Stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli 2014-2017"

Transkript

1 Stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli Bilde 1 V. Veggli bakeri, H. Rollag stasjon. Foto: Kjetil Heitmann Rollag kommune, januar 2014 Vedtatt i Rollag kommunestyre

2 Innhold 1 Rammer og behov Bakgrunn og behov Program mål Rammer Omfang og avgrensning Prosjektoversikt Andre prosjekter og tiltak som ikke inngår i programmet Eierskap og organisering Ansvar Samarbeid Informasjon og brukermedvirkning Programstyring og oppfølging Beslutningspunkter for prosjekter Milepæler Rapportering Øvrig oppfølging Risikoanalyse og kvalitetssikring Risikofaktorer Kvalitetssikring Gjennomføring Veggli tettsted Miljøgate Bakgrunn og formål Prosjektstatus Innhold i Miljøgate Veggli Samarbeid Kostnads budsjett Veggli aktivitetspark Bakgrunn og formål Prosjektstatus Innhold i Aktivitetsparken i Veggli Samarbeid Kostnads budsjett Rasteplass Bakgrunn og formål Prosjektstatus

3 7.3.3 Innhold på rasteplassen Ansvar Kostnads budsjett Handelsutvikling i Veggli sentrum Prosjektstatus Innhold i handelsutvikling i Veggli Samarbeid Budsjett og Finansiering Gjennomføring Rollag tettsted Avkjøring fv Bakgrunn og formål Prosjektstatus Tiltak ved avkjøringa ved fv Samarbeid Kostnads budsjett Miljøgate «light» Bakgrunn og formål Prosjektstatus Innhold i miljøgate Samarbeid Kostnadsbudsjett Belysning Bjørgesund bru Bakgrunn og formål Prosjektstatus Tiltak Samarbeid Kostnadsbudsjett Rollag havn Bakgrunn og formål Prosjektstatus Innhold Samarbeid Økonomisk ramme Felles satsning Vegetasjonsrydding Skiltplan

4 9.4 Informasjonspunkter Bakgrunn og formål Prosjektstatus Mulig innhold Samarbeid Økonomisk ramme Drift-/ og vedlikeholdsplan Tentativ Framdriftsplan Fase Økonomi Programbudsjett Forslag til finansieringsplan for programmet Forslag til finansieringsplan, Veggli Forslag til finansieringsplan, Rollag Fase Kontrakter og avtaler Avtaler om personalressurser Samarbeidsavtaler med eksterne aktører Partnerskapsavtaler Vedlegg Tabell liste

5 1 Rammer og behov 1.1 Bakgrunn og behov Stedsutvikling for Rollag og Veggli tettsteder er forankret i kommuneplanens samfunnsdel for Rollag og omstillingsplanen for Rollag med årlige handlingsplaner. Stedsutviklingsarbeidet startet våren 2012, etter at omstillingsplanen var godkjent i kommunestyret mars Sommeren 2012 ble velforeningene Veggli Vel og Rollag Havnevesen stiftet, med bistand fra Rollag kommune. Det ble i perioden november 2012 til mai 2013 utarbeidet sentrumsplaner for Rollag og Veggli tettsteder ved hjelp av Friis Arkitekter AS i samarbeid med landskapsarkitekt Hagelangs. Stedsutvikling var i starten organisert som et prosjekt for Rollag sentrum og et for Veggli sentrum. Når en skal i gang med gjennomføring av prioriterte tiltak og prosjekter ser en det hensiktsmessig å organisere stedsutviklingsarbeidet som et felles program for begge tettstedene. Programmet vil bestå av flere prosjekter. Politiske avklaringer Programmet er sammensatt av flere prosjekter, som dels er forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt. Det innebærer at i etterkant av beslutning om programstart, vil det legges fram flere enkeltsaker, for politisk behandling. Typiske momenter som det må tas stilling til er ambisjon/omfang, finansiering, forpliktelser knyttet til eierskap og drift, rettigheter m.m. 1.2 Program mål Mål med stedsutviklingsprogrammet: 1. Bidra til økt trivsel og økt bolyst. 2. Bidra til økt omsetning i handel og service, gjennom økt trafikk og utvidet tilbud. 3. Bidra til økt trafikksikkerhet, spesielt for myke trafikanter. Hensikten med programmet En kommune med to tettsteder, kan utvikles i tråd med felles profil over tid. Formalisere og systematisere arbeidet med å utvikle tettstedene. Avklare ansvar og roller i samarbeid mellom Rollag kommune og andre aktører. Ferdig utarbeidet plan vil være et godt grunnlag for å søke om framtidige midler. (Kommune, næringsliv, foreninger og lokalbefolkningen kan lettere jobbe sammen, for å løfte kommunen mot ønsket mål.) 5

6 1.3 Rammer Stedsutviklingsprogrammet vil pågå så lenge det oppfattes som givende å arbeide med stedsutvikling. Arbeidet forutsetter lokalt engasjement og/eller økonomiske midler. I første omgang vil stedsutviklingsprogrammet pågå i perioden , dette sammenfaller med omstillingsstatus. Tilgjengelige økonomiske midler til stedsutvikling avklares gjennom prosjektfinansiering og årlig budsjettarbeid i Rollag kommune. En foreslår bruk av følgende egne midler (kommunens egenfinansiering): Kr (tidligere avsatt til samfunnsutvikling, med spesielt fokus på sentrumsutvikling og bygdetunet ref. k. sak 19/2013.) Kr (Avsatt til tettstedsutvikling i budsjettet for 2014) Kr (mottatt tilskudd (RUP-midler)) etter søknad til Buskerud fylkeskommune, i samsvar med tildelingsbrevet. Omstilling har også ledige midler, satt av til stedsutvikling. Rådmannen foreslår at det kan disponeres kr. til planlegging og prosjektering samt mindre investeringstiltak i fase 1. Rådmann kommer tilbake med saker til politisk behandling, når den enkelte investering er prosjektert og utredet. 2 Omfang og avgrensning 2.1 Prosjektoversikt Veggli tettsted: Miljøgate Veggli aktivitetspark Rasteplass for fv. 40 Handelsutvikling i Veggli sentrum Rollag tettsted: Felles: Avkjøring til Rollag fra fv. 40 Miljøgate «light» Belysning Bjørgesund bru Rollag havn Informasjonsknutepunkt 6

7 Vegetasjonsrydding Drift- og vedlikeholdsplan, partnerskapsavtaler) Skiltplan Informasjon og informasjonspunkter/ kanaler 2.2 Andre prosjekter og tiltak som ikke inngår i programmet Disse prosjektene og tiltakene er også viktige for utvikling av Rollag og Veggli tettsteder. De inngår ikke i stedsutviklingsprogrammet, men er forankret i andre satsinger: Veggli sentrum: Faghandelssenter (industriområdet i Veggli) Veggli Feriesenter Boligutvikling Numedalsbanen Rollag sentrum: Boligutvikling Rollag stasjon Numedalsbanen Foredlingsanlegg for kjøtt og fisk 3 Eierskap og organisering 3.1 Ansvar Programeier: Rollag kommune ved kommunestyret. Programansvarlig: Rådmannen (ved samfunnsutvikler Dag Åsmund Bilstad) Program-/ prosjektleder: Gunn-Hege Laugen, stedsutvikler Styringsgruppe for stedsutvikling: Ordfører Prosjektleder for Omstilling og nyskaping Enhetsleder plan og utvikling Representant fra hovedutvalg for NMR Leder av Rollag Havnevesen Leder av Veggli Vel Representant fra Ungdomsrådet Prosjektgruppe/ grupper velges av prosjektleder. 7

8 Hvert prosjekt som inngår i stedsutviklingsprogrammet organiseres på en hensiktsmessig måte og etter prinsippene i PLP-Prosjektlederprosessen. 3.2 Samarbeid For gjennomføring av stedsutviklingsprogrammet og det enkelte tiltak vil Rollag kommune måtte samarbeide med velforeningene og andre organisasjoner, bedrifter, en rekke offentlige myndigheter og enkeltpersoner. Sentrale samarbeidspartnere er: Rollag Havnevesen Veggli Vel Numedalslaugens brugseierforening Buskerud fylkeskommune ved Utviklingsavdeling og Samferdselsavdeling, Statens Vegvesen region Sør NVE Region Sør Enkeltbedrifter Grunneiere i tettstedene Riksantikvaren, Jernbaneverket, Numedalsbanens Venner, Numedalsbanen AS, Rom eiendom. 8

9 4 Informasjon og brukermedvirkning Tabell 1 Hvordan ulike målgrupper involveres i stedsutviklingsarbeidet. Brukermedvirkning. Målgrupper Informasjon Medvirkning Veggli Vel og Rollag Havnevesen Åpne møter, facebook, e-post (Styret) Planlegging, gjennomføring og drift Bedrifter i sentrum Direkte kontakt, felles møter, e- post Planlegging, gjennomføring og drift (på egen eiendom) BFK, samferdsel og utvikling Direkte kontakt, møter, e-post Planlegging, finansiering, kompetanse nettverk Numedalslaugens brugseierforening Direkte kontakt, møter, e-post Planlegging, kompetanse Statens vegvesen Direkte kontakt, møter, e-post Planlegging, kompetanse nettverk, godkjenning NVE- Region sør Direkte kontakt, søknad Godkjenning Omstillingsstyret Orientering /drøfting i møter Finansiering, planlegging, kompetanse nettverk NMR Formannskapet Kommunestyret Allmennheten Orientering i møter Media, facebook, hjemmesider, åpne møter Finansiering, Godkjenning, Prosjekteier Involvering, innspill, offentlig drøfting 5 Programstyring og oppfølging 5.1 Beslutningspunkter for prosjekter Det må fattes beslutning om oppstart av det enkelte prosjekt når ramme er klart: Prioritert i helhetlig plan (styringsgruppe, kommunestyre) Prosjektplan Finansiering på plass Organisering; prosjektansvarlig og prosjektleder 5.2 Milepæler Behandling av helhetlig plan (program) for stedsutvikling i kommunestyret 20. februar

10 Milepæler for gjennomføring av det enkelte prosjekt vurderes i prosjektplan for prosjektet. 5.3 Rapportering Kommunestyret: Tre ganger pr år, sammen med omstillingsarbeidet (tertialrapport). Styringsgruppe: Ca. hver annen måned. Prosjektleder til programansvarlig: månedlig, eller ved behov. 5.4 Øvrig oppfølging Vurderes underveis i programmet. 10

11 6 Risikoanalyse og kvalitetssikring 6.1 Risikofaktorer Tabell 2 S= sannsynlighet, K= konsekvens, RF= risikofaktor. 1) Forebyggende tiltak for å hindre at risikofaktorer oppstår overføres til prosjektets aktivitetsplan i kapittel 6.1 og gjennomføres på linje med andre prosjektaktiviteter. Risikofaktor S K RF Tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens 1) Manglende deltakelse i gjennomføring av prosjekter og tiltak (innbyggere og næringsliv). Kommunen blir sittende med ansvaret alene. Tilgang på midler til prosjekter og tiltak. Kan medføre redusert prosjektgjennomføring. Manglende deltakelse fra offentlige premissgivere. Viktige tiltak i sentrum vil stoppe Oppnå Forståelse Forankring Forpliktelse gjennom gode og inkluderende prosesser. Fokusere på felles målsettinger. Partnerskapsavtale Gode prosjektplaner, godt forankra. Engasjement for å selge inn prosjekter Oppnå forståelse forankring forpliktelse, gjennom gode og inkluderende prosesser. 6.2 Kvalitetssikring Tabell 3 Kvalitetssikring i hht. PLP Nr. Kritiske risikofaktor KRF Hvordan håndtere situasjonen hvis KRF inntreffer 1-3 Manglende deltakelse. Forsterke de tre F ene. Partnerskapsavtale. Revurdere periode for gjennomføring. 2 Tilgang på midler. Tenke alternativ finansiering, vurdere redusert løsning. Prioritere tiltak hardere. 7. Gjennomføring Veggli tettsted 7.1 Miljøgate Bakgrunn og formål Innhold i Veggli sentrum var sentralt i sentrumsplan for Veggli. Miljøgate som begrep ble lansert i møte med Statens Vegvesen og Fylkeskommunen høsten Formålet er å øke trivsel, gjøre sentrum mer oversiktlig, øke framkommelighet for myke trafikanter og å øke trafikksikkerheten 11

12 generelt. Miljøgata inngår i vegmyndighetenes satsning på «trygge og trivelige tettsteder i Buskerud», med egen bevilgning til Veggli. En miljøgate er en veg der gjennomkjøring er tillat, men hvor vegen er bygget om slik at den innbyr til lav fart, høy oppmerksomhet og roligere lokaltrafikk. Miljøgata skal gi et rolig sanseinntrykk i sentrum. Gata skal skape stolthet og tilhørighet til sentrum. Veifarende skal føle seg velkommen. Innbydende sentrum skaper økt bolyst og økt stopp-lyst, som igjen vil føre til økt handel i sentrum. Miljøgata i Veggli vil også være et ledd i kommunens satsning på trafikksikkerhet. Momentene vil føre til betydelig økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. Tiltakene vil bedre framkommeligheten for myke trafikanter mellom ulike deler av sentrum Prosjektstatus Forstudie, sentrumsplan avsluttet mai Veggli er prioritert tettsted i satsningsområde «trygge og trivelige tettsteder» i Handlingsprogrammet for fylkesveier Vedtatt desember Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart desember 2013, avsluttes juli Hovedprosjekt (gjennomføring), oppstart høst 2014, avsluttes høst Innhold i Miljøgate Veggli Ny gangbru over Nørdsteåe - (Trafikksikkerhet, Universelt utforma, Tilgjengelighet. Trebru, som ett landskapselement med lokalt materiale) Tydelig gang og sykkelvei - (Universell utforming, for å øke sikkerheten ved kryssing av veier og avkjørsel) Helhetlig belysing - (Enhetlig gatebelysning i sentrumsområde. Reduserte drift- og vedlikeholdsutgifter) Helhetlig skilting- Skiltplan, detaljert - (Enhetlig skilting til bedrifter og andre lokale tilbud, øker tilgjengelighet. Se K.8. Felles) Steinmurer (naturstein) - (Estetisk element langs miljøgata, med lokalt materiale) Brosteinskant - (Trafikksikkerhet for myke trafikanter, landskapselement.) Beplantning - (Bevisst bruk av planter, enkelt vedlikehold) Tilby veiledning for utforming av private arealer og fasader. - (Stimulere til tiltak i privat regi) Samarbeid Veggli Vel Buskerud fylkeskommune ved Samferdselsavdeling og Statens Vegvesen region Sør (Planlegging, finansiering) NVE Region Sør, tillatelse til ny gangbru. Enkeltbedrifter og grunneiere i tettstedene Innovasjon Norge (tre og samferdsel), utvikling av ny gangbru. 12

13 7.1.5 Kostnads budsjett Tabell 4 Skisse til budsjett for tiltak foreslått i miljøgata. Med sentrum menes strekningen fra Numedalsutvikling til Åmotbygget, nord for jernbanen (40-sonen i Veggli). Tiltakene i forbindelse med miljøgate er vegmyndighetenes eiendom, mva. blir refundert. Ikke inkludert i kostnadsbudsjett. Engangs utgifter Gangbru Miljøgate: Belysning i sentrum, steinmurer, helhetlig skilting, brostein, beplanting. Sum ikke inkl. mva Det er avsatt kr. 10 mill. til trygge og trivelige tettsteder i «Handlingsprogrammet for fylkesveier». Denne tilskuddsposten skal fordeles mellom tre ulike tettsteder i Buskerud. Fordelingsnøkkel er enda ikke bestemt. I finansieringsplanen tar vi høyde for at vi får omtrent en tredjepart av tilskuddsmidlene. 7.2 Veggli aktivitetspark Bakgrunn og formål Barn og unge har lenge savnet en møteplass i Veggli, som oppfordrer til uorganisert aktivitet og uforpliktende samvær utenom skolegården. Aktivitetsparken vil være et tilbud til innbyggere, turister i sentrum og veifarende. Parken skal bidra til økt fysisk aktivitet og bedret helse spesielt for barn og unge. En attraktiv aktivitetspark vil også bidra til økt stopp-lyst blant veifarende, noe som igjen vil gi økt handel, og omsetning i sentrum. Parken vil bidra til økt bolyst i Rollag kommune Prosjektstatus Sentrumsplanen og elevundersøkelse ved Veggli skole utgjør forstudie, avsluttet november Forprosjekt med detaljplanlegging oppstart desember 2013, avsluttes april Herunder avklaringer mht. sikkerhet og ansvar. Hovedprosjekt (gjennomføring) kan startes opp i mai Prosjektet avhenger av grunneieravtale. Planlagt prosjektavslutning (Byggetrinn 1; kan starte mai 2014, slutt november Byggetrinn 2; kan starte mai 2015, slutt november 2015.) Innhold i Aktivitetsparken i Veggli Aktivitetsparken vil bli satt opp i flere byggetrinn, da noen av apparatene en ønsker har en høyere innkjøpspris. Innholdet i byggetrinnene vil endelig fastsettes i forprosjekt, og baseres på tilgjengelige midler og dugnadsinteresse. Veggli Vel vil være hovedpart i en partnerskapsavtale, som også omfatter drift og vedlikehold. Tiltak og byggetrinn er foreløpig prioritert slik av Veggli Vel: Byggetrinn

14 Volleyballbane- sand BMX- løype Klargjøring av plass til klatretårn Rydding av vegetasjon Benker Småbarnslek Se på mulighetene for å kjøre rundløype, adkomsttrasé til lysløypa via fritids- / aktivitetsparken. Samt tak over scene. Kan Snekkerbua ta takbyggingen inn i laftekurs? Byggetrinn Klatretårn- dobbel, vurderes (avhengig av ansvarsrett og partnerskapsavtale) Tilrettelegging for skøytebane Klatrestativ Aktivitetsparken bør utformes på en universell måte og være tiltalende. Apparater og benker bør ha samme materialbruk og samsvarende fargekombinasjoner, som sentrum for øvrig Samarbeid Veggli Vel Enkeltbedrifter og grunneiere i tettstedene Idrettslag Ungdomsrådet Eventuelt andre Kostnads budsjett Tabell 5 Kostnadsbudsjettet viser to byggetrinn i aktivitetsparken i Veggli. Kommunen får refundert mva., derfor ikke medregnet i kostnadsbudsjett. Engangs utgifter Byggetrinn Byggetrinn 2 (inkl. innkjøp av klatrestjerne) Sum ikke inkl. mva Byggetrinn 1: Innkjøp materiell til sandvolleyballbane med ekstra belysning, samt andre uforutsette utgifter ca kr. av kostnadsbudsjett 1. Forutsatt at en kan bruke benker allerede tilknyttet tidl. fritidsparken i Veggli. Resten av beløpet i byggetrinn 1 er tiltenkt dugnadstimer. Byggetrinn 2: Innkjøp av klatretårn (dobbel) gir en materialkostnad på ca kr. Resten av beløpet er tiltenkt dugnadstimer, eventuelt noe materialinnkjøp i forbindelse med skøytebane og klatrestativ. 1 Beløp kr er satt av som en sikkerhet hvis ikke alle materielle anskaffelser lar seg gjennomføre på dugnad. Særs hvis grunnen under aktivitetsområdet må dreneres. 14

15 7.3 Rasteplass Bakgrunn og formål Veggli ligger midt i Numedal, og er en godt egna stopp- plass for veifarende og tungtransport. Kommunene i Numedal har sendt inn en felles omforent plan for rasteplasser i Numedal. Rasteplassen i Veggli er beskrevet, som hovedrasteplass for veifarende langs fv. 40 i Numedal. Vegmyndighetene ønsker sentrale rasteplasser for å lette vedlikeholdet og oppnå bedre sanitærløsninger. Rasteplass i tilknytning til Veggli sentrum vil gi en positiv stoppeffekt for tettstedet. Rasteplassen ligger rett ved den planlagte aktivitetsparken, og de som benytter rasteplassen vil ha glede av aktivitetsparken Rasteplassen kan benyttes som parkeringsplass ved større lokale tilstelninger Prosjektstatus Sentrumsplanen fungerer som en forstudie. Det er utarbeidet kalkyle for opparbeiding av rasteplass som også er ferdig regulert. Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart oktober 2013, avsluttes april Hovedprosjekt (gjennomføring) kan om mulig gjennomføres i løpet av kort tid ettersom rasteplassen er ferdig regulert. Utbygging vil avhenge av vegmyndighetenes finansiering Innhold på rasteplassen Rasteplassen i Veggli er en tenkt som hovedrasteplass for Numedal (innspill sendt til Statens Vegvesen, på oppfordring om sentrale rasteplasser i Numedal). En hovedrasteplass har en høy standard med romslig geometri. Rasteplassen skal være dimensjonert for buss og vogntog. Det skal være fasiliteter som toalettbygg og flere sittegrupper (Håndbok 204, rasteplasser). Det foreslås følgende innhold på rasteplassen i Veggli Toalettanlegg med dusj Stopp-plass for 5 vogntog/ buss/ bil med stor henger Parkering bobil Tømme stasjon Parkering bilister Flere sittegrupper Ansvar De regionale vegmyndigheter har ansvar for å etablere og drifte en hovedrasteplass for fv. 40 I handlingsplan for fylkesveger for Buskerud er det ikke avsatt penger til rasteplasser, men det ønskes lokale initiativ Rollag kommune kan være en samarbeidspartner til Buskerud fylkeskommune ved samferdselsavdelingen og Statens Vegvesen Buskerud, for bygging og ivaretakelse av driftsansvar Det må inngås avtale med grunneier om kjøp evt. leie av grunn til rasteplass 15

16 7.1.5 Kostnads budsjett Tabell 6 Kostnadskalkyle for rasteplass i Veggli sentrum. Statens vegvesen er ikke lenger fritatt mva. Det må derfor betales mva. i forbindelse med rasteplassen. Mva. er derfor medregnet i kostnadsbudsjettet i tabellen. Engangs utgifter Grunnkalkyle Estetiske tiltak Sum inkl. mva Handelsutvikling i Veggli sentrum I forhold til sammenlignbare hyttekommuner i andre dalstrøk bør handelsomsetningen i Rollag kommune ligge mellom 50 og 100 % høyere enn det som er tilfellet i dag. Veggli har spesielt stort potensiale overfor gjennomgangstrafikk på fv. 40 og nærhet til Vegglifjell. Det arbeides på flere felt i for å oppnå økt handel og service. I stedsutviklingsprogrammet vektlegges tiltak for å øke stopp- og opphold for gjennomgangstrafikk og besøkende, og å bedre tilgjengelighet ved skilting og parkering (miljøgate, aktivitetspark og rasteplass). Det bør i tillegg arbeides mer målrettet og systematisk for å øke omsetning av handel og service i Veggli sentrum, som en parallell til faghandelssenter-prosjektet. Aktuelle spørsmål som bør utredes nærmere i samarbeid med lokalt næringsliv er: Hvordan øke handelstilbudet (utvidet tilbud i eks. bedrifter, nye bedrifter) Betydning av lokalisering; kan Veggli Handelsforening utvikles til et kjøpesenter med flere tilbud? Mulighet for torghandel som opplevelseshandel, Veggli-marken, arrangementer Samarbeid om markedsføring Prognoser for utvikling av trafikk (innbyggere, hyttegjester, bruk av hytter, gjennomgangstrafikk) Det er viktig at handelsutviklingen i Veggli styres, slik at en ikke drar sentrum i uønsket retning og fokuset på sentrum blir borte. Detaljvarehandel bør ligge i sentrum rundt Nørdsteåe, mens tyngre faghandel legges til nærings og industriområde. Det bør tas høyde for slike vurderinger ved neste behandling av reguleringsbestemmelsene for faghandelssenteret og arealplan for Rollag kommune Prosjektstatus Det har vært arbeidet med flere tanker og strategier for handelsutvikling i Veggli. Det bør gjennomføres en forstudie for å kartlegge muligheter for økt handel i Veggli sentrum og forankre arbeidet i lokalt næringsliv. Forprosjekt kan påbegynnes når forstudie er avsluttet. Hovedprosjekt igangsettes når den enkelte bedrift er klar Innhold i handelsutvikling i Veggli Forstudie for handelsutvikling i Veggli, faghandelssentret og detaljvarehandel: Prognoser for trafikkutvikling Muligheter for utvikling av eksisterende bedrifter og nye bedrifter 16

17 Betydning av lokalisering; strategi for arealbruk mht. handel og parkering Vurdering av marked; behov og etterspørsel, manglende tilbud Realistisk mål for handelsutvikling Potensiale for opplevelseshandel med torghandel og Veggli marken 2-3 ganger i året Samarbeid Omstillingsprosjektet Lokalt næringsliv i sentrum Grunneiere Budsjett og Finansiering Forstudie: Omstillingsmidler. Eksisterende bedrifter gis økonomisk støtte og veiledning i hvordan de best mulig kan utvikle sine bedrifter til å bli mer lønnsomme. De støttes med kurs som kan være med å fremme bedriften. Nye bedrifter gis økonomisk støtte i oppstarten, samt veiledning/henvisning til næringskonsulent. Egne rammer gjennom omstillingsarbeidet. 8. Gjennomføring Rollag tettsted 8.1 Avkjøring fv Bakgrunn og formål Avkjøringa ved fv. 40 (Rollagskrysset) mot Rollag sentrum er i dag uoversiktlig og kommer brått på. Skilthenvisningen for Rollag sentrum står tett på hverandre, og mange oppfatter ikke at det er et kryss før de er forbi. Krysset utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, spesielt vinterstid. Krysset blir også brukt som krysningspunkt for myke trafikanter (spesielt barn og unge). Få veifarende veit at det eksisterer et sentrum øst for fv. 40, og at fv. 107 er en flott reise gjennom kulturlandskap og historie i kommunen. Rollagskrysset må friste veifarende til å legge veien om Rollag tettsted. En markering i eller i tilknytning til krysset vil være med på å skape nysgjerrighet Prosjektstatus Sentrumsplanen fungerer som en forstudie. Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart oktober 2013, avsluttes februar Hovedprosjekt (gjennomføring) kan startes opp våren Tiltak ved avkjøringa ved fv. 40 Det foreslås en skriftlig avtale med grunneier om rydding av skogarealene på begge sider av innkjøringen til fv Monument; lyssatt varde, som markerer at veifarende har kommet til Rollag. Sees i sammenheng med sentrumsplanen og forslaget om tre monumenter, formet som varde. Gatelys for å lyse opp krysset (6- stolper). Redusert fart Tydeligere skilting Ved hevning av fv. 107, legge trekkrør for gatebelysning og fiber. 17

18 8.1.5 Samarbeid Buskerud fylkeskommune ved samferdselsavdelingen og Statens Vegvesen region Sør (Oppføring og drift) Grunneiere Kostnads budsjett Tabell 7 Kostnadsoverslag for tiltak ved Rollagskrysset. Kostnadsoverslaget inneholder plassering av 3 portaler beskrevet i sentrumsplanen til Friis arkitekter. Nedlegging av trekkrør langs fv. 107, slik at en i etterkant kan vurdere gatebelysning langs fylkesveien. Mva. ikke inkludert, da eier av tiltaket ikke er helt avklart. Står statens vegvesen som eier, påløper mva. i tillegg. Engangs utgifter Hogst/ rydding Portaler- 3stk, inkl. prosjektering Framføring av strøm til Rollagskrysset Framføring av strøm til portal 1 og Sum Miljøgate «light» Bakgrunn og formål Rollag sentrum er i dag et lite koselig sentrum med mindre utfordringer. Det er et behov for å fullføre sentrum og å skape en helhet mellom Veggli og Rollag. Gammelt rot rundt stasjonsbygningen er med på å skjemme sentrumsbildet. Sommeren 2014 skal Matopplevelser i Numedal arrangere matfestival i nær tilknytning til stasjonen. Sentrum bør da framstå tiltalende Prosjektstatus Sentrumsplanen fungerer som et forprosjekt. Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart januar 2014, avsluttes april Hovedprosjekt (gjennomføring) kan startes opp i Innhold i miljøgate Rydding av tunge trær i forbindelse med fellesparkeringa. Rydde vegetasjon og skrot rundt Rollag stasjon innen matfestivalen juni/ juli Planering av arealer mot jernbane for enklere vedlikehold Enhetlig belysning Innby til fartsreduksjon Beplanting Samarbeid Rollag havnevesen 18

19 Regionale vegmyndigheter Matopplevelser i Numedal Rom eiendom, Jernbaneverket Buskerud fylkeskommune (riksantikvaren) Elverket Kostnadsbudsjett Tabell 8 Kostnadsbudsjett for tiltak med Miljøgate i Rollag sentrum. Kostnad av belysning er avhengig av antall punkter. I denne kostnadsrammen er belysning f.o.m kryss ved fv. 107 t.o.m. jernbaneovergang med i beregningen. Mva. er ikke medregnet, da eier har mva-refusjon. Engangs utgifter Hogst/ rydding Planering, klargjøring Gatelys sentrumsgate Sum ikke inkludert mva Belysning Bjørgesund bru Bakgrunn og formål Det er et ønske om å gjennomføre en belysning av Bjørgesund bru. Bjørgesund bru er en flott gammel bru, som utgjør et landskapselement i Rollag sentrum. Brua består av to vertikale tårn med hengewire. Brua bør fremheves ytterligere som et monument i sentrum. Formålet med å belyse brua vil være å gjøre den visuelt attraktiv på kveldstid, og profilere Rollag som sted for innbyggere, tilreisende og passerende trafikanter. Brua fungerer i dag som gangvei over Numedalslågen, men det er ikke belysning her kveldstid. Dette gjør at brua virker som en barriere mellom to boligområder Prosjektstatus Sentrumsplanen fungerer som en forstudie. Forprosjekt med detaljplanlegging, oppstart februar 2014, avsluttes sommer Hovedprosjekt (gjennomføring) kan startes opp i Tiltak Bjørgesund bru lyssettes som monument Samarbeid Rollag havnevesen Innleid ansvarlig for prosjektering og gjennomføring 19

20 8.3.4 Kostnadsbudsjett Tabell 9 Kostnadsoverslag gitt av Friis arkitekter gjennom sentrumsplanen for Rollag sentrum. Mva. er ikke medregnet da eier har mva-refusjon. Engangs utgifter Lyssetting som monument inkl. prosjektering Sum, ikke inkludert mva Rollag havn Bakgrunn og formål Numedalslågen er et godt utgangspunkt for bedre helse, rekreasjon og friluftsliv. Lågen er en glemt perle i Rollag, og har kjempe-potensiale for blant annet næringsutvikling. I dag er det vanskelig å få tilgang til Numedalslågen med båt. Det er et stort ønske blant befolkningen å få bedret tilgangen til elva Prosjektstatus Rollag havn er tegnet inn som et forslag i sentrumsplanen for Rollag. Tiltaket er nå inne i en forstudie, for å se på ulike alternativer knyttet til båt/kano/kajakk og brygge i Numedalslågen. Det kan være behov for å revurdere lokale forskrifter i forbindelse med ferdsel med båt på Numedalslågen Innhold Båtslipp med tilgang til lågen med båthenger. Plass til å fortøye båt sommerstid (forutsetter avtale med grunneier). Brygge ved sentrum. Brygga er et tenkt som stoppested for elvefarere. Her kan båten fortøyes slik at en kan hente forsyninger i Rollag sentrum. En brygge i Rollag vil også være med på å styrke reiselivsmulighetene i Numedal. Se på mulighetene for badeplass Samarbeid Rollag havnevesen Grunneier NVE 20

21 8.4.5 Økonomisk ramme Tabell 10 Økonomisk ramme for Rollag havn. Mva. er ikke inkludert, da eier har mva-refusjon. Engangs utgifter Båtslipp Enkelt fortøyningsanlegg Brygge Sum, ikke inkludert mva Felles satsning 9.1 Vegetasjonsrydding Det er gjennomført en rekke vegetasjonsryddingstiltak i hele Numedal. I Rollag må en åpne ytterligere mot Veggli og Rollag sentrum, slik at tettstedene synliggjøres. Det er også behov for å rydde i utsatte kryss og ved vilttrekk. Kommunen bør her se på en helhetlig plan for hele kommunen, i samarbeid med vegmyndighetene. Det finnes ulike løsninger å finansiere vegetasjonsryddingen på. De ulike alternativene bør utredes i løpet av våren. 9.3 Skiltplan Skiltingen i Rollag kommune har lite sammenheng, og noen oppfattes som tunge. For å bedre informasjonen til publikum bør skiltene framstå i en helhet. De bør være enkle å lese og virke tiltalende. Vi vil gjøre en forespørsel til nabokommunene om interesse for utvikling av felles skiltprofil for hele Numedal. Alternativt som en felles planprosess. En skiltplan vil regulere og sikre at det gis retningslinjer for skilting i både privat som offentlig regi i ettertid. Budsjett og finansiering kan sees i sammenheng med punkt 9.4 Informasjonsknutepunkt. Det bør settes i gang en forstudie for skiltplan. 9.4 Informasjonspunkter Bakgrunn og formål Rollag kommune har et behov for å videreformidle informasjon om tilbud og aktiviteter i kommunen. Eksempler på dette er Matopplevelser i Numedal (Matfestivalen), Trillemarka, Numedalsbanen, Middelalderdalen m.m. Mye informasjon ligger på nett og flere nettsider er under utarbeidelse. Mye informasjon om kommunen vil bli mer tilgjengelig. Det kan allikevel være behov for å nå publikum på andre arenaer enn internett 21

22 9.4.2 Prosjektstatus Det bør gjennomføres en forstudie for aktuelle informasjonspunkt for å avklare om det er behov, eventuelt type innhold, og løsning/kanaler for informasjon. Forstudiet bør gjennomføres i første halvdel av Mulig innhold App. Tv, skjermer Skilt Brosjyrer Sørviskurs (veilede turister bedre, med tanke på severdigheter og aktivitetsmuligheter i kommunen) for ansatte i handel og sørvisbedriftene i sentrum? Samarbeid Matopplevelser i Numedal Rollag havnevesen Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Numedalsbanens venner, kulturminnemyndighet for Numedalsbanen Middelalderdalen Veggli Vel Økonomisk ramme Økonomisk ramme for forstudie må avklares nærmere. Det forventes mindre eksterne kostnader, og at det kan dekkes av avsatt ramme for en utredning i fase Drift-/ og vedlikeholdsplan Innhente erfaringer Budsjett Partnerskapsavtale Forankre ansvar for oppfølging av vedlikeholdet, forut investering/gjennomføring Oppfølging av informasjonstiltak og skiltplan 22

23 11 Tentativ Framdriftsplan Tabell 11 Framdriftsplan for stedsutviklingsprogrammet. Rødt kryss: Forstudie. Gult kryss: Forprosjekt. Grønt kryss: Hovedprosjekt. Spørsmålstegn indikerer uavklart videreføring. (*) Viser slutt hovedprosjekt for del av prosjekt (rydding av sentrumsområdet) Framdriftsplan (år/kvartal) Prosjekter P1 V Miljøgate XX XX XX XX XX XX XX XX X P2 V Aktivitetspark XX XX XX XX XX XX XX XX P3 V Rasteplass XX XX X????? P4 V Handelsutvikling X XX XX???? P5 R Avkjøring f.v. 40 XX XX XX XX XX XX XX XX XX P6 R Miljøgate light XX XX XX * XX XX XX XX XX XX P7 R Lys gangbru XX XX X XX XX P8 R Rollag havn XX XX X??? P9 F Vegetasjonsrydding XX XX P10 F Skiltplan XX XX P11 F Informasjonspunkt Statusmøte (SM) Styringsgruppemøte (SG) Milepæler (MP) Beslutningspunkt (BP) Informasjon/Medvirkning Jan., feb., mars 24. Jan FS 28. jan. 06. FEB Arp Apr. KS 20. feb. XX Juni Aug. Nov ÅP. Møte Tabell 11 viser en mulig framdrift i programmet. Framdriften er avhengig av eksterne aktører for å holde. Det legges opp til jevnlige møter med styringsgruppa og internt i kommunen. Publikum vil få informasjon gjennom kommunens nettsider og sosiale medier. 23

24 11.1 Fase Tabell 12 Oversikt over tiltak som er mulig å starte opp/ gjennomføre i Prioriteringen i fase 1 avhenger av finansiering. Det kan bli aktuelt å endre/legge til tiltak hvis finansieringen endres. Tiltak Status Merknad Kostnadsramme Prioriterte tiltak Utredninger/ prosjektering kr Gangbru Veggli Prosjektering Samarbeid med Innovasjon Norge kr fra eksterne Miljøgate Veggli Oppstart, gjennomføring kr Aktivitetsparken Veggli Gjennomføring, byggetrinn 1 Avhengig av dugnad kr Handelsutvikling i Veggli Forstudie/ mulighetsstudier Midler fra omstilling Avkjøring fv.40, fv.107, Rollag Gjennomføring - delvis Rydding av skog, bedre skilting, legge trekkrør for strøm og Miljøgate «light» Rollag Oppstart gjennomføring fiber kr Rydde vegetasjon/ trær, rydde skrot, kr + bytte av gatelys 2 jernbaneverket Tabell 12 viser en oversikt over gjennomførbare tiltak i Ikke alle tiltak i stedutviklingsprogrammet lar seg gjennomføre første året. Men flere kan prosjekteres/planlegges, og det kan gjennomføres forstudier og forprosjekt. 2 Ved skifte av belysning i Veggli sentrum, vil det være økonomisk effektivt å bytte belysning i Rollag sentrum samtidig. Ved en eventuell anbudsrunde, bør derfor vurdere å ta begge sentrum i forespørselen. 24

25 12 Økonomi 12.1 Programbudsjett Tabell 13 Programbudsjett for stedsutvikling HA-nr. Tiltak Budsjett kostnad HA-01 Miljøgate Veggli HA-02 Aktivitetspark Veggli HA-03 Rasteplass Veggli HA-04 Avkjøring fv. 40 Rollag HA-05 Miljøgate «light» Rollag HA-06 Belysning Bjørgesund bru HA-07 Rollag havn Sum Totale Kostnader Programbudsjettet, tabell 13, er en foreløpig vurdering av kostnadene i forbindelse med tiltakene. Mer konkret kostnadsramme og finansiering vil foreligge i sluttfasen av hvert forprosjekt. 13 Forslag til finansieringsplan for programmet Prosjektgjennomføringen er avhengig av midler kommunen kan stille til disposisjon, samt ekstern finansiering. Følgende kommunale midler er tilgjengelige for stedsutvikling per nå: Kr (tidligere avsatt til samfunnsutvikling, med spesielt fokus på sentrumsutvikling og bygdetunet ref. k. sak 19/2013) Kr (avsatt til tettstedsutvikling i budsjettet for 2014) Kr (mottatt tilskudd (RUP-midler) etter søknad, i samsvar med tildelingsbrevet) Omstillingsstyret har foreslått kr fra omstillingsarbeidet til stedsutvikling årlig. Hvordan disse midlene fordeles mellom tettstedene må konkretiseres ved behandling av prosjektene. Rådmannen kan disponere kr til planlegging og prosjektering, samt til mindre investeringstiltak. Rådmannen kommer tilbake med sak til politisk behandling når den enkelte investering/prosjekt er utredet. 25

26 13.1 Forslag til finansieringsplan, Veggli Tabell 14 Forslag til finansieringsplan for tiltak i Veggli sentrum. Finansieringspost i rødt, indikerer sidestilt satsning. Aktør Inntekt i kr Ekstern finansiering (BFK, RUP, Spillemidler) Vegmyndighetene rasteplass Dugnad Kommunal finansiering Tilgjengelige midler, omstilling (årlig bevilgning kr) Næringslivet ?? Sum finansiering Finansieringsplanen er et forslag til finansiering av tiltakene i Veggli. Rasteplassen i Veggli må finansieres utenfor satsningen fra vegmyndighetene på «trygge og trivelige tettsteder». Veggli er prioritert tettsted fra vegmyndighetene, synliggjort under ekstern finansiering. Konkret finansieringsplan vil foreligge etter prosjektering. Enkeltprosjekter er avhengig av full finansiering før oppstart. 26

27 13.2 Forslag til finansieringsplan, Rollag Tabell 15 Forslag til finansieringsplan for tiltak i Rollag sentrum Aktør Inntekt i kr Dugnad Ekstern finansiering Kommunale midler Sum finansiering Finansieringsplanen er et forslag til finansiering av tiltakene i Rollag. Konkret finansieringsplan vil foreligge etter prosjektering Fase 1 Tabell 16 Oversikt over mulige kostnader i fase 1, Tiltak Prioriterte tiltak Gangbru Veggli Miljøgate Veggli Aktivitetsparken Veggli Handelsutvikling i Veggli Avkjøring fv.40, fv.107, Rollag Miljøgate «light» Rollag Sum kostnad fase 1 Kostnadsramme kr kr fra eksterne kr kr Midler fra omstilling kr kr + jernbaneverket kr Enkeltprosjekter er avhengig av full finansiering føre oppstart. Rådmannen kan disponere kr til planlegging og prosjektering av prioriterte tiltak. Man kommer tilbake med sak til politisk behandling når den enkelte investering/ prosjekt er utredet. Tiltakene i forhold til avkjøringa ved f.v.40 i Rollag må settes i gang umiddelbart, da Statens vegvesen starter sine arbeider med flom sikring av f.v.107 i løpet av kort tid. Det er behov for å kunne benytte inntil kr av kommunale midler, satt av til stedsutvikling, til dette formålet. 14 Kontrakter og avtaler 14.1 Avtaler om personalressurser Prosjektleder for programmet i 50 % stilling i Øvrige avtaler lages ved behov Samarbeidsavtaler med eksterne aktører partnerskapsavtaler 27

28 Mal fra samarbeid mellom Lampeland vel, og Flesberg kommune benyttes. Prinsipper diskuteres med velforeningene og andre fredag 24. januar. Partnerskapsavtale må på plass før hvert prosjekt går inn i hovedprosjekt. 28

29 15 Vedlegg Sentrumsplan for Rollag Sentrumsplan for Veggli 16 Tabell liste Tabell 1 Hvordan ulike målgrupper involveres i stedsutviklingsarbeidet. Brukermedvirkning Tabell 2 S= sannsynlighet, K= konsekvens, RF= risikofaktor. 1) Forebyggende tiltak for å hindre at risikofaktorer oppstår overføres til prosjektets aktivitetsplan i kapittel 6.1 og gjennomføres på linje med andre prosjektaktiviteter Tabell 3 Kvalitetssikring i hht. PLP Tabell 4 Skisse til budsjett for tiltak foreslått i miljøgata. Med sentrum menes strekningen fra Numedalsutvikling til Åmotbygget, nord for jernbanen (40-sonen i Veggli). Tiltakene i forbindelse med miljøgate er vegmyndighetenes eiendom, mva. blir refundert. Ikke inkludert i kostnadsbudsjett. 13 Tabell 5 Kostnadsbudsjettet viser to byggetrinn i aktivitetsparken i Veggli. Kommunen får refundert mva., derfor ikke medregnet i kostnadsbudsjett Tabell 6 Kostnadskalkyle for rasteplass i Veggli sentrum. Statens vegvesen er ikke lenger fritatt mva. Det må derfor betales mva. i forbindelse med rasteplassen. Mva. er derfor medregnet i kostnadsbudsjettet i tabellen Tabell 7 Kostnadsoverslag for tiltak ved Rollagskrysset. Kostnadsoverslaget inneholder plassering av 3 portaler beskrevet i sentrumsplanen til Friis arkitekter. Nedlegging av trekkrør langs fv. 107, slik at en i etterkant kan vurdere gatebelysning langs fylkesveien. Mva. ikke inkludert, da eier av tiltaket ikke er helt avklart. Står statens vegvesen som eier, påløper mva. i tillegg Tabell 8 Kostnadsbudsjett for tiltak med Miljøgate i Rollag sentrum. Kostnad av belysning er avhengig av antall punkter. I denne kostnadsrammen er belysning f.o.m kryss ved fv. 107 t.o.m. jernbaneovergang med i beregningen. Mva. er ikke medregnet, da eier har mva-refusjon Tabell 9 Kostnadsoverslag gitt av Friis arkitekter gjennom sentrumsplanen for Rollag sentrum. Mva. er ikke medregnet da eier har mva-refusjon Tabell 10 Økonomisk ramme for Rollag havn. Mva. er ikke inkludert, da eier har mva-refusjon Tabell 11 Framdriftsplan for stedsutviklingsprogrammet. Rødt kryss: Forstudie. Gult kryss: Forprosjekt. Grønt kryss: Hovedprosjekt. Spørsmålstegn indikerer uavklart videreføring. (*) Viser slutt hovedprosjekt for del av prosjekt (rydding av sentrumsområdet) Tabell 12 Oversikt over tiltak som er mulig å starte opp/ gjennomføre i Prioriteringen i fase 1 avhenger av finansiering. Det kan bli aktuelt å endre/legge til tiltak hvis finansieringen endres Tabell 13 Programbudsjett for stedsutvikling Tabell 14 Forslag til finansieringsplan for tiltak i Veggli sentrum. Finansieringspost i rødt, indikerer sidestilt satsning Tabell 15 Forslag til finansieringsplan for tiltak i Rollag sentrum Tabell 16 Oversikt over mulige kostnader i fase 1,

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse...

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger PROSJEKTPLAN Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger Kort beskrivelse av prosjektet. Dette prosjektet skal gjennomføre en stedsanalyse som skal besvare følgende tema/forhold 1. Få gjennomgangstrafikk

Detaljer

Prosjektrapport. BrubyggerBygda Bjoneroa. 8. januar 2014

Prosjektrapport. BrubyggerBygda Bjoneroa. 8. januar 2014 Prosjektrapport BrubyggerBygda Bjoneroa 2008 2013 8. januar 2014 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Bakgrunn... 5 2.1 Initiativ... 5 2.2 Visjon og verdier... 6 2.3 Målsetninger... 7 2.4 Rammer... 7 3 Organisering...

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling

Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling PROSJEKTPLAN Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling Et prosjekt for å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet 22. desember 2014 Landsbyen Næringshage Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt

Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt I samarbeid med: Rollag kommune Innholdsfortegnelse side 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål for stedutviklingsprosjektet 1.3 Fokusområder

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/10-2013. Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark

PROSJEKTPLAN. Grenseland. - et bedre sted å bo. Rømskog, Marker og Aremark PROSJEKTPLAN Grenseland - et bedre sted å bo Rømskog, Marker og Aremark Side 2 av 35 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 REGIONENS FORTRINN OG UTFORDRINGER... 5 1.3 UTVIKLINGSAVTALEN... 6 1.4 TILKNYTNING

Detaljer

«MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie

«MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie «MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie 13. mai 2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektet «Næringsvennlig kommune»... 3 1.3 Eierskap og organisering...

Detaljer

1 Innledning...3. 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3. 1.2 Planprogrammet...3. 2 Planavgrensing...3. 3 Hovedtema for planarbeidet...

1 Innledning...3. 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3. 1.2 Planprogrammet...3. 2 Planavgrensing...3. 3 Hovedtema for planarbeidet... Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan Tinn kommune 24.06.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Revisjon av kommunedelplanen for Rjukan...3 1.2 met...3 2 Planavgrensing...3 3 Hovedtema for planarbeidet...5

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Planprogram med planstrategi

Planprogram med planstrategi Planprogram med planstrategi Revisjon kommuneplan Rollag kommune 2011-2021 Vedtatt i Rollag kommunestyre den 06.05.2010 sak 29/10 Innhold 1. Innledning... 5 2. Planprosessen... 5 2.1 Fremdriftsplan for

Detaljer