Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Leiingas gjennomgang av internkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 08.12.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Leiingas gjennomgang av internkontroll"

Transkript

1 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Leiingas gjennomgang av internkontroll Arkivsak: 74/12 O 60/13 O 110/13 O Styresak 96/14 O 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret tek saka til orientering

2 2 Bakgrunn for saka Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetenesta pålegg tenesta å ha eit system for internkontroll for å sikre at verksemda er organisert i tråd med krava. Det følgjer av Helsedirektoratets rettleiar til forskrifta, IS-1183, at det er øvste leiar som har ansvaret for internkontrollen. For helseføretak er dette administrerande direktør. Med omsyn til forskrifta inneber internkontroll at den ansvarlige for verksemda skal: a. Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b. Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e. Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f. Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g. Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Administrerande direktør la i juni 2013 fram ein mal for leiingas gjennomgang av internkontroll i føretaket for styret i Helse Fonna HF i sak 60/13 O. I malen er det valt områder som føretaket vurderer som kritiske for drift og pasientbehandling, og områder ut i frå den løypande risikovurderinga føretaket gjer. I tillegg er sentrale element frå styringsdokumentet samt lover og forskrifter ivareteke. I desember 2013 la administrerande direktør fram ei gjennomgang av internkontrollen i føretaket for styret i Helse Fonna HF i sak 110/13 O etter malen frå sak 60/13 O. Leiingas gjennomgang 2014 består av to deler: 1. Oppfølging av forbetringsområder frå leiingas gjennomgang i Leiingas gjennomgang 2014 med fokus på internkontrollforkrifta. I del 1 er oppfølgingspunkterne kommentert med kursiv stil ved respektive punkt. Ved alle forbetringsområder er tiltak sett i verk i tråd med tilrådingane. I del 2 er det ein gjennomgang av korleis føretaket oppfyller deler av internkontrollforskriftens 4. 4a Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 4d Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4f Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav 4g Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen Gjennomgangen viser at der er gode strukturer og prosessar, men det er eit forbetringspotensiale i høve til 4d. Vedlegg Leiingas gjennomgang av internkontroll

3 Leiinga sin gjennomgang 2014 Tomas Jonson

4 Innhald Disposisjon... 2 Rettleiing... 3 Hensikta med leiinga sin gjennomgang... 3 Gjennomføring... 3 Ansvar... 3 Statusskildring... 3 Vurdering... 3 Utgreiing... 3 Vedtak/orientering... 4 Oppfølging... 4 Generelt... 4 Spesifikk del Spesifikk del Leiinga sin gjennomgang, del Leiinga sin gjennomgang, del Generell vurdering: Vedlegg 1: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta

5 Leiinga sin gjennomgang 2014, Helse Fonna HF Disposisjon 1. oppfølging av funn frå spørsmål om og gjennomgang av klinikkane si oppfylling av utvalde delar av internkontrollforskrifta Grunnlaget for den første delen er dei områda som ved leiinga sin gjennomgang i 2013 fekk ein merknad. Aktuelle område kjem fram i del 1. Grunnlaget for den andre delen er «Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta» 1 (internkontrollforskrifta), der vi har valt ut fire fokusområde i 4 som vi skal gjere greie for: a) skildre verksemda sine hovudoppgåver og mål, medrekna mål for forbetringsarbeidet samt korleis verksemda er organisert. Det skal klart gå fram korleis ansvar, oppgåver og myndigheit er fordelte; d) sørgje for at arbeidstakarane medverkar slik at samla kunnskap og erfaring blir utnytta; f) skaffe oversikt over område i verksemda kor det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrava; g) utvikle, setje i verk, kontrollere, evaluere og forbetre naudsynte prosedyrar, instruksar, rutinar eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og førebyggje brot på sosial- og helselovgivinga. 1 Vedlegg 1: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta. 2

6 Rettleiing Hensikta med leiinga sin gjennomgang å følgje opp dei måla som er sette å gjere korrigerande tiltak å vurdere oppfølging av korrigerande tiltak å sørgje for at internkontrollen er hensiktsmessig, tilstrekkeleg og effektiv, og at han tilfredsstiller krava i relevante lover og forskrifter Gjennomføring Ansvar Leiinga sin gjennomgang blir leia av sjefen for internkontrollen. Dei som er ansvarlege for respektive hovud-/undertema, er ansvarlege for innrapporterte data/skildringar. Statusskildring Den som er ansvarleg for området, skal fylle ut matrisen i kolonnane for struktur og prosess ved det aktuelle undertemaet. Kven som er ansvarleg, går fram av temaet. Den utfylte matrisen skal sendast inn til føretaket sin internkontroll i samsvar med den fastsette tidsfristen. Vurdering Føretaket sin internkontroll vurderer struktur- og prosesskildringane ut frå føretaket sine oppsette mål i samsvar med lov og forskrift og/eller etter ei generell vurdering. Vurderinga har som mål å fastsetje om ein kan forvente at dei ønskte resultata blir nådde ved den skildra strukturen og prosessen. Ein gir ei vurdering etter ein trestegsskala med eventuelle kommentarar: tiltak må vurderast u / tiltak må setjast i verk Utgreiing Leiinga sin gjennomgang blir gjennomført i eit direktørmøte med dei ansvarlege for dei respektive hovudtemaa til stades. Ved gjennomgangen skildrar ein eventuelle tiltak og foreslår tiltaksansvarleg. 3

7 Vedtak/orientering Når dokumentet er ferdig, blir det lagt fram som sak i direktørmøtet for ei generell orientering og for vedtak av eventuelle tiltak og oppnemning av tiltaksansvarlege. Rapporten blir lagd fram til føretaket sitt styre som orienteringssak. Oppfølging Rapporten er grunnlag for leiinga sin gjennomgang kommande år. Generelt I tabellen kjem det fram kven som har oppgåver i samband med leiinga sin gjennomgang Dei delane som de skal skrive i, er merkte med respektive kortnamn. Kortnamn Del 1 Del 2 Administrerande direktør OK X Klinikkdirektør, kirurgisk klinikk BH X X Klinikkdirektør, medisinsk klinikk LN X X Klinikkdirektør, medisinsk serviceklinikk AHB X X Klinikkdirektør, somatikk Stord RM X Klinikkdirektør, psykisk helsevern KE X X Områdedirektør, internservice LTA X HR-direktør HO Økonomidirektør JHF Fagdirektør HL X Kommunikasjonssjef ML X Kvalitets- og pasientsikkerheitssjef TJ X Beredskapssjef IP X Samhandlingssjef KU Føretaksjurist LB Forskingssjef DG 4

8 Spesifikk del 1 Del 1 er oppfølgingspunkta frå Skriv i kolonnen «Tiltak» ein kort kommentar/oppfølgingsstatus. Skriv teksten direkte inn i dokumentet i ein avvikande farge, og inkluder signatur. Spesifikk del 2 Del 2 er den nye delen for 2014 og vedkjem denne gongen berre kjerneverksemda. Gi ei kort skildring ved respektive punkt i dokumentet. 5

9 Leiinga sin gjennomgang, del 1 Oppfølging 2014 av: Leiinga sin gjennomgang av internkontroll desember 2013 Helse Fonna Nr. Status 2.1 Kvalitetssystemet Prosedyrar, oppdatering og ansvarstilhøve Struktur Nettbasert prosedyrehandbok frå Netpower, Dashboard4. Avtale om oppdatering til versjon 5 inngått med leverandør. Overgangen frå gammal til ny versjon byrjar hausten Samtidig er det planlagt ei omstrukturering av prosedyrekatalogen i samarbeid med fagmiljøet. Kvalitetssjefen er systemeigar, rådgivaren for kvalitets- og internkontroll er systemansvarleg. Personell med opplæring og tillating til å skrive (journalist) og godkjenne prosedyrar (redaktør) finst i klinikkane. Ansvar status Kvalitets sjef Bedømming Tiltak Ansvar tiltak. Framleis arbeid i regionale fora for å nå ei felles regional forståing av gevinstar av eit felles regionalt prosedyresystem. Blir etter berekningane meldt inn som behov i porteføljeprosessen i Kvalitetssjef 6

10 Prosess Ansvaret for prosedyrane ligg i lineorganisasjonen. Det vanlege ansvarstilhøvet er at journalisten og redaktøren er ulike personar, eller unntaksvis at prosedyren går på intern høring og blir godkjend av journalisten. Det er framleis litt uklart kven som eig felles faglege prosedyrar som går på tvers av klinikkar og fag. Ein bør utarbeide retningsliner for ansvar for og vedlikehald av felles faglege prosedyrar. Det blir utarbeidt eit forslag til prosedyre for prosedyrevedlikehald og ansvar for fellesprosedyrane. Det er berekna at dette arbeidet byrjar etter at den nye versjonen av prosedyreverket er tatt i bruk hausten 2014 Kvalitetssjef Avviksbehandling og handtering Læring av avvik Struktur Intern avviksbehandling skjer i Synergi. Utover dette kjem tilsynssaker og NPEvedtak. Opplæring i bruk av Synergi og meldekultur finst som elektroniske kurs i Læringsportalen Prosess Alle tilsette kan melde avvik. Nærmaste leiar er saksbehandlar, som har ansvar for lukking av avvik. Ansvaret for læring av avvik ligg i lineorganisasjonen med den respektive klinikkdirektøren, som er den som er øvst ansvarleg for eigen klinikk. Meldingar til Kunnskapssenteret etter 3-3 skjer via Synergi. Straksmeldingar til Helsetilsynet etter 3-3 a skjer via eige system, e-post. Kvalitets sjef Ein bør ta stilling til om meldingar etter 3-3 a skal handterast i Synergi for at ein skal få total oversikt over dei alvorlege hendingane i føretaket. Ein utarbeider ei skildring av korleis 3-3 a kan handterast i Synergi, og korleis koplingar mellom saksdokumentasjon i e-phorte og Synergi blir utførte. Arbeidet med oversikt over aktuelle prosedyrar har byrja og vil etter berekningane bli avslutta hausten 2014, og bli implementert 1. kvartal Kvalitetssjef 7

11 8.1 Personalfunksjonen Overordna personalpolitikk Struktur Personalressursar - leiing, tillitsvalde og verneombod, HR og BHT - AMU - dialogmøte (AD og hovudsamanslutningsutvalet og føretakshovudverneombod) Utdanning og kompetanse - plan for rekruttering og kompetanseutvikling - planverk for leiaropplæring og utvikling - kompetanseplanar for medarbeidaropplæring/-utvikling Organisasjonsstruktur, fullmaktsstruktur og stillingsskildringar Organisasjonskart er skildra, fullmaktsstruktur og stillingsskildringar er implementerte, men er under revisjon. HR-/leiarverktøy Personalhandbok med overordna personalpolitikk, Helse Fonna. Retningsliner og rutineskildringar innan personalområdet, inklusive HMShandboka. Diverse HR-dataverktøy for rekruttering og oppfølging av medarbeidarar. Leiing - leiar-/fullmaktsstruktur - plan for rekruttering og kompetanseutvikling HRdirektør. 8

12 Prosess - leiaropplæring/-utvikling - leiarstøtte Personalhandboka Ligg føre Personalressursar Det er etablerte arenaer for samhandling på alle nivå og mellom leiing, tillitsvalde og verneombod, HR og BHT. Utdanning og kompetanse Det ligg føre ein plan for opplæring og utvikling av leiarar og delvis medarbeidarar. Organisasjonsstruktur, fullmaktsstruktur og stillingsskildringar Fullmaktsstruktur og stillingsskildringar er implementerte, men er under revisjon. HR-/leiarverktøy Personalhandboka er etablert og implementert med skildra retningsliner og prosedyrar. Leiarportalen er under utvikling. HR-verktøy er implementert og blir vidareutvikla. HMS-handboka er under revisjon. Leiing Vidareutvikling er i gang. Personalhandboka Blir kontinuerleg oppdatert og halden ved like av HR., men prosessen innanfor leiing er ikkje skildra meir omfattande enn at eit utviklingsarbeid er i gang. Ein har spurt om framdrift i og resultat av prosessen innanfor leiing. Det personellpolitiske program er implementert og er under kontinuerlig utvikkling, arbeidet har framdrift etter plan. HR dir. 9

13 Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) Periodisk vedlikehald og risikovurderingar Struktur Datasystemet Merida. Alt utstyr blir lagt inn, og risikoen blir vurdert Prosess Gjennomføring av PV dagleg og kvar veke baserer seg på kronologiske forfallslister i Merida. Skriftleg rapportering av omfang kvar veke og månadlege møte med klinikkdirektør for oppfølging. Dir., med. service. NB! DSB-tilsyn. Tiltak er gjennomført i Tilsyn i desember 3014 er gjennomført, ein ventar svar. Sjef, internkontroll 11.1 Pasientsikkerheit Bruk av hendingsanalyse ved alvorlege pasientskadar Struktur Per i dag finst det ingen samla kompetanse på føretaksnivå for analyse av alvorlege hendingar. Prosess Det finst inga overordna skildring av identifisering og val av hendingar som skal gjennomgå ein djupare analyse. Pasientsikkerheitssjef Ein bør vurdere oppbygging av kompetanse i line- og støtteorganisasjonen. Ein bør utarbeide retningsliner for korleis og når ein skal lage ein djupanalyse for å lære av alvorlege hendingar. Ein skal utarbeide eit strukturforslag for å styrke moglegheita til å lære av alvorlege hendingar. Det er planert kompetanseoppbygging innanfor utredningsmetodikk i Ein skal utarbeide eit prosessforslag for å styrke moglegheita til å lære av alvorlege hendingar. Etter kompetanseoppbygging skal plan for systematisk utredningsarbeid i føretaket utarbeidast. Pasientsikkerheitssjef Pasientsikkerheitssjef 10

14 Informasjonssikkerheit, IKT Etterleving av personvern Struktur Kjerneverksemd - DIPS m/integrasjonar - patologisystemet (Sympathy) - laboratoriesystemet (Flexlab og Prosong) - røntgensystemet (RIS/PACS) Forsking Undervisning Kvalitetssikring Prosess Obligatorisk undervisning (nytilsette, e- læringskurs, oppfølging, usikkerheit med omsyn til studentar) Klinisk verksemd - def. tilgang per rolle - def. rolle ved tilsetting - loggføring av innsyn Forsking - samtykke - prosjektskildring - REK-godkjenning - PVO (NSD) Undervisning - manglande rutineskildringar Kvalitetssikring - manglande rutineskildring - manglande kriterieskildring Fagsjef ved dei «ordinære» elektroniske journalsystema, meir tvilsam ved dei ulike integrasjonane. Det er initiert eit arbeid for å kartlegge og setje inn tiltak ved problem ved kvaliteten på journalsystemet ved retting og sletting av dokument som påverkar integrerte delsystem. Når dette arbeidet er ferdig, skal ein gjennomgå undervisnings- og kvalitetssikringssystema. Alle pasientar får informasjon om helseregistra (for elektive pasientar er informasjon inkludert i ventelistebrevet, for ØH pasientar i ein informasjonsfaldar). Det er også lagt ut informasjon på internett sida til Helse Fonna. Her kan ein blant anna finna informasjon om høve til reservasjon. Systemeigarar. (Journalansvarleg som referanse person) 11

15 13.1 Pasientjournalsystemet Talegjenkjenning, kvaliteten på notat Struktur Journalforskrifta Plan for kreftutgreiing Ikkje utført kontroll Fagsjef Ikkje Det er eit ønske at ein gjennomfører kvalitetskontrollar. Kirurgisk klinikk har hausten 2014 kartlagd bruken av talegjenkjenning. Har hatt med Max manus konsulentar i oppfølgingsmøter med legar som har hatt redusert gjenkjenning. Planlegg kvalitetskontroll i Med. Klinikk har no starta opp ein gjennomgang på bruken av talegjenkjenning samt kvaliteten på dokument, vil ikkje vere fullført før første halvår 2015 Uaktuell for klinikk for psykisk helsevern har ikkje talegjenkjenning. Klinikkdirektørar Prosess Ikkje utarbeidde rutinar Ikkje Uaktuell for Medisinsk service klinikk- har ikkje talegjenkjenning. Ein legg fram kvalitetskontrollar og tar stilling til om fleire tiltak er naudsynte. Fagdirektør har to gonger i 2014 etterspurt erfaringane med talegjenkjenning, dette er lagt fram i regionalt fagdirektørmøte. Vanskane med talegjenkjenning vil bli følgt opp regionalt. Fagsjef (Journalansvarleg som referanse person) 12

16 Pasientbehandling (kjerneprosess 1) Gjennomføring av kliniske komplikasjonsmøte Struktur Medisinsk serviceklinikk: Manuelt arbeid NPE-saker tilsynssaker synergisaker, men det manglar ei skildring av korleis ein finn igjen dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte. Med. Service: Saker, både NPE, tilsyn og synergisaker tas opp i månadlege møter mellom seksjonsleder, klinikkdirektør og klinikkens kvalitetsrådgivar. Klinikkens kvalitetsrådgivar følgjer opp sakene utover dette og bidrar med støtte i forhold til kvalitetsforbetringsarbeidet i seksjonane. Klinikkdirektør 14.3 Kirurgisk klinikk: Saker blir fanga opp frå: NPE-meldingar 3-3-meldingar 3-3 a-meldingar tilsynssaker frå Helsetilsynet Etablerte fora, morgonmøte: ortopedisk seksjon blautdelskirurgi ØNH-seksjon augeseksjon Alle klinikkdir., men det manglar ei skildring av korleis ein finn igjen dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte. Klinikkdirektør og den einskilde seksjonsleiar går gjennom sakane som enten kjem inn som tilsynssaker eller som klinikken meld inn sjølv til tilsynsmyndighetar. Sakane blir tatt opp på legemøtar ( morgonmøte ) og i leiarmøter. Det har vore tverrfaglege komplikasjonsmøte i enkelte tilfelle. Då er det klinikkoverlegen og seksjonsleiar som har leda gjennomgangen. Klinikkdirektør Klinikkdirektør 13

17 Medisinsk klinikk: Gjennomgang av alle klagesaker, avvik og tilsyn. Psykiatrisk klinikk: Gjennomgang av alle klagesaker, avvik og tilsyn., men det manglar ei skildring av korleis ein finn igjen dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema., men det manglar ei skildring av korleis ein finn igjen dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Medisinsk klinikk har no faste møter med klinikkoverlege, klinikkdirektør og overlege som er medlem i kvalitetsutvalet der ein gjennomgår dei ulike klagesaker, avvik og tilsyn. Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår dei aktuelle sakene. Saker som gjeld fleire vert tatt opp på legemøte samt klinikkforum. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Alle klagesaker og tilsyn vert gjennomgått av klinikkdirektør, klinikkoverlege og kvalitetsrådgjevar. Alle klagesaker og tilsyn vert gjennomgått i klinikken si leiargruppe med fokus på forbetringsområder. Gjennomgang av klagesaker/avvik og forbetringsområder seksjonsvis i etterkant av gjennomgang i klinikk leiing. Klinikkdirektør 14

18 Prosess Medisinsk serviceklinikk: Ein gjennomgår NPE-saker, tilsynssaker og synergisaker i fagmøte og leiarmøte., men det manglar ei skildring av korleis ein behandlar dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Med. Serv: Saker, både NPE, tilsyn og synergisaker tas opp i månadlege møter mellom seksjonsleder, klinikkdirektør og klinikkens kvalitetsrådgivar. Klinikkens kvalitetsrådgivar følgjer opp sakene utover dette og bidrar med støtte i forhold til kvalitetsforbetringsarbeidet i seksjonane. Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk: Morgonmøta i klinikken blir brukte til å diskutere utvikling og oppståtte komplikasjonar. Eit par gonger det siste året har det vore behov for gjennomgang på tvers av seksjonar. Samhandlingsmøte med andre fagområde, t.d. anestesi, røntgen osv. Overlegane deltar i faste møte på intensiv når det ligg kirurgiske pasientar der. Det kan ha oppstått komplikasjonar som er årsaken til at pasienten er blitt intensivpasient.. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Framleis er det sånn at tverrfaglege komplikasjonsmøte har vore gjennomført ved behov. Det er ikkje etablert som ei fast ordning. Behovet blir diskutert i møter mellom klinikkdirektør, seksjonsleiar og klinikkoverlege. Anestesiseksjonen er no organisert i Kirurgisk klinikk og er derfor med på drøfting av dei sakene som når klinikken tverrfagleg i leiargruppa. Klinikkdirektør Ingen innførte rapporteringar til klinikkdirektøren. 15

19 Klinikkdirektøren gjennomgår alle saker som kjem frå NPE, som blir sende til Helsetilsynet/Kunnskapssenteret, og saker som kjem til føretaket frå Helsetilsynet. Tiltak blir sette i verk etter diskusjonar på morgonmøta eller som eit resultat av samarbeidsmøte, t.d. med akuttmottak, intensiv, radiologisk osv. Medisinsk klinikk: gjennomgang av alle klagesaker og avvik og tilsyn med månadlege rapporteringssaker med den enkelte seksjonen gjennomgang av aktuelle saker på morgonmøte gjennomgang av saker av felles interesse på leiarmøte Psykiatrisk klinikk: I vanskelege pasientsaker der ein ikkje ser effekt av aktuelle behandlingstiltak, eller der ein ser at pasienten har behov for helsehjelp på tvers av dei ulike einingane i, men det manglar ei skildring av korleis ein behandlar dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema., men det manglar Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Medisinsk klinikk har no faste møter med klinikkoverlege, klinikkdirektør og overlege som er medlem i kvalitetsutvalet der ein gjennomgår dei ulike klagesaker, avvik og tilsyn. Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår dei aktuelle sakene. Saker som gjeld fleire vert tatt opp på legemøtene samt klinikkforum. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Det er etablert kliniske Klinikkdirektør Klinikkdirektør 16

20 det psykiske helsevernet, har ein etablert kliniske drøftingsmøte. Formålet er å utarbeide ein felles behandlingsplan for pasienten. ei skildring av korleis ein sikrar at alle alvorlege komplikasjonar blir fanga opp. drøftingsmøter på tvers av dei ulike einingar Opplæring av pasientar og pårørande (kjerneprosess 2) Plan for opplæring av enkeltpasientar Struktur Medisinsk serviceklinikk: Aktuelt berre i palliativt team, særleg i samband med bruk av smertepumper. I høg grad basert på munnleg og direkte opplæring. Prosess Medisinsk serviceklinikk: Direkte opplæring av pasient og pårørande der det er aktuelt. Elles opplæring av anna helsepersonell. Alle klinikkdir., men det verkar som om det manglar skriftleg informasjonsmat eriell, brukarrettleiar for ikkje-fagfolk osv.. Sikre at det finst eigna skriftleg rettleiar for brukarar. Der er individuell opplæring i bruket av utstyr samt skriftlig vei leder på norsk til alle aktuelle pasientar. Klinikkdirektør 17

21 17.1 Forsking og utviklingsoppgåver (kjerneprosess 4) Gjennomføring, finansiering og oppfølging Struktur 1. Fordeling av forskingsmiddel skjer gjennom forskingsutvalet. Per i dag er det fem medlemmer. Forskingsutvalet skal revurderast til hausten. 2. Retningsliner for vurdering av søknader om både ph.d.- og postdoktorstillingar er under arbeid og skal sendast ut på høyring før Forskingssjefen arbeider med å få forskarar til å søke om eksterne middel. Det er oppretta ein eigen forskingsportal som er knytt til intranettet. Han blir stadig oppdatert etter nye lovverk og krav. Forskingssjef Strukturen er under oppbygging, bør bli følgd opp. Be om informasjon om framdrift. Hausten 2014 er det gjennomført ei omstilling av forsking. Ny eining for forsking og innovasjon skal vere på plass 1. januar Kompetansesenter for klinisk forsking har laga ein «kalender» med oversikt over fristar for søknad om forskingsmidlar. Det er eit mål å få på plass ekstern vurdering av søknadar, dette vil bli diskutert etter at ei felles forskingsavdeling er etablert. Fag dir. Prosess 1. Er under arbeid. 2. Er under arbeid. 3. Forskingssjefen søker stadig etter eksterne forskingskjelder, private og offentlege. 4. Forskingsportalen er ferdig og blir oppdatert jamleg. Prosessen er under oppbygging, bør bli følgd opp. Fordeling av forskingsmidlar skjer framleis av forskingsutvalet. Det er ein føresetnad at det har vore søkt om ekstern finansiering (som regel Helse Vest midlar) før søknadane blir vurdert av forskingsutvalet. Fag dir. 18

22 Legemiddel/legemiddelforsyning Etterleving av anbefalte legemiddel, LMK Struktur LMK si anbefalte liste Regional antibiotikarettleiar Prosess Inga systematisk oppfølging av LMK si liste og av antibiotikarettleiar Fagsjef Prosess for etterleving, særleg av LMK si liste, manglar. Ein skal utføre ein etterlevingskontroll, som er eit samarbeid mellom alle klinikkane. Føremålet med legemiddellista er sikrare og meir økonomisk legemiddelbruk. Eit mindre utval av legemiddel, fører til betre kjennskap til kvart legemiddel, samtidig som faren for forveksling vert mindre. I tillegg oppnår ein betre oversikt i medisinromma. Fagdirektør sender førespurnad til leiar av legemiddelkomité om gjennomføring av etterlevingskontroll. Konkret blir det etterspurt om det er mogleg å bruke data frå bestillingar i Tønsys opp mot legemiddellista. Fagdir. Det har kome svar frå legemiddelkomiteen: Listene som ligg i Tønsys er oppdatert etter gjeldande LIS avtale. Dersom bestilling av legemiddel ikkje er i tråd med lista, bytter apoteket automatisk til gjeldande LIS preparat. Som oftast er dette ved 19

23 Katastrofeplan/beredskap Handtering av katastrofe ved generelt dataavbrot Struktur Beredskapsutstyr som eigna lokale, naudsynte ambulansar og tilgjengeleg personell. Strukturen kan ikkje vurderast. bestilling utanom det som blir kalla basisliste der "varekatalogen" er større og ikkje bestemt på førehand. Apoteket gjer også andre automatiske bytte i apoteket som følgje av vedtak i LMK. Dei bytter ikkje når bestillinga er grunngjeve medisinsk. Ein vil gå gjennom dette ved start av nytt «LIS år» og rapportere til LMK. Ein skal utarbeide ein rettleiar for å skildre tilgjengelege alternativ ved dataavbrot. Beredskaps sjef 20.1 Prosess Beredskapssjefen har ansvar for at det ligg føre ein plan, og IKT-eininga har ansvar for innhaldet i planane. Planen skildrar m.a. varslingsrutinar, nivå og system. Det er også delplanar for enkelte av dei pasientadministrative systema. Beredskapssjef Prosessen kan ikkje vurderast. Papirutgave av hele beredskapsplanen finnes i beredskaps rom og beredskapssjefs kontor. I tillegg skal hver enhet ha utskrift av plan. Det er ikke kontrollert om enhetene har etterlevd bestemmelsen. Plan for bortfall av IKT beskriver nivå av omfang, varslingsrutiner og hvilke systemer det skal være delplanar før. Ein skal utarbeide ein rettleiar for å skildre ein alternativ prosess ved dataavbrot. Det er plan på viktige elektroniske pasientprosesser, men disse er aldri Beredskaps sjef 20

24 24.1 Planen er p.t. under revidering. Næringsmiddel/matforsyning Etterleving av forskrifter Struktur Matlova IK-mat-forskrifta - internkontroll-systematisering - systematisk opplæring og kompetanse - krav om dokumentasjon næringsmiddelhygieneforskrifta - lokale og utstyr kvalitet og funksjon - hygiene (næringsmiddel- og personleg) - krav om logg, sporing og innhald drikkevassforskrifta - kvalitetskontroll av drikkevatn forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddel - merking av eigenproduserte og distribuerte næringsmiddelparti - retningsliner for ernæring i helseog omsorgstenesta HACCP-prinsippa, som er grunnlaget for systematiseringa av kontrollsystemet det kjøkkenadministrative programmet AIVO200 Dir., internservice. øvd. Gjennomført skrivebords øvelse med lokal- og sentral i generell databrudd i Neste øvelse vil fokusere databrudd kombineres med øvelsen som pågår. 21

25 Prosess Matforsyningseininga oppfyller forskrifta sine krav om Internkontroll Mat ved m.a. å dokumentere dei fleste av aktivitetane og prosedyrane våre ved alle dei kjøkkena vi har styringa med, ved hjelp av m.a. AIVO2000 og manuelle IK-mat-system. Dette gjeld produksjonskjøkken og pasientkantiner. For postkjøkken på sengepostar o.l. er det den aktuelle lokale seksjonsleiaren sitt ansvar å oppfylle forskrifta, men mat- og forsyningseininga har det overordna ansvaret. Gjennomføringa er delegert til seksjonsleiaren. Næringsmiddelhygieneforskrifta blir tatt hand om ved at det meste er implementert saman med IK-mat-kontrollsystemet. ID-merking blir gjennomført der det er krav om det. I dag blir det gjort ved hjelp av manuelle system, men det vil etter kvart vere mogleg ved hjelp av AIVO2000 når dette blir tatt i bruk for fullt. Drikkevasskontrollen er antakeleg mangelfullt utført. Det er i dag ikkje mogleg å identifisere nokon i føretaket som har ansvar for å gjennomføre denne kontrollen i nokon bygningar kor ein produserer næringsmiddel. Helse Fonna har eit gammalt og utdatert ernæringspolitisk dokument, som ein må revidere for å kunne følge retningslinene gitt i Kostholdshåndboken frå Hdir. med unntak av ernæringspolitisk dokumentasjon. Utdaterte dokument blir oppdaterte. IK-Mat systema er revidert og oppdatert på de aller fleste steder, men fortsatt i manuelle system. Det er vedtatt at starte et forprosjekt på innkjøp av nytt Kvalitetskontrollsystem for næringsmiddelsproduksjon, som HVIKT skal drifta for hele Helse Vest. Dette vil medføre at kvaliteten innan mathandtering, vil bli betre ivaretatt frå medio Helse Fonna har etablert førebyggande rutinar som sikrar/kontrollerer vann kvaliteten men det manglar skriftlige prosedyrar. En har til hensikt å få utarbeidet disse prosedyrane etter vært. Ernæringspolitisk dokument har blitt revidert i 2014, og ny kostoversikt for Helse Fonna er utarbeidet etter kosthandboka sine anbefalingar. Dir., internservice 22

26 27.1 Kommunikasjon System for intern informasjon ved generelt dataavbrot Struktur Oppslag, telefon, intern post og møte/samlingar Prosess Ved generelt dataavbrot vil intern informasjon gå føre seg i kommunikasjonskanalar som dataavbrot ikkje har følger for. Media kan også vere ein effektiv kanal for informasjon til medarbeidarar. Kommunikasjons sjef Strukturen er vanskeleg å vurdere. Prosessen er vanskeleg å vurdere. Kartlegging av korleis kommunikasjonssystema blir påverka av dataavbrot, t.d. SMS-innkallingar av personell og pasientar Kartlegging av system viser at dei skildrar alternative løysingar for kommunikasjon som ev. trengs for at ein skal kunne oppretthalde kjerneoppgåvene. Kommunikasjons sjef Kommunikasjons sjef Leiinga sin gjennomgang, del 2 Leiinga sin gjennomgang av internkontroll desember 2014 Helse Fonna Status jamført med «Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta» 4 a, d, f og g Nr. Status Ansvar status Bedømming Tiltak Ansvar tiltak 4a Skildr måla for forbetringsarbeidet i klinikken og korleis ansvar, oppgåver og myndigheit er fordelte i lineorganisasjonen ved forbetringsarbeidet. a) Struktur Klinikk somatikk Stord: Måla for klinikken er å ha ressurseffektive pasient forløp med god flyt og høg fagleg kvalitet for å redusera komplikasjonar og risiko for pasientskade Det overordna ansvar og mynde er lagt til Klinikkdirektørar Klinikk somatikk Stord: 23

27 klinikkdirektør og delegert til leiar på lågast mogeleg nivå, dvs. pasientnært. Klinikk for psykiatriske helsetenester: Klinikken har utarbeidd handlingsplaner for dei ulike behandlingskjeder. I dette ligg det ein beskrivelse av pasientforløp i dei ulike behandlingskjeder. Det er etablert standardiserte pasientforløp for følgjande tilstander: - ADHD-barn - OCD-barn/vaksne - Psykosebehandling - Sikkerhetskjede Innan alle behandlingskjeder skal det utarbeidast standardiserte pasientforløp for dei vanlegast førekommande tilstanden. I seksjonane er det tilsett fagutviklings sjukepleiarar og rådgjevar som saman med linjeleiinga og seksjonsoverlege/psykolog. Medisinsk servise klinikk: Medisinsk service klinikk har deltatt i prosessane rundt pasientforløp med sine servicefunksjoner. Det utførs nå ein gjennomgang av akuttmottak, radiologi, patologi og medisinsk teknikk. Det er utarbeidet plan for akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus samt handlingsplan for patologi. Det skal utarbeidas ein handlingsplan for Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: 24

28 radiologi med start kv Det er tilsett ein rådgivar i kvalitet i klinikkdirektørens stab. Medisinsk klinikk: Medisinsk klinikk sin målsetting er å sikre effektive pasientforløp med god kvalitet, og det er etablert en overordna modell for systematisk gjennomgang av forløpen med en styringsgruppe. I styringsgruppa inngår klinikkdirektør og klinikkoverlege samt leder frå det enkelte forløp sin arbeidsgruppe. Klinikken har faste møter mellom klinikkdirektør, klinikkoverlege, og overlege som er medlem i kvalitetsutvalet der ein gjennomgår dei ulike klagesaker, avvik og tilsyn. Kirurgisk klinikk: Kirurgisk klinikk skal sikre god kvalitet, effektiv samhandling og effektiv ressursbruk i alle ledd av pasientbehandlinga. Kirurgisk klinikk skal sikre standardiserte og forutsigbare pasientforløp. Klinikken har i 2014 gjennomført eit omfattande prosjekt: «Optimalisering av pasientlogistikk for operasjonspasientar i Kirurgisk klinikk». Det har vore organisert med styringsgruppe, prosjektleiar, prosjektgruppe og arbeidsgrupper og involvert leiare, tilsette, tillitsvalde og Medisinsk klinikk: Kirurgisk klinikk: 25

29 Prosess verneombod. Klinikkdirektør er eigar av prosjektet. Optimaliseringa har tatt utgangpunkt i myndigheitskrav. Tiltak og ny fordeling av operasjonsressursar ble satt i verk Evaluering er planlagt etter 3 månader. Resultata sett opp mot krav tas opp på leiarmøter i klinikken kvar 14.dag. Det er frå laga ny flyt for hoftebrotpasientar der krav om 24 timars frist før operasjon er tydeliggjort. Klinikk somatikk Stord: Systematisk gjennomgang av pasientforløp for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med veiledarar og forskrifter, samt lik behandling i hele helseføretaket. Regelmessig gjennomgang av status ved forbetrings- og kvalitetsarbeid skjer ved faste fora så som klinikk- og seksjonsmøter samt medisinskfaglige komplikasjonsmøter. Klinikk for psykiatriske helsetenester: Der er etablert systematisk journalrevisjon i alle eininga. Resultat vært regelmessig rapportert i linja. Til alle handlingsplaner ær det utarbeid milepælsplaner som det vært rapportert til klinikkdirektør på. Medisinsk servise klinikk: Kvalitetsrådgivar skal arbeide med Klinikk somatikk Stord: Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: 26

30 systematisk gjennomgang av klinikkens kvalitetsmål. Det planleggast at dette arbeid forankras på fag- og medarbeidarnivå via klinikk- og seksjonsmøter. Medisinsk klinikk: Medisinsk klinikk gjennomgår systematisk pasientforløp for å sikre ein god kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med veiledarare og forskrifter, før å oppnå ein lik behandling i hele helseføretaket. Følgjande forløp er gått gjennom: - Hjerneslag - KOLS - Intensiv Ein held no på med: - Habilitering - Akuttmottak - Odda sjukehus - KOLS/NIV behandling Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår dei aktuelle sakene. Saker som gjeld fleire vert tatt opp på legemøte samt i klinikkforum. Kirurgisk klinikk: Prosessen er til dels beskriven i avsnittet struktur. Der skjer en regelmessig gjennomgang av status på pasientforløp i leier møter og de månadlege rapporteringsmøter. Her er det spesielt Medisinsk klinikk: Kirurgisk klinikk: 27

31 fokus på myndighetskrav som fristbrådd, 20- dagars regel og infeksjonsoppfølging etc. 4d Skildr korleis lineorganisasjonen i klinikken tar vare på og utnyttar medarbeidarane sine kunnskapar og innspel i det laupande forbetringsarbeidet. Struktur Klinikk somatikk Stord: De faste fora på klinikk og seksjonsnivå har HMS som fast tema og klinikken har på enkelte seksjonar og ein forslagskasse med muligheit for medarbeidarane til å komme med innspel på forbetringar. Klinikk somatikk Stord: d) Klinikk for psykiatriske helsetenester: Det er utarbeidet årlige handlingsplaner på seksjonsnivå. Det kvarstår enkelte seksjonar der en del arbeid pågår for å etablera handlingsplaner. Det er etablert faste møter med mulegheit for tilsetta at medverke i forbetringsarbeidet, for eksempel halvårlige fellessamlingar for alle klinikkens leger. Det er tilsett ein seniorpsykiater i klinikken for å fremje forbetringsarbeidet. Klinikkdirektørar Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: Systematisk bruk av medarbeidarnes kunnskap er tema på klinikk- og seksjonsmøter. Medisinsk servise klinikk:, Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør 28

32 Medisinsk klinikk: Har årlig revidering av klinikkens handlingsplan som omhandlar forbetringsområde innanfor fag, personellrelatererte områder og HMS. Sentrale personer som klinikkoverlege, seksjons- og funksjonsleiare, verneombod og tillitsvalte deltar. Det er etablert klinikkforum med deltaking av alle seksjons- og funksjonsleier der sentrale tema er fag, kvalitet, leiing, økonomi og HMS. Der er faste månadlege møter mellom klinikkdirektør, tillitsvalte og verneombod. Der er faste personellmøter på alle seksjonar, de er lagt inn i årsplan. men det er ikkje beskrive arenaer for medarbeidar generelt Medisinsk klinikk:, men det er ikkje beskrive arenaer for medarbeidar generelt Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk: Kirurgisk klinikk har utarbeida en verksemdsplan som har vore revidert kvart år i forhold til områda pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande. Det er etablert møtearena for gjennomgåing av det laupande forbetringsarbeidet. Overordna i klinikken styres gjennomgåinga av klinikkdirektør i rapporteringsmøter og leiarmøter. Ute i Kirurgisk klinikk: 29

33 seksjonane er det etablert faste møter med samarbeidspartnare og tilsette i seksjonane. Klinikken har ikkje eigen kvalitetsrådgivar. Nokre seksjonar har dediserte personell for arbeidet med forbetringsprosessar; enten fagsjukepleiar, forløpskoordinatorar og /eller leiare med spesiell kompetanse på forbetringsarbeid. Klinikken har systematisk lagt til rette for utdanning av personell innan området forbetring i helsetenesta og prosjektarbeid. Prosess Klinikk somatikk Stord: Det er etablert modell for gjennomgang av pasientforløp med brei involvering og forankring i toppleiargruppa. Etablert faste rutinar og fora for systematisk gjennomgang av klagesakar og avvik Klinikk somatikk Stord:, men det manglar beskriving av prosess kring medarbeidar sin medverknad generelt. Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør Klinikk for psykiatriske helsetenester: Det er lagt opp til årlig evaluering av seksjonanes handlingsplaner med rapportering på klinikknivå, samt gjennomførast kvalitetsforbetringsprosjekter som kjem fram på legemøta. Klinikk for psykiatriske helsetenester:, men det manglar beskriving av prosess kring Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør 30

34 medarbeidar sin medverknad generelt. Medisinsk servise klinikk: For større omstillingsprosesser involveras medarbeidarane og verne / tillitsvalteorganisasjonane i trå med føringar i føretakets omstillingsdokument. Medisinsk servise klinikk:, men det manglar beskriving av prosess kring medarbeidar sin medverknad generelt. Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør Medisinsk klinikk: Den etablerte struktur som er beskriven ovanfor sikrar ein bred involvering og medverking i forbetringsarbeidet på alle nivåa. Medisinsk klinikk:, men det manglar beskriving av prosess kring medarbeidar sin medverknad generelt. Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk: Klinikken har gjennom fleire år hatt fokus på systematisk forbetringsarbeid i alle Kirurgisk klinikk: 31

35 møtearena. Gode prosjekt blir presentert og forankra i klinikken gjennom organiserte fagdagar og leiarmøter der leiare, tillitsvalte og verneombod deltar og får komme med innspel. Klinikken har gjennom utdanning av eige «forbetringsagentar» hatt moglegheit til å gje desse ansvar for å styre forbetringsarbeid. Desse har jobba både internt i eigen seksjon og med overordna klinikkprosjekt. Nokre har vore føretaksprosjektleiare i regionale prosjekta. Klinikken har blant anna prøvd ut mini- HTA metoden på intensiveininga etter initiativ frå Helse Vest. I denne samanheng er det fagsjukepleiar, seksjonsoverlege og seksjonsleiar som har vore involvert. 4f Skildr korleis lineorganisasjonen i klinikken skaffar seg oversikt over område med fare for svikt i oppfylling av myndigheitskrav. f) Struktur Klinikk somatikk Stord: Brukar avviksmeldingar i Synergi og NPEsaker samt eksterne tilsynsmeldingar som grunnlag for å kartlegge og analysera eiga verksemd med fokus på risiko for svikt. Klinikk somatikk Stord: Klinikk for psykiatriske helsetenester: Ein fast punkt på seksjonsleiarmøter er avvik frå Synergi, klagesaker, tilsyn og Klinikk- Klinikk for psykiatriske helsetenester: 32

36 journalrevisjonar.. direktørar Medisinsk servise klinikk: Saker, både NPE, tilsyn og synergisaker tas opp i månadlege møter mellom seksjonsleder, klinikkdirektør og klinikkens kvalitetsrådgivar. Medisinsk servise klinikk: Medisinsk klinikk: Medisinsk klinikk har faste møter med klinikkoverlege, klinikkdirektør og den overlege som er medlem i kvalitetsutvalet. Det brukas klagesaker, avvik og forskjellige tilsyn. Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår aktuelle saker på seksjonsnivå. Saker som gjeld fleire seksjonar vert tatt opp på legemøte og i klinikkforum. Detta sikrar læring på tvers av organisasjonen. Medisinsk klinikk gjennomgår i de faste møter klagesaker, avvik og tilsyn på klinikk og seksjonsnivå. Medisinsk klinikk: Kirurgisk klinikk: Klinikkdirektør har faste møter med seksjonsleiar der områder med fare for svikt blir diskutert og tiltak iverksettes. Kirurgisk klinikk: Sikre at tilgjengelige data for å avdekkande av fare for svikt brukas aktivt. Klinikkdirektør 33

37 Avvikssaker blir diskutert på seksjonsmøter og tatt opp i overordna leiarmøter i klinikken. Dette er for å lære av eigne og andres feil. I kirurgisk klinikk er det ikkje tilsett kvalitetsrådgivar. Ansvaret for handtering av klagesaker er lagt til leiar i linja., men manglar beskriving om bruk av NPE og tilsynssaker Prosess Klinikk somatikk Stord: Tverrfaglig tilnærming i risikovurderings arbeidet på klinikk og seksjonsnivå. Det vert arbeida med å etablera halvårleg rapportering i form av «leiinga si gjennomgang» på alle leier nivå. Klinikk somatikk Stord: Klinikk for psykiatriske helsetenester: gjennomgang av avvik, klagesaker, tilsyn og interne revisjonar for å lære på tvers i klinikken skjer regelmessig på klinikk- og seksjonsmøter. Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: Klinikkens kvalitetsrådgivar følgjer opp sakene utover det som er beskriven under struktur, og bidrar med støtte i forhold til kvalitetsforbetringsarbeidet i seksjonane. I tillegg brukar ein aktivt avvikssystemet som eit system for forbetring. Ein nyttar og interne revisjonar i det kontinuerlige Medisinsk servise klinikk: 34

38 forbetringsarbeidet i seksjonane Medisinsk klinikk: Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår dei aktuelle sakene i respektive seksjon. Saker som gjeld fleire vert tatt opp på legemøte samt i klinikkforum. Medisinsk klinikk: Kirurgisk klinikk: Klinikken har i 2014 hatt oppe myndighetskrav som tema i kvart klinikkleiarmøte. Rapportar frå EPJ senteret med tal på brot på behandlingsfrist og pasientar med lang ventetid blir send til leiarane i linja for gjennomgang og krav om tiltak. Dei aller fleste seksjonane har hatt ein god prosess i arbeidet med systematisk tilnærming til arbeidet me då få kontroll på desse krava. Avvik i forhold til myndighetskrav blir og drøfte mellom klinikkdirektør og seksjonsleiar i månadlege rapporteringsmøter. Mindre fokus på økonomi og meir fokus på god kvalitet pregar desse møta. Gode effektfulle tiltak innan ein seksjon vert nytta som eksempel til bruk i andre seksjonar. I arbeidet med å innfri Kirurgisk klinikk: 35

39 myndighetskrav har det vært arbeida med berekraftig fagmiljø. Tiltak for å redusere sjukefråvær, tilsette faste folk i stillingar og systematisere opplæring har vore prioriterte område i seksjonane. 4g Skildr korleis lineorganisasjonen følger opp, utviklar og forbetrar verksemda innanfor område der det er identifisert fare for svikt. Struktur Klinikk somatikk Stord: Klinikken har og planlegger at fortsette at utdanna nøkkelmedarbeidarar i kvalitetsforbetringsarbeid ved bruk av det regionale utdanningstilbodet. Klinikk somatikk Stord: g) Klinikk for psykiatriske helsetenester: Fora for områder der det identifisert eller føreligger fare for svikt er de regelmessige personalmøter på seksjonsnivå. Prosedyrar finnes i føretakets prosedyrehandbok og klinikken har prosedyreansvarlige på forskjellige nivåa. Klinikkdirektørar Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: I medisinsk service klinikk vil det i område der er identifisert fare for svikt bli laga tiltaksplaner for å redusere risiko/fare for svikt. Medisinsk servise klinikk: Medisinsk klinikk: Der det oppdagas områder med svikt iverksettast tiltak fortløpande ved aktuell Medisinsk klinikk: 36

40 Prosess seksjon / sjukehus. Der er etablert faste månadlege rapporteringsmøter for å handtere områder med fare for svikt både ved pasient og personellrelaterte saker. Der er etablert faste møter mellom klinikkdirektør klinikkverneombod og klinikkens HMS kontakt. Kirurgisk klinikk: Faste møtearenaer er etablert i arbeid med å identifisere svikt. Klinikkdirektør og seksjonsleiar signere alle brev i forhold til klager og avvik. Klinikkdirektør planlegg, saman med seksjonsleiar og administrasjonssekretær, alle tilsyn i klinikken. Som tidlegere er beskriven har klinikken satsa på å utdanne eigne «forbetringsagentar». Desse jobbar ute i seksjonane og bidrar aktivt i dei ulike arenaene for samarbeid og utvikling. Klinikk somatikk Stord: Bruker blant anna PDSA som metodikk for kvalitetsarbeidet med mål å redusera risiko for svikt i tenesteytinga. Evaluering av forbetringsarbeidet skjer fortløpande da en brukar småskaletesting som metode. Klinikk for psykiatriske helsetenester: Gjennomgang av områder med eller med fare for svikt skjer på personellmøter som set i verk nødvendige tiltak innanfor egen Kirurgisk klinikk: Klinikk somatikk Stord: Klinikk for psykiatriske helsetenester: 37

41 eining. På klinikknivå vært det utarbeidet prosedyrar der dette er nødvendig. Medisinsk servise klinikk: Tiltaksplanane vert laga med ansvarlege personar og tidsfristar og ein føljer desse tiltaksplanane opp i leiarlinja. Medisinsk klinikk: Der det oppdagas områder med svikt iverksettast tiltak fortløpande ved aktuell seksjon / sjukehus. Der er etablert faste månadlege rapporteringsmøter for å handtere områder med fare for svikt både ved pasient og personellrelaterte saker. Der er etablert faste møter mellom klinikkdirektør, klinikkverneombod og klinikkens HMS kontakt. Tiltak etter Vernerundar drøftas på seksjonsleiarmøte og følgjes opp 4 gangar årlig i møter mellom klinikkdirektør, klinikkverneombod og klinikkens HMS kontakt. Det blir etterspurt av klinikkdirektør resultata av vedtatt tiltak i månadlege rapporteringsmøter, samt i egne møter for oppfølging av de gjennomgåtte pasientforløp. Medisinsk servise klinikk: Medisinsk klinikk: 38

42 Kirurgisk klinikk: Seksjonsleiar varsla om område for mulig svikt til klinikkdirektør enten i rapporteringsmøter eller ad-hoc dersom det ikkje kan vente. Tiltak diskuteras og planleggast i verksatt i linja. I det systematiske arbeid med pasientforløp er det blitt identifisert område der det er nødvendig med ekstra innsats og tiltak. Ansvaret for i verksettinga av tiltak er tydelig i linja, men må ofte drøfte i leiargruppa i klinikken fordi det kan påverke andre seksjonar. Eksempelvis kan dette handle om prioritering av operasjoner. Kirurgisk klinikk: Generell vurdering: Det generelle inntrykk er godt ved de forskjellige punkter for alle klinikkane. Revisor vil dokk påpeka at det synes finnas ein forbetringspotensial i forhold til «Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta» 4d, korleis lineorganisasjonen i varetar og utnyttar medarbeidarane sine kunnskapar og innspel i det løypande forbetringsarbeidet. Det synes i en del klinikkar, og då sannsynligvis og på seksjons- og funksjonsnivå, å mangle faste møtearenaer og arbeidsprosessar kring korleis organisasjonen skal i vareta den enkelte medarbeidar sina kunnskapar i det fortløpande forbetringsarbeid, særdeles i den pasientnære del av verksemda. Det vert anbefalt at klinikkane har ein gjennomgang av sine interne strukturer og prosessar kva avser involvering av medarbeidarane. Det vert anbefalt at denne gjennomgang vert utført heilt ned på seksjons- og funksjonsnivå, dvs. pasientnært, for å sikre ein god og brei medverknad av medarbeidarane. Hensikta er blant anna å bruke den samla kunnskap og erfaring for å redusere mengda ikkje ønska hendingar med og utan konsekvens blant pasientar og personell. Det vert anbefalt at denne gjennomgangen vert utført i alle klinikkar, uansett merknad eller ikkje i kolonne bedømming. 39

43 Haugesund Tomas Jonson Sjef internkontrollen Helse Fonna HF Vedlegg 1: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta 1. Formål Formålet med forskrifta er å bidra til fagleg forsvarlege helse- og omsorgstenester og at helse- og omsorgslovgivinga blir oppfylt gjennom krav til systematisk styring og kontinuerleg forbetringsarbeid i tenestene. 2. Verkeområde Forskrifta gjeld dei verksemdene som er omfatta av helse- og omsorgslovgivinga og er pålagde internkontrollplikt etter lov om statleg tilsyn med helse- og omsorgstenesta Internkontroll I denne forskrifta tyder internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at verksemda sine aktivitetar blir planlagde, organiserte, utførte og haldne ved like i samsvar med krava fastsette i eller i medhald av sosial- og helselovgivinga. 4. Innhaldet i internkontrollen Internkontrollen skal tilpassast verksemda sin storleik, eigenart, aktivitetar og risikotilhøve og ha det omfanget som er naudsynt for å etterleve krava fastsette i eller i medhald av sosial- og helselovgivinga. Internkontroll inneber at den/dei ansvarlege for verksemda skal a) skildre verksemda sine hovudoppgåver og mål, medrekna mål for forbetringsarbeidet samt korleis verksemda er organisert. Det skal klart gå fram korleis ansvar, oppgåver og myndigheit er fordelte; b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjeld for verksemda; c) sørgje for at arbeidstakarane har tilstrekkeleg kunnskap og ferdigheiter innanfor det aktuelle fagfeltet samt om verksemda sin internkontroll; d) sørgje for at arbeidstakarane medverkar slik at samla kunnskap og erfaring blir utnytta; e) gjere bruk av erfaringar frå pasientar/tenestemottakarar og pårørande til forbetring av verksemda; f) skaffe oversikt over område i verksemda kor det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrava; 40

Styresak Styresak 89/15 O Styremøte 21.12.15 Forslag til vedtak:

Styresak Styresak 89/15 O Styremøte 21.12.15  Forslag til vedtak: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.12.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Leiingas gjennomgang av internkontroll Arkivsak: 74/12 O 60/13 O 110/13 O 96/14 O Styresak

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Pasient og brukarrettar

Pasient og brukarrettar Pasient og brukarrettar Brukarutvalet 22.06.2017 Kari Furevik - Seksjonsleiar kvalitet og pasienttryggleik Therese S Rognsøy Rådgjevar og koordinator fagsaker Dette vil vi snakke om: Seksjon kvalitet og

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013 Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Alle legane har naudsynt

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest

HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest HMS strategi for føretaksgruppa Helse Vest 0 Generelt Vi i føretaksgruppa Helse Vest (heretter kalla Helse Vest) 1 har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til befolkninga på Vestlandet. HMS strategien

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Styresak. Dato: 13.05.11 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Dato: 13.05.11 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.05.11 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Pasienttryggleikskampanjen «I trygge hender» Status for Helse

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Kommentar til rapport frå Internrevisjonen revisjon av bierverv

DATO: SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Kommentar til rapport frå Internrevisjonen revisjon av bierverv STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 07.09. 2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Kommentar til rapport frå Internrevisjonen revisjon av bierverv ARKIVSAK: 2015/2141

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd.

Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd. Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd. Tilsyn kan deles i: 1) Planlagde tilsyn og systemrevisjonar 2) Hendelsesbaserte tilsyn 3) Individtilsyn

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

1. Kort om grunnlag og føremål:

1. Kort om grunnlag og føremål: Mandat og klarsignal for utarbeiding av ein samla strategi- og handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling for Helse Møre og Romsdal HF for perioden 2017-2022 Ansvarleg klinikksjef/

Detaljer

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF STYRET Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Anny Sønderland 26. 27.03.2012 Arkivkode: 011 Saksmappe: 2011/722

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 01.2013 IKT-nettverk 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Helse Fonna HF Godkjent av: Styringsgruppa prosjekt utviklingsplan Dato:31.11.2017 ENDRINGSLOGG Versj.

Detaljer

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.4.17 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 216 Tilsetteskader og HMS- hendingar STYRESAK: 3/17 STYREMØTE: 28.4.17

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Rapport frå tilsyn med. behandling av hjerneslag. Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 2013

Rapport frå tilsyn med. behandling av hjerneslag. Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 2013 Sakshandsamar, innvalstelefon Signe Marit T. Stephanides, Vår dato 19.12.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/11447 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med behandling av hjerneslag Helse Fonna HF, Haugesund

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

Følgjande krav er stilt til helseføretaka når det gjeld lærlingar i styringsdokumentet for 2017:

Følgjande krav er stilt til helseføretaka når det gjeld lærlingar i styringsdokumentet for 2017: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmar FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 11.05.2017 FRÅ: Administrerande direktør Herlof Nilssen SAKSHANDSAMAR: Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Lærlingar i helseføretaka ARKIVSAK 2017/2922

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Saksframlegg Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder Saksnr Utvalsnamn Møtedato 03/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR 2. mai 2017 Forslag til vedtak 1. Styringsgruppa

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRÅ HELSE BERGEN HF SEPTEMBER (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merkte med raud skrift.)

TILSYNSRAPPORTERING FRÅ HELSE BERGEN HF SEPTEMBER (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merkte med raud skrift.) STYRE 82/17 O AD SI ORIENTERING P1 TILSYNSERING FRÅ HELSE BERGEN HF SEPTEMBER 2017 (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merkte med raud skrift.) FOR LUKKING AV (Ingen nye tilsyn frå tilsynet) 1

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.05.2016 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen og Hilde Christiansen SAKA GJELD: Rutinar og system for anonym varsling ved særleg graverande

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Kommentar til rapport frå Internrevisjonen handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Detaljer

Bierverv blir tema i samband med årleg medarbeidarsamtale.

Bierverv blir tema i samband med årleg medarbeidarsamtale. Vedlegg1: Oppfølging av tiltak frå Internrevisjon bierverv og styresak 055 2015 A Intern Revisjon si tilråding AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Gjennomføre systematiske risikovurderingar, og etablere

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest,

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018 ARKIVSAK: 2015/1778 STYRESAK:

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRÅ HELSE BERGEN HF JUNI OG JULI 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRÅ HELSE BERGEN HF JUNI OG JULI 2017 TILSYNSERING FRÅ HELSE BERGEN HF JUNI OG JULI 2017 (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merkte med raud skrift.) FOR HAR EN LUKKING AV (Ingen nye tilsyn frå tilsynet) 1 ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Risikorapport SAV 2014

Risikorapport SAV 2014 Risikorapport SAV 2014 A: Endring i overordna risikobilde Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 ingen Element med redusert risiko og tatt ut av rapporten: Tertial 1 Delmål 2.1

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Notat. Ingebjørg Kismul Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

Notat. Ingebjørg Kismul Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Dato: 13.01.16 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Styresak 03/16 O Administrerande direktør si orientering

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03.

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.03.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Innhold Særavtale til tenesteavtale 8... 1 mellom... 1 Helse Fonna

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Drift 17.10.2012 057/12 KSN Sakshandsamar: Kjetil Solvi Nordstrøm Arkiv: N-031.1, N- 374 Arkivsaknr: 2012001213 ETABLERING AV KOORDINERANDE

Detaljer

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM)

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) /0,)1- Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund 9 -jut, ' 1)15 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2,1 Avtalen byggjer

Detaljer

Melding av hendingar kvifor og korleis?

Melding av hendingar kvifor og korleis? Melding av hendingar kvifor og korleis? NKK-møtet Solstrand, 9. mars 2016 Geir Sverre Braut Forskingsavdelinga, Helse Stavanger, SUS / HSH / UiS /Htil Innleiande merknader Kva er hendingar? Berre det uønskte?

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 132/16 - Felles mål med delmål for risikostyring i Helse Vest

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 18.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK: 11/18 O STYREMØTE: 25.01.2018 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka

Detaljer