Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune"

Transkript

1 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Terje Blindheim BioFokus-notat

2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Felix Arkitekter AS kartlagt naturverdier innenfor planområde for boligutbygging på Biterud i Asker kommune, Akershus. Vi har vurdert naturverdier i henhold til DN håndbok 13, og vurdert omfang og konsekvenser av planlagte tiltak knyttet til boliger og infrastruktur. Det er avgrenset 6 naturtypelokaliteter og 2 hensynsområder. Fem naturtypelokaliteter er vurdert som viktige (B verdi) og en som lokalt viktig (C verdi). For den enkelte lokalitet vurderes konsekvensen av tiltak å spenne fra liten til stor negativ konsekvens. Ved å følge forslag til avbøtende tiltak og råd om skjøtsel vil konsekvensene av utbyggingen bli forholdsvis liten. BioFokus-notat Tittel Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Forfattere Terje Blindheim Dato 24. januar 2014 Antall sider 21 + vedlegg Refereres som Blindheim, T Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune. BioFokus-notat Stiftelsen BioFokus. Oslo Nøkkelord Akershus Asker Biterud Boligutbygging Konsekvensvurdering Naturtyper Rødlistearter Regulering Myr Våtmark Forsidebilde Eikekolle nordøst i planområde Foto: Terje Blindheim Publisering BioFokus-notat serie som er tilgjengelig via BioFokus sine hjemmesider Oppdragsgiver Felix Arkitekter AS Tilgjengelighet Dokumentet er offentlig tilgjengelig. Andre BioFokus rapporter og notater kan søkes frem her: BioFokus: Gaustadallèen 21, 0349 OSLO E-post: Web: ISSN: ISBN:

3 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Innholdsfortegnelse Bakgrunn 4 Eksisterende naturdata 5 Metode 6 Naturmangfoldloven 6 Datainnsamling og feltarbeid 7 Konsekvensvurderinger 7 Begrensninger i undersøkelsen/usikkerhet 9 Resultater 9 Generelt 10 Fremmede arter 11 Rødlistearter 11 Omfang og konsekvens 11 Omfang av planlagte tiltak 11 Konsekvenser av planlagte tiltak 11 Samlet vurdering 16 Indirekte konsekvenser 17 Forvaltning av natur i boområdet 17 Oppsummering/konklusjon 19 Litteratur 20 Vedlegg: Naturtypebeskrivelser 20 BioFokus-notat , side 3

4 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Bakgrunn BioFokus ble kontaktet av Felix Arkitekter v/ Eva Sjue 15. oktober 2013 med ønske om kartlegging av biologiske verdier innenfor et avgrenset planområde for boligutbygging ved Biterud i Asker kommune, Akershus (Figur 1). Da en slik utbygging kan influere også på tilliggende arealer har BioFokus vurdert et areal som er noe større enn planområdet som er avgrenset til de fire aktuelle eiendommene. Figur 4 viser avgrensningen som BioFokus har brukt i forbindelse med feltarbeidet som ble utført 17. oktober Arealet for undersøkelsesområdet er 21,7 dekar. Bakgrunnsinformasjon om planstatus og forslag til bebyggelse fra Felix Arkitekter er gitt i tekstboks under og situasjonsplan med forslag til bebyggelse er vist i Figur 2. Et møte mellom BioFokus, Felix arkitekter og utbygger ble avhold 23. januar Rapporten ble her gjennomgått og ulike løsninger på noen av problemstillingene diskutert. Rapporten ble noe oppdatert etter møtet for å bedre beskrive enkelte detaljer ved prosjektet. I kommuneplanen er området satt av til bolig med feltbetegnelsen J4. Planområdet er omfattet av reguleringsplan for Biterud datert , sist revidert Planområdet omfatter følgende eiendommer med gjeldende reguleringsformål: Gnr./bnr.: 1/460: Felles grøntareal og konsentrert småhusbebyggelse med vegetasjonssone Gnr./bnr.: 1/465: Kjørevei Gnr./bnr.: 1/476: Felles avkjørsel Deler av Gnr./bnr.: 1/13: Naturområde (Bekken som går langs planområdet i sør) Planområdet Biterud B3 skal detaljreguleres. Vi har foreslått nybygg av ca 38 rekkehus i 2-3 etasjer. Det skal i tillegg legges til rette for to eneboliger/tomannsboliger med atkomst fra felles avkjørsel i nordøst. Kravet om parkeringskjeller og regulert kjøreatkomst legger føringer for bebyggelsesstrukturen. Regulert kjøreatkomst fører rett ned i parkeringskjelleren som betjener alle boligene, slik at resten av boligområdet holdes bilfritt. Gjesteplasser plasseres på terreng ved innkjøringen til kjeller. Viktige landskapselement, med bekken og tilhørende kantvegetasjon i sør og vest, skogholtet mot den bevaringsverdige Biterud gård og kollen i nord som utgjør felles naturområde, er også førende for bebyggelsens plassering. Felix Arkitekter har foreslått en justering av vegetasjonssonen mot Biterud gård. Som del av planforslaget skal interne gangveier gjennom planområdet knyttes til marka med en liten bro over bekken som vist i situasjonsplanen (Figur 2). På situasjonsplanen sees også hvor bebyggelsen planlegges plassert. Det er særlig naturkvaliteter langs bekken i sør som kommunen ønsker kartlagt, i tillegg til de store eiketrærne. BioFokus-notat , side 4

5 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Figur 1. Kartet viser Asker sentrum nord for E18 og avgrensning av planområdet med gul stiplet strek, en snau kilometer nordvest for Asker sentrum. Eksisterende naturdata Deler av planområdet i sør og vest berøres av en viltlokalitet (yngleområde for vintererle) som ligger inne i Naturbase (BA ). Informasjon er fra Vintererle er en art som typisk er knyttet til frodige bekkedaler med skog og aktiv bekk. Arten finnes typisk langs Askerelva og Haukenbekken i nærheten av Biterud, men det aller meste av yngleområdet slik det er avgrenset i Naturbase gjelder trolig andre arter enn vintererle eller så er avgrensningen feil. Et småskala landskap med mosaikk av skog og kulturlandskap med fuktenger og små bekker som finnes i tilknytning til Biterud har helt klart en viktig funksjon for en del spurvefuglarter og sangere. BioFokus har i 2002 og 2008 oppsummert viltverdiene i Asker kommune (Abel og Heggland 2002, Abel 2009). Disse rapportene vurderer i all hovedsak eksisterende kunnskap om vilt og er i liten grad basert på nyere feltarbeid. Ingen av rapportene har dokumentert viktige viltverdier i tilknytning til det aktuelle planområdet. Det er ikke registrert prioriterte naturtyper eller rødlistede arter innenfor undersøkelsesområdet. Det er registrert småsalamander i et skogholt i nærheten og det er rimelig å tro at våtengene, dammen og bekkene vest og sør for planområdet har en viktig funksjon for ynglende amfibier generelt. BioFokus-notat , side 5

6 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Figur 2. Bildet viser utsnitt av foreløpig prosjektskisse fra Felix Arkitekter. Metode Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven (Miljøverndepartementet 2009) legger føringer for hvor hvordan naturens mangfold skal ihensyntas ved ulike typer planlagte tiltak. Nedenfor er paragraf 8-10 under kap. II (alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk) listet og hver paragraf er kommentert med utgangspunkt i BioFokus sin rolle i planprosjektet. 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vitenskapelig kunnskap kan være vanskelig å definere, men BioFokus baserer bl.a. sine vurderinger på den norske rødlisten for truete arter (Kålås et al. 2010), rødlisten for truete naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011), Artsdatabankens oversikt over alle norske arters utbredelse (Artsdatabanken & GBIF Norge 2010) og Miljødirektoratet sin oversikt over prioriterte og utvalgte naturtyper, informasjon om vilt, samt prioriterte arter (Miljødirektoratet 2013). I tillegg finnes det store mengder informasjon fra biologiske undersøkelser gjennom flere tiår som vi bruker aktivt i våre vurderinger. BioFokus kartlegger artsmangfoldet og dokumenterer dette gjennom Artskart sine løsninger. Vi avgrenser og verdivurderer naturtyper i henhold til DN håndbok 13 og beskrivelsessystemet NiN. 9. (føre-var-prinsippet) BioFokus-notat , side 6

7 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Det vil ikke være mulig i løpet av en enkelt undersøkelse å få en fullstendig oversikt over alle biologiske verdier i et utredningsområde. BioFokus bruker derfor faglig skjønn for å avveie hvor detaljerte undersøkelsene trenger å være, samt bruker vår kunnskap om økologiske sammenhenger ved avgrensning og verdisetting av naturtyper, samt når konsekvensene av konkrete tiltak skal vurderes. Vi angir i rapporten noe om usikkerheten knyttet til registreringene om denne usikkerheten er akseptabel eller ikke. Vi vil foreslå tileggskartlegginger dersom usikkerheten er for stor. 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. God oversikt over foreslåtte tiltak, også gjennom anleggsperioden, er en forutsetning for å vurdere samlet belastning på en god måte. Det er også viktig å kjenne til hvilke konsekvenser etterbruken får for det mangfoldet som finnes. Økosystemvurderinger er komplekse og krever god oversikt over enkeltarters økologi og samspillet mellom arter og øvrig naturmiljø. Datainnsamling og feltarbeid Det ble utført feltarbeid i området 17. oktober 2013 av Terje Blindheim. Arbeidet ble i all hovedsak konsentrert til de delene av undersøkelsesområdet som har naturlig vegetasjon og i mindre grad til tidligere dyrket mark eller mark som er fylt igjen med masser. Sporlogg fra undersøkelsen er vist sammen med registrerte naturtypelokaliteter i figur 6. Alle artsfunn er gjort tilgjengelige i Artsdatabankens Artskart via BioFokus sin egen GBIFnode. Naturtypebeskrivelser følger gjeldende standard iht. DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Det henvises til denne og da spesielt kapitlene 2-6 for en nærmere redegjørelse av kriterier for utvelgelse av naturtyper og verdisetting av dem. Systemet for verdisetting har tre verdikategorier: Svært viktig A, Viktig B, Lokalt viktig C. Konsekvensvurderinger Metoden for konsekvensutredningen baseres på Statens Vegvesen sin Håndbok 140 «Metode for konsekvensvurderinger» (Statens Vegvesen 2006) og beskrives forenklet her: Sentralt i vurdering og analyse står tre begreper; verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes hvor verdifullt et område, et miljø, eller en forekomst er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike områdene og miljøene, og graden av denne endringen. Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre. Metodikken for å vurdere konsekvensen av alternativene for et fagtema går igjennom følgende trinn: 1. Influensområdet deles inn i miljøer/områder som er relevante for fagtemaet. Områdene beskrives ut fra tilgjengelige data og eventuelle nye registreringer. Verdi vurderes deretter ut fra et gitt kriteriesett på en trinnløs skala fra ingen stor. For naturmiljø er dette definert i Håndbok 140, men bygger i stor grad på BioFokus-notat , side 7

8 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune DN-håndbok 13. Noter at verdiskalaen er ulik for selve naturtypekartleggingen og for konsekvensvurderingen. 2. Deretter gjøres en vurdering av omfanget av endringer det aktuelle tiltaket antas å medføre for de ulike delområdene. Endringene vurderes i forhold til 0- alternativet eller referansealternativet (det vil si hvordan situasjonen ville være uten gjennomføring av tiltaket). For naturmiljø er det definert et kriteriesett for vurdering av omfang i Håndbok 140. Omfang vurderes på en trinnløs skala fra stort positivt til stort negativt. 3. Konsekvensen for hvert miljø/område fastsettes ved å sammenholde områdets verdi med omfanget av tiltaket. Dette gjøres ved hjelp konsekvensvifta, se figur 3, på en skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. 4. I den grad tiltaket berører flere områder/miljøer gjøres det til slutt en samlet vurdering av konsekvens for det aktuelle fagtemaet. Alle trinn i prosessen skal dokumenteres og begrunnes, slik at den blir mest mulig etterprøvbar. Figur 3. Konsekvensvifte som viser konsekvensen av tiltaket ut fra gitt verdi og omfang av tiltaket. Hentet fra Statens vegvesens håndbok 140. BioFokus-notat , side 8

9 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Begrensninger i undersøkelsen/usikkerhet Vurderinger av verdi og konsekvens av mulige inngrep er basert på feltarbeid i oktober i år, samt opparbeidet kunnskap om de ulike naturtypenes potensielle verdier for arter som ikke er kartlagt i denne undersøkelsen. Generelt er kalkrike skogområder i denne regionen et hotspot-habitat for sjeldne og trua jordboende sopparter som det var en dårlig sesong for i Det er imidlertid tatt høyde for dette potensialet ved verdivurderingen av naturtypelokaliteter. Den tilgjengelige kunnskapen om naturverdiene i området etter feltarbeidet vurderes generelt som tilstrekkelig til å sette en rimelig riktig verdi på de registrerte naturtypene i området og vurdere konsekvenser av planlagte tiltak. Det tas forbehold om at viltkartlegging ikke er foretatt i området, men også for viltarter er det mulig å vurdere potensial med utgangspunkt i naturgrunnlaget og områdets beliggenhet. Det er et visst potensial for å finne sjeldne og trua arter av insekter knyttet til gamle eiketrær, men undersøkelser av insekter er ikke foretatt. Våtmarker er generelt viktige habitater for en rekke insektarter, særlig av tovinger, men undersøkelser av denne artsgruppen er ikke gjort. Resultater Totalt 6 områder ble avgrenset som prioriterte naturtyper i forbindelse med feltbefaringen 17. oktober 2013, se figur 4 og tabell 2. Det er i tillegg blitt avgrenset to områder som er kalt hensynsområder. Dette er eiketrær som ikke har vært innenfor inngangsverdien for kartlegging som utvalgt naturtype, men som likevel har viktige naturverdier. Tabell 2 oppsummerer hoved-data om naturtypene, mens det i vedlegg 1 gis fyldigere beskrivelser av hver enkelt naturtypelokalitet og hensynsområde. Tabell 1. Oversikt over registrerte naturtypelokaliteter. Nr Navn Naturtype Utforming Verdi Areal (daa) 650 Biterud I Store gamle trær Eik B 0, Biterud II Kalkskog B 0, Biterud III Store gamle trær Eik B 0, Biterud IV Rik sumpskog Viersump i lavlandet B 0, Biterud V Rik sumpskog Viersump i lavlandet C 0, Biterud VI Rik edellauvskog Or-askekog B 0,77 0 Hensynsområde Eik 0 Hensynsområde Eik BioFokus-notat , side 9

10 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Figur 4. Figuren viser planområdet for boligutbygging. Grønne områder er kartlagte naturtyper med verdi som viktig (B verdi), gult område som lokalt viktig (C verdi) blå områder er hensynsområder med eik. Nummerering i henhold til Asker kommunes naturdatabase. Hvit stiplet linje viser befaringsrute fra 17. oktober. Generelt Berggrunnen i området er kalkholdig, men dekkes stedvis av tykkere rike løsmasser. I sør og vest er det myr/torvmark som i dag er noe gjengroende med høyvokste urter og gress, men som tidligere trolig har vært holdt åpent med slått og kanskje noe beite. De to små åsene ved gården og nordvest i planområdet har grunnlendt mark med lågurtvegetasjon. Områdene med tykke marine sedimenter har vært dyrket mark i lang tid. Tilkjørte masser dekker deler av tidligere dyrket mark. De registrerte naturkvalitetene er knyttet til kalkskog, eldre eiketrær, rik varmekjær skog og våtmark. Det er ikke registrert spesielle kvaliteter knyttet til den gamle kulturmarka, men eikekollen i nordvest har et visst preg av hagemark. Den største kalkkollen i nord mot barnehagen har blitt ryddet for skog nylig og det er bare den gjenværende skogen som har blitt avgrenset som viktig naturtype. Kalkkoller som ikke har fått ødelagt vegetasjonsdekket er alltid potensielt viktige for mange arter og denne bør skjøttes i henhold til forslag nedenfor. Skogen langs bekken i sør var også delvis fjernet. BioFokus-notat , side 10

11 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Bildet til venstre viser eikekollen i nordvest hvor mye av skogen er fjernet. Til høyre bekken rett nedenfor Biterud gård. Fremmede arter Det finnes kanadagullris i tilknytning til de gamle jordene og nyere fyllinger. Det bør under prosjektet sikres at masser med denne arten ikke fraktes til nye steder, men brukes på stedet. Infiserte masser legges så dypt som mulig og helst under veier og hus eller arealer som skal skjøttes regelmessig som f. eks. plenarealer. Rødlistearter Den sårbare arten eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) (VU i 2010) ble funnet på flere av eiketrærne. Pelsblæremose (Frullania bolanderi) (VU i 2010) ble registrert på edelløvtrær langs bekken i sørøst. Hasselkjuke (Dichomitus campestris) (NT i 2010) finnes på hassel i overgangen mellom lokalitetene 650 og 651. Alm (NT) og Ask (NT) finns både langs bekken i sørøst og på kalkkollen i nordvest. Potensialet for flere rødlistede arter vurderes som middels til høyt i tilknytning til de registrerte naturtypene og til annet naturarealer i tilknytning til undersøkelsesområdet. Omfang og konsekvens Omfang av planlagte tiltak Vurderingen av omfang av planlagte tiltak forholder seg til planen for bebyggelse slik denne er skissert i figur 2. Mye av arealet vil bli berørt av hus eller infrastruktur og ytterligere arealer kan bli berørt i forbindelse med utbyggingen av lekeområder og annen bruk av arealene etter ferdigstillelse. Omfang knyttet til de ulike registrerte objekter er synliggjort og diskutert i tabell 3 nedenfor. Konsekvenser av planlagte tiltak Figur 5 nedenfor viser planskissen for utbyggingen med registrerte naturverdier som et eget lag lagt over. Tiltak knyttet til de enkelte lokalitetene og generelle landskapsøkologiske trekk og øvrig natur er diskutert i tabell 3 nedenfor. Her er også den sammenveide konsekvensen av ulike tiltak nevnt. Ved vurdering av BioFokus-notat , side 11

12 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune omfang er det tatt høyde for at arealene rundt husene vil bli påvirket i en avstand på 5-10 meter i forbindelse med permanente fyllinger og arbeid i anleggsperioden. Veier vil også ha en noe større påvirkningssone enn det som kan sees av figur 5. Det er en viss usikkerhet i stedspresisjonen. Funn naturtypebeskrivelser er gitt i vedlegg 1. Figur 5. Kartet viser planskissen for planlagt utbygging og de registrerte naturtypelokalitetene og hensynsområdene. Kartet nederst til høyre viser det østre området med lokalitet 655. Tabell 2. Tabellen gir en oversikt over planlagte tiltak knyttet til enkeltlokaliteter og øvrig natur. Tabellen beskriver kort naturverdiene, omfanget av tiltak på naturverdiene, konsekvensen av tiltaket og eventuelle avbøtende tiltak. Konsekvensen av tiltaket er en sammenveiing av verdien til naturobjektet og omfanget av tiltaket, i samsvar med konsekvensvifta vist i figur 5. Tiltak Berørt område Verdi og omfangsbeskrivelse Konsekvens Verdi: Store gamle trær, eik (B verdi og utvalgt naturtype). To trær over 200 cm i omkrets, noen litt mindre eiketrær. En registrert sårbar art. Middels verdi. Omfang: Planlagt vei går rett sør for trærne, men vil trolig influere på trærnes rotsone. Omfanget vurderes som middels negativt p.g.a. fare for rotskader som Middels negativ (--) Avbøtende tiltak ENKELTLOKALITETER Vei Lok. 650 BioFokus-notat , side 12 En mindre justering av veien og/eller unngå veiskulder forbi trærne vil senke konsekvensen for denne biotopen fra middels til liten negativ konsekvens.

13 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Tiltak Berørt område Verdi og omfangsbeskrivelse fører til at trærne svekkes eller dør. Konsekvens Avbøtende tiltak Vei, sti, Lok. 651 Verdi: Kalkskog med bebyggelse variert treslagssammensetning og rik markvegetasjon (B verdi). Selv om lokaliteten er liten er det potensial for å finne sjeldne jordboende arter og verdien vurderes som middels. Omfang: Med dagens forslag til sti i nord og vei og bebyggelse i sør vil denne i utgangspunktet lille biotopen bli helt marginalisert og svært utsatt for kanteffekter. Omfanget vurderes derfor som middels-stor negativt. Vei, bebyggelse Lok. 653 Verdi: Viersumpskog, og stiforbindelse dam, våtmark og til barnehage/ kantskog mot lokalitet vei 651. Rik myrkantmark i lavlandet er rødlistet som direkte truet (EN). Våtmark med rik vegetasjon som finnes i dette området er generelt meget sjeldent i hele lavlandet Østafjells. Artsmangfoldet bør undersøkes nøyere, hvilket evt kan heve verdien. Vurderes foreløpig som middels-stor verdi. Omfang: Dagens forslag til utbygging vil gå ut i våtmarka ut fra de kartene som er presentert. For å kunne bygge i våtmark som dette trengs store mengder masser noe som vi ødelegge den delen av våtmarka som er avgrenset i denne sammenheng. En sti som skal forbinne byggefeltet med vei vest for barnehage vil i sør bety et inngrep i overgangen mellom lokalitet 653 og 651 og deretter gjennom lokalitet 653. Omfanget samlet vurderes derfor som middels-stort negativt. Bebyggelse Lok. 654 Verdi: Viersumpskog med gråor og vier. Ung utforming og begrenset areal av lokal verdi (C) til tross for at denne Middels Stor negativ (--/--- ) Middels - stor negativ (--/--- ) Middels negativ (-- ) For denne lokaliteten vil det kun være justering av bebyggelse og fjerning av sti gjennom lokaliteten som vil kunne minke de negative konsekvensene. Dersom bebyggelse og veier avsluttes sør for lokalitet 651 og 653 vil lokalitetene kunne ivaretas urørt. Samme vurdering som for 651. Det bør sikres at begyggelse eller infrastruktur ikke når ut i våtmarka. Det bør tenkes gjennom hvor nære en slik våtmark det er fornufig å legge bebyggelse. Våtmarka har en ganske klar grense. Både hus og hage bør legges utenfor denne grensen. Når det gjelder stien som er planlagt mot nordvest fra bebyggelsen og mot barnehage kan et slikt tiltak gjøres på en rimelig skånsom måte. En smal grusvei kan bygges i en meters bredde i nedkant av lokalitet 651 for deretter og legges på påler gjennom eller rett nord for lokaliteten. Det beste for naturmiljøet er om stien legges langs gjerde mot barnehagen. Her vil den gjøre minst skade på våtmarka. Gjerde må da flyttes et par meter. All bygging av turveien bør skje med maskiner som ikke er bredere enn veien. Bebyggelse og evt. utearealer må trekkes vek fra våtmarka for å unngå arealtap av viktig naturtype og BioFokus-notat , side 13

14 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Tiltak Berørt område Verdi og omfangsbeskrivelse naturtypen er vurdert som en truet naturtype. Middels verdi. Omfang: Bebyggelsen ligger delvis over den inntegnede biotopen. I tillegg kan det komme ytterligere fyllingsmasser. Omfanget vurderes som middels-stort negativt. Bebyggelse, vei Lok. 652 Verdi: Eikekolle med lågurt-eikeskog og tre eiker som er over 200 cm i diameter og dermed en utvalgt naturtype. Vegetasjonen er rik på liljekonvall. Lågurt-eikeskog er vurdert som en nær truet naturtype (NT). Samlet vurderes eikene og vegetasjonen som viktig (B) og har middels verdi. Omfang: Lokaliteten ser i ut til å gå klar av veier og bebyggelse, men i byggefasen kan trærnes rotsystem være utsatt dersom det ikke utvises forsiktighet. Omfanget vurderes som lite negativt. Vei Lok. 655 Verdi: Rik edelløvskog med fuktig lokalklima og noe liggende og stående død ved. Rødlistet naturtype og funn av en sårbar art gir samlet verdi som viktig (B). Middels-stor verdi. Omfang: Det ser i utgangspunktet ut som om biotopen skal gå klar av veien, men dersom det blir snakk om flytting av bekk mot sør, fyllinger m.m. vil lokaliteten bli borte da denne er liten og ligger nær bekken. Lokaliteten er trolig utsatt i anleggsperioden. Omfanget varierer fra null til stort negativt omfang ut fra hvilke løsninger som velges. Vei, bebyggelse Lok. 0 søndre Verdi: Gruppe med eiketrær av en viss størrelse. Eik er generelt viktig for biologisk mangfold også om de er for små til å være utvalgt. Liten verdi. Omfang: Med dagens plan vil hele denne klyngen av eiketrær bli borte. Omfanget er Konsekvens Lite negativ (-) Varierer fra 0 til stor negativ (0 ---) Liten negativ (-) Avbøtende tiltak dreneringsproblematikk. For denne lokaliteten bør det være mulig å unngå skader i forbindelse med prosjektet. Små justeringer og forsiktighet ved gjennomføring bør kunne avbøte for uheldige negative virkninger. Her er det også direkte arealingprep på en liten biotop som er trusselen. Dersom negative konsekvenser skal unngås må ubygging skje på nordsiden av dagens bekkeløp. Denne klyngen med eiketrær som står midt i utbyggingsområdet kan fungere som tuntrær inne mellom husene og samtidig spille en positiv rolle for biologisk mangfold på sikt. En justering av veien må i så fall til. BioFokus-notat , side 14

15 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Tiltak Berørt område Verdi og omfangsbeskrivelse derfor stort negativt. Konsekvens Avbøtende tiltak Ingen Lok. 0 nordre Verdi: To eiketrær, hvorav det ene med funn av sårbar art. Trærne står litt fritt etter hogst av trærne rundt. Liten verdi. Omfang: Det ser ikke ut til å være planlagt noen tiltak rundt disse trærne. Intet omfang. LANDSKAPSØKOLOGISKE TREKK OG ØVRIG NATUR Ingen (0) Ingen avbøtende tiltak nødvendig. Flytting av bekkestrengen og endring av vegetasjonsbelte langs bekken Diverse inngrep inkl. sti over våtmarka ved lokalitet 654 Bekkestrengen Verdi: Bekker, også små bekker, er viktige landskapselementer og leveområde for mange arter fra ulike organismegrupper. Omfang: Flytting av bekken vil nullstille en del økologiske prosesser som har blitt etablert i tilknytning til bekkedraget over tid. Med sin beliggenhet er det imidlertid stor sannsynlighet for at det har skjedd ting også tidligere i dette bekkefaret og mye av skogen i tilknytning til det er allerede blitt hogd. Det er også kun den østre delen langs ny vei som må flyttes noe pga. for å få på plass veien. Endring av tilliggende vegetasjon vil åpne for press fra fremmede arter som ofte etablerer seg raskt på slike steder og det vil ta lang tid før vegetasjonen er naturlig etablert. Se over angående konsekvens for lokalitet 655. Våtmarka, lok 654 Verdi: Myr og våtmark lik den som finnes her er nå meget sjeldne å finne i Indre Oslofjord. De er som regel ødelagt av drenering, fylt igjen, utbygd av veier osv. Det ser ut til at grunnvannsforholdene er rimelig intakte. Kun biter av området er avgrenset og vurdert isolert. Det Middels negativ (--) Liten-middels negativ (-/--) Reetablering av kantsone med spredt tresetting hvor enkelttrær får vokse seg store vil trolig være det mest gunstige om bekken flyttes i partier. Det beste er om slike inngrep kan unngås. Turvei over våtmarka mot sør bør legges lenger øst enn det som er planlagt. Veien bør bygges som bro over våtmarka slik at vegetasjon ikke ødelegges og vanntransporten i våtmarka ikke hindres. Ved evt. flytting av bekk mot sør må dette gjørs skånsomt og så lite som mulig. Skjæringen ned mot bekken fra sør vil bli høyere jo lenger sørover bekken flyttes. Det frodige jordsmonnet som finnes langs bekken i dag må beholdes og ny jord må ikke tilføres. Stedegent jordsmonn mellomlagres og benyttes på nytt. Fremme oppslag av ask, alm og gråor langs bekken etter flytting. Det er stort sett kun fravær av ingrep i våtmarka som vil være avbøtende for dette naturområdet. Selv små inngrep i kantene av våtmarka kan føre til uheldig drenering som endrerer områdets karakter. Dersom grunnvannsstanden senkes vil gjengroing BioFokus-notat , side 15

16 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Tiltak Bruk av vegetasjonssone til boliger Naturlekeplass/ gympark Berørt område Vegetasjonssone langs bekk Flere aktuelle plasseringer Verdi og omfangsbeskrivelse kan være at hele våtmarksområdet burde vært kartlagt som en enhet med en høyere verdi. Omfang: Kun deler av våtmarka vil bli berørt av utbygging, men mindre inngrep i nedre deler som er planlagt vil kunne føre til at hele området blir uheldig drenert med omfattende endring i vegetasjonsforhold som følge. Det er planlagt en sti gjennom lok. 654 Det er satt av en meter bred vegetasjonssone mot bekken i vest og sør. I denne sonen er det tidligere dyrkamark som ikke har spesielle biologiske kvaliteter. Samlet vurdering Med 6 naturtypelokaliteter (B- og C- verdi), bekk og våtmark vurderes området å ha middels-stor verdi. Konsekvens Liten-middels positiv (+/++) Avbøtende tiltak med skog gå hurtig og området vil over tid utvikle seg til en rikere sumpskog der det i dag er åpen eng. Denne prosessen har bare til en viss grad startet opp i dag. Stien gjennom lokalitet 654 bør legges på påler slikt at våtmarksvegetasjonen og vanntransport i våtmarka opprettholdes. Stien bør legges så langt mot kanten av biotopen som mulig for å unngå for mye hogst av trær. Dersom noe av denne sonen kan benyttes til boligformål og evt. lekearealer slik at presset på registrerte naturkvaliteter, inkl. våtmarka, blir mindre, vil det være positivt for prosjektet som helhet. Husene bør imidlertid ikke trekkes for langt mot skogen i sør for å unngå unødvendige konflikter knyttet til solforhold m.m. Kommentar: Mindre rester med engvegetasjon blir fort trampet ned i områder med intensiv lek. Lågurtvegetasjon som finnes på kollen i nord er i utgangspunktet mindre slitasjesensitiv enn vegetasjon på fuktigere mark, men vil ikke tåle sterk bruk som en mye brukt lekeplass utgjør. Mye ulike typer apparater vil også vanskeliggjøre skjøtsel av området. Vinteraktiviteter på samme område er uproblematisk. En stil opp til en benk og et mindre tilrettelagt areal som markerer skille mellom eng og lekeplass er et mulig alternativ. Da styres det aller meste av ferdselen slik at en del vegetasjon kan spares for den største belastningen. Ytterligere planlegging av slike detaljer bør skje etter nærmere befaring da arealene som er til rådighet er så små og vanskelig å planlegge kun ved skrivebordet. Samlet vurdering Med 6 naturtype-lokaliteter (B- og C-verdi), og andre viktige landskapsøkologiske elementer som bekk og våtmark er området klart viktig for biologisk mangfold. Planforslaget innebærer at flere av naturtypelokalitetene som er kartlagt kan får redusert kvalitet og verdi, og at viktige økologiske funksjoner endres. Samlet vurderes planforslaget å medføre middels-stor negativ konsekvens for naturmiljø. BioFokus-notat , side 16

17 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Indirekte konsekvenser Enkelttrær og skog er av stor betydning generelt for biologisk mangfold uavhengig av om det blir avgrenset naturtyper. Skogen på sørsiden av bekken har ikke blitt godt undersøkt da den ligger utenfor undersøkelsesområdet, men har opplagt viktige naturkvaliteter. Enkelttrær av eik, alm og ask langs bekken og ellers på eiendommen har også viktige naturverdier. I en rekke områder i Indre Oslofjord har viktige naturkvaliteter gått tapt som følge av hogst for å få økt utsikt og sol. Det negative omfanget over tid av slike inngrep kan bli stort mange steder. Ved bebyggelse i områder med store naturverdier er det viktig å redusere mulighetene for konflikter mellom natur og beboere. Husene bør legges på en måte som minimerer ønsket om å fjerne biologisk viktige trær eller fremmer ønske om å hugge ned en hel ås med skog. Skogen sør for bekken er høyreist og ligger kun 20 meter fra de nærmeste boligene. Det bør kanskje tydeliggjøres for fremtidige beboere at det finnes viktige naturkvaliteter på og rundt eiendommen, som ønskes ivaretatt. Forvaltning av natur i boområdet I tilknytning til boligområder er det som regel et ønske om et rimelig lysåpent miljø i tilknytning til husene. Samtidig setter mange pris på at det finnes 100 meters skoger, fine trær som skaper romfølelse og noe skjerming, åpne engarealer som fungerer som naturlige akebakker om vinteren er populært for barn. Å ivareta biologisk mangfold på små arealer med mange kryssende hensyn kan være svært vanskelig. For de fleste skogtyper vil fri utvikling med fravær av hogst være ønskelig for på sikt å fremme mangfold av arter som er avhengig av gamle elementer som store trær og død ved. Slike hensyn kommer ofte i konflikt med nærliggende boliger som hvor det er ønske om lys, samt sikkerhet for at trær ikke kan falle over hus og veier. Et alternativ er å holde restarealer som ikke er utbygd åpne. Det vanlige i dag er å anlegge park med plen og plantede trær. Et slikt valg vil tilfredsstille mange behov, men er et dårlig valg for å ivareta biologiske verdier. Svært mange arter er knyttet til det som betegnes som natureng, dvs. åpen vegetasjon som ikke, eller i liten grad er tresatt, og hvor marksjiktet ikke er påvirket av gjenfylling, gjødsling eller innplanting m.m. På slike arealer finnes et rikt mangfold av planter, sopp, moser og lav, samt følgearter av f. eks. insekter. Særlig viktige er områder hvor det finnes en mosaikk av åpne arealer, halvåpne arealer og skog. Utfordringen er her skjøtsel. Å skape slike forhold krever mer ressurser enn ordinær gressklipping og felling av et tre i ny og ne. Slått og rydding, samt en god skjøtselsplan er nødvendig for å kunne klare å ivareta biologiske verdier over tid. Det er svært få borettslag som har innarbeidet rutiner og satt av midler til denne typen arbeid. For planområde Biterud finnes følgende muligheter: BioFokus-notat , side 17

18 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune 1. Grunnlendte åpne og halvåpne arealer skjøttes som åpen og delvis åpen kulturmark med middels behov for rydding/slått. 2. Sluttet skog som holdes åpen i kantene og hvor treslag som eik, lønn, ask, hassel og furu skal prioriteres. Svakt behov for skjøtsel, men noe rydding i sørvendt kant mot bebyggelse. Uttak av gran som måtte komme opp. De få granene mot barnehagen som står igjen kan trolig bli stående. De er trolig blitt utsatt for vind etter hogsten som er foretatt, men utgjør antakelig ikke noen fare der de står. 3. Åpne engarealer som ligger på tykke løsmasser er svært produktive og vil raskt gro igjen med skog over tid om de ikke skjøttes. Dette gjelder i all hovedsak arealer som er holdt åpne i forbindelse med gårdsdriften på Biterud. Slike arealer må slås årlig for å hindre gjengroing og for å lette skjøtselen mellom år. 4. Våtmarka som hovedsakelig ligger utenfor planområdet vil gro igjen sakte med viersumpskog dersom grunnvannsstanden ikke forandres. Området har trolig vært slått tidligere. Slått av dette området kan være ønskelig, men området må undersøkes bedre før evt. skjøtsel foretas her. Figur 8. Viser forslag til skjøtselssoner som spenner fra urørte arealer til årlig slått. Presisering av skjøtselstiltak er gitt i tabell 4. Tabell 4. Oversikt over skjøtsel knyttet til ulike arealer slik disse fremkommer i figur 8 over. Skjøtselssone Type Mål Skjøtselsforslag 1 Ingen tiltak Bevare våtmark og Ingen tiltak ønskelig, men kantsonen fuktig løvskog intakt mellom hus og våtmark kan holdes åpen for trær. 2 Forsiktig Bevare og utvikle Eiker i sørskråning skal stå åpent. rydding halvåpen skog. Økt Hasselkratt nord for eiketrær skal skogpreg fra sør til ivaretas. Eik, hassel, furu, ask og alm er nord i sonen. prioriterte treslag i denne sonen. Enkelttrær av disse artene skal få utvikle seg i de områdene som ble hogd BioFokus-notat , side 18

19 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune 3 Slått/rydding Åpen eng med varmekjær rik flora. 4 Slått/rydding Eiketrær og rik engvegetasjon 5 Slått/rydding Enkelttrær av ask og alm langs bekken, samt engvegetasjon i tilknytning til disse trærne nedenfor boliger og vei. i Grove eikestokker som ble hogd i 2013 kan legges spredt og eksponert i denne sonen. Dette området har vært delvis skogkledd tidligere. For å holde det åpent må det ryddes. Stubber kuttes så langt ned som mulig og området må ryddes/slås trolig hvert, eller annethvert år. Det bør vurderes om den nordvendte skråningen skal få utvikle enkelte hasselkratt for å minske skjøtselsbehovet. Slått i midten av august. Eiketrærne skal være fristilt. Markvegetasjonen skjøttes som slåttemark med årlig slått i midten av august. Slått utføres i midten av augustseptember. Rydding av krattoppslag om nødvendig. 2-5 For sone 2-5 er det viktig at alt planemateriale som ryddes slås deponeres på gjenvinningsmottak og ikke deponeres i tilliggende natur. Dette er jo ressurser så dersom det er mulig å bruke noe av det som ryddes til ved eller at plantematerialet kan brukes som for til dyr er dette positivt. Oppsummering/konklusjon Biterud er en del av et gammelt kulturlandskap og ligger innenfor det geologiske området Oslofeltet som har kalkrik vegetasjon og en beliggenhet nær Oslofjorden med varme somre. Disse forholdene gir svært gunstige forhold for et mangfoldig dyre- og planteliv. All utbygging som ytterligere legger press på de siste gjenværende naturarealer i dette området bør derfor utføres så skånsomt som mulig og særlige hensyn bør tas til de spesielle verdier som finnes. Den planlagte utbyggingen overlapper delvis med noen av de kartlagte naturverdiene. De avgrensede områdene er små og sårbare for inngrep. Det må derfor foretas justeringer på boligers beliggenhet eller minske antallet boliger for å unngå konflikter med viktige naturverdier. Dersom viktige og registrerte naturkvaliteter ikke bygges ned, det holdes avstanden til våtmarka i sør og vest, samt at de fremlagte forslagene til skjøtsel og avbøtende tiltak etterfølges, bør det på en god måte være mulig å kombinere boliger og naturkvaliteter på Biterud. BioFokus-notat , side 19

20 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune Litteratur Artsdatabanken, rødliste for naturytper. 2011a. Grankildeskog: ring/grankildeskog/221 Artsdatabanken, rødliste for naturytper. 2011b. Rikere myrkantmark i låglandet: ng/rikere+myrkantmark+i+låglandet/231 Abel, K Oppdatering av viltkartet, Asker kommune BioFokusrapport Abel, K. og Heggland, A Viltområder i Asker kommune. Siste Sjanserapport , s.21. Artsdatabanken & GBIF Norge Internettportal for artssøk. Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S., editors Norsk rødliste for arter Artsdatabanken. uzh.pdf.file Lindgaard, A. og Henriksen, S., editors Norsk rødliste for naturtyper Artsdatabanken, Trondheim. Miljødirektoratet Naturbase. Miljøverndepartementet Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven). Statens Vegvesen Håndbok 140: Konsekvensanalyser. Statens Vegvesen, utbyggingsavdelingen. Vedlegg: Naturtypebeskrivelser BioFokus-notat , side 20

21 Biterud Viktig B Foto: Terje Blindheim, BioFokus Den grøvste eika Biterud Foto: Terje Blindheim, BioFokus Sett fra øst Lok. nr. 650 Naturtyperegistreringer Naturtype: Utforming: Mosaikk: Feltsjekk: Store gamle trær Eik (siste) Beskrivelse Biterud Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2013 av Terje Blindheim, BioFokus, i forbindelse med boligutvikling på Biterud i Asker kommune. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på kalk i Oslofeltet, 1 km nordvest for Asker sentrum. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er store gamle trær, eik. Lokaliteten består av tre større eiketrær som måler 40, 65 og 75 cm i diameter. Trærne har delvis grov sprekkebark som er opp til 5 cm dyp. Kronene har noe død ved av mindre og litt større greiner. Det ene treet har en mindre hulhet i treets rothals. Trærne har mest greinverk mot syd hvor det har vært åpent. Vegetasjonen under trærne er rik med bl. a. blåveis og fingerstarr. Kratt av hassel. Artsmangfold: To av trærne har små mengder med sopparten Eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) som er knyttet til eik. Det er noe potensial for eiketilknyttede markboende sopp rundt trærne. Bruk, tilstand og påvirkning: Det er hogd i overkant av trærne i 2013, men ellers er det ikke

22 sprekkebark som er opp til 5 cm dyp. Kronene har noe død ved av mindre og litt større greiner. Det ene treet har en mindre hulhet i treets rothals. Trærne har mest greinverk mot syd hvor det har vært åpent. Vegetasjonen under trærne er rik med bl. a. blåveis og fingerstarr. Kratt av hassel. Artsmangfold: Lok. nr. 650 Biterud To av forts. trærne har små mengder med sopparten Eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) som er knyttet til eik. Det er noe potensial for eiketilknyttede markboende sopp rundt trærne. Bruk, tilstand og påvirkning: Det er hogd i overkant av trærne i 2013, men ellers er det ikke foretatt spesielle inngrep. Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap med forholdsvis mye gamle eiketrær. Dette forhold er tillagt noe vekt i verdisettingen. Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert ut fra trærnes størrelse, grad av hulhet, rik vegetasjon og mendgde død ved i kronen til å ha verdi viktig (B verdi). Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt trærne. Hasselkratt i bakkant av trærne kan få vokse opp, men bør ikke komme nærmere enn en meter fra stammen. Evt. vei og bebyggelse mot sør bør ikke komme nærmere enn treets rotsone. Stammer av eik som er hogd ned rundt eikene kan med fordel legges inn i denne biotopen. Artsliste for lokaliteten Totalt 1 art(er) påvist: eikehårskål. Litteratur Blindheim, T Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune. BioFokus-notat

23 Biterud II Viktig B Foto: Terje Blindheim, BioFokus Eik finnes spredt Biterud II Foto: Terje Blindheim, BioFokus Hasseldominert parti Lok. nr. 651 Naturtyperegistreringer Naturtype: Utforming: Mosaikk: Feltsjekk: Kalkskog Frisk kalkfuruskog (siste) Beskrivelse Biterud II Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2013 av Terje Blindheim, BioFokus, i forbindelse med boligutvikling på Biterud i Asker kommune. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på kalk i Oslofeltet, 1 km nordvest for Asker sentrum. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Typisk kalkskog slik denne er utformet på kalkåser i Asker. Rik treslagsblanding med eik og hassel som hovedreslag, men også alm, ask og gran vokser her. Vegetasjonen er av lågurttype med karplanter som blåveis og fingerstarr. Skogen er ikke veldig gammel, men det er dannet noe død ved, stående og liggende. Skogen er flersjktet med god spredning. I nedre del av biotop ovenfor grov gran er det et felt med mye kranskonvall som kan tyde på at det er et svarkt kildesig i dette området. Artsmangfold: Hasselkjuke er funnet på ett av flere grove hasselkjerr i sør. Furukremle ble regisrert, men denne arten kan være på vei ut etter at mange av furutrærne nå er hogd. Området har trolig potensial for å huse flere sjeldne og truete jordboende sopparter og på sikt arter knyttet til

24 gran vokser her. Vegetasjonen er av lågurttype med karplanter som blåveis og fingerstarr. Skogen er ikke veldig gammel, men det er dannet noe død ved, stående og liggende. Skogen er flersjktet med god spredning. I nedre del av biotop ovenfor grov gran er det et felt med mye kranskonvall som Lok. nr. kan 651 tyde Biterud på at det II forts. er et svarkt kildesig i dette området. Artsmangfold: Hasselkjuke er funnet på ett av flere grove hasselkjerr i sør. Furukremle ble regisrert, men denne arten kan være på vei ut etter at mange av furutrærne nå er hogd. Området har trolig potensial for å huse flere sjeldne og truete jordboende sopparter og på sikt arter knyttet til gammel skog. Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er liten og noe utsatt for kanteffekter etter hogster i nord og øst senere år. Det kan ha blitt tatt ut noe berg eller løsmasser i nedre del av biotop, men dette er lenge siden. Fremmede arter: Ingen registrerte. Del av helhetlig landskap: Området er en av flere rike kalkåser i kulturlandskapet mellom Asker sentrum og Semsvann. Verdivurdering: Rik bakkevegetasjon på kalkgrunn, rik treslagsblanding og forholdsvis gammel skog gir verdi som viktig (B verdi) selv om området kun er ett mål stort. Området vurderes å ha et godt potensial for rødlistede jordboende sopp. Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling i nordre del, mens søndre del kan skjøttes forsiktig for å skapet et noe mer åpent preg, særlig i tilknytning til eiketrær mot fremtidig bebyggelse. Artsliste for lokaliteten Totalt 2 art(er) påvist: hasselkjuke, furukremle. Litteratur Blindheim, T Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune. BioFokus-notat

25 Biterud III Viktig B Biterud III Foto: Terje Blindheim, BioFokus En del hasselkratt etablerer seg raskt om ikke skjøtsel settes innl Lok. nr. 652 Foto: Terje Blindheim, BioFokus Sett fra nord. Naturtyperegistreringer Naturtype: Store gamle trær Utforming: Eik Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Store gamle trær D12 - Eik D1207 (60%), Rik edellauvskog F01 - Lågurt-eikeskog F0101 (100%). Feltsjekk: (siste) Beskrivelse Biterud III Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2013 av Terje Blindheim, BioFokus, i forbindelse med boligutvikling på Biterud i Asker kommune. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på kalk i Oslofeltet, 1 km nordvest for Asker sentrum. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder 7 eiketrær hvor diameteren på tre av trærne er mellom 60 og 75 cm i diameter, mens 4 trær har dimameter på ca. 40 cm. Eikene har 2-4 cm dyp sprekkebark, lite død ved i kronen og ingen hulheter. Enkelte av trærne er noe oppkvistet og skjøttet. I tillegg til de tre eikene finnes 3 seljetrær og 2 lønn. Feltsjiktet er rikt med mye blåveis og vegetasjonen må kunne betegnes som lågurt eikeskog som er en nær truet naturtype Artsmangfold: Eikehårskål (rødlistet som sårbar i 2010) ble registrert på flere av eikene i biotopen.

26 Artsliste for lokaliteten diameteren på tre av trærne er mellom 60 og 75 cm i diameter, mens 4 trær har dimameter på ca. 40 cm. Eikene har 2-4 cm dyp sprekkebark, lite død ved i kronen og ingen hulheter. Enkelte av trærne er noe oppkvistet og skjøttet. I tillegg til de tre eikene finnes 3 seljetrær og 2 lønn. Feltsjiktet Lok. nr. 652 er Biterud rikt med III mye forts. blåveis og vegetasjonen må kunne betegnes som lågurt eikeskog som er en nær truet naturtype. Artsmangfold: Eikehårskål (rødlistet som sårbar i 2010) ble registrert på flere av eikene i biotopen. Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ryddet hassel på lokaliteten slik at denne nå fremstår som åpen. Noen trær i vest er hogd i Fremmede arter: Ingen registrert Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap med forholdsvis mye gamle eiketrær. Dette forhold er tillagt noe vekt i verdisettingen. Verdivurdering: Gamle eiketrær som står på rik kalkmark er et viktig habitat for arter knyttet til trærne og for jordboende arter. Trærnes verdi isolert sett tilsier lokal verdi, men siden disse står i et landskap med viktige eikekvaliteter og er knyttet til rik markvegetasjon høynes verdien til viktig (B verdi) Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt trærne og vegetasjonen bør skjøttes som slåttemark med årlig slått i midten av august. Litteratur Blindheim, T Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Biterud, Asker kommune. BioFokus-notat

27 Biterud IV Viktig B Foto: Terje Blindheim, BioFokus Istervier er vanlig på lokaliteten. Biterud IV Foto: Terje Blindheim, BioFokus Gammel vier Lok. nr. 653 Naturtyperegistreringer Naturtype: Utforming: Mosaikk: Feltsjekk: Rik sumpskog Viersump i lavlandet (siste) Beskrivelse Biterud IV Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2013 av Terje Blindheim, BioFokus, i forbindelse med boligutvikling på Biterud i Asker kommune. Lokaliteten er en del av en større rik våtmark hvor kun to mindre områder er utfigurert i forbindelse med utbygging på Biterud. Hele området bør vurderes samlet på en mer gunstig årstid. Lokaliteten har mye av de samme forutsetningene for sjeldne og trua arter som rikmyrer og rike våtmarker i Indre Oslofjord. Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på kalk i Oslofeltet, 1 km nordvest for Asker sentrum. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en mosaikk av våtmark med åpent vannspeil, mjødurtdominert våteng og viersumpskog i lavlandet som er en utforming under naturtypen rikere sump- og kildeskog. Hele arealet, som er lite, er lagt inn som sumpskog da området utvikler seg i den retningen. Områdene som er tresatt domineres av istervier. Mjødurt dominerer feltsjiktet, men på fuktigere partier ved dammen er det også mye skogrørkvein, skogsivaks og langstarr. I kildesig nedenfor kalkskråning i øst vokser det bekkeveronika og

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Frogn kommune kartlagt naturverdiene i et lite skogholt på Leer

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Naturverdier på Marienlyst

Naturverdier på Marienlyst Naturverdier på Marienlyst Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-4 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Civitas kartlagt naturverdier på NRK sin eiendom på Marienlyst i Oslo. Det er i all hovedsak naturtypen

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 Kartlegging av biologisk mangfold på gnr/bnr 29/1 i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra grunneier Reidun Holmen, representert ved Rolf Erik Holmen,

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering Planlagt skjøtsel skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget En En naturfaglig vurdering Torbjørn Høitomt BioFokus-notat notat 2012-37 2012 Ekstrakt Biofokus

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn 2017. Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging.. Sigve Reiso BioFokus-notat 2017-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har foretatt kartlegging

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal

Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Hertzberg, M.K., Olberg, S. & Olsen, M. BioFokus-notat 2017-17 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Oxer Eiendom Asker Panorama kartlagt

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering

Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune biologisk vurdering Tom Hellik Hofton BioFokus-notat 2014-44 Ekstrakt BioFokus (ved Tom H. Hofton) har på oppdrag for tiltakshaver Lars Fredrik Stuve

Detaljer

Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune

Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Lars Erik Høitomt BioFokus-notat 2016-49 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Dyrvik Arkitekter AS kartlagt naturverdier på en

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat

Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk. Øivind Gammelmo & Terje Blindheim. BioFokus-notat Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk Øivind Gammelmo & Terje Blindheim BioFokus-notat 2016-23 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo og Terje Blindheim, har på oppdrag for Nils Butenschøn vurdert

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Diakonhjemmet - tilleggsvurderinger av naturverdier og konsekvenser Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-66 1 Ekstrakt Konsekvensene for naturverdiene ved Diakonhjemmet er vurdert på nytt etter endringer

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold knyttet til tiltak i Semsveien 55, Asker kommune

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold knyttet til tiltak i Semsveien 55, Asker kommune Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold knyttet til tiltak i Semsveien 55, Asker kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2013-15 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Eva Sjue i Felix Arkitekter

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat BioFokus-notat , side 1

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat BioFokus-notat , side 1 BioFokus-notat 2016-35, side 1 Kartlegging av naturverdier ved Skjøtt telvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-35 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Areal Viken AS kartlagt naturverdier øst for

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Nye Sveberg næringsområde, registrering av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-32 Ekstrakt BioFokus har undersøkt området Nye Sveberg i Malvik kommune for naturtyper og potensial

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg

Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg Kartlegging av naturmangfold langs Vestbyveien i Frogn kommune i forbindelse med planlagt ledningsanlegg Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2014-13 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Haveråsen Vann- og Avløpslag

Detaljer

Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune 2015 Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-10 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag Strandgata 22 AS foretatt kartlegging

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune

Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2017-45 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Drøbak arkitektkontor kartlagt naturverdier i tilknytning

Detaljer

Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune

Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune Ulrika Jansson l BioFokus-notat 2014-22 - 1 - Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber Prosjekt AS ved Dag Rieber kartlagt naturverdier i Tuterud-ravinen.

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Ulrika Jansson BioFokus-notat 2013-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Flateby Sentrumsutvikling AS og Enebakk kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune

Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Lars Erik Høitomt, Marte Olsen og Maria K. Hertzberg BioFokus-notat 2017-19 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Villa Eiendomsutvikling

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper vest for Søndre Bondi gård, samt drøfting av planlagte skjøtselstiltak i forbindelse med boligbygging

BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper vest for Søndre Bondi gård, samt drøfting av planlagte skjøtselstiltak i forbindelse med boligbygging Kartlegging av naturtyper vest for Søndre Bondi gård, samt drøfting av planlagte skjøtselstiltak i forbindelse med boligbygging Kim Abel BioFokus-notat 2016-8 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus ved Kim Abel

Detaljer

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak.

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-4 Ekstrakt På oppdrag av Notodden kommune har BioFokus foretatt kartlegging

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold ved. Vakås i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat

Kartlegging av biologisk mangfold ved. Vakås i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat Kartlegging av biologisk mangfold ved Vakås i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-1 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Asker kommune ved prosjekt og utbyggingsavdelingen foretatt biologiske

Detaljer

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Ole J. Lønnve og Terje Blindheim BioFokus-notat 2014-34 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve og Terje Blindheim har på oppdrag

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak

Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-5 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Østre Linje Arkitekter AS kartlagt naturverdier ved Grande sykehjem

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold ved Nesbukta i Asker i forbindelse med reguleringsplan. Kim Abel. BioFokus-notat

Kartlegging av biologisk mangfold ved Nesbukta i Asker i forbindelse med reguleringsplan. Kim Abel. BioFokus-notat Kartlegging av biologisk mangfold ved Nesbukta i Asker i forbindelse med reguleringsplan Kim Abel BioFokus-notat 2016-11 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har kartlagt biologisk mangfold på to tomter ved Holmen

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Norconsult v/ Torgeir

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg.

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg. Oppdragsgiver: Oppdrag: 608853-02 E18 L-R Reguleringsplan Dato: 01.09.2017 Skrevet av: Rune Solvang Kvalitetskontroll: ANLEGGSVEG_NY_BRENTÅSEN_SØ BAKGRUNN Det er gjennomført en naturfaglig befaring av

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune. John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim. BioFokus-notat 2015-26

Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune. John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim. BioFokus-notat 2015-26 Innspill til forvaltning ved Bjerkås terrasse 16, Asker kommune John Gunnar Brynjulvsrud og Terje Blindheim BioFokus-notat 2015-26 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Axer Eiendom AS kartlagt området

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Diakonhjemmet østre del naturverdier og konsekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30

Diakonhjemmet østre del naturverdier og konsekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30 Diakonhjemmet østre del naturverdier og konse ekvensvurdering Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-30 Diakonhjemmet østre del - naturverdier og konsekvensvurdering - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2013-14 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag har på oppdrag for Haug Landskap AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Store likheter mellom MiS- og naturtypekartlegging Liknende målsettinger: sikre biomangfold og sjeldne- og truete arter

Detaljer

BioFokus-notat 2012-26

BioFokus-notat 2012-26 Eikekartlegging i Drøbak 2012 Stefan Olberg BioFokus-notat 2012-26 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Frogn kommune kartlagt den utvalgte naturtypen «hul eik» i Drøbak. Stefan Olberg i BioFokus har kartlagt

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2014-15 1.1.1.

Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2014-15 1.1.1. Kartlegging av biologisk mangfold på eiendom 79/1, sørvest for Kistefossdammen i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2014-15 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved planavdelingen,

Detaljer

Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke

Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke Naturmangfold i to planområder ved Nesodden kirke Anders Thylén BioFokus-notat 2012-13 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Follo prosjekt kartlagt naturverdier i to planområder rundt Nesodden kirke. Det

Detaljer

NOTAT NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD

NOTAT NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD NOTAT Oppdrag Kunde Til Anleggsutredninger Oslo Ol 2022 Anleggsutredning skiskyting (1120932E) Metier AS Jarle Svanæs i Opak AS Fra Lundsbakken, Nils-Ener NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD Dato 2013-01-09

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-24 Ekstrakt En reguleringsplan er under utarbeidelse

Detaljer

Naturverdier i den kompakte byen

Naturverdier i den kompakte byen Naturverdier i den kompakte byen o Hva er blågrønn struktur? o Viktige naturtyper og arter i byen o Hvorfor er de der? o Konflikter? o Muligheter? Anders Thylén, BioFokus, 09.12.15 Naturverdier i den kompakte

Detaljer

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand

Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Jon T. Klepsland BioFokus-notat 2013-6 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Norconsult AS gjort en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Notat Litra Grus AS Anders Breili

Notat Litra Grus AS Anders Breili Notat Til: Fra: Kopi til: Litra Grus AS Anders Breili Rambøll Norge AS Saknr. Arkivkode Dato 14/4775-4 PLAN 2014p 03.09.2014 NATURMILJØ OG STILLBRUBERGET MASSETAK I forbindelse med søknad om dispensasjon

Detaljer

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema Utgave: 1 Dato: 2015-06-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken

Detaljer

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder på nordre Nesodden, 2014

Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder på nordre Nesodden, 2014 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder på nordre Nesodden, 2014 Ole J. Lønnve og Stefan Olberg BioFokus-notat 2014-45 ole Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Nesodden kommune foretatt

Detaljer

Biologiske verdier ved Vasshjulet i Lørenskog kommune

Biologiske verdier ved Vasshjulet i Lørenskog kommune Biologiske verdier ved Vasshjulet i Lørenskog kommune Terje Blindheim og Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2014-16 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for STEMA Rådgivning AS og Lørenskog kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

Kartlegging av hule eiker i Rælingen kommune Madlaina Bichsel og Stefan Olberg. BioFokus-notat

Kartlegging av hule eiker i Rælingen kommune Madlaina Bichsel og Stefan Olberg. BioFokus-notat Kartlegging av hule eiker i Rælingen kommune 2016 Madlaina Bichsel og Stefan Olberg i BioFokus-notat 2017-03 1 Ekstrakt På oppdrag fra Rælingen kommune har BioFokus kartlagt naturtypen Store gamle trær

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i Kabelgata på Økern i Oslo

Kartlegging av naturverdier i Kabelgata på Økern i Oslo Kartlegging av naturverdier i Kabelgata på Økern i Oslo Maria K. Hertzberg og Terje Blindheim BioFokus-notat 2017-22 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Ulven Utvikling kartlagt naturverdier i Kabelgata

Detaljer