22: Overordnede rammebetingelser 22: Fagområder med behov for økt satsing 23: Funksjons- og oppgaveorganisering 24: Psykisk helsevern.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22: Overordnede rammebetingelser 22: Fagområder med behov for økt satsing 23: Funksjons- og oppgaveorganisering 24: Psykisk helsevern."

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold 4: 2003 et krevende første år 6: Årsberetning fra styret 10: Regnskapet 22: Utvklingen av Sykehuset Innlandet HF: 22: Overordnede rammebetingelser 22: Fagområder med behov for økt satsing 23: Funksjons- og oppgaveorganisering 24: Psykisk helsevern utviklingstrekk og utfordringer 26: Somatiske spesialisthelsetjenester i innlandet 28: Nøkkeltall fra divisjonene 30: Nye Sykehuset Innlandet HF Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Virksomhetsidé Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Oppgavene skal vi utføre i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer. Vår virksomhet skal gi befolkningen i innlandet sikkerhet for rask tilgang på gode spesialisthelsetjenester når de har bruk for det. Organisasjonskart 2003 Helseforetaket var i 2003 organisert i ni divisjoner, hvorav sju med geografisk forankring. Hver divisjon ble ledet av divisjonsdirektør. Direktør Økonomi Direktør OU/HR/Personal Adm. direktør Sykehuset Innlandet HF Administrasjo Direktø Strategi og he Øverste leder for helseforetaket er administrerende direktør som rapporterer til styret. Kongsvinger Gjøvik Lillehammer Elverum-Hamar Tynset

3 Evaluering Verdier Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF skal bygge på følgende verdier: Respekt for enkeltmennesket Åpenhet og redelighet Kvalitet i prosess og resultat Samarbeid, helhet og arbeidsglede Kontinuerlig virksomhetsutvikling nssjef Evaluering av etableringen av Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF har i samarbeid med Institutt for helseledelse og helseøkonomi engasjert en doktorgrad sti - pendiat for objektivt å evaluere effektene av dannelsen av foretaket. Prosjektbeskrivelsen har tittelen: Samhandling, effektivitet og kvalitet reorganiseringen av Sykehuset Innlandet HF. Prosjektet har tre overordnede mål: å belyse selve reorganiseringen av Sykehuset Innlandet HF, og i den sammenheng forklare grad av sammenfall mellom opprinnelig målsetting og endelig utfall å se på hvilke faktiske effekter de organisatoriske end - ringene som er foretatt har for henholdsvis samhandling, effektivitet og kvalitet å belyse i hvilken grad karakteristika ved det faktiske handlingsrommet for implementering av reorganisering på det regionale nivå, legger begrensninger og mulig - heter til å benytte organisatoriske virkemiddel som instrument for politiske målsetninger. lsefag Sanderud Reinsvoll DBT BUP O BUP H DPS O Granheim Voksenrehab O Direktør intern service og eiendom IT Innkjøp Forsyning Kjøkken Renhold Med. tekn. Sentralbord Arkiv 3

4 2003 et krevende første år Sykehuset Innlandet (SI) så dagens lys den 1. januar 2003 etter at Helse Øst i 2002 vedtok å samle alle sykehusene i Oppland og Hedmark til ett helseforetak. Med seks somatisk sykehus og to store psykiatriske sykehus og mange mindre enheter i tillegg, er SI blitt et av landets største helseforetak. Av administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Torbjørn Almlid Med vel ansatte og omlag millioner kroner i omsetting, er dette innlandets desidert største virksomhet samlet i en organisasjon. Framtida vil vise at størrelsen vil by på store muligheter og ikke ubetydelige utfordringer, og antakelig noen problemer som det gjelder å være seg bevisst! På overordnet nivå er det første driftsåret brukt til å etab - lere en mest mulig effektiv driftsorganisasjon og lederstruktur. Styret besluttet at foretaket i 2003 skulle benytte de enkelte sykehusene som driftsenheter (resultatenheter) for kjernevirksomheten, mens alle ikke-medisinske service - funksjoner ble lagt inn i en divisjon på tvers av geografi. Styret vedtok i juni 2003 en strategisk plan kalt «Utviklingsplan (2006)» som trekker opp sykehusets utfordringer, overordnede mål og vegvalg mot 2010 samt de mer konkrete tiltak som skal realiseres i perioden mot Samtidig bestemte styret at virksomheten fra 2004 skulle organiseres i resultatenheter bygd på fagdivisjoner på tvers av geografi (med unntak for Tynset og Kongsvinger). Det første driftsåret ble også brukt til å utrede og beslutte endringer i den samlede funksjons- og oppgaveorganiseringen mellom sykehusene. Dette omfattet både de somatiske tjenestene og psykisk helsevern. Beslutningene om dette ble fattet av styret i oktober. Men styret måtte ha saken til ny behandling i november etter at helsestatsråden besluttet å overprøve SI og Helse Øst i spørsmålet om samling av fødetilbudet i Oppland til SI Lillehammer. Imple - men tering av de fattede vedtak vil i all hovedsak skje i Rekordhøy aktivitet, kortere ventetider og nye tilbud Aldri har sykehusene i innlandet behandlet flere pasienter enn i 2003, både innen psykiatri og somatikk. I somatikken økte aktiviteten med 5 % i forhold til året før og det ble gjennomført 3,4 % flere polikliniske konsultasjoner. Økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern er en sterkt prioritert oppgave og på dette området ble det oppnådd en økning på hele 17 %. Men fortsatt er det slik at SI, i likhet med de fleste andre helseforetak, har en betydelig vei igjen å gå før vi kan si oss tilfreds med tilbudet til de som trenger spesialisthjelp for psykiske lidelser. I løpet av 2003 ble samtlige ambulanser i innlandet utstyrt med kompetanse og utstyr til å kunne gi raskere og bedre behandling ved mistanke om hjerteinfarkt. Overføring av EKG fra ambulansen til sykehuset og mulighet til igangsetting av såkalt prehospital trombolyse ved behov, gir pasienten økt trygghet og bedre behandlingsresultat, særlig i tilfeller hvor avstanden til sykehuset er stor. Satsing på god pasientopplevelse I likhet med andre helseforetak deltok SI i den nasjonale undersøkelsen (HELTEF) om pasienttilfredshet. Her ble pasienter ved medisinske og kirurgiske sengeavdelinger spurt om sine synspunkter på sykehusoppholdet. Gjennom gående kom våre avdelinger godt ut av under - søkelsen sammenlignet med de andre sykehusene i Helse Øst-gruppen, men forbedringsområder ble helt klart identifisert. Dette arbeidet tas på alvor av ledere og ansatte. Ikke minst blir det viktig å ha fokus på pasienttilfreds - heten i en periode hvor betydelige endringer i organiseringen skal på plass og omfattende krav til økonomiske innsparinger skal realiseres. 4

5 Kostnadseffektive sykehus I mange år har sykehusene i Hedmark og Oppland vært blant de mest kostnadseffektive i landet. Slik er det fortsatt. En analyse foretatt i 2003 viser at det er en viss forskjell mellom de enkelte sykehusene innad i SI. Tiltak vil bli satt inn for bedre å kunne sette objektive mål og krav til ressursbruken. Til tross for god kostnadseffektivitet ble det i 2003 et betydelig underskudd i det økonomiske driftsresultatet samlet sett. Dette skyldes i hovedsak to forhold: For det første drar SI fortsatt med seg en historie med relativt lav basisfinansiering fra tiden med fylkeskommunalt eierskap. Dette vil bli endret fra Helse Øst sin side fra For det andre er det et meget stort avvik mellom avskrivingene og tilskuddet til å dekke avskrivingene. Dette representerer fortsatt et uavklart politisk spørsmål. Takk for utmerket innsats Adm. direktør vil rette en varm takk til alle ansatte for stor innsats og mye godt arbeid i et krevende første år for SI. Vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år hvor det er lagt et godt grunnlag for at vi også i fortsettelsen skal kunne gi utmerkede tjenester til dem vi er til for; pasientene som trenger spesialisthelsetjenesten! Opptaksområdet: Befolkningsgrunnlaget i sykehusets dekningsområde var i 2003 ca personer. Mellom de geografiske ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. 5

6 Årsberetning 2003 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF eies av Helse Øst RHF og ble stiftet 1. januar 2003 ved at virksomheten fra tidligere Sentralsykehuset i Hedmark HF, Kong svinger sjukehus HF, Tynset sjukehus HF og Sanderud Sykehus HF ble overført til tidligere Oppland sentralsykehus HF. Virksomheten i de tidligere helseforetakene ble overtatt av Oppland Sentralsykehus HF til bokførte verdier pr. 31. desember 2002 med virkning fra 1. januar Foretaks - møtet besluttet i møte 18. desember 2002 helseforetakets firmanavn til Sykehuset Innlandet HF. Hovedoppgavene til Sykehuset Inn lan det HF er pasient - behandling, forsk ning og undervisning. Foretaket leverte i 2003 spesialisthelsetjenester i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler for befolkningen i Hed mark og Opp - land samt Nes kommune i Akershus. I tillegg forelligger det en gammel avtale om at Sykehuset Innlandet HF tar i mot pasienter fra Røros/Holtålen i Sør-Trønde lag. Be folk - nings grunn lag et i sykehusets dek ningsområde var i 2003 ca personer. Foretaket er som en del av spesialist - helsetjenesten knyttet til befolkningens rett til fritt syke hus - valg. De tjenester som foretaket leverer, og som er knyttet til fritt sykehusvalg, er etter gjeldende regelverk tilgjengelig for hele den norske befolkning. Helseforetaket hadde i 2003 alle de vanlige spesialiteter for somatiske sentralsykehus. Videre hadde det ansvar for mammo grafiscreening og brystdiagnostikk for befolkningen i regionen. Sykehuset Innlandet HF har ca somatiske senger fordelt på divisjonene i Elve rum, Gjøvik, Hamar, Kong svinger, Lillehammer og Tynset. Foretaket leverer psykiatriske spesialisthelsetilbud til befolkningen i den sam me regionen. Enkelte av tilbudene innen psykisk helsevern har foretaket et nasjonalt ansvar for. Sykehuset har 280 psykiatriske senger fordelt mel lom Sanderud, Reins voll og avdeling for psykiatri ved sykehuset på Gjøvik. I tillegg er det distriktspsykiatrisk virksomhet i Lillehammer, Otta, Aurdal, Fekjær, Gran, Kongsvinger og Tynset. Ved enhetene drives delvis også barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk samt administrative tjen ester knyttet til rusomsorg og familievern. Sykehuset Innlandet HF har medisinerstudenter og høgskolestudenter innen for helsefag i klinisk praksis. Videre er det gjen nom ført kompe tanseutvikling og etterutdanning av helsepersonell, bl.a. gjennom avtale med Høgskolen i Hedmark. Helseforetaket overtok ansvaret for administrasjon av ordningen med medisinske hjelpemidler til bruk i hjemmet for innbyggere i Hedmark og Oppland fylke. Denne oppgaven ble tidigere ivaretatt av Rikstrygdeverket. I 2003 produserte Sykehuset Inn lan det HF tjenester innen somatisk om råde tilsvarende DRG-poeng. Det ble behandlet ca innlagte pasienter, fordelt med dagopphold (dialyse m.m.) og døgnopphold. Til sammenligning ble det behandlet døgnopphold i I 2003 ble det utført ca polikliniske konsultasjoner, noe som er om lag 3,4 % mer enn i Innenfor voksenpsykiatrien har det vært utført polikliniske konsu l tasjoner, som er en økning på 11,7 % ift Det har vært utført heldøgnsopphold, noe som er en nedgang på ca. 4,5 % ift Det ble utført dagbehandlinger, dvs. en økning på 3,4 % ift Innenfor barne- og ungdomspsykiatri har det vært utført polikliniske konsultasjoner, en økning på ca. 46 % i fht Det har vært gjen nom ført heldøgnsopphold i 2003, som er en nedgang på ca. 3 % i forhold til Det er gjen nomført dagbehandlinger, dvs. en reduksjon på ca. 5 % i fht Utviklingen av Sykehuset Innlandet HF Både intensjonene i Helseforetaks loven og en samlet vurdering av forarbeidene til ny helseforetaksstruktur og oppgavefordeling i Helse Øst som ble vedtatt av styret i Helse Øst i 2002, ga grunnlag for å revurdere organiseringen av så vel akuttfunksjonene som den elektive virksom heten ved driftsenhetene innenfor Sykehuset Innlandet HF. I arbeidet med utviklingen av Syke huset Innlandet HF er nasjonale normer og standarder samt overordnede føringer fra Helse Øst RHF lagt til grunn for ny funksjons- og opp gave organisering. I tillegg er det i arbeidet tatt hensyn til nyere kunnskap og etablert konsensus om pasi ent - behandling samt sluttrapporten fra Prosjekt Helse Inn lan - det med underliggende fagrapporter. 6

7 Styret har lagt til grunn følgende overordnede målsetting for utvikling av Sykehuset Innlandet HF: Sykehuset Innlandet HF skal vide re utvikle sine tilbud til pasientene og befolkningen slik at tjenestene oppleves som enda bedre enn i dag. Tjenestene skal preges av tilgjengelighet, kvalitet og service. Syke huset vil bygge sin virksomhet på anvendelse av tidsriktig kunnskap, teknologi og infrastruktur. Sykehuset Innlandet HF skal vide reutvikle sine fagmiljøer slik at de blir sterkere og mer robuste enn i dag. Miljøene skal oppleves som attraktive ved rekruttering av medarbeidere og vær i stand til å påta seg større oppgaver innen FoU. Sykehuset Innlandet HF skal drive sin virksomhet innenfor en sunn og bærekraftig økonomi. Foretaket skal øke produktiviteten og senke det relative kostnadsnivået for å skaffe seg rom for å realisere sine faglige mål. Styret har i løpet av 2003 behandlet flere saker hvor det er fattet strategiske vedtak av sentral betydning for Sykehuset Innlandet HF sin opp følging av avtalen med Helse Øst RHF om leveranse av spesialisthelse tjenester: Sak Etablering av gjen nom gående ledelse på tvers av geografi i Sykehuset Innlandet HF. Sak Utviklingsplan (2006) for Sykehuset Innlandet HF. Sak Organisering av som a tiske helsetjenester i Sykehuset Innlandet HF. Sak Organisering av som atiske helsetjenester i Syke huset Innlandet HF. Tilpasninger av sak etter foretaks møtet i Helse Øst RHF den 6. november Målsettingen for ny funksjons- og oppgaveorganisering ved Sykehuset Innlandet HF har vært at: Befolkningen i innlandet og opptaks område får kvalitativt gode spesialisthelsetjenester med god tilgjengelighet og helhetlige behandlingskjeder. Helseforetaket har en profil med nærhet til befolkningen i tjenestetilbudet innenfor de områder hvor dette er fremtidsrettet, faglig og økonomisk riktig. Personalets arbeidstid i størst mulig grad konsentreres om pasientbehandling, opplæring, forskning og undervisning. Det utvikles fagmiljøer som er tilstrekkelig robuste og som er attraktive med hensyn til rekruttering og til å beholde og utvikle fagperso nalet. Fagmiljøene utvikles til å ta større oppgaver enn i dag både innenfor pasientbehandling, opplæring, forsk ning og utvikling. Arbeidsmiljø og personale 1. januar 2004 var det ansatte ved foretaket. Sykefraværet i perioden desember 2002-november 2003 var totalt 8,7 %, hvorav 1,9 % var korttidsfravær (syk mindre enn 16 dager) og 6,8 % langtidsfravær (syk mer enn 16 dager). Foretaket arbeider aktivt for å redusere sykefraværet, bla. ved bedre oppfølging av langtidssyke. Via inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) er i tillegg satt særlig fokus på arbeidstakere med redusert arbeidsevne og mulighet til å øke den reelle pensjonsalderen. Det er et mål å redusere sykefraværet, men som IA- bedrift er det samtidig et mål å inkludere medarbeidere som ikke yter 100 % innsats til enhver tid av helsemessige årsaker. Sykehuset Innlandet HF står overfor be tyde lige utford - ringer når det gjelder organisasjonsendringer. Omstil lingsog endringsarbeid kan påvirke ansattes helse og velvære. Det er i denne fasen særlig nødvendig å følge opp arbeidsmiljøet og syke fraværs arbei d et. Det er bl.a. satt økt fokus på lederansvar og leder atferd gjennom lederkontraktene. Nye helselover med supplerende forskrifter innebærer nye krav og nye rammebetingelser for helseforetakene. Lov giv - ningen forutsetter at fore takene gjennomfører nødvendige endringer og tilpasninger både på helse-/miljø-/sikkerhetsområdet og på det helsefaglige området. Det gjelder bl.a. internkontroll og systemer som dokumenterer og kontrollerer at de aktuelle lovbestemmelsene følges. Et helhetlig kvalitetssystem, der helse-, miljø og sikkerhet for personale inngår som en viktig del, er under oppbygging. Av øvrige igangsatte eller planlagte tiltak kan nevnes forebygging av belastningslidelser, lederskolering, bedre samordning av HMS-/IA-arbeidet, bedre rapport- og ana - lysesystem som verktøy til ledere m.v. 160 skader/arbeidsulykker er meldt videre til Rikstrygde - verket, mens 557 skader ikke er meldt videre. Det er noe ulik praksis ved de ulike enhetene for om eksempel registrerte stikkskader meldes videre eller ikke. 43 av de meldte skadene fant sted ved Sanderud og Reinsvoll psykiatriske sykehus. Av de ikkemeldte skadene er det 467 registrerte tilfeller av trusler og aggresjon fra pasienter ved de to nevnte sykehus. Dette er registreringer som brukes til intern oppfølging og som arkiveres som dokumentasjon til eventuelt senere bruk. Likestilling Sykehuset Innlandet HF legger vekt på å arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling, bl.a. når det gjelder å rekruttere kvinner i lederstillinger. Pr. 31. desember 2003 var det samlet an satt 422 ledere t.o.m. seksjonsleder - 7

8 nivå, hvorav 271 (64 %) var kvinner og 152 (36 %) var menn. Dette viser at av totalt antall kvinner (5.492) er 4,9 % ledere, mens av totalt antall menn (1.387) er 11 % ledere. Ved tilsetting av nye divisjonsdirektører og avdelingssjefer høsten 2004 ble søkere vurdert iht. kompetanse, kjønn og geografi, og det ble spesielt tilstrebet en mest mulig jevn kjønnsfordeling i disse ledernivåene, hvor antallet nå er 4 kvinner og 6 menn (divisjonsdirektører), 1 kvinne og 4 menn (stabsdirektører) samt 28 kvin ner og 34 menn (avdelingssjefer). I foretakets styre er det 4 kvinner og 6 menn. I Norge har kvinner lavere lønn enn menn, noe som underbygges av forskning og statistikk. Også fore takets oversikter viser at menn har en høyere gjennomsnittslønn enn kvin ne lige kollegaer innen flere stillings kategorier. Gjennomsnitt årslønn (tall i 1000 kr) Stillingsgruppe Kvinne Mann Totalt Hjelpepleier Psykolog Spesialsykepleier/jordmor Sykepleier Totalt Sykehuset Innlandet HF ønsker å sette økt fokus på likelønnsproblematikken og vil som et ledd i dette arbeidet analysere situa sjonen nærmere, delta i NAVOs Likelønnsnettverks arbeid m.v. Miljø (ytre) Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft, som er i strid med gjeldende lovverk. Foretaket har holdt seg innenfor de rammebegrensinger som er gitt i lovverket. FoU Det ble besluttet å etablere en forskningsenhet i Sykehuset Innlandet HF, bestående både av den uavhengige forskningen og oppdragsforskningen. Til å lede forsknings virk - som het en ble det opprettet en stilling som forskningssjef. Kvalitetsarbeid Sykehuset Innlandet HF vedtok i 2003 en kvalitets strategi som bygger på det regionale målet om å utvikle helhet lige kvalitetssystem som omfatter både den helsefaglige og administrative virksomheten og som er konsistent i forhold til tilsynsmyndig hetenes krav. Systemet skal være i tråd med ISO 9001:2000. Sykehuset Innlandet HF skal yte helse tjenester som kjenne tegnes av kvalitet i prosess og resultat. Dette er linjeledelsens an svar. Det etableres ikke en egen kvalitetsorganisasjon på siden av linje ledelsen, men denne organiseres slik at krav til kvalitets arbeid ivaretas i divisjonene. Kvali tets systemet er et styringsverk tøy først og fremst for ledelsen og må integreres i den daglige driften. Det er etablert et sentralt kvalitets utvalg for sykehuset (SIKU). Kvalitetsutvalget har en rådgivende funksjon ovenfor adm. dir. Det skal behandle summariske oversikter og rapporter, og arbeide for godt samvirke mellom divisjonene. Sammensetting Direktør for strategi og helsefag (leder) Adm. direktør Én divisjonsdirektør fra somatikk Én representant (direktør, ass. direktør eller avdelingssjef) fra psykiatri Én representant fra legetjenesten Én representant fra pleiefaglig område Én representant innen smittevern Ett hovedverneombud fra en divisjon Brukerrepresentant Kvalitetsrådgiver Aktuelle arbeidsoppgaver Behandle tilsynssaker. Behandle klagesaker som ikke naturlig hører inn under en divisjon. Behandle meldinger som ikke naturlig hører inn under divi sjonene. Kvalitetsutvikling, herunder å vurdere risikofaktorer basert på informasjon som kommer til SIKU, iverksette og følge opp forebyggende tiltak. Se til at det utarbeides nødvendige fellesprosedyrer for hele Syke huset Innlandet HF i kvalitetssystemet. Behandle og vurdere alle fellesprosedyrer, som administrerende direktør skal godkjenne. HMS -prosedyrene vurderes i HAMU. Årlig gjennomgang av divisjonenes avviksprotokoller med generell tilbakemelding til divisjonene. Utarbeide årlig statistikk for meldinger til Statens helsetilsyn innen utgangen av februar. Årsmelding til Helsetilsynet i fylkene innen fristen. Årsmelding for Sykehuset Innlandet HF innen fristen. 8

9 Brukerråd I november ble det ble etablert et Brukerråd for Sykehuset Innlandet HF, bestående av 10 medlemmer. Brukerrådet skal være rådgivende og medspillende overfor administrasjonen og styret i utviklingen av tjenestetilbudet ved sykehuset bidra aktivt med brukerkompetanse i utviklings - arbeidet, og foreslå brukerrepresentanter til aktuelle referansegrupper, råd og utvalg koordinere og behandle høringer fra brukerorganisa - sjonene i forhold til helsetilbud og utviklings arbeid medvirke med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeidet ta initiativ til saker som har betydning for pasienter og pårørende rapportere til styret via administrerende direktør Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Sykehuset Innlandet HF hadde i 2003 en omsetning på mill. kroner. Årsresultatet viser et underskudd på 258 mill. kroner. Foretakets likviditetsbeholdning pr. 31. desember 2003 var 331,6 mill. kroner i form av kontanter og bankinnskudd, inkludert innestående på konsernkonto med 320,5 mill. kroner. Kontantstrømmen i 2003 var totalt sett negativ med 33,1 mill. kroner. De samlede investeringene i 2003 er på 331,7 mill. kroner eksklusiv BUP og inklusiv reklassifisering tilskudd stråle bygg. Årsresultat og disponeringer Regnskapet for 2002 ble avlagt basert på foreløpig inngangsverdi for an leggsmidler. Det er nå fastsatt endelig inngangsverdi basert på bruksverdi, dvs. gjenanskaffelseskost i h.h.t. taks ering høsten I regnskapet for 2003 er resultatregnskapet omarbeidet for å reflektere avskrivninger basert på endelig inngangsverdi. I hht statsbudsjett for 2004 kan det ikke forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn pr. 1. januar Helse departementet har derfor be sluttet at en andel av innskutt egenkapital skal tilføres et strukturfond. Fondet skal benyttes til å dekke mer avskrivninger på den del av anleggsmidlene som ikke kan forventes gjenanskaffet i fremtiden. Disponering og overføringer knyttet til regnskapsåret 2003 foreslås som følger: Fra strukturfond vedr. meravskrivninger Fra annen innskutt egenkapital vedr. overtatte anleggsmidler Til strukturfond vedr. overtatte anleggsmidler Til udekket tap Sum Helseforetaket har ikke fri egenkapital pr. 31. desember Overføring knyttet til meravskrivning for 2002 foreslås som følger: Fra strukturfond Til annen egenkapital Pr. 31. desember 2003 utgjorde kortsiktig gjeld 21,9 % av samlet gjeld. Egen kapital andelen var på 39,6 %. Hamar, 9. juni 2004 Peder Olsen Sigmund Thue Hanne Dinesen Toril Heggen Munk Ola Arne Røsteggen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjarne Gravdahl Kari Broberg Liv Haugli Bjørn Egil Skar Atle Sørensen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torbjørn Almlid Administrerende direktør 9

10 Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Note Driftsinntekter Ordinære driftsinntekter Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Forbruk av medikamenter og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger 4, Andre driftskostnader 3, Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finansinntekter fra selskap i samme konsern Finanskostnader Finanskostnader fra selskap i samme konsern Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Opplysninger om disponeringer: Overført fra strukturfond Fra annen innskutt egenkapital vedr. overtatte anleggsmidler Til strukturfond vedr. overtatte anleggsmidler Overført til udekket tap Sum disponert

11 Balanse Pr Eiendeler (Alle tall i NOK 1000) Note Egenkapital og gjeld (Alle tall i NOK 1000) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler EDB-programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Utstyr, inventar, transportmidler, etc Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materialbeholdninger Fordringer Kundefordringer Fordringer på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital 11, Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 13, Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til Helse Øst RHF Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Hamar, 9. juni 2004 Peder Olsen Sigmund Thue Hanne Dinesen Toril Heggen Munk Ola Arne Røsteggen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjarne Gravdahl Kari Broberg Liv Haugli Bjørn Egil Skar Atle Sørensen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torbjørn Almlid Administrerende direktør 11

12 Kontantstrømoppstilling (Alle tall i NOK 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Gevinst ved salg driftsmidler Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Tinginnskudd BUP Hedmark Opptak av gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Sykehuset Innlandet HF (SI HF) ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion øst til Helse Øst RHF. Virksomheten fra tidligere Oppland sentralsykehus ble samme dag overført til SI HF. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Som følge av at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, representerer bruksverdi virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. For bygg og tomter er gjenanskaffelsesverdi basert på takster utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer høsten I gjenanskaffelsesverdien er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler er gjenanskaffelseskost beregnet. For overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradag i åpningsbalansen. Regnskapet for 2002 ble avlagt basert på foreløpig kostpris for anleggsmidler fastsatt av helsedepartementet. Differansen mellom foreløpig kostpris og bruks verdi er ført mot egenkapitalen. Resultatregnskapet for 2002 er omarbeidet slik at avskrivningene reflekterer bruksverdi fra Tilsvarende viser balansen pr sammenlignbare tall. I statsbudsjettet for 2004 er det uttrykt at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn pr Helsedepartementet har derfor besluttet at en andel av innskutt egenkapital skal tilføres et strukturfond. Fondet skal benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet anleggskapital i fremtiden. Virksomheten og tilhørende eiendeler og gjeld i Sentralsykehuset i Hedmark HF, Kongsvinger sykehus HF, Tynset sykehus HF og Sanderud sykehus HF ble pr overført til SI HF. Overføring er skjedd til bokførte verdier. Resultat - regnskap for 2002 og balanse pr hensyntar ikke disse overføringene. Disse tallene gjelder gamle Oppland sentralsykehus HF. Resultatet for 2002 og 2003 samt balanse og er derfor ikke direkte sammenlignbare. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til helseforetaket kan deles i to: fast grunnfinansiering fra eier og aktivitetsbaserte inntekter. Grunnfinansieringen består av basisramme til drift og dekning av kapitalslit, opptrappingsmidler psykiatri, samt øremerkede statstilskudd. Grunn finansi - eringen tildeles foretakene fra Helse Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra Rikstrygdeverket og egenandeler), gjestepasientinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter. Oppførte ISFinntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er en generell usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer avvik som slår begge veier. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er salg av laboratorie og røntgen tjenester samt inntekter fra kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetaket salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISFinntekter, poliklinikkinntekter og andre aktivitetsavhengige inntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden helsetjenesten er utført. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kort - siktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Investering i strålebygg Gjøvik var i 2002 ført netto (investering - tilskudd). I 2003 er dette bokført brutto. Dvs investering og tilskudd som egne poster. Effekten i 2003 er økte avskrivninger og inntektsføringav av tilskudd på 1,3 mill. kroner. Netto resultateffekt 0. Endring av klassifisering av balanseposter Pensjonsordninger som er overfinansiert er klassifisert som overfinansiert pensjonsordninger da midler/forpliktelser ikke kan føres mellom de ulike ordningene. I 2002 ble dette klassifisert som pensjonsforpliktelse ved at de ulike ordningene ble ført netto, men er korrigert i årsregnskapet for Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 13

14 Noter til regnskapet Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regn skaps - standard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som Multi employer plans. Dette innebærer at de enkelte helseforetaks forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de sam lede forpliktelser i den aktuelle Multiemployer plan i henhold til den internasjonale standard IAS19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opp - tjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjons - forpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst). Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. I kontanter og bankinnskudd pr inngår også bankkonti knyttet til konsern - kontoordningen. Eiendomsoverdragelser i forbindelse med reformen Alle formaliteter rundt overdragelse av bygg og tomter er ikke endelig avklart for alle lokasjoner. Det gjenstår arbeid med oppmåling og fradeling av enkelte eiendommer, delingsforretninger, nemndbehandling og avklaring med tidligere eiere. Formell overskjøting mangler fortsatt for flere eiendommer. Skatt Helseforetakene er unntatt fra skatteplikt. Note 1. Inntekter Totale ordinære driftsinntekter (Alle tall i 1000) Fast grunnfinansiering Basisramme inkl. investeringstilskudd* Øremerkede tilskudd psykiatri Andre øremerkede tilskudd * Investeringstilskudd for 2003 utgjør kr Aktivitetsbaserte tilskudd ISF Pasienter i egen region ISF Pasienter i andre regioner Andre aktivitetsbaserte inntekter Sum Aktivitetsbaserte inntekter pr. virksomhetsområde (Alle tall i 1000) Aktivitetsbaserte inntekter geografisk fordelt (Alle tall i 1000) Pasienter hjemmehørende i østlandsområdet Pasienter hjemmehørende i resten av landet Pasienter hjemmehørende i utlandet Sum Aktivitetstall somatikk (Alle tall i 1000) DRG-poeng inneliggende pasienter DRG-poeng dagbehandling Polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykiatri (Alle tall i 1000) Antall utskrevne pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Oppholdsdager dagbehandling Antall polikliniske konsultasjoner DRG-systemet klassifiserer somatiske sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i DRG-systemet er i 2003 satt til 60 % av full DRG-pris, det vil si kr ,6 per DRG poeng. Fra 2004 er DRG-satsen redusert til 40 %. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner baserer seg på takster for offentlige poliklinikker. Andre inntekter (Alle tall i 1000) Inntekter barnehage Husleieinntekter Inntekter fra forskningsaktiviteter Øvrige inntekter Sum Note 2. Materialbeholdninger (Alle tall i 1000) Sentrallager Sterillager Væskesentral Blodlager Øvrige beholdninger Sum Somatikk Psykiatri Sum

15 Noter til regnskapet Note 3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Alle tall i 1000) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret vært ansatte i SI HF. Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styret Lønn Pensjonsutgifter Styrehonorar Annen godtgjørelse Lønn til administrerende direktør utgjør lønn for 11 måneder i Admini - strerende direktør har under visse forhold avtale om 12 måneders etterlønn, inklusive pensjonsrettigheter. Lønnen avkortes i tilfelle ny jobb i perioden. Revisor Revisjonshonoraret for SI HF for 2003 er beregnet til kr , mens øvrige tjenester fra revisor er fakturert med kr Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: Ordinært revisjonshonorar Utvidede revisjonshandlinger Andre attestasjonstjenester Note 4. Immaterielle eiendeler (Alle tall i 1000) Forskning EDB- Sum og utvikling programvare Ansk.kost pr iht regnskap Justering åpningsbalanse* Anskaffelseskost Tilgang ved virksomh.overdragelse Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Akk. avskr. pr iht 2002-regnskap Justering åpningsbalanse * Akkumulerte avskrivninger Akk. avskrivn. overf. v/virks.overdragelse Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Av årets avskrivninger utgjør avskrivninger av åpningsbalansen kr *) Se avsnittet "Generelt om regnskapet" i innledningen til notene for nærmere beskrivelse av forhold knyttet til åpningsbalansen. SI HF benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til: - Forskning og utvikling Økonomisk levetid vurderes i hvert enkelt tilfelle - EDB-programvare 5 år Honorarer for øvrige tjenester fordeler seg på følgende kategorier: Skatte-/mva rådgiving 0 Andre tjenester utenfor revisjon

16 Noter til regnskapet Note 5. Varige driftsmidler (Alle tall i 1000) Tomter/ Medisinsk- Annet utstyr, Anlegg Sum varige bygninger teknisk inventar, transp. under driftsmidler o.a. eiendom utstyr midler, etc. utførelse Varige driftsmidler Anskaff.kost pr iht 2002-regnskap Justering åpn.balanse* Anskaff.kost Tilgang v/virksomhetsoverdr Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaff.kost Akk. avskr. pr iht 2002-regnskap Justering åpn.balanse* Akk. avskr Akk. avskr. overf. v/virks.overdr Årets avskrivninger Akk. avskr Balansef. verdi pr Av årets avskrivninger utgjør avskrivninger av åpningsbalansen kr *) Se avsnittet "Generelt om regnskapet" i innledningen til notene for nærmere beskrivelse av forhold knyttet til åpningsbalansen. SI HF benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: - Bygninger 60 år - Faste installasjoner tilknyttet bygg år - Medisinskteknisk utstyr 4-12 år - Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc år - Personalboliger avskrives ikke - Tomter avskrives ikke Note 6. Datterselskap/-foretak, tilknyttet selskap m.v. Alle tall i 1000) Anskaffelses- Forretnings- Eierandel Stemmetidspunkt kontor andel Oppland Vaskeri AS Lillehammer 80% 80% Selskapet er ikke konsolidert i regnskapet for SI da regnskapet er konsolidert i konsernregnskapet til Helse ØST RHF. Konsernregnskapet fåes utlevert ved henvendelse til Helse Øst RHF, Hamar. Investeringen i datterselskapene og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet til SI. Alle tall i 1000) Egenkapital Resultat Anskaffelses- Balanseført før skatt kostnad verdi Oppland Vaskeri AS Bryggeriet Barnehage Elverum AL 233 HOBBL 7 Hvitveisen Barnehage 7 Volusense AS 120 Egenkapitalinnskudd KLP Sum Note 7. Poster som er slått sammen i regnskapet (Alle tall i 1000) Andre driftskostnader Kostnader lokaler Kjøpte tjenester Vedlikeholdskostnader Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Finansinntekter Renteinntekt fra foretak i samme gruppe Annen renteinntekt Aktiverte renter Annen finansinntekt (agio) Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad (agio) Sum finanskostnader Andre fordringer Periodiserte pasientinntekter Forskudd til leverandører Øvrige kortsiktige fordringer Sum andre fordringer Annen kortsiktig gjeld Påløpte feriepenger Påløpte lønnskosntader Forskuddsbet. (inkl opptrappingsmidl., fondsmidl.etc) Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

17 Noter til regnskapet Note 8. Pensjoner SI har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive og pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjons - ytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjen - nom pensjonsordningene Felles kommunal pensjonsordning, Pensjons ord - ning en for sykehusleger og Pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Lands pensjons kasse. I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. AFP etter 65 år er for regnskapsåret 2002 og 2003 dekket med tilskudd og utjevnet på risiko fellesskapet i den enkelte Multiemployer plan. AFP før 65 år er dekket på Payas-you-go basis, og dekkes direkte for egen regning. (Alle tall i 1000) Økonomiske forutsetninger Årlig avkastning 6,30 % 7,00 % 7,00 % Diskonteringsrente 6,00 % 6,50 % 6,50 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 4,00 % 4,00 % Årlig vekst i folketr. grunnbeløp 3,50 % 4,00 % 4,00 % Demografiske forutsetninger Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Spesifikasjon av pensjonsforpliktelse (Alle tall i 1000) 2004* Beregnede pensjonsforpl. pr Pensj.midler (til mark.verdi) pr Ikke resultatført virkn. av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Herav overfinansierte ordninger Herav underfinansierte ordninger Note 9. Fordringer og gjeld (Alle tall i 1000) Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer på foretak i samme konsern Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Langsiktig gjeld til Helse Øst RHF Annen langsiktig gjeld Sum Iht dom i arbeidsretten er det en pågående tvistesak mellom NAVO og NSF som kan få betydning for helseforetaket. Det kan medføre mulig etterbetaling fra Det er uenighet om fortolkning av arbeidsrettens dom. Helseforetakets har foretatt avsetning utfra ledelsens vurdering av sannsynlig etterbetaling. Styret i Helse Øst RHF behandlet i sak Årsberetning og regnskap for 2003 Helse Øst. Av saksframlegget framgår følgende: Helse Øst vedtok i styremøte 30. oktober 2002 (sak ) å endre foretaksstrukturen med virkning fra Virksomhetsover dragel sene har funnet sted etter en fremdriftsplan utarbeidet i samarbeid med Ernst & Young. Foretakene har imidlertid ikke kunne gjøre ferdig regnskapene for de avviklede foretakene på grunn av at endelig åpningsbalanse ikke har vært klar før nå. Regnskapsmessig gjenstår det imidlertid å konvertere den gjeld som de overtakende foretakene har i sine regnskap til egenkapital. Dette har ingen regnskapsmessige konsekvenser, da den gjeld som foretakene har mot Helse Øst RHF blir eliminert gjennom en tilsvarende fordring som Helse Øst RHF har mot de virksomhetsoverdratte foretakene. Administrerende direktør legger til grunn at den gjeld som refererer seg til avvikling av foretak, som fremkommer i regnskapet for 2003 for de berørte foretak, vil bli konvertert til egenkapital. Note 10. Bankinnskudd (Alle tall i 1000) Bundne skattetrekksmidler utgjør Foretakets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Dette innebærer at kontantbeholdningen til SI HF formelt sett er fordringer på morselskapet Helse Øst RHF. Trekk på konsernkonto klassifiseres som gjeld. Bankinnskudd i foretak SI HF som inngår i konsernkonto ordningen utgjør pr kr * 2004-kolonnen er estimert pensjonsforpliktelse basert på endrede økonomiske forutsetninger som vist. 17

18 Noter til regnskapet Note 11. Egenkapital (Alle tall i 1000) Foretaks- Struktur- Annen Annen Sum kapital fond innskutt egenkapital/ kapital Udekket tap Egenkapital pr iht 2002-regnskap Justering åpningsbalanse Overf. fra strukturf. ved meravskr Egenkapital pr Andre egenkapitaljusteringer Til strukturfond vedr. overt. anl.midl Årets resultat Egenkapital pr Ved utskillelsen fra Fylkeskommunen ble BUP Hedmark ikke overført til Sanderud Sykehus. Dette ble først gjort i I denne forbindelse ble netto eiendeler for kr tilført som tinginnskudd fra Helse Øst. Note 12. Eierinformasjon SI HF er 100 % eiet av Helse Øst RHF. Note 13. Andre avsetninger for forpliktelser Note 14. Særskilte forhold SI Gjøvik er pliktig til å stille lokaler til fri disposisjon for Høgskolen i Gjøvik til undervisningsformål, jfr. Samarbeidsavtale av SI HF kan ikke selge, pantsette eller på annen måte disponere over faste eiendommer hvor rettighetshaver har rettigheter, uten skriftlig samtykke fra Under visnings- og forskningsdepartementet, eller den departementet gir myndighet. I henhold til lov og vedtekter eksisterer det begrensninger knyttet til helseforetakets rett til salg av bygninger. SI HF er i gitt medhold i tvist om eiendomsrett til personalboliger solgt av Oslo kommune i forkant av overføring av formuesverdier til staten. Personal bolig - ene er hensyntatt som en korreksjon av åpningsbalansen. Det er fortsatt uklart hvorvidt salgstransaksjonen kan kjennes ugyldig, og det påhviler en mulig bindende avtale for videresalg av disse personalboligene. SI Kongsvinger har arvet en eiendom g.nr. 30 b.nr. 163 i Kongsvinger. Eiendommen vil bli solgt i løpet av 2004 og inntektsført som gave. Lignings - verdien til eiendommen er kr SI HF er i en stor omstillingsprosess og har i regnskapet for 2003 avsatt ,- til restrukturering. Beløpet skal gå til følgende formål: Drift omstillingsenhet Kompetanseheving Personalkostnader Sum (Alle tall i 1000) Utsatt inntektsføring ifm avskrivninger på investeringer, opptrappingsmidler psykiatri Utsatt inntektsføring ifm avskrivninger på investeringer Strålebygget Gjøvik Avsetning til restrukturering Sum

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter

Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008 Regnskap med noter Vedtatt av styret for Sykehuset Østfold HF 23. mars 2009 Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ) Resultater og måloppnåelse 2008 Resultatene

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2011 Styret i 2011 1. rekke fra venstre: Hedi Anne Birkeland, styreleder Bente Holm Meijdell, nestleder Paul Hellandsvik, Liv Haugli og Marit Gilleberg. 2. rekke: Brukerutvalgsleder Trond Hilmersen,

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Årsregnskap 2014 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Basisramme 1 3 523 725 3 943 499 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 855 059 1 505 525 Annen driftsinntekt 1 174 050 169 859 Sum driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2008 08 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlid ser tilbake 6: Årsberetning fra styret 14: Resultatregnskapet 24 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler fra SI-magasinet

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 325 188 351 855 Aktivitetsbasert inntekt 2 130 763 104 366 Annen driftsinntekt 2 55 911 55 066 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/000418 ÅRSREGNSKAP 2005 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2005 - bestående av: Vedlegg 1. årsberetning, resultatregnskap, balanse,

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2013 Tok i bruk nødnett I november tok Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet i bruk det nye nødnettet. Ambulansetjenesten, AMK og leger i kommunal

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 3 537 667 3 894 080 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 2 002 958 1 550 999 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer