Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 22. mars 2012 N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 22. mars 2012 N"

Transkript

1 Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 22. mars 2012 N

2 Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt til eksamen. Eksempel: Egne notater Alle gjeldende lover, forskrifter, normer og regler, for eksempel Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) NEK Elektriske lavspenningsinstallasjoner Forskrift om systematisk helse,- miljø,- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Leverandørkataloger Tabeller og formelsamlinger Håndbøker Tegne- og skrivesaker (vi anbefaler å bruke blyant) Kalkulator Antall sider: Forkortelser: Oppgavesettet har 5 tekstsider medregnet forsiden. DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DLE Det lokale elektrisitetstilsyn Vedlegg: A Tekniske underlag (2 sider) B Uttakssøyle marina (2 sider) 1 Generelle retningslinjer for besvarelse av prosjekteringsoppgaven 2 Generell beskrivelse av Raskmat AS, Østneset Elektro AS og Østneset Energi Nett AS 3 Tegningsliste (tegningene er ikke stiftet til selve oppgaven) 4 Enlinjet hovedstrømsskjema og kortslutningsstrømmer for utgående kabler fra fordelingsskapet ved bryggeanlegget Eksamen Installatørprøven 22. mars

3 Det forventes at du svarer på alle spørsmålene i eksamensoppgaven. Når du besvarer oppgavene, vil sensorene blant annet legge vekt på at du: svarer på alle spørsmål i eksamensoppgaven kan begrunne de valgene du har gjort kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere opplysninger som er gitt i oppgaven, eventuelt sette egne forutsetninger der det er nødvendig for å svare på oppgavene kan vurdere kvaliteten på de løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av faglige valg når det gjelder miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du likevel ta følgende med i besvarelsen din: tegninger eller endring av dokumentasjon der dette inngår som en naturlig del av løsningen skisser eller liknende, der dette er egnet til å vise sensor hva du mener Besvarelsen din skal være gjenstand for en helhetlig vurdering, med særlig vekt på forhold som gjelder elsikkerhet. Det er ikke meningen at de forskjellige oppgavene skal vektes og/eller legges sammen til en gjennomsnittskarakter. Besvarelsen skal være utarbeidet på en måte som gjør det mulig å utføre anlegget ut fra aktuelle tegninger og/eller prosjektplan. For at besvarelsen skal bedømmes til bestått må den prosjekterte installasjonen være elsikker og egnet til forutsatt bruk. Eksamen Installatørprøven 22. mars

4 EKSAMEN Raskmat AS har tidligere bygget et lite boligfelt ved sjøen for utleie av boliger til de ansatte. Boligfeltet består nå av 10 eneboliger. Ledelsen i Raskmat AS ønsker å utvide anlegget med en liten marina. Det er montert en flytebrygge med en båtplass pr. bolig pluss to gjesteplasser. Marinaen ligger i et område med tidvis kraftig vind og middels høye bølger. Raskmat AS ønsker et bryggeanlegg med god kvalitet, kraftig konstruksjon og lang levetid. De ønsker også at det skal installeres nødvendig belysning på- og ved flytebryggen. Det skal installeres et strømuttak pr. båtplass. Østneset Elektro AS har fått i oppdrag å planlegge, forestå og utføre de elektriske installasjonene i forbindelse med den nye marinaen. Marinaen skal forsynes fra en transformator som tilhører den lokale netteieren. Nettforsyningssystemet er TN-C fra transformatoren. Fra transformatoren skal det graves en grøft, og legges et 150 m langt rør med diameter 110 mm frem til et fordelingsskap. OPPGAVE 1 a) Hvilke forhold er viktig å vektlegge ved risikovurderingen av installasjonen? b) Dimensjoner matekabelen fra transformatoren til fordelingsskapet og dokumenter beskyttelsen for denne. Kabelen skal sikres med høyeffektsikringer ved transformatoren. c) Tegn inn installasjonen på tegning nr d) Dokumenter den kursen du mener er mest problematisk. e) Lag en liste over punkter som er viktige å få verifisert ved sluttkontroll. f) Hvilken dokumentasjon vil du som elektroinstallatør levere Raskmat AS etter dette oppdraget? Eksamen Installatørprøven 22. mars

5 OPPGAVE 2 Under arbeidet på flytebryggen ble en lærling fra Østneset Elektro AS utsatt for strømgjennomgang. Ulykken inntraff da lærlingen skulle spenningsprøve en kabel han trodde var spenningsløs. Det viste seg at kabelen var strømførende, og han kom i samtidig berøring med en spenningsatt fase og jord fra hånd til hånd. Han ble sendt til legevakten og ble videre innlagt på sykehus til observasjon. Det ble konstatert et brannsår i hånden. Ulykken førte til 1 dags skadefravær. a) Beskriv hvilket ansvar Østneset Elektro AS har for lærlingens sikkerhet ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg. b) Beskriv hvilket ansvar lærlingen har for egen sikkerhet ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg. Østneset Elektro AS har hatt flere lignende ulykker den siste tiden. DSB har via DLE, varslet at de vil foreta en revisjon av virksomheten. I brevet fra DLE er det varslet at aktuelle tema for tilsynet vil være: Planlegging og vurdering av risiko Sluttkontroll, dokumentasjon og samsvarserklæring Dokumentert ajourhold av kompetanse Virksomhetens systematiske overvåking og gjennomgang av internkontrollen Elvirksomhetsregisteret Bruk og vedlikehold av verktøy og verneutstyr c) Som faglig ansvarlig (elektroinstallatør) innebærer dette at du er tillagt en rekke plikter og ansvar på vegne av Østneset Elektro AS. Beskriv hvordan du vil sikre at dine ansvarsområder som faglig ansvarlig blir ivaretatt for de aktuelle temaer som blir revidert av DLE. d) På bakgrunn av ulykken med lærlingen og tidligere lignende hendelser, hvordan vil du som faglig ansvarlig i Østneset Elektro AS gjennomføre neste opplæring i fse, og hva vil du vektlegge? Begrunn valgene. OPPGAVE 3 Etter at arbeidet på flytebryggen var sluttført fikk en av båteierne problemer med det elektriske anlegget i båten når den var tilkoblet strømuttak på marinaen. Det viste seg at en intern PE-leder i uttakssøylen ikke var tilkoblet og var årsaken til problemene. a) Beskriv ansvarsforholdet mellom eier av det elektriske anlegget, utførende elektrovirksomhet, utstyrsleverandør og båteieren for skaden som har oppstått? Gi et begrunnet svar. Eksamen Installatørprøven 22. mars

6 Tekniske data NH-patroner Vedlegg A (1 av 2) Tid/Strøm-karakteristikk for NH-sikringer 500/600/690 V Karakteristikk: gl (VDE 0636 del 21) med toleranse. Størrelse: M00 M4a/gL

7 Tekniske data NH-patroner Vedlegg A (2 av 2) Gjennomsluppet energi i 2 dt/a 2 s Kortslutningsstrøm I K i 2 dt/a 2 s Kortslutningsstrøm I K

8 Base & Multi strømsøyle Vedlegg B Side 1 av 2 IP 44 Base & Multi - låsbar strømsøyle i stål alternativt syrefast stål STRØMUTTAK Bruksområde Base / Multi søyle er velegnet for bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som: automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i søylen. Robust utførelse til EL-bil, bilvarme etc. Feks på parkeringsplasser, campingplasser, marinaer, gravlunder osv. Utførelse Uttak og komponenter under låsbare lokk. Lokket kan låses også med ledninger koblet til. Lakkert sort, grå eller brun alternativt i børstet syrefast utførelse. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak. Eksempel Base Eksempel Multi Montering Monteres på fundament for nedgraving eller fundament for boltefeste. Vegguttak 2p sikring 3p sikring 2p jordfeilautomat 4p jordfeilautomat Industriuttak Koblingsklemme kwh-måler Fotocelle Koblingsur 1 ww TV uttak SRS katalog N

9 Vedlegg B Side 2 av 2 Standard spesifikasjon: Stikk = CEE industrikontakt Kbv = C-sikring med 30mA jfbr. En nøkkel R18 pr. uttak BØRSTET SYREFAST MULTI SØYLE 2x x16A kbv. IP66/67 kit 2x x16A kbv. 2 x kwh. IP66/67 kit 4x x16A kbv. IP66/67 kit 4x x16A kbv. 4 x kwh IP66/67 kit FUNDAMENT Multi Boltefeste 230V N-klemme for 400V Komponenter: GALVANISERT Stikkontakter Enkel 2-pol 16A m/jord (schuko) tilpasset modulsystem. 2-8 kontakter pr. strømuttak Industristikkontakter I CEE rundstift-utførelse. 1eller 3-fas både 16A og 32A. For 230V IT-system eller 400V TN-system. Kan kombineres med schuko stikkontakter Kombiautomat/ Jordfeilautomat Vern mot overbelastning, kortslutning og jordfeil. På marina anbefales LIGHT 100 for å gi et behagelig lys uten å blende Strøm og lys i en søyle Børstet syrefast utførelse tilpasset et maritimt miljø Økt komfort og sikkerhet Lang levetid KWh-målere 1-fas 32A for måling av strømforbruk

10 Vedlegg 1 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BESVARELSE AV PROSJEKTERINGSOPPGAVEN I forbindelse med prosjekteringsoppgaven er det viktig at både kandidat og sensor har en felles forståelse av hva som forventes av en slik besvarelse. I størst mulig grad skal besvarelsen tilsvare det man som faglig ansvarlig (installatør) ville gjort etter en forespørsel fra en kunde. Det viktigste med prosjekteringsoppgaven er allikevel å gi sensor mulighet til å vurdere om kandidaten har en helhetlig forståelse av de forhold som inngår i prosjekteringen av en elektrisk installasjon. I tillegg til konkrete svar i form av merkestrøm på vern, kabeldimensjoner og liknende må kandidaten også beskrive hvordan og hvorfor disse valgene er gjort. Generelle forhold Det er viktig at kandidaten beskriver de vurderingene som er gjort av ytre påvirkninger. Tegninger skal utføres med allment aksepterte symboler, og de skal ha en kvalitet som gjør dem egnet til arbeidstegninger for en montør. Tegningene skal også være utformet på en slik måte at de gir kunden nødvendig forståelse av punkt- og utstyrsplassering. Av tegninger og/eller annen dokumentasjon skal det gå frem hvordan installasjonen er delt opp i et passende antall kurser, sett ut fra både funksjon, drift, vedlikehold og sikkerhet. Dimensjonering av kabler og vern Alle kabeltverrsnitt skal som et minstekrav velges ut fra strømføringsevne ved relevante referanseinstallasjonsmetoder, korreksjonsfaktorer og andre aktuelle forutsetninger. Når det gjelder beskyttelse mot overbelastning, elektrisk sjokk og kortslutning, vil det gå frem av oppgaveteksten hvilke (eller hvor mange) kurser det er nødvendig å foreta full dokumentasjon av. Det er ikke et hovedpoeng å kunne beregne eksakte kortslutningsstrømmer i installasjonen, men heller å kunne vurdere kortslutningsstrømmer og utkoblingstider, for eksempel med utgangspunkt i beregnede verdier som følger med oppgaveteksten. NB! Dokumentasjonen må i nødvendig grad inneholde utløsekrav, formler og henvisninger, slik at sensor kan følge resonnementet som ligger til grunn for dokumentasjonen. For jordfeilbrytere, jordfeilvarslingsutstyr, automatsikringer, effektbrytere og eventuelle andre vern skal besvarelsen i nødvendig grad inneholde vurderinger om hvorvidt de karakteristiske egenskapene ved vernet er tilpasset den aktuelle installasjonen. Stikkord i denne sammenhengen kan være bryteevne, personers egenskaper (bruk) selektivitet, gjennomsluppet energi merkestrøm, samtidighet, forankoblede vern osv. andre relevante opplysninger Belysning I besvarelsen bør ønsket belysningsnivå antydes. Lyskilder (type), antall armaturer og plasseringen av dem velges ut fra erfaringstall og/eller opplysninger som er gitt i oppgaveteksten. Se også materiell og utstyr. Varme Varmekilder og nødvendig effekt velges ut fra erfaringstall, eventuelt supplert med opplysninger om bygningsmessig utførelse og andre relevante opplysninger som er gitt i oppgaveteksten. Se også materiell og utstyr. Materiell og utstyr Dersom man velger utstyr med kapslingsgrad ut over IP2X (eventuelt IP10B), skal dette kommenteres og begrunnes. Er utelukkende slikt utstyr benyttet innenfor et område, kan det gis en felles begrunnelse. Dersom det må settes i verk spesielle tiltak med hensyn til montasje, plassering, bruk eller vedlikehold av materiell/utstyr, skal dette kommenteres. Helse, miljø og sikkerhet Det er viktig at kandidaten i størst mulig grad gjør seg konkrete refleksjoner knyttet til de aktuelle problemstillingene og ikke bare fremfører generelle betraktninger.

11 Raskmat AS Postboks Østneset Telefon: Historikk Raskmat AS ble etablert i Etter hvert som produksjonen økte, ble det gjennomført flere utbyggingsprosjekter slik at bedriften har nå en bygningsmasse på rundt 3000 m 2. Bedriften satser sterkt på egne produkter som bløtstekt løk, hamburgere og lakseburgere til gatekjøkken og andre storforbrukere. Raskmat AS har også utvidet virksomheten med bensinstasjon, campingplass, tjenesteboliger og en marina for småbåter. Raskmat AS leier også tidvis ut arealer, blant annet til en brakkerigg som tilhører Statens Vegvesen. Ansatte Raskmat AS har 110 ansatte på hel- og deltid. For inneværende budsjettperiode er målsettingen en omsetning på 122 millioner kroner. Deler av produksjonen går for tiden i to skift. Bedriften har egen vedlikeholdsavdeling med snekkere, mekanikere og en bedriftselektriker. Helse, miljø og sikkerhet Raskmat AS ønsker å fremstå som en bedrift med trygge og sikre arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø og en lav skadefrekvens. Dette skal man oppnå ved hjelp av et internkontrollsystem som er utviklet i samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Beskyttelse av det ytre miljøet mot skadelige utslipp, god utnyttelse av råvarer, materiell og andre produksjonsfaktorer er høyt prioritert hos Raskmat AS. Som en konsekvens av denne målsettingen legges det kontinuerlig vekt på energiøkonomiserende tiltak. Østneset Elektro AS Postboks Østneset Telefon: Organisering Østneset Elektro AS er en familieeiet virksomhet som ledes av daglig leder. Daglig leder er også faglig ansvarlig (elektroinstallatør). Videre er det ansatt tre saksbehandlere som prosjekterer og fordeler arbeidsoppdragene. Det meste av aktivitetene foregår fra hovedkontoret, men man har også opprettet et montørkontor i nabobygden med oppmøtested og et lite lager. Ansatte og faglige virkeområder Østneset Elektro AS har totalt 25 ansatte, hvorav 11 elektrikere, 3 automatikere, 1 hjelpearbeider og 3 lærlinger. Virksomheten står registrert med følgende faglige virkeområder i DSBs virksomhetsregister: Lavspennings bygningsinstallasjoner, lavspennings industriinstallasjoner, lavspennings automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i Ex-områder og maritime elektriske installasjoner. Helse, miljø og sikkerhet Ut fra virksomhetens internkontrollsystem har man et godt innarbeidet system for opplæring. Dette gjelder både lovbestemt opplæring, opplæring innen elsikkerhetsregelverket og opplæring innenfor annen HMS-lovgivning. Østneset Elektro AS mener selv at de har kontroll på HMS-relaterte forhold. Østneset Energi Nett AS Postboks Østneset Telefon: Østneset Energi Nett AS har ansvar for strømforsyning til Raskmat AS. Det er også Østneset Energi Nett AS, ved det lokale eltilsyn, som utfører elkontroll av virksomheten.

12 TEGNINGSLISTE Vedlegg 3 Tegningene er ikke stiftet sammen med selve oppgaven. Tegning nr A Tegning nr B Blankt ark for egne tegninger eller skisser Blankt ark for eget tavleskjema Tegning nr Oversiktstegning marina (1:300) Tegning nr Tegning marina

13 Beregnede kortslutningsstrømmer i kapet ved bryggeanlegget Kabel fra formatoren til kapet skap ved bryggeanlegget Fordelingsskap ved bryggeanlegget

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 25. oktober 2012 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 25. oktober 2012 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 25. oktober 2012 N 2005 Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 24. mars 2011 N

Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 24. mars 2011 N Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 24. mars 2011 N 2005 Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 27. oktober 2011 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 27. oktober 2011 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 27. oktober 2011 N 2005 Eksamenstid: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Detaljer

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009 EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 23. april 2009 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Antall sider: Forberedelsesdelen har 3

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 22. oktober 2014 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 22. oktober 2014 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 22. oktober 2014 N Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes

Detaljer

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 25. oktober 2007

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 25. oktober 2007 EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 25. oktober 2007 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt. Antall sider: Forberedelsesdelen har 3 tekstsider

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 22. mars 2007 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 22. mars 2007 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 22. mars 2007 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.: Oppgaveark

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

DEFA EL-UTTAK PRODUKT- KATALOG 2005 DEFA FLEXI BLE DEFA BASE FRA 10.10.2005. www.defa.com. - et fleksibelt & sikkert valg

DEFA EL-UTTAK PRODUKT- KATALOG 2005 DEFA FLEXI BLE DEFA BASE FRA 10.10.2005. www.defa.com. - et fleksibelt & sikkert valg DEFA EL-UTTAK - et fleksibelt & sikkert valg PRODUKT- KATALOG 2005 DEFA FLEXI BLE DEFA BASE FRA 10.10.2005 www.defa.com Kjente kvalitetsprodukter i ny drakt Kjære kunde Våren 2004 tok DEFA AS over Jaco

Detaljer

DEFA EL-UTTAK PRODUKT- KATALOG 2005. www.defa.com. - et fleksibelt & sikkert valg

DEFA EL-UTTAK PRODUKT- KATALOG 2005. www.defa.com. - et fleksibelt & sikkert valg DEFA EL-UTTAK - et fleksibelt & sikkert valg PRODUKT- KATALOG 2005 www.defa.com Kjente kvalitetsprodukter i ny drakt Kjære kunde Våren 2004 tok DEFA AS over Jaco Produkter AS med intensjon om å videreutvikle

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

STRØMUTTAK DEFA El - uttak

STRØMUTTAK DEFA El - uttak STRØMUTTAK DEFA El - uttak Et fl eksibelt og sikkert valg Oppdatert utgave ihht. NEK 400:2014 www.defa.com Kjære kunde, DEFA AS tok over Jaco Produkter AS i 2004 med intensjon om å videreutvikle de kjente

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 77 E L S I K K E R H E T Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 / 1 0 J u n i 2 0 1 0 Å R G A N G 3 9 1 Forord I løpet av de siste årene har DSB utviklet et nytt fagsystem. De

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 ELSIKKERHET NR. 79 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/11 Juni 2011 ÅRGANG 40 1 Forord Som kjent har DSB brukt både mye tid og penger på å utvikle et fagsystem gjeldende for hele

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer