Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker."

Transkript

1 Aura IQ sensors Svenska (SV) p 2 Dansk (DK) p 6 Norsk (NO) p 10 Suomeksi (FI) p 14 Produktguide UHS5 Produktvejledning UHS5 Produktguide UHS5 Tuoteopas UHS5 Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker. Sikkerhedsinstruktioner: Bemærk, at dette produkt skal installeres af en autoriseret elektriker. Sikkerhetsanvisninger: Merk at dette produktet må installeres av en kvalifisert elektriker. Turvaohjeet: Pätevän sähköteknikon on asennettava tämä tuote.

2 (SV) UHS5 Handenhet för IR-programmering Produktguide Översikt UHS5 är en kompakt IR-handenhet avsedd för grundläggande programmering av Aura Light IQprodukter. Rikta handenheten Rikta handenheten direkt mot den enhet som du vill styra eller programmera. När du programmerar en enhet behöver du bara rikta handenheten mot sensorn när du skickar en ny inställning Skicka inställningar till en enhet Du kan skicka programmeringsparametrar till enheten genom att följa instruktionerna i tabellen på sidan 2. Shift-tangenten används för att nå parametrarna i röd och blå text. Send-lampan blinkar en gång för att visa att en inställning har skickats. Avancerade inställningar Använd handenheten UNLCDHS för avancerade inställningar. Viktig anmärkning Den här handenheten kan inkludera inställningar som inte används på den enhet som programmeras. I produktguiden för respektive enhet finns information om standardinställningar och särskilda inställningar. Skötsel och underhåll Byta batteriet Batterifacket finns på handenhetens underkant. Lossa spärrfliken så att batterihållaren kan dras ut. Lyft ut batteriet från hållaren och sätt i ett ersättningsbatteri (CR2025-typ eller motsvarande) med korrekt polaritet. Skjut in hållaren i handenheten igen och kontrollera att spärrfliken knäpper på plats. Rengöra handenheten Handenhetens utsida kan rengöras med en fuktig trasa. Envisa fläckar kan tas bort med ett milt rengöringsmedel. Dimensioner 86 mm x 4 mm x 67 mm Vikt 0,017 kg Batteri litium, 3 volt likspänning CR2025 (medföljer enheten) IR-räckvidd 7 m Temperatur 0 ºC till 35 ºC Luftfuktighet 5 % till 95 % ej kondenserande Enligt direktiv EMC-2004/108/EC Tekniska data Byta batteri Om någon av dessa symboler finns på produkten eller batteriet måste produkten eller batteriet avfallshanteras korrekt, och får inte hanteras som hushållsavfall eller allmänt avfall. 2

3 (SV) Grundläggande programmering Funktionaliteten för en Aura Light IQ-detektor styrs av ett antal parametrar som kan ändras eller programmeras med följande enheter: UHS5 Infraröd handenhet. Se programmeringsbara funktioner nedan. UNLCDHS Infraröd handenhet (med display). I bruksanvisningen finns fullständig information om programmeringen. För de flesta grundläggande programmeringsuppgifter kan handenheten UHS5 användas och procedurerna nedan gäller användning av denna enhet. Rikta handenheten mot sensorn och skicka programmeringskommandon till enheten som visas nedan. Giltiga kommandon indikeras med en blinkande röd lampa. Antal nedtryckningar av Skift-tangenten Parameternamn Standardvärde Grafik på UHS5- handenheten SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Beskrivning PRM DD AD On / Raise On (på) Raise (öka) Off / Lower Off (av) Lower (sänka) Knappaktivering Tänd eller öka ljusnivån. Släck eller sänk ljusnivån. Walk test Off (av) On (på) Off (av) När denna är inställd på On (på) blinkar en röd lampa på sensorn när rörelse detekteras. Använd den här funktionen för att kontrollera att känsligheten har en tillräcklig nivå. Time Out (Time adjustment) Lux on level on) 20 minuter 1, 10 och 20 minuter 5, 15 och 30 minuter 9 2, 5 och 7 4, 6 och 9 10 sekunder Light Level 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) Lux off level off) 9 2, 5 och 7 4, 6 och 9 Load Type DALI 2-DALI 7-DSI Sensitivity 9 1, 5 och 9 3, 6 och 8 4 (400) 6 (600) 9 (999) 2-DALI on När detektorn är aktiverad anger detta värde hur länge ljuset är tänt efter att alla rörelser har upphört. Inställning av Lux-nivå för att förhindra att belysningen tänds om ljuset i utrymmet är tillräckligt (justerbart mellan 1 och 9). Belysningen tänds alltid om nivå 9 väljs. Anger en målbelysningsnivå som ska bibehållas av belysningssystemet. 9 (999)=inaktiverad Inställning av Lux-nivå för släckning av belysningen om ljuset i utrymmet överstiger inställd nivå (justerbart mellan 1 och 9). Väljs nivå 9 släcks belysningen inte. Denna inställning kan användas för styrning av fönsterrad. OBS! Lux-värdet för släckning måste alltid överstiga Lux-värdet för tändning. Enda st på Enda st av Anger vilket ballaststyrprotokoll som ska användas av effektkanalen. Känslighetsnivå för rörelsedetektering. 1 = låg känslighet 9 = hög känslighet Defaults D Återställer enhetens standardinställningar. Burn-in Styr hur länge effekten ska vara 100 % så att lamporna bränns in. Inbränningstiden påverkas inte av strömavbrott. Presence / Absence Shift Presence (närvaro) Presence (närvaro) Absence (frånvaro) I närvarodetekteringsläge sätts strömmen på när rörelse detekteras och stängs av när inga rörelser längre detekteras. I frånvarodetekteringsläge stängs strömmen av när rörelser inte längre detekteras, men måste först sättas på manuellt. Frånvarodetektering är ej tillgängligt för MWS1A. Använd den här knappen för att välja inställningarna i rött och blått som indikeras med lamporna Shift 1 och Shift 2 3

4 (DK) UHS5 Infrarød fjernbetjening til programmering Produktvejledning Oversigt UHS5 er en kompakt infrarød fjernbetjening, der anvendes til grundlæggende programmering af Aura Light IQ-produkter, som kan programmeres via infrarøde signaler. Sådan peger du med fjernbetjeningen Du skal pege fjernbetjeningen direkte mod den enhed, du vil styre eller programmere. Når du programmerer en enhed, er det kun nødvendigt at pege fjernbetjeningen mod den, når du "sender" en ny indstilling. Sådan sendes indstillinger til en enhed Følg anvisningerne i tabellen på side 2, når du skal sende programmeringsparametre til en enhed. Tasten Shift giver adgang til de parametre, der er skrevet med rød og blå skrift. LED'en Send blinker én gang for at indikere, at en indstilling er blevet sendt. Avancerede indstillinger Hvis du skal foretage avancerede indstillinger, skal du bruge UNLCDHS-fjernbetjeningen. Vigtig bemærkning Denne fjernbetjening indeholder muligvis indstillinger, som ikke anvendes på den enhed, der skal programmeres. Du kan finde flere oplysninger om standard- og specialindstillinger i produktvejledningen til den enkelte enhed. Pleje og vedligeholdelse Udskiftning af batteriet Batterirummet er placeret på fjernbetjeningens underkant. Løsn låsetappen, så batteriholderen kan trækkes ud. Tag batteriet ud af holderen, og isæt et nyt batteri (type CR2025 eller lignende). Sørg for, at batteriets poler vender korrekt. Skub holderen ind i fjernbetjeningen igen, og sørg for, at låsetappen klikker ordentligt på plads. Rengøring af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen kan rengøres udvendigt med en fugtig klud. Genstridige pletter kan fjernes med et mildt rengøringsmiddel. Tekniske data Mål 86 mm x 4 mm x 67 mm Vægt 0,017kg Batteri Litiumbatteri, 3 V DC CR2025 (leveres med enheden) Infrarød afstand 7 m Temperatur 0 ºC til 35 ºC Luftfugtighed 5 til 95 % ikke-kondenserende Overholdelse af standarder EMC-2004/108/EC Adgang til batterirummet Hvis et eller flere af disse symboler er afbilledet på produktet eller batteriet, skal produktet eller batteriet bortskaffes på den korrekte måde og må ikke behandles som husholdningsaffald eller almindeligt affald. 4

5 (DK) Grundlæggende programmering En Aura Light IQ-detektors funktion styres af en række parametre, som kan ændres eller programmeres med følgende enheder: UHS5 infrarød fjernbetjening. Se nedenfor angående programmerbare funktioner. UNLCDHS infrarød fjernbetjening (med LCD). Udtømmende programmeringsoplysninger findes i brugervejledningen. UHS5-fjernbetjeningen kan bruges til de mest grundlæggende programmeringsfunktioner, og de fremgangsmåder, der er beskrevet nedenfor, er baseret på brug af denne enhed. Peg fjernbetjeningen mod sensoren, og send de ønskede programmeringskommandoer til enheden som vist nedenfor. Gyldige kommandoer indikeres med et rødt LED-blink. Bemærk! Øvrige funktioner på UHS5, som ikke vises nedenfor, kan ikke anvendes i forbindelse med dette produkt. Antal tryk på Shift-tasten Parameternavn Standardværdi Grafik på UHS5- fjernbetjeningen SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Beskrivelse PRM DD AD On / Raise On Raise Off / Lower Off Lower Walk test Off On Off Time Out (Time adjustment) Lux on level on) 20 mins 1, 10 & 20 minutes Knapaktivering 5, 15 & 30 minutes 9 2, 5 & 7 4, 6 & 9 10 seconds Light Level 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) Lux off level off) 9 2, 5 & 7 4, 6 & 9 Load Type DALI 2-DALI 7-DSI 4 (400) 6 (600) 9 (999) 2-DALI on Tænder lyset eller øger belysningen. Slukker lyset, eller dæmper belysningen. Når denne funktion er indstillet til On, blinker en rød LED på sensoren, når den detekterer bevægelse. Brug denne funktion til at kontrollere, om følsomhedsniveauerne er passende. Når detektoren tændes, indstiller denne værdi, hvor længe lyset bliver ved med at være tændt, efter at bevægelse er ophørt. Lux-niveauindstilling, der forhindrer, at armaturerne tændes, hvis det omgivende lysniveau er tilstrækkeligt (kan justeres mellem 1 og 9). Armaturerne tændes altid ved niveau 9. Indstiller et målbelysningsniveau, der skal opretholdes af belysningssystemet. 9 (999)=deaktiveret Lux-niveauindstilling, der slukker armaturerne under bevægelse, hvis det omgivende lysniveau stiger til over indstillingen (justerbar mellem 1 og 9). På niveau 9 forbliver lyset altid tændt. Denne indstilling kan bruges til "styring af vinduesrække". Bemærk!: Værdien Lux Off Level skal altid være større end værdien Lux On Level. Kun On Kun Off Indstiller ballastens styreprotokol, så den bruges af udgangskanalen. Sensitivity 9 1, 5 & 9 3, 6 & 8 Defaults D Følsomhedsniveau for detektering af bevægelse. 1 = lav følsomhed 9 = høj følsomhed Returnerer enheden til standardindstillingerne. Burn-in Presence / Absence Shift Presence Presence Absence Bestemmer, hvor længe effekten vil være på 100 %, så lamperne "brænder ind". "Indbrændingstiden" påvirkes ikke af afbrydelser i strømforsyningen Tilstedeværelsestilstanden Presence gør det muligt at aktivere effekten, når bevægelse detekteres, og at deaktivere effekten, når bevægelse ophører. Fraværstilstanden Absence gør det muligt at deaktivere effekten, når bevægelse ophører, men skal først aktiveres manuelt. Absence er ikke tilgængelig i forbindelse med MWS1A. Brug denne knap til at vælge indstillingerne markeret med rød og blå som angivet med LED'erne "Shift 1" og "Shift 2". 5

6 (NO) UHS5 Infrarødt programmeringshåndsett Produktguide Oversikt UHS5 er et kompakt infrarødt håndsett som brukes til grunnleggende programmering av IR-aktiverte Aura Light IQ-produkter. Pekeretning med håndsettet Håndsettet må peke rett mot enheten du ønsker å styre eller programmere. Ved programmering av en enhet er det bare nødvendig å peke med håndsettet under "sending" av en ny innstilling. Sending av innstillinger til en enhet For å sende programparametrene til enheten, følg tabellen på side 2. Shift-tasten brukes for å få tilgang til parametrene i rød og blå tekst. Send LED-lampen blinker én gang for å markere at en innstilling er sendt. Avanserte innstillinger For avanserte innstillinger, bruk UNLCDHS-håndsettet. Viktig merknad Dette håndsettet kan inneholde innstillinger som ikke brukes på enheten som programmeres. Se i den enkelte enhetens produktguide for standard- og spesialinnstillinger. Pleie og vedlikehold Skifte batteri Batteriholderen befinner seg ved håndsettets nedre kant. Løs ut festeklipsen slik at batteriholderen kan skyves ut. Ta batteriet ut av holderen og sett inn et nytt (type CR2025 eller tilsvarende), og sørg for at polariteten blir riktig. Skyv holderen tilbake inn i håndsettet slik at festeklipsen klikker på plass. Rengjøring av håndsettet Utsiden av håndsettet kan rengjøres ved hjelp av fuktig klut. Gjenstridige flekker kan fjernes med et mildt rengjøringsmiddel. Mål 86 mm x 4 mm x 67 mm Vekt 0,017 kg Batteri 3Vdc litiumbatteri CR2025 (følger med enheten) IR-rekkevidde 7 m Temperatur 0 ºC til 35 ºC Fuktighet 5 til 95 % uten kondens Samsvar EMC-2004/108/EC Tekniske data Tilgang til det interne batteriet Dersom noen av disse symbolene befinner seg på produktet eller batteriet, skal produktet eller batteriet avhendes på riktig måte, og ikke håndteres som vanlig husholdningsavfall. 6

7 (NO) Grunnleggende programmering Funksjonaliteten til en Aura Light IQ-detektor styres av en rekke parametre som kan endres eller programmeres ved hjelp av følgende enheter: UHS5 infrarødt håndsett. Se under for programmerbare funksjoner. UNLCDHS infrarødt håndsett (med LCD). Se brukerveiledningen for alle programmeringsdetaljene. UHS5-håndsettet kan brukes til de fleste grunnleggende programmeringsoperasjonene, og de følgende prosedyrene er basert på bruken av denne enheten. Rett håndsettet mot sensoren, og send de nødvendige programmeringskommandoene til enheten som vist under. Gyldige kommandoer indikeres med et rødt LED-blink. Merk: Andre funksjoner på UHS5 som ikke vises under, er ikke relevante for dette produktet. Antall trykk med Shift-tasten Parameternavn Standardverdi Grafikk på UHS5-håndsettet Beskrivelse PRM DD AD SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Knappeaktivering On / Raise På Øk Slå lyset på eller øk lys. Off / Lower Av Senk Slå lyset av eller senk lyset. Walk test Av På Av Når den er innstilt til PÅ, vil en rød LED blinke på sensoren når den detekterer bevegelse. Bruk denne funksjonen til å sjekke om følsomhetsnivåene er akseptable. Time Out (Time adjustment) Lux on level on) 20 min 1, 10 og 20 minutter 5, 15 og 30 minutter 10 sekunder Når detektorer er slått på, bestemmer denne verdien hvor lenge lyset skal stå på etter at bevegelsen har opphørt. 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 Innstillingen for luxnivå for å hindre at armaturene slås på hvis lysnivået i omgivelsene er tilstrekkelig (justerbart mellom 1 og 9). Armaturene slås alltid på ved nivå 9. Light Level 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) Lux off level off) 4 (400) 6 (600) 9 (999) Stiller inn et mål for lysnivået som belysningssystemet skal opprettholde. 9(999)=deaktivert 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 Innstillingen av luxnivå for å slå armaturene av ved nærvær hvis nivået på lyset i omgivelsene overstiger innstillingen (kan justeres mellom 1 og 9). Nivå 9 vil alltid beholde lyset på. Denne innstillingen kan brukes til kobling av vindusrekke. Merk: Verdien for nivået lux av må alltid være større enn verdien for nivået lux på. Load Type DALI 2-DALI 7-DSI 2-DALI på Stiller inn protokollen for forkoblingskontroll som skal brukes av utgangskanalen. Kun på Kun av Sensitivity 9 1, 5 og 9 3, 6 og 8 Følsomhetsnivået for å detektere bevegelse. 1 = liten følsomhet 9 = stor følsomhet Defaults D Stiller enheten tilbake til standardinnstillingene. Burn-in Bestemmer hvor lenge effekten skal være på 100 % slik at lampene "brennes inn". Innbrenningstiden påvirkes ikke av strømbrudd. Presence / Absence Shift Nærvær Nærvær Fravær Nærværsmodus gjør at utgangen slås på når det detekteres bevegelse og av når bevegelsen opphører. Fraværsmodus gjør at utgangen slås av når bevegelsen opphører, men den må først slås på manuelt. Fravær ikke tilgjengelig på MWS1A. Bruk denne knappen for å velge innstillingene i rødt og blått symbolisert med LED-lampene "Shift 1" og "Shift 2" 7

8 (FI) UHS5 Infrapunatoiminen kaukosäädin Tuoteopas Yleistä UHS5 on pienikokoinen infrapunakaukosäädin infrapunaa käyttävien Aura Light IQ -tuotteiden perusohjelmointiin. Kaukosäätimellä osoittaminen Kaukosäädin on osoitettava suoraan kohti ohjattavaa tai ohjelmoitavaa laitetta. Laitetta ohjelmoitaessa kaukosäätimellä tarvitsee osoittaa vain uutta asetusta lähetettäessä. Asetusten lähettäminen laitteeseen Ohjeet ohjelmointiparametrien laitteeseen lähettämiseen ovat sivun 2 taulukossa. Shift-painikkeella voidaan käyttää punaisella ja sinisellä merkittyjä parametreja. Send-merkkivalo vilkkuu kerran, kun asetus on lähetetty. Lisäasetukset Käytä UNLCDHS-kaukosäädintä lisäasetuksia varten. Tärkeä huomautus Tässä kaukosäätimessä voi olla asetuksia, joita ei käytetä ohjelmoitavassa laitteessa. Oletus- ja erikoisasetukset ovat laitteen tuoteoppaassa. Huolto- ja kunnossapito Pariston vaihto Paristotila on kaukosäätimen alareunassa. Vapauta korvake, jotta paristonpidin voidaan vetää ulos. Nosta paristo pidikkeestä ja asenna uusi paristo (CR2025-tyyppi tai vastaava). Varmista, että asennat pariston oikein päin. Liu uta pidike takaisin kaukosäätimeen ja varmista, että korvake naksahtaa paikalleen. Kaukosäätimen puhdistaminen Kaukosäätimen ulkopinta voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Pinttynyt lika voidaan poistaa miedolla pesuaineella. Tekniset tiedot Mitat mm Paino 0,017 kg Paristo 3 V DC:n litiumparisto CR2025 (toimitetaan yksikön mukana) Infrapunakantama 7 m Lämpötila 0 35 ºC Kosteus 5 95 %, kondensoitumaton Vaatimustenmukaisuus EMC-2004/108/EY Paristotilan avaaminen Jos laitteessa tai paristossa on jokin näistä symboleista, tuote tai paristo täytyy hävittää oikealla tavalla eikä kotitalousjätteen mukana. 8

9 Perusohjelmointi Aura Light IQ -tunnistimen toimintoja ohjataan useilla parametreilla, joita voidaan muuttaa tai ohjelmoida seuraavilla laitteilla: UHS5-infrapunakaukosäädin. Ohjelmoitavat toiminnot on lueteltu alla. UNLCDHS -infrapunakaukosäädin (varustettu nestekidenäytöllä). Käyttöoppaassa on täydelliset ohjelmointitiedot. UHS5-kaukosäädintä voidaan käyttää useimpiin perusohjelmointitoimintoihin. Seuraavat menetelmät perustuvat tämän laitteen käyttöön. Osoita kaukosäädin tunnistinta kohti ja lähetä vaadittavat ohjelmointikomennot yksikköön alla kuvatulla tavalla. Hyväksyttävät komennot ilmaistaan punaisella merkkivalolla. Huomautus: muut UHS5:n toiminnot, joita ei näytetä alla, eivät sovellu tähän laitteeseen. Shift-painikkeen painallusten määrä (FI) Parametrin nimi Oletusarvo UHS5 Handset Graphics Description PRM DD AD SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Aktivointi painikkeella On / Raise On Raise Kytkee valot päälle tai lisää valaistusta. Off / Lower Off Lower Kytkee valot pois päältä tai vähentää valaistusta. Walk test Off On Off Kun parametri on kytketty On-tilaan, tunnistimen punainen merkkivalo vilkkuu liikettä havaittaessa. Tarkista riittävät herkkyystasot tällä toiminnolla. Time Out (Time adjustment) 20 min 1, 10 ja 20 minuuttia 5, 15 ja 30 minuuttia 10 sekuntia Kun tunnistin on kytketty, tällä arvolla määritetään, kuinka kauan valot pysyvät päällä liikkeen loputtua. Vain On Vain Off Lux on level on) 9 2, 5 ja 7 4, 6 ja 9 Luksitason asetuksella estetään valaisimien kytkeytyminen päälle, jos ympäristön valotaso on riittävä (säädettävissä 1 9). Valaisimet kytketään päälle aina tasolla 9. Light Level 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) Lux off level off) 4 (400) 6 (600) 9 (999) Asettaa valaistuksen kohdetason valaistusjärjestelmän ylläpidettäväksi. 9 (999)=vammaiset 9 2, 5 ja 7 4, 6 ja 9 Luksitason asetus, jolla valaisimet kytketään pois päältä valaistustason ylittäessä asetuksen läsnäolon aikana (säädettävissä 1 9). Valot pidetään aina päällä tasolla 9. Asetusta voidaan käyttää ikkunarivin vaihtamiseen. Huomautus: Lux off level -arvon täytyy aina olla suurempi kuin Lux on level -arvon. Load Type DALI 2-DALI 7-DSI 2-DALI on Asettaa lähtökanavan käyttämän kuristimen ohjausprotokollan. Sensitivity 9 1, 5 ja 9 3, 6 ja 8 Liikkeentunnistuksen herkkyystaso. 1 = alhainen herkkyys 9 = suuri herkkyys Defaults D Palauttaa yksikön oletusasetuksiin. Burn-in Presence / Absence Shift Määrittää, kuinka kauan lähtö on sadassa prosentissa lamppujen vanhennusta varten. Virransyötön katkokset eivät vaikuta vanhennusaikaan. Presence Presence Absence Presence-tilassa (läsnäolo) lähtö kytketään päälle liikettä havaittaessa ja kytketään pois päältä liikkeen loppuessa. Absence-tilassa (poissaolo) lähtö kytketään pois päältä liikkeen loppuessa, mutta se täytyy ensin kytkeä päälle manuaalisesti. Absence-tila ei ole saatavana MWS1A-mallissa. Tällä painikkeella valitaan Shift 1- ja Shift 2 -merkkivalojen ilmaisemat punaiset ja siniset asetukset. 9

10 Aura Light International AB Box 508, SE Karlskrona Sweden - Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se Den fulde version af programmerings- og installationsfilerne kan downloades på webstedet; se Komplett versjon for programmering og installasjon er tilgjengelig for nedlasting på nettstedet, se Ohjelmoinnin ja asennuksen täysi versio on ladattavissa osoitteesta #WD

Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se www.auralight.com

Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se www.auralight.com Aura IQ sensors Svenska (SV) p 2 Dansk (DK) p 5 orsk (O) p 8 Suomeksi (FI) p 11 Tech info (SV DK O FI ) p 14 Installationsguide för PRM/På-Av-sensorer Installationsvejledning til PRM/tænd-sluk-sensorer

Detaljer

Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se www.auralight.com

Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se www.auralight.com Aura IQ sensors Svenska (SV) p 2 Dansk (DK) p 6 orsk (O) p 10 Suomeksi (FI) p 14 Tech info (SV DK O FI ) p 18 Installationsguide för dimmersensor Installationsvejledning til dæmpningssensor Installasjonsveiledning

Detaljer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Funksjoner Støttefunksjoner Låsefjær PRM PIR-sensor/mikrobølgesensor Oppdager bevegelse innenfor enhetens detekteringsområde, slik at belastningsstyring

Detaljer

Installasjonsveiledning for dimmesensor

Installasjonsveiledning for dimmesensor Installasjonsveiledning for dimmesensor Sikkerhetsanvisninger: Merk at dette produktet må installeres av en kvalifisert elektriker. Funksjoner Støttefunksjoner Låsefjær DSI/DALI 1-10 V-dimming PIR-sensor/mikrobølgesensor

Detaljer

Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker.

Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker. Aura IQ sensors Svenska (SV) p 2 Dansk (DK) p 6 Norsk (NO) p 10 Suomeksi (FI) p 14 Produktguide - UNLCDHS Produktvejledning - UNLCDHS Produktguide - UNLCDHS Tuoteopas - UNLCDHS Säkerhetsinstruktioner Observera

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Fall Sensor. Bruksanvisning

Fall Sensor. Bruksanvisning Fall Sensor Bruksanvisning 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innhold Les først: sikkerhetsinformasjon... 4 Viktig informasjon... 4 pakningens innhold... 5 Beskrivning av Fallsensoren... 5 Funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Knop RX og RX RE

Knop RX og RX RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-2 og RX 900-2 RE Mottaker Knop RX 900-2 lys/lyd 2 kanaler Mottaker Knop RX 900-2RE HMS art. nr.: 189343 Best. nr.:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.:

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.: Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Natt- og dagkalender. Art.nr Rev A NO

Natt- og dagkalender. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning Natt- og dagkalender Art.nr 502300 Rev A NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Tidsintervallene... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri...

Detaljer

MEMOday. Art.nr Rev A NO

MEMOday. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Komme i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skifte bakgrunnsfarge... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Detaljer