Nettstasjoner i kjøpesentre og parkeringshus. Stig Kyrkjeeide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettstasjoner i kjøpesentre og parkeringshus. Stig Kyrkjeeide"

Transkript

1 Nettstasjoner i kjøpesentre og parkeringshus Stig Kyrkjeeide

2 Innledning Prosjektere, bygge og utstyre nettstasjoner på eller ved sterkt beferdede områder slik at de gir sikkerhet for personer i og utenfor anlegget Høyspenningsutstyr: Fare for overslag og lysbuer Oljefylt utstyr: Dekomponering av isolervæsken og temperaturøkning med tilhørende trykkstigning og fare for at spaltingsgasser og oljetåke spruter ut. Dersom oljetåken antennes, vil kraftige eksplosjoner samt brann kunne oppstå. Brann mye omtalt i litteraturen, mens trykk/eksplosjoner lite omhandlet og få generelle retningslinjer Valgt fokus: Problemstillinger rundt fordelingstransformatorer 2

3 Innhold Feilstatistikk fordelingstransformatorer Interne feil i oljefylte fordelingstransformatorer Overstrømsbeskyttelse av fordelingstransformatorer Forskriftens og normers krav Case: Nettstasjon i parkeringskjeller under kjøpesenter Anbefalinger fra brannteknisk konsulent Skadebegrensende tiltak og utforming av nettstasjonen Oppsummering Referanser 3

4 Feilstatistikk fordelingstransformatorer [1] 1. Norge (luftnett) mastetransformatorer: Midlere feilrate 1,85% pr. år ( feil pr. 100 transf.år) 2. Tyskland 1985: Blandet nett: 0.147% 3. Tyskland 1985: Kabelnett: 0,085% 4. Nederland: Kabelnett : 0,075% 5. England: Kabelnett : 0,109% Norge : 0,78% [9] Estimat for feilrate i kabelnett Norge [1]: <0.07% 4

5 Feil i fordelingstransformatorer Feilårsaker: Termisk Mekanisk Elektrisk Aldring Annet Interne feil dominerer Sjeldnere feil: Feil vedr. høyspenningstilkoblingene Sammenkoblinger på høyspenningssiden inne i transformatoren Trinnkoblerne 5

6 Havari av nettstasjon [1] 6

7 Havarert fordelingstransformator [1] 7

8 Havarert fordelingstransformator [1] 8

9 Video fra EFITR A4200 Interne feil i mineraloljefylte fordelingstransformatorer

10 Feilforløp interne feil i mineraloljefylte fordelingstransformatorer De fleste interne feil starter med en vindingskortslutning stor strøm i vindingen gir temp.økning Feilen videreutvikles flere og flere vindinger involveres gradvis i kortslutningen Primærstrømmene øker Lokal oppvarming, delutladninger og interne lysbuer i viklingen danner gasser Lokal oppvarming: Metan CH 4, Etylen C 2 H 4, Propylen C 3 H 6 Interne lysbuer i mineralolje: Hydrogen H 2, acetylen C 2 H 2, karbonmonoksid CO og karbondioksid CO 2 Overopphetet olje gir oljedamp Eksplosjonsgrensene for gassene blandet med luft er vide og selvantennelsestemperaturene relativt lave. Det samme gjelder for oljedamp og oljestøv hvor selvantennelsestemperaturen går ned mot o C. Alternativt kan gassene og oljedamp/oljestøv bli antent av lysbuer i anlegget eller av glødende partikler fra transformatoren. Primærstrømmene ved intern feil øker typisk til 3-10x merkestrøm (Yy-koblet) 10

11 Transformatorens overstrømsbeskyttelse Normalt strømbegrensende høyspenningssikring og lastskillebryter i kombinasjon, alternativt effektbryterløsning Noen av vernets oppgaver: Beskytte fordelingsnettet mot utkobling ved trafofeil Beskytte transformatoren mot overlast Redusere konsekvensene ved interne feil i transformatoren og dermed øke sikkerheten til driftspersonell og andre Den primære overstrømsbeskyttelsen skal ikke løse ut pga. transformatorens innkoblingsstrømmer. Etablert praksis: Velger tid-strøm-karakteristikk som ligger til høyre for et punkt på 8-12 x I N (merkestrøm) med varighet 0,1 sek. Ved intern feil i trafo vil primærstrømmene bli begrenset typisk til 3-10 x merkestrøm, dvs. høyspenningssikring, eventuelt overstrømsvern, vil få vansker med å detektere slike feil innen rimelig tid. 11

12 Transformatorens overstrømsbeskyttelse Buchholz-relé (gassvakt) fungerer meget tilfredsstillende og raskt både for transformatorer med konservatorer og for hermetisk lukkede transformatorer. Buchholz-relé sammen med overstrømsvern og effektbryter eller sikring- /lastbryterkombinasjon vil gi et meget godt vern som i de aller fleste tilfeller vil gi rask nok utkobling til å hindre eksplosjon av transformatoren forårsaket av indre feil [1]. NB! Overstrømsbeskyttelsen hindrer ikke at feil oppstår, men reduserer omfanget av skadene etter at feilen har oppstått. 12

13 Forskriftens og normers krav FEF 2006, 4-7 Bygninger - plassering: Rom for høyspenningsanlegg i bygg for annet formål eller sammenhengende med slik bygning skal være utført som branntrygt rom (EI 60/A2-s1 eller REI 60/A2-s1). Slike rom skal fortrinnsvis ha dør til det fri. Minstekrav til installasjon av innendørs transformatorer er hovedsakelig som ovenfor. Oljeisolerte transformatorer med væskevolum >1000 l har krav til sikkerhetstiltak EI 90 eller REI 90, alternativt REI 60 med automatisk slukkeanlegg. 13

14 Forskriftens og normers krav FEF 2006, 4-7 Bygninger Trykkpåkjenning i bygninger: Skal tas hensyn til forventet mekanisk påkjenning og trykk forårsaket av lysbue og eventuelt oljedampeksplosjon. Rom for transformator eller høyspenningsanlegg skal utføres slik at rommet ikke slipper gjennom flammeball, oljebrann, eksplosjonstrykk eller røyk til andre deler av bygget Trykket skal så vidt mulig avlastes gjennom egnede avlastingsåpninger mot friluft I boligbygg, forretningsbygg, kontorbygg, bygg med forsamlingslokaler, skoler og lignende, skal oljefylte transformatorer plasseres i rom med yttervegg. Oljefylte transformatorer bør fortrinnsvis plasseres utendørs. 14

15 Forskriftens og normers krav FEF Sikkerhetstiltak : Der det er plassert utstyr med isolerende væske skal det være oppsamlingsanlegg, terskel eller andre tiltak slik at væsken ikke renner ut i rommet eller ut i naturen ved en lekkasje. Oljefylte transformatorer med oljevolum mer enn 1000 l skal ha oljegruve med oppsamlingstank. Oljegruven skal ha innretning for slukking av eventuell brann i oljen - steinfilter eller tilsvarende. Volumet skal til sammen kunne motta hele oljemengden pluss regnvann og slukkevæske. REN-kommentar: Dersom samlet oljevolum >1000 l og hvor alle transformatorene hver for seg er < 1000 l, tar en utgangspunkt i samlet oljevolum. Det er krav til brannavstand mellom transformatorene dersom én av transformatorene er >1000 l. Brannkrav for bygning fastsettes fra ytelse til største transformator. Brannskillevegg kan brukes for å unngå avstand mellom transformatorer. 15

16 Forskriftens og normers krav DSB Elsikkerhet nr. 68: Ut fra risikovurderingen og anleggets art, skal det velges en relevant, akseptert internasjonal norm fra IEC, CENELEC eller IEEE som grunnlag for utførelsen av anlegget. NEK 440:2006 Stasjonsanlegg over 1 kv. Gir retningslinjer/krav for beskyttelse mot brann for transformatorer, samt ulike løsninger for oljeoppsamling. REN-blad 6038 Nettstasjon i bygg branntekniske krav, bygger på bl.a. FEF Trykk/trykkavlastinger er ikke behandlet. 16

17 Case: Nettstasjon i parkeringskjeller under kjøpesenter Utvidelse av eksisterende kjøpesenter med underliggende parkeringskjeller (2004). Bussterminal og nærtliggende svømmehall og kino. MYE FOLK som benytter parkeringskjeller! Nedkjøring garasjeanlegg 17

18 Case: Nettstasjon i parkeringskjeller under kjøpesenter Nettstasjon 18

19 Case: Nettstasjon i parkeringskjeller under kjøpesenter Brannteknisk rådgiver engasjert som også rådførte DSB Generelle kommentarer: Svært få konkrete retningslinjer i Norge for å beregne nødvendige trykkavlastningsflater (ref. 2004). Tidligere praksis har ikke tatt hensyn til konsekvensen av oljestøveksplosjon/gasseksplosjon Riktig dimensjonert avlastningsflate krever kompliserte beregninger vedr. gassog oljestøveksplosjon samt risikovurdering. ATEX-direktivene: Eier har et ansvar for å gjøre en risikovurdering når det tas i bruk utstyr som utgjør en fare for eksplosjon i bygget. Trykklaster avhenger av: Energi som frigjøres i lysbuen Andel oljetåke som tar del i eksplosjonen Fysiske barrierer Utstyrstetthet i rommet hvor eksplosjonen skjer 19

20 Case: Nettstasjon i parkeringskjeller under kjøpesenter HOVEDKONKLUSJONER: Krav avlastningsflater for transformatorrom: Avlastningsflater mot det fri uavhengig av om koblingsanlegget legges i egen bygning Avlastningsflater inn mot parkeringskjeller tillates ikke. Sjakt ved yttervegg som leder trykket mot det fri må derfor graves ut. Sjakten skal ikke legges direkte i tilknytning til ovenforliggende rømningsvei/inngang. Alle konstruksjoner mot parkeringskjeller skal tilfredsstille brannmotstand EI90 og ha tilstrekkelig mekanisk styrke. Avlastningsflatenes størrelse avhengig av tørrisolert eller oljeisolert transformator: Tørrisolert: Dimensjoneres ut fra forekommende lysbueenergi. Ifølge Tafjord utgjør dette 0.5 m 2 forutsatt fri utlufting og at døren tåler min. 5 kn/m2. Ved bruk av sjakt mot det fri må avlastingsflatene oppdimensjoneres noe. Oljeisolert (mineral- eller silikonolje): Dimensjoneres ut fra påfølgende oljestøveksplosjon. Erfaringsmessig betyr dette at arealet må være 5-10 ganger større enn ved kun lysbueenergi. 20

21 Case: Nettstasjon i parkeringskjeller under kjøpesenter Krav til dør for nettstasjon mot parkeringskjeller: 1. Brannmotstand EI60 2. Utadslående 3. Panikkbeslag eller lignende 4. Døren skal ikke brukes som trykkavlasting og bør derfor motstå så stort trykk som mulig, minimum 10 kn/m 2. Dess svakere dør, dess større trykkavlastingsflater mot det fri er påkrevd. Risikoreduserende tiltak innført i bygget som beskrevet av TAFJORD: 1. Brannsikkert rom i betong 2. Koblingsanlegget flyttes på utsiden av bygget (annen nettstasjon) 3. Silikonoljeisolert transformator vurdert, men tørrisolert ble valgt. Kommentar fra konsulent: Silikonolje vil kunne redusere sannsynligheten for eksplosjon noe sammenlignet med mineraloljeisolert, men konsekvensene ved eksplosjon blir de samme. 4. Trykkavlastning dimensjonert ut fra lysbueeffekt, P NxUxI hvor N er antall lysbuer, U er lysbuespenning og I er feilstrøm. Minimum avlastingsflate beregnet til 0.5 m 2 ved fri utstrømning. Ved bruk av sjakt må arealet økes noe. 5. Dør m/panikkbeslag: Brannmotstand EI90, eksplosjonstrykk kpa, 1 sek. pulsvarighet 21

22 Case: Nettstasjon i parkeringskjeller under kjøpesenter Trykkavlastingssjakt mot det fri Trafoytelse 630 kva Gulvareal: 25 m 2 Romvolum: 75 m 3 22

23 Valg av transformatortype - andre teknisk-økonomiske vurderinger Tørrisolert trafo har betydelig høyere innkjøpspris Tørrisolert trafo gir betydelig høyere tap Kapitalisert blir tørrisolert trafo ca % dyrere enn oljeisolert trafo, ref. Møre Trafo Tørrisolert trafo kan gi større bygningsmessige krav/kostnader til ventilasjon Tørrisolert trafo: Redusert eksplosjonstrykk ved feil kan gi reduserte bygningsmessige kostnader til trykkavlastning Oljefylt trafo kan gi økt bygningsmessig kostnad vedr. oljegruve/-oppsamling Tørrisolert gir mer støy 23

24 Oppsummering 1. Risikovurdering bør gjennomføres ved prosjektering 2. Tørrisolert transformator gir minst konsekvenser ved havari 3. Tørrisolert trafo representerer typisk 30-50% større kostnader enn oljeisolert (kapitalisert). Kan medføre merkostnader pga. mulig merbehov for ventilasjon. Oljeisolert trafo kan derimot medføre merkostnader pga. bygningsmessige tiltak inkl. eventuelle oljegruver samt behov for trykkavlastninger 4. Tilfredsstillende overstrømsvern av oljefylte transformatorer kan oppnås ved Buchholz-relé enten i kombinasjon med sikrings-/lastskillebryter eller overstrømsvern/effektbryter 5. Det finnes gode, generelle og spesifikke krav til brannbeskyttelse, men få retningslinjer/krav vedr. eksplosjonstrykk/trykkavlastninger. Trykkberegninger/- simuleringer vil være nødvendig dersom oljeisolert transformator vurderes. 24

25 Referanser 1. Rønningen, Rein, Solvang: Interne feil i mineraloljefylte fordelingstransformatorer. EFITR A4200, oktober FEF NEK 440:2006 Stasjonsanlegg over 1 kv, Norsk Elektroteknisk norm, 1. utgave 4. REN blad 6038 Nettstasjoner I bygg Branntekniske krav, versjon 2, 10/ Longva, Kårstein. Fordelingstransformatorer. Notat, Møre Trafo 6. Longva, Kårstein. Miljøvennlige fordelingstransformatorer - forbedret sikkerhet og pålitelighet, artikkel Møre Trafo 7. Rapport Transformatorstasjon Ålesund Sentrum brannteknisk prosjekteringsunderlag, NBC, Div. korrespondanse med NBC vedr nettstasjon, Planleggingsbok for kraftnett, bind III, kap. 6, SINTEF, utgitt 1993, oppdatert

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods)

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Innhold 1 FORMÅL ( 1)... 3 2 VIRKEOMRÅDE ( 2)... 3 3 PLIKTSUBJEKT ( 3)... 3 4 DEFINISJON ER ( 4)... 3 5 KRAV

Detaljer

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA

STUDIERAPPORT: PARKERINGSKJELLERE I EUROPA : RØYKVENTILASJON AV PARKERINGSKJELLERE REDNINGS- OG SLOKKEINNSATS I PARKERINGSKJELLERE BILER MED GASSANLEGG I PARKERINGSKJELLERE Forord Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tildelt reisestipend

Detaljer

Agder Energi Produksjon

Agder Energi Produksjon 1 Agder Energi Produksjon Ca 40 kraftstasjoner i 17 kommuner De fleste er bygget mellom 1950 og 1980. Noen før 1940. Mange stasjoner er åpne fra turbinkjeller via maskinhall og ut A tunnel. Tunnel lengder

Detaljer

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen

Veiledning. Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Veiledning Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen Forsidefoto: Scanpix Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

5 Brannvernmateriell - type og plassering

5 Brannvernmateriell - type og plassering 5 Brannvernmateriell - type og plassering 5.1 Brannalarmanlegg Det bør være brannalarmanlegg i alle kraftforsyningsanlegg i fjell og under dagen (jf. FOBTOT 2.1 jf. FEA- F 25.3). Automatisk brannalarm

Detaljer

Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet

Brannsikring av ventilasjonsanlegg. Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet Brannsikring av ventilasjonsanlegg Stefan Andersson - Norconsult AS Fagkoordinator brannsikkerhet Målsetning Kort gjennomgå de branntekniske utfordringene med ventilasjonsanlegg ved brann. Få en oversiktlig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON Joar Eide Fjellestad (kandidat nr. 9) Marius Folkestad (kandidat. nr. 2) Robert Øyen Einemo (kandidat. nr. 5) EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon REFERANSESIDE Boks 523, 6803

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 71 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 FORORD Vårnummeret av Elsikkerhet inneholder som vanlig statistikk og omtale av de elulykkene som

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon

Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon Stein Kotheim - DSB Forskrifter og normer Forskriftenes krav til jording Organisering av tilsynsarbeidet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Brannsikringsplan Hauen-området

Brannsikringsplan Hauen-området 1 Brannsikringsplan Hauen-området 2012 Vedtatt av Eigersund kommunestyre xx.xx.12 2 Forord Brannsikringsplanen for Hauen-området inneholder konkrete brannsikringstiltak som bør iverksettes for å redusere

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Telefon: 22 45 20 00

MASTEROPPGAVE. Telefon: 22 45 20 00 OPPGAVE NR. TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 20 00 Institutt for Bygg- og energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo MASTEROPPGAVE MASTEROPPGAVENS

Detaljer

FORFATTER(E) Øystein Sommerset OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Øystein Sommerset OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Kriterier for godkjenning av våpenskap Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer