Handlingsplan for miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for miljø 2004-2007"

Transkript

1 Rådmannen Handlingsplan for miljø Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: Svein Gunnar Karlstrøm Telefon: Kommunestyret fattet følgende vedtak den : 1. Kommunestyret slutter seg til handlingsplan for miljø for perioden , slik den framstår i kapittel 2 og vil jobbe aktivt for å få gjennomført tiltakene. Følgende tillegg ble også vedtatt: Under formålet Energi og klimagasser legges følgende til: Tiltak Ansvar Samarbeidspartnere er Miljøvennlig boligbygging Byutvikling Utbygger og plan- og Utredning om krav til miljøvennlig boligbygging som krav i reguleringsplaner Under området Sentrum legges følgende til: Tiltak Ansvar Samarbeidspartenere er Holde bygatene fri for forsøpling. Opprydding skjer så snart forsøplingen har foregått Næringsdrivende inklusiv de som driver gatekjøkken Kommune, sdrivende Dersom de som driver gatekjøkken ikke rydder opp etter seg mister de retten til å få drive sin virksomhet. Kravene innskjerpes. Under Kulturminner tas inn: Tiltak Kulturminner 0,2 0,2 0,2 0,2 Tromsø Gravlund som nasjonalt 0,1 0,1 0,1 0,1 kulturminne Ansvar: Kirkelig Fellesråd. 2. Finansiering av de fleste tiltakene i handlingsplanen er innarbeidet i økonomiplanen for For at Tromsø skal bli en foregangskommune på nasjonalt og internasjonalt nivå, må de andre tiltakene gjennomføres gjennom avsetting av et tilstrekkelig stort miljøfond. 3. Alle tiltak og prosjekter som gjennomføres i regi av Tromsø kommune skal ha en tydelig miljøprofil. Det skal gjøres en miljø- og kvalitetsrevisjon av alle tiltak. Som et ledd i dette settes det opp et helhetlig bærekraftregnskap som bakes inn i kommende økonomiplaner. Det må settes av midler som skal stimulere til miljøtiltak hos de kommunale enhetene. 4. For å få sterkere fokus på de miljømessige sidene ved utbygging i Tromsø, skal miljø- og transportkomiteen og plan og skomiteen arbeide for å få fram en felles strategi som synliggjør krav og føringer fra kommunens side, for en bærekraftig og miljøvennlig utbyggingsprofil. Strategien bør vektlegge at kommunen i størst mulig grad ønsker at de miljøvennlige løsninger som finnes tas i bruk. 1. Hva er gjennomført i foregangskommunen Tromsø Tromsø har ambisjon om å bli en foregangskommune innen miljø og er med i pilotprosjektet sammen med 19 andre kommuner i regi av stiftelsen Idebanken. Det er utarbeidet sjekklister og indikatorer i

2 prosjektet. Mye av dette er allerede innbakt i Tromsø kommunes overordna miljøstrategi (se vedlegg) vedtatt i forbindelse med handlingsplan for miljø i 2001 (denne planen finnes på kommunes hjemmeside). Men det må jobbes kontinuerlig for å få integrert dette i det daglige arbeidet. Miljøperspektivet skal innarbeides i kommunens økonomiarbeid. Derfor foreslår rådmannen at det skal settes det opp et helhetlig bærekraftregnskap som bakes inn i kommende økonomiplaner. Tromsø kommune kjøper inn varer og tjenester for i størreslesorden 500 millioner kroner, og vi må bli flinkere til å bruke sentrale innkjøpsavtaler. Bærekraft skal være et viktig kriterie for valg av produkt. Her er det også penger å spare. De ulike enhetene må også få beholde noe av økonomiske besparelser ved miljøarbeid. Vi ønsker også å synliggjøre hva som blir gjort på miljøsiden og i løpet av året skal en kunne gå inn på miljostatus.no for å få informasjon om dette. Dette er også helt i tråd med den nye loven om rett til miljøinformasjon som krever at vi gir befolkningen god informasjon. Foregangskommuneprosjektet skal være handlingsorientert. Nedenfor er det listet opp hva som er gjort siden forrige revisjon av handlingsplanen som ble vedtatt i januar De fleste av tiltakene er gjennomført med en kommunal egenandel som har utløst andre offentlige tilskudd og dugnadsarbeid. For 2003 ble det satt av 0,5 millioner til et miljøfond. Disse midlene har utløst omtrent 1,0 million kroner fra andre parter. Disse midlene er i hovedsak brukt til tre hovedtiltak: Miljøfyrtårnsertifisering: Inngåelse av en treårig samarbeidsavtale med Grønn Hverdag. Miljøuka: Ei hel uke med mangfoldige miljøarrangement. Handlingsplan for klimagasser og energi: Gjennomføring av vedtatt plan (k.sak 031/03). Alle disse tre tiltakene er flerårig, slik at det er viktig å videreføre og styrke miljøfondet. Tiltak Ansvar Samarbeids ii - partnere i Bysykler Saga Hotel, Destinasjon Tromsø Kjøpt inn fem bysykler. Meget populære og mye brukt. Mange bra presseoppslag. Trafikksikkerhet Byutvikling Org, offentlige, Gjennomføring av en rekke mindre trafikksikkerhetstiltak. Områdetiltak Bydelsråd, utviklingslag, Det er gjennomført ti gode tiltak i Tiltak Ansvar Samarbeids -partnere Frivillighets- Kultur og Frivillige millionen park org, Mange små tiltak er gjennomført i Midlene er fordelt på ulike tilskuddsordninger, herunder park. Miljøuka Alle Store arrangement i Meget vellykket og mye i SVV er Statens vegvesen Troms, TFK er Troms fylkeskommune, er Tromsøs medborgere, org. er frivillige organisasjoner. ii For mer informasjon og rapport fra tiltakene, ligger en del informasjon på kommunens hjemmeside (se vedlegg 2).

3 Miljøpris mediaomtale og gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere. Kaldfjord skole fikk miljøprisen for 2003 for sitt arbeid med Grønn skole. Lysløypenettet Park og vei Skilag Utbedring av lysløypenettet på Kvaløya. Elvebakken aktivitetspark Park og vei Etablering av aktivitetspark, herunder anlegg for skøyter, rullebrett, rulleskøyter, basket etc. FYSAK Biologisk mangfold Avfallsopprydding Metangass Ørndalen Kultur og Skoler, org. Aktivisering av befolkninga gjennom trim og dans. idrett Park og vei Org, Kartlegging av biologisk mangfold. Renovasjon Skoler, org. Ryddeaksjon våren 2003 i mindre skala. Renovasjon Bydrift Utnyttelse av metangassen i den gamle fyllinga i Ørndalen til energiformål. Skansen Kultur og Hovedhuset er påbegynt mht. restaurering. idrett Elbil Bydrift Innkjøp av en elektrisk bil. Vellykket så langt. ENØK Tromsø Havn PCB i bygg Lautreprosjekt Byggforvalt ning Byggforvalt ning ENØKsenteret, Interconsult Tromsø havn, SFT, Verftet Eiendom Produsenter ENØK-tiltak i kommunale enheter. Kildekartlegging i Tromsøysundet ferdigstilt høsten NGU har undersøkt PCB-innhold i ca 40 bygg mange kommunale. Det var lave PCB-verdier. Forprosjekt for bruk av lokale treprodukter i det nye Fokuskvartalet. Lagt ut prøvefelt av parkett i Fokus kino. Miljøfyrtårn Bedrifter/ virksomheter 11 virksomheter er sertifisert som miljøfyrtårn. Samarbeidsavtale med Grønn Hverdag. Startet med seks barnehager og syv andre kommunale enheter. Rettferdig handel Alle enheter Innført rettferdig handel produkter (kaffe, te og juice) i noen kommunale enheter. 2. Handlingsplan Handlingsplanen er satt opp så konkret som mulig gjennom følgende 11 områder: Arealbruk og transport Sentrum Levende lokalsamfunn og medvirkning Biologisk mangfold og friluftsliv Avfall Kulturminner

4 Energi og klimagasser Forebyggende helsearbeid Næring og naturressurser Tromsø kommune som grønn bedrift Globalt engasjement Som denne oversikten viser, spenner tiltakene over en meget bredt speketer. Dette for å vise helheten og mangfoldet i arbeidet. For nærmere beskrivelse av de ulike tiltakene vises det til tekstdelen av handlingsplan for miljø , kommuneplanen Plan 2011, Miljøbyprogrammet og delplaner. For de ulike tiltakene er det satt opp kommunens økonomiske forpliktelser for totalt 110,7 millioner kroner i henhold til forslag i økonomiplan ( ), men det er også tatt med tiltak for 7,1 millioner kroner som ikke er innbakt i økonomiplanen. Dette er et innspill til det videre arbeidet. Alle beløp er i millioner kroner. I tillegg ønsker vi å fokusere på tiltak som har et lengre tidsperspektiv. Vi vil understreke betydningen av å planlegge langsiktig, det vil si 30 til 50 år. Det settes også opp mål med tidshorisont fram mot 2010, slik at vi skal ha noe å strekke oss mot. Under rubrikken ansvar, er det kun fokusert på ansvar innad i kommuneorganisasjonen, for enkelte tiltak er selvfølgelig andre parter viktig, men disse er ført opp under samarbeidspartnere. Forklaring til tabellene: Tiltak som ikke har finansiering er satt i kursiv og tiltak som er benevnt med IEB vil si at tiltaket forutsettes å bli finansiert innenfor egen budsjettramme. For de enkelte tiltakene henvises det til politiske saker hvor tiltaket er behandlet. Nye tiltak som ikke er med i tidligere handlingsplaner er skrevet med uthevet skrift. Arealbruk og transport Mål: Innen 2010 skal antall kilometer med bil per innbygger reduseres med 20 prosent. Dette gjøres gjennom en konsentrert arealbruk og en offensiv satsing på miljøvennlig transport. Tiltak Ansvar Samarbeidpartnere Tromsøpakke 5,0 5,0 5,0 5,0 Byutvikling TFK, SVV, II Tromsbuss, sliv, FoU, bef Handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret mai Tromsøpakke II skal gjelde for perioden (k.sak 51/02). Sykle til jobben aksjon IEB IEB IEB IEB Alle enheter Få alle kommunale enheter til å delta i aksjonen for Premiering. Bysykler 0,1 Næringsliv Utvide bysykkelordningen for Tromsø. Elbil IEB Rådmann Innkjøp av rådhuselbil (Hermans lille røde) Forsøksprosjekt samferdsel Byutvikling TFK, SVV Se på en helhetlig forvaltning av bytransport i Tromsø. (f.sak 206/02). Trafikksikkerhet 2,0 2,0 2,0 2,0 Byutvikling Skoler, befolkning Kommunedelplan skal behandles politisk innen 2003.

5 Snarveiplan Byutvikling Skoler, befolkning Ses i sammenheng og finansieres gjennom Tromsøpakke II og trafikksikkerhetsplan. Sentrum Mål: Innen 2010 skal sentrum styrkes med forbedring av parker og byrom, hvor handel, kultur og boliger integreres i en bærekraftig byutvikling med reduksjon av privatbiler. Prostneset Tromsø Byutvikling, Havn TFK Etablering av distriktsterminal; buss, hurtigrute og hurtigbåt. Sentrumsplan/ gatebrukplan 0,3 Byutvikling TFK, SVV, Tromsbuss, sliv, FOU, Gatebruksplanen ble vedtatt i 2002 (k.sak 0037/02). Ses også i sammenheng med Tromsøpakke II. Levende lokalsamfunn og medvirkning Mål: Innen 2010 skal en ha aktive og engasjerte bydelsråd i hele byområdet og likedan for utviklingslagene i distriktene. Områdetiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 Bydelsråd, utviklingslag, Miljøpris IEB IEB IEB IEB Det er miljø- og tansportkomiteen som avgjør hvor midlene skal brukes. Utdeling av en pris til den/de som har utmerket seg spesielt på miljøområdet. Frivillighetsmillionen 1,0 1,0 1,0 1,0 Kultur, park og vei Frivillige org. Midler til mindre tiltak innen kultur og friluftsliv. Miljøuka 0,1 0,1 0,1 0,1 Alle Arrangangering av en miljøuke 1. uka i juni (k.sak 32/01). Biologisk mangfold og friluftsliv Mål: Sikre strandsonen og en sammenhengende, lett tilgjengelig grønnstruktur for menneskelig utfoldelse og biologisk mangfold. Skolens uterom 0,5 0,5 0,5 0,5 Byutvikling Skoler, - plan byggforvaltning, PUST og byutvikling. Utvikling av skolens uterom i samsvar med L-97. Utarbeidelse av uteromsplaner, opparbeidelse av nærmiljøanlegg, uteklasserom etc.

6 Lysløype/tursti 0,2 0,2 0,2 0,2 Byutvikling Kultur og idrett, idretts- og skilag Opparbeidelse av turstier/ lysløype i hovedsak på Kvaløya, Tromsdalen og Tromsøya. (kulturkomite sak 25/01). FYSAK IEB IEB IEB IEB Kultur og idrett Org, offentlige etc. Få folk til å bli mer fysisk aktive gjennom trim og dans (F.sak 0051/03). Rehabilitering av leke- og ballplasser nærmiljøanlegg 0,25 0,25 0,25 0,25 Byutvikling Velforeninge r, bydelsråd, utviklingslag Rehabilitering av ballplasser/lekeplasser i boligområdene. Opparbeidelse av nærmiljøanlegg i samarbeid med velforeninger. Friluftshandbok IEB Byutvikling Ferdigstille egen frilufthåndbok for Tromsø legges ut på Internett. Fjæresti-Sør- Tromsøya. 0,1 0,6 Byutvikling Byutvikling, eiendom og utbygging, plan og Opparbeiding av sti fra Telegrafbukta til Lanes. Deler av stien skal være tilpasset rullestolbrukere. (Kulturkomite sak 20/01). Videreutvikling av Telegrafbukta/ Folkeparken Biologisk mangfold 0,2 0,2 Byutvikling 0,1 0,1 0,1 0,1 Byutvikling Skoler, velforeninger, Tromsø museum, Perspektivet museum Org.,, fylkesmann Bydel med størst vekst i Tromsø. Økt tilrettelegging i Telegrafbukta, utbedring av stinett, etablering av akebakke etc. i Folkeparken. Kartlegging av biologisk mangfold. (kulturkomite sak 75/00). Avfall iii Etablering av miljøsenter for avfall på Nord-Tromsøya. Miljø-stasjoner 1,0 0,1 0,1 1,5 Renovasjon Etablering av miljøstasjoner på Kvaløysletta og i Tromsdalen. Tromsø 16,0 33,0 Renovasjon Næringsliv miljøpark og (SMOR) Avfallsreduksjon 0,1 0,1 0,1 0,1 Renovasjon Næringsliv, org., Det etableres et prosjekt som ser på konkrete avfallsreduserende tiltak. Er startet opp (k.sak 28/98). Avfallsopp- 0,1 0,1 0,1 0,1 Renovasjon Næringsliv, Årlig ryddeaksjon basert på iii Egen avfallsplan med mål er under utarbeidelse.

7 rydding org., dugnadsinnsats (k.sak 32/01). Egen sak til k.styret i nov-03. Kulturminner Mål: En skal ha sterkere fokus på vår natur- og kulturarv gjennom undervisning, planarbeid og historisk identitet. Kulturminner 0,3 0,3 0,3 0,3 Byantikvar Næringsliv, befolkning Settes av en pott for arbeid med kulturminner. Forebyggende helsearbeid Mål: Innen 2010 skal ingen i Tromsø være utsatt for overskridelser av grenseverdier for luftforurensning og støy. og Helse og miljø IEB IEB IEB IEB Helse og IEB IEB IEB IEB Helse og Stat, RiTø, miljøforum sosial, Plan org. Kommuneoverlege Arrangering av faglige seminarer 4 ganger i året. (lav kostnad). Sterkere fokus på forebyggende arbeid. Miljøovervåking 0,4 0,4 0,4 0,4 Kommunale enheter Det settes av ressurs til miljøovervåking til jord, vann og luft. Bl. a. utarbeidelse avaktsomhetskart (k.sak 0032/02). Tromsø Havn Tromsø havn, Vervet Eiendom, Fylkesmannen, Akvaplanniva Pilotprosjekt i regi av SFT, sammen med fire andre havner, for å skaffe mer kunnskap om opprydding i forurensete sedimenter. Tiltaksplan for sundet ferdigstilles våren Energi og klimagasser Mål: Kontinuerlig redusere bruken av fossile brensler. Fornybare og alternative energikilder skal dekke en større andel av energibehovet ENØK og 3,0 3,0 3,0 3,0 Byggforvaltning energieffektivisering, dkoler, Tiltak i kommunale bygg. 10 % energireduksjon gir 4 millioner kroner i årlig

8 barenhager besparelser. (k.sak 123/99). Klima- og energiplan 0,2 0,2 0,2 0,2 Næringsliv, offentlige, Gjennomføring av tiltaksdelen i handlingsplan for klimagasser og energi (k.sak 031/03). Planbestemmelser IEB Byutvikling Utbyggere Krav til fleksibilitet i energiforsyning og bruk av fornybare energikilder i nye planer. Næring og naturressurser Mål: Innen 2010 skal over 50 prosent av bedriftene i Tromsø ha en eller annen form for miljøsertifisering. Miljøfyrtårn 0,1 0,1 0,1 0,1 Næringsliv Sertifisering og veiledning av bedrifter/virksomheter (k.sak 32/01). Ledernettverk IEB IEB IEB IEB Lokal mat 0,1 0,1 0,1 0,1 Etablering av ledernettverk for større virksomheter i Tromsø. Fremming av lokal mat gjennom kampanjer, smaksbufeer, torgslag etc. Næringsfore ningen, virksomheter Næringsliv, Landbruksfond Næringsplan for distriktene Forvaltning av naturressurser 0,25 0,25 0,25 0,25 Landbruk Offentlige, org, 0,5 0,5 0,5 0,5 Ulike enheter, sliv, 0,2 Rådmann Ulike enheter, sliv, Landbruksplan vedtatt i 2002 (k.sak 0140/02). Oppfølging av tiltak vedtatt i splan for distriktene (k.sak desember 2000). Utarbeide forslag til hvordan en kan forvalte naturressurser på en mer helhetlig og effektiv måte. Grønn bedrift Mål: Innen 2010 skal hele kommuneorganisasjonen være miljøsertifisert. Etablere GIS i kommunen gi veiledning. Geografisk 0,7 0,7 0,7 0,7 Byutvikling Andre informasjonssystem enheter Miljøsertifisering og 0,2 0,2 0,2 0,2 Plan Alle enheter Flere enheter er i gang med å bli miljøfyrtårn. Det foretas

9 rapportering Innkjøp IEB IEB IEB IEB Økonomi og finans årlig miljørapportering. Alle enheter Sentrale avtaler skal brukes. Miljø skal være en premiss ved inngåelse av avtaler. Kjemikalier IEB IEB IEB IEB Rådmann Alle enheter Oppfølging av arbeidet i kjemikalieutvalget. Sees i sammenheng med administrativ omstilling. Opplæring IEB IEB IEB IEB Personal Alle enheter Det gjennomføres intern opplæring sett ifht. miljøsertifiseringen. Globalt engasjement Mål: Innen 2010 skal Tromsø ha integrert det globale perspektivet gjennom blant annet aktiv bruk av vennskapsbyer, integrering av nye landsmenn og fokus på rettferdig handel. Vennskapsbyebykomiteen IEB IEB IEB IEB Vennskaps- Ulike parter Fredskorps Interesserte enheter Mulighetene for å kunne drive utveksling av kommunalt ansatte er gode. Staten (UD) dekker kostnadene. Rettferdig handel IEB IEB IEB IEB Rådmann Innføring av rettferdig kaffe/te (Max Haavelaar) i rådhuset og støtteenhetene. Vedlegg - vedtak, planer og Internettadresser Overordna planer: Miljøbyprogrammet vedtatt i 1996 Kommuneplan, Plan 2011 vedtatt i 1999 Byrapport for Tromsø vedtatt i 2000 Handlingsplan for miljø vedtatt i 2001 med Fredrikstaderklæringen og Miljøbyerklæringen Næringsplan for distriktene vedtatt i 2000 Det meste er nord vedtatt i 2001 Handlingsplan for klima og energi vedtatt i 2003 Økonomiplan vedtatt i 2002 Årsmelding for 2002 med egen miljøstatus vedtatt i mai 2003 Alle disse (unntatt miljøbyprogrammet) er lagt ut på kommunens hjemmeside under aktuelle dokumenter: Tiltak/prosjekter: Foregangskommuneprosjektet: Miljøstatus:

10 Områdemidler miljø, tiltak i 2001, 2002 og 2003: Tilskudd kunst og kultur: Tid for forandring: Gatebruksplan for sentrum: Forslag til Jordforurensning i Tromsø og i barnehager (to rapporter): Tromsø havn pilotprosjekt: Miljøfyrtårn: Vennskap nord-sør: Fredskorpset: Rettferdig handel:

Fossilfri kommune Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø

Fossilfri kommune Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø 1 Fossilfri Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø 1. Mål for arbeidet Nasjonal klimapolitikk bygger på bred internasjonal enighet om at menneskelig aktivitet de siste 100 år har hatt betydelig

Detaljer

Tromsø kommune Årsmelding 2002

Tromsø kommune Årsmelding 2002 Tromsø kommune Årsmelding 22 Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyse 4 Hovedoversikt drift 8 Tema Kort nytt 1 Miljøstatus 12 Kulturbyen for barn og unge 14 Landbruk i 1-års perspektiv 16 Rammeområdene

Detaljer

Årsmelding 2001. Tromsø kommune

Årsmelding 2001. Tromsø kommune Årsmelding 21 Tromsø kommune Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyser 4 Administrativ omstilling 1 Miljøstatus i Tromsø 14 Kort om året som gikk 16 Avdelingsbidragene Sentraladministrasjonen 18 Teknisk

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet M Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING M FORVALTNINGSREVISJON AV MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING STAVANGER KOMMUNE MARS 2010 Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Overhalla kommune. - positiv, frisk og framsynt. Klima- og miljøplan 2014-2019

Overhalla kommune. - positiv, frisk og framsynt. Klima- og miljøplan 2014-2019 1 Overhalla kommune - positiv, frisk og framsynt Klima- og miljøplan -2019 2 Innhold Forord.. s.3 1. Sammendrag..5 2. Klima- og miljøplan -2019, tiltaksdel..8 Naturmangfold.8 Innkjøp og avfall 10 Energi..13

Detaljer

Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015.

Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015. Bydel St. Hanshaugen Miljø- og klimahandlingsplan 2011 2015. Tenke globalt - handle lokalt, Oslo kommune har vedtatt et ambisiøst mål om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i forhold til 1990-nivå

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn

byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn byer med lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for tvillingbyene Skien og Porsgrunn Revidert 2012 1 2 3 Innhold 1. Overordnede tiltak................. 6 2. Arealbruk og transport.............

Detaljer

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune 200-205 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan...3 2. Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring...3 3. Prosess4 4 Ansvarsfordeling

Detaljer

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Innhold 1. Forord... 4 Masterplan Tromsø 2044... 4 2. Om planprogrammet... 5... 7 3. Samfunns- og næringsutvikling... 7 3.1

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2003 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Høringsutkast 25.3.2015 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hvorfor jobbe med energi og klima... 4 1.3 Nasjonale mål... 7 1.4 Regionale

Detaljer

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Bydelsadministrasjonen FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010-2014 1 2 FORORD Fremtidens

Detaljer

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune Årsrapport 2008 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ORGANISERING... 3 Politisk organisering... 3 Administrativ organisering... 4 BALANSERT MÅLSTYRING... 5 SAMMENLIGNING MED

Detaljer

Kystens huserklæringen

Kystens huserklæringen Kystens huserklæringen 30.september 2015 1 Innhold Innledning... 3 Oppvekst og utdanning... 4 Helse... 5 Tillitsreform... 6 Bolig i Tromsø... 6 Samferdsel... 7 Klima- og miljøplan... 8 Grønn byutvikling

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

FORORD. Tekniske tjenester

FORORD. Tekniske tjenester FORORD Utfordringene som er beskrevet i denne planen er basert på FNs klimapanels rapporter. Hensikten er ikke å mane fram skremselsbilder, men å vise til utfordringene som verdenssamfunnet og Norge står

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Tlf. 73 86 60 00 www.stfk.no Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt i

Detaljer

Innledning. På denne bakgrunn er det at vi finner tiden inne til å rullere vårt handlingsprogram.

Innledning. På denne bakgrunn er det at vi finner tiden inne til å rullere vårt handlingsprogram. Innledning Formannskapet vedtok kommunens første handlingsprogram 2. april 2009 i Framtidens byer. Programmet bygde i stor grad på intensjonsavtalen inngått 17.juni 2008 mellom de 13 største byene, fire

Detaljer