Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016. Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012"

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012

2 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 2

3 Byutvikling i balanse Utbygging av tjenester i takt med befolkningsveksten Målene nås gjennom effektiv drift og nødvendige investeringer Gjennom økte krav til effektivisering og tilpasning skapes økt handlingsrom Netto driftsresultat på + 81 mill. kr i 2013 Betydelig egenfinansiering av investeringene 3

4 Nødvendige investeringer Investeringer på nesten 2,4 milliarder kroner i perioden, hvorav om lag 750 millioner kroner i 2013 Investeringer til barnehager og skoler er på over 800 mill. kr i perioden. Flere barn krever flere plasser i barnehager og skoler for å sikre trygg oppvekst og godt læringsmiljø. 4

5 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune 1,10 1,05 1,00 0,95 1,069 0,976 0,975 1,091 1,012 0,982 0,980 1,016 1,033 1,040 0,90 0,85 0,80 0,75 Prodindeks Bto drutg ASSS Effektivitet 0,70 0,65 0,60 Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trond heim Tromsø 5

6 Drammen kommunes handlingsrom Hovedbilde i Rapporten fra Agenda Drammen kommune har ikke råd til utgiftsnivå på tjenestene som er større gjennomsnittet i kommunene det sammenlignes med Vekst gjennom flere år tilsier større andel av inntektene går til betjening av kapitalkostnader til teknisk og sosial infrastruktur Agenda anbefaler at kommunen forbedrer driften med minimum 120 mill. kr sammenlignet med 2011-nivå Drammen kommune hadde i budsjett 2012 hadde lagt til grunn innsparinger på 84 mill. kr. Får å nå Agendas anbefaling gjenstår Innsparinger på rundt 40 mill.

7 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 7

8 Budsjettforutsetninger Forslaget til driftsbudsjett er i balanse for hele programperioden Ved å foreta omprioriteringer innenfor rammen er det funnet rom for politisk prioriterte tiltak. Drammen kommune viderefører et nødvendig investeringsnivå, og kommunen er i stand til å betjene sine låneforpliktelser

9 Budsjettekniske forutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger i 2013: - Lønnsvekst 4,00% - Prisvekst 1,90% - Kommunal deflator 3,30% (vektet) Programområdene kompenseres for lønns- og prisvekst Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 3,3% i 2013: - Viderefører sosial profil med inntekts- og søskenmoderasjon - Enkelte gebyrsatser økes mindre enn deflator eksempelvis oppholdsbetaling i barnehager, feietjenester og renovasjonsgebyret - Enkelte gebyrsatser økes mer enn deflator eksempelvis i vann- og avløpsgebyrene og gebyr for kart- og geodatatjenester Økte pensjonskostnader i 2013

10 Saldering av driftsbudsjettet 2013 Mill. kroner Revidert budsjett 2012 Forslag 2013 Driftsinntekter , ,1 Driftsutgifter ekskl. avskrivninger 3 831, ,7 Brutto driftsresultat -25,8-139,5 Netto finanskostnader 89,3 101,9 Utbytte -64,0-44,0 Netto driftsresultat -0,6-81,6 Overføring til investeringsbudsj. 0,4 74,5 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) 0,2 7,1 Årsresultat 0,0 0,0 Lånegjeld (ekskl. videreutlån)

11 Hovedoversikt drift Programområdenes rammer Hovedoversikt Budsjett 2012 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2012 Revidert budsjett korrigert engangsb Rammer pr. programområde 1-14: 2 750, , , , , ,8 01 Barnehage 413,4 418,7 429,0 441,0 453,0 465,0 02 Oppvekst 174,0 197,8 193,6 193,6 195,1 195,1 03 Samfunnssikkerhet 40,0 40,2 40,5 40,5 40,5 40,5 04 Byutvikling 14,3 13,3 15,6 15,6 12,4 12,4 05 Helse 933,6 930,6 968,7 956,0 956,3 957,1 06 Kultur 127,2 128,1 125,6 126,3 125,7 125,7 07 Ledelse, org. og styring 159,8 163,3 163,7 163,2 163,2 163,2 08 Kompetanse, markedsføring, næring 6,2 6,3 6,5 6,4 6,4 6,4 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Politisk styring 17,0 17,2 20,5 16,2 20,2 16,2 11 Samferdsel og fellesarealer 108,9 109,1 110,7 109,1 109,2 109,2 12 Skole 614,4 630,3 641,5 661,3 676,3 684,2 13 Sosiale tjenester 223,0 227,2 234,7 234,3 233,0 233,0 14 Vann og avløp -81,0-80,8-83,9-89,3-95,8-104,3

12 Investeringsrammer Mill kroner Sum Barnehage 57,9 50,0 49,0 15,0 171,9 02 Oppvekst 8,0 14, ,0 03 Brannvern Byutvikling 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0 05 Helse og omsorg 89,3 13,4 109,2 109,0 320,9 06 Kultur 24,1 4,1 4,1 4,1 36,4 07 Ledelse, org., styring 25,6 23,2 24,0 22,4 95,2 10 Politisk styring Samferdsel 97,0 41,5 37,5 36,5 212,5 12 Grunnskoleoopplæring 229,8 217,1 117,0 115,0 678,9 13 Sosiale tjenester 38,4 41,0 26,0 26,0 131,4 14 Vann og avløp 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Sum programområde ,1 539,3 501,8 458, ,2 Drammen Eiendom KF (ufordelt) 49,0 94,0 34,0 14,0 191,0 Drammen Drift KF - - Drammen Parkering KF 1,7 1,7 Drammensbadet KF 0,5 0,5 Sum investeringer - bykassen og KF'er 751,3 633,3 535,8 472, ,4

13 Demografikostnader: 20 mill kr i 2013 Det forventes årlig vekst rundt 1,5% Veksten vil være størst i aldersgruppene 0-5, 6-15 og år Dette vil påføre kommunen økte demografikostnader. I gjeldende økonomiplan er følgende lagt til grunn (akkumulerte kostnader i fht nivå): Mill kroner Barnehage 6,2 18,2 30,2 42,0 05 Helse og omsorg 8,4 8,8 9,3 9,9 12 Grunnskole 6,1 12,2 18,3 24,4 Sum demografikostnader 20,7 39,2 57, ,3

14 Pensjonskostnadene øker Pensjonskostnadene har nesten doblet seg på 5 år, fra 119 til 229 mill. kr 300,0 Utvikling i pensjonskostnader Faktisk belastning i driftsregnskapet er netto pensjonskostnad pluss avskriving av tidligere års premieavvik Pensjonskostnadene øker med 15 mill. kr i 2013 Mill. kroner 250,0 200,0 150,0 100,0 Netto pensjonskostnad Amort. tidl. års premieavvik Sum pensjonskostnad + amortisering Usikkerhet knyttet til videre utvikling i pensjonskostnader 50,0 Akkumulert premieavvik anslås til 634 mill. kr ved utgangen av

15 Lånefondets rente- og avdragsutgifter Basert på forslag til investeringsbudsjett Forutsetter fortsatt lavt rentenivå i hele perioden, men gradvis noe stigende Gjennomsnittlig avdragstid på 30 år 2012: 291 mill. kr 2013: 305 mill. kr 2014: 338 mill. kr 2015: 372 mill. kr 2016: 389 mill. kr Rente- og avdragsutgiftene stiger fra ca 290 mill kroner i 2012 til 390 mill kroner i løpet av perioden

16 Fordeling av Drammen kommunes gjeld Anslått status pr Total gjeld 4500 mill kr Gjeld uten VA 3535 mill kr Av bykassens gjeld på 878 mill. kr er 517 mill. kr utlån hvorav 465 mill. kr er til EB Gjeld Utlån Annet 53 EB 465 Bykassa 878 Drammen Eiendom 2657 Gjeld V/A

17 Lånegjelden vokser, men langsommere enn forutsatt

18 Sikring av gjeldsporteføljen I overkant av halvparten av kommunens lån er rentesikret pr Rentesikret lån Flytende lån Drammen kommune har sikret seg lange gunstige renter Dette har medført en økning av andre rentesikrede lån 49 % 51 % 18

19 Status pr : Rentefølsomhet Rentesikret 51% av låneporteføljen (2,275mrd. kr) I tillegg har bykassen rentebaserte inntektsgrunnlag på 1,928 mrd. kr Om lag 300 mill. kr av lånegjelden mangler rentesikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter Renteøkning på 1%-poeng gir merutgifter på 3 mill. kr pr. år på usikret del av lånegjelden Grunnlag Mill. kr Rentesikret andel 51% Flytende rente 49% Lånegjeld Rentebasert innt.grunnlag Utlån mv. 517 Vann og avløp (selvkost) 965 Kompensasjonstilskudd 446 Sum - renteinnt.grunnlag Lånegjeld uten sikring Mill. kr Gjeld flytende rente Gr.lag rentefølsomme innt Usikret del av gjelden

20 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 20

21 Kommuneplan/ planverk Mål og resultatstyring (MRS) Økonomiplan Virksomhetsplan Balansert målstyring (BMS) Brukere Medarbeidere Økonomi Premisser Folkehelse Samfunnssikerhet Miljø Mangfold og inkludering Lover og regler 21

22 Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring Barnehager Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer + 1 prosent-poeng 0 + 0,9 prosentpoeng Nedgang Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. - Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året 100 % % Under 90 % Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. - Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år 100 % % Under 90 % Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har hatt en nedgang fra 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer ligger på 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har økt fra 2012 nivå. Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov. Kontinuerlig evaluering/utvikling og bruk av verktøy/programmer knyttet til barns språk, motorikk og sosiale kompetanse Barnehagene har tatt i bruk verktøy/programmer for å stimulere barns ferdigheter innen språk, motorikk og sosial kompetanse. Barnehagene er kjent med ulike verktøy/programmer 22

23 P01 Barnehager: 140 nye barnehageplasser i nye plasser i bruk fra høsten ombygging av Kobbervik gård - utvidelse av Strømsø barnehage Pris pr plass øker ikke. Gradert foreldrebetaling videreføres. Gratis kjernetid har rekruttert 97 % av barna i målgruppen til barnehage, og tiltaket videreføres. Kobbervik gård ombygges til barnehage Det foreslås 3 mill kr til kvalitetsarbeid i kommunale og private barnehager gjennom prosjektet Norges Beste Barnehage. 23

24 P01 Barnehager: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 497,7 513,1 518,6 530,6 542,6 554,6 Driftsinntekter -97,8-91,3-89,6-89,6-89,6-89,6 Netto ramme 399,9 421, Tiltak Demografivekst 6,2 18,2 30,2 42,0 Uendret makspris foreldrebetaling (statsbudsjettet) 4,3 4,3 4,3 4,3 Økt minstesats private barnehager (92% - 94%) 1,3 1,3 1,3 1,3 Avvikle kontantstøttete for to åringer fra (helårsvirkning) 3,9 3,9 3,9 3,9 Økning Norges Beste Barnehage 3,0 3,0 3,0 3,0 Innsparing spesialpedagogiske tiltak -3,0-3,0-3,0-3,0 Innsparing kommunale/private barnehager -17,1-17,1-17,1-17,1 Sum driftstiltak -1,5 10,6 22,6 54,5 24

25 P01 Barnehager: Investeringsbudsjettet Mill kroner Sum Investeringstiltak bykassen: 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering - inventar/utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 56,9 47,0 47,0 13,0 163,9 Kobbervik gård - ombygging til barnehage 36,9 36,9 Strømsø barnehage - utvidelse 15,0 15,0 Fjell erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 2,0 24,0 24,0 50,0 Oppgraering eksisterende bygnings masse 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Etablering av nye barnehageplasser 20,0 20,0 10,0 50,0 Sum investeringstiltak 58,9 49,0 49,0 15,0 171,9 0,0 25

26 P02 Oppvekst (1) Barnevern: - Fokus på å videreføre kvalitetssikring i tjenestene og styrke forebyggende innsats. Enslig mindreårige flyktninger: - Barn/unge som er alene i Drammen skal få målrettet hjelp til raskere å etablere seg i egen bolig samt fullføre og bestå skolegang. Direkteplassering av enslige mindreårige flyktninger Barnas stasjon 26

27 P02 Oppvekst (2) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): - Prioriterer aktivt råd og veiledning i barnehage og skole. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten: - Skal opprettholde produksjonen i 2013 i forhold til vekst i antall barn og ungdom Habilitering: - Fokus på kompetanseutvikling og kvalitet 27

28 P02 Oppvekst: Drifts- og investeringsbudsjettet Regnska p 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 250,0 256,4 248,9 249,0 250,5 250,5 Driftsinntekter -42,8-53,5-55,3-55,3-55,3-55,4 Netto ramme 207,2 202,9 193,6 193,7 195,2 195,1 Tiltak driftsbudsjettet Generell rammereduksjon -8,6-8,6-8,6-8,6 Husleieøkning, påbygg barneboligen 0,0 0,0 1,5 1,5 Sum driftstiltak -8,6-8,6-7,1-7,1 Tiltak investeringsbudsjettet Sum Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 8,0 14,0 0,0 0,0 22,0 Utvidelse av barneboligen 8,0 14,0 0,0 0,0 22,0 Sum investeringstiltak 8,0 14,0 0,0 0,0 22,0 28

29 P03 Samfunnssikkerhet Drammensregionens brannvesen (DRBV) vil arbeide videre med eierstrukturen med tanke på stordriftsfordeler som følge av flere eiere. Vestviken 110-sentral skal delta i et pilotprosjekt for å vurdere felles nødnummer og felles alarmsentral for de tre nødetatene. Tilskudd til DRBV økes nominelt med 0,3% fra 2012 til 2013 Regnska p Justert budsjett Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 40,5 40,5 40,8 40,8 40,8 40,8 Driftsinntekter -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Netto ramme 40,2 40,2 40,5 40,5 40,5 40,5 Tiltak Reell reduksjon i eiertilskudd til DRBV -1,0-1,0-1,0-1,0 Sum driftstiltak -1,0-1,0-1,0-1,0 29

30 P04 Byutvikling: Tilrettelegge for vekst med kvalitet Hovedutfordringen er å sikre vekst med kvalitet. Plankapasiteten styrkes med 3,2 mill kr i 2013 og 2014 (Bystrategi, kommuneplanens arealdel og utvikling av et fremtidsrettet transportsystem) Det foreslås 10 mill kr årlig til knutepunktutvikling for å bedre kollektivtilbudet. Rammen til samarbeidsprosjekter mellom kommunen og private foreslås økt fra 10 til 15 mill kr pr år. 4 mill kr hvert år til investeringer i Fjell 2020 (Oppgradering av uteområder og fellesfunksjoner) 30

31 P04 Byutvikling: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 52,2 51,8 53,1 53,1 49,9 49,9 Driftsinntekter -40,0-36,0-37,5-37,5-37,5-37,5 Netto ramme 12,2 15,8 15,6 15,6 12,4 12,4 Tiltak driftsbudsjettet Oppdatering av kommuneplanens arealdel 1,0 1,0 Styrking av planarbeid 1,0 1,0 Plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya 1,2 1,2 Bystrategi Drammen ,0-1,0-1,0-1,0 Økte gebyrinnntekter byggesak -1,0-1,0-1,0-1,0 Sum driftstiltak 1,2 1,2-2,0-2,0 31

32 P04 Byutvikling: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0 Knutepunktsutvikling 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Bj. Bjørnsons gate - tilgrensende veier 5,0 5,0 10,0 Fjell ,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Investeringstiltak Drammen Eiendom KF: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringstiltak 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0 32

33 P05 Helse og omsorg: Økt fokus på helhetlige og sømløse tjenester Utviklingsbasen for helse, sosial og omsorgstjenester vil stå ferdig og klar til bruk for kompetansesatsingen Skap Gode Dager primo øyeblikkelig hjelp plasser ved helsehuset 16 omsorgsboliger for demente 5 mill kr til kjøp av eksterne sykehjems-plasser ved behov. 16 omsorgsboliger for funksjonshemmede. 33

34 Brukerne får tjenestene i tråd med målene Tjenestetildeling: Resultat 1.jan 1.okt 2012 Gjennomsnittlig effektueringstid Hjemmehjelp /rengjøring Sykehjem korttid Sykehjem langtid Hjemmesykepleie Antall innvilgede søknader 2011 Antall innvilgede Søknader per 1.oktober 2012 Mål for gjennomsnittlig effektueringstid etter Bystyrets vedtak sak nr 22/12 Statusrapport for eldreomsorgen i Drammen: Resultat 2011 Gjennomsnittlig effektueringstid mindre enn 14 dager 12 dager 6 dager mindre enn 14 9 dager 7 dager dager mindre enn dager 4 dager dager dager -1dag 34

35 16 omsorgsboliger i Schwartzgate Schwartz gate realiseres innenfor en investeringsramme på 55,8 mill. kr inkl. inventar/utstyr 16 omsorgsboliger for personer med demens Heldøgns tjenestetilbud tas i bruk våren 2013 Økte driftsutgifter pr. år på 11,5 mill. kr i 2013 (helårsvirkning 14,5 mill. kr/år)

36 Blentenborg oppgraderes og bygges om 16 omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne Realiseres innenfor vedtatt budsjettramme på 55,9 mill. kr Heldøgns tjenestetilbud planlagt ferdig i august 2013 Økte driftsutgifter pr. år på 0,9 mill. kr i 2013 (helårsvirkning 2,2 mill. kr)

37 P05 Helse og omsorg: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Driftsutgifter 1 094, , , , , ,0 Driftsinntekter -212,1-209,2-215,9-215,9-215,9-215,9 Netto ramme 882,0 941,2 968,7 956,0 956,3 957,1 Mill kroner Bofellesskap Blentenborg - prisregulering 0,9 2,2 2,2 2,2 Omsorgsboliger Schwartzgate - prisregulering 11,5 14,5 14,5 14,5 Driftsmidler Skap gode dager (Wergelandsgate) 1,6 1,6 1,6 1,6 Husleie og strøm Øvre Strandgate 0,4 0,4 0,4 0,4 Demografikostnader 8,4 8,8 9,3 9,9 Kjøp av sykehjemsplasser 5,0 5,0 5,0 5,0 Utskifting av inventar og utstyr 3,6 3,7 3,9 4,1 Nærværsprosjekt 1,5 1,5 1,5 1,5 Omstillingsmidler OU-prosess 10,0 Rammetilpasning -12,8-12,8-12,8-12,8 Tilpasning av tjenestetilbudet -14,8-22,0-22,0-22,0 Tilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS -0,5-0,5-0,5-0,5 Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd øyeblikkelig hjelp -1,0-1,0-1,0-1,0 Diverse justeringer i gjeldende økonomiplan -3,6-3,9-4,3-4,3 Sum tiltak 10,2-2,6-2,3-1,5 37

38 P05 Helse og omsorg: Investeringsbudsjettet Mill kroner Sum Investeringstiltak i bykassen 3,3 2,4 2,2 2,0 9,9 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Nyanskaffelser - inventar og utstyr 2,4 2,3 2,1 1,9 8,7 Inventar og utstyr Schwartzgate - økt behov 0,8 0,8 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 86,0 11,0 107,0 108,0 312,0 Helsehus 11,0 2,0 98,0 99,0 210,0 Schwartzgate omsorgsboliger 33,0 33,0 Blentenborg omsorgsboliger 25,0 25,0 Wergelandsgate 13 - oppgradering 8,0 8,0 Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sum investeringstiltak 89,3 13,4 109,2 110,0 321,9 38

39 P06 Kultur: Flere gode opplevelser og flere aktive drammensere er målet for 2013 For å sikre at Drammensbiblioteket fortsatt tiltrekker mange besøkende foreslås 2 mill kr til oppgradering av utstyr og lokaler Bygningen Harmonien foreslås kjøpt for 20 mill kr for som ledd i arbeidet med å etablere byens teaterkvartal Kulturskolens tilbud utvides og betalingssatsene videreføres med en prisjustering på 3,3 prosent Bystyrets vedtak i sak om tros- og livssynssamfunn følges opp 39

40 Garanti for investeringer til kirkeformål Fra og med 2013 skal Drammen kirkelige fellesråd selv besørge opptak av lån til investeringer innenfor den ramme som godkjennes av Drammen kommune Drammen kommune garanterer for følgende investeringstiltak: - Sluttføre rehabilitering av Tangen kirke i mill. kr - Nytt orgel i Konnerud kirke i kommunal andel 2 mill. kr Tangen kirke

41 P06 Kultur: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter ,5 153,5 154,2 153,6 153,6 Driftsinntekter -31,1-27,2-27,9-27,9-27,9-27,9 Netto ramme 128,9 133,3 125,6 126,3 125,7 125,7 Tiltak Drammen scener - engangstilskudd ,5-2,5-2,5-2,5 Kulturskoletilbud i skole/sfo fra skoleåret 2013/2014 0,9 2,2 2,2 2,2 Rammereduksjon (inkl. videreføring av tilskudd med nominelt uednret nivå) -2,7-2,7-2,7-2,7 Den norske kirke - videreføres med nominelt uendret nivå -0,9-0,9-0,9-0,9 Andre tros- og livssynssamfunn 0,1 0,1 0,1 0,1 Effektivisering,adm. -0,6-1,2-1,8-1,8 Sum driftstiltak -5,7-5,0-5,6-5,6 41

42 P06 Kultur: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 4,1 4,1 4,1 4,1 16,4 Oppgradering av utstyr - samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Harmonien - kjøp og oppgradering 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringstiltak 24,1 4,1 4,1 4,1 36,4 42

43 P07 Ledelse, organisering og styring For å sikre effektive og enklere tjenester foreslås en årlig investering på 11 millioner kroner til IKT Rullering av digitalt utstyr til skolene videreføres med totalt 32,5 mill. kr i perioden Kart- og geodatatjenestene forbedres ved bruk av 3D-kart fra

44 P07 Ledelse, organisering og styring: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 203,9 198,4 198,5 198,0 198,0 198,0 Driftsinntekter -34,9-32,2-34,7-34,7-34,7-34,7 Netto ramme 169,0 166,2 163,7 163,2 163,2 163,2 Tiltak Opptrapping Kommuneadvokaten 0,6 0,6 0,6 0,6 Lovpålagt bruk av bedriftshelsetjenester 0,4 0,4 0,4 0,4 Arbeids-og aktivitetsskole Fjell ,4 0,4 0,4 0,4 Prosjektmidler Fjell ,2 0,2 0,2 0,2 Vergemålsreform -0,5-1,0-1,0-1,0 Effektivisering 27-samarbeid (3%) -1,7-1,7-1,7-1,7 Effektivisering i kommuneadministrasjonen -1,4-1,4-1,4-1,4 Økte inntekter service og administrasjon -1,7-1,7-1,7-1,7 Sum driftstiltak -3,7-4,2-4,2-4,2 44

45 P07 Ledelse, organisering og styring: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 25,1 22,7 23,5 21,9 93,2 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 PC-ordning politikere 0,1 0,1 0,9 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 10,0 7,5 7,5 7,5 32,5 IKT i helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 3D bymodell kart og geodata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 IKT kultur/biblioteket 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 Digitale arkiver 0,7 0,7 Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 1,6 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringstiltak 25,6 23,2 24,0 22,4 95,2 45

46 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Omdømmearbeidet videreføres frem til 2015 med en årlig ramme på 2,5 mill kr Ny omdømmestrategi skal ferdigstilles i 2013 For å styrke Drammen som kompetanseby foreslås avsatt 3 mill kr årlig i perioden til samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold Drammen kommune deltar i Visit Drammensregionen og viderefører Turistkontoret Campus Papirbredden Tilskudd til Studentenes Hus med 0,1 mill. kr i

47 P08 Kompetanse, markedsføring og næring: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 9,5 8,9 7,2 7,1 7,1 7,1 Driftsinntekter -0,9-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Netto ramme 8,6 8,2 6,5 6,4 6,4 6,4 Tiltak Aktivitetstilpasning -0,1-0,1-0,1-0,1 Tilskudd til Studentenes Hus 0,1 Tilskudd Visit Drammensregionen 0,1 0,1 0,1 0,1 Sum driftstiltak 0,1 0,0 0,0 0,0 47

48 10 Politisk styring Det settes av 4 mill. kr til valg i 2013 og 2015 Det settes av 0,3 mill. kr årlig til utarbeidelse av Drammen kommunes fremtidige frivillighetspolitikk

49 P10 Politisk styring: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 37,3 19,9 21,2 16,9 20,9 16,9 Driftsinntekter -2,6-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Netto ramme 34,7 19,2 20,5 16,2 20,2 16,2 Tiltak Kommunestyre- og stortingsvalg 4,0 0,0 4,0 0,0 Frivillighetsarbeid 0,3 0,3 0,3 0,3 Handlingsrom -1,1-1,4-1,4-1,4 Effektivisering -0,2-0,2-0,2-0,2 Sum driftstiltak 3,0-1,3 2,7-1,3 49

50 P11 Samferdsel og fellesarealer: Investeringer i økt bybruk (1) Det foreslås nær 200 mill kr i perioden til investeringer i økt bybruk Bybrya oppgraderes i 2013 Til rehabilitering av infrastruktur, parker og idrettsanlegg settes det av 21 mill kr årlig. Det investeres i nærmiljøanlegg og lekeplasser Tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 50

51 P11 Samferdsel og fellesarealer: Investeringer i økt bybruk (2) Nytt kunstgress på Marienlyst Ny løypemaskin Gatelys oppgraderes (energivennlig) Utredning av anlegg for OL 2022 inkl. treningshall for isidretter 51

52 Parkeringshus Strømsø åpner millioner kroner til fullfinansiering av nytt parkeringshus på Strømsø i 2013 (Totalkostnad ca. 123 mill. kr) Åpnes i januar nye parkeringsplasser Bygges i regi av Drammen Eiendom KF Driftes av Drammen Parkering KF

53 P11 Samferdsel og fellesarealer: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 137,9 133,1 131,4 129,8 129,9 129,9 Driftsinntekter -23,9-20,1-20,7-20,7-20,7-20,7 Netto ramme 114,0 113,0 110,7 109,1 109,2 109,2 Tiltak Driftsutgifter til ny infrastruktur 1,5 1,9 2,0 2,0 OL/PL 2022 Søknadsprosess 2,0 Tilpasninger i virksomheten -4,5-4,5-4,5-4,5 Drammensbadet, tilskudd -0,5-0,5-0,5-0,5 Økning av tilskudd til idretten -tiltak og 0,7 0,7 0,7 0,7 arrangementer (MØS,Sandvolleyball NM, Glava tour sykkel) Sum økte behov -0,8-2,4-2,3-2,3 53

54 P11 Samferdsel og fellesarealer: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 76,0 41,5 37,5 36,5 191,5 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 Rehabilitering bybrua 30,0 30,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering av gatelys - lavenergi 3,0 5,0 1,0 9,0 Ny løypemaskin Konnerud 1,0 1,0 Kunstgress Marienlyst 5,0 5,0 Investeringstiltak Drammen Eiendom KF: 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 Nytt P-hus Strømsø 21,0 21,0 Sum 97,0 41,5 37,5 36,5 212,5 54

55 P12 Grunnskole -670 millioner kroner investeres i planperioden til -ny flerbrukshall på Galterud -utvidelse av Svensedammen og Åskollen -ferdigstillelse av Frydenhaug skole -Avsetning til utvidelse Fjell og Brandengen skoler -Budsjettet legger til rette for Svensedammen skole fortsatt gode resultater gjennom Norges beste skolesatsningen 55

56 P12 Grunnskole: Driftsbudsjettet Regnska p 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 744,1 769,3 778,7 798,5 813,5 821,4 Driftsinntekter -135,3-132,8-137,2-137,2-137,2-137,2 Netto ramme 608,8 636,5 641,5 661,3 676,3 684,2 Tiltak Tiltak fra gjeldende økonomiplan Elevtallsvekst 6,1 12,2 18,3 24,4 Opptrapping, valgfag ungdomsskolen 1,9 3,0 4,1 4,1 Redusert morsmålsundervisning -4,0-4,0-4,0-4,0 Generell innsparing/effektivisering -17,7-17,5-17,5-17,5 Økte inntekter, elever andre kommuner -0,5-0,5-0,5-0,5 Økte husleier 11,0 23,4 31,2 33,0 Fjell 2020, finansiering arbeids- og aktivitetsskole (flyttes til P07) -0,4-0,4-0,4-0,4 Sum driftstiltak -3,6 16,2 31,2 39,1 56

57 Frydenhaug skole ferdig 2014 Ny Frydenhaug skole 263 millioner kroner Ferdig til skolestart 2014 Om lag halvparten av økte drifts- og husleiekostnader dekkes av andre kommuner

58 Svensedammen skole åpner vår 2013 Utvidelse 10 mill. kr i 2013 (Totalramme 50 mill. kr) Ferdig mars/april i 2013

59 Åskollen skole utvides i 2014 Ut- og ombygging for 100 millioner kroner Ferdig i 2014

60 Avsetning investeringer skoleformål mv. Avsetning på 250 mill. kr i årene : Flerbrukshall Fjell Utvidelse av Fjell skole Utvidelse av Brandengen skole Fjell skole

61 P12 Grunnskole: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 229,8 212,1 117,0 115,0 673,9 Åskollen skole - utvidelse/ombygging 56,8 36,5 93,3 Frydenhaug skole - nybygg 110,0 120,6 230,6 Galterud skole - ny flerbrukshall 30,0 30,0 Svensedammen skole - utvidelse/ombygging10,0 10,0 Avsetning utbygging og rehabilitering skoler 8,0 40,0 102,0 100,0 250,0 Sikring av skolebygg 5,0 5,0 Oppgradering, kapasitetsutvidelse 10,0 15,0 15,0 15,0 55,0 Sum investeringstiltak 229,8 217,1 117,0 115,0 678,9 61

62 P13 Sosiale tjenester Inntil 130 nye flyktninger fra 2013 Investering i flere kommunale utleieboliger. Dette skal bidra til like-behandling av vanskeligstilte på boligmarkedet uavhengig av om boligen er kommunal eller privat Innføring av kostnadsdekkende husleie - Vil gi høyere husleie - Økonomisk bistand til de som har behov 62

63 P13 Sosiale tjenester: Driftsbudsjettet Regnska p 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 304,6 299,9 296,1 295,7 294,4 294,4 Driftsinntekter -75,1-63,9-61,4-61,4-61,4-61,4 Netto ramme 229,5 236,0 234,7 234,3 233,0 233, Boligsosialt arbeid 0,7 0,8 2,0 2,0 LAR/LAV - videreføring av tilbud 0,4 0,5 0,5 0,5 Tilskudd nye utleieboliger 0,7 1,4 1,4 1,4 Husleie rehabilitering Introduksjonssenteret 0,6 0,6 0,6 0,6 Utskifting av inventar 0,3 0,3 0,3 0,3 Nærværsprosjekt 0,5 0,5 0,5 0,5 Innlemming av øremerket tilskudd rus 4,5 4,5 4,5 4,5 Effektivisering av tjenester -6,0-6,0-6,0-6,0 Tilpasning av tjenestetilbud i NAV -3,3-3,3-3,3-3,3 Sum driftstiltak -1,6-0,7 0,5 0,5 63

64 P13 Sosiale tjenester: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 1, ,4 Alarmanlegg BO7 0, ,3 Inventar modulhus 0, ,1 Ombygging Ungdomskontor 1, ,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 Oppgradering boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Introduksjonssenteret oppgradering 25, ,0 Boliger for sosialt vanskeligste inkl Leie til eie 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Sum investeringstiltak 52,4 26,0 26,0 26,0 130,4 64

65 Programområde 14 Vann og avløp (1) Rådmannen foreslår investeringer for i alt 464 mill. kr i planperioden til: - Tiltak vannforsyning 154 mill. kr - Tiltak avløp 292 mill. kr - Oppgradering av dammer 18 mill. kr Vann og avløpsgebyrene øker betydelig i perioden: 2013: Vann + 9% Avløp + 6% 2014 Vann + 9% Avløp + 6% 2015: Vann + 9% Avløp + 6% 2016: Vann + 5% Avløp + 3%

66 Programområde 14 Vann og avløp (2) Dekningsbidraget fra programområdet øker med 3,1 mill. kr i 2013 Kun beskjeden bruk av vann- og avløpsfond med netto 10,4 mill. kr i planperioden Renovasjonsgebyrene reduseres med 3% i

67 P14 Vann og avløp: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 120,4 131,0 133,7 134,7 134,7 135,7 Driftsinntekter -185,3-211,8-217,6-224,0-230,5-240,0 Netto ramme -64,9-80,8-83,9-89,3-95,8-104,3 Tiltak Kjøp av vann fra Glitrevannverket 0,0 1,0 1,0 2,0 Bortfall inntekter av septikmottak 0,3 0,3 0,3 0,3 Økning inntekter vann -3,5-7,0-10,6-15,1 Økning inntekter avløp -2,2-5,1-8,0-13,0 Sum driftstiltak -5,5-10,9-17,4-25,9 67

68 P14 Vann og avløp: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Vannforsyning 37,0 37,0 37,0 43,0 154,0 Avløp og rensing 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0 Oppgradering av dammer 6,0 6,0 6,0 0,0 18,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringstiltak 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 0,0 0,0 68

69 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 69

70 Hovedoversikt drift Sentrale inntekter Hovedoversikt Økonomiplan Mill kroner Revidert budsjett pr Sentrale inntekter , , , , ,7 Skatt , , , , ,1 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , ,9 Integreringstilskudd -72,0-75,0-74,1-73,1-71,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,3-1,2-1,2-1,2-1,2 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -16,0-10,2 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -20,0-12,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd -3,0-0,6-0,6-0,6-0,6 Kompensasjonstilskudd -25,0-24,6-26,3-27,8-27,0 Skattevekst forutsetninger i 2013: - Lokal skatteinngang 2012 benyttes som basis (+5,4% vekst) - Lokal skattevekst 2013 på 5,6% - uendret skattenivå pr. innbygger - Nasjonalt anslag basert på forslag i statsbudsjettet 2013 (+ 5,4%) Rammetilskudd: -Korreksjon for oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd -Utgiftsbehovindeks: Fra 0,9692 i 2012 til 0,97758 i 2013 (gir mindre trekk i utgiftsutjevningen)

71 Hovedoversikt drift Fellesutgifter/ufordelte poster Hovedoversikt Budsjett 2012 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2012 Revidert budsjett korrigert engangsb Fellesutgifter/ufordelte poster 134,9 88,9 128,8 148,0 158,8 169,5 Årets premieavvik (Å190) -63,9-109,9-107,1-107,1-107,1-107,1 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 42,1 43,5 53,9 64,6 75,3 86,0 Premieavsetning (Å192) 9,0 17,0 27,9 36,4 36,4 36,4 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0-11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 80,0 123,9 114,5 114,5 114,5 114,5 Avsetning lønnsreserve 67,7 25,9 53,1 53,1 53,1 53,1 Budsjettforutsetning fellesposter ,0 0,0-13,5-13,5-13,5-13,5 Kraftig økning i pensjonskostnadene: - Skjerpede regler for beregning av premieavvik - Amortiseringsperioden for nye premieavvik fra 15 til 10 år fra Reell vekst i aktuarberegnede pensjonskostnader (KRD) - Høye reguleringskostnader som følge av lønns- og G-vekst Lønnsvekst på 4% i Lønnsreserve på nesten 53 mill. kr i 2013 Sentrale tilpasningsposter: - Sentral inntektsføring av refusjon sykelønn feriepenger med 5,5 mill. kr/år - Forutsatt besparelse i virksomhetene ved redusert sykefravær med 8 mill. kr/år

72 Tilpasninger og nye tiltak i 2013 (målt i forhold til økonomiplan ) Programområde (mill.kr) Tilpasning er innarbeidet i 2013 Nye tiltak innarbeidet i 2013 Netto endringer 01 Barnehager -20,1 3,0 17,1 02 Oppvekst -8,6 0,0-8,6 03 Brannvern -1,1 0,0-1,1 04 Byutvikling -1,0 2,2 1,2 05 Helse og omsorg -27,0 18,5-8,5 06 Kultur -4,2 0,1-4,1 07 LOS -6,3 2,6-3,7 08 Kompetanse, markedsføring og næring -0,1 3,1 3,0 10 Politisk styring -1,0 0,0-1,0 11 Samferdsel -5,0 1,7-3,3 12 Grunnskole -19,6 4,1-15,5 13 Sosiale tjenester 9,3 0,8 10,1 14 Vann og avløp 0 1,8 1,8 Sum programområde ,3 37,9-65,4

73 Hovedoversikt drift Netto driftsresultat/årsoppgjørsdisposisjoner Hovedoversikt Budsjett 2012 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2012 Revidert budsjett pr Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -28,9-0,6-81,6-68,3-76,7-92,5 Årsoppgjørsdisposisjoner 28,9 0,6 81,6 68,3 76,7 92,5 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 18,7 54,4 0,0 0,0 0,0 1,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 0,0 0,4 74,5 73,3 80,0 91,4 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 12,0 9,6 8,8 - bruk av ubundne fond 0,0-20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -1,8 1,3-1,7-5,0-3,3 0,1 Årsresultat (overskudd er minus) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Disposisjonsfond prognose pr (Mill. kroner) Overskudd i driftsbudsjettet Foreslås disponert til egenfinansiering i investeringsbudsjettet Ingen forslag om bruk av /avsetning til disposisjonsfondet i perioden Anslått inngangsverdi pr tilfredsstiller de foreslått finansielle mål for Drammen kommune Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,9 Justeringer tom. 2. tertial Overskudd ,0 - Omdømmeprosjektet -1,9 - Tilbakef. virksomh. resultat 2011 (+/- 2%) -16,3 - Bystrategi 2036 (Sundland) -2,1 = Sum reserve pr. 1. tertial ,7 Forutsatte disponeringer 3. tertial Budsjettert avsetning ,7 + Forslag avsetning 2.tertialrapport ,7 - Rest avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -6,0 - Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan ) 0,0 = Anslag disposisjonsfond pr ,1

75 Forslag til finansielle handlingsregler Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet) Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp) Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld 75

76 Forslag til disponering For 2013 viser budsjettforslaget et netto driftsresultat på 81,6 mill. kr eller om lag 2% av brutto driftsinntekter Driftsbudsjettet for 2013 er saldert med en overføring til investeringsbudsjettet på 74,3 mill. kr. Dette tilsvarer 59% av bykassens investeringsutgifter ekskl. VA i

77 Effekt av økt egenfinansiering Rådmannen foreslår økt bruk av egenfinansiering på 75 mill. kroner i året Bakgrunnen er å øke kommunens handlingsrom, og å redusere fremtidig kostnader. Følgende eksempel viser effekten av egenfinansiering

78 Forutsetninger for beregningen Investeringer som uansett ville blitt gjennomført Besparelsen går til drift ikke nye investeringer 5 prosent rente i perioden 30 års avdrag Simuleringen er en lineær simulering. Den tar ikke hensyn til svingende rentenivåer i perioden, men kunne gi en gjennomsnittsbetraktning

79 Tabellen viser akkumulerte effekter for en 20 års periode Reduserte renter og avdrag på 1072 mill. kr i perioden Renter og avdrag er kostnader er som belaster regnskapet og dermed kunne blitt brukt i produksjon I økonomiplanperioden er kostnadsreduksjonen akkumulert på om lag 60 mill. kr Simulert År vekst i lån Avdrag Renter 1 75,0 2,4 3, ,5 4,9 7, ,6 7,3 10, ,3 9,5 14, ,8 11,7 17, ,1 13,8 20, ,3 15,8 23, ,5 17,8 26, ,7 19,7 29, ,9 21,6 32, ,4 23,3 35, ,0 25,1 37, ,0 26,7 40, ,2 28,3 42, ,9 29,9 44, ,0 31,4 47, ,6 32,9 49, ,7 34,3 51, ,5 35,6 53, ,9 36,9 55,4 Sum 429,0 643,5 Total kost (renter og avdrag) 1072,5 79

80 Oppsummering egenfinansiering Egenfinansiering/reduksjon i gjeld øker handlingsrommet Rentes rente effekten påvirker betydelig tidlig besparelse gir store utslag mot slutten av perioden Den årlige besparelsen i finanskostnadene vil til slutt være større en den årlige egenfinansieringen

81 Økonomisk vurdering Driftsbudsjettet er i reell balanse effektiv drift Nødvendig investeringer: 2,4 milliarder kroner over 4 år Skolebygg Bofellesskap, omsorgsboliger og helsehus Infrastruktur Vann og avløp Alle kapitalkostnader er innarbeidet i driftsbudsjettet (økte renter/avdrag og husleieutgifter)

82 Videre behandling av økonomiplan Fremdrift: Offentliggjøring 6. november Høringsmøte 12. november Spørsmål til rådmannen 13. november kl Svar fra rådmannen legges ut i løpet av 16. november Formannskapet 20. november Bystyret 27. november

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Økonomiplan 2010 2013 Rådmannens forslag Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Utfordingsbildet i planperioden Føringer fra økonomiplan 2009-2012: Økte husleie- og driftskostnader Statsbudsjettet 2010

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon for formannskapet 5. november 2013

Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon for formannskapet 5. november 2013 05.11.2013 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Presentasjon for formannskapet 5. november 2013 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 3 Byvekst

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

1. tertialrapport 2013

1. tertialrapport 2013 1. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 11. juni Bekkevollen barnebolig Oppsummering (1) Regnskapsstatus pr. 1. tertial : Netto merforbruk i programområdene med 31,3

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Note nr 1 Inntekter; Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS`s prognosemodell, basert

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2011

Årsmelding for Drammen kommune 2011 Årsmelding for Drammen kommune 2011 Byjubileet feiring av, med og for folket i byen Mer enn 240 000 mennesker deltok på ulike arrangementer i forbindelse med byjubileet Fem store arrangementer for hele

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger Handlingsprogram 2016 2019 Vi bygger Økonomisk status 2015 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014, på 25,7 millioner kroner, er benyttet til å dekke tidligere års underskudd Årsprognosen viser et merforbruk

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer