Detaljregulering for Frol boligpark Levanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Frol boligpark Levanger kommune"

Transkript

1 Detaljregulering for Frol boligpark Levanger kommune - Planforslag datert 29/ Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: Orgnr: mva

2 PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Grunneier Stiklestad Eiendom ønsker å bygge leiligheter på eiendommen gnr. 275 bnr. 449 i Levanger kommune. Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for bygging av leiligheter med tilhørende parkering, garasjer og boder innenfor planområdet. Kunngjøring om igangsatt regulering ble gjort ved annonsering i Trønder-Avisa 24/ Planforslaget omfatter følgende materiale: Plankart i målestokk 1:750. Beskrivelse med reguleringsbestemmelser. 2. Planstatus Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Levanger videregående skole avd. Frol, vedtatt av kommunestyret 27/ Området er i reguleringsplanen avsatt til blandet formål bolig konsentrert/kontor/forretning med krav til godkjent detaljplan, bebyggelsesplan. 3. Beskrivelse av planområdet Eiendommen er en del av gamle Frol videregående skole, øst for Levanger sentrum langs Okkenhaugsvegen (Fv 128). På området i dag er det nedlagte undervisningsbygg fra gamle Levanger videregående skole. Frol oppvestsenter ligger i umiddelbar nærhet til planområdet. Med sin sentrumsnære plassering og nærhet til skole og sentrumsfunksjoner ansees området som attraktivt for boligbebyggelse. Planområdets størrelse er på ca. 10 daa Vegatkomst og trafikksystem, Atkomst til området blir fra Okkenhaugsvegen via eksisterende veg inn til Skoleparken Vannforsyning og avløp, Området blir tilknyttet det bestående kommunale ledningsnett i området.

3 4. Innholdet i planforslaget 4.1. Plannavn Navnet på planforslaget er: Detaljregulering for Frol boligpark Innhold Planforslaget er en detaljregulering som viser detaljene i planlagt utbygging, med plasseringen av bygninger, intern lekeplass og parkering Utnyttelsesgrad I gjeldende reguleringsplan er tillatt utnyttelsesgrad angitt til 40 % BYA for områdene BFK1 og BFK2. I forslaget til detaljregulering er det forskjellige formål innenfor disse to områdene i gjeldende regulering. Maksimal utnyttelsesgrad er i detaljreguleringen knyttet til hvert enkelt av disse formålene. Områdene som er regulert til garasjer kan bebygges i sin helhet, mens for boligformålet som også inneholder uteoppholdsareal kan maksimalt 40 % (BYA) av arealet bebygges. Maksimal utnyttelsesgrad er påført plankartet. Totalt på planen er det vist bebyggelse og parkeringareal på ca. 4166m 2. Dette er areal av både boligbygg (2282 m 2 ), garasjer (654 m 2 ), miljøtorg (42 m 2 ) og all parkering (1188 m 2 ). All denne bebyggelsen ligger innenfor feltene BFK1 og BFK2 i gjeldende regulering. Totalt areal for områdene BFK1 og BFK2 er på ca. 9464m 2. Dette gir en total utnyttelsesgrad (%- BYA) i forslaget til detaljregulering på ca. 44 %, innenfor BFK1 og BFG2. Dette gir en noe høyere utnytting enn fastsatt i gjeldende plan. Vi vil imidlertid påpeke at all parkering med nødvendig manøvreringsareal med i denne beregningen. Dette gjelder hele P1, P2 og P3. At all parkeringsareal skal inngå i beregningsgrunnlaget er en ny bestemmelse som

4 ble fastsatt ved forskrift i 2007, altså etter at gjeldende plan ble vedtatt. Hvis vi ser bort fra parkeringsarealene kommer total utnyttelsesgrad på ca. 32% BYA. Vi mener det vil være positivt for sentrumsutviklingen i Levanger å ha høg utnytting på slike sentrumsnære områder. Det er positivt i forhold til transport til sentrale funksjoner som handel, skole osv. Tilgjengelige sentrumsnære boliger gir også mindre press på landbruksarealene rundt Levanger sentrum Byggegrense I gjeldende regulering er byggegrensen 20 meter fra Okkenhaugsvegen. Mot Sjefsgården følger denne grensen vegglivet til den eksisterende Frol-hallen, går så opp til, og rundt, det verneverdige hovedhuset på sjefsgården. Vi forutsetter at grunnen til dette er hensynet til hovedhuset. For å kunne utnytte arealene best mulig vil vi foreslå at det kan bygges nærmere hovedhuset enn gjeldende regulering forutsetter. Høydeforskjellen og avstanden til hovedhuset gjør at den planlagte utbyggingen, etter vår mening, ikke vil forringe de kvaliteter som hovedhuset på sjefsgården har (se vedlegg 4 snitt ). Det planlagte hus 3 vil også bli bygd inn i terrenget for å unngå at det blir for høyt. I planforslaget er avstanden på 20 meter fra Okkenhaugsvegen videreført. Det er i forslaget til bestemmelser gjort et unntak for garasjene i område G1. Disse garasjene foreslås bygget 3,6 meter fra vegskulder og senkes også noe ned i terrenget. Garasjene vil også ha en funksjon som støyskjerm for uteoppholdsarealet mellom hus 1B og 2A (se vedlegg 5-garasje) Uteoppholdsareal I gjeldende regulering er det ikke satt krav til minimum uteoppholdsareal pr. bolig. Arealet på formålet konsentrert boligbebyggelse er på 6931m 2. Med en utnyttelsesgrad på maksimalt 40 % (BYA) gir dette minimum ca 2772 m 2 til uteoppholdsareal og lokale gangveier til leilighetene. I tillegg kommer også området avsatt til lekeplass på ca. 500 m 2. Det er i reguleringsbestemmelsene tatt inn et minimumskrav på 50 m 2 pr. boenhet Parkering I gjeldende regulering er det krav om minimum 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. I forslaget er det regulert inn mellom 54 og 61 parkeringsplasser, avhengig av hvor stort behovet blir for garasjer. Planforslaget er fleksibelt når det gjelder bygging av garasjer, for områdene G2 og G3. Disse to områdene kan utnyttes både til ordinære parkeringsplasser og garasjer. I tillegg er det regulert en parkering på 8 plasser (P2) forbeholdt Skoleparken Borettslag.

5 4.7. Formål Området er regulert til: Bebyggelse og anlegg: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Hensynssoner: Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse (BK) Garasjeanlegg for bolig (G) Avfall, miljøtorg Energianlegg, trafo Lekeplass Veg Parkeringsplass (P) Sikringssone Frisikt 5. Barn og unges interesser. Innenfor planområdet er det regulert et område til lekeplass på 500 m 2. I umiddelbar nærhet til planområdet ligger Frol oppvekstsenter med store uteområder med bl.a. en større ballplass. Dette området gir gode muligheter for aktiviteter, lek og rekreasjon for unge og gamle. Det er også kort avstand til både barnehage og skole. 6. Universell utforming. Under utformingen av bebyggelsen og uteområdene, er det tatt hensyn til at de skal kunne brukes av alle mennesker, på en likestilt måte og uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Det er planlagt heis til alle leilighetsbygg slik at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne benytte boligene i andre og tredje etasje. Uteområdet skal også utformes med hensyn til universell utforming. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene. 7. Miljøvernfaglige vurderinger Det er ikke kjent at det er spesielle naturmiljøelementer i området, verken når det gjelder dyre eller planteliv, ut over det som er naturlig tilstede i tilsvarende nærliggende område. Vi er ikke kjent med at det er funnet kulturminner i de arealene som omfattes av reguleringsplanen. 8. Risiko- og sårbarhetsvurderinger 8.1. Generelt Risiko- og sårbarhetsvurderingene er gjennomført med utgangspunkt i Direktoratet for sivil beredskaps retningslinjer for gjennomføring av slike analyser. Utgangspunktet for analysen har vært å synliggjøre og forebygge mulige uønskede hendelser. Uønskede hendeler kan være fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier og trusler mot samfunnsviktige funksjoner. Den siste tiden har fokus på samfunnssikkerhet og klimaendringer økt betraktelig, noe som er bekreftet med kravet til ROS-analyse i ny plan- og bygningslov.

6 8.2. Vurdering av reelle farer. Innenfor planområdet skal det bygges boliger med tilhørende uteoppholdsareal. Vi har vurdert de naturbaserte og de menneske- og virksomhetsbaserte farer, som kan være reelle for planområdet og planforslagets arealbruk. I punktene under er de vurderingene vi har foretatt om de ulike farekategoriene vi anser som reelle i forhold til planforslaget Skred/grunnforhold I forhold til hva som finnes i grunnen i dette området viser jeg til vedlegg 1, uttalelse fra maskinentrepenør Kjell Lian AS. Dette er firmaet som har utført grunnarbeidet i forbindelse med utbyggingen av Skoleparken og Frol amfi. Denne uttalelsen sier at grunnen består av leirgrunn og siltig masse som virker fast, og de ser ingen problemer i grunnen knyttet til denne planlagte utbyggingen. Det er heller ikke påvist, eller antatt å være, kvikkleire i eller i nærheten av planområdet. Dette, sammen med den flate topografien, gjør at området har liten skredfare Brann Området anses som lite utsatt for skog- gress eller andre naturbaserte brannfarer Orkan og storm Planområdet ligger skjermet til mot uvær. Forutsatt at byggverk føres opp i samsvar med plan og bygningsloven med forskrifter, anses det ikke å være spesiell risiko for skader pga uvær Trafikk Fv. 128, Okkenhaugsvegen går langs planområdet. Ifølge nasjonal vegdatabank er trafikkmengden på denne vegen mellom 2000 og 4000 kjøretøyer i døgnet. Fartsgrensen forbi området er på 40- og delvis 50 km/t. Det er bredt fortau langs hele denne fylkesvegstrekningen. Overgangene til gangvegen er merket som fotgjengerovergang. Trafikksikkerheten ansees som godt ivaretatt i dette området med lav hastighet, gangveg og godt merkede overganger Støy I forbindelse med utarbeidelsen av gjeldende reguleringsplan for området ble det i samråd med Statens vegvesen foretatt støyberegninger langs byggegrensen på 20 meter fra Okkenhaugsvegen. Disse beregningene viste et beregnet støynivå på ca. 57 dba, ekvivalentnivå. Beregningene var basert på følgende inngangsverdier: Avstand 20 m fra målepunkt (byggegrense) til senter veg (Okkenhaugsvegen) Hastighet 50km/t for tunge kjøretøyer Hastighet 50km/t for lette kjøretøyer ÅDT 2500 m/ 7 % tunge kjøretøyer Terrengflate i målesone grasmark Vinkel 0 o Den reelle fartsreguleringen i Okkenhaugsvegen langs planområdet varierer mellom 50 og 40 km/t, lavere fart knyttet til fartsdempende tiltak i vegen.

7 Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) angir anbefalte støygrenser for uteplasser og utenfor rom med støyfølsom bruk. Denne grensen er på 55db for støy fra veg. I planforslaget er det lagt inn elementer som virker støydempende i forhold til trafikkstøy fra Okkenhaugsvegen. Dette gjelder plasseringen av garasjer og boder. Bygningskroppen til garasjene på område G1 skal virke som en skjerm mellom Okkenhaugsvegen og uteoppholdsarealet mellom hus 1B og hus 2A. Garasjene på G3, sammen med bodene bak, virker også skjermende for området avsatt til lek. I all vesentlighet ligger også uteoppholdsarealene på Frol boligpark betydelig lengre fra Okkenhaugsvegen enn byggegrensen. Avstanden vil være fra 25 meter opp til ca. 65 meter. Det ble også i forbindelse med utbyggingen av Frol amfi foretatt en detaljert støyberegning av RG-prosjekt (se vedlegg 2). Denne rapporten er også relevant for dette utbyggingsprosjektet på Frol bolipark. Uteoppholdsarealene på Frol boligpark er lengre fra Fv.128 enn hva tilfellet var for Frol amfi, noe som gjør uteoppholdsarealene mindre utsatt for støy. Summen av disse faktorene gjør at det med stor sannsynlighet vil være støyverdier for utearealer som er under grenseverdiene på 55 db. Vi anser derfor det som unødvendig med ytterliggere støyutredninger Konklusjon Området er ikke utsatt for spesiell risiko eller sårbarhet. 9. Innkomne uttalelser Det har i planleggingsfasen kommet inn 3 forhåndsuttalelser Uttalelse fra Statens vegvesen Statens vegvesen forutsetter at byggegrensen mot Fv 128 blir ivaretatt og at hensynet til myke trafikanter ivaretas. I planforslaget er byggegrensen mot Fv 128 ivaretatt. Som et unntak kan garasjene innenfor område G1 bygges innenfor denne grensen. Denne plasseringen vil virke støydempende i området. Langs Fv 128 er myke trafikanter skilt fra biltrafikken med eget bredt fortau. Innenfor planområdet legges det opp til interne gangveier som er separert fra biltrafikk Uttalelse fra Fylkesmannen Landbruksavdelingen forutsetter at området gis en høg utnytting. Miljøvernavdelingen påpeker hensynet til barn og unge samt funksjonshemmede. Kommunal- og adm. avdelingen forutsetter at det utarbeides en ROS analyse. Planforslaget har etter beste evne etterstrebet disse punktene Uttalelse fra Fylkeskommunen. Fylkeskommunen påpeker mye av det samme som Fylkesmannen når det gjelder hensynet til barn og tilgjengelighet for alle. Fylkeskommunen påpeker også at hensynet til eventuelle kulturminner skal ivaretas Uttalelsen tas til etterretning.

8 10. Vedlegg Vedlegg1: Grunnforhold Vedlegg 2: Støy Vedlegg 3: Situasjonsplan Vedlegg 4: Snitt terreng-bygg Vedlegg 5: Garasje

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Planbeskrivelse av 3.6.2014 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS.

Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Sånum, felt A/B9. Plan ID 170 Dato: 05.02.2014 BAKGRUNN Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. Formålet

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12.

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12. PLANBESKRIVELSE FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 3.03.4 Navn på plan/tiltak: 4-047 Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra almli.terje@ntebb.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304

DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 DETALJREGULERING ROSENBERG PARK, FALDALSVEIEN 22 gnr 21 / bnr 16 PlanID: 0103-R1304 FET KOMMUNE 10.07.14, rev 06.10.14 ARCASA arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Tlf 22 71 70 70 arcasa@arcasa.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 1. Bakgrunn Dream AS er grunneier av Pans veg 20. Eiendommen ligger på Heistad og har tidligere vært i bruk som skole og forsamlingslokale. Dream AS har

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen

Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen Postvegen 5 608 Ålesund Tlf.: 70 7 89 00 post@vestlandshus.no www.vestlandshus.no NO 927 928 302 MVA Forslagsstillers planbeskrivelse Slettevollsvingen Forslagsstiller: Plankonsulent: Type plan: Eiendom:

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer