Ny regionalpolitikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny regionalpolitikk 2007-2013"

Transkript

1 Arve Skjerpen

2 Ny regionalpolitikk Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft og bærekraftig utvikling Både de finansielle perspektivene og den nye regionalpolitikken skal være en integrert del av Lisboa strategien, dvs. det blir understreket at regionalpolitikken skal være selve navet i å realisere Lisboa-målene gjennom nasjonale og regionale program Mer målrettet bruk av virkemidlene

3 Tre målområder (prioriteringer) I. KONVERGENS ( tidligere mål 1 ) Regioner med mindre enn 75% BNP målt i kjøpekraft av EUs gjennomsnitt Regioner påvirket av den statistiske effekt av utvidelsen av EU: mindre enn 75% av EU 15, men mer enn 75% av EU 25. Disse regionene utfases i løpet av 7 års-perioden Spesielle program for de oversjøiske områdene (Kanariøyene m.v.) 81,7 av strukturfondsbudsjettet til dette målområdet (konsentrasjon)

4 Tre målområder ( prioriteringer ) II. Regional konkurransekraft og sysselsetting (tidligere mål 2 og mål 3 ) 15,8 % av strukturfondsmidlene 1. Det første elementet: regional konkurransekraft Innovasjon og det nye kunnskapssamfunnet Tilgjengelighet og tjenester i allmenn interesse Miljø og risk prevention Bypolitikk

5 Tre målområder ( prioriteringer ) 2. Det andre elementet: sysselsetting Tilpasning av arbeidskraften til arbeidsmarkedet (livslang læring) Jobbskaping Gjøre arbeidsmarkedet tilgjengelig for alle, også de mest utsatte gruppene

6 Tre målområder ( prioriteringer ) III. Territorielt samarbeid ( tidligere Interreg ) Er nå et eget målområde (tidl. fellesskapsinitiativ) Understrekes at dette er et virkemiddel som gir real added value til Unionen Grenseregionalt samarbeid videreføres (Interreg IV A). Det foreslås at også maritime grenser skal inkluderes Transnasjonalt samarbeid (Interreg IV B) videreføres. Medlemsstatene skal vurdere om de eksisterende sonene som de 13 transnasjonale programmene er inndelt i er tilfredsstillende. Interregionalt samarbeid (Interreg IV C) regionalt samarbeid mellom regioner i hele Europa foreslås integrert i de to første målområdene (konvergens og konkurransekraft) og ikke under territorielt samarbeid. 2,5 % av midlene

7 Structural Funds allocation by type of region Total: EUR billion in current prices Convergence: EUR bn. Cohesion Fund: EUR 69.6 bn. Phasing out: EUR 13.9 bn. Phasing in: EUR 11.4 bn. Competitiveness: EUR 43.5 bn. Cooperation: EUR 8,7 bn.

8

9 Planlegging og implementering av regionalpolitikken Retningslinger (regelverk) for regionalpolitikken Strategiske rammer på EU nivå for innholdet i programmene Nasjonale strategiske rammer Operasjonelle programmer (ca 450)

10 Reionalpolitikken I. 4. samhørighetsrapport Inneholder tre hoveddeler: 1. Analyse av effekten av strukturfondene Nye utfordringer for perioden Drar i gang debatten for perioden 2014-? 10 spørsmål/problemstillinger reises. II. Grønnbok om Territorial Cohesion Territorial Cohesion er for første gang kommet inn i traktaten Vie spesiell oppmerksomhet til nordlige områder med lav befolkningstetthet, fjellregioner, øyer og grenseregioner III. Midtveisevaluering av strukturfondene

11 Situation and trends: regional disparities In 2004, the top regions (with 10% of the EU population) had a GDP per head that was almost 5 times higher than that in the bottom regions (with 10% of the EU population), while in 2000 it was 6 times higher

12 Situation and trends: regional growth Over the period , growth of productivity has been high in the regions of the new Member States. Yet, in 29 regions (notably in France, Italy and Spain) productivity has decreased.

13 Situation and trends: employment deficit Around 24 million additional jobs need to be created to reach the Lisbon target of employment rate More than a third of these jobs have to be created in only 30 regions in Poland, Spain, Romania and southern Italy

14 Situation and trends: the innovation deficit Regions in Scandinavia, Germany, the UK, and the Netherlands emerge as the best performers While in 86 regions home to a third of the EU population, performance is below average

15 Challenge 1: demography 85 regions (mainly in the new Member States) are already experiencing absolute population decline, and another 76 regions maintain population growth only thanks to migration

16 Challenge 1: demography In large parts of Spain, Italy, and Greece there are only 2 people in employment for every person above retirement age compared to an average for the Union of around 3 people

17 Challenge 2: industrial patterns and restructuring 39 regions have more than 3% of their total employment concentrated in the clothing, textile and leather industry (twice the average of the Union), reaching 13% in the Norte region of Portugal

18 Challenge 3: climate change 7% of the EU population live in areas at high risk of flooding (red and orange colour) In 45 provinces (NUTS III), over 20% of the population is at risk

19 Cohesion policy reduces social exclusion and poverty Cohesion policy co-finances the training of 9 million people annually, more than half of them women; Over 450,000 jobs were generated between 2000 and 2005 in six countries, representing 2/3 of Objective 2 funding; Estimates suggest that around 1.4 million additional jobs will be created in Convergence regions between 2007 and 2013

20 Grønnboka om territoriell samhørighet Artikkel 158 i den nye Lisboa-traktaten (desember 2007). I denne art. er for første gang Territorial Cohesion tatt inn. Nå begrunnes regionalpolitikken med social, econonomic and social cohesion. I tillegg er det i samme artikkel tatt inn: det skal vies spesiell oppmerksomhet til regioner med naturlige eller demografiske handicaps slik som de nordlige områdene med lav befolkningstetthet, til fjellregioner, øyer, landsbygda og grenseregioner

21 Grønnboka om territoriell samhørighet Arbeidet med grønnboka om territoriell samhørighet ble igangsatt desember 2007 Grønnboka ble lagt frem i begynnelsen av oktober 2008 Høringsfrist februar 2009 Norge har gitt innspill 2 ganger Norge vil også gi innspill innen utgangen av høringsfristen i februar Nordregio har vært sterkt involvert

22 Grønnboka om territoriell samhørighet Forventet: Definisjon av hva som ligger i begrepet og hva som skiller det fra sosial og økonomisk samhørighet. Ingen definisjon, men fortsatt et åpent spørsmål i forbindelse med høringen Sterk fokus på sektorkoordinering. Og på at den territorielle samhørigheten gjelder for alle sektorene miljø, landbruk, konkurranse, statsstøtte, næring, energi m.v. Konsekvensanalyser når ny politikk etableres på ulike sektorer? Sterk fokus på governance. Dvs. at skal en lykkes med territoriell samhørighet må det vertikale samarbeidet fungere. Partnerskap fra europeisk nivå, via nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er nødvendig.

23 Role of Cohesion Policy in the current financial crises 347 billion euro for the period investing in the real economy Important role in restoring confidence by supporting priority infrastructure, business capacity and human potential Powerful instrument for stability

24 Accelerate implementation by maximising existing tools Increasing the capacity of JASPERS ("Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions ) to accelerate implementation of major projects Promoting entrepreneurship (JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises", micro-credits) Enhancing co-operation with the EIB and EIF Adapting programmes to focus more on areas with growth potential Simplifying the delivery mechanism

25 Mobilisation of Cohesion Policy resources: the legislative package 1) Increase in advances with extra EUR 6.25 billion cash flow to Member States

26 Mobilisation of Cohesion Policy resources: the legislative package 2) Accelerate intermediate payments to major projects and state aid schemes 3) Simplifying eligibility of expenditure 4) Facilitating the management of financial engineering instruments 5) Expand the possibilities for support in energy efficiency and renewable energy in housing

27 New initiatives Extension of the final eligibility date for implementation under the period

28 Conclusions 1. Maintaining agreed priorities while optimising resources 2. Legislative changes to be adopted by the Council and the EP by the end of March Communication adopted on on Cohesion Policy investing in the real economy provides concrete recommendations

29 Norges deltakelse i Interreg Interreg III A 600 mill NOK Interreg Nordsjøen 160 mill NOK Interreg Østersjøen 100 mill NOK Nordlig Periferi 90 mill NOK Interreg III C 25 mill NOK ESPON 3,5 mill NOK INTERACT 0,4 mill NOK

30 Antall prosjekter med norsk deltakelse INTERREG III A 334 prosjekter INTERREG III B 93 prosjekter INTERREG III C 15 prosjekter TOTALT 442 prosjekter

31 Antall program med norsk deltakelse grenseregionale program, inklusive det nye Kattegat-Skagera programmet 3 transnasjonale program (litt endret geografi fra forrige periode) 1 ENPI program, Kolarctic (Barents) 1 interregionalt program (som i forrige periode URBACT (nytt program for Norge) ESPON og Interact (som i forrige periode) Det legges fra Regjeringen til grunn at den statlige finansieringen vil være i overkant av 700 mill NOK for perioden. Med regional/lokal medfinansiering vil den norske deltakelsen i prosjekter utgjøre 1,4 1,5 milliarder NOK, dvs. en økning fra forrige periode i størrelsesorden mill NOK

32 Innhold/prioriteringer Grenseregionale program: SMB, entreprenørskap, reiseliv, innovasjon m.v. Transnasjonale program: Store prosjekter aveuropeisk, nasjonal og regional strategisk betydning. 4 hovedprioriteringer i de fleste av disse transnasjonale programmene: Innovasjon (Lisboa) Tilgjengelighet/kommunikasjon (Lisboa) Miljø, katastrofehåndtering( Flom, tørke, maritim sikkerhet m.v.) (Gøteborg) Fremme attraktive byer og regioner, herunder klima, energieffektivisering, klima, kulturarv

33 Norsk budsjett Grenseregionale program ca mill NOK Nordsjøen ca. 160 moll NOK (Viborg) Østersjøen ca. 96 mill NOK (Rostock/Riga) Nordlig Periferi ca, 88 mill NOK (København) INTERREG IV C ca.48 mill NOK (Lille) ESPON, INTERACT og URBACT ca. 20 mill NOK (Luxemb., Wien, Paris)

34 Prosjektstøtte Når det gjelder prosjektstøtte legger EU opptil en støtteandel på inntil 75 pst. og 85% i de nye medlemslandene Den norske støtteandelen vil fortsatt være 50%. Det vil også gjøre det mulig å delta i flere prosjekter for norske partnere. P.g.a. stor etterspørsel har Norge nå redusert den nasjonale støtteandelen til 25 % i to av de transnasjonale programmene

35

36

37

38 EU Member States Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden (whole country), Germany (parts of the country) Norway (whole country) Russia (parts of the country) Belarus (parts of the country)

39 Basis for programmet - Bygger videre på gode erfaringer fra Interreg, men med nytt mer strategisk og helhetlig fokus. Skape en klar Østersjø-profil innenfor rammen av EUs Lisboa- og Göteborg agendaer -Ta utgangspunkt i sterke og svake sider og muligheter/ utfordringer. Fortsatt viktig å bygge bro mellom øst og vest! - Fokusere på tema og aktiviteter som krever transnasjonale løsninger - Ha fokus på prosjekt med høy kvalitet og som har et langsiktig fokus og betydning for hele Østersjøregionen STRATEGISK MÅLSETTING Å styrke Østersjøregionens konkurranseevne basert på en bærekraftig utvikling over hele territoriet - gjennom å bidra til å utnytte regionens potensialer på tvers av grenser.

40 Prioritet 1: Stimulere innovasjon over hele Østersjø-regionen Støtte opp om kilder for innovasjon (eksisterende og nye clusters) Legge til rette for transnasjonal teknologioverføring og spredning av kunnskap Styrke samfunnets innovasjonsevne og mulighet til å ta i bruk og tilegne seg ny kunnskap (innovasjonskultur)

41 Prioritet 2: Ekstern og intern tilgjengelighet Felles målsettinger innen transport og IKT-infrastruktur for å fremme tilgjengelighet og økonomisk vekst i alle deler av Østersjø-regionen Handlinger som stimulerer videre integrasjon innen eksisterende strategiske utviklingsregioner (development zones) og etablering av nye (få til samarbeid mellom naturlig sammenhengende regioner på tvers av landegrenser for å styrke potensiale for en bærekraftig økonomisk utvikling vekst og sysselsetting)

42 Prioritet 3: Forvaltning av Østersjøen som en felles ressurs - Forvaltning av havområdet (water mangement) med spesiel oppmerksomhet rettet mot handlinger og strategier for å forbedre miljøkvaliteten i Østersjøen bl.a. forårsaket av økt økonomisk aktivitet og klima endringer - Økonomisk forvaltning av havområdene og en bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene - Fremme maritim sikkerhet - Integrert utvikling på sjøen og i kystområdene

43 Prioritet 4: Fremme attraktive og konkurransedyktige byer og regioner Styrke hovedstadsregionene, byer og by-områder som motorer for økonomisk vekst og utvikling Strategisk støtte for i bidra til en integrert og balansert økonomisk og sosial utvikling over hele Østersjø-regionen (territoriell utvikling) Styrke sosio-økonomiske betingelser for by- og regionutvikling (public health and good governance ENPI)

44 Sentrale kriterier for prosjekt under programmet - Strategiske og transnasjonale prosjekt Bidra til: - En bærekraftig utvikling - En integrert territoriell tilnærming - Regionbygging - Merverdi - Kompetanseutvikling Resultatene bør ha et langsiktig og varig perspektiv Utvikle felles modeller/gode løsninger, produsere læring og kunnskap/ kompetanse, legge til rette for investeringer, mer konkrete, synlige og overførbare resultater, kvalitet, spredning

45 Finansiering Totale midler i programmet ca. 237 mill ERDF vel 208 mill ENPI 22,6 mill Norske penger 6 mill I tillegg kommer regional/nasjonal medfinansiering 75/25, 85/15, 90/10 og 50/50

46

47 20 coastal regions in 8 countries around the North Sea, and the The participants Norwegian Sea. In addition work is being done to include 3 Russian regions as associated partners Supported by 2 INTERREG III B programmes: North Sea and Northern periphery. Lead partners: Rogaland County Council, and Executive Committee of Northern Norway ( Landsdelsutvalget )

48 Economy Total budget 4,8 mill Euros, 50% from the regions and 50% from INTERREG III B programmes Project period: June Dec 2005

49 Activities Regional in 6 maritime strands: clusters (one in each region) Promotion of SSS (short sea shipping) and Develop New Services in the Corridor Seafood transport and logistics Maritime transport in the Petroleum Sector Development of a sustainable maritime corridor Management and Technical assistance

50

51 Project Basics Project period countries 16 ports/destinations 28 partners Budget 1.4 meur EU Interreg IIIB project funded 40% EU / 60% partners Lead Partner: Wonderful Copenhagen Many destinations one cruise product 4 Work Packages

52

53 Main Project Objectives 20 % growth in passengers 4 % growth in market share 30 % returning passengers on other forms of Leisure or Meeting & Incentive travel to the region

54 SAFETY AT SEA Interreg IIIB North Sea Programme A Presentation from Lead Partner: Lidvard Måseide - Engineer in Chief Norwegian Coastal Administration

55 SAFETY AT SEA Background: Maritime safety is an important trans-national issue. Both at national level and at regional/local level there is a need for implementing risk management strategies, methods and tools for the prevention of accidents at sea and for reducing harmful effects of disasters. Overall aims: Materialise risk management strategies Reducing harmful effects of disasters

56 Main Project Components SAFETY AT SEA Trans-national level Transnational and Regional level Harmonisation of risk management strategies Development of methodologies and tools for selected themes Development and implementation of demonstration projects Time Schedule: June 2004 to June 2007 Tentative Budget: Total costs 4,9 million Euros Submission Date: 27 th February 2004

57 Prosjekter som kan nevnes Grenseregionale Selen vår felles ressurs Arbeidsformidling på Morokulien INTERREG-toget Universitetssamarbeid kulturbuss uten grenser Interregionale Aquareg Enable Fjellregionsamarbeid

58 Prosjekter -transnasjonale Connect PIPE Roadex Sykkelrute rundt Nordsjøen (Guiness) Safety at Sea (risikohåndtering, nødhavner, overvåking av korridorer, havner og terminaler, ulykkesårsaker/forbedringer) COINCO (Den intelligente regionen) innovasjon, kommunikasjon, entreprenørskap Hepro (folkehelse, befolkningskartlegging, risikofaktorer - utvikling av et verktøy for regionale/lokale planlegger) Flere transportkorridor prosjekt Green Port Convernet (nedlagte militæranlegg) Barents 2010 FEM En rekke prosjekter innenfor energieffektivisering, bioenergi, vindmøller, kystsoneplanlegging, bærekraftig reiseliv, ehealth og telemedisin, kulturarv, helleristning, vannressursforvaltning

59 Interreg IVC 1. Strategisk del (kobles til Lisboa til Gøteborg) 2. Dynamisk del (Fast Track koble svake og sterke regioner uavhengig IVC) 3. Regionale og lokale initiativer (tilsvarende Interreg IIIC)

60 Fast track intiative 25 strategiske tema/nettverk skal identifiseres (på ministernivå 21. nov. 2006) regioner inviteres til å delta i hvert nettverk All regioner deltar i 1-3 nettverk Kommisjonen ønsker aktiv rolle Mål om spredning av best practise også til regioner utenom nettverkene (seminarer, websider, publikasjoner)

61 Strukturfondene og Housing Under begge målene (Covergence og competitiveness) kan en støtte investeringer i energieffektivisering innenfor miljø, turisme og kulturarv. Dette gjelder for alle medlemslandene. Slike investeringer kan også støttes innenfor alle INTERREG-programmene Nytt fra og med 2007 er at housing kan støttes fra strukturfondene for alle de 12 nye medlemslandene. Investeringene må være en integrert del av en byutvikling eller for områder som er truet av fysisk utarming og sosial eksklusjon Støtten skal være avgrenset til fler-familieboliger eller bygninger eiet av offentlige myndigheter eller non-profit organisasjoner beregnet på lavinntekts familier eller folk med spesielle behov På grunn av finanskrisen og Kommisjonens stimulansepakke, vil slik støtte fra inneværende år nå kunne gis til alle medlemslandene

62 LEIPZIG CHARTER OM BÆREKRAFTIGE BYER (vedtatt i mars 2007) Overordnet dokument som ligger til grunn for EUs fokus på byutvikling Fokuserer på integrert byutvikling og sektorovergripende tiltak økonomisk velstand, sosial balanse og miljø er bærende elementer Bedre koordinering av lokale, regionale, nasjonale og europeiske tiltak

63 Strategier/ tiltak Utvikling av høy-kvalitets offentlige rom. Viktig for innovasjon, kreativ business. Mix mellom business, bolig og rekreasjonsområder Modernisering av offentlig kommunikasjon (miljø) Proaktiv innovasjons og utdanningspolitikk Spesiell oppmerksomhet til nedslitte byområder Fremme strategier for å oppgradere det fysiske miljøet Proaktiv utdannings og opplæringspolitikk for ungdom Fremme av sosialt akseptert bytransport i slike områder

64 URBACT II Nettverksprogram for erfaringsutveksling, kapitalisering av kunnskap som utvikles i dette og andre byutviklingsprogram/prosjekter og spredning av kunnskapen til de relevante offentlige og private aktørene. Bygger på erfaringene fra URBACT I og fra byprosjekter i mål 1 og mål 2 programmene for samme perioden

65 PRIORITERINGER I. BYER, MOTOR FOR VEKST OG JOBBSKAPING Fremme entreprenørskap Fremme innovasjon og kunnskapsøkonomien Sysselsetting og kompetaneutvikling

66 PRIORITERINGER II. ATTRACTIVE og COHESIVE BYER Integrert utvikling av nedlitte områder (indre bydeler eller drabantbyer...) Sosial integrasjon Miljø og byutvikling Governance (styringssystemer)

67 ENTREPRENØRSKAP Tilgang til finansieringsordninger og ikke-finansiell støtte Bruk av PPP og strategiske partnerskap Utvikling av den sosiale økonomien i nedslitte områder Virkemidler for å regulere den uformelle økonomien Triple Helix Utvikle clustre av økonomisk aktivitet, f.eks. Innenfor kultur, omsorg, miljø...

68 INNOVASJON OG KUNNSKAPSBASERT ØKONOMI Utvikle ICT strategier på bynivå Tilgang til ICT for alle innbyggerne, spesielt i tilbakeliggende byområder Treningsprogram innenfor ICT for arbeidere, utsatte grupper m.v. Centres of Excellence Utvikle partnerskap mellom byer, byer og privat sektor, universiteter for å fremme innovasjon og entreprenørskap

69 SYSSELSETTING OG ENTREPRENØRSKAP Strategisk tilnærming ut fra borgernes behov Integrerte prosesse til arbeidsmarkedet for spesielle målgrupper Omforming fra uformell til formell økonomi Gi dem som mistet utdannelsen en ny mulighet Partnerskap mellom lokale skoler, treningssentra, og arbeidsmarkedet Målrettet støtte til utsatte områder og grupper med stor risiko for å bli utstøtt

70 INTEGRERT UTVIKLING AV NEDSLITTE OMRÅDER Utvikling av langtidplaner for alle de forskjellige faktorer som fremmer bærekraftig vekst og jobbskaping Byfornyelse Mobilisering av nøkkelpartnere privat sektor, NGOs, samfunnet, lokal, regional og nasjonale myndigheter Støtte til mikro og små bedrifter, mikrolån Økonomisk opportunity zones Renovasjon av offentlige rom

71 SOSIAL INTEGRASJON Boligbygging Innflyttere og etniske minoriteter Ungdom og barn Likestilling Forbedring av sosial service og helse Økt sikkerhet for byens borgere Sosial eksklusjon og eksklusjon fra visse bydeler Demografiske tiltak Kulturtiltak

72 MILJØTILTAK Transport, tilgjengelighet og mobilitet Tilgang til service Kulturarv Klimaendringer Søppelhåndtering, luftkvalitet, vannkvalitet (tilgang til), fornybar energi, Søppelhåndtering, luftkvalitet, vannkvalitet (tilgang til), fornybar energi, overvåkingssystemer for miljøet

73 GOVERNANCE OG BYPLANLEGGING TERRITORIELL GOVERNANCE DELTAKELSE DEMOKRATISK LEGITIMITET

74 GOVERNANCE OG BYPLANLEGGING Takle territoriell governance når områdene inkluderer både en urban og en rural dimensjon Koordinere bruk av landareal mellom urban, rural, lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Gjøre bysenteret attraktive fosteder å bo Eksperimentere med ulike partnerskap for å gjøre governance demokratisk og effektiv

75 GOVERNANCE OG BYPLANLEGGING DELTAKELSE Ta i bruk ulike gruppers kompetanse Kvinner Ungdom Demografiske kjennetegn i ulike byer

76 IMPLEMENTERING Byer/kommuner Regioner/nasjonale myndigheter Universiteter/utreningsinstitusjoner

77 IMPLEMENTERING Typer av aktiviteter Exchange and learning Capitalisation Communication and dissemination

78 IMPLEMENTERING KOMMUNIKASJON M.V Webside Årlige konferanser Tematiske publikasjoner på lokalt språk Tematiske regionale konferanser

79 IMPLEMENTERING MÅL/INDIKATORER 40 nettverk 6 fast track 15 arbeidsgrupper 300 seminarer 520 partnere 300 handlingsplaner 110 eksperter

80 Tjenester av allmenn interesse (SGI) Tjenester av allmenn interesse er tjenester som offentlige myndigheter definerer å være av allmenn interesse og derfor underlagt spesielle offentlige tjeneste ytingsforpliktelser Det skilles mellom tjenester av økonomisk karakter (SGEI) og tjenester av ikke-økonomisk karakter (SGNEI) Grønnboken om SGI kom i 2003 Hvitboken ble lagt frem i Deretter skjedde relativt lite p.g.a. bl.a. arbeidet og diskusjonene om tjenestedirektivet Parlamentet behandlet hvitboken høsten 2006 Rapport fra EU delegasjonen, i samarbeid med KS, Lo og NHO, ferdigstilt i april 2007

81 Hva handler dette om? Uklart skille mellom SGEI og SGNEI. Dette har betydning for hvorvidt EUs regelverk setter rammer for hva medlemsstatene kan foreta seg når det gjelder å definere, finansiere, organisere og utføre tjenester av allmenn interesse, kfr. debatten om privatisering av offentlige tjenester. Bare SGEI omfattes av EUs regelverk for konkurranse, offentlig støtte, offentlige anskaffelser og indremarkedslovgivningen. SGNEI faller utenfor regelverket. Med uklart skille mellom SGEI og SGNEI vil det derfor være rettspraksis som definerer hva som er tillatt og ikke tillatt. Sentralt i diskusjonen er spørsmålet om det skal innføres et sektorovergripende, horisontalt rammedirektiv for tjenester av allmenn interesse istedenfor eller i kombinasjon med den sektorvise reguleringen Kommisjonen hittil har benyttet. den sektorvise reguleringen har blitt videreutviklet innenfor bl.a. transport, energi, tele helse og sosial. En meddelse om hvilken tilnærming som bør legges til grunn vil komme fra Kommisjonen sannsynligvis i løpet av juni/juli

82 Hva handler dette om? I utgangspunktet har offentlige myndigheter stor frihet som følge av nærhetsprinsippet stor frihet til selv å definere hvilke tjenester de anser for å være av allmenn interesse og hvordan de skal finansieres, organiseres og utføres, samtidig so EU-lovgivningen setter visse rammer som medlemsstatene må forholde seg til dersom tjenestens økonomiske karakter er sentral (off. støtte og off. anskaffelser) Ulike EU-institusjoner, land og interesserte aktører har ulike syn på behovet for og innholdet av eventuell ny lovgivning Det vil være innholdet i et eventuelt horisontalt rammedirektiv eller eventuelle sektordirektiv som legger føringer på hvordan offentlige myndigheter vil velge å organisere tilbudet av tjenester i allmenn interesse det er betydelig usikkerhet om hvordan prosessen i EU vil utvikle seg

83 European Grouping og Territorial Co-operation (EGTC) Nytt instrument på EU nivå i form av bindende forordning Et politisk signal om at samarbeid på tvers av landegrenser er viktig Forordningen skal fremme samarbeidet og gjøre samarbeidet enklere Gjelder for strukturfondene, men kan også omfatte nasjonale programmer og prosjekter Forordningen trådte i kraft , men kan anvendes fra EGTC er også åpen for Norge dersom minst to medlemsland deltar Et program eller prosjekt opprettet som EGTC skal ha sete i et av medlemslandene og det er denne medlemsstatens nasjonale lover og regelverk som skal anvendes Hvert EGTC skal ha godkjenning fra sin nasjonale regjering Hvert EGTC skal ha et styre og en direktør

84 Hva kan EGTC gjøre og hvem kan delta implementere et program eller prosjekt med eller uten EU finansiering dersom det ikke er EU finansiering, men bare nasjonal finansiering, kan medlemsstatene begrense EGTCs oppgaver til bare å gjelde regionalfondslignende oppgaver EGTC kan ikke ivareta oppgaver som omfatter statlig sikkerhet, f.eks. justis, politi, utenrikspolitikk Hvem kan delta? nasjonale myndigheter (spesielt dem uten regioner) regionale myndigheter lokale myndigheter organisasjoner regulert etter offentlige lover Liten interesse for å etablere EGTC i nordiske regioner. Større interesse i sørog østeuropeiske land. Ingen EGTC er foreløpig registert

85

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

Vestfold og Østfold regioner i Europa utfordringer og muligheter. Kommunal og regionalråd Jan Edøy

Vestfold og Østfold regioner i Europa utfordringer og muligheter. Kommunal og regionalråd Jan Edøy Vestfold og Østfold regioner i Europa utfordringer og muligheter Kommunal og regionalråd Jan Edøy Tabula regionum Europea Kommuner og regioner i Norden Hvorfor har EU en regionalpolitikk? Økonomiske, sosiale

Detaljer

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler:

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler: Notat Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato:.01.2006 Til: Møtet i europapolitisk forum den 08.02.06 Saksnr.: Kopi: Saksbehandler: Det fremtidige territorielle samarbeide I dette notatet gis en kort orientering

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Greta Juul, Europarådgiver

Osloregionens Europakontor. Greta Juul, Europarådgiver Osloregionens Europakontor Greta Juul, Europarådgiver EU-programmer og prosjekter Muligheter i den nye programperioden 2014-2020 E u r o p a 2 0 2 0 EU 2020 strategien Smart, sustainable, and inclusive

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 Den 5. samhørighetsrapporten Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 1 Konklusjoner fra rapporten Dagens struktur for regionalpolitikken i EU videreføres i all hovedsak

Detaljer

EUs regionalpolitikk 2014-2020 og innovasjon: Nye samarbeids- og prosjektmuligheter for Agderbedrifter

EUs regionalpolitikk 2014-2020 og innovasjon: Nye samarbeids- og prosjektmuligheter for Agderbedrifter EUs regionalpolitikk 2014-2020 og innovasjon: Nye samarbeids- og prosjektmuligheter for Agderbedrifter Kommunal og regionalråd Jan Edøy Hva er EU s regionalpolitikk? Investeringspolitikk som skal fremme

Detaljer

Mulighetsbank for Østfold og Østlandsregionen:

Mulighetsbank for Østfold og Østlandsregionen: Østfoldkonferansen vinteren 2007 Mulighetsbank for Østfold og Østlandsregionen: EU s sektorprogram og nye Interregprogram for 2007-2013 2013 Jan Edøy Nasjonal Ekspert EU-Kommisjonen DG REGIO Mulighetsbank

Detaljer

INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg

INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG C Presentasjon på Østlandssamarbeidets miniseminar om Interreg 17.01.13 Click to edit Master subtitle style Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune Nasjonalt

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy Det regionale Europa Kommunal og regionalråd Jan Edøy Tabula Regionum Europae Presentasjon 1. Velkommen til de 12. Open Days 6. 9. oktober 2014 2. 6th Cohesion Report on Economic, Social and Territorial

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

Strukturfondenes miljø- og kultursatsninger

Strukturfondenes miljø- og kultursatsninger Strukturfondenes miljø- og kultursatsninger Line Jackson Ræstad og Magnus Karlsrud Dahlen 28.08 2008 Disposisjon» Formålet med rapporten» Hva er Strukturfondene?» En oversikt over Fond, Formål og Retningslinjer»

Detaljer

EU/EØS-saker om landtransport

EU/EØS-saker om landtransport EU/EØS-saker om landtransport Status for viktige saker og nye initiativ fra Kommisjonen Samferdselsrådens orientering. Informasjonsmøte 12. juni 2007 Det tyske Rådsformannskapet 2007v Overordnede prioriteringer:

Detaljer

Nasjonale myndigheters forventninger til neste programperiode for Interreg

Nasjonale myndigheters forventninger til neste programperiode for Interreg Nasjonale myndigheters forventninger til neste programperiode for Interreg Fagdirektør Arve Skjerpen Navn Foredragsholder Østlandssamarbeidet 30.1.2014 Innledning/Generelt 2 Interreg på norsk side (og

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Interreg programmer

Interreg programmer Interreg programmer 2014 2020 Regionrådsamling 27.november 2015 01.12.2015 1 Hva er Interreg? Program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid i regi av EU. Målet er å fremme sosial

Detaljer

EØS-midlene erfaringer og muligheter. Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015

EØS-midlene erfaringer og muligheter. Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015 EØS-midlene erfaringer og muligheter Knut Hjorth-Johansen Praha 16.04.2015 20.04.2015 EEA and Norway Grants 2009-14 Første periode 2004 2009 ny periode 2009-2014 EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet EU og utdanning utdanningsråd Harald E. Nybølet Norges delegasjon til EU i Brussel Norges største utenriksstasjon med rundt 60 medarbeidere «Statsadministrasjonen i miniatyr», nesten alle fagdepartementer

Detaljer

EUs arbeid med Urban Agenda Anne Beate Tangen, KMD. Nettverkssamling 22. november 2016

EUs arbeid med Urban Agenda Anne Beate Tangen, KMD. Nettverkssamling 22. november 2016 EUs arbeid med Urban Agenda Anne Beate Tangen, KMD Nettverkssamling 22. november 2016 Formål Få byrettede spørsmål på den politiske dagsordenen og bidra til mer og bedre koordinering mellom forvaltningsnivåer

Detaljer

EU s regionalpolitikk etter Jan Edøy Regional- og kommunalråd EU-delegasjonen

EU s regionalpolitikk etter Jan Edøy Regional- og kommunalråd EU-delegasjonen EU s regionalpolitikk etter 2014 Jan Edøy Regional- og kommunalråd EU-delegasjonen Dagens presentasjon Hva er EU s regionalpolitikk? Hvorfor har EU en regionalpolitikk? Hvor mye koster det? Hvordan gjennomføres

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020

EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020 EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020 Konferanse, Oslo, 10. november 2011 Utdanning og arbeidsliv Merverdier av internasjonalt samarbeid 14. november 2011 Utdanningsråd Ingveig Koht Astad Norges Delegasjon

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 Click to edit Master subtitle style Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Vest-Norges Brusselkontor etablert i 2003-1 av 6 norske regionskontor Døråpner og lyttepost i Brussel Del

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

EU og norske regioner. Kommunal og regionalråd Jan Edøy

EU og norske regioner. Kommunal og regionalråd Jan Edøy EU og norske regioner Kommunal og regionalråd Jan Edøy Hvorfor er regelverket for regionalstøtte viktig for Norge? De definerer rammebetingelsene for nasjonal distrikts- og regionalpolitikk Hvilke former

Detaljer

Energipolitikk og lovgivning i EØS og i denne sammenheng CIP Programmet

Energipolitikk og lovgivning i EØS og i denne sammenheng CIP Programmet Energipolitikk og lovgivning i EØS og i denne sammenheng CIP Programmet Birgitte Andersen Officer Energi, Offentlige anskaffelser og statstøtteregler Goods Division ban@efta.int http://secretariat.efta.int

Detaljer

State of the Innovation Union

State of the Innovation Union State of the Innovation Union Eva Camerer DG Policy Development for Industrial Innovation 13. Juni 2012 Høyskolen i Sør-Trøndelag 1. Den økonomiske og politiske konteksten EU MS innovation performance

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Frode Braadland EU rådgiver Innovasjon Norge Agder Eyde-nettverket, 23.03.2010 Finansieringsmuligheter i EU 3 virkemidler for næringslivet Eco-innovation Intelligent

Detaljer

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov 2010 Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel. Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor

Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel. Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves... Hvorfor en regional politikk i EU? Redusere

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor

Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør 20. januar 2015 Monica Larsen Seniorrådgiver R&D and Innovation Kilde: SLV Kliniske studier i Norge vs Europa Kilde: SLV 2. Results: Overview of results

Detaljer

Hvordan arbeider vi med ROS og klimautfordringer i hverdagen? Hvilke konsekvenser har dette arbeidet for planlegging og forebygging?

Hvordan arbeider vi med ROS og klimautfordringer i hverdagen? Hvilke konsekvenser har dette arbeidet for planlegging og forebygging? Hva nytt skjer i Bergen. Vann, Avløp og Overvann. Hvordan arbeider vi med ROS og klimautfordringer i hverdagen? Hvilke konsekvenser har dette arbeidet for planlegging og forebygging? MARE-prosjektet EU-

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk

Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk Ålesund 10.mai 2005 Statsråd Erna Solberg 1.0 Jeg setter stor pris på muligheten

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Internasjonale perspektiver på offshore vind. 3. november, 2009 Berit Tennbakk, Econ Pöyry

Internasjonale perspektiver på offshore vind. 3. november, 2009 Berit Tennbakk, Econ Pöyry Internasjonale perspektiver på offshore vind 3. november, 2009 Berit Tennbakk, Econ Pöyry Trenger vi havsbasert vindkraft? Pros Verden trenger CO2-fri energi Verden trenger fornybar energi EU har satt

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Regionalavdelingen. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen.  Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Velkommen og innledning: Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid 28.mai 2014. Hilde Lona og Jon Halvard Eide, internasjonale koordinatorer i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Osloregionens Europakontor

Osloregionens Europakontor Osloregionens Europakontor Regionalpolitikk og EU-programmer Jan Edøy 28.01.16 EU-utvidelser The European Union: 500 million people 28 countries Member States of the European Union Candidate countries

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Håvar Risnes Seniorkonsulent / Sektorkoordinator ReNEW Innovation Norway, Bennigsenplatz

Detaljer

Nytt forslag til direktiv om å fremme fornybar energi i EU

Nytt forslag til direktiv om å fremme fornybar energi i EU Nytt forslag til direktiv om å fremme fornybar energi i EU Oslo, 7. mars 2008 EUROPEAN COMMISSION Karina Veum DG TREN, Regulatory Policy and Promotion of Renewable Energy Hovedelementene i det nye direktivforslaget

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Hvorfor fokusere på globale kunnskaps/verdinettverk? 1. Strukturelle endringer

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic,

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic, En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i Mirjana Gvozdic, 18.10.2016 Habitat III is the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development to take place in Quito, Ecuador,

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om OECDrapporten Northern sparsely populated areas

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om OECDrapporten Northern sparsely populated areas Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse OECD-rapporten Nortern sparsely populated areas Bodø, 05.desember 2016 Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om OECDrapporten Northern sparsely populated

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon WWF IN SHORT +100 WWF is in over 100 countries, on 5 continents +5,000 WWF has over 5,000 staff worldwide 1961 WWF was founded In 1961 +5M WWF has over 5 million supporters

Detaljer

HVORDAN KAN FORSKNINGSPOLITIKKEN MØTE NÆRINGSLIVETS BEHOV? Hege Skryseth EVP Kongsberg Gruppen ASA

HVORDAN KAN FORSKNINGSPOLITIKKEN MØTE NÆRINGSLIVETS BEHOV? Hege Skryseth EVP Kongsberg Gruppen ASA HVORDAN KAN FORSKNINGSPOLITIKKEN MØTE NÆRINGSLIVETS BEHOV? Hege Skryseth EVP Kongsberg Gruppen ASA Konkurransefarten øker og konkurransearenaene blir flere Information Tech. Consumer Disc. Industrials

Detaljer

Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012

Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012 1 Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012 2 Internasjonale muligheter Pågående og nylig avsluttede prosjekter- bruk resultatene! EUs 7. rammeprogram siste

Detaljer

Hvorfor er internasjonalisering

Hvorfor er internasjonalisering Internasjonalisering av FoU Nordområdekonferansen Tromsø 14. november 2006 Kari Kveseth Internasjonal direktør Norges forskningsråd Internasjonalt Forskningssamarbeid viktig for et lite land Norge kan

Detaljer

EUs nye fornybar energi politikk

EUs nye fornybar energi politikk EUs nye fornybar energi politikk Hvor går EU og hva kan bli konsekvensene for Norge? Elin Lerum Boasson, CICERO og Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Foredrag for ZEROkonferansen 24.11.16

Detaljer

EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv. utdanningsråd Harald E. Nybølet

EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv. utdanningsråd Harald E. Nybølet EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv utdanningsråd Harald E. Nybølet Norges delegasjon til EU i Brussel Norges største utenriksstasjon med rundt 60 medarbeidere «Statsadministrasjonen

Detaljer

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge Regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge Regions of Knowledge Støtter samarbeid mellom forskningsdrevne klynger: FoU-organisasjoner offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-fouorganisasjoner

Detaljer

Søkerseminar 2015. Kristin Amundsen Seniorrådgiver SIU Oslo 03.02.2015

Søkerseminar 2015. Kristin Amundsen Seniorrådgiver SIU Oslo 03.02.2015 Søkerseminar 2015 Kristin Amundsen Seniorrådgiver SIU Oslo 03.02.2015 Disposisjon Fjorårets søknadsrunde Prioriteringer og rammer Evalueringskriterier og kjennetegn ved en god søknad Fylle ut søknadsskjema

Detaljer

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel FFI-seminar 4. september 2012 Dr Samuel Perlo-Freeman, Programme Director, SIPRI Dr Dagfinn Furnes Vatne, forsker, FFI Smart defence det store bildet Smart

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer