167. driftsår. Kvartalsrapport Kvartalsrapport 3. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "167. driftsår. Kvartalsrapport 2009. Kvartalsrapport 3. kvartal"

Transkript

1 167. driftsår Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal

2

3 Innhold Kommentar til regnskapet. Resultatregnskap Balanse... Endring egenkapital... Kontantstrømoppstilling... Resultat - kvartalsvis Regnskapsprinsipper... Tap på utlån og garantier kunder... Tap på utlån og garantier kredittinstitusjoner... Misligholdte engasjementer kunder... Misligholdte engasjementer kredittinstitusjoner. Segmentrapportering... Fordeling på sektor og næring... Kapitaldekning... Garantier og pantstillelser... Egenkapitalbevis... side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 11 side 11 side 12 side 12 side 13 side 14 side 15 side 15 side 16 Nøkkeltall - konsern Gjennomsnittlig egenkapital ekskl. utbytte (mill. kroner) Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital Resultat før tap i % av gj.sn. forvaltningskapital Rentenetto i % Egenkapitalrentabilitet (%) Netto utlån (mill. kroner) Innskudd (mill. kroner) * Kapitaldekning i % * Kjernekapitaldekning i % Antall årsverk , , , , , , , ,6 1,24-0,18-1,69 0,98 1,82-0,10-1,15 1,35 2,02 1,89 1,91 1,72 22,83-2,77-29,56 14, , , , , , , , ,9 13,48 14,44 11,51 15,61 10,51 12,31 8,39 13, * Kapitaldekningen er fra og med beregnet etter standardmetoden Basel II

4 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Sparebanken Øst Sparebanken Øst har ved utgangen av 3. kvartal en historisk sterk inntjening fra bankens kjernevirksomhet. Isolert sett svekkes nettorenten noe i 3. kvartal, men året sett under ett er betydelig bedre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Banken har under finanskrisen klart å øke nettorenten. Bankens finansielle investeringer har hatt en betydelig positiv utvikling hittil i år, og banken har derved gjenvunnet deler av tap på finansielle investeringer ført i Tap på utlån til bedrifter er fortsatt begrenset og tap på utlån til privatpersoner er tilnærmet ikke-eksisterende (morbank). 2 RESULTAT Konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 309,7 mill. kroner mot et underskudd på 43,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Forbedringen i resultatet skyldes i hovedsak at banken har gjenvunnet deler av tap på bankens finansielle investeringer ført i Videre er nettorenten betydelig bedre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Tap på utlån til bedrifter er fortsatt begrenset og tap på utlån til privatpersoner er tilnærmet ikke-eksisterende. Andre inntekter viser en stabil utvikling og kostnadene er i tråd med budsjett. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat før skatt 1,73 prosent mot minus 0,26 prosent for samme periode i fjor. Til sammenlikning var resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,45 prosent i første halvår Resultat etter beregnet skatt utgjør 222,5 mill. kroner og tilsvarer en egenkapitalrentabilitet på 22,83 prosent. Rentenetto Netto rente og kredittprovisjonsinntekter ble 362,5 mill. kroner og viser en økning på 44,0 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor, og en nedgang på 11,4 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter tilsvarer 2,02 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en økning på 0,13 prosentenheter i forhold til tilsvarende periode i Fallet i pengemarkedsrenten, som startet høsten 2008, medførte lavere fundingkostnad for banken. Gjennom første halvår var nedgangen i utlånsrenter til privat- og bedriftsmarkedet relativt sett lavere enn nedgangen i bankens fundingkostnad og derved oppnådde banken en meget sterk nettorente i denne perioden. Den relative forskjellen er nå blitt mindre, noe som medfører en lavere nettorente isolert for 3. kvartal. Presset på utlånsrenter har så langt vært sterkest i privatmarkedet. Bankens syndikerte utlån til Øst-Europa er kraftig redusert gjennom året. Dette har bidratt til nedgang i nettorenten. Tilsvarende inntektsreduksjon kommer etter nedsalg i investeringsporteføljen. Bankens fundingskostnad har i perioden vært påvirket av relativt sett høy fastrente på F-lån og sertifikater. Driftsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 62,4 mill. kroner og viser en økning på 1,2 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Provisjonsinntektene kommer fra tradisjonelle banktjenester og inntektene er derfor stabile over tid. Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiendeler gir en inntektsføring på 128,8 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal For samme periode i fjor var det tapsført 187,6 mill. kroner, mens det for hele 2008 ble tapsført 490,2 mill. kroner. Bankens finansielle investeringer i obligasjoner, ansvarlige lån og garantien til Eksportfinans ASA har hatt en betydelig positiv utvikling hittil i år, og banken har derved gjenvunnet deler av tap på finansielle investeringer ført i Realiserte tap på obligasjonsporteføljen er så langt i år 78 mill. kroner. Andre driftsinntekter utgjør 12,4 mill. kroner og viser en nedgang på 1,8 mill. kroner i forhold til

5 samme periode i fjor, og ligger på samme nivå som forrige kvartal. Driftskostnader Totale driftskostnader utgjør 242,1 mill. kroner og tilsvarer 1,35 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er dette på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester utgjør 18,3 mill. kroner og viser en nedgang på 0,5 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor og en nedgang på 0,3 mill. kroner i forhold til forrige kvartal. Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør 173,6 mill. kroner mot 164,2 mill. kroner for samme periode i fjor. Antall årsverk ved utgangen av tredje kvartal, ligger på samme nivå som tilsvarende periode i fjor, og utgjør 271 årsverk. Andre driftskostnader utgjør 40,4 mill. kroner, en økning på 2,8 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Tap på utlån og garantier til kredittinstitusjoner Det er netto tilbakeført (inntektsført) 3,9 mill. kroner på utlån og garantier til kredittinstitusjoner hittil i år. For tap på utlån og garantier til kunder er det for samme periode tapsført 19,7 mill. kroner (se nedenfor). Konsernets totale tapskostnad hittil i år er 15,9 mill. kroner. Banken har i 3. kvartal foretatt ytterligere nedskrivninger på islandske banker og total nedskrivning på islandske banker utgjør ved utgangen av 3. kvartal ,9 mill. kroner, det vil si en økning på 17,2 mill. kroner i forhold til 2. kvartal Bankens bokførte eksponering mot islandske banker er etter dette begrenset til kun 6,2 mill. kroner. Bankens eksponering mot Øst-Europa er ved utgangen av oktober begrenset til to banker med samlet utestående på cirka 50 mill. kroner. Risikoen for tap anses som meget begrenset, og gruppevise nedskrivninger er i all hovedsak tilbakeført. Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 156,9 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal 2009, mens netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 12,0 mill. kroner. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer på utlån til kredittinstitusjoner består av banker på Island samt en ukrainsk bank. Tap på utlån og garantier til kunder Det er netto tapsført 19,7 mill. kroner på utlån og garantier til kunder, hvorav 9,0 mill. kroner gjelder tapsføring i AS Financiering. Samme periode i fjor viste en netto tilbakeføring på 3,6 mill. kroner. Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier til kunder har økt med 15,5 mill. kroner fra årsskiftet og utgjør 89,8 mill. kroner. Gruppenedskrivninger på utlån til kunder utgjør 62,3 mill. kroner og er redusert med 18,7 mill. kroner i forhold til årsskiftet. Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 304,3 mill. kroner, mens netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 214,5 mill. kroner og ligger på omtrent samme nivå som ved årsskiftet. Økningen i brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer er i sin helhet knyttet til næringslivskunder, hvor brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer har økt med 53,8 mill. kroner siden årsskiftet. For privatkunder har det i samme periode vært en reduksjon på 37,3 mill. kroner. BALANSE OG KONTANTSTRØMOPPSTILLING Forvaltningskapitalen er redusert med 2.432,6 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør ,3 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Kontanter og fordringer på sentralbanker er redusert med 1.066,8 mill. kroner siden årsskiftet. I samme periode har statskasseveksler økt med 620,8 mill. kroner. Netto utlån til kredittinstitusjoner er redusert med 487,9 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør pr ,0 mill. kroner. Eksponeringen er ytterligere redusert i oktober og syndikerte utlån eksklusiv Danmark og Norge utgjør ved utgangen av oktober kun: Island med 6,2 mill. kroner Latvia med 44,4 mill. kroner Ukraina med 4,6 mill. kroner Netto utlån til kunder utgjør ,0 mill. kroner og viser en nedgang på 1.089,9 mill. 3

6 kroner siden årsskiftet. De siste 12 måneder viser en nedgang på 1.117,7 mill. kroner. Beholdningen av sertifikater og obligasjoner har økt med 255,2 mill. kroner siden årsskiftet og utgjør 3.738,6 mill. kroner. Økningen skyldes i sin helhet plassering av overskuddslikviditet. I tillegg kommer statskasseveksler med 620,8 mill. kroner. Konsernets portefølje pr : Pålydende Markeds -verdi Stat 350,0 358,1 Statskasseveksler 625,0 620,8 Statsgar./a. off. utsteder 603,5 604,9 Ansvarlige lån finans 100,3 90,7 Øvrige finans 1.410, ,4 Offshore 153,8 115,1 Olje 103,7 64,6 Shipping 99,3 69,3 Industri 276,5 227,7 Kraft 385,0 385,8 Eiendom 106,0 92,9 Øvrige 316,5 313,1 Sum andre 1.440, ,5 Totalt 4.529, ,4 Likviditetsporteføljen utgjør pålydende 3.752,0 mill. kroner og markedsverdien er 3.762,6 mill. kroner. Investeringsporteføljen utgjør pålydende 777,6 mill. kroner og markedsverdien er 596,8 mill. kroner. Det er i 3. kvartal 2009 solgt verdipapirer i investeringsporteføljen for 84,0 mill. kroner til kurs lik pålydende eller høyere. For likviditetsporteføljen er vektet gjennomsnittlig løpetid frem til avtalt forfall beregnet til 1,40 år, mens tilsvarende for investeringsporteføljen er 2,55 år. Innskudd fra kunder er redusert med 202,0 mill. kroner fra årsskiftet og utgjør 7.436,4 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør 9.141,4 mill. kroner og viser en reduksjon på 1.568,0 mill. kroner siden årsskiftet. Dette skyldes forfall og tilbakekjøp av gjeld. Andre langsiktige låneopptak er redusert med netto 1.878,7 mill. kroner og utgjør nå 2.533,0 mill. kroner. Syndikert innlån i valuta er redusert med 180 mill. euro ved førtidig innfrielse og tilbakebetaling av trekkfasilitet med 80 mill. euro. Banken har totalt trukket mill. kroner i F-lån. Banken har deltatt i statens bytteordning med 915,4 mill. kroner pr Kortsiktige innlån (definert som innlån med gjenstående løpetid under 1 år) utgjør 2.129,3 mill. kroner. Likviditet Banken har egne rammer for likviditetsbuffere som medfører en robust likviditetsstrategi. Dette innebærer blant annet at banken til enhver tid skal ha likviditet nok til å klare 12 måneders normal drift uten tilførsel av nye midler. Bankens likviditetspognose viser tilstrekkelig likviditet frem til januar 2011 forutsatt uendret forvaltningskapital. Med bakgrunn i dette er banken komfortabel med sin likviditetssituasjon. Etableringen av eget boligkredittforetak har endret konsernets finansieringsstruktur gjennom muligheten til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Dette styrker bankens finansieringssituasjon ytterligere. Banken opplever en normalisert tilbudssituasjon i pengemarkedet som innebærer at eventuell vekst i forvaltningskapitalen i 2010 kan finansieres på tilfredstillende margin-nivå. KAPITALDEKNING Netto ansvarlig kapital utgjorde 1.695,1 mill. kroner ved kvartalsskiftet, hvorav konsernets netto kjernekapital utgjorde 1.321,7 mill. kroner. Med et beregningsgrunnlag på ,2 mill. kroner tilsvarer dette en kapitaldekning på 13,48 prosent hvorav kjernekapitaldekningen utgjør 10,51 prosentpoeng. Banken gjennomførte med virkning fra 2. kvartal en offentlig fortrinnsrettet emisjon som, fratrukket kostnader, medførte en økning i egenkapitalbeviseiernes kapital med 181,9 mill. kroner. Bankens styre har vurdert behovet for eventuelt å styrke bankens egenkapital gjennom Statens finansfond. Vurderingen har vært basert på en fremskrivning med moderat vekst i forvaltningskapitalen ved utlån til personer og bedrifter, stabil marginutvikling og begrensede tap på utlån. Fremskrivning av 4

7 resultat og balanse for 2010 og 2011 viser ut fra ovennevnte forutsetninger en ansvarlig kapital pr. utgangen av 2011 på i overkant av 15 prosent og en kjernekapital på nærmere 13 prosent. På dette grunnlag har bankens styre valgt å ikke øke bankens egenkapital gjennom Statens finansfond. DinBANK.no DinBANK.no er Sparebanken Østs internettsatsning som hadde sin oppstart 4. september DinBANK.no er etablert som et meget enkelt, effektivt og rimelig bankalternativ for selvbetjeningskunder. DinBANK.no har i all hovedsak gitt lån til kunder med pant i bolig innenfor 70 prosent belåningsgrad. Kundene kommer fra hele Norge, dog med overvekt av kunder i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud. DinBANK.no har ved utgangen av 3. kvartal et utlånsvolum på 1.293,3 mill. kroner. Innskudd fra kunder utgjør 433,6 mill. kroner. Resultatet fra DinBANK.no viser et overskudd før skatt på 6,6 mill. kroner hittil i år, mot 0,5 mill. kroner for samme periode i fjor. DATTERSELSKAPER Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet og har til formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlig lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapets forvaltningskapital var pr ,4 mill. kroner og består i all hovedsak av 1. prioritets pantelån i bolig, og er finansiert gjennom obligasjoner med fortrinnsrett og trekkrettighet fra morselskapet. Selskapets egenkapital er 75,0 mill. kroner. Ved utgangen av 3. kvartal 2009 utgjør overskudd etter skatt 1,8 mill. kroner. AS Financiering er et heleid finansieringsselskap av Sparebanken Øst. Hovedproduktet er gjeldsbrevfinansiering av bil, i det alt vesentlige bruktbil. Selskapet har så langt i 2009 hatt en meget god inntjening som mer enn kompenserer for økte tap i perioden. Ved utgangen av 3. kvartal utgjør overskudd etter skatt 18,3 mill. kroner mot 6,7 mill. kroner for tilsvarende periode i Forvaltningskapitalen utgjør 867,4 mill. kroner. Ved utgangen av 3. kvartal har selskapet 26 ansatte tilsvarende 22 årsverk. Sparebanken Øst Eiendom AS har som hovedformål å drive vanlig eiendomsdrift ved kjøp og salg, utleie og utvikling av fast eiendom samt kjøp og salg av løsøre innenfor ulike forretningsområder. Driftsinntekter utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 15,3 mill. kroner mot 14,4 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal Resultat etter skatt viser et overskudd på 2,4 mill. kroner hittil i år, mot et resultat etter skatt på 0,7 mill. kroner for samme periode i fjor. Selskapet har 6 ansatte, aksjekapitalen er 35,1 mill. kroner. Øst Prosjekt AS har som hovedformål å overta prosjekter og drive industri- og handelsvirksomhet til sikring og realisering av utsatte engasjementer i morbanken. Selskapet har ingen ansatte og aksjekapitalen utgjør 12,0 mill. kroner. Resultatet viser et overskudd på 0,3 mill. kroner hittil i år, mot et overskudd på 0,6 mill. kroner for samme periode i fjor GARANTI - EKSPORTFINANS ASA Sparebanken Østs forpliktelse overfor Eksportfinans ASA utgjorde ved årsskiftet 127,3 mill. kroner, hvorav beløpet over 100 mill. kroner er dekket gjennom en kontragaranti mot en større nordisk bank. Pr er forpliktelsen redusert til 56,1 mill. kroner. UTSIKTER FREMOVER Sparebanken Øst forventer et godt resultat for 2009 og ser optimistisk på utsiktene for Kredittmarginene er nå tilbake på nivåer før konkursen i Lehman Brothers og dette påvirker såvel obligasjonskurser som vår delgaranti for obligasjonsporteføljen i Eksportfinans ASA. Vår eksponering mot Island og Øst-Europa er nå marginalisert. Det ser fortsatt ut til å være god kvalitet i vår utlånsbok og bankens inntjening på vår basisvirksomhet forventes å være god fremover. Sparebanken Øst står meget solid til å takle de utfordringer som måtte komme basert på vår gode kapitaldekning på ca. 13,5 prosent og meget robuste likviditet. 5

8 Hokksund, 30. september 2009 Drammen, 3. november 2009 Jorund Rønning Indrelid leder Knut Smedsrud nestleder Ingebjørg Mæland Roar Norheim Larsen Sverre Nedberg Leif Ove Sørby Vidar Ullenrød Inger Helen Pettersen ansattes repr. Trond Tostrup adm. direktør 6

9 Resultatregnskap Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank , , ,9 Renteinntekter og lignende inntekter 866, , ,9 565,5 870, ,3 Rentekostnader og lignende kostnader 566,1 869, ,6 362,5 318,5 436,6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 299,9 284,6 389,3 1,6 6,3 6,3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 1,3 6,1 6,1 62,4 61,2 81,3 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 62,6 59,9 79,6 18,3 18,8 24,9 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 11,6 12,2 16,0 128,8-187,6-490,2 Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer 128,8-187,6-490,2 12,4 14,2 19,2 Andre driftsinntekter 2,9 5,0 6,2 124,7 115,5 155,5 Lønn m.v. 108,7 100,6 134,7 48,9 48,7 68,0 Administrasjonskostnader 44,4 43,0 60,6 9,8 8,9 12,4 Avskrivning/nedskrivning og verdiendring ikke-finansielle eiendeler 6,6 6,0 8,2 40,4 37,6 56,3 Andre driftskostnader 39,3 36,5 50,7 325,6-16,9-263,9 RESULTAT FØR TAP 284,9-30,3-279,2 15,9 26,4 244,9 Tap på utlån og garantier 6,8 23,8 236,8 309,7-43,3-508,8 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 278,1-54,1-516,0 87,2-12,7-123,0 Skattekostnad 78,4-15,6-125,5 222,5-30,6-385,8 RESULTAT ETTER SKATT 199,7-38,5-390,5 7,08-0,65-8,05 Resultat pr. egenkapitalbevis* 6,35-0,82-8,15 7,08-0,65-8,05 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis* 6,35-0,82-8,15 Totalresulat - utvidet resultatregnskap etter IAS 1 Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank ,5-30,6-385,8 RESULTAT ETTER SKATT 199,7-38,5-390,5 0,0-10,0-10,9 Endringer i virkelig verdi for investeringer holdt for salg 0,0-10,0-10,9 222,5-40,6-396,7 TOTALRESULTAT 199,7-48,5-401,4 Balanse Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank , , ,2 Kontanter og fordringer på sentralbanker 585, , ,2 620,8 0,0 0,0 Gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker 620,8 0,0 0,0 656,1 904, ,9 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.558, , ,8 144,9 0,0 0,0 - Individuelle nedskrivninger 144,9 0,0 0,0 1,2 30,0 150,0 - Nedskrivninger på grupper av utlån 1,2 30,0 150, , , ,2 Utlån til og fordringer på kunder , , ,1 89,8 49,2 72,3 - Individuelle nedskrivninger 49,1 20,4 39,0 62,3 9,2 81,0 - Nedskrivninger på grupper av utlån 59,4 6,7 78, , , ,4 Sertifikater, obligasjoner o. a. renteb. verdipapir m/fast avkastn , , ,4 293,1 328,2 272,1 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 293,1 328,2 272,1 0,0 0,0 0,0 Eierinteresser i konsernselskaper 201,2 94,3 139,2 111,2 15,5 124,1 Utsatt skatt eiendel 133,8 41,9 151,8 288,3 284,5 289,0 Varige driftsmidler 63,4 65,0 66,2 99,5 60,9 708,3 Andre eiendeler 88,8 49,1 695,2 104,4 142,6 167,0 Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte innt. 97,0 137,2 160, , , ,9 SUM EIENDELER , , , , , ,7 Gjeld til kredittinstitusjoner 2.597, , , , , ,4 Innskudd fra kunder 7.396, , ,9 915,4 0,0 0,0 Gjeld til staten, bytte OMF 915,4 0,0 0, , , ,4 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.141, , ,4 259,1 433,8 397,0 Annen gjeld 264,9 418,7 427,9 224,0 369,7 172,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 216,1 363,0 163,2 66,8 77,7 68,8 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 63,2 74,7 65,2 659,3 659,4 669,4 Ansvarlig lånekapital 659,3 659,4 669, , , ,4 Sum gjeld , , ,2 595,1 413,2 413,2 Innskutt egenkapital 595,1 413,2 413,2 695, ,1 700,3 Opptjent egenkapital 638, ,9 643,5 222,5-30,6 0,0 Udisponert resultat 199,7-38,5 0, , , ,5 Sum egenkapital 1.433, , , , , ,9 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,9 *Grunnfondsbevisforskriften er fra erstattet av forskrift om egenkapitalbevis. Se side 16 "Egenkapitalbevis". Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet etter vektet eierandelsbrøk etter emisjonen i april fordelt på et tidsveiet snitt av egenkapitalbevis. 7

10 Endring egenkapital konsern (Tall i kroner) Fond for Sum Egenkap. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Annen Udisponert 3. kvartal 2009 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster egenkap. resultat Egenkapital pr Nedskrivning av pålydende fra kr 100 til kr Nedskrivning av pålydende fra kr 20 til kr Fortrinnsrettet emisjon Emisjonskostnader Utdeling fra gavefondet Totalresultat Egenkapital pr Fond for Sum Egenkap. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Annen Udisponert 3. kvartal 2008 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster egenkap. resultat Egenkapital pr Utbytte 2007 endelig vedtatt Utbytteemisjon Utdeling fra gavefondet Totalresultat Egenkapital pr Endring egenkapital morbank (Tall i kroner) Fond for Sum Egenkap. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Udisponert 3. kvartal 2009 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster resultat Egenkapital pr Nedskrivning av pålydende fra kr 100 til kr Nedskrivning av pålydende fra kr 20 til kr Fortrinnsrettet emisjon Emisjonskostnader Utdeling fra gavefondet Totalresultat Egenkapital pr Fond for Sum Egenkap. Over- Utjevn- Spareb. Gave- urealiserte Udisponert 3. kvartal 2008 egenkapital bevis kursfond ingsfond fond fond gevinster resultat Egenkapital pr Utbytte 2007 endelig vedtatt Utbytteemisjon Utdeling fra gavefondet Totalresultat Egenkapital pr

11 Kontantstrømoppstilling Konsern Konsern Konsern (Tall i mill. kroner) Morbank Morbank Morbank A Anskaffelse av midler 222,5-30,6-385,8 Resultat etter skatt 199,7-38,5-390,5 9,8 8,9 12,4 + Avskrivning/nedskrivning/verdiendr. ikke-finansielle eiendeler 6,6 6,0 8,2 232,3-21,7-373,4 = Tilført fra årets drift 206,3-32,5-382,3 0,0-54,6-54,6 Utbetalt/endring avs. til utbytte på grunnfondsbevis 0,0-54,6-54,6 181,9 28,8 28,8 Endring innskutt egenkapital ved emisjon 181,9 28,8 28,8-5,0-10,0-10,0 Utdeling fra gavefondet -5,0-10,0-10,0 409,2-57,5-409,2 = Egenfinansiering 383,2-68,3-418, ,9 0,0 0,0 + Endring utlån 2.527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 31,1 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 + Endring varige driftsmidler 0,0 27,1 23,8 684,3 0,0 0,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 687,5 0,0 0,0 0,0 0,0 337,5 + Endring innskudd fra kunder 0,0 0,0 349,9 915,4 0,0 0,0 + Endring gjeld til staten, bytte OMF 915,4 0,0 0,0 0,0 626, ,8 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0,0 626, ,8 0,0 69,0 32,1 + Endring annen gjeld 0,0 70,7 79,8 49,3 245,7 39,8 + Endring avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 50,9 247,9 38,6 0,0 3,5 13,5 + Endring ansvarlig lånekapital 0,0 3,5 13, ,1 886, ,6 = Sum anskaffelse av midler 4.564,5 907, ,4 B Anvendelse av midler 0,0 642,0 614,2 + Endring utlån 0,0 651,3 642,5 21,0 24,1 0,0 + Endring aksjer, andeler og grunnfondsbevis 21,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 + Endring eierinteresser i konsernselskaper 62,0 10,7 55,6 9,1 40,6 48,6 + Endring varige driftsmidler 3,8 0,0 0,0 0,0 56,6 837,0 + Endring andre fordringer/immaterielle eiendeler 0,0 56,6 835,5 202,0 229,7 0,0 + Endring innskudd fra kunder 248,2 214,0 0, ,0 0,0 0,0 + Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1.568,0 0,0 0,0 137,9 0,0 0,0 + Endring annen gjeld 163,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 + Endring ansvarlig lånekapital 10,1 0,0 0, ,1 993, ,8 = Sum anvendelse av midler 2.076,1 956, , ,0-106,1-310,2 A-B Endring i finansielle midler 2.488,4-49,6-270,2 Som fordeler seg slik: ,8-109,1 507,5 Endring kontanter og fordringer på sentralbanker ,8-109,1 507,5 620,8 0,0 0,0 Endring gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker 620,8 0,0 0,0-487,9 101,8 225,6 Endring innskudd og utlån til kredittinstitusjoner -391,3 152,1 261,3 255,2 269,8 968,9 Endring sertifikater og obligasjoner 1.505,2 269,8 968, ,7-368, ,2 Endring lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1.820,5-362, , ,0-106,1-310,2 Sum endring finansielle midler 2.488,4-49,6-270,2 9

12 Resultat pr. kvartal - morbank (Tall i mill. kroner) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter og lignende inntekter 228,6 279,0 358,4 437,5 413,3 Rentekostnader og lignende kostnader 138,7 175,6 251,8 332,8 311,4 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 89,9 103,4 106,6 104,7 101,9 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 22,1 20,1 20,4 19,7 21,0 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 3,6 4,0 4,0 3,8 3,8 Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer 95,0 58,3-24,5-302,6-124,1 Andre driftsinntekter 1,1 0,8 1,0 1,2 1,5 Lønn m.v. 38,6 33,0 37,1 34,1 36,0 Administrasjonskostnader 14,5 15,3 14,6 17,6 13,3 Avskrivning/nedskrivning/verdiendring på ikke-finansielle eiendeler 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 Andre driftskostnader 13,4 12,7 13,2 14,2 11,4 RESULTAT FØR TAP 135,8 116,7 32,4-248,9-66,3 Tap på utlån og garantier 11,7-1,9-3,0 213,0 26,4 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 124,1 118,6 35,4-461,9-92,7 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 35,4 31,9 11,1-109,9-26,5 PERIODERESULTAT 88,7 86,7 24,3-352,0-66,2 Resultat pr. egenkapitalbevis (pr. kvartal) 2,82 2,76 2,75-7,34-3,33 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (pr. kvartal) 2,82 2,76 2,75-7,34-3,33 Resultat pr. kvartal - konsern (Tall i mill. kroner) 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter og lignende inntekter 251,1 299,0 377,9 449,9 425,2 Rentekostnader og lignende kostnader 138,7 175,2 251,6 331,8 312,1 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 112,4 123,8 126,3 118,1 113,1 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21,1 20,4 20,9 20,1 21,5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5,9 6,2 6,2 6,1 6,1 Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer 95,0 58,3-24,5-302,6-124,1 Andre driftsinntekter 4,0 4,2 4,2 5,0 4,4 Lønn m.v. 44,6 37,1 43,0 40,0 42,1 Administrasjonskostnader 15,9 16,5 16,5 19,3 15,0 Avskrivning/nedskrivning/verdiendring på ikke-finansielle eiendeler 3,2 3,3 3,3 3,5 3,1 Andre driftskostnader 13,9 13,7 12,8 18,7 11,6 RESULTAT FØR TAP 149,3 131,2 45,1-247,0-63,0 Tap på utlån og garantier 13,4 0,9 1,6 218,5 28,2 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 135,9 130,3 43,5-465,5-91,2 Skattekostnad (beregnet ved delårsregnskap) 38,7 35,1 13,4-110,3-25,7 PERIODERESULTAT 97,2 95,2 30,1-355,2-65,5 Resultat pr. egenkapitalbevis (pr. kvartal) 3,09 3,03 3,41-7,41-3,81 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (pr. kvartal) 3,09 3,03 3,41-7,41-3,81 10

13 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for konsernet er utarbeidet i overenstemmelse med IFRS (herunder IAS 34 Interim Financial Reporting). Fra 2007 er også selskapsregnskapet avlagt i henhold til IFRS. Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet. Det vises til årsrapporten for 2008 for mer beskrivelse av regnskapsprinsipper. IAS 1 - Presentasjon av finansregnskap er endret siden og medfører endringer i konsernets og foretakets resultat- og egenkapitaloppstilling. I henhold til den endrede standarden skal egenkapitaloppstillingen kun vise detaljer om transaksjoner med eierne. Alle andre transaksjoner mot egenkapitalen presenteres i egenkapitaloppstillingen på en linje som "totalresultat". I resultatregnskapet vises disse transaksjonene i en utvidet resultatoppstilling, "totalresultat", under resultatregnskapet. Bytte av obligasjoner med fortrinnsrett med staten, tilfredsstiller ikke kravet til fraregning i IAS 39, og er derfor fremdeles oppført i bankens balanse. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. Tap på utlån og garantier kunder (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Individuelle nedskrivninger utlån: Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakef. individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger utlån *) Gruppenedskrivninger: Gruppenedskrivninger pr /- Endring i periodens gruppenedskrivninger utlån = Gruppenedskrivninger Periodens tapskostnader: Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- Periodens endring i gruppenedskrivninger utlån Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap /- Periodens amortiseringskost nedskrivninger = Tap på utlån og garantier *) Individuelle nedskrivninger på garantiforpliktelser på TNOK pr og pr er oppført i balansen som gjeld under "avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser". Tap på utlån og garantier kredittinstitusjoner (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Individuelle nedskrivninger utlån: Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakef. individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger utlån Gruppenedskrivninger: Gruppenedskrivninger pr /- Endring i periodens gruppenedskrivninger utlån = Gruppenedskrivninger Periodens tapskostnader: Periodens endring i individuelle nedskrivninger /- Periodens endring i gruppenedskrivninger utlån Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere år ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere konstaterte tap /- Periodens amortiseringskost nedskrivninger = Tap på utlån og garantier

14 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer kunder (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Brutto misligholdte engasjementer Næring Person = Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Næring Person = Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Næring Person = Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte og tapsutsatte engasjementer kredittinstitusjoner (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Brutto misligholdte engasjementer Norge Danmark Island Ukraina = Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte engasjementer Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjementer Norge Danmark Island Ukraina = Brutto tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte engasjementer Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Norge Danmark Island Ukraina = Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer

15 Segmentrapportering Segmentrapporteringen er basert på bankens interne rapporteringsformat, hvor morbank er splittet i DinBank.no, privatmarked og bedriftsmarked. I tillegg kommer datterselskap, samt et ikke rapporterbart segment med poster som ikke er fordelt til øvrige segmenter. (Tall i mill. kroner) DinBANK.no PM BM Spb Øst AS Boligkreditt Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter 7,2 134,7 150,7 4,6 61,1-3,3 7,5 0,0 362,5 Sum andre inntekter 1,3 41,5 14,5-1,9-5,1 15,2 127,1-5,7 186,9 Sum inntekter 8,5 176,2 165,2 2,7 56,0 11,9 134,6-5,7 549,4 Lønn og generelle adm.kostnader 1,6 51,6 14,1 0,1 16,6 3,8 85,8 0,0 173,6 Avskrivninger 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 2,5 6,4 0,0 9,8 Andre driftskostnader 0,1 1,0 0,3 0,1 4,2 2,3 38,1-5,7 40,4 Sum driftskostnader 1,8 52,7 14,4 0,2 21,5 8,6 130,3-5,7 223,8 Resultat før tap 6,7 123,5 150,8 2,5 34,5 3,3 4,3 0,0 325,6 Tap på utlån, garantier mv 0,1-0,7 11,5 0,0 9,0 0,0-4,0 0,0 15,9 Resultat før skatt 6,6 124,2 139,3 2,5 25,5 3,3 8,3 0,0 309,7 Skatt på ordinært resultat 0,0 0,0 0,0 0,7 7,2 0,9 78,4 0,0 87,2 Resultat etter skatt 6,6 124,2 139,3 1,8 18,3 2,4-70,1 0,0 222, DinBANK.no PM BM Spb Øst AS Boligkreditt Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Netto rente- og provisjonsinntekter 2,1 132,1 110,0 0,0 38,3-4,9 40,9 0,0 318,5 Sum andre inntekter 0,6 41,4 13,8 0,0-5,3 14,4-184,4-5,2-124,7 Sum inntekter 2,7 173,5 123,8 0,0 33,0 9,5-143,5-5,2 193,8 Lønn og generelle adm.kostnader 1,9 47,1 17,4 0,0 16,9 3,6 77,3 0,0 164,2 Avskrivninger 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8 2,1 5,8 0,0 8,9 Andre driftskostnader 0,1 0,7 1,6 0,0 3,4 2,9 34,1-5,2 37,6 Sum driftskostnader 2,1 47,9 19,0 0,0 21,1 8,6 117,2-5,2 210,7 Resultat før tap 0,6 125,6 104,8 0,0 11,9 0,9-260,7 0,0-16,9 Tap på utlån, garantier mv 0,1-0,5-7,8 0,0 2,6 0,0 32,0 0,0 26,4 Resultat før skatt 0,5 126,1 112,6 0,0 9,3 0,9-292,7 0,0-43,3 Skatt på ordinært resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,2-15,5 0,0-12,7 Resultat etter skatt 0,5 126,1 112,6 0,0 6,7 0,7-277,2 0,0-30, DinBANK.no PM BM Spb Øst AS Boligkreditt Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder 1.293, , , ,6 838,2 0,0 350,6-116, ,0 Andre eiendeler 1,4 20,0 27,2 62,7 29,1 229, , , ,3 Sum eiendeler 1.294, , , ,3 867,3 229, , , ,3 Innskudd fra og gjeld til kunder 433, , ,7 0,0 59,2 0,0 145,3-19, ,4 Annen gjeld 942,2 139,6 157, ,5 720,4 127, , , ,0 Sum gjeld pr. segment 1.375, , , ,5 779,6 127, , , ,4 Sum egenkapital 0,0 0,0 0,0 76,8 87,7 101, ,8-201, ,9 Sum gjeld og egenkapital 1.375, , , ,3 867,3 229, , , , DinBANK.no PM BM Spb Øst AS Boligkreditt Financiering Spb Øst Eiendom Ufordelt Eliminering Konsern Utlån til og fordringer på kunder 2.284, , ,6 0,0 892,0 0,0 302,9-117, ,7 Andre eiendeler 6,8 36,4 32,8 0,0 30,3 197, ,5-946, ,7 Sum eiendeler 2.291, , ,4 0,0 922,3 197, , , ,4 Innskudd fra og gjeld til kunder 446, , ,9 0,0 15,3 0,0 82,2-25, ,2 Annen gjeld 19,4 205,8 189,9 0,0 836,3 128, ,3-944, ,5 Sum gjeld pr. segment 466, , ,8 0,0 851,6 128, ,5-969, ,7 Sum egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 69, ,8-94, ,7 Sum gjeld og egenkapital 466, , ,8 0,0 922,3 197, , , ,4 13

16 Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk, skogbruk, fiske etc Industri og bergverk, kraft og vannfors Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaurant Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyting Tjenesteytende næringer ellers Omsetning og drift av fast eiendom Utlandet Totalt Brutto utlån til kunder fordelt på sektor og næring (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Lønnstagere Offentlig forvaltning Jordbruk, skogbruk, fiske etc Industri og bergverk, kraft og vannfors Bygg og anlegg Varehandel/hotell og restaurant Transport/kommunikasjon Forr.m. finans tjenesteyting Tjenesteytende næringer ellers Omsetning og drift av fast eiendom Utlandet Totalt

17 Kapitaldekning (Tall i kroner) Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Andre fond som inngår i kjernekapitalen Fondsobligasjoner inntil 15% Annen kjernekapital Fradrag i kjernekapitalen Kjernekapital før 50/50 fradrag Fondsobligasjoner utover 15 % Ansvarlig lånekapital Urealiserte gevinster IFRS Tilleggskapital før 50/50 fradrag Fradrag for ansv. kapital i andre finansinstitusjoner Netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse Kapitaldekning 13,81% 14,38% 11,28% 13,48% 14,44% 11,51% Kjernekapitaldekning 10,52% 12,05% 7,93% 10,51% 12,31% 8,39% Kapitaldekningen er fra og med beregnet etter standardmetoden Basel II Garantiansvar og andre poster utenom balansen (Tall i kroner) Garantiansvar Morbank Morbank Morbank Konsern Konsern Konsern Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Annet garantiansvar Sum garantier overfor kunder Garanti overfor Bankenes sikringsfond Sum garantiansvar Pantstillelser

18 Egenkapitalbevis Diverse nøkkeltall egenkapitalbevis: Resultat pr. bevis e/skatt (konsern) kr. 1) 7,12-8,05 19,84 9,73 35,82 Resultat pr. bevis e/skatt (morbank) kr. 1) 6,39-8,15 17,95 8,97 41,17 Antall egenkapitalbevis (mill.) 20,73 3,88 3,64 3,64 3,64 Bokført egenkapital pr. bevis kr. 2) 37,84 124,47 134,14 132,05 133,87 Utbytte kr ,00 15,00 28,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 102,22 % 8,21 % 12,57 % 17,71 % 19,68 % 1) Eierandelskapitalens del av bankens resultat etter skatt (delårstall omregnet til årsbasis) pr. utestående egenkapitalbevis pr ) Eierandelskapital (konsern) dividert på antall egenkapitalbevis. Resultat hittil i år er medregnet. Fra 1. juli 2009 er grunnfondsbevisforskriften opphevet og erstattet av forskrift om egenkapitalbevis, som er det nye navnet på sparebankenes egenkapitalinstrument. Endringene i lovgivningen har som hovedformål å minske utvanningseffekten ved kontantutbytte, og banken vil i løpet av høsten ta stilling til eventuelle endringer i Corporate Governance og utbyttepolitikk som følge av forskriftsendringen. Se også Sparebanken Øst (SPOG) Kurs (siste) Omsatt volum (1000) sep. 07 okt. 07 nov. 07 des. 07 jan. 08 feb. 08 mar. 08 apr. 08 mai. 08 jun. 08 jul. 08 aug. 08 sep. 08 okt. 08 nov. 08 des. 08 jan. 09 feb. 09 mar. 09 apr. 09 mai. 09 jun. 09 jul. 09 aug. 09 sep. 09 Volum omsatt (1.000) Kurs (siste) De tyve største egenkapitalbeviseierne pr Navn Antall % Navn Antall % 1 MP Pensjon ,00 % 11 Tanja A/S ,30 % 2 Skagen Vekst ,14 % 12 Andenæsgården Bekkestua ANS ,02 % 3 Directmarketing Invest AS ,82 % 13 Terra Utbytte VPF ,96 % 4 Teleplan Holding AS ,37 % 14 Andersen, Gunnar ,71 % 5 Hansen, Asbjørn Rudolf ,25 % 15 Løkke, Helge Arnfinn ,67 % 6 Helgeland Sparebank ,25 % 16 Wergeland Holding AS ,67 % 7 Krag Invest AS ,25 % 17 Teigen, Hellik ,58 % 8 Grunnfond Invest AS ,92 % 18 Profond AS ,58 % 9 Storetind AS ,64 % 19 Antero AS ,55 % 10 Sparebankstiftelsen DnBNOR ,49 % 20 Trondheim kommune ,54 % 16

19 17

20 HOVEDKONTOR Bragernes Torg 2 Postboks 54, 3001 Drammen Telefon: Fax: Fax: Epost:

164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal

164. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2006 Kvartalsrapport 4. kvartal 164. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

167. driftsår. Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal

167. driftsår. Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 167. driftsår Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

165. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2007 Kvartalsrapport 4. kvartal

165. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2007 Kvartalsrapport 4. kvartal 165. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 Kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

167. driftsår. Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 2. kvartal

167. driftsår. Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 2. kvartal 167. driftsår Kvartalsrapport 2009 Kvartalsrapport 2. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. Resultatregnskap Balanse... Endring egenkapital... Kontantstrømoppstilling... Resultat - kvartalsvis Regnskapsprinsipper...

Detaljer

166. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2008 kvartalsrapport 4. kvartal

166. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2008 kvartalsrapport 4. kvartal 166. driftsår Foreløpig årsregnskap 20 kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap. side 6 Balanse... side 6 Resultat - kvartalsvis side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 2009 167. driftsår STATUS SPAREBANKEN ØST Økt nettorente Positiv utvikling finansielle investeringer Kostnader i tråd med budsjett Stabile andre inntekter Robust likviditetssituasjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

168. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal

168. driftsår. Foreløpig årsregnskap 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 168. driftsår Foreløpig årsregnskap 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-6 Resultatregnskap side 7 Balanse... side 7 Endring egenkapital... side 8 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

1. kvartalsregnskap driftsår

1. kvartalsregnskap driftsår 1. kvartalsregnskap 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 1. KVARTAL 2010 Nettorente på nivå med før finanskrisen Nedbygging av finansiell risiko fortsetter etter planen Kostnader i tråd med budsjett Redusert

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Halvårsregnskap driftsår

Halvårsregnskap driftsår Halvårsregnskap 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 2. KVARTAL 2010 Nettorentenivå opprettholdes Igjen vekst i utlån Kostnader under budsjett, og marginalt lavere enn i 2009 Ekstraordinære resultatposter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

168. driftsår. Kvartalsrapport Kvartalsrapport 1. kvartal

168. driftsår. Kvartalsrapport Kvartalsrapport 1. kvartal 168. driftsår Kvartalsrapport 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. Resultatregnskap Balanse... Endring egenkapital... Kontantstrømoppstilling... Resultat - kvartalsvis Regnskapsprinsipper...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

169.driftsår. Kvartalsrapport2011 Kvartalsrapport2.kvartal2011

169.driftsår. Kvartalsrapport2011 Kvartalsrapport2.kvartal2011 169.driftsår Kvartalsrapport2011 Kvartalsrapport2.kvartal2011 Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Endring egenkapital... side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Halvårsregnskap driftsår

Halvårsregnskap driftsår Halvårsregnskap 2009 167. driftsår Om Sparebanken Øst Historie tilbake til 1843 Fusjon mellom Skoger Sparebank og Eiker Sparebank Hovedkontor i Drammen, samt 22 bankkontorer i det sentrale østlandsområdet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Innhold. Kommentar til regnskapet.

Innhold. Kommentar til regnskapet. 169.dr i f t s år Kvar t al s r appor t2011 Kvar t al s r appor t3.kvar t al2011 Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse... side 6 Endring egenkapital... side 7 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner.

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner. GODT RESULTAT Sparebanken Grenland presenterer et godt resultat for 1. kvartal 2007. Moderat kostnadsnivå og lave tap gir positive utslag. På den annen side er det et fortsatt press på rentenettoen. Bankens

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal Foto: Ingebjørg Håvardsrud

Delårsrapport. 2. kvartal Foto: Ingebjørg Håvardsrud Delårsrapport 2. kvartal 2010 Foto: Ingebjørg Håvardsrud RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 8,00 MNOK, mot tilsvarende 5,50 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Foto: Hans-Dieter Fleger RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 1,41 MNOK, mot tilsvarende 0,10 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer