giro: misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening"

Transkript

1 amitadnytt #2/ årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 02 Diakoni gjennom elektronikk 08 Mariella forandrer liv 11 Fra Ecuador til Vennesla giro: misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

2 EDER ELISABETHFLORLUNDE For å være helt ærlig så synes jeg det iblant er vanskelig å opprettholde engasjementet for arbeidet i Ecuador. De gangene jeg har fått muligheten til å være i Ecuador eller de gangene jeg møter tidligere volontører gjennom LaMitad i Norge, da er det enkelt å være engasjert. Men når det går lengre tid mellom disse møtene vokser mine egne hverdagslige problemer seg større, blikket vender seg mot navlen og jeg kan begynne å glemme hvorfor jeg i utgangspunktet ble engasjert. Jeg glemmer det urettferdige og de enormt store forskjellene mellom fattig og rik i verden. Jeg vet at jeg er avhengig av påfyll fra andre for å forbli engasjert. I et diakonalt perspektiv handler engasjementet om medmenneskelig nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet, med Jesus som forbilde. LaMitad ønsker å være en inspirasjonskilde til medmenneskelig engasjement og vi ønsker å sette fokus på forskjellene så vi sammen kan løfte blikket og bidra til at det blir litt vanskeligere å glemme hva som skjer utenfor vår egen stue. Elisabeth HELD KURS FOR ALLE I underkant av 15 ungdomar og vaksne er samla i kyrkja Nazareno. Dei er alle der av same grunn, og det er verken forkynning eller trusopplæring som står på planen. Tekst og foto: Ida Nerheim Kvar ettermiddag i éin månad vert det halde elektronikkurs i kyrkja Nazareno, kor ein lærer blant anna om korleis ein kan fiksa fjernkontrollar, TV ar, DVD-spelarar og mobiltelefonar. GRATIS KURS Dette er første gongen det vert halde elektronikkurs i denne kyrkja, og kurset vert halde etter ønskje frå lokalsamfunnet. Pastor Johnny Pin fortel at dei vanlegvis held dei normale kursa som ballong-, skjønnheitsog andre kurs meir retta mot kvinner, men at dette kurset er svært velkome. - Me hadde ei spørreundersøkjing i nabolaget, og folk var interesserte i å læra meir om elektronikk. Så til dette kurset har me 26 påmelde, men det varierer kor mange som kjem frå dag til dag. Kurset er finasiert av oss og Misjonsalliansen, og er gratis for deltakarane. Alle som deltek har fått utdelt ein grunnpakke med til dømes verktøy, måleinstrumenter og loddeutstyr. VIL LÆRA VEKK Kurset er ope for alle, og motivasjonen er å styrkja sjølvkjensla til folk og å venda seg utover i nabolaget. - Me ønskjer å tena lokalsamfunnet, og å investera i dei unge, forklarer Pin. - Dette er ein måte for oss å bli betre kjend med nabolaget, og dei med oss. Ruth er ei av damene som er med på kurset. Ho tykkjer det er flott at kyrkja held kurs for alle, også ikkje-medlemmer. - Eg har lært mykje her, og er godt nøgd med kurset. Håpet mitt er å kunna starta ein liten elektronikkverkstad heime. I tillegg har eg lyst å læra vekk det eg lærer her til andre, til dømes til eldre menneske. Det er mange som ikkje har jobb, men om dei kan læra seg å reparera småting, kan dei kanskje få ei lita inntekt. Fleire av kursdeltakarane var unge gutar som storkosa seg med elektronikkurset. Alle som deltok fekk utdelt kvar sin utstyrspakke. Her er pastor Johnny Pin (til høyre) i samtale med nokre av deltakarane. Her er eit par av damene i gong med å reparera fjernkontrollar. Ruth er godt nøgd med at kyrkja held kurs for alle. 2. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #2/

3 NY DIAKONIAVDELING Alt arbeidet Misjonsalliansen gjer er diakonalt, det vera fotballprosjekt, HIV/AIDSarbeid eller mikrolån. Tekst og foto: Ida Nerheim Dette utsagent kjem frå pastor Ángel Manzo, som er leiar for diakoniavdelinga i Ecuador. Denne avdelinga vart starta opp i 2010, med eit ønskje om å styrkja den kristne diakonale identiteten til organisasjonen. Å SJÅ BEHOV Fokuset til denne avdelinga er å utvikla og styrkja ferdigheiter. Ein fokuserer også på kjønn for å fremma likskap og rettferd. I tillegg til Ángel arbeidar det to til på denne avdelinga Johanna Jaramillo og Roxana Orovio. Johanna fortel at dei har tre program som dei jobbar gjennom. Ángel på leir arrangert av diakoniavdelinga. Johanna har her ei samtalegruppe for unge universitetsstudentar. utstyr, eller teknisk stønad i form av administrativ hjelp eller hjelp til utføringa av prosjekt. I arbeidet gjennom Kyrkjesamarbeid jobbar ein for å få kyrkjene i Guayaquil til å samarbeida. Ein ønskjer at dei skal samlast i hendingar som kan vera med på å påverka ulike deler av samfunnet. Johanna seier at dette går ut på å arbeida med samvitet til folk, å få kyrkjene til å sjå ansvaret dei har. - Kyrkja bør spela ei viktig rolle i alle aspekt av livet, og bør vera førebilete i til dømes politikken, kampen for rettferd og i korrupsjonen. Gjennom dette programmet gjev me og ut bøker, og me driv eit radioprogram som tek opp ulike tema, blant anna tema som vedkjem kvinner, ungdom og born. DIAKONI ER VIKTIG For diakoniavdelinga går mykje av arbeidet ut på å gjera kyrkjer og personar oppmerksame på det ansvaret dei har i samfunnet, og at å driva diakoni er viktig. - For meg er diakoni ein dimensjon av livet, avsluttar Ángel. Det er Gud sin kjærleik reflektert i personar som tener og hjelper andre. - Me ville forvalta og styrkja den kristne diakonale identiteten til Misjonsalliansen, både innad i organisasjonen og hos kyrkjer og andre institusjonar, seier Ángel. Me ønska også å styrka vårt forhold til kyrkjene, og å jobba tettare innpå dei. Det er viktig å ikkje gløyma trua, identiteten og basen som er grunnlaget for alt arbeidet me gjer. Vidare fortel Ángel at kyrkja av natur har det uungåelege kallet til å vera Kristu kropp i verda, og at Misjonsalliansen difor ser på kyrkjene som strategiske samarbeidspartnarar for å saman bidra til å vera menneskelege. - Gjennom diakoniavdelinga ønskjer ein å følgja kyrkjene og deira leiarar på vegen til å utvikla deira diakonale identitet. For gjennom trusperspektivet og med Jesus som modell kan me tena andre. Dei tilsette ved diakoniavdelinga. F.v. Roxana Orovio, Ángel Manzo og Johanna Jaramillo. - Arbeidet vårt går føre seg gjennom tre program Diakonisenter, Kyrkjelege aktivitetar og Kyrkjesamarbeid. Føremålet er å styrkja den diakonale identiteten å få kyrkjene til å venda seg ut mot samfunnet og sjå kva behov og sosiale utfordringar som finst, og korleis dei kan vera til nytte i lokalsamfunnet. BØR VERA FØREBILETE I programmet Diakonisenter arbeidar ein med samfunnsretta teologisk og diakonal opplæring. Perspektivet er både bibelsk, psykologisk, administrativt, kjønnsretta, økonomisk og sosialt. - Målet er å forandra tankegangen til folk få dei til å tenkja på kva dei kan gjera for lokalsamfunnet, forklarer Johanna. Her arbeidar me med ulik grupper, til dømes med pastorar, ungdomar, søndagsskulelærarar, kvinnelege leiarar og studentar. Me vil at dei skal sjå kva ansvar dei har som kristne. Gjennom Kyrkjelege aktivitetar ønskjer ein å gje kyrkjene teknisk og økonomisk hjelp i prosjekta dei driv. Ángel fortel at at det her er viktig å styrkja den kristne diakonale identiteten både i kyrkja og lokalsamfunnet. - Me vil gjera det enkelt for dei å bidra i lokalsamfunnet, det vera gjennom økonomisk stønad til innkjøp av material og anna For ikkje eingong Menneskesonen er komen for å la seg tena, men for sjølv å tena og gje livet sitt til løysepenge for mange. Jesus frå Nasaret (Mark. 10,45) Når ein skal forklara kva Misjonsalliansen er seier ein ofte at det er ein diakonal misjonsorganisasjon. For nokre vil det utsagnet kanskje seia alt. Andre vil kan hende ikkje vera noko klokare. For kva er eigentleg diakoni? Og kva vil det seia å jobba diakonalt? DIAKONI = TENESTE Diakoni kjem frå gresk og tyder rett og slett teneste. Den kan nytta seg av ord, men det er praktisk handling som kjenneteiknar den mest. Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd, skildrar det norske Diakoniforbund. Diakonhjemmet Høgskole i Oslo sin Diakonkatekisme seier det så enkelt som at Diakoni er kristen nestekjærleik i praksis. I det nye testamentet er diakoni å forstå som eit tenesteoppdrag frå Gud, særleg retta mot menneske som har det vanskelig. Dette er Misjonsalliansen sitt utgangspunkt. Som diakonal misjonsorganisasjon vektleggjast i eitkvart prosjekt det heile mennesket som sosialt vesen. I strategidokumentet til Misjonsalliansen er det formulert slik: Misjonsdiakoni uttrykkjer Gud sin grensesprengande kjærleik til verda og representerer Gud si omsorg for fattige, naudlidande og tilsidesette grupper. Diakonalt arbeid er ein del av misjonen sitt heilskapsoppdrag, ikkje eit supplement til forkynning eller "planlagd plogspiss" for evangeliet. Misjonsalliansen erkjenner at det bibelske evangelium har klare sosiale følgjer. Diakoni er ikkje først og fremst ein aktivitet eller eit prosjekt i relasjon til kyrkje eller misjon, men ein livsstil Jesus har vald for sine etterfølgarar og er ein integrert del av det å vera ein Jesu Kristi disippel." 4. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #1/

4 Endringer på nært hold Å bry seg Før vi reiste til Ecuador hadde vi nok noen udefinerte forventnigner om å skulle oppleve en nærhet til det å se mennesker komme seg ut av fattigdom. Ikke en naiv tanke om at det skulle skje fra en dag til en annen, men heller ikke klart definert hvordan vi skulle legge merke til det. Bare en eller annen slags forventning om en form for nærhet og opplevelse av endringen. Etter jeg begynte i Misjonsalliansen har vi nok lært mye om viktigheten av prosesser. Forståelsen for at man kan være med på å sette noe i gang, for så å måtte være tålmodig og vente på hvor dette fører. Prosesser hvor mennesker får tillit, begynner å tro på at de kan forandre omstendighetene i livet sitt handler jo faktisk veldig mye om det at denne personen selv har frihet til å velge hva som skal skje. Og dermed blir ikke valgene underveis, eller resultatet for den saks skyld, alltid slik man ser det for seg. Men det viktige er jo at menneskene blir myndiggjort. Jeg syns at det flotteste ved å jobbe i en diakonal organisasjon er den grunnleggende tanken om at Gud elsker alle mennesker, og hvordan vi får være med på å vise dette i praksis. Gjennom å gi tillit og vise tro på at alle mennesker har mulighet til å gjøre noe med sin situasjon, ser vi at de som tidligere ikke trodde de kunne gjøre en forandring faktisk er selve forandringen. Både de og vi lærer noe nytt om hva det vil si å bli myndiggjort. Jeg ble litt satt ut her en dag jeg var innom en av fotballbanene som har blitt utbedret ved hjelp av støttespillere i Norge. På banen var det en gutt som nylig hadde begynt å trene. Han var veldig fornøyd med å få muligheten til å spille fotball og sa han var blitt godt behandlet og mottatt av de andre guttene. Leo har fysiske problemer med begge beina og trener med gutter som er 5-6 år yngre enn ham selv. Treneren fortalte at de over lang tid hadde sett denne gutten av og til passere banen på leting etter plastflasker som han kunne selge til resirkulering og tjene penger på. En dag la han fra seg flaskene og spurte om han kunne få bli med å trene. Det fikk han. Etter at han hadde trent noen dager syntes noen av guttene at det var dumt at han ankom treningen skitten og dårlig kledd for å trene. Så etter treningen bestemte treneren og guttene seg for å dra hjem til Leo for å snakke med foreldrene om saken. Ved å se dette viser det seg kanskje at vi faktisk har denne nærheten til fattigdomsbekjempelse og opplever endringen. Det er bare det at det viser seg på andre måter enn det vi i utgangspunktet hadde forventet. Irene og Håkon Aandstad Ingen visste hvor Leo bodde og ingen kjente til familien hans, men Leo viste vei og nærmere 40 personer møtte opp på trappa til huset hans denne dagen. Mye av motivasjonen for stuntet var å fortelle foreldrene at Leo hadde fått seg nye venner og håpet at foreldrene kunne vie gutten sin enda mer oppmerksomhet, sende ham ordentlig kledd på trening og gjerne bli med ham på trening også. Moren fortalte at Leo ofte stakk av, men at det var fint å se at andre også brydde seg om ham. Dagen etter hadde moren fulgt ham på treningen, og den humørspredende gutten møter nå opp i ordentlig treningstøy. Da jeg kjørte fra fotballbanen hadde jeg fått noe å tenke på. Denne gutten må ha hatt et tøft liv, med mye selvstyring og uten en positiv vennegjeng rundt seg. For et utrolig skue det må ha vært for foreldrene å få en gjeng med glade gutter på trappa som fortalte at de brydde seg om sønnen deres. I det jeg kjørte tittet jeg bort på guttene som trente. Alle var opptatt med sitt og la ikke merke til at jeg dro, bortsett fra én gutt. Han stoppet opp i treningen, løftet en arm, smilte og vinket til meg. Da kjente jeg at tårene kom trillende. Leo (t.v.) på trening med sine nye venner. Jeg som hele livet har hatt alle muligheter til å gjøre det jeg har lyst til blir satt ut av å tenke på hvilke muligheter denne gutten har hatt og hva det kan bety for et menneske å kunne gjøre noe så enkelt som å dra på fotballtrening. Siv Anett og Kjetil Sande 6. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #2/

5 Mariella forandrer både eget og andres liv Mariella (35) kom i kontakt med Misjonsalliansen for fire år siden. Da startet Misjonsalliansen opp arbeid i bygda hennes, og hun ble med i den første komiteen i Trinidad de Dios. Hun er gift, og har tre barn på 5, 7 og 8 år. Hjemme har hun en liten systue, og ved siden av huset sitt bygger hun en frisørsalong. STUDERTE MOT MANNENS VILJE Mariella hadde veldig lyst til å begynne å studere, og gå på søm, men fant ut at det ville være bedre å gå på frisør-, hudpleie- og skjønnhetslinje, for det er mer penger å tjene innen denne bransjen. Mannen til Mariella syns ikke noe om at kona skulle studere, han hadde ikke noe tro på at hun ville klare det, og syns hun burde holde seg hjemme i huset. Men Mariella gjorde heldigvis som hun hadde planlagt, og startet studiene sine. SPRANG HJEM FOR Å HA MIDDAGEN KLAR TIL EKTEMANNEN Hun begynte på studiene som varte fra kl. 13 til 17 hver dag, og når skoledagen var slutt sprang hun hjem for å ha middagen klar Mariella åpner sin nye salong. til mannen kom hjem fra jobb. Etter en stund så mannen at det var positivt at Mariella fikk studere, og da hun for litt siden ble uteksaminert og med hjelp av lån fra D-miro startet byggingen av salongen sin, var det en stolt ektemann som hjalp henne med byggingen. MANGE FREMTIDSPLANER Mariella har mange framtidsplaner, ikke bare for seg selv og familien, men også for naboene sine. Hun ønsker å kunne gi nabokonene mulighet til å få seg en inntekt, og for noen uker siden var en av naboene med på å hjelpe henne litt i systuen, og tjente fem dollar. HAR BEGYNT PÅ NYE STUDIER Om noen år håper Mariella at hun kan få begynne på universitetet og utdanne seg til grafisk designer, og det er ingen grunn til å tvile på at denne energiske og dyktige dama kan få til det. I mellomtiden har hun begynt på sømlinja, men det har hun ikke fortalt til mannen sin ennå, forteller hun leende. Inger Lise H. og Knut Harald Dobbe Ecuamat MEDSIVIKIWI FYLTE POTETER Poteter blir dyrket i fjellområdene i Ecuador. Den vokser best mellom 2900 og 3300 m.o.h og dyrkes i 10 av Ecuadors 24 fylker. Det finnes rundt 300 potetsorter, men benyttes mest i maten til de som bor i fjellene. Potetmasse 1 kg poteter 1 egg Salt og pepper etter smak BE F R TAKKEEMNER Fyll 2 ss olje 1 kopp med hakket løk 1 hvitløksbåt ½ kg kjøttdeig 1 gulrot 1 paprika Salt, pepper og paprika etter smak Piskede egg Mel Olje til frityrsteking Kok potetene, skrell og avkjøl dem. Mos potetene og egget til en masse, tilsett salt og pepper. Skrell og kok gulroten. Kutt den i terninger. Kutt opp paprikaen. Ta olje i pannen, stek løken blank, tilsett hvitløken. Ha i kjøttdeig, gulrot og paprika. La dette steke i 5 min. Krydre med salt, pepper og paprika. Giver n MATHILDE VINDAL 81 ÅR Mathilde har vært fastgiver for Centro Creer i litt over ett år. Hvorfor valgte du å bli fastgiver til Centro Creer? Det skyldes at barnebarnet mitt har vært volontør og tipset meg om ordningen. Hva synes du om arbeidet til Misjonsalliansen i Ecuador? Ut i fra det jeg har hørt, tror jeg arbeidet er veldig bra. Det er utrolig flott at det finnes folk som driver et slikt arbeid! For å forme de fylte potetene tar du nå ½ kopp med potetmasse, legger den i håndflaten og former den. I sentrum legger du 1 ss kjøttfyll. Form det hele til en oval bolle. Dypp de fylte potetene først i piskede egg deretter i mel og frityrstek dem i en panne med olje i. Vend dem forsiktig til de får en gyllen farge over alt. Be for kirkene som Misjonsalliansen samarbeider med og alle som sitter i de lokale gruppene og komiteene. Be for trygghet og beskyttelse for alle som jobber i Misjonsalliansen i Ecuador. Takk for et flott og engasjert volontørkull nå i vår. 8. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #2/

6 F LK INORGE Prosjekt Centro Creer er godt i gang, og LaMitad har allerede fått inn ,- kr. Tekst: Mari Innerdal Foto: Mari Asmyhr Det har allerede gått fire måneder siden Lamitad lanserte Prosjekt Centro Creer. Prosjektet har som mål å samle inn hundre tusen kroner i løpet av Pengene skal støtte driften av to sentre for funksjons hemmede barn i Ecuador Det er på tide med en liten oppdatering og LaMitadnytt har derfor snakket med lederen for LaMitad, Elisabeth Lunde, for å høre hvordan aksjonen har gått så langt. - Vi har fått veldig positiv respons på aksjonen vår, sier Elisabeth. - Det virker som det er mange som har et hjerte for Centro Bare ved å sende en tekstmelding! LaMitad vil nå gjøre det enda enklere å støtte Centro Creer, og for første gang i historien har LaMitad en egen SMS-tjeneste. Tekst: Mari Innerdal God respons på årets prosjekt Creer, og som setter pris for at vi gjør en ekstra innsats for å støtte arbeidet for de funksjonshemmede. Hvordan planlegger dere å nå målet? Vi vil prøve å inspirere LaMitad-venner rundt om i Norge, slik at vi sammen kan samle inn pengene. Håpet er at folk med et engasjement for Ecuador vil bruke kreativiteten sin og hjelpe oss å nå målet. Har du en oppfordring til LaMitadere der ute som ønsker å bidra? - Du kan for eksempel sette av en kveld hvor du inviterer gode venner og lager en middag. Så kan alle betale litt til Centro Creer for maten de spiser, og samtidig får dere en trivelig kveld sammen. For å nå målet vårt i løpet av 2011 trenger vi hjelp fra flere og alle monner drar! Det er utrolig hvor enkelt det kan være å gi penger. Nå slipper du å logge deg inn på nettbanken for så å taste inn kontonummer og beløp. Det holder å sende <lamitad> til 2160, og du har gitt 100 kr! Utrolig enkelt og utrolig morsomt! Noen har allerede hevet seg på Elisabeth Lunde har selv invitert sine venner på middag for Centro Creer. SMS-kampanjen vår, og så langt har det kommet inn 2100 kr. Men vi tror potensialet er større! Vil du inspirere venner og familie til å gi? Send en melding hvor det står: Send kodeord <lamitad> til 2160 og du gir 100 kr. til Centro Creer! Be gjerne folk om å videresende, så ruller kampanjen i gang! Ti utvalgte juni spiller ti ecuadorianske gutter fotball i Vennesla. Tekst og foto: Kjetil Sande PlussbankCup går av stabelen i Kristiansand, Vennesla og på Flekkerøy juni. Også i år deltar et lag som Cupen har vært med på å støtte gjennom byggingen av fotballbaner i de fattige områdene i Guayaquil i Ecuador. Cupen har valgt Fotball Krysser Grenserprosjektet i Ecuador som sitt humanitære prosjekt og har nå støttet fotballprosjektet i flere år. Salsa i Oslo LaMitadSosial i Oslo var nylig samlet til salsakveld og heftige hoftebevegelser. Tekst: Elisabet Ingvira og Grete Bollestad Disse guttene kan du treffe i Vennesla i sommer. Ti heldige og håpefulle gutter er nå valgt ut til å spille i Norge i sommer. De skal delta i 13-årsklassen og skal spille kampene sine i Vennesla. I tillegg skal guttene være noen dager i forkant av cupen på Ålgård og Evje for å oppleve noe mer enn bare fotballkamper. Treneren som skal være med guttene heter Manuel Lucas og har vært med i fotballprosjektet siden starten. Han er nå leder for den nye klubben som er i ferd med å dannes i kjølvannet av prosjektet. Velkommen til å legge turen innom Vennesla i sommer for å heie på guttene fra Ecuador. Onsdag 23. mars var LaMitadSosial igjen samlet. Det var rigget opp med storskjerm på veggen, popkorn var poppet og punsj med eksotisk og deilig frukt var satt på bordet. Vi ble en herlig liten gjeng som startet kvelden godt til rette i sofaen, for å bli inspirert av vakre salsatrinn fra filmen "Dirty Dansing 2". Etter dette ble lærerike og morsomme snutter F LK INORGE QUIZ I TRONDHEIM Tekst og foto: Astrid Øvstedal I Trondheim har de brukt quiz for å samle inn penger til arbeidet i Ecuador. I april var 21 stykker samlet hjemme på hybelen til Astrid til quiz. Kategoriene spente vidt: Fra boller til burritos, Ecuador vs. Bolivia og Ski-VM. Seks kategorier, med mulighet for å spille dobbelt på en, ble gjennomført med stil av alle lag med nystekte vafler som drivstoff. Det ble en kveld med god stemning og vi samlet inn 1250 kr i tillegg til å få reklamert litt for Misjonsalliansen. med salsatrinn fra YouTube hentet frem etter inspirasjon fra filmen. Vi var ganske enige om at våre norske hoftebevegelser var litt stive, men etter litt oppvarming og mye øvelse løsnet det jammen litt for oss nordmenn også. Det var godt å minnes tilbake til Ecuador med salsamusikk og forførende hoftebevegelser igjen! 10. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #2/

7 B-POST ABONNEMENT RETURADRESSE: P.B.6863 ST.OLAVSPLASS 0130 OSLO Businesspartnere MERSLAND AS Rådgivning og forskning innenfor bistandsarbeid Langneskilen 30, 4640 Søgne Tlf Se våre Businesspartnere på LaMitad.no Sponsor av LaMitadNytt Hei alle sammen! Tiden raser avgårde som volontør her i Ecuador. Fire måneder har gått og nå har jeg bare én måned igjen. For tiden jobber jeg på Centro Creer og får daglig nye utfordringer. Det er virkelig en spennende jobb og jeg lærer masse. Ikke minst spansk til glede og frustrasjon for oss alle. Det er mye å finne på i fritiden også! Og særlig i helgene har vi reist en god del rundt i Ecuador. Galápagos, fjellet, stranda og jungelen ligger bare en busstur unna. Jeg kommer virkelig til å savne alle mulighetene vi har her. Når min tid som volontør nå går mot slutten ser jeg tilbake på alt jeg har opplevd her: Alle de flotte menneskene jeg har møtt, reisene våre og ikke minst at jeg har fått se det flotte arbeidet som Misjonsalliansen gjør her. Dette er en opplevelse jeg vil unne alle sammen! POSTKORTET Karoline Pedersen, 20 år Byggmester Anders Dahl, Kolbotn Fax: Mob: NYBYGG TILBYGG REHABILITERING LaMitadNytt Norge RESULTAT APRIL , , ,- Per 30/04-09 Per 30/04-10 Per 30/04-11 LaMitadNytt Utgiver LaMitad/Misjonsalliansen Redaktør Kjetil Sande Design/trykk Østfold Trykkeri AS, Askim Korrektur Heidi Sandvand Hegertun Bidragsytere dette nr. Elisabeth Lunde Irene og Håkon Aandstad Siv Anett og Kjetil Sande Inger Lise H. og Knut Harald Dobbe Mari Innerdal Ida Nerheim Elisabeth Ingvira Grete Bollestad Astrid Øvstedal Mari Asmyhr Opplag 650 LaMitad Adresse c/o Misjonsalliansen, P.b St.Olavsplass, 0130 Oslo Giro E-post Web Styret Elisabeth Lunde (leder) Erling Brøvig Andersen (økonomiansvarlig) Mari Innerdal (informasjonsansvarlig) Katrine Vågen (sponsorkontakt/kontakt med gruppene utenfor Oslo/kontakt med LaMitad sosial) Ragnhild Fjellheim (volontørog eventansvarlig) LaMitad Bergen LaMitad Trondheim

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser.

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser. F 4393 Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse gjennom «klare selv»opplevelser. Side 3 Har du nokon gong tenkt på kor du lærte å finne og behalde - ein venn? Side 4 «Man kan

Detaljer

VISJON 2025. En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling. wycliffe:nytt. 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no

VISJON 2025. En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling. wycliffe:nytt. 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no VISJON 2025 En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling wycliffe:nytt 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no Ansvarlig utgiver: Wycliffe Postboks 6625 St. Olavs plass, 0129 Oslo info@wycliffe.no /

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer