Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker."

Transkript

1 Aura IQ sensors Svenska (SV) p 2 Dansk (DK) p 6 Norsk (NO) p 10 Suomeksi (FI) p 14 Produktguide UHS5 Produktvejledning UHS5 Produktguide UHS5 Tuoteopas UHS5 Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker. Sikkerhedsinstruktioner: Bemærk, at dette produkt skal installeres af en autoriseret elektriker. Sikkerhetsanvisninger: Merk at dette produktet må installeres av en kvalifisert elektriker. Turvaohjeet: Pätevän sähköteknikon on asennettava tämä tuote.

2 (SV) UHS5 Handenhet för IR-programmering Produktguide Översikt UHS5 är en kompakt IR-handenhet avsedd för grundläggande programmering av Aura Light IQprodukter. Rikta handenheten Rikta handenheten direkt mot den enhet som du vill styra eller programmera. När du programmerar en enhet behöver du bara rikta handenheten mot sensorn när du skickar en ny inställning Skicka inställningar till en enhet Du kan skicka programmeringsparametrar till enheten genom att följa instruktionerna i tabellen på sidan 2. Shift-tangenten används för att nå parametrarna i röd och blå text. Send-lampan blinkar en gång för att visa att en inställning har skickats. Avancerade inställningar Använd handenheten UNLCDHS för avancerade inställningar. Viktig anmärkning Den här handenheten kan inkludera inställningar som inte används på den enhet som programmeras. I produktguiden för respektive enhet finns information om standardinställningar och särskilda inställningar. Skötsel och underhåll Byta batteriet Batterifacket finns på handenhetens underkant. Lossa spärrfliken så att batterihållaren kan dras ut. Lyft ut batteriet från hållaren och sätt i ett ersättningsbatteri (CR2025-typ eller motsvarande) med korrekt polaritet. Skjut in hållaren i handenheten igen och kontrollera att spärrfliken knäpper på plats. Rengöra handenheten Handenhetens utsida kan rengöras med en fuktig trasa. Envisa fläckar kan tas bort med ett milt rengöringsmedel. Dimensioner 86 mm x 4 mm x 67 mm Vikt 0,017 kg Batteri litium, 3 volt likspänning CR2025 (medföljer enheten) IR-räckvidd 7 m Temperatur 0 ºC till 35 ºC Luftfuktighet 5 % till 95 % ej kondenserande Enligt direktiv EMC-2004/108/EC Tekniska data Byta batteri Om någon av dessa symboler finns på produkten eller batteriet måste produkten eller batteriet avfallshanteras korrekt, och får inte hanteras som hushållsavfall eller allmänt avfall. 2

3 (SV) Grundläggande programmering Funktionaliteten för en Aura Light IQ-detektor styrs av ett antal parametrar som kan ändras eller programmeras med följande enheter: UHS5 Infraröd handenhet. Se programmeringsbara funktioner nedan. UNLCDHS Infraröd handenhet (med display). I bruksanvisningen finns fullständig information om programmeringen. För de flesta grundläggande programmeringsuppgifter kan handenheten UHS5 användas och procedurerna nedan gäller användning av denna enhet. Rikta handenheten mot sensorn och skicka programmeringskommandon till enheten som visas nedan. Giltiga kommandon indikeras med en blinkande röd lampa. Antal nedtryckningar av Skift-tangenten Parameternamn Standardvärde Grafik på UHS5- handenheten SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Beskrivning PRM DD AD On / Raise On (på) Raise (öka) Off / Lower Off (av) Lower (sänka) Knappaktivering Tänd eller öka ljusnivån. Släck eller sänk ljusnivån. Walk test Off (av) On (på) Off (av) När denna är inställd på On (på) blinkar en röd lampa på sensorn när rörelse detekteras. Använd den här funktionen för att kontrollera att känsligheten har en tillräcklig nivå. Time Out (Time adjustment) Lux on level on) 20 minuter 1, 10 och 20 minuter 5, 15 och 30 minuter 9 2, 5 och 7 4, 6 och 9 10 sekunder Light Level 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) Lux off level off) 9 2, 5 och 7 4, 6 och 9 Load Type DALI 2-DALI 7-DSI Sensitivity 9 1, 5 och 9 3, 6 och 8 4 (400) 6 (600) 9 (999) 2-DALI on När detektorn är aktiverad anger detta värde hur länge ljuset är tänt efter att alla rörelser har upphört. Inställning av Lux-nivå för att förhindra att belysningen tänds om ljuset i utrymmet är tillräckligt (justerbart mellan 1 och 9). Belysningen tänds alltid om nivå 9 väljs. Anger en målbelysningsnivå som ska bibehållas av belysningssystemet. 9 (999)=inaktiverad Inställning av Lux-nivå för släckning av belysningen om ljuset i utrymmet överstiger inställd nivå (justerbart mellan 1 och 9). Väljs nivå 9 släcks belysningen inte. Denna inställning kan användas för styrning av fönsterrad. OBS! Lux-värdet för släckning måste alltid överstiga Lux-värdet för tändning. Enda st på Enda st av Anger vilket ballaststyrprotokoll som ska användas av effektkanalen. Känslighetsnivå för rörelsedetektering. 1 = låg känslighet 9 = hög känslighet Defaults D Återställer enhetens standardinställningar. Burn-in Styr hur länge effekten ska vara 100 % så att lamporna bränns in. Inbränningstiden påverkas inte av strömavbrott. Presence / Absence Shift Presence (närvaro) Presence (närvaro) Absence (frånvaro) I närvarodetekteringsläge sätts strömmen på när rörelse detekteras och stängs av när inga rörelser längre detekteras. I frånvarodetekteringsläge stängs strömmen av när rörelser inte längre detekteras, men måste först sättas på manuellt. Frånvarodetektering är ej tillgängligt för MWS1A. Använd den här knappen för att välja inställningarna i rött och blått som indikeras med lamporna Shift 1 och Shift 2 3

4 (DK) UHS5 Infrarød fjernbetjening til programmering Produktvejledning Oversigt UHS5 er en kompakt infrarød fjernbetjening, der anvendes til grundlæggende programmering af Aura Light IQ-produkter, som kan programmeres via infrarøde signaler. Sådan peger du med fjernbetjeningen Du skal pege fjernbetjeningen direkte mod den enhed, du vil styre eller programmere. Når du programmerer en enhed, er det kun nødvendigt at pege fjernbetjeningen mod den, når du "sender" en ny indstilling. Sådan sendes indstillinger til en enhed Følg anvisningerne i tabellen på side 2, når du skal sende programmeringsparametre til en enhed. Tasten Shift giver adgang til de parametre, der er skrevet med rød og blå skrift. LED'en Send blinker én gang for at indikere, at en indstilling er blevet sendt. Avancerede indstillinger Hvis du skal foretage avancerede indstillinger, skal du bruge UNLCDHS-fjernbetjeningen. Vigtig bemærkning Denne fjernbetjening indeholder muligvis indstillinger, som ikke anvendes på den enhed, der skal programmeres. Du kan finde flere oplysninger om standard- og specialindstillinger i produktvejledningen til den enkelte enhed. Pleje og vedligeholdelse Udskiftning af batteriet Batterirummet er placeret på fjernbetjeningens underkant. Løsn låsetappen, så batteriholderen kan trækkes ud. Tag batteriet ud af holderen, og isæt et nyt batteri (type CR2025 eller lignende). Sørg for, at batteriets poler vender korrekt. Skub holderen ind i fjernbetjeningen igen, og sørg for, at låsetappen klikker ordentligt på plads. Rengøring af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen kan rengøres udvendigt med en fugtig klud. Genstridige pletter kan fjernes med et mildt rengøringsmiddel. Tekniske data Mål 86 mm x 4 mm x 67 mm Vægt 0,017kg Batteri Litiumbatteri, 3 V DC CR2025 (leveres med enheden) Infrarød afstand 7 m Temperatur 0 ºC til 35 ºC Luftfugtighed 5 til 95 % ikke-kondenserende Overholdelse af standarder EMC-2004/108/EC Adgang til batterirummet Hvis et eller flere af disse symboler er afbilledet på produktet eller batteriet, skal produktet eller batteriet bortskaffes på den korrekte måde og må ikke behandles som husholdningsaffald eller almindeligt affald. 4

5 (DK) Grundlæggende programmering En Aura Light IQ-detektors funktion styres af en række parametre, som kan ændres eller programmeres med følgende enheder: UHS5 infrarød fjernbetjening. Se nedenfor angående programmerbare funktioner. UNLCDHS infrarød fjernbetjening (med LCD). Udtømmende programmeringsoplysninger findes i brugervejledningen. UHS5-fjernbetjeningen kan bruges til de mest grundlæggende programmeringsfunktioner, og de fremgangsmåder, der er beskrevet nedenfor, er baseret på brug af denne enhed. Peg fjernbetjeningen mod sensoren, og send de ønskede programmeringskommandoer til enheden som vist nedenfor. Gyldige kommandoer indikeres med et rødt LED-blink. Bemærk! Øvrige funktioner på UHS5, som ikke vises nedenfor, kan ikke anvendes i forbindelse med dette produkt. Antal tryk på Shift-tasten Parameternavn Standardværdi Grafik på UHS5- fjernbetjeningen SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Beskrivelse PRM DD AD On / Raise On Raise Off / Lower Off Lower Walk test Off On Off Time Out (Time adjustment) Lux on level on) 20 mins 1, 10 & 20 minutes Knapaktivering 5, 15 & 30 minutes 9 2, 5 & 7 4, 6 & 9 10 seconds Light Level 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) Lux off level off) 9 2, 5 & 7 4, 6 & 9 Load Type DALI 2-DALI 7-DSI 4 (400) 6 (600) 9 (999) 2-DALI on Tænder lyset eller øger belysningen. Slukker lyset, eller dæmper belysningen. Når denne funktion er indstillet til On, blinker en rød LED på sensoren, når den detekterer bevægelse. Brug denne funktion til at kontrollere, om følsomhedsniveauerne er passende. Når detektoren tændes, indstiller denne værdi, hvor længe lyset bliver ved med at være tændt, efter at bevægelse er ophørt. Lux-niveauindstilling, der forhindrer, at armaturerne tændes, hvis det omgivende lysniveau er tilstrækkeligt (kan justeres mellem 1 og 9). Armaturerne tændes altid ved niveau 9. Indstiller et målbelysningsniveau, der skal opretholdes af belysningssystemet. 9 (999)=deaktiveret Lux-niveauindstilling, der slukker armaturerne under bevægelse, hvis det omgivende lysniveau stiger til over indstillingen (justerbar mellem 1 og 9). På niveau 9 forbliver lyset altid tændt. Denne indstilling kan bruges til "styring af vinduesrække". Bemærk!: Værdien Lux Off Level skal altid være større end værdien Lux On Level. Kun On Kun Off Indstiller ballastens styreprotokol, så den bruges af udgangskanalen. Sensitivity 9 1, 5 & 9 3, 6 & 8 Defaults D Følsomhedsniveau for detektering af bevægelse. 1 = lav følsomhed 9 = høj følsomhed Returnerer enheden til standardindstillingerne. Burn-in Presence / Absence Shift Presence Presence Absence Bestemmer, hvor længe effekten vil være på 100 %, så lamperne "brænder ind". "Indbrændingstiden" påvirkes ikke af afbrydelser i strømforsyningen Tilstedeværelsestilstanden Presence gør det muligt at aktivere effekten, når bevægelse detekteres, og at deaktivere effekten, når bevægelse ophører. Fraværstilstanden Absence gør det muligt at deaktivere effekten, når bevægelse ophører, men skal først aktiveres manuelt. Absence er ikke tilgængelig i forbindelse med MWS1A. Brug denne knap til at vælge indstillingerne markeret med rød og blå som angivet med LED'erne "Shift 1" og "Shift 2". 5

6 (NO) UHS5 Infrarødt programmeringshåndsett Produktguide Oversikt UHS5 er et kompakt infrarødt håndsett som brukes til grunnleggende programmering av IR-aktiverte Aura Light IQ-produkter. Pekeretning med håndsettet Håndsettet må peke rett mot enheten du ønsker å styre eller programmere. Ved programmering av en enhet er det bare nødvendig å peke med håndsettet under "sending" av en ny innstilling. Sending av innstillinger til en enhet For å sende programparametrene til enheten, følg tabellen på side 2. Shift-tasten brukes for å få tilgang til parametrene i rød og blå tekst. Send LED-lampen blinker én gang for å markere at en innstilling er sendt. Avanserte innstillinger For avanserte innstillinger, bruk UNLCDHS-håndsettet. Viktig merknad Dette håndsettet kan inneholde innstillinger som ikke brukes på enheten som programmeres. Se i den enkelte enhetens produktguide for standard- og spesialinnstillinger. Pleie og vedlikehold Skifte batteri Batteriholderen befinner seg ved håndsettets nedre kant. Løs ut festeklipsen slik at batteriholderen kan skyves ut. Ta batteriet ut av holderen og sett inn et nytt (type CR2025 eller tilsvarende), og sørg for at polariteten blir riktig. Skyv holderen tilbake inn i håndsettet slik at festeklipsen klikker på plass. Rengjøring av håndsettet Utsiden av håndsettet kan rengjøres ved hjelp av fuktig klut. Gjenstridige flekker kan fjernes med et mildt rengjøringsmiddel. Mål 86 mm x 4 mm x 67 mm Vekt 0,017 kg Batteri 3Vdc litiumbatteri CR2025 (følger med enheten) IR-rekkevidde 7 m Temperatur 0 ºC til 35 ºC Fuktighet 5 til 95 % uten kondens Samsvar EMC-2004/108/EC Tekniske data Tilgang til det interne batteriet Dersom noen av disse symbolene befinner seg på produktet eller batteriet, skal produktet eller batteriet avhendes på riktig måte, og ikke håndteres som vanlig husholdningsavfall. 6

7 (NO) Grunnleggende programmering Funksjonaliteten til en Aura Light IQ-detektor styres av en rekke parametre som kan endres eller programmeres ved hjelp av følgende enheter: UHS5 infrarødt håndsett. Se under for programmerbare funksjoner. UNLCDHS infrarødt håndsett (med LCD). Se brukerveiledningen for alle programmeringsdetaljene. UHS5-håndsettet kan brukes til de fleste grunnleggende programmeringsoperasjonene, og de følgende prosedyrene er basert på bruken av denne enheten. Rett håndsettet mot sensoren, og send de nødvendige programmeringskommandoene til enheten som vist under. Gyldige kommandoer indikeres med et rødt LED-blink. Merk: Andre funksjoner på UHS5 som ikke vises under, er ikke relevante for dette produktet. Antall trykk med Shift-tasten Parameternavn Standardverdi Grafikk på UHS5-håndsettet Beskrivelse PRM DD AD SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Knappeaktivering On / Raise På Øk Slå lyset på eller øk lys. Off / Lower Av Senk Slå lyset av eller senk lyset. Walk test Av På Av Når den er innstilt til PÅ, vil en rød LED blinke på sensoren når den detekterer bevegelse. Bruk denne funksjonen til å sjekke om følsomhetsnivåene er akseptable. Time Out (Time adjustment) Lux on level on) 20 min 1, 10 og 20 minutter 5, 15 og 30 minutter 10 sekunder Når detektorer er slått på, bestemmer denne verdien hvor lenge lyset skal stå på etter at bevegelsen har opphørt. 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 Innstillingen for luxnivå for å hindre at armaturene slås på hvis lysnivået i omgivelsene er tilstrekkelig (justerbart mellom 1 og 9). Armaturene slås alltid på ved nivå 9. Light Level 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) Lux off level off) 4 (400) 6 (600) 9 (999) Stiller inn et mål for lysnivået som belysningssystemet skal opprettholde. 9(999)=deaktivert 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 Innstillingen av luxnivå for å slå armaturene av ved nærvær hvis nivået på lyset i omgivelsene overstiger innstillingen (kan justeres mellom 1 og 9). Nivå 9 vil alltid beholde lyset på. Denne innstillingen kan brukes til kobling av vindusrekke. Merk: Verdien for nivået lux av må alltid være større enn verdien for nivået lux på. Load Type DALI 2-DALI 7-DSI 2-DALI på Stiller inn protokollen for forkoblingskontroll som skal brukes av utgangskanalen. Kun på Kun av Sensitivity 9 1, 5 og 9 3, 6 og 8 Følsomhetsnivået for å detektere bevegelse. 1 = liten følsomhet 9 = stor følsomhet Defaults D Stiller enheten tilbake til standardinnstillingene. Burn-in Bestemmer hvor lenge effekten skal være på 100 % slik at lampene "brennes inn". Innbrenningstiden påvirkes ikke av strømbrudd. Presence / Absence Shift Nærvær Nærvær Fravær Nærværsmodus gjør at utgangen slås på når det detekteres bevegelse og av når bevegelsen opphører. Fraværsmodus gjør at utgangen slås av når bevegelsen opphører, men den må først slås på manuelt. Fravær ikke tilgjengelig på MWS1A. Bruk denne knappen for å velge innstillingene i rødt og blått symbolisert med LED-lampene "Shift 1" og "Shift 2" 7

8 (FI) UHS5 Infrapunatoiminen kaukosäädin Tuoteopas Yleistä UHS5 on pienikokoinen infrapunakaukosäädin infrapunaa käyttävien Aura Light IQ -tuotteiden perusohjelmointiin. Kaukosäätimellä osoittaminen Kaukosäädin on osoitettava suoraan kohti ohjattavaa tai ohjelmoitavaa laitetta. Laitetta ohjelmoitaessa kaukosäätimellä tarvitsee osoittaa vain uutta asetusta lähetettäessä. Asetusten lähettäminen laitteeseen Ohjeet ohjelmointiparametrien laitteeseen lähettämiseen ovat sivun 2 taulukossa. Shift-painikkeella voidaan käyttää punaisella ja sinisellä merkittyjä parametreja. Send-merkkivalo vilkkuu kerran, kun asetus on lähetetty. Lisäasetukset Käytä UNLCDHS-kaukosäädintä lisäasetuksia varten. Tärkeä huomautus Tässä kaukosäätimessä voi olla asetuksia, joita ei käytetä ohjelmoitavassa laitteessa. Oletus- ja erikoisasetukset ovat laitteen tuoteoppaassa. Huolto- ja kunnossapito Pariston vaihto Paristotila on kaukosäätimen alareunassa. Vapauta korvake, jotta paristonpidin voidaan vetää ulos. Nosta paristo pidikkeestä ja asenna uusi paristo (CR2025-tyyppi tai vastaava). Varmista, että asennat pariston oikein päin. Liu uta pidike takaisin kaukosäätimeen ja varmista, että korvake naksahtaa paikalleen. Kaukosäätimen puhdistaminen Kaukosäätimen ulkopinta voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Pinttynyt lika voidaan poistaa miedolla pesuaineella. Tekniset tiedot Mitat mm Paino 0,017 kg Paristo 3 V DC:n litiumparisto CR2025 (toimitetaan yksikön mukana) Infrapunakantama 7 m Lämpötila 0 35 ºC Kosteus 5 95 %, kondensoitumaton Vaatimustenmukaisuus EMC-2004/108/EY Paristotilan avaaminen Jos laitteessa tai paristossa on jokin näistä symboleista, tuote tai paristo täytyy hävittää oikealla tavalla eikä kotitalousjätteen mukana. 8

9 Perusohjelmointi Aura Light IQ -tunnistimen toimintoja ohjataan useilla parametreilla, joita voidaan muuttaa tai ohjelmoida seuraavilla laitteilla: UHS5-infrapunakaukosäädin. Ohjelmoitavat toiminnot on lueteltu alla. UNLCDHS -infrapunakaukosäädin (varustettu nestekidenäytöllä). Käyttöoppaassa on täydelliset ohjelmointitiedot. UHS5-kaukosäädintä voidaan käyttää useimpiin perusohjelmointitoimintoihin. Seuraavat menetelmät perustuvat tämän laitteen käyttöön. Osoita kaukosäädin tunnistinta kohti ja lähetä vaadittavat ohjelmointikomennot yksikköön alla kuvatulla tavalla. Hyväksyttävät komennot ilmaistaan punaisella merkkivalolla. Huomautus: muut UHS5:n toiminnot, joita ei näytetä alla, eivät sovellu tähän laitteeseen. Shift-painikkeen painallusten määrä (FI) Parametrin nimi Oletusarvo UHS5 Handset Graphics Description PRM DD AD SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Aktivointi painikkeella On / Raise On Raise Kytkee valot päälle tai lisää valaistusta. Off / Lower Off Lower Kytkee valot pois päältä tai vähentää valaistusta. Walk test Off On Off Kun parametri on kytketty On-tilaan, tunnistimen punainen merkkivalo vilkkuu liikettä havaittaessa. Tarkista riittävät herkkyystasot tällä toiminnolla. Time Out (Time adjustment) 20 min 1, 10 ja 20 minuuttia 5, 15 ja 30 minuuttia 10 sekuntia Kun tunnistin on kytketty, tällä arvolla määritetään, kuinka kauan valot pysyvät päällä liikkeen loputtua. Vain On Vain Off Lux on level on) 9 2, 5 ja 7 4, 6 ja 9 Luksitason asetuksella estetään valaisimien kytkeytyminen päälle, jos ympäristön valotaso on riittävä (säädettävissä 1 9). Valaisimet kytketään päälle aina tasolla 9. Light Level 6 (600) 2 (200) 5 (500) 7 (700) Lux off level off) 4 (400) 6 (600) 9 (999) Asettaa valaistuksen kohdetason valaistusjärjestelmän ylläpidettäväksi. 9 (999)=vammaiset 9 2, 5 ja 7 4, 6 ja 9 Luksitason asetus, jolla valaisimet kytketään pois päältä valaistustason ylittäessä asetuksen läsnäolon aikana (säädettävissä 1 9). Valot pidetään aina päällä tasolla 9. Asetusta voidaan käyttää ikkunarivin vaihtamiseen. Huomautus: Lux off level -arvon täytyy aina olla suurempi kuin Lux on level -arvon. Load Type DALI 2-DALI 7-DSI 2-DALI on Asettaa lähtökanavan käyttämän kuristimen ohjausprotokollan. Sensitivity 9 1, 5 ja 9 3, 6 ja 8 Liikkeentunnistuksen herkkyystaso. 1 = alhainen herkkyys 9 = suuri herkkyys Defaults D Palauttaa yksikön oletusasetuksiin. Burn-in Presence / Absence Shift Määrittää, kuinka kauan lähtö on sadassa prosentissa lamppujen vanhennusta varten. Virransyötön katkokset eivät vaikuta vanhennusaikaan. Presence Presence Absence Presence-tilassa (läsnäolo) lähtö kytketään päälle liikettä havaittaessa ja kytketään pois päältä liikkeen loppuessa. Absence-tilassa (poissaolo) lähtö kytketään pois päältä liikkeen loppuessa, mutta se täytyy ensin kytkeä päälle manuaalisesti. Absence-tila ei ole saatavana MWS1A-mallissa. Tällä painikkeella valitaan Shift 1- ja Shift 2 -merkkivalojen ilmaisemat punaiset ja siniset asetukset. 9

10 Aura Light International AB Box 508, SE Karlskrona Sweden - Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se Den fulde version af programmerings- og installationsfilerne kan downloades på webstedet; se Komplett versjon for programmering og installasjon er tilgjengelig for nedlasting på nettstedet, se Ohjelmoinnin ja asennuksen täysi versio on ladattavissa osoitteesta #WD

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Funksjoner Støttefunksjoner Låsefjær PRM PIR-sensor/mikrobølgesensor Oppdager bevegelse innenfor enhetens detekteringsområde, slik at belastningsstyring

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej)

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) Pelarhögtalare bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA HÖGTALAREN OCH HA DEN ALLTID LÄTT TILLGÄNGLIG FÖR SENARE BEHOV. VARNING! VARNING!

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE12 P

DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL. EicoE12 P DK MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SE MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL EicoE12 P 2014v1 Tegninger / Tekninger / Ritningar s. 4-7 DK Monterings- og betjeningsanvisning s.

Detaljer

Steel Dansk Norsk Svenska

Steel Dansk Norsk Svenska Steel Dansk Norsk Svenska 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører

Detaljer

Siemens GSM Control 2NC9 870

Siemens GSM Control 2NC9 870 580.053d 07.08.2006 Siemens GSM Control 2NC9 870 N S DK FI Bruksanvisning GSM Control 2NC9 870...2 1 Beskrivelse...2 2 Oppkobling og registrering av abonnement...3 3 Styring og lokal betjening...5 4 Alarm...8

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Dockningshögtalare med Bluetooth

Dockningshögtalare med Bluetooth Dockningshögtalare med Bluetooth Modell.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini ingår ej) Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten och spara manualen för framtida

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

GSM Control Unit 6 720 800 178 (2011/11) 6 720 800 178-00.1I

GSM Control Unit 6 720 800 178 (2011/11) 6 720 800 178-00.1I GSM Control Unit 6 720 800 178-00.1I Svenska Installations- /användarhandbok 2 Dansk Installations- /brugermanual 22 Norsk Installasjons- /brukerhåndbok 42 Suomi Asennus- /käyttöohje 62 English Installation

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

FLEXIT CI 500. Brukerveiledning Håndterminal

FLEXIT CI 500. Brukerveiledning Håndterminal 94270-03 2010-10 FLEXIT CI 500 Brukerveiledning Håndterminal Brukerveiledning Handterminal Brugervejledning Håndterminal Käyttöohje Laitteen konsoli Gebruikershandleiding Handterminal User Guide Handterminal

Detaljer

ESI 8610ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56

ESI 8610ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56 ESI 8610ROX DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

VivoTab Brugervejledning

VivoTab Brugervejledning ND7824 VivoTab Brugervejledning ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

Version 2.0. Termohygrometer Brugervejledning Dansk... A - 01. Lämpö-kosteusmittari Käyttöohje Suomi... B - 01

Version 2.0. Termohygrometer Brugervejledning Dansk... A - 01. Lämpö-kosteusmittari Käyttöohje Suomi... B - 01 Termohygrometer Brugervejledning Dansk...................... A - 01 Lämpö-kosteusmittari Käyttöohje Suomi........................... B - 01 Termohygrometer Bruksanvisning Norsk........................

Detaljer