Statistisk sentralbyrås håndbøker Internkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk sentralbyrås håndbøker Internkontroll"

Transkript

1 54 Statistisk sentralbyrås håndbøker Revidert utgave 2000

2 Statistisk sentralbyrås håndbøker Forord HMS håndboka er basert på Kommunaldepartementets forskrift om internkontroll av 22. mars Den er fastsatt i medhold av arbeidsmiljøloven 16 a og som trådte i kraft 1. januar 1992 og ny forskrift pr. 1. januar Forskriften innebærer at den som er ansvarlig for virksomheten skal etablere et internkontrollsystem. De systematiske tiltak skal sikre og dokumentere at aktiviteter som er iverksatt for å ivareta helse, miljø og sikkerhet utøves i samsvar med lovens krav. HMS håndboka kom første gang ut i april 1995, godkjent i AMU 5. april Etter at vi har sett systemet i bruk er håndboka blitt justert på noen områder. Håndboka er revidert i 1997 og revidert og forenklet i Håndboka er ment som et rammeverk for håndtering av helse, miljø og sikkerhet. Den inneholder beskrivelse av de tiltak som skal iverksettes for å sikre overensstemmelse med de offentlige krav om arbeidsmiljø og sikkerhet. Arbeidstakermedvirkning er en grunnleggende forutsetning og demokratisk rettighet ved oppbygging og oppfølging av internkontrollsystemet. Medbestemmelse vil skape større sikkerhet for at de rutiner som blir etablert faktisk også blir etterlevd. Håndboka ligger på SSBs Byrånett. Administrasjonsavdelingen er ansvarlig for revidering av håndboka. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger... september Svein Longva 1

3 Statistisk sentralbyrås håndbøker 2

4 Statistisk sentralbyrås håndbøker Innhold 1. Innledning Grunnlaget for HMS arbeid i Statistisk sentralbyrå Definisjoner Lover og forskrifter Aktuelle bestemmelser for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Statistisk sentralbyrå: Mål og prinsipper Mål Sentrale elementer i HMS-arbeidet Generelle prinsipper som skal legges til grunn ved HMS-arbeidet Generelle prinsipper for HMS-håndboken Organisatoriske forhold Administrerende direktør Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Arbeids- og samarbeidsutvalg (ASU) Verneombud/hovedverneombud Bedriftshelsetjenesten organisering Helse Sykefravær Yrkesskade/yrkessykdom Rusmiddelhåndtering Attføring Miljø Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Medarbeidersamtaler Sikkerhetsarbeid Brannvern Elektriske anlegg og elektrisk utstyr Rapportering Stoffkartotek Tilsynsmyndigheter i avdelingene og verneområdene Arbeidsperm for HMS-arbeidet ved avdeling/verneområde Leder av verneområdets ansvar for kvaliteten på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Ansvars-, myndighets- og kommunikasjonslinjer Informasjon Planlegging Revisjon/kontroll Prosedyre for utarbeidelse av handlingsplan Handlingsplan (HP) - trinnvis Beskrivelse av metode ved utarbeidelse av handlingsplan Avslutning Vedlegg A. Oversikt over arbeidsmiljøaktiviteter B. Punktliste til hjelp ved kartleggingsrunder i avdelingen C. Tidsplan for utarbeidelse av to-årig handlingsplan D. Verneområdene i Statistisk sentralbyrå De sist utgitte publikasjonene i serien Statistisk sentralbyrås håndbøker

5 Statistisk sentralbyrås håndbøker 1. Innledning 1.1. Grunnlaget for HMS arbeid i Statistisk sentralbyrå Den nye arbeidsmiljøloven (AML) trådte i kraft 1. juli 1977 og har satt rammene og vært retningsgivende for den interne arbeidsmiljøvirksomheten i Statistisk sentralbyrå. Forskrift om internkontroll av 1. januar 1997, pålegger den som er ansvarlig for virksomheten å organisere systematiske tiltak for å sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. er definert som de tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre overensstemmelse med de offentlige krav som stilles til arbeidsmiljø og sikkerhet for arbeidstakerne. Ifølge lovverket er arbeidsgiver ansvarlig for arbeidsmiljøet, både det som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske så vel som psykiske helse og velferd. Forskriften skal fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, vern mot helse- og miljøskader og sikre god behandling av avfall. Forskriften pålegger at utarbeiding, praktisering og endringer i virksomhetens internkontrollsystem skal skje i samarbeid med medarbeiderne i virksomheten. Forskriften pålegger videre arbeidsgiver å drive et planmessig vernearbeid. Plan for virksomhetens helse-. miljø- og sikkerhetsarbeid settes opp som et handlingsprogram. Statistisk sentralbyrå legger stor vekt på arbeidet med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for alle sine medarbeidere. Statistisk sentralbyrå har systematisert arbeidet med å innfri kravene som er satt i forskriften om internkontroll. Det arbeides løpende med HMS i alle avdelinger. Hver avdeling utarbeider egne handlingsplaner som er i overensstemmelse med SSBs hovedmål for HMS arbeidet. Annet hvert år legges det opp til at avdelingene lager statusrapporter ut fra de to foregående års handlingsplaner og utarbeider nye handlingsplaner for de neste to år. Hovedansvaret for å sikre et fullt forsvarlig helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid ligger hos administrerende direktør Definisjoner Verneområder SSB er organisert i 13 verneområder. Verneområder i 2000: Verneområde Seksjon A 201, 202, 203, 230, 260 B 250, 220O, 210, 240, 270 C 301, 302, 303, 310, 330, 370O D 340, 350 E 501, 510, 520, 530, 540 F 101, 601, 602, 630, 640 G 710O, 720, 730O, 740 H 401, 402, 403, 410, 420, 440 I 430, 450, 460 J 220K K 320, 370K, L 603, 640K, M 710K, 730K Det oppnevnes et verneombud for hvert av verneområdene. For verneområdene J og K oppnevnes et felles verneombud. Det samme gjelder for verneområdene L og M Forskrift og veiledning til forskrift Forskrift er utfyllende bestemmelser som er utarbeidet av offentlig myndighet og som ikke kan fravikes i større utstrekning enn det er gitt dispensasjonsadgang til i forskriften. Veiledning angir hvorledes lovens og forskriftenes krav kan oppfylles. Den gir anvisning og eksempler på framgangsmåter som kan benyttes for å oppnå den standard lov og forskrifter legger opp til. Systemrevisjon ivaretas ved planlagt og systematisk gjennomgåelse av internkontrollsystemet for å se at det fungerer i praksis Handlingsplan Handlingsplan er et plandokument for ivaretakelse av AML som omfatter prioritert liste over de problemer på arbeidsplassen som ønskes løst, og med beskrivelse av tiltak. Dokumentet inneholder dessuten oversikt over økonomiske og personellmessige konsekvenser, tidsplan for gjennomføring og videreføring av prioriterte oppgaver system (IK-system) Dette er det rammeverk som regulerer virksomhetens helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. I SSB er dette HMS håndboka, HMS permene, tilpasningsavtale, hovedavtale og arbeidsmiljøloven. Systemrevisjon er da ajourholdet/vedlikeholdet av dette rammeverket HMS-arbeid HMS-arbeid er alle systematiske tiltak som iverksettes for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av lov eller forskrifter Prosedyre Prosedyre er fastsatt og dokumentert handlemåte (skriftlig rutine). Den kan også delvis være basert på muntlig avtalte handlemåter når det er lagt særskilt vekt på å gjøre disse kjent. 4

6 Statistisk sentralbyrås håndbøker 2. Lover og forskrifter 2.1. Aktuelle bestemmelser for helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet i Statistisk sentralbyrå: Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern Forskrifter: Om brannvern mv. Forskrifter: Om brannforebyggende tiltak og brannsyn Lov av 17. juli 1953 nr. 9 om Sivilforsvaret Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om internkontroll av 1. januar Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (forskriften) Nr. 518 Verne- og helsepersonale F (1994) " 524 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen F (1997) " 528 Arbeid ved dataskjerm F (1995) " 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler F (1995) " 538 Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser A (1996) " 540 Veiledning til arbeid ved dataskjerm V (1997) Forøvrig vises det til Arbeidstilsynets publikasjonskatalog (bestillingsnr. 1) som gir oversikt over alle forskrifter, veiledninger mm. fra Arbeidstilsynet. Følgende av Arbeidstilsynets utfyllende bestemmelser til arbeidsmiljøloven er aktuelle for Statistisk sentralbyrås virksomhet (forskrift er merket F, veiledning V, andre publikasjoner A): Nr. 291 Løfteinnretninger og løfteredskap F (1998) " 294 Truck og truckkjøring F (1998) 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg F (1995) 324 Arbeidstilsynets samtykke med oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv. Arbeidsmiljølovens 19. F (1999) " 326 Arbeidsgivers plikter Arbeidsmiljølovens 14 F (1999) 327 Tilrettelegging av arbeidet. Arbeidsmiljøloven 12 A (1990) 383 Vernetjenesten. Arbeidstilsynets kommentarer til lov og forskrifter A (1996) 398aStøy på arbeidsplassen F (1993) 437 Du er valgt til verneombud A (1983) 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen V (1996) 445 Produktdatablad for kjemiske stoffer og produkter og stoffkartotek i virksomheter F (1998) 454 Arbeidsmiljø for renholdere A (1993) 472 Systematisk verne- og miljøarbeid. Kartlegging og handlingsplan A (1990) 474 Arbeidsmiljø og graviditet A (1998) 480 Røyking. Inneklima. Arbeidsmiljø A (1999) 501 Hvilke virksomheter skal ha verneog helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) F (1989) 502 Arbeidsmiljøet - hvem har ansvaret? A (1989) 510 Styrings- og planleggingssystemer. Informasjon, opplæring og medvirkning. Arbeidsmiljøloven 12 nr. 3 V (1995) 5

7 Statistisk sentralbyrås håndbøker 3. Mål og prinsipper 3.1. Mål Statistisk sentralbyrås mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er som følger: Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og en god helse er blant de største aktiva et menneske har. Statistisk sentralbyrå vil derfor gjennom et internkontrollsystem sikre at de tiltak som er etablert for å forebygge ulykker og helseskader og skape gode og trygge arbeidsplasser, fungerer. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Statistisk sentralbyrå skal planlegges og prioriteres på lik linje med organisasjonens øvrige virksomhet. HMS-håndboken er en veiledning i HMS arbeidet Sentrale elementer i HMS-arbeidet systemet skal bl.a. sikre: systematisk kartlegging, tilrettelegging og overvåkning av arbeidsmiljøet i henhold til fastsatte prosedyrer. at den enkelte enhet og medarbeider gis mulighet til å medvirke i ivaretakelse av arbeidsmiljøet. at ansvars-, myndighets- og kommunikasjonslinjer er klart definert og forstått. at erfaringer fra verneombud, hovedverneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjenesten som har betydning for helse, miljø og sikkerhet vurderes før nødvendige korrigerende tiltak iverksettes. at HMS-kravene innarbeides i styrende dokumenter. at dokumentasjon er identifiserbar, oppdatert og godkjent. at årsak til avvik klarlegges og korrigerende tiltak iverksettes Avdelingsdirektørene har, i samarbeid med de tilsatte, verneombudet og bedriftshelsetjenesten, ansvaret for HMS-arbeidet i egen avdeling Linjelederne har et klart ansvar for helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet innenfor eget område, og skal være initiativtakere og pådrivere i HMSarbeidet Den enkelte medarbeider har et selvstendig ansvar for å bidra til et tilfredsstillende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Generelle prinsipper for HMS-håndboken Administrasjonsdirektøren er pålagt av administrerende direktør å stå for utarbeidelse, vedlikehold og distribusjon av HMS-håndboken. Videre skal administrasjonsdirektøren på vegne av administrerende direktør, se til at Verneområdene utarbeider sine beskrivelser og vedlikeholder disse. HMS-håndboken legges ut på Byrånettet, og det går melding til alle ansatte på inngangssiden når HMShåndboken endres. I tillegg utarbeides en papirversjon i ringperm Revideringen av HMS-håndboken forelegges de tillitsvalgte til uttalelse og godkjenning i AMU HMS-håndboken distribueres til alle ansatte Generelle prinsipper som skal legges til grunn ved HMS-arbeidet På vegne av administrerende direktør utfører administrasjonsdirektøren tilsyn og kontroll med at internkontrollsystemene er etablert og fungerer i henhold til fastsatte krav Administrasjonsdirektøren skal se til at Statistisk sentralbyrås internkontrollsystem blir samordnet på tvers av enhetene Administrerende direktør treffer beslutning om korrigering av internkontrollsystemet Administrerende direktør har gjennom avdelingsdirektørene ansvaret for arbeidsmiljøet i de enkelte enhetene. 6

8 Statistisk sentralbyrås håndbøker 4. Organisatoriske forhold 4.1. Administrerende direktør Administrerende direktør har ved delegering fastsatt den interne arbeidsdeling, og i den sammenheng fordelt myndighet og ressurser mellom Avdeling for økonomisk statistikk (200), Avdeling for personstatistikk (300), Avdeling for næringsstatistikk (400), Forskningsavdelingen (500), Administrasjonsavdelingen (600) og de tverrgående seksjonene. Se Statistisk sentralbyrås organisasjonskart på Byrånettet: Startside Organisasjon 4.2. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Arbeids- og samarbeidsutvalg (ASU) Arbeidsmiljøsaker som gjelder hele SSB, jf. arbeidsmiljølovens 24, pkt. 2, behandles i ASU etter reglene i hovedavtalens 26 og 29 og tilpasningsavtalens 3. AMU behandler saker som angår arbeidsmiljøtiltak, og skal nøye følge helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (AML 24, pkt. 1,3,4,5 og 6). Utkastene til handlingsplaner drøftes i AMU. Etter godkjenning i AMU sendes utdrag fra de endelige handlingsplanene som vedlegg til årsrapporten til Arbeidstilsynet. For medlemmer i ASU/AMU se Byrånettet: Møteinfo Råd og utvalg Medlemmer i ASU/AMU 4.4. Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten arbeider med forebyggende helsearbeid og fremmer tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål og rapporterer direkte til SSBs ledelse. Tjenesten er organisatorisk knyttet til Kontor for fellestjenester i hhv. Kongsvinger og Oslo (603 og 602). Bedriftshelsetjenesten utgjør en viktig del av arbeidet med handlingsplaner og revisjon av internkontrollsystemet. På bakgrunn av kjennskap til arbeidstakernes helsetilstand, arbeidsmiljø- og trivselsfaktorer, kan helsetjenesten foreslå helsefremmende tiltak organisering HMS-håndboken beskriver internkontrollsystemet i Statistisk sentralbyrå. Hvert verneområde har sin arbeidsperm som skal inneholde retningslinjer og dokumentasjon for HMS-arbeidet på det aktuelle området. Hver avdeling har sin arbeidsperm som skal inneholde handlingsplaner og oversikt over HMS-arbeidet. Hovedverneombudet skal delta i AMU, og skal også delta i ASU når saker etter arbeidsmiljølovens 24 pkt. 2 behandles. Representanter fra bedriftshelsetjenesten kan delta i behandlingen av slike saker etter behov. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet Verneombud/hovedverneombud I Statistisk sentralbyrå fører de lokale verneombudene tilsyn med arbeidsmiljøforholdene innenfor sine respektive verneområder. For tiden er det 13 verneområder. Verneombudene utpekes av SSBs forhandlingsberettigede fagforeninger i fellesskap. Hovedverneombudet velges blant verneombudene. Oversikt over verneområdene og verneombudene ligger på Byrånettet: Møteinfo Råd og utvalg Hovedverneombud Alle medarbeidere kan henvende seg direkte til verneombudene i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. Statistisk sentralbyrå har to hovedverneombud, ett i Kongsvinger, ett i Oslo. Vervet som hovedverneombud for hele Statistisk sentralbyrå veksler mellom disse, med funksjonstid ett år om gangen. Hovedverneombudets primæroppgave er å samordne verneombudenes virksomhet. 7

9 Statistisk sentralbyrås håndbøker 5. Helse 5.1. Sykefravær Lavest mulig sykefravær er et mål, og aktiv forebyggende innsats skal føres på alle plan. Spesielt viktig er å identifisere og følge opp arbeidsrelatert sykefravær Korttidsfravær/egenmelding Korttidsfravær kan som hovedregel dokumenteres med inntil fire egenmeldinger a tre kalenderdager pr. 12 måneder. Det skal gis beskjed til arbeidstaker/ev. også nærmeste leder når fire egenmeldinger i løpet av de siste 12 måneder er benyttet. Ansvarlige er personalkonsulentene. Hyppige korttidsfravær må vurderes på linje med, og i forbindelse med, andre problemområder i det aktuelle verneområdet Langtidsfravær Ved lengre sykefravær (ut over 10 arbeidsdager) har seksjonsleder/kontorsjef ansvar for å holde kontakt med den syke. Ved sammenhengende sykemelding ut over seks uker, gis den syke tilbud om møte med nærmeste overordnede og bedriftslege eller ev. sykemeldende lege. Andre kan delta etter behov. Møtet er frivillig for den syke og hensikten er så raskt som mulig å få den syke tilbake i jobb. Ansvarlig for innkalling: 202 for avdeling 200, 302 for avdeling 300, 402 for avdeling 400 og Personalseksjonen for avdelingene 100, 500, 600 og 700. Konklusjonen fra møtet nedtegnes og arkiveres hos bedriftslegen, med kopi til sykemeldende lege. Andre som skal være med på iverksetting av ev. tiltak, orienteres etter behov. Bedriftslegene i samarbeid med 202, 302, 402 eller Personalseksjonen sender nødvendige skjemaer til trygdekontoret. Detaljert beskrivelse av prosedyre ligger på Byrånettet. Se også brosjyren "Når din medarbeider blir syk". Se: Administrasjon Personalhåndboka prosedyre for melding og oppfølging av sykefravær Attføring Formålet med attføring i SSB er å drøfte mulige tiltak for at den sykmeldte skal komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Attføringsutvalg skal bestå av bedriftslegen, den sykmeldte, den sykmeldtes nærmeste overordnede og en representant fra Personalseksjonen. Attføringsutvalget skal behandle saker som ikke kan løses lokalt. Ved fravær utover seks uker vil det bli gitt tilbud om time hos bedriftslegen. Bedriftslegen har taushetsplikt, men den sykmeldte kan be bedriftslegen om å legge fram en beskrivelse av situasjonen for det aktuelle attføringsutvalget når det er aktuelt med tiltak på arbeidsplassen, eller når den sykmeldte ønsker hjelp fra bedriftslegen til å forklare sin medisinske situasjon generelt. Den sykmeldte kan også innkalle verneombud, tillitsvalgt eller andre hvis ønskelig, eller la seg representere ved en av disse. SSB er ansvarlig for kontakten med Trygdekontoret Yrkesskade/yrkessykdom Det skal drives kontinuerlig forebyggende arbeid for å forhindre yrkesskade/yrkessykdom. Skulle skade/ sykdom allikevel oppstå, skal alle ansatte i SSB være kjent med at det etter AML 16, 20 og 24 nr. 3 er arbeidstakerne selv som skal melde fra om yrkesskader, tilløp til ulykker og yrkessykdommer til arbeidsgiver, som skal registrere dette. Skjema for melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade fås ved henvendelse til bedriftshelsetjenesten i Kongsvinger og ved Personalseksjonen i Oslo Rusmiddelhåndtering Retningslinjer for håndtering av rusproblemer i SSB ligger inne på Byrånettet: Administrsjon Personalhåndboka Retningslinjer for håndtering av rusmiddelproblemer i SSB. 8

10 Statistisk sentralbyrås håndbøker 6. Miljø I SSB er det viktig at alle bidrar til å utvikle et arbeidsmiljø preget av tillit, trygghet og likeverd. Viktige elementer for å skape trivsel og et godt arbeidsmiljø er åpenhet og trygghet i organisasjonen. Vedlegg 1 gir en oversikt over en del eksisterende miljøtiltak i Statistisk sentralbyrå Fysisk arbeidsmiljø Det er viktig å gjennomgå de fysiske omgivelsene med sikte på å unngå fysiske arbeidsmiljøproblemer. En beskrivelse av forhold det er ønskelig å få utbedret settes opp i handlingsplanene. Ansvaret for bygningsmessige forhold er i utgangspunktet tillagt utleier; i Kongsvinger Statsbygg, i Oslo Sjøfartsbygningen Eiendoms- og Investment A/S. I enkeltsaker kan det tas direkte kontakt med den stedlige driftslederen (602 eller 603). I større saker koordineres henvendelsene gjennom Kontor for fellestjenester i hhv. Kongsvinger (603) og Oslo (602) Ombyggingsarbeider Ved ombyggingsarbeider som vil føre til vesentlige endringer av arbeidsmiljøet, må den ansvarlige for ombyggingen/administrasjonsavdelingen sørge for at ASU/AMU, verneombud og tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt får anledning til å øve innflytelse i hht. regelverket Psykososialt arbeidsmiljø Medvirkning til et bedre psykososialt arbeidsmiljø er en prosess hvor medarbeidere på alle plan skal delta. Prosessen må foregå kontinuerlig. Ledere på alle nivå har et spesielt ansvar for å overvåke og følge opp det psykososiale arbeidsmiljøet. Det må foreligge dokumentasjon (dato, tid, hvem som var til stede, hva ble gjort/hva skjedde) for å ta opp en sak som mobbesak. Mobbesaker tas opp med administrasjonsdirektøren ev. i samråd med tjenestemannsorganisasjonene. Alle involverte parter får anledning til å uttale seg i saken Medarbeidersamtaler Én gang pr. år skal alle Statistisk sentralbyrås medarbeidere delta i en medarbeidersamtale. Medarbeidersamtalen skal brukes aktivt både av leder og medarbeider. Lederen har i kraft av sin lederrolle et spesielt ansvar for gjennomføring av samtalen og for at rammebetingelsene blir lagt til rette for oppfølging av de tiltakene som blir foreslått. Ansvaret for at samtalen gjennomføres ligger hos seksjonsledere/kontorsjefer, men i store enheter kan det være hensiktsmessig at gruppeledere holder medarbeidersamtaler dersom det er enighet om det. Dersom en av partene i medarbeidersamtalen ønsker det, kan samtalen tas på et høyere nivå enn seksjons-/kontorsjefnivå. Veiledning for gjennomføring av medarbeidersamtaler ligger på Byrånettet: Administrsjon Personalhåndboka Gjennomføring av medarbeidersamtaler. Sentrale tema under denne samtalen er det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet, arbeidsoppgaver, opplæring, lønnsspørsmål og karriereutvikling. Det er vanskelig å finne målbare kriterier som viser om det psykososiale arbeidsmiljøet er godt eller ikke. For å imøtekomme noe av dette vil SSB jevnlig foreta en trivselsundersøkelse for å måle trivselen. Trivsel og jobbtilfredshet er holdninger, tanker, følelser og handlinger hver og en av oss har i forhold til jobben og rundt jobben. Det kan også være behov for å undersøke turnover og produktivitet. Det er nødvendig at den enkelte medarbeiders opplevelse av arbeidsmiljøet blir vist omtanke og oppmerksomhet Håndtering av mobbesaker Det foreligger mobbesak dersom: Ett eller flere individer gjentatte ganger, over tid (uker og måneder) blir utsatt for negative handlinger (for eks. trakassering, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting) fra ett eller flere individer. 9

11 Statistisk sentralbyrås håndbøker 7. Sikkerhetsarbeid Administrasjonsavdelingen er tildelt ansvaret for den fysiske sikkerheten i Statistisk sentralbyrå 7.1. Brannvern Det heter i brannvernlovens 14 at "... eier eller bruker av bygninger plikter å sørge for at disse er sikret mot brann i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven". Dette innebærer at Statistisk sentralbyrå har en plikt til å sørge for at risikoen for brann er så liten som mulig, at rutinene i tilfelle brann skulle oppstå, er godt kjent av alle ansatte og at skadene på bygningsmasse med inventar og mennesker blir så små som mulig. Det er opprettet egen arbeidsperm for brannvern (se vedlegg 1). Brannvesenet pålegger Statistisk sentralbyrå å utpeke en brannansvarlig. Disse er: I Kongsvinger: Svein Erik Børslungen (603) I Oslo: Arne Gunnar Teigen (602) Jf. Håndbok i datasikkerhet og fysisk sikring Elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lovens krav om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr må i hovedsak overlates autoriserte fagfolk, men også på dette området er det den ansvarlige for virksomheten som har ansvaret for at kravene til internkontroll oppfylles. Dette fratar imidlertid ikke hver enkelt ansatt et klart ansvar for umiddelbart å melde fra om defekt utstyr, skader som oppstår eller andre uregelmessigheter Rapportering Brannansvarlig sender rapport over gjennomførte brannverntiltak og tiltak etter lov om tilsyn med elektrisk anlegg, til AMU innen 1. februar. Rapporten skal også omfatte planlagte tiltak for det nye året Stoffkartotek Det er utarbeidet eget stoffkartotek for renholdsmidler. Kartoteket oppbevares ved Kontor for fellestjenester i Oslo og Kongsvinger. Stoffkartoteket oppdateres kontinuerlig av 602 og Tilsynsmyndigheter Følgende etater vil føre kontroll med at forskriften etterleves i Statistisk sentralbyrå: Arbeidstilsynet Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Elektrisitetstilsynet Sivilforsvaret 10

12 Statistisk sentralbyrås håndbøker 8. i avdelingene og verneområdene Et nært og godt samarbeid mellom verneombud og leder for verneområdene (avdelingsdirektørene) er grunnleggende for et godt fungerende HMS-arbeid Arbeidsperm for HMS-arbeidet ved avdeling/verneområde Hver avdeling og hvert verneområde bygger opp sin egen arbeidsperm som skal inneholde retningslinjer og dokumentasjon for HMS-arbeidet hhv. i avdeling og på verneområde. I tillegg oppbevares det i sekretariatet for AMU/ASU en sentral perm som inneholder dokumenter fra avdelingene som er behandlet i AMU. Arbeidspermen til avdelingen skal inneholde: Innholdsfortegnelse Lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer/rutiner. Dette kapittelet må inneholde en oversikt over (og et eksemplar av) lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer, rutiner som angår det aktuelle verneområdet. For lovområder knyttet til brann, elektrisitet og sivilforsvar skal oppfølgingen skje i Administrasjonsavdelingen, Kontor for fellestjenester, og aktuelt lovverk arkiveres i arbeidsperm for brannvern og for elektriske anlegg. Sekretariatet for ASU/AMU sørger for at alle avdelinger og verneområder får tilsendt oppdaterte lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer til å sette inn i arbeidspermen Dokumentasjon Dette kapittelet skal omfatte egen dokumentasjon, tilsendte rapporteringsskjemaer og annen dokumentasjon fra HMS-håndboken. Gjennomførte tiltak arkiveres her Avviksbehandling Dette kapitelet skal omfatte egne registrerte avvik og rapporterte avvik. All avviksbehandling arkiveres her Mottatte rapporter fra aktuelle tilsynsmyndigheter, bedriftshelsetjenesten o.l. og eventuelt andre. Tilbakemelding fra ansvarlige for oppfølging arkiveres her, eksempelvis oversikt over arbeidsulykker Vedtak Vedtak fra AMU og Statistisk sentralbyrås ledelse, inklusive handlingsplaner for å forbedre arbeidsmiljøet samles her. Sekretariatet for ASU/AMU sørger for at alle avdelingene og verneområde får tilsendt de aktuelle vedtak Opplæring og gjennomførte kurs (Arbeidsmiljølovens 29, pkt. 2). Oversikt over de kurs- og opplæringstiltak som verneombudene og de ansatte på avdelingen/innenfor verneområdet, har gjennomgått, arkiveres her Kvartalsvise fraværsstatistikker, både seksjonsog avdelingsvis. Oversikter over fravær pr. kvartal for de aktuelle seksjoner og avdelinger arkiveres her Leder av verneområdets ansvar for kvaliteten på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet I tillegg til det samordningsansvar som ligger hos administrerende direktør og det arbeid som skal ivaretas av AMU, skal den enkelte avdelingsdirektør, for sine verneområder, koordinere og påse at kvalitet på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid sikres innenfor gitte rammer. Avdelingsdirektøren skal: ut fra Statistisk sentralbyrås overordnede mål for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, i samarbeid med sine medarbeidere, formulere avdelingens mål legge forholdene til rette for å gjennomføre og følge opp tiltak for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 8.3. Ansvars-, myndighets- og kommunikasjonslinjer Ansvars-, myndighets- og kommunikasjonslinjer skal være klart definerte og forstått. Når flere enheter er involvert i en aktivitet, skal ansvarsområdet for den enkelte enhet være definert. Formell kommunikasjon og ansvar for koordinering mellom de enkelte enhetene skal være beskrevet Informasjon I T-møtene er det viktig at forholdene blir lagt til rette så det faller naturlig å ta opp arbeidsmiljøproblemer. HMS-spørsmål/saker vil ha sitt utspring i interne møter på gruppe-/seksjonsnivå. Den enkelte leder rapporterer saker av betydning til sin foresatte Planlegging arbeidet tilrettelegges ved hjelp av systematisk planlegging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 11

13 Statistisk sentralbyrås håndbøker Handlingsplanene skal blant annet inneholde: oppgaver med tidsplan for aktiviteter og delaktiviteter som må utføres for å nå oppsatte mål, inkludert gjennomføring av kontrolltiltak og godkjenning behov for ressurser i form av personell, kompetanse, utstyr, prosedyrer, økonomi mv. Godkjente handlingsplaner bør foreligge før de aktuelle aktivitetene starter, og de som utfører arbeidet skal være kjent med planene og de forutsetninger disse bygger på. Handlingsplanene legges fram for AMU til orientering Revisjon/kontroll Statistisk sentralbyrås internkontrollsystem skal følges opp gjennom en årlig rapport til administrerende direktør, med kopi til AMU. Rapporten utarbeides av administrasjonsdirektør, jf Formålet er: å kontrollere at internkontrollsystemet er etablert og fungerer som planlagt å vurdere effektiviteten av systemet Det er Administrasjonsavdelingens ansvar å holde HMS håndboka løpende oppdatert. 12

14 Statistisk sentralbyrås håndbøker 9. Prosedyre for utarbeidelse av handlingsplan Handlingsplanene for HMS-arbeidet i avdelingene skal utarbeides for to år om gangen og inneholde to deler: 1) en statusrapport for de to foregående års handlingsplaner og 2) rapport fra kartleggingsrunder med tiltaksliste. Verneombudene skal trekkes aktivt inn i arbeidet med handlingsplanen allerede i planleggingsfasen. Hver avdeling bør ha en person som har ansvaret for koordinering av arbeidet dvs. en HMS-koordinator. Avdelingsdirektøren utpeker avdelingens HMS-koordinator. HMS-teamet i hver avdeling skal bestå av direktør, HMS-koordinator og verneombudene for verneområdene innenfor avdelingen. Følgende prosedyre for utarbeiding av handlingsplaner for helse-, miljø- og sikkerhets-arbeidet gjøres gjeldende for alle avdelinger i Statistisk sentralbyrå Handlingsplan (HP) - trinnvis 1 Statusrapport Formål: Kontrollere om tiltakene fra tidligere års handlingsplaner er iverksatt. 2 Handlingsplan Formål: Gi oversikt over de ulike problemområdene innen helse-, miljø- og sikkerhet. Forberedelse: Ha kontakt med verneombudene/bedriftshelsetjenesten og sette opp tidsskjema. Kartleggingsrunder: Kartlegge HMS-forhold og utarbeide forslag til avdelingens handlingsplan. T-møte: Administrasjonsdirektør: AMU: Behandle og godkjenne avdelingens HP. Samle alle avdelingers HP og utarbeide en HP for SSB. Godkjenne SSBs HP. Disposisjon - Et aktuelt hovedtema - Fysiske arbeidsforhold - støyforhold - lysforhold - klima - orden - renhold - inventar og utstyr inkl. datautstyr - fysiske belastninger - annet - Psykososiale forhold - trivsel - opplæringsforhold - psykososiale forhold - arbeidsoppgaver - annet 9.2. Beskrivelse av metode ved utarbeidelse av handlingsplan Forberedelse Avdelingens HMS-team skal definere mål vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) for en periode av to år med SSBs overordnede mål for HMS som rettesnor. Avdelingens T-møter skal ha handlingsplanen og HMSarbeidet oppe som sak, regelmessig gjennom toårsperioden. Verneombudene for avdelingens verneområder bør innkalles til disse sakene. HMS-koordinator tar initiativ overfor verneombudene i avdelingen og overfor seksjonene for å få innspill til hovedtema for kommende kartleggingsrunde. Det settes opp en tidsplan for gjennomføring av kartleggingsrundene som sammen med hovedtema, sendes til alle ansatte i avdelingen, verneombudene og bedriftshelsetjenesten. Forberedelsene bør gjennomføres i perioden oktober/november. Avdelingsdirektør har møte med HMS-teamet for å planlegge kartleggingsrunden. Kartleggingsrunder Problemområder kartlegges ved hjelp av punktlisten i vedlegg 2. Det lages mål for hvert problemområde. Målene settes opp som en handlingsplan for avdelingen med tidsfrister og hvem som er ansvarlig for oppfølgingen. Kartleggingsrundene skal gjennomføres annet hvert år. Kartleggingsrundene skal gjennomføres av ett av avdelingens verneombud og HMS koordinator og/eller andre som avdelingsdirektørene eventuelt delegerer denne oppgaven til. Kartleggingen bør gjennomføres i løpet av november/desember. I tillegg til de offisielle kartleggingsrundene benyttes også den årlige medarbeidersamtalen til å kartlegge fysisk og psykososialt arbeidsmiljø hos SSBs ansatte. HMS-koordinator er ansvarlig for å sammenfatte alle innspill som kommer fram i kartleggingsrundene og lage utkast til handlingsplan inklusive statusrapport og tiltaksliste. Utkastet sendes verneombudene, bedriftshelsetjenesten og avdelingens T-møte ca. 10 dager før handlingsplanen skal behandles i T-møte. Avdelingsdirektøren har møtet med HMS-teamet i etterkant av kartleggingsrundene som forberedelse til at saken blir lagt frem på T-møtet. T-møte HMS-arbeidet må ses i en økonomisk sammenheng og kartlegging kan gjøres parallelt med VP-prosessen og budsjettarbeidet eller det kan lages en rapport i begynnelsen av året som tas med i høstens VP-arbeid. Hand- 13

15 Statistisk sentralbyrås håndbøker lingsplanen må være ferdig i løpet av februar for å kunne være AMU i hende innen 1. april. Administrasjonsdirektør Administrasjonsdirektøren skal utarbeide en felles handlingsplan for SSB etter å ha mottatt godkjente handlingsplaner fra alle avdelinger innen 1. mars. AMU Forslaget til handlingsplan skal være AMU i hende innen 1. april og vedtas på AMU-møtet i april. Det vil si at AMU hvert annet år vedtar handlingsplaner for HMS-arbeidet i SSB. I tillegg til den toårige handlingsplanen skal det lages en langsiktig handlingsplan som viser Statistisk sentralbyrås planer og mål utover to år. Prosedyren er den samme som for den toårige handlingsplanen. Denne prosessen skal samordnes med virksomhetens øvrige planverk. Det bør hvert år i forbindelse med systemrevisjon vurderes om handlingsplanen "holder mål". Her bør handlemåte ved eventuell endring og ny godkjenning av metoden tas med. 14

16 Statistisk sentralbyrås håndbøker 10.Avslutning Holdning og vilje til etterlevelse av AML og til stadig å forbedre det eksisterende arbeidsmiljøet, kan videreutvikles ved et aktivt og målbevisst engasjement fra alle medarbeiderne. Gjensidig påvirkning i en positiv tone kan her være middelet. En avveining mellom det ønskelige og det oppnåelige i forhold til hva samfunnet ellers har behov for å disponere midlene til, må finne sted også når arbeidsmiljøet drøftes. 15

17 Statistisk sentralbyrås håndbøker Vedlegg A Oversikt over arbeidsmiljøaktiviteter Aktivitet Ansvarshavende Dokumentasjon Gjennomføring Rapportering Medarbeidersamtaler Alle ledere Registreringsskjema Årlig Seksjonsvis til avdelingen og til AMU innen 15. januar T -møter AMU Verneombud Handlingsplan Avdeling/ seksjon Adm.avd. v/ Personalseksjonen Administrerende avd. v/personalseksjonen Administrerende direktør Sakspapirer, dagsorden, referater (Byrånettet) AML med forskrifter, sakspapirer/referat AML med forskrifter Prosedyre,vedl.2 i HMS-håndboken Min. én gang pr. mnd. Min. fire pr. år Velges for to år innen 1. januar. Min.to møter pr. år i Oslo/Kongsv. Utarbeides årlig Referat sendes administrerende dir. til orientering Referat til Intranett, Årsrapp. til Arb. tilsynet innen 1. mars Rapport. til AMU ved behov til AMU via administrerendeavd. Bedriftshelsetjeneste Stoffkartotek Fysisk sikkerhetsarbeid Sykefraværs rapporter Administrerende direktør. Husøkonom/ Renholdsleder Kontor for Fellestjenester Adm.avd. ved Personal-seksjonen (Retningslinjer mangler) Datablad Branninstruks Sikkerhetshåndbok. Egenmeld./sykemeldinger, Formula Personal Løpende Ajourføres kontinuerlig Løpende Hvert kvartal Seksjonsvise (Kongsvinger)/avdelingsvise (Oslo) Helsekontaktrapporter, årsrapporter. Via Adm.avd. til AMU Administrerendeavd.og BHT Rapp. til SSBs sikkerhetsutvalg Årsrapport til AMU Til AMU og Arbeidsog administrasjons.- departementet 16

18 Statistisk sentralbyrås håndbøker Vedlegg B Punktliste til hjelp ved kartleggingsrunder i avdelingen De årlige kartleggingsrundene skal inneholde følgende temaer: ½ Et aktuelt hovedtema ½ Fysiske arbeidsforhold ½ Psykososiale forhold Følgende tema tas opp: Hvordan er det med ½ støyforhold ½ lysforhold ½ klima ½ orden ½ renhold ½ inventar og utstyr inkl. datautstyr ½ trivsel ½ opplæringsforhold ½ fysiske belastninger ½ psykososiale forhold ½ arbeidsoppgaver 17

19 Statistisk sentralbyrås håndbøker Vedlegg C Tidsplan for utarbeidelse av to-årig handlingsplan Utkast til mål for kommende periode HMS-team oktober/november Fastsetting av mål for kommende periode TM oktober/november Kartlegging av HMS-forholdene i avdelingen HMS-team november/desember Utkast til handlingsplan med tiltaksliste og statusrapport HMS-koordinator januar Verneombudene og bedriftshelsetjenesten får oversendt utkast HMS-koordinator januar/februar Godkjenning av avdelingens forslag til handlingsplan TM februar Utarbeide forslag til en felles handlingsplan for SSB Administrasjonsdirektøren mars Behandling av forslag til handlingsplan DM mars Handlingsplanen oversendes AMU Administrasjonsdirektøren 1. april Fastsetting av felles handlingsplan for SSB AMU april 18

20 Statistisk sentralbyrås håndbøker 19 Verneområdene i Statistisk sentralbyrå Avdeling 400 Avdeling 500 Avdeling 200 Avdeling 300 Avdeling 100 Avdeling 600 Avdeling 700 Verneområde E 501, 510, 520, 530, 540 Verneområde A 201, 202, 203, 230, 260 (97) Verneområde C 301, 302, 303, 310, 330, 350, 370O (89) Verneområde F 101, 601, 602, 630, 640O, (52) Verneområde G 710O, 720, 730O, 740 (87) Verneområde B 250, 220O, 210, 240, 270 (105) Verneområde D 340, 350 (60) Verneområde H 401, 402, 403, 410, 420, 440, (119) Verneområde J 220K (14) Verneområde K 320, 370K (47) Verneområde L 603, 640K (32) Verneområde M 710K, 730K (41) Verneområde I 430, 450, 460 (126) 19

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG 1. Prosedyrens hensikt Beskrive ansvar og oppgaver for arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i henhold til lovens krav og kommunens interesse. 2. Målgruppe

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Statistisk sentralbyrås håndbøker. HMS-håndbok for. Statistisk sentralbyrå med HMS-retningslinjer. July 2007

Statistisk sentralbyrås håndbøker. HMS-håndbok for. Statistisk sentralbyrå med HMS-retningslinjer. July 2007 s håndbøker HMS-håndbok for Statistisk sentralbyrå med a July 2007 s håndbøker 90 HMS-håndbok for Statistisk sentralbyrå med Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger s Denne serien omfatter

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Forord. Internkontrollhåndbok

Forord. Internkontrollhåndbok Internkontroll J`^ Godkjent i AMU 5. april 1995 Internkontrollhåndbok Forord Internkontrollhandboken er basert på Kommunaldepartementets forskrift om internkontroll av 22. mars 1991, som er fastsatt i

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Hva er AMU`s rolle og oppgaver?

Hva er AMU`s rolle og oppgaver? Arbeidsmiljøutvalg Verdal kommune Hva er AMU`s rolle og oppgaver? HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold Arbeidsmiljøutvalg 1. Arbeidsmiljøloven 2. Hovedavtalen KS 3. Arbeidstilsynet 4. Forskrift om

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i 1. Formål og omfang Prosedyre skal sikre at eventuelle arbeidsmiljøkonsekvenser for ansatte blir vurdert og kartlagt

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer

Statistisk sentralbyrås håndbøker. HMS-håndbok for Statistisk sentralbyrå med HMS-retningslinjer Juli 2008

Statistisk sentralbyrås håndbøker. HMS-håndbok for Statistisk sentralbyrå med HMS-retningslinjer Juli 2008 90 s håndbøker HMS-håndbok for med HMS-retningslinjer Juli 2008 s håndbøker Denne serien omfatter ulike publikasjoner med håndbokkarakter, det vil si veiledninger, innføringer, manualer, oppslagsbøker,

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Entreprenørseminar 18.10.2011 Tone Guldbrandsen Innhold Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Formålet med arbeidstakermedvirkning Regelverkskrav Hva er Petroleumstilsynets

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer

Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer /15 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer ALSC ESARK-0305-201500089-9 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppfølging

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

2. Ansvar, myndighet og oppgaver

2. Ansvar, myndighet og oppgaver HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot 14.11.12 1 1 6 2. Ansvar, myndighet og oppgaver 2.1 Formål Beskrive hvilket ansvar, myndighet og oppgaver de ulike aktørene ved høgskolen har vedrørende HMS-arbeid

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer