Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016. Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012"

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012

2 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 2

3 Byutvikling i balanse Utbygging av tjenester i takt med befolkningsveksten Målene nås gjennom effektiv drift og nødvendige investeringer Gjennom økte krav til effektivisering og tilpasning skapes økt handlingsrom Netto driftsresultat på + 81 mill. kr i 2013 Betydelig egenfinansiering av investeringene 3

4 Nødvendige investeringer Investeringer på nesten 2,4 milliarder kroner i perioden, hvorav om lag 750 millioner kroner i 2013 Investeringer til barnehager og skoler er på over 800 mill. kr i perioden. Flere barn krever flere plasser i barnehager og skoler for å sikre trygg oppvekst og godt læringsmiljø. 4

5 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune 1,10 1,05 1,00 0,95 1,069 0,976 0,975 1,091 1,012 0,982 0,980 1,016 1,033 1,040 0,90 0,85 0,80 0,75 Prodindeks Bto drutg ASSS Effektivitet 0,70 0,65 0,60 Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trond heim Tromsø 5

6 Drammen kommunes handlingsrom Hovedbilde i Rapporten fra Agenda Drammen kommune har ikke råd til utgiftsnivå på tjenestene som er større gjennomsnittet i kommunene det sammenlignes med Vekst gjennom flere år tilsier større andel av inntektene går til betjening av kapitalkostnader til teknisk og sosial infrastruktur Agenda anbefaler at kommunen forbedrer driften med minimum 120 mill. kr sammenlignet med 2011-nivå Drammen kommune hadde i budsjett 2012 hadde lagt til grunn innsparinger på 84 mill. kr. Får å nå Agendas anbefaling gjenstår Innsparinger på rundt 40 mill.

7 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 7

8 Budsjettforutsetninger Forslaget til driftsbudsjett er i balanse for hele programperioden Ved å foreta omprioriteringer innenfor rammen er det funnet rom for politisk prioriterte tiltak. Drammen kommune viderefører et nødvendig investeringsnivå, og kommunen er i stand til å betjene sine låneforpliktelser

9 Budsjettekniske forutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger i 2013: - Lønnsvekst 4,00% - Prisvekst 1,90% - Kommunal deflator 3,30% (vektet) Programområdene kompenseres for lønns- og prisvekst Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 3,3% i 2013: - Viderefører sosial profil med inntekts- og søskenmoderasjon - Enkelte gebyrsatser økes mindre enn deflator eksempelvis oppholdsbetaling i barnehager, feietjenester og renovasjonsgebyret - Enkelte gebyrsatser økes mer enn deflator eksempelvis i vann- og avløpsgebyrene og gebyr for kart- og geodatatjenester Økte pensjonskostnader i 2013

10 Saldering av driftsbudsjettet 2013 Mill. kroner Revidert budsjett 2012 Forslag 2013 Driftsinntekter , ,1 Driftsutgifter ekskl. avskrivninger 3 831, ,7 Brutto driftsresultat -25,8-139,5 Netto finanskostnader 89,3 101,9 Utbytte -64,0-44,0 Netto driftsresultat -0,6-81,6 Overføring til investeringsbudsj. 0,4 74,5 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) 0,2 7,1 Årsresultat 0,0 0,0 Lånegjeld (ekskl. videreutlån)

11 Hovedoversikt drift Programområdenes rammer Hovedoversikt Budsjett 2012 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2012 Revidert budsjett korrigert engangsb Rammer pr. programområde 1-14: 2 750, , , , , ,8 01 Barnehage 413,4 418,7 429,0 441,0 453,0 465,0 02 Oppvekst 174,0 197,8 193,6 193,6 195,1 195,1 03 Samfunnssikkerhet 40,0 40,2 40,5 40,5 40,5 40,5 04 Byutvikling 14,3 13,3 15,6 15,6 12,4 12,4 05 Helse 933,6 930,6 968,7 956,0 956,3 957,1 06 Kultur 127,2 128,1 125,6 126,3 125,7 125,7 07 Ledelse, org. og styring 159,8 163,3 163,7 163,2 163,2 163,2 08 Kompetanse, markedsføring, næring 6,2 6,3 6,5 6,4 6,4 6,4 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Politisk styring 17,0 17,2 20,5 16,2 20,2 16,2 11 Samferdsel og fellesarealer 108,9 109,1 110,7 109,1 109,2 109,2 12 Skole 614,4 630,3 641,5 661,3 676,3 684,2 13 Sosiale tjenester 223,0 227,2 234,7 234,3 233,0 233,0 14 Vann og avløp -81,0-80,8-83,9-89,3-95,8-104,3

12 Investeringsrammer Mill kroner Sum Barnehage 57,9 50,0 49,0 15,0 171,9 02 Oppvekst 8,0 14, ,0 03 Brannvern Byutvikling 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0 05 Helse og omsorg 89,3 13,4 109,2 109,0 320,9 06 Kultur 24,1 4,1 4,1 4,1 36,4 07 Ledelse, org., styring 25,6 23,2 24,0 22,4 95,2 10 Politisk styring Samferdsel 97,0 41,5 37,5 36,5 212,5 12 Grunnskoleoopplæring 229,8 217,1 117,0 115,0 678,9 13 Sosiale tjenester 38,4 41,0 26,0 26,0 131,4 14 Vann og avløp 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Sum programområde ,1 539,3 501,8 458, ,2 Drammen Eiendom KF (ufordelt) 49,0 94,0 34,0 14,0 191,0 Drammen Drift KF - - Drammen Parkering KF 1,7 1,7 Drammensbadet KF 0,5 0,5 Sum investeringer - bykassen og KF'er 751,3 633,3 535,8 472, ,4

13 Demografikostnader: 20 mill kr i 2013 Det forventes årlig vekst rundt 1,5% Veksten vil være størst i aldersgruppene 0-5, 6-15 og år Dette vil påføre kommunen økte demografikostnader. I gjeldende økonomiplan er følgende lagt til grunn (akkumulerte kostnader i fht nivå): Mill kroner Barnehage 6,2 18,2 30,2 42,0 05 Helse og omsorg 8,4 8,8 9,3 9,9 12 Grunnskole 6,1 12,2 18,3 24,4 Sum demografikostnader 20,7 39,2 57, ,3

14 Pensjonskostnadene øker Pensjonskostnadene har nesten doblet seg på 5 år, fra 119 til 229 mill. kr 300,0 Utvikling i pensjonskostnader Faktisk belastning i driftsregnskapet er netto pensjonskostnad pluss avskriving av tidligere års premieavvik Pensjonskostnadene øker med 15 mill. kr i 2013 Mill. kroner 250,0 200,0 150,0 100,0 Netto pensjonskostnad Amort. tidl. års premieavvik Sum pensjonskostnad + amortisering Usikkerhet knyttet til videre utvikling i pensjonskostnader 50,0 Akkumulert premieavvik anslås til 634 mill. kr ved utgangen av

15 Lånefondets rente- og avdragsutgifter Basert på forslag til investeringsbudsjett Forutsetter fortsatt lavt rentenivå i hele perioden, men gradvis noe stigende Gjennomsnittlig avdragstid på 30 år 2012: 291 mill. kr 2013: 305 mill. kr 2014: 338 mill. kr 2015: 372 mill. kr 2016: 389 mill. kr Rente- og avdragsutgiftene stiger fra ca 290 mill kroner i 2012 til 390 mill kroner i løpet av perioden

16 Fordeling av Drammen kommunes gjeld Anslått status pr Total gjeld 4500 mill kr Gjeld uten VA 3535 mill kr Av bykassens gjeld på 878 mill. kr er 517 mill. kr utlån hvorav 465 mill. kr er til EB Gjeld Utlån Annet 53 EB 465 Bykassa 878 Drammen Eiendom 2657 Gjeld V/A

17 Lånegjelden vokser, men langsommere enn forutsatt

18 Sikring av gjeldsporteføljen I overkant av halvparten av kommunens lån er rentesikret pr Rentesikret lån Flytende lån Drammen kommune har sikret seg lange gunstige renter Dette har medført en økning av andre rentesikrede lån 49 % 51 % 18

19 Status pr : Rentefølsomhet Rentesikret 51% av låneporteføljen (2,275mrd. kr) I tillegg har bykassen rentebaserte inntektsgrunnlag på 1,928 mrd. kr Om lag 300 mill. kr av lånegjelden mangler rentesikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter Renteøkning på 1%-poeng gir merutgifter på 3 mill. kr pr. år på usikret del av lånegjelden Grunnlag Mill. kr Rentesikret andel 51% Flytende rente 49% Lånegjeld Rentebasert innt.grunnlag Utlån mv. 517 Vann og avløp (selvkost) 965 Kompensasjonstilskudd 446 Sum - renteinnt.grunnlag Lånegjeld uten sikring Mill. kr Gjeld flytende rente Gr.lag rentefølsomme innt Usikret del av gjelden

20 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 20

21 Kommuneplan/ planverk Mål og resultatstyring (MRS) Økonomiplan Virksomhetsplan Balansert målstyring (BMS) Brukere Medarbeidere Økonomi Premisser Folkehelse Samfunnssikerhet Miljø Mangfold og inkludering Lover og regler 21

22 Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring Barnehager Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer + 1 prosent-poeng 0 + 0,9 prosentpoeng Nedgang Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. - Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året 100 % % Under 90 % Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. - Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år 100 % % Under 90 % Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har hatt en nedgang fra 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer ligger på 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har økt fra 2012 nivå. Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov. Kontinuerlig evaluering/utvikling og bruk av verktøy/programmer knyttet til barns språk, motorikk og sosiale kompetanse Barnehagene har tatt i bruk verktøy/programmer for å stimulere barns ferdigheter innen språk, motorikk og sosial kompetanse. Barnehagene er kjent med ulike verktøy/programmer 22

23 P01 Barnehager: 140 nye barnehageplasser i nye plasser i bruk fra høsten ombygging av Kobbervik gård - utvidelse av Strømsø barnehage Pris pr plass øker ikke. Gradert foreldrebetaling videreføres. Gratis kjernetid har rekruttert 97 % av barna i målgruppen til barnehage, og tiltaket videreføres. Kobbervik gård ombygges til barnehage Det foreslås 3 mill kr til kvalitetsarbeid i kommunale og private barnehager gjennom prosjektet Norges Beste Barnehage. 23

24 P01 Barnehager: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 497,7 513,1 518,6 530,6 542,6 554,6 Driftsinntekter -97,8-91,3-89,6-89,6-89,6-89,6 Netto ramme 399,9 421, Tiltak Demografivekst 6,2 18,2 30,2 42,0 Uendret makspris foreldrebetaling (statsbudsjettet) 4,3 4,3 4,3 4,3 Økt minstesats private barnehager (92% - 94%) 1,3 1,3 1,3 1,3 Avvikle kontantstøttete for to åringer fra (helårsvirkning) 3,9 3,9 3,9 3,9 Økning Norges Beste Barnehage 3,0 3,0 3,0 3,0 Innsparing spesialpedagogiske tiltak -3,0-3,0-3,0-3,0 Innsparing kommunale/private barnehager -17,1-17,1-17,1-17,1 Sum driftstiltak -1,5 10,6 22,6 54,5 24

25 P01 Barnehager: Investeringsbudsjettet Mill kroner Sum Investeringstiltak bykassen: 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering - inventar/utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 56,9 47,0 47,0 13,0 163,9 Kobbervik gård - ombygging til barnehage 36,9 36,9 Strømsø barnehage - utvidelse 15,0 15,0 Fjell erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 2,0 24,0 24,0 50,0 Oppgraering eksisterende bygnings masse 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Etablering av nye barnehageplasser 20,0 20,0 10,0 50,0 Sum investeringstiltak 58,9 49,0 49,0 15,0 171,9 0,0 25

26 P02 Oppvekst (1) Barnevern: - Fokus på å videreføre kvalitetssikring i tjenestene og styrke forebyggende innsats. Enslig mindreårige flyktninger: - Barn/unge som er alene i Drammen skal få målrettet hjelp til raskere å etablere seg i egen bolig samt fullføre og bestå skolegang. Direkteplassering av enslige mindreårige flyktninger Barnas stasjon 26

27 P02 Oppvekst (2) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): - Prioriterer aktivt råd og veiledning i barnehage og skole. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten: - Skal opprettholde produksjonen i 2013 i forhold til vekst i antall barn og ungdom Habilitering: - Fokus på kompetanseutvikling og kvalitet 27

28 P02 Oppvekst: Drifts- og investeringsbudsjettet Regnska p 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 250,0 256,4 248,9 249,0 250,5 250,5 Driftsinntekter -42,8-53,5-55,3-55,3-55,3-55,4 Netto ramme 207,2 202,9 193,6 193,7 195,2 195,1 Tiltak driftsbudsjettet Generell rammereduksjon -8,6-8,6-8,6-8,6 Husleieøkning, påbygg barneboligen 0,0 0,0 1,5 1,5 Sum driftstiltak -8,6-8,6-7,1-7,1 Tiltak investeringsbudsjettet Sum Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 8,0 14,0 0,0 0,0 22,0 Utvidelse av barneboligen 8,0 14,0 0,0 0,0 22,0 Sum investeringstiltak 8,0 14,0 0,0 0,0 22,0 28

29 P03 Samfunnssikkerhet Drammensregionens brannvesen (DRBV) vil arbeide videre med eierstrukturen med tanke på stordriftsfordeler som følge av flere eiere. Vestviken 110-sentral skal delta i et pilotprosjekt for å vurdere felles nødnummer og felles alarmsentral for de tre nødetatene. Tilskudd til DRBV økes nominelt med 0,3% fra 2012 til 2013 Regnska p Justert budsjett Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 40,5 40,5 40,8 40,8 40,8 40,8 Driftsinntekter -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Netto ramme 40,2 40,2 40,5 40,5 40,5 40,5 Tiltak Reell reduksjon i eiertilskudd til DRBV -1,0-1,0-1,0-1,0 Sum driftstiltak -1,0-1,0-1,0-1,0 29

30 P04 Byutvikling: Tilrettelegge for vekst med kvalitet Hovedutfordringen er å sikre vekst med kvalitet. Plankapasiteten styrkes med 3,2 mill kr i 2013 og 2014 (Bystrategi, kommuneplanens arealdel og utvikling av et fremtidsrettet transportsystem) Det foreslås 10 mill kr årlig til knutepunktutvikling for å bedre kollektivtilbudet. Rammen til samarbeidsprosjekter mellom kommunen og private foreslås økt fra 10 til 15 mill kr pr år. 4 mill kr hvert år til investeringer i Fjell 2020 (Oppgradering av uteområder og fellesfunksjoner) 30

31 P04 Byutvikling: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 52,2 51,8 53,1 53,1 49,9 49,9 Driftsinntekter -40,0-36,0-37,5-37,5-37,5-37,5 Netto ramme 12,2 15,8 15,6 15,6 12,4 12,4 Tiltak driftsbudsjettet Oppdatering av kommuneplanens arealdel 1,0 1,0 Styrking av planarbeid 1,0 1,0 Plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya 1,2 1,2 Bystrategi Drammen ,0-1,0-1,0-1,0 Økte gebyrinnntekter byggesak -1,0-1,0-1,0-1,0 Sum driftstiltak 1,2 1,2-2,0-2,0 31

32 P04 Byutvikling: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0 Knutepunktsutvikling 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Bj. Bjørnsons gate - tilgrensende veier 5,0 5,0 10,0 Fjell ,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Investeringstiltak Drammen Eiendom KF: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringstiltak 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0 32

33 P05 Helse og omsorg: Økt fokus på helhetlige og sømløse tjenester Utviklingsbasen for helse, sosial og omsorgstjenester vil stå ferdig og klar til bruk for kompetansesatsingen Skap Gode Dager primo øyeblikkelig hjelp plasser ved helsehuset 16 omsorgsboliger for demente 5 mill kr til kjøp av eksterne sykehjems-plasser ved behov. 16 omsorgsboliger for funksjonshemmede. 33

34 Brukerne får tjenestene i tråd med målene Tjenestetildeling: Resultat 1.jan 1.okt 2012 Gjennomsnittlig effektueringstid Hjemmehjelp /rengjøring Sykehjem korttid Sykehjem langtid Hjemmesykepleie Antall innvilgede søknader 2011 Antall innvilgede Søknader per 1.oktober 2012 Mål for gjennomsnittlig effektueringstid etter Bystyrets vedtak sak nr 22/12 Statusrapport for eldreomsorgen i Drammen: Resultat 2011 Gjennomsnittlig effektueringstid mindre enn 14 dager 12 dager 6 dager mindre enn 14 9 dager 7 dager dager mindre enn dager 4 dager dager dager -1dag 34

35 16 omsorgsboliger i Schwartzgate Schwartz gate realiseres innenfor en investeringsramme på 55,8 mill. kr inkl. inventar/utstyr 16 omsorgsboliger for personer med demens Heldøgns tjenestetilbud tas i bruk våren 2013 Økte driftsutgifter pr. år på 11,5 mill. kr i 2013 (helårsvirkning 14,5 mill. kr/år)

36 Blentenborg oppgraderes og bygges om 16 omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne Realiseres innenfor vedtatt budsjettramme på 55,9 mill. kr Heldøgns tjenestetilbud planlagt ferdig i august 2013 Økte driftsutgifter pr. år på 0,9 mill. kr i 2013 (helårsvirkning 2,2 mill. kr)

37 P05 Helse og omsorg: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Driftsutgifter 1 094, , , , , ,0 Driftsinntekter -212,1-209,2-215,9-215,9-215,9-215,9 Netto ramme 882,0 941,2 968,7 956,0 956,3 957,1 Mill kroner Bofellesskap Blentenborg - prisregulering 0,9 2,2 2,2 2,2 Omsorgsboliger Schwartzgate - prisregulering 11,5 14,5 14,5 14,5 Driftsmidler Skap gode dager (Wergelandsgate) 1,6 1,6 1,6 1,6 Husleie og strøm Øvre Strandgate 0,4 0,4 0,4 0,4 Demografikostnader 8,4 8,8 9,3 9,9 Kjøp av sykehjemsplasser 5,0 5,0 5,0 5,0 Utskifting av inventar og utstyr 3,6 3,7 3,9 4,1 Nærværsprosjekt 1,5 1,5 1,5 1,5 Omstillingsmidler OU-prosess 10,0 Rammetilpasning -12,8-12,8-12,8-12,8 Tilpasning av tjenestetilbudet -14,8-22,0-22,0-22,0 Tilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS -0,5-0,5-0,5-0,5 Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd øyeblikkelig hjelp -1,0-1,0-1,0-1,0 Diverse justeringer i gjeldende økonomiplan -3,6-3,9-4,3-4,3 Sum tiltak 10,2-2,6-2,3-1,5 37

38 P05 Helse og omsorg: Investeringsbudsjettet Mill kroner Sum Investeringstiltak i bykassen 3,3 2,4 2,2 2,0 9,9 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Nyanskaffelser - inventar og utstyr 2,4 2,3 2,1 1,9 8,7 Inventar og utstyr Schwartzgate - økt behov 0,8 0,8 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 86,0 11,0 107,0 108,0 312,0 Helsehus 11,0 2,0 98,0 99,0 210,0 Schwartzgate omsorgsboliger 33,0 33,0 Blentenborg omsorgsboliger 25,0 25,0 Wergelandsgate 13 - oppgradering 8,0 8,0 Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sum investeringstiltak 89,3 13,4 109,2 110,0 321,9 38

39 P06 Kultur: Flere gode opplevelser og flere aktive drammensere er målet for 2013 For å sikre at Drammensbiblioteket fortsatt tiltrekker mange besøkende foreslås 2 mill kr til oppgradering av utstyr og lokaler Bygningen Harmonien foreslås kjøpt for 20 mill kr for som ledd i arbeidet med å etablere byens teaterkvartal Kulturskolens tilbud utvides og betalingssatsene videreføres med en prisjustering på 3,3 prosent Bystyrets vedtak i sak om tros- og livssynssamfunn følges opp 39

40 Garanti for investeringer til kirkeformål Fra og med 2013 skal Drammen kirkelige fellesråd selv besørge opptak av lån til investeringer innenfor den ramme som godkjennes av Drammen kommune Drammen kommune garanterer for følgende investeringstiltak: - Sluttføre rehabilitering av Tangen kirke i mill. kr - Nytt orgel i Konnerud kirke i kommunal andel 2 mill. kr Tangen kirke

41 P06 Kultur: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter ,5 153,5 154,2 153,6 153,6 Driftsinntekter -31,1-27,2-27,9-27,9-27,9-27,9 Netto ramme 128,9 133,3 125,6 126,3 125,7 125,7 Tiltak Drammen scener - engangstilskudd ,5-2,5-2,5-2,5 Kulturskoletilbud i skole/sfo fra skoleåret 2013/2014 0,9 2,2 2,2 2,2 Rammereduksjon (inkl. videreføring av tilskudd med nominelt uednret nivå) -2,7-2,7-2,7-2,7 Den norske kirke - videreføres med nominelt uendret nivå -0,9-0,9-0,9-0,9 Andre tros- og livssynssamfunn 0,1 0,1 0,1 0,1 Effektivisering,adm. -0,6-1,2-1,8-1,8 Sum driftstiltak -5,7-5,0-5,6-5,6 41

42 P06 Kultur: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 4,1 4,1 4,1 4,1 16,4 Oppgradering av utstyr - samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Harmonien - kjøp og oppgradering 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringstiltak 24,1 4,1 4,1 4,1 36,4 42

43 P07 Ledelse, organisering og styring For å sikre effektive og enklere tjenester foreslås en årlig investering på 11 millioner kroner til IKT Rullering av digitalt utstyr til skolene videreføres med totalt 32,5 mill. kr i perioden Kart- og geodatatjenestene forbedres ved bruk av 3D-kart fra

44 P07 Ledelse, organisering og styring: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 203,9 198,4 198,5 198,0 198,0 198,0 Driftsinntekter -34,9-32,2-34,7-34,7-34,7-34,7 Netto ramme 169,0 166,2 163,7 163,2 163,2 163,2 Tiltak Opptrapping Kommuneadvokaten 0,6 0,6 0,6 0,6 Lovpålagt bruk av bedriftshelsetjenester 0,4 0,4 0,4 0,4 Arbeids-og aktivitetsskole Fjell ,4 0,4 0,4 0,4 Prosjektmidler Fjell ,2 0,2 0,2 0,2 Vergemålsreform -0,5-1,0-1,0-1,0 Effektivisering 27-samarbeid (3%) -1,7-1,7-1,7-1,7 Effektivisering i kommuneadministrasjonen -1,4-1,4-1,4-1,4 Økte inntekter service og administrasjon -1,7-1,7-1,7-1,7 Sum driftstiltak -3,7-4,2-4,2-4,2 44

45 P07 Ledelse, organisering og styring: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 25,1 22,7 23,5 21,9 93,2 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 PC-ordning politikere 0,1 0,1 0,9 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 10,0 7,5 7,5 7,5 32,5 IKT i helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 3D bymodell kart og geodata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 IKT kultur/biblioteket 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 Digitale arkiver 0,7 0,7 Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 1,6 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringstiltak 25,6 23,2 24,0 22,4 95,2 45

46 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Omdømmearbeidet videreføres frem til 2015 med en årlig ramme på 2,5 mill kr Ny omdømmestrategi skal ferdigstilles i 2013 For å styrke Drammen som kompetanseby foreslås avsatt 3 mill kr årlig i perioden til samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold Drammen kommune deltar i Visit Drammensregionen og viderefører Turistkontoret Campus Papirbredden Tilskudd til Studentenes Hus med 0,1 mill. kr i

47 P08 Kompetanse, markedsføring og næring: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 9,5 8,9 7,2 7,1 7,1 7,1 Driftsinntekter -0,9-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Netto ramme 8,6 8,2 6,5 6,4 6,4 6,4 Tiltak Aktivitetstilpasning -0,1-0,1-0,1-0,1 Tilskudd til Studentenes Hus 0,1 Tilskudd Visit Drammensregionen 0,1 0,1 0,1 0,1 Sum driftstiltak 0,1 0,0 0,0 0,0 47

48 10 Politisk styring Det settes av 4 mill. kr til valg i 2013 og 2015 Det settes av 0,3 mill. kr årlig til utarbeidelse av Drammen kommunes fremtidige frivillighetspolitikk

49 P10 Politisk styring: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 37,3 19,9 21,2 16,9 20,9 16,9 Driftsinntekter -2,6-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Netto ramme 34,7 19,2 20,5 16,2 20,2 16,2 Tiltak Kommunestyre- og stortingsvalg 4,0 0,0 4,0 0,0 Frivillighetsarbeid 0,3 0,3 0,3 0,3 Handlingsrom -1,1-1,4-1,4-1,4 Effektivisering -0,2-0,2-0,2-0,2 Sum driftstiltak 3,0-1,3 2,7-1,3 49

50 P11 Samferdsel og fellesarealer: Investeringer i økt bybruk (1) Det foreslås nær 200 mill kr i perioden til investeringer i økt bybruk Bybrya oppgraderes i 2013 Til rehabilitering av infrastruktur, parker og idrettsanlegg settes det av 21 mill kr årlig. Det investeres i nærmiljøanlegg og lekeplasser Tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 50

51 P11 Samferdsel og fellesarealer: Investeringer i økt bybruk (2) Nytt kunstgress på Marienlyst Ny løypemaskin Gatelys oppgraderes (energivennlig) Utredning av anlegg for OL 2022 inkl. treningshall for isidretter 51

52 Parkeringshus Strømsø åpner millioner kroner til fullfinansiering av nytt parkeringshus på Strømsø i 2013 (Totalkostnad ca. 123 mill. kr) Åpnes i januar nye parkeringsplasser Bygges i regi av Drammen Eiendom KF Driftes av Drammen Parkering KF

53 P11 Samferdsel og fellesarealer: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 137,9 133,1 131,4 129,8 129,9 129,9 Driftsinntekter -23,9-20,1-20,7-20,7-20,7-20,7 Netto ramme 114,0 113,0 110,7 109,1 109,2 109,2 Tiltak Driftsutgifter til ny infrastruktur 1,5 1,9 2,0 2,0 OL/PL 2022 Søknadsprosess 2,0 Tilpasninger i virksomheten -4,5-4,5-4,5-4,5 Drammensbadet, tilskudd -0,5-0,5-0,5-0,5 Økning av tilskudd til idretten -tiltak og 0,7 0,7 0,7 0,7 arrangementer (MØS,Sandvolleyball NM, Glava tour sykkel) Sum økte behov -0,8-2,4-2,3-2,3 53

54 P11 Samferdsel og fellesarealer: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 76,0 41,5 37,5 36,5 191,5 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 Rehabilitering bybrua 30,0 30,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering av gatelys - lavenergi 3,0 5,0 1,0 9,0 Ny løypemaskin Konnerud 1,0 1,0 Kunstgress Marienlyst 5,0 5,0 Investeringstiltak Drammen Eiendom KF: 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 Nytt P-hus Strømsø 21,0 21,0 Sum 97,0 41,5 37,5 36,5 212,5 54

55 P12 Grunnskole -670 millioner kroner investeres i planperioden til -ny flerbrukshall på Galterud -utvidelse av Svensedammen og Åskollen -ferdigstillelse av Frydenhaug skole -Avsetning til utvidelse Fjell og Brandengen skoler -Budsjettet legger til rette for Svensedammen skole fortsatt gode resultater gjennom Norges beste skolesatsningen 55

56 P12 Grunnskole: Driftsbudsjettet Regnska p 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 744,1 769,3 778,7 798,5 813,5 821,4 Driftsinntekter -135,3-132,8-137,2-137,2-137,2-137,2 Netto ramme 608,8 636,5 641,5 661,3 676,3 684,2 Tiltak Tiltak fra gjeldende økonomiplan Elevtallsvekst 6,1 12,2 18,3 24,4 Opptrapping, valgfag ungdomsskolen 1,9 3,0 4,1 4,1 Redusert morsmålsundervisning -4,0-4,0-4,0-4,0 Generell innsparing/effektivisering -17,7-17,5-17,5-17,5 Økte inntekter, elever andre kommuner -0,5-0,5-0,5-0,5 Økte husleier 11,0 23,4 31,2 33,0 Fjell 2020, finansiering arbeids- og aktivitetsskole (flyttes til P07) -0,4-0,4-0,4-0,4 Sum driftstiltak -3,6 16,2 31,2 39,1 56

57 Frydenhaug skole ferdig 2014 Ny Frydenhaug skole 263 millioner kroner Ferdig til skolestart 2014 Om lag halvparten av økte drifts- og husleiekostnader dekkes av andre kommuner

58 Svensedammen skole åpner vår 2013 Utvidelse 10 mill. kr i 2013 (Totalramme 50 mill. kr) Ferdig mars/april i 2013

59 Åskollen skole utvides i 2014 Ut- og ombygging for 100 millioner kroner Ferdig i 2014

60 Avsetning investeringer skoleformål mv. Avsetning på 250 mill. kr i årene : Flerbrukshall Fjell Utvidelse av Fjell skole Utvidelse av Brandengen skole Fjell skole

61 P12 Grunnskole: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 229,8 212,1 117,0 115,0 673,9 Åskollen skole - utvidelse/ombygging 56,8 36,5 93,3 Frydenhaug skole - nybygg 110,0 120,6 230,6 Galterud skole - ny flerbrukshall 30,0 30,0 Svensedammen skole - utvidelse/ombygging10,0 10,0 Avsetning utbygging og rehabilitering skoler 8,0 40,0 102,0 100,0 250,0 Sikring av skolebygg 5,0 5,0 Oppgradering, kapasitetsutvidelse 10,0 15,0 15,0 15,0 55,0 Sum investeringstiltak 229,8 217,1 117,0 115,0 678,9 61

62 P13 Sosiale tjenester Inntil 130 nye flyktninger fra 2013 Investering i flere kommunale utleieboliger. Dette skal bidra til like-behandling av vanskeligstilte på boligmarkedet uavhengig av om boligen er kommunal eller privat Innføring av kostnadsdekkende husleie - Vil gi høyere husleie - Økonomisk bistand til de som har behov 62

63 P13 Sosiale tjenester: Driftsbudsjettet Regnska p 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 304,6 299,9 296,1 295,7 294,4 294,4 Driftsinntekter -75,1-63,9-61,4-61,4-61,4-61,4 Netto ramme 229,5 236,0 234,7 234,3 233,0 233, Boligsosialt arbeid 0,7 0,8 2,0 2,0 LAR/LAV - videreføring av tilbud 0,4 0,5 0,5 0,5 Tilskudd nye utleieboliger 0,7 1,4 1,4 1,4 Husleie rehabilitering Introduksjonssenteret 0,6 0,6 0,6 0,6 Utskifting av inventar 0,3 0,3 0,3 0,3 Nærværsprosjekt 0,5 0,5 0,5 0,5 Innlemming av øremerket tilskudd rus 4,5 4,5 4,5 4,5 Effektivisering av tjenester -6,0-6,0-6,0-6,0 Tilpasning av tjenestetilbud i NAV -3,3-3,3-3,3-3,3 Sum driftstiltak -1,6-0,7 0,5 0,5 63

64 P13 Sosiale tjenester: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 1, ,4 Alarmanlegg BO7 0, ,3 Inventar modulhus 0, ,1 Ombygging Ungdomskontor 1, ,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 Oppgradering boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Introduksjonssenteret oppgradering 25, ,0 Boliger for sosialt vanskeligste inkl Leie til eie 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Sum investeringstiltak 52,4 26,0 26,0 26,0 130,4 64

65 Programområde 14 Vann og avløp (1) Rådmannen foreslår investeringer for i alt 464 mill. kr i planperioden til: - Tiltak vannforsyning 154 mill. kr - Tiltak avløp 292 mill. kr - Oppgradering av dammer 18 mill. kr Vann og avløpsgebyrene øker betydelig i perioden: 2013: Vann + 9% Avløp + 6% 2014 Vann + 9% Avløp + 6% 2015: Vann + 9% Avløp + 6% 2016: Vann + 5% Avløp + 3%

66 Programområde 14 Vann og avløp (2) Dekningsbidraget fra programområdet øker med 3,1 mill. kr i 2013 Kun beskjeden bruk av vann- og avløpsfond med netto 10,4 mill. kr i planperioden Renovasjonsgebyrene reduseres med 3% i

67 P14 Vann og avløp: Driftsbudsjettet Regnskap 2011 Justert budsjett 2012 Forslag til økonomiplan Tekst Driftsutgifter 120,4 131,0 133,7 134,7 134,7 135,7 Driftsinntekter -185,3-211,8-217,6-224,0-230,5-240,0 Netto ramme -64,9-80,8-83,9-89,3-95,8-104,3 Tiltak Kjøp av vann fra Glitrevannverket 0,0 1,0 1,0 2,0 Bortfall inntekter av septikmottak 0,3 0,3 0,3 0,3 Økning inntekter vann -3,5-7,0-10,6-15,1 Økning inntekter avløp -2,2-5,1-8,0-13,0 Sum driftstiltak -5,5-10,9-17,4-25,9 67

68 P14 Vann og avløp: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Vannforsyning 37,0 37,0 37,0 43,0 154,0 Avløp og rensing 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0 Oppgradering av dammer 6,0 6,0 6,0 0,0 18,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum investeringstiltak 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 0,0 0,0 68

69 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 69

70 Hovedoversikt drift Sentrale inntekter Hovedoversikt Økonomiplan Mill kroner Revidert budsjett pr Sentrale inntekter , , , , ,7 Skatt , , , , ,1 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , ,9 Integreringstilskudd -72,0-75,0-74,1-73,1-71,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,3-1,2-1,2-1,2-1,2 Komp. merverdiavg. Bykassen invest. -16,0-10,2 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Eiendom KF -20,0-12,0 0,0 0,0 0,0 Komp. merverdiavg. Drm. Kirk. Fellesråd -3,0-0,6-0,6-0,6-0,6 Kompensasjonstilskudd -25,0-24,6-26,3-27,8-27,0 Skattevekst forutsetninger i 2013: - Lokal skatteinngang 2012 benyttes som basis (+5,4% vekst) - Lokal skattevekst 2013 på 5,6% - uendret skattenivå pr. innbygger - Nasjonalt anslag basert på forslag i statsbudsjettet 2013 (+ 5,4%) Rammetilskudd: -Korreksjon for oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd -Utgiftsbehovindeks: Fra 0,9692 i 2012 til 0,97758 i 2013 (gir mindre trekk i utgiftsutjevningen)

71 Hovedoversikt drift Fellesutgifter/ufordelte poster Hovedoversikt Budsjett 2012 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2012 Revidert budsjett korrigert engangsb Fellesutgifter/ufordelte poster 134,9 88,9 128,8 148,0 158,8 169,5 Årets premieavvik (Å190) -63,9-109,9-107,1-107,1-107,1-107,1 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 42,1 43,5 53,9 64,6 75,3 86,0 Premieavsetning (Å192) 9,0 17,0 27,9 36,4 36,4 36,4 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0-11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 80,0 123,9 114,5 114,5 114,5 114,5 Avsetning lønnsreserve 67,7 25,9 53,1 53,1 53,1 53,1 Budsjettforutsetning fellesposter ,0 0,0-13,5-13,5-13,5-13,5 Kraftig økning i pensjonskostnadene: - Skjerpede regler for beregning av premieavvik - Amortiseringsperioden for nye premieavvik fra 15 til 10 år fra Reell vekst i aktuarberegnede pensjonskostnader (KRD) - Høye reguleringskostnader som følge av lønns- og G-vekst Lønnsvekst på 4% i Lønnsreserve på nesten 53 mill. kr i 2013 Sentrale tilpasningsposter: - Sentral inntektsføring av refusjon sykelønn feriepenger med 5,5 mill. kr/år - Forutsatt besparelse i virksomhetene ved redusert sykefravær med 8 mill. kr/år

72 Tilpasninger og nye tiltak i 2013 (målt i forhold til økonomiplan ) Programområde (mill.kr) Tilpasning er innarbeidet i 2013 Nye tiltak innarbeidet i 2013 Netto endringer 01 Barnehager -20,1 3,0 17,1 02 Oppvekst -8,6 0,0-8,6 03 Brannvern -1,1 0,0-1,1 04 Byutvikling -1,0 2,2 1,2 05 Helse og omsorg -27,0 18,5-8,5 06 Kultur -4,2 0,1-4,1 07 LOS -6,3 2,6-3,7 08 Kompetanse, markedsføring og næring -0,1 3,1 3,0 10 Politisk styring -1,0 0,0-1,0 11 Samferdsel -5,0 1,7-3,3 12 Grunnskole -19,6 4,1-15,5 13 Sosiale tjenester 9,3 0,8 10,1 14 Vann og avløp 0 1,8 1,8 Sum programområde ,3 37,9-65,4

73 Hovedoversikt drift Netto driftsresultat/årsoppgjørsdisposisjoner Hovedoversikt Budsjett 2012 Økonomiplan Mill kroner Vedtatt budsjett 2012 Revidert budsjett pr Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -28,9-0,6-81,6-68,3-76,7-92,5 Årsoppgjørsdisposisjoner 28,9 0,6 81,6 68,3 76,7 92,5 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 18,7 54,4 0,0 0,0 0,0 1,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 0,0 0,4 74,5 73,3 80,0 91,4 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 12,0 9,6 8,8 - bruk av ubundne fond 0,0-20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -1,8 1,3-1,7-5,0-3,3 0,1 Årsresultat (overskudd er minus) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Disposisjonsfond prognose pr (Mill. kroner) Overskudd i driftsbudsjettet Foreslås disponert til egenfinansiering i investeringsbudsjettet Ingen forslag om bruk av /avsetning til disposisjonsfondet i perioden Anslått inngangsverdi pr tilfredsstiller de foreslått finansielle mål for Drammen kommune Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,9 Justeringer tom. 2. tertial Overskudd ,0 - Omdømmeprosjektet -1,9 - Tilbakef. virksomh. resultat 2011 (+/- 2%) -16,3 - Bystrategi 2036 (Sundland) -2,1 = Sum reserve pr. 1. tertial ,7 Forutsatte disponeringer 3. tertial Budsjettert avsetning ,7 + Forslag avsetning 2.tertialrapport ,7 - Rest avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") -6,0 - Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan ) 0,0 = Anslag disposisjonsfond pr ,1

75 Forslag til finansielle handlingsregler Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet) Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp) Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld 75

76 Forslag til disponering For 2013 viser budsjettforslaget et netto driftsresultat på 81,6 mill. kr eller om lag 2% av brutto driftsinntekter Driftsbudsjettet for 2013 er saldert med en overføring til investeringsbudsjettet på 74,3 mill. kr. Dette tilsvarer 59% av bykassens investeringsutgifter ekskl. VA i

77 Effekt av økt egenfinansiering Rådmannen foreslår økt bruk av egenfinansiering på 75 mill. kroner i året Bakgrunnen er å øke kommunens handlingsrom, og å redusere fremtidig kostnader. Følgende eksempel viser effekten av egenfinansiering

78 Forutsetninger for beregningen Investeringer som uansett ville blitt gjennomført Besparelsen går til drift ikke nye investeringer 5 prosent rente i perioden 30 års avdrag Simuleringen er en lineær simulering. Den tar ikke hensyn til svingende rentenivåer i perioden, men kunne gi en gjennomsnittsbetraktning

79 Tabellen viser akkumulerte effekter for en 20 års periode Reduserte renter og avdrag på 1072 mill. kr i perioden Renter og avdrag er kostnader er som belaster regnskapet og dermed kunne blitt brukt i produksjon I økonomiplanperioden er kostnadsreduksjonen akkumulert på om lag 60 mill. kr Simulert År vekst i lån Avdrag Renter 1 75,0 2,4 3, ,5 4,9 7, ,6 7,3 10, ,3 9,5 14, ,8 11,7 17, ,1 13,8 20, ,3 15,8 23, ,5 17,8 26, ,7 19,7 29, ,9 21,6 32, ,4 23,3 35, ,0 25,1 37, ,0 26,7 40, ,2 28,3 42, ,9 29,9 44, ,0 31,4 47, ,6 32,9 49, ,7 34,3 51, ,5 35,6 53, ,9 36,9 55,4 Sum 429,0 643,5 Total kost (renter og avdrag) 1072,5 79

80 Oppsummering egenfinansiering Egenfinansiering/reduksjon i gjeld øker handlingsrommet Rentes rente effekten påvirker betydelig tidlig besparelse gir store utslag mot slutten av perioden Den årlige besparelsen i finanskostnadene vil til slutt være større en den årlige egenfinansieringen

81 Økonomisk vurdering Driftsbudsjettet er i reell balanse effektiv drift Nødvendig investeringer: 2,4 milliarder kroner over 4 år Skolebygg Bofellesskap, omsorgsboliger og helsehus Infrastruktur Vann og avløp Alle kapitalkostnader er innarbeidet i driftsbudsjettet (økte renter/avdrag og husleieutgifter)

82 Videre behandling av økonomiplan Fremdrift: Offentliggjøring 6. november Høringsmøte 12. november Spørsmål til rådmannen 13. november kl Svar fra rådmannen legges ut i løpet av 16. november Formannskapet 20. november Bystyret 27. november

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Formannskapet 8. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester ytes til barn

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Skoler Eldreomsorgen Barnehager Futurebuilt Strømsø Fjell 2020 prosjektet Rådmannens forslag 01.11.2011 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer

2. tertialrapport 2011

2. tertialrapport 2011 2. tertialrapport 2011 Rådmannens forslag 7. oktober 2011 Drammen kommune 2. tertialrapport 2011 2. TERTIALRAPPORT 2011 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2011 2.TERTIALRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 - Årsplan og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 - Årsplan og budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 - Årsplan og budsjett 2010 Bystyrets vedtak 24.11.2009 ØKONOMIPLAN 2010-2013 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2010 Vedtatt av Drammen bystyre 24.11.2009 Dette dokumentet er et nytt opptrykk av

Detaljer

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET 17.00. Ved opprop var 49 representanter tilstede.

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET 17.00. Ved opprop var 49 representanter tilstede. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: Fra/til kl. Møtested: 25.11.2014 17:00/21.40 Bystyresalen kl 17.00 Fra saksnr.: Til saksnr.: 128/14 143/14 Ved opprop var 49 representanter tilstede. Forfall

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

Drammen bykasseregnskap 2011

Drammen bykasseregnskap 2011 Drammen bykasseregnskap 2011 DRAMMEN BYKASSE Årsberetning til regnskap 2011 Rådmannen i Drammen 13.04.2012 DRAMMEN BYKASSE ÅRSBERETNING TIL REGNSKAPET 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Driftsregnskapet

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

2 Økonomi. 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk

2 Økonomi. 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk 2 Økonomi 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk Innledning Fortsatt forventet økning i befolkningen og demografisk utvikling vil de kommende årene gi Bærum kommune økonomiske utfordringer.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2010-2013

Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Handlings- og økonomiplan 2010-2013 1 Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 1 2 Rådmannens økonomiplanforslag 5 2.1 Økonomiske prioriteringer i planperioden 5 2.2 Frie inntekter 6 2.3 Utvikling

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/14...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer