Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer"

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

2 MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige Det nærmer seg valg. igjen. På nytt skal vi skride til valgurnene og gi vår mening om hvem som skal bestemme i byen og fylket de neste 4 år. Hvem tror vi vil gjøre den beste jobben for at denne regionen skal videreutvikle seg til den spenstige med sterk utvikling de neste fire årene, hvem vil forvalte fellesverdiene våre på best mulig måte, og hvem vil være i stand til å løse de utfordringene som ligger foran oss? Hvem har best forståelse for hvor viktig en videre vekst og utvikling i næringslivet er for hele vår velferd? Og - hvem forstår våre bedrifters behov og vil ta de rette grepene for å møte dem på klokest mulig måte? Rene næringssaker er ikke det som er lettest å finne blant slagordene i valgkampbrosjyrene. Derfor har vi utfordret de største partiene i Bergen til å belyse sine prioriterte næringslivssaker, og svarene finner du på de neste sidene i dette magasinet. Dagens byråd 15 Infrastruktur Det er gledelig å registrere at mange av partiene trekker fram flere av våre toppsaker som sine prioriterte saker. Samferdsel og tilrettelegging for næringsareal går igjen hos alle, og det skulle nå bare mangle. Bergensregionen skal vokse med minst mennesker de neste 30 årene. Dette er på størrelse med hele Trondheim by. De grepene som tas av våre politikere i dag, er det som vil bli avgjørende for hvordan vi skal klare denne veksten på en god måte. Det vil kreve modige politikere som tenker langt nok frem og handler i tide. Vi trenger en helhetlig og bærekraftig strategi og forpliktende handlingsplan for transport og arealutvikling for hele vår region. Og vi trenger politikere som går i bresjen for å knytte oss tettere sammen med Stord, Haugesund og Stavanger gjennom en fergefri kyststamvei og Intercity-tog som kan ta oss mellom Stavanger og Bergen på en time. Vi vil da bli en felles bo- og arbeidsregion som rommer 1 million mennesker, 2 universitet og 6 høyskoler. Stor nok til å være attraktive nok også inn i fremtiden. Vi er glad for å konstatere at de fleste partiene ser ut til å være enige med oss i dette, men vi forventer at dette også er en garanti for prioriteringer etter valget. Det vil og kreve at de politikerne vi velger, må evne å samarbeide og finne gode fellesløsninger på tvers av parti, kommune og fylkesgrensergrenser. Kompetansekraft Vårt næringsliv blir stadig mer kunnskapsintensivt, og våre medlemmer gjentar gang på gang at tilgang på god kompetanse vil være det absolutt viktigste element for fremtidig utvikling av virksomheten. Allerede i dag, rett i etterkant av finanskrisen, har regionen mangel på flinke fagarbeidere, og mer enn 1000 ledige ingeniørstillinger. Sterkere satsing på utdanning fra grunnskole, fagopplæring til høyeste akademiske grad, er derfor også svært viktig næringspolitikk. Litt overraskende at ikke flere da nevner skole som sine viktigste næringssaker. Har vi så noen garanti for at disse sakene blir prioritert også etter valget? Erfaring viser at den praktiske politikken ikke alltid er lik lovnadene. De viktigste sakene kan også denne gang komme til å bli avgjort i forhandlinger etter valget. 4 Med andre ord: Det vi bestiller ut fra valgbrosjyrene, er slett ikke alltid det vi får. Vi går nå inn i en periode der partiene naturlig nok vil være særlig opptatt av å markere forskjeller, heller enn å løfte frem enighet om våre viktigste saker. Dette er politikkens natur, og fullt forståelig. Det vi ikke kan leve med er de evige markeringer og omkamper i viktige saker i etterkant av valget som setter nødvendige prosjekter på hold, og fører til at vi kommer i bakleksa når statlige midler skal fordeles. Og det har vi dessverre har opplevd alt for ofte. Vi er helt avhengig av at våre politikere er opptatt av konstruktiv samhandling og at de klarer å forhandle fram gjensidig forpliktende handlingsplaner som står seg over flere valgperioder. Det vil gi regionens innbyggere og næringsliv forutsigbare rammebetingelser og kan planlegge for fremtiden. Det er ikke vår jobb å kåre det mest næringsvennlige partiet. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, og vår oppgave er å synliggjøre våre medlemmers behov for våre folkevalgte, og utfordre disse på å imøtekomme dem. Vi vil gi honnør til partiene for at de har lagt iver og arbeid i å synliggjøre sine prioriteringer innen næringspolitikk. Svarene vi har fått inn er langt meg utfyllende enn det vi har maktet å få fram på 20 sider. Derfor vil de komplette svarene fra hvert parti også bli lagt ut på våre hjemmesider. Vi håper du vil lese dette magasinet med interesse, og følge våre valgmøter og debatter i høst. Dette vil gi et godt grunnlag fort å trekke dine egne konklusjoner. et er ditt! Bergen Næringsråd Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Marit Warncke Red.: Atle Kvamme Red. avsluttet: 10. juni Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Bodoni Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Klare krav Medlemmene i Bergen Næringsråd er klar på hva som er de viktigste næringspolitiske sakene sakene frem mot valget: infrastruktur, forutsigbarhet og kompetanse. I dette nummer av Samspill kan du lese hvordan politikerne imøtekommer disse kravene. Bergen Næringsråd har lagt mye vekt på forberedende arbeid til valget og gjennomførte allerede i januar en landsdekkende valgundersøkelse til næringslivet i samarbeid med næringsforeningene i de andre byene. Undersøkelsen gir et bilde av et næringsliv som ønsker større forutsigbarhet i politiske avgjørelser, bedre tilgang på arbeidskraft og sterkt forbedret infrastruktur. Vi har utfordret toppkandidatene fra alle partiene til å utdype hvilke tanker de har for utviklingen i Bergen og ikke minst, hvordan de ønsker å tilrettelegge for at næringslivet fremdeles skal ha gode rammevilkår og vekstmuligheter. BerGen næringsråd // nr. 2 // Vi har trukket ut hva partiene mener på en rekke viktige felt, men om du virkelig ønsker å fordype deg, så er hele den omfattende undersøkelsen tilgjengelig på Bergen Næringsråd sine hjemmesider. Annonsesalg: Alf Gundersen AS Tlf.: e-post: Forsidefoto: Øyvind Ganesh Eknes 3 Tydelige utfordringer Lykke til med kommuneog fylkestingsvalget!! TEKST// Atle Kvamme, Martin Larsen Hirth og Martin Halvorsen Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Ta kontakt på følgende måter: e-post: Tlf: Atle Kvamme, Jannecke Slettestøl, Foto: Audun roe Grimstad tema: Ka ve vi med Bergen Slik er bystyret sammensatt i dag: Bergen bystyre består av 67 representanter og er fordelt på ni politiske partier og en uavhengig representant. Byrådet utgår fra en koalisjon bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Til sammen har de 36 av representantene i bystyret. Næringspolitiske toppsaker Fra ytterste venstre, gjennom sentrum og til ytterste høyre. Alle partiene lover å jobbe for næringslivets viktigste forutsetning, bedre infrastruktur. Mange går kraftig ut og legger hodet på hoggestabben. Her er svart på hvitt de tre viktigste næringspolitiske sakene for alle partiene i høstens kommune- og fylkestingsvalg. møter 1. september møte med ungdomskandidater, samarbeid med Studentersamfunnet 2. september møte om Bergen kommune, samarbeid med Bergens Tidende 6. september møte om Hordaland fylkeskommune, samarbeid med NRK Fortsetter på neste side > BS HiStorien - arven - fremtiden 2 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

3 Viktigste næringspolitiske saker 1. Samferdsel I Bergen og vår region er infrastruktur svært grunnleggende, og vi vil forsere byggingen av viktige samferdselsprosjekter. I Bergen er gjennomføringen av Bergensprogrammet avgjørende, med bygging av Bybanen, Ringveg vest og Skansentunnel, samt Arnatunnel. Regionalt er fergefri E39 (inkludert E39 Rådal-Svegatjørn), nytt Sotrasamband og utbedring av vegnettet i Åsane med Eikås- og Nyborgtunneler viktige prosjekter som må forseres så snart som mulig. 1. Samferdsel Et bærekraftig transportsystem som gir mindre bilkøer, bedre kollektivtilbud og renere luft. Prioriterte prosjekt er bybane til alle bydeler, bedre koordinert busstilbud og fergefri kyststamvei. 1. Samferdsel Håndtere trafikkproblemene i byen. Bedre fremkommelighet for næringslivet er den viktigste næringspolitiske enkeltsaken politikere i Bergen kan kjempe for. Vi mener at køprising, for eksempel i form av rushtidsdifferensierte bompenger hvor nyttetrafikken skjermes for avgifter, er det enkelttiltaket som gir størst umiddelbar effekt. 1. Samferdsel Fremskrittspartiet vil flytte godshåndteringen ut av sentrum, få på plass en tjenlig Ringvei Øst, samt Arnatunnel. Vi vil også avlaste sentrum for gjennomgangstrafikk ved å bygge Minde- og Skansentunnelen. 1. Skole Byens barn og unge er 20 % av dagens bergensere, 100 % av fremtidens. Å være Norges beste by for barn og unge vil gi den beste utviklingen av Bergen. Bergensskolen skal danne og utdanne. Posisjonen som best blant storbyene skal ikke bare bestå, men også videreutvikles. Ingen barn må falle utenfor. 2. Skatt og avgift Høyre vil redusere skatte- og avgiftsbyrden på næringslivet. Nasjonalt handler dette blant annet om å redusere og fjerne formueskatten. Lokalt har vi halvert eiendomsskatten, og på sikt skal denne avvikles både for verk og bruk, hus og hytter. 2. Offentlige tjenester Gode offentlige tjenester, som ofte undervurderes som konkurransefortrinn for næringslivet. 2. Gründerhovedstad Gjøre Bergen til gründerhovedstaden i Norge. Vi vil mangedoble kommunens innsats til nyetablerere, blant annet gjennom en styrket etablerertjeneste, mentorordninger i samarbeid med etablerte aktører, økt støtte til tiltak som Nyskapingsparken AS og et større fokus på nyetablering i skolen. 2. Næringsareal Flere næringsarealer, i alle bydeler. Fremskrittspartiet vil åpne opp i overordnede planer, og ta kampen mot overstyrende nivå, slik at byen får utvikle seg med flere arbeidsplasser. 2. Samferdsel Køer er dårlig økonomi og dårlig for samfunnet (forurensing, helseplager, sløsing av tid). KrF ønsker en stor transportomlegging med bybane til bydelene, kollektivfelt på innfartsårene og gode ringveier (øst og vest). 3. Ja-kommune Bergen skal fortsatt være en ja-kommune, hvor regulerings- og byggesaksbehandlingen blir gjennomført så raskt det lar seg gjøre og hvor utbyggers gebyrer ikke overstiger hva det koster kommunen å gjennomføre behandlingen. 3. Regionalt samarbeid Et tettere regionalt samarbeid på Vestlandet. Personlig vil vi arbeide for at Vestlandet blir en slagkraftig folkevalgt region som erstatning for fylkeskommunene. 3. Næringsareal Tilrettelegge for mer næringsareal, spesielt gjennom fortetting. Ved å se en helhetlig arealpolitikk i lys av en mer effektiv kollektivtrafikk (buss og bane) får vi en fremtidsrettet infrastruktur for næring og vekst. 3. Flere parkeringsplasser Bergen FrP vil utvide Klostergarasjen, og bygge et nytt parkeringsanlegg i fjell, fortrinnsvis i Nygårdshøyden. 3. Arealpolitikk Effektiv byggesaksbehandling, rask fremskaffelse av nye arealer og god byutvikling er avgjørende. Bergen må fortsatt være en JA-kommune som bidrar til god og effektiv produksjon av boliger, næringsbygg og offentlig infrastruktur. 1. Næringsareal Jobbe for å omforme og effektivisere eksisterende og nye næringsareal. Bergen Tomteselskaps rolle som samfunnsutvikler må styrkes for å bedre kunne utvikle nye arealer i Bergen og i omegnskommunene. Nye arealer må ikke komme i konflikt med friluft, bolig og landbruksnæringen. Styrke bemanningen i byggeetaten for å sikre helhetlige og oppdatere områdeplaner for arealutviklingen i Bergen. Opphøre dagens praksis med dispensasjoner fra planer. 1. Kødempende tiltak Bergen og næringslivet taper årlig milliarder av kroner på bilkø. SV vil bedre sykkelveinettet, ha kollektivfelt på alle innfartsårer, og innføre rushtidsavgift dersom vi samtidig får flere hyppige bussavganger. SV vil bygge ut bybanen fortløpende til alle bydeler. 1. Kutt køene Saktegående køer koster næringslivet i Bergensregionen nesten fire milliarder i året. Ved å få bilister over på buss og bane vil næringstrafikken slippe raskere frem. Tiltak er køprising, gratis ekspressbusser, utbygging av Bybanen, sammenhengende sykkelveier og generelt bedre og billigere kollektivtilbud med egne kollektivfelt på innfartsårene. 1. Fremkommelighet og forutsigbarhet Vi vil forbedre denne ved å innføre tidsdifferensierte bompenger, parkand-ride og ekspressbusser, senere bane fra alle bydeler/omegnssenter, samt ved å prioritere Ringvei Øst og Tverrsambandet. 1. Omstilling fra fossile ressurser Det aller viktigste er omstillingen bort fra et sentrum basert på at vi i løpet av et par generasjoner skal bruke opp det vi har av noenlunde lett tilgjengelige fossilbaserte, ikkefornybare naturressurser som det har tatt omkring 150 millioner år å utvikle. Vi må bruke kompetanse, teknologi og kapital til å utvikle fossilfri virksomhet og skape et internasjonalt ledende miljø her på Vestlandet for det. 2. Forskning og utvikling Fokusere på utvikling av kompetanse, forskning og utvikling slik at Bergen også hevder seg internasjonalt i fremtiden gjennom et samarbeid mellom næringsliv, universitet og høyskoler. Sikre næringslivet i regionen god tilgang på kompetent arbeidskraft gjennom å tilrettelegge for at neste generasjons hjernekraft blir værende i regionen og ikke eksporteres ut. 2. Prioritere næringer Bergen har historiske muligheter for klyngeeffekt i maritim og fornybar næring. SV vil derfor ha fortsatt industri- og mekanisk næring i Bergen, sammen med sivilingeniørutdanning. Kraftselskapet BKK og BiR kan brukes som nøkkelspillere i å gjøre Bergen til hovedstad for fornybar energi i Norge. 2. Miljøarbeidsplasser Bergen må ha en ledende rolle i utviklingen av fremtidens løsninger innen fornybar energi, energisparing og annen miljøteknologi. Mange aktører innen miljøteknologifeltet har et stort potensial til å etablere seg i det internasjonale markedet. 2. Brain gain At høyt kvalifiserte personer regner byen som attraktiv og ønsker å bosette seg her. Vil vil sikre at Bergen blir en enda mer attraktiv by ved å få slutt på den helseskadelige luften. 2. Kollektiv En omfattende satsing på kollektivtransport for å gjøre det lett og miljøvennlig å reise innenfor kommune og mellom Bergen og regionen rundt. 3. Regionalt samarbeid For å utnytte synergien bedre og for å kunne se utnyttelse av næringsareal i regionen i sammenheng, bør Bergen kommune styrke samarbeidet med omkringliggende kommuner. Bergen har alt å tjene på at byrådet opptrer litt mer smidige og jevnbyrdige i samarbeidet med nabokommunene. Senterpartiet vil ta initiativ til et tettere samarbeid mellom likeverdige parter for å sikre næringslivet og samfunnets behov. 3. Gjøre byen attraktiv for arbeidssøkende mennesker Nærbarnehager, et godt kulturtilbud, en offentlig velferdskommune og tiltak for et inkluderende arbeidsliv skal gjøre Bergen attraktiv for studenter og unge mennesker i etableringsfasen. Bergens og Norges største ressurs er arbeidskraft, og Bergen må være attraktiv for å tiltrekke oss denne. 3. Småbedrifter og gründere Bergen må skape småbedriftssentre hvor nye bedrifter og forretningsidéer kan utvikles. Disse skal tilby nettverk, opplæring, rådgivning og støtte, samt bankgarantier eller mikrolån til gründere og bedrifter som har problemer med å sikre oppstarts- eller risikokapital. 3. Gi rom for vekst Vi vil gjøre det mulig for næringslivet i Bergen å nyte godt av den ventede befolkningsøkningen, fordi vi står for en fremtidsrettet og bærekraftig byutviklingspolitikk der arealet benyttes best mulig. 3. Forskning og utdanning Bergen må erkjenne sin plass som universitets- høgskole- og forskningsby. Med de ulike institusjonene, inkl. Haukeland Universitetssykehus, er det vel henimot mennesker som har sin virksomhet knyttet ganske direkte til dette. Næringspolitisk blir dette neglisjert på en helt utrolig måte. 4 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

4 Byrådslederduellen: Monica Mæland Harald Schjelderup Monica Mæland har vært byrådsleder i Bergen i 8 år. Hun er tilfreds med at byen har fått en god utvikling gjennom hennes år med makten, og vil gjerne fortsette den positive trenden. Vi har styringsdyktighet og orden i økonomien, sier Mæland, som gleder seg til valgkampen. Harald Schjelderup omtaler seg selv som en optimistisk bergenspatriot som vil føre kommunen og regionen inn i fremtiden. Det innebærer også å ta beslutninger som vil være upopulære på kort sikt, men som er nødvendige på lang sikt, sier Ap-toppen. Hva er partiets viktigste kampsak i denne valgperiode? Våre viktigste saker er skole, helse og en spennende byutvikling. Vi mener at skole og kunnskap er en avgjørende forutsetning for at alle skal få like muligheter i livet. Derfor har vi hatt en stor satsing på skole de to siste byrådsperiodene. Alle må ha mulighetene til å lære det de skal. Helse og omsorg er også viktig, og at den utføres med kvalitet. Dette er en av våre største politiske utfordringer i Norge, og vi må gjøre vår del lokalt. Men vi har også byutvikling høyt på agendaen, både når det gjelder areal, transport og oppgradering av byen og byrommene våre. Jeg vil gjerne også minne om at vi siste årene har pusset opp infrastrukturen under jorden i hele byen vår med samfunnsmessig viktige funksjoner som fjernvarme og bossug. Hva er de viktigste næringspolitiske saker? Bygging av infrastruktur og god samferdsel er det absolutt viktigste. Dette hører vi hver dag fra næringsdrivende, og dette jobber vi også med hver dag. Gjennomføringen av Bergensprogrammet med Bybanen er i gang, vi ønsker Skansentunnel, Arnatunnel og en fergefri E-39. Vi har også fokus på forbindelsen mot Sotra og mot Nordhordland. Skatt og avgift er også viktig, og vi ønsker en reduksjon i avgiftsbyrden for næringslivet. Avviking av eiendomsskatt er en del av dette. Og ikke minst ønsker vi å være en Ja-kommune med rask behandling av regulerings- og byggesaker. Hvilke saker tror du kommer til å prege valgkampen? Det kommer nok til å handle om eiendomskatt, køpris, barnehage og skole alt sammen saker vi allerede har nevnt. I tillegg vil de bli diskusjoner om kommuneøkonomi og bruk av penger. Dette er spennende saker som jeg tror klart vil vise forskjellene på partiene, skape gode debatter og gi klare alternativer for velgerne. Slik meningsutveksling er viktig for at den enkelte kan ta standpunkt, og jeg synes det er svært bra at disse sakene kommer til debatt. Hva ser partiet på som den største langsiktige utfordringen for bergensregionen? Bygging av infrastruktur blir den viktigste saken over tid. I dag tar staten for lite ansvar, og vi kan ikke fortsette å stå i kø. Derfor trenger vi mer bane, mer vei og mer tog for å løse våre prioriterte samferdelsprosjekter, slik jeg viste til i starten. Hva er fordelene med ditt byråd - sammenlignet med et byråd fra Ap med og andre (rødgrønt)? Det viktigste er styringsdyktighet, der velgerne vet hva de får. Høyre, FrP og KrF samarbeider i dag, en tid også med Venstre før de valgte å gå ut av byrådet. Og vi er også åpne for et breiere samarbeid. På venstresiden er det uklart Foto: Øyvind Ganesh Eknes om det skal samarbeides og hvem som evt skal samarbeide med hvem. Men som for 8 år siden vil også økonomi og det å holde orden på byens budsjett være viktig. Vi skal drive en forsvarlig politikk som gir velgerne trygghet med infrastruktur, boliger og næringsutvikling uten at alt skal skattlegges eller bomfinansieres. FAKTA // Monica Mæland 43 år Cand.jur, UiB Yrkeserfaring: Advokat Bergen bystyre fra Kommunalråd miljø og byutvikling Kommunalråd finans, kultur, næring 2002 Byrådsleder fra 2003-? Er styreleder i Vest-Norges Brusselkontor og varamedlem i Folketrygdfondet. FAKTA // Harald Schjelderup 43 år Cand.polit, UiB Yrkeserfaring: Informasjonskonsulent Media Bergen, politisk rådgiver Bergen kommune, informasjonssjef Statoil, prosjektleder Bergenscenarier 2020, daglig leder Kavlifondet Varamedlem til bystyret , styremedlem Hordaland Arbeiderparti Tidligere styreleder i Sportsklubben Brann, Bergen Kino og BIFF Øyvind Ganesh Eknes Øyvind Ganesh Eknes Hva er partiets viktigste sak i denne valgkampen? Den viktigste saken for Arbeiderpartiet ved dette valget er å få et bærekraftig og fremtidsrettet transportsystem. Nå drukner vi snart i bilkøer og vi har et elendig kollektivtilbud. Bergen og Hordaland har vært styrt åtte år av høyresiden uten at de har klart å løse denne utfordringen. Nå er det på tide å slippe andre til. Hva er de viktigste næringspolitiske sakene? Det å få et fremtidsrettet transportsystem som reduserer bilkøene, øker kollektivtilbudet og sikrer renere luft, er den viktigste næringspolitiske saken for Arbeiderpartiet. Videre ønsker vi å jobbe for å ha gode offentlige tjenester, noe som ofte undervurderes som konkurransefortrinn for næringslivet. Arbeiderpartiet ønsker også et tettere forpliktende samarbeid på Vestlandet. Personlig vil jeg arbeide for at Vestlandet blir en slagkraftig folkevalgt region som erstatning for fylkeskommunene. Hvilke saker tror du kommer til å prege valgkampen? I tillegg til vei og kollektivtilbud vil nok saker som skole og eldreomsorg stå sentralt. De siste åtte årene har Bergen kun fått netto fire nye sykehjemsplasser, og nå kommer eldrebølgen. I tillegg vil nok økonomi og eiendomsskatt bli et tema. Byrådet har i tre år brukt et ekstraordinært utbytte fra BKK til ordinær drift i stedet for å bruke det til investeringer, noe som er tvilsom og kanskje ulovlig regnskapspraksis. Fra og med 2012 er det uansett slutt på disse inntektene, og høyresiden har derfor et stort uløst budsjettproblem. Vi våger derfor å si høyt at vi ønsker en eiendomsskatt som gir oss inntekter på nivå med det Monica Mæland sitt eget byråd tok inn i Men vi ønsker et nytt og mer rettferdig takstgrunnlag der flere deler på byrden. I dag betaler en barnefamilie med rekkehus på Landås eiendomsskatt, mens en villaeier på Hjellestad ikke gjør det. Bredere skattegrunnlag kan gi lavere satser for den enkelte. Hva ser partiet på som den største langsiktige utfordringen for bergensregionen? Jeg ser to hovedutfordringer for regionen. Først må vi klare å håndtere voksesmertene som kommer som en følge av den store befolkningsveksten. Jeg tror ikke vi helt innser hvilke utfordringer vi står overfor. I tillegg til transportsystemet, som jeg har nevnt tidligere, er det også viktig med forutsigbare, helhetlige og tydelige arealplaner med vekt på både boligbygging og nok næringsarealer. Det andre er å knytte Vestlandet tettere sammen. Det må skje fysisk gjennom en fergefri Kyststamvei, og på sikt kanskje togforbindelse mellom Bergen og Stavanger, men også på politisk nivå ved folkevalgte slagkraftige regioner som erstatning for dagens svake fylkeskommune. Hvordan vil Bergen merke det dersom Arbeiderpartiet kommer til makten? Bergen vil merke det ved at Arbeiderpartiet umiddelbart vil ta fatt på arbeidet med å utforme og finanisere et bærekraftig vei- og kollektivsystem for fremtiden, der staten også bidrar betydelig mer enn i dag. 6 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

5 Bybanen kommer og giftlokket skal temmes Partiene i Bergen er enige: Bybanen skal til alle bydeler, busstilbudet skal økes, og giftlokket strupes. Virkemidlene strides man om, med unntak av at staten må ta bybaneregningen. Bybanesatsing på statens regning Det er hipp som happ hvilket parti du velger hvis bybane til alle bydeler er din fanesak. Det er betryggende at alle partier går for full bybaneutbygging, og er samstemt i at staten må trø til i langt større grad enn i dag. FrP er mest kravstor og er kun med på bybanen om staten bidrar med 100%. Også Rødt forventer 100% fra staten, mens Sp og Byluftlisten ligger på 75%, tett fulgt av SV på 70%, mens KrF havner på 50%. Ap har på sitt landsmøte besluttet betydelig økning til storbyene uten å tallfeste dette. Vi vil ha minst 50% statlig andel, og det blir gjerne mer om Bergen forplikter seg til restriktive tiltak som reduserer bilkøen, bekrefter nå Harald Schjelderup i Ap. Høyre har en annen vri og viser til sentral plan om kollektivsatsing på 50 mrd i de fire storbyregionene frem til 2030, kombinert med et driftstilskudd på 50% fra staten. Svært positivt for Bergen at alle partier vil ha bybanen. Det avgjørende blir nok hvem som har best relasjoner inn mot sentrale myndigheter. Vi må gjøre privatbilen overflødig i byen. Da må alle samle seg om et krav om en satsing på kollektivtrafikk i Bergen på nivå med Oslo, sier Torstein Dahle i Rødt. Buss fra 0 til 300 mill Ingen parti vil nedprioritere buss når bybanen bygges ut. Buss må satses på, både kortsiktig og langsiktig, og SV, Miljøpartiet og Byluftslisten vil bruke minst 300 mill kr på å forbedre busstilbudet i regionen. KrF vil bruke 100 mill kr, som faktisk er mindre enn det fylkeskommunen forventer å spare på anbudsutsettelsen. Høyre vil også bruke innsparte anbudsmidler til nye busstilbud, mens Ap viser til at økte bompenger vil gi belønningsmidler på flere hundre mill fra staten som kan brukes på busstilbudet. FrP vil ikke tallfeste, men lover mer penger til buss om Bergen får ansvaret for kollektivtrafikken tilbake fra fylkeskommunen. Sp vil at 50 % av fylkeskommunens kollektivmidler skal brukes i Bergen. Tiltakene som de ulike parti vil iverksettes finnes under næringspolitikk på s. 4-5, og i oversikten på s Aldri mer giftlokk Skal vi bygge oss ut av problemet med tunneler som sluker giften, forby alle utspill, eller stanse all biltrafikk og all vedfyring? Alle partier har planer for å temme byens største utfordring, men virkemidlene spriker fra å bygge miljøtunneler som renser luften, til å forby alle nye veier og tunneler. SV er mest restriktiv, FrP mest investeringsvillig. Svært spesielt med Byluftslisten, som har bedre luft som eneste hovedsak. Deres viktigste sak er aldri mer giftlokk i Bergen. Om de skulle havne på vippen, som teoretisk er mulig, vil aksjonspartiet ha en mulighet for å få gjennomført tiltak. Ellers er økt kollektivtilbud og redusert trafikk ved kriseluft blant de vanligste tiltakene. Tiltak for å temme giftlokket: Parti Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Frp Godsterminal ut av sentrum Tunnel Minde, Skansen og Arna Pant vedovn Høyre Mindetunnel Øke kollektivtilbudet Innfartsparkering KrF Elektrifisere havn Lavutslippsone Bilfrie områder Sp Oppruste kollektiv trafikken Bompenger, køprising og lavutslippsone Venstre Løse køproblemene Rustidsbompenger som skjermer næringstrafikk Innfartsparkering og lavutslippsone Ap Trafikkbegrensning ved kriseluft Bedre kollektiv og fjerne gjen.trafikk Utfasing vedovner Sv Økt kollektivbruk Fjerne 2000 parkpl. Stanse veiutbygging, som Arnatunnelen Byluftlisten Forutsigbar og smart luftkrisehåndtering Køprising og prising på utslipp fra bil Giftlokket over Bergen i vinter. Foto: Bergens Tidende Alle bygg har alternativ til ved- og oljfyring Miljøpartiet Styrket kollektivtilbud Styrket sykkeltilbud Restriksjoner på biltrafikk Rødt Satse på kollektivtrafikk Legge trafikk utenom Danmarksplass Ved helsefare: Alle restriksjoner som kan redde helsen 8 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

6 lufthansa.com Vil ha mer tog Partiene i Bergen umiddelbart ha på plass Ringeriksbanen, Bergen-Oslo på 4 timer og dobbelspor til Arna. Men alle har også lyntog på sin agenda, og lyngtog til Stavanger prioriteres like høyt som lyntog til Oslo. Et produkt fra Lufthansa. Fra næringslivet har det i årevis blitt påvist at kapasiteten på Bergensbanen er for liten. Selv om det daglig går 7 godstog hver vei, har banen for liten kapasitet. Banen burde vært opprustet med dobbeltspor og krysningsspor til å klare 12 godstog hver vei hvert døgn. Ringeriksbanen forkorter Oslo-Bergen med en time og skulle etter lovnader i Stortinget vært på plass for 20 år siden. Strekningen ligger nå i siste del av inneværende NTP-periode. Våre lokale parti vil gjerne ha denne allerede nå, i. Både Ap, KrF, SV og De Grønne vil ha bygging i -2013, mens de øvrige ser for seg neste periode. Unntaket er Sp. De er nok tro mot egen samferdselsminister og skisserer etter SV fremhever i sine kommentarer at hurtigtog til Stavanger og til Oslo, kombinert med en opprustning av Bergensbanen, er et av de viktigste tiltakene for å gjøre Bergen attraktiv og tiltrekke seg arbeidskraft. Dette samsvarer godt med Bergen Næringsråd sin rapport om IC-tog Bergen - Stord-Haugesund-Stavanger. Vårt høyteknologiske arbeidsmarked har behov for en stor nok kritisk masse med kompetent arbeidskraft som raskt kan pendle innen Vestlandet. Rødt fremhever at det viktigste tiltaket for Bergen er å få på plass dobbeltspor Arna-Bergen for at også denne bydelen skal få bybane. Foto: Norsk Bane Jernbaneprioriteringer: Parti Ringeriks banen Oslo- Bergen 4 t IC-tog Bergen-Stavanger Lyntog Oslo Høyre Senere enn 2020 Senere enn 2020 FrP Ikke prioritert KrF Ikke prioritert Ap Venstre Etter Byluftslisten SV Sp Senere enn De grønne Rødt Ikke besvart Med over 200 destinasjoner verden over er du alltid der dine forretninger gjøres. Vi yr deg dit jobben din fører deg, uansett hvor det er. Smidige forbindelser og høy punktlighet gjør at nettverket ditt kan fungere like godt som vårt. For mer informasjon kontakt ditt reisebyrå eller besøk lufthansa.com 10 SAMSPILL // 0311

7 Puslete om havn For næringslivet er plassering av logistikk-knutepunkt avgjørende for kostnadseffektiv og miljøvennlig transport. Også for luften i Bergen sentrum er det avgjørende hvor havnen kommer, men flertallet av partiene toer sine hender og viser til fylkeskommunens utredninger. Og de lar vente på seg... Utredningene fra fylkeskommunen lar vente på seg, og blir ikke klar før tidligst i slutten av juni. Og partiene puster lettet ut, dette ser ut til å bli en komplisert sak som de helst ikke vil debattere i valgkampen. Dermed slipper partiene å ta det valget som kanskje har størst effekt for byluft og en debatt vi gjerne skulle hatt. Hvor blir det nye logistikk-knutepunktet som kan fjerne all trafikk til og fra Nygårdstangen og Dokken? Og vil politikerne jobbe for å få en felles terminal for jernbane og samlastere. Ønsker jernbane til havnen Alle partier, med unntak av Ap, har allerede besluttet at de ønsker jernbane til havnen. Men de fleste avventer beslutningen om hvor havnen skal ligge. Det er kun fire partier som har klar sitt havnevalg. FrP, KrF og Byluftslisten vil ha ny havn på Flesland, mens Rødt vil ha kombinasjonsalternativet Bergen sentrum, Mongstad og Ågotnes. Havnelokalisering: Høyre Ap SV Sp Venstre De grønne Vil vente på skikkelig utredning, men mener at havnen må etableres der miljøeffekten er størst mulig og med god infrastruktur. Vil kombinere med jernbane Avventer ytterligere utredninger, også vedr. jernbane Ikke tatt stilling, men vil ha jernbane til havn Mest ansvarlig å vente på utredningen, også vedr. jernbane Avventer, men vektlegge miljø og mobilitet. Ønsker jernbane. Avventer vil ha jernbane. Vardekonto selvbetjent lønnskonto som gjør det enkelt å bli gebyrfri uten forpliktende kundeprogram! T: Foto: Martin Larsen Hirth Vil fjerne køene Næringslivet i bergensregionen står i kø for 4 mrd kroner årlig, viser en kartlegging fra Bergen Næringsråd. Alle parti ønsker å fjerne køproblematikken, men det ser fortsatt ut til at det tar mange år å få mer flyt i bergenstrafikken. -Infrastruktur er grunnleggende for næringslivet og vår region, og vi vil forsere byggingen av viktige samferdselsprosjekter, sier byrådsleder og Høyres 1. kandidat, Monica Mæland. Høyre beskriver også dette som den viktigste næringspolitiske saken i Bergen. Bergensprogrammet med Bybane, Ringvei Vest, Skansentunnelen og Arnatunnel er viktige byprosjekter. I regionen er det fergefri E-39, nytt Sotrasamband og veinettet mot nord med Eikåstunnelen og Nyborgtunnelen som har prioritet. Bred enighet om samferdselstiltak Byrådslederen har støtte i de fleste parti for viktigheten av fremkommelighet. Alle partier har samferdsel blant sine viktigste næringspolitiske saker. Mindre bilkøer, bedre kollektivtilbud og bedre luft, sier Harald Schjelderup i Ap. Partiet vil umiddelbart ha fart på Kyststamveien, Sotrasambandet og Nyborgtunnelen, men har også Mindetunnel, Arnatunnel og Ringvei Øst på programmet fra Venstres viktigste næringspolitiske tiltak er å gjøre noe med køene i byen, kombinert med bedring av byluften. Og vi vil skjerme næringstrafikken, sier Julie Andersland. - Kødempende tiltak med avgift og hyppige bussavganger, mener SV og Oddny Miljeteig. Bedre sykkeveinett, kollektivfelt på alle innfartsårer vil dempe køene. Problematikken på Danmarksplass Luftproblematikken på Danmarksplass kjenner alle til. Et kjent tiltak er å bygge Mindetunnelen, som vil fjerne biler daglig og bidra til redusert forurensning. Byrådspartiene går inn for dette, og også Ap og Venstre er positive. Samtidig er det overraskende at de mest grønne partiene ikke har sett effekten av å rense luft i tunnel. Byluftslisten skiller seg ut og har prioritert tunnelen i kommende valgperiode. Parti Mindetunnel Når Høyre Ja FrP Ja KrF Ja Ap Ja Venstre Ja Byluftslisten Ja SV Nei Ikke prioritert Sp Tja Etter 2017 De grønne Nei Ringvei Rødt Nei Arnatunnel men hvor kommer den ut? Byen har veihull i alle retninger, men når kommer det til Arna? Arnatunnelen er definert som svært viktig fra næringslivets side. Og de største partiene vil ha veitunnel også fra Arna, men har trettet heftig om hvor den skal komme ut. FrP holder fortsatt på Nygårdstangen, mens de andre partiene nå har samlet seg om Minde/Fjøsanger. Da blir det vel også slik, og et standpunkt som kanskje også regjeringen kan godta. Arnatunnel - hvor og når? Alternativet er å bygge en ringvei Øst fra Arna til Nesttun. De selvforklarte grønne partiene går for en slik ringvei. Svært positivt at de ser nytten av å få gjennomgangstrafikk ut av bykjernen, men det samme kan vel oppnås gjennom kombinasjon av Arnatunnel og Mindetunnel, og begge med rensing av luft? Per dato ser det ut til at Arnatunnelen er et prosjekt Bergen selv må gjennomføre. Ryktene tilsier Arnatunnelen ikke er med i den nye regionpakken for Bergen som kommer på høring fra departementet i høst. Parti Tunnel og hvor? Når Høyre Ja, Arna-Minde FrP Ja, Arna-Nygårdstangen KrF Ja, Arna-Minde Ap Ja, Arna-Fjøsanger/Hop Venstre Ja, Arna-Minde Ikke prioritert Byluftslisten Nei, vil ha ringvei Ringvei SV Nei, vil ha ringvei Ikke prioritert Sp Nei, vil ha ringvei Ringvei De grønne Nei, vil ha ringvei Ringvei Rødt Nei 12 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

8 En mester finner alltid veien Vestlandet = Vil fjerne fylkeskommunene 86 prosent av næringslivet i Bergensregionen ønsker å fjerne dagens fylkeskommune. Lokalpolitikerne gir et tydelig signal om at også de ønsker endringer i forvaltningsstrukturen. Tilbakevendende tema Debatten om de ulike forvaltningsnivåene har igjen skutt fart det siste halve året, godt hjulpet av Lars Sponheims inntreden som fylkesmann, men også som en følge av et stadig større fokus på regionalt samarbeid. I Bergen Næringsråd sin store valgundersøkelse kommer det frem at næringslivet med et overveldende flertall ønsker færre kommuner. Fylkeskommunen lider en enda verre skjebne, der 86 prosent av næringslivet ønsker enten å legge ned fylkeskommunen, eller å skape regioner som et nytt forvaltningsnivå. Følger koalisjonene 93 prosent av næringslivet i Bergensregionen ønsker færre kommuner. Også blant partiene er det ønske om å redusere antallet kommuner i Norge, men hvordan dette skal gjøres skiller partiblokkene fra hverandre. Byrådet ønsker sammen med Venstre en tvungen sammenslåing, mens det rødgrønne alternativet og Miljøpartiet de Grønne mener at en reduksjon i kommunetallet må være frivillig for kommunene. FrP vil vingeklippe fylkesmannen. Liv Røssland Regioner i vinden Når det kommer til fylkeskommunen, ønsker Høyre og Fremskrittspartiet å legge den ned, mens Senterpartiet og Miljøpartiet er de eneste som ønsker å beholde dagens ordning. De resterende partiene ønsker et tredelt forvaltningsnivå, hvor regionene erstatter dagens fylkeskommuner. Mens FrP mener at en nedleggelse bare vil fjerne et unødvendig mellomledd, argumenterer Ove Sverre Bjørndal og Senterpartiet for at fylkeskommunen bør styrkes. Fylkeskommunen bør få tilført enda flere oppgaver fra statlig nivå/fylkesmannen og stimulere til interkommunalt samarbeid der dette er naturlig. For full oversikt over partienes ståsted, se oversikten på side Delt om fylkesmannsembetet Siden fylkesmann Lars Sponheim la ned sine innsigelser mot kommunens nye arealdel, har fylkesmannsembetet vært blant de mest diskuterte tema. Næringslivet er frustrert over manglende forutsigbarhet og frykter at by- og regionsutviklingen kan bli satt på vent som følge av langdryge politiske prosesser. Blant politikerne er derimot meningene delte. Kanskje ikke overraskende, så er det dagens byrådsparti som går hardest ut mot fylkesmannsembetet. Høyre vil redusere fylkesmannens oppgaver og myndighet, og fjerne hans mulighet til å foreta politiske skjønnsvurderinger, sier byrådsleder Monica Mæland. Enda mer drastisk til verks ønsker Venstre å gå. Listetopp Julie Andersland vil fjerne hele embetet. Vi vil flytte forvaltningsoppgavene til kommunalt og regionalt nivå, og beholde de juridiske tilsynsfunksjonene i en ny og mindre instans. Kritisk til dispensasjoner Opposisjonspartiene er mildere stemt til embetet og ønsker først og fremst å tydeliggjøre fylkesmannens rolle. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet peker på bruken av dispensasjoner som en kilde til konflikt mellom kommune og fylkesmann. Vi ønsker at kommunens politikere sørger for bedre konsistens mellom overordnede mål og praktiske vedtak, og tror at dette vil sørge for stabil utvikling, uten at fylkesmannen blander seg inn, sier Ove Sverre Bjørndal fra Senterpartiet. Siste ord er garantert ikke sagt! Det komplekse gjort enkelt, det er det kun en mester som får til. Datametrix er mestere i samhandling. Som eneste selskap i Norge har vi oppnådd Cisco-sertifiseringen Master Unified Communications Specialization. Dette er et håndfast bevis på at vi evner å integrere applikasjoner, designe, installere og drifte komplekse samhandlingsløsninger alt for en mer effektiv hverdag for kundene. Vil du forbedre samhandlingen i din bedrift? La oss vise deg veien! Ta kontakt på eller telefon SAMSPILL // 0311

9 Alle vil samarbeide, men når skjer det noe? Regionen får store utfordringer for å håndtere befolkningsveksten. Vi må få en strategisk og overordnet utviklingsplan for transport og areal i hele regionen, utfordrer Bergen Næringsråd. Hva sier partiene? Vokser med Trondheims befolkning Det begynner å bli kjent for de fleste at bergensregionen skal vokse med ca personer. Noe som innebærer behov for ca nye arbeidsplasser og boliger. Samtidig viser analyser fra Business Region Bergen at det er mangel på næringsareal, og Prognosesenteret anslår at det må bygges dobbelt så mange boliger for å møte etterspørselen. Bergensregionen bør ikke øke sitt folketall vesentlig. Torstein Dahle, Rødt Regionalt samarbeid nødvendig I det foreliggende utkastet til kommuneplanens arealdel er det estimert et boligpotensial på 1232 nybygde boliger i året for perioden I tillegg kommer et fortettingspotensial i senterområdene og rundt bybanestoppene som ikke er tatt med i beregningene. Legger man Prognosesenterets beregninger til grunn må en betydelig del av boligbyggingen da foregå i omegnskommunene. Undersøkelser viser også at de største næringsarealreservene ligger i nabokommunene. Vi vil i neste periode forsøke å samkjøre rullering av KPA med våre omegnskommuner. Liv Røssland, Fremskrittspartiet Tverrpolitisk enighet Skal vi tro partitoppene langs hele partiskalaen, så er behovet for en større regionstankegang noe som kommer til å gjenspeile den politiske hverdagen etter valget, nær sagt uavhengig av koalisjonssammensetning. Vi må bedre det regionale samarbeidet og sammen må vi skaffe oss en felles strategi i Regionpakke Bergen, der alle kommunene og fylkeskommunen må samle seg om felles prioriteringer og finansiering uten å skule til kortsiktige egeninteresser, sier førstekandidat Harald Schjelderup fra Arbeiderpartiet. Han åpner også opp for å utvide mandatet til Bergen Tomteselskap til å bli en regional samfunnsutvikler. Også dagens byrådskoalisjon ønsker et sterkere regionalt samarbeid. Vi må gå sammen med omegnskommunene for å lage en bedre plan for næringsareal. Helst har vi lyst til å løse dette innenfor egne kommunegrenser, men stadige byggestopp gjør dette vanskelig. Fremskrittspartiet vil i neste periode forsøke å samkjøre rullering av KPA med våre omegnskommuner, sier Liv Røssland. Hun får støtte fra sine byrådskollegaer i KrF. Vi må ha en plan som går på tvers av kommunegrenser og gir rom for antatt vekst, samtidig som den har et betydelig potensial i tillegg. Samtidig ønsker også vi å bruke Bergen Tomteselskap for å sikre nye større områder for utbygging. Kritisk til sentralisering En politiker som derimot går litt mot strømmen er Torstein Dahle fra Rødt. Han mener bergensregionen ikke bør øke sitt folketall vesentlig og sparker kraftig mot Business Region Bergen. Vi er motstander av en sentraliseringspolitikk og mener at Bergen heller bør utvikle et harmonisk samarbeid med de øvrige delene av fylket. Videre er det viktig å avvikle bakstreverske Vi må få en plan som går på tvers av kommunegrenser. Filip Rygg, Kristelig Folkeparti og perspektivfattige institusjoner som Business Region Bergen, og i stedet utvikle planer og samarbeid som kan utvikle de store, framtidsrettede ressursene og miljøene som regionen rår over. Fortetting og bærekraft Foruten fokuset på regionalt samarbeid er det bærekraftig byplanlegging som preger partienes fokus på by- og regionsutvikling. Et av de viktigste virkemidlene er en økt grad av fortetting i bynære strøk. I kommuneplanens arealdel legges det nå opp til at 80 prosent av fremtidig utbygging skal skje gjennom fortetting, og i stor grad langs bybanetraséen. For å fortsette fortettingsstrategien også etter at strekningen langs traséen til Flesland er ferdig, er bedre kollektivløsninger nøkkelen for partiene, som nærmest unisont forlanger at staten skal dekke minst femti prosent av utbyggingskostnadene for Bybanen. Av dagens bystyreparti er det Venstre som går lengst i å fremheve at miljøet er det grunnleggende i all fremtidig byplanlegging. Krav til miljø, plassutnyttelse og effektivitet gjør at Bergen må fortettes og bli mer urban, sier Julie Andersland. Hun får ikke uventet støtte av Miljøpartiet de Grønne og Byluftlisten som går enda lengre i å forlange en utvikling som ikke er basert på bilbruk. Jobb og bo på samme plass En av de største utfordringene for Bergen kommune er skjevfordelingen av arbeidsplasser og boliger mellom nord og sør. I kommuneplanens arealdel understrekes at denne ubalansen kan føre til økt transportarbeid gjennom Bergensdalen. Flere av partiene ser nå på en mer spredd fordeling og utnyttelse av næringsareal som et viktig virkemiddel for å snu trenden. Vi ønsker oss flere sentrale næringsarealer i alle bydeler for å redusere transportbehovet, sier Liv Røssland. Det går mot stadig mer fortetting. 16 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

10 Kampen om internasjonal kompetanse Utbyggingen på Nøstet vil gi en egen mediebydel. Vil utvikle medieklyngen Internasjonalt karrieretorg har vært en suksess. Bergen er i ferd med å sakke akterut, nå lover partiene å bidra til å gjøre Bergen mer attraktiv for utenlandsk arbeidskraft. Avhengig av gode basistjenester Attraktive jobber i næringslivet er ikke nok for å trekke til seg og beholde internasjonale arbeidstakere ifølge majoriteten av partiene. Vel så viktig synes offentlig infrastruktur og gode basistjenester som berører hele familien å være. Den internasjonale skolen må på plass i nye og egnede lokaler for å kunne hevde seg med tilbudene som finnes både i Stavanger og Oslo, argumenterer Julie Andersland. Både det sittende byrådet og de fleste opposisjonspartiene lover å bidra med en mer egnet lokalisering for den internasjonale skolen. For Bergen kommune er oppgaven å tilrettelegge offentlig infrastruktur slik at denne også passer for utenlandske arbeidstakere med hensyn til bolig, skole/barnehage, transport og kultur, sier Ove Sverre Bjørdal i Senterpartiet. Positive til senter for utenlandske arbeidstakere Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet har etablert flere servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning og rask behandling av søknader. Høyre og byrådet stiller seg svært positive til etablering av et senter for utenlandsk arbeidskraft. Byrådet har allerede bidratt med kroner i støtte til Bergen Næringsråd for et forprosjekt, sier byrådsleder Monica Mæland. Frp er fornøyd med den jobben Bergen Næringsråd gjør i forhold til å støtte utenlandske arbeidstakere og studenter. Vi er åpne for et slikt senter så lenge næringslivet og utdanningsinstitusjonene selv får være delaktig og være med på å utforme dette etter sine behov, sier Liv Røssland. Bedre norskkunnskap er nøkkelen Innvandrerbefolkningen representerer en ressurs og et potensial som Bergen hittil ikke fullt ut har klart å benytte seg av. Partiene er nærmest samstemte på at tilbudet om norskopplæring til flerkulturelle som ikke får benyttet sin kompetanse må bedres skal flere i denne arbeidstakergruppen få relevante jobber. Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har i årets valgkamp trykket opp valgbrosjyrer på flere språk for å komme i bedre dialog med flerkulturelle velgere. Samtidig mener begge partier at det norske språket er den viktigste barrieren for å utnytte flerkulturell kompetanse. Alt for mange bor lenge i Bergen uten å få tilstrekkelige norskkunnskaper, sier Filip Rygg. Bedre språkopplæring er nøkkelen til å få flere med ikkeetnisk norsk bakgrunn som bor i regionen inn i arbeidslivet. Arbeiderpartiet peker også på språket som nøkkelen for bedre integrering. Det å styrke norskundervisningen er svært viktig, samtidig må også arbeidsgiverne ta tak i utfordringen og se hvilken kompetanse som er tilgjengelig, sier Harald Schjelderup. Partiene i Bergen vil utvikle den store medieklyngen og arbeide aktivt for å beholde TV 2 i Bergen. Incentivordning for film er man også positiv til. Byrådspartiene vil skyve spørsmålet til nasjonalt plan, til tross for at Bergen siste året har mistet store filmproduksjoner. Det er tverrpolitisk enighet om at Bergen må tilrettelegge for at miljøet rundt TV 2 blomster og videreutvikles. Partiene ønsker også å stimulere til at klyngen i større grad samlokaliseres i området rundt TV 2 på Nøstet. Vi må stimulere til at mediebyen får nok areal av god kvalitet og ta hensyn til dette i den kommunale planleggingen. Dersom næringen ønsker det, skal vi tilrettelegge for samlokalisering, skriver 1. kandidat Ove Sverre Bjørdal i Senterpartiet. TV 2 har sammen med Berstad Eiendom utviklet planer for tre nye bygg på Nøstet. Samtidig er det dialog med NRK Hordaland, avisene BT og BA, med utdanningsmiljøene og med klyngen av kommunikasjonsbedrifter. Alle parti gir uttrykk for at dette er et spennende tiltak de vil jobbe for å realisere med tanke på å utvikle Bergen til den viktigste mediebyen i Norge. Mer skeptisk til film At store filmproduksjoner som Vennebyen siste året er flyttet fra Bergen til utlandet, opptar ikke partiene i like stor grad. Næringen har ivret for en incentivordning slik det gjennomføres i blant annet Frankrike, dit Vennebyen flyttet sin produksjon. Flere partier henviser dette som et ansvar for Stortinget, men det blir litt for enkelt. Også europaveier og jernbane avgjøres vel der, men ikke uten lokalt engasjement. Her mangler det lokal oppmerksomhet og initiativ for en viktig lokal bransje. Vi håper derfor særlig at partiene i regjeringsposisjon tar dette videre og lokalt har de alle bekreftet at de støtter en incentivordning. Høyre viser til at Bergen er den første byen i Norge med egen filmmelding, og at det skal tilrettelegges for filmmiljøet i byen. Parti Incentivordning Mediehus Frp Ikke tatt stilling Ja Høyre Avklares sentralt Ja KrF Nei Ja Sp Ja Ja Venstre Ja Ja Ap Ja Ja Sv Ja Ja Byluftlisten Nasjonal sak Ikke svart Rødt Ja Ja De grønne Ikke tatt stilling Ja 18 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

11 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Listetoppene Frøy Gudbrandsen og Endre Tvinnereim ser frem til valget. Foto: Martin Larsen Hirth Vil ha vippeposisjon og bli overflødig Ønsker du en lokal storbank som evner å videreutvikle bedriften din sammen med deg? Det siste tilskuddet til bergenspolitikken har markert seg i avisspaltene, men helst ville Byluftlisten vært overflødig. Føyer seg inn i rekken Tverrpolitiske lister har en lang tradisjon i norsk politikk. Nå stiller Byluftlisten til valg både i fylkes- og kommunetingsvalget for å redde omdømmet til Bergen. Samspill har utfordret listetoppene Endre Tvinnereim og Frøy Gudbrandsen på Byluftlistens rolle som ny liste i politikken. Uten bindinger Først, hva tilfører Byluftlisten som velgerne ikke hadde fått gjennom et annet parti med miljøprofil? Byluftlisten kan tilføre nye idéer og detaljert sakskunnskap. Vi er en liste bestående av vanlige borgere uten noen form for tidligere politisk tilknytning. Det at vi ikke har noen ideologiske bindinger gjør at vi kan dedikere oss til saken og stå som en garantist for å jobbe for en helsevennlig byluft. Vi vil forhandle med alle partier og er villig til å inngå i et forpliktende samarbeid med den koalisjonen vi mener fører den beste politikken ut fra våre krav. Forskerne Jacob Aars og Hans-Erik Ringkjøp argumenterer for at tverrpolitiske lister kan sees på som en reaksjon på en stadig profesjonalisering av partipolitikken. Gjelder det for Byluftlisten? Vi mener jo helt klart at vi bidrar til å bedre demokratiet i Bergen, ved å gi velgerne et alternativ. Profesjonalisering er ett moment, men vi tror det i like stor grad er en reaksjon på at norsk politikk drives etter nasjonal ideologi. Satt dagsorden Sakseierskap er en viktig forutsetning for oppslutning, og kanskje i enda større grad for et en-saksparti. Føler du dere har vunnet sakseierskap til byluften? Til en viss grad mener vi det, men vi sliter med å trenge gjennom i media i forhold til de etablerte partiene. Da vi lanserte listen fikk vi en del oppslag, men nå som vi ikke har like stor nyhetsverdi er det mer utfordrende. Vi har planer om å bli mer synlig frem mot valgkampen med valgbod og dør-til-dør. Samtidig har vi klart å sette saken mer på dagsorden, ved at andre partier også har kommet sterkere på banen, det er også en seier for oss. Hvilken gevinst kan Byluftlisten realistisk forvente å få, gitt at dere blir valgt inn i bystyret, men ikke havner på vippen? Det blir på mange måter opp til de andre partiene. Vi vil fortsette på samme måte som vi gjør i dag, å komme med idéer for å bedre luftsituasjonen. Dersom vi kan gjøre det fra innsiden av byrådet vil det uansett være en forbedret situasjon for Byluftlisten. Vi ser også at andre partier adopterer våre løsninger som Byluftmerket for miljøvennlige biler og utslippsgraderte avgifter, og det er vi godt fornøyd med. Vil bli overflødig Hvor langvarig tror dere Byluftlisten kommer til å bli? Vårt mål er jo å bli overflødig. Oppnår vi en tilfredsstillende byluft er det ikke lenger bruk for oss. En del av tiltakene vi ser for oss innenfor kollektivløsninger har en lengre tidshorisont enn neste valgperiode, men akutt-tiltakene kan innføres umiddelbart. Slik kan vi unngå en ny vinter med helseskadelig byluft, avslutter Tvinnereim og Gudbrandsen. Hei, jeg heter Morten Iversen og er senior bedriftsrådgiver i Sparebanken Vest. Jeg har Bachelor (Hons) innen finans og økonomi fra University of Stirling i Skottland, og over seks års erfaring innen bank og finans - både nasjonal og internasjonal. I dag er min største motivasjon å gjennomføre gode samarbeidsprosjekter som hjelper mine kunder med å nå sine mål. Av natur ser jeg alltid etter løsninger; ikke problemer. Jeg håper du og din bedrift vil benytte deg av min kompetanse og erfaring for å finne de optimale løsningene for din bedrift. Du når meg på eller Morten Iversen Senior bedriftsrådgiver For våre kunder er vi mer enn en hverdagsbank. Vi er ett finanshus der bedrifter over hele Vestlandet benytter våre tjenester innen forsikringsløsninger, pensjon, finansiering, leasing, verdipapirhandel og næringsmegling. Slik er vi tettere på de viktige beslutningene. Tettere på den løpende forretningsutviklingen. Slik skal vi sammen finne de beste løsningene for din bedrift. satser på Vestlandet 20 SAMSPILL // 0311

12 Videregående skole Vil overta videregående opplæring Høyre vil overta den videregående opplæringen i Bergen for å jobbe mer effektivt mot frafall. Foto: Kristian Severeide Barnehage, skole og utdanning Barnehage Full dekning i alle bydeler Det skal bli slutt på at foreldre må kjøre på tvers av Bergen for å levere barna i barnehagen. Sterk økning I perioden fra 2007 til 2010 har antall barnehagebarn steget med drøyt 1100 barn årlig, fra i 2007 til i Samtidig viser prognosene at veksten bare vil øke i årene som kommer. I fjor hadde Bergen kommune en dekningsgrad på 88 prosent totalt sett, men med varierende dekningsgrad internt i bydelene. I kommunens nye barnehageplan som gjelder fra skisseres det at dekningsgraden skal være 97 prosent innen Planen viser også til at driften i de midlertidige barnehagene kun videreføres til det etableres tilstrekkelig antall faste plasser. Politisk enighet Nå lover altså dagens byråd Filip Rygg at det skal bli slutt på at foreldre må reise på tvers av Bergen for å finne barnehageplass. Bergen må ha både bydelsvis dekning og full behovsdekning. Det betyr at vi i de neste årene bør bygge minst 1800 nye plasser slik byrådets plan for barnehageutbygging legger opp til, sier Rygg. Ikke uventet er dette et løfte det er tverrpolitisk enighet om. Arbeiderpartiet ønsker også full behovsdekning i bydelene og vil oppnå dette gjennom fortsatt samarbeid med private barnehageutbyggere, samtidig som det bygges flere kommunale barnehager i bydeler med arealutfordringer, sier Harald Schjelderup. Grunnskole Vil minske administrasjonsbyrden i grunnskolen Skolens største utfordring er at lærerne bruker for mye tid på administrasjon, mener Julie Andersland. Tidstyver må bort I 2009 leverte Tidsbrukutvalget en rapport, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet, for å foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av tidsressursene i skolen. I rapporten slås det fast at lærere bruker knapt 25 prosent av sin arbeidstid på møter og planlegging for skolen som helhet, mens de ønsker å bruke litt over ti prosent av tiden. Denne skjevheten finnes igjen med motsatt fortegn i forhold til tid brukt på undervisningsplanlegging. Venstre er klar på at skolen største utfordring er nettopp tidsbruken på administrasjon. Venstre vil proritere ressurser til effektivisering av rapporteringssystemene og frigjøre lærerne til undervisning, lover Julie Andersland. Hun får følge av Arbeiderpartiet som vil avbyråkratisere hverdagen til lærerne og skolelederne. Enige om basisfag, uenige om karakterer I de nasjonale prøvene fra 2010 ligger bergensskolen på gjennomsnittet i basisfagene matematikk, engelsk og norsk (lesing). Nå fremheves disse fagene som et viktig satsingområde for å sikre en bedre grunnskole i kommunen. Fremskrittspartiet vil prioritere basisfagene og samtidig måle elevenes kunnskap, for å sikre en best mulig tilpasning på undervisningen, sier Liv Røssland. Også opposisjonen lover en tydelig satsing på basisfagene. Mindre enighet er det derimot i forhold til karaktersetting i grunnskolen. Fremskrittspartiet ønsker orden- og oppførselskarakter fra tredje klasse og karaktergiving i basisfagene fra femte klasse. Dette blir avvist av SV, som foretrekker å styrke dagens vurderingsordning, fremfor å innføre karakterer i barneskolen. Mister nødvendig arbeidskraft Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at ca 40 prosent av avgangskullene i perioden fullfører yrkesfaglig opplæring i løpet av normert tid. Etter to ekstra år stiger andelen til litt over seksti prosent. Bergen Næringsråds valgundersøkelse viser at kvalifisert arbeidskraft for bygg- og anleggsbransjen er en av de største langsiktige utfordringene. Partiene fremhever tre hovedpunkt for å redusere frafallet; styrke kunnskapen i grunnskolen, styrke veiledning og øke det praktiske innholdet. Mer praksis og bedre rådgivning Høyre vil styrke yrkesveiledningen som blir gitt i ungdomsskolen for å hindre frafall, og tilby yrkesrettede valgfag i ungdomsskolen. Vi vil også søke å overta den videregående opplæringen som finner sted i Bergen, slik at vi gis anledning til å iverksette tiltak for å redusere frafallet ikke bare i forkant, men også underveis, sier Monica Mæland Arbeiderpartiet på sin side har en mer åpen tilnærming og satser på et tettere samarbeid med kommunene, skolene, elevorganisasjonene, OT/PPT, forskningsmiljø og andre aktører for å finne gode tiltak. Det bør også vurderes å premiere skoler som får flere elever gjennom den videregående skolen, foreslår Harald Schjelderup. Det er tverrpolitisk enighet om at rådgivertjenesten både i ungdomsskolen og videregående skole er et viktig apparat for å sluse elever inn i riktige utdanningsløp. I tillegg pekes det på viktigheten av å ha mestringsfølelse med seg fra grunnskolen. Gode ferdigheter i basisfagene og tilstrekkelig motivasjon fra ungdomsskolen er et must, sier Filip Rygg. Høyere utdanning Enige om sivilingeniør, men lite annet Ønsket om å styrke sivilingeniørutdannelsen i Bergen forener partiene, men ellers spriker prioriteringene i ulike retninger. Mange ambisjoner Flere av partiene trekker frem behovet for å styrke samspillet mellom næringsliv og FoU-miljøene, men er mindre klar på hvordan dette skal oppnås. Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet trekker frem forholdet til havet som et klart fortrinn Universitetet i Bergen bør satse mer innenfor. Miljøpartiet de Grønne ønsker å tiltrekke seg flere SFF er til byen. Bergens næringsliv har gode muligheter for å kunne utvikle en kompetanse innenfor miljøteknologi, sier Sondre Båtstrand. Tilrettelegge for studentene Bergen er en stor studentby og handels- og utelivsnæringen nyter godt av de vel studentene. Vi skal sørge for at Bergen er en god vertsby for institusjonene og studentene. Kommunen har vært og vil være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å realisere nye studentboliger, sier byrådsleder Monica Mæland. 22 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

13 barometer Bergen Næringsråd har kartlagt partienes prioriteringer i Bergen kommune. Her er hva listetoppene svarte på noen av de næringspolitiske spørsmålene. Torstein Dahle Oddny Miljeteig Harald Schjelderup Ove S. Bjørdal Sondre Båtstrand Endre Tvinnereim Julie Andersland Filip Rygg Monica Mæland Liv Røssland Rødt SV AP SP Miljøpartiet Byluftlisten Venstre Krf Høyre Frp Bybanen Bybane til alle bydeler Bybane til alle bydeler Bybane til alle bydeler Bybane til alle bydeler Bybane til alle bydeler Bybane til alle bydeler Bybane til alle bydeler Bybane til alle bydeler Bybane til alle bydeler Avhengig av høyere statlig bidrag for utbygging Statlig tilskudd til bybane 100 prosent 70 prosent Minst 50 prosent Minst 75 prosent Mest mulig, men spleiselag mellom kommune, fylke og stat Minst 75 prosent Minst 50 prosent Minst 50 prosent Størst mulig 100 prosent Hvordan øke kollektivtrafikk? 1.Hyppighet/regularitet 2.Egne traséer 3.Innstramming av parkeringsnormer 1.Hyppighet/regularitet, 2.Egne traséer 3 Egen kollektivpakke 1.Hyppighet/regularitet, 2.Egne traséer 3.Tidsdiff. Bompenger 1.Hyppighet/regularitet 2.Egne traséer 3.Park and ride 1.Hyppighet/regularitet 2.Egne traséer 3.Køprising 1.Køprising 2.Egne traséer 3.Park and ride 1.Hyppighet/ regularitet, 2.Køprising 3.Tidsdiff. Bompenger 1.Hyppighet/ regularitet 2.Egne traséer 3.Tidsdiff. Bompenger 1.Egne traséer 2.Hyppighet/regularitet 3.Park and ride 1.Hyppighet/regularitet, 2.Park and ride 3.Skattefradrag på kollektivkort Økte midler til busstilbud Betydelig beløp Over 300 millioner Økte statlige belønningsmidler gir på sikt flere hundre mill. kr Avhengig av HFKs bevilgninger (50 % av dem) Over 300 millioner 300 millioner kroner Tilbakeføre så mye som mulig av gevist fra anbudsutsetting 100 millioner Minimum det som er innspart pga anbudsutsetting Vil satse på bedre busstilbud, men vanskelig å tallfeste Hvor bør godshavnen plasseres? Mongstad/Ågotnes i komb. med Bergen sentrum Ikke tatt stilling Avventer ytterligere utredninger Ikke tatt stilling Ikke tatt stilling Flesland Avventer ytterligere utredninger Flesland Ikke besvart Flesland Kyststamveien når? Ikke besvart Etter Etter 2017 Ikke prioritert Ikke besvart Arnatunnelen når? Ikke besvart Ikke prioritert Ikke prioritert Ikke prioritert Ikke prioritert Ikke prioritert Eiendomsskatt Ønsker å redusere eiendomsskatten Øke eiendomsskatt Øke eiendomsskatt Øke eiendomsskatt Øke eiendomsskatt Dagens nivå Øke eiendomsskatt Samme nivå som i dag Ønsker å fjerne eiendomsskatten Ønsker å fjerne eiendomsskatten Type eierskap i BKK Samfunnsøkonomisk formål Samfunnsøkonomisk formål Komb. av samfunnsøkonomisk og finansielt formål, hovedkontor Komb. av samfunnsøkonomisk og finansielt formål Komb. av samfunnsøkonomisk og finansielt formål Samfunnsøkonomisk formål, hovedkontor Selge, men beholde de delene som står for infrastruktur for strøm Finansielt formål Finansielt formål Finansielt formål Bidrag til den internasjonale skolen? Prioriterer offentlig skole Finne en mer egnet lokalisering Mer egnet lokalisering Samme nivå som offentlige skoler Ikke tatt stilling Ikke besvart Mer egnet lokalisering/ økt økonomisk støtte Sikre at ISB kan flyttes til Hunstad Finne en mer egnet lokalisering Mer egnet lokalisering Kommunestruktur Ikke besvart Frivillig sammenslåing Frivillig sammenslåing Frivilling sammenslåing Frivilling sammenslåing Ikke besvart Tvungen sammenslåing Tvungen sammenslåing Tvungen sammenslåing Frivilling sammenslåing Fylkeskommunal struktur Ikke besvart Inngå i større regioner Inngå i større regioner Beholdes som i dag Beholdes som i dag Ikke besvart Inngå i større regioner Inngå i større regioner Legges ned Bør legges ned ROT-fradrag (Skattefradrag på håndverksarbeid i hjemmet) Nei Nei Nei Nei Nei Ikke besvart Ja, forutsatt positive utredninger Nei Må avklares på nasjonalt nivå Nei Skjenketider Bør innskrenkes Ikke besvart Beholdes som i dag Bør innskrenkes Beholdes som i dag Beholdes som i dag Bør utvides Bør innskrenkes Bør utvides Bør utvides 24 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

14 aktuelt Partiforhandlinger kan avgjøre e-bøker blir et supplement til papirbøker, heller enn en erstatter. Arnstein Bjørke Kollektivtrafikk og budsjettkrangel vil prege valgkampen, men de viktigste politiske slagene kan skje etter valget, tror Sjur Holsen. Klyngeskaperne Kan skape samarbeidsproblemer I likhet med partiene selv tror Sjur Holsen, politisk redaktør i Bergens Tidende, at kollektivtrafikk, privatbilisme og byluft blir de viktigste temaene i valgkampen. Det er tema som helt klart opptar bergenserne, samtidig som det er store meningsforskjeller og høy temperatur. Internt i dagens byråd er det også tilløp til meningsforskjeller. Høyre ser ut til å være litt på glid, spesielt Unge Høyre, i spørsmålet om avgift på privatbilisme, noe som kan være utfordrende i forhold til Fremskrittspartiet. Skulle dagens byråd fremdeles sitte med flertallet etter valget, tror jeg de store slagene står i utformingen av ny byrådsplattform, heller enn i selve valget. Om det blir dagens byrådskonstellasjon som fortsetter, gitt et borgerlig Steenstrup Stordrange DA - landsdekkende advokatfirma Våre 25 advokater lokalisert i hjertet av Bergen tilbyr deg spesialkompetanse innenfor alle juridiske fagområder. Ta kontakt: Mer om oss på: OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Foto: Odd E Nerbø flertall, er det Høyre som sitter med nøkkelen til, skal vi tro Holsen. Venstre ønsker samarbeid med KrF og Høyre, men uten FrP. Samtidig tror jeg ikke Høyre vil ha alle de fire borgerlige partiene i byråd, da må de velge om de går mot sentrum eller holder på dagens samarbeid. Det siste er mest sannsynlig. Budsjettbråk versus styringsdyktighet Holsen trekker frem bråket om kommunebudsjettet som en mulig akilleshæl for byrådet, mens opposisjonen vil få en utfordring med å fremstå som styringsdyktige. Dersom uenighetene om budsjettet drar ut i lengden, kan det bli skadelig for Høyre, som alltid har blitt sett på som et økonomisk ansvarlig parti. Dersom de ekstraordinære inntektene fra BKK er ført feil og skjuler et underskudd, vil det svekke handlingsrommet innenfor viktige områder som skole og helse. På den andre siden blir den største utfordringen til Arbeiderpartiet og deres allierte å bli store nok og fremstille seg selv som et styringsdyktig alternativ. På mange måter har vi en omvendt situasjon av stortingsvalget i 2009, der Jens Stoltenberg truet med borgerlig kaos, sier Holsen. Ikke rammet av Vestlandsopprør Etter at Raymond Johansen i fjor vår uttalte at Arbeiderpartiet skulle vinne Vestlandet i valget har mediebildet tidvis bydd på rikelig omtale av et Vestlandsopprør mot regjeringen. Men strid om lokalsykehus og monstermaster til tross, tror ikke Holsen på at dette vil påvirke kommunevalget i særlig stor grad. AP gikk høyt ut med sine løfter og fallhøyden er stor, men jeg tror ikke de nasjonale sakene som ofte fremheves i forbindelse med et Vestlandsopprør vil dominere når vi nærmer oss valgkampinnspurten. Selv om AP tradisjonelt sett har svakere oppslutning ved kommunevalg i Bergen enn ved stortingsvalg, skal man heller ikke undervurdere mobiliseringsevnen deres. Det tror jeg heller ikke de borgerlige partiene gjør. Nasjonalt fokus Selv om Holsen ikke tror Vestlandsopprøret vil svekke AP, frykter han likevel at nasjonale saker vil dominere valgkampen. Vi ser hele tiden at det er de nasjonale politikerne og de nasjonale sakene som får dominere i valgkampen. Dette gjenspeiles ikke minst i fylkestingsvalget. Gitt fylkets ansvar for kollektivtransporten, burde fylkestingsvalget være av interesse, men det fremstår på ingen måte slik. Tør ikke tippe I dag tyder målingene på at det borgerlige byrådet blir sittende med makten i Bergen, som fortsatt fremstår som en blå by. Men det er tre måneder til valget, og veldig mye kan skje. Jeg tipper aldri i politikken, avslutter Holsen. Unge skapende mennesker må få slippe til, uavhengig av bransje, oppfordrer Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke i Fagbokforlaget. Hedret på hjemmebane Under Christiekonferansen mottok Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke den prestisjetunge Christieprisen for å ha bidratt til god samhandling mellom Universitetet i Bergen og omverdenen. Det er veldig kjekt å bli hedret på hjemmebane, og spesielt ettersom det er vårt kjerneområde som fremheves, sier de to forleggerne. Fagbokforlaget ble grunnlagt i 1992, inngår i Forlagshuset Vigmostad og Bjørke og er i dag det tredje største akademiske forlaget i Norge, og det eneste større utenfor Oslo. Styrker formidlingen Alle områder ved et universitet har et forhold til litteratur. Det at vi er synlig i alle fagkretser tror jeg har vært utslagsgivende for at vi ble tildelt Christieprisen, sier Vigmostad. De fleste av de beste universitetene i verden har, eller har hatt, egne universitetsforlag, men det er lite tradisjon for det i Norge. Vi kan blant annet bidra med faglitteratur tilpasset markedet i større grad enn utenlandske akademiske forlag. Samtidig opplever vi at UiB verdsetter det å ha et tett samarbeid med et forlag i sin egen region, det representerer en nyttig motvekt til hovedstaden. Gi de unge sjansen Vigmostad og Bjørke fremhever begge hvor viktig det er å la unge krefter slippe til. Da vi startet tidlig på 90-tallet burde egentlig vår unge alder diskvalifisert oss, så vi er svært takknemlige for at noen trodde på oss, forteller Bjørke. Selv prøver de å bidra til den voksende forlagsbransjen i Bergen. Noe av motivasjonen vår var at det ble fremhevet at det aldri hadde lykkes å bygge opp et stort forlag i Bergen. I dag er det mange små forlag som vi prøver å hjelpe med f.eks. distribusjon eller trykkeriformidling. Det er en styrke å oppnå en forleggerklynge som drar nytte av hverandre. Det er nok manus til alle og for Fagbokforlaget er det mer utfordrende å konkurrere mot de andre store nasjonale aktørene enn å sikre enemarked i Bergen, forklarer Vigmostad, uten at de vil ta æren for den økte aktiviteten. Papir også i fremtiden Både Vigmostad og Bjørke er optimistiske på vegne av papirboken. Selv om det skjer en overgang til e-bøker, tror vi det blir et supplement til Foto: Helge Skodvin papirbøker, heller enn en erstatter. E-bøker fungere godt på reise og f.eks til oppslagsverk, men vi er overbevist om at mange nok foretrekker papirboka både i godstolen, senga og på stranda. Bygger skole i Malawi Prispengene fra Christieprisen skal bidra til å bygge en videregående skole i Malawi. Vi var i Malawi første gang i 2006 og for et forlagshus er det naturlig å tenke utdanning når man ønsker å bidra, sier Bjørke. Tidligere har vi bidratt med å pusse opp skoler som allerede er i drift, men vi har samtidig sett et behov for en videregående skole. Derfor ønsker vi å gå i gang med et større prosjekt. Bergen_Naeringsrad_91x126_mar_utkast.indd :26:34 26 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

15 aktuelt aktuelt Tilrettelegger for internasjonal arbeidskraft Det var kjekt å vite at noen i Bergen var klare til å ta i mot oss, sier canadiske Michelle Radmanovich som flyttet til Bergen i november Gjennom INN Bergen bidrar Bergen Næringsråd til at bedriftene får en enklere oppgave med å tilrettelegge for internasjonalt arbeidskraft. Del av et internasjonalt nettverk INN Bergen International Network of Norway bygger på tilsvarende sentre i andre norske byer, som er i regi av ulike næringsforeninger. Gjennom INN får bedriftene bistand til å håndtere praktiske oppgaver ved ankomst som boligsøk, barnehage- og skoleplass, immigrasjonspapirer, språkopplæring, bankforbindelse og annet. I tillegg til disse tjenestene, har vi en INN Club hvor deltakerne tilbys sosiale og faglige samlinger. Hensikten er å legge til rette for at utenlandske arbeidstakere får nyttig informasjon, etablerer nettverk og på den måten bedre skal finne seg til rette, forteller Solveig Holm, leder for prosjektutvikling i Bergen Næringsråd. Rett på julebord En som selv har gode erfaringer med INN er Michelle Radmanovich. I november 2010 flyttet hun til Bergen sammen med sin mann som fikk jobb i Statoil på Mongstad. Allerede før vi forlot Canada ble vi kontaktet av INN og sammen med min manns arbeidsgiver gav de oss en trygghet i ankomstfasen. Det gikk bare fire dager før jeg deltok på mitt første INN Clubmøte et tradisjonelt julebord. Vi deltar på de fleste møtene, og ettersom vi skal være her noen INTERNETT FRA BKK Hastighet - Stabilitet år er informasjonen vi får veldig verdifull. Det er også godt å treffe andre mennesker som er i samme situasjon som oss, sier Michelle. Siste skudd på stammen Michelle har også engasjert seg frivillig i arbeidet med INN og hjelper nå Bergen Næringsråd med å organisere en ektefelleklubb for partnerne som er involvert med INN. For mange av oss er det utfordrende å oversette våre ferdigheter til en norsk kontekst, spesielt når man fremdeles lærer språket, sier Michelle som er utdannet logoped fra hjemlandet. Uten jobb er det lett å føle seg isolert, spesielt uten et sosialt nettverk å støtte seg på. Målet med INN Spouse Michelle Radmanovich er å organisere en klubb som treffes regelmessig, slik at også partnerne til arbeidstakerne finner seg raskt til rette i Bergen. Bli med i INN, er den klare oppfordringen fra Michelle. For mer informasjon om INN: Se Bergen-Chamber.no eller kontakt Solveig Holm Planking på slakk line Det er ikke like enkelt å følge med i hva ungdommen synes er gøy eller dødskult for tiden. I Bergen bystyre er begrepet planking blitt en del av det utvidede kulturbegrep. Representanten Helen Kongshavn fra Frp var bekymret for den såkalte plankingen som er blitt et merkelig fenomen blant ungdom som ikke synes hverdagen er spennende nok. Derfor planker de, dvs. legger seg strak ut på busstak, brorekkverk, lyktestolper etc. Jo farligere jo verre. Bystyret er opptatt av hva byrådet kan gjøre med denne kulturen. Byrådsleder Monica Mæland lovet å ta dette opp i Politirådet(?). Personlig kunne vi tenke oss å overføre denne saken til Supperådet. Er man så tussete i håvve at man vil legge seg flat på de verst tenkelige stedene, så kan man lite gjøre. Derimot synes vi det godt la plankingen utfolde seg i lokalpolitikken under debatter og valgmøter de skal ha med velgerne! Jo flatere politikere legger seg, jo bedre, spør De meg; men det er det ingen som gjør. Når bystyret tar seg tid til å diskutere sex, bør man enten ta en luftepause eller spisse ørene. Siw Anita Lien fra Ap kunne fortelle at sex har konsekvenser, noen er kjipere enn andre: Men vi i Ap er glad i sex. Her er det bare å kline til, sa hun. Vi får håpe at partiet har en politikk for hvem man skal kline med. Også her vil vi tilråde planking : da ligger man riktignok farlig til men man må ligge helt i ro! Byrådet og bystyret har i denne perioden kjørt en knallhard linje mot statlig innblanding og mangel på statlige overføringer. Monica Mæland har benyttet anledningen til å irettesette de aller fleste: fylkeskommunen, fylkesmannen og staten vil snart risikere å bli pålagt planking av både Byrådet og Politirådet! Det er ikke bare i skolepolitikken Bergen Høyre ønsker å gå sine egne veier og innføre karakterer på tvers av departementets direktiver. Dersom Bergen Høyre får bestemme enda mer i kommende periode, tipper vi at republikken Bergen blir etablert. forsker Frank Aarebrot mente at slik regjeringen stelte seg med kraftmaster, sykehusnedleggelser og irriterende inngrep i strandsonedebatten for ville vestlendinger, kommer tanken om indre selvstyre og styrka sjølråderett for Bergen på dagsorden ganske snart. Som kjent er man nokke for seg sjøl i denne byen. Bergen er eneste norske by med en nedarvet og hevdvunnen selvfølelse som bysamfunn. Bystyret i Bergen har for øvrig fått et folkelig innslag. Tilrop fra galleriet blir nå regnet som en del av replikkordskiftene. Ordføreren må stadig vekk klubbe ned applauser og kommentarer fra galleriet. Det både applauderes og kommenteres, å stoppe kjeften på en bergenser er for lengst en tapt sak. I en debatt om ytringsfrihet slo Ragnhild Stolt-Nielsen (H) fast at vi bor i Bergen. å begrense ytringer i denne by, er ikke mulig. Vi sier bare: Ka sa eg? Tidligere ordfører Knut Tjønneland fortalte en historie om en kommunist som stadig vekk ville ha ordet flere ganger enn reglene tillot til de fleste saker i bystyret. Da han tegnet seg til replikk for tredje gang til samme sak, smalt klubben fra ordførerens plass og kommunisten ble nektet ordet: - Men ordfører! Der e kommet nåkken nye monumenter te saken som eg må få kommentere! - Hjelper ikkje, var svaret fra mannen med makt og klubbe: Det står i statuen at du bare kan ha ordet to ganger te samme sak! Dermed erklærer vi bystyret perioden for lukket og spenner fast sikkerhetsbeltene for det kommende lokalvalg. Det blir vel bare plankekjøring? Skråtass 28 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

16 Dra nytte av Bergensregionens voktigste nettverk - bli medlem av Bergen Næringsråd Bredbånd og tjenester tilpasset bedriftens behov Spør gjerne forsikringsselskapene om hva som er riktig forsikring for din bedrift. Spør like gjerne Paven om hva som er den rette tro! Bergen Næringsråd er næringslivet i bergensregionens viktigste og største nettverksorganisasjon. Vi er et talerør og en pådriver mot myndighetene, en møtearena, kontaktformidler og informasjonskanal for våre medlemmer. Hvis du ønsker å påvirke din bedrifts rammebetingelser, søker inspirasjon og kunnskap og ønsker å treffe andre næringsdrivende i åpne nettverk, bli medlem av Bergen Næringsråd! Bedriftsmedlemskap (1-10 ansatte) inkl. 1 person kr ,- (11-50 ansatte) inkl. 2 person kr ,- (over 50 ansatte) inkl. 4 person kr ,- Gründerbedrift, første året kr ,- (1-10 ansatte) Ekstrapersoner kr ,- Medlemskap kun i Nettverk U37 kr. 595,- Medlemmer får rabatter på utsendelser og Handelskammertjenester. Kontakt oss på eller meld deg inn via våre nettsider møteplassen Kommende arrangementer 24. juni Bergen Summer Research School: Hva skjer når kultur blir en global handelsvare? Kan kulturelle uttrykk være et fortrinn på det globale marked? 18. august Hordaland på Børs gir deg en konsentrert oppdatering og siste nytt fra våre regionale flaggskip som er notert på Oslo Børs. 25. august Transport og logistikkdagen 2. september møte Bergen kommune. I samarbeid med Bergens Tidende arrangerer vi valgdebatt med partienes listetopper fra Bergen kommune. 6. september møte Hordaland fylkeskommune. I samarbeid med NRK arrangerer vi valgdebatt med partienes fylkestopper 17. november Årskonferansen 5+ og Årsmiddagen går i år av stabelen på stiftelsesdagen 17. november NYE MEDLEMMER Q-park Norge Urmaker Bjerke AS Husbanken Region vest Playground Bestia Risk Consulting AS Solberg & Andersen AS Eminent people AS Retro Bergen AS J. Martens AS Bergen YMCA Hostel Bjarne Øystein Graabræk VVS Bygg AS TECO Chemicals AS Medicor Bergen Filharmoniske Orkester Senter for relasjoner og helse Danielsen Eiendom as NextGenTel er en del av en familie av telekommunikasjonsselskaper i TeliaSonera-konsernet som tenker likt og som streber etter å tilby den aller beste kundeopplevelsen. Standardiserte løsninger sikrer fleksibilitet, skalerbarhet og funksjonalitet, i Norge eller globalt. Vi tilbyr datakommunikasjonsløsninger tilpasset bedriftens størrelse. TeliaSonera. Internasjonal styrke. Lokal kunnskap. Til kundens beste. nextgentel.no Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere : Det beste forsikringstilbudet får du ikke nødvendigvis av et forsikringsselskap. Aon Grieg er Norges fremste megler og rådgiver innen forsikring. Vi er helt uavhengige av forsikringsselskapene og vi stiller vår kunnskap til din disposisjon. Våre kunder kjøper i år forsikring til nesten 5 milliarder kroner basert på våre råd. 30 SAMSPILL // 0311 SAMSPILL //

17 Velkommen til Fokushjørnet, Chr. Michelsens gt. 6B Fokus Bank og Krogsveen satser i Bergen! Nå har vi åpnet nye lokaler i Bergen Moderne bankkunder er krevende. Konkurransedyktige betingelser er en selvfølge og sterk kompetanse en forutsetning. I Fokus Bank tilbyr vi deg personlig rådgivning og et bredt spekter av løsninger, uansett hvilke økonomiske behov du har. I Fokus Bank garanterer vi. Garantier som skal sikre deg den beste kunde opplevelsen, enten du er bedriftskunde, privatkunde eller er Private Banking-kunde med behov ut over det vanlige. Det er derfor vi sier at fokus lønner seg. Sammen med eiendomsmegler Krogsveen har vi nå byens beste beliggenhet. Hjertelig velkommen innom.

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer?

Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Næringslivets viktigste saker i valgkampen - Matcher dette med partienes prioriteringer? Vi har spurt våre medlemsbedrifter om hvilke saker de mener er de viktigste for dem. Samtidig har vi spurt de politiske

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013

Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013 Bergen kommune Etat for plan og geo-data Postboks 7700 5020 Bergen Bergen, 24.april 2013 Konsekvensutredning for Bybanen på strekningen Bergen sentrum - Åsane Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Hordaland

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

Under hvilke betingelser vil belønningsordningen fungere? - Sett i lys av tre teoretiske perspektiver

Under hvilke betingelser vil belønningsordningen fungere? - Sett i lys av tre teoretiske perspektiver Under hvilke betingelser vil belønningsordningen fungere? - Sett i lys av tre teoretiske perspektiver Petter Christiansen, Oddgeir Osland og Frode Longva Struktur Bakgrunn Om belønningsordningen Resultater

Detaljer

Klimameldingen/NTP Problemstillinger gjennom forpliktende avtaler

Klimameldingen/NTP Problemstillinger gjennom forpliktende avtaler Bakgrunn: Klimameldingen/NTP 1. Kollektivtransport og gang/sykkel skal ta transportveksten 2. Gi kollektivtransporten en viktig plass i NTP 3. Øke statens bidrag til fylkeskommunal kollektivtransport gjennom

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 Bergen Att: Anne Iren Fagerbakke/ Thorbjørn Aarethun Bergen 16. april 2012. Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv.

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv. 1 Kommunevalg 2011 Ved valget i 2011 fikk Venstre i Bergen 7 % oppslutning og 5 representanter i bystyret. Det gjorde at Venstre for første gang ble representert i samtlige av bystyrets komiteer, noe som

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Starten Hva er Bergensprogrammet? Svare på bysamfunnets miljø- og transportutfordringer

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Kollektivkampanjens grunnsyn 1. Kollektivtrafikken må prioriteres i budsjettene.

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Om Norsk Bane AS. 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene.

Om Norsk Bane AS. 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene. Om Norsk Bane AS 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene. Mener norsk jernbane må utvikles gjennom større vektlegging av marked, konkurransedyktighet og lønnsomhet. Utvikler detaljerte planer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås

KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010. Magnus Natås KVU/Regionpakke Bergen 20.09.2010 Magnus Natås Konseptvalgutredning (KVU): 1. Statlig dokument Bestilt av Samferdselsdept. KVU er del av grunnlaget for regjeringsnotat om videre transportutvikling i Bergensområdet

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef

Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef Boligprodusentenes Fagdager Tomtereserver; Bolig- og byutvikling. 5. november 2015 Petter Wiberg Byggesakssjef Næringsrådet: plan og byggesaksprosesser til hinder for en ønsket byutvikling Folkeveksten

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Innhold Elementer i byens transportutvikling «Grønt skifte», fra miljø til klima-fokus Bergen 2030,

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer i Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av arbeidsplasser i

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029 Til: Stavanger kommune v/ kommuneplansjef Ole Martin Lund Fra: Næringsforeningen i Stavanger-regionen Stavanger, 6. oktober 2014 Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen

Detaljer

Bypakker og bysatsing

Bypakker og bysatsing Bypakker og bysatsing Regionale samferdselsmøter 2013 Gry Halvorsen Bypakker & Bysatsing = Byutvikling Bypakker Koordinert by- og transportutvikling Byregionene er avhengig av et funksjonelt transportsystem,

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

Byene i lavutslippssamfunnet

Byene i lavutslippssamfunnet Byene i lavutslippssamfunnet Kort om presentasjonen Sammenhengen mellom bystruktur og klimautslipp Sammenhengen mellom klimamål og transportplaner Økonomiske rammebetingelser og muligheter for å satse

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Kommuneplanmelding om byutvikling. Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014

Kommuneplanmelding om byutvikling. Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014 Kommuneplanmelding om byutvikling Frokostseminar Næringsforeningen 01.10.2014 Vårt mål Å utarbeide et robust strategidokument som forklarer hovedprinsippene for den langsiktige byutviklingen. Langsiktig

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Reiser i Bergen i dag og i 2030 I dag 1 million reiser per dag 66 prosent med bil 12 prosent kollektivt 21 prosent til fots/sykkel 1992 62 prosent

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Reisevaner mulig å endre!

Reisevaner mulig å endre! Reisevaner mulig å endre! Erfaringer fra Bergen Fagsjef Rune Herdlevær, Bergen kommune Før tusenårsskiftet ble det etter hvert klart at den foreskrevne medisin for å bidra til en bærekraftig utvikling

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Mål om nullvekst - vesentlige tiltak. By og land hand i hand?

Mål om nullvekst - vesentlige tiltak. By og land hand i hand? Mål om nullvekst - vesentlige tiltak Bybane til Fyllingsdalen By og land hand i hand? Bybane til Åsane Knutepunktsutvikling Noen umiddelbare innspill til NTP-grunnlaget Realisering av (gang- og) sykkelstrategi

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Bærekraftig byplanlegging

Bærekraftig byplanlegging Bærekraftig byplanlegging Plan og bygningsloven 1 1 Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.» Bærekraft og miljø Et miljøprosjekt

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer