. FoU-utfordringer (1): I et 2020 perspektiv må strategier for effektiv spenningsregulering i eksisterende distribusjonsnett og med tilgjengelig teknologi testes ut. En må også se på hvilke vern som må benyttes og hvordan disse skal konfigureres for å ivareta sikkerheten. I et perspektiv er usikkerheten større, og det er identifisert tre utfordringer som skal synliggjøre mulige teknologibehov: Det vil være behov for å utvikle scenarioer for distribuert produksjon og forbruk frem mot Både intermitterende e energikilder og nye typer last, for eksempel varmepumper eller hurtigladere for elbiler, gjør at både produksjon og forbruk får en mer tilfeldig karakter enn tidligere. En bør derfor utvikle planleggings- og beslutningsstøttemetoder som tar høyde for slike forhold i planleggingen av fremtidige nett. En bør ta utgangspunkt i et sett norske referansenett (for eksempel nett i byområder uten småkraft i umiddelbar nærhet). Disse nettstrukturene testes ut i småskala lab-modeller, og på bakgrunn av dette finner man ut hvilke Smart Grid- teknologier som egner seg i ulike nett. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for hensiktsmessige overgangsstrategier fra dagens passive nett til morgendagens aktive nett, både med hensyn til arkitektur og teknologiutnyttelse. Begrunnelse: Integrering av småkraft i distribusjonsnettet har konsekvenser både for spenningsnivå og sikkerhet i nettet. Frem mot 2020 må dagens kompetanse- og teknologifront utnyttes for å løse dette. I et lenger tidsperspektiv forutsettes at Smart Grid er et viktig virkemiddel for realisering av moderne Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 18

19 bærekraftige samfunn. Det er imidlertid behov for å identifisere hva dette kan være for forskjellige karakteristiske lokale nett. På den måten dekkes et behov for å synliggjøre for teknologileverandører hvilke løsninger som det vil kunne utvikles et marked for. Norge har sine særegne utfordringer i forhold til andre land, noe som gjør det nødvendig med utvikling av nasjonale løsninger på flere områder, men det er viktig å utvikle disse med et mest mulig generisk fokus, det vil si at løsningene i stor grad også tilfredsstiller et internasjonalt marked Figur 15 Smart Grid Kilde: Siemens FoU-mål (2): Utvikle relevant verktøy og teknologi for planlegging og drift av aktive nett (Smart Grid 3 ). FoU-utfordringer (2): Basert på oppnåelse av FoU-mål (1), er følgende generelle FoU-utfordringer identifisert: Det vil være behov for å utvikle verktøy for planlegging av aktive distribusjonsnett. Det vil være behov for å utvikle teknologi for styring og kontroll av fremtidens energisystem. I utgangspunktet bidrar en økende kompleksitet til en redusert oversikt, og derfor bør en utvikle driftsstøttesystem 4 for aktive distribusjonsnett, hvor en også ivaretar personsikkerheten. Begrunnelse: 3 Smart Grid: se Vedlegg A 4 IT-basert system som raskt gir operatøren bilde av hva som skjer i nettet og gir god beslutningsstøtte. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 19

20 Det er ikke like åpenbart hva som i fremtiden vil være de vinnende teknologiene for styring og kontroll av et aktivt distribusjonsnett (Smart Grid). For ikke å utelukke de gode prosjektene, foreslår gruppen derfor en mer tematisk orientering i anbefalingene for sistnevnte. En viktig årsak til dette er også å legge forholdene til rette for at leverandørindustrien skal kunne utvikle teknologi og verktøy ut fra egne forretningsmessige strategier og slik sett være en pådriver for utviklingen av et fremtidsrettet energisystem. 5.3 Miljø FoU-mål: Utvikle luftledninger og kabler med forlegningsmetoder som er bærekraftige og konkurransedyktige. FoU-utfordringer: En stadig større del av fordelingsnettet legges i bakken. I tilegg vil en større del av produksjonslinjer produksjo også legges i kabel, blant annet offshore vind og tidevann. På bakgrunn av dette har gruppen identifisert følgende FoU-utfordringer: utfordringer: Utvikling av teknisk og økonomisk gunstige arkitekturer og teknologier for håndtering av økt kapasitans eller motvirkning irkning av slike konsekvenser i nettet. En bør utvikle forlegningsmetoder som gir reduserte anleggskostnader og som samtidig gir akseptable reparasjonstider. Forbedre utformingen av anleggskomponentene slik at den mekaniske belastningen reduseres, enten belastningen lastningen skyldes utforming eller omgivelser. Eksempler på dette er opphengssystem for linjer er som synes å øke sannsynligheten for korrosjonsangrep, samt endrede meteorologiske belastninger. Gruppen har også identifisert en FoUFoU utfordring uten en sterk kobling til FoUFoU målet, men med en desto sterkere kobling til aktørenes ambisjon innen miljøområdet. Prinsipper for verdisetting av de elektriske tapene i nettet. Vil det være riktig å operere med markedspris hvis man ser tapene i et energi- og klimaperspektiv? Figur 16 Miljøbevisstheten øker og gir nye utfordringer. Foto: Statkraft Begrunnelse: Ute av syne, ute av sinn, sier et ordtak. Det er en økende motstand i samfunnet mot visuell forurensning. Videre er det politiske føringer for at distribusjonsnettet i økende grad skal kables. Kabelnett vil være mer robust i forhold til ekstremvær, og hvis hvis det legges i eller langs offentlig vei, vil de totale miljøpåvirkningene reduseres. Men det er en utfordring å gjøre dette uten negative konsekvenser for leveringskvaliteten eller forsyningssikkerheten. Økt bruk av kabel i vekselstrømsnett vil øke kapasitive itive jordstrømmer. Av sikkerhetshensyn må disse begrenses. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 20

21 5.4 Kompetanse FoU-mål: Grid Etablering av nasjonalt Smart Grid-kompetansesenter. FoU-utfordringer: For å utvikle et nasjonalt kompetansesenter, vil det være nødvendig å etablere et nasjonalt Smart Grid-laboratorium aboratorium hvor man kan teste ut ulike Smart Grid-teknologier. teknologier. Parallelt med dette bør en styrke utdanningene innen elkraft og IKT, samt koblingen mellom disse fagområdene. Utdanningstilbudene bør innrettes mot utvikling, drift og forvaltning av aktive nett. Begrunnelse: Norge har allerede utfordringer med integrering av småkraft, utfordringer som må løses på kort sikt. Dette danner et solid fundament for etablering av spisskompetanse. Et laboratorium for uttesting av egenskaper til eksisterende og ny teknologi teknologi i sanntid vil styrke utdanningen og teknologiutviklingen. Teknologiverifikasjon i laboratorier kan redusere økonomisk risiko ved utrulling distribusjonsnett kjennetegnes ved et ekstremt stort antall relativt små komponenter. Et nasjonalt kompetansesenter kompeta med gode laboratorier vil også kunne øke rekrutteringen nasjonalt og lokke til seg anerkjente forskere internasjonalt. Figur 17 Kompetanseutvikling er avgjørende Fremtidens ingeniører bygger allerede i dag Foto: Statkraft FoU mål og tilhørende FoU-utfordringer FoU Tabell 2 på neste side gir en samlet oversikt over anbefalte FoU-mål innenfor alle de nevnte fokusområdene. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 21

22 Tema FoU-mål FoU-utfordringer Nettforvaltning Fra passive til aktive distribusjonsnett Miljø Kompetanse Utvikle kunnskap og verktøy for avansert og fremtidsrettet nettforvaltning (1) Identifisere teknologibehov for realisering av aktive nett i et og 2050-perspektiv og tilhørende sett med overgangs-strategier. (2) Utvikle relevant teknologi for planlegging og drift av aktive nett Utvikle luftledninger og kabler med forlegnings-metoder som er bærekraftige og konkurransedyktige. Etablering av nasjonalt Smart Gridkompetansesenter Utvikle metoder og system for innsamling, bearbeiding og utnyttelse av tilstands- og levetidsrelaterte data i forvaltningen Utvikle mer robuste tilstandsindikatorer for kritiske aldringsmekanismer Utvikling av kostnadseffektiv teknologi for online tilstandsovervåking for kabler, luftledninger og andre kritiske komponenter Teste strategier for spenningsregulering samt vernkonsepter for integrering av småkraft, hensyntatt personsikkerhet. Utvikle scenarioer for distribuert produksjon (for eksempel småkraft) og forbruk, inkl. el.transport, i et perspektiv hensyntatt ulike forutsetninger som befolkningstetthet, og fornybar potensial Utvikle planleggings- og beslutningsstøttemetoder for nettplanlegging med uforutsigbar produksjon og forbruk. Konkretisere Smart Grid for et sett norske referansenett egnet for identifisering av nyttige Smart Grid-teknologier samt overgangsstrategier fra dagens arkitektur og teknologiutnyttelse. Utvikle verktøy for planlegging av aktive distribusjonsnett Utvikle teknologi for styring og kontroll av aktive distribusjonsnett(2) Utvikle driftsstøttesystem for aktive distribusjonsnett hensyntatt personsikkerhet. Teknisk / økonomisk gunstig arkitektur og teknologi for håndtering av økt kapasitans i AC kabelnett Utvikling av forlegningsmetoder og kabler for reduserte kostnader og akseptable reparasjonstider Prinsipper for verdisetting av elektriske tap i nettet Forbedre design av anleggskomponenter for redusert mekanisk lastvirkning fra design og miljø. Etablering av nasjonalt Smart Grid-laboratorium Styrke utdanningen innen elkraft og IKT og koblingene mellom disse fagområdene innen utvikling, drift og forvaltning av aktive nett Tabell 2 Anbefalte FoU-mål og utfordringer for infrastruktur elektrisk distribusjon. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 22

23 6 Prioriterte FoU-mål og FoU-utfordringer Basert på FoU-mål og utfordringer beskrevet i det foregående, har gruppen valgt å prioritere utvalgte områder på kort sikt (skrevet med fete bokstavtyper i Tabell 2.). Hovedargumentet for prioritering har vært i hvor stor grad man er i stand til å forutsi fremtidig utvikling. Det er f eks åpenbart at norske nettselskap allerede nå bør starte arbeidet med å utvikle de deler av Smart Grids-konseptet som er mest relevant, gitt lokale forhold (f eks i grisgrendte strøk med potensial for mye distribuert produksjon eller i storbyer med storskala elektrifisering av transport). Det er ikke like åpenbart hva som i fremtiden vil være de vinnende teknologiene for styring og kontroll av et aktivt distribusjonsnett. For ikke å utelukke de gode prosjektene, foreslår gruppen derfor en mer tematisk orientering i anbefalingene for sistnevnte Tabell 2. FoU-målet Etablering av et nasjonalt Smart Grid- kompetansesenter med FoU-utfordringen Etablering av nasjonalt Smart Grid-laboratorium, fremheves imidlertid som et viktig suksesskriterium for måloppnåelse innen fokusområdet Fra passive til aktive distribusjonsnett (Smart Grid). Med dette vil gruppen prioritere følgende anbefalinger: FoU-mål 1: Utvikle kunnskap og verktøy for avansert og fremtidsrettet nettforvaltning FoU-utfordringer: o Utvikle metoder og system for innsamling, bearbeiding og utnyttelse av tilstands- og levetidsrelaterte data i forvaltningen o Utvikle mer robuste tilstandsindikatorer for kritiske aldringsmekanismer o Utvikling av kostnadseffektiv teknologi for online tilstandsovervåking for kabler, luftledninger og andre kritiske komponenter FoU mål 2 Identifisere teknologibehov for realisering av aktive nett i et og 2050-perspektiv og tilhørende sett med overgangs-strategier. FoU-utfordringer: o Teste strategier for spenningsregulering samt vernkonsepter for integrering av småkraft, hensyntatt personsikkerhet. o Utvikle scenarioer for distribuert produksjon (for eksempel småkraft) og forbruk, inkl. el.transport, i et perspektiv hensyntatt ulike forutsetninger som befolkningstetthet, og fornybar potensial o Utvikle planleggings- og beslutningsstøttemetoder for nettplanlegging med uforutsigbar produksjon og forbruk. o Konkretisere Smart Grid for et sett norske referansenett egnet for identifisering av nyttige Smart Grid-teknologier samt overgangsstrategier fra dagens arkitektur og teknologiutnyttelse. FoU mål 3 1. Utvikle luftledninger og kabler med forlegnings-metoder som er bærekraftige og konkurransedyktige. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 23

24 FoU-utfordringer: o Teknisk / økonomisk gunstig arkitektur og teknologi for håndtering av økt kapasitans i AC kabelnett o Utvikling av forlegningsmetoder og kabler for reduserte kostnader og akseptable reparasjonstider o Prinsipper for verdisetting av elektriske tap i nettet 7 Veikart Et veikart for FoU-mål og tiltak er presentert i Vedlegg B: FoU-D Veikart for Infrastruktur Elektrisk Distribusjon 8 Nødvendige tiltak for å nå mål Utover de konkrete tiltak som er vist i sistnevnte Tabell 2 er det 6 spesifikke anbefalinger som her blir nevnt eksplisitt: 1. Nettet må i fokus 2. Nettselskapenes innovasjonsevne må styrkes 3. Organisering av planlegging og drift av systemet må avklares 4. Utvikling av et regime som støtter opp om DSM 5 5. Et hensiktsmessig rammeverk for fremføring av infrastruktur i offentlig veigrunn 6. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter Smart Grids 8.1 Nettet må i fokus Hvorvidt man ser på EUs 2020-mål, eller sikter mot lavutslippsamfunnet i 2050, er kraftnettet nøkkelen til realisering. Eksempler på dette er elektrifisering av transport (utslippsreduksjon), aktive sluttbrukere (energieffektivisering) og innfasing av mer fornybar produksjon (økt fornybarandel). Det skal investeres store beløp, og det må et rammeverk som stimulerer til riktige investeringer til rett tid og gir muligheter for finansiering av disse. I dette perspektiv er det viktig at nettselskapene bidrar til å utvikle et marked for verktøy og teknologi som leverandørindustrien utvikler. Reduksjon av teknisk og økonomisk risiko gjennom offentlig finansiell støtte til demonstrasjonsprosjekter kan være en løsning for å oppnå dette. 8.2 Nettselskapenes innovasjonsevne må styrkes Som beskrevet foran er nettselskapenes innovasjonsevne og iver sterkt svekket, og har siden midt på 1990-tallet hatt hovedfokus på kostnadseffektivisering. Å finne metoder for å styrke nettselskapenes innovasjonsvilje kan derfor være et sentralt element i veien mot en bærekraftig fremtid. Det finnes internasjonale eksempler som bør vurderes, f eks OFGEMs regulering i Storbritannia. Dersom man hadde innført noe a la OFGEMs tidligere Innovation Funding Incentive, 5 DSM: Demand Side Management (arrangementer for få sluttbrukere til å tilpasse sin adferd) Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 24

25 ville dette potensielt ha realisert 60 MNOK (0,5% av sum inntektsramme på 12 mrd pr år) friske midler årlig til å matche den offentlige forskningsfinansieringen. Det er imidlertid stor forskjell på nettselskapsstruktur i Storbritannia og Norge, og mange hensyn må tas i forhold til hvilken regulering som til enhver tid er best egnet i Norge. Ved en eventuell vurdering av andre lands erfaringer, herunder Storbritannia og andre, er det derfor nødvendig å tilpasse eventuelle incentiver til nasjonale strukturer og annen regulering. 8.3 Organisering av planlegging og drift av systemet må avklares Planlegging og drift av fremtidens energisystem vil bli mer komplekst enn i dag. Mange lokale distribusjonsnettselskap kan oppleve mange av de utfordringene Statnett opplever som systemoperatør i dag. I et langsiktig perspektiv er det behov for å avklare ansvarsfordelingen mellom TSO 6 og DSO 7 og definere tilhørende rammeverk for planlegging og drift. 8.4 Utvikling av et regime som støtter opp om DSM 8 I et fremtidig perspektiv vil behovet kunne øke for å få sluttbrukere til å tilpasse sitt forbruk på det fysiske systemets premisser. Og responstidene for slik tilpasning vil sannsynligvis bli så korte at vi snakker om sanntidstyring. Det vil si at det kan være ønskelig med direkte styring av sluttbrukeres effektuttak fra og innmating i nettet. Teknologisk representerer dette ikke nødvendigvis noen stor barriere, men aktuelle operatører må ha et rammeverk som gjør det mulig å utnytte teknologi for å oppnå dette. Både incentivbaserte løsninger gjennom marked og tariffmodeller og offentligrettslig rammeverk er aktuelt. Det bør videre vurderes endringer i byggeforskrifter med sikte på å forberede sluttbrukeres installasjoner for fjernstyring av lastpunkter. 8.5 Et hensiktsmessig rammeverk for fremføring av infrastruktur i offentlig veigrunn Et balansert rammeverk for utnyttelse av offentlig veigrunn for fremføring av energikabler, vil være viktig for å kunne utvikle et robust og miljøvennlig kraftnett. Med balansert menes at kostnader og prosesser er rasjonelle for relevante infrastruktureiere og myndigheter. 8.6 Etablering av et nasjonalt kompetansesenter Smart Grids: Smart Grids er et komplekst tema, med et stort behov for lokal/nasjonal tilpasning; Effective smart grids implementation is not based on one size fits all solutions. Specific country and regional factors will determine the appropriate set of technologies, applications and solutions for each geographic area and country that wishes to implement effective smart grids policy. 9 Norge er et lite land, men 6 TSO: Transmission System Operator (systemoperatør) 7 DSO: Distribution System Operator (operatør av distribusjonsnett) 8 DSM: Demand Side Management (arrangementer for få sluttbrukere til å tilpasse sin adferd) 9 Major Economies Forum, Technology Action Plan Smart Grids (des 2009), Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 25

26 med noen komparative fortrinn (tidlig deregulering, høy penetrering av IKT, internett, høy brukerinvolvering, industri med stort potensial for grønn leveranse ). Gruppen anbefaler at det opprettes et nasjonalt na Smart Grids-senter senter med følgende målsetning: Styrke relevansen av FoU og utdanning. Styrke norsk industris posisjon. Et nasjonalt laboratorium for utvikling, testing og verifikasjon av Smart Grids teknologi med verden som marked. En oppgave som kan tillegges et slikt senter kan bl a være å utføre rollen til en nasjonal teknologiplattform Smart grids It is recommended that Member States Governments should set up national Smart Gridss technology platforms with the goal of strengthening the European Smart Grids platform. 10. Figur 18 Skigard Smart Wooden Grid anno 1850 Foto: Trond Moengen 10 European Technology Platform Smart Grids: Grid Strategic Deployment Document ment for Europe s Electricity Networks of the Future (april 2010),, Grids.eu Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 26

27 9 Grenseflater mot nasjonale og internasjonale initiativ og aktiviteter En redegjørelse for sentrale internasjonale initiativ kan finnes i appendix B: Internasjonale initiativ og aktiviteter. Temaet Smart Grids får stor oppmerksomhet internasjonalt, og teknologiutvikling og - realisering ventes derfor også å skyte fart. Dette vil det være viktig for norske aktører å være med på: For teknologibrukere: Få tilgang til best mulig teknologi til lavest mulig pris For teknologileverandører: Få tilgang til størst mulig marked for sine produkter og tjenester. Det er viktig å presisere at ikke alle FoU-tema som er av viktighet for Norge vil være dekket av internasjonale initiativ. For slike tema vil det derfor være viktig med nasjonal støtte. Ett eksempel på et slikt tema er nettforvaltning der norsk FoU er langt fremme, men det er få initiativ internasjonalt. Det er også viktig å ha nasjonale støtteordninger for å styrke innovasjonen innen de områdene norske industriaktører er i teknologifronten eller der Norge har komparative fordeler som for eksempel integrasjon av småkraft i distribusjonsnettet. Norge kan også ha sine særnorske utfordringer på miljøsiden som det naturlig må søkes svar på nasjonalt. Forskning på grunnleggende materialteknologi både med sikte på utvikling av materialer med nye egenskaper (for eksempel egnet for kabelisolasjon) og kunnskap om og modellering av aldringssmekanismer kan være relevante områder for internasjonalt forskningssamarbeid. Det er viktig å koordinere mellom forskjellige innsatsgrupper innen Energi21. For eksempel vil innsatsgruppe for Fornybar kraft anbefale utvikling av modulariserte og kostnadseffektive løsninger for småkraft. Dette bør ses i sammenheng med anbefalinger i denne rapporten på identifisering av og utvikling av løsninger for kontroll med spenning og frekvens i nettet og der driftsforstyrrelser håndteres tilfredsstillende. Videre er det viktig å koordinere aktiviteter innen miljø med aktiviteter innen CEDREN. Innsatsgruppe Energisystemer - Delrapport 2: Infrastruktur Distribusjon 27

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene i The Norwegian Smartgrid Centre Trondheim, mai 2014 Forord Denne strategien er utformet gjennom felles innsats fra

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Strategi 2014. Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2

Strategi 2014. Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2 Strategi 2014 Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2 ENERGI21 Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Nett og verdiskaping

Nett og verdiskaping Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 74 Nett og verdiskaping 3 av 74 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk i kombinasjon med manglende

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-27-5 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region sør Januar 2013 THEMA Rapport 2012-32 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1 I I I I I I I I Fornybar energi 2007 www.fornybar.no Fornybar energi 1 Fornybar energi 2007 FORORD Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20 30 år siden var det en økende erkjennelse

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Alternativanalyse Nettplan Stor-Oslo. Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Alternativanalyse Nettplan Stor-Oslo. Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Kapittel 1Kapittel 1 Kapittel 1 Bakgrunn for Bakgrunn prosjektet for Bakgrunn prosjektet for prosjektet Alternativanalyse Alternativanalyse for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus 1 Kapittel 1 Bakgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer