Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28"

Transkript

1 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave: Foreløpig Dato:

2 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave/dato: Foreløpig / 28. nov Arkivreferanse: - Oppdrag: Regulering Hagaskogen boligområde Oppdragsleder: Allan Hjorth Jørgensen Fag: Plan og urbanisme Tema Forretningsområde1 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjort Jørgensen

3 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering Eksisterende forhold Genrelt Vannforsyningstrykk Tilknytting eksisterende ledningsnett Dimensjoneringssgrunnlag Avrenningsforhold av overvann Beregningsmetode Nedslagsfelt Avrenningsfaktor Dimensjonerende nedbørintensitet Klimatillegg Dimensjonerende vannføring Nytt ledningsnett Vannledninger Spillvannsledninger Overvannsledninger Tekniske løsninger Frostdybder Stikkledninger vann Vannkummer Spillvannskummer Sandfangkummer og overvannskummer Videre arbeider...19 Vedlegg: HB101 Oversiktstegning til VA-plan

4 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 3 1 ORIENTERING I forbindelse med utarbeidelse av Detaljregulering Hagaskogen boligområde er det gjort vurdering av vann- og avløpsløsning samt overvannshåndtering for planlagt boligområde. 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Genrelt Reguleringsplanområdet ligger rett øst for Gol sentrum. Gol renseanlegg ligger rett sørøst for området og hovedledningen følger riksveg 7. Det samme gjelder hovedledning for vann. Gol vannverk ligger lenger sørøst i forhold til renseanlegget. Ledningsanlegget langs riksveg 7 er nylig rehabilitert. I tillegg holder Gol kommune på med rehabiliteringen av hovedledningen øst for området. Området som er regulert ligger innefor definert forsyningsområde og rensedistrikt i Hovedplan Vann og Hovedplan Avløp for Gol kommune. I tillegg er planområdet lagt inn i nettbergningene som er utført for ny hovedvannledning fra Gol Vannverk til sentrum, der det er forutsatt 200 boliger og et gjennomsnittlig forbruk på 1,2 l/s. Det er derfor ikke gjort noen nærmere vurdering av kapasitet av hovedledninger langs riksveg 7 og Gol vannverk/renseanlegg. Figur 1. Planområdet. PLANOMRÅDE GOL RA GOL VV

5 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Vannforsyningstrykk Vanntrykket i området blir bestemt av Herad Høgdebasseng. Statisk vanntrykk er 280 moh. I planområdet er det regulert tomter mellom kote 210 og 255. Det betyr at statisk forsyningstrykk for dette området er mvs (2,5-7 bar). Hovedtyngden av tomtene ligger mellom kote 215 og 250 (30-65 mvs). Det bør vurderes om de tomtene som har over 60 mvs vanntrykk skal montere reduksjonsventil på inntaksledningen. 2.3 Tilknytting eksisterende ledningsnett Det er 4 aktuelle tilknyttingspunkt til eksisterende ledningsnett, se tegning HB101. Ved vestre tilknytting er det satt ned en ny vannkum Id4433 på hovedledningen (Ø315 PVC). Det ligger til rette for tilknytting av ny hovedledning. Eksisterende VL110PVC er tilknyttet denne. Figur 2. Vestre tilknytting Id4433 Id1040 OV300bet OV200 Jafs AVLØPSPUMPE- STASJON Spillvann kan tilknyttes kum Id1040. Fra denne ledes alt spillvann i spillvannsledning Ø160 under riksveg 7 til hovedledning fra sentrøm med diensjon Ø315 og videre til avløpspumpestasjon. Pumpestasjonen pumper videre til Gol renseanlegg. Overvann kan tilknyttes kum Id4434 eller Id1054. OV200 ligger fra kum Id4434 og videre mot utløp til Hallingdalselva, under riksveg 7. I tillegg er det en sandfangkum Id2245 ved avkjøringa hvor det er en Ø300 betongledning ut fra kummen og er trolig ført til utløp i elva.

6 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 5 Bilde 1 Eksisterende vannkum 4433 For tomt I og J ved leikeplassområdet er det forutsatt en tilknytting til vann- og spillvannsledning rett ved siden av sandfangkum Id2926 i Hagaskogen. Det er ikke kum her, slik at det må settes ned ny vann- og spillvannskum for tilknytting til eksisterende ledning. Figur 3. Tilknytting tomt I og J. Tilknytting eks. ledning Alterantivt kan det legges en samleledning nederst på tomtene K, L og M og tilknytting kumsett K43.

7 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 6 Det er to muligheter for tilknytting av vann- og spillvann i østre del av feltet: - Tilknytting til eksisterende kum Id Tilknytting til eksisterende ledning øst for vestre løp av Rusteåne Bilde 2 Eksisterende felles vann- og spillvannskum Id2021. Ved tilknytting til kum Id 2021 vil alt spillvann ledes til hovedpumpestasjon ved Shellstasjonen. Når det gjelder vann, vil en ha tosidig forsyning av vannledning i Hagaskogvegen med dimensjon Ø110. Rehabilitering av kum 2021 er nødvendig ved evt. tilknytting til denne. Figur 4. Østre tilknyttinger. Tilknytting eks.kum Id2021 Tilknytting øst for Rusteåne gir selvfall til Gol RA Dersom en velger tilknytting til ledning øst for Rusteåni, er det selvfall direkte til Gol renseanlegg (Ø160). Her må vannledningen tilknyttes en eksisterende vannledning med dimensjon Ø110. Hele feltet vil ha tosidig forsyning, slik at det uansett vil være tilstrekkelig

8 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 7 brannvannsforsyning. Det er ikke eksisterende kummer i foreslått tilknyttingspunkt. Ledningen ligger her på tomt 7/64 som er en kommunal tomt. Når det gjelder overvannstilknytting mot øst, er det forutsatt at alt ledes til Rusteåne. Hele boligfeltet er planlagt slik at mest mulig av overvannet ledes til Rusteåne. 3 DIMENSJONERINGSSGRUNNLAG Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved dimensjonering av området: Antall pe pr boenhet: Spesifikt vannforbruk: Inn-/utlekkasje: 3,5 pe 200 l/pe x døgn 100 l/pe x døgn Døgnfaktor: 1,5 Timefaktor: 2,5-3,5 I reguleringsplanen er det planlagt 72 nye eneboligtomter. I tillegg er det 12 tomter for tomannsboliger eller rekkehus. Totalt sett for området er det forutsatt maksimalt 136 nye boenheter, dvs 476 pe. I tillegg er det tilknyttet 40 eneboliger til spillvannsledningen (Ø160) som krysser RV 7 mot eksisterende pumpestasjon øst for Shell-stasjonen. Denne spillvannsledningen kan være en begrensende faktor, dersom en velger å tilknytte alle nye boliger med selvfall til pumpestasjonen. Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved dimensjonering av vann- og spillvannsledninger. Tabell 1. Dimensjoneringsgrunnlag Område Antall Ant. Pe Totalt Maksdøgn Makstime enheter pr. enhet antall pe [l/s] [l/s] Planlagte boenheter 136 3, ,20 4,68 Eksisterende boenheter 40 3, ,65 1,86 Samlet planlagt og eksist , ,85 6,06

9 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 8 4 AVRENNINGSFORHOLD AV OVERVANN 4.1 Beregningsmetode Det foreligger ikke målinger av flomstørrelser i gjeldende vassdrag, og det er derfor utført egne flommengdeberegninger. Flommengder er beregnet med den rasjonelle metoden. Denne metoden benyttes ofte for flommengdeberegninger for nedbørfelt opp til 5 km 2. Feltparametere er vurdert med NVE programmet «Lavvannskart». Avrenningen beregnes etter formelen Q = C * i * A (Formel 1) Q = dimensjonerende vannføring (l/s) C = avrenningsfaktor i = midlere nedbørsintensitet (l/(s*ha)) A = nedslagsfeltets areal (ha) (1 ha = m 2 ) For dimensjoneringsberegningene legges til grunn 200 års gjentaksintervall, samt et påslag i form av en klimafaktor på 20 %. Usikkerheten i de enkelte inngangsverdier er vurdert. 4.2 Nedslagsfelt Nedslagsfeltetne er beregnet på bakgrunn av koter med 1 m ekvidistanse oversendt fra Gol kommune. Det er utført vurderinger for to deler av planområdet slik overvannshåndteringen er planlagt (Figur 5).

10 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 9 Figur 5. Planområde og beregnede nedslagsfelt. Størrelse på nedslagsfelt A er rundt 85 ha. Øvre del av feltet består av bratt terreng. Terrenget nedenfor brattkanten er dekket av skog. Det er ingen tydelige forsenkninger som vil lede vannet, noe som gir økt konsentrasjonstid. Nedslagsfelt B er på rundt 9 ha. Området vil etter utbygging dekkes av en del tette flater. Det er ikke gjennomført en befaring for mer nøyaktig avgrensning av nedslagsfeltenes grenser. Der det er usikkerheter rundt avgrensning av nedslagsfeltene, har vi inkludert areal. Nedslagsfeltene er beregnet ut ifra naturlig terreng, og eventuelle effekt av menneskelige inngrep, for eksempel skogsveger, er ikke inkludert. Ved stor vannføring kan vannet ta alternative veier, spesielt der løpene ikke er tydelig definert i terrenget. Det er altså noen usikkerheter i nedslagsfeltenes areal. Noen av disse kan reduseres ved en befaring, men usikkerhetene vurderes som relativt små. Arealene er mest sannsynlig overvurdert.

11 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 10 Tabell 2. Nøkkelverdier for beregnede nedslagsfelt. Nedslagsfelt Areal (ha) Høyde, topp (m) Høyde, bunn (m) Lengde (m) A B Avrenningsfaktor Avrenningsfaktor C angir hvor stor del av den totale nedbør som renner bort fra overflaten. C er avhengig av flere forhold ved nedslagsfeltet: - Vegetasjonsdekke - Fall - Oppsuging i grunnen - Kultivering - Utbygging Avrenningskoeffisienten bestemmes som et gjennomsnitt i nedslagsfeltet. Basert på at feltet stort sett består av skog, men er relativt bratt og med en meget bratt skrent øverst, benytter vi koeffisienten med øvre verdi på 0,50 og nedre verdi på 0,30. Dette reflekterer usikkerhetene i valg av verdien. Mest sannsynlig verdi for C i nedslagsfelt A vil ligge nær nedre estimat, mens verdi for C i felt B etter utbygging vil ligge nær øvre verdi. Avrenningskoeffisienten vil øke med økt returperiode og vannmengder i feltet. Det er derfor lagt til et tillegg på 25 % for den anvendte 200 års returperiode. Verdiene anvendt i beregningene er vist i Tabell 3. Tabell 3. Verdi av avrenningsfaktor C. Verdi Tillegg for 200 års returperiode Anvendt verdi av C Øvre estimat 0,50 25 % 0,625 Nedre estimat 0,30 25 % 0, Dimensjonerende nedbørintensitet Dimensjonerende nedbørintensitet avhenger av tiden vannet bruker fra feltets fjerneste punkt til utløpet, konsentrasjonstiden. Her beregnes den fra empirisk formel for flomsituasjoner i ubebygd skogsområde gitt i SINTEF (1992) og SVV håndbok 018: tc = 0,6 L H 0, A SE (Formel 2) L er feltlengde, H er høydeforskjell og A SE er effektivt sjøareal. Tabell 4. Beregnet konsentrasjonstid for nedslagsfelt. Felt Feltlengde L (m) Høydeforskjell H (m) Effektivt sjøareal A SE Konsentrasjonstid tc (min) A B

12 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 11 Dimensjonerende nedbørintensitet er hentet fra met.no stasjon Nesbyen-Skoglund (Figur 6). Nedbørstasjonen ligger omtrent 15 km sør for planområdet. Stasjonen har målinger fra 1967 til 1986 (20 sesonger). For å hente ut verdier for den beregnede konsentrasjonstiden i Tabell 44 er det interpolert lineært mellom de tilgrensende IVFverdiene (Tabell 5). På grunn av begrenset lengde på tidsserien fra stasjonen, vil det være en del usikkerhet forbunnet med estimert nedbørintensitet. Dessuten kan det være store lokale forskjeller i nedbørintensitet, spesielt i forbindelse med bygenedbør sommer og høst. Figur 6. Anvendte IVF kurver. Data fra eklima.met.no. Tabell 5. Dimensjonerende nedbørintensitet. Felt Nesbyen - Skoglund Retur periode (år) 30 min (l/(s*ha)) 45 min (l/(s*ha)) 60 min (l/(s*ha)) Ved tc = 37 min (l/(s*ha)) Ved tc = 50 min (l/(s*ha)) ,4 68,4 56, Klimatillegg Det anvendes et påslag for avrenning i form av et klimatillegg. Faktoren representerer den forventede økningen i nedbørintensiteter i framtida og gir et tillegg på 20 %.

13 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Dimensjonerende vannføring Dimensjonerende vannføring beregnes i henhold til Formel 1, se kap Det er beregnet et øvre og et nedre estimat, basert på ulike valg av avrenningsfaktor C. Resultatet er vist i Tabell 6. Tabell 6. Dimensjonerende vannføring beregnet med den rasjonelle formel. Felt Retur periode (år) Areal A (ha) Nedbørintensitet i (l/(s*ha)) Avrennings faktor C Klima tillegg Vannføring Q (l/s) A Øvre ,625 1, estimat A Nedre ,375 1,2 2448* estimat B Øvre ,625 1,2 506* estimat B Nedre ,375 1,2 304 estimat * Mest sannsynlig verdi

14 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 13 5 NYTT LEDNINGSNETT 5.1 Vannledninger Som angitt i kapittel 2.3 er det forutsatt tilknytting av hovedledninger for vann i ekisterende vannkum Id4433 mot vest og vannkum med Id2021 eller ledning øst for Rusteåni. En vil dermed ha et ringsystem gjennom boligområdet. I tillegg er det forutsatt mindre ringsystem inne i selve boligområdet. Det er forutsatt at alle hovedledninger i nytt boligområde legges med dimensjon Ø160 med tanke på brannvannsforsyning, da enten i materiale PVC eller PE. Dermed vil en ha tilstrekkelig brannvannskapasitet på 20 l/s. Nødvendig forsyningskapasitet til forbruksvann er vesentlig lavere. Det er likevel foreslått at det legges vannledning med dimensjon Ø110 mellom K33 og K52 samt K35 og K57, se tegning HB101 (i veg V2-3 og V-2-4). Ved to-sidig forsyning på disse strekningene vil en kunne ta ut 20 l/s, selv med Ø110 vannledning. Eventuelt kan det vurderes å legge Ø160 vannledning fra K52 til forslått brannkum i K49 og på samme vis Ø160 vannledning fra K57 til K54. Det legges da mindre forsyningsledning videre på strekningen i veg V2-3 og V2-4, men uten ringledningforbindelse til K33 og K35. Dette vurderes ved detaljprosjektering. På noen av samleledningene er det forutsatt mindre dimensjoner, dvs. strekningene K12- K29, K23-K26, K19-K21, K37-K36 og K Dette avviker fra VA-normen for Gol kommune som forutsetter minste dimensjon lik Ø100. En bør unngå stor dimensjon av vannledning der det er få tilknyttinger. Det vil da bli gammelt vann i ledningen pga. lite forbruk. For evt. fremtidig utvidelse av planlagt boligfeltet mot vest eller nord kan en tilknytte de planlagte kummene K9, K21 eller K23. Ved evt. utvidelse av feltet øst for tomt 21/22 (tilknytting kum K23) eller nord for tomtene 35/36 (tilknytting kum K21), vil det være nødvendig å etablere en trykkøkningsstasjon. Det synes å være mest aktuelt med en utvidelse nord for tomtene 35/36. Det kan legges til rette for dette ved å legge med en ekstra forsyningsledning (Ø160) fra vannkum K19 til K21 som terses og ikke benyttes til vannforsyning før det evt. er aktuelt med en utvidelse. Det bør også legges til rette for å etablere en trykkøkningsstasjon rett sør for kumsett K19, ved at det legges ledninger til/fra planlagt vannkum 19 og ut av vegarealet. 5.2 Spillvannsledninger Det benyttes dimensjon Ø160 for alle hovedledninger. På enkelte samleledninger er det foreslått å benytte Ø110. Dette avviker fra VA-normen til Gol kommune og må godkjennes spesielt. Som nevnt i kapittel 2.3 kan deler av feltet ledes med selvfall til Gol renseanlegg. Begrensingen kan som nevnt være Ø160 spillvannsledning som krysser RV7 mot avløpspumpestasjonen øst for Shell-stasjonen, se figur 2. Spilvannsledning under riksveg 7 fra kum 4435 til 4438 har et fall på 12 promille. Her ligger det en Ø160 PVC ledning og har på denne strekningen god kapasitet for ekisterende og planlagt bebyggelse. Men det er foreløpig ikke undersøkt andre deler av strekningene, m.a. østover langs riksveg 7.

15 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 14 Dersom en velger en løsning med tilknytting øst for Rusteåne, vil en kunne ha selvfall av ca 110 av alle nye boenheter direkte til Gol Renseanlegg. I dette tilfellet legges det da selvfallsledning mellom kum K7 og K30 og ikke spillvannsledning mellom K6 og K7, se tegning HB101. Eksakt trase over Rusteåni og tilknyttingspunkt må vurderes nærmere ved detaljprosjektering. 5.3 Overvannsledninger Prinsippløsning Hele boligfeltet er planlagt slik at det skal ledes minst mulig overvann ned mot avkjøring ved Shell-stasjoen. Boligfeltet er planlagt slik at alt vann som ligger ovenfor rød strek på figur 8 blir drenert til Rusteåni. Figur 7. Drenering av boligområdet. Flomgrøft langs boligveg Stikkrenne for flomsituasjon Stikkrenner for flomsituasjon Flomgrøft langs boligveg Dette betyr at overvann som i dag belaster eksisterende boligfelt og ledes videre i overvannssystemet til vestre avskjøring, vil reduseres betydelig med avskjæringen med nytt vei- og overvannssystem med planlagt boligfelt. I kapittel 4 er nedslagsfeltet A definert som området som vil ha utløp rett ovenfor den røde streken med de planlagte overvannsledningene og flomgrøfter. Det er beregnet en avrenning på ca 2,5 m 3 /s fra dette området.

16 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 15 Det østre området vil ha utløp fra hver av stikkvegene. Nedslagsfeltet er i kapittel 4 definert som område B. Det er beregnet en samlet avrenning på ca 0,5 m 3 /s fra område B Overvannsløsning fra nedslagsfelt A Det legges generelt med overvannsledning sammen med alle vann- og avløpsledninger, fra Ø200 til Ø315. Disse ledningene har kapasitet fra l/s avhengig av fallforhold og dimensjon. Det betyr at disse ledningene vil ikke kunne transportere bort overflatevann ved ekstreme nedbørssituasjoner. Det legges derfor opp til stikkrenner med større dimensjoner og flomgrøfter. Det legges en stikkrenne oppstrøms tomt 33 (ved kumsett 20), jfr. tegning HB101. Det er en naturlig flomveg ned i mot parkeringsplass øst for tomt B. Hit ledes også vann fra boligveg V4-1 (kumsett 16). I tillegg vil overvann fra skogsveg dreneres ut her. Videre legges det stikkrenner med tilstrekkelig dimensjon under parkeringsplass og fra veggrøfter ved kumsett K31. I tillegg lages det flomgrøft langs boligveg strekning K31 K43 og åpen grøft videre ut i Rusteåne. Der det forutsettes flomgrøfter langs vegene, må det legges ned stikkrenne med tilstrekkelig dimensjon under alle avkjøringer til boligtomtene. På kartet er det vist forslag til dimensjon på overvannsledningene i boligfeltet. For eksempel vil overvannsledning med dimensjon Ø315 fra kumsett 31 til utløp ha en kapasitet på ca 200 l/s. Det er ikke vurdert eksakt dimensjon av stikkrenner med tanke på flomgrøfter. Det må gjøres en endelig vurdering av dimensjon av overvannsledninger opp mot dimensjonering av stikkrenner og flomgrøfter ved detaljprosjektering Overvannsløsning fra nedslagsfelt B Det forutsettes også åpne grøfter ut fra alle stikkvegene som har retning mot Rusteåne, veg V2-3, V2-4 og V2-5. Som overvannsledninger er det her forutsatt Ø200, slik at grøftene må lede bort overflatevann ved ekstrem nedbør. Det må på samme måte som for område A gjøres en endelig dimensjonering av overvannssystemet ved detaljprosjektering Belastning av eksisterende overvannssystem Det er som nevnt tidligere en overvannsledning Ø200 ved eksisterende avkjøring ved Shellstasjonen som er ført ut til Hallingdalselva, se figur 9 og HB101. Dette overvannssystemet drenerer i dag eksisterende boligområde. I tillegg er det som nevnt også en sandfangkum som trolig har en betong Ø300 til elva. Belastningen på dette overvannssystemet vil bli vesentlig redusert med opparbeidelsen av det nye boligfeltet. Det vil bli raskere avrenning av overvannet pga. mer tette flater helt vest i nytt boligområdet, men dette vil bidrar lite i forhold til at det meste av området avskjæres direkte mot Rusteåni.

17 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 16 Figur 8. Eksisterende OV-ledning ved avkjøring til boligfelt. OV300Bet, usikker OV200 PVC til Hallingdalselva

18 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 17 6 TEKNISKE LØSNINGER 6.1 Frostdybder Iht. VA-normen til Gol kommune er frostdybden 3 meter der ledningene ligger i veg. Der det forutsettes snødekt mark, kan dybden reduseres til 2 meter. Dersom det legges grunnere ledninger og benyttes isolasjon, skal dette godkjennes av Gol kommune. 6.2 Stikkledninger vann Det foreslås at alle stikkledninger for vann inn til hver tomt legges i eget trekkerør. Det forutsettes at alle tomtene har egen stengekran i vannkum. Og det forslås at på enkelte strekninger kan det legges stikkledninger langs med hovedledningen, for da å kunne redusere antall vannkummer. Med denne løsningen er det viktig at det benyttes trekkerør, i tilfelle det skulle skje noe med stikkledningen i hovedgrøft. Figur 9. Eksempel på vannkum vist i plan med samleflens og stikkledninger for vann i trekkerør.

19 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Vannkummer Figur 11 viser eksempel på mulig utforming av vannkum med brannventil med stengefunksjon. Det kan også benyttes vanlig brannventil uten stengefunksjon. Det forutsettes at det monteres serviceventiler i disse kummene. Det legges opp til pluggkjøring til/fra disse kummene. Figur 10. Eksempel på vannkum med flensedeler, snitt-tegning. På plantegning HB 101 er ikke alle vannkummer vist, foreløpig kun brannvannskummene. Totalt antall vannkummer vurderes i detaljprosjektering. 6.4 Spillvannskummer Det forutsettes at det i hovedsak benyttes plast inspeksjonskum (kråkefot) med dimensjon Ø400/415 stigerør. Figur 11. Eksempel på inspeksjonkum i plast, snitt-tegning.

20 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 19 I VA-normen til Gol kommune er det angitt at det kan benyttes inspeksjonskum mellom to nedstigningskummer. Vi foreslår at det benyttes nedstigningskum i knutepunkt, og at det aksepteres flere plast inspeksjonkummer mellom hver nedstigningskum. Det anbefales å benytte åpen rennekum i betong der kumbunn er plastbelagt, se figur 13. Disse har standard dimensjon Ø1000, men kan også leveres med dimensjon Ø1200. Type kummer og plassering av disse avklares i forbindelse med detaljprosjekteringen. Figur 12. Eksempel på bunnseksjon i betong med plastbelagte renner. 6.5 Sandfangkummer og overvannskummer Det er foreløpig ikke vist overvannskummer og sandfangkummer på plantegning. Plassering av sandfangkummer vurderes i detaljprosjekteringa. Det benyttes sandfangkummer med dimensjon Ø650 eller Ø1000. Som overvannskummer forutsettes bruk av plast inspeksjonskummer. Det vurderes om det skal legges overvannsledning inn til hver tomt, eller all drenering skal skje på egen tomt. 7 VIDERE ARBEIDER Følgende må m.a. avklares og utføres i forbindelse med detaljprosjektering: - Valg av tilknyttingspunkt for østre del, dvs. om Rusetåni skal krysses - Endelig dimensjonering av overvannsledninger og stikkrenner (flomløp) - Avklare vannledningsdimensjoner i veg V2-3 og V2-4 samt dimensjon på enkelte samleledninger for vann med mindre dimensjon enn Ø Avklare dimensjon av enkelte samleledninger for spillvann - Valg av type ledningsmateriale for alle ledninger - Valg av kumløsninger for vann og antall vannkummer (om m.a. stikkledninger kan legges langs med hovedledning i trekkerør) - Valg av kumløsninger for spillvann, og antall nedstigningskummer - M.m Det foretas oppstartsmøte med kommunalteknisk avdeling før detaljprosjektering startes opp, slik at en får avklart løsninger som velges.

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 45/11 vedlegg 13. Sandnes Tomteselskap KF. Utredning overvann. Utgave: Endelig Dato: 2011-03-04

Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 45/11 vedlegg 13. Sandnes Tomteselskap KF. Utredning overvann. Utgave: Endelig Dato: 2011-03-04 Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 45/11 vedlegg 13 Utredning overvann Utgave: Endelig Dato: 2011-03-04 Utredning overvann 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utredning overvann Utgave/dato:

Detaljer

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT 10.03.2014 Revidert forprosjekt SDH IM FPF 09.01.2007 BL VG VG REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. LEVERANDØR OPPDRAGSGIVER DOKUMENT TITTEL SELSKAP HOVEDRAPPORT

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG Dokument type Forprosjekt VA Dato 2013-01-18 FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG MASKINSVINGEN 29/1/196 FORENKLET FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2013-01-18 Jørn G. Thomassen Utført av Kontrollert av - Godkjent

Detaljer

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER

GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER MILJØDIREKTORATET GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER JANUAR 2015 Foto: Uelandsgate, Oslo, Tharan Åse Fergus, 4.august 2014 OPPDRAGSNR. A060729 UTGIVELSESDATO 12.01.2015 OPPRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Maria

Detaljer

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01

Rapport_. Trondheim kommune, kommunalteknikk. OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken. EMNE Beskrivelse av forprosjekt. DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 Rapport_ Trondheim kommune, kommunalteknikk OPPDRAG Forprosjekt Fredlybekken EMNE av forprosjekt DOKUMENTKODE 415223 TVF RAP 001 rev01 415223-TVF-RAP-001 Oppdrag: Emne: Forprosjekt Fredlybekken av forprosjekt

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING EN VEILEDER FOR UTBYGGER

OVERVANNSHÅNDTERING EN VEILEDER FOR UTBYGGER Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Vedtatt 12.10.2011, versjon 1.0 Revidert: 14.03.2012, versjon 1.1 Revidert: 13.02.2015, versjon 1.2 OVERVANNSHÅNDTERING EN VEILEDER FOR UTBYGGER Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Vedtatt 03.11.2010 Forord Hovedplan Vann og Avløp legger overordnede føringer for rehabilitering, sanering og nybygging av vann og avløpsnettet, samt begrensninger i utbygging

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 1.0 Generelt... 1 1.1 Hms... 1 1.2 Målsetting... 1 1.3 Normens omfang... 1 1.4 Generelle krav... 2 2 LEDNINGSSYSTEMET... 3 2.0 Generelt... 3 2.1 Definisjoner... 3

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 7 3 RAMMEBETINGELSER... 8 3.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

FORORD. Hovedplan avløp 2007 Side 2 av 72

FORORD. Hovedplan avløp 2007 Side 2 av 72 Side 1 av 72 FORORD Hovedplan avløp (tidligere nevnt kloakkrammeplanen) er Sande kommunes overordnede plandokument for avløpshåndteringen i kommunen. Behovet for et slikt plandokument er stort sett i lys

Detaljer

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT

BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT 01.03.2015 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Høydebasseng Natveitåsen Oppdrag nummer: 1199

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Avinor. Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn. Utgave: 3 Dato: 2008-06-12

Avinor. Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn. Utgave: 3 Dato: 2008-06-12 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn Utgave: 3 Dato: 8-6-12 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Infiltrasjon av overvann ved Trondheim

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Overvann og grunnvann Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Utgave: 1 Dato: 2011-05-04 2 3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen. Utgave/dato: 1 / 2011-05-04

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer