Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28"

Transkript

1 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave: Foreløpig Dato:

2 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave/dato: Foreløpig / 28. nov Arkivreferanse: - Oppdrag: Regulering Hagaskogen boligområde Oppdragsleder: Allan Hjorth Jørgensen Fag: Plan og urbanisme Tema Forretningsområde1 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjort Jørgensen

3 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering Eksisterende forhold Genrelt Vannforsyningstrykk Tilknytting eksisterende ledningsnett Dimensjoneringssgrunnlag Avrenningsforhold av overvann Beregningsmetode Nedslagsfelt Avrenningsfaktor Dimensjonerende nedbørintensitet Klimatillegg Dimensjonerende vannføring Nytt ledningsnett Vannledninger Spillvannsledninger Overvannsledninger Tekniske løsninger Frostdybder Stikkledninger vann Vannkummer Spillvannskummer Sandfangkummer og overvannskummer Videre arbeider...19 Vedlegg: HB101 Oversiktstegning til VA-plan

4 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 3 1 ORIENTERING I forbindelse med utarbeidelse av Detaljregulering Hagaskogen boligområde er det gjort vurdering av vann- og avløpsløsning samt overvannshåndtering for planlagt boligområde. 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Genrelt Reguleringsplanområdet ligger rett øst for Gol sentrum. Gol renseanlegg ligger rett sørøst for området og hovedledningen følger riksveg 7. Det samme gjelder hovedledning for vann. Gol vannverk ligger lenger sørøst i forhold til renseanlegget. Ledningsanlegget langs riksveg 7 er nylig rehabilitert. I tillegg holder Gol kommune på med rehabiliteringen av hovedledningen øst for området. Området som er regulert ligger innefor definert forsyningsområde og rensedistrikt i Hovedplan Vann og Hovedplan Avløp for Gol kommune. I tillegg er planområdet lagt inn i nettbergningene som er utført for ny hovedvannledning fra Gol Vannverk til sentrum, der det er forutsatt 200 boliger og et gjennomsnittlig forbruk på 1,2 l/s. Det er derfor ikke gjort noen nærmere vurdering av kapasitet av hovedledninger langs riksveg 7 og Gol vannverk/renseanlegg. Figur 1. Planområdet. PLANOMRÅDE GOL RA GOL VV

5 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Vannforsyningstrykk Vanntrykket i området blir bestemt av Herad Høgdebasseng. Statisk vanntrykk er 280 moh. I planområdet er det regulert tomter mellom kote 210 og 255. Det betyr at statisk forsyningstrykk for dette området er mvs (2,5-7 bar). Hovedtyngden av tomtene ligger mellom kote 215 og 250 (30-65 mvs). Det bør vurderes om de tomtene som har over 60 mvs vanntrykk skal montere reduksjonsventil på inntaksledningen. 2.3 Tilknytting eksisterende ledningsnett Det er 4 aktuelle tilknyttingspunkt til eksisterende ledningsnett, se tegning HB101. Ved vestre tilknytting er det satt ned en ny vannkum Id4433 på hovedledningen (Ø315 PVC). Det ligger til rette for tilknytting av ny hovedledning. Eksisterende VL110PVC er tilknyttet denne. Figur 2. Vestre tilknytting Id4433 Id1040 OV300bet OV200 Jafs AVLØPSPUMPE- STASJON Spillvann kan tilknyttes kum Id1040. Fra denne ledes alt spillvann i spillvannsledning Ø160 under riksveg 7 til hovedledning fra sentrøm med diensjon Ø315 og videre til avløpspumpestasjon. Pumpestasjonen pumper videre til Gol renseanlegg. Overvann kan tilknyttes kum Id4434 eller Id1054. OV200 ligger fra kum Id4434 og videre mot utløp til Hallingdalselva, under riksveg 7. I tillegg er det en sandfangkum Id2245 ved avkjøringa hvor det er en Ø300 betongledning ut fra kummen og er trolig ført til utløp i elva.

6 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 5 Bilde 1 Eksisterende vannkum 4433 For tomt I og J ved leikeplassområdet er det forutsatt en tilknytting til vann- og spillvannsledning rett ved siden av sandfangkum Id2926 i Hagaskogen. Det er ikke kum her, slik at det må settes ned ny vann- og spillvannskum for tilknytting til eksisterende ledning. Figur 3. Tilknytting tomt I og J. Tilknytting eks. ledning Alterantivt kan det legges en samleledning nederst på tomtene K, L og M og tilknytting kumsett K43.

7 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 6 Det er to muligheter for tilknytting av vann- og spillvann i østre del av feltet: - Tilknytting til eksisterende kum Id Tilknytting til eksisterende ledning øst for vestre løp av Rusteåne Bilde 2 Eksisterende felles vann- og spillvannskum Id2021. Ved tilknytting til kum Id 2021 vil alt spillvann ledes til hovedpumpestasjon ved Shellstasjonen. Når det gjelder vann, vil en ha tosidig forsyning av vannledning i Hagaskogvegen med dimensjon Ø110. Rehabilitering av kum 2021 er nødvendig ved evt. tilknytting til denne. Figur 4. Østre tilknyttinger. Tilknytting eks.kum Id2021 Tilknytting øst for Rusteåne gir selvfall til Gol RA Dersom en velger tilknytting til ledning øst for Rusteåni, er det selvfall direkte til Gol renseanlegg (Ø160). Her må vannledningen tilknyttes en eksisterende vannledning med dimensjon Ø110. Hele feltet vil ha tosidig forsyning, slik at det uansett vil være tilstrekkelig

8 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 7 brannvannsforsyning. Det er ikke eksisterende kummer i foreslått tilknyttingspunkt. Ledningen ligger her på tomt 7/64 som er en kommunal tomt. Når det gjelder overvannstilknytting mot øst, er det forutsatt at alt ledes til Rusteåne. Hele boligfeltet er planlagt slik at mest mulig av overvannet ledes til Rusteåne. 3 DIMENSJONERINGSSGRUNNLAG Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved dimensjonering av området: Antall pe pr boenhet: Spesifikt vannforbruk: Inn-/utlekkasje: 3,5 pe 200 l/pe x døgn 100 l/pe x døgn Døgnfaktor: 1,5 Timefaktor: 2,5-3,5 I reguleringsplanen er det planlagt 72 nye eneboligtomter. I tillegg er det 12 tomter for tomannsboliger eller rekkehus. Totalt sett for området er det forutsatt maksimalt 136 nye boenheter, dvs 476 pe. I tillegg er det tilknyttet 40 eneboliger til spillvannsledningen (Ø160) som krysser RV 7 mot eksisterende pumpestasjon øst for Shell-stasjonen. Denne spillvannsledningen kan være en begrensende faktor, dersom en velger å tilknytte alle nye boliger med selvfall til pumpestasjonen. Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved dimensjonering av vann- og spillvannsledninger. Tabell 1. Dimensjoneringsgrunnlag Område Antall Ant. Pe Totalt Maksdøgn Makstime enheter pr. enhet antall pe [l/s] [l/s] Planlagte boenheter 136 3, ,20 4,68 Eksisterende boenheter 40 3, ,65 1,86 Samlet planlagt og eksist , ,85 6,06

9 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 8 4 AVRENNINGSFORHOLD AV OVERVANN 4.1 Beregningsmetode Det foreligger ikke målinger av flomstørrelser i gjeldende vassdrag, og det er derfor utført egne flommengdeberegninger. Flommengder er beregnet med den rasjonelle metoden. Denne metoden benyttes ofte for flommengdeberegninger for nedbørfelt opp til 5 km 2. Feltparametere er vurdert med NVE programmet «Lavvannskart». Avrenningen beregnes etter formelen Q = C * i * A (Formel 1) Q = dimensjonerende vannføring (l/s) C = avrenningsfaktor i = midlere nedbørsintensitet (l/(s*ha)) A = nedslagsfeltets areal (ha) (1 ha = m 2 ) For dimensjoneringsberegningene legges til grunn 200 års gjentaksintervall, samt et påslag i form av en klimafaktor på 20 %. Usikkerheten i de enkelte inngangsverdier er vurdert. 4.2 Nedslagsfelt Nedslagsfeltetne er beregnet på bakgrunn av koter med 1 m ekvidistanse oversendt fra Gol kommune. Det er utført vurderinger for to deler av planområdet slik overvannshåndteringen er planlagt (Figur 5).

10 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 9 Figur 5. Planområde og beregnede nedslagsfelt. Størrelse på nedslagsfelt A er rundt 85 ha. Øvre del av feltet består av bratt terreng. Terrenget nedenfor brattkanten er dekket av skog. Det er ingen tydelige forsenkninger som vil lede vannet, noe som gir økt konsentrasjonstid. Nedslagsfelt B er på rundt 9 ha. Området vil etter utbygging dekkes av en del tette flater. Det er ikke gjennomført en befaring for mer nøyaktig avgrensning av nedslagsfeltenes grenser. Der det er usikkerheter rundt avgrensning av nedslagsfeltene, har vi inkludert areal. Nedslagsfeltene er beregnet ut ifra naturlig terreng, og eventuelle effekt av menneskelige inngrep, for eksempel skogsveger, er ikke inkludert. Ved stor vannføring kan vannet ta alternative veier, spesielt der løpene ikke er tydelig definert i terrenget. Det er altså noen usikkerheter i nedslagsfeltenes areal. Noen av disse kan reduseres ved en befaring, men usikkerhetene vurderes som relativt små. Arealene er mest sannsynlig overvurdert.

11 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 10 Tabell 2. Nøkkelverdier for beregnede nedslagsfelt. Nedslagsfelt Areal (ha) Høyde, topp (m) Høyde, bunn (m) Lengde (m) A B Avrenningsfaktor Avrenningsfaktor C angir hvor stor del av den totale nedbør som renner bort fra overflaten. C er avhengig av flere forhold ved nedslagsfeltet: - Vegetasjonsdekke - Fall - Oppsuging i grunnen - Kultivering - Utbygging Avrenningskoeffisienten bestemmes som et gjennomsnitt i nedslagsfeltet. Basert på at feltet stort sett består av skog, men er relativt bratt og med en meget bratt skrent øverst, benytter vi koeffisienten med øvre verdi på 0,50 og nedre verdi på 0,30. Dette reflekterer usikkerhetene i valg av verdien. Mest sannsynlig verdi for C i nedslagsfelt A vil ligge nær nedre estimat, mens verdi for C i felt B etter utbygging vil ligge nær øvre verdi. Avrenningskoeffisienten vil øke med økt returperiode og vannmengder i feltet. Det er derfor lagt til et tillegg på 25 % for den anvendte 200 års returperiode. Verdiene anvendt i beregningene er vist i Tabell 3. Tabell 3. Verdi av avrenningsfaktor C. Verdi Tillegg for 200 års returperiode Anvendt verdi av C Øvre estimat 0,50 25 % 0,625 Nedre estimat 0,30 25 % 0, Dimensjonerende nedbørintensitet Dimensjonerende nedbørintensitet avhenger av tiden vannet bruker fra feltets fjerneste punkt til utløpet, konsentrasjonstiden. Her beregnes den fra empirisk formel for flomsituasjoner i ubebygd skogsområde gitt i SINTEF (1992) og SVV håndbok 018: tc = 0,6 L H 0, A SE (Formel 2) L er feltlengde, H er høydeforskjell og A SE er effektivt sjøareal. Tabell 4. Beregnet konsentrasjonstid for nedslagsfelt. Felt Feltlengde L (m) Høydeforskjell H (m) Effektivt sjøareal A SE Konsentrasjonstid tc (min) A B

12 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 11 Dimensjonerende nedbørintensitet er hentet fra met.no stasjon Nesbyen-Skoglund (Figur 6). Nedbørstasjonen ligger omtrent 15 km sør for planområdet. Stasjonen har målinger fra 1967 til 1986 (20 sesonger). For å hente ut verdier for den beregnede konsentrasjonstiden i Tabell 44 er det interpolert lineært mellom de tilgrensende IVFverdiene (Tabell 5). På grunn av begrenset lengde på tidsserien fra stasjonen, vil det være en del usikkerhet forbunnet med estimert nedbørintensitet. Dessuten kan det være store lokale forskjeller i nedbørintensitet, spesielt i forbindelse med bygenedbør sommer og høst. Figur 6. Anvendte IVF kurver. Data fra eklima.met.no. Tabell 5. Dimensjonerende nedbørintensitet. Felt Nesbyen - Skoglund Retur periode (år) 30 min (l/(s*ha)) 45 min (l/(s*ha)) 60 min (l/(s*ha)) Ved tc = 37 min (l/(s*ha)) Ved tc = 50 min (l/(s*ha)) ,4 68,4 56, Klimatillegg Det anvendes et påslag for avrenning i form av et klimatillegg. Faktoren representerer den forventede økningen i nedbørintensiteter i framtida og gir et tillegg på 20 %.

13 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Dimensjonerende vannføring Dimensjonerende vannføring beregnes i henhold til Formel 1, se kap Det er beregnet et øvre og et nedre estimat, basert på ulike valg av avrenningsfaktor C. Resultatet er vist i Tabell 6. Tabell 6. Dimensjonerende vannføring beregnet med den rasjonelle formel. Felt Retur periode (år) Areal A (ha) Nedbørintensitet i (l/(s*ha)) Avrennings faktor C Klima tillegg Vannføring Q (l/s) A Øvre ,625 1, estimat A Nedre ,375 1,2 2448* estimat B Øvre ,625 1,2 506* estimat B Nedre ,375 1,2 304 estimat * Mest sannsynlig verdi

14 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 13 5 NYTT LEDNINGSNETT 5.1 Vannledninger Som angitt i kapittel 2.3 er det forutsatt tilknytting av hovedledninger for vann i ekisterende vannkum Id4433 mot vest og vannkum med Id2021 eller ledning øst for Rusteåni. En vil dermed ha et ringsystem gjennom boligområdet. I tillegg er det forutsatt mindre ringsystem inne i selve boligområdet. Det er forutsatt at alle hovedledninger i nytt boligområde legges med dimensjon Ø160 med tanke på brannvannsforsyning, da enten i materiale PVC eller PE. Dermed vil en ha tilstrekkelig brannvannskapasitet på 20 l/s. Nødvendig forsyningskapasitet til forbruksvann er vesentlig lavere. Det er likevel foreslått at det legges vannledning med dimensjon Ø110 mellom K33 og K52 samt K35 og K57, se tegning HB101 (i veg V2-3 og V-2-4). Ved to-sidig forsyning på disse strekningene vil en kunne ta ut 20 l/s, selv med Ø110 vannledning. Eventuelt kan det vurderes å legge Ø160 vannledning fra K52 til forslått brannkum i K49 og på samme vis Ø160 vannledning fra K57 til K54. Det legges da mindre forsyningsledning videre på strekningen i veg V2-3 og V2-4, men uten ringledningforbindelse til K33 og K35. Dette vurderes ved detaljprosjektering. På noen av samleledningene er det forutsatt mindre dimensjoner, dvs. strekningene K12- K29, K23-K26, K19-K21, K37-K36 og K Dette avviker fra VA-normen for Gol kommune som forutsetter minste dimensjon lik Ø100. En bør unngå stor dimensjon av vannledning der det er få tilknyttinger. Det vil da bli gammelt vann i ledningen pga. lite forbruk. For evt. fremtidig utvidelse av planlagt boligfeltet mot vest eller nord kan en tilknytte de planlagte kummene K9, K21 eller K23. Ved evt. utvidelse av feltet øst for tomt 21/22 (tilknytting kum K23) eller nord for tomtene 35/36 (tilknytting kum K21), vil det være nødvendig å etablere en trykkøkningsstasjon. Det synes å være mest aktuelt med en utvidelse nord for tomtene 35/36. Det kan legges til rette for dette ved å legge med en ekstra forsyningsledning (Ø160) fra vannkum K19 til K21 som terses og ikke benyttes til vannforsyning før det evt. er aktuelt med en utvidelse. Det bør også legges til rette for å etablere en trykkøkningsstasjon rett sør for kumsett K19, ved at det legges ledninger til/fra planlagt vannkum 19 og ut av vegarealet. 5.2 Spillvannsledninger Det benyttes dimensjon Ø160 for alle hovedledninger. På enkelte samleledninger er det foreslått å benytte Ø110. Dette avviker fra VA-normen til Gol kommune og må godkjennes spesielt. Som nevnt i kapittel 2.3 kan deler av feltet ledes med selvfall til Gol renseanlegg. Begrensingen kan som nevnt være Ø160 spillvannsledning som krysser RV7 mot avløpspumpestasjonen øst for Shell-stasjonen, se figur 2. Spilvannsledning under riksveg 7 fra kum 4435 til 4438 har et fall på 12 promille. Her ligger det en Ø160 PVC ledning og har på denne strekningen god kapasitet for ekisterende og planlagt bebyggelse. Men det er foreløpig ikke undersøkt andre deler av strekningene, m.a. østover langs riksveg 7.

15 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 14 Dersom en velger en løsning med tilknytting øst for Rusteåne, vil en kunne ha selvfall av ca 110 av alle nye boenheter direkte til Gol Renseanlegg. I dette tilfellet legges det da selvfallsledning mellom kum K7 og K30 og ikke spillvannsledning mellom K6 og K7, se tegning HB101. Eksakt trase over Rusteåni og tilknyttingspunkt må vurderes nærmere ved detaljprosjektering. 5.3 Overvannsledninger Prinsippløsning Hele boligfeltet er planlagt slik at det skal ledes minst mulig overvann ned mot avkjøring ved Shell-stasjoen. Boligfeltet er planlagt slik at alt vann som ligger ovenfor rød strek på figur 8 blir drenert til Rusteåni. Figur 7. Drenering av boligområdet. Flomgrøft langs boligveg Stikkrenne for flomsituasjon Stikkrenner for flomsituasjon Flomgrøft langs boligveg Dette betyr at overvann som i dag belaster eksisterende boligfelt og ledes videre i overvannssystemet til vestre avskjøring, vil reduseres betydelig med avskjæringen med nytt vei- og overvannssystem med planlagt boligfelt. I kapittel 4 er nedslagsfeltet A definert som området som vil ha utløp rett ovenfor den røde streken med de planlagte overvannsledningene og flomgrøfter. Det er beregnet en avrenning på ca 2,5 m 3 /s fra dette området.

16 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 15 Det østre området vil ha utløp fra hver av stikkvegene. Nedslagsfeltet er i kapittel 4 definert som område B. Det er beregnet en samlet avrenning på ca 0,5 m 3 /s fra område B Overvannsløsning fra nedslagsfelt A Det legges generelt med overvannsledning sammen med alle vann- og avløpsledninger, fra Ø200 til Ø315. Disse ledningene har kapasitet fra l/s avhengig av fallforhold og dimensjon. Det betyr at disse ledningene vil ikke kunne transportere bort overflatevann ved ekstreme nedbørssituasjoner. Det legges derfor opp til stikkrenner med større dimensjoner og flomgrøfter. Det legges en stikkrenne oppstrøms tomt 33 (ved kumsett 20), jfr. tegning HB101. Det er en naturlig flomveg ned i mot parkeringsplass øst for tomt B. Hit ledes også vann fra boligveg V4-1 (kumsett 16). I tillegg vil overvann fra skogsveg dreneres ut her. Videre legges det stikkrenner med tilstrekkelig dimensjon under parkeringsplass og fra veggrøfter ved kumsett K31. I tillegg lages det flomgrøft langs boligveg strekning K31 K43 og åpen grøft videre ut i Rusteåne. Der det forutsettes flomgrøfter langs vegene, må det legges ned stikkrenne med tilstrekkelig dimensjon under alle avkjøringer til boligtomtene. På kartet er det vist forslag til dimensjon på overvannsledningene i boligfeltet. For eksempel vil overvannsledning med dimensjon Ø315 fra kumsett 31 til utløp ha en kapasitet på ca 200 l/s. Det er ikke vurdert eksakt dimensjon av stikkrenner med tanke på flomgrøfter. Det må gjøres en endelig vurdering av dimensjon av overvannsledninger opp mot dimensjonering av stikkrenner og flomgrøfter ved detaljprosjektering Overvannsløsning fra nedslagsfelt B Det forutsettes også åpne grøfter ut fra alle stikkvegene som har retning mot Rusteåne, veg V2-3, V2-4 og V2-5. Som overvannsledninger er det her forutsatt Ø200, slik at grøftene må lede bort overflatevann ved ekstrem nedbør. Det må på samme måte som for område A gjøres en endelig dimensjonering av overvannssystemet ved detaljprosjektering Belastning av eksisterende overvannssystem Det er som nevnt tidligere en overvannsledning Ø200 ved eksisterende avkjøring ved Shellstasjonen som er ført ut til Hallingdalselva, se figur 9 og HB101. Dette overvannssystemet drenerer i dag eksisterende boligområde. I tillegg er det som nevnt også en sandfangkum som trolig har en betong Ø300 til elva. Belastningen på dette overvannssystemet vil bli vesentlig redusert med opparbeidelsen av det nye boligfeltet. Det vil bli raskere avrenning av overvannet pga. mer tette flater helt vest i nytt boligområdet, men dette vil bidrar lite i forhold til at det meste av området avskjæres direkte mot Rusteåni.

17 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 16 Figur 8. Eksisterende OV-ledning ved avkjøring til boligfelt. OV300Bet, usikker OV200 PVC til Hallingdalselva

18 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 17 6 TEKNISKE LØSNINGER 6.1 Frostdybder Iht. VA-normen til Gol kommune er frostdybden 3 meter der ledningene ligger i veg. Der det forutsettes snødekt mark, kan dybden reduseres til 2 meter. Dersom det legges grunnere ledninger og benyttes isolasjon, skal dette godkjennes av Gol kommune. 6.2 Stikkledninger vann Det foreslås at alle stikkledninger for vann inn til hver tomt legges i eget trekkerør. Det forutsettes at alle tomtene har egen stengekran i vannkum. Og det forslås at på enkelte strekninger kan det legges stikkledninger langs med hovedledningen, for da å kunne redusere antall vannkummer. Med denne løsningen er det viktig at det benyttes trekkerør, i tilfelle det skulle skje noe med stikkledningen i hovedgrøft. Figur 9. Eksempel på vannkum vist i plan med samleflens og stikkledninger for vann i trekkerør.

19 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Vannkummer Figur 11 viser eksempel på mulig utforming av vannkum med brannventil med stengefunksjon. Det kan også benyttes vanlig brannventil uten stengefunksjon. Det forutsettes at det monteres serviceventiler i disse kummene. Det legges opp til pluggkjøring til/fra disse kummene. Figur 10. Eksempel på vannkum med flensedeler, snitt-tegning. På plantegning HB 101 er ikke alle vannkummer vist, foreløpig kun brannvannskummene. Totalt antall vannkummer vurderes i detaljprosjektering. 6.4 Spillvannskummer Det forutsettes at det i hovedsak benyttes plast inspeksjonskum (kråkefot) med dimensjon Ø400/415 stigerør. Figur 11. Eksempel på inspeksjonkum i plast, snitt-tegning.

20 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 19 I VA-normen til Gol kommune er det angitt at det kan benyttes inspeksjonskum mellom to nedstigningskummer. Vi foreslår at det benyttes nedstigningskum i knutepunkt, og at det aksepteres flere plast inspeksjonkummer mellom hver nedstigningskum. Det anbefales å benytte åpen rennekum i betong der kumbunn er plastbelagt, se figur 13. Disse har standard dimensjon Ø1000, men kan også leveres med dimensjon Ø1200. Type kummer og plassering av disse avklares i forbindelse med detaljprosjekteringen. Figur 12. Eksempel på bunnseksjon i betong med plastbelagte renner. 6.5 Sandfangkummer og overvannskummer Det er foreløpig ikke vist overvannskummer og sandfangkummer på plantegning. Plassering av sandfangkummer vurderes i detaljprosjekteringa. Det benyttes sandfangkummer med dimensjon Ø650 eller Ø1000. Som overvannskummer forutsettes bruk av plast inspeksjonskummer. Det vurderes om det skal legges overvannsledning inn til hver tomt, eller all drenering skal skje på egen tomt. 7 VIDERE ARBEIDER Følgende må m.a. avklares og utføres i forbindelse med detaljprosjektering: - Valg av tilknyttingspunkt for østre del, dvs. om Rusetåni skal krysses - Endelig dimensjonering av overvannsledninger og stikkrenner (flomløp) - Avklare vannledningsdimensjoner i veg V2-3 og V2-4 samt dimensjon på enkelte samleledninger for vann med mindre dimensjon enn Ø Avklare dimensjon av enkelte samleledninger for spillvann - Valg av type ledningsmateriale for alle ledninger - Valg av kumløsninger for vann og antall vannkummer (om m.a. stikkledninger kan legges langs med hovedledning i trekkerør) - Valg av kumløsninger for spillvann, og antall nedstigningskummer - M.m Det foretas oppstartsmøte med kommunalteknisk avdeling før detaljprosjektering startes opp, slik at en får avklart løsninger som velges.

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Stein G.Verpe. VA-plan

Stein G.Verpe. VA-plan VA-plan Utgave: 1 Dato: 20.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan.docx Arkiv ID Oppdrag: 535601-01 Sveinsrud boligfelt - Geilo Oppdragsleder:

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave: 1 Dato: 2013-03-21 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-06-11 Skrevet av: Vebjørn Knotten og Roger Nilsen Kvalitetskontroll: Vidar Figenschou OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger

Detaljer

ØSTER HUS TOMTER AS / RAMBØLL REGULERINGSPLAN HAGA VEST VA-BESKRIVELSE 04. MAI 2015

ØSTER HUS TOMTER AS / RAMBØLL REGULERINGSPLAN HAGA VEST VA-BESKRIVELSE 04. MAI 2015 ØSTER HUS TOMTER AS / RAMBØLL REGULERINGSPLAN HAGA VEST VA-BESKRIVELSE 04. MAI 2015 PROSJEKTI N FORM ASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Haga Vest VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2279 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT Dokument type Skisseprosjekt VVA Dato 2010-04-22 SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT SKISSEPROSJEKT Revisjon 03 Dato 2013-04-22 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn A. Kristiansen

Detaljer

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringslan Figvedbakken VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2069 Oppdragsgiver:

Detaljer

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016 STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE. MARS 6 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Kleivane delfelt B VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 879 Oppdragsgiver: Versjon:

Detaljer

Rana kommune. Forprosjekt. VVA Brennåsen. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon:

Rana kommune. Forprosjekt. VVA Brennåsen. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: Rana kommune Forprosjekt VVA Brennåsen Oppdragsnr.: 5153095 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2015-12-23 Oppdragsgiver: Rana kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Berit Kalstad Rådgiver: Norconsult AS, Halvor

Detaljer

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert N O TA T Oppdrag 1350014862 Nordre Hallsetveg 105 Overordnet VA-plan Kunde Sivilingeniør Godhavn AS Notat nr. VA-01 Dato 2016/03/30 Til Audun Berdal, Sivilingeniør Godhavn Fra Rune Hanssen Brattland, Rambøll

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann.

Dokumentet beskriver løsninger for vannforsyning og spillvann, samt håndtering av overvann. TILTAKSNOTAT Til: Lindås Kommune Dato: 07.01.2014 Kopi til: Reigstad Bygg og Eiendom Prosjekt: VA-rammeplan Sommerro panorama Nr: Notat vedr.: VA-rammeplan - 98804001 Nr: 1 Fra: Tanja Røssevold E-post:

Detaljer

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Halsa Kommune Oppdrag: 529012-01 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Liabøen, Halsa kom Dato: 31.03.2016 Beregninger utført av: Haregewoin Haile Chernet Skrevet av: Haregewoin Haile

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF REGULERINGSPLAN FOR STATSMINISTER MICHELSENS VEG NR. 61-69, GNR 13 BNR 54, 68, 84 M.FL. NY-PARADIS/PARADIS, BOLIGFELT KB4. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. 1. INNLEDNING Rammeplanen er utarbeidet for

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

Bergen Kommune. Områdeplan VA Dolvik-Hope. Utgave: 2 Dato:

Bergen Kommune. Områdeplan VA Dolvik-Hope. Utgave: 2 Dato: Områdeplan VA Dolvik-Hope Utgave: 2 Dato: 2015-05-28 Områdeplan VA Dolvik-Hope 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan VA Dolvik-Hope Utgave/dato: 2 / 28. mai. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi.

Ål kommune ønsker å få vurdert nærmere kostnadene med å etablere en me rføringsiedning fra Sangefjell til Kleivi. a plan viak Opr Ål Kommune Opp 520289 Forprosjekt - ledningsanlegg Sangelia Del: Vurdering kostnader kommunal overføringsledning Dato: 2011-06-17 Magnus Skrindo Kvalit c ntroli: Jan Hå ård KOMMUNAL LEDNING

Detaljer

PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P SØKNAD GODKJENNING VA-RAMMEPLAN.

PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P SØKNAD GODKJENNING VA-RAMMEPLAN. Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Pb. 7700 5020 BERGEN Vår referanse: 3814-B01_2 Bergen, 25.11 2014 PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P63480000.

Detaljer

Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan

Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan SWECO AS A VD. BERGEN N o t a t Oppdrag: Fugledalen, Osterøy, gnr. 13, bnr. 3,4 Dato: 30.04.2013 Emne:. Plan nr 1253 2012 001 Oppdr.nr.: 99118001 Til: Kopi: Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse Notat Til: Fra: Aros Mari Wigestrand Dato: 18. desember 2014 Emne: Bogafjell G5 VA beskrivelse Generelt I forbindelse med utbygging av Bogafjell i Sandnes kommune er det gjort en vurdering av kommunaltekniske

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

UTFØRT AV: Terje Eithun KONTROLLERT: Ruben Nordnes GODKJENT: Ruben Nordnes Side: 1 personekvivalenter DATO: DATO: DATO:

UTFØRT AV: Terje Eithun KONTROLLERT: Ruben Nordnes GODKJENT: Ruben Nordnes Side: 1 personekvivalenter DATO: DATO: DATO: Oppdragsgiver: Fag: JC Bygg og Anlegg PROSJEKT: VA-rammeplan Nordåstræet Prosjekt nummer: 615980 BEREGNINGSARK: Bestemmelse av personekvivalenter (pe) iht NS 9426 og dimensjonering av avløpsmengder Dokument

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute?

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Harald Norem Infrastrukturen må tåle å stå ute Harald Norem, Christen Ræstad og Joakim Sellevold Et kritisk blikk på den rasjonelle formelen viser

Detaljer

Planprosesser gode premisser også for VA-faget

Planprosesser gode premisser også for VA-faget Planprosesser gode premisser også for VA-faget Terje Eithun Planprosesser - muligheter for påvirkninger Pbl 11-1 setter som krav at alle kommuner skal ha en arealplan som viser sammenheng mellom framtidig

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

VELDE PUKK AS REGULERINGSPLAN VELDE VA NOTAT 14. APRIL 2016

VELDE PUKK AS REGULERINGSPLAN VELDE VA NOTAT 14. APRIL 2016 VEDE PUKK AS REGUERINGSPAN VEDE VA NOTAT 14. APRI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Velde VA notat Oppdragsnummer: 2390 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 14. april 2016

Detaljer

Tosterødberget vgs i Halden kommune. Fremføring av nye vann og avløpsledninger i forbindelse med ombygging av skolen.

Tosterødberget vgs i Halden kommune. Fremføring av nye vann og avløpsledninger i forbindelse med ombygging av skolen. FORELØPIG UTSKRIFT GJENNOMGÅTT MED HALDEN KOMMUNE 06.01.2015 Østfold fylkeskommune Tosterødberget vgs i Halden kommune. Fremføring av nye vann og avløpsledninger i forbindelse med ombygging av skolen.

Detaljer

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18

Simsin AS. Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan. Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave: 01 Dato: 2013-12-18 Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rema1000 Melkeplassen VA-rammeplan Utgave/dato: 01

Detaljer

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva 11-10-2013 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Statens vegvesen

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

3 Spillvannsmengder til Solbergåsen PST 4. 4 Trasevalg for nytt avskjærende system 4. 5 Vurdering av kapasitet nedstrøms tilkopling 7

3 Spillvannsmengder til Solbergåsen PST 4. 4 Trasevalg for nytt avskjærende system 4. 5 Vurdering av kapasitet nedstrøms tilkopling 7 HEIMDAL BOLIG AS / TRONDHEIM KOMMUNE SOLBERGÅSEN, FORPROSJEKT KOMMUNAL VA LANGS RINGVÅLVEGEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM. VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig)

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM. VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig) OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: VANN-OG AVLØPSPLAN (foreløpig) NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 529630-01 Områderegulering Slemmestad Dato: 15.03.2016 Skrevet av: Utku Koz Kvalitetskontroll:

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved DATO / REVISJON: 27.august 2014 DOKUMENTKODE: 217213-RIVA-RAP- 001_Overvannshåndtering

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer