HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Møteinnkalling"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Kommunestyesalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 66/11 11/1564 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 11/1561 BUDSJETTJUSTERING TEKNISK /11 11/1567 MEDLEMMER I PLANKOMITEER 69/11 11/1151 BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FOR /11 11/1565 ORIENTERINGER Sistranda, Helge Borgen Leder Harriet Strand Sekretær Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Frøya herredshus og

2 Saknr: 66/11 FRØYA KOMMUNE Hovedutvalg for drift Møtedato: Saksbehandler: Harriet Strand Arkivsaksnr: 11/1564 Arkivkode: 039 Møtebok Sak nr: 66/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 66/11 Hovedutvalg for drift GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som fremlagt. Vedlegg: Protokoll fra møte

3 Saknr: 67/11 FRØYA KOMMUNE Hovedutvalg for drift Møtedato: Saksbehandler: Andreas Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1561 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 67/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 67/11 Hovedutvalg for drift BUDSJETTJUSTERING TEKNISK Forslag til vedtak: Hovedutvalg for drift vedtar følgende budsjettjusteringer for teknisk fordelt på funksjon: Administrasjon teknisk Plansaksbehandling Bygningsavdeling Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler Utleie Interne serviceenheter Drift/vedlikehold av barnehager Drift/vedlikehold av skoler Drift/vedlikehold Frøya sykehjem Boliger(omsorgsboliger) Tjenesteboliger Tilrettelegging/bistand næring Samferdselsbedrifter/transport Kommunale veger Kommunale veger/sikkerhet Forebygging brann og ulykker Beredskap mot brann/ulykker Vannverk Kloakker Tømming/behandling av slam Naturforvaltning/friluftsliv Idrett Den Norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder Kart og oppmåling Reservert lønnsoppgjør Hovedutvalget forutsetter at administrasjonen ajourfører detaljbudsjettet i henhold til ovennevnte endringer på ansvar og funksjon. Vedlegg: Ingen

4 Saknr: 67/11 Saksopplysninger: Administrasjonen har i forbindelse med kvartalsrapporten for 3. kvartal, samt gjennomgang av hele regnskapet pr. dato, funnet at det er behov for en budsjettjustering. Hovedutvalget skal vedta disse endringer på ansvar/funksjonsnivå, mens administrasjonen foredeler på art og innefort den enkelte funksjonsrammen. Budsjettendringen er innenfor nettorammen til teknisk som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2010, bortsett fra at lønnsøkning for lokale forhandlinger i kapitel 3 og 5 høsten 2010 er innregulert, da disse ikke var medtatt i opprinnelig budsjett og er heller ikke regulert i løpet av I tillegg er resultatet av lokale forhandlinger for 2011 i kapitel 3 og 5 også innlagt. Disse tilleggene er dekket ved bruk av avsatte midler til lønnsoppgjør. Vurdering: Nedenfor er kommentert de enkelte endringer i budsjettet Administrasjon teknisk Her er innregulert lønnsoppgjør lokale forhandlinger høsten 2010 og Vi har øket inntekter til fordelte utgifter som følge av oppfølging/prosjektledelse på en rekke investeringsprosjekt. Dette gjelder følgende prosjekter: Nabeita oppvekstsenter Varmestyring-sykehjemmet Omsorgsboliger Beinskardet boligfelt Utbedring av kaier Utbygging Sistranda sentrum Vannverksutbedringer Utbedring av høydebasseng/kummer Avløpsutbygging Planlegging og utvikling av næringsområder Noen av fordelte utgifter er også inntektsført under funksjon hvor lønn til prosjektleder for kaier og Beinskardet boligfelt er uutgiftsført. Merinntekten gjelder også refusjon sykelønn som utgjør kr , Plansaksbehandling Her er det en større utgift som i hovedsak skyldes feil budsjettert lønn for planlegger, samt at deler av lønn til prosjektleder for omsorgsboliger er ført her. I tillegg har vi betydelig økning i annonseutgifter for reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel Bygningsavdeling(Byggesak) Prosjektlønn til deler av oppfølging av strandsoneprosjektet er ført på denne posten. Dette tilsvarer ikke fullt ut inntektsførte midler fra skjønnstilskuddet til formålet. Imidlertid har vi benyttet tidligere byggesaksbehandler til oppfølging av en del ulovlighetsforhold uten at det har vært avsatt lønn til dette formålet i budsjettet. Imidlertid vil denne oppfølgingen og senere innkreving av byggesaksgebyr (og muligens tvangsmulkt) medføre økte inntekter, men dette vil ikke bli inntektsført før i / Administrasjonslokaler Øket utgifter skyldes i hovedsak økte utgifter til vedlikehold som i hovedsak gjelder utbedring av heis, inngangsdør(automatikk), samt eiendomsgebyr. Budsjettet for eiendomsgebyr har ikke vært justert de siste 5-6 årene, selv om både gebyr for vann, kloakk og søppel har økt betydelig. Denne økningen har vi måtte dekke innenfor budsjettrammen. Dette har selvsagt medført en reduksjon av vedlikeholdet og andre driftsoppgaver.

5 Saknr: 67/ Interne serviceenheter Mindre utgifter her gjelder økning i fordelte utgifter som følge av oppfølging av en del investeringsprosjekter. I tillegg har vi hatt en 60% stillingshjemmel innen vaktmestere ubesatt, samt at stillingen som ledende vaktmester har stått ubesatt siden 1. oktober Drift/vedlikehold barnehager Her har det vært innsparing på lønnsutgifter til renhold. I tillegg er det reduserte utgifter til vedlikehold av bygninger og uteareal. Dette ikke minst sett i forhold til de økte utgifter innen skolesektoren. Vi velger å se disse to funksjonene som en enhet sett i forhold til den gitte rammen i budsjettet Drift/vedlikehold skoler Større utgift her skyldes i betydelig grad økt utgift til strøm. Noe av dette inndekkes ved økte inntekter ved salg Av varme til idrettshallen, samt noe innsparing på renhold som følge av at ferdigstillelse av byggetrinn 3 for Sistranda ble forsinket Drift/vedlikehold Frøya sykehjem Merutgiften her skyldes i hovedsak følgende tre forhold: Økning av strømutgifter kr ,- Kommunale eiendomsgebyr kr ,- Vedlikehold kr ,- For eiendomsgebyr er dette økninger som følge av prisstigning over flere år, som ikke er kompensert, samt økning i mengden avfall. Når det gjelder vedlikeholdet gjelder økningen i hovedsak utbedring av heis etter heiskontrollen. Bl.a. er det kommet en del nye krav som må tilfredsstilles for at heisen skal være godkjent / Boliger Merinntektene skyldes i hovedsak økt inntekt fra husleie Tilrettelegging/Bistand Næring Her er budsjettposten avsatt til reguleringsarbeide ikke benyttet (dekkes over investeringsprosjekter), tilskudd melkekvoter er redusert, samt at inntekter ved utleie av lokaler/næringsområder er økt. Dette skyldes at Hamos leier et areal ved Mestabygget på Sistranda Samferdselsbedrifter/Transport Merutgiften her skyldes utgifter til leie av toalettvogner ved Sula og Dyrøy ferjeleier, samt renhold av disse. Denne utgiften utgjør ca. kr ,-. Dette er et vedtak som ble gjort i kommunestyret i 2010, men som ikke ble fulgt opp med ekstra bevilgning, da man forutsatte at denne utgiften skulle dekkes av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Imidlertid vil ikke fylkeskommunen dekke utgiften og den medfører derfor en økt utgift for kommunen som må dekkes innen teknisk sin budsjettramme Kommunale veger Merutgiften skyldes økning av utgifter til vintervedlikehold av våre veger. Noe er inndekket ved at refusjon fra Mesta for brøyting av fylkesvegene på Mausund og Sula er høyere enn budsjettert. Det er ikke funnet plass til en økning av brøyteutgiftene ved et evt. betydelig snøfall før nyttår. Vi får derfor håpe på at det blir barmark til vi ser Beredskap mot brann/ulykker Økningen her skyldes at vi har betydelig økning i antall branner i 2011, samt at storbrannen på Titran alene medførte en utgift på ca. kr ,-. I tillegg har vi for 2011 totalt hatt 6 bygningsbranner, noe som er uvanlig høyt for Frøya.

6 Saknr: 67/ Vannverk Det er kun foretatt interne justeringer mellom ulike artskontoer Kloakker Det er kun foretatt interne justeringer mellom ulike artskontoer Naturforvaltning/Friluftsliv Her har vi en del innsparinger på driftsposter som medfører en netto innsparing på kr , Andre religiøse formål Utgiftene er her økt med 100% fra 2010 til Dette skyldes flere medlemmer i andre religionssamfunn utenfor statskirken Kart og oppmåling Merutgiften skyldes i hovedsak lønnsutgifter som ikke er regulert for lokale forhandlinger for 2010 og I tillegg er det betydelig økninger i utgifter til lisenser for dataprogram og service av vårt tekniske utstyr. Disse to budsjettpostene utgjør en økning på ca. kr ,-. Ellers er det økning i utgift til tinglysingsgebyr.

7 Saknr: 68/11 FRØYA KOMMUNE Hovedutvalg for drift Møtedato: Saksbehandler: Andreas Kvingedal Arkivsaksnr: 11/1567 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 68/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 68/11 Hovedutvalg for drift MEDLEMMER I PLANKOMITEER Forslag til vedtak: Saken fremlegges uten innstilling. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til kommunens reglement for gjennomføring av bygg og anleggsprosjekter skal det for hvert prosjekt oppnevnes en plankomite. Plankomiteen skal ha følgende sammensetning: Byggekomiteens faste medlemmer som består av følgende medlemmer: Teknisk sjef eller repr. utpekt av teknisk sjef Økonomisjef Hovedverneombud. I tillegg skal det suppleres med leder av det hovedutvalget for den etat som benytter bygget, dvs. leder for Hovedutvalg for drift, samt maks. 2 representanter for brukerne av bygget. Vi har i pr. dato tre plankomiteer som er oppnevnt. Dette gjelder følgende prosjekter: Omsorgsboliger Nordskag oppvekstsenter Nabeita oppvekstsenter. Det må nå tas stilling til den politiske representasjonen i disse komiteene. For omsorgsboligene har det vært tidligere leder for HFD, Arvid Hammernes som har vært den politiske representanten. Her vil det være naturlig i henhold til kommunens retningslinjer at den nye lederen for HFD går inn. For de to andre komiteene ble Arvid Hammernes utpekt av teknisk sjef til å sitte i disse komiteene og som følge av dette kunne han ikke samtidig være politisk repr. i samme plankomite. Som følge av dette forholdet vedtok HFD at Halgeir Hammer skulle være repr. fra utvalget når det gjelder komiteen for Nabeita oppvekstsenter og Ola Vie for Nordskag oppvekstsenter. Her må det også tas stilling til om den nye leder for HFD, Helge Borgen skal erstatte de representanter som tidligere er oppnevnt. Saken fremlegges uten innstilling til vedtak.

8 FRØYA KOMMUNE Hovedutvalg for drift Møtedato: Saksbehandler: Ole Henrik Fjørstad Arkivsaksnr: 11/1151 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 69/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 154/11 Formannskapet /11 Hovedutvalg for drift /11 Hovedutvalg for forvaltning / Eldrerådet BUDSJETT 2012 OG HANDLINGSPLAN FOR Formannskapets innstilling til formannskapet: Budsjettvedtak Formannskapets forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det går fram av spesifiserte driftsbudsjett og investeringsbudsjett i budsjett og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2012 på rammeområder 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jmf kapittel 6 i handlingsplandokumentet. Husleie på boliger økes med konsumprisindeksen. Det foreslås ingen økning i foreldrebetaling i SFO inntil nye vedtekter er behandlet i kommunestyret. Elevavgift i Kulturskolen økes med 24 % til 2000 kroner for individuell undervisning. For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget og i gebyrregulativet som følger saken. 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.5 Kommunestyret vedtar å ta opp startlån på inntil 10 millioner kroner til boligkjøp i Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan , inkludert kommuneplanens samfunnsdel. 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der dette er nødvendig 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg 1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og nedtak av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i handlingsplanperioden

9 1.10 Frøya Sokn :Tilføres kr , Kultur /idrett: Tilføres kr ,-. Dette innebærer: Ingen reduksjoner av stillinger i 2012 ved kulturskolen. Organisering og aktiviteter gjennomgås med tanke på å redusere ventelistene til null, samt se på økt inntektspotensialet. Formannskapet ønsker å følge utviklingen tett gjennom Halleien til frivillige lag og organisasjoner reduseres med 50 %. Det forutsettes at de da kan stille med vakter under trening Styrke skolen v/tidlig innsats, flere faglærte lærere og kompetanseheving Kr.1,5 mill årlig ut perioden. Bruken av midlene følges opp av hovedutvalg drift Pleie og omsorg: Eldrerådslederen fungerer som eldreombud mot en passende godtgjøring. Eldrerådet blir tilført kr ,-. Kok/ server opprettholdes ved Frøya sykehjem, -også i helgene Et evnt. reduksjon av stillinger ved kjøkkenet må baseres seg på effektivisering, og max reduksjon settes til 40 % stilling. Dette utgjør kr ,- i ekstra bevilgning Samhandlingsreformen: Av midler avsatt til samhandlingsreformen bevilges kr ,- til bruk i Det forutsettes at ergoterapeut tilsettes slik at hab/rehabteam kan etableres. Teamet sees i sammenheng med etablering av rehab.plasser v/ Frøya sykhjem. Etablering og drift av teamet følges tett av hovedutvalg drift Psykiatritjenetsen: Psykiatritjenesten får en betydelig reduksjon i personalressurser, og organisering av denne tjenesten må derfor sees på. Utviklingen følges tett av hovedutvalg drift fremover Integrering/ voksenopplæring. Til økt fokus på norskopplæring.kr ,- INNDEKNING: Pensjonskostnader dekkes med kr ,- fra Premiefondet. Kommunens leder/ kompetansefond reduseres med Kr ,-. Redusert rentesats på flytende lån med 0,5% Kr ,- Økt skatteinngang Kr ,-. Bruk av midler bevilget til samhandlingsref. Kr ,-. INVESTERINGSBUDSJETTET: Oppvekstsenteret Nordskag og Nabeita: Vi forutsetter at det settes trykk på planlegging og utbygging av begge oppvekstsentrene. Skolebruksplan brukes som grunnlag for planlegging og anbudsrunde. Anbudsrunde kjøres med forbehold om endringer jfr. høringsrunde skolebruksplana. Rådmann bes snarest utforme mandat til begge prosjektgruppene. Anbudsrunde kjøres felles for begge prosjektene, og begge forventes å stå ferdig til skolestart Omsorgsboligene igangsettes april 2012.

10 Brannsikring av Hallaren kirke legges inn i økonomiplan for kr.1,5 mill Forprosjekt samferdsel i øyrekka (vei, vind, vann ) settes i gang Kr 1,5 mill settes av hvert år, til sammen kr ,-. Asfaltprogram 2013 ut perioden. Kr ,- pr.år. Trafikksikkerhetsplan kr ,-.pr.år fom 2013 og ut planperioden. Det søkes om midler fra fylkeskommunen. Påkostninger vedlikehold kommunale bygg legges inn årlig med kr ,- fra IKT årlig kr.200,000,- fra 2013 og ut perioden. Utbedring kai anlegg. Staten har bevilget kr ,- Frøya kommune bevilger sammen beløp. Skattevedtak Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer. 2.2 Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats. Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 110,0 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert Enstemmig. Formannskapets behandling i møte : Flg. omforente forslag til tillegg etter pkt. 1.9 ble fremmet: 1.10 Frøya Sokn :Tilføres kr , Kultur /idrett: Tilføres kr ,-. Dette innebærer: Ingen reduksjoner av stillinger i 2012 ved kulturskolen. Organisering og aktiviteter gjennomgås med tanke på å redusere ventelistene til null, samt se på økt inntektspotensialet. Formannskapet ønsker å følge utviklingen tett gjennom Halleien til frivillige lag og organisasjoner reduseres med 50 %. Det forutsettes at de da kan stille med vakter under trening Styrke skolen v/tidlig innsats, flere faglærte lærere og kompetanseheving Kr.1,5 mill årlig ut perioden. Bruken av midlene følges opp av hovedutvalg drift Pleie og omsorg: Eldrerådslederen fungerer som eldreombud mot en passende godtgjøring. Eldrerådet blir tilført kr ,-. Kok/ server opprettholdes ved Frøya sykehjem, -også i helgene Et evnt. reduksjon av stillinger ved kjøkkenet må baseres seg på effektivisering, og max reduksjon settes til 40 % stilling. Dette utgjør kr ,- i ekstra bevilgning.

11 1.14 Samhandlingsreformen: Av midler avsatt til samhandlingsreformen bevilges kr ,- til bruk i Det forutsettes at ergoterapeut tilsettes slik at hab/rehabteam kan etableres. Teamet sees i sammenheng med etablering av rehab.plasser v/ Frøya sykhjem. Etablering og drift av teamet følges tett av hovedutvalg drift Psykiatritjenetsen: Psykiatritjenesten får en betydelig reduksjon i personalressurser, og organisering av denne tjenesten må derfor sees på. Utviklingen følges tett av hovedutvalg drift fremover Integrering/ voksenopplæring. Til økt fokus på norskopplæring.kr ,- INNDEKNING: Pensjonskostnader dekkes med kr ,- fra Premiefondet. Kommunens leder/ kompetansefond reduseres med Kr ,-. Redusert rentesats på flytende lån med 0,5% Kr ,- Økt skatteinngang Kr ,-. Bruk av midler bevilget til samhandlingsref. Kr ,-. INVESTERINGSBUDSJETTET: Oppvekstsenteret Nordskag og Nabeita: Vi forutsetter at det settes trykk på planlegging og utbygging av begge oppvekstsentrene. Skolebruksplan brukes som grunnlag for planlegging og anbudsrunde. Anbudsrunde kjøres med forbehold om endringer jfr. høringsrunde skolebruksplana. Rådmann bes snarest utforme mandat til begge prosjektgruppene. Anbudsrunde kjøres felles for begge prosjektene, og begge forventes å stå ferdig til skolestart Omsorgsboligene igangsettes april Brannsikring av Hallaren kirke legges inn i økonomiplan for kr.1,5 mill Forprosjekt samferdsel i øyrekka (vei, vind, vann ) settes i gang Kr 1,5 mill settes av hvert år, til sammen kr ,-. Asfaltprogram 2013 ut perioden. Kr ,- pr.år. Trafikksikkerhetsplan kr ,-.pr.år fom 2013 og ut planperioden. Det søkes om midler fra fylkeskommunen. Påkostninger vedlikehold kommunale bygg legges inn årlig med kr ,- fra IKT årlig kr ,- fra 2013 og ut perioden. Utbedring kai anlegg. Staten har bevilget kr ,- Frøya kommune bevilger sammen beløp Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 110,0 millioner, kroner i henhold Votering: Det ble vedtatt votering punktvis. Hele budsjettet: Alle punkter enstemmig vedtatt. Enstemmig.

12 Innstilling: Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det går fram av spesifiserte driftsbudsjett og investeringsbudsjett i budsjett og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2012 på rammeområder 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jmf kapittel 6 i handlingsplandokumentet. Husleie på boliger økes med konsumprisindeksen. Det foreslås ingen økning i foreldrebetaling i SFO inntil nye vedtekter er behandlet i kommunestyret. Elevavgift i Kulturskolen økes med 24 % til 2000 kroner for individuell undervisning. For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget og i gebyrregulativet som følger saken. 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.5 Kommunestyret vedtar å ta opp startlån på inntil 10 millioner kroner til boligkjøp i Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan , inkludert kommuneplanens samfunnsdel. 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der dette er nødvendig 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg 1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og nedtak av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i handlingsplanperioden Skattevedtak Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer. 2.2 Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats. Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 109,0 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert Vedlegg: Handlingsplan med budsjett 2012 (trykket som selvstendig vedlegg). Ligger ute på hjemmesiden Betalingsregulativ Ligger ute på hjemmesiden

13 Saksopplysninger/Vurdering: Verdier og strategiske hovedgrep Frøya kommunes kjerneverdier er troverdig, respekt og engasjement. Disse kjerneverdiene skal sammen med kommunens etiske retningslinjer prege vår praksis og gjenspeiles i våre daglige handlinger. Vi må ha fokus på mangfold, toleranse, demokrati og kulturell kompetanse i kommunen vår. Administrativt har det vært jobbet med flere strategiske hovedgrep som skal ligge til grunn for økt måloppnåelse rundt det vi jobber med og vår hovedoppgave, nemlig å produsere best mulig kommunale tjenester for våre innbyggere. Disse strategiske grepene er mestring samhandling, samarbeid og samordning medvirkning kommunikasjon ressursstyring kompetanseutvikling. De strategiske grepene representerer vesentlige verktøy i løsningen av de fleste utfordringene og endringsbehov kommunen står overfor. Samtidig gir de utrykk for et bevisst verdi- og veivalg i hvordan kommunen skal komme frem til løsning. Vurdering fortsatt stram økonomi Frøya kommunes økonomiske balanse ble styrket gjennom de budsjettvedtak som ble gjort i forbindelse med budsjett Etter å ha vært gjennom en periode hvor de samlede utgiftene over tid økte mer enn inntektsveksten, og som endte med et betydelig negativt årsresultat i 2008 og et krevende år 2009, er kommunens økonomi nå i balanse. Kommunen hadde i 2010 et netto driftsresultat på 6,6 prosent. Til tross for at kommunen sin økonomiske stilling er betydelig styrket i løpet av det siste året, så er den økonomiske situasjonen i 2012 og handlingsplanperioden, slik rådmannen ser det, meget krevende og utfordrende. Vi må derfor være innstilt på stramme budsjett og stram økonomistyring de nærmeste årene. Dette er også signalene fra regjeringen. I 2012 dekker kommunens inntektsvekst knapt/kun utgiftsøkninger som følger av positiv befolkningsutvikling, økning i pensjonskostnader og andre bundne kostnader. Det innebærer at lokale prioriteringer om økte dekningsgrader og/eller økt kvalitet på et område (for eksempel innenfor eldreomsorgen) må finansieres med omprioriteringer og/eller gjennom økte brukerbetalinger. Det er krevende å levere et budsjett i balanse slik den økonomiske situasjonen er i Frøya kommune akkurat nå. Utgiftene, spesielt de rene driftsutgiftene, er litt vel høye i forhold til inntektene. Rådmannen ber derfor kommunestyret i forbindelse med årets budsjettbehandling å vurdere og innføre eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, for å øke kommunens inntekter. For å kunne klare å levere et budsjett i balanse, følge opp på politiske vedtak i 2011 med budsjettmessige virkninger i 2012 (bl.a. betydelig utvidelse av lærlingeordningen, kostnadsberegnet til kroner) og for å følge opp i forhold til nye lover og forskrifter (bl.a. forskrift om utvidet bedriftshelsetjeneste for nye yrkesgrupper, kostnadsberegnet til kroner), har rådmannen måttet fordelt et rammekutt på 3 til 4 millioner kroner mellom tjenesteområdene i Dette er bl.a. gjort gjennom å redusere noe (i) rammene til enkelte virksomheter og tjenesteområder. Dette gjelder bl.a. for virksomhetene kultur, tekniske tjenester og familie og helse. I tillegg er det i rådmannens budsjettforslag lagt et generelt effektiviseringskrav på enkelte enheter på fra 0,5 til 2,0 prosent. Dette effektiviseringskravet gjelder bl.a. for: Fellesadministrasjonen (2 %) Tekniske tjenester (2 %) På Fellesadministrasjonen foreslår også rådmannen å kutte i budsjettene til kursmidler med kroner i Rådmannen vurderte å legge et flatt effektiviseringskrav på alle virksomhetene for å jevne ut virkningene. Dette ble ikke gjort i rådmannens budsjettforslag.

14 Rådmannens budsjettforslag representerer et driftsbudsjett på 309,2 millioner kroner og et investeringsbudsjett i 2012 på 83,8 millioner kroner. Veksten er størst i investeringsbudsjettet. I handlingsplanperioden er det planlagt stor utbygging av eldreomsorgen, satsing på barnehager og utbygging av næringsområder. Dette siste det å bygge ut næringsområder - kan gjøres på flere ulike måter som reduserer investeringsbelastningen på kommunen. Det er også avsatt midler til Sistranda sentrum og det å tilrettelegge for utbygging av Frøya kulturog kompetansesenter og ny Frøya videregående skole. Rådmannens hovedbilde når det gjelder driften av det kommunale tjenestetilbudet, er at dekningsgraden og kvaliteten på tjenestene våre kan videreføres på dagens nivå selv om det er lagt effektiviseringskrav og kostnadsreduksjoner på virksomhetene og rammeområdene. Kapitteloversikten i handlingsplandokumentet I kapittel 2 oppsummeres rådmannen forslag til kommuneplanens handlingsdel, med økonomiplan I kapittel 3 gis det en beskrivelse av kommunens økonomiske situasjon og av tjenestetilbudet i kommunen. I dette kapittelet tas det også opp temaer som er retningsgivende for kommunens utvikling som arbeidsgiver, tjenesteprodusent og samfunnsaktør. Videre gis det en beskrivelse av rammebetingelser og utfordringer som kommunen står overfor. Avslutningsvis i dette kapittelet gis det en beskrivelse av mål for budsjett- og økonomiplanperioden. I kapittel 4 foretas det en detaljert gjennomgang av de økonomiske forutsetningene, herunder hvordan inntekter og utgifter fordeler seg på ulike poster og hvilke konsekvenser rådmannens forslag til økonomisk opplegg vil gi. I kapittel 5 er det gitt en beskrivelse av endring i gebyrer og egenbetalinger i I kapittel 6 er det gitt en beskrivelse av endring i reglementer. Kommunens inntekter og utgifter Budsjettet for 2012 og handlingsplan bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsplan De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, og som har effekter for , er innarbeidet i dette budsjettet. Lønn og pris Prisveksten er anslått til 1,75 prosent og lønnsveksten anslås til fire prosent. Dette gir en deflator på 3,25 prosent. Det er beregnet at effekten av lønnsoppgjøret fra 2011 gir et overheng inn i 2012 på 0,7 prosent. Virksomhetene gis ikke kompensasjon for prisveksten i rådmannens budsjettforslag. Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften er uendret på 5,1 prosent. Pensjonspremien til Vital settes til 22,0 prosent. Arbeidstakerandelen er 2 %. Låneopptak, renteforutsetninger Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på 177,2 millioner kroner. Det budsjetteres med avdrag på 6,95 millioner kroner tilknyttet de nye investeringene. Kommunens gjeld forventes å øke med 103,4 millioner kroner i planperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være 449,8 millioner kroner. Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser: Prognose for rentesats. Prosent Gjennomsnittlig rentesats, gamle og nye lån Lån med flytende rente Lån med fast rente ,82 3,82 3,82 3,82 4,00 4,00 4,00 4,00 3,64 3,64 3,64 3,64

15 Inntektsforutsetninger Vekst i frie inntekter for 2012 som foreslått i statsbudsjettet for 2012 Skatteinngangen for Frøya forutsettes/settes 7,4 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig Om forslag til investeringsbudsjett Investeringsplan Innledning Det er driftsinntektene som skal betjene gjelden. Grunnlaget for å fastsette investeringsrammene bør derfor være budsjettets evne til å håndtere gjelden som investeringene genererer. Rådmannen ber kommunestyret vurdere å innføre/vedta en finansiell handlingsregel om at renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn ti prosent av de frie inntektene. Dette hadde gjort det enklere både for administrativt og politisk nivå å legge rammene for investeringene i perioden Dersom kommunestyret da hadde vedtatt et høyere investeringsnivå enn den foreslåtte rammen, måtte nivået finansieres med kutt i driftsrammene. En økning i investeringsnivået på 100 millioner kroner vil for eksempel medføre et kuttbehov i driftsrammen på ti millioner kroner. Dersom man ønsker å finne rom for flere investeringsprosjekt uten å øke kommunegjelden, vil det viktigste tiltaket være nøkternhet i arealbruk og fokus på sambruk av arealer. Videre må det sikres nøkterne bygningsmessige kvaliteter, men hvor man samtidig sikrer kvalitetsmessig gode løsninger som gir lave fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Det største innsparingspotensialet ligger i å redusere arealene som skal bygges og driftes. Innsparinger på skolebygg (og andre bygg) kan for eksempel gjennomføres ved å endre anleggenes nærmiljøprofil. Innsparinger på skolebygg og barnehager kan også gjennomføres ved å bygge hvert enkelt skoleanlegg eller barnehage for et større elevtall enn hva vi gjør i dag, blant annet for å håndtere elevtallsveksten framover(dette gjelder også innenfor andre områder). Bygninger for et større antall brukere vil generelt sett gi en lavere enhetskostnad enn bygg for færre brukere. Vi kan dermed oppnå reduserte investeringer gjennom færre bygg hvor tomtene og forholdene for øvrig ligger til rette til rette for det. Alt må imidlertid vurderes opp i mot opplæringslov, mål knyttet til skole- og barnehagetilbudet og lokal skole- og barnehagestruktur. Rådmannen ønsker å etablere en arbeidsgruppe som skal se på kostnadsdrivende og besparende faktorer i investeringsprosjekt. Dette er et omfattende arbeid. Rådmannen vil våren 2012 legge fram en sak til kommunestyret om dette. Rådmannens forslag til investeringsramme Befolkningsutviklingen gir økt investeringsbehov i kommende økonomiplanperiode. Det er klar sammenheng mellom utviklingen i antall unge og eldre og investeringsbehovet knyttet til barnehager, skoler og helse- og velferdssenter. For å opprettholde målet om full barnehagedekning for 1-5 åringene, må for eksempel kommunen opprette 5-8 nye barnehageplasser hvert år i handlingsplanperioden. Behov for rehabilitering av eksisterende bygg gir også investeringsbehov på flere områder. Frøya kommune vil ifølge oppvekstbruksplanen oppleve markant elevtallsvekst både i barnehager og skoler fram til 2024/25. Rådmannen legger ikke opp til at dekningsgraden for sykehjem skal økes, men heller vurderes noe redusert i perioden Dette ønskes gjennomført ved omdisponering fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for perioden har en samlet ramme på 177,2 millioner kroner. Tabell viser rådmannens forslag til investeringsrammer fordelt på de ulike investeringsområdene. Det er gitt en omtale av prosjektene innenfor de enkelte tjenesteområdene i del 2 i handlingsplandokumentet.

16 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag til investeringsbudsjett. Tall i millioner kroner Prosjekt Sum Næringsområder Boligfelt Kverva Utskifting / rehab. Av høydebasseng og kummer Utskifting/rehab av ledningsnett (eternitt) Vannforsyning til nytt næringsområde Forsterkning Sistranda (Beinskardet) Fremføring vann til Holahauan boligfelt Utvidelse av renseanlegg Bevilgning til utbygging / sanering av enkeltutslipp i henhold til rammeplan Hovedkloakk nytt næringsområde Hovedkloakk Holahauan boligfelt Utbygging Sistranda sentrum Innløsning av eiendom Sistranda Hamarvik bhg / oppvekstsenter Nordskag oppvekstsenter Påkostninger kommunale bygninger Omsorgsboliger Mausund svømmehall IKT økonomisystem IKT investeringer: Office pakken: 125 Oppgradering av servere: 310 Microsoft System Centre: 230 Oppgradering hjemmeside/oppstart ekommune Sum investeringer: Investeringer finansiert over budsjettet Selvfinansierte investeringer Sum investeringer Med selvfinansierte investeringer menes investeringer som er finansiert gjennom gebyrinntekter, statlige tilskudd, refusjoner og husleieinntekter. Investeringer til bolig og næringsområder forutsettes dekket fullt ut ved salg/leie altså til selvkost. Dette gjøres ved at tomteprisene/leie påplusses renteutgiftene tilknyttet forskottering av disse investeringene. For VAR-området dekkes alle kapitalutgifter (renter/avskrivninger) over gebyrinntektene. Hamarvik barnehage: Oppstart i 2012 (50 %) Ferdig i 2013 (50 %) Beregnet ut i fra ett års byggetid. Nordskag oppvekstsenter: Oppstart i 2013 (50 %). Ferdig i 2014 (50 %) Beregnet ut i fra ett års byggetid. Omsorgsboliger: Rådmannen foreslår byggestart forskyvet til Planlagt ferdig til Byggekostnader fordelt på 2 år. Må vurderes:trafikksikkerhetstiltak (500 ) og utbedring av kaier (900 ).

17 Rådmannens merknader når det gjelder forslag til investeringsbudsjett Rådmannen ønsker seg som kjent en handlingsregel knyttet opp mot investeringer og kapitalkostnadene knyttet til disse. En handlingsregel ville medført meget sparsomme investeringer i handlingsplanperioden og rådmannens forslag til investeringsbudsjett ville vært og sett helt annerledes ut. Bakgrunnen for rådmannens forslag til investeringsbudsjett er store prosjekter som er/allerede er i gang eller planlagte prosjekter igangsatt, og kostnadsvirkningene av disse. Klare rammebetingelser for kapitalutgiftene våre ville medført at rådmannens forslag til investeringsbudsjett ville sett helt annerledes ut. Rådmannen om finans Rådmannen er av den oppfatning at finansmarkedet befinner seg i en meget risikabel situasjon. Kanskje burde derfor iverksatte tiltak og forslag til investeringsbudsjett i handlingsplanperioden sett annerledes ut. Frøya kommunes finansforvaltning Ved inngangen til 2011 var verdien av Frøya kommunes finansfond på vel 121,9 millioner kroner. I 2010 ble all avkastning på finans vel 8,8 millioner kroner satt på bufferfond. Ikke noe ble brukt til drift. Budsjettert avkastning i 2012 Det antas at Frøya kommunes finansfond har en inngangsverdi i 2012 på 119,3 millioner kroner, etter et anslått tap i 2011 på 2,6 millioner kroner. Avkastninger budsjetteres med 5 % i til 5,97 millioner kroner. Kanskje bør kravet til nominell avkastning ned med bakgrunn i de urolige tidene i finansmarkedet og verdensøkonomien? Rådmannen ber kommunestyret vurdere å justere ned utgangspunktet for nominell avkastning fra 5,0 % til 4,0 %. Usikkerhet i budsjetteringen og utfordringer Den budsjetterte avkastningen neste år er usikker. Avkastningen fra ett år til et annet vil alltid variere, ikke minst med utviklingen i aksjemarkedet. Dette gjelder selv om vår finansportefølje har en relativt liten andel aksjer på 24 prosent. Situasjonen i finansmarkedet nå er betegnede for den usikkerheten og de variasjonene som kan oppstå i Frøya kommunes årlige avkastning. Svake aksjemarkeder både her hjemme og internasjonalt, kombinert med kursfall i deler av obligasjonsmarkedet, har så langt i 2011 gjort at vår totalportefølje per har hatt et verditap på 2,57 millioner kroner. Aksjer anslås til å gi en avkastning på 5,5 prosent i Over tid er det rimelig å anta en avkastning i aksjemarkedet over risikofri rente. Risikofri rente er i dag rundt tre prosent (tre måneder NIBOR). På det grunnlaget kan 5,5 prosent avkastning i aksjer virke lavt. Rådmannen har likevel valgt en forsiktig budsjettering. Dette må dels ses på bakgrunn av at prognosene for renteutviklingen fremover er mer usikker enn vanlig. At svingningene i aksjemarkedet på lang sikt ikke nødvendigvis er rimelig å forvente kort sikt (i løpet av 2012) er også noe som trekker i retning av en forsiktig budsjettering. Investeringene i eiendom forutsettes å gi en avkastning på 5,5 prosent. Dette tilsvarer utbytteutbetalinger i et normalt år. Det forutsettes at det ikke oppstår kurstap. Bankinnskudd antas å gi en avkastning på 3,2 prosent i I forhold til rentenivået i dag, kan dette virke noe lavt. De økonomiske problemene i Europa har imidlertid ført til usikkerhet rundt renteutviklingen fremover, og rentefall kan ikke utelukkes heller ikke i Norge. Det samme resonnementet ligger bak den estimerte avkastningen på 3,2 prosent i obligasjoner med flytende rente i omløpsmidlene (senior).

18 Med dagens budsjettering på finans vil avsetningene til bufferfond være realisert i 2013, og da kan 3,89 millioner budsjetterte kroner for eksempel brukes til å bygge opp et eget rentereguleringsfond være starten på en større satsing i forhold til å vedlikeholde grunnkapitalen vår. Om pleie og omsorg, helse og velferd i budsjettforslaget Pleie- og omsorg helse og velferd Framtidens utfordringer handler hovedsakelig om at antall eldre øker i forhold til den yrkesaktive delen av befolkningen, at den medisinske utviklingen fører til flere brukere med komplekse tilstander og at andrelinjetjenesten, reduserer oppholdstiden i sykehus og overfører stadig nye oppgaver til kommunen. Omsorgsplan 2015 vil måtte beskrive kommunens strategier for helse- og velferdstjenestens samlede oppgaver og utfordringer. Samhandlingsreformen trer i kraft fra 1.januar 2012 og blir den største utfordringen i kommende planperiode. Den gir kommunene en ny rolle og utfordrer oppgavefordelingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Kommunen skal ta et større ansvar for helsetjenestene, noe som utfordrer både kapasitets- og kompetansenivået. Det er gode faglige og økonomiske argumenter for sterkere satsing på forebygging og tidlig intervensjon, og også ansvarsforskyvning, men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til de nye finansieringsmodellene for utskrivingsklare pasienter og medfinansieringsmodellen som pålegger kommunene 20 prosent medfinansiering av store deler av den somatiske spesialisthelsetjenesten. Noe av utfordringen er at det allerede har skjedd en gradvis forskyvning av ansvar over år. Fra 1.januar 2012 trer to nye lovverk i kraft. Det er en utfordring for kommunene at den foreslåtte finansieringsordningen i liten grad understøtter målene i samhandlingsreformen. Frøya Kommune må fortsette arbeidet med å dreie fokus over på forebygging og tilbud som øker brukerens mestringsevne og livskvalitet slik at behovet for kompenserende og mer omfattende tjenester blir utsatt eller redusert. Dette gjelder innenfor sosialtjenesteområdet så vel som innen helse- og omsorgstjenesten. Sterkere satsing på forebygging og mestring er nødvendig både av hensyn til bærekraftig utvikling og behov for kvalitetsøkning. Saksbehandlerne i helse- og velferdskontorene og i den kommunale delen av NAV-kontoret er i hovedsak de som først møter brukerne. Den kommunale rollen som forvalter er krevende. Knappe ressurser gjør at det til en hver tid må foretas avveide prioriteringer for å gi best mulig tjenester til kommunens innbyggere samlet sett. Det er utfordrende at sterke grupper kan påvirke forvaltningens vurderinger til sin fordel. Det er derfor viktig å videreutvikle forvaltningskompetansen på en måte som sikrer best mulig utnyttelse av ressursene. Her er det viktig å avklare hvilke forventninger kommunens innbyggere har til tjenestene. Vi må være tydelige på prioriteringene og tydelig på hva kommunen forventer av den enkelte mottaker av tjenestene, slik at tjenesten blir best mulig tilpasset den enkeltes behov. Fastlegene er ansvarlige for den enkeltes pasients utredning og medisinske behandling i kommunen. Overføring av oppgaver og nye ansvarsområder kan utfordre legene rent faglig i arbeidet for den enkelte pasient, og i tillegg nødvendiggjøre mer samspill med andre. For samspillet mellom fastlegene og øvrige helsepersonell i kommunen, er det nødvendig å fortsette arbeidet med tydeliggjøring av rollene i kommunehelsetjenesten. Også behovet for medisinsk utstyr og kompetansen blant annet helsepersonell blir viktig å sørge for ved ansvarsoverføringer. Kunnskapen om risiko og prognose hos den enkelte innbygger på fastlegenes liste utvikles over tid i legepasientforholdet. Denne unike kunnskapen utgjør et grunnlag for målrettet forebyggende og helsefremmende innsats i samarbeid med pasienten. Denne type intervensjon bør etterspørres mer systematisk. Mulighetene for at tjenestemottakere skal kunne bo hjemme lengst mulig avhenger i stor grad av ansattes kompetanse og deres evne til å tilrettelegge hjemmesituasjonen. Det må gjøres en betydelig innsats for å bygge opp kompetansen gjennom utviklingen av Helhetlig Pasientforløp i eget Hjem (HPH). I første omgang må dette omfatte hjemmetjenestene og fastlegene. Tilsvarende kompetansebygging og beskrivelser av pasientforløp må utvides til å omfatte alle tjenesteområder innen helse og velferd. Arbeidet er så vidt påbegynt. Dette er et langsiktig arbeid som fortsatt må ha fullt fokus. Det er ressurskrevende å få alle ansatte til å dra i samme retning. Behovet for kompetansehevingsdager og tid til å veilede den enkelte ansatte øker i takt med kravene til standardisering, dokumentasjon og det å sikre tjenester til stadig mer komplekse pasientsituasjoner. Kompetanseheving har vært ett av satsingsområdene i Frøya kommune det siste året og må fortsatt være det.

19 Antall eldre innvandrere vil øke. Å bygge opp gode tilbud til denne gruppen medfører utfordringer med tanke på språkforskjeller og ivaretakelse av kulturell identitet. Dette krever fokus på kompetanseheving om både gruppen og dennes særskilte behov innenfor de fleste tjenesteområder i helse og velferd. Samarbeid med frivillig sektor vil være et viktig bidrag for å ivareta tjenestemottakeres livskvalitet. Det vil forutsette at frivilligsentralene fremdeles får en sentral plass, og at frivillige samarbeidspartnere sikres forutsigbare rammevilkår. Strategiene på dette området må videreutvikles i samarbeid med de ulike tjenesteområdene. Frivilliges innsats og bruk av gode teknologiske løsninger vil være et viktig supplement for å nå målene våre skissert i Omsorgsplan Hvert år bosetter Frøya mange innvandrere, og disse representerer store ressurser for kommunen. Bosetting av innvandrere forutsetter tilgang til boliger, et knapphetsgode med mange prioriterte målgrupper. En vellykket integrering omhandler også god norskopplæring, rask overgang til arbeid eller utdanning og samfunnsdeltakelse på ulike arenaer. Derfor vil det være viktig å finne alternative boligløsninger for nyankomne innvandrere, holde fokus på kvaliteten i opplæringen og iverksette tiltak for raskere overgang til arbeid eller utdanning gjennom introduksjonsprogram. Det kan se ut som om kommunen har utfordringer knyttet til etterspørsel etter kommunale boliger. Situasjonen er preget av boligsøkere og lang botid når bolig først er tildelt. Det må satses på ulike tiltak for å øke sirkulasjonen i den kommunale boligmassen. Dette er: Boligrådgivning om alternative boligvirkemidler til nye boligsøkere og kommunale leietakere Reviderte retningslinjer for søknadsbehandling med skjerpede krav for innvilgelse av kommunal utleiebolig Leietakere med tidsubestemte leiekontrakter bistås over på det private boligmarkedet Reviderte retningslinjer for startlån for at flere kan etablere seg i egen bolig Gjennomføre prosjekt der kommunale leietakere tilbys å kjøpe den kommunale borettslagsleiligheten eventuelt annen borettslagsleilighet Prosjekt der det skaffes private boliger som videreformidles til nyankomne innvandrere. Kommunale utleieboliger må forbeholdes de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Det må jobbes kontinuerlig med endring av kommunens boligmasse for å imøtekomme utfordringer knyttet til boligbehov til personer med omfattende tjenestebehov. For personer med rusproblemer er boligtilbudene meget begrenset. Det må vurderes om det er behov for å bygge opp et tilbud med x antall boenheter for denne gruppen. Dette krever eventuelt også ressurser til å drifte botilbudene. I 2012 må Frøya kommune utvikle nye tiltak for bekjempelse av fattigdom i kommunen. Det må utarbeides en fattigdomsplan med tiltak. NAV må få ned antall mottakere av økonomisk sosialhjelp og etablere gode samhandlingsprosjekter rundt fattige familier i det offentlig servicekontoret. Det er en generell og viktig etisk utfordring å tydeliggjøre hvorvidt individuelle hensyn eller rettferdig fordeling av tjenestene skal tillegges mest vekt når ressurser skal fordeles. Rådmannen vil fortsatt arbeide med problemstillinger rundt temaet brukerstyrt personlig assistent (BPA) sammen med virksomhetslederne på pleie- og omsorg og familie og helse. Brukerne er fornøyde, men for kommunen er det en utfordring at vedtakene synes store., og at BPA- organisering gjør det vanskelig for rådmannen å vite noe om kvaliteten. Det er et mål at utgiftsveksten på dette området ikke skal være større enn resten av helse- og omsorgsområdet.

20 Rådmannen foreslår at kommunestyret forelegges følgende innstilling: Budsjettvedtak Rådmannens forslag til budsjett for 2012 vedtas slik det går fram av spesifiserte driftsbudsjett og investeringsbudsjett i budsjett og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2012 på rammeområder 1.2 Avgifter, gebyrer og kontingenter med videre vedtas slik det framgår av budsjett- og handlingsplandokumentet jmf kapittel 6 i handlingsplandokumentet. Husleie på boliger økes med konsumprisindeksen. Det foreslås ingen økning i foreldrebetaling i SFO inntil nye vedtekter er behandlet i kommunestyret. Elevavgift i Kulturskolen økes med 24 % til 2000 kroner for individuell undervisning. For øvrige gebyrer/egenbetalingssatser gjelder de endringer som er beskrevet i saksframlegget og i gebyrregulativet som følger saken. 1.3 Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet. 1.4 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.5 Kommunestyret vedtar å ta opp startlån på inntil 10 millioner kroner til boligkjøp i Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til handlingsplan , inkludert kommuneplanens samfunnsdel. 1.7 Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der dette er nødvendig 1.8 Rådmannen pålegges å oversende budsjett/økonomiplan til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg 1.9 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og nedtak av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i handlingsplanperioden Skattevedtak Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer. 2.2 Skatteøret fastsettes til høyeste lovlige sats. Skatteinngangen fastsettes for 2012 til kr. 109,0 millioner kroner i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell datert Rådmannen på Frøya, Ole Henrik Fjørstad Sten K. Røvik

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Frøya herredshus, Kommunestyesalen Møtedato: 30.11.2011 Fra og med sak: 66/11 Til og med sak: 70/11 Møtetid: 09.00 12.05 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Svarstad, 22.11.2011 1 Innholdsfortegnelse KAP SIDE 1. SAMMENDRAG 3 4. BUDSJETTETS INNTEKTSSIDE 5 5. BUDSJETTETS UTGIFTSSIDE

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 www.alta.kommune.no INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Driftsbudsjett... 5 1.2 Investeringsbudsjett...8 1.3 Budsjett

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. BUDSJETTSAMMENDRAG... 3 3. KOSTRA NØKKELTALL OG SAMMENLIGNINGER 2013... 18 4. REGJERINGENS

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer