Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28"

Transkript

1 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave: Foreløpig Dato:

2 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave/dato: Foreløpig / 28. nov Arkivreferanse: - Oppdrag: Regulering Hagaskogen boligområde Oppdragsleder: Allan Hjorth Jørgensen Fag: Plan og urbanisme Tema Forretningsområde1 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjort Jørgensen

3 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering Eksisterende forhold Genrelt Vannforsyningstrykk Tilknytting eksisterende ledningsnett Dimensjoneringssgrunnlag Avrenningsforhold av overvann Beregningsmetode Nedslagsfelt Avrenningsfaktor Dimensjonerende nedbørintensitet Klimatillegg Dimensjonerende vannføring Nytt ledningsnett Vannledninger Spillvannsledninger Overvannsledninger Tekniske løsninger Frostdybder Stikkledninger vann Vannkummer Spillvannskummer Sandfangkummer og overvannskummer Videre arbeider...19 Vedlegg: HB101 Oversiktstegning til VA-plan

4 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 3 1 ORIENTERING I forbindelse med utarbeidelse av Detaljregulering Hagaskogen boligområde er det gjort vurdering av vann- og avløpsløsning samt overvannshåndtering for planlagt boligområde. 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Genrelt Reguleringsplanområdet ligger rett øst for Gol sentrum. Gol renseanlegg ligger rett sørøst for området og hovedledningen følger riksveg 7. Det samme gjelder hovedledning for vann. Gol vannverk ligger lenger sørøst i forhold til renseanlegget. Ledningsanlegget langs riksveg 7 er nylig rehabilitert. I tillegg holder Gol kommune på med rehabiliteringen av hovedledningen øst for området. Området som er regulert ligger innefor definert forsyningsområde og rensedistrikt i Hovedplan Vann og Hovedplan Avløp for Gol kommune. I tillegg er planområdet lagt inn i nettbergningene som er utført for ny hovedvannledning fra Gol Vannverk til sentrum, der det er forutsatt 200 boliger og et gjennomsnittlig forbruk på 1,2 l/s. Det er derfor ikke gjort noen nærmere vurdering av kapasitet av hovedledninger langs riksveg 7 og Gol vannverk/renseanlegg. Figur 1. Planområdet. PLANOMRÅDE GOL RA GOL VV

5 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Vannforsyningstrykk Vanntrykket i området blir bestemt av Herad Høgdebasseng. Statisk vanntrykk er 280 moh. I planområdet er det regulert tomter mellom kote 210 og 255. Det betyr at statisk forsyningstrykk for dette området er mvs (2,5-7 bar). Hovedtyngden av tomtene ligger mellom kote 215 og 250 (30-65 mvs). Det bør vurderes om de tomtene som har over 60 mvs vanntrykk skal montere reduksjonsventil på inntaksledningen. 2.3 Tilknytting eksisterende ledningsnett Det er 4 aktuelle tilknyttingspunkt til eksisterende ledningsnett, se tegning HB101. Ved vestre tilknytting er det satt ned en ny vannkum Id4433 på hovedledningen (Ø315 PVC). Det ligger til rette for tilknytting av ny hovedledning. Eksisterende VL110PVC er tilknyttet denne. Figur 2. Vestre tilknytting Id4433 Id1040 OV300bet OV200 Jafs AVLØPSPUMPE- STASJON Spillvann kan tilknyttes kum Id1040. Fra denne ledes alt spillvann i spillvannsledning Ø160 under riksveg 7 til hovedledning fra sentrøm med diensjon Ø315 og videre til avløpspumpestasjon. Pumpestasjonen pumper videre til Gol renseanlegg. Overvann kan tilknyttes kum Id4434 eller Id1054. OV200 ligger fra kum Id4434 og videre mot utløp til Hallingdalselva, under riksveg 7. I tillegg er det en sandfangkum Id2245 ved avkjøringa hvor det er en Ø300 betongledning ut fra kummen og er trolig ført til utløp i elva.

6 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 5 Bilde 1 Eksisterende vannkum 4433 For tomt I og J ved leikeplassområdet er det forutsatt en tilknytting til vann- og spillvannsledning rett ved siden av sandfangkum Id2926 i Hagaskogen. Det er ikke kum her, slik at det må settes ned ny vann- og spillvannskum for tilknytting til eksisterende ledning. Figur 3. Tilknytting tomt I og J. Tilknytting eks. ledning Alterantivt kan det legges en samleledning nederst på tomtene K, L og M og tilknytting kumsett K43.

7 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 6 Det er to muligheter for tilknytting av vann- og spillvann i østre del av feltet: - Tilknytting til eksisterende kum Id Tilknytting til eksisterende ledning øst for vestre løp av Rusteåne Bilde 2 Eksisterende felles vann- og spillvannskum Id2021. Ved tilknytting til kum Id 2021 vil alt spillvann ledes til hovedpumpestasjon ved Shellstasjonen. Når det gjelder vann, vil en ha tosidig forsyning av vannledning i Hagaskogvegen med dimensjon Ø110. Rehabilitering av kum 2021 er nødvendig ved evt. tilknytting til denne. Figur 4. Østre tilknyttinger. Tilknytting eks.kum Id2021 Tilknytting øst for Rusteåne gir selvfall til Gol RA Dersom en velger tilknytting til ledning øst for Rusteåni, er det selvfall direkte til Gol renseanlegg (Ø160). Her må vannledningen tilknyttes en eksisterende vannledning med dimensjon Ø110. Hele feltet vil ha tosidig forsyning, slik at det uansett vil være tilstrekkelig

8 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 7 brannvannsforsyning. Det er ikke eksisterende kummer i foreslått tilknyttingspunkt. Ledningen ligger her på tomt 7/64 som er en kommunal tomt. Når det gjelder overvannstilknytting mot øst, er det forutsatt at alt ledes til Rusteåne. Hele boligfeltet er planlagt slik at mest mulig av overvannet ledes til Rusteåne. 3 DIMENSJONERINGSSGRUNNLAG Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved dimensjonering av området: Antall pe pr boenhet: Spesifikt vannforbruk: Inn-/utlekkasje: 3,5 pe 200 l/pe x døgn 100 l/pe x døgn Døgnfaktor: 1,5 Timefaktor: 2,5-3,5 I reguleringsplanen er det planlagt 72 nye eneboligtomter. I tillegg er det 12 tomter for tomannsboliger eller rekkehus. Totalt sett for området er det forutsatt maksimalt 136 nye boenheter, dvs 476 pe. I tillegg er det tilknyttet 40 eneboliger til spillvannsledningen (Ø160) som krysser RV 7 mot eksisterende pumpestasjon øst for Shell-stasjonen. Denne spillvannsledningen kan være en begrensende faktor, dersom en velger å tilknytte alle nye boliger med selvfall til pumpestasjonen. Det foreslås at følgende dimensjoneringsgrunnlag legges til grunn ved dimensjonering av vann- og spillvannsledninger. Tabell 1. Dimensjoneringsgrunnlag Område Antall Ant. Pe Totalt Maksdøgn Makstime enheter pr. enhet antall pe [l/s] [l/s] Planlagte boenheter 136 3, ,20 4,68 Eksisterende boenheter 40 3, ,65 1,86 Samlet planlagt og eksist , ,85 6,06

9 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 8 4 AVRENNINGSFORHOLD AV OVERVANN 4.1 Beregningsmetode Det foreligger ikke målinger av flomstørrelser i gjeldende vassdrag, og det er derfor utført egne flommengdeberegninger. Flommengder er beregnet med den rasjonelle metoden. Denne metoden benyttes ofte for flommengdeberegninger for nedbørfelt opp til 5 km 2. Feltparametere er vurdert med NVE programmet «Lavvannskart». Avrenningen beregnes etter formelen Q = C * i * A (Formel 1) Q = dimensjonerende vannføring (l/s) C = avrenningsfaktor i = midlere nedbørsintensitet (l/(s*ha)) A = nedslagsfeltets areal (ha) (1 ha = m 2 ) For dimensjoneringsberegningene legges til grunn 200 års gjentaksintervall, samt et påslag i form av en klimafaktor på 20 %. Usikkerheten i de enkelte inngangsverdier er vurdert. 4.2 Nedslagsfelt Nedslagsfeltetne er beregnet på bakgrunn av koter med 1 m ekvidistanse oversendt fra Gol kommune. Det er utført vurderinger for to deler av planområdet slik overvannshåndteringen er planlagt (Figur 5).

10 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 9 Figur 5. Planområde og beregnede nedslagsfelt. Størrelse på nedslagsfelt A er rundt 85 ha. Øvre del av feltet består av bratt terreng. Terrenget nedenfor brattkanten er dekket av skog. Det er ingen tydelige forsenkninger som vil lede vannet, noe som gir økt konsentrasjonstid. Nedslagsfelt B er på rundt 9 ha. Området vil etter utbygging dekkes av en del tette flater. Det er ikke gjennomført en befaring for mer nøyaktig avgrensning av nedslagsfeltenes grenser. Der det er usikkerheter rundt avgrensning av nedslagsfeltene, har vi inkludert areal. Nedslagsfeltene er beregnet ut ifra naturlig terreng, og eventuelle effekt av menneskelige inngrep, for eksempel skogsveger, er ikke inkludert. Ved stor vannføring kan vannet ta alternative veier, spesielt der løpene ikke er tydelig definert i terrenget. Det er altså noen usikkerheter i nedslagsfeltenes areal. Noen av disse kan reduseres ved en befaring, men usikkerhetene vurderes som relativt små. Arealene er mest sannsynlig overvurdert.

11 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 10 Tabell 2. Nøkkelverdier for beregnede nedslagsfelt. Nedslagsfelt Areal (ha) Høyde, topp (m) Høyde, bunn (m) Lengde (m) A B Avrenningsfaktor Avrenningsfaktor C angir hvor stor del av den totale nedbør som renner bort fra overflaten. C er avhengig av flere forhold ved nedslagsfeltet: - Vegetasjonsdekke - Fall - Oppsuging i grunnen - Kultivering - Utbygging Avrenningskoeffisienten bestemmes som et gjennomsnitt i nedslagsfeltet. Basert på at feltet stort sett består av skog, men er relativt bratt og med en meget bratt skrent øverst, benytter vi koeffisienten med øvre verdi på 0,50 og nedre verdi på 0,30. Dette reflekterer usikkerhetene i valg av verdien. Mest sannsynlig verdi for C i nedslagsfelt A vil ligge nær nedre estimat, mens verdi for C i felt B etter utbygging vil ligge nær øvre verdi. Avrenningskoeffisienten vil øke med økt returperiode og vannmengder i feltet. Det er derfor lagt til et tillegg på 25 % for den anvendte 200 års returperiode. Verdiene anvendt i beregningene er vist i Tabell 3. Tabell 3. Verdi av avrenningsfaktor C. Verdi Tillegg for 200 års returperiode Anvendt verdi av C Øvre estimat 0,50 25 % 0,625 Nedre estimat 0,30 25 % 0, Dimensjonerende nedbørintensitet Dimensjonerende nedbørintensitet avhenger av tiden vannet bruker fra feltets fjerneste punkt til utløpet, konsentrasjonstiden. Her beregnes den fra empirisk formel for flomsituasjoner i ubebygd skogsområde gitt i SINTEF (1992) og SVV håndbok 018: tc = 0,6 L H 0, A SE (Formel 2) L er feltlengde, H er høydeforskjell og A SE er effektivt sjøareal. Tabell 4. Beregnet konsentrasjonstid for nedslagsfelt. Felt Feltlengde L (m) Høydeforskjell H (m) Effektivt sjøareal A SE Konsentrasjonstid tc (min) A B

12 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 11 Dimensjonerende nedbørintensitet er hentet fra met.no stasjon Nesbyen-Skoglund (Figur 6). Nedbørstasjonen ligger omtrent 15 km sør for planområdet. Stasjonen har målinger fra 1967 til 1986 (20 sesonger). For å hente ut verdier for den beregnede konsentrasjonstiden i Tabell 44 er det interpolert lineært mellom de tilgrensende IVFverdiene (Tabell 5). På grunn av begrenset lengde på tidsserien fra stasjonen, vil det være en del usikkerhet forbunnet med estimert nedbørintensitet. Dessuten kan det være store lokale forskjeller i nedbørintensitet, spesielt i forbindelse med bygenedbør sommer og høst. Figur 6. Anvendte IVF kurver. Data fra eklima.met.no. Tabell 5. Dimensjonerende nedbørintensitet. Felt Nesbyen - Skoglund Retur periode (år) 30 min (l/(s*ha)) 45 min (l/(s*ha)) 60 min (l/(s*ha)) Ved tc = 37 min (l/(s*ha)) Ved tc = 50 min (l/(s*ha)) ,4 68,4 56, Klimatillegg Det anvendes et påslag for avrenning i form av et klimatillegg. Faktoren representerer den forventede økningen i nedbørintensiteter i framtida og gir et tillegg på 20 %.

13 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Dimensjonerende vannføring Dimensjonerende vannføring beregnes i henhold til Formel 1, se kap Det er beregnet et øvre og et nedre estimat, basert på ulike valg av avrenningsfaktor C. Resultatet er vist i Tabell 6. Tabell 6. Dimensjonerende vannføring beregnet med den rasjonelle formel. Felt Retur periode (år) Areal A (ha) Nedbørintensitet i (l/(s*ha)) Avrennings faktor C Klima tillegg Vannføring Q (l/s) A Øvre ,625 1, estimat A Nedre ,375 1,2 2448* estimat B Øvre ,625 1,2 506* estimat B Nedre ,375 1,2 304 estimat * Mest sannsynlig verdi

14 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 13 5 NYTT LEDNINGSNETT 5.1 Vannledninger Som angitt i kapittel 2.3 er det forutsatt tilknytting av hovedledninger for vann i ekisterende vannkum Id4433 mot vest og vannkum med Id2021 eller ledning øst for Rusteåni. En vil dermed ha et ringsystem gjennom boligområdet. I tillegg er det forutsatt mindre ringsystem inne i selve boligområdet. Det er forutsatt at alle hovedledninger i nytt boligområde legges med dimensjon Ø160 med tanke på brannvannsforsyning, da enten i materiale PVC eller PE. Dermed vil en ha tilstrekkelig brannvannskapasitet på 20 l/s. Nødvendig forsyningskapasitet til forbruksvann er vesentlig lavere. Det er likevel foreslått at det legges vannledning med dimensjon Ø110 mellom K33 og K52 samt K35 og K57, se tegning HB101 (i veg V2-3 og V-2-4). Ved to-sidig forsyning på disse strekningene vil en kunne ta ut 20 l/s, selv med Ø110 vannledning. Eventuelt kan det vurderes å legge Ø160 vannledning fra K52 til forslått brannkum i K49 og på samme vis Ø160 vannledning fra K57 til K54. Det legges da mindre forsyningsledning videre på strekningen i veg V2-3 og V2-4, men uten ringledningforbindelse til K33 og K35. Dette vurderes ved detaljprosjektering. På noen av samleledningene er det forutsatt mindre dimensjoner, dvs. strekningene K12- K29, K23-K26, K19-K21, K37-K36 og K Dette avviker fra VA-normen for Gol kommune som forutsetter minste dimensjon lik Ø100. En bør unngå stor dimensjon av vannledning der det er få tilknyttinger. Det vil da bli gammelt vann i ledningen pga. lite forbruk. For evt. fremtidig utvidelse av planlagt boligfeltet mot vest eller nord kan en tilknytte de planlagte kummene K9, K21 eller K23. Ved evt. utvidelse av feltet øst for tomt 21/22 (tilknytting kum K23) eller nord for tomtene 35/36 (tilknytting kum K21), vil det være nødvendig å etablere en trykkøkningsstasjon. Det synes å være mest aktuelt med en utvidelse nord for tomtene 35/36. Det kan legges til rette for dette ved å legge med en ekstra forsyningsledning (Ø160) fra vannkum K19 til K21 som terses og ikke benyttes til vannforsyning før det evt. er aktuelt med en utvidelse. Det bør også legges til rette for å etablere en trykkøkningsstasjon rett sør for kumsett K19, ved at det legges ledninger til/fra planlagt vannkum 19 og ut av vegarealet. 5.2 Spillvannsledninger Det benyttes dimensjon Ø160 for alle hovedledninger. På enkelte samleledninger er det foreslått å benytte Ø110. Dette avviker fra VA-normen til Gol kommune og må godkjennes spesielt. Som nevnt i kapittel 2.3 kan deler av feltet ledes med selvfall til Gol renseanlegg. Begrensingen kan som nevnt være Ø160 spillvannsledning som krysser RV7 mot avløpspumpestasjonen øst for Shell-stasjonen, se figur 2. Spilvannsledning under riksveg 7 fra kum 4435 til 4438 har et fall på 12 promille. Her ligger det en Ø160 PVC ledning og har på denne strekningen god kapasitet for ekisterende og planlagt bebyggelse. Men det er foreløpig ikke undersøkt andre deler av strekningene, m.a. østover langs riksveg 7.

15 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 14 Dersom en velger en løsning med tilknytting øst for Rusteåne, vil en kunne ha selvfall av ca 110 av alle nye boenheter direkte til Gol Renseanlegg. I dette tilfellet legges det da selvfallsledning mellom kum K7 og K30 og ikke spillvannsledning mellom K6 og K7, se tegning HB101. Eksakt trase over Rusteåni og tilknyttingspunkt må vurderes nærmere ved detaljprosjektering. 5.3 Overvannsledninger Prinsippløsning Hele boligfeltet er planlagt slik at det skal ledes minst mulig overvann ned mot avkjøring ved Shell-stasjoen. Boligfeltet er planlagt slik at alt vann som ligger ovenfor rød strek på figur 8 blir drenert til Rusteåni. Figur 7. Drenering av boligområdet. Flomgrøft langs boligveg Stikkrenne for flomsituasjon Stikkrenner for flomsituasjon Flomgrøft langs boligveg Dette betyr at overvann som i dag belaster eksisterende boligfelt og ledes videre i overvannssystemet til vestre avskjøring, vil reduseres betydelig med avskjæringen med nytt vei- og overvannssystem med planlagt boligfelt. I kapittel 4 er nedslagsfeltet A definert som området som vil ha utløp rett ovenfor den røde streken med de planlagte overvannsledningene og flomgrøfter. Det er beregnet en avrenning på ca 2,5 m 3 /s fra dette området.

16 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 15 Det østre området vil ha utløp fra hver av stikkvegene. Nedslagsfeltet er i kapittel 4 definert som område B. Det er beregnet en samlet avrenning på ca 0,5 m 3 /s fra område B Overvannsløsning fra nedslagsfelt A Det legges generelt med overvannsledning sammen med alle vann- og avløpsledninger, fra Ø200 til Ø315. Disse ledningene har kapasitet fra l/s avhengig av fallforhold og dimensjon. Det betyr at disse ledningene vil ikke kunne transportere bort overflatevann ved ekstreme nedbørssituasjoner. Det legges derfor opp til stikkrenner med større dimensjoner og flomgrøfter. Det legges en stikkrenne oppstrøms tomt 33 (ved kumsett 20), jfr. tegning HB101. Det er en naturlig flomveg ned i mot parkeringsplass øst for tomt B. Hit ledes også vann fra boligveg V4-1 (kumsett 16). I tillegg vil overvann fra skogsveg dreneres ut her. Videre legges det stikkrenner med tilstrekkelig dimensjon under parkeringsplass og fra veggrøfter ved kumsett K31. I tillegg lages det flomgrøft langs boligveg strekning K31 K43 og åpen grøft videre ut i Rusteåne. Der det forutsettes flomgrøfter langs vegene, må det legges ned stikkrenne med tilstrekkelig dimensjon under alle avkjøringer til boligtomtene. På kartet er det vist forslag til dimensjon på overvannsledningene i boligfeltet. For eksempel vil overvannsledning med dimensjon Ø315 fra kumsett 31 til utløp ha en kapasitet på ca 200 l/s. Det er ikke vurdert eksakt dimensjon av stikkrenner med tanke på flomgrøfter. Det må gjøres en endelig vurdering av dimensjon av overvannsledninger opp mot dimensjonering av stikkrenner og flomgrøfter ved detaljprosjektering Overvannsløsning fra nedslagsfelt B Det forutsettes også åpne grøfter ut fra alle stikkvegene som har retning mot Rusteåne, veg V2-3, V2-4 og V2-5. Som overvannsledninger er det her forutsatt Ø200, slik at grøftene må lede bort overflatevann ved ekstrem nedbør. Det må på samme måte som for område A gjøres en endelig dimensjonering av overvannssystemet ved detaljprosjektering Belastning av eksisterende overvannssystem Det er som nevnt tidligere en overvannsledning Ø200 ved eksisterende avkjøring ved Shellstasjonen som er ført ut til Hallingdalselva, se figur 9 og HB101. Dette overvannssystemet drenerer i dag eksisterende boligområde. I tillegg er det som nevnt også en sandfangkum som trolig har en betong Ø300 til elva. Belastningen på dette overvannssystemet vil bli vesentlig redusert med opparbeidelsen av det nye boligfeltet. Det vil bli raskere avrenning av overvannet pga. mer tette flater helt vest i nytt boligområdet, men dette vil bidrar lite i forhold til at det meste av området avskjæres direkte mot Rusteåni.

17 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 16 Figur 8. Eksisterende OV-ledning ved avkjøring til boligfelt. OV300Bet, usikker OV200 PVC til Hallingdalselva

18 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 17 6 TEKNISKE LØSNINGER 6.1 Frostdybder Iht. VA-normen til Gol kommune er frostdybden 3 meter der ledningene ligger i veg. Der det forutsettes snødekt mark, kan dybden reduseres til 2 meter. Dersom det legges grunnere ledninger og benyttes isolasjon, skal dette godkjennes av Gol kommune. 6.2 Stikkledninger vann Det foreslås at alle stikkledninger for vann inn til hver tomt legges i eget trekkerør. Det forutsettes at alle tomtene har egen stengekran i vannkum. Og det forslås at på enkelte strekninger kan det legges stikkledninger langs med hovedledningen, for da å kunne redusere antall vannkummer. Med denne løsningen er det viktig at det benyttes trekkerør, i tilfelle det skulle skje noe med stikkledningen i hovedgrøft. Figur 9. Eksempel på vannkum vist i plan med samleflens og stikkledninger for vann i trekkerør.

19 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Vannkummer Figur 11 viser eksempel på mulig utforming av vannkum med brannventil med stengefunksjon. Det kan også benyttes vanlig brannventil uten stengefunksjon. Det forutsettes at det monteres serviceventiler i disse kummene. Det legges opp til pluggkjøring til/fra disse kummene. Figur 10. Eksempel på vannkum med flensedeler, snitt-tegning. På plantegning HB 101 er ikke alle vannkummer vist, foreløpig kun brannvannskummene. Totalt antall vannkummer vurderes i detaljprosjektering. 6.4 Spillvannskummer Det forutsettes at det i hovedsak benyttes plast inspeksjonskum (kråkefot) med dimensjon Ø400/415 stigerør. Figur 11. Eksempel på inspeksjonkum i plast, snitt-tegning.

20 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 19 I VA-normen til Gol kommune er det angitt at det kan benyttes inspeksjonskum mellom to nedstigningskummer. Vi foreslår at det benyttes nedstigningskum i knutepunkt, og at det aksepteres flere plast inspeksjonkummer mellom hver nedstigningskum. Det anbefales å benytte åpen rennekum i betong der kumbunn er plastbelagt, se figur 13. Disse har standard dimensjon Ø1000, men kan også leveres med dimensjon Ø1200. Type kummer og plassering av disse avklares i forbindelse med detaljprosjekteringen. Figur 12. Eksempel på bunnseksjon i betong med plastbelagte renner. 6.5 Sandfangkummer og overvannskummer Det er foreløpig ikke vist overvannskummer og sandfangkummer på plantegning. Plassering av sandfangkummer vurderes i detaljprosjekteringa. Det benyttes sandfangkummer med dimensjon Ø650 eller Ø1000. Som overvannskummer forutsettes bruk av plast inspeksjonskummer. Det vurderes om det skal legges overvannsledning inn til hver tomt, eller all drenering skal skje på egen tomt. 7 VIDERE ARBEIDER Følgende må m.a. avklares og utføres i forbindelse med detaljprosjektering: - Valg av tilknyttingspunkt for østre del, dvs. om Rusetåni skal krysses - Endelig dimensjonering av overvannsledninger og stikkrenner (flomløp) - Avklare vannledningsdimensjoner i veg V2-3 og V2-4 samt dimensjon på enkelte samleledninger for vann med mindre dimensjon enn Ø Avklare dimensjon av enkelte samleledninger for spillvann - Valg av type ledningsmateriale for alle ledninger - Valg av kumløsninger for vann og antall vannkummer (om m.a. stikkledninger kan legges langs med hovedledning i trekkerør) - Valg av kumløsninger for spillvann, og antall nedstigningskummer - M.m Det foretas oppstartsmøte med kommunalteknisk avdeling før detaljprosjektering startes opp, slik at en får avklart løsninger som velges.

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Stein G.Verpe. VA-plan

Stein G.Verpe. VA-plan VA-plan Utgave: 1 Dato: 20.10.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ Filnavn: VA-plan.docx Arkiv ID Oppdrag: 535601-01 Sveinsrud boligfelt - Geilo Oppdragsleder:

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Kattemskogen Dato: 26.05.2015 Skrevet av: Leif Sverre Aune VA-DI MENSJONERI NGSNOTAT INNHOLD Dimensjoneringsgrunnlag for Vann

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2017-02-08 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Utgave/dato: 1 / 8. feb. 2017 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535246 Reguleringsplan Slettebakken

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015

AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015 AROS ARKITEKTER AS LITLE RISA VA-BESKRIVELSE 08. DES 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Litle Risa VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2774 Oppdragsgiver: Aros Arkitekter

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Ref. Nord Aurdal kommune: Dato: 03.02.2010 Rev A: 15.11.2011 Skrevet av: AO, GB INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAG:

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER.

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR. 6-8. DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. Vår referanse: 2515-notat VA-rammeplan Bergen, 13.04 2015 1.

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave: 1 Dato: 2013-03-21 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave/dato: 1 /

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen

Nibstad Eiendom As. VA-plan Storefjellstølen VA-plan Storefjellstølen Utgave: 1 Dato: 21.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Storefjellstølen Utgave/dato: 1/ 21.12.2016 Filnavn: VA-plan Storefjellstølen.docx Arkiv

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger N O TAT Oppdrag 1350018038 Marienlund avlastningsboliger Kunde Stifelsen Utleieboliger i Alta Notat nr. K-001 Dato 2016-12-22 Til Stifelsen Utleieboliger Alta Fra Rambøll Norge AS v /Frank Lund Kopi VAO-rammeplan,

Detaljer

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-06-11 Skrevet av: Vebjørn Knotten og Roger Nilsen Kvalitetskontroll: Vidar Figenschou OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

ØSTER HUS TOMTER AS / RAMBØLL REGULERINGSPLAN HAGA VEST VA-BESKRIVELSE 04. MAI 2015

ØSTER HUS TOMTER AS / RAMBØLL REGULERINGSPLAN HAGA VEST VA-BESKRIVELSE 04. MAI 2015 ØSTER HUS TOMTER AS / RAMBØLL REGULERINGSPLAN HAGA VEST VA-BESKRIVELSE 04. MAI 2015 PROSJEKTI N FORM ASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan Haga Vest VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2279 Oppdragsgiver:

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP ADRESSE COWI AS Vågeveien 10 Postboks 808 6501 Kristiansund TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 SEKSJONSHUS AS OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP OVERORDNET PLAN OPPDRAGSNR. A054931 DOKUMENTNR. 01 VERSJON

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon Notat Dato 23.10.2014 Revidert 19.11.2014 Til: Kopi: Fra: Oppdrag: Vedr: Øyer kommune v Bente Moringen NVE v Kristin Hasle Haslestad Fylkesmannen i Oppland v Olav Malmedal Mosetertoppen Hafjell AS v Stein

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Nestvoldjordet - Forprosjekt VA

Nestvoldjordet - Forprosjekt VA Oppdragsnr.: 02 Dokumentnr.: DOK-02-RIVA-01 Versjon: 01 Nestvoldjordet - Forprosjekt VA 1 Bakgrunn Stiklestad Eiendom AS ønsker å regulere Nestvoldjordet til boligformål og friområde. Det er utarbeidet

Detaljer