Statssekretæren. Deres ref Vår ref Dato 11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statssekretæren. Deres ref Vår ref Dato 11/5837-27.04.2012"

Transkript

1 Statssekretæren Landsorganisasjonen i Norge Youngsgt OSLO Deres ref Vår ref Dato 11/ HENVENDELSE FRA LO - REGJERINGENS STRATEGI FOR ET ANSTENDIG ARBEIDSLIV Jeg viser til LOs henvendelse av 20. oktober 2011 hvor det bes om en rapport fra Det regjeringen vises til om LOs hvordan henvendelse ulike av 20. punkter oktober i strategien 2011 hvor er det fulgt bes opp om i en praksis. rapport fra regjeringen om hvordan de ulike punkter i strategien er fulgt opp i praksis. Innledningsvis vil jeg vise til den muntlige redegjørelsen som ble gitt av Innledningsvis statssekretærene vil fra vi vise hhv til UD, den NHD muntlige og AD redegjørelsen i ILO komiteens som møte ble gitt 6.desember av statssekretærene fra Som hhv lovet UD, følger NHD i tillegg og AD nedenfor i ILO komiteens en mer utfyllende møte 6.desember skriftlig redegjørelse. Som lovet følger i tillegg nedenfor en mer utfyllende skriftlig redegjørelse. Regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv ble presentert høsten 2008 i Regjeringens forbindelse med strategi en konferanse for et anstendig om rettferdig arbeidsliv globalisering ble presentert som høsten ble holdt 2008 i Oslo i forbindelse i med samarbeid en konferanse med ILO. om Hensikten rettferdig var globalisering å styrke og som samordne ble holdt innsatsen i Oslo i for samarbeid å fremme med ILO. arbeidstakerrettigheter Hensikten var å styrke i andre og samordne land, og komplettere innsatsen for innsatsen å fremme mot sosial dumping i arbeidstakerrettigheter Norge. En styrket programavtale i andre land, med og ILO komplettere ble også inngått innsatsen i den mot forbindelse. sosial dumping i Norge. En styrket programavtale med ILO ble også inngått i den forbindelse. Strategien har bidratt til å løfte og samle innsatsen på dette fagfeltet. Den har gitt fokus Strategien og bidratt til har systematisering bidratt til å løfte og og bredere samle innsatsen forankring. på UD dette har fagfeltet. vært aktiv Den for har å gjøre gitt fokus og strategien bidratt til kjent systematisering også utenfor og Norge bredere gjennom forankring. blant annet UD har oversettelse vært aktiv til for flere å gjøre språk. strategien Den er møtt kjent med også stor utenfor interesse. Norge gjennom blant annet oversettelse til flere språk. Den er møtt med stor interesse. UD og Norad er godt i gang med å integrere anstendig arbeidsliv i sine fagområder. UD Dette og er Norad et krevende er godt og i gang langsiktig med å arbeid, integrere hvor anstendig man må arbeidsliv investere i sine kompetanse fagområder. og Dette bygging er av et krevende nettverk. og langsiktig arbeid, hvor man må investere i kompetanse og bygging av nettverk. 1. Norge skal styrke innsatsen for arbeidstakerrettigheter globalt. Dette skal skje 1. både Norge gjennom skal vår styrke politikk innsatsen overfor ILO for og arbeidstakerrettigheter gjennom blant annet utenrikspolitikken, globalt. Dette skal skje både gjennom vår politikk overfor ILO og gjennom blant annet utenrikspolitikken, bistandspolitikken, handelspolitikken, eierskapspolitikken og arbeidslivspolitikken. Politikken på dette området skal dessuten samordnes bedre. Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Kontoradresse: Akersgata 64 Telefon: Telefaks: Org. nr.: UD, AD og NHD arbeider for å styrke samordningen mellom departementene. Samstemthet (coherence and accountability) hjemme og ute har vært et sentralt tema. NHD er nå også blitt medlem av ILO komiteen, sammen med UD og AD.

2 bistandspolitikken, handelspolitikken, eierskapspolitikken og arbeidslivspolitikken. Politikken på dette området skal dessuten samordnes bedre. UD, AD og NHD arbeider for å styrke samordningen mellom departementene. Samstemthet (coherence and accountability) hjemme og ute har vært et sentralt tema. NHD er nå også blitt medlem av ILO komiteen, sammen med UD og AD. Arbeidet gjennom ulike internasjonale organisasjoner er sentralt for å få en bredere forankring av temaet og større innsats innenfor ulike politikkområder. Vår deltakelse i FN- organer, internasjonale finansinstitusjoner og det bilaterale samarbeidet, er viktige forankringspunkter for prinsippene for anstendig arbeidsliv. Norges budskap internasjonalt er at arbeidsledighet, svekking av rettigheter og manglende sosial beskyttelse hindrer utvikling både i vestlige land og utviklingsland. Agendaen for anstendig arbeidsliv med sine fire prinsipper: sysselsetting, arbeidstakerrettigheter, sosial beskyttelse og trepartssamarbeid, er sentral for å skape mer rettferdig globalisering og en vekst som er drevet av arbeidsplasser og velferdsbygging. ILO er den sentrale aktøren på feltet, den eldste av FNs særorganisasjoner, med et særpreg i sin trepartsorganisering. AD og UD deltar aktivt i hhv de faglige og mer utenrikspolitiske prosessene i ILO, og Norge er en av de sterkeste politiske støttespillerne til ILO i tillegg til å være blant de største økonomiske bidragsytere. Det viktigste utviklingspolitiske verktøyet Norge har på feltet er programavtalen med ILO som ble fornyet og styrket fra ILO har markert seg sterkt på den internasjonale arena med sitt mandat og virkeområde. Fokus på arbeidslivet er avgjørende for å få til bærekraftig utvikling, og det er en gryende erkjennelse globalt av betydningen av å se økonomisk utviklingen, sysselsetting og arbeidstakerrettigheter i sammenheng. Norge ved FN-delegasjonen i New York, tok høsten 2008 initiativ til at FNs generalforsamling vedtok en resolusjon som ber hele FN-systemet aktivt følge opp ILOs erklæring "Social Justice for a Fair Globalization". Det norske initiativet ga et avgjørende bidrag til at anstendig arbeidsliv nå inngår i nær sagt enhver FN-prosess om økonomiske spørsmål, herunder som hovedtema på ECOSOCs høynivåsegment sommeren Norge har vært vertskap for flere konferanser og møter som vektlegger samstemthet, særlig kan nevnes Genève-rundebordet i 2009 med utenriksminister Støre, ILO/IMF konferansen i Oslo i 2010 med blant annet statsminister Stoltenberg og flere andre ministre, og et økonomisk toppmøte i Washington i 2010 med finansminister Johnsen. Norge fremmer anstendig arbeidsliv særlig i Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Det er behov for at det legges større vekt på sysselsetting og Side 2

3 bærekraftig økonomisk vekst, særlig i de fattigste landene. Når Verdensbanken setter fokus på sysselsetting i sin World Development Report i 2013 og utvikler en strategi på arbeid og sosial beskyttelse, er Norge særlig opptatt av at man bygger på rammeverket og konvensjonene som er utviklet i ILO. UD arrangerte møte mellom Verdensbanken og arbeidslivets parter i Oslo høsten 2011 for å diskutere arbeidet med rapporten. Just Jobs Network er et internasjonalt nettverk av tenketanker som Norge har bidratt til oppstart og finansiering av. Behovet for mer kunnskap og utveksling av kunnskap var bakgrunnen for dette. Nettverket setter søkelyset på agendaen for anstendig arbeidsliv og politiske muligheter, gjennom publisering av forskning og artikler og ulike arrangementer. 2. Norges politikk overfor ILO gis et løft. Dette kan skje både ved at det norske økonomiske bidraget til ILO økes, ved at norsk kompetanse om ILO og ILOs arbeid heves, og ved at det legges opp til forsterket kontakt og samarbeid med ILO. Norges samarbeid med ILO er styrket. Vi har tett kontakt på en rekke fagfelter både i Genève og på landnivå. En styrking av ILO betyr både økonomisk og politisk støtte til de målene organisasjonen har satt seg, men også å styrke ILO gjennom reformkrav. Norges fokus er på åpenhet, forenkling, etterprøvbarhet og forbedring både av styringsstrukturer, rapportering, og arbeidet på landnivå. ILO har i likhet med andre FN-organisasjoner fått rettmessig og urettmessig negativ oppmerksomhet. Det stilles spørsmålstegn ved resultater, styring og effektivitet. Norske myndigheter deler noen av synspunktene som er kommet fram, men har også andre erfaringer. Ikke minst deltakelse av partene gir ILO en annen rolle og et annet nettverk enn mange andre FNorganisasjoner. UD forsøker å bidra til nyansering og informasjon i den offentlige debatten rundt FN, og ikke minst ILO. Programavtalen med ILO er det viktigste utviklingspolitiske og faglige verktøyet. Den nye programavtalen støtter opp om ILO Strategic Policy Framework. Den gir mer forutsigbarhet, større åpenhet og resultatorientering gjennom nytt rapporteringsformat, sterke klausuler på styringssystemerer og anti-korrupsjon, og egen klausul for arbeidsstandarder i utføring av avtale. Avtalen er delt opp i to to-årige perioder som følger ILOs toårige budsjett og program. Dagens avtale utgjør mer enn 110 millioner for Dette er en økning fra forrige avtale som var på 80 millioner, med tilleggsavtale på 6 millioner for I tillegg kommer Norads prosjekter med ILO og tiltak på landnivå gjennom ambassadene. Grunnavtalen er 40 millioner i året, med forbehold om Stortingets godkjenning. I programavtalen er halvparten av midlene mykt øremerket til styrking av partene og sosial dialog, arbeidslivsforvaltning inklusive arbeidstilsyn, likestilling og samstemthet i det internasjonale systemet. Den andre halvparten er ikke-øremerkede midler som bidrar til ILOs landprogrammer og utviklingsmål. Side 3

4 Det er i tillegg laget følgende avtaler om øremerkede tiltak: 5 millioner pr år for prosjekter i Midtøsten Nord Afrika, 6 millioner pr år for for rettighetsarbeid hiv/aids (oppfølging fra forrige avtale), 1 million pr år for for rettighetsarbeid seksuelle minoriteter, 1 millioner pr år for til grønne jobber, 5 millioner for 2012 til likestilling, 2,3 millioner for 2012 til arbeidstilsyn fokus Kina. 3. Arbeidet med arbeidstakerrettigheter i andre land opprioriteres i utenrikspolitikken og bistandspolitikken. Respekt for arbeidstakernes rettigheter, særlig ILO s åtte kjernekonvensjoner, skal gjøres til et kriterium ved vurdering av hvordan norske bistandsmidler skal prioriteres brukt. Alle som utfører arbeid i forbindelse med bistandsprosjekter bør ha arbeidsvilkår minst i henhold til ILOs åtte kjernekonvensjoner. Anstendig arbeidsliv er del av Norges multilaterale og bilaterale samarbeid langs flere akser. Det er, på samme måte som for eksempel likestilling og menneskerettigheter, en norsk politisk prioritering som UD/Norad har med i ulike sammenhenger. Anstendig arbeidsliv er del av fremming av godt styresett, økonomisk utvikling og næringslivets samfunnsansvar m.m. Det viktigste utviklingspolitiske verktøyet regjeringen har er avtalen mellom UD og ILO (se over). Det arbeides på ulike områder med disse spørsmålene i Norad, herunder støtte til partene i arbeidslivet til deres prosjekter. I tillegg gis det direkte støtte til prosjekter på landnivå gjennom ambassadene og Norad. I den nye ILO-avtalen er det på Norges initiativ tatt inn en egen klausul om respekt for internasjonale arbeidsstandarder, spesielt kjernekonvensjonene, i gjennomføringen av prosjekter under avtalen. UD ser på mulighetene for å ta dette inn i forhandlingene om avtaler med andre organisasjoner. Regjeringen ønsker å stimulere investeringer som er kommersielt motivert, som gjennom økt verdiskapning og nye arbeidsplasser bidrar til utvikling og fattigdomsreduksjon. For å få til en slik utvikling trengs private investeringer, men ikke til enhver pris, jf. krav til næringslivets samfunnsansvar i CSR- meldingen(ud), hvor anstendig arbeid er integrert. Investorer og aktører som får norsk bistandsstøtte til å fremme næringsutvikling bør ivareta både miljøhensyn, anstendige arbeidsvilkår og ha en forsvarlig virksomhetsledelse, som følger nasjonale og internasjonale lover knyttet til f.eks. regnskap og skatt. I eierskapsmeldingen (NHD) stilles krav til CSR også til norske statlige selskap. Side 4

5 I det bilaterale utviklingssamarbeidet er anstendig arbeidsliv først og fremst fremmet gjennom næringslivsordningene, som forvaltes av Norad, og gjennom Norfund. Norfund er det viktigste utviklingspolitiske instrumentet for å fremme investeringer i noen av verdens vanskeligste markeder. Det er et krav at Norfund skal være i fremste rekke når det gjelder samfunnsansvar. Norfunds styre vedtok i mai 2011 bl.a. en ny politikk for arbeidsrettigheter for Norfunds portefølje av direkte investeringer. Denne politikken er utformet i samsvar med ILOs kjernekonvensjoner og sentrale internasjonale konvensjoner på miljø- og urfolksfeltet. Under de næringslivsrettede ordningene forvaltet av Norad støttes relevante aktiviteter gjennom Initiativ for etisk handel(ieh). IEH er pådriver og ressurssenter for etisk handel, og medlemmene får tilgang til faglige ressurser og systemer som kan bidra til gode arbeids- og miljøforhold. Det gis støtte til Fairtrade Norge og den internasjonale Fairtrade Labelling Organisation (FLO). En viktig komponent i deres arbeid er å sikre gode arbeidsvilkår for produsentene. Det ble foretatt en gjennomgang av begge organisasjonene i og begge fikk godt skussmål for sitt arbeid. Norad støtter flere ILO - programmer rettet mot næringsutvikling. ILOs SCORE Program er et globalt program med aktiviteter i Kina, India, Indonesia, Vietnam, Sør- Afrika, Ghana og Colombia. Programmet bygger kapasitet hos små og mellomstore bedrifter når det gjelder anstendig arbeidsliv. Målet er en renere, mer produktiv og konkurransedyktig produksjon, for å kunne tilby flere arbeidsplasser med anstendige arbeidsforhold. ILO WEDGE (Entrepreneurship Development and Gender Equality) er et program i Sørlige Afrika. Programmet jobber for å styrke kvinnelige entreprenørers posisjon samt styrke lokale og nasjonale rammevilkår. En annen viktig komponent er å utvikle nye arbeidsplasser med anstendige arbeidsvilkår for kvinner. Arbeidslivets parter mottar støtte fra Norad til diverse prosjekter. Som eksempel kan nevnes at NHO mottar støtte til sitt samarbeid med søsterorganisasjoner i 8 utviklingsland: Kina, Vietnam, Indonesia, Uganda, Nigeria, Etiopia, Angola og Brasil, for kompetansebygging bl.a. på områdene HMS og CSR. LO og Virke får bl.a. støtte til å delta med faglig bistand i trepartssamarbeidet BAMA fremmer i sin leverandørkjede for bananproduksjonen i Costa Rica. På bakgrunn av økt norsk næringslivsengasjement i Brasil, og interesse fra brasiliansk side for den norske trepartsmodellen, ble det i 2008 ifm statsminister Stoltenbergs møte med president Lula og ved hjelp av de allerede eksisterende relasjoner som hhv LO og NHO hadde bygget opp med sine brasilianske søsterorganisasjoner, lagt til rette for økt kontakt, erfaringsutveksling og dialog for å bistå med å videreutvikle den brasilianske sosiale dialogen. I Angola jobber ambassaden aktivt for å fremme næringslivets samfunnsansvar og anstendig arbeidsliv. Det er bl.a. avholdt en rekke møter i CSR- og næringslivsforumet Side 5

6 ved ambassaden. Det arbeides for å skape dialog mellom norske bedrifter i Angola og sivilsamfunnet. Ambassaden gjør norske posisjoner på området kjent for angolanske myndigheter. I februar 2011 ble de første MR-konsultasjonene med Angola avholdt under statssekretær Lahnstein sitt besøk. Anstendig arbeidsliv var hovedtema en av dagene. Konferansen samlet bred oppslutning og fikk betydelig oppmerksomhet. Konsultasjonene vil følges opp med en sesjon i Norge i Det planlegges en konferanse i Luanda i samarbeid med ILO våren På ILOs regionale konferanse i Johannesburg i oktober 2011 ble det besluttet å intensivere arbeidet på feltet, og Angola ble utpekt som et hovedland. I India har Norge i mange år støttet indiske fagforeningers arbeid mot barnearbeid og for foreningsfrihet. Gjennom programsamarbeidsavtalen med ILO er det i 2011 skapt en nasjonal plattform der alle fagforeningene samarbeider om å kreve at India ratifiserer ILOs kjernekonvensjoner på disse områdene. Dette spørsmålet er foreløpig ikke avgjort av indiske myndigheter. Næringslivets samfunnsansvar har også vært tema for møter i ambassadens næringslivsforum. På Vest-Balkan har norske myndigheter bidratt til et utstrakt faglig samarbeid på arbeidslivsfeltet de siste fem årene. Bl.a. Arbeidstilsynet har sammen med arbeidslivets parter, bidratt til kapasitetsbygging og andre prosjekter. Det har også vært prosjektsamarbeid hvor Direktoratet for forvaltning og IKT har vært med for å bidra til profesjonalisering av offentlig sektor som arbeidsgiver, særlig innenfor utenriks- og forsvarsektoren. I 2010 startet prosjektet Capacity Building in Occupational Safety and Health i Makedonia. Målet er å innføre ILOs helse- og arbeidsmiljøstandarder, å forbedre lovverket og å gjennomføre konkrete forandringer i de enkelte bedriftene. Prosjektet er et samarbeid mellom Macedonian Occupational Safety and Health Association (MOSHA) og Arbeidstilsynet i Norge. Prosjektet er tildelt til sammen NOK kroner fordelt over tre år. Norge har siden 1997 hatt en menneskerettighetsdialog med Kina. En viktig del av denne dialogen har bl.a. vært en trepartssammensatt arbeidsgruppe på hhv kinesisk og norsk side med arbeidstakerrettigheter som hovedtema og hvor ett element har vært bidrag til utvikling av en trepartsdialog i kinesiske bedrifter, med bistand fra norske og kinesiske forskere, arbeidslivsmyndigheter og arbeidslivets parter. 4. Norge skal være en pådriver for å fremme betydningen av anstendige arbeidsvilkår ( Decent Work ) også i handelspolitikken, herunder i bilaterale handelsavtaler og i avtaler mellom flere land og regioner. Spørsmålet om samstemthet i og mellom internasjonale organisasjoner er sentralt for å bidra til å fremme anstendig arbeidsliv i handelspolitikken. Side 6

7 EFTA-landene er enige om et kapittel om bærekraftig utvikling med forpliktende bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter som et felles utgangspunkt for EFTA i pågående og framtidige forhandlinger om handelsavtaler. Kapittelet bekrefter at internasjonal handel, herunder EFTAs handelsavtaler, skal bidra til bærekraftig utvikling og fastsetter en rekke forpliktelser for partene for å nå dette målet. Kapittelet inneholder blant annet bestemmelser som viser til ILOs åtte kjernekonvensjoner og bestemmelser om at partene ikke skal senke sine standarder for å tiltrekke seg handel. Det pålegger også partene med jevne mellomrom å gjennomgå oppfølgingen av kapittelet og internasjonal utvikling på området med sikte på å vurdere ytterligere tiltak for å fremme bærekraftig utvikling gjennom frihandelsavtaler. Denne teksten blir presentert som et utgangspunkt for motpartene i pågående og framtidige EFTAavtaleforhandlinger og der Norge er i bilaterale forhandlinger om handelsavtaler. Kapitlet ble for første gang presentert i avtaleforhandlingene mellom EFTA og Hong Kong. Frihandelsavtalen ble ferdigforhandlet i desember i fjor og inneholder et kapittel om miljø. Det ble videre fremforhandlet en sideavtale om arbeidstakerrettigheter som er knyttet til frihandelsavtalen. Sideavtalen er basert på bestemmelsene om arbeidstakerrettigheter i EFTAs modellkapittel. En frihandelsavtale mellom EFTA og Montenegro ble nylig ferdigforhandlet og denne inneholder et kapittel om bærekraftig utvikling i tråd med EFTAs modellkapittel. Kapittelet om bærekraftig utvikling har vært lagt frem og forhandlet om i alle pågående og nye forhandlinger siden EFTAs ministermøte i juni Forhandlinger der bærekraftig utvikling diskuteres er Norges bilaterale forhandlinger med Kina (p.t. på vent) og EFTAs forhandlinger med RuBeKa (tollunionen bestående av Russland, Hviterussland og Kasakhstan), India, Indonesia og Bosnia-Hercegovina. EFTA-landene er enige om at ønsket om å supplere avtaler med et kapittel om handel og bærekraftig utvikling som utgangspunkt skal tas opp av EFTA i møte i blandet komité med alle land der dette temaet ikke har vært en del av de opprinnelige forhandlingene. Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia ble undertegnet på EFTAs ministermøte 25. november Avtalen trådte i kraft for Sveits, Liechtenstein og Colombia 1. juli Norge og Island har ikke ratifisert avtalen ennå. I tråd med det som har vært vanlig i EFTA-frihandelsavtaler, inneholder avtalen med Colombia kun en henvisning til menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i fortalen. På EFTAs ministermøte i Reykjavik i juni 2010 ble det fra norsk side reist spørsmål om EFTA skulle be om forhandlinger med sikte på å utvide frihandelsavtalen med Colombia med bestemmelser om arbeidstakerettigheter i tråd med den nye EFTAplattformen. Dette ble avvist av de øvrige EFTA-statene. Side 7

8 Norge har foreslått for Colombia at det inngås en bilateral avtale om samarbeid for å fremme arbeidstakerrettigheter. Dette er blitt positivt mottatt fra colombiansk side. UD vil lede forhandlingene om en slik avtale på norsk side. Den politiske utviklingen i Colombia har beveget seg i positiv retning under den nye regjeringen ledet av president Santos. Det tas skritt i retning av å styrke gjennomføringen av både arbeidstaker- og menneskerettighetene. Colombia har akseptert bestemmelser om arbeidstakerrettigheter i handelsavtaler med EU, USA og Canada. USA og Colombia inngikk tidligere i år, og før handelsavtalen ble godkjent i den amerikanske kongressen, en handlingsplan med konkrete tiltak for å bedre situasjonen for arbeidstakerrettigheter i Colombia. Planen innholder tidsfrister for gjennomføring av tiltakene, og Colombia har så langt gjennomført i henhold til planen. Som del av de norske EØS-midlene er det opprettet et fond for anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid. Fondet er på til sammen 8 millioner euro for perioden. Innovasjon Norge (IN) har fått i oppdrag å forvalte fondet. Fondet skal fremme anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid gjennom støtte til arbeidslivets parter i mottakerlandene og tiltak/aktiviteter som de gjennomfører. Fondet har også som mål å bedre forståelse for og betydning av anstendig arbeidsliv som en faktor for sosial og økonomisk utvikling. Ettersom et av målene for fondet er å øke samarbeidet mellom arbeidslivets parter i Norge og deres motparter i mottakerlandene, kan arbeidslivets parter i Norge også gå i partnerskap med organisasjoner i mottakerlandene som partnere for rådgivning og kompetanseoverføring. Midlene under fondet ble formelt utlyst 20. oktober 2011 med søknadsfrist 22. april Norge er tydelige i WTO på at arbeidstakerrettigheter må inn i forhandlingene etter at DOHA-runden er ferdig. WTO har deltatt på de norsk-initierte Coherence and Accountability forums både i Genève i 2009 og i Oslo 2010 (ILO/IMF). 5. Ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter i andre land skal være et viktig element i regjeringens næringspolitikk og i politikken for å bidra til at norske selskaper tar samfunnsansvar. Staten som eier forventer at selskapene tar samfunnsansvar. Selskapenes virksomhet må utføres i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter, og det må stilles krav til forretningspartnere og leverandører om det samme. Regjeringen forventer at norske selskaper legger ILOs åtte kjernekonvensjoner til grunn for sin virksomhet og har gode HMS-standarder som ivaretar arbeidstakernes sikkerhet og helse. De må også ha oppfølgningssystemer for å følge opp dette i praksis. Se under pkt. 3, 4. og 5. avsnitt I tillegg kan det opplyses at UD leder arbeidet i KOMpakt, som er regjeringens konsultasjonsorgan i saker knyttet til næringslivets samfunnsansvar. KOMpakt har 33 medlemmer som representerer ulike interessentgrupper: myndigheter, næringslivet, fagbevegelsen, sivilt samfunn og akademia. Side 8

9 OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper ble oppdatert mai Norge har deltatt aktivt i prossen, blant annet for å sikre samme begrepsbruk som i ILO s trepartserklæring om flernasjonale selskaper. UD planlegger konferanse om samfunnsansvar høsten 2012 (Oslo) hvor ILO blir invitert. Konferansen vil høyst sannsynlig berøre temaer som leverandørkjeder og offentlige anskaffelser. Norge har stått i spissen for arbeidet med menneskerettigheter og næringsliv i FNs Menneskerettighetsråd, og vi ledet forhandlingene i juni om resolusjonen som førte til at FNs Guiding Principles on Business and Human Rights ble vedtatt ved konsensus i Rådet. UD har gjennom Initiativet for Etisk Handel fått laget en veileder for etisk handel for næringslivet, lansert under bistandskonferansen i februar UD har stilt seg bak BAMAs innsats for anstendig arbeid og fattigdomsreduksjon i leverandørkjeden, og har undertegnet en MOU med BAMA. UD mener at dette er et positivt prosjekt med god kunnskap, lokal forankring og samarbeid med partene i Norge og lokalt. 6. Det settes inn en særlig innsats for å styrke kontroll med og håndheving av lover og regler for arbeidslivsstandarder. Dette kan skje blant annet gjennom utviklingspolitikken, ved innsatsen gjennom ILO og ved at Arbeidstilsynet samarbeider med arbeidstilsyn i andre land. Avtalen med ILO er det viktigste instrumentet for øremerkede midler til dette formålet, se over. Regjeringen undertegnet i september 2010 en Memorandum of Understanding (MOU) om samarbeid mellom norsk og kinesisk arbeidstilsyn. Målet for samarbeidet er å styrke tilsyn og håndheving av HMS i kinesisk arbeidsliv. Midler vil bli kanalisert via avtalen med ILO. Se også siste avsnitt under pkt Norske erfaringer utnyttes for å forbedre arbeidsmiljøovervåkningen i andre land. Kompetansen i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), med det nyopprettede Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA), tas i bruk i dette arbeidet. Arbeidsdepartementet var i samarbeid med STAMI og STAMIs finske motpart samt ILO, vert for et seminar om overvåking av arbeidsmiljø i juni 2011 i Genève. Seminaret tok bl.a. for seg hvordan norsk kunnskap og erfaring kan overføres til andre land med lavere arbeidsmiljøstandard enn Norge. Side 9

10 Som nevnt innledningsvis planlegger AD å komme tilbake til regjeringens strategi for anstendig arbeidsliv ifm budsjettet for Jeg tar gjerne imot ev. synspunkter på den redegjørelse som er gitt her på ILO komiteens møte i mai, og synspunkter på hvordan arbeidet med strategien kan utvikles videre. Dette vil kunne sette oss i stand til å omtale strategien både i fortid og fremtid på en så god måte som mulig i budsjettet for Med hilsen Jan-Erik Støstad Side 10

11 Kopi: Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 Oslo Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Næringslivets hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Postboks 1378 Vika 0114 Oslo Arbeidsgiverforeningen Specter Postboks 1511 Vika 0117 Oslo Hovedorganisasjonen Virke Postboks 2900 Solli 0230 Oslo Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Postboks 9232 Grønland 0134 Oslo Unio Stortingsgaten Oslo Akademikerne Fritjof Nansens plass Oslo Side 11

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2013 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Velkommen til det første møtet i Kinaforum Dagens tema: Presentasjon av Regjeringens Kinastrategi: Mål og prioriteringer i vårt forhold til Kina. Fokus, samordning

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor.

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Oslo, 15. desember 2014 Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Forum for utvikling og miljø (ForUM) takker for muligheten til å

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling

Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Knut Lakså, seniorrådgiver, Seksjon for næringsutvikling Innhold Bakgrunn for Norads bedriftsstøtteordning Aktiviteter som potensielt kan motta støtte Prosess og krav til søkere 2 Bakgrunn for lansering

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014. Camilla Skjelsbæk Gramstad Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014 Camilla Skjelsbæk Gramstad Hovedorganisasjonen Virke 2014 Virke er landets neste største hovedorganisasjon Virke har medlemsvirksomheter i bredden av næringslivet

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Økt internasjonal økonomisk integrasjon hva gjør Norge?

Økt internasjonal økonomisk integrasjon hva gjør Norge? Nærings- og fiskeridepartementet Økt internasjonal økonomisk integrasjon hva gjør Norge? Erik A. Underland, fagdirektør, Handelspolitisk avdeling, 16. august 2016 Prosentvis vekst i BNP og verdenshandelen

Detaljer

Statssekretær Laila Bokhari

Statssekretær Laila Bokhari Statssekretær Laila Bokhari 2. mars 2017 Sjekkes mot fremføring 1. Bærekraftsmålene - en global dugnad for å utrydde fattigdom Verden har gjort store fremskritt på mange områder. Tusenårsmålet om å halvere

Detaljer

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning?

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Marit Brandtzæg, Assisterende direktør i Norad Seniorakademiet 16.februar 2017 Disposisjon 1. Bakteppe trender i norsk og internasjonal bistand 2. Bærekraftsmålene

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter IEH takker for anledningen til å komme med innspill til handlingsplanen for FNs retningslinjer for næringsliv

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Program for nordisk næringssamarbeid 2012

Program for nordisk næringssamarbeid 2012 Program for nordisk næringssamarbeid 2012 I forbindelse med at Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd i et år fra 1. januar 2012, vil Norge også lede næringssamarbeidet i Embetsmannskomiteen for

Detaljer

Revitalisering av KOMpakt

Revitalisering av KOMpakt Revitalisering av KOMpakt 1.0 Bakgrunn Regjeringen opprettet i 1998 det Konsultative Organ for Menneskerettigheter og norsk økonomisk engasjement i utlandet, KOMpakt. Stortingsmelding 21 (1999-2000) beskrev

Detaljer

Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling

Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling Bakgrunn for lansering Meld St 35 «Sammen om Jobben» om næringsutvikling «Regjeringen vil erstatte dagens søknadsbaserte ordning i Norad, inkludert Business Matchmakingprogrammet, med en ny, konkurransebasert

Detaljer

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet.

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. August 2006 HØRINGSUTTALELSE FRA FOKUS RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Hva innebærer etiske krav? Etiske krav ved offentlige anskaffelser innebærer

Detaljer

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom I NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom NORADs viktigste oppgave er å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er hovedfokus i NORADs strategi mot år 2005. Regjeringen

Detaljer

Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011

Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011 Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011 Sist oppdatert: 16/11/2011 // Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) har over flere år blitt et stadig viktigere tema i Uruguay, men

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse -

KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse - KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse - som er sammenkalt i Genève av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået

Detaljer

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden I vårt program for det nordiske formannskapet i 2002 har vi valgt å prioritere områder som er meget viktige for utviklingen av Morgendagens

Detaljer

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell?

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Landsmøte 2014 Norsk Sterilforsyning Øystein Roll Kategorisjef Med. forbruksvarer Innkjøp & Logistikk Rana Plaza, Bangladesh Medisinske produkter

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2014 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Evalueringsavdelingen Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo Ruseløkkveien 26, Oslo, Norge Tel: +47 23 98 00 00 Faks: +47 23 98 00 99

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Høring - Ny norsk modell for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer (investeringsavtaler)

Høring - Ny norsk modell for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer (investeringsavtaler) Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Vår Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse saksbehandler Liz Helgesen 03.09.2015 DOK/2015/00666 Høring - Ny norsk modell for avtaler om fremme

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan.

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan. Notat Til: Kopi: Fra: Assisterende utenriksråd Christian Syse Utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Norad/EVAL Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Detaljer

PROGRAM: NORGE SOM INVESTOR

PROGRAM: NORGE SOM INVESTOR PROGRAM: NORGE SOM INVESTOR Analyse og begrunnelse for programmet De siste tiårenes raske globalisering har skapt store og varige endringer i verden. Kapital og arbeidskraft, teknologi, industrivarer og

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Strategi. Norsk ILO-strategi. For styreperioden 2014 2017

Strategi. Norsk ILO-strategi. For styreperioden 2014 2017 Strategi Norsk ILO-strategi For styreperioden 2014 2017 Strategi Norsk ILO-strategi For styreperioden 2014 2017 FORORD Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) ble opprettet som en del av Versailles-traktaten

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref /HEG

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref /HEG DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 201103184-/HEG.03.2012 Høring - Forskrift om kommunal plikt fil internkontroll med oppfyllelsen

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norsk Folkehjelp For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet Notat Til: Via: Kopi: Fra: Personalseksjonen Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling Seksjon for budsjett og forvaltning Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning Seksjon for multilateral

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling (NKIU) Bærekraft og business: FNs bærekraftsmål som forretningsmulighet.

Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling (NKIU) Bærekraft og business: FNs bærekraftsmål som forretningsmulighet. Sjekk mot framføring.2.3.2017 Grete Faremo Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling (NKIU) Bærekraft og business: FNs bærekraftsmål som forretningsmulighet. Da samtlige medlemsland

Detaljer

Arbeidet med bærekraftig utvikling. Storebrands Interessentkonferanse 27. september 2006

Arbeidet med bærekraftig utvikling. Storebrands Interessentkonferanse 27. september 2006 Arbeidet med bærekraftig utvikling Storebrands Interessentkonferanse 7. september Statssekretær Roger Schjerva, 1 Regjeringen vil lage en oppdatert nasjonal strategi for bærekraftig utvikling Nasjonal

Detaljer

Innst. S. nr. 200. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 10 (2008 2009)

Innst. S. nr. 200. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 10 (2008 2009) Innst. S. nr. 200 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 10 (2008 2009) Innstilling fra utenrikskomiteen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Til Stortinget

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

Årsrapportering til IEH for 2011 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Årsrapportering til IEH for 2011 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Årsrapportering til IEH for 2011 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Til lesere av rapporten Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som er medlem av IEH har gjennom sitt medlemskap forpliktet

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter

Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter 1 Soria Moria-erklæringen omtaler homofiles rettigheter spesielt. Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile,

Detaljer

Årsrapportering til IEH for 2010 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Årsrapportering til IEH for 2010 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Årsrapportering til IEH for 2010 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Til lesere av rapporten Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som er medlem av IEH har gjennom sitt medlemskap forpliktet

Detaljer

St.prp. nr. 83 (1999-2000)

St.prp. nr. 83 (1999-2000) St.prp. nr. 83 (1999-2000) Om samtykke til at Norge deltar i en kapitalpåfylling i Nordisk Utviklingsfond Tilråding fra Utenriksdepartementet av 9. juni 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Sentral-Europa

Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Sentral-Europa Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Sentral-Europa Fafo Østforum, 28. januar 2010 Inger Marie Hagen, Odd Bjørn Ure Hovedspørsmål besvart for LO, NHO, Unio 1. Hvordan kan partene i norsk arbeidsliv

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

Den europeiske prisen for god praksis. Samarbeid, ledelse og medvirkning. for et bedre arbeidsmiljø. www.healthy-workplaces.eu

Den europeiske prisen for god praksis. Samarbeid, ledelse og medvirkning. for et bedre arbeidsmiljø. www.healthy-workplaces.eu Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning www.healthy-workplaces.eu INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDATER Den europeiske

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Bedriftenes samfunnsansvar i Argentina 2011

Bedriftenes samfunnsansvar i Argentina 2011 Bedriftenes samfunnsansvar i Argentina 2011 Sist oppdatert: 16/11/2011 // Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) i Argentina har vært drevet mer av filantropi enn som en integrert

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

Meld. St. 35 (2014 2015) Sammendrag bokmål. Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meld. St. 35 (2014 2015) Sammendrag bokmål. Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Meld. St. 35 (2014 2015) Sammendrag bokmål Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Innhold 1 En styrket og strategisk innrettet støtte... 5 1.1 Katalytisk og effektiv bistand... 6 2 Globale endringer...

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling (Etiske retningslinjer

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer