VOLLVEIEN 5 HORTEN. Til salgs : Vollmesterbrakka på Karljohansvern i Horten. Prisantydning: ,- Eier (Selveier) kontor BRA/BTA: 980/1025 m²

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOLLVEIEN 5 HORTEN. Til salgs : Vollmesterbrakka på Karljohansvern i Horten. Prisantydning: 7 400 000,- Eier (Selveier) kontor BRA/BTA: 980/1025 m²"

Transkript

1 VOLLVEIEN 5 HORTEN Til salgs : Vollmesterbrakka på Karljohansvern i Horten Prisantydning: ,- Eier (Selveier) kontor BRA/BTA: 980/1025 m²

2 NØKKELINFORMASJON ADRESSE Vollveien 5 på Karljohansvern POSTNUMMER/POSTSTED 3183 HORTEN GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR 124/1/-/ - Eiendommen er under fradeling. EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdepartementet og forvaltes av Forsvarsbygg ENERGIMERKING Det er blitt utarbeidet energiattest av 21 mai PRISANTYDNING kr ,- OMKOSTNINGER Dokumentavgift med 2,5 % av kjøpesummen samt tinglysingsgebyr på kr 525,-. Videre kommer tilleggsgebyr for eventuelle pantobligasjoner for kjøper. VERDITAKST kr ,-. Takst av 5 mai 2015 av Klausen Bygg- og eiendomsanalyse. FELLESKOSTNADER Andel av vedlikehold og snøbrøyting av Vollveien. PARKERING Parkering skjer på egen eiendom. BRA/BTA 980/1025kvm EIERFORM Bygget vil bli solgt med tomt. EIENDOMSTYPE Næringseiendom. Bygningen disponeres i dag av VisSim AS i henhold til kontrakt til kontor og lager. Leieforholdet har 6 måneders gjensidig oppsigelse. I henhold til godkjent reguleringsplan 22 jun 2015 kan Vollmesterbrakka brukes til bolig, lettere næring/tjenesteyting, samt virksomhet knyttet til bruken av friområdet, dvs til idretts- og kulturaktiviteter, kiosk, toalettanlegg m.v. Kontor/administrasjon kan også tillates. Eiendommen ligger i et område som er fredet etter kulturmionneloven med egne fredningsbestemmelser. BYGGEÅR 1940 TOMT Tomta er under fradeling og vil utgjøre ca 3 daa. Det tas forbehold om tomtas størrelse. Horten kommune har i brev av 25 aug 2015 godkjent fradelingen.

3 FAKTA OM EIENDOMMEN BELIGGENHET Eiendommen ligger sentralt til i Vollveien 5 på Karljohansvern i et område som er fredet etter kulturminneloven. ADKOMST Atkomst skjer via Vollveien. PARKERING Parkering skal skje på egen eiendom. EIENDOM Et gult kontorbygg på 82 meter og ca 1025 m2 fra med idyllisk beliggenhet til sjø og badestrand på Karljohansvern i Horten. Eiendommen omfatter et grunnareal på ca 3 dekar. Tomta er under fradeling og tas forbehold om endelig størrelse. Horten kommune har i brev av 25 aug godkjent fradelingen. BELIGGENHET OG REGULERING Eiendommen ligger i Vollveien 5 på Karljohansvern. Eiendommen grenser mot strandområdet mot Oslofjorden i vest, som er et offentlig friområde/strand (Vollen/Tivolistranda). Det er gangavstand til Horten sentrum med alle bymessige fasiliteter. Det er kort gangavstand til barnehager og skoler. Eiendommen ligger innenfor vernet område på Karljohansvern. Ny reguleringsplan er blitt vedtatt 22 jun Eiendommen er blant annet avsatt til formål kombinert kontor/næring/bolig. Vollveien 5 har enkel tilkomst og gode parkeringsmuligheter. TOMT Eiet tomt på ca 3000 m² og er for tiden under fradeling fra eiendommen 124/1. Etter foreløpige opplysninger om tomteutnyttelse har tomten ikke potensiale for ytterligere bebyggelse. Eiendommen er tilknyttet privat vei og offentlig vann og avløp. BESKRIVELSE Regulering: Det foreligger ny reguleringsplan for området som ble vedtatt 22 jun Tinglyste bestemmelser: Det vil bli tinglyst veirett for eiendommen samt ansvar for en forholdsmessig andel av vedlikehold av veien frem til offentlig vei. Vei, vann, avløp: Knyttet til offentlig vann og avløp. BEBYGGELSE Byggeår: 1940 BTA/BRA: 1025 / m² UTLEIE Bygget er pr dato leid ut til VisSim AS av mar Leieforholdet har 6 måneder gjensidig oppsigelse. Leien utgjør ca kr ,- pr måned. Se vedlagte kopi av kontrakten. OPPGJØR/OVERTAKELSE Oppgjør og overtakelse innen i nov MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Trond Nordby PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Trond Knut Nordby OPPRETTET BEBYGGELSE Kontorbygg i én etasje, oppført i tre.

4

5 VIKTIG INFORMASJON FORSIKRING Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort. FORBEHOLD/ANNET Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. KONTRAKTSFORHOLD Kjøpekontrakt følger som vedlegg til prospektet. BUDGIVNING Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. BUDFRIST TIR 22 SEP 2015 KL TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget. SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg ved underskrift av avtalen( som den er ). Avhl 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl 3 7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl 3-9, siste punktum). Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl 4-17 og Avhl 4-19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jf avhl 3 2, annet ledd.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Adresse Vollveien 5 Postnr 3183 Sted Horten Leilighetsnr. Gnr. 124 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr Bolignr. Merkenr. A Dato Eier Forsvarsbygg Innmeldt av Klausen AS v/ Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi bygningen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt: kwh elektrisitet 0 kwh fjernvarme 0 liter olje/parafin 0 Sm ³ gass 0 kg bio (pellets/halm/flis) 0 kwh annen energivare

18 Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom: deler av bygningen ikke er i bruk, færre personer enn det som regnes som normalt bruker bygningen, eller den ikke brukes hele året. Gode energivaner Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energibehov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke. Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på bygningen. Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner Mulige forbedringer for bygningens energistandard Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr. Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om bygningen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader. For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se eller ring Enova svarer på tlf naring.enova.no

19 Bygningsdata som er grunnlag for energimerket Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan- dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som bygningseier er ansvarlig for. Bygningskategori: KONTORBYGG Bygningstype: KONTORER, MED VENTILASJON OG KJØLEANLEGG Byggeår: 1940 BRA: 952,0 Programvare: Denne attesten er utstedt basert på opplasting av beregninger utført med programmet SIMIEN For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 2 Oppgitte opplysninger om bygningen kan finnes under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse". ved å gå inn på og logge Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest energiattest.

20 Om energimerkeordningen Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen. rettes til Enova svarer på tlf , eller For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember (www.energimerking.no/ns3031) og sist endret i januar NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på

21 Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) Adresse: Vollveien 5 Gnr: 124 Postnr/Sted: 3183 Horten Bnr: 1 Dato: :56:57 Seksjonsnr: Energimerkenummer: A Festenr: Bygnnr: Ansvarlig for energiattesten: Forsvarsbygg Energimerking er utført av: Klausen AS v/ Generell informasjon Ventilasjonssystem i sone 2 (sør) er modent for utskiftning. For øvrig har bygget usikker restlevetid pga arbeid med ny reguleringsstatus for eiendommen, som kan medføre transmisjon til annen bruk. Øvrige tiltak er ikke relevante før restlevetid for bygget er klarert.

22 Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 2) Adresse: Vollveien 5 Gnr: 124 Postnr/Sted: 3183 Horten Bnr: 1 Dato: :56:57 Seksjonsnr: Energimerkenummer: A Festenr: Bygnnr: Ansvarlig for energiattesten: Forsvarsbygg Energimerking er utført av: Klausen AS v/ Enhet Inngangsverdi Bygningskategori KONTORBYGG Bygningskategori-Id (NVE-Id) 4 Bygningstype KONTORER, MED VENTILASJON OG KJØLEANLEGG Byggeår 1940 Areal yttervegger 455 m² Areal tak 952 m² Areal gulv 1001 m² Areal vinduer, dører og glassfelt 105 m² Oppvarmet BRA 952 m² Totalt BRA 952 m² Oppvarmet luftvolum 2733 m³ U-verdi for yttervegger 0,25 W/(m² K) U-verdi for tak 0,40 W/(m² K) U-verdi for gulv 0,26 W/(m² K) U-verdi for vinduer, dører og glassfelt 2,63 W/(m² K) Arealandel for vinduer, dører og glassfelt 11,0 % Normalisert kuldebroverdi 0,06 W/(m² K) Normalisert varmekapasitet 46,5 Wh/(m² K) Lekkasjetall 7,00 1/h Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A) Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 70 % Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. 70 % frostsikring Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden 4,00 kw/(m³/s) Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden 0,53 kw/(m³/s) Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden 10,0 m³/(m² h) Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet 98 % Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) 79 W/m² Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden 21,0 C Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet 250 % Settpunkt-temperatur for kjøling 22,0 C Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling 70 W/m²

23 Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) Driftstider, antall timer i døgn med drift Driftstid ventilasjon Driftstid oppvarming Driftstid kjøling Driftstid lys Driftstid utstyr Driftstid varmtvann Driftstid personer 0,00 kw/(l/s) 12 h 12 h 24 h 12 h 12 h 12 h 12 h Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden 8,00 W/m² Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden 8,00 W/m² Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden 11,00 W/m² Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden 11,00 W/m² Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden 1,60 W/m² Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden 0,00 W/m² Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden 4,00 W/m² Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) 0,11 Gjennomsnittlig karmfaktor 0,18 Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og 0,69 eventuelle bygningsutspring Oppvarmingssystem(er) Direkte elektrisk; Varmefordelingssystem Punktoppvarming; Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling Manuell eller automatisk solskjerming MANUELL Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 1,00 dekkes av elektrisk varmesystem (er) Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,00 dekkes av varmepumpe Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,00 dekkes av solfangeranlegg Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 1,00 elektrisk varmsystem(er) Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 0,00 elektrisk varmepumpe Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 0,00 solfangeranlegg Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem 0,98 Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg 2,10 Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg (termisk) 9,00 Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

24 Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,00 dekkes av et oljebasert varmesystem Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 0,00 oljebasert varmesystem Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. 0,80 Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 0,000 dekkes av et gassbasert varmesystem Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 0,00 gassbasert varmesystem Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. 0,85 Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et fjernvarmebasert varmesystem Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte varmesystemet. Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av biobrenselbasert varmesystem Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et biobrenselbasert varmesystem Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert varmesystemet. Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmesystem basert på andre energivarer Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre energibærere 0,000 0,00 0,90 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,98 Klimastasjon / kilde Oslo (MeteoNorm) Dato for beregning Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene. Beregningsprogram Navn programvare SIMIEN Versjon 5,021 Produsent / leverandør ProgramByggerne Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk Dynamisk timesberegning

25 Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten Energirådgiver Firma Navn person Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS Beregnet levert energi ved normalisert klima Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima Beregnet levert energi ved lokalt klima Målt energibruk (levert energi) pr. år, gjennomsnitt for siste tre år. Elektrisitet Olje Gass Fjernvarme Biobrensel Annen energivare Totalt Klausen AS kwh/år 294,0 kwh/(m² år) kwh/år 293,6 kwh/(m² år) kwh/år kwh/år 0 liter/år 0,0 Sm ³/år 0 kwh/år 0 kg/år 0 kwh/år 0 kwh/år Beregnet levert energi ved normalklima Elektrisitet Olje Gass Fjernvarme Biobrensel Annen energivare Totalt kwh/år 0 kwh/år 0 kwh/år 0 kwh/år 0 kwh/år 0 kwh/år kwh/år Sum andel elektrisitet, olje og gass 100 %

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT A BCBDEFFCCBDBBEFFCBD BDBE DA BBCB A CFD BDBB BEDD DA D BBCBCDDBBDCFBCA 1. SALGSOBJEKTET DBBFCDDFDDFDCCDFD DDBDDEBDDDCECBBD BBBBDDEBDCFDDCFBCD BDBDFBFCBCBDDDCDCFBD D DDDC 2. KJØPESUM OG OMKOSTNINGER DBA BBDBBCDBDDCB BBBA DBCFBBBBBCBDCE DDBBBCBD Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

35 Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi BFDBFCDBDDD DBCDCFDBBCDDDBCFB BCBCBD DBDDCBBCDDBFFBCEB FCBDFDBBDFCD DDBCBDBDDCBDF DDDDDDCCECDEFCFFBBCBD CCBBDDBBBCDDDBBDBB 3. OPPGJØR BBCBEBBBECDECBBDDBCD [ ]EEDDBCDBDBDDDCF DDBCBFBCCBEB DBBCDCBBCBCDDBCCBBCDCFC DFDBDDBDBBBD BCDBDBFDBCFBCBB 4. OVERTAKELSE FBCCDBCBDBBBCFBCD DDCDFBCFBCBDBCFDDDFDBB FBCBBDFCDDCFDDFBCDD DDBFFDD DFFFBCCFDDFBCDBCBCBBBE CDCECCDDCBBDBCDDDCFBCBBD DDDBBFECCDBBBCD BFCBDDBBCBCBCBCFDD FC FBCDDBECFBCBDCFCB FBBBCCFFBCBD 5. TINGLYSING/SIKKERHET FBDDCFBDCDDBCBDBDDDE B Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

36 Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi 6. HEFTELSER DDFCDBBDDBCBBCFD DD 7. SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT OG KJØPERS UNDERSØKELSEPLIKT/ KJØPERS BEKREFTELSER DBCFBBBDDDBDBBE BFBCFDDCDDFBBDD DDDDCFBDCFBBFD CFDDEDDDD BBFBCECDCCDBCBBD CFF BDA CDEBDDFBCDCFCDEBCBBDD DDCDCFDDBDBBCDCBDBCDB DDCCBBDBDDBDDCDD CDDCDDBCBBDBFBDBC CDDBBBCDBBCCFBCDDDBB CCBBDDCDBDFDD CCBBCDDDBBCDCFDDCDCCDBB DFD 8. FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND DCBBDDEBFDDDDFCF BC FCFCBCDDCBBBCDF DDECBCBDDDBCFECB DDBCDDDBCCBBDDCFEBDBECF EBCDCBBCDDBCF FCFECBDDCCDBDBBBBBB FBCBBCBCBBDBDBBBCFE CFECDDB FCFCBCFBFBCDFCFDBCCCFFBB FDCCDBBFDBBCCCFFCDD DCD FDDFDBBCBBDDBFDDCFD Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

37 Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi 9. MISLIGHOLD DCBBBFCFBCDFBBBCBDFDB BCDBDDFBBBDDCFBCD DBDDCCDCBFDBBBB FCFBCDDDDDFCBBDB CBBCBDDCDDFFDBCFCDBD CBCFDDDBBBC DDCBCFDDDDDDDDDBDDDCFBCB BCDFDBEBBBFCFBCDDFDB CCDBCBCCFFBDECDFBCBD BBBDDBDDEDBDFBDDD 10. FORSIKRING FCCDCDBDFDC FBCCDBDDCBFDBCBCFD CCDFCFCDEBECCFBCDBBDCBCD FDCDCF 11. EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER CBBBDCFCBDDDDBBBDBFBCDD CBFCBDCDFDDEDFCBB DBCBCBBBCD 12. VERNEBESTEMMELSER KULTURMINNER FCCFDCDBFCDCCDBCBCDFDCDD FCBCDDDBCFFCCBDBB DDCFDDBFDFDDBBFDB FDDBBDDDBDBBDFDBBBCBBBB BDDFDDDDB FCBDDCDFBFDFDCB DFDDDFCBDCBDFDDDD DDFFDBDBDDCBCBDFBB FD EDBDFBCFDDEBFCBDDDCC DFBCCFDCD Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

38 Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi 13. TVISTER FBBBBCBDBDDDCFBCCFCDD B BBBBCBDFFCCBDBBEE 14. SPESIELLE VILKÅR DDBBEBCCFBCDBDCBDDCFCBDCDFDCD DDDDBDBFFBCFDBDC DDCFDDDBBDCDBDBBBFBCCF DD DDCFDDFBCCDD DDBBCBDBBBCFBCD BCCBBDBDBCBCFCD DBDDBBBBDBDBCBD 15. VEDLEGG FBDDCFBCDA CB BDD CFDDC CBF DBCB Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

39 Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi 16. UNDERSKRIFTER BDDBCBFDDFDBDBBBBBDD DBCBDBBBDCEFCFFCFCBDFBBB C ED A A BCBDFFCCBDBB FFC FCDBBD D BD Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Budskjema forbrukerkjøp av eiendom Adresse: Vollveien 5 Oppdrag nr: Gnr. 124 Bnr. 1 Snr. 0 i kommune Undertegnede 1: Personnr.: Undertegnede 2: Personnr.: Adresse: Postnr./sted: E-post privat: E-post arbeid: Telefon: Mobil: Oppdragsansvarlig: Trond Nordby Telefon: Mobil: Fax: E-post: gir herved bindende bud stort kr. på ovennevnte eiendom med tillegg av off. omkostninger. Kroner: Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: kr kr kr kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen. Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl. Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning. Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver. Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver. Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema leveres på meglerkontoret, sendes pr. post eller pr. e-post til eiendomsmegleren. Bud må være... i hende innen... På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift: Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

53 NOTATER

54 NOTATER

55 NOTATER

56 Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 517 912 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 517 912 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 35 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-85230 Dato 28.04.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år Adresse Blindernveien 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL18 Kristine Bonnevies hus / Pennalet Merkenr. A2011-104645 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 30 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 8007 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-25619 Dato 09.09.2010 Ansvarlig Utført av ELVEBREDDEN ANS GK Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 35 Postnr 3611 Sted kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-15953 Dato 13.08.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 73 550 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 73 550 kwh pr. år Adresse Parkveien 5 B Postnr 2500 Sted Tynset Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 5 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 154972013, 1et-FORRETNING Bolignr. Merkenr. A2011-58023 Dato 20.01.2011 Ansvarlig Utført av ANNA

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år Adresse Hovsletta Postnr 7380 Sted 7380 Leilighetsnr. Gnr. 26 Bnr. 8 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-78077 Dato 31.03.2011 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS AF Energi

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Talvikbukta 114 Postnr 9540 Sted Talvik Leilighetsnr. Gnr. 11 Bnr. 155 Seksjonsnr. 0 Festenr. Bygn. nr. 0 Bolignr. Merkenr. A2014-507483 Dato 08.12.2014 Eier Innmeldt av Skifte eiendom SWECO Norge

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Talvikbukta 116 Postnr 9540 Sted Talvik Leilighetsnr. Gnr. 11 Bnr. 155 Seksjonsnr. 0 Festenr. Bygn. nr. 0 Bolignr. Merkenr. A2014-507486 Dato 08.12.2014 Eier Innmeldt av Skifte eiendom SWECO Norge

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN A001 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120765 Bolignr. Merkenr. A2011-87952 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 2 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 44 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 080486413 Bolignr. Merkenr. A2011-103679 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Stedje kyrkje Postnr 6856 Sted Sogndal Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2013-375479 Dato 03.10.2013 Eier Innmeldt av Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ARNA HELSEHEIM STØLSVEGEN 13 26.06.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Enøkinformasjon/ET-diagram 4. Energivurdering og vurdering

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 2.6.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering

Detaljer

ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN

ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN ANTON JAKOBSENSVEG 78 TROMSDALEN Del av tomannsbolig i ett attraktivt boområde. Prisantydning: 2 680 000,Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 110 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 1.12.14 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energinotat med energimerking og energiattest 4. Andre målinger

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Stemmemyren idrettshall Øyjordsveien 2

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Stemmemyren idrettshall Øyjordsveien 2 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Stemmemyren idrettshall Øyjordsveien 2 28.10.2013 VEDLEGG IHOLDSFORTEGELSE Følgebrev fra Rådgiver Plantegninger Energianalyse Energimerke Energivurdering tekniske anlegg

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport ÅSTVEIT SYKEHJEM ÅSTVEITVEIEN 1 25.08.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE Følgebrev fra Rådgiver Plantegninger Enøkinformasjon/ET-diagram Energivurdering og vurdering av teknisk

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

KORSGATA 12 C GRÜNERLØKKA

KORSGATA 12 C GRÜNERLØKKA KORSGATA 12 C GRÜNERLØKKA 5-roms leilighet over to plan m/ garasje og balkong. Prisantydning: 6 000 000,- BRA: 128 m² / P-ROM: 124 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Korsgata 12 C POSTNUMMER/POSTSTED 0551 OSLO

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 Del 2 Vedlegg i f.m. rbeidstilsynspålegg Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 05.12.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Forenklet Enøkvurdering

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Ålesundgata 3A Postnr 0470 Sted Oslo Leilighetsnr. 421 Gnr. 222 Bnr. 3 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. 421 Merkenr. Dato Ansvarlig Utført av Energimerket angir boligens energistandard.

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer