Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Leiingas gjennomgang av internkontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 08.12.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Leiingas gjennomgang av internkontroll"

Transkript

1 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Leiingas gjennomgang av internkontroll Arkivsak: 74/12 O 60/13 O 110/13 O Styresak 96/14 O 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret tek saka til orientering

2 2 Bakgrunn for saka Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetenesta pålegg tenesta å ha eit system for internkontroll for å sikre at verksemda er organisert i tråd med krava. Det følgjer av Helsedirektoratets rettleiar til forskrifta, IS-1183, at det er øvste leiar som har ansvaret for internkontrollen. For helseføretak er dette administrerande direktør. Med omsyn til forskrifta inneber internkontroll at den ansvarlige for verksemda skal: a. Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b. Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e. Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f. Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g. Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Administrerande direktør la i juni 2013 fram ein mal for leiingas gjennomgang av internkontroll i føretaket for styret i Helse Fonna HF i sak 60/13 O. I malen er det valt områder som føretaket vurderer som kritiske for drift og pasientbehandling, og områder ut i frå den løypande risikovurderinga føretaket gjer. I tillegg er sentrale element frå styringsdokumentet samt lover og forskrifter ivareteke. I desember 2013 la administrerande direktør fram ei gjennomgang av internkontrollen i føretaket for styret i Helse Fonna HF i sak 110/13 O etter malen frå sak 60/13 O. Leiingas gjennomgang 2014 består av to deler: 1. Oppfølging av forbetringsområder frå leiingas gjennomgang i Leiingas gjennomgang 2014 med fokus på internkontrollforkrifta. I del 1 er oppfølgingspunkterne kommentert med kursiv stil ved respektive punkt. Ved alle forbetringsområder er tiltak sett i verk i tråd med tilrådingane. I del 2 er det ein gjennomgang av korleis føretaket oppfyller deler av internkontrollforskriftens 4. 4a Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 4d Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4f Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav 4g Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen Gjennomgangen viser at der er gode strukturer og prosessar, men det er eit forbetringspotensiale i høve til 4d. Vedlegg Leiingas gjennomgang av internkontroll

3 Leiinga sin gjennomgang 2014 Tomas Jonson

4 Innhald Disposisjon... 2 Rettleiing... 3 Hensikta med leiinga sin gjennomgang... 3 Gjennomføring... 3 Ansvar... 3 Statusskildring... 3 Vurdering... 3 Utgreiing... 3 Vedtak/orientering... 4 Oppfølging... 4 Generelt... 4 Spesifikk del Spesifikk del Leiinga sin gjennomgang, del Leiinga sin gjennomgang, del Generell vurdering: Vedlegg 1: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta

5 Leiinga sin gjennomgang 2014, Helse Fonna HF Disposisjon 1. oppfølging av funn frå spørsmål om og gjennomgang av klinikkane si oppfylling av utvalde delar av internkontrollforskrifta Grunnlaget for den første delen er dei områda som ved leiinga sin gjennomgang i 2013 fekk ein merknad. Aktuelle område kjem fram i del 1. Grunnlaget for den andre delen er «Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta» 1 (internkontrollforskrifta), der vi har valt ut fire fokusområde i 4 som vi skal gjere greie for: a) skildre verksemda sine hovudoppgåver og mål, medrekna mål for forbetringsarbeidet samt korleis verksemda er organisert. Det skal klart gå fram korleis ansvar, oppgåver og myndigheit er fordelte; d) sørgje for at arbeidstakarane medverkar slik at samla kunnskap og erfaring blir utnytta; f) skaffe oversikt over område i verksemda kor det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrava; g) utvikle, setje i verk, kontrollere, evaluere og forbetre naudsynte prosedyrar, instruksar, rutinar eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og førebyggje brot på sosial- og helselovgivinga. 1 Vedlegg 1: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta. 2

6 Rettleiing Hensikta med leiinga sin gjennomgang å følgje opp dei måla som er sette å gjere korrigerande tiltak å vurdere oppfølging av korrigerande tiltak å sørgje for at internkontrollen er hensiktsmessig, tilstrekkeleg og effektiv, og at han tilfredsstiller krava i relevante lover og forskrifter Gjennomføring Ansvar Leiinga sin gjennomgang blir leia av sjefen for internkontrollen. Dei som er ansvarlege for respektive hovud-/undertema, er ansvarlege for innrapporterte data/skildringar. Statusskildring Den som er ansvarleg for området, skal fylle ut matrisen i kolonnane for struktur og prosess ved det aktuelle undertemaet. Kven som er ansvarleg, går fram av temaet. Den utfylte matrisen skal sendast inn til føretaket sin internkontroll i samsvar med den fastsette tidsfristen. Vurdering Føretaket sin internkontroll vurderer struktur- og prosesskildringane ut frå føretaket sine oppsette mål i samsvar med lov og forskrift og/eller etter ei generell vurdering. Vurderinga har som mål å fastsetje om ein kan forvente at dei ønskte resultata blir nådde ved den skildra strukturen og prosessen. Ein gir ei vurdering etter ein trestegsskala med eventuelle kommentarar: tiltak må vurderast u / tiltak må setjast i verk Utgreiing Leiinga sin gjennomgang blir gjennomført i eit direktørmøte med dei ansvarlege for dei respektive hovudtemaa til stades. Ved gjennomgangen skildrar ein eventuelle tiltak og foreslår tiltaksansvarleg. 3

7 Vedtak/orientering Når dokumentet er ferdig, blir det lagt fram som sak i direktørmøtet for ei generell orientering og for vedtak av eventuelle tiltak og oppnemning av tiltaksansvarlege. Rapporten blir lagd fram til føretaket sitt styre som orienteringssak. Oppfølging Rapporten er grunnlag for leiinga sin gjennomgang kommande år. Generelt I tabellen kjem det fram kven som har oppgåver i samband med leiinga sin gjennomgang Dei delane som de skal skrive i, er merkte med respektive kortnamn. Kortnamn Del 1 Del 2 Administrerande direktør OK X Klinikkdirektør, kirurgisk klinikk BH X X Klinikkdirektør, medisinsk klinikk LN X X Klinikkdirektør, medisinsk serviceklinikk AHB X X Klinikkdirektør, somatikk Stord RM X Klinikkdirektør, psykisk helsevern KE X X Områdedirektør, internservice LTA X HR-direktør HO Økonomidirektør JHF Fagdirektør HL X Kommunikasjonssjef ML X Kvalitets- og pasientsikkerheitssjef TJ X Beredskapssjef IP X Samhandlingssjef KU Føretaksjurist LB Forskingssjef DG 4

8 Spesifikk del 1 Del 1 er oppfølgingspunkta frå Skriv i kolonnen «Tiltak» ein kort kommentar/oppfølgingsstatus. Skriv teksten direkte inn i dokumentet i ein avvikande farge, og inkluder signatur. Spesifikk del 2 Del 2 er den nye delen for 2014 og vedkjem denne gongen berre kjerneverksemda. Gi ei kort skildring ved respektive punkt i dokumentet. 5

9 Leiinga sin gjennomgang, del 1 Oppfølging 2014 av: Leiinga sin gjennomgang av internkontroll desember 2013 Helse Fonna Nr. Status 2.1 Kvalitetssystemet Prosedyrar, oppdatering og ansvarstilhøve Struktur Nettbasert prosedyrehandbok frå Netpower, Dashboard4. Avtale om oppdatering til versjon 5 inngått med leverandør. Overgangen frå gammal til ny versjon byrjar hausten Samtidig er det planlagt ei omstrukturering av prosedyrekatalogen i samarbeid med fagmiljøet. Kvalitetssjefen er systemeigar, rådgivaren for kvalitets- og internkontroll er systemansvarleg. Personell med opplæring og tillating til å skrive (journalist) og godkjenne prosedyrar (redaktør) finst i klinikkane. Ansvar status Kvalitets sjef Bedømming Tiltak Ansvar tiltak. Framleis arbeid i regionale fora for å nå ei felles regional forståing av gevinstar av eit felles regionalt prosedyresystem. Blir etter berekningane meldt inn som behov i porteføljeprosessen i Kvalitetssjef 6

10 Prosess Ansvaret for prosedyrane ligg i lineorganisasjonen. Det vanlege ansvarstilhøvet er at journalisten og redaktøren er ulike personar, eller unntaksvis at prosedyren går på intern høring og blir godkjend av journalisten. Det er framleis litt uklart kven som eig felles faglege prosedyrar som går på tvers av klinikkar og fag. Ein bør utarbeide retningsliner for ansvar for og vedlikehald av felles faglege prosedyrar. Det blir utarbeidt eit forslag til prosedyre for prosedyrevedlikehald og ansvar for fellesprosedyrane. Det er berekna at dette arbeidet byrjar etter at den nye versjonen av prosedyreverket er tatt i bruk hausten 2014 Kvalitetssjef Avviksbehandling og handtering Læring av avvik Struktur Intern avviksbehandling skjer i Synergi. Utover dette kjem tilsynssaker og NPEvedtak. Opplæring i bruk av Synergi og meldekultur finst som elektroniske kurs i Læringsportalen Prosess Alle tilsette kan melde avvik. Nærmaste leiar er saksbehandlar, som har ansvar for lukking av avvik. Ansvaret for læring av avvik ligg i lineorganisasjonen med den respektive klinikkdirektøren, som er den som er øvst ansvarleg for eigen klinikk. Meldingar til Kunnskapssenteret etter 3-3 skjer via Synergi. Straksmeldingar til Helsetilsynet etter 3-3 a skjer via eige system, e-post. Kvalitets sjef Ein bør ta stilling til om meldingar etter 3-3 a skal handterast i Synergi for at ein skal få total oversikt over dei alvorlege hendingane i føretaket. Ein utarbeider ei skildring av korleis 3-3 a kan handterast i Synergi, og korleis koplingar mellom saksdokumentasjon i e-phorte og Synergi blir utførte. Arbeidet med oversikt over aktuelle prosedyrar har byrja og vil etter berekningane bli avslutta hausten 2014, og bli implementert 1. kvartal Kvalitetssjef 7

11 8.1 Personalfunksjonen Overordna personalpolitikk Struktur Personalressursar - leiing, tillitsvalde og verneombod, HR og BHT - AMU - dialogmøte (AD og hovudsamanslutningsutvalet og føretakshovudverneombod) Utdanning og kompetanse - plan for rekruttering og kompetanseutvikling - planverk for leiaropplæring og utvikling - kompetanseplanar for medarbeidaropplæring/-utvikling Organisasjonsstruktur, fullmaktsstruktur og stillingsskildringar Organisasjonskart er skildra, fullmaktsstruktur og stillingsskildringar er implementerte, men er under revisjon. HR-/leiarverktøy Personalhandbok med overordna personalpolitikk, Helse Fonna. Retningsliner og rutineskildringar innan personalområdet, inklusive HMShandboka. Diverse HR-dataverktøy for rekruttering og oppfølging av medarbeidarar. Leiing - leiar-/fullmaktsstruktur - plan for rekruttering og kompetanseutvikling HRdirektør. 8

12 Prosess - leiaropplæring/-utvikling - leiarstøtte Personalhandboka Ligg føre Personalressursar Det er etablerte arenaer for samhandling på alle nivå og mellom leiing, tillitsvalde og verneombod, HR og BHT. Utdanning og kompetanse Det ligg føre ein plan for opplæring og utvikling av leiarar og delvis medarbeidarar. Organisasjonsstruktur, fullmaktsstruktur og stillingsskildringar Fullmaktsstruktur og stillingsskildringar er implementerte, men er under revisjon. HR-/leiarverktøy Personalhandboka er etablert og implementert med skildra retningsliner og prosedyrar. Leiarportalen er under utvikling. HR-verktøy er implementert og blir vidareutvikla. HMS-handboka er under revisjon. Leiing Vidareutvikling er i gang. Personalhandboka Blir kontinuerleg oppdatert og halden ved like av HR., men prosessen innanfor leiing er ikkje skildra meir omfattande enn at eit utviklingsarbeid er i gang. Ein har spurt om framdrift i og resultat av prosessen innanfor leiing. Det personellpolitiske program er implementert og er under kontinuerlig utvikkling, arbeidet har framdrift etter plan. HR dir. 9

13 Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) Periodisk vedlikehald og risikovurderingar Struktur Datasystemet Merida. Alt utstyr blir lagt inn, og risikoen blir vurdert Prosess Gjennomføring av PV dagleg og kvar veke baserer seg på kronologiske forfallslister i Merida. Skriftleg rapportering av omfang kvar veke og månadlege møte med klinikkdirektør for oppfølging. Dir., med. service. NB! DSB-tilsyn. Tiltak er gjennomført i Tilsyn i desember 3014 er gjennomført, ein ventar svar. Sjef, internkontroll 11.1 Pasientsikkerheit Bruk av hendingsanalyse ved alvorlege pasientskadar Struktur Per i dag finst det ingen samla kompetanse på føretaksnivå for analyse av alvorlege hendingar. Prosess Det finst inga overordna skildring av identifisering og val av hendingar som skal gjennomgå ein djupare analyse. Pasientsikkerheitssjef Ein bør vurdere oppbygging av kompetanse i line- og støtteorganisasjonen. Ein bør utarbeide retningsliner for korleis og når ein skal lage ein djupanalyse for å lære av alvorlege hendingar. Ein skal utarbeide eit strukturforslag for å styrke moglegheita til å lære av alvorlege hendingar. Det er planert kompetanseoppbygging innanfor utredningsmetodikk i Ein skal utarbeide eit prosessforslag for å styrke moglegheita til å lære av alvorlege hendingar. Etter kompetanseoppbygging skal plan for systematisk utredningsarbeid i føretaket utarbeidast. Pasientsikkerheitssjef Pasientsikkerheitssjef 10

14 Informasjonssikkerheit, IKT Etterleving av personvern Struktur Kjerneverksemd - DIPS m/integrasjonar - patologisystemet (Sympathy) - laboratoriesystemet (Flexlab og Prosong) - røntgensystemet (RIS/PACS) Forsking Undervisning Kvalitetssikring Prosess Obligatorisk undervisning (nytilsette, e- læringskurs, oppfølging, usikkerheit med omsyn til studentar) Klinisk verksemd - def. tilgang per rolle - def. rolle ved tilsetting - loggføring av innsyn Forsking - samtykke - prosjektskildring - REK-godkjenning - PVO (NSD) Undervisning - manglande rutineskildringar Kvalitetssikring - manglande rutineskildring - manglande kriterieskildring Fagsjef ved dei «ordinære» elektroniske journalsystema, meir tvilsam ved dei ulike integrasjonane. Det er initiert eit arbeid for å kartlegge og setje inn tiltak ved problem ved kvaliteten på journalsystemet ved retting og sletting av dokument som påverkar integrerte delsystem. Når dette arbeidet er ferdig, skal ein gjennomgå undervisnings- og kvalitetssikringssystema. Alle pasientar får informasjon om helseregistra (for elektive pasientar er informasjon inkludert i ventelistebrevet, for ØH pasientar i ein informasjonsfaldar). Det er også lagt ut informasjon på internett sida til Helse Fonna. Her kan ein blant anna finna informasjon om høve til reservasjon. Systemeigarar. (Journalansvarleg som referanse person) 11

15 13.1 Pasientjournalsystemet Talegjenkjenning, kvaliteten på notat Struktur Journalforskrifta Plan for kreftutgreiing Ikkje utført kontroll Fagsjef Ikkje Det er eit ønske at ein gjennomfører kvalitetskontrollar. Kirurgisk klinikk har hausten 2014 kartlagd bruken av talegjenkjenning. Har hatt med Max manus konsulentar i oppfølgingsmøter med legar som har hatt redusert gjenkjenning. Planlegg kvalitetskontroll i Med. Klinikk har no starta opp ein gjennomgang på bruken av talegjenkjenning samt kvaliteten på dokument, vil ikkje vere fullført før første halvår 2015 Uaktuell for klinikk for psykisk helsevern har ikkje talegjenkjenning. Klinikkdirektørar Prosess Ikkje utarbeidde rutinar Ikkje Uaktuell for Medisinsk service klinikk- har ikkje talegjenkjenning. Ein legg fram kvalitetskontrollar og tar stilling til om fleire tiltak er naudsynte. Fagdirektør har to gonger i 2014 etterspurt erfaringane med talegjenkjenning, dette er lagt fram i regionalt fagdirektørmøte. Vanskane med talegjenkjenning vil bli følgt opp regionalt. Fagsjef (Journalansvarleg som referanse person) 12

16 Pasientbehandling (kjerneprosess 1) Gjennomføring av kliniske komplikasjonsmøte Struktur Medisinsk serviceklinikk: Manuelt arbeid NPE-saker tilsynssaker synergisaker, men det manglar ei skildring av korleis ein finn igjen dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte. Med. Service: Saker, både NPE, tilsyn og synergisaker tas opp i månadlege møter mellom seksjonsleder, klinikkdirektør og klinikkens kvalitetsrådgivar. Klinikkens kvalitetsrådgivar følgjer opp sakene utover dette og bidrar med støtte i forhold til kvalitetsforbetringsarbeidet i seksjonane. Klinikkdirektør 14.3 Kirurgisk klinikk: Saker blir fanga opp frå: NPE-meldingar 3-3-meldingar 3-3 a-meldingar tilsynssaker frå Helsetilsynet Etablerte fora, morgonmøte: ortopedisk seksjon blautdelskirurgi ØNH-seksjon augeseksjon Alle klinikkdir., men det manglar ei skildring av korleis ein finn igjen dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte. Klinikkdirektør og den einskilde seksjonsleiar går gjennom sakane som enten kjem inn som tilsynssaker eller som klinikken meld inn sjølv til tilsynsmyndighetar. Sakane blir tatt opp på legemøtar ( morgonmøte ) og i leiarmøter. Det har vore tverrfaglege komplikasjonsmøte i enkelte tilfelle. Då er det klinikkoverlegen og seksjonsleiar som har leda gjennomgangen. Klinikkdirektør Klinikkdirektør 13

17 Medisinsk klinikk: Gjennomgang av alle klagesaker, avvik og tilsyn. Psykiatrisk klinikk: Gjennomgang av alle klagesaker, avvik og tilsyn., men det manglar ei skildring av korleis ein finn igjen dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema., men det manglar ei skildring av korleis ein finn igjen dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Medisinsk klinikk har no faste møter med klinikkoverlege, klinikkdirektør og overlege som er medlem i kvalitetsutvalet der ein gjennomgår dei ulike klagesaker, avvik og tilsyn. Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår dei aktuelle sakene. Saker som gjeld fleire vert tatt opp på legemøte samt klinikkforum. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Alle klagesaker og tilsyn vert gjennomgått av klinikkdirektør, klinikkoverlege og kvalitetsrådgjevar. Alle klagesaker og tilsyn vert gjennomgått i klinikken si leiargruppe med fokus på forbetringsområder. Gjennomgang av klagesaker/avvik og forbetringsområder seksjonsvis i etterkant av gjennomgang i klinikk leiing. Klinikkdirektør 14

18 Prosess Medisinsk serviceklinikk: Ein gjennomgår NPE-saker, tilsynssaker og synergisaker i fagmøte og leiarmøte., men det manglar ei skildring av korleis ein behandlar dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Med. Serv: Saker, både NPE, tilsyn og synergisaker tas opp i månadlege møter mellom seksjonsleder, klinikkdirektør og klinikkens kvalitetsrådgivar. Klinikkens kvalitetsrådgivar følgjer opp sakene utover dette og bidrar med støtte i forhold til kvalitetsforbetringsarbeidet i seksjonane. Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk: Morgonmøta i klinikken blir brukte til å diskutere utvikling og oppståtte komplikasjonar. Eit par gonger det siste året har det vore behov for gjennomgang på tvers av seksjonar. Samhandlingsmøte med andre fagområde, t.d. anestesi, røntgen osv. Overlegane deltar i faste møte på intensiv når det ligg kirurgiske pasientar der. Det kan ha oppstått komplikasjonar som er årsaken til at pasienten er blitt intensivpasient.. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Framleis er det sånn at tverrfaglege komplikasjonsmøte har vore gjennomført ved behov. Det er ikkje etablert som ei fast ordning. Behovet blir diskutert i møter mellom klinikkdirektør, seksjonsleiar og klinikkoverlege. Anestesiseksjonen er no organisert i Kirurgisk klinikk og er derfor med på drøfting av dei sakene som når klinikken tverrfagleg i leiargruppa. Klinikkdirektør Ingen innførte rapporteringar til klinikkdirektøren. 15

19 Klinikkdirektøren gjennomgår alle saker som kjem frå NPE, som blir sende til Helsetilsynet/Kunnskapssenteret, og saker som kjem til føretaket frå Helsetilsynet. Tiltak blir sette i verk etter diskusjonar på morgonmøta eller som eit resultat av samarbeidsmøte, t.d. med akuttmottak, intensiv, radiologisk osv. Medisinsk klinikk: gjennomgang av alle klagesaker og avvik og tilsyn med månadlege rapporteringssaker med den enkelte seksjonen gjennomgang av aktuelle saker på morgonmøte gjennomgang av saker av felles interesse på leiarmøte Psykiatrisk klinikk: I vanskelege pasientsaker der ein ikkje ser effekt av aktuelle behandlingstiltak, eller der ein ser at pasienten har behov for helsehjelp på tvers av dei ulike einingane i, men det manglar ei skildring av korleis ein behandlar dei komplikasjonan e som ikkje finst i dei nemnde systema., men det manglar Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Medisinsk klinikk har no faste møter med klinikkoverlege, klinikkdirektør og overlege som er medlem i kvalitetsutvalet der ein gjennomgår dei ulike klagesaker, avvik og tilsyn. Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår dei aktuelle sakene. Saker som gjeld fleire vert tatt opp på legemøtene samt klinikkforum. Etablere faste tverrfaglege komplikasjonsmøte Det er etablert kliniske Klinikkdirektør Klinikkdirektør 16

20 det psykiske helsevernet, har ein etablert kliniske drøftingsmøte. Formålet er å utarbeide ein felles behandlingsplan for pasienten. ei skildring av korleis ein sikrar at alle alvorlege komplikasjonar blir fanga opp. drøftingsmøter på tvers av dei ulike einingar Opplæring av pasientar og pårørande (kjerneprosess 2) Plan for opplæring av enkeltpasientar Struktur Medisinsk serviceklinikk: Aktuelt berre i palliativt team, særleg i samband med bruk av smertepumper. I høg grad basert på munnleg og direkte opplæring. Prosess Medisinsk serviceklinikk: Direkte opplæring av pasient og pårørande der det er aktuelt. Elles opplæring av anna helsepersonell. Alle klinikkdir., men det verkar som om det manglar skriftleg informasjonsmat eriell, brukarrettleiar for ikkje-fagfolk osv.. Sikre at det finst eigna skriftleg rettleiar for brukarar. Der er individuell opplæring i bruket av utstyr samt skriftlig vei leder på norsk til alle aktuelle pasientar. Klinikkdirektør 17

21 17.1 Forsking og utviklingsoppgåver (kjerneprosess 4) Gjennomføring, finansiering og oppfølging Struktur 1. Fordeling av forskingsmiddel skjer gjennom forskingsutvalet. Per i dag er det fem medlemmer. Forskingsutvalet skal revurderast til hausten. 2. Retningsliner for vurdering av søknader om både ph.d.- og postdoktorstillingar er under arbeid og skal sendast ut på høyring før Forskingssjefen arbeider med å få forskarar til å søke om eksterne middel. Det er oppretta ein eigen forskingsportal som er knytt til intranettet. Han blir stadig oppdatert etter nye lovverk og krav. Forskingssjef Strukturen er under oppbygging, bør bli følgd opp. Be om informasjon om framdrift. Hausten 2014 er det gjennomført ei omstilling av forsking. Ny eining for forsking og innovasjon skal vere på plass 1. januar Kompetansesenter for klinisk forsking har laga ein «kalender» med oversikt over fristar for søknad om forskingsmidlar. Det er eit mål å få på plass ekstern vurdering av søknadar, dette vil bli diskutert etter at ei felles forskingsavdeling er etablert. Fag dir. Prosess 1. Er under arbeid. 2. Er under arbeid. 3. Forskingssjefen søker stadig etter eksterne forskingskjelder, private og offentlege. 4. Forskingsportalen er ferdig og blir oppdatert jamleg. Prosessen er under oppbygging, bør bli følgd opp. Fordeling av forskingsmidlar skjer framleis av forskingsutvalet. Det er ein føresetnad at det har vore søkt om ekstern finansiering (som regel Helse Vest midlar) før søknadane blir vurdert av forskingsutvalet. Fag dir. 18

22 Legemiddel/legemiddelforsyning Etterleving av anbefalte legemiddel, LMK Struktur LMK si anbefalte liste Regional antibiotikarettleiar Prosess Inga systematisk oppfølging av LMK si liste og av antibiotikarettleiar Fagsjef Prosess for etterleving, særleg av LMK si liste, manglar. Ein skal utføre ein etterlevingskontroll, som er eit samarbeid mellom alle klinikkane. Føremålet med legemiddellista er sikrare og meir økonomisk legemiddelbruk. Eit mindre utval av legemiddel, fører til betre kjennskap til kvart legemiddel, samtidig som faren for forveksling vert mindre. I tillegg oppnår ein betre oversikt i medisinromma. Fagdirektør sender førespurnad til leiar av legemiddelkomité om gjennomføring av etterlevingskontroll. Konkret blir det etterspurt om det er mogleg å bruke data frå bestillingar i Tønsys opp mot legemiddellista. Fagdir. Det har kome svar frå legemiddelkomiteen: Listene som ligg i Tønsys er oppdatert etter gjeldande LIS avtale. Dersom bestilling av legemiddel ikkje er i tråd med lista, bytter apoteket automatisk til gjeldande LIS preparat. Som oftast er dette ved 19

23 Katastrofeplan/beredskap Handtering av katastrofe ved generelt dataavbrot Struktur Beredskapsutstyr som eigna lokale, naudsynte ambulansar og tilgjengeleg personell. Strukturen kan ikkje vurderast. bestilling utanom det som blir kalla basisliste der "varekatalogen" er større og ikkje bestemt på førehand. Apoteket gjer også andre automatiske bytte i apoteket som følgje av vedtak i LMK. Dei bytter ikkje når bestillinga er grunngjeve medisinsk. Ein vil gå gjennom dette ved start av nytt «LIS år» og rapportere til LMK. Ein skal utarbeide ein rettleiar for å skildre tilgjengelege alternativ ved dataavbrot. Beredskaps sjef 20.1 Prosess Beredskapssjefen har ansvar for at det ligg føre ein plan, og IKT-eininga har ansvar for innhaldet i planane. Planen skildrar m.a. varslingsrutinar, nivå og system. Det er også delplanar for enkelte av dei pasientadministrative systema. Beredskapssjef Prosessen kan ikkje vurderast. Papirutgave av hele beredskapsplanen finnes i beredskaps rom og beredskapssjefs kontor. I tillegg skal hver enhet ha utskrift av plan. Det er ikke kontrollert om enhetene har etterlevd bestemmelsen. Plan for bortfall av IKT beskriver nivå av omfang, varslingsrutiner og hvilke systemer det skal være delplanar før. Ein skal utarbeide ein rettleiar for å skildre ein alternativ prosess ved dataavbrot. Det er plan på viktige elektroniske pasientprosesser, men disse er aldri Beredskaps sjef 20

24 24.1 Planen er p.t. under revidering. Næringsmiddel/matforsyning Etterleving av forskrifter Struktur Matlova IK-mat-forskrifta - internkontroll-systematisering - systematisk opplæring og kompetanse - krav om dokumentasjon næringsmiddelhygieneforskrifta - lokale og utstyr kvalitet og funksjon - hygiene (næringsmiddel- og personleg) - krav om logg, sporing og innhald drikkevassforskrifta - kvalitetskontroll av drikkevatn forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddel - merking av eigenproduserte og distribuerte næringsmiddelparti - retningsliner for ernæring i helseog omsorgstenesta HACCP-prinsippa, som er grunnlaget for systematiseringa av kontrollsystemet det kjøkkenadministrative programmet AIVO200 Dir., internservice. øvd. Gjennomført skrivebords øvelse med lokal- og sentral i generell databrudd i Neste øvelse vil fokusere databrudd kombineres med øvelsen som pågår. 21

25 Prosess Matforsyningseininga oppfyller forskrifta sine krav om Internkontroll Mat ved m.a. å dokumentere dei fleste av aktivitetane og prosedyrane våre ved alle dei kjøkkena vi har styringa med, ved hjelp av m.a. AIVO2000 og manuelle IK-mat-system. Dette gjeld produksjonskjøkken og pasientkantiner. For postkjøkken på sengepostar o.l. er det den aktuelle lokale seksjonsleiaren sitt ansvar å oppfylle forskrifta, men mat- og forsyningseininga har det overordna ansvaret. Gjennomføringa er delegert til seksjonsleiaren. Næringsmiddelhygieneforskrifta blir tatt hand om ved at det meste er implementert saman med IK-mat-kontrollsystemet. ID-merking blir gjennomført der det er krav om det. I dag blir det gjort ved hjelp av manuelle system, men det vil etter kvart vere mogleg ved hjelp av AIVO2000 når dette blir tatt i bruk for fullt. Drikkevasskontrollen er antakeleg mangelfullt utført. Det er i dag ikkje mogleg å identifisere nokon i føretaket som har ansvar for å gjennomføre denne kontrollen i nokon bygningar kor ein produserer næringsmiddel. Helse Fonna har eit gammalt og utdatert ernæringspolitisk dokument, som ein må revidere for å kunne følge retningslinene gitt i Kostholdshåndboken frå Hdir. med unntak av ernæringspolitisk dokumentasjon. Utdaterte dokument blir oppdaterte. IK-Mat systema er revidert og oppdatert på de aller fleste steder, men fortsatt i manuelle system. Det er vedtatt at starte et forprosjekt på innkjøp av nytt Kvalitetskontrollsystem for næringsmiddelsproduksjon, som HVIKT skal drifta for hele Helse Vest. Dette vil medføre at kvaliteten innan mathandtering, vil bli betre ivaretatt frå medio Helse Fonna har etablert førebyggande rutinar som sikrar/kontrollerer vann kvaliteten men det manglar skriftlige prosedyrar. En har til hensikt å få utarbeidet disse prosedyrane etter vært. Ernæringspolitisk dokument har blitt revidert i 2014, og ny kostoversikt for Helse Fonna er utarbeidet etter kosthandboka sine anbefalingar. Dir., internservice 22

26 27.1 Kommunikasjon System for intern informasjon ved generelt dataavbrot Struktur Oppslag, telefon, intern post og møte/samlingar Prosess Ved generelt dataavbrot vil intern informasjon gå føre seg i kommunikasjonskanalar som dataavbrot ikkje har følger for. Media kan også vere ein effektiv kanal for informasjon til medarbeidarar. Kommunikasjons sjef Strukturen er vanskeleg å vurdere. Prosessen er vanskeleg å vurdere. Kartlegging av korleis kommunikasjonssystema blir påverka av dataavbrot, t.d. SMS-innkallingar av personell og pasientar Kartlegging av system viser at dei skildrar alternative løysingar for kommunikasjon som ev. trengs for at ein skal kunne oppretthalde kjerneoppgåvene. Kommunikasjons sjef Kommunikasjons sjef Leiinga sin gjennomgang, del 2 Leiinga sin gjennomgang av internkontroll desember 2014 Helse Fonna Status jamført med «Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta» 4 a, d, f og g Nr. Status Ansvar status Bedømming Tiltak Ansvar tiltak 4a Skildr måla for forbetringsarbeidet i klinikken og korleis ansvar, oppgåver og myndigheit er fordelte i lineorganisasjonen ved forbetringsarbeidet. a) Struktur Klinikk somatikk Stord: Måla for klinikken er å ha ressurseffektive pasient forløp med god flyt og høg fagleg kvalitet for å redusera komplikasjonar og risiko for pasientskade Det overordna ansvar og mynde er lagt til Klinikkdirektørar Klinikk somatikk Stord: 23

27 klinikkdirektør og delegert til leiar på lågast mogeleg nivå, dvs. pasientnært. Klinikk for psykiatriske helsetenester: Klinikken har utarbeidd handlingsplaner for dei ulike behandlingskjeder. I dette ligg det ein beskrivelse av pasientforløp i dei ulike behandlingskjeder. Det er etablert standardiserte pasientforløp for følgjande tilstander: - ADHD-barn - OCD-barn/vaksne - Psykosebehandling - Sikkerhetskjede Innan alle behandlingskjeder skal det utarbeidast standardiserte pasientforløp for dei vanlegast førekommande tilstanden. I seksjonane er det tilsett fagutviklings sjukepleiarar og rådgjevar som saman med linjeleiinga og seksjonsoverlege/psykolog. Medisinsk servise klinikk: Medisinsk service klinikk har deltatt i prosessane rundt pasientforløp med sine servicefunksjoner. Det utførs nå ein gjennomgang av akuttmottak, radiologi, patologi og medisinsk teknikk. Det er utarbeidet plan for akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus samt handlingsplan for patologi. Det skal utarbeidas ein handlingsplan for Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: 24

28 radiologi med start kv Det er tilsett ein rådgivar i kvalitet i klinikkdirektørens stab. Medisinsk klinikk: Medisinsk klinikk sin målsetting er å sikre effektive pasientforløp med god kvalitet, og det er etablert en overordna modell for systematisk gjennomgang av forløpen med en styringsgruppe. I styringsgruppa inngår klinikkdirektør og klinikkoverlege samt leder frå det enkelte forløp sin arbeidsgruppe. Klinikken har faste møter mellom klinikkdirektør, klinikkoverlege, og overlege som er medlem i kvalitetsutvalet der ein gjennomgår dei ulike klagesaker, avvik og tilsyn. Kirurgisk klinikk: Kirurgisk klinikk skal sikre god kvalitet, effektiv samhandling og effektiv ressursbruk i alle ledd av pasientbehandlinga. Kirurgisk klinikk skal sikre standardiserte og forutsigbare pasientforløp. Klinikken har i 2014 gjennomført eit omfattande prosjekt: «Optimalisering av pasientlogistikk for operasjonspasientar i Kirurgisk klinikk». Det har vore organisert med styringsgruppe, prosjektleiar, prosjektgruppe og arbeidsgrupper og involvert leiare, tilsette, tillitsvalde og Medisinsk klinikk: Kirurgisk klinikk: 25

29 Prosess verneombod. Klinikkdirektør er eigar av prosjektet. Optimaliseringa har tatt utgangpunkt i myndigheitskrav. Tiltak og ny fordeling av operasjonsressursar ble satt i verk Evaluering er planlagt etter 3 månader. Resultata sett opp mot krav tas opp på leiarmøter i klinikken kvar 14.dag. Det er frå laga ny flyt for hoftebrotpasientar der krav om 24 timars frist før operasjon er tydeliggjort. Klinikk somatikk Stord: Systematisk gjennomgang av pasientforløp for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med veiledarar og forskrifter, samt lik behandling i hele helseføretaket. Regelmessig gjennomgang av status ved forbetrings- og kvalitetsarbeid skjer ved faste fora så som klinikk- og seksjonsmøter samt medisinskfaglige komplikasjonsmøter. Klinikk for psykiatriske helsetenester: Der er etablert systematisk journalrevisjon i alle eininga. Resultat vært regelmessig rapportert i linja. Til alle handlingsplaner ær det utarbeid milepælsplaner som det vært rapportert til klinikkdirektør på. Medisinsk servise klinikk: Kvalitetsrådgivar skal arbeide med Klinikk somatikk Stord: Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: 26

30 systematisk gjennomgang av klinikkens kvalitetsmål. Det planleggast at dette arbeid forankras på fag- og medarbeidarnivå via klinikk- og seksjonsmøter. Medisinsk klinikk: Medisinsk klinikk gjennomgår systematisk pasientforløp for å sikre ein god kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med veiledarare og forskrifter, før å oppnå ein lik behandling i hele helseføretaket. Følgjande forløp er gått gjennom: - Hjerneslag - KOLS - Intensiv Ein held no på med: - Habilitering - Akuttmottak - Odda sjukehus - KOLS/NIV behandling Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår dei aktuelle sakene. Saker som gjeld fleire vert tatt opp på legemøte samt i klinikkforum. Kirurgisk klinikk: Prosessen er til dels beskriven i avsnittet struktur. Der skjer en regelmessig gjennomgang av status på pasientforløp i leier møter og de månadlege rapporteringsmøter. Her er det spesielt Medisinsk klinikk: Kirurgisk klinikk: 27

31 fokus på myndighetskrav som fristbrådd, 20- dagars regel og infeksjonsoppfølging etc. 4d Skildr korleis lineorganisasjonen i klinikken tar vare på og utnyttar medarbeidarane sine kunnskapar og innspel i det laupande forbetringsarbeidet. Struktur Klinikk somatikk Stord: De faste fora på klinikk og seksjonsnivå har HMS som fast tema og klinikken har på enkelte seksjonar og ein forslagskasse med muligheit for medarbeidarane til å komme med innspel på forbetringar. Klinikk somatikk Stord: d) Klinikk for psykiatriske helsetenester: Det er utarbeidet årlige handlingsplaner på seksjonsnivå. Det kvarstår enkelte seksjonar der en del arbeid pågår for å etablera handlingsplaner. Det er etablert faste møter med mulegheit for tilsetta at medverke i forbetringsarbeidet, for eksempel halvårlige fellessamlingar for alle klinikkens leger. Det er tilsett ein seniorpsykiater i klinikken for å fremje forbetringsarbeidet. Klinikkdirektørar Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: Systematisk bruk av medarbeidarnes kunnskap er tema på klinikk- og seksjonsmøter. Medisinsk servise klinikk:, Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør 28

32 Medisinsk klinikk: Har årlig revidering av klinikkens handlingsplan som omhandlar forbetringsområde innanfor fag, personellrelatererte områder og HMS. Sentrale personer som klinikkoverlege, seksjons- og funksjonsleiare, verneombod og tillitsvalte deltar. Det er etablert klinikkforum med deltaking av alle seksjons- og funksjonsleier der sentrale tema er fag, kvalitet, leiing, økonomi og HMS. Der er faste månadlege møter mellom klinikkdirektør, tillitsvalte og verneombod. Der er faste personellmøter på alle seksjonar, de er lagt inn i årsplan. men det er ikkje beskrive arenaer for medarbeidar generelt Medisinsk klinikk:, men det er ikkje beskrive arenaer for medarbeidar generelt Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk: Kirurgisk klinikk har utarbeida en verksemdsplan som har vore revidert kvart år i forhold til områda pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande. Det er etablert møtearena for gjennomgåing av det laupande forbetringsarbeidet. Overordna i klinikken styres gjennomgåinga av klinikkdirektør i rapporteringsmøter og leiarmøter. Ute i Kirurgisk klinikk: 29

33 seksjonane er det etablert faste møter med samarbeidspartnare og tilsette i seksjonane. Klinikken har ikkje eigen kvalitetsrådgivar. Nokre seksjonar har dediserte personell for arbeidet med forbetringsprosessar; enten fagsjukepleiar, forløpskoordinatorar og /eller leiare med spesiell kompetanse på forbetringsarbeid. Klinikken har systematisk lagt til rette for utdanning av personell innan området forbetring i helsetenesta og prosjektarbeid. Prosess Klinikk somatikk Stord: Det er etablert modell for gjennomgang av pasientforløp med brei involvering og forankring i toppleiargruppa. Etablert faste rutinar og fora for systematisk gjennomgang av klagesakar og avvik Klinikk somatikk Stord:, men det manglar beskriving av prosess kring medarbeidar sin medverknad generelt. Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør Klinikk for psykiatriske helsetenester: Det er lagt opp til årlig evaluering av seksjonanes handlingsplaner med rapportering på klinikknivå, samt gjennomførast kvalitetsforbetringsprosjekter som kjem fram på legemøta. Klinikk for psykiatriske helsetenester:, men det manglar beskriving av prosess kring Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør 30

34 medarbeidar sin medverknad generelt. Medisinsk servise klinikk: For større omstillingsprosesser involveras medarbeidarane og verne / tillitsvalteorganisasjonane i trå med føringar i føretakets omstillingsdokument. Medisinsk servise klinikk:, men det manglar beskriving av prosess kring medarbeidar sin medverknad generelt. Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør Medisinsk klinikk: Den etablerte struktur som er beskriven ovanfor sikrar ein bred involvering og medverking i forbetringsarbeidet på alle nivåa. Medisinsk klinikk:, men det manglar beskriving av prosess kring medarbeidar sin medverknad generelt. Se forslag til tiltak i avsnittet «generell vurdering» sist i dokumentet. Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk: Klinikken har gjennom fleire år hatt fokus på systematisk forbetringsarbeid i alle Kirurgisk klinikk: 31

35 møtearena. Gode prosjekt blir presentert og forankra i klinikken gjennom organiserte fagdagar og leiarmøter der leiare, tillitsvalte og verneombod deltar og får komme med innspel. Klinikken har gjennom utdanning av eige «forbetringsagentar» hatt moglegheit til å gje desse ansvar for å styre forbetringsarbeid. Desse har jobba både internt i eigen seksjon og med overordna klinikkprosjekt. Nokre har vore føretaksprosjektleiare i regionale prosjekta. Klinikken har blant anna prøvd ut mini- HTA metoden på intensiveininga etter initiativ frå Helse Vest. I denne samanheng er det fagsjukepleiar, seksjonsoverlege og seksjonsleiar som har vore involvert. 4f Skildr korleis lineorganisasjonen i klinikken skaffar seg oversikt over område med fare for svikt i oppfylling av myndigheitskrav. f) Struktur Klinikk somatikk Stord: Brukar avviksmeldingar i Synergi og NPEsaker samt eksterne tilsynsmeldingar som grunnlag for å kartlegge og analysera eiga verksemd med fokus på risiko for svikt. Klinikk somatikk Stord: Klinikk for psykiatriske helsetenester: Ein fast punkt på seksjonsleiarmøter er avvik frå Synergi, klagesaker, tilsyn og Klinikk- Klinikk for psykiatriske helsetenester: 32

36 journalrevisjonar.. direktørar Medisinsk servise klinikk: Saker, både NPE, tilsyn og synergisaker tas opp i månadlege møter mellom seksjonsleder, klinikkdirektør og klinikkens kvalitetsrådgivar. Medisinsk servise klinikk: Medisinsk klinikk: Medisinsk klinikk har faste møter med klinikkoverlege, klinikkdirektør og den overlege som er medlem i kvalitetsutvalet. Det brukas klagesaker, avvik og forskjellige tilsyn. Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår aktuelle saker på seksjonsnivå. Saker som gjeld fleire seksjonar vert tatt opp på legemøte og i klinikkforum. Detta sikrar læring på tvers av organisasjonen. Medisinsk klinikk gjennomgår i de faste møter klagesaker, avvik og tilsyn på klinikk og seksjonsnivå. Medisinsk klinikk: Kirurgisk klinikk: Klinikkdirektør har faste møter med seksjonsleiar der områder med fare for svikt blir diskutert og tiltak iverksettes. Kirurgisk klinikk: Sikre at tilgjengelige data for å avdekkande av fare for svikt brukas aktivt. Klinikkdirektør 33

37 Avvikssaker blir diskutert på seksjonsmøter og tatt opp i overordna leiarmøter i klinikken. Dette er for å lære av eigne og andres feil. I kirurgisk klinikk er det ikkje tilsett kvalitetsrådgivar. Ansvaret for handtering av klagesaker er lagt til leiar i linja., men manglar beskriving om bruk av NPE og tilsynssaker Prosess Klinikk somatikk Stord: Tverrfaglig tilnærming i risikovurderings arbeidet på klinikk og seksjonsnivå. Det vert arbeida med å etablera halvårleg rapportering i form av «leiinga si gjennomgang» på alle leier nivå. Klinikk somatikk Stord: Klinikk for psykiatriske helsetenester: gjennomgang av avvik, klagesaker, tilsyn og interne revisjonar for å lære på tvers i klinikken skjer regelmessig på klinikk- og seksjonsmøter. Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: Klinikkens kvalitetsrådgivar følgjer opp sakene utover det som er beskriven under struktur, og bidrar med støtte i forhold til kvalitetsforbetringsarbeidet i seksjonane. I tillegg brukar ein aktivt avvikssystemet som eit system for forbetring. Ein nyttar og interne revisjonar i det kontinuerlige Medisinsk servise klinikk: 34

38 forbetringsarbeidet i seksjonane Medisinsk klinikk: Klinikken har og innført faste månadlege møter med den einskilde seksjon der ein gjennomgår dei aktuelle sakene i respektive seksjon. Saker som gjeld fleire vert tatt opp på legemøte samt i klinikkforum. Medisinsk klinikk: Kirurgisk klinikk: Klinikken har i 2014 hatt oppe myndighetskrav som tema i kvart klinikkleiarmøte. Rapportar frå EPJ senteret med tal på brot på behandlingsfrist og pasientar med lang ventetid blir send til leiarane i linja for gjennomgang og krav om tiltak. Dei aller fleste seksjonane har hatt ein god prosess i arbeidet med systematisk tilnærming til arbeidet me då få kontroll på desse krava. Avvik i forhold til myndighetskrav blir og drøfte mellom klinikkdirektør og seksjonsleiar i månadlege rapporteringsmøter. Mindre fokus på økonomi og meir fokus på god kvalitet pregar desse møta. Gode effektfulle tiltak innan ein seksjon vert nytta som eksempel til bruk i andre seksjonar. I arbeidet med å innfri Kirurgisk klinikk: 35

39 myndighetskrav har det vært arbeida med berekraftig fagmiljø. Tiltak for å redusere sjukefråvær, tilsette faste folk i stillingar og systematisere opplæring har vore prioriterte område i seksjonane. 4g Skildr korleis lineorganisasjonen følger opp, utviklar og forbetrar verksemda innanfor område der det er identifisert fare for svikt. Struktur Klinikk somatikk Stord: Klinikken har og planlegger at fortsette at utdanna nøkkelmedarbeidarar i kvalitetsforbetringsarbeid ved bruk av det regionale utdanningstilbodet. Klinikk somatikk Stord: g) Klinikk for psykiatriske helsetenester: Fora for områder der det identifisert eller føreligger fare for svikt er de regelmessige personalmøter på seksjonsnivå. Prosedyrar finnes i føretakets prosedyrehandbok og klinikken har prosedyreansvarlige på forskjellige nivåa. Klinikkdirektørar Klinikk for psykiatriske helsetenester: Medisinsk servise klinikk: I medisinsk service klinikk vil det i område der er identifisert fare for svikt bli laga tiltaksplaner for å redusere risiko/fare for svikt. Medisinsk servise klinikk: Medisinsk klinikk: Der det oppdagas områder med svikt iverksettast tiltak fortløpande ved aktuell Medisinsk klinikk: 36

40 Prosess seksjon / sjukehus. Der er etablert faste månadlege rapporteringsmøter for å handtere områder med fare for svikt både ved pasient og personellrelaterte saker. Der er etablert faste møter mellom klinikkdirektør klinikkverneombod og klinikkens HMS kontakt. Kirurgisk klinikk: Faste møtearenaer er etablert i arbeid med å identifisere svikt. Klinikkdirektør og seksjonsleiar signere alle brev i forhold til klager og avvik. Klinikkdirektør planlegg, saman med seksjonsleiar og administrasjonssekretær, alle tilsyn i klinikken. Som tidlegere er beskriven har klinikken satsa på å utdanne eigne «forbetringsagentar». Desse jobbar ute i seksjonane og bidrar aktivt i dei ulike arenaene for samarbeid og utvikling. Klinikk somatikk Stord: Bruker blant anna PDSA som metodikk for kvalitetsarbeidet med mål å redusera risiko for svikt i tenesteytinga. Evaluering av forbetringsarbeidet skjer fortløpande da en brukar småskaletesting som metode. Klinikk for psykiatriske helsetenester: Gjennomgang av områder med eller med fare for svikt skjer på personellmøter som set i verk nødvendige tiltak innanfor egen Kirurgisk klinikk: Klinikk somatikk Stord: Klinikk for psykiatriske helsetenester: 37

41 eining. På klinikknivå vært det utarbeidet prosedyrar der dette er nødvendig. Medisinsk servise klinikk: Tiltaksplanane vert laga med ansvarlege personar og tidsfristar og ein føljer desse tiltaksplanane opp i leiarlinja. Medisinsk klinikk: Der det oppdagas områder med svikt iverksettast tiltak fortløpande ved aktuell seksjon / sjukehus. Der er etablert faste månadlege rapporteringsmøter for å handtere områder med fare for svikt både ved pasient og personellrelaterte saker. Der er etablert faste møter mellom klinikkdirektør, klinikkverneombod og klinikkens HMS kontakt. Tiltak etter Vernerundar drøftas på seksjonsleiarmøte og følgjes opp 4 gangar årlig i møter mellom klinikkdirektør, klinikkverneombod og klinikkens HMS kontakt. Det blir etterspurt av klinikkdirektør resultata av vedtatt tiltak i månadlege rapporteringsmøter, samt i egne møter for oppfølging av de gjennomgåtte pasientforløp. Medisinsk servise klinikk: Medisinsk klinikk: 38

42 Kirurgisk klinikk: Seksjonsleiar varsla om område for mulig svikt til klinikkdirektør enten i rapporteringsmøter eller ad-hoc dersom det ikkje kan vente. Tiltak diskuteras og planleggast i verksatt i linja. I det systematiske arbeid med pasientforløp er det blitt identifisert område der det er nødvendig med ekstra innsats og tiltak. Ansvaret for i verksettinga av tiltak er tydelig i linja, men må ofte drøfte i leiargruppa i klinikken fordi det kan påverke andre seksjonar. Eksempelvis kan dette handle om prioritering av operasjoner. Kirurgisk klinikk: Generell vurdering: Det generelle inntrykk er godt ved de forskjellige punkter for alle klinikkane. Revisor vil dokk påpeka at det synes finnas ein forbetringspotensial i forhold til «Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta» 4d, korleis lineorganisasjonen i varetar og utnyttar medarbeidarane sine kunnskapar og innspel i det løypande forbetringsarbeidet. Det synes i en del klinikkar, og då sannsynligvis og på seksjons- og funksjonsnivå, å mangle faste møtearenaer og arbeidsprosessar kring korleis organisasjonen skal i vareta den enkelte medarbeidar sina kunnskapar i det fortløpande forbetringsarbeid, særdeles i den pasientnære del av verksemda. Det vert anbefalt at klinikkane har ein gjennomgang av sine interne strukturer og prosessar kva avser involvering av medarbeidarane. Det vert anbefalt at denne gjennomgang vert utført heilt ned på seksjons- og funksjonsnivå, dvs. pasientnært, for å sikre ein god og brei medverknad av medarbeidarane. Hensikta er blant anna å bruke den samla kunnskap og erfaring for å redusere mengda ikkje ønska hendingar med og utan konsekvens blant pasientar og personell. Det vert anbefalt at denne gjennomgangen vert utført i alle klinikkar, uansett merknad eller ikkje i kolonne bedømming. 39

43 Haugesund Tomas Jonson Sjef internkontrollen Helse Fonna HF Vedlegg 1: Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstenesta 1. Formål Formålet med forskrifta er å bidra til fagleg forsvarlege helse- og omsorgstenester og at helse- og omsorgslovgivinga blir oppfylt gjennom krav til systematisk styring og kontinuerleg forbetringsarbeid i tenestene. 2. Verkeområde Forskrifta gjeld dei verksemdene som er omfatta av helse- og omsorgslovgivinga og er pålagde internkontrollplikt etter lov om statleg tilsyn med helse- og omsorgstenesta Internkontroll I denne forskrifta tyder internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at verksemda sine aktivitetar blir planlagde, organiserte, utførte og haldne ved like i samsvar med krava fastsette i eller i medhald av sosial- og helselovgivinga. 4. Innhaldet i internkontrollen Internkontrollen skal tilpassast verksemda sin storleik, eigenart, aktivitetar og risikotilhøve og ha det omfanget som er naudsynt for å etterleve krava fastsette i eller i medhald av sosial- og helselovgivinga. Internkontroll inneber at den/dei ansvarlege for verksemda skal a) skildre verksemda sine hovudoppgåver og mål, medrekna mål for forbetringsarbeidet samt korleis verksemda er organisert. Det skal klart gå fram korleis ansvar, oppgåver og myndigheit er fordelte; b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjeld for verksemda; c) sørgje for at arbeidstakarane har tilstrekkeleg kunnskap og ferdigheiter innanfor det aktuelle fagfeltet samt om verksemda sin internkontroll; d) sørgje for at arbeidstakarane medverkar slik at samla kunnskap og erfaring blir utnytta; e) gjere bruk av erfaringar frå pasientar/tenestemottakarar og pårørande til forbetring av verksemda; f) skaffe oversikt over område i verksemda kor det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndigheitskrava; 40

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Rica Maritim, Haugesund Møtetidspunkt: 10.01.13 kl. 10.00 til 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord

Detaljer

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF

Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF www.pwc.no Internkontroll En vurdering av internkontroll i Helse Fonna HF En vurdering av internkontrollen i Helse Fonna HF, basert på en rekke intervjuer utført oktober 2011 i somatiske spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod?

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2008 og 2009 med Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Distriktspsykiatriske

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF 0 Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 2 1.2 Helse 2020... 2 2 Hovudområde for styring og

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 03.09.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Vald og truslar mot medarbeidarar. Styremøte 25.09.

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 03.09.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Vald og truslar mot medarbeidarar. Styremøte 25.09. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Vald og truslar mot medarbeidarar Styresak 62/15 A 2 vedlegg Styremøte 25.09.15

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1 1. INNLEIING 4 1.1 VISJON, VERKSEMDSIDÉ OG VERDIGRUNNLAG 4 1.2 SAMANDRAG AV POSITIVE RESULTAT OG ULØYSTE UTFORDRINGAR I 2012 5 1.2.1 Positive resultat for 2012 5 1.2.2 Uløyste

Detaljer

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 0 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Resultatnotat HR 2011

Resultatnotat HR 2011 Resultatnotat HR 2011 Det er mogleg å få til det ekstraordinære som ein del av det ordinære. Det er eit samspel som grunnar i at vi er gjensidig avhengige av medarbeidarar og leiarar som kan og vil spele

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 18.01.07 Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen,Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal, Emil Mohr,Inge Reidar Kallevåg, Else Berit Støle Laila

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer