Handlingsplan for miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for miljø 2004-2007"

Transkript

1 Rådmannen Handlingsplan for miljø Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: Svein Gunnar Karlstrøm Telefon: Kommunestyret fattet følgende vedtak den : 1. Kommunestyret slutter seg til handlingsplan for miljø for perioden , slik den framstår i kapittel 2 og vil jobbe aktivt for å få gjennomført tiltakene. Følgende tillegg ble også vedtatt: Under formålet Energi og klimagasser legges følgende til: Tiltak Ansvar Samarbeidspartnere er Miljøvennlig boligbygging Byutvikling Utbygger og plan- og Utredning om krav til miljøvennlig boligbygging som krav i reguleringsplaner Under området Sentrum legges følgende til: Tiltak Ansvar Samarbeidspartenere er Holde bygatene fri for forsøpling. Opprydding skjer så snart forsøplingen har foregått Næringsdrivende inklusiv de som driver gatekjøkken Kommune, sdrivende Dersom de som driver gatekjøkken ikke rydder opp etter seg mister de retten til å få drive sin virksomhet. Kravene innskjerpes. Under Kulturminner tas inn: Tiltak Kulturminner 0,2 0,2 0,2 0,2 Tromsø Gravlund som nasjonalt 0,1 0,1 0,1 0,1 kulturminne Ansvar: Kirkelig Fellesråd. 2. Finansiering av de fleste tiltakene i handlingsplanen er innarbeidet i økonomiplanen for For at Tromsø skal bli en foregangskommune på nasjonalt og internasjonalt nivå, må de andre tiltakene gjennomføres gjennom avsetting av et tilstrekkelig stort miljøfond. 3. Alle tiltak og prosjekter som gjennomføres i regi av Tromsø kommune skal ha en tydelig miljøprofil. Det skal gjøres en miljø- og kvalitetsrevisjon av alle tiltak. Som et ledd i dette settes det opp et helhetlig bærekraftregnskap som bakes inn i kommende økonomiplaner. Det må settes av midler som skal stimulere til miljøtiltak hos de kommunale enhetene. 4. For å få sterkere fokus på de miljømessige sidene ved utbygging i Tromsø, skal miljø- og transportkomiteen og plan og skomiteen arbeide for å få fram en felles strategi som synliggjør krav og føringer fra kommunens side, for en bærekraftig og miljøvennlig utbyggingsprofil. Strategien bør vektlegge at kommunen i størst mulig grad ønsker at de miljøvennlige løsninger som finnes tas i bruk. 1. Hva er gjennomført i foregangskommunen Tromsø Tromsø har ambisjon om å bli en foregangskommune innen miljø og er med i pilotprosjektet sammen med 19 andre kommuner i regi av stiftelsen Idebanken. Det er utarbeidet sjekklister og indikatorer i

2 prosjektet. Mye av dette er allerede innbakt i Tromsø kommunes overordna miljøstrategi (se vedlegg) vedtatt i forbindelse med handlingsplan for miljø i 2001 (denne planen finnes på kommunes hjemmeside). Men det må jobbes kontinuerlig for å få integrert dette i det daglige arbeidet. Miljøperspektivet skal innarbeides i kommunens økonomiarbeid. Derfor foreslår rådmannen at det skal settes det opp et helhetlig bærekraftregnskap som bakes inn i kommende økonomiplaner. Tromsø kommune kjøper inn varer og tjenester for i størreslesorden 500 millioner kroner, og vi må bli flinkere til å bruke sentrale innkjøpsavtaler. Bærekraft skal være et viktig kriterie for valg av produkt. Her er det også penger å spare. De ulike enhetene må også få beholde noe av økonomiske besparelser ved miljøarbeid. Vi ønsker også å synliggjøre hva som blir gjort på miljøsiden og i løpet av året skal en kunne gå inn på miljostatus.no for å få informasjon om dette. Dette er også helt i tråd med den nye loven om rett til miljøinformasjon som krever at vi gir befolkningen god informasjon. Foregangskommuneprosjektet skal være handlingsorientert. Nedenfor er det listet opp hva som er gjort siden forrige revisjon av handlingsplanen som ble vedtatt i januar De fleste av tiltakene er gjennomført med en kommunal egenandel som har utløst andre offentlige tilskudd og dugnadsarbeid. For 2003 ble det satt av 0,5 millioner til et miljøfond. Disse midlene har utløst omtrent 1,0 million kroner fra andre parter. Disse midlene er i hovedsak brukt til tre hovedtiltak: Miljøfyrtårnsertifisering: Inngåelse av en treårig samarbeidsavtale med Grønn Hverdag. Miljøuka: Ei hel uke med mangfoldige miljøarrangement. Handlingsplan for klimagasser og energi: Gjennomføring av vedtatt plan (k.sak 031/03). Alle disse tre tiltakene er flerårig, slik at det er viktig å videreføre og styrke miljøfondet. Tiltak Ansvar Samarbeids ii - partnere i Bysykler Saga Hotel, Destinasjon Tromsø Kjøpt inn fem bysykler. Meget populære og mye brukt. Mange bra presseoppslag. Trafikksikkerhet Byutvikling Org, offentlige, Gjennomføring av en rekke mindre trafikksikkerhetstiltak. Områdetiltak Bydelsråd, utviklingslag, Det er gjennomført ti gode tiltak i Tiltak Ansvar Samarbeids -partnere Frivillighets- Kultur og Frivillige millionen park org, Mange små tiltak er gjennomført i Midlene er fordelt på ulike tilskuddsordninger, herunder park. Miljøuka Alle Store arrangement i Meget vellykket og mye i SVV er Statens vegvesen Troms, TFK er Troms fylkeskommune, er Tromsøs medborgere, org. er frivillige organisasjoner. ii For mer informasjon og rapport fra tiltakene, ligger en del informasjon på kommunens hjemmeside (se vedlegg 2).

3 Miljøpris mediaomtale og gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere. Kaldfjord skole fikk miljøprisen for 2003 for sitt arbeid med Grønn skole. Lysløypenettet Park og vei Skilag Utbedring av lysløypenettet på Kvaløya. Elvebakken aktivitetspark Park og vei Etablering av aktivitetspark, herunder anlegg for skøyter, rullebrett, rulleskøyter, basket etc. FYSAK Biologisk mangfold Avfallsopprydding Metangass Ørndalen Kultur og Skoler, org. Aktivisering av befolkninga gjennom trim og dans. idrett Park og vei Org, Kartlegging av biologisk mangfold. Renovasjon Skoler, org. Ryddeaksjon våren 2003 i mindre skala. Renovasjon Bydrift Utnyttelse av metangassen i den gamle fyllinga i Ørndalen til energiformål. Skansen Kultur og Hovedhuset er påbegynt mht. restaurering. idrett Elbil Bydrift Innkjøp av en elektrisk bil. Vellykket så langt. ENØK Tromsø Havn PCB i bygg Lautreprosjekt Byggforvalt ning Byggforvalt ning ENØKsenteret, Interconsult Tromsø havn, SFT, Verftet Eiendom Produsenter ENØK-tiltak i kommunale enheter. Kildekartlegging i Tromsøysundet ferdigstilt høsten NGU har undersøkt PCB-innhold i ca 40 bygg mange kommunale. Det var lave PCB-verdier. Forprosjekt for bruk av lokale treprodukter i det nye Fokuskvartalet. Lagt ut prøvefelt av parkett i Fokus kino. Miljøfyrtårn Bedrifter/ virksomheter 11 virksomheter er sertifisert som miljøfyrtårn. Samarbeidsavtale med Grønn Hverdag. Startet med seks barnehager og syv andre kommunale enheter. Rettferdig handel Alle enheter Innført rettferdig handel produkter (kaffe, te og juice) i noen kommunale enheter. 2. Handlingsplan Handlingsplanen er satt opp så konkret som mulig gjennom følgende 11 områder: Arealbruk og transport Sentrum Levende lokalsamfunn og medvirkning Biologisk mangfold og friluftsliv Avfall Kulturminner

4 Energi og klimagasser Forebyggende helsearbeid Næring og naturressurser Tromsø kommune som grønn bedrift Globalt engasjement Som denne oversikten viser, spenner tiltakene over en meget bredt speketer. Dette for å vise helheten og mangfoldet i arbeidet. For nærmere beskrivelse av de ulike tiltakene vises det til tekstdelen av handlingsplan for miljø , kommuneplanen Plan 2011, Miljøbyprogrammet og delplaner. For de ulike tiltakene er det satt opp kommunens økonomiske forpliktelser for totalt 110,7 millioner kroner i henhold til forslag i økonomiplan ( ), men det er også tatt med tiltak for 7,1 millioner kroner som ikke er innbakt i økonomiplanen. Dette er et innspill til det videre arbeidet. Alle beløp er i millioner kroner. I tillegg ønsker vi å fokusere på tiltak som har et lengre tidsperspektiv. Vi vil understreke betydningen av å planlegge langsiktig, det vil si 30 til 50 år. Det settes også opp mål med tidshorisont fram mot 2010, slik at vi skal ha noe å strekke oss mot. Under rubrikken ansvar, er det kun fokusert på ansvar innad i kommuneorganisasjonen, for enkelte tiltak er selvfølgelig andre parter viktig, men disse er ført opp under samarbeidspartnere. Forklaring til tabellene: Tiltak som ikke har finansiering er satt i kursiv og tiltak som er benevnt med IEB vil si at tiltaket forutsettes å bli finansiert innenfor egen budsjettramme. For de enkelte tiltakene henvises det til politiske saker hvor tiltaket er behandlet. Nye tiltak som ikke er med i tidligere handlingsplaner er skrevet med uthevet skrift. Arealbruk og transport Mål: Innen 2010 skal antall kilometer med bil per innbygger reduseres med 20 prosent. Dette gjøres gjennom en konsentrert arealbruk og en offensiv satsing på miljøvennlig transport. Tiltak Ansvar Samarbeidpartnere Tromsøpakke 5,0 5,0 5,0 5,0 Byutvikling TFK, SVV, II Tromsbuss, sliv, FoU, bef Handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret mai Tromsøpakke II skal gjelde for perioden (k.sak 51/02). Sykle til jobben aksjon IEB IEB IEB IEB Alle enheter Få alle kommunale enheter til å delta i aksjonen for Premiering. Bysykler 0,1 Næringsliv Utvide bysykkelordningen for Tromsø. Elbil IEB Rådmann Innkjøp av rådhuselbil (Hermans lille røde) Forsøksprosjekt samferdsel Byutvikling TFK, SVV Se på en helhetlig forvaltning av bytransport i Tromsø. (f.sak 206/02). Trafikksikkerhet 2,0 2,0 2,0 2,0 Byutvikling Skoler, befolkning Kommunedelplan skal behandles politisk innen 2003.

5 Snarveiplan Byutvikling Skoler, befolkning Ses i sammenheng og finansieres gjennom Tromsøpakke II og trafikksikkerhetsplan. Sentrum Mål: Innen 2010 skal sentrum styrkes med forbedring av parker og byrom, hvor handel, kultur og boliger integreres i en bærekraftig byutvikling med reduksjon av privatbiler. Prostneset Tromsø Byutvikling, Havn TFK Etablering av distriktsterminal; buss, hurtigrute og hurtigbåt. Sentrumsplan/ gatebrukplan 0,3 Byutvikling TFK, SVV, Tromsbuss, sliv, FOU, Gatebruksplanen ble vedtatt i 2002 (k.sak 0037/02). Ses også i sammenheng med Tromsøpakke II. Levende lokalsamfunn og medvirkning Mål: Innen 2010 skal en ha aktive og engasjerte bydelsråd i hele byområdet og likedan for utviklingslagene i distriktene. Områdetiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 Bydelsråd, utviklingslag, Miljøpris IEB IEB IEB IEB Det er miljø- og tansportkomiteen som avgjør hvor midlene skal brukes. Utdeling av en pris til den/de som har utmerket seg spesielt på miljøområdet. Frivillighetsmillionen 1,0 1,0 1,0 1,0 Kultur, park og vei Frivillige org. Midler til mindre tiltak innen kultur og friluftsliv. Miljøuka 0,1 0,1 0,1 0,1 Alle Arrangangering av en miljøuke 1. uka i juni (k.sak 32/01). Biologisk mangfold og friluftsliv Mål: Sikre strandsonen og en sammenhengende, lett tilgjengelig grønnstruktur for menneskelig utfoldelse og biologisk mangfold. Skolens uterom 0,5 0,5 0,5 0,5 Byutvikling Skoler, - plan byggforvaltning, PUST og byutvikling. Utvikling av skolens uterom i samsvar med L-97. Utarbeidelse av uteromsplaner, opparbeidelse av nærmiljøanlegg, uteklasserom etc.

6 Lysløype/tursti 0,2 0,2 0,2 0,2 Byutvikling Kultur og idrett, idretts- og skilag Opparbeidelse av turstier/ lysløype i hovedsak på Kvaløya, Tromsdalen og Tromsøya. (kulturkomite sak 25/01). FYSAK IEB IEB IEB IEB Kultur og idrett Org, offentlige etc. Få folk til å bli mer fysisk aktive gjennom trim og dans (F.sak 0051/03). Rehabilitering av leke- og ballplasser nærmiljøanlegg 0,25 0,25 0,25 0,25 Byutvikling Velforeninge r, bydelsråd, utviklingslag Rehabilitering av ballplasser/lekeplasser i boligområdene. Opparbeidelse av nærmiljøanlegg i samarbeid med velforeninger. Friluftshandbok IEB Byutvikling Ferdigstille egen frilufthåndbok for Tromsø legges ut på Internett. Fjæresti-Sør- Tromsøya. 0,1 0,6 Byutvikling Byutvikling, eiendom og utbygging, plan og Opparbeiding av sti fra Telegrafbukta til Lanes. Deler av stien skal være tilpasset rullestolbrukere. (Kulturkomite sak 20/01). Videreutvikling av Telegrafbukta/ Folkeparken Biologisk mangfold 0,2 0,2 Byutvikling 0,1 0,1 0,1 0,1 Byutvikling Skoler, velforeninger, Tromsø museum, Perspektivet museum Org.,, fylkesmann Bydel med størst vekst i Tromsø. Økt tilrettelegging i Telegrafbukta, utbedring av stinett, etablering av akebakke etc. i Folkeparken. Kartlegging av biologisk mangfold. (kulturkomite sak 75/00). Avfall iii Etablering av miljøsenter for avfall på Nord-Tromsøya. Miljø-stasjoner 1,0 0,1 0,1 1,5 Renovasjon Etablering av miljøstasjoner på Kvaløysletta og i Tromsdalen. Tromsø 16,0 33,0 Renovasjon Næringsliv miljøpark og (SMOR) Avfallsreduksjon 0,1 0,1 0,1 0,1 Renovasjon Næringsliv, org., Det etableres et prosjekt som ser på konkrete avfallsreduserende tiltak. Er startet opp (k.sak 28/98). Avfallsopp- 0,1 0,1 0,1 0,1 Renovasjon Næringsliv, Årlig ryddeaksjon basert på iii Egen avfallsplan med mål er under utarbeidelse.

7 rydding org., dugnadsinnsats (k.sak 32/01). Egen sak til k.styret i nov-03. Kulturminner Mål: En skal ha sterkere fokus på vår natur- og kulturarv gjennom undervisning, planarbeid og historisk identitet. Kulturminner 0,3 0,3 0,3 0,3 Byantikvar Næringsliv, befolkning Settes av en pott for arbeid med kulturminner. Forebyggende helsearbeid Mål: Innen 2010 skal ingen i Tromsø være utsatt for overskridelser av grenseverdier for luftforurensning og støy. og Helse og miljø IEB IEB IEB IEB Helse og IEB IEB IEB IEB Helse og Stat, RiTø, miljøforum sosial, Plan org. Kommuneoverlege Arrangering av faglige seminarer 4 ganger i året. (lav kostnad). Sterkere fokus på forebyggende arbeid. Miljøovervåking 0,4 0,4 0,4 0,4 Kommunale enheter Det settes av ressurs til miljøovervåking til jord, vann og luft. Bl. a. utarbeidelse avaktsomhetskart (k.sak 0032/02). Tromsø Havn Tromsø havn, Vervet Eiendom, Fylkesmannen, Akvaplanniva Pilotprosjekt i regi av SFT, sammen med fire andre havner, for å skaffe mer kunnskap om opprydding i forurensete sedimenter. Tiltaksplan for sundet ferdigstilles våren Energi og klimagasser Mål: Kontinuerlig redusere bruken av fossile brensler. Fornybare og alternative energikilder skal dekke en større andel av energibehovet ENØK og 3,0 3,0 3,0 3,0 Byggforvaltning energieffektivisering, dkoler, Tiltak i kommunale bygg. 10 % energireduksjon gir 4 millioner kroner i årlig

8 barenhager besparelser. (k.sak 123/99). Klima- og energiplan 0,2 0,2 0,2 0,2 Næringsliv, offentlige, Gjennomføring av tiltaksdelen i handlingsplan for klimagasser og energi (k.sak 031/03). Planbestemmelser IEB Byutvikling Utbyggere Krav til fleksibilitet i energiforsyning og bruk av fornybare energikilder i nye planer. Næring og naturressurser Mål: Innen 2010 skal over 50 prosent av bedriftene i Tromsø ha en eller annen form for miljøsertifisering. Miljøfyrtårn 0,1 0,1 0,1 0,1 Næringsliv Sertifisering og veiledning av bedrifter/virksomheter (k.sak 32/01). Ledernettverk IEB IEB IEB IEB Lokal mat 0,1 0,1 0,1 0,1 Etablering av ledernettverk for større virksomheter i Tromsø. Fremming av lokal mat gjennom kampanjer, smaksbufeer, torgslag etc. Næringsfore ningen, virksomheter Næringsliv, Landbruksfond Næringsplan for distriktene Forvaltning av naturressurser 0,25 0,25 0,25 0,25 Landbruk Offentlige, org, 0,5 0,5 0,5 0,5 Ulike enheter, sliv, 0,2 Rådmann Ulike enheter, sliv, Landbruksplan vedtatt i 2002 (k.sak 0140/02). Oppfølging av tiltak vedtatt i splan for distriktene (k.sak desember 2000). Utarbeide forslag til hvordan en kan forvalte naturressurser på en mer helhetlig og effektiv måte. Grønn bedrift Mål: Innen 2010 skal hele kommuneorganisasjonen være miljøsertifisert. Etablere GIS i kommunen gi veiledning. Geografisk 0,7 0,7 0,7 0,7 Byutvikling Andre informasjonssystem enheter Miljøsertifisering og 0,2 0,2 0,2 0,2 Plan Alle enheter Flere enheter er i gang med å bli miljøfyrtårn. Det foretas

9 rapportering Innkjøp IEB IEB IEB IEB Økonomi og finans årlig miljørapportering. Alle enheter Sentrale avtaler skal brukes. Miljø skal være en premiss ved inngåelse av avtaler. Kjemikalier IEB IEB IEB IEB Rådmann Alle enheter Oppfølging av arbeidet i kjemikalieutvalget. Sees i sammenheng med administrativ omstilling. Opplæring IEB IEB IEB IEB Personal Alle enheter Det gjennomføres intern opplæring sett ifht. miljøsertifiseringen. Globalt engasjement Mål: Innen 2010 skal Tromsø ha integrert det globale perspektivet gjennom blant annet aktiv bruk av vennskapsbyer, integrering av nye landsmenn og fokus på rettferdig handel. Vennskapsbyebykomiteen IEB IEB IEB IEB Vennskaps- Ulike parter Fredskorps Interesserte enheter Mulighetene for å kunne drive utveksling av kommunalt ansatte er gode. Staten (UD) dekker kostnadene. Rettferdig handel IEB IEB IEB IEB Rådmann Innføring av rettferdig kaffe/te (Max Haavelaar) i rådhuset og støtteenhetene. Vedlegg - vedtak, planer og Internettadresser Overordna planer: Miljøbyprogrammet vedtatt i 1996 Kommuneplan, Plan 2011 vedtatt i 1999 Byrapport for Tromsø vedtatt i 2000 Handlingsplan for miljø vedtatt i 2001 med Fredrikstaderklæringen og Miljøbyerklæringen Næringsplan for distriktene vedtatt i 2000 Det meste er nord vedtatt i 2001 Handlingsplan for klima og energi vedtatt i 2003 Økonomiplan vedtatt i 2002 Årsmelding for 2002 med egen miljøstatus vedtatt i mai 2003 Alle disse (unntatt miljøbyprogrammet) er lagt ut på kommunens hjemmeside under aktuelle dokumenter: Tiltak/prosjekter: Foregangskommuneprosjektet: Miljøstatus:

10 Områdemidler miljø, tiltak i 2001, 2002 og 2003: Tilskudd kunst og kultur: Tid for forandring: Gatebruksplan for sentrum: Forslag til Jordforurensning i Tromsø og i barnehager (to rapporter): Tromsø havn pilotprosjekt: Miljøfyrtårn: Vennskap nord-sør: Fredskorpset: Rettferdig handel:

Fossilfri kommune Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø

Fossilfri kommune Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø 1 Fossilfri Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø 1. Mål for arbeidet Nasjonal klimapolitikk bygger på bred internasjonal enighet om at menneskelig aktivitet de siste 100 år har hatt betydelig

Detaljer

Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15

Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15 Klimaråd Sør-Trøndelag, Kick-off-samling 22.5.15 Oppdraget Gjennomgå: Det politiske engasjementet Klima- og miljøarbeid i kommunal planlegging Gjennomføring/økonomi av tiltak. Hensikten: hvordan bevege

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Klima- og energiplan for Ålesund kommune 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Bakgrunn MIK (Miljøvern i kommunene) Fredrikstaderklæringen Opprettelse av tverrpolitisk Lokal

Detaljer

KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV MILJØPRIS REVISJON

KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV MILJØPRIS REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/29922 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 6/16 Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom 22.09.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder KRITERIER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 Oslo kommune har en visjon om å være en by der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Kommunen har fokus på miljøvennlige

Detaljer

Eksempler på prosesser, strategier og tiltak som bidrar til lavutslippssamfunnet fra Overhalla

Eksempler på prosesser, strategier og tiltak som bidrar til lavutslippssamfunnet fra Overhalla Eksempler på prosesser, strategier og tiltak som bidrar til lavutslippssamfunnet fra Overhalla Rådmann Trond Stenvik Høstkonferansen 9.11.16 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Klima og miljø

Detaljer

Grønn bølge og miljøledelse

Grønn bølge og miljøledelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Grønn bølge og miljøledelse - grunnsteiner i kommunens miljøarbeid Kjersti Helgeland Bohlin spesialrådgiver Oslo skal Byøkologisk program 1. redusere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000 Hareide Per Roy Fossum Gaby Kern Else Minde Karlstrøm m/flere 13.03.2015 Telefon: 77 79 04 55 Saken skal behandles i

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Saksprotokoll. Innstilling m tillegg vedtatt med 36 mot 6 stemmer. Arkivsak: 06/3490 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR MILJØ 2007-2010

Saksprotokoll. Innstilling m tillegg vedtatt med 36 mot 6 stemmer. Arkivsak: 06/3490 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR MILJØ 2007-2010 Rådmannen HANDLINGSPLAN FOR MILJØ 2007-2010 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.05.2007 Sak: 73/07 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt med 36 mot 6 stemmer. Arkivsak: 06/3490 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Klima- og energiplaner. Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke?

Klima- og energiplaner. Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke? Klima- og energiplaner Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke? Hva sier loven? Plan- og bygningsloven 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet

Detaljer

Grønn bølge og miljøledelse

Grønn bølge og miljøledelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Grønn bølge og miljøledelse - grunnsteiner i kommunens miljøarbeid Kjersti Helgeland Bohlin koordinator for miljøledelse Byøkologisk program 1. Byrådet

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM. Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune

AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM. Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune VISJONER Oslo skal være en by i bærekraftig utvikling preget av økonomisk, sosial og kulturell

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Folkemøte Kvaløya Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Bakgrunn for og hensikt med møtet Varslet oppstart av planarbeid 9. april Forslag til planprogram er på høring frem til 2. juni Planprogram:

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

og Grønne energikommuner Energi 2007 Kjetil Bjørklund

og Grønne energikommuner Energi 2007 Kjetil Bjørklund og Grønne energikommuner Energi 2007 Kjetil Bjørklund Hva er Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner? Samarbeidsavtaler mellom KS og regjeringa Programperiode ut 2010 KS har driftsansvaret Formål:

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 09/20401 Saksbehandler: Kjell Thu, telefon: Bydrift Klima- og energiplan 2010-2020 - 2. gangsbehandling. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet?

Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Boligplanlegging i by 2012 Husbanken/Hageselskapet Hvordan sikre grøntstruktur og god uteromskvalitet? Erfaringer fra Stavanger Torgeir Esig Sørensen Park- og veisjef, Stavanger kommune Landskapsarkitekt

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Klima og energiplaner og planlovverket

Klima og energiplaner og planlovverket Klima og energiplaner og planlovverket av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Klima- og energiplaner i kommunene Mange kommuner har vedtatt en klimaog energiplan De fleste

Detaljer

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø Framtidens byer Klimavennlig byutvikling Bedre bymiljø Workshop 6.februar 2012 LITTERATURHUSET I OSLO Inviterte aktører: Framtides byer: 1-3 representanter for Bedre bymiljø Departementer: MD (SD, KRD

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Regnskapsloven 3-3: ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø Miljøinformasjonsloven: Lov om offentlige anskaffelser 6:

Regnskapsloven 3-3: ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø Miljøinformasjonsloven: Lov om offentlige anskaffelser 6: Lovforankring Miljøledelse i Bergen kommune Bystyret vedtok 19.11.2007 å innføre miljøledelse i hele kommunens organisasjon ved at alle kommunale enheter miljøsertifiseres Ved å innføre miljøledelse skal

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/1188-2 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. * Tilføyelser i rød skrift er administrasjonens forståelse av vedtaket.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. * Tilføyelser i rød skrift er administrasjonens forståelse av vedtaket. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret * Tilføyelser i rød skrift er administrasjonens forståelse av vedtaket. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.08.2015 Tid: 0902-1904 Vedtak: 1) Kommuneplanens areal

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre miljøtilstanden i alt vann,

Detaljer

Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling

Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling Telemark Utviklingsfond - vekst og utvikling Vedtektene for fondet er godkjent av Telemark fylkesting og kommuner som nevnt under. Vedtektene danner grunnlag for den strategi og de handlingsplaner fondsstyret

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2016-2019 Innholdsfortegnelse Planstrategi... 2 Det kommunale plansystemet... 2 Nåværende planhierarki... 4 Planhierarkiet i Marnardal 1.1.2016:... 5 Kommunedelplan Øyslebø

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/2790-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Innføring av miljøledelse i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Hva er Miljøfyrtårn Innhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Avdeling IT-/kvalitet Saksmappe: 2009/620-1 Saksbehandler: Venche Myrvik Saksframlegg Miljøfyrtårn i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling Namsos

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Samarbeidsavtale KS og Miljøverndepartementet

Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Samarbeidsavtale KS og Miljøverndepartementet Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling Samarbeidsavtale KS og Miljøverndepartementet 2006-2010 LUK 19. oktober 2011 200 kommuner 41 nettverk - Klima og energi - Viktige arealpolitiske hensyn -

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

INDIKATORUTVIKLING. - av Frida Ekström, Marte Lange Vik og Carlo Aall, Vestlandsforsking

INDIKATORUTVIKLING. - av Frida Ekström, Marte Lange Vik og Carlo Aall, Vestlandsforsking INDIKATORUTVIKLING 1) Hva er formålet med en indikator? 2) Valg av indikator 2) Hva skal vi bruke dem til? 3) Eksempel fra bærekraftsindikatorsystem 4) Hvem skal forvalte dem? - av Frida Ekström, Marte

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16 Utvalg: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Rådmannens

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer