Stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli 2014-2017"

Transkript

1 Stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli Bilde 1 V. Veggli bakeri, H. Rollag stasjon. Foto: Kjetil Heitmann Rollag kommune, januar 2014 Vedtatt i Rollag kommunestyre

2 Innhold 1 Rammer og behov Bakgrunn og behov Program mål Rammer Omfang og avgrensning Prosjektoversikt Andre prosjekter og tiltak som ikke inngår i programmet Eierskap og organisering Ansvar Samarbeid Informasjon og brukermedvirkning Programstyring og oppfølging Beslutningspunkter for prosjekter Milepæler Rapportering Øvrig oppfølging Risikoanalyse og kvalitetssikring Risikofaktorer Kvalitetssikring Gjennomføring Veggli tettsted Miljøgate Bakgrunn og formål Prosjektstatus Innhold i Miljøgate Veggli Samarbeid Kostnads budsjett Veggli aktivitetspark Bakgrunn og formål Prosjektstatus Innhold i Aktivitetsparken i Veggli Samarbeid Kostnads budsjett Rasteplass Bakgrunn og formål Prosjektstatus

3 7.3.3 Innhold på rasteplassen Ansvar Kostnads budsjett Handelsutvikling i Veggli sentrum Prosjektstatus Innhold i handelsutvikling i Veggli Samarbeid Budsjett og Finansiering Gjennomføring Rollag tettsted Avkjøring fv Bakgrunn og formål Prosjektstatus Tiltak ved avkjøringa ved fv Samarbeid Kostnads budsjett Miljøgate «light» Bakgrunn og formål Prosjektstatus Innhold i miljøgate Samarbeid Kostnadsbudsjett Belysning Bjørgesund bru Bakgrunn og formål Prosjektstatus Tiltak Samarbeid Kostnadsbudsjett Rollag havn Bakgrunn og formål Prosjektstatus Innhold Samarbeid Økonomisk ramme Felles satsning Vegetasjonsrydding Skiltplan

4 9.4 Informasjonspunkter Bakgrunn og formål Prosjektstatus Mulig innhold Samarbeid Økonomisk ramme Drift-/ og vedlikeholdsplan Tentativ Framdriftsplan Fase Økonomi Programbudsjett Forslag til finansieringsplan for programmet Forslag til finansieringsplan, Veggli Forslag til finansieringsplan, Rollag Fase Kontrakter og avtaler Avtaler om personalressurser Samarbeidsavtaler med eksterne aktører Partnerskapsavtaler Vedlegg Tabell liste

5 1 Rammer og behov 1.1 Bakgrunn og behov Stedsutvikling for Rollag og Veggli tettsteder er forankret i kommuneplanens samfunnsdel for Rollag og omstillingsplanen for Rollag med årlige handlingsplaner. Stedsutviklingsarbeidet startet våren 2012, etter at omstillingsplanen var godkjent i kommunestyret mars Sommeren 2012 ble velforeningene Veggli Vel og Rollag Havnevesen stiftet, med bistand fra Rollag kommune. Det ble i perioden november 2012 til mai 2013 utarbeidet sentrumsplaner for Rollag og Veggli tettsteder ved hjelp av Friis Arkitekter AS i samarbeid med landskapsarkitekt Hagelangs. Stedsutvikling var i starten organisert som et prosjekt for Rollag sentrum og et for Veggli sentrum. Når en skal i gang med gjennomføring av prioriterte tiltak og prosjekter ser en det hensiktsmessig å organisere stedsutviklingsarbeidet som et felles program for begge tettstedene. Programmet vil bestå av flere prosjekter. Politiske avklaringer Programmet er sammensatt av flere prosjekter, som dels er forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt. Det innebærer at i etterkant av beslutning om programstart, vil det legges fram flere enkeltsaker, for politisk behandling. Typiske momenter som det må tas stilling til er ambisjon/omfang, finansiering, forpliktelser knyttet til eierskap og drift, rettigheter m.m. 1.2 Program mål Mål med stedsutviklingsprogrammet: 1. Bidra til økt trivsel og økt bolyst. 2. Bidra til økt omsetning i handel og service, gjennom økt trafikk og utvidet tilbud. 3. Bidra til økt trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter. Hensikten med programmet En kommune med to tettsteder, kan utvikles i tråd med felles profil over tid. Formalisere og systematisere arbeidet med å utvikle tettstedene. Avklare ansvar og roller i samarbeid mellom Rollag kommune og andre aktører. Ferdig utarbeidet plan vil være et godt grunnlag for å søke om framtidige midler. (Kommune, næringsliv, foreninger og lokalbefolkningen kan lettere jobbe sammen, for å løfte kommunen mot ønsket mål.) 5

6 1.3 Rammer Stedsutviklingsprogrammet vil pågå så lenge det oppfattes som givende å arbeide med stedsutvikling. Arbeidet forutsetter lokalt engasjement og/eller økonomiske midler. I første omgang vil stedsutviklingsprogrammet pågå i perioden , dette sammenfaller med omstillingsstatus. Tilgjengelige økonomiske midler til stedsutvikling avklares gjennom prosjektfinansiering og årlig budsjettarbeid i Rollag kommune. En foreslår bruk av følgende egne midler (kommunens egenfinansiering): Kr (tidligere avsatt til samfunnsutvikling, med spesielt fokus på sentrumsutvikling og bygdetunet ref. k. sak 19/2013.) Kr (Avsatt til tettstedsutvikling i budsjettet for 2014) Kr (mottatt tilskudd (RUP-midler)) etter søknad til Buskerud fylkeskommune, i samsvar med tildelingsbrevet. Omstilling har også ledige midler, satt av til stedsutvikling. Rådmannen foreslår at det kan disponeres kr. til planlegging og prosjektering samt mindre investeringstiltak i fase 1. Rådmann kommer tilbake med saker til politisk behandling, når den enkelte investering er prosjektert og utredet. 2 Omfang og avgrensning 2.1 Prosjektoversikt Veggli tettsted: Miljøgate Veggli aktivitetspark Rasteplass for fv. 40 Handelsutvikling i Veggli sentrum Rollag tettsted: Felles: Avkjøring til Rollag fra fv. 40 Miljøgate «light» Belysning Bjørgesund bru Rollag havn Informasjonsknutepunkt 6

7 Vegetasjonsrydding Drift- og vedlikeholdsplan, partnerskapsavtaler) Skiltplan Informasjon og informasjonspunkter/ kanaler 2.2 Andre prosjekter og tiltak som ikke inngår i programmet Disse prosjektene og tiltakene er også viktige for utvikling av Rollag og Veggli tettsteder. De inngår ikke i stedsutviklingsprogrammet, men er forankret i andre satsinger: Veggli sentrum: Faghandelssenter (industriområdet i Veggli) Veggli Feriesenter Boligutvikling Numedalsbanen Rollag sentrum: Boligutvikling Rollag stasjon Numedalsbanen Foredlingsanlegg for kjøtt og fisk 3 Eierskap og organisering 3.1 Ansvar Programeier: Rollag kommune ved kommunestyret. Programansvarlig: Rådmannen (ved samfunnsutvikler Dag Åsmund Bilstad) Program-/ prosjektleder: Gunn-Hege Laugen, stedsutvikler Styringsgruppe for stedsutvikling: Ordfører Prosjektleder for Omstilling og nyskaping Enhetsleder plan og utvikling Representant fra hovedutvalg for NMR Leder av Rollag Havnevesen Leder av Veggli Vel Representant fra Ungdomsrådet Prosjektgruppe/ grupper velges av prosjektleder. 7

8 Hvert prosjekt som inngår i stedsutviklingsprogrammet organiseres på en hensiktsmessig måte og etter prinsippene i PLP-Prosjektlederprosessen. 3.2 Samarbeid For gjennomføring av stedsutviklingsprogrammet og det enkelte tiltak vil Rollag kommune måtte samarbeide med velforeningene og andre organisasjoner, bedrifter, en rekke offentlige myndigheter og enkeltpersoner. Sentrale samarbeidspartnere er: Rollag Havnevesen Veggli Vel Numedalslaugens brugseierforening Buskerud fylkeskommune ved Utviklingsavdeling og Samferdselsavdeling, Statens Vegvesen region Sør NVE Region Sør Enkeltbedrifter Grunneiere i tettstedene Riksantikvaren, Jernbaneverket, Numedalsbanens Venner, Numedalsbanen AS, Rom eiendom. 8

9 4 Informasjon og brukermedvirkning Tabell 1 Hvordan ulike målgrupper involveres i stedsutviklingsarbeidet. Brukermedvirkning. Målgrupper Informasjon Medvirkning Veggli Vel og Rollag Havnevesen Åpne møter, facebook, e-post (Styret) Planlegging, gjennomføring og drift Bedrifter i sentrum Direkte kontakt, felles møter, e- post Planlegging, gjennomføring og drift (på egen eiendom) BFK, samferdsel og utvikling Direkte kontakt, møter, e-post Planlegging, finansiering, kompetanse nettverk Numedalslaugens brugseierforening Direkte kontakt, møter, e-post Planlegging, kompetanse Statens vegvesen Direkte kontakt, møter, e-post Planlegging, kompetanse nettverk, godkjenning NVE- Region sør Direkte kontakt, søknad Godkjenning Omstillingsstyret Orientering /drøfting i møter Finansiering, planlegging, kompetanse nettverk NMR Formannskapet Kommunestyret Allmennheten Orientering i møter Media, facebook, hjemmesider, åpne møter Finansiering, Godkjenning, Prosjekteier Involvering, innspill, offentlig drøfting 5 Programstyring og oppfølging 5.1 Beslutningspunkter for prosjekter Det må fattes beslutning om oppstart av det enkelte prosjekt når ramme er klart: Prioritert i helhetlig plan (styringsgruppe, kommunestyre) Prosjektplan Finansiering på plass Organisering; prosjektansvarlig og prosjektleder 5.2 Milepæler Behandling av helhetlig plan (program) for stedsutvikling i kommunestyret 20. februar

10 Milepæler for gjennomføring av det enkelte prosjekt vurderes i prosjektplan for prosjektet. 5.3 Rapportering Kommunestyret: Tre ganger pr år, sammen med omstillingsarbeidet (tertialrapport). Styringsgruppe: Ca. hver annen måned. Prosjektleder til programansvarlig: månedlig, eller ved behov. 5.4 Øvrig oppfølging Vurderes underveis i programmet. 10

11 6 Risikoanalyse og kvalitetssikring 6.1 Risikofaktorer Tabell 2 S= sannsynlighet, K= konsekvens, RF= risikofaktor. 1) Forebyggende tiltak for å hindre at risikofaktorer oppstår overføres til prosjektets aktivitetsplan i kapittel 6.1 og gjennomføres på linje med andre prosjektaktiviteter. Risikofaktor S K RF Tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens 1) Manglende deltakelse i gjennomføring av prosjekter og tiltak (innbyggere og næringsliv). Kommunen blir sittende med ansvaret alene. Tilgang på midler til prosjekter og tiltak. Kan medføre redusert prosjektgjennomføring. Manglende deltakelse fra offentlige premissgivere. Viktige tiltak i sentrum vil stoppe Oppnå Forståelse Forankring Forpliktelse gjennom gode og inkluderende prosesser. Fokusere på felles målsettinger. Partnerskapsavtale Gode prosjektplaner, godt forankra. Engasjement for å selge inn prosjekter Oppnå forståelse forankring forpliktelse, gjennom gode og inkluderende prosesser. 6.2 Kvalitetssikring Tabell 3 Kvalitetssikring i hht. PLP Nr. Kritiske risikofaktor KRF Hvordan håndtere situasjonen hvis KRF inntreffer 1-3 Manglende deltakelse. Forsterke de tre F ene. Partnerskapsavtale. Revurdere periode for gjennomføring. 2 Tilgang på midler. Tenke alternativ finansiering, vurdere redusert løsning. Prioritere tiltak hardere. 7. Gjennomføring Veggli tettsted 7.1 Miljøgate Bakgrunn og formål Innhold i Veggli sentrum var sentralt i sentrumsplan for Veggli. Miljøgate som begrep ble lansert i møte med Statens Vegvesen og Fylkeskommunen høsten Formålet er å øke trivsel, gjøre sentrum mer oversiktlig, øke framkommelighet for myke trafikanter og å øke trafikksikkerheten 11

12 generelt. Miljøgata inngår i vegmyndighetenes satsning på «trygge og trivelige tettsteder i Buskerud», med egen bevilgning til Veggli. En miljøgate er en veg der gjennomkjøring er tillat, men hvor vegen er bygget om slik at den innbyr til lav fart, høy oppmerksomhet og roligere lokaltrafikk. Miljøgata skal gi et rolig sanseinntrykk i sentrum. Gata skal skape stolthet og tilhørighet til sentrum. Veifarende skal føle seg velkommen. Innbydende sentrum skaper økt bolyst og økt stopp-lyst, som igjen vil føre til økt handel i sentrum. Miljøgata i Veggli vil også være et ledd i kommunens satsning på trafikksikkerhet. Momentene vil føre til betydelig økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. Tiltakene vil bedre framkommeligheten for myke trafikanter mellom ulike deler av sentrum Prosjektstatus Forstudie, sentrumsplan avsluttet mai Veggli er prioritert tettsted i satsningsområde «trygge og trivelige tettsteder» i Handlingsprogrammet for fylkesveier Vedtatt desember Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart desember 2013, avsluttes juli Hovedprosjekt (gjennomføring), oppstart høst 2014, avsluttes høst Innhold i Miljøgate Veggli Ny gangbru over Nørdsteåe - (Trafikksikkerhet, Universelt utforma, Tilgjengelighet. Trebru, som ett landskapselement med lokalt materiale) Tydelig gang og sykkelvei - (Universell utforming, for å øke sikkerheten ved kryssing av veier og avkjørsel) Helhetlig belysing - (Enhetlig gatebelysning i sentrumsområde. Reduserte drift- og vedlikeholdsutgifter) Helhetlig skilting- Skiltplan, detaljert - (Enhetlig skilting til bedrifter og andre lokale tilbud, øker tilgjengelighet. Se K.8. Felles) Steinmurer (naturstein) - (Estetisk element langs miljøgata, med lokalt materiale) Brosteinskant - (Trafikksikkerhet for myke trafikanter, landskapselement.) Beplantning - (Bevisst bruk av planter, enkelt vedlikehold) Tilby veiledning for utforming av private arealer og fasader. - (Stimulere til tiltak i privat regi) Samarbeid Veggli Vel Buskerud fylkeskommune ved Samferdselsavdeling og Statens Vegvesen region Sør (Planlegging, finansiering) NVE Region Sør, tillatelse til ny gangbru. Enkeltbedrifter og grunneiere i tettstedene Innovasjon Norge (tre og samferdsel), utvikling av ny gangbru. 12

13 7.1.5 Kostnads budsjett Tabell 4 Skisse til budsjett for tiltak foreslått i miljøgata. Med sentrum menes strekningen fra Numedalsutvikling til Åmotbygget, nord for jernbanen (40-sonen i Veggli). Tiltakene i forbindelse med miljøgate er vegmyndighetenes eiendom, mva. blir refundert. Ikke inkludert i kostnadsbudsjett. Engangs utgifter Gangbru Miljøgate: Belysning i sentrum, steinmurer, helhetlig skilting, brostein, beplanting. Sum ikke inkl. mva Det er avsatt kr. 10 mill. til trygge og trivelige tettsteder i «Handlingsprogrammet for fylkesveier». Denne tilskuddsposten skal fordeles mellom tre ulike tettsteder i Buskerud. Fordelingsnøkkel er enda ikke bestemt. I finansieringsplanen tar vi høyde for at vi får omtrent en tredjepart av tilskuddsmidlene. 7.2 Veggli aktivitetspark Bakgrunn og formål Barn og unge har lenge savnet en møteplass i Veggli, som oppfordrer til uorganisert aktivitet og uforpliktende samvær utenom skolegården. Aktivitetsparken vil være et tilbud til innbyggere, turister i sentrum og veifarende. Parken skal bidra til økt fysisk aktivitet og bedret helse spesielt for barn og unge. En attraktiv aktivitetspark vil også bidra til økt stopp-lyst blant veifarende, noe som igjen vil gi økt handel, og omsetning i sentrum. Parken vil bidra til økt bolyst i Rollag kommune Prosjektstatus Sentrumsplanen og elevundersøkelse ved Veggli skole utgjør forstudie, avsluttet november Forprosjekt med detaljplanlegging oppstart desember 2013, avsluttes april Herunder avklaringer mht. sikkerhet og ansvar. Hovedprosjekt (gjennomføring) kan startes opp i mai Prosjektet avhenger av grunneieravtale. Planlagt prosjektavslutning (Byggetrinn 1; kan starte mai 2014, slutt november Byggetrinn 2; kan starte mai 2015, slutt november 2015.) Innhold i Aktivitetsparken i Veggli Aktivitetsparken vil bli satt opp i flere byggetrinn, da noen av apparatene en ønsker har en høyere innkjøpspris. Innholdet i byggetrinnene vil endelig fastsettes i forprosjekt, og baseres på tilgjengelige midler og dugnadsinteresse. Veggli Vel vil være hovedpart i en partnerskapsavtale, som også omfatter drift og vedlikehold. Tiltak og byggetrinn er foreløpig prioritert slik av Veggli Vel: Byggetrinn

14 Volleyballbane- sand BMX- løype Klargjøring av plass til klatretårn Rydding av vegetasjon Benker Småbarnslek Se på mulighetene for å kjøre rundløype, adkomsttrasé til lysløypa via fritids- / aktivitetsparken. Samt tak over scene. Kan Snekkerbua ta takbyggingen inn i laftekurs? Byggetrinn Klatretårn- dobbel, vurderes (avhengig av ansvarsrett og partnerskapsavtale) Tilrettelegging for skøytebane Klatrestativ Aktivitetsparken bør utformes på en universell måte og være tiltalende. Apparater og benker bør ha samme materialbruk og samsvarende fargekombinasjoner, som sentrum for øvrig Samarbeid Veggli Vel Enkeltbedrifter og grunneiere i tettstedene Idrettslag Ungdomsrådet Eventuelt andre Kostnads budsjett Tabell 5 Kostnadsbudsjettet viser to byggetrinn i aktivitetsparken i Veggli. Kommunen får refundert mva., derfor ikke medregnet i kostnadsbudsjett. Engangs utgifter Byggetrinn Byggetrinn 2 (inkl. innkjøp av klatrestjerne) Sum ikke inkl. mva Byggetrinn 1: Innkjøp materiell til sandvolleyballbane med ekstra belysning, samt andre uforutsette utgifter ca kr. av kostnadsbudsjett 1. Forutsatt at en kan bruke benker allerede tilknyttet tidl. fritidsparken i Veggli. Resten av beløpet i byggetrinn 1 er tiltenkt dugnadstimer. Byggetrinn 2: Innkjøp av klatretårn (dobbel) gir en materialkostnad på ca kr. Resten av beløpet er tiltenkt dugnadstimer, eventuelt noe materialinnkjøp i forbindelse med skøytebane og klatrestativ. 1 Beløp kr er satt av som en sikkerhet hvis ikke alle materielle anskaffelser lar seg gjennomføre på dugnad. Særs hvis grunnen under aktivitetsområdet må dreneres. 14

15 7.3 Rasteplass Bakgrunn og formål Veggli ligger midt i Numedal, og er en godt egna stopp- plass for veifarende og tungtransport. Kommunene i Numedal har sendt inn en felles omforent plan for rasteplasser i Numedal. Rasteplassen i Veggli er beskrevet, som hovedrasteplass for veifarende langs fv. 40 i Numedal. Vegmyndighetene ønsker sentrale rasteplasser for å lette vedlikeholdet og oppnå bedre sanitærløsninger. Rasteplass i tilknytning til Veggli sentrum vil gi en positiv stoppeffekt for tettstedet. Rasteplassen ligger rett ved den planlagte aktivitetsparken, og de som benytter rasteplassen vil ha glede av aktivitetsparken Rasteplassen kan benyttes som parkeringsplass ved større lokale tilstelninger Prosjektstatus Sentrumsplanen fungerer som en forstudie. Det er utarbeidet kalkyle for opparbeiding av rasteplass som også er ferdig regulert. Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart oktober 2013, avsluttes april Hovedprosjekt (gjennomføring) kan om mulig gjennomføres i løpet av kort tid ettersom rasteplassen er ferdig regulert. Utbygging vil avhenge av vegmyndighetenes finansiering Innhold på rasteplassen Rasteplassen i Veggli er en tenkt som hovedrasteplass for Numedal (innspill sendt til Statens Vegvesen, på oppfordring om sentrale rasteplasser i Numedal). En hovedrasteplass har en høy standard med romslig geometri. Rasteplassen skal være dimensjonert for buss og vogntog. Det skal være fasiliteter som toalettbygg og flere sittegrupper (Håndbok 204, rasteplasser). Det foreslås følgende innhold på rasteplassen i Veggli Toalettanlegg med dusj Stopp-plass for 5 vogntog/ buss/ bil med stor henger Parkering bobil Tømme stasjon Parkering bilister Flere sittegrupper Ansvar De regionale vegmyndigheter har ansvar for å etablere og drifte en hovedrasteplass for fv. 40 I handlingsplan for fylkesveger for Buskerud er det ikke avsatt penger til rasteplasser, men det ønskes lokale initiativ Rollag kommune kan være en samarbeidspartner til Buskerud fylkeskommune ved samferdselsavdelingen og Statens Vegvesen Buskerud, for bygging og ivaretakelse av driftsansvar Det må inngås avtale med grunneier om kjøp evt. leie av grunn til rasteplass 15

16 7.1.5 Kostnads budsjett Tabell 6 Kostnadskalkyle for rasteplass i Veggli sentrum. Statens vegvesen er ikke lenger fritatt mva. Det må derfor betales mva. i forbindelse med rasteplassen. Mva. er derfor medregnet i kostnadsbudsjettet i tabellen. Engangs utgifter Grunnkalkyle Estetiske tiltak Sum inkl. mva Handelsutvikling i Veggli sentrum I forhold til sammenlignbare hyttekommuner i andre dalstrøk bør handelsomsetningen i Rollag kommune ligge mellom 50 og 100 % høyere enn det som er tilfellet i dag. Veggli har spesielt stort potensiale overfor gjennomgangstrafikk på fv. 40 og nærhet til Vegglifjell. Det arbeides på flere felt i for å oppnå økt handel og service. I stedsutviklingsprogrammet vektlegges tiltak for å øke stopp- og opphold for gjennomgangstrafikk og besøkende, og å bedre tilgjengelighet ved skilting og parkering (miljøgate, aktivitetspark og rasteplass). Det bør i tillegg arbeides mer målrettet og systematisk for å øke omsetning av handel og service i Veggli sentrum, som en parallell til faghandelssenter-prosjektet. Aktuelle spørsmål som bør utredes nærmere i samarbeid med lokalt næringsliv er: Hvordan øke handelstilbudet (utvidet tilbud i eks. bedrifter, nye bedrifter) Betydning av lokalisering; kan Veggli Handelsforening utvikles til et kjøpesenter med flere tilbud? Mulighet for torghandel som opplevelseshandel, Veggli-marken, arrangementer Samarbeid om markedsføring Prognoser for utvikling av trafikk (innbyggere, hyttegjester, bruk av hytter, gjennomgangstrafikk) Det er viktig at handelsutviklingen i Veggli styres, slik at en ikke drar sentrum i uønsket retning og fokuset på sentrum blir borte. Detaljvarehandel bør ligge i sentrum rundt Nørdsteåe, mens tyngre faghandel legges til nærings og industriområde. Det bør tas høyde for slike vurderinger ved neste behandling av reguleringsbestemmelsene for faghandelssenteret og arealplan for Rollag kommune Prosjektstatus Det har vært arbeidet med flere tanker og strategier for handelsutvikling i Veggli. Det bør gjennomføres en forstudie for å kartlegge muligheter for økt handel i Veggli sentrum og forankre arbeidet i lokalt næringsliv. Forprosjekt kan påbegynnes når forstudie er avsluttet. Hovedprosjekt igangsettes når den enkelte bedrift er klar Innhold i handelsutvikling i Veggli Forstudie for handelsutvikling i Veggli, faghandelssentret og detaljvarehandel: Prognoser for trafikkutvikling Muligheter for utvikling av eksisterende bedrifter og nye bedrifter 16

17 Betydning av lokalisering; strategi for arealbruk mht. handel og parkering Vurdering av marked; behov og etterspørsel, manglende tilbud Realistisk mål for handelsutvikling Potensiale for opplevelseshandel med torghandel og Veggli marken 2-3 ganger i året Samarbeid Omstillingsprosjektet Lokalt næringsliv i sentrum Grunneiere Budsjett og Finansiering Forstudie: Omstillingsmidler. Eksisterende bedrifter gis økonomisk støtte og veiledning i hvordan de best mulig kan utvikle sine bedrifter til å bli mer lønnsomme. De støttes med kurs som kan være med å fremme bedriften. Nye bedrifter gis økonomisk støtte i oppstarten, samt veiledning/henvisning til næringskonsulent. Egne rammer gjennom omstillingsarbeidet. 8. Gjennomføring Rollag tettsted 8.1 Avkjøring fv Bakgrunn og formål Avkjøringa ved fv. 40 (Rollagskrysset) mot Rollag sentrum er i dag uoversiktlig og kommer brått på. Skilthenvisningen for Rollag sentrum står tett på hverandre, og mange oppfatter ikke at det er et kryss før de er forbi. Krysset utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, spesielt vinterstid. Krysset blir også brukt som krysningspunkt for myke trafikanter (spesielt barn og unge). Få veifarende veit at det eksisterer et sentrum øst for fv. 40, og at fv. 107 er en flott reise gjennom kulturlandskap og historie i kommunen. Rollagskrysset må friste veifarende til å legge veien om Rollag tettsted. En markering i eller i tilknytning til krysset vil være med på å skape nysgjerrighet Prosjektstatus Sentrumsplanen fungerer som en forstudie. Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart oktober 2013, avsluttes februar Hovedprosjekt (gjennomføring) kan startes opp våren Tiltak ved avkjøringa ved fv. 40 Det foreslås en skriftlig avtale med grunneier om rydding av skogarealene på begge sider av innkjøringen til fv Monument; lyssatt varde, som markerer at veifarende har kommet til Rollag. Sees i sammenheng med sentrumsplanen og forslaget om tre monumenter, formet som varde. Gatelys for å lyse opp krysset (6- stolper). Redusert fart Tydeligere skilting Ved hevning av fv. 107, legge trekkrør for gatebelysning og fiber. 17

18 8.1.5 Samarbeid Buskerud fylkeskommune ved samferdselsavdelingen og Statens Vegvesen region Sør (Oppføring og drift) Grunneiere Kostnads budsjett Tabell 7 Kostnadsoverslag for tiltak ved Rollagskrysset. Kostnadsoverslaget inneholder plassering av 3 portaler beskrevet i sentrumsplanen til Friis arkitekter. Nedlegging av trekkrør langs fv. 107, slik at en i etterkant kan vurdere gatebelysning langs fylkesveien. Mva. ikke inkludert, da eier av tiltaket ikke er helt avklart. Står statens vegvesen som eier, påløper mva. i tillegg. Engangs utgifter Hogst/ rydding Portaler- 3stk, inkl. prosjektering Framføring av strøm til Rollagskrysset Framføring av strøm til portal 1 og Sum Miljøgate «light» Bakgrunn og formål Rollag sentrum er i dag et lite koselig sentrum med mindre utfordringer. Det er et behov for å fullføre sentrum og å skape en helhet mellom Veggli og Rollag. Gammelt rot rundt stasjonsbygningen er med på å skjemme sentrumsbildet. Sommeren 2014 skal Matopplevelser i Numedal arrangere matfestival i nær tilknytning til stasjonen. Sentrum bør da framstå tiltalende Prosjektstatus Sentrumsplanen fungerer som et forprosjekt. Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart januar 2014, avsluttes april Hovedprosjekt (gjennomføring) kan startes opp i Innhold i miljøgate Rydding av tunge trær i forbindelse med fellesparkeringa. Rydde vegetasjon og skrot rundt Rollag stasjon innen matfestivalen juni/ juli Planering av arealer mot jernbane for enklere vedlikehold Enhetlig belysning Innby til fartsreduksjon Beplanting Samarbeid Rollag havnevesen 18

19 Regionale vegmyndigheter Matopplevelser i Numedal Rom eiendom, Jernbaneverket Buskerud fylkeskommune (riksantikvaren) Elverket Kostnadsbudsjett Tabell 8 Kostnadsbudsjett for tiltak med Miljøgate i Rollag sentrum. Kostnad av belysning er avhengig av antall punkter. I denne kostnadsrammen er belysning f.o.m kryss ved fv. 107 t.o.m. jernbaneovergang med i beregningen. Mva. er ikke medregnet, da eier har mva-refusjon. Engangs utgifter Hogst/ rydding Planering, klargjøring Gatelys sentrumsgate Sum ikke inkludert mva Belysning Bjørgesund bru Bakgrunn og formål Det er et ønske om å gjennomføre en belysning av Bjørgesund bru. Bjørgesund bru er en flott gammel bru, som utgjør et landskapselement i Rollag sentrum. Brua består av to vertikale tårn med hengewire. Brua bør fremheves ytterligere som et monument i sentrum. Formålet med å belyse brua vil være å gjøre den visuelt attraktiv på kveldstid, og profilere Rollag som sted for innbyggere, tilreisende og passerende trafikanter. Brua fungerer i dag som gangvei over Numedalslågen, men det er ikke belysning her kveldstid. Dette gjør at brua virker som en barriere mellom to boligområder Prosjektstatus Sentrumsplanen fungerer som en forstudie. Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart februar 2014, avsluttes sommer Hovedprosjekt (gjennomføring) kan startes opp i Tiltak Bjørgesund bru lyssettes som monument Samarbeid Rollag havnevesen Innleid ansvarlig for prosjektering og gjennomføring 19

20 8.3.4 Kostnadsbudsjett Tabell 9 Kostnadsoverslag gitt av Friis arkitekter gjennom sentrumsplanen for Rollag sentrum. Mva. er ikke medregnet da eier har mva-refusjon. Engangs utgifter Lyssetting som monument inkl. prosjektering Sum, ikke inkludert mva Rollag havn Bakgrunn og formål Numedalslågen er et godt utgangspunkt for bedre helse, rekreasjon og friluftsliv. Lågen er en glemt perle i Rollag, og har kjempe-potensiale for blant annet næringsutvikling. I dag er det vanskelig å få tilgang til Numedalslågen med båt. Det er et stort ønske blant befolkningen å få bedret tilgangen til elva Prosjektstatus Rollag havn er tegnet inn som et forslag i sentrumsplanen for Rollag. Tiltaket er nå inne i en forstudie, for å se på ulike alternativer knyttet til båt/kano/kajakk og brygge i Numedalslågen. Det kan være behov for å revurdere lokale forskrifter i forbindelse med ferdsel med båt på Numedalslågen Innhold Båtslipp med tilgang til lågen med båthenger. Plass til å fortøye båt sommerstid (forutsetter avtale med grunneier). Brygge ved sentrum. Brygga er et tenkt som stoppested for elvefarere. Her kan båten fortøyes slik at en kan hente forsyninger i Rollag sentrum. En brygge i Rollag vil også være med på å styrke reiselivsmulighetene i Numedal. Se på mulighetene for badeplass Samarbeid Rollag havnevesen Grunneier NVE 20

21 8.4.5 Økonomisk ramme Tabell 10 Økonomisk ramme for Rollag havn. Mva. er ikke inkludert, da eier har mva-refusjon. Engangs utgifter Båtslipp Enkelt fortøyningsanlegg Brygge Sum, ikke inkludert mva Felles satsning 9.1 Vegetasjonsrydding Det er gjennomført en rekke vegetasjonsryddingstiltak i hele Numedal. I Rollag må en åpne ytterligere mot Veggli og Rollag sentrum, slik at tettstedene synliggjøres. Det er også behov for å rydde i utsatte kryss og ved vilttrekk. Kommunen bør her se på en helhetlig plan for hele kommunen, i samarbeid med vegmyndighetene. Det finnes ulike løsninger å finansiere vegetasjonsryddingen på. De ulike alternativene bør utredes i løpet av våren. 9.3 Skiltplan Skiltingen i Rollag kommune har lite sammenheng, og noen oppfattes som tunge. For å bedre informasjonen til publikum bør skiltene framstå i en helhet. De bør være enkle å lese og virke tiltalende. Vi vil gjøre en forespørsel til nabokommunene om interesse for utvikling av felles skiltprofil for hele Numedal. Alternativt som en felles planprosess. En skiltplan vil regulere og sikre at det gis retningslinjer for skilting i både privat som offentlig regi i ettertid. Budsjett og finansiering kan sees i sammenheng med punkt 9.4 Informasjonsknutepunkt. Det bør settes i gang en forstudie for skiltplan. 9.4 Informasjonspunkter Bakgrunn og formål Rollag kommune har et behov for å videreformidle informasjon om tilbud og aktiviteter i kommunen. Eksempler på dette er Matopplevelser i Numedal (Matfestivalen), Trillemarka, Numedalsbanen, Middelalderdalen m.m. Mye informasjon ligger på nett og flere nettsider er under utarbeidelse. Mye informasjon om kommunen vil bli mer tilgjengelig. Det kan allikevel være behov for å nå publikum på andre arenaer enn internett 21

22 9.4.2 Prosjektstatus Det bør gjennomføres en forstudie for aktuelle informasjonspunkt for å avklare om det er behov, eventuelt type innhold, og løsning/kanaler for informasjon. Forstudiet bør gjennomføres i første halvdel av Mulig innhold App. Tv, skjermer Skilt Brosjyrer Sørviskurs (veilede turister bedre, med tanke på severdigheter og aktivitetsmuligheter i kommunen) for ansatte i handel og sørvisbedriftene i sentrum? Samarbeid Matopplevelser i Numedal Rollag havnevesen Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Numedalsbanens venner, kulturminnemyndighet for Numedalsbanen Middelalderdalen Veggli Vel Økonomisk ramme Økonomisk ramme for forstudie må avklares nærmere. Det forventes mindre eksterne kostnader, og at det kan dekkes av avsatt ramme for en utredning i fase Drift-/ og vedlikeholdsplan Innhente erfaringer Budsjett Partnerskapsavtale Forankre ansvar for oppfølging av vedlikeholdet, forut investering/gjennomføring Oppfølging av informasjonstiltak og skiltplan 22

23 11 Tentativ Framdriftsplan Tabell 11 Framdriftsplan for stedsutviklingsprogrammet. Rødt kryss: Forstudie. Gult kryss: Forprosjekt. Grønt kryss: Hovedprosjekt. Spørsmålstegn indikerer uavklart videreføring. (*) Viser slutt hovedprosjekt for del av prosjekt (rydding av sentrumsområdet) Framdriftsplan (år/kvartal) Prosjekter P1 V Miljøgate XX XX XX XX XX XX XX XX X P2 V Aktivitetspark XX XX XX XX XX XX XX XX P3 V Rasteplass XX XX X????? P4 V Handelsutvikling X XX XX???? P5 R Avkjøring f.v. 40 XX XX XX XX XX XX XX XX XX P6 R Miljøgate light XX XX XX * XX XX XX XX XX XX P7 R Lys gangbru XX XX X XX XX P8 R Rollag havn XX XX X??? P9 F Vegetasjonsrydding XX XX P10 F Skiltplan XX XX P11 F Informasjonspunkt Statusmøte (SM) Styringsgruppemøte (SG) Milepæler (MP) Beslutningspunkt (BP) Informasjon/Medvirkning Jan., feb., mars 24. Jan FS 28. jan. 06. FEB Arp Apr. KS 20. feb. XX Juni Aug. Nov ÅP. Møte Tabell 11 viser en mulig framdrift i programmet. Framdriften er avhengig av eksterne aktører for å holde. Det legges opp til jevnlige møter med styringsgruppa og internt i kommunen. Publikum vil få informasjon gjennom kommunens nettsider og sosiale medier. 23

24 11.1 Fase Tabell 12 Oversikt over tiltak som er mulig å starte opp/ gjennomføre i Prioriteringen i fase 1 avhenger av finansiering. Det kan bli aktuelt å endre/legge til tiltak hvis finansieringen endres. Tiltak Status Merknad Kostnadsramme Prioriterte tiltak Utredninger/ prosjektering kr Gangbru Veggli Prosjektering Samarbeid med Innovasjon Norge kr fra eksterne Miljøgate Veggli Oppstart, gjennomføring kr Aktivitetsparken Veggli Gjennomføring, byggetrinn 1 Avhengig av dugnad kr Handelsutvikling i Veggli Forstudie/ mulighetsstudier Midler fra omstilling Avkjøring fv.40, fv.107, Rollag Gjennomføring - delvis Rydding av skog, bedre skilting, legge trekkrør for strøm og Miljøgate «light» Rollag Oppstart gjennomføring fiber kr Rydde vegetasjon/ trær, rydde skrot, kr + bytte av gatelys 2 jernbaneverket Tabell 12 viser en oversikt over gjennomførbare tiltak i Ikke alle tiltak i stedutviklingsprogrammet lar seg gjennomføre første året. Men flere kan prosjekteres/planlegges, og det kan gjennomføres forstudier og forprosjekt. 2 Ved skifte av belysning i Veggli sentrum, vil det være økonomisk effektivt å bytte belysning i Rollag sentrum samtidig. Ved en eventuell anbudsrunde, bør derfor vurdere å ta begge sentrum i forespørselen. 24

25 12 Økonomi 12.1 Programbudsjett Tabell 13 Programbudsjett for stedsutvikling HA-nr. Tiltak Budsjett kostnad HA-01 Miljøgate Veggli HA-02 Aktivitetspark Veggli HA-03 Rasteplass Veggli HA-04 Avkjøring fv. 40 Rollag HA-05 Miljøgate «light» Rollag HA-06 Belysning Bjørgesund bru HA-07 Rollag havn Sum Totale Kostnader Programbudsjettet, tabell 13, er en foreløpig vurdering av kostnadene i forbindelse med tiltakene. Mer konkret kostnadsramme og finansiering vil foreligge i sluttfasen av hvert forprosjekt. 13 Forslag til finansieringsplan for programmet Prosjektgjennomføringen er avhengig av midler kommunen kan stille til disposisjon, samt ekstern finansiering. Følgende kommunale midler er tilgjengelige for stedsutvikling per nå: Kr (tidligere avsatt til samfunnsutvikling, med spesielt fokus på sentrumsutvikling og bygdetunet ref. k. sak 19/2013) Kr (avsatt til tettstedsutvikling i budsjettet for 2014) Kr (mottatt tilskudd (RUP-midler) etter søknad, i samsvar med tildelingsbrevet) Omstillingsstyret har foreslått kr fra omstillingsarbeidet til stedsutvikling årlig. Hvordan disse midlene fordeles mellom tettstedene må konkretiseres ved behandling av prosjektene. Rådmannen kan disponere kr til planlegging og prosjektering, samt til mindre investeringstiltak. Rådmannen kommer tilbake med sak til politisk behandling når den enkelte investering/prosjekt er utredet. 25

26 13.1 Forslag til finansieringsplan, Veggli Tabell 14 Forslag til finansieringsplan for tiltak i Veggli sentrum. Finansieringspost i rødt, indikerer sidestilt satsning. Aktør Inntekt i kr Ekstern finansiering (BFK, RUP, Spillemidler) Vegmyndighetene rasteplass Dugnad Kommunal finansiering Tilgjengelige midler, omstilling (årlig bevilgning kr) Næringslivet ?? Sum finansiering Finansieringsplanen er et forslag til finansiering av tiltakene i Veggli. Rasteplassen i Veggli må finansieres utenfor satsningen fra vegmyndighetene på «trygge og trivelige tettsteder». Veggli er prioritert tettsted fra vegmyndighetene, synliggjort under ekstern finansiering. Konkret finansieringsplan vil foreligge etter prosjektering. Enkeltprosjekter er avhengig av full finansiering før oppstart. 26

27 13.2 Forslag til finansieringsplan, Rollag Tabell 15 Forslag til finansieringsplan for tiltak i Rollag sentrum Aktør Inntekt i kr Dugnad Ekstern finansiering Kommunale midler Sum finansiering Finansieringsplanen er et forslag til finansiering av tiltakene i Rollag. Konkret finansieringsplan vil foreligge etter prosjektering Fase 1 Tabell 16 Oversikt over mulige kostnader i fase 1, Tiltak Prioriterte tiltak Gangbru Veggli Miljøgate Veggli Aktivitetsparken Veggli Handelsutvikling i Veggli Avkjøring fv.40, fv.107, Rollag Miljøgate «light» Rollag Sum kostnad fase 1 Kostnadsramme kr kr fra eksterne kr kr Midler fra omstilling kr kr + jernbaneverket kr Enkeltprosjekter er avhengig av full finansiering føre oppstart. Rådmannen kan disponere kr til planlegging og prosjektering av prioriterte tiltak. Man kommer tilbake med sak til politisk behandling når den enkelte investering/ prosjekt er utredet. Tiltakene i forhold til avkjøringa ved f.v.40 i Rollag må settes i gang umiddelbart, da Statens vegvesen starter sine arbeider med flom sikring av f.v.107 i løpet av kort tid. Det er behov for å kunne benytte inntil kr av kommunale midler, satt av til stedsutvikling, til dette formålet. 14 Kontrakter og avtaler 14.1 Avtaler om personalressurser Prosjektleder for programmet i 50 % stilling i Øvrige avtaler lages ved behov Samarbeidsavtaler med eksterne aktører partnerskapsavtaler 27

28 Mal fra samarbeid mellom Lampeland vel, og Flesberg kommune benyttes. Prinsipper diskuteres med velforeningene og andre fredag 24. januar. Partnerskapsavtale må på plass før hvert prosjekt går inn i hovedprosjekt. 28

29 15 Vedlegg Sentrumsplan for Rollag Sentrumsplan for Veggli 16 Tabell liste Tabell 1 Hvordan ulike målgrupper involveres i stedsutviklingsarbeidet. Brukermedvirkning Tabell 2 S= sannsynlighet, K= konsekvens, RF= risikofaktor. 1) Forebyggende tiltak for å hindre at risikofaktorer oppstår overføres til prosjektets aktivitetsplan i kapittel 6.1 og gjennomføres på linje med andre prosjektaktiviteter Tabell 3 Kvalitetssikring i hht. PLP Tabell 4 Skisse til budsjett for tiltak foreslått i miljøgata. Med sentrum menes strekningen fra Numedalsutvikling til Åmotbygget, nord for jernbanen (40-sonen i Veggli). Tiltakene i forbindelse med miljøgate er vegmyndighetenes eiendom, mva. blir refundert. Ikke inkludert i kostnadsbudsjett. 13 Tabell 5 Kostnadsbudsjettet viser to byggetrinn i aktivitetsparken i Veggli. Kommunen får refundert mva., derfor ikke medregnet i kostnadsbudsjett Tabell 6 Kostnadskalkyle for rasteplass i Veggli sentrum. Statens vegvesen er ikke lenger fritatt mva. Det må derfor betales mva. i forbindelse med rasteplassen. Mva. er derfor medregnet i kostnadsbudsjettet i tabellen Tabell 7 Kostnadsoverslag for tiltak ved Rollagskrysset. Kostnadsoverslaget inneholder plassering av 3 portaler beskrevet i sentrumsplanen til Friis arkitekter. Nedlegging av trekkrør langs fv. 107, slik at en i etterkant kan vurdere gatebelysning langs fylkesveien. Mva. ikke inkludert, da eier av tiltaket ikke er helt avklart. Står statens vegvesen som eier, påløper mva. i tillegg Tabell 8 Kostnadsbudsjett for tiltak med Miljøgate i Rollag sentrum. Kostnad av belysning er avhengig av antall punkter. I denne kostnadsrammen er belysning f.o.m kryss ved fv. 107 t.o.m. jernbaneovergang med i beregningen. Mva. er ikke medregnet, da eier har mva-refusjon Tabell 9 Kostnadsoverslag gitt av Friis arkitekter gjennom sentrumsplanen for Rollag sentrum. Mva. er ikke medregnet da eier har mva-refusjon Tabell 10 Økonomisk ramme for Rollag havn. Mva. er ikke inkludert, da eier har mva-refusjon Tabell 11 Framdriftsplan for stedsutviklingsprogrammet. Rødt kryss: Forstudie. Gult kryss: Forprosjekt. Grønt kryss: Hovedprosjekt. Spørsmålstegn indikerer uavklart videreføring. (*) Viser slutt hovedprosjekt for del av prosjekt (rydding av sentrumsområdet) Tabell 12 Oversikt over tiltak som er mulig å starte opp/ gjennomføre i Prioriteringen i fase 1 avhenger av finansiering. Det kan bli aktuelt å endre/legge til tiltak hvis finansieringen endres Tabell 13 Programbudsjett for stedsutvikling Tabell 14 Forslag til finansieringsplan for tiltak i Veggli sentrum. Finansieringspost i rødt, indikerer sidestilt satsning Tabell 15 Forslag til finansieringsplan for tiltak i Rollag sentrum Tabell 16 Oversikt over mulige kostnader i fase 1,

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Rollag kommune. Kommunedelplan for skilting. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Kommunedelplan for skilting. Forslag til planprogram Rollag kommune Kommunedelplan for skilting Forslag til planprogram 07. oktober 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Plankrav... 3 1.2.1 Foreløpige føringer for planarbeidet... 3 1.3 Krav

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Boligplan prosess innhold - oppfølging

Boligplan prosess innhold - oppfølging Rollag kommune Boligplan prosess innhold - oppfølging Dag Åsmund Bilstad Samfunnsutvikler 900 40 593 / dag.asmund.bilstad@rollag.kommune.no Om Rollag 50 km / 40 min nord for Kongsberg 459 km2 1404 innbyggere

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ROLLAG

MULIGHETSSTUDIE ROLLAG MULIGHETSSTUDIE ROLLAG 1 ROLLAG en kommune? Felles kommune/felles identitet: Mange like problemstillinger for Rollag og Veggli. Ønsker om identitetsskaping i form av portaler/stedsmarkeringer/skilting

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen

Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen Åpent møte 14. november 2011 Franka Häussler, prosjektleder Statens vegvesen Region Vest Hensikt med møtet Informere om planprosessen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE VEGGLI

MULIGHETSSTUDIE VEGGLI MULIGHETSSTUDIE VEGGLI 1 ROLLAG en kommune? Felles kommune/felles identitet: Mange like problemstillinger for Veggli og Rollag. Ønsker om identitetsskaping i form av portaler/stedsmarkeringer/skilting

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Per Torstein Hellumbråten og Frøydis Hansen Aasen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Per Torstein Hellumbråten og Frøydis Hansen Aasen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021.

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. Nore og Uvdal kommune Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. 1 Innledning. Formålet med næringsplanen for Nore og Uvdal kommune er å synliggjøre hva man fra kommunens side vil

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Status pr. mars 14. Et illustrasjonsblikk trinn 1 inn i nye. Engerdal sentrum. Rett og slett et triveligere sted å være

Status pr. mars 14. Et illustrasjonsblikk trinn 1 inn i nye. Engerdal sentrum. Rett og slett et triveligere sted å være Status pr. mars 14 Et illustrasjonsblikk trinn 1 inn i nye Engerdal sentrum Rett og slett et triveligere sted å være Vedlagt følger illustrasjonsskisser trinn 1 for Engerdal sentrum. Skissene blir revidert

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder

Sluttrapport BOLYST. Egil Tofte, virksomhetsleder Frist: 01.12.2015 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KMD Nord-Fron kommune Dato: 30.11.2015 Sluttrapport BOLYST Nord-Fron kommune benevnte Vinstra som BY fra september-2013. Det ble i den forbindelse

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger Møte i med regionalt planforum 08-11-2012 Bilder og oversiktskart Hadseløya Stokmarknes Planavgrensning Foreløpig kartskisse Noen bilder

Detaljer

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass

Søknad om støtte. Åfjord Kommune 7170 ÅFJORD. Øvre Årnes ÅFJORD. «møtene» skjer via skjerm). Prosjekt møteplass Åfjord Kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Prosjekt møteplass V/lngvill Hoås Butli Stordalsveien 1 7170 ÅFJORD Søknad om støtte Søker med dette tilskudd fra Refses Laks' idretts og kulturfond. Prosjekt møteplass,

Detaljer

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6 Saksnr. ESA: 13/6203 Prosjektnr. Agresso: XXXXXX Barnas Sentrum 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. Det refereres til dokumentasjon

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Bygdepakke Bø - En samarbeidsmodell for bygdebyer

Bygdepakke Bø - En samarbeidsmodell for bygdebyer www.bo.kommune.no Bygdepakke Bø - En samarbeidsmodell for bygdebyer Kristin Karlbom Dahle, arealplanlegger Hilde K. Pedersen, kultursjef 2 Viktige vegvalg 2007: Sentrumsplan Evjudalen friluftspark og høy

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

Konsekvensutredning. Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune

Konsekvensutredning. Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune Prosjektbeskrivelse Konsekvensutredning Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune August 2008 INNHOLD: 1 Mål og rammer... 1.1 Bakgrunn... 1.2 Mål... 1.3 Rammer... 2 Omfang... 2.1 Oppgaveomfang

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

Stedsutvikling i Sømna kommune. v/nils-ivar Sund Kommunalsjef Teknisk

Stedsutvikling i Sømna kommune. v/nils-ivar Sund Kommunalsjef Teknisk Stedsutvikling i Sømna kommune v/nils-ivar Sund Kommunalsjef Teknisk Stedsutvikling hvor? Berg delvis gjennomført Vik finansiert, og planlagt Vennesund i startgropa/planleggingsfasen Kobling mellom stedsutvikling

Detaljer

FORELØPIG 08.12.2014

FORELØPIG 08.12.2014 ROALD AMUNDSENS GATE BEBOERMØTE REGISTRERING, ANALYSE OG KONSEPT VELKOMMEN! BAKGRUNN Byområdet Nordjæren har fått en 4-årig avtale om belønningsmidler med hovedmålsetting å øke antall reisende med kollektive

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold 1 Innledning 2 Om Stedsutviklingsprosjekt Hjellum 2.1 Mål for prosjektet 2.2 Forankring og organisering 3 Handlingsprogram

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR Saksansv. : Ivar Brenna Arkiv: K2- Q20 : Arkivsaknr.: 09/672

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/447-1 Arkiv: L12 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 02.03.2016 Endring av reguleringsplan for Risør sentrumforslagsstiller: Risør kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune

ATTRAKTIVE VIKERSUND. Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune ATTRAKTIVE VIKERSUND Tone Hiorth, Audun Mjøs Modum kommune 1. Hva er gjort siden sist? Tema i dag Informasjon om planprosessen Fagrapporter Det arbeides med reguleringsplan 2. Hvilke muligheter ser vi

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer