HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Møteinnkalling"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Kommunestyesalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 66/11 11/1564 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 11/1561 BUDSJETTJUSTERING TEKNISK /11 11/1567 MEDLEMMER I PLANKOMITEER 69/11 11/1151 BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FOR /11 11/1565 ORIENTERINGER Sistranda, Helge Borgen Leder Harriet Strand Sekretær Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Frøya herredshus og

2 Saknr: 66/11 FRØYA KOMMUNE Hovedutvalg for drift Møtedato: Saksbehandler: Harriet Strand Arkivsaksnr: 11/1564 Arkivkode: 039 Møtebok Sak nr: 66/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 66/11 Hovedutvalg for drift GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som fremlagt. Vedlegg: Protokoll fra møte

3 Saknr: 67/11 FRØYA KOMMUNE Hovedutvalg for drift Møtedato: Saksbehandler: Andreas Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1561 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 67/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 67/11 Hovedutvalg for drift BUDSJETTJUSTERING TEKNISK Forslag til vedtak: Hovedutvalg for drift vedtar følgende budsjettjusteringer for teknisk fordelt på funksjon: Administrasjon teknisk Plansaksbehandling Bygningsavdeling Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler Utleie Interne serviceenheter Drift/vedlikehold av barnehager Drift/vedlikehold av skoler Drift/vedlikehold Frøya sykehjem Boliger(omsorgsboliger) Tjenesteboliger Tilrettelegging/bistand næring Samferdselsbedrifter/transport Kommunale veger Kommunale veger/sikkerhet Forebygging brann og ulykker Beredskap mot brann/ulykker Vannverk Kloakker Tømming/behandling av slam Naturforvaltning/friluftsliv Idrett Den Norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder Kart og oppmåling Reservert lønnsoppgjør Hovedutvalget forutsetter at administrasjonen ajourfører detaljbudsjettet i henhold til ovennevnte endringer på ansvar og funksjon. Vedlegg: Ingen

4 Saknr: 67/11 Saksopplysninger: Administrasjonen har i forbindelse med kvartalsrapporten for 3. kvartal, samt gjennomgang av hele regnskapet pr. dato, funnet at det er behov for en budsjettjustering. Hovedutvalget skal vedta disse endringer på ansvar/funksjonsnivå, mens administrasjonen foredeler på art og innefort den enkelte funksjonsrammen. Budsjettendringen er innenfor nettorammen til teknisk som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2010, bortsett fra at lønnsøkning for lokale forhandlinger i kapitel 3 og 5 høsten 2010 er innregulert, da disse ikke var medtatt i opprinnelig budsjett og er heller ikke regulert i løpet av I tillegg er resultatet av lokale forhandlinger for 2011 i kapitel 3 og 5 også innlagt. Disse tilleggene er dekket ved bruk av avsatte midler til lønnsoppgjør. Vurdering: Nedenfor er kommentert de enkelte endringer i budsjettet Administrasjon teknisk Her er innregulert lønnsoppgjør lokale forhandlinger høsten 2010 og Vi har øket inntekter til fordelte utgifter som følge av oppfølging/prosjektledelse på en rekke investeringsprosjekt. Dette gjelder følgende prosjekter: Nabeita oppvekstsenter Varmestyring-sykehjemmet Omsorgsboliger Beinskardet boligfelt Utbedring av kaier Utbygging Sistranda sentrum Vannverksutbedringer Utbedring av høydebasseng/kummer Avløpsutbygging Planlegging og utvikling av næringsområder Noen av fordelte utgifter er også inntektsført under funksjon hvor lønn til prosjektleder for kaier og Beinskardet boligfelt er uutgiftsført. Merinntekten gjelder også refusjon sykelønn som utgjør kr , Plansaksbehandling Her er det en større utgift som i hovedsak skyldes feil budsjettert lønn for planlegger, samt at deler av lønn til prosjektleder for omsorgsboliger er ført her. I tillegg har vi betydelig økning i annonseutgifter for reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel Bygningsavdeling(Byggesak) Prosjektlønn til deler av oppfølging av strandsoneprosjektet er ført på denne posten. Dette tilsvarer ikke fullt ut inntektsførte midler fra skjønnstilskuddet til formålet. Imidlertid har vi benyttet tidligere byggesaksbehandler til oppfølging av en del ulovlighetsforhold uten at det har vært avsatt lønn til dette formålet i budsjettet. Imidlertid vil denne oppfølgingen og senere innkreving av byggesaksgebyr (og muligens tvangsmulkt) medføre økte inntekter, men dette vil ikke bli inntektsført før i / Administrasjonslokaler Øket utgifter skyldes i hovedsak økte utgifter til vedlikehold som i hovedsak gjelder utbedring av heis, inngangsdør(automatikk), samt eiendomsgebyr. Budsjettet for eiendomsgebyr har ikke vært justert de siste 5-6 årene, selv om både gebyr for vann, kloakk og søppel har økt betydelig. Denne økningen har vi måtte dekke innenfor budsjettrammen. Dette har selvsagt medført en reduksjon av vedlikeholdet og andre driftsoppgaver.

5 Saknr: 67/ Interne serviceenheter Mindre utgifter her gjelder økning i fordelte utgifter som følge av oppfølging av en del investeringsprosjekter. I tillegg har vi hatt en 60% stillingshjemmel innen vaktmestere ubesatt, samt at stillingen som ledende vaktmester har stått ubesatt siden 1. oktober Drift/vedlikehold barnehager Her har det vært innsparing på lønnsutgifter til renhold. I tillegg er det reduserte utgifter til vedlikehold av bygninger og uteareal. Dette ikke minst sett i forhold til de økte utgifter innen skolesektoren. Vi velger å se disse to funksjonene som en enhet sett i forhold til den gitte rammen i budsjettet Drift/vedlikehold skoler Større utgift her skyldes i betydelig grad økt utgift til strøm. Noe av dette inndekkes ved økte inntekter ved salg Av varme til idrettshallen, samt noe innsparing på renhold som følge av at ferdigstillelse av byggetrinn 3 for Sistranda ble forsinket Drift/vedlikehold Frøya sykehjem Merutgiften her skyldes i hovedsak følgende tre forhold: Økning av strømutgifter kr ,- Kommunale eiendomsgebyr kr ,- Vedlikehold kr ,- For eiendomsgebyr er dette økninger som følge av prisstigning over flere år, som ikke er kompensert, samt økning i mengden avfall. Når det gjelder vedlikeholdet gjelder økningen i hovedsak utbedring av heis etter heiskontrollen. Bl.a. er det kommet en del nye krav som må tilfredsstilles for at heisen skal være godkjent / Boliger Merinntektene skyldes i hovedsak økt inntekt fra husleie Tilrettelegging/Bistand Næring Her er budsjettposten avsatt til reguleringsarbeide ikke benyttet (dekkes over investeringsprosjekter), tilskudd melkekvoter er redusert, samt at inntekter ved utleie av lokaler/næringsområder er økt. Dette skyldes at Hamos leier et areal ved Mestabygget på Sistranda Samferdselsbedrifter/Transport Merutgiften her skyldes utgifter til leie av toalettvogner ved Sula og Dyrøy ferjeleier, samt renhold av disse. Denne utgiften utgjør ca. kr ,-. Dette er et vedtak som ble gjort i kommunestyret i 2010, men som ikke ble fulgt opp med ekstra bevilgning, da man forutsatte at denne utgiften skulle dekkes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Imidlertid vil ikke fylkeskommunen dekke utgiften og den medfører derfor en økt utgift for kommunen som må dekkes innen teknisk sin budsjettramme Kommunale veger Merutgiften skyldes økning av utgifter til vintervedlikehold av våre veger. Noe er inndekket ved at refusjon fra Mesta for brøyting av fylkesvegene på Mausund og Sula er høyere enn budsjettert. Det er ikke funnet plass til en økning av brøyteutgiftene ved et evt. betydelig snøfall før nyttår. Vi får derfor håpe på at det blir barmark til vi ser Beredskap mot brann/ulykker Økningen her skyldes at vi har betydelig økning i antall branner i 2011, samt at storbrannen på Titran alene medførte en utgift på ca. kr ,-. I tillegg har vi for 2011 totalt hatt 6 bygningsbranner, noe som er uvanlig høyt for Frøya.

6 Saknr: 67/ Vannverk Det er kun foretatt interne justeringer mellom ulike artskontoer Kloakker Det er kun foretatt interne justeringer mellom ulike artskontoer Naturforvaltning/Friluftsliv Her har vi en del innsparinger på driftsposter som medfører en netto innsparing på kr , Andre religiøse formål Utgiftene er her økt med 100% fra 2010 til Dette skyldes flere medlemmer i andre religionssamfunn utenfor statskirken Kart og oppmåling Merutgiften skyldes i hovedsak lønnsutgifter som ikke er regulert for lokale forhandlinger for 2010 og I tillegg er det betydelig økninger i utgifter til lisenser for dataprogram og service av vårt tekniske utstyr. Disse to budsjettpostene utgjør en økning på ca. kr ,-. Ellers er det økning i utgift til tinglysingsgebyr.

7 Saknr: 68/11 FRØYA KOMMUNE Hovedutvalg for drift Møtedato: Saksbehandler: Andreas Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1567 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 68/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 68/11 Hovedutvalg for drift MEDLEMMER I PLANKOMITEER Forslag til vedtak: Saken fremlegges uten innstilling. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til kommunens reglement for gjennomføring av bygg og anleggsprosjekter skal det for hvert prosjekt oppnevnes en plankomite. Plankomiteen skal ha følgende sammensetning: Byggekomiteens faste medlemmer som består av følgende medlemmer: Teknisk sjef eller repr. utpekt av teknisk sjef Økonomisjef Hovedverneombud. I tillegg skal det suppleres med leder av det hovedutvalget for den etat som benytter bygget, dvs. leder for Hovedutvalg for drift, samt maks. 2 representanter for brukerne av bygget. Vi har i pr. dato tre plankomiteer som er oppnevnt. Dette gjelder følgende prosjekter: Omsorgsboliger Nordskag oppvekstsenter Nabeita oppvekstsenter. Det må nå tas stilling til den politiske representasjonen i disse komiteene. For omsorgsboligene har det vært tidligere leder for HFD, Arvid Hammernes som har vært den politiske representanten. Her vil det være naturlig i henhold til kommunens retningslinjer at den nye lederen for HFD går inn. For de to andre komiteene ble Arvid Hammernes utpekt av teknisk sjef til å sitte i disse komiteene og som følge av dette kunne han ikke samtidig være politisk repr. i samme plankomite. Som følge av dette forholdet vedtok HFD at Halgeir Hammer skulle være repr. fra utvalget når det gjelder komiteen for Nabeita oppvekstsenter og Ola Vie for Nordskag oppvekstsenter. Her må det også tas stilling til om den nye leder for HFD, Helge Borgen skal erstatte de representanter som tidligere er oppnevnt. Saken fremlegges uten innstilling til vedtak.

8 FRØYA KOMMUNE Hovedutvalg for drift Møtedato: Saksbehandler: Ole Henrik Fjørstad Arkivsaksnr: 11/1151 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 69/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 154/11 Formannskapet /11 Hovedutvalg for drift /11 Hovedutvalg for forvaltning / Eldrerådet BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FOR Formannskapets innstilling til formannskapet: Budsjettvedtak Formannskapets forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det går fram av spesifiserte driftsbudsjett og investeringsbudsjett i budsjett og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2012 på rammeområder 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jmf kapittel 6 i handlingsplandokumentet. Husleie på boliger økes med konsumprisindeksen. Det foreslås ingen økning i foreldrebetaling i SFO inntil nye vedtekter er behandlet i kommunestyret. Elevavgift i Kulturskolen økes med 24 % til 2000 kroner for individuell undervisning. For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget og i gebyrregulativet som følger saken. 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.5 Kommunestyret vedtar å ta opp startlån på inntil 10 millioner kroner til boligkjøp i Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan , inkludert kommuneplanens samfunnsdel. 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der dette er nødvendig 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg 1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og nedtak av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i handlingsplanperioden

9 1.10 Frøya Sokn :Tilføres kr , Kultur /idrett: Tilføres kr ,-. Dette innebærer: Ingen reduksjoner av stillinger i 2012 ved kulturskolen. Organisering og aktiviteter gjennomgås med tanke på å redusere ventelistene til null, samt se på økt inntektspotensialet. Formannskapet ønsker å følge utviklingen tett gjennom Halleien til frivillige lag og organisasjoner reduseres med 50 %. Det forutsettes at de da kan stille med vakter under trening Styrke skolen v/tidlig innsats, flere faglærte lærere og kompetanseheving Kr.1,5 mill årlig ut perioden. Bruken av midlene følges opp av hovedutvalg drift Pleie og omsorg: Eldrerådslederen fungerer som eldreombud mot en passende godtgjøring. Eldrerådet blir tilført kr ,-. Kok/ server opprettholdes ved Frøya sykehjem, -også i helgene Et evnt. reduksjon av stillinger ved kjøkkenet må baseres seg på effektivisering, og max reduksjon settes til 40 % stilling. Dette utgjør kr ,- i ekstra bevilgning Samhandlingsreformen: Av midler avsatt til samhandlingsreformen bevilges kr ,- til bruk i Det forutsettes at ergoterapeut tilsettes slik at hab/rehabteam kan etableres. Teamet sees i sammenheng med etablering av rehab.plasser v/ Frøya sykhjem. Etablering og drift av teamet følges tett av hovedutvalg drift Psykiatritjenetsen: Psykiatritjenesten får en betydelig reduksjon i personalressurser, og organisering av denne tjenesten må derfor sees på. Utviklingen følges tett av hovedutvalg drift fremover Integrering/ voksenopplæring. Til økt fokus på norskopplæring.kr ,- INNDEKNING: Pensjonskostnader dekkes med kr ,- fra Premiefondet. Kommunens leder/ kompetansefond reduseres med Kr ,-. Redusert rentesats på flytende lån med 0,5% Kr ,- Økt skatteinngang Kr ,-. Bruk av midler bevilget til samhandlingsref. Kr ,-. INVESTERINGSBUDSJETTET: Oppvekstsenteret Nordskag og Nabeita: Vi forutsetter at det settes trykk på planlegging og utbygging av begge oppvekstsentrene. Skolebruksplan brukes som grunnlag for planlegging og anbudsrunde. Anbudsrunde kjøres med forbehold om endringer jfr. høringsrunde skolebruksplana. Rådmann bes snarest utforme mandat til begge prosjektgruppene. Anbudsrunde kjøres felles for begge prosjektene, og begge forventes å stå ferdig til skolestart Omsorgsboligene igangsettes april 2012.

10 Brannsikring av Hallaren kirke legges inn i økonomiplan for kr.1,5 mill Forprosjekt samferdsel i øyrekka (vei, vind, vann ) settes i gang Kr 1,5 mill settes av hvert år, til sammen kr ,-. Asfaltprogram 2013 ut perioden. Kr ,- pr.år. Trafikksikkerhetsplan kr ,-.pr.år fom 2013 og ut planperioden. Det søkes om midler fra fylkeskommunen. Påkostninger vedlikehold kommunale bygg legges inn årlig med kr ,- fra IKT årlig kr.200,000,- fra 2013 og ut perioden. Utbedring kai anlegg. Staten har bevilget kr ,- Frøya kommune bevilger sammen beløp. Skattevedtak Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer. 2.2 Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats. Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 110,0 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert Enstemmig. Formannskapets behandling i møte : Flg. omforente forslag til tillegg etter pkt. 1.9 ble fremmet: 1.10 Frøya Sokn :Tilføres kr , Kultur /idrett: Tilføres kr ,-. Dette innebærer: Ingen reduksjoner av stillinger i 2012 ved kulturskolen. Organisering og aktiviteter gjennomgås med tanke på å redusere ventelistene til null, samt se på økt inntektspotensialet. Formannskapet ønsker å følge utviklingen tett gjennom Halleien til frivillige lag og organisasjoner reduseres med 50 %. Det forutsettes at de da kan stille med vakter under trening Styrke skolen v/tidlig innsats, flere faglærte lærere og kompetanseheving Kr.1,5 mill årlig ut perioden. Bruken av midlene følges opp av hovedutvalg drift Pleie og omsorg: Eldrerådslederen fungerer som eldreombud mot en passende godtgjøring. Eldrerådet blir tilført kr ,-. Kok/ server opprettholdes ved Frøya sykehjem, -også i helgene Et evnt. reduksjon av stillinger ved kjøkkenet må baseres seg på effektivisering, og max reduksjon settes til 40 % stilling. Dette utgjør kr ,- i ekstra bevilgning.

11 1.14 Samhandlingsreformen: Av midler avsatt til samhandlingsreformen bevilges kr ,- til bruk i Det forutsettes at ergoterapeut tilsettes slik at hab/rehabteam kan etableres. Teamet sees i sammenheng med etablering av rehab.plasser v/ Frøya sykhjem. Etablering og drift av teamet følges tett av hovedutvalg drift Psykiatritjenetsen: Psykiatritjenesten får en betydelig reduksjon i personalressurser, og organisering av denne tjenesten må derfor sees på. Utviklingen følges tett av hovedutvalg drift fremover Integrering/ voksenopplæring. Til økt fokus på norskopplæring.kr ,- INNDEKNING: Pensjonskostnader dekkes med kr ,- fra Premiefondet. Kommunens leder/ kompetansefond reduseres med Kr ,-. Redusert rentesats på flytende lån med 0,5% Kr ,- Økt skatteinngang Kr ,-. Bruk av midler bevilget til samhandlingsref. Kr ,-. INVESTERINGSBUDSJETTET: Oppvekstsenteret Nordskag og Nabeita: Vi forutsetter at det settes trykk på planlegging og utbygging av begge oppvekstsentrene. Skolebruksplan brukes som grunnlag for planlegging og anbudsrunde. Anbudsrunde kjøres med forbehold om endringer jfr. høringsrunde skolebruksplana. Rådmann bes snarest utforme mandat til begge prosjektgruppene. Anbudsrunde kjøres felles for begge prosjektene, og begge forventes å stå ferdig til skolestart Omsorgsboligene igangsettes april Brannsikring av Hallaren kirke legges inn i økonomiplan for kr.1,5 mill Forprosjekt samferdsel i øyrekka (vei, vind, vann ) settes i gang Kr 1,5 mill settes av hvert år, til sammen kr ,-. Asfaltprogram 2013 ut perioden. Kr ,- pr.år. Trafikksikkerhetsplan kr ,-.pr.år fom 2013 og ut planperioden. Det søkes om midler fra fylkeskommunen. Påkostninger vedlikehold kommunale bygg legges inn årlig med kr ,- fra IKT årlig kr ,- fra 2013 og ut perioden. Utbedring kai anlegg. Staten har bevilget kr ,- Frøya kommune bevilger sammen beløp Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 110,0 millioner, kroner i henhold Votering: Det ble vedtatt votering punktvis. Hele budsjettet: Alle punkter enstemmig vedtatt. Enstemmig.

12 Innstilling: Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det går fram av spesifiserte driftsbudsjett og investeringsbudsjett i budsjett og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2012 på rammeområder 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jmf kapittel 6 i handlingsplandokumentet. Husleie på boliger økes med konsumprisindeksen. Det foreslås ingen økning i foreldrebetaling i SFO inntil nye vedtekter er behandlet i kommunestyret. Elevavgift i Kulturskolen økes med 24 % til 2000 kroner for individuell undervisning. For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget og i gebyrregulativet som følger saken. 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.5 Kommunestyret vedtar å ta opp startlån på inntil 10 millioner kroner til boligkjøp i Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan , inkludert kommuneplanens samfunnsdel. 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der dette er nødvendig 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg 1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og nedtak av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i handlingsplanperioden Skattevedtak Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer. 2.2 Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats. Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 109,0 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert Vedlegg: Handlingsplan med budsjett 2012 (trykket som selvstendig vedlegg). Ligger ute på hjemmesiden Betalingsregulativ Ligger ute på hjemmesiden

13 Saksopplysninger/Vurdering: Verdier og strategiske hovedgrep Frøya kommunes kjerneverdier er troverdig, respekt og engasjement. Disse kjerneverdiene skal sammen med kommunens etiske retningslinjer prege vår praksis og gjenspeiles i våre daglige handlinger. Vi må ha fokus på mangfold, toleranse, demokrati og kulturell kompetanse i kommunen vår. Administrativt har det vært jobbet med flere strategiske hovedgrep som skal ligge til grunn for økt måloppnåelse rundt det vi jobber med og vår hovedoppgave, nemlig å produsere best mulig kommunale tjenester for våre innbyggere. Disse strategiske grepene er mestring samhandling, samarbeid og samordning medvirkning kommunikasjon ressursstyring kompetanseutvikling. De strategiske grepene representerer vesentlige verktøy i løsningen av de fleste utfordringene og endringsbehov kommunen står overfor. Samtidig gir de utrykk for et bevisst verdi- og veivalg i hvordan kommunen skal komme frem til løsning. Vurdering fortsatt stram økonomi Frøya kommunes økonomiske balanse ble styrket gjennom de budsjettvedtak som ble gjort i forbindelse med budsjett Etter å ha vært gjennom en periode hvor de samlede utgiftene over tid økte mer enn inntektsveksten, og som endte med et betydelig negativt årsresultat i 2008 og et krevende år 2009, er kommunens økonomi nå i balanse. Kommunen hadde i 2010 et netto driftsresultat på 6,6 prosent. Til tross for at kommunen sin økonomiske stilling er betydelig styrket i løpet av det siste året, så er den økonomiske situasjonen i 2012 og handlingsplanperioden, slik rådmannen ser det, meget krevende og utfordrende. Vi må derfor være innstilt på stramme budsjett og stram økonomistyring de nærmeste årene. Dette er også signalene fra regjeringen. I 2012 dekker kommunens inntektsvekst knapt/kun utgiftsøkninger som følger av positiv befolkningsutvikling, økning i pensjonskostnader og andre bundne kostnader. Det innebærer at lokale prioriteringer om økte dekningsgrader og/eller økt kvalitet på et område (for eksempel innenfor eldreomsorgen) må finansieres med omprioriteringer og/eller gjennom økte brukerbetalinger. Det er krevende å levere et budsjett i balanse slik den økonomiske situasjonen er i Frøya kommune akkurat nå. Utgiftene, spesielt de rene driftsutgiftene, er litt vel høye i forhold til inntektene. Rådmannen ber derfor kommunestyret i forbindelse med årets budsjettbehandling å vurdere og innføre eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, for å øke kommunens inntekter. For å kunne klare å levere et budsjett i balanse, følge opp på politiske vedtak i 2011 med budsjettmessige virkninger i 2012 (bl.a. betydelig utvidelse av lærlingeordningen, kostnadsberegnet til kroner) og for å følge opp i forhold til nye lover og forskrifter (bl.a. forskrift om utvidet bedriftshelsetjeneste for nye yrkesgrupper, kostnadsberegnet til kroner), har rådmannen måttet fordelt et rammekutt på 3 til 4 millioner kroner mellom tjenesteområdene i Dette er bl.a. gjort gjennom å redusere noe (i) rammene til enkelte virksomheter og tjenesteområder. Dette gjelder bl.a. for virksomhetene kultur, tekniske tjenester og familie og helse. I tillegg er det i rådmannens budsjettforslag lagt et generelt effektiviseringskrav på enkelte enheter på fra 0,5 til 2,0 prosent. Dette effektiviseringskravet gjelder bl.a. for: Fellesadministrasjonen (2 %) Tekniske tjenester (2 %) På Fellesadministrasjonen foreslår også rådmannen å kutte i budsjettene til kursmidler med kroner i Rådmannen vurderte å legge et flatt effektiviseringskrav på alle virksomhetene for å jevne ut virkningene. Dette ble ikke gjort i rådmannens budsjettforslag.

14 Rådmannens budsjettforslag representerer et driftsbudsjett på 309,2 millioner kroner og et investeringsbudsjett i 2012 på 83,8 millioner kroner. Veksten er størst i investeringsbudsjettet. I handlingsplanperioden er det planlagt stor utbygging av eldreomsorgen, satsing på barnehager og utbygging av næringsområder. Dette siste det å bygge ut næringsområder - kan gjøres på flere ulike måter som reduserer investeringsbelastningen på kommunen. Det er også avsatt midler til Sistranda sentrum og det å tilrettelegge for utbygging av Frøya kulturog kompetansesenter og ny Frøya videregående skole. Rådmannens hovedbilde når det gjelder driften av det kommunale tjenestetilbudet, er at dekningsgraden og kvaliteten på tjenestene våre kan videreføres på dagens nivå selv om det er lagt effektiviseringskrav og kostnadsreduksjoner på virksomhetene og rammeområdene. Kapitteloversikten i handlingsplandokumentet I kapittel 2 oppsummeres rådmannen forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan I kapittel 3 gis det en beskrivelse av kommunens økonomiske situasjon og av tjenestetilbudet i kommunen. I dette kapittelet tas det også opp temaer som er retningsgivende for kommunens utvikling som arbeidsgiver, tjenesteprodusent og samfunnsaktør. Videre gis det en beskrivelse av rammebetingelser og utfordringer som kommunen står overfor. Avslutningsvis i dette kapittelet gis det en beskrivelse av mål for budsjett- og økonomiplanperioden. I kapittel 4 foretas det en detaljert gjennomgang av de økonomiske forutsetningene, herunder hvordan inntekter og utgifter fordeler seg på ulike poster og hvilke konsekvenser rådmannens forslag til økonomisk opplegg vil gi. I kapittel 5 er det gitt en beskrivelse av endring i gebyrer og egenbetalinger i I kapittel 6 er det gitt en beskrivelse av endring i reglementer. Kommunens inntekter og utgifter Budsjettet for 2012 og handlingsplan bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsplan De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, og som har effekter for , er innarbeidet i dette budsjettet. Lønn og pris Prisveksten er anslått til 1,75 prosent og lønnsveksten anslås til fire prosent. Dette gir en deflator på 3,25 prosent. Det er beregnet at effekten av lønnsoppgjøret fra 2011 gir et overheng inn i 2012 på 0,7 prosent. Virksomhetene gis ikke kompensasjon for prisveksten i rådmannens budsjettforslag. Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften er uendret på 5,1 prosent. Pensjonspremien til Vital settes til 22,0 prosent. Arbeidstakerandelen er 2 %. Låneopptak, renteforutsetninger Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på 177,2 millioner kroner. Det budsjetteres med avdrag på 6,95 millioner kroner tilknyttet de nye investeringene. Kommunens gjeld forventes å øke med 103,4 millioner kroner i planperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være 449,8 millioner kroner. Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser: Prognose for rentesats. Prosent Gjennomsnittlig rentesats, gamle og nye lån Lån med flytende rente Lån med fast rente ,82 3,82 3,82 3,82 4,00 4,00 4,00 4,00 3,64 3,64 3,64 3,64

15 Inntektsforutsetninger Vekst i frie inntekter for 2012 som foreslått i statsbudsjettet for 2012 Skatteinngangen for Frøya forutsettes/settes 7,4 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig Om forslag til investeringsbudsjett Investeringsplan Innledning Det er driftsinntektene som skal betjene gjelden. Grunnlaget for å fastsette investeringsrammene bør derfor være budsjettets evne til å håndtere gjelden som investeringene genererer. Rådmannen ber kommunestyret vurdere å innføre/vedta en finansiell handlingsregel om at renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn ti prosent av de frie inntektene. Dette hadde gjort det enklere både for administrativt og politisk nivå å legge rammene for investeringene i perioden Dersom kommunestyret da hadde vedtatt et høyere investeringsnivå enn den foreslåtte rammen, måtte nivået finansieres med kutt i driftsrammene. En økning i investeringsnivået på 100 millioner kroner vil for eksempel medføre et kuttbehov i driftsrammen på ti millioner kroner. Dersom man ønsker å finne rom for flere investeringsprosjekt uten å øke kommunegjelden, vil det viktigste tiltaket være nøkternhet i arealbruk og fokus på sambruk av arealer. Videre må det sikres nøkterne bygningsmessige kvaliteter, men hvor man samtidig sikrer kvalitetsmessig gode løsninger som gir lave fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Det største innsparingspotensialet ligger i å redusere arealene som skal bygges og driftes. Innsparinger på skolebygg (og andre bygg) kan for eksempel gjennomføres ved å endre anleggenes nærmiljøprofil. Innsparinger på skolebygg og barnehager kan også gjennomføres ved å bygge hvert enkelt skoleanlegg eller barnehage for et større elevtall enn hva vi gjør i dag, blant annet for å håndtere elevtallsveksten framover(dette gjelder også innenfor andre områder). Bygninger for et større antall brukere vil generelt sett gi en lavere enhetskostnad enn bygg for færre brukere. Vi kan dermed oppnå reduserte investeringer gjennom færre bygg hvor tomtene og forholdene for øvrig ligger til rette til rette for det. Alt må imidlertid vurderes opp i mot opplæringslov, mål knyttet til skole- og barnehagetilbudet og lokal skole- og barnehagestruktur. Rådmannen ønsker å etablere en arbeidsgruppe som skal se på kostnadsdrivende og besparende faktorer i investeringsprosjekt. Dette er et omfattende arbeid. Rådmannen vil våren 2012 legge fram en sak til kommunestyret om dette. Rådmannens forslag til investeringsramme Befolkningsutviklingen gir økt investeringsbehov i kommende økonomiplanperiode. Det er klar sammenheng mellom utviklingen i antall unge og eldre og investeringsbehovet knyttet til barnehager, skoler og helse- og velferdssenter. For å opprettholde målet om full barnehagedekning for 1-5 åringene, må for eksempel kommunen opprette 5-8 nye barnehageplasser hvert år i handlingsplanperioden. Behov for rehabilitering av eksisterende bygg gir også investeringsbehov på flere områder. Frøya kommune vil ifølge oppvekstbruksplanen oppleve markant elevtallsvekst både i barnehager og skoler fram til 2024/25. Rådmannen legger ikke opp til at dekningsgraden for sykehjem skal økes, men heller vurderes noe redusert i perioden Dette ønskes gjennomført ved omdisponering fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for perioden har en samlet ramme på 177,2 millioner kroner. Tabell viser rådmannens forslag til investeringsrammer fordelt på de ulike investeringsområdene. Det er gitt en omtale av prosjektene innenfor de enkelte tjenesteområdene i del 2 i handlingsplandokumentet.

16 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag til investeringsbudsjett. Tall i millioner kroner Prosjekt Sum Næringsområder Boligfelt Kverva Utskifting / rehab. Av høydebasseng og kummer Utskifting/rehab av ledningsnett (eternitt) Vannforsyning til nytt næringsområde Forsterkning Sistranda (Beinskardet) Fremføring vann til Holahauan boligfelt Utvidelse av renseanlegg Bevilgning til utbygging / sanering av enkeltutslipp i henhold til rammeplan Hovedkloakk nytt næringsområde Hovedkloakk Holahauan boligfelt Utbygging Sistranda sentrum Innløsning av eiendom Sistranda Hamarvik bhg / oppvekstsenter Nordskag oppvekstsenter Påkostninger kommunale bygninger Omsorgsboliger Mausund svømmehall IKT økonomisystem IKT investeringer: Office pakken: 125 Oppgradering av servere: 310 Microsoft System Centre: 230 Oppgradering hjemmeside/oppstart ekommune Sum investeringer: Investeringer finansiert over budsjettet Selvfinansierte investeringer Sum investeringer Med selvfinansierte investeringer menes investeringer som er finansiert gjennom gebyrinntekter, statlige tilskudd, refusjoner og husleieinntekter. Investeringer til bolig og næringsområder forutsettes dekket fullt ut ved salg/leie altså til selvkost. Dette gjøres ved at tomteprisene/leie påplusses renteutgiftene tilknyttet forskottering av disse investeringene. For VAR-området dekkes alle kapitalutgifter (renter/avskrivninger) over gebyrinntektene. Hamarvik barnehage: Oppstart i 2012 (50 %) Ferdig i 2013 (50 %) Beregnet ut i fra ett års byggetid. Nordskag oppvekstsenter: Oppstart i 2013 (50 %). Ferdig i 2014 (50 %) Beregnet ut i fra ett års byggetid. Omsorgsboliger: Rådmannen foreslår byggestart forskyvet til Planlagt ferdig til Byggekostnader fordelt på 2 år. Må vurderes:trafikksikkerhetstiltak (500 ) og utbedring av kaier (900 ).

17 Rådmannens merknader når det gjelder forslag til investeringsbudsjett Rådmannen ønsker seg som kjent en handlingsregel knyttet opp mot investeringer og kapitalkostnadene knyttet til disse. En handlingsregel ville medført meget sparsomme investeringer i handlingsplanperioden og rådmannens forslag til investeringsbudsjett ville vært og sett helt annerledes ut. Bakgrunnen for rådmannens forslag til investeringsbudsjett er store prosjekter som er/allerede er i gang eller planlagte prosjekter igangsatt, og kostnadsvirkningene av disse. Klare rammebetingelser for kapitalutgiftene våre ville medført at rådmannens forslag til investeringsbudsjett ville sett helt annerledes ut. Rådmannen om finans Rådmannen er av den oppfatning at finansmarkedet befinner seg i en meget risikabel situasjon. Kanskje burde derfor iverksatte tiltak og forslag til investeringsbudsjett i handlingsplanperioden sett annerledes ut. Frøya kommunes finansforvaltning Ved inngangen til 2011 var verdien av Frøya kommunes finansfond på vel 121,9 millioner kroner. I 2010 ble all avkastning på finans vel 8,8 millioner kroner satt på bufferfond. Ikke noe ble brukt til drift. Budsjettert avkastning i 2012 Det antas at Frøya kommunes finansfond har en inngangsverdi i 2012 på 119,3 millioner kroner, etter et anslått tap i 2011 på 2,6 millioner kroner. Avkastninger budsjetteres med 5 % i til 5,97 millioner kroner. Kanskje bør kravet til nominell avkastning ned med bakgrunn i de urolige tidene i finansmarkedet og verdensøkonomien? Rådmannen ber kommunestyret vurdere å justere ned utgangspunktet for nominell avkastning fra 5,0 % til 4,0 %. Usikkerhet i budsjetteringen og utfordringer Den budsjetterte avkastningen neste år er usikker. Avkastningen fra ett år til et annet vil alltid variere, ikke minst med utviklingen i aksjemarkedet. Dette gjelder selv om vår finansportefølje har en relativt liten andel aksjer på 24 prosent. Situasjonen i finansmarkedet nå er betegnede for den usikkerheten og de variasjonene som kan oppstå i Frøya kommunes årlige avkastning. Svake aksjemarkeder både her hjemme og internasjonalt, kombinert med kursfall i deler av obligasjonsmarkedet, har så langt i 2011 gjort at vår totalportefølje per har hatt et verditap på 2,57 millioner kroner. Aksjer anslås til å gi en avkastning på 5,5 prosent i Over tid er det rimelig å anta en avkastning i aksjemarkedet over risikofri rente. Risikofri rente er i dag rundt tre prosent (tre måneder NIBOR). På det grunnlaget kan 5,5 prosent avkastning i aksjer virke lavt. Rådmannen har likevel valgt en forsiktig budsjettering. Dette må dels ses på bakgrunn av at prognosene for renteutviklingen fremover er mer usikker enn vanlig. At svingningene i aksjemarkedet på lang sikt ikke nødvendigvis er rimelig å forvente kort sikt (i løpet av 2012) er også noe som trekker i retning av en forsiktig budsjettering. Investeringene i eiendom forutsettes å gi en avkastning på 5,5 prosent. Dette tilsvarer utbytteutbetalinger i et normalt år. Det forutsettes at det ikke oppstår kurstap. Bankinnskudd antas å gi en avkastning på 3,2 prosent i I forhold til rentenivået i dag, kan dette virke noe lavt. De økonomiske problemene i Europa har imidlertid ført til usikkerhet rundt renteutviklingen fremover, og rentefall kan ikke utelukkes heller ikke i Norge. Det samme resonnementet ligger bak den estimerte avkastningen på 3,2 prosent i obligasjoner med flytende rente i omløpsmidlene (senior).

18 Med dagens budsjettering på finans vil avsetningene til bufferfond være realisert i 2013, og da kan 3,89 millioner budsjetterte kroner for eksempel brukes til å bygge opp et eget rentereguleringsfond være starten på en større satsing i forhold til å vedlikeholde grunnkapitalen vår. Om pleie og omsorg, helse og velferd i budsjettforslaget Pleie- og omsorg helse og velferd Framtidens utfordringer handler hovedsakelig om at antall eldre øker i forhold til den yrkesaktive delen av befolkningen, at den medisinske utviklingen fører til flere brukere med komplekse tilstander og at andrelinjetjenesten, reduserer oppholdstiden i sykehus og overfører stadig nye oppgaver til kommunen. Omsorgsplan 2015 vil måtte beskrive kommunens strategier for helse- og velferdstjenestens samlede oppgaver og utfordringer. Samhandlingsreformen trer i kraft fra 1.januar 2012 og blir den største utfordringen i kommende planperiode. Den gir kommunene en ny rolle og utfordrer oppgavefordelingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Kommunen skal ta et større ansvar for helsetjenestene, noe som utfordrer både kapasitets- og kompetansenivået. Det er gode faglige og økonomiske argumenter for sterkere satsing på forebygging og tidlig intervensjon, og også ansvarsforskyvning, men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til de nye finansieringsmodellene for utskrivingsklare pasienter og medfinansieringsmodellen som pålegger kommunene 20 prosent medfinansiering av store deler av den somatiske spesialisthelsetjenesten. Noe av utfordringen er at det allerede har skjedd en gradvis forskyvning av ansvar over år. Fra 1.januar 2012 trer to nye lovverk i kraft. Det er en utfordring for kommunene at den foreslåtte finansieringsordningen i liten grad understøtter målene i samhandlingsreformen. Frøya Kommune må fortsette arbeidet med å dreie fokus over på forebygging og tilbud som øker brukerens mestringsevne og livskvalitet slik at behovet for kompenserende og mer omfattende tjenester blir utsatt eller redusert. Dette gjelder innenfor sosialtjenesteområdet så vel som innen helse- og omsorgstjenesten. Sterkere satsing på forebygging og mestring er nødvendig både av hensyn til bærekraftig utvikling og behov for kvalitetsøkning. Saksbehandlerne i helse- og velferdskontorene og i den kommunale delen av NAV-kontoret er i hovedsak de som først møter brukerne. Den kommunale rollen som forvalter er krevende. Knappe ressurser gjør at det til en hver tid må foretas avveide prioriteringer for å gi best mulig tjenester til kommunens innbyggere samlet sett. Det er utfordrende at sterke grupper kan påvirke forvaltningens vurderinger til sin fordel. Det er derfor viktig å videreutvikle forvaltningskompetansen på en måte som sikrer best mulig utnyttelse av ressursene. Her er det viktig å avklare hvilke forventninger kommunens innbyggere har til tjenestene. Vi må være tydelige på prioriteringene og tydelig på hva kommunen forventer av den enkelte mottaker av tjenestene, slik at tjenesten blir best mulig tilpasset den enkeltes behov. Fastlegene er ansvarlige for den enkeltes pasients utredning og medisinske behandling i kommunen. Overføring av oppgaver og nye ansvarsområder kan utfordre legene rent faglig i arbeidet for den enkelte pasient, og i tillegg nødvendiggjøre mer samspill med andre. For samspillet mellom fastlegene og øvrige helsepersonell i kommunen, er det nødvendig å fortsette arbeidet med tydeliggjøring av rollene i kommunehelsetjenesten. Også behovet for medisinsk utstyr og kompetansen blant annet helsepersonell blir viktig å sørge for ved ansvarsoverføringer. Kunnskapen om risiko og prognose hos den enkelte innbygger på fastlegenes liste utvikles over tid i legepasientforholdet. Denne unike kunnskapen utgjør et grunnlag for målrettet forebyggende og helsefremmende innsats i samarbeid med pasienten. Denne type intervensjon bør etterspørres mer systematisk. Mulighetene for at tjenestemottakere skal kunne bo hjemme lengst mulig avhenger i stor grad av ansattes kompetanse og deres evne til å tilrettelegge hjemmesituasjonen. Det må gjøres en betydelig innsats for å bygge opp kompetansen gjennom utviklingen av Helhetlig Pasientforløp i eget Hjem (HPH). I første omgang må dette omfatte hjemmetjenestene og fastlegene. Tilsvarende kompetansebygging og beskrivelser av pasientforløp må utvides til å omfatte alle tjenesteområder innen helse og velferd. Arbeidet er så vidt påbegynt. Dette er et langsiktig arbeid som fortsatt må ha fullt fokus. Det er ressurskrevende å få alle ansatte til å dra i samme retning. Behovet for kompetansehevingsdager og tid til å veilede den enkelte ansatte øker i takt med kravene til standardisering, dokumentasjon og det å sikre tjenester til stadig mer komplekse pasientsituasjoner. Kompetanseheving har vært ett av satsingsområdene i Frøya kommune det siste året og må fortsatt være det.

19 Antall eldre innvandrere vil øke. Å bygge opp gode tilbud til denne gruppen medfører utfordringer med tanke på språkforskjeller og ivaretakelse av kulturell identitet. Dette krever fokus på kompetanseheving om både gruppen og dennes særskilte behov innenfor de fleste tjenesteområder i helse og velferd. Samarbeid med frivillig sektor vil være et viktig bidrag for å ivareta tjenestemottakeres livskvalitet. Det vil forutsette at frivilligsentralene fremdeles får en sentral plass, og at frivillige samarbeidspartnere sikres forutsigbare rammevilkår. Strategiene på dette området må videreutvikles i samarbeid med de ulike tjenesteområdene. Frivilliges innsats og bruk av gode teknologiske løsninger vil være et viktig supplement for å nå målene våre skissert i Omsorgsplan Hvert år bosetter Frøya mange innvandrere, og disse representerer store ressurser for kommunen. Bosetting av innvandrere forutsetter tilgang til boliger, et knapphetsgode med mange prioriterte målgrupper. En vellykket integrering omhandler også god norskopplæring, rask overgang til arbeid eller utdanning og samfunnsdeltakelse på ulike arenaer. Derfor vil det være viktig å finne alternative boligløsninger for nyankomne innvandrere, holde fokus på kvaliteten i opplæringen og iverksette tiltak for raskere overgang til arbeid eller utdanning gjennom introduksjonsprogram. Det kan se ut som om kommunen har utfordringer knyttet til etterspørsel etter kommunale boliger. Situasjonen er preget av boligsøkere og lang botid når bolig først er tildelt. Det må satses på ulike tiltak for å øke sirkulasjonen i den kommunale boligmassen. Dette er: Boligrådgivning om alternative boligvirkemidler til nye boligsøkere og kommunale leietakere Reviderte retningslinjer for søknadsbehandling med skjerpede krav for innvilgelse av kommunal utleiebolig Leietakere med tidsubestemte leiekontrakter bistås over på det private boligmarkedet Reviderte retningslinjer for startlån for at flere kan etablere seg i egen bolig Gjennomføre prosjekt der kommunale leietakere tilbys å kjøpe den kommunale borettslagsleiligheten eventuelt annen borettslagsleilighet Prosjekt der det skaffes private boliger som videreformidles til nyankomne innvandrere. Kommunale utleieboliger må forbeholdes de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Det må jobbes kontinuerlig med endring av kommunens boligmasse for å imøtekomme utfordringer knyttet til boligbehov til personer med omfattende tjenestebehov. For personer med rusproblemer er boligtilbudene meget begrenset. Det må vurderes om det er behov for å bygge opp et tilbud med x antall boenheter for denne gruppen. Dette krever eventuelt også ressurser til å drifte botilbudene. I 2012 må Frøya kommune utvikle nye tiltak for bekjempelse av fattigdom i kommunen. Det må utarbeides en fattigdomsplan med tiltak. NAV må få ned antall mottakere av økonomisk sosialhjelp og etablere gode samhandlingsprosjekter rundt fattige familier i det offentlig servicekontoret. Det er en generell og viktig etisk utfordring å tydeliggjøre hvorvidt individuelle hensyn eller rettferdig fordeling av tjenestene skal tillegges mest vekt når ressurser skal fordeles. Rådmannen vil fortsatt arbeide med problemstillinger rundt temaet brukerstyrt personlig assistent (BPA) sammen med virksomhetslederne på pleie- og omsorg og familie og helse. Brukerne er fornøyde, men for kommunen er det en utfordring at vedtakene synes store., og at BPA- organisering gjør det vanskelig for rådmannen å vite noe om kvaliteten. Det er et mål at utgiftsveksten på dette området ikke skal være større enn resten av helse- og omsorgsområdet.

20 Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det går fram av spesifiserte driftsbudsjett og investeringsbudsjett i budsjett og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2012 på rammeområder 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jmf kapittel 6 i handlingsplandokumentet. Husleie på boliger økes med konsumprisindeksen. Det foreslås ingen økning i foreldrebetaling i SFO inntil nye vedtekter er behandlet i kommunestyret. Elevavgift i Kulturskolen økes med 24 % til 2000 kroner for individuell undervisning. For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget og i gebyrregulativet som følger saken. 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.5 Kommunestyret vedtar å ta opp startlån på inntil 10 millioner kroner til boligkjøp i Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan , inkludert kommuneplanens samfunnsdel. 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der dette er nødvendig 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg 1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og nedtak av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i handlingsplanperioden Skattevedtak Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer. 2.2 Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats. Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 109,0 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert Rådmannen på Frøya, Ole Henrik Fjørstad Sten K. Røvik

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen Møtedato: 30.11.2011 Fra og med sak: 66/11 Til og med sak: 70/11 Møtetid: 09.00 12.05 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.08.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Nordskag oppvekstsenter 08.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Arkivsaksnr: 13/1258 Arkivkode: 144 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014-2017

Arkivsaksnr: 13/1258 Arkivkode: 144 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM FOR 2014-2017 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: 19.11.2013 Saksbehandler: Svanhild Mosebakken Arkivsaksnr: 13/1258 Arkivkode: 144 Møtebok Sak nr: 165/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 165/13

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Staalen Nestleder

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.11.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 10:00-12:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Arvid Stanghelle, Eivind Roger Tvedt, Eva Bohem Svendstad,

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Truls E. Halstenrud Nestleder Helga Fragått Medlem

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Innkomne merknader: 1. Kaisa Svergja, 20.11.2014 2. Tynset pensjonistforening 28.11.2014 3. Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - kulturkomite

Møteprotokoll. Ungdommens bystyre - kulturkomite Møteprotokoll Ungdommens bystyre - kulturkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.10.2006 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke.

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 13.10.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen :00 med nedsatt funksjonsevne

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen :00 med nedsatt funksjonsevne Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen 05.12.2016 09:00 med nedsatt funksjonsevne Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Torsdag Fredag Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Torsdag Fredag Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Torsdag 13.11.2014 09.00 Frøya herredshus Fredag 14.11.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 15.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer