Årsmelding Bamble kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007. Bamble kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Bamble kommune 07/ / Side 1 av 114

2 07/ / Side 2 av 114

3 Innhold INNHOLD... 3 DEL 1 HOVEDTREKK Rådmannens kommentarer... 7 Rådmannen anbefaling... 9 Noen tall om Bamble kommune Økonomisk analyse Årsrapport personal, opplæring, likestilling og helse, miljø og sikkerhet DEL 2 ÅRSRAPPORT Enhet: Overordnet ledelse Enhet: Samfunnsutvikling og administrative fellestjenester Enhet: Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Enhet for : Skole og barnehage Enhet: Kultur og Oppvekst Enhet: Helse og Omsorg Felles driftsutgifter Finansiell virksomhet Investeringsregnskap DEL 3 - ÅRSREGNSKAP OG NOTER Årsregnskap Noter / / Side 3 av 114

4 07/ / Side 4 av 114

5 DEL 1 HOVEDTREKK / / Side 5 av 114

6 07/ / Side 6 av 114

7 Rådmannens kommentarer Årsmeldingen og årsregnskapet skal avspeile viktige utviklingstrekk og danne grunnlag for videre utvikling og styring av kommunen. Årsmeldingen gir ikke fullstendig oversikt over kommunens mangfoldige virksomhet, men fokuserer på de forholdene som har vært viktige i løpet av året. Bamble kommune hadde i 2007 en økning i befolkningen. Pr hadde kommunen innbyggere, dette er en økning på 48 personer, eller 0,3%. Samtidig blir kommunens befolkning eldre og behovet for kommunale tjenester endres. Det er en utfordring å klare å vri ressursbruken over til helse og omsorgstjenester. Kommunen har et vidt spekter av tjenester, og det jobbes kontinuerlig med utvikling og forbedringer. Rådmannen ønsker spesielt å trekke frem følgende forhold: Samfunnsutvikling og administrative tjenester: 2007 var et HMS-år og resulterte gledeligvis i Kommunal Landspensjonskasses Arbeidsmiljøpris for I 2007 har arbeidet med kommuneplanen vært sentral, hvor føringer for utvikling av de kommunale tjenester og arealbruk for de kommende år er behandlet. Det har vært stor interesse for de nye næringstomter på Eik. Kirkelig fellesråd fikk ekstra bevilgninger til vedlikehold og utvidelse av kirkebygget på Stathelle. Det er gjennomført et omfattende vedlikeholdsarbeid og prosjekteringen av kirkebygget er godt i gang. Skole- og barnehage: Alle som søkte om barnehageplass ved primæropptaket (1. mars) ble tildelt plass. Det vil si at Bamble hadde full barnehagedekning i henhold til regjeringens definisjon. Uksodden barnehage har vært under utbygging og innflytting i nye, fine lokaler fant sted 1. januar Ved Nustad barnehage er kjøkkenet skiftet ut, og ved Falkåsen barnehage er det bygget vognbod og uteområdet er utbedret. De fleste elever trives i skolen, men Bamble har som mange andre kommuner adferdsproblemer å håndtere. Et av tiltakene har vært å ansette miljøarbeidere som både er tilgjengelig for og følger opp elevene i skoletid og på fritid gjennom fritidsklubber. Dette har medført at arbeidsmiljøet i skolen har blitt bedre. For å møte kravet til det digitale kunnskapsløftet, er det påbegynt en betydelig oppgradering av nettverket. Til Herre og Rugtvedt skole pågår legging av fiberkabel, som erstatning for telelink, og ved alle skoler blir det interne nettverket oppgradert. Helse- og omsorg: I samarbeid med Drangedal og Kragerø er det ansatt en felles kommuneoverlege, noe som vil sikre en bedre overordnet legefunksjon. Kommunens kompetanse for å vurdere og håndtere kompliserte områder som støy og luftforurensing innenfor Miljøretta Helsevern er styrket ved samarbeidsavtale med de andre Grenlandskommuner. De økonomiske bevilgninger til den løpende drift av Helse og Omsorgsenheten er styrket betraktelig for å sikre vikarsituasjonen ved fravær. For å bedre planleggingen og oppfølgingen av bemanningssituasjonen i helse og omsorg har man startet med innføringen av datasystemet GAT. Oppvekst og kultur: I 2007 har det vært stor fokus på barn og ungdom og deres oppvekstmiljø og det er etablert et lavterskel, tverrfaglig team for å bedre tilbudet til barn, ungdom og familier som trenger hjelp. Kommunen har i dette arbeid ansatt miljøarbeidere som møter barn og ungdom både i skolesituasjonen og i fritid, blant annet på fritidsklubbene. Det er etablert nærutvalg på Herre og Rønholt, som arbeider aktivt og er pådrivere for mange tiltak i lokalmiljøet. Det har vært et nært og tett samarbeid med NAV om etablering av felles NAV kontor. Det er ansatt lokal leder og felles kontor er besluttet lagt til Stathelle. 07/ / Side 7 av 114

8 I Sentrumbygget i Langesund har en etterlengtet oppussing blitt påbegynt. Det er installert nytt ventilasjonsanlegg, entre og kafeteria/garderobe har blitt pusset opp og den videre oppusingen av kinosal er under planlegging. Det er vedtatt å investere bygge håndballhall med miniatyrskytebane på Rønholt. Teknisk og miljø: I forbindelse med ekstraordinært utbytte fra Skagerak Energi AS ble det bevilget ekstra midler til vedlikehold av veier og bygninger. Dette arbeidet er godt i gang og vil bli fullført i Fergetrafikken i Langesund har medført behov for utbedring av veien fra ferjeterminalen til Lilletorvet. Bamble kommune har bidratt til utbedringen i spleiselag med Grenland Havn og fylkeskommunen. Utbygging av drikkevannsforsyningen til nye områder i Vest Bamble går som planlagt. Flere høydebasseng og pumpestasjoner vil bli bygget og tatt i bruk. Nye ledninger er lagt til Lasse s området for å sikre vannforsyningen til nye næringsområder. I forbindelse med omlegging av vei og fortau ved Hellestvedt gård på Herre, ble det foretatt avløpssanering langa Herreelven for bedring av vannkvaliteten i elven. Det er også lagt avløpsledninger fram til Findal. I 2007 har den norske økonomien gått godt, noe som gjenspeiles i økte skatteinntekter til kommunesektoren. Rentenivået er økt og låneomkostningene er høyere enn tidligere. Samtidig er avkastningen på kommunens kapital lavere enn budsjettert. Bamble foretok ekstraordinært kapitaluttak fra Skagerak Energi i Dette har styrket kommunens likviditet ved inngangen av året betydelig. Administrasjonen har som i 2006 valgt å utsette opptak av nye lån i Til sammen er 107 mill.kroner midlertidig finansiert fra fond. Til sammen er det avsatt 25 mill.kroner til fond fra enhetenes budsjetter iht. vedtatt delegasonsreglement. Enhet for Helse og omsorg fikk tilleggsbevilgninger i 1. og 2. tertialrapport med til sammen 7,8 mill.kroner. Enheten har avluttet året med et netto driftsoverskudd på 2,2 mill.kroner, som er avsatt til fond. Regnskapet er avsluttet med et bokført overskudd på 3,0 mill. kroner. Overskuddet framkommer som et avvik mellom korrigert budsjett og regnskap. Hovedårsakene til overskuddet sett i forhold til korrigert budsjett er: Overskudd som følge av ubrukte tilleggsbevilgningposter, 2,9 mill.kroner. Underskudd som følge av manglende budsjettering av økte utgifter til andre trossamfunn, -0,8 mill.kroner. Underskudd som følge av at utgifter som var budsjettert i investeringsregnskapet er overført til driftsregnskapet, -1,5 mill.kroner. Overskudd som følge av reduserte pensjonskostnader, 1,2 mill.kroner. Underskudd som følge av reduserte inntekter fra skatt og rammetilskudd, -1,1 mill.kroner. Overskudd som følge av lavere lønnsregulering i skole enn budsjettert, 1,3 mill.kroner. Disse forholdene er nærmere beskrevet i enhetenes årsmeldinger i del 2 av årsmeldingen. 07/ / Side 8 av 114

9 Rådmannen anbefaling 1. Kommunestyret godkjenner årsregnskapet for 2007 og tar årsmeldingen til orientering. 2. Kommunestyret godkjenner disponeringer i investeringsregnskapet som vist i årsmeldingen. Utgifter i driftsregnskapet på prosjekt 6100 Ombygging og opprusting kommunale bygg og 6710 Trafikksikring Baneveien, til sammen ,- tilbakeføres driftsfondet. 3. Regnskapsmessig overskudd på kr ,18 avsettes til styrking av driftsfondet. 07/ / Side 9 av 114

10 07/ / Side 10 av 114

11 Noen tall om Bamble kommune Befolkningsutvikling Befolkningen etter kjønn og alder Fødselsoverskudd Nettoflytting inkl inn- og utvandring Folketilvekst Befolkningsstruktur 2007 % Bamble Fylket Landet Antall menn per 100 kvinner i 101,9 104,5 102,8 aldersgruppen år Andel barn og unge 0-17 år 23,8 22,2 23,4 Andel eldre 80 år og over 3,6 5,6 4,7 Andel personer med 1,5 1,8 2,3 innvandrerbakgrunn, vestlig. Andel personer med innvandrerbakgrunn, ikke-vestlig 2. 2,8 5,0 6,6 Areal: 303,8 km2, Innbyggere : Andel stemmer per parti i kommunen kommunevalget 2007 Krf 7 % H 8 % Sp 5 % V 4 % Felles 6 % Frp 36 % Ap 34 % Kommuneøkonomi 2006* Bamble Fylket Landet Frie inntekter per innb. Kroner Brutto utgifter fordelt på sektor. Prosent Administrasjon 7,9 6,3 6,9 Barnehage 8,7 7,9 9,8 Grunnskole 24,7 22,3 23,1 Pleie og omsorg 24,1 27,3 26,3 Kommunehelse 3,4 4,1 3,8 Netto driftsresultat i prosent av 10,2 8,6 5,6 driftsinntektene Netto lånegjeld per innb. Kroner Statlige rammeoverføringer som andel av 15,5 19,9 17,7 brutto driftsinntekter. Prosent Salgs- og leieinntekter i kommunen i prosent av driftsinntektene 16,0 14,4 13,4 *) Foreløpige KOSTRA-tall for 2007 offentliggjøres Arbeid/inntekt Bamble Fylket Landet Sysselsatte år (med bosted i kommunen) kvartal Prosent av befolkningen Registrerte arbeidsledige som andel av 2,7 2,9 2,6 arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt Prosent Netto innpendling til Bamble Andel uførepensjonister år Prosent 12,1 13,2 10,3 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Sysselsatte fordelt på næring Prosent Primær 2,0 2,7 3,4 Sekundær 31,9 26,1 20,5 Tertiær 65,8 70,6 75,6 Sysselsatte fordelt på sektor Prosent Offentlig forvaltning 26,3 30,9 29,4 Privat sektor og offentlige foretak 73,7 69,1 70,6 Boforhold Bamble Fylket Landet Andel bosatte i 1,1 3,0 12,8 blokk/bygård. Prosent Andel bosatte i bolig 71,9 59,6 66,9 bygd etter Prosent Andel 77,4 73,6 70,3 husholdninger som disponerer bil. Prosent Husholdningsavfall i kilo per innbygger Helse, sosial, omsorg 2006* Bamble Fylket Landet Andel barn 0-17 år med 3,7 4,6 3,8 barnevernstiltak Prosent Sosialhjelpsmottakere per 100 4,3 4,7 4,2 innb år Legeårsverk per innb. 7,3 8,9 9,0 Andel innb. 80 år og over som er 5,1 11,2 14,3 beboere på institusjon. Prosent Andel innb. 80 år og over som mottar hjemmetjenester. Prosent 37,5 34,6 37,0 Barnehager og utdanning 2006 Bamble Fylket Landet Barnehagedekning 1-2 år. Prosent 59,7 56,5 61,8 Barnehagedekning 3-5 år. Prosent 93,8 91,9 92,8 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 16,6 12,9 13,5 7. årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 16,2 15,0 15,1 10. årstrinn Andel elever i grunnskolen med 4,3 5,0 5,9 spesial undervisning. Prosent Andel av befolkningen 16 år og eldre med høyere utdanning Prosent 18,5 19,0 24,2 07/ / Side 11 av 114

12 Økonomisk analyse Formålet med den økonomiske analysen er å gi informasjon om sentrale utviklingstrekk i Bamble kommunes økonomi. Ved hjelp av nøkkeltall vises endringer i finansielle størrelser, som for eksempel likviditetsutvikling, arbeidskapital, lånegjeld m.v. Som referanseramme ved beregning av nøkkeltall er brutto driftsinntekter benyttet. Brutto driftsinntekter viser Bamble kommunes reelle finansielle handlingsramme og gir grunnlag for å vurdere økonomisk aktivitet og finansiell utvikling. Driftsregnskapet Årsregnskap sammendrag Nedenfor vises sammendrag av årsregnskapet sammenligning mot opprinnelig og revidert budsjett. Tall i 1000 kroner Tabell 1- Årsregnskap sammendrag Budsjett 1.1. Budsjett Regnskap Avvik beløp Avvik % Budsjet t 1.1. Budsjett Budsjett 1.1. Budsjet t Finansiering av tjenesteproduksjon % 0 % Tjenesteproduksjon % 3 % Finansielle forhold, utgifter % 2 % Årets resultat før endelig avsetning % 347 % Netto avsetninger % 299 % Regnskapsmessig resultat Driftsresultatet Nedenfor vises kommunens driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år. Tall i 1000 kroner Tabell 2 - Driftsresultat Budsjett 1.1. Budsjett Regnskap Avvik Regnskap i fjor Endring fra i fjor Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat (R1) Netto eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (R2) Overført til investeringsregnskapet Avsetninger Bruk avsetninger Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk (R3) Brutto driftsresultat viser hvor mye av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med etter at kostnadene knyttet til løpende drift er dekket. Brutto driftsresultat er negativt på 8,5 mill.kroner og er betydelig redusert i forhold til foregående år. Netto driftsresultat framkommer som vist når alle løpende utgifter inkl. finansutgifter er betalt, og dette indikerer kommunens finansielle handlefrihet. Netto driftsresultat er på 15,6 mill.kroner og er beydelig redusert ift forrige år. Hovedårsaken er ekstraordinert utbytte fra Skagerak energi i / / Side 12 av 114

13 Regnskapsmessig overskudd er bokført med 3,0 mill. kroner. Regnskapsmessig overskudd er resultatet etter bl.a. fondsavsetninger og overføring til investeringsregnskap på netto 12,5 mill.kroner. Regnskapsmessig resultat kan også forklares som et avvik mellom budsjett og regnskap. Hovedårsakene til overskuddet sett i forhold til budsjetter er: Overskudd som følge av ubrukte tilleggsbevilgningposter på 2,9 mill.kroner. Underskudd som følge av manglende budsjettering av økte utgifter til andre trossamfunn -0,8 mill.kroner. Underskudd som følge av at utgifter som var budsjettert i investeringsregnskapet er overført til driftsregnskapet -1,5 mill.kroner. Overskudd som følge av reduserte pensjonskostnader 1,2 mill.kroner. Underskudd som følge av reduserte inntekter fra skatt og rammetilskudd -1,1 mill.kroner. Overskudd som følge av lavere lønnsnivå på skole enn budsjettert 1,3 mill.kroner. Det er imidlertid flere avvik både på utgifts- og inntektsposter som balanserer hverandre. Utviklingen i netto driftsresultat og hvordan dette er disponert de senere årene vises nedenfor: Tabell 3 - Utvikling i netto drifsresultat Tall i 1000 kroner NETTO DRIFTSRESULTAT Anvendt slik: Utgifter i investeringsregnskapet Netto avsetninger Dekning av tidligere års underskudd Årets overskudd DRIFTSINNTEKT Netto driftsresultat i % av driftsinntekter -1,40 % 4,90 % 3,90 % 4,10 % 10,20 % 0,23 % Netto driftsresultat er betydelig lavere i 2007 enn tidligere år. Dette medfører lavere avsetninger til fond og lavere egenfinansiering av investeringer. Dette må imidlertid ses i sammenheng med de store fondsavsetningene som er foretatt tidligere år, bl.a. ekstraordinært utbytte fra Skagerak energi i I budsjettet for 2007 er disse avsetningene tatt til inntekt i drifta til finansiering av engangstiltak, som vedlikehold, tilskudd til Kirkelig fellesråd, prosjekter og utviklingstiltak i tjenestene. Finansiering av virksomheten Finansiering av tjenesteproduksjon utgjorde 706 mill.kroner og er beregnet som vist nedenfor. Tabell 4 - Finansiering av tjenesteproduksjon Avvik beløp Avvik % Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett 1.1. Budsjett Budsjett 1.1. Budsjet t Tall i 1000 kroner Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd % 0 % Øvrige inntekter Tilskudd og refusjoner 1) % -6 % Eiendomsskatt % 0 % Utbytte og eieruttak 2) % 20 % Renteinntekter og avkastning % -4 % Brukerbetaling og salgs- /leieinntekter % 0 % Driftsinntekter eks.renteinntekter og motatte avdrag % 0 % Tabellen inneholder driftsinntekter korrigert for mva-refusjon fra drift, motpost avskrivninger og interne overføringer 07/ / Side 13 av 114

14 1) Refusjon sykepenger justeres kun delvis i løpet av året. 2) Utbytte fra Klper budsjettert som utbytte, men inntektsført som redusert pensjonsutgift. I forhold til opprinnelig vedtatt budsjett er det en merinntekt på driftsinntektene på til sammen 34,9mill.kroner. I løpet av året er budsjettet regulert og driftsinntektene er -1,2 mill høyere enn justert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak inntekter utover budsjettert nivå på refusjon sykepenger og lavere avkastning på finansporteføljen som er nærmere forklart i kapitlet om finansiell virksomhet. Tilskudd og refusjoner 18 % Finansiering av virksomhetene Eiendomskatt 6 % Utbytte 5 % Figuren viser at skatteinngangen og de statlige rammeoverføringene er en kritisk faktor når det gjelder finansiering av kommunens virksomhet. I løpet av 2006 og 2007 økte skatteinngangen betydelig på landsbasis og kommunens inntekter er tilsvarende økt. Svingninger og usikkerhet i forhold til skatt og rammetilskudd som finansierer hoveddelen av virksomheten vår gjør planlegging vanskelig, og bidrar til nødvendigheten av driftsbuffere i handlingsprogrammet. Renter og avkastning 3 % Brukerbetaling 15 % Skatt og rammetilskudd 53 % 17 % 16 % 16 % Skatteinntekter, inkl. eiendomskatt, og rammetilskudd utgjør i alt 59 % av samlet finansiering. Tilskudd, refusjoner, brukerbetaling, salgs- og leieinntekter utgjør til sammen 34 %. Avkastning og utbytte utgjør 7 %. Figuren viser utviklingen i fordelingen av driftsinntektene eks. finansinntekter. Andelen skatt, rammetilskuddet har økt ift. de to foregående år, mens refusjoner og generelle tilskudd er redusert. Brukerbetalinger og eiendomskatt har holdt en rimelig stabil andel de siste årene. Utvikling i brutto driftsinntekter 22 % 20 % 20 % % 57 % 55 % 7 % 7 % 6 % Brukerbetaling, salgsog leieinntekter Refusjoner og generelle Skatt og rammetilskudd statstilskudd Utgifter i driftsregnskapet Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgifter for enhetene korrigert for momsrefusjon, interne overføringer og avskrivninger. E-skatt Tabell 5 - Tjenesteproduksjon Avvik beløp Avvik % Tall i 1000 kroner Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett 1.1. Budsjett Budsjett 1.1. Budsjett Overordnet ledelse % 13 % Samfunnsutvikling og Administrative fellestjeneste % 2 % Tekniske tjenester og Eiendomsforvaltning % -2 % Skole og Barnehage % 3 % 07/ / Side 14 av 114

15 Kultur og Oppvekst % 3 % Helse og Omsorg % 2 % Sum enhetene % 2 % Felles driftsutgifter 1) % 183 % Sum tjenesteproduksjon % 3 % Utgiftene til tjenesteproduksjonen er samlet 20,1 mill.kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Årsaken til dette er i hovedsak økte lønnutgifter til sykevikarer og Fordeling av enhetenes tjenesteproduksjon lønnsrefusjon som ikke er Overordnet budsjettert ved inngangen til ledelse Samfunnsutv.og året. 2 % Adm.f ellestj. Helse og Omsorg I forhold til revidert budsjett 10 % 24 % er utgiftene samlet 21,8 mill lavere, og for enhetene 11,1 Tekniske og mill lavere enn budsjettert. Eiendom Dette medfører at enhetene 22 % har reellle driftsmessige overskudd i 2007, noe som gjenspeiles i fondsavsetninger. For felles driftsutgifter er det i hovedsak endret bokføring av overskuddet fra Klp som gjør utslag i oppsettet. Kultur og Oppvekst 15 % Skole og Barnehage 27 % Samlet sett har enhetenes netto driftsresultater før avsetninger til fond vært svært gode, figuren vises enhetenes regnskapsmessige resultater og netto fondsavsetninger. Utvikling i brutto driftsutgifter (eks interne overføringer) 51 % 51 % 49 % % 6 % 6 % 4 % 4 % 3 % 14 % 13 % 15 % 16 % 11 % 11 % 13 % 17 % 12 % Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår Kjøp som i kommunal erstatter egenproduksjon kommunal egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Alle enhetene har regnskapsmessig overskudd på løpende drift. Enhet for Samfunnsutvikling og Administrative fellestjeneste har et bokført underskudd på 1,3 mill.kroner som skyldes underbudsjettering av tilskudd til kirkelig fellesråd og andre trossamfunn. Enhet for tekniske tjenester har et bokført underskudd på 1,5 mill.kroner som skyldes at vedtatte investeringsprosjekter er omdefinert til drift. Enhetene har iht. gjeldende delegasjonsreglement avsatt sine overskudd til fond. Dette styrker enhetenes økonomiske handlefrihet i budsjettet for / / Side 15 av 114

16 Brutto driftsutgifter til tjenesteproduksjon, korrigert for momsrefusjon, interne overføringer og avskrivninger, beløper seg i 2007 på alt til 639 mill. kroner. Lønn inkl. sosiale utgifter utgjør i % utgiftene. Utgiftstypene i regnskapet fordeler seg slik (mill. kroner): Sosiale utgifter 13 % Kjøp som inngår i kommunal prod. 17 % Fordeling brutto driftsutgifter (eks avskrivninger, mva og fordelte utgifter) Kjøp som erstatter egen prod. 6 % Overføringer 13 % Lønnsutgifter 51 % Eksterne finansutgifter Tabell 6 - Finansielle forhold Avvik beløp Avvik % Tall i 1000 kroner Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett 1.1. Budsjett Budsjett 1.1. Budsjett Renteinntekter, utbytte og eieruttak (47 279) (58 874) (51 379) (7 495) -9 % 13 % Mottatte avdrag på lån (363) (438) (272) (91) (166) 25 % 38 % Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter % 2 % Avdragsutgifter (250) % 2 % Utlån (16) (16) -2 % -2 % Netto eksterne finansieringstransaksjoner (6 072) (6 526) 94 % 107 % Tabellen viser samlede eksterne finansielle transaksjoner i driftsregnskapet. Totalt er det en netto merkostnad på 6,5 mill kroner på eksterne finansutgifter i forhold til budsjettet. Dette skyldes i hovedsak omklasifisering av utbytte fra klp på 6,8 mill.kroner. For øvrig vises det til kommentarer i kapitlet om finansiell virksomhet. 07/ / Side 16 av 114

17 Tabell 7 - Utvikling i renter og avdrag i % av driftsinntektene Tall i 1000 kroner Rente- og avdragsutgifter Rente- og avdragskompensasjon fra staten Kalkulatoriske renter og avdrag VAR Netto rente- og avdragsutgifter Sum driftsinntekter Rente- og avdragsutgifter i % av 7,5 % 8,2 % 6,8 % 6,9 % 7,7 % driftsinntektene Netto rente- og avdragsutgifter i % av driftsinntekter. 4,1 % 4,9 % 3,6 % 3,8 % 4,0 % Finansutgiftenes belastning på driftsinntektene er på 4,0 % og litt høyere enn i Dette må ses i sammenheng med høyere avdrag enn tidligere år og et høyere rentenivå. En del av lånene som er tatt opp, kompenseres delvis gjennom rente- og avdragskompensasjon fra staten og gjennom gebyrinntekter. Netto rente- og avdragsutgifter er korrigert for disse inntektene og viser reell belastning på driften. Investeringsregnskap Regnskapet for 2007 viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 78,8 mill. kroner. I forhold til foregående år har aktiviteten i forhold til nyinvesteringer i utstyr, bygg og anlegg i 2007 hatt vært noe høyere. Tabell 8 - Investeringsregnskap Tall i 1000 kroner Regnskap i år Regnskap i fjor Endring fra i fjor Investeringer i anleggsmidler Utlån, forskutteringer og avdrag på lån Avsetninger SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Bruk av lånemidler Eksterne inntekter, salg,tilskudd mv Driftsmidler og fond SUM FINANSIERING Resultat Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene. Bevilgningene til enkeltprosjekter i investeringsbudsjettet overføres fra det ene året til det andre og merforbruk i 2007 finansieres av tidligere års bevilgninger. Samlet finansiering av investeringsregnskapet er i alt 74,5 mill. kroner. Det er ikke tatt opp nye lån i 2006 eller i Kommunen hadde ingen ubrukte lånemidler ved inngangen av 2006, og balansen viste negativ saldo på ubrukte lånemidler, dette er rettet opp i 2007, og regnskapet viser negativ bruk av lån på 59,4 mill.kroner.. I årsmeldingen for 2006 ble det prinsipielt vedtatt bruk av fondsavsetninger som midlertidig finansieringskilde når likviditetsituasjonen tilsier at lån ikke tas opp. Følgende er iført midlertidig som bruk av fond: Lånt til investeringer Lånt til investeringer Sum midlertidig finansiert av fond For øvrig vises det til eget kapittel om investeringsregnskapet 07/ / Side 17 av 114

18 Balanseregnskapet Nedenfor vises utviklingen i 2007 i hovedgrupperingene i balansen. Tabell 9 - Balanseregnskap Tall i 1000 kroner Endring fra i fjor Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Likviditet For å dekke opp for svingningene i inn- og utbetalinger i løpet av året er det nødvendig å ha en likviditetsreserve. Kommunens langsiktige likviditetsreserve betegnes som arbeidskapital, og denne sier noe om hva kommunen kan skaffe til veie av likvide midler i løpet av en viss tid. Arbeidskapital framkommer i balanseregnskapet som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen har endret seg slik: Tabell 10 - Finansieringsanalyse Tall i 1000 kroner Anskaffelse av midler Inntekter driftsregnskapet Inntekter investeringsregnskapet Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsregnskapet Utgifter investeringsregnskapet Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-) Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskap Arbeidskapital Endring omløpsmidler Endring kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital balansen En del av omløpsmidlene er imidlertid øremerket eller på annen måte bundet opp av lover og regler, og kan dermed ikke fritt disponeres av kommunen. Dette gjelder for eksempel ubrukte lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler trekkes derfor fra ved beregning av arbeidskapitalens størrelse. 07/ / Side 18 av 114

19 Den frie delen av arbeidskapitalen, arbeidskapitalens driftsdel, beregnes som vist i tabellen. Tabell 11 - Arbeidskapitalens driftsdel Tall i 1000 kroner Endring Omløpsmidler Sum fond Disposisjonsfond Ubrukte lånemidler Ikke disponert netto driftsresultat Kortsiktig gjeld Arbeidskapitalens driftsdel Driftsinntekt Arbeidskapitalends driftsdel i % av driftsinntektene 3,9 % 17,7 % 18,5 % 0,8 % Disposisjonsfondene ligger som en del av arbeidskapitalens driftsdel. Dette innebærer at finansbufferen, deler av finanskapitalen og driftsfondet inngår i arbeidskapitalens driftsdel som en del av kommunens beregnede likviditet. Disse midlene er likviditetsmessig tilgjengelige selv om de er plassert selv om disse er plassert. Avsetning for å opprettholde realverdien i finanskapitalen og overskuddet, bidrar positivt til utviklingen i arbeidskapitalens driftsdel. Fondsmidler Fondsmidlene inngår i egenkapitalen og utgjør ved årsskifte 332 mill. kroner. Den store reduksjonen i ubundne investeringsfond skyldes midlertidig finansiering av investeringer i påvente av låneopptak, til sammen 107 mill.kroner. Den reelle fondsøkingen er samlet på 18 mill.kroner. Tabell 12 - Fond Tall i 1000 kroner Endring Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fondsmidler Nedenfor vises kommunens disposisjonsfond i 2007 fordelt pr. enhet. Tabell 13 - Disposisjonsfond pr enhet Tall i 1000 kroner Saldo Bevegelse Saldo Overordnet ledelse Samfunnsutvikling og Administrative fellestjeneste Tekniske tjenester og Eiendomsforvaltning Skole og Barnehage Kultur og Oppvekst Helse og Omsorg Felles Sum Enhetene har søkt om avsetninger til disposisjonsfond i 2007, samt videreføring av disposisjonsfond fra 2006 og tidligere. Disse søknadene er iht. gjeldende delegasjonsreglement gjennomgått i ledergruppa. Enhetene har i sine årsmeldinger kommentert de største fondsavsetningene, og en detaljert oversikt ligger i Note 6. Som en følge av ny organisasjon i 2006 har driftsfondene fått nye nummerserier og er i enkelte tilfeller er eldre fond flyttet mellom enheter. 07/ / Side 19 av 114

20 Kommunens driftsfond er ved utgangen av året på 5,2 mill kroner. Driftsfondet er kommunens generelle driftsbufferfond og brukes til tilleggsbevilgninger i løpet av året. Utviklingen i fondet har i 2007 vært som følger: Driftsfondet 2007 Tall i 1000 kroner Beløp IB Budsjettert bruk OB overskudd F-SAK 57/07 Aktivitetsrom Herresenteret -820 Driftsrapport 1.tertial Driftsrapport 2.tertial K-SAK 63/07Holdingselskap Skagerak energi -100 K- 58/07 Styrking overformynderiet -150 K-21/07 Eiendomskatt, systemendring -50 K-SAK 25/07 Tilleggsbevilgning skole Korr.OB2006-Kst.vedtak Nustad gård UB Budsjettert bruk OB Disponibelt Driftsfondet er korrigert med 2 mill.kroner ift. beregningene i budsjettet for Grunnen er at 2 mill. bevilget til utbyggingen av Nustad gård ikke var trukket ut av fondet. Driftsfondet bør ha ca 15 mill.kroner disponibelt ved inngangen av året for å kunne dekke opp svingninger i inntekter og utgifter i løpet av året. Rådmannen anbefaler derfor at overskuddet for 2007 avsettes til styrking av fondet. Lånegjeldsutvikling Tabell 14 - Lånegjeldsutvikling Tall i 1000 kroner Tot.lånegjeld (inkl.form.lån) Driftsinntekter Tot.innbyggere Lånegjeld i % av driftsinntekter 74 % 67 % 62 % Lånegjeld pr. innbygger Ikke opptatte lån Vedtatt lånegjeld Lånegjeld i % av driftsinntekter 92 % 88 % 89 % Lånegjeld pr. innbygger I 2007 er det kun tatt opp et formidlingslån på til sammen 15 mill. kroner, men ingen nye lån til finansiering av investeringer. Budsjetterte, ikke gjennomførte låneopptak utgjør 183 mill. kroner. Dette er årsaken til den positive gjeldsutviklingen fra 2005 til Hvis vi også regner inn vedtatte, ikke opptatte lån, er gjelden økt, også i forhold til driftsinntektene. 07/ / Side 20 av 114

21 Oppsummering og konklusjon Grafen viser utviklingen i økonomiske nøkkeltall sett i forhold til brutto driftsutgifter. Økonomiske nøkkeltall i % av brutto driftsinntekter 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % R 2003 R 2004 R 2005 R 2006 R 2007 Netto driftsresultat 4,9 % 3,9 % 4,1 % 10,2 % 0,2 % Arbeidskapitalens driftsdel 4,0 % 4,7 % 3,9 % 17,7 % 18,5 % Renter og avdrag 7,5 % 8,2 % 6,8 % 6,9 % 7,7 % Langsiktig gjeld 88,1 % 83,6 % 74,4 % 66,8 % 89,4 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Sett i forhold til driftsinntektenes størrelse, er netto driftsresultatet kun på 0,2%. Mye av årsaken er bruk av fondsmidler avsatt fra Skagerakmidlene i Arbeidskapitalen er fortsatt på 18% mot tilsvarende 4% foregående år. Årsaken til denne uvanlig gode situasjonen er eieruttaket og utbyttet fra Skagerak i 2006 hvor midlene ved utgangen av året er plassert i fond. Finansutgiftenes belastning på driftsutgiftene er litt over nivået i Bamble kommunes finansielle handlefrihet er tilfredsstillende, også når resultatet korrigeres for engangsbevilgninger i Enhetene har vist evne til å styre tjenestene innenfor de korrigerte driftsrammene, og har frigjort ressurser som er avsatt til fond. For 2008 og fremover innebærer dette at handlingsrommet i enhetene er forbedret. Imidlertid har en økning i rentenivået og store ikke opptatte lån øke kapitalutgiftene fremover. 07/ / Side 21 av 114

22 07/ / Side 22 av 114

23 Årsrapport personal, opplæring, likestilling og helse, miljø og sikkerhet 2007 Rapporten har følgende overskrifter: I. Antall stillingshjemler og ansatte II. Likestilling III. Lærlinger IV. Målsettinger inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) V. Opplæring / Halen Gård VI. Samarbeidsutvalg VII. HMS / Skadestatistikk VIII. Andre forhold IX. Utviklingstrekk I. Antall stillingshjemler og ansatte Hjemler 814,9 807,6 818,4 814,2 806,1 817 Fast ansatte Endring fast ansatte fra 2006 til 2007: Antall fast ansatte Slutta 54 Nytilsatte 79 Antall fast ansatte Turnover i 2007 var 5,7%. Tall for 2006 var 4,6%, ,6%, ,9% Bamble kommune har deltatt i 3 jobbmesser dette året - på Klosterøya, på Chatau Neuf og på jobbmesse for innvandrere i Porsgrunn. Vi utlyste 100 stillinger og mottok 1215 søknader. Tallet for 2006 var 97 utlyste stillinger og 1031 søknader. Foreløpig har vi brukbart antall søkere til ledige stillinger. Ved årsskiftet har vi i hovedsak rekrutteringsproblemer av sykepleiere og ingeniører. 07/ / Side 23 av 114

24 I perioden til har antall stillingshjemler hatt en netto økning med 11: Stillingshjemler Reduksjon i Økning i Stillingshjemler De fleste nyopprettede stillingene gjelder åpning av ny avdeling Grasmyr barnehage, vikarbankprosjektet ved Vest-Bamble aldershjem er gjort faste, og styrking av miljøarbeidertjenesten samt utvidelse av kulturskolen. Fordeling av stillingshjemler på de ulike enhetene: Politisk/ rådmannen Helse og 1 % omsorg 32 % Kultur og oppvekst 11 % Samfunns utvikling 9 % Tekniske tjenester 12 % Skole og barnehage 35 % Politisk/rådmannen Samfunnsutvikling Tekniske tjenester Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg II. Likestilling Kommuneloven 48, punkt 5: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 1. Faktisk tilstand på likestillingsområdet: % 20% 19% 17% % 80% 81% 83% Menn Kvinner / / Side 24 av 114

25 83% av de ansatte er kvinner og 17% er menn. Kvinneandelen øker fremdeles. Heltid/Deltid. Ved utgangen av 2007 arbeidet 51% av de ansatte heltid og 49% deltid. Det har vært en økning på 8,5% av antall heltidsstillinger fra 47% i 2006 til 51% i Dette er et bra resultat fra prosjektet Uønsket deltid. Deltid; 49 % Heltid; 51 % 95% av de deltidansatte er kvinner. Ca 50 personer arbeider deltid som følge av gradert uførepensjon eller gradert AFP. Ledelse, antall kvinner i ledergruppa og på virksomhetsledernivå. I kommunen har vi 39 ledere på ulike nivå og 24 av disse er kvinner, dvs. en kvinneandel på 61,5%. Kvinneandelen i ledende stillinger i 2006 var 58,5% - dvs. en økning på 7%. 1. Iverksatte tiltak: Bamble kommunes handlingsplan for likestilling ble revidert høsten 2005, og iverksatt fra Uønsket deltid: Med bakgrunn i den store andelen kvinner i deltidsstillinger, er tiltak mot uønsket deltid et viktig fokusområde i kommunen. Administrasjonsutvalget vedtok i 2005 forenklede retningslinjer for utvidelse av deltidsstillinger og opprettelse av en sentral database med oversikt over ansatte som ønsker større stillinger. Databasen har nå vært i bruk i 2 år. 150 ansatte er registrert i databasen pr Differansen mellom faktisk og ønsket stillingsbrøk på de registrerte er til sammen 49,6 årsverk. I løpet av 2007 har 25 ansatte fått sin ønskede stillingsstørrelse og er ute av databasen (tilsvarende tall for 2006 er 20 personer). I tillegg har 20 personer fått økt sin stilling (+ 22 i 2006) men har fortsatt uønsket deltid. Dessuten vet vi at flere ansatte som ikke har registrert seg i databasen også har fått økt sine stillinger. I løpet av 2007 har ca. 35 ansatte i databasen fått tilbud om økte stillinger som de har takket nei til. Årsaker kan være ønske om å jobbe på spesielle arbeidssteder og ikke jobbe flere helger. Vi ser at de fleste fortsatt ønsker å utvide stillingen på eget arbeidssted, og dette begrenser muligheten for å oppnå større stilling. Oppsummert har mer enn 80 ansatte fått utvidelse eller tilbud om utvidelse av sin stilling i 2007, og dette er en betydelig del av de 150 som er registrert i databasen. Dette viser tydelig at kommunen jobber seriøst med deltidsproblematikken. 07/ / Side 25 av 114

26 Bamble sykehjem planlegger oppstart av prosjekt med fleksibel arbeidstid med 14 ansatte i ansatte får dermed oppfylt sine ønsker om økt stilling. 5 ansatte har takket nei til å delta i prosjektet. Høsten 2007 ble det utlyst 3 fulle stillinger i enhet for helse og omsorg. Bakgrunnen for disse rekrutteringsstillingene var å gi flere unge fagarbeidere mulighet til full stilling innenfor helse og omsorg, der andelen av uønsket deltid er størst. Det var imidlertid bare 9 søkere til disse stillingene, og dette sett i sammenheng med at flere takker nei til tilbud om økt stilling, reiser spørsmålet om den uønskede deltiden er så stor som databasen tilsier. 75 av de 150 registrerte sier at de ønsker 100 % stilling. Lederstillinger: 2 kvinner og 3 menn tar for tiden utdanning innen ledelse finansiert av kommunen. Dette er et tiltak for nåværende ledere og for å stimulere mulige fremtidige ledere i organisasjonen. Fleksibel arbeidstid: Det treårige vikarprosjektet på Vest-Bamble aldershjem har vært så vellykket at det er gjort fast fra ansatte er omfattet av ordningen og har fått økt sine stillinger fast. 2. Planlagte tiltak: Fokusområdene i handlingsplan for likestilling vil være grunnlaget for likestillingsarbeidet i 2008, og deltidsproblematikken er en viktig del av dette. Utvikling av løsninger innenfor turnus, fleksibel arbeidstid og vikarordninger er viktige faktorer i arbeidet. Bamble sykehjem planlegger oppstart av fleksibel arbeidstid i Erfaringene fra Vest-Bamble aldershjem danner et viktig grunnlag for arbeidet med å finne løsninger som kan fungere på sykehjemmet. Fokusområder Mål Tiltak Uønsket deltid Bamble kommune skal arbeide aktivt for at alle fast ansatte som ønsker full stilling, skal få tilbud om det. Kartlegging av uønsket deltid Uønsket deltid som tema i utviklingssamtaler. Lønn Rekruttering av menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker. Arbeidsmiljøforhold i kvinnedominerte yrker Bamble kommune skal arbeide aktivt for å oppnå likelønn. Bamble kommune skal gjennom ansettelser og tilrettelegging av arbeidet arbeide for å rekruttere menn til kvinnedominerte yrker og kvinner til mannsdominerte yrker. Bamble kommune skal være en IA-bedrift som arbeider systematisk for å hindre sykefravær og utstøting innenfor alle yrkesgrupper, med spesiell fokus på Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger Kvalifiserte søkere av det under-representerte kjønn innkalles til intervju ved ansettelser. Bamble kommune har kontaktperson og deltar i nettverk for menn i barnehage. Oppfølging av sykemeldte (leders ansvar) Arbeide for gode og 07/ / Side 26 av 114

27 yrkesgruppene der fraværet er størst. fleksible arbeidstidsordninger. Kompetanseutvikling og karrieremuligheter Bamble kommune skal gi kvinner og menn likeverdige muligheter for utvikling og avansement. Bamble kommune skal arbeide aktivt for å gi ansatte og ledere mulighet for kompetanseutvikling innenfor aktuelle fagområder. Utviklingssamtaler Lederutdanning Videreutdanning Legge til rette for at ansatte uten fagbrev får mulighet til å ta det. Arbeidsmiljøforhold i kvinnedominerte yrker: Enhet for helse og omsorg kjørte kurset Flink med folk i flere virksomheter i 2006, men planlagte kurs i 2007 måtte utgå grunnet stram økonomi i enheten. Personal- og organisasjonsutvikling har i samarbeid med helse og omsorg søkt og fått tilsagn om kr ,- fra NAV Telemark til å kjøre 2 kurs i løpet av 1. kvartal Virksomheter som blir prioritert er Vest-Bamble og Herre soner. Fokuset for kurset er medarbeiderskap, og noe av hensikten er at ansatte selv tar med seg det de har lært tilbake til arbeidsplassen og jobber med konkrete prosjekter i etterkant. III. Lærlinger Antall lærlinger ved utgangen av året er 20. Av disse er 6 personer på attføring, helt eller delvis finansiert av NAV. 2 lærlinger har slutta i løpet av året på grunn av feilvalg. 8 fagprøver er avlagt i 2007 og resultatene er meget gode. 4 av disse fikk karakteren bestått meget godt. To av lærlingene startet opp i september i det nye helsearbeiderfaget. Dette vil gi oss verdifull erfaring fram mot inntaket i 2008 når de ordinære lærlingene i det nye faget kommer. Bamble kommune har sammen med Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark, Porsgrunn kommune og Skien kommune deltatt i Aksjon helsefagarbeider. Dette er et nasjonalt prosjekt som skal bidra til flere læreplasser og rekruttering til helsearbeiderfaget. To patruljer har besøkt alle 10.klasser i kommunene, og i tillegg har de også besøkt Seljord, Siljan, Notodden, Kragerø og Drangedal. Bamble kommune har hatt en representant fra hjemmetjenesten i patruljen. Tilbakemeldinger fra skolene som har vært besøkt er gode, og patruljene har gjort en flott jobb ved å være ambassadører for faget og kommunene. Patruljene har vært omtalt i lokalavisene og intervjuet på TV Telemark. Dersom vi skal sikre rekruttering av fagarbeidere til helse og omsorg i framtida, må vi satse bevisst på læreplasser og omdømmebygging. Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark har hatt fokus på helsearbeiderfaget i 2007, og vil fortsette satsingen på det nye faget framover. Hvilken effekt rekrutteringspatruljen har på søkertallet vil vi se i løpet av våren Kommunen hadde besøk av Fagforbundets lærlingpatrulje i oktober, og vi fikk god tilbakemelding på kommunens praksis. De oppfordrer til økt inntak av lærlinger med fokus på helsefagarbeideren i Studenter/elever: Bamble kommune har partnerskapsavtale med Høyskolen i Telemark om utplassering av sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og lærerstudenter. Dette gjelder også førskolelærerstudenter og helsesøsterutdanning. Til sammen har vi tatt imot ca. 50 studenter i / / Side 27 av 114

28 Kommunen har også partnerskapsavtale med Croftholmen og Skogmo vgs., og har hvert år et stort antall elever i praksis, spesielt innenfor helsefagene. IV. Målsettinger inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) Sykefraværs% 10 11,1 8,9 8,5 9,98 10,1 Bamble kommune har målsettinger innen alle de tre delmålene i IA-avtalen. Delmål 1 sykefravær. Partene i arbeidslivet har forlenget intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv til 2009 dvs. målsetting om å skape en arbeidsplass for alle som kan og vil arbeide. Fokuset på landsbasis ble endret til legemeldt fravær, og Bamble kommune hadde som målsetting i 2007 et legemeldt fravær på 7,5%. Tallene for 2007 er slik: Totalt sykefravær 10,1 % Legemeldt sykefravær 8,9 % Målsettingen for 2007 har vist seg å være for ambisiøs. Etter en periode med redusert sykefravær, er sykefraværet nå tilbake på 2002-nivå. Oversikt over antall langtidssykemeldte (over 4 uker): ansatte (uavklart fra 2006) Nye langtidssykemeldte 191 Friskmeldte ansatte + 24 ansatte fra før 2006 som er uavklart Attføringsutvalget har hatt 11 saker til behandling i / / Side 28 av 114

29 Oversikt uførepensjon/attføring: Uførepensjon 100% - Folketrygden Uførepensjon gradert - Folketrygden Bedriftsintern attføring Ekstern attføring Attføringspensjon/uførepensjon KLP Attføringspensjon/uførepensjon SPK Generelt er kunnskapen og oppfølgingen av sykemeldte på personnivå god i kommunen. Vi tror imidlertid vi har mer å hente på forbyggende tiltak i arbeidsmiljøet. Alle virksomheter har i år utarbeidet egne målsettinger for et inkluderende arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø. Dette skal følges opp i personalmøter. Vi tror at fokuset på et godt arbeidsmiljø og nærværsfaktorer vil bidra til reduksjon av sykefraværet i Bamble kommune. I samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og NAV trygd har vi evaluert det arbeidet som gjøres på dette området. Tilbakemeldingen er at det gjøres en bra jobb med god oversikt og kjennskap til enkeltpersoner og avdelinger. Bedriftshelsen bekrefter at lederne er sikrere og setter i gang med tiltak/oppfølging på et tidligere tidspunkt. Dette kan være et resultat av lederopplæringen som er holdt i samarbeids med NAV og Bedriftshelsen. Følgende tiltak er gjennomført i 2007: På individnivå: Fokusert på lederansvaret ved oppfølging Revidert rutiner for oppfølging av sykemeldte Innført aktivitetsplikt for sykemeldte innen 8 uker På systemnivå: Overgang fra helsekontroller til arbeidsmiljøkartlegginger fra Implementert revidert HMS-system Hver virksomhet har egne IA-mål og mål for bedre arbeidsmiljø Lederopplæring med fokus kommunikasjon/vanskelige samtaler Gitt tilbud om opplæring hvordan implementere våre verdier IA-dag for alle ledere i oktober Kurs for ledere oppfølging av sykemeldte Bedre samarbeidet med alle aktørene i IA-avtalen Ulike friskvernstiltak Tiltaket med trening delvis i arbeidstid ble endret noe fra høsten-07. Treningen er nå lagt opp som et kurs over 3 mnd. med 23 deltakere startavgift kr. 300,- Deltakerne ble foreslått av ledere ved 3 avdelinger, og det ble gjort avtale om grønn resept i perioden. Det har hatt positiv virkning på fremmøte at treningen er avdelingsvis. Av de 23 deltakerne som startet opp i høst var 8 personer helt sykemeldt, 13 personer friske og 2 personer sluttet etter kort tid. Status er det samme ved kursets slutt, 8 personer er fremdeles sykemeldt. 3 måneder er muligens for kort tid til å se en helsemessig gevinst, og det er uklart om de 13 som ikke er sykemeldt også ville vært det uten trening. 07/ / Side 29 av 114

30 Etter søknad har vi mottatt kr ,- fra KLP til friskvernstiltak for ansatte i Bamble kommune til oppussing av trimrom på rådhuset. Tilbud om bading i Badeparken har i 2007 hatt 139 besøk av 55 personer. Dette tiltaket når flest ansatte. Delmål 2: Bamble kommune skal foreta en reell vurdering av alle henvendelser fra våre samarbeidspartnere ved å Foreta utprøving av restarbeidsevne Bruk av lærekontrakt med full opplæring i bedrift Bamble kommune har hatt flere personer til utprøving av arbeidsevne på ulike fagområder i løpet av Dette er både personer på attføring og personer som har vedtak om uføretrygd, men som ønsker å prøve ut en eventuell restarbeidsevne. Virksomhetene viser stor vilje til å ta inn eksterne på denne måten, og tilbakemeldingen fra NAV er at dette er nyttig for å hindre utstøting og fremme inkludering i arbeidslivet. Når det gjelder egne ansatte har vi ca. 50 personer med delvis uførepensjon eller AFP. Bamble kommune arbeider aktivt med å tilrettelegge arbeidsoppgaver både for egne ansatte og eksterne som har behov for avklaringer innenfor et av kommunens arbeidsområder. Eksterne personer på attføring/utplassering gjennom NAV: 23 Delmål 3: Gjennomsnittlig pensjoneringsalder skal være 61 år. I 2007 var gjennomsnittlig pensjonsalder i Bamble kommune 62 år. Dette inkluderer de som har gått av med uførepensjon, AFP eller alderspensjon og som er over 50 år Antall inn i 2007 Avgang 2007 Alderspensjon over 67 år (1 ufør) 2 (33%) AFP- 62-t.o.m. 64 år (4 ufør) 15 (30%) AFP 65-66år (1 ufør) 1 (14%) Delvis AFP 62-t.o.m. 64 år (9%) Følgende tiltak er gjennomført i 2007: Fokus på holdninger i samtaler med ledere Bedre informasjon om og gjennomføring av seniorpolitiske tiltak Kurs for ansatte over 60 år i egen regi Vi har bedre resultat enn forventet når det gjelder gjennomsnittlig pensjoneringsalder. Siden vårt sykefravær er størst i gruppen mellom 60 til 69 år understreker dette at målsettingen i IA-avtalen kan være i konflikt med hverandre. Tilretteleggingstilskudd: Bamble kommune har i 2007 mottatt kr ,- i tilretteleggingstilskudd fra NAV. Vi opplever et godt samarbeid med NAV og bruk av tilretteleggingstilskudd er økende. 07/ / Side 30 av 114

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014. Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014. 20.03.2015 Side 1 av 190

Bamble kommune Årsmelding 2014 ÅRSMELDING 2014. Bamble kommunes 50-årsjubileum i 2014. 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Bamble kommunes 50-årsjubileum i 20.03.2015 Side 1 av 190 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 RÅDMANNENS TILRÅDNING...

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer