22: Overordnede rammebetingelser 22: Fagområder med behov for økt satsing 23: Funksjons- og oppgaveorganisering 24: Psykisk helsevern.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22: Overordnede rammebetingelser 22: Fagområder med behov for økt satsing 23: Funksjons- og oppgaveorganisering 24: Psykisk helsevern."

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold 4: 2003 et krevende første år 6: Årsberetning fra styret 10: Regnskapet 22: Utvklingen av Sykehuset Innlandet HF: 22: Overordnede rammebetingelser 22: Fagområder med behov for økt satsing 23: Funksjons- og oppgaveorganisering 24: Psykisk helsevern utviklingstrekk og utfordringer 26: Somatiske spesialisthelsetjenester i innlandet 28: Nøkkeltall fra divisjonene 30: Nye Sykehuset Innlandet HF Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Virksomhetsidé Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Oppgavene skal vi utføre i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer. Vår virksomhet skal gi befolkningen i innlandet sikkerhet for rask tilgang på gode spesialisthelsetjenester når de har bruk for det. Organisasjonskart 2003 Helseforetaket var i 2003 organisert i ni divisjoner, hvorav sju med geografisk forankring. Hver divisjon ble ledet av divisjonsdirektør. Direktør Økonomi Direktør OU/HR/Personal Adm. direktør Sykehuset Innlandet HF Administrasjo Direktø Strategi og he Øverste leder for helseforetaket er administrerende direktør som rapporterer til styret. Kongsvinger Gjøvik Lillehammer Elverum-Hamar Tynset

3 Evaluering Verdier Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF skal bygge på følgende verdier: Respekt for enkeltmennesket Åpenhet og redelighet Kvalitet i prosess og resultat Samarbeid, helhet og arbeidsglede Kontinuerlig virksomhetsutvikling nssjef Evaluering av etableringen av Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF har i samarbeid med Institutt for helseledelse og helseøkonomi engasjert en doktorgrad sti - pendiat for objektivt å evaluere effektene av dannelsen av foretaket. Prosjektbeskrivelsen har tittelen: Samhandling, effektivitet og kvalitet reorganiseringen av Sykehuset Innlandet HF. Prosjektet har tre overordnede mål: å belyse selve reorganiseringen av Sykehuset Innlandet HF, og i den sammenheng forklare grad av sammenfall mellom opprinnelig målsetting og endelig utfall å se på hvilke faktiske effekter de organisatoriske end - ringene som er foretatt har for henholdsvis samhandling, effektivitet og kvalitet å belyse i hvilken grad karakteristika ved det faktiske handlingsrommet for implementering av reorganisering på det regionale nivå, legger begrensninger og mulig - heter til å benytte organisatoriske virkemiddel som instrument for politiske målsetninger. lsefag Sanderud Reinsvoll DBT BUP O BUP H DPS O Granheim Voksenrehab O Direktør intern service og eiendom IT Innkjøp Forsyning Kjøkken Renhold Med. tekn. Sentralbord Arkiv 3

4 2003 et krevende første år Sykehuset Innlandet (SI) så dagens lys den 1. januar 2003 etter at Helse Øst i 2002 vedtok å samle alle sykehusene i Oppland og Hedmark til ett helseforetak. Med seks somatisk sykehus og to store psykiatriske sykehus og mange mindre enheter i tillegg, er SI blitt et av landets største helseforetak. Av administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Torbjørn Almlid Med vel ansatte og omlag millioner kroner i omsetting, er dette innlandets desidert største virksomhet samlet i en organisasjon. Framtida vil vise at størrelsen vil by på store muligheter og ikke ubetydelige utfordringer, og antakelig noen problemer som det gjelder å være seg bevisst! På overordnet nivå er det første driftsåret brukt til å etab - lere en mest mulig effektiv driftsorganisasjon og lederstruktur. Styret besluttet at foretaket i 2003 skulle benytte de enkelte sykehusene som driftsenheter (resultatenheter) for kjernevirksomheten, mens alle ikke-medisinske service - funksjoner ble lagt inn i en divisjon på tvers av geografi. Styret vedtok i juni 2003 en strategisk plan kalt «Utviklingsplan (2006)» som trekker opp sykehusets utfordringer, overordnede mål og vegvalg mot 2010 samt de mer konkrete tiltak som skal realiseres i perioden mot Samtidig bestemte styret at virksomheten fra 2004 skulle organiseres i resultatenheter bygd på fagdivisjoner på tvers av geografi (med unntak for Tynset og Kongsvinger). Det første driftsåret ble også brukt til å utrede og beslutte endringer i den samlede funksjons- og oppgaveorganiseringen mellom sykehusene. Dette omfattet både de somatiske tjenestene og psykisk helsevern. Beslutningene om dette ble fattet av styret i oktober. Men styret måtte ha saken til ny behandling i november etter at helsestatsråden besluttet å overprøve SI og Helse Øst i spørsmålet om samling av fødetilbudet i Oppland til SI Lillehammer. Imple - men tering av de fattede vedtak vil i all hovedsak skje i Rekordhøy aktivitet, kortere ventetider og nye tilbud Aldri har sykehusene i innlandet behandlet flere pasienter enn i 2003, både innen psykiatri og somatikk. I somatikken økte aktiviteten med 5 % i forhold til året før og det ble gjennomført 3,4 % flere polikliniske konsultasjoner. Økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern er en sterkt prioritert oppgave og på dette området ble det oppnådd en økning på hele 17 %. Men fortsatt er det slik at SI, i likhet med de fleste andre helseforetak, har en betydelig vei igjen å gå før vi kan si oss tilfreds med tilbudet til de som trenger spesialisthjelp for psykiske lidelser. I løpet av 2003 ble samtlige ambulanser i innlandet utstyrt med kompetanse og utstyr til å kunne gi raskere og bedre behandling ved mistanke om hjerteinfarkt. Overføring av EKG fra ambulansen til sykehuset og mulighet til igangsetting av såkalt prehospital trombolyse ved behov, gir pasienten økt trygghet og bedre behandlingsresultat, særlig i tilfeller hvor avstanden til sykehuset er stor. Satsing på god pasientopplevelse I likhet med andre helseforetak deltok SI i den nasjonale undersøkelsen (HELTEF) om pasienttilfredshet. Her ble pasienter ved medisinske og kirurgiske sengeavdelinger spurt om sine synspunkter på sykehusoppholdet. Gjennom gående kom våre avdelinger godt ut av under - søkelsen sammenlignet med de andre sykehusene i Helse Øst-gruppen, men forbedringsområder ble helt klart identifisert. Dette arbeidet tas på alvor av ledere og ansatte. Ikke minst blir det viktig å ha fokus på pasienttilfreds - heten i en periode hvor betydelige endringer i organiseringen skal på plass og omfattende krav til økonomiske innsparinger skal realiseres. 4

5 Kostnadseffektive sykehus I mange år har sykehusene i Hedmark og Oppland vært blant de mest kostnadseffektive i landet. Slik er det fortsatt. En analyse foretatt i 2003 viser at det er en viss forskjell mellom de enkelte sykehusene innad i SI. Tiltak vil bli satt inn for bedre å kunne sette objektive mål og krav til ressursbruken. Til tross for god kostnadseffektivitet ble det i 2003 et betydelig underskudd i det økonomiske driftsresultatet samlet sett. Dette skyldes i hovedsak to forhold: For det første drar SI fortsatt med seg en historie med relativt lav basisfinansiering fra tiden med fylkeskommunalt eierskap. Dette vil bli endret fra Helse Øst sin side fra For det andre er det et meget stort avvik mellom avskrivingene og tilskuddet til å dekke avskrivingene. Dette representerer fortsatt et uavklart politisk spørsmål. Takk for utmerket innsats Adm. direktør vil rette en varm takk til alle ansatte for stor innsats og mye godt arbeid i et krevende første år for SI. Vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år hvor det er lagt et godt grunnlag for at vi også i fortsettelsen skal kunne gi utmerkede tjenester til dem vi er til for; pasientene som trenger spesialisthelsetjenesten! Opptaksområdet: Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dekningsområde var i 2003 ca personer. Mellom de geografiske ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. 5

6 Årsberetning 2003 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF eies av Helse Øst RHF og ble stiftet 1. januar 2003 ved at virksomheten fra tidligere Sentralsykehuset i Hedmark HF, Kong svinger sjukehus HF, Tynset sjukehus HF og Sanderud Sykehus HF ble overført til tidligere Oppland sentralsykehus HF. Virksomheten i de tidligere helseforetakene ble overtatt av Oppland Sentralsykehus HF til bokførte verdier pr. 31. desember 2002 med virkning fra 1. januar Foretaks - møtet besluttet i møte 18. desember 2002 helseforetakets firmanavn til Sykehuset Innlandet HF. Hovedoppgavene til Sykehuset Inn lan det HF er pasient - behandling, forsk ning og undervisning. Foretaket leverte i 2003 spesialisthelsetjenester i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler for befolkningen i Hed mark og Opp - land samt Nes kommune i Akershus. I tillegg forelligger det en gammel avtale om at Sykehuset Innlandet HF tar i mot pasienter fra Røros/Holtålen i Sør-Trønde lag. Be folk - nings grunn lag et i sykehusets dek ningsområde var i 2003 ca personer. Foretaket er som en del av spesialist - helsetjenesten knyttet til befolkningens rett til fritt syke hus - valg. De tjenester som foretaket leverer, og som er knyttet til fritt sykehusvalg, er etter gjeldende regelverk tilgjengelig for hele den norske befolkning. Helseforetaket hadde i 2003 alle de vanlige spesialiteter for somatiske sentralsykehus. Videre hadde det ansvar for mammo grafiscreening og brystdiagnostikk for befolkningen i regionen. Sykehuset Innlandet HF har ca somatiske senger fordelt på divisjonene i Elve rum, Gjøvik, Hamar, Kong svinger, Lillehammer og Tynset. Foretaket leverer psykiatriske spesialisthelsetilbud til befolkningen i den sam me regionen. Enkelte av tilbudene innen psykisk helsevern har foretaket et nasjonalt ansvar for. Sykehuset har 280 psykiatriske senger fordelt mel lom Sanderud, Reins voll og avdeling for psykiatri ved sykehuset på Gjøvik. I tillegg er det distriktspsykiatrisk virksomhet i Lillehammer, Otta, Aurdal, Fekjær, Gran, Kongsvinger og Tynset. Ved enhetene drives delvis også barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk samt administrative tjen ester knyttet til rusomsorg og familievern. Sykehuset Innlandet HF har medisinerstudenter og høgskolestudenter innen for helsefag i klinisk praksis. Videre er det gjen nom ført kompe tanseutvikling og etterutdanning av helsepersonell, bl.a. gjennom avtale med Høgskolen i Hedmark. Helseforetaket overtok ansvaret for administrasjon av ordningen med medisinske hjelpemidler til bruk i hjemmet for innbyggere i Hedmark og Oppland fylke. Denne oppgaven ble tidigere ivaretatt av Rikstrygdeverket. I 2003 produserte Sykehuset Inn lan det HF tjenester innen somatisk om råde tilsvarende DRG-poeng. Det ble behandlet ca innlagte pasienter, fordelt med dagopphold (dialyse m.m.) og døgnopphold. Til sammenligning ble det behandlet døgnopphold i I 2003 ble det utført ca polikliniske konsultasjoner, noe som er om lag 3,4 % mer enn i Innenfor voksenpsykiatrien har det vært utført polikliniske konsu l tasjoner, som er en økning på 11,7 % ift Det har vært utført heldøgnsopphold, noe som er en nedgang på ca. 4,5 % ift Det ble utført dagbehandlinger, dvs. en økning på 3,4 % ift Innenfor barne- og ungdomspsykiatri har det vært utført polikliniske konsultasjoner, en økning på ca. 46 % i fht Det har vært gjen nom ført heldøgnsopphold i 2003, som er en nedgang på ca. 3 % i forhold til Det er gjen nomført dagbehandlinger, dvs. en reduksjon på ca. 5 % i fht Utviklingen av Sykehuset Innlandet HF Både intensjonene i Helseforetaks loven og en samlet vurdering av forarbeidene til ny helseforetaksstruktur og oppgavefordeling i Helse Øst som ble vedtatt av styret i Helse Øst i 2002, ga grunnlag for å revurdere organiseringen av så vel akuttfunksjonene som den elektive virksom heten ved driftsenhetene innenfor Sykehuset Innlandet HF. I arbeidet med utviklingen av Syke huset Innlandet HF er nasjonale normer og standarder samt overordnede føringer fra Helse Øst RHF lagt til grunn for ny funksjons- og opp gave organisering. I tillegg er det i arbeidet tatt hensyn til nyere kunnskap og etablert konsensus om pasi ent - behandling samt sluttrapporten fra Prosjekt Helse Inn lan - det med underliggende fagrapporter. 6

7 Styret har lagt til grunn følgende overordnede målsetting for utvikling av Sykehuset Innlandet HF: Sykehuset Innlandet HF skal vide re utvikle sine tilbud til pasientene og befolkningen slik at tjenestene oppleves som enda bedre enn i dag. Tjenestene skal preges av tilgjengelighet, kvalitet og service. Syke huset vil bygge sin virksomhet på anvendelse av tidsriktig kunnskap, teknologi og infrastruktur. Sykehuset Innlandet HF skal vide reutvikle sine fagmiljøer slik at de blir sterkere og mer robuste enn i dag. Miljøene skal oppleves som attraktive ved rekruttering av medarbeidere og vær i stand til å påta seg større oppgaver innen FoU. Sykehuset Innlandet HF skal drive sin virksomhet innenfor en sunn og bærekraftig økonomi. Foretaket skal øke produktiviteten og senke det relative kostnadsnivået for å skaffe seg rom for å realisere sine faglige mål. Styret har i løpet av 2003 behandlet flere saker hvor det er fattet strategiske vedtak av sentral betydning for Sykehuset Innlandet HF sin opp følging av avtalen med Helse Øst RHF om leveranse av spesialisthelse tjenester: Sak Etablering av gjen nom gående ledelse på tvers av geografi i Sykehuset Innlandet HF. Sak Utviklingsplan (2006) for Sykehuset Innlandet HF. Sak Organisering av som a tiske helsetjenester i Sykehuset Innlandet HF. Sak Organisering av som atiske helsetjenester i Syke huset Innlandet HF. Tilpasninger av sak etter foretaks møtet i Helse Øst RHF den 6. november Målsettingen for ny funksjons- og oppgaveorganisering ved Sykehuset Innlandet HF har vært at: Befolkningen i innlandet og opptaks område får kvalitativt gode spesialisthelsetjenester med god tilgjengelighet og helhetlige behandlingskjeder. Helseforetaket har en profil med nærhet til befolkningen i tjenestetilbudet innenfor de områder hvor dette er fremtidsrettet, faglig og økonomisk riktig. Personalets arbeidstid i størst mulig grad konsentreres om pasientbehandling, opplæring, forskning og undervisning. Det utvikles fagmiljøer som er tilstrekkelig robuste og som er attraktive med hensyn til rekruttering og til å beholde og utvikle fagperso nalet. Fagmiljøene utvikles til å ta større oppgaver enn i dag både innenfor pasientbehandling, opplæring, forsk ning og utvikling. Arbeidsmiljø og personale 1. januar 2004 var det ansatte ved foretaket. Sykefraværet i perioden desember 2002-november 2003 var totalt 8,7 %, hvorav 1,9 % var korttidsfravær (syk mindre enn 16 dager) og 6,8 % langtidsfravær (syk mer enn 16 dager). Foretaket arbeider aktivt for å redusere sykefraværet, bla. ved bedre oppfølging av langtidssyke. Via inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) er i tillegg satt særlig fokus på arbeidstakere med redusert arbeidsevne og mulighet til å øke den reelle pensjonsalderen. Det er et mål å redusere sykefraværet, men som IA- bedrift er det samtidig et mål å inkludere medarbeidere som ikke yter 100 % innsats til enhver tid av helsemessige årsaker. Sykehuset Innlandet HF står overfor be tyde lige utford - ringer når det gjelder organisasjonsendringer. Omstil lingsog endringsarbeid kan påvirke ansattes helse og velvære. Det er i denne fasen særlig nødvendig å følge opp arbeidsmiljøet og syke fraværs arbei d et. Det er bl.a. satt økt fokus på lederansvar og leder atferd gjennom lederkontraktene. Nye helselover med supplerende forskrifter innebærer nye krav og nye rammebetingelser for helseforetakene. Lov giv - ningen forutsetter at fore takene gjennomfører nødvendige endringer og tilpasninger både på helse-/miljø-/sikkerhetsområdet og på det helsefaglige området. Det gjelder bl.a. internkontroll og systemer som dokumenterer og kontrollerer at de aktuelle lovbestemmelsene følges. Et helhetlig kvalitetssystem, der helse-, miljø og sikkerhet for personale inngår som en viktig del, er under oppbygging. Av øvrige igangsatte eller planlagte tiltak kan nevnes forebygging av belastningslidelser, lederskolering, bedre samordning av HMS-/IA-arbeidet, bedre rapport- og ana - lysesystem som verktøy til ledere m.v. 160 skader/arbeidsulykker er meldt videre til Rikstrygde - verket, mens 557 skader ikke er meldt videre. Det er noe ulik praksis ved de ulike enhetene for om eksempel registrerte stikkskader meldes videre eller ikke. 43 av de meldte skadene fant sted ved Sanderud og Reinsvoll psykiatriske sykehus. Av de ikkemeldte skadene er det 467 registrerte tilfeller av trusler og aggresjon fra pasienter ved de to nevnte sykehus. Dette er registreringer som brukes til intern oppfølging og som arkiveres som dokumentasjon til eventuelt senere bruk. Likestilling Sykehuset Innlandet HF legger vekt på å arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling, bl.a. når det gjelder å rekruttere kvinner i lederstillinger. Pr. 31. desember 2003 var det samlet an satt 422 ledere t.o.m. seksjonsleder - 7

8 nivå, hvorav 271 (64 %) var kvinner og 152 (36 %) var menn. Dette viser at av totalt antall kvinner (5.492) er 4,9 % ledere, mens av totalt antall menn (1.387) er 11 % ledere. Ved tilsetting av nye divisjonsdirektører og avdelingssjefer høsten 2004 ble søkere vurdert iht. kompetanse, kjønn og geografi, og det ble spesielt tilstrebet en mest mulig jevn kjønnsfordeling i disse ledernivåene, hvor antallet nå er 4 kvinner og 6 menn (divisjonsdirektører), 1 kvinne og 4 menn (stabsdirektører) samt 28 kvin ner og 34 menn (avdelingssjefer). I foretakets styre er det 4 kvinner og 6 menn. I Norge har kvinner lavere lønn enn menn, noe som underbygges av forskning og statistikk. Også fore takets oversikter viser at menn har en høyere gjennomsnittslønn enn kvin ne lige kollegaer innen flere stillings kategorier. Gjennomsnitt årslønn (tall i 1000 kr) Stillingsgruppe Kvinne Mann Totalt Hjelpepleier Psykolog Spesialsykepleier/jordmor Sykepleier Totalt Sykehuset Innlandet HF ønsker å sette økt fokus på likelønnsproblematikken og vil som et ledd i dette arbeidet analysere situa sjonen nærmere, delta i NAVOs Likelønnsnettverks arbeid m.v. Miljø (ytre) Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft, som er i strid med gjeldende lovverk. Foretaket har holdt seg innenfor de rammebegrensinger som er gitt i lovverket. FoU Det ble besluttet å etablere en forskningsenhet i Sykehuset Innlandet HF, bestående både av den uavhengige forskningen og oppdragsforskningen. Til å lede forsknings virk - som het en ble det opprettet en stilling som forskningssjef. Kvalitetsarbeid Sykehuset Innlandet HF vedtok i 2003 en kvalitets strategi som bygger på det regionale målet om å utvikle helhet lige kvalitetssystem som omfatter både den helsefaglige og administrative virksomheten og som er konsistent i forhold til tilsynsmyndig hetenes krav. Systemet skal være i tråd med ISO 9001:2000. Sykehuset Innlandet HF skal yte helse tjenester som kjenne tegnes av kvalitet i prosess og resultat. Dette er linjeledelsens an svar. Det etableres ikke en egen kvalitetsorganisasjon på siden av linje ledelsen, men denne organiseres slik at krav til kvalitets arbeid ivaretas i divisjonene. Kvali tets systemet er et styringsverk tøy først og fremst for ledelsen og må integreres i den daglige driften. Det er etablert et sentralt kvalitets utvalg for sykehuset (SIKU). Kvalitetsutvalget har en rådgivende funksjon ovenfor adm. dir. Det skal behandle summariske oversikter og rapporter, og arbeide for godt samvirke mellom divisjonene. Sammensetting Direktør for strategi og helsefag (leder) Adm. direktør Én divisjonsdirektør fra somatikk Én representant (direktør, ass. direktør eller avdelingssjef) fra psykiatri Én representant fra legetjenesten Én representant fra pleiefaglig område Én representant innen smittevern Ett hovedverneombud fra en divisjon Brukerrepresentant Kvalitetsrådgiver Aktuelle arbeidsoppgaver Behandle tilsynssaker. Behandle klagesaker som ikke naturlig hører inn under en divisjon. Behandle meldinger som ikke naturlig hører inn under divi sjonene. Kvalitetsutvikling, herunder å vurdere risikofaktorer basert på informasjon som kommer til SIKU, iverksette og følge opp forebyggende tiltak. Se til at det utarbeides nødvendige fellesprosedyrer for hele Syke huset Innlandet HF i kvalitetssystemet. Behandle og vurdere alle fellesprosedyrer, som administrerende direktør skal godkjenne. HMS -prosedyrene vurderes i HAMU. Årlig gjennomgang av divisjonenes avviksprotokoller med generell tilbakemelding til divisjonene. Utarbeide årlig statistikk for meldinger til Statens helsetilsyn innen utgangen av februar. Årsmelding til Helsetilsynet i fylkene innen fristen. Årsmelding for Sykehuset Innlandet HF innen fristen. 8

9 Brukerråd I november ble det ble etablert et Brukerråd for Sykehuset Innlandet HF, bestående av 10 medlemmer. Brukerrådet skal være rådgivende og medspillende overfor administrasjonen og styret i utviklingen av tjenestetilbudet ved sykehuset bidra aktivt med brukerkompetanse i utviklings - arbeidet, og foreslå brukerrepresentanter til aktuelle referansegrupper, råd og utvalg koordinere og behandle høringer fra brukerorganisa - sjonene i forhold til helsetilbud og utviklings arbeid medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeidet ta initiativ til saker som har betydning for pasienter og pårørende rapportere til styret via administrerende direktør Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Sykehuset Innlandet HF hadde i 2003 en omsetning på mill. kroner. Årsresultatet viser et underskudd på 258 mill. kroner. Foretakets likviditetsbeholdning pr. 31. desember 2003 var 331,6 mill. kroner i form av kontanter og bankinnskudd, inkludert innestående på konsernkonto med 320,5 mill. kroner. Kontantstrømmen i 2003 var totalt sett negativ med 33,1 mill. kroner. De samlede investeringene i 2003 er på 331,7 mill. kroner eksklusiv BUP og inklusiv reklassifisering tilskudd stråle bygg. Årsresultat og disponeringer Regnskapet for 2002 ble avlagt basert på foreløpig inngangsverdi for an leggsmidler. Det er nå fastsatt endelig inngangsverdi basert på bruksverdi, dvs. gjenanskaffelseskost i h.h.t. taks ering høsten I regnskapet for 2003 er resultatregnskapet omarbeidet for å reflektere avskrivninger basert på endelig inngangsverdi. I hht statsbudsjett for 2004 kan det ikke forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn pr. 1. januar Helse departementet har derfor be sluttet at en andel av innskutt egenkapital skal tilføres et strukturfond. Fondet skal benyttes til å dekke mer avskrivninger på den del av anleggsmidlene som ikke kan forventes gjenanskaffet i fremtiden. Disponering og overføringer knyttet til regnskapsåret 2003 foreslås som følger: Fra strukturfond vedr. meravskrivninger Fra annen innskutt egenkapital vedr. overtatte anleggsmidler Til strukturfond vedr. overtatte anleggsmidler Til udekket tap Sum Helseforetaket har ikke fri egenkapital pr. 31. desember Overføring knyttet til meravskrivning for 2002 foreslås som følger: Fra strukturfond Til annen egenkapital Pr. 31. desember 2003 utgjorde kortsiktig gjeld 21,9 % av samlet gjeld. Egen kapital andelen var på 39,6 %. Hamar, 9. juni 2004 Peder Olsen Sigmund Thue Hanne Dinesen Toril Heggen Munk Ola Arne Røsteggen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjarne Gravdahl Kari Broberg Liv Haugli Bjørn Egil Skar Atle Sørensen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torbjørn Almlid Administrerende direktør 9

10 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note Driftsinntekter Ordinære driftsinntekter Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Forbruk av medikamenter og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger 4, Andre driftskostnader 3, Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finansinntekter fra selskap i samme konsern Finanskostnader Finanskostnader fra selskap i samme konsern Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Opplysninger om disponeringer: Overført fra strukturfond Fra annen innskutt egenkapital vedr. overtatte anleggsmidler Til strukturfond vedr. overtatte anleggsmidler Overført til udekket tap Sum disponert

11 Balanse Pr Eiendeler (Alle tall i NOK 1000) Note Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler EDB-programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Utstyr, inventar, transportmidler, etc Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materialbeholdninger Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital 11, Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 13, Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til Helse Øst RHF Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Hamar, 9. juni 2004 Peder Olsen Sigmund Thue Hanne Dinesen Toril Heggen Munk Ola Arne Røsteggen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjarne Gravdahl Kari Broberg Liv Haugli Bjørn Egil Skar Atle Sørensen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torbjørn Almlid Administrerende direktør 11

12 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Gevinst ved salg driftsmidler Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Tinginnskudd BUP Hedmark Opptak av gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Sykehuset Innlandet HF (SI HF) ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Øst RHF. Virksomheten fra tidligere Oppland sentralsykehus ble samme dag overført til SI HF. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Som følge av at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, representerer bruksverdi virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. For bygg og tomter er gjenanskaffelsesverdi basert på takster utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer høsten I gjenanskaffelsesverdien er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler er gjenanskaffelseskost beregnet. For overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradag i åpningsbalansen. Regnskapet for 2002 ble avlagt basert på foreløpig kostpris for anleggsmidler fastsatt av helsedepartementet. Differansen mellom foreløpig kostpris og bruks verdi er ført mot egenkapitalen. Resultatregnskapet for 2002 er omarbeidet slik at avskrivningene reflekterer bruksverdi fra Tilsvarende viser balansen pr sammenlignbare tall. I statsbudsjettet for 2004 er det uttrykt at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn pr Helsedepartementet har derfor besluttet at en andel av innskutt egenkapital skal tilføres et strukturfond. Fondet skal benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet anleggskapital i fremtiden. Virksomheten og tilhørende eiendeler og gjeld i Sentralsykehuset i Hedmark HF, Kongsvinger sykehus HF, Tynset sykehus HF og Sanderud sykehus HF ble pr overført til SI HF. Overføring er skjedd til bokførte verdier. Resultat - regnskap for 2002 og balanse pr hensyntar ikke disse overføringene. Disse tallene gjelder gamle Oppland sentralsykehus HF. Resultatet for 2002 og 2003 samt balanse og er derfor ikke direkte sammenlignbare. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetaket kan deles i to: fast grunnfinansiering fra eier og aktivitetsbaserte inntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme til drift og dekning av kapitalslit, opptrappingsmidler psykiatri, samt øremerkede statstilskudd. Grunn finansi - eringen tildeles foretakene fra Helse Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra Rikstrygdeverket og egenandeler), gjestepasientinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter. Oppførte ISFinntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er en generell usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer avvik som slår begge veier. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er salg av laboratorie og røntgen tjenester samt inntekter fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISFinntekter, poliklinikkinntekter og andre aktivitetsavhengige inntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden helsetjenesten er utført. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kort - siktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Investering i strålebygg Gjøvik var i 2002 ført netto (investering - tilskudd). I 2003 er dette bokført brutto. Dvs investering og tilskudd som egne poster. Effekten i 2003 er økte avskrivninger og inntektsføringav av tilskudd på 1,3 mill. kroner. Netto resultateffekt 0. Endring av klassifisering av balanseposter Pensjonsordninger som er overfinansiert er klassifisert som overfinansiert pensjonsordninger da midler/forpliktelser ikke kan føres mellom de ulike ordningene. I 2002 ble dette klassifisert som pensjonsforpliktelse ved at de ulike ordningene ble ført netto, men er korrigert i årsregnskapet for Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 13

14 Noter til regnskapet Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regn skaps - standard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som Multi employer plans. Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de sam lede forpliktelser i den aktuelle Multiemployer plan i henhold til den internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opp - tjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjons - forpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst). Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. I kontanter og bankinnskudd pr inngår også bankkonti knyttet til konsern - kontoordningen. Eiendomsoverdragelser i forbindelse med reformen Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart for alle lokasjoner. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for flere eiendommer. Skatt Helseforetakene er unntatt fra skatteplikt. Note 1. Inntekter Totale ordinære driftsinntekter (Alle tall i 1000) Fast grunnfinansiering Basisramme inkl. investeringstilskudd* Øremerkede tilskudd psykiatri Andre øremerkede tilskudd * Investeringstilskudd for 2003 utgjør kr Aktivitetsbaserte tilskudd ISF Pasienter i egen region ISF Pasienter i andre regioner Andre aktivitetsbaserte inntekter Sum Aktivitetsbaserte inntekter pr. virksomhetsområde (Alle tall i 1000) Aktivitetsbaserte inntekter geografisk fordelt (Alle tall i 1000) Pasienter hjemmehørende i østlandsområdet Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Sum Aktivitetstall somatikk (Alle tall i 1000) DRG-poeng inneliggende pasienter DRG-poeng dagbehandling Polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykiatri (Alle tall i 1000) Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner DRG-systemet klassifiserer somatiske sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2003 satt til 60 % av full DRG-pris, det vil si kr ,6 per DRG poeng. Fra 2004 er DRG-satsen redusert til 40 %. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner baserer seg på takster for offentlige poliklinikker. Andre inntekter (Alle tall i 1000) Inntekter barnehage Husleieinntekter Inntekter fra forskningsaktiviteter Øvrige inntekter Sum Note 2. Materialbeholdninger (Alle tall i 1000) Sentrallager Sterillager Væskesentral Blodlager Øvrige beholdninger Sum Somatikk Psykiatri Sum

15 Noter til regnskapet Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Alle tall i 1000) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret vært ansatte i SI HF. Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styret Lønn Pensjonsutgifter Styrehonorar Annen godtgjørelse Lønn til administrerende direktør utgjør lønn for 11 måneder i Admini - strerende direktør har under visse forhold avtale om 12 måneders etterlønn, inklusive pensjonsrettigheter. Lønnen avkortes i tilfelle ny jobb i perioden. Revisor Revisjonshonoraret for SI HF for 2003 er beregnet til kr , mens øvrige tjenester fra revisor er fakturert med kr Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: Ordinært revisjonshonorar Utvidede revisjonshandlinger Andre attestasjonstjenester Note 4. Immaterielle eiendeler (Alle tall i 1000) Forskning EDB- Sum og utvikling programvare Ansk.kost pr iht regnskap Justering åpningsbalanse* Anskaffelseskost Tilgang ved virksomh.overdragelse Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Akk. avskr. pr iht 2002-regnskap Justering åpningsbalanse * Akkumulerte avskrivninger Akk. avskrivn. overf. v/virks.overdragelse Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Av årets avskrivninger utgjør avskrivninger av åpningsbalansen kr *) Se avsnittet "Generelt om regnskapet" i innledningen til notene for nærmere beskrivelse av forhold knyttet til åpningsbalansen. SI HF benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: - Forskning og utvikling Økonomisk levetid vurderes i hvert enkelt tilfelle - EDB-programvare 5 år Honorarer for øvrige tjenester fordeler seg på følgende kategorier: Skatte-/mva rådgiving 0 Andre tjenester utenfor revisjon

16 Noter til regnskapet Note 5. Varige driftsmidler (Alle tall i 1000) Tomter/ Medisinsk- Annet utstyr, Anlegg Sum varige bygninger teknisk inventar, transp. under driftsmidler o.a. eiendom utstyr midler, etc. utførelse Varige driftsmidler Anskaff.kost pr iht 2002-regnskap Justering åpn.balanse* Anskaff.kost Tilgang v/virksomhetsoverdr Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaff.kost Akk. avskr. pr iht 2002-regnskap Justering åpn.balanse* Akk. avskr Akk. avskr. overf. v/virks.overdr Årets avskrivninger Akk. avskr Balansef. verdi pr Av årets avskrivninger utgjør avskrivninger av åpningsbalansen kr *) Se avsnittet "Generelt om regnskapet" i innledningen til notene for nærmere beskrivelse av forhold knyttet til åpningsbalansen. SI HF benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: - Bygninger 60 år - Faste installasjoner tilknyttet bygg år - Medisinskteknisk utstyr 4-12 år - Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc år - Personalboliger avskrives ikke - Tomter avskrives ikke Note 6. Datterselskap/-foretak, tilknyttet selskap m.v. Alle tall i 1000) Anskaffelses- Forretnings- Eierandel Stemmetidspunkt kontor andel Oppland Vaskeri AS Lillehammer 80% 80% Selskapet er ikke konsolidert i regnskapet for SI da regnskapet er konsolidert i konsernregnskapet til Helse ØST RHF. Konsernregnskapet fåes utlevert ved henvendelse til Helse Øst RHF, Hamar. Investeringen i datterselskapene og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet til SI. Alle tall i 1000) Egenkapital Resultat Anskaffelses- Balanseført før skatt kostnad verdi Oppland Vaskeri AS Bryggeriet Barnehage Elverum AL 233 HOBBL 7 Hvitveisen Barnehage 7 Volusense AS 120 Egenkapitalinnskudd KLP Sum Note 7. Poster som er slått sammen i regnskapet (Alle tall i 1000) Andre driftskostnader Kostnader lokaler Kjøpte tjenester Vedlikeholdskostnader Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Finansinntekter Renteinntekt fra foretak i samme gruppe Annen renteinntekt Aktiverte renter Annen finansinntekt (agio) Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad (agio) Sum finanskostnader Andre fordringer Periodiserte pasientinntekter Forskudd til leverandører Øvrige kortsiktige fordringer Sum andre fordringer Annen kortsiktig gjeld Påløpte feriepenger Påløpte lønnskosntader Forskuddsbet. (inkl opptrappingsmidl., fondsmidl.etc) Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

17 Noter til regnskapet Note 8. Pensjoner SI har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive og pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjons - ytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjen - nom pensjonsordningene Felles kommunal pensjonsordning, Pensjons ord - ning en for sykehusleger og Pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Lands pensjons kasse. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er for regnskapsåret 2002 og 2003 dekket med tilskudd og utjevnet på risiko fellesskapet i den enkelte Multiemployer plan. AFP før 65 år er dekket på Payas-you-go basis, og dekkes direkte for egen regning. (Alle tall i 1000) Økonomiske forutsetninger Årlig avkastning 6,30 % 7,00 % 7,00 % Diskonteringsrente 6,00 % 6,50 % 6,50 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 4,00 % 4,00 % Årlig vekst i folketr. grunnbeløp 3,50 % 4,00 % 4,00 % Demografiske forutsetninger Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Spesifikasjon av pensjonsforpliktelse (Alle tall i 1000) 2004* Beregnede pensjonsforpl. pr Pensj.midler (til mark.verdi) pr Ikke resultatført virkn. av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Herav overfinansierte ordninger Herav underfinansierte ordninger Note 9. Fordringer og gjeld (Alle tall i 1000) Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer på foretak i samme konsern Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Langsiktig gjeld til Helse Øst RHF Annen langsiktig gjeld Sum Iht dom i arbeidsretten er det en pågående tvistesak mellom NAVO og NSF som kan få betydning for helseforetaket. Det kan medføre mulig etterbetaling fra Det er uenighet om fortolkning av arbeidsrettens dom. Helseforetakets har foretatt avsetning utfra ledelsens vurdering av sannsynlig etterbetaling. Styret i Helse Øst RHF behandlet i sak Årsberetning og regnskap for 2003 Helse Øst. Av saksframlegget framgår følgende: Helse Øst vedtok i styremøte 30. oktober 2002 (sak ) å endre foretaksstrukturen med virkning fra Virksomhetsover dragel sene har funnet sted etter en fremdriftsplan utarbeidet i samarbeid med Ernst & Young. Foretakene har imidlertid ikke kunne gjøre ferdig regnskapene for de avviklede foretakene på grunn av at endelig åpningsbalanse ikke har vært klar før nå. Regnskapsmessig gjenstår det imidlertid å konvertere den gjeld som de overtakende foretakene har i sine regnskap til egenkapital. Dette har ingen regnskapsmessige konsekvenser, da den gjeld som foretakene har mot Helse Øst RHF blir eliminert gjennom en tilsvarende fordring som Helse Øst RHF har mot de virksomhetsoverdratte foretakene. Administrerende direktør legger til grunn at den gjeld som refererer seg til avvikling av foretak, som fremkommer i regnskapet for 2003 for de berørte foretak, vil bli konvertert til egenkapital. Note 10. Bankinnskudd (Alle tall i 1000) Bundne skattetrekksmidler utgjør Foretakets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Dette innebærer at kontantbeholdningen til SI HF formelt sett er fordringer på morselskapet Helse Øst RHF. Trekk på konsernkonto klassifiseres som gjeld. Bankinnskudd i foretak SI HF som inngår i konsernkonto ordningen utgjør pr kr * 2004-kolonnen er estimert pensjonsforpliktelse basert på endrede økonomiske forutsetninger som vist. 17

18 Noter til regnskapet Note 11. Egenkapital (Alle tall i 1000) Foretaks- Struktur- Annen Annen Sum kapital fond innskutt egenkapital/ kapital Udekket tap Egenkapital pr iht 2002-regnskap Justering åpningsbalanse Overf. fra strukturf. ved meravskr Egenkapital pr Andre egenkapitaljusteringer Til strukturfond vedr. overt. anl.midl Årets resultat Egenkapital pr Ved utskillelsen fra Fylkeskommunen ble BUP Hedmark ikke overført til Sanderud Sykehus. Dette ble først gjort i I denne forbindelse ble netto eiendeler for kr tilført som tinginnskudd fra Helse Øst. Note 12. Eierinformasjon SI HF er 100 % eiet av Helse Øst RHF. Note 13. Andre avsetninger for forpliktelser Note 14. Særskilte forhold SI Gjøvik er pliktig til å stille lokaler til fri disposisjon for Høgskolen i Gjøvik til undervisningsformål, jfr. Samarbeidsavtale av SI HF kan ikke selge, pantsette eller på annen måte disponere over faste eiendommer hvor rettighetshaver har rettigheter, uten skriftlig samtykke fra Under visnings- og forskningsdepartementet, eller den departementet gir myndighet. I henhold til lov og vedtekter eksisterer det begrensninger knyttet til helseforetakets rett til salg av bygninger. SI HF er i gitt medhold i tvist om eiendomsrett til personalboliger solgt av Oslo kommune i forkant av overføring av formuesverdier til staten. Personal bolig - ene er hensyntatt som en korreksjon av åpningsbalansen. Det er fortsatt uklart hvorvidt salgstransaksjonen kan kjennes ugyldig, og det påhviler en mulig bindende avtale for videresalg av disse personalboligene. SI Kongsvinger har arvet en eiendom g.nr. 30 b.nr. 163 i Kongsvinger. Eiendommen vil bli solgt i løpet av 2004 og inntektsført som gave. Lignings - verdien til eiendommen er kr SI HF er i en stor omstillingsprosess og har i regnskapet for 2003 avsatt ,- til restrukturering. Beløpet skal gå til følgende formål: Drift omstillingsenhet Kompetanseheving Personalkostnader Sum (Alle tall i 1000) Utsatt inntektsføring ifm avskrivninger på investeringer, opptrappingsmidler psykiatri Utsatt inntektsføring ifm avskrivninger på investeringer Strålebygget Gjøvik Avsetning til restrukturering Sum

19 Revisors beretning 19

20 Konsernmellomværende Interne salg og kjøp 2003 Ikke note, men spesifiseres for å kunne avstemme og konsolidere foretaksgruppen. Totalen skal samsvare med tilsvarende i kollone I i regnskapet. (Alle tall i NOK 1000) 2003 Salg til foretak i samme gruppe, totalt Helse Øst RHF AHUS Aker 212 SI HF SAB 14 Sunnaas 4 Ullevål 283 Østfold 13 Totalt Kjøp fra foretak i samme gruppe, totalt Helse Øst RHF AHUS 810 Aker SI HF SAB 11 Sunnaas Ullevål Østfold 11 Totalt Interne fordringer/gjeld 2003 Ikke note, men spesifiseres for å kunne avstemme og konsolidere foretaksgruppen. Totalen skal samsvare med tilsvarende linje i regnskapet og er l inket til celle i arkene for Einendeler og egenkapital og gjeld. (Alle tall i NOK 1000) IB UB Lån til foretak i samme konsern, totalt Helse Øst RHF AHUS Aker SI HF SAB Sunnaas Ullevål Østfold Totalt Fordringer på foretak i samme konsern Helse Øst RHF AHUS Aker SI HF SAB Sunnaas Ullevål 301 Østfold 0 Totalt Langsiktig gjeld til selskap i samme foretaksgruppe, totalt Helse Øst RHF Totalt Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern, totalt Helse Øst RHF AHUS Aker SI HF SAB Sunnaas Ullevål Østfold 0 8 Totalt

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer