Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget"

Transkript

1 Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf SAKSLISTE HOM -1/13 HOM - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT HOM -2/13 SØKNAD OM GODKJENNING AV BELIGGENHET FOR VINMONOPOLBUTIKK HOM -3/13 SØKNAD - SATSING KOMMUNALT BARNEVERN 2013 HOM -4/13 UTFORMING AV BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE HOM -5/13 SALG AV SOLHØY SKOLE Vestby, Henrik Engeseth /s/ Leder

2 Sak HOM -1/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -1/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 033// 13/188 Elin Tokerød * HOM -1/13 HOM - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Follo Demensforening med svarbrev HOM 2. Brukerundersøkelse NAV HOM SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Orienteringssaker: Lokalmedisinsk senter ACT-team. Drøftinger: Ref.: Follo Demensforening med svarbrev. Brukerundersøkelse NAV. Evt.: Side 2 av 17

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Sak HOM -2/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -2/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang /U62/&18 11/1628 Eva Robert * HOM -2/13 SØKNAD OM GODKJENNING AV BELIGGENHET FOR VINMONOPOLBUTIKK Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Søknad HOM-sak 9/ Politiets uttalelse Plantegning Vestby senter 1.etasje SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER AS Vinmonopolet, org. nr , søker om godkjenning av ny beliggenhet for vinmonopolbutikken i Vestby kommune. I henhold til alkohollovens 3-3 skal kommunen godkjenne beliggenheten. AS Vinmonopolet ble i HOM-sak 9/12 den gitt fornyet bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent fram til for salg i butikklokale i Rådhusgata 20, 1540 Vestby. Vinmonopolet har fått tilbud om lokaler i Vestby Senter, Senterveien 8, 1540 Vestby. Senteret er under bygging og er beregnet ferdig i mars Lokalene er beliggende i senterets 1.etasje rett innenfor hovedinngangen. De nye lokalene er større og gir dermed Vinmonopolet mulighet til å utvide butikkens vareutvalg. Søknaden er sendt politiet til uttalelse. Det er ingen merknader til søknaden. 2. VURDERING Vinmonopolet ønsker å flytte utsalgsstedet fra Rådhusgaten og til det nye handelsenteret. Ved etablering av nye store handelsentere ser både eier av slike sentere og Vinmonopolet seg tjent med at utsalgsstedet flyttes til senteret. Et vinmonopolutsalg i et handelsenter anses gunstig for den totale omsetningen i senteret. For Vinmonopolet gir etablering i et senter økt omsetning både gjennom et større kundegrunnlag og ved at butikkarealet ofte kan utvides, som jo gir mulighet for å utvide varesortementet. Økt omsetning er bedriftsøkonomisk gunstig. For de fleste handlende er det en fordel at vareutvalget er bredest mulig. Side 3 av 17

38 Sak HOM -2/13 3. KONKLUSJON Under henvisning til ovennevnte tilrår rådmannen at søknad fra AS Vinmonopolet om å godkjenne salgslokale i Vestby senter som nytt utsalgssted, innvilges. RÅDMANNENS INNSTILLING Søknad fra AS Vinmonopolet om å godkjenne salgslokale i Vestby senter, Senterveien 8, 1540 Vestby, som nytt utsalgssted, innvilges. זי av ד Side

39 Sak HOM -3/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -3/ Kommunestyret K -/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 273/F47/ 12/1724 Benedikte Selsing * HOM -3/13 SØKNAD - SATSING KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I statsbudsjettet for 2013 er det satt av midler til å styrke det kommunale barnevernet. Hoveddelen av opptrappingen skal gå til nye stillinger, søknadsfrist I tillegg skal det kommunale barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og samhandlingtiltak, søknadsfrist Ved tildeling av midler til stillinger skal det tas utgangspunkt i situasjonen i den enkelte barneverntjeneste og barneverntjenestens vurdering av situasjonen. I tillegg skal fylkesmannen utøve skjønn på bakgrunn av sin kunnskap om kommunene, risikovurdering og forvaltningstilsyn. 2. VURDERING 2.1 Søknad om stilling I Vestby kommune har vi gjennom flere år valgt å bruke ressurser på en forebyggende stilling i barneverntjenesten som vi kaller barnevernpedagogen i skolen. Stillingen er en hjelpetjeneste på skolens arena og er en dag i uka til stede på hver barneskole. Arbeidet i skolen har følgende formål: Å drive forebyggende barnevern ved å fange opp problemer så tidlig som mulig. Å øke forståelsen mellom barnevernet som hjelpeinstans og samarbeidspartner for skole og hjem. Å alminneliggjøre barnevernets tilstedeværelse ovenfor barn, foreldre og skolens personale Å øke kunnskapen om hverandres arbeidsområder og arbeidsmåter. Det er også i tråd med hovedmålet vårt om tidlig intervensjon. Stillingen har ført til en tilgjengelig tjeneste for barn, foreldre og skolens ansatte, hvor det gis veiledning og hjelp til samspill for å unngå skjevutvikling. Skolene har også de senere år blitt flinkere til å melde fra tidligere ved bekymring for barns omsorgssituasjon. Det har også vært arbeidet internt i kommunen med retningslinjer og rutiner når det gjelder skolefravær, for å sikre tidlig intervensjon og lik praksis på de ulike skolene i kommunen. Bakgrunnen for dette arbeidet var en økt andel barn med høyt fravær. Rutinene er klare og skolene og deres samarbeidspartnere er i ferd med å implementere de nye rutinene for å komme tidligere inn Side 5 av 17

40 Sak HOM -3/13 for å redusere fraværet. Barneverntjenesten, barnehage og helsestasjonen har samarbeidsavtaler og barneverntjenesten har de siste tre årene brukt egne interne ressurser på opplæring av barnehageansatte. Det har vært gitt opplæring av ca 75 barnehageansatte årlig som har ført til en økning av antall meldte saker til barneverntjenesten. Det er også flere henvendelser og drøftinger på telefon vedrørende utsatte barn. Når det gjelder barn i barnehagealder, vurderer vi at det kunne vært svært positivt for kommunen å ha en ansatt som kunne arbeidet på et lavere nivå enn barneverntjenesten. En del av sakene handler om utfordrende samspill, uten at det helt kan defineres som barnevernssak. Et forebyggende tiltak slik vi har for skolens barn og foreldre, kunne bidratt positivt til at flere hadde tatt i mot hjelp på et tidligere tidspunkt. Vi ønsker å fortsette arbeidet på forebyggende plan og ser at vi i kommunen mangler et tiltak for de yngre barna med konkret veiledning på samspill mellom barn og foreldre. Forskning viser at å få inn tiltak tidlig kan være en suksessfaktor for å forhindre ytterligere skjevutvikling på sikt. Ønske vårt er å bruke en PMTO (parent management Training Oregon) veileder eller annen tilsvarende kompetanse og vi vurderer at det hadde vært et svært godt supplement å kunne tilby veiledning i en del familier. Denne veilederen ser vi også at vi kan benytte som tiltak i saker med skolefravær som problematikk, hvor vi parallelt oppretter et ressursteam rundt barnet med relevante samarbeidspartnere. PMTO er en behandlingsmetode for barn i alderen 4 til 12 år med atferdsvansker, og med foreldre som ønsker å styrke sine foreldreferdigheter. Med bakgrunn i denne begrunnelse, bør Vestby kommune søke om en stilling som kan arbeide forebyggende med barn og familier, innenfor barneverntjenestens organisasjon. 2.2 Søknad om kompetanse og samhandlingstiltak Det bør søkes om midler til kompetanseheving i barneverntjenesten når det gjelder å øke kompetansen på samtaler med barn med kr ,-. Barneverntjenesten ønsker å få ytterligere kompetanse i arbeidet med metoden familieråd. Metoden familieråd er et satsningsområde, og barneverntjenesten i Vestby deltar fra 2013 i et forpliktende samarbeid med Bufetat når det gjelder bruk av familieråd ved plassering av barn. Det søkes om midler til å delta på konferanse i Helsinki om temaet familieråd til kr ,-. Vestby kommune har hatt en arbeidsgruppe bestående av skole, PPT, helse og barnevern når det gjelder skolefravær. Kommunen ønsker å øke kompetansen når det gjelder denne utfordringen og øke treffsikkerheten når det gjelder tiltak for denne utsatte gruppen og samordne innsatsen på best mulig måte. Vi ønsker å etablere et ressursteam med deltakere fra aktuelle instanser og vurderer at vi trenger kompetanseheving for dette teamet med kr ,-. 3. ALTERNATIVER Alternativet er å ikke søke om øremerkede statlige midler. 4. KONKLUSJON Det søkes om midler til ny stilling på barneverntjenesten som skal arbeide forebyggende, samt søknad om kompetanse- og samhandlingstiltak. RÅDMANNENS INNSTILLING Det søkes om statlige midler til veilederstilling og kompetansetiltak. זי av ו Side

41 Sak HOM -4/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -35/ Kommunestyret K -39/ Helse- og omsorgsutvalget HOM -36/ Formannskapet F -45/ Formannskapet F -60/ Kommunestyret K -/ Helse- og omsorgsutvalget HOM -4/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang /F17/&14 08/93 Sjur Authen * HOM -4/13 UTFORMING AV BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret har tidligere vedtatt å bygge samlokaliserte boliger til personer med nedsatt funksjonsevne. I k.sak 08/93 ble det vedtatt å lokalisere boligene til Sole skog. Samtidig ble administrasjonen bedt om å fremme egen sak om utforming av prosjektet basert på en nærmere behovsvurdering. 2. VURDERING Administrasjonen har tidligere oppfattet det politiske ønsket som en tilrettelegging for funksjonshemmede som i stor grad har egen boevne og begrenset behov for bistand. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak har administrasjonen foretatt en nærmere kartlegging av brukerbehov. Rehabiliteringsavdelingen mener at det kan være behov fra enkeltpersoner med behov for bolig og praktisk bistand i tidsrommet på opp mot 15 personer. Disse har ulike diagnoser og forskjellig behov når det gjelder praktisk bistand. Av disse 15 personene er det 5 ungdommer på rundt 18 år med omfattende bistandsbehov som kan ha behov for tilrettelagt bolig allerede fra Det er en sammensatt brukergruppe, men det er ikke unaturlig å se dem i en sammenheng og at de kan ha felles personalbase for døgnbaserte tjenester. Deres behov for individuelle tjenester er forskjellig, men fordrer stasjonært personale hele døgnet. Flere av ungdommene har ADHD/ Asberger syndrom som krever faglært personell både innen disse diagnosegruppene samt innen somatikk. Innenfor regulert område er det mulig å etablere flere boliger på et senere tidspunkt for andre brukergrupper. Boligene for de med størst umiddelbart behov må tilrettelegges for særskilt universell utforming og ta hensyn til brukere med fysiske funksjonshemninger og bruk av større elektriske rullestoler og Side 7 av 17

42 Sak HOM -4/13 andre elektriske hjelpemidler. Personalbasen må ha lett tilgang til enkeltboligene med tanke på nattilsyn. En passende utforming er å bygge boligene utformet i stjerneformasjon med personalbase i midten. Personalbasen bør ha direkte tilgang til den enkelte boenhet med tanke på nattilsyn. En direkte tilgang vil redusere behovet for arbeidsmiljøhensyn for nattevakt i brukers bolig. En slik utforming er mer arealkrevende enn de samlokaliserte boligene i Speiderveien og Friggsvei, men gir god effekt på nærhet til brukerne, men også en fleksibilitet mht ungdommenes ulike diagnoser og adferdsmønstre. Tomtene som beskrevet i kommunestyresaken har et areale på ca 1,5 da. I reguleringsbestemmelsene er utnyttingsgraden satt til 30 % BYA (fotavtrykket på bygget). Dvs. at innenfor reguleringsbestemmelsene kan det bygges ut med ca 450 kvm. Fem leiligheter samt personalbase vil ikke overstige vedtatt BYA, men byggeform og tomteutforming må vurderes nærmere. I dette prosjektet er det ikke aktuelt med fellesareal. Ungdommene har begrenset sosial glede av hverandre og fellesareal vil være et fordyrende aspekt mht til driftskostnader. Ungdommene vil kunne benytte hverandres leiligheter for evnt sosial omgang. Eiendomsavdelingen har vært i innledende samtale med Husbanken som tilkjennegir at prospektet kan ligge innenfor bygningskategorien det gis tilskudd til, anslagsvis 20 % av investeringskostnaden. Dersom det bygges 5 leiligheter, kan husleien beregnes til om lag kr ,- som vil innebære en netto inntekt på kr etter fratrekk for FDV. Investeringskostnadene er avsatt i tidligere handlingsprogram. 3. ALTERNATIVER Det er mest påkrevet å planlegge for ungdomsgruppen med sammensatte behov. Et alternativ kan være å legge til rette for individuelle boliger på linje med omsorgsboliger og knytte det praktiske bistandsbehovet opp mot personalet i Friggsvei. Det vil da ikke være aktuelt med personalbase og forutsetter ikke nattevakt. Eventuelt kan slik utvidelse av prosjektet komme senere. 4. KONKLUSJON Rehabiliteringsavdelingen skal legge til rette for at personer med omfattende og sammesatte bistandsbehov får riktig hjelp. De 5 ungdommene får i dag omfattende bistand fra Randem avlastning og kompetansesenter, men som følge av at de nå fyller 18 år er de behov av egen bolig utenfor foreldrehjemmet. Tomtearealet på Sole skog vil kunne dekke behovet for samlokaliserte boliger til denne gruppen. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Det bygges fem leiligheter og personalbase. 2. Rehabiliteringstjenestene foretar tildeling basert på behovsvurderinger. BEHANDLING I Helse- og omsorgsutvalget DEN Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: זי av ח Side

43 1. Det bygges fem leiligheter og personalbase. 2. Rehabiliteringstjenestene foretar tildeling basert på behovsvurderinger. BEHANDLING I KOMMUNESTYRET DEN Representanten Trygve Thorsen (FRP) fremmet følgende forslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. Votering: Representantens Trygve Thorsens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. SAKSFREMLEGG FORTSETTER 1. SAKSOPPLYSNINGER Sak HOM -4/13 Kommunestyret valgte å sende saken tilbakesendt til administrasjonen for ytterligere vurdering. 2. VURDERING I forbindelse med forrige behandling ettersendte administrasjonen et notat fra resultatområde rehabilitering der det heter: Våre sikreste anslag er naturligvis knyttet til brukere med relativ tung pleietyngde og som kommunen kjenner godt. Når det gjelder brukere med moderat behov for tjenester, antar vi at 5-10 ungdommer kan ha behov for bolig rundt Dette er i hovedsak ungdommer som har en diagnose definert som en psykisk lidelse eller en utviklingsforstyrrelse, eksempelvis ADHD og Asbergers syndrom. Det foreligger ikke søknader til boligene. Anslaget er gjort ved en vurdering av hvor mange under 18 år som vil kunne ha moderate til omfattende bistandsbehov etter fylte 18 år, og der det samtidig er nødvendig at familien mottar avlastningstiltak av kommunen i dag. Ved å bygge boligene på samme område som boliger til mer ressurskrevende brukere vil man kunne ha stordriftsfordeler i driften. Da det foreligger en usikkerhet om hvor mange av disse som faktisk vil søke om bistand til anskaffelse av tilpasset bolig, er det mulig å se for seg en etappevis utbygging. Det er akutt faglige behov for boenheter for ressurskrevende ungdom. Samtidig er det ønske om å tilrettelegge boenheter for unge mennesker med et mindre behov for tjenester. Som det fremgår av forrige sak kan det være behov for boliger for ressurskrevende brukere i løpet av 2013, og som det fremgår av tilleggsopplysningene kan det være et behov for boliger for andre brukere i hvert fall fra 2016, Det kan tenkes etterspørsel etter slike boliger også fra et tidligere tidspunkt. Boligområdet, som ble ervervet i tilknytning til kjøp av barnehagetomt, har regulert syv boligtomter. Ved å disponere fire av disse er det tilstrekkelig areal for både boliger til ressurskrevende brukere og brukere med mindre bistandsbehov. Dersom det tilrettelegges for fem boenheter med personalenhet for ressurskrevende ungdom, vil det זי av ט Side

44 Sak HOM -4/13 legge beslag på to tomter. Ytterligere to tomter må i så fall avsettes til boenheter til brukere med mindre bistandsbehov. I denne omgang kan det f.eks bygges fire slike boenheter. Det vil fortsatt være tre ubebygde tomter igjen. Resttomtente er mer kuperte, de foreslås ikke opparbeidet i denne omgang. Boligene for brukere med mindre bistandsbehov må utformes etter universell standard men det foreligger ikke behov for fellesarealer eller andre bygningsmessige tilpasninger for gjennomføring av et tjenestetilbud. Tjenestene defineres av nye individuelle enkeltvedtak og kan ytes ved en utvidelse av ressursene i det eksisterende tjenesteapparatet i Rehabiliteringsavdelingen. Deres bistandsbehov kan ses i sammenheng med de ambulerende tjenester Friggsvei yter til enkeltpersoner. Kommunen vil motta tilskudd fra Husbanken. I utgangspunktet er tilskuddet på 20 %. Administrasjonen har fått opplyst at høyere tilskudd kan være mulig; dette blir undersøkt nærmere før sluttbehandling av saken. Dersom kommunen gjennomfører begge boligprosjektene, vil det være nødvendig med en tilleggsbevilgning. På grunn av husleieinntekter som heller ikke er budsjetert, vil tilleggsbevilgningen være fullfinansiert gjennom økte leieinntekter. Prosjektkostnadene, beregnet av resultatområde eiendom, antas å være: Andel infrastruktur 0,225 millioner Andel kostnad råtomt 0,6 millioner Grunnarbeid 0,5 millioner Byggekostnad 14,0 millioner Reserve/pristigning 1,0 millioner Totalt 16,325 millioner Allerede bevilget 10 millioner 20 % tilskudd 3,265 millioner Behov for tilleggsbevilgning 3,06 millioner Tilleggsbeviligningen på 3 millioner vil, dersom den finansieres ved bruk av lån, ha en kostnad på 190 tusen første år med dagens rentenivå. Husleieinntektene på ni boenheter kan anslås til å bli rundt 500 tusen i året, etter fradrag av fdv-kostnader. Da disse inntektene ikke er budsjetert, vil tilleggsbevilgningen være mer enn fullfinansiert gjennom økte leieinntekter. 3. ALTERNATIVER Administrasjonen oppfatter kommunestyret dit at begge prosjektene ønskes realisert. Det er naturligvis mulig å både redusere og øke antall boenheter. Beregnet byggekostnad er 1,4 millioner pr. boenhet. 4. KONKUSJON Rådmannen anbefaler at begge prosjektene gjennomføres. INNSTILLING: זי av י Side

45 Sak HOM -4/13 1. Det bygges totalt ni boenheter hvorav fem boenheter må være tilknyttet personalbase og de fire øvrige tilrettelegges for å motta ambulante tjenester fra Friggsvei. 2. Kostnadsramme for prosjektet utvides med ,- som finansieres med ,- i tilskudd fra husbanken og ,- i redusert ekstraordinær nedbetaling av lån. 3. Rehabiliteringstjenestene foretar tildeling basert på behovsvurderinger. BEHANDLING I Helse- og omsorgsutvalget DEN Repr. Henrik Engeseth (H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Rådmannen utarbeider en kostnads- og behovsvurdering for et fellesdareal i prosjektdelen for brukere med mindre bistandsbehov, og legger dette fram til behandling i kommunestyret. Votering: Repr. Henrik Engeseths tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Det bygges totalt ni boenheter hvorav fem boenheter må være tilknyttet personalbase og de fire øvrige tilrettelegges for å motta ambulante tjenester fra Friggsvei. 2. Kostnadsramme for prosjektet utvides med ,- som finansieres med ,- i tilskudd fra husbanken og ,- i redusert ekstraordinær nedbetaling av lån. 3. Rehabiliteringstjenestene foretar tildeling basert på behovsvurderinger. Rådmannen utarbeider en kostnads- og behovsvurdering for et fellesdareal i prosjektdelen for brukere med mindre bistandsbehov, og legger dette fram til behandling i kommunestyret. BEHANDLING I Formannskapet DEN Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører og gruppeledere med rådmannen som sekretær. Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører og gruppeledere med rådmannens som sekretær. SAKSFREMLEGGET FORTSETTER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEMØTE Ved siden av tidligere bevilgning på 10 millioner til boliger for lettere brukere, fremmer rådmannens forslag om en tilsvarende bevilgning knyttet til tyngre brukere i forbindelse med Handlingsprogrammet Gjenværende spørsmål blir da om det opprinnelige prosjektet må beskrives nærmere med hensyn til fellesarealer mv.. Konklusjonen inntas i saken før kommunestyrets behandling, saken produseres førstkommende onsdag. זי av אי Side

46 Sak HOM -4/13 Konklusjon: Trygve Thorsen ønsker at stiftelsen får ansvaret for prosjektet. Flertallet anbefaler politisk byggekomité som også kan beslutte detaljutforming innen avsatt økonomisk ramme. Basert på ovennevnte fremmer rådmannen ny innstilling i saken. INNSTILLING: 1. Det bygges boliger for funksjonshemmede med begrenset bistandsbehov på angitt tomt på Sole innen opprinnelig budsjettramme på 10 millioner kroner. 2. Det etableres slik byggekomite som får ansvar for romprogram, utforming og bygging: BEHANDLING I Formannskapet DEN Repr. Stig Eyde (H) fremmet følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. Repr. Stig Eydes forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. SAKSFREMLEGGER FORTSETTER 1. SAKSOPPLYSNINGER Formannskapet vedtok (Formannskapssak 60/12) å oversende saken til kommunestyret uten realitetsbehandling. I etterkant gjennomførte administrasjonen den et drøftingsmøte med Stiftelsen Solås og Stenløkka (heretter kalt Stiftelsen) om bygging av boliger/leiligheter for lettere funksjonshemmede på Sole. Det ble foreslått å øremerke to av de syv tomtene ved siden av ny barnehage på Sole til dette formålet. Administrasjonen har antydet en salgssum på tomtene (1,65 da til sammen) på 1,7 millioner. I notat datert til Vestby kommune meddeler Stiftelsen at de kan bygge 6 leiligheter, ca 60m² hver, for kr ,- forutsatt 30% Husbankfinasiering. Dette gir en estimert husleie på kr 7.500,- pr mnd. basert på en nedbetalingstid på 40 år og 3,5% rente. I dette forslaget ligger det ikke inne arealer til fellesrom. Skal det legges til rette for fellesrom vil dette kreve et areal tilsvarende 1 leilighet. Husleien vil da antydningsvis ligge på ca 9 tusen pr. mnd. Kommunen har gjennom flere år overlatt til Stiftelsen å bygge omsorgsboliger for eldre, hvor kommunen har tildelingsretten til boligene, og hvor det har vært avtalefestet at kommunen dekke husleie i de tilfeller hvor leiligheten har blitt stående tom. Denne husleiegarantien har vært Stiftelsens sikkerhet for at kommunen er aktive i forhold til å fylle opp leilighetene. Rådmannen antar at en eventuell avtale med Stiftelsen om utbygging av boliger for funksjonshemmede vil følge samme mal som tidligere avtaler. 2. VURDERINGER זי av בי Side

47 Sak HOM -4/13 Økonomi Gjenstående midler på prosjekt boliger for funksjonshemmede er ca 8,5 millioner. Påløpte kostnader til nå er i hovedsak relatert til arealkjøp. Ytterligere vil det påløpe kostnader i forbindelse med bygging av vei og ledningsnett til barnehagen og boligtomtene, ca 1,4 millioner til sammen som skal fordeles på de syv tomtene som er regulert til boligformål. Disse arbeidene er påbegynt og vil bli ferdigstilt ultimo mars. Ved et salg til Stiftelsen vil det bli frigjort midler på ca 1,7 millioner. Gjenstående beløp på prosjekt boliger for funksjonshemmede blir da følgende: ( 8,5 1,4 + 1,7) = 8,8 millioner. Anskaffelsesregler Administrasjonen har forelagt problemstillingen med å overlate til andre å sette opp ett bygg hvor kommunen har tildelingsrett, og husleieansvar dersom leilighetene blir stående tomme, til Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Som vedlagte notat viser foreligger det risiko for at man ved å selge tomten til Stiftelsen, forbeholde seg tildelingsretten, og garantere for husleien foretar en ulovlig direkte anskaffelse. For å unngå at man foretar en ulovlig anskaffelse må flere utbyggere få muligheten til å konkurrere om å gjennomføre prosjektet, eventuelt må kommunen gjennomføre prosjektet i egenregi. Fellesarealer Administrasjonens holdning har tidligere vært at det ikke er påkrevd med fellesarealer, da disse boligene vil ligge nært opp til ordinære leiligheter, og beboerne såldes kan ha besøk i eget hjem. Det har vært politiske signaler på at det bør bygges med fellesarealer. Det er ingen fasit på hva som er riktig, dette er opp til det poliske skjønnet. 3. ALTERNATIVER 1. Vestby kommune bygger og utvikler selv et prosjekt på 6 leiligheter tilpasset lettere funksjonshemmede. 2. Vestby kommune inngår avtale med Stiftelsen Solås og Stenløkka om utbygging av 6 leiligheter på Sole. Vestby kommune har tildelingsrett. 3. Vestby kommune gjennomfører en konkurranse hvor flere utbyggere får mulighet til å levere tilbud på utbygging av leiligheter på Sole. For alle alternativer gjelder det at prosjektet kan gjennomføres med elleruten fellesarealer. 4. KONKLUSJON Rådmannen kan ikke anbefale alternativ 2, da dette medfører risiko for at kommunen foretar en ulovlig anskaffelse. Gitt arbeidspresset på administrasjonen i forbindelse med flere store utbyggingsprosjekter anbefaler rådmannen alternativ 3. Kommunen bør etter rådmannens oppfatning legge til rette for en konkurranse hvor flere utbyggere kan konkurrere om utbyggingsprosjektet. RÅDMANNENS INNSTILLING 1. Vestby kommune legger til rette for en anbudskonkurranse om bygging av boliger for lettere funksjonshemmede på Soletomten. זי av גי Side

48 Sak HOM -4/13 2. Boligene bygges uten fellesarealer. 3. Kravspesifikasjonen forelegges formannskapet før anbudet legges ut. זי av די Side

49 Sak HOM -5/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -5/ Kommunestyret K -/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 611//&55 10/816 Knut Haugestad * HOM -5/13 SALG AV SOLHØY SKOLE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Sak K-74/09. Salg av kommunale eiendommer Sak K-40/10. Salg av solhøy skole Sak K-56/11. Solhøy detaljregulering Solhøy Detaljregulering planbestemmelser Notat fra Steenstrup og Stordrange DA Verditakst SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret har tidligere forutsatt salg av gamle Solhøy skole. I forbindelse med behandling av kommunens handlingsprogram for , fattet kommunestyre slikt vedtak (sak K-67/12): (.) Det vises til tidligere kommunestyrevedtak om framtidig bruk av arealer som er frigjort ved Solhøy skole. Vedtaket innebærer at arealene skal tas i bruk til funksjoner som imøtekommer behovet knyttet til en framtidig eldreomsorg. Det registreres at det har vært liten framdrift i planarbeidet. Vi ber derfor om at det nedsettes en tverrfaglig plangruppe som skal presentere en mulighetsskisse for utnyttelse av området. Stiftelsen Solås og Steinløkka inviteres til å delta i planarbeidet. Den ga kommunestyret fullmakt til formannskapet å selge Solhøy skole (sak K-74/09). Takstrapporten fra 2009 konkluderte med en markedsverdi på 10 millioner basert på boligformål. Solhøy skole ble deretter lagt ut på salg våren Stiftelsen Solås og Steinløkka ga et bud på 13,5 millioner. Det kom ikke andre bud, noe som var antatt å ha sammenheng med bred medieomtale av stiftelsens engasjement. Stiftelsen hadde også lagt til grunn en svært intensiv bruk av tomta. På denne bakgrunn fattet formannskapet slikt vedtak den (sak F-40/10): Vestby kommune gjennomfører en omregulering av eiendommen for salg samt avholder en verdivurdering før ny salgsutlysning. Saken ble deretter forhåndsforelagt plan- og miljøutvalget som den vedtok å regulere Solhøytomten til kombinert formål boligbebyggelse og privat/offentlig tjenesteyting (sak PL-3/11). Planen ble sluttbehandlet av kommunestyret (sak K-56/11). Det er ikke riktig at planen forutsetter at tomten må brukes til eldreformål. Planbestemmelsene sier i 2 at det kan oppføres Side 15 av 17

50 Sak HOM -5/13 boliger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting (institusjon) eller en kombinasjon av disse. Kommunestyret har dermed åpnet for å bruke arealet til eldreomsorg, men har ikke bundet arealbruken. Det er også åpnet for ordinær boligbygging. På grunn av innsigelse var ikke kommunestyrets vedtak rettskraftig, det ble det først ved plan- og miljøutvalgets vedtak I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for , ble det også bevilget 2 millioner til opparbeidelse av parkeringsplasser ved Solhøy barnehage. Dette var også en forutsetning for å kunne selge tomten. Det har dermed ligget an til at salget av tomen skal skje i 2013 uavhengig av kommunestyrets siste vedtak der det etterlyses fremdrift. Den 21. november 2012, dvs. før kommunestyrets vedtak, gjennomført rådmannen et møte med stiftelsen. I dette møtet tilkjennegir stiftelsen at de kommer til å legge inn bud på tomten når den kommer til salg. De ser for seg eldreboliger. De påpekte også muligheten til på et senere tidspunkt å å vurdere flytting av kommunens dagsenter, kjøkken og personalbase, og sitt eget hovedkontor, fra Steinløkka til Solhøy. Rådmannen er naturligvis åpen for å vurdere dette. På bakgrunn av tidligere forutsetninger har eiendomssjefen fått gjennomført en verditakst basert på ny reguleringsplan. Verdien er av megler nå økt fra 10 til 13,5 millioner. 2. VURDERING Som det fremgår av ovennevnte, er det ikke korrekt at Solhøytomten reguleringsmessig er forbeholdt eldreomsorg. Men det er lagt til rette for å kunne utnytte tomten fleksibelt, herunder også til omsorgsboliger i kombinasjon med for eksempel dagsenter og personalbase. Siden den eldste skolebygningen er vernet gjennom planen, kan for eksempel den bygningsmassen vurderes i en slik sammenheng. Dersom kommunestyret ikke opphever den generelle salgsfullmakten og pålegger bruk til eldreformål uavhengig av reguleringsplanen, må tomten legges ut til åpent salg, dvs. til boligformål eventuelt i kombinasjon med privat eller offentlig tjenesteyting. Dersom tomten legges ut til salg basert på gjeldende reguleringsplan, er det et spørsmål om det er hensiktsmessig av kommunen å utarbeide en konkret plan i forkant av salgsprosessen. Det er også slik at en utarbeidelse reiser særskilte problemstillinger knyttet til habilitet dersom stiftelsen trekkes for aktivt inn i forarbeidene. Konkurransereglene forutsetter at de som gir bud på en tomt skal konkurrere uten av det skal være konkurransevridning. Hvis en deltaker er sterkt inne i tilretteleggingen av salgsprosessen, kan det skape inhabilitet. Slik mulig inhabilitet foreligger ikke basert på den drøfting som frem til nå er gjort med stiftelsen. Spørsmålet er imidlertid om det er nødvendig å utarbeide detaljert planforslag sammen med stiftelsen på dette tidspunkt, jfr. siste avsnitt i notat datert fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordranse DA: Dersom man ønsker å være 100 % sikker på å unngå inhabilitetsinnsigelser, og det ikke synes påkrevet/riktig at stiftelsen deltar, kan kommunen avstå fra å trekke stiftelsen inn, atlernativt trekke inn flere potensielle tilbydere. Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at salgsprosessen gjennomføres på det grunnlag som fremgår av denne saken, dvs. uten at man utreder bruken av tomten ytterligere. Dette vil ikke hindre kommunen i å bruke tomten til eldreformål. Muligheten til et senere samarbeid med stiftelsen opprettholdes også. Men stiftelsen må i tilfelle kjøpe tomten i åpen konkurranse. Salgsfullmakten er lagt til formannskapet. Slik sett kan politiske hensyn ivaretas. Men for å skape זי av זט Side

51 Sak HOM -5/13 tydelighet, kan det presiseres at kommunen fortrinnsvis ser for seg eiendommen brukt til eldreformål. 3. ALTERNATIVER Alternativet er naturligvis å utarbeide en prosjektplan i samarbeid med stiftelsen. Fortsatt må tomten legges ut for salg i en åpen prosess. Konkurransehensynene må i tilfelle ivaretas. Fremdriftsmessig vil ikke en utredning gi noe raskere resultat, men foretrukket løsning for arealanvendelse kan bli tydeligere. Utredning vil kreve avbøtende tiltak i forbindelse med salgsprosessen. 4. KONKLUSJON Dersom Solhøy skole legges ut for salg, kan det gjøres i henhold til gjeldende salgsfullmakt og basert på nåværende reguleringsplan. Kommunestyrets vedtak i desember 2012 er fattet på uriktige premisser. Det er likevel mulig å gjennomføre en utredning i henhold til kommunestyrets siste vedtak dersom det fastholdes. Etter rådmannens skjønn er det mulig å oppnå mye av det samme med tanke på etterbruk av skoletomten uten en utredning allerede nå. I tillegg unngår man mulig problematikk knyttet til konkurransereglene ved å ikke foreta utredningen på dette tidspunktet. En mellomløsning kan være at man under salget gi en generell føring på at kommunen primært ønsker tomen brukt til eldreformål. Dette kan muligens begrense salgsprisen, men det kan være riktig å gjøre basert på tidligere politiske føringer og fordi det skaper tydelighet. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Formannskapet gis fullmakt til å selge Solhøy skole. 2. Salget er basert på reguleringsplan datert , sist justert , men slik at kommunen fortrinnsvis ser for seg tomten brukt til eldreformål. זי av זי Side

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 14.02.2012 Innhold 1. SAMMENDRAG...4 2. BAKGRUNN...5 2.1 ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK...6 2.2 UTARBEIDELSE

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN RULLERING 2007 2009 TØNSBERG KOMMUNE Behandlet i Eldreråd den 15.01.2007, Utvalg for helse og omsorg den 16.01.2007 og vedtatt i Bystyret den 31.01.2007 2 Forord Boligsosial Handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.05.2012 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48 53/11 Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda,

Detaljer