Forord. Transportplanavdelingen, 01. juni (Dette dokumentet er godkjent elektronisk)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Transportplanavdelingen, 01. juni 2012. (Dette dokumentet er godkjent elektronisk)"

Transkript

1

2 Forord Støy er definert som uønsket lyd. Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. I forurensningsforskriften er det krav om at byområder med over innbyggere skal foreta strategisk støykartlegging av utendørs støyforhold. Kartleggingen skal følges opp med handlingsplan i løpet av 2012/13. For storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner er det i 2011/12 gjennomført strategisk støykartlegging for vegtrafikkstøy, jernbane-, fly- og havnestøy. Denne rapporten inneholder resultatet av kartleggingen for Stavanger kommune i form av tekst, kart og tabeller for de ulike støykildene. Vegstøy er den største støykilden og omtales mest i rapporten. Transportplanavdelingen, 01. juni 2012 Hildegunn Hausken transportplansjef Elisabeth Kastellet saksbehandler (Dette dokumentet er godkjent elektronisk) 1

3 Innhold 1. Innledning Situasjonsbeskrivelse Myndighet og ansvar Gjeldende regelverk og tidligere gjennomførte støytiltak Regelverk Gjennomførte støytiltak Støyberegningsmetoder og forutsetninger Resultat av støykartleggingen Oppfølging vedlegg: Vedlegg 1: Beregningsgrunnlag vegnett, Stavanger kommune Vedlegg 2: resultat kartlegging veitrafikkstøy, Stavanger kommune Vedlegg 3: støykart for veitrafikkstøy, L den, Stavanger kommune og litt av nabokommunene Vedlegg 4: Støykart jernbanestøy, Stavanger Sandnes Vedlegg 5: resultat kartlegging jernbanestøy, Stavanger kommune Vedlegg 6: støykart flystøy, L den, Stavanger og Sola kommune Vedlegg 7: støykart flystøy, L night, Stavanger og Sola kommune Vedlegg 8: støykart havnestøy, Vågen Vedlegg 9: støykart havn, Bekhuskaien Vedlegg 10: støykart cruisebåter, Vågen 2

4 1. Innledning Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel fem om støy, stiller krav til strategisk støykartlegging av støynivåer for ulike støykilder og større byområder innen 30. juni Formålet er å kartlegge støynivå og opplyse befolkningen om eksponering av støy og støyens virkninger for å kunne fremme menneskers helse og trivsel, samt forebygge og redusere skadelige virkninger av støy. I etterkant av støykartleggingen skal det utarbeides handlingsplaner for å forebygge og redusere støyproblemene, innen 30. juni I storbyområdet Stavanger omfattes kommunene Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger av kartleggingsplikten. Stavanger kommune, som den største av kommunene, har ansvar for å koordinere arbeidet og å sammenstille resultatet for alle støykilder i hele storbyområdet. Støykart fra alle støykilder er resultat av beregnet utendørs støy 4 m over bakken i bygningers fasadepunkt, i henhold til forurensningsforskriften. I vedlagte tabeller som viser resultat av støykartleggingen på person- og bygningsnivå, er bygninger som har et fasadepunkt med støy over 50 db L night eller 55 db L den talt opp. Vegtrafikk er den største kilden til støy og er derfor mest omtalt. I rapporten vises det til delrapporter fra anleggseierne av støykildene for detaljert informasjon. Rapportene fra anleggseierne er lagt ut på Stavanger kommune sine nettsider. 2. Situasjonsbeskrivelse Forurensningsforskriftens kapittel fem om støy, 5-3 har denne definisjonen for storbyområder som skal kartlegges innen 30. juni 2012: c) Byområde: Sammenhengende tettstedsbebyggelse i en eller flere kommuner. I dette kapitlet er større byområder: - Kommuner med mer enn innbyggere, hvorav minst to tredjedeler er sammenhengende tettstedsbebyggelse. - Nabokommuner som til sammen har mer enn innbyggere, og hvor minst to tredjedeler av hver av kommunene inngår i en sammenhengende tettstedsbebyggelse I tillegg kommer definisjonen av tettstedsbebyggelse i samme paragraf, 5-3: o) Tettstedsbebyggelse: En hussamling der det bor minst 200 personer, og avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. 3

5 Fig. 1: Byområdet for strategisk støykartlegging 4

6 Stavanger kommunes folkemengde pr. 1. januar 2012 var , kommunen er også tett bebygd og skal derfor kartlegges. Kommunes fastland og øyer utgjør km 2. Støykartleggingen omfatter hele Stavanger kommune, se kart figur Myndighet og ansvar Anleggseier er ansvarlig for å gjennomføre kartlegging av støy fra sine anlegg. For vegstøy er kommunene ansvarlig for kommunale veier og Statens vegvesen for riks- og fylkesveier. Innenfor byområdene er kommunen ansvarlig for å sammenstille kartleggingen fra de ulike støykildene. Der byområdet består av flere kommuner er kommunen med flest innbyggere ansvarlig for å sammenstille resultatene og å koordinere arbeidet, altså Stavanger. I Stavangerområdet har, i tillegg til kommunene, Statens vegvesen region vest, Avinor, Jernbaneverket, Stavangerregionen Havnedrift AS og Rogaland fylkeskommune deltatt i støykartleggingen. I tillegg har Fylkesmannen i Rogaland bidratt som observatør og rådgiver i prosessen. Stavanger kommune har koordinert arbeidet og fungert som pådriver i prosessen. Vi har arrangert jevnlige møter der deltakerne i en arbeidsgruppe bestående av anleggseiere og offentlige myndigheter har diskutert framdrift, løst problemstillinger knyttet til kartleggingen og presentert resultater av kartleggingen. Statens vegvesen har utviklet programvaren Norstøy, spesielt for å beregne støy fra vegtrafikk. De har tatt på seg arbeidet med å beregne støy fra kommunale veier i tillegg til egne fylkes- og riksveier. For de andre støykildene har anleggseiere selv vært ansvarlig for å beregne støy. 4. Gjeldende regelverk og tidligere gjennomførte støytiltak 4.1 Regelverk Det er i hovedsak forurensningsforskriften og «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442) som regulerer hvordan støy fra de ulike støykildene skal behandles. T-1442, retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, legger føringer for behandling av støy ved planlegging av ny arealbruk. Den omtaler flere typer støykilder. T-1442 gir i praksis grenser for hvilken støybelastning som er akseptabel ved og i støyømfintlig bebyggelse når det planlegges ny arealbruk som veganlegg, baner, havneanlegg, flyplasser og andre støyende anlegg. T-1442 anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige eksisterende støysoner, en rød sone og en gul sone. I rød sone, nærmest støykilden, bør det ikke legges opp til ny støyfølsom arealbruk (boliger, skole, barnehage, helseinstitusjoner, fritidsbolig, kirker ol.). Gul sone er en vurderingssone hvor ny, støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Grensen for hva som er rød og gul sone varierer mellom de ulike støykildene fordi det tas hensyn til at støy fra ulike kilder oppleves forskjellig. Se tabell fig. 2. 5

7 Fig. 2: Fra T-1442, kriterier for soneinndeling i db. Ved oppføring av nye bygninger gjelder støykrav gitt i «Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk» (TEK), også kalt «Teknisk forskrift» til plan og bygningsloven. Innendørs støynivå skal være under 30 db. Forurensningsforskriften setter grenser for hvilke utslipp som er tillatt fra eksisterende forurensningskilder. Kapittel sier at 42 db LpAeq,24h er maksimalt tillatt innendørs støynivå fra eksisterende støykilder. I bygninger der støynivået er høyere enn denne grensen, plikter anleggseier å utbedre forholdet ved å gjøre tiltak på bygningen. Forurensningsforskriften krever også at innendørs støynivå skal kartlegges hvert femte år, og at det samtidig skal utføres kartlegging av utendørs støynivå for høyt trafikkerte veger, jernbanestrekninger og flyplasser, samt i storbyområder. Denne rapporten er en del av sistnevnte kartlegging. Kartlegging av støy skal skje etter felles indikator og metoder i alle EU-land. Alle støynivå skal beregnes i henhold til L den og L night : L den er et A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 db/10 db som ekstra tillegg for kveld-natt. L den -nivået skal beregnes som gjennomsnittlig støybelastning over et år. L night er et A-veiet ekvivalentnivå for en 8 timers nattperiode fra Alle støynivåer over 55 L den og 50 L night skal kartlegges. 4.2 Gjennomførte støytiltak Støytiltak langs veg Siden 2007 har det vært gjennomført mange vegprosjekter på riks- og fylkesveger innenfor Stavangerområdet. Statens vegvesen har sørget for at anbefalingene om støygrenser i T-1442 er fulgt i nyere vegprosjekt. Eksempler i Stavanger kommune er fv. 446 Randabergveien, rv. 509 Madlaveien, fv. 44 Hillevåg og E39 Tjensvollkrysset. I forbindelse med handlingsplanene mot støy skal Statens vegvesen kartlegge prosjekter gjennomført de fem siste årene. Statens vegvesen har også gjennomført tiltak etter forurensningsforskriften. I 2007 ble innendørs støy i alle boliger langs riks- og fylkesveger kartlagt. Deretter ble det utført støydempende tiltak på boliger som har støynivå over tiltaksgrensen på 42 db LpAeq,24h. I ettertid er det også utført tiltak på flere boliger som i følge nye beregninger har for høyt 6

8 støynivå, se SVV sin rapport. Totalt har Statens vegvesen utført støydempende tiltak på 133 boliger i Stavanger kommune siden Støytiltak langs jernbane Nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger åpnet høsten Støytiltak har blitt gjennomført i henhold til nye reguleringsplaner og retningslinjene i T Tiltakene er ordinære støyskjermer, lave spornære støyskjermer og tiltak på fasade og ved uteplass. T har strengere krav til støyforhold enn forurensningsforskriften, og etablering av dobbeltsporet er derfor et støyreduserende tiltak. Jernbaneverket gjennomførte skinnesliping på strekningen Sandnes Stavanger i januar Dette gjøres av hensyn til vedlikehold, men har også den effekten at støy fra jernbanen reduseres. Det er ikke avklart når neste skinnesliping skal utføres. Støytiltak ved flyplass Det går ikke fram av Avinor sin rapport at de har gjennomført tiltak for å redusere støy fra Sola flyplass siden Støytiltak ved havn Stavangerregionen havn IKS, har gjennomført flere støymålinger/kartlegginger de siste 10 årene, siste gang i Basert på tilbakemeldinger fra Byantivkvaren i Stavanger kommune og høye kostnader ved støyisolering av hus i Gamle Stavanger, ble konklusjonen at andre tiltak må vurderes først. Det ble utarbeidet en rapport som viser at støybelastning av boligene kan reduseres ved å plassere fartøyene på en bedre måte i de sentrumsnære havnene Skagenkaien, Strandkaien, Skansekaien og Bekhuskaien. I styremøte i Stavangerregionen Havn IKS 23. mars 2006, ble det vedtatt en 8 pkt. liste med forslag til tiltak for å redusere støyplagene til beboere i Gamle Stavanger, se rapport fra Stavangerregionen Havn IKS. Tiltakene går bl.a. ut på å plassere de mest støyende skipene unna bebyggelsen, informere fartøy om støy, unngå de mest støyende fartøyene i sentrum, at fartøyene kan kople seg til strøm fra land og møter med helsesjefen i Stavanger kommune hvert halvår. 5. Støyberegningsmetoder og forutsetninger For detaljert informasjon om beregningsmetoder, se rapporter fra anleggseiere på Stavanger kommune sine nettsider. For alle støykilder er det beregnet utendørs støy 4 m over bakken på den mest støyeksponerte bygningsfasaden. Metodene som er benyttet er i henhold til EU sine krav og resultatet viser støykart på et overordnet nivå, dvs. at resultatet ikke kan brukes til detaljert planlegging. Resultatet kommer i to former; som støysonekart i 5 db-intervaller for L den og L night og som tall for støyeksponering i tabeller, med antall personer og bygninger som er utsatt for støy i 5 db-intervallene. I veilederen til forurensningsforskriften beskrives hvordan støysone skal deles inn og farges: Støysone, db Farge Eksempel 50 til 54 Grønn 55 til 59 Gul 7

9 60 til 64 Okergul 65 til 69 Karminrød / mørke rød 70 til 74 Lilla Over 75 Blå Fig. 3: Farger for støysoner fra alle støykilder, fra veileder til forurensningsforskriften Vegtrafikkstøy Metode Alle beregninger av vegtrafikkstøy er utført ved hjelp av programvaren NorStøy og i henhold til veilederen til forurensningsforskriften. NorStøy beregner støynivå ved bygningens fasade i 4 meters høyde over bakken. Programvaren er utviklet av SINTEF IKT akustikk, Triona AS og Triona AB i samarbeid med og på oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet. NorStøy benytter beregningsmetoden Nord2000 Road til støyberegningene. I NorStøy blir støykildene lagt inn som veglenker med tilhørende informasjon. Støy beregnes fra informasjon om følgende grunnlagsdata: Veginformasjon: Årsdøgntrafikk (ÅDT) fordelt på lette og tunge kjøretøy, tungtrafikkandel, vegdekketype, vegbredder, fartsgrenser, stigning, tunneler, bruer og annen veginformasjon. Geodata: Terrengdata, marktype (for vurdering av hardheten i bakken), bygninger, støyskjermer og støyvoller. Usikkerhet Det er noe usikkerhet knyttet til beregningsresultatet. Grunnlagsdatane er viktige for resultatet, særlig er trafikktall avgjørende. En dobling i trafikkmengde fører f.eks. til en økning på 3 db støynivå. Detaljnivået på terrengdataene som brukes har også betydning for resultatet. NorStøy bruker en grov terrengmodell som gir et ganske godt anslag på støynivåene, men som ikke kan brukes til detaljert planlegging. Grunnlagsdata Plassering av veg, hvor stor stigning vegen har, fartsgrenser og trafikkmengden på vegen er avgjørende inngangsverdier til støyberegningene. I forkant av beregningene er det gjort en del arbeid for å kvalitetssikre grunnlagsdata som allerede fins, og for å skaffe data der det ikke har vært tilgjengelig. I 2011 har Statens vegvesen hatt en grundig gjennomgang av alle skjermer og voller som ligger i Felles Kartdatabase (FKB) og Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Kommunen har kvalitetssikret FKB-data, f.eks. bygninger, særlig i forhold til høyde. Støyberegningene forutsetter riktig ÅDT. AnkoNova AS ble engasjert til å telle trafikk og beregne ÅDT på kommunale, fylkes- og riksveier vinteren 2011, se rapport fra AnkoNova på Stavanger kommune sine nettsider. I forkant av dette var alle aktuelle veier med antatt høy ÅDT og støy vurdert av Stavanger kommune og Statens vegvesen. For noen av veiene som er med i støykartleggingen er det antatt en trafikkmengde på ÅDT For 8

10 de aktuelle veiene er ÅDT satt til 1000 for at resultatet av støyberegningen ikke skal bli for lavt. Resultatet av beregnet ÅDT fra AnkoNova for kommunale veier ble kvalitetssikret og lagt inn i NortrafKommune («veidatabank» for kommunale veier). Derfra overføres tallene til NVDB (nasjonal vegdatabank), der data for Statens vegvesen sine veier ligger. Statens vegvesen henter data fra NVDB til støyberegning i NorStøy. Hvilke veier som er med i støyberegningen i Stavanger kommune vises på kart i vedlegg 1. Jernbanestøy Jernbaneverket har benyttet metoden CadnaA for å utføre støyberegningene. Beregningshøyden er gjort 4 m over bakken. Trafikktall oppdateres årlig og nye data er benyttet i kartleggingen. Det er brukt kartdata fra før utbyggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger fordi kartleggingen ble gjort før nytt kartgrunnlag med dobbeltspor var tilgjengelig. Jernbaneverket mener likevel at beregningene er konservative og gir et representativt bilde av støysituasjonen. Manglende registreringer av bygninger, støyskjermer og støyvoller vil kunne ha innvirkning på støyutbredelsen. Støy fra flyplass Metode er lite beskrevet i Avinor sin rapport. Grunnlaget for støykartleggingen er registrert total lufttrafikk for kalenderåret Opptelling av bygninger er basert på sentralt eiendomsregister (GAB) oppdatert pr Havnestøy Støyberegningene er foretatt av Sinus AS etter metoden ISO Som grunnlag for støyberegningene er det gjort målinger på 26 ulike båter i 2011, i hovedsak supplybåter og andre offshorefartøyer fordi de erfaringsmessig medfører høyest støyplage. I tillegg er det målt enkelte cruiseskip og fraktebåter/slepebåter. Det er fokusert på båter som normalt vil benytte hjelpemotorer når de ligger til havn. Det er denne typen støy som er hovedgrunnen til klager i havneområder. Støy fra tankspyling er tatt med. De fleste båtene er målt ved Strandkaien. Antall liggedøgn for de ulike båtene er basert på statistikk fra Kartgrunnlaget er levert fra Stavanger kommune. 6. Resultat av støykartleggingen Støykart for L den og L night for alle støykilder er presentert i støysoner med 5dB intervaller som vist i fig. 3, og som tall for støyeksponering i tabeller for de ulike støyintervallene. Tabellene viser antall støyeksponerte på person-, bygning- og arealnivå. For støykart og tabeller, se vedlegg 2-10 og rapporter fra anleggseiere. Utvalget av personer og bygg er funnet ved hjelp av støyberegninger på mest støyeksponerte fasade 4 m over bakken, som forurensningsforskriften krever. I presentasjonen av resultatet av kartleggingen velger vi å fokusere på intervallet som representerer rød sone for vei i T-1442, dvs. 65 db og over. I tabellen i fig. 3 tilsvarer dette rød, lilla og blå sone. I denne sonen anbefales det ikke å etablere ny, støyfølsom bebyggelse. 9

11 Vegtrafikkstøy For støykart og tabeller, se vedlegg 2-3. Tabellene med tall for støyeksponering vises i seks tabeller på følgende måte: Tre tabeller som presenterer støyeksponering på personnivå: - Tabell for antall personer utsatt for utendørs støynivå L den på fasade i intervallene db, db, db, db og 75 db. Tabellen inneholder også informasjon om hvor mange av de støyutsatte personene som bor i en bolig med en stille side, dvs. at differansen mellom høyeste og laveste støynivå på to av fasadene er over 20 db. - Tabell som viser bidraget til total SPI (støyplageindeks, se Statens vegvesen sin rapport) fra personer utsatt for støy på bygningsfasade i L den intervallene db, db, db, db og 75 db. - Tabell for antall personer utsatt for utendørs støynivå L night på fasade i intervallene db, db, db, db og 70 db. Tabellen inneholder også informasjon om hvor mange av de støyutsatte personene som bor i en bolig med en stille side, dvs. at differansen mellom høyeste og laveste støynivå på to av fasadene er over 20 db. Tre tabeller som presenterer støyeksponering på bygningsnivå. For barnehager, skoler og institusjoner er det antall skolebygg, barnehagebygg og institusjonsbygg som rapporteres i tabellene. En skole består f.eks. som oftest av flere bygg og det er antall bygg som har støy i intervallet db L den eller db L night ved fasaden som er angitt i tabellene: - Tabell for antall bygninger med støynivå L den på fasade i intervallene db, db, db, db og 75 db. Bygningene i tabellen er separert i kategoriene helårsboliger (privat), helårsboliger (annet), barnehager, skoler og institusjoner - Tabell for antall bygninger med støynivå L night på fasade i intervallene 50 54, db, db, db, db og 75 db. Bygningene i tabellen er separert i kategoriene helårsboliger (privat), helårsboliger (annet), barnehager, skoler og institusjoner. - Én tabell som presenterer samlet areal, antall helårsboliger og antall personer som er utsatt for støynivå L den 55 db, Lden 65 db og L den 75 db. Kartleggingen viser at Stavanger kommune har personer som er utsatt for utendørs støy L den over 65 db. 299 personer er utsatt for L night over 65 db private helårsboliger, 7 barnehagebygg, 10 skolebygg og 4 helseinstitusjonsbygg er utsatt for støy over 65 db L den, ingen over 65 db L night. Se vedlegg 2. De mest støyeksponerte veiene er E39 motorveien, rv. 509 Madlaveien, fv. 44 Lagårdsveien, Hillevågsveien, Marieroveien, Vaulenveien, Hinnasvingene, Boganesveien, Gauselveien, Forusveien, rv. 44 Diagonalen, fv. 446 Randabergveien og fv. 382 Madlaveien. I 10

12 handlingsplanene vil de mest støyeksponerte veiene og strekningene beskrives, men i tillegg til E39 motorveien er det en del fylkesveier som peker seg ut som støybelastet. Jernbanestøy Resultatene av støykartleggingen er på samme måte som for vei, på kart og i tabeller. Se vedlegg 4 og 5. I Stavanger kommune er 57 boliger og 345 personer, men ingen skoler og sykehus utsatt for støy fra jernbane over 65 db L den. Ingen er utsatt for støy L night over 65 db. Støy fra flyplass Det er ingen i Stavanger kommune som er utsatt for støy over 65 db L den og L night, se vedlegg 6 og 7. Områdene som er mest utsatt for flystøy er Sunde, Madlasandnes og nye utbyggingsområder på Madla Revheim. Deler av området ligger i intervallet db L den og et lite område i intervallet db L den. Havnestøy I Vågen og ved Bekhuskaien er det ingen som er utsatt for støy over 65 db L den (rød sone), men 35 boehnheter og 88 personer ligger i orange sone (60-65 db), se fig.4. Fig. 4: antall boenheter og personer i støysoner for havnestøy fra Vågen og Bekhuskaien, L den Ingen er utsatt for støy over 65 eller 60 db L night. For cruisebåter er støykartet laget for en situasjon der det ligger to båter til kai samtidig hele dagen og kvelden. Ingen er utsatt for støy over 65 eller 60 db L den eller L night. 11 boenheter og 28 personer ligger i gul sone (55-60 db), se fig 5. Fig. 5: antall boenheter og personer i støysoner for støy fra cruisebåter i Vågen, L den Se vedlegg 8 for støykart for havn. 7. Oppfølging Alle støykilder vil bli fulgt opp i handlingsplanene som skal lages for å redusere støyplagene. Fristen er 30. juni Her vil det fokuseres på områder med høyest støyeksponering. Mere detaljerte analyser av f.eks. veistrekninger, antall personer, barnehager osv. som er utsatt for 11

13 høye støynivå vil bli gjennomført, og tiltak vil bli foreslått. Stille områder og tiltak for å bevare dem blir også et tema i handlingsplanene. Anleggseiere og kommuner i Stavangerområdet vil delta i tilsvarende arbeidsgruppe for handlingsplanene som den som har samarbeidet om støykartleggingen. Det er den enkelte anleggseier og kommune sitt ansvar å utarbeide handlingsplanene. Stavanger kommune skal koordinere og sammenstille planene for hele byområdet. Anleggseierne har foreløpig få oppfølgingstiltak å vise til utover allerede gjennomførte støytiltak, se rapporter fra den enkelte anleggseier, men en kort oppsummering følger under. Statens vegvesen har satt av ressurser til arbeidet med handlingsplaner. Dette og eventuelle tiltak er forankret i ledelsen og i handlingsprogram. Stavanger kommune som anleggseier av kommunale veier og må vurdere tiltak på veiene i handlingsplanene. I handlingsplanen vil kommunen arbeide for å bevare stille områder og å forankre dem i kommuneplanen. Jernbaneverket følger opp støy vet at nytt og mer stillegående materiell vil sørge for støyreduksjon i framtiden. Stavanger Havn har halvårige møter med Helsesjefen for å følge opp støyforebyggende arbeid og klager på støy. Avinor nevner ikke oppfølging i sin rapport. 12

14 Vedlegg 1: Beregningsgrunnlag vegnett, Stavanger kommune 13

15 Vedlegg 2: resultat kartlegging veitrafikkstøy, Stavanger kommune 14

16 Vedlegg 3: støykart for veitrafikkstøy, L den, Stavanger kommune og litt av nabokommunene 15

17 Vedlegg 4: Støykart jernbanestøy, Stavanger - Sandnes 16

18 Vedlegg 5: resultat kartlegging jernbanestøy, Stavanger kommune 17

19 Vedlegg 6: støykart flystøy, L den, Stavanger og Sola kommune 18

20 Vedlegg 7: støykart flystøy, L night, Stavanger og Sola kommune 19

21 Vedlegg 8: støykart havnestøy, Vågen 20

22 Vedlegg 9: støykart havn, Bekhuskaien 21

23 Vedlegg 10: støykart cruisebåter, Vågen 22

Forslag til Handlingsplan mot støy for Randaberg kommune

Forslag til Handlingsplan mot støy for Randaberg kommune Forslag til Handlingsplan mot støy for Randaberg kommune Innhold 1. Bakgrunnen for handlingsplanen... 2 2. Om Randaberg kommune... 3 3. Støy fra Vei... 4 3.1 Veg informasjon:... 5 3.2 Geodata... 5 3.3

Detaljer

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Strategisk støykartlegging

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Strategisk støykartlegging RAPPORT : 619800-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 30.03.2012 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 7 STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Strategisk støykartlegging Oppdragsgiver : Stavangerregionen havn IKS v/ Odd Bjørn Bekkeheien

Detaljer

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering Strategisk støykartlegging i Trondheim 2012 - Oppsummering 1. Bakgrunn Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy stiller blant annet krav til kartlegging av utendørs støy for større byområder (større

Detaljer

Strategisk støykartlegging 2011

Strategisk støykartlegging 2011 Strategisk støykartlegging 2011 Støy fra vegtrafikk i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg Region vest Veg- og transportavdelingen Dato: 20. april 2012 Om rapporten Rapport for vegtrafikkstøy i byområdet

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Strategisk støykartlegging Støy fra vegtrafikk i Bergen kommune

Strategisk støykartlegging Støy fra vegtrafikk i Bergen kommune Strategisk støykartlegging Støy fra vegtrafikk i Bergen kommune Region vest Veg - og transportavdelinga Utredningsseksjonen Dato: 16.05.2012 Sammendrag For Bergen kommune er det blitt utført strategisk

Detaljer

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel?

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Forebygging av støyplage Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Torunn Moltumyr Støyvarselkart Hva er det? Støysonekart som vegvesenet utarbeide for eksisterende veger og oversender kommunene

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Strategisk støykartlegging 2017

Strategisk støykartlegging 2017 Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunns- og trafikksikkerhetsseksjon Juni 2017 Strategisk støykartlegging 2017 Region vest, veger med ÅDT>=8.200 Utklipp av strategisk støykart Region vest: Strategisk

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

Krav til kartlegging innen 30.juni 2012

Krav til kartlegging innen 30.juni 2012 Krav til kartlegging innen 30.juni 2012 Utendørs støy og innendørs støy Versjon 6.desember 2011 Innhold Strategiske støykart... 2 Strategisk støykartlegging av utendørs støy for byområder... 3 Strategisk

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE.

STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE. STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE. HØNEFOSS, 12.9.2016 1 Forord har fått i oppdrag fra Lampholmen AS, via Martin Ingjerd, å foreta en støyvurdering i forbindelse med regulering av boliger på Reset i Giske

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO 1. Innledning Beskrivelse av retningslinjer, beregningsforutsetninger, beregningsmetode og beregningsresultater for støyberegning av støysonekart

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Innendørs støynivå - kartlegging og tiltak Strategisk støykartlegging Støyvarselkart Torunn Moltumyr Innendørs støynivå Kartlegging og tiltak «Opprydding»

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Strategisk støykartlegging Sandnes

Strategisk støykartlegging Sandnes Rapport 2012 Strategisk støykartlegging Sandnes Forurensningsforskriftens kapittel 5 - støysituasjon for år 2011 Strategisk støykartlegging etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy for storbyområdet

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

STØYRAPPORT. Hovsvegen 4B. Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

STØYRAPPORT. Hovsvegen 4B. Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området STØYRAPPORT Hovsvegen 4B Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: KOT Kontroll utført

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

Mal handlingsplaner, 30.03.2012. Sammenstilling av handlingsplan mot støy for Stavanger havn 2013-2018

Mal handlingsplaner, 30.03.2012. Sammenstilling av handlingsplan mot støy for Stavanger havn 2013-2018 Sammenstilling av handlingsplan mot støy for Stavanger havn 2013-2018 Forord Forord til denne malen: Denne malen er utarbeidet av Klif, med innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bymiljøetaten i

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE. Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland

STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE. Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland 1 Lover Lover relevant for ulike typer støysaker (myndighet) Plan-

Detaljer

E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016

E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016 E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016 EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.no STØYRAPPORT INFO Rapport tittel Rapporttype Støykartlegging Beregninger

Detaljer

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 STATENS VEGVESEN REGION VEST BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 641 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 0694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 Innledning Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

MEMORANDUM. Tarzanskogen. Støyberegninger - trafikk. Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA. Kjetil Bjørknes, Nyland.

MEMORANDUM. Tarzanskogen. Støyberegninger - trafikk. Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA. Kjetil Bjørknes, Nyland. Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4890-018 Randaberg kommune. okt 2014 Prosjekt/oppdrag Tarzanskogen Tema Støyberegninger - trafikk Sender Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA Distribusjon Kjetil

Detaljer

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Hva og hvem er Klif? Tidligere SFT Vi ligger under Miljøverndepartementet Gir Miljøverndepartementet

Detaljer

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2 ARKIDECO AS HANSKEMAKARGÅRDEN STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 74 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Heggdalen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 09.10.2014 Kenneth Røed Larsen Voll Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Regelverk, målinger og beregninger

Regelverk, målinger og beregninger Regelverk, målinger og beregninger Ingunn Milford, seksjonsleder Akus3kk Hva jeg vil snakke om: Forskrift om begrensnings av forurensning, kap 5 - Setter krav innendørs m/tiltaksplikt for anleggseier -

Detaljer

Strategisk støykartlegging Trondheim kommune. Utendørs vegtrafikkstøy

Strategisk støykartlegging Trondheim kommune. Utendørs vegtrafikkstøy Strategisk støykartlegging Trondheim kommune Utendørs vegtrafikkstøy Region midt Trondheim kontorsted Trafikkseksjonen Dato: 06.07.2012 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn og hensikt... 3 Ansvarlig myndighet...

Detaljer

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien RAPPORT : 10839700-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 20.10.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 0 Stenging av Solaveien, plan 2016 104 Vurdering av endret støynivå i Syrinveien Oppdragsgiver: Dimensjon Rådgivning

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: aku01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5131131 Til: Kommune Fra: Norconsult AS Dato: 2013-12-17

Detaljer

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Rapporten er justert etter innspill fra Statens vegvesen, hvor følgende er hensyntatt: Trafikk på fylkesveg 454

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Kilde Akustikk AS Rapport 5046-1 Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Enkle støysonekart for Statens vegvesen. Region vest september 09 Rapport 5046-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

MEMORANDUM. Figur 1: Alternativ 0, dagens situasjon

MEMORANDUM. Figur 1: Alternativ 0, dagens situasjon Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4944-004 Ard Arealplan 19. nov. 2013 Prosjekt/oppdrag Kvamsvegen industri Tema Støyberegninger Sender Kristín Ómarsdóttir, EFLA hf Distribusjon Ann-Helen Nessen, Ard

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG 15.1.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Bjørnstadveien 50 AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan langs Bjørnstadveien og Fv118/E6 i

Detaljer

Øverbyvegen 51-53 i Gjøvik kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Øverbyvegen 51-53 i Gjøvik kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Øverbyvegen 51-53 i Gjøvik kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: KOT Kontroll utført av:

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

Støyutredning. Sletten barnehage. Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180

Støyutredning. Sletten barnehage. Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180 Støyutredning Sletten barnehage Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180 Prosjektnummer: Dokumentnummer: T12009000 RAP-RE-RIA-001 Revisjon: 0 Dato: 29.4.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Troels Nielsen Marius

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger.

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger. ViaNova Lillehammer Storgata 64 A 2609 Lillehammer Dato 08.12.2016 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3757 Deres referanse JTS Fv 216 Skauboringen. Vegtrafikkstøy. I forbindelse

Detaljer

KALKTRANSPORT TROMSDALEN VERDAL HAVN INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder Støynivå innendørs 3

KALKTRANSPORT TROMSDALEN VERDAL HAVN INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder Støynivå innendørs 3 VERDALSKALK AS KALKTRANSPORT TROMSDALEN VERDAL HAVN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens v 12 7052 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1

Detaljer

Støyhensyn i arealplanlegging

Støyhensyn i arealplanlegging Støyhensyn i arealplanlegging Plan- og byggesakskonferansen 11.11.2015 Bjørn Arne Karlsen overingeniør FMTR Innhold i denne presentasjonen 1. Hvorfor støy som tema i arealplanlegging? 2. Regelverk/retningslinjer

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

Strategisk støykartlegging 2017

Strategisk støykartlegging 2017 Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og trafikk 29.06.2017 Strategisk støykartlegging 2017 for Nordland, Troms og Finnmark Lars Christensen Strategisk støykartlegging av utendørs støy utenfor byområder

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Nye boliger Hesthammeren 3 - konsekvenser for trafikkstøy ved boliger i Hesthammeren 2

Nye boliger Hesthammeren 3 - konsekvenser for trafikkstøy ved boliger i Hesthammeren 2 NOTAT Nr.: 1 Side : 1 av 5 Dato : 02.11.2016 Vår ref. : Vedlegg : 2 PROSJEKT: HESTHAMMEREN 3, HOMMERSÅK OPPDRAGSGIVER: Fjogstad-Hus Sandnes AS v/ Ronny Hellestø SAK: Nye boliger - konsekvenser for trafikkstøy

Detaljer

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune STØYVURDERING Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.03.2010 På forespørsel fra

Detaljer

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Rapport_ Fv. 185 Njøsavegen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Statens Vegvesen v/ Marit H. Berge E39 Svegatjørn - Rådal STØYKARTLEGGING AV DAGSONE VED SVEGATJØRN 2011-12-22 Oppdragsnr.: 00603 Oppdragsnr.: 00603 A 22.12.2011 Tatt ut områdene Rådal og Skeivatnet da

Detaljer

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6

Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3. 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Grenseverdier... 2 3 Beregningsforutsetninger... 3 3.1 Beregningsmetode... 3 3.2 Terrenggeometri... 3 3.3 Støysituasjon... 3 4 Beregningsresultater... 6 5 Konklusjon... 6 Vedleggsliste

Detaljer

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Åsatua Egersund DOKUMENTKODE 313299 RIA NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Seglem & Åse AS OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON SAKSBEH Kim Ervik KOPI ANSVARLIG ENHET

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014

Oppdragsnr: 26203-00 Dato: 13 desember 2013. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 02 Revisjonsdato: 14.8.2014 RAPPORT Rådhusvegen-Ringvegen, Jessheim Kunde: Bolig Jessheim AS Sammendrag: I forbindelse med omregulering av tomter ved Rådhusvegen 7-9 /Ringvegen 12-16 på Jessheim er det beregnet støybelastning fra

Detaljer

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune.

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støyvurdering boligprosjekt Lindås 614057 RIA-RAP-001 rev01 Lindås Tomteselskap AS Dato: 24. januar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 6 1 4 0 5 7 / 01 Tilgjengelighet

Detaljer

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG COWI AS, 08.04.2010 Revidert 21.januar 2011 Siv.ing Bjørn Leifsen 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag av PK Hus AS å planlegge samt foreta en støyvurdering i av regulering

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

STØYANALYSE SPIKKESTAD Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Støyrapport Spikkestad Dokument nr.: 2 Filnavn: Revisjon Dato Utarbeidet av OIN K

STØYANALYSE SPIKKESTAD Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Støyrapport Spikkestad Dokument nr.: 2 Filnavn: Revisjon Dato Utarbeidet av OIN K Oppdragsgiver H. Strøm Eiendom As 2010-06-15 STØYANALYSE SPIKKESTAD STØYANALYSE SPIKKESTAD Oppdragsnr.: 2100014 Oppdragsnavn: Støyrapport Spikkestad Dokument nr.: 2 Filnavn: Revisjon Dato 15.06.2010 Utarbeidet

Detaljer

Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros.

Støyberegninger. Håneset hyttefelt i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros. Støyberegninger Håneset hyttefelt i Røros kommune Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Røros Bygg AS, 7374 Røros Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført av: Stine Ringnes Prosjekt nr:

Detaljer

Beregninger av veitrafikkstøy fra ny Fv. 17. fritidsboliger i Olvika og ved Olvikvatnet. Lurøy kommune

Beregninger av veitrafikkstøy fra ny Fv. 17. fritidsboliger i Olvika og ved Olvikvatnet. Lurøy kommune Region nord Bodø Beregninger av veitrafikkstøy fra ny Fv. 17 for fritidsboliger i Olvika og ved Olvikvatnet Lurøy kommune Sammendrag: I forbindelse med etablering av ny trasé for Fv. 17 gjennom Olvik,

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.:

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.: Statens Vegvesen E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 2011-09-15 E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 1 15.08.2011 IVVER JMA ATFOT Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Brekstad gård, boligfelt. Ørland kommune. Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak

Innholdsfortegnelse. Brekstad gård, boligfelt. Ørland kommune. Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak Ørland kommune Brekstad gård, boligfelt Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 SAMMEN DRAG 2 2 INN

Detaljer

Støyberegning Barrustmoen, Vinstra

Støyberegning Barrustmoen, Vinstra RAPPORT Støyberegning Barrustmoen, Vinstra OPPDRAGSGIVER Nordbohus AS EMNE Beregning av støy fra vegtrafikk DATO / REVISJON: 5. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417670-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune Støyutredning Hallset B1.1, Trøbakken Klæbu kommune Prosjektnummer: 2270166 Dokumentnummer: RAP-RE-RIA-01 Revisjon: 1 Dato: 21.11.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Svenn Erik Skjemstad Magnus A. Johnsen

Detaljer

STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG

STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG Eva-Beate Rundereim Torsvik Arealplanlegger Bygg-Anlegg-Plan Mobil 924 56 591 eva-beate.torsvik@sweco.no Kristin Søfteland-Larsson Statens Vegvesen Region Vest (plan

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

Høgtu. Roy By. Oslo, By Akustikk as Org. Nr MVA

Høgtu. Roy By. Oslo, By Akustikk as Org. Nr MVA Høgtu boligområde, Aursko og - Høland Oslo, 1. september 2015 Roy By Prosjektansvarlig By Akustikkk as Rådgivende ingeniørfirma Filnavn : R20150901 Oppdragsnr. : 1235-00 Børsteveien 4 B 0585 Oslo Tlf 901

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV OPPDRAG Kartlegging av støy i Drammen kommune OPPDRAGSNUMMER 465511 OPPDRAGSLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen DATO Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sign 1: 25.02.2014 Sosi produktspesifikasjon

Detaljer

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane.

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Utvalg for byutvikling 20.01.10 sak 6/10 vedlegg 5 NOTAT Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Asplan Viak AS Østervåg 7-4006 Stavanger - Tlf 51204500 - Faks 51204501 asplanviak.no Oppdragsgiver:

Detaljer

7 STØRRELSER OG FORKORTELSER 8

7 STØRRELSER OG FORKORTELSER 8 SUND VATN OG AVLAUP AS FV555 VORLAND - FORLAND STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3

Detaljer

Hensikten med dette notatet er å beregne støyforholdene i området som følge av endring i veitrasè og trafikktall.

Hensikten med dette notatet er å beregne støyforholdene i området som følge av endring i veitrasè og trafikktall. NOTAT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2011-07-05 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING RANDABERG INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Ny bebyggelse er planlagt slik den skjermer mot støy fra E6 og Romsaas Alle. Mest mulig sammenhengende fasader

Detaljer

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.01.2017 Det er foretatt beregning av støyforhold for planlagt

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

Beregninger av veitrafikkstøy fra Ev6. bolig gnr/bnr 116/6, Kråkmo bolig gnr/bnr 112/7, Falkelv i Hamarøy kommune

Beregninger av veitrafikkstøy fra Ev6. bolig gnr/bnr 116/6, Kråkmo bolig gnr/bnr 112/7, Falkelv i Hamarøy kommune Region nord Bodø Beregninger av veitrafikkstøy fra Ev6 for bolig gnr/bnr 116/6, Kråkmo bolig gnr/bnr 112/7, Falkelv i Hamarøy kommune Sammendrag: I forbindelse med etablering av ny Ev6 Kråkmo og Falkelv,

Detaljer

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015 RAPPORT Nautneset vest - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Svein Rune Notøy Sammendrag: Estimert trafikkøkning på Nautnesvegen som følge av utvidelse av eksisterende industrihotell/brakkerigg utgjør

Detaljer

STØYUTREDNING STEINBERG SENTRUM INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

STØYUTREDNING STEINBERG SENTRUM INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 STØYUTREDNING STEINBERG SENTRUM ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks Etterstad Oslo TLF +7 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag Innledning Forskrifter og grenseverdier. Støy på uteområder. Støynivå innendørs

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer