167. driftsår. Kvartalsrapport Kvartalsrapport 3. kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "167. driftsår. Kvartalsrapport 2009. Kvartalsrapport 3. kvartal"

Transkript

1 167. driftsår Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal

2

3 Innhold Kommentar til regnskapet. Resultatregnskap Balanse... Endring egenkapital... Kontantstrømoppstilling... Resultat - kvartalsvis Regnskapsprinsipper... Tap på utlån og garantier kunder... Tap på utlån og garantier kredittinstitusjoner... Misligholdte engasjementer kunder... Misligholdte engasjementer kredittinstitusjoner. Segmentrapportering... Fordeling på sektor og næring... Kapitaldekning... Garantier og pantstillelser... Egenkapitalbevis... side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 11 side 11 side 12 side 12 side 13 side 14 side 15 side 15 side 16 Nøkkeltall - konsern Gjennomsnittlig egenkapital ekskl. utbytte (mill. kroner) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital Resultat før tap i % av gj.sn. forvaltningskapital Rentenetto i % Egenkapitalrentabilitet (%) Netto utlån (mill. kroner) Innskudd (mill. kroner) * Kapitaldekning i % * Kjernekapitaldekning i % Antall årsverk , , , , , , , ,6 1,24-0,18-1,69 0,98 1,82-0,10-1,15 1,35 2,02 1,89 1,91 1,72 22,83-2,77-29,56 14, , , , , , , , ,9 13,48 14,44 11,51 15,61 10,51 12,31 8,39 13, * Kapitaldekningen er fra og med beregnet etter standardmetoden Basel II

4 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Sparebanken Øst Sparebanken Øst har ved utgangen av 3. kvartal en historisk sterk inntjening fra bankens kjernevirksomhet. Isolert sett svekkes nettorenten noe i 3. kvartal, men året sett under ett er betydelig bedre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Banken har under finanskrisen klart å øke nettorenten. Bankens finansielle investeringer har hatt en betydelig positiv utvikling hittil i år, og banken har derved gjenvunnet deler av tap på finansielle investeringer ført i Tap på utlån til bedrifter er fortsatt begrenset og tap på utlån til privatpersoner er tilnærmet ikke-eksisterende (morbank). 2 RESULTAT Konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 309,7 mill. kroner mot et underskudd på 43,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Forbedringen i resultatet skyldes i hovedsak at banken har gjenvunnet deler av tap på bankens finansielle investeringer ført i Videre er nettorenten betydelig bedre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Tap på utlån til bedrifter er fortsatt begrenset og tap på utlån til privatpersoner er tilnærmet ikke-eksisterende. Andre inntekter viser en stabil utvikling og kostnadene er i tråd med budsjett. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat før skatt 1,73 prosent mot minus 0,26 prosent for samme periode i fjor. Til sammenlikning var resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,45 prosent i første halvår Resultat etter beregnet skatt utgjør 222,5 mill. kroner og tilsvarer en egenkapitalrentabilitet på 22,83 prosent. Rentenetto Netto rente og kredittprovisjonsinntekter ble 362,5 mill. kroner og viser en økning på 44,0 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor, og en nedgang på 11,4 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter tilsvarer 2,02 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en økning på 0,13 prosentenheter i forhold til tilsvarende periode i Fallet i pengemarkedsrenten, som startet høsten 2008, medførte lavere fundingkostnad for banken. Gjennom første halvår var nedgangen i utlånsrenter til privat- og bedriftsmarkedet relativt sett lavere enn nedgangen i bankens fundingkostnad og derved oppnådde banken en meget sterk nettorente i denne perioden. Den relative forskjellen er nå blitt mindre, noe som medfører en lavere nettorente isolert for 3. kvartal. Presset på utlånsrenter har så langt vært sterkest i privatmarkedet. Bankens syndikerte utlån til Øst-Europa er kraftig redusert gjennom året. Dette har bidratt til nedgang i nettorenten. Tilsvarende inntektsreduksjon kommer etter nedsalg i investeringsporteføljen. Bankens fundingskostnad har i perioden vært påvirket av relativt sett høy fastrente på F-lån og sertifikater. Driftsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 62,4 mill. kroner og viser en økning på 1,2 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Provisjonsinntektene kommer fra tradisjonelle banktjenester og inntektene er derfor stabile over tid. Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiendeler gir en inntektsføring på 128,8 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal For samme periode i fjor var det tapsført 187,6 mill. kroner, mens det for hele 2008 ble tapsført 490,2 mill. kroner. Bankens finansielle investeringer i obligasjoner, ansvarlige lån og garantien til Eksportfinans ASA har hatt en betydelig positiv utvikling hittil i år, og banken har derved gjenvunnet deler av tap på finansielle investeringer ført i Realiserte tap på obligasjonsporteføljen er så langt i år 78 mill. kroner. Andre driftsinntekter utgjør 12,4 mill. kroner og viser en nedgang på 1,8 mill. kroner i forhold til

5 samme periode i fjor, og ligger på samme nivå som forrige kvartal. Driftskostnader Totale driftskostnader utgjør 242,1 mill. kroner og tilsvarer 1,35 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er dette på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester utgjør 18,3 mill. kroner og viser en nedgang på 0,5 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor og en nedgang på 0,3 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør 173,6 mill. kroner mot 164,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Antall årsverk ved utgangen av tredje kvartal, ligger på samme nivå som tilsvarende periode i fjor, og utgjør 271 årsverk. Andre driftskostnader utgjør 40,4 mill. kroner, en økning på 2,8 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Tap på utlån og garantier til kredittinstitusjoner Det er netto tilbakeført (inntektsført) 3,9 mill. kroner på utlån og garantier til kredittinstitusjoner hittil i år. For tap på utlån og garantier til kunder er det for samme periode tapsført 19,7 mill. kroner (se nedenfor). Konsernets totale tapskostnad hittil i år er 15,9 mill. kroner. Banken har i 3. kvartal foretatt ytterligere nedskrivninger på islandske banker og total nedskrivning på islandske banker utgjør ved utgangen av 3. kvartal ,9 mill. kroner, det vil si en økning på 17,2 mill. kroner i forhold til 2. kvartal Bankens bokførte eksponering mot islandske banker er etter dette begrenset til kun 6,2 mill. kroner. Bankens eksponering mot Øst-Europa er ved utgangen av oktober begrenset til to banker med samlet utestående på cirka 50 mill. kroner. Risikoen for tap anses som meget begrenset, og gruppevise nedskrivninger er i all hovedsak tilbakeført. Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 156,9 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, mens netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 12,0 mill. kroner. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer på utlån til kredittinstitusjoner består av banker på Island samt en ukrainsk bank. Tap på utlån og garantier til kunder Det er netto tapsført 19,7 mill. kroner på utlån og garantier til kunder, hvorav 9,0 mill. kroner gjelder tapsføring i AS Financiering. Samme periode i fjor viste en netto tilbakeføring på 3,6 mill. kroner. Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier til kunder har økt med 15,5 mill. kroner fra årsskiftet og utgjør 89,8 mill. kroner. Gruppenedskrivninger på utlån til kunder utgjør 62,3 mill. kroner og er redusert med 18,7 mill. kroner i forhold til årsskiftet. Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 304,3 mill. kroner, mens netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 214,5 mill. kroner og ligger på omtrent samme nivå som ved årsskiftet. Økningen i brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer er i sin helhet knyttet til næringslivskunder, hvor brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer har økt med 53,8 mill. kroner siden årsskiftet. For privatkunder har det i samme periode vært en reduksjon på 37,3 mill. kroner. BALANSE OG KONTANTSTRØMOPPSTILLING Forvaltningskapitalen er redusert med 2.432,6 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør ,3 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Kontanter og fordringer på sentralbanker er redusert med 1.066,8 mill. kroner siden årsskiftet. I samme periode har statskasseveksler økt med 620,8 mill. kroner. Netto utlån til kredittinstitusjoner er redusert med 487,9 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør pr ,0 mill. kroner. Eksponeringen er ytterligere redusert i oktober og syndikerte utlån eksklusiv Danmark og Norge utgjør ved utgangen av oktober kun: Island med 6,2 mill. kroner Latvia med 44,4 mill. kroner Ukraina med 4,6 mill. kroner Netto utlån til kunder utgjør ,0 mill. kroner og viser en nedgang på 1.089,9 mill. 3

6 kroner siden årsskiftet. De siste 12 måneder viser en nedgang på 1.117,7 mill. kroner. Beholdningen av sertifikater og obligasjoner har økt med 255,2 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør 3.738,6 mill. kroner. Økningen skyldes i sin helhet plassering av overskuddslikviditet. I tillegg kommer statskasseveksler med 620,8 mill. kroner. Konsernets portefølje pr : Pålydende Markeds -verdi Stat 350,0 358,1 Statskasseveksler 625,0 620,8 Statsgar./a. off. utsteder 603,5 604,9 Ansvarlige lån finans 100,3 90,7 Øvrige finans 1.410, ,4 Offshore 153,8 115,1 Olje 103,7 64,6 Shipping 99,3 69,3 Industri 276,5 227,7 Kraft 385,0 385,8 Eiendom 106,0 92,9 Øvrige 316,5 313,1 Sum andre 1.440, ,5 Totalt 4.529, ,4 Likviditetsporteføljen utgjør pålydende 3.752,0 mill. kroner og markedsverdien er 3.762,6 mill. kroner. Investeringsporteføljen utgjør pålydende 777,6 mill. kroner og markedsverdien er 596,8 mill. kroner. Det er i 3. kvartal 2009 solgt verdipapirer i investeringsporteføljen for 84,0 mill. kroner til kurs lik pålydende eller høyere. For likviditetsporteføljen er vektet gjennomsnittlig løpetid frem til avtalt forfall beregnet til 1,40 år, mens tilsvarende for investeringsporteføljen er 2,55 år. Innskudd fra kunder er redusert med 202,0 mill. kroner fra årsskiftet og utgjør 7.436,4 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør 9.141,4 mill. kroner og viser en reduksjon på 1.568,0 mill. kroner siden årsskiftet. Dette skyldes forfall og tilbakekjøp av gjeld. Andre langsiktige låneopptak er redusert med netto 1.878,7 mill. kroner og utgjør nå 2.533,0 mill. kroner. Syndikert innlån i valuta er redusert med 180 mill. euro ved førtidig innfrielse og tilbakebetaling av trekkfasilitet med 80 mill. euro. Banken har totalt trukket mill. kroner i F-lån. Banken har deltatt i statens bytteordning med 915,4 mill. kroner pr Kortsiktige innlån (definert som innlån med gjenstående løpetid under 1 år) utgjør 2.129,3 mill. kroner. Likviditet Banken har egne rammer for likviditetsbuffere som medfører en robust likviditetsstrategi. Dette innebærer blant annet at banken til enhver tid skal ha likviditet nok til å klare 12 måneders normal drift uten tilførsel av nye midler. Bankens likviditetspognose viser tilstrekkelig likviditet frem til januar 2011 forutsatt uendret forvaltningskapital. Med bakgrunn i dette er banken komfortabel med sin likviditetssituasjon. Etableringen av eget boligkredittforetak har endret konsernets finansieringsstruktur gjennom muligheten til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Dette styrker bankens finansieringssituasjon ytterligere. Banken opplever en normalisert tilbudssituasjon i pengemarkedet som innebærer at eventuell vekst i forvaltningskapitalen i 2010 kan finansieres på tilfredstillende margin-nivå. KAPITALDEKNING Netto ansvarlig kapital utgjorde 1.695,1 mill. kroner ved kvartalsskiftet, hvorav konsernets netto kjernekapital utgjorde 1.321,7 mill. kroner. Med et beregningsgrunnlag på ,2 mill. kroner tilsvarer dette en kapitaldekning på 13,48 prosent hvorav kjernekapitaldekningen utgjør 10,51 prosentpoeng. Banken gjennomførte med virkning fra 2. kvartal en offentlig fortrinnsrettet emisjon som, fratrukket kostnader, medførte en økning i egenkapitalbeviseiernes kapital med 181,9 mill. kroner. Bankens styre har vurdert behovet for eventuelt å styrke bankens egenkapital gjennom Statens finansfond. Vurderingen har vært basert på en fremskrivning med moderat vekst i forvaltningskapitalen ved utlån til personer og bedrifter, stabil marginutvikling og begrensede tap på utlån. Fremskrivning av 4

7 resultat og balanse for 2010 og 2011 viser ut fra ovennevnte forutsetninger en ansvarlig kapital pr. utgangen av 2011 på i overkant av 15 prosent og en kjernekapital på nærmere 13 prosent. På dette grunnlag har bankens styre valgt å ikke øke bankens egenkapital gjennom Statens finansfond. DinBANK.no DinBANK.no er Sparebanken Østs internettsatsning som hadde sin oppstart 4. september DinBANK.no er etablert som et meget enkelt, effektivt og rimelig bankalternativ for selvbetjeningskunder. DinBANK.no har i all hovedsak gitt lån til kunder med pant i bolig innenfor 70 prosent belåningsgrad. Kundene kommer fra hele Norge, dog med overvekt av kunder i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud. DinBANK.no har ved utgangen av 3. kvartal et utlånsvolum på 1.293,3 mill. kroner. Innskudd fra kunder utgjør 433,6 mill. kroner. Resultatet fra DinBANK.no viser et overskudd før skatt på 6,6 mill. kroner hittil i år, mot 0,5 mill. kroner for samme periode i fjor. DATTERSELSKAPER Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet og har til formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlig lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets forvaltningskapital var pr ,4 mill. kroner og består i all hovedsak av 1. prioritets pantelån i bolig, og er finansiert gjennom obligasjoner med fortrinnsrett og trekkrettighet fra morselskapet. Selskapets egenkapital er 75,0 mill. kroner. Ved utgangen av 3. kvartal 2009 utgjør overskudd etter skatt 1,8 mill. kroner. AS Financiering er et heleid finansieringsselskap av Sparebanken Øst. Hovedproduktet er gjeldsbrevfinansiering av bil, i det alt vesentlige bruktbil. Selskapet har så langt i 2009 hatt en meget god inntjening som mer enn kompenserer for økte tap i perioden. Ved utgangen av 3. kvartal utgjør overskudd etter skatt 18,3 mill. kroner mot 6,7 mill. kroner for tilsvarende periode i Forvaltningskapitalen utgjør 867,4 mill. kroner. Ved utgangen av 3. kvartal har selskapet 26 ansatte tilsvarende 22 årsverk. Sparebanken Øst Eiendom AS har som hovedformål å drive vanlig eiendomsdrift ved kjøp og salg, utleie og utvikling av fast eiendom samt kjøp og salg av løsøre innenfor ulike forretningsområder. Driftsinntekter utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 15,3 mill. kroner mot 14,4 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal Resultat etter skatt viser et overskudd på 2,4 mill. kroner hittil i år, mot et resultat etter skatt på 0,7 mill. kroner for samme periode i fjor. Selskapet har 6 ansatte, aksjekapitalen er 35,1 mill. kroner. Øst Prosjekt AS har som hovedformål å overta prosjekter og drive industri- og handelsvirksomhet til sikring og realisering av utsatte engasjementer i morbanken. Selskapet har ingen ansatte og aksjekapitalen utgjør 12,0 mill. kroner. Resultatet viser et overskudd på 0,3 mill. kroner hittil i år, mot et overskudd på 0,6 mill. kroner for samme periode i fjor GARANTI - EKSPORTFINANS ASA Sparebanken Østs forpliktelse overfor Eksportfinans ASA utgjorde ved årsskiftet 127,3 mill. kroner, hvorav beløpet over 100 mill. kroner er dekket gjennom en kontragaranti mot en større nordisk bank. Pr er forpliktelsen redusert til 56,1 mill. kroner. UTSIKTER FREMOVER Sparebanken Øst forventer et godt resultat for 2009 og ser optimistisk på utsiktene for Kredittmarginene er nå tilbake på nivåer før konkursen i Lehman Brothers og dette påvirker såvel obligasjonskurser som vår delgaranti for obligasjonsporteføljen i Eksportfinans ASA. Vår eksponering mot Island og Øst-Europa er nå marginalisert. Det ser fortsatt ut til å være god kvalitet i vår utlånsbok og bankens inntjening på vår basisvirksomhet forventes å være god fremover. Sparebanken Øst står meget solid til å takle de utfordringer som måtte komme basert på vår gode kapitaldekning på ca. 13,5 prosent og meget robuste likviditet. 5

8 Hokksund, 30. september 2009 Drammen, 3. november 2009 Jorund Rønning Indrelid leder Knut Smedsrud nestleder Ingebjørg Mæland Roar Norheim Larsen Sverre Nedberg Leif Ove Sørby Vidar Ullenrød Inger Helen Pettersen ansattes repr. Trond Tostrup adm. direktør 6

9 Resultatregnskap Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank , , ,9 Renteinntekter og lignende inntekter 866, , ,9 565,5 870, ,3 Rentekostnader og lignende kostnader 566,1 869, ,6 362,5 318,5 436,6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 299,9 284,6 389,3 1,6 6,3 6,3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 1,3 6,1 6,1 62,4 61,2 81,3 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 62,6 59,9 79,6 18,3 18,8 24,9 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 11,6 12,2 16,0 128,8-187,6-490,2 Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer 128,8-187,6-490,2 12,4 14,2 19,2 Andre driftsinntekter 2,9 5,0 6,2 124,7 115,5 155,5 Lønn m.v. 108,7 100,6 134,7 48,9 48,7 68,0 Administrasjonskostnader 44,4 43,0 60,6 9,8 8,9 12,4 Avskrivning/nedskrivning og verdiendring ikke-finansielle eiendeler 6,6 6,0 8,2 40,4 37,6 56,3 Andre driftskostnader 39,3 36,5 50,7 325,6-16,9-263,9 RESULTAT FØR TAP 284,9-30,3-279,2 15,9 26,4 244,9 Tap på utlån og garantier 6,8 23,8 236,8 309,7-43,3-508,8 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 278,1-54,1-516,0 87,2-12,7-123,0 Skattekostnad 78,4-15,6-125,5 222,5-30,6-385,8 RESULTAT ETTER SKATT 199,7-38,5-390,5 7,08-0,65-8,05 Resultat pr. egenkapitalbevis* 6,35-0,82-8,15 7,08-0,65-8,05 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis* 6,35-0,82-8,15 Totalresulat - utvidet resultatregnskap etter IAS 1 Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,5-30,6-385,8 RESULTAT ETTER SKATT 199,7-38,5-390,5 0,0-10,0-10,9 Endringer i virkelig verdi for investeringer holdt for salg 0,0-10,0-10,9 222,5-40,6-396,7 TOTALRESULTAT 199,7-48,5-401,4 Balanse Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank , , ,2 Kontanter og fordringer på sentralbanker 585, , ,2 620,8 0,0 0,0 Gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker 620,8 0,0 0,0 656,1 904, ,9 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.558, , ,8 144,9 0,0 0,0 - Individuelle nedskrivninger 144,9 0,0 0,0 1,2 30,0 150,0 - Nedskrivninger på grupper av utlån 1,2 30,0 150, , , ,2 Utlån til og fordringer på kunder , , ,1 89,8 49,2 72,3 - Individuelle nedskrivninger 49,1 20,4 39,0 62,3 9,2 81,0 - Nedskrivninger på grupper av utlån 59,4 6,7 78, , , ,4 Sertifikater, obligasjoner o. a. renteb. verdipapir m/fast avkastn , , ,4 293,1 328,2 272,1 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 293,1 328,2 272,1 0,0 0,0 0,0 Eierinteresser i konsernselskaper 201,2 94,3 139,2 111,2 15,5 124,1 Utsatt skatt eiendel 133,8 41,9 151,8 288,3 284,5 289,0 Varige driftsmidler 63,4 65,0 66,2 99,5 60,9 708,3 Andre eiendeler 88,8 49,1 695,2 104,4 142,6 167,0 Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte innt. 97,0 137,2 160, , , ,9 SUM EIENDELER , , , , , ,7 Gjeld til kredittinstitusjoner 2.597, , , , , ,4 Innskudd fra kunder 7.396, , ,9 915,4 0,0 0,0 Gjeld til staten, bytte OMF 915,4 0,0 0, , , ,4 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.141, , ,4 259,1 433,8 397,0 Annen gjeld 264,9 418,7 427,9 224,0 369,7 172,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 216,1 363,0 163,2 66,8 77,7 68,8 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 63,2 74,7 65,2 659,3 659,4 669,4 Ansvarlig lånekapital 659,3 659,4 669, , , ,4 Sum gjeld , , ,2 595,1 413,2 413,2 Innskutt egenkapital 595,1 413,2 413,2 695, ,1 700,3 Opptjent egenkapital 638, ,9 643,5 222,5-30,6 0,0 Udisponert resultat 199,7-38,5 0, , , ,5 Sum egenkapital 1.433, , , , , ,9 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,9 *Grunnfondsbevisforskriften er fra erstattet av forskrift om egenkapitalbevis. Se side 16 "Egenkapitalbevis". Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet etter vektet eierandelsbrøk etter emisjonen i april fordelt på et tidsveiet snitt av egenkapitalbevis. 7

10 Endring egenkapital konsern (Tall i kroner) Fond for Sum Egenkap. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Annen Udisponert 3. kvartal 2009 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster egenkap. resultat Egenkapital pr Nedskrivning av pålydende fra kr 100 til kr Nedskrivning av pålydende fra kr 20 til kr Fortrinnsrettet emisjon Emisjonskostnader Utdeling fra gavefondet Totalresultat Egenkapital pr Fond for Sum Egenkap. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Annen Udisponert 3. kvartal 2008 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster egenkap. resultat Egenkapital pr Utbytte 2007 endelig vedtatt Utbytteemisjon Utdeling fra gavefondet Totalresultat Egenkapital pr Endring egenkapital morbank (Tall i kroner) Fond for Sum Egenkap. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Udisponert 3. kvartal 2009 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster resultat Egenkapital pr Nedskrivning av pålydende fra kr 100 til kr Nedskrivning av pålydende fra kr 20 til kr Fortrinnsrettet emisjon Emisjonskostnader Utdeling fra gavefondet Totalresultat Egenkapital pr Fond for Sum Egenkap. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Udisponert 3. kvartal 2008 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster resultat Egenkapital pr Utbytte 2007 endelig vedtatt Utbytteemisjon Utdeling fra gavefondet Totalresultat Egenkapital pr

11 Kontantstrømoppstilling Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank A Anskaffelse av midler 222,5-30,6-385,8 Resultat etter skatt 199,7-38,5-390,5 9,8 8,9 12,4 + Avskrivning/nedskrivning/verdiendr. ikke-finansielle eiendeler 6,6 6,0 8,2 232,3-21,7-373,4 = Tilført fra årets drift 206,3-32,5-382,3 0,0-54,6-54,6 Utbetalt/endring avs. til utbytte på grunnfondsbevis 0,0-54,6-54,6 181,9 28,8 28,8 Endring innskutt egenkapital ved emisjon 181,9 28,8 28,8-5,0-10,0-10,0 Utdeling fra gavefondet -5,0-10,0-10,0 409,2-57,5-409,2 = Egenfinansiering 383,2-68,3-418, ,9 0,0 0,0 + Endring utlån 2.527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 + Endring varige driftsmidler 0,0 27,1 23,8 684,3 0,0 0,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 687,5 0,0 0,0 0,0 0,0 337,5 + Endring innskudd fra kunder 0,0 0,0 349,9 915,4 0,0 0,0 + Endring gjeld til staten, bytte OMF 915,4 0,0 0,0 0,0 626, ,8 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0,0 626, ,8 0,0 69,0 32,1 + Endring annen gjeld 0,0 70,7 79,8 49,3 245,7 39,8 + Endring avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 50,9 247,9 38,6 0,0 3,5 13,5 + Endring ansvarlig lånekapital 0,0 3,5 13, ,1 886, ,6 = Sum anskaffelse av midler 4.564,5 907, ,4 B Anvendelse av midler 0,0 642,0 614,2 + Endring utlån 0,0 651,3 642,5 21,0 24,1 0,0 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 21,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 + Endring eierinteresser i konsernselskaper 62,0 10,7 55,6 9,1 40,6 48,6 + Endring varige driftsmidler 3,8 0,0 0,0 0,0 56,6 837,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 0,0 56,6 835,5 202,0 229,7 0,0 + Endring innskudd fra kunder 248,2 214,0 0, ,0 0,0 0,0 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1.568,0 0,0 0,0 137,9 0,0 0,0 + Endring annen gjeld 163,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 + Endring ansvarlig lånekapital 10,1 0,0 0, ,1 993, ,8 = Sum anvendelse av midler 2.076,1 956, , ,0-106,1-310,2 A-B Endring i finansielle midler 2.488,4-49,6-270,2 Som fordeler seg slik: ,8-109,1 507,5 Endring kontanter og fordringer på sentralbanker ,8-109,1 507,5 620,8 0,0 0,0 Endring gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker 620,8 0,0 0,0-487,9 101,8 225,6 Endring innskudd og utlån til kredittinstitusjoner -391,3 152,1 261,3 255,2 269,8 968,9 Endring sertifikater og obligasjoner 1.505,2 269,8 968, ,7-368, ,2 Endring lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1.820,5-362, , ,0-106,1-310,2 Sum endring finansielle midler 2.488,4-49,6-270,2 9

12 Resultat pr. kvartal - morbank (Tall i mill. kroner) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter og lignende inntekter 228,6 279,0 358,4 437,5 413,3 Rentekostnader og lignende kostnader 138,7 175,6 251,8 332,8 311,4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 89,9 103,4 106,6 104,7 101,9 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 22,1 20,1 20,4 19,7 21,0 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 3,6 4,0 4,0 3,8 3,8 Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer 95,0 58,3-24,5-302,6-124,1 Andre driftsinntekter 1,1 0,8 1,0 1,2 1,5 Lønn m.v. 38,6 33,0 37,1 34,1 36,0 Administrasjonskostnader 14,5 15,3 14,6 17,6 13,3 Avskrivning/nedskrivning/verdiendring på ikke-finansielle eiendeler 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 Andre driftskostnader 13,4 12,7 13,2 14,2 11,4 RESULTAT FØR TAP 135,8 116,7 32,4-248,9-66,3 Tap på utlån og garantier 11,7-1,9-3,0 213,0 26,4 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 124,1 118,6 35,4-461,9-92,7 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 35,4 31,9 11,1-109,9-26,5 PERIODERESULTAT 88,7 86,7 24,3-352,0-66,2 Resultat pr. egenkapitalbevis (pr. kvartal) 2,82 2,76 2,75-7,34-3,33 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (pr. kvartal) 2,82 2,76 2,75-7,34-3,33 Resultat pr. kvartal - konsern (Tall i mill. kroner) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter og lignende inntekter 251,1 299,0 377,9 449,9 425,2 Rentekostnader og lignende kostnader 138,7 175,2 251,6 331,8 312,1 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 112,4 123,8 126,3 118,1 113,1 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,1 20,4 20,9 20,1 21,5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5,9 6,2 6,2 6,1 6,1 Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer 95,0 58,3-24,5-302,6-124,1 Andre driftsinntekter 4,0 4,2 4,2 5,0 4,4 Lønn m.v. 44,6 37,1 43,0 40,0 42,1 Administrasjonskostnader 15,9 16,5 16,5 19,3 15,0 Avskrivning/nedskrivning/verdiendring på ikke-finansielle eiendeler 3,2 3,3 3,3 3,5 3,1 Andre driftskostnader 13,9 13,7 12,8 18,7 11,6 RESULTAT FØR TAP 149,3 131,2 45,1-247,0-63,0 Tap på utlån og garantier 13,4 0,9 1,6 218,5 28,2 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 135,9 130,3 43,5-465,5-91,2 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 38,7 35,1 13,4-110,3-25,7 PERIODERESULTAT 97,2 95,2 30,1-355,2-65,5 Resultat pr. egenkapitalbevis (pr. kvartal) 3,09 3,03 3,41-7,41-3,81 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (pr. kvartal) 3,09 3,03 3,41-7,41-3,81 10

13 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for konsernet er utarbeidet i overenstemmelse med IFRS (herunder IAS 34 Interim Financial Reporting). Fra 2007 er også selskapsregnskapet avlagt i henhold til IFRS. Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet. Det vises til årsrapporten for 2008 for mer beskrivelse av regnskapsprinsipper. IAS 1 - Presentasjon av finansregnskap er endret siden og medfører endringer i konsernets og foretakets resultat- og egenkapitaloppstilling. I henhold til den endrede standarden skal egenkapitaloppstillingen kun vise detaljer om transaksjoner med eierne. Alle andre transaksjoner mot egenkapitalen presenteres i egenkapitaloppstillingen på en linje som "totalresultat". I resultatregnskapet vises disse transaksjonene i en utvidet resultatoppstilling, "totalresultat", under resultatregnskapet. Bytte av obligasjoner med fortrinnsrett med staten, tilfredsstiller ikke kravet til fraregning i IAS 39, og er derfor fremdeles oppført i bankens balanse. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Tap på utlån og garantier kunder (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Individuelle nedskrivninger utlån: Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakef. individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger utlån *) Gruppenedskrivninger: Gruppenedskrivninger pr /- Endring i periodens gruppenedskrivninger utlån = Gruppenedskrivninger Periodens tapskostnader: Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- Periodens endring i gruppenedskrivninger utlån Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap /- Periodens amortiseringskost nedskrivninger = Tap på utlån og garantier *) Individuelle nedskrivninger på garantiforpliktelser på TNOK pr og pr er oppført i balansen som gjeld under "avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser". Tap på utlån og garantier kredittinstitusjoner (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Individuelle nedskrivninger utlån: Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakef. individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger utlån Gruppenedskrivninger: Gruppenedskrivninger pr /- Endring i periodens gruppenedskrivninger utlån = Gruppenedskrivninger Periodens tapskostnader: Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- Periodens endring i gruppenedskrivninger utlån Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap /- Periodens amortiseringskost nedskrivninger = Tap på utlån og garantier

14 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer kunder (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Brutto misligholdte engasjementer Næring Person = Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Næring Person = Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Næring Person = Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte og tapsutsatte engasjementer kredittinstitusjoner (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Brutto misligholdte engasjementer Norge Danmark Island Ukraina = Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Norge Danmark Island Ukraina = Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Norge Danmark Island Ukraina = Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer

15 Segmentrapportering Segmentrapporteringen er basert på bankens interne rapporteringsformat, hvor morbank er splittet i DinBank.no, privatmarked og bedriftsmarked. I tillegg kommer datterselskap, samt et ikke rapporterbart segment med poster som ikke er fordelt til øvrige segmenter. (Tall i mill. kroner) DinBANK.no PM BM Spb Øst AS Boligkreditt Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter 7,2 134,7 150,7 4,6 61,1-3,3 7,5 0,0 362,5 Sum andre inntekter 1,3 41,5 14,5-1,9-5,1 15,2 127,1-5,7 186,9 Sum inntekter 8,5 176,2 165,2 2,7 56,0 11,9 134,6-5,7 549,4 Lønn og generelle adm.kostnader 1,6 51,6 14,1 0,1 16,6 3,8 85,8 0,0 173,6 Avskrivninger 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 2,5 6,4 0,0 9,8 Andre driftskostnader 0,1 1,0 0,3 0,1 4,2 2,3 38,1-5,7 40,4 Sum driftskostnader 1,8 52,7 14,4 0,2 21,5 8,6 130,3-5,7 223,8 Resultat før tap 6,7 123,5 150,8 2,5 34,5 3,3 4,3 0,0 325,6 Tap på utlån, garantier mv 0,1-0,7 11,5 0,0 9,0 0,0-4,0 0,0 15,9 Resultat før skatt 6,6 124,2 139,3 2,5 25,5 3,3 8,3 0,0 309,7 Skatt på ordinært resultat 0,0 0,0 0,0 0,7 7,2 0,9 78,4 0,0 87,2 Resultat etter skatt 6,6 124,2 139,3 1,8 18,3 2,4-70,1 0,0 222, DinBANK.no PM BM Spb Øst AS Boligkreditt Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter 2,1 132,1 110,0 0,0 38,3-4,9 40,9 0,0 318,5 Sum andre inntekter 0,6 41,4 13,8 0,0-5,3 14,4-184,4-5,2-124,7 Sum inntekter 2,7 173,5 123,8 0,0 33,0 9,5-143,5-5,2 193,8 Lønn og generelle adm.kostnader 1,9 47,1 17,4 0,0 16,9 3,6 77,3 0,0 164,2 Avskrivninger 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 2,1 5,8 0,0 8,9 Andre driftskostnader 0,1 0,7 1,6 0,0 3,4 2,9 34,1-5,2 37,6 Sum driftskostnader 2,1 47,9 19,0 0,0 21,1 8,6 117,2-5,2 210,7 Resultat før tap 0,6 125,6 104,8 0,0 11,9 0,9-260,7 0,0-16,9 Tap på utlån, garantier mv 0,1-0,5-7,8 0,0 2,6 0,0 32,0 0,0 26,4 Resultat før skatt 0,5 126,1 112,6 0,0 9,3 0,9-292,7 0,0-43,3 Skatt på ordinært resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,2-15,5 0,0-12,7 Resultat etter skatt 0,5 126,1 112,6 0,0 6,7 0,7-277,2 0,0-30, DinBANK.no PM BM Spb Øst AS Boligkreditt Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder 1.293, , , ,6 838,2 0,0 350,6-116, ,0 Andre eiendeler 1,4 20,0 27,2 62,7 29,1 229, , , ,3 Sum eiendeler 1.294, , , ,3 867,3 229, , , ,3 Innskudd fra og gjeld til kunder 433, , ,7 0,0 59,2 0,0 145,3-19, ,4 Annen gjeld 942,2 139,6 157, ,5 720,4 127, , , ,0 Sum gjeld pr. segment 1.375, , , ,5 779,6 127, , , ,4 Sum egenkapital 0,0 0,0 0,0 76,8 87,7 101, ,8-201, ,9 Sum gjeld og egenkapital 1.375, , , ,3 867,3 229, , , , DinBANK.no PM BM Spb Øst AS Boligkreditt Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder 2.284, , ,6 0,0 892,0 0,0 302,9-117, ,7 Andre eiendeler 6,8 36,4 32,8 0,0 30,3 197, ,5-946, ,7 Sum eiendeler 2.291, , ,4 0,0 922,3 197, , , ,4 Innskudd fra og gjeld til kunder 446, , ,9 0,0 15,3 0,0 82,2-25, ,2 Annen gjeld 19,4 205,8 189,9 0,0 836,3 128, ,3-944, ,5 Sum gjeld pr. segment 466, , ,8 0,0 851,6 128, ,5-969, ,7 Sum egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 69, ,8-94, ,7 Sum gjeld og egenkapital 466, , ,8 0,0 922,3 197, , , ,4 13

16 Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk, skogbruk, fiske etc Industri og bergverk, kraft og vannfors Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaurant Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyting Tjenesteytende næringer ellers Omsetning og drift av fast eiendom Utlandet Totalt Brutto utlån til kunder fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk, skogbruk, fiske etc Industri og bergverk, kraft og vannfors Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaurant Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyting Tjenesteytende næringer ellers Omsetning og drift av fast eiendom Utlandet Totalt

17 Kapitaldekning (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Andre fond som inngår i kjernekapitalen Fondsobligasjoner inntil 15% Annen kjernekapital Fradrag i kjernekapitalen Kjernekapital før 50/50 fradrag Fondsobligasjoner utover 15 % Ansvarlig lånekapital Urealiserte gevinster IFRS Tilleggskapital før 50/50 fradrag Fradrag for ansv. kapital i andre finansinstitusjoner Netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kapitaldekning 13,81% 14,38% 11,28% 13,48% 14,44% 11,51% Kjernekapitaldekning 10,52% 12,05% 7,93% 10,51% 12,31% 8,39% Kapitaldekningen er fra og med beregnet etter standardmetoden Basel II Garantiansvar og andre poster utenom balansen (Tall i kroner) Garantiansvar Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Annet garantiansvar Sum garantier overfor kunder Garanti overfor Bankenes sikringsfond Sum garantiansvar Pantstillelser

18 Egenkapitalbevis Diverse nøkkeltall egenkapitalbevis: Resultat pr. bevis e/skatt (konsern) kr. 1) 7,12-8,05 19,84 9,73 35,82 Resultat pr. bevis e/skatt (morbank) kr. 1) 6,39-8,15 17,95 8,97 41,17 Antall egenkapitalbevis (mill.) 20,73 3,88 3,64 3,64 3,64 Bokført egenkapital pr. bevis kr. 2) 37,84 124,47 134,14 132,05 133,87 Utbytte kr ,00 15,00 28,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 102,22 % 8,21 % 12,57 % 17,71 % 19,68 % 1) Eierandelskapitalens del av bankens resultat etter skatt (delårstall omregnet til årsbasis) pr. utestående egenkapitalbevis pr ) Eierandelskapital (konsern) dividert på antall egenkapitalbevis. Resultat hittil i år er medregnet. Fra 1. juli 2009 er grunnfondsbevisforskriften opphevet og erstattet av forskrift om egenkapitalbevis, som er det nye navnet på sparebankenes egenkapitalinstrument. Endringene i lovgivningen har som hovedformål å minske utvanningseffekten ved kontantutbytte, og banken vil i løpet av høsten ta stilling til eventuelle endringer i Corporate Governance og utbyttepolitikk som følge av forskriftsendringen. Se også Sparebanken Øst (SPOG) Kurs (siste) Omsatt volum (1000) sep. 07 okt. 07 nov. 07 des. 07 jan. 08 feb. 08 mar. 08 apr. 08 mai. 08 jun. 08 jul. 08 aug. 08 sep. 08 okt. 08 nov. 08 des. 08 jan. 09 feb. 09 mar. 09 apr. 09 mai. 09 jun. 09 jul. 09 aug. 09 sep. 09 Volum omsatt (1.000) Kurs (siste) De tyve største egenkapitalbeviseierne pr Navn Antall % Navn Antall % 1 MP Pensjon ,00 % 11 Tanja A/S ,30 % 2 Skagen Vekst ,14 % 12 Andenæsgården Bekkestua ANS ,02 % 3 Directmarketing Invest AS ,82 % 13 Terra Utbytte VPF ,96 % 4 Teleplan Holding AS ,37 % 14 Andersen, Gunnar ,71 % 5 Hansen, Asbjørn Rudolf ,25 % 15 Løkke, Helge Arnfinn ,67 % 6 Helgeland Sparebank ,25 % 16 Wergeland Holding AS ,67 % 7 Krag Invest AS ,25 % 17 Teigen, Hellik ,58 % 8 Grunnfond Invest AS ,92 % 18 Profond AS ,58 % 9 Storetind AS ,64 % 19 Antero AS ,55 % 10 Sparebankstiftelsen DnBNOR ,49 % 20 Trondheim kommune ,54 % 16

19 17

20 HOVEDKONTOR Bragernes Torg 2 Postboks 54, 3001 Drammen Telefon: Fax: Fax: Epost:

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal

164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal 164. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009 0 Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Foreløpig regnskap er ikke revidert.

Detaljer

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 0 Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og er ikke revidert. Hovedtrekk 1. kvartal

Detaljer

Gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis 20.731.183 20.731.183 15.606.370 3.778.267 3.636.795

Gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis 20.731.183 20.731.183 15.606.370 3.778.267 3.636.795 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-13 Eierstyring og selskapsledelse.. side 14-23 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 24 Resultatregnskap. side 25 Balanse...

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert delårsrapport 4. kvartal urevidert 11 En av tre sysselsatte i Møre og Romsdal arbeider innen privat tjenesteyting. Denne sektoren dekker mange ulike næringer som for eksempel varehandel, hotell og restaurant,

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2011

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 15 Balanse... 17 Kontantstrømoppstilling... 18 Endring i egenkapital... 19 Egenkapitalbevisbrøk... 21 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013

Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Sparebanken Pluss Kvartalsrapport 2/2013 Nøkkeltall* Pr. 30.06.13 31.03.13 31.12.12 30.09.12 30.06.12 Sum inntekter (mill. kr.) 334 153 675 508 326 Sum driftskostnader (mill. kr.) 136 68 251 185 128 Resultat

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Hol Sparebank. Halvårsrapport IFRS 30.06.2012

Hol Sparebank. Halvårsrapport IFRS 30.06.2012 Hol Sparebank Halvårsrapport IFRS 30.06.2012 Nøkkeltall (Morbank) (Hele tusen) 30.06.2012 30.06.2011 2011 Sum forvaltningskapital 2.224.078 2.285.820 2.364.381 Brutto utlån 1.994.933 1.911.723 1.981.017

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer