giro: misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening"

Transkript

1 amitadnytt #2/ årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 02 Diakoni gjennom elektronikk 08 Mariella forandrer liv 11 Fra Ecuador til Vennesla giro: misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

2 EDER ELISABETHFLORLUNDE For å være helt ærlig så synes jeg det iblant er vanskelig å opprettholde engasjementet for arbeidet i Ecuador. De gangene jeg har fått muligheten til å være i Ecuador eller de gangene jeg møter tidligere volontører gjennom LaMitad i Norge, da er det enkelt å være engasjert. Men når det går lengre tid mellom disse møtene vokser mine egne hverdagslige problemer seg større, blikket vender seg mot navlen og jeg kan begynne å glemme hvorfor jeg i utgangspunktet ble engasjert. Jeg glemmer det urettferdige og de enormt store forskjellene mellom fattig og rik i verden. Jeg vet at jeg er avhengig av påfyll fra andre for å forbli engasjert. I et diakonalt perspektiv handler engasjementet om medmenneskelig nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet, med Jesus som forbilde. LaMitad ønsker å være en inspirasjonskilde til medmenneskelig engasjement og vi ønsker å sette fokus på forskjellene så vi sammen kan løfte blikket og bidra til at det blir litt vanskeligere å glemme hva som skjer utenfor vår egen stue. Elisabeth HELD KURS FOR ALLE I underkant av 15 ungdomar og vaksne er samla i kyrkja Nazareno. Dei er alle der av same grunn, og det er verken forkynning eller trusopplæring som står på planen. Tekst og foto: Ida Nerheim Kvar ettermiddag i éin månad vert det halde elektronikkurs i kyrkja Nazareno, kor ein lærer blant anna om korleis ein kan fiksa fjernkontrollar, TV ar, DVD-spelarar og mobiltelefonar. GRATIS KURS Dette er første gongen det vert halde elektronikkurs i denne kyrkja, og kurset vert halde etter ønskje frå lokalsamfunnet. Pastor Johnny Pin fortel at dei vanlegvis held dei normale kursa som ballong-, skjønnheitsog andre kurs meir retta mot kvinner, men at dette kurset er svært velkome. - Me hadde ei spørreundersøkjing i nabolaget, og folk var interesserte i å læra meir om elektronikk. Så til dette kurset har me 26 påmelde, men det varierer kor mange som kjem frå dag til dag. Kurset er finasiert av oss og Misjonsalliansen, og er gratis for deltakarane. Alle som deltek har fått utdelt ein grunnpakke med til dømes verktøy, måleinstrumenter og loddeutstyr. VIL LÆRA VEKK Kurset er ope for alle, og motivasjonen er å styrkja sjølvkjensla til folk og å venda seg utover i nabolaget. - Me ønskjer å tena lokalsamfunnet, og å investera i dei unge, forklarer Pin. - Dette er ein måte for oss å bli betre kjend med nabolaget, og dei med oss. Ruth er ei av damene som er med på kurset. Ho tykkjer det er flott at kyrkja held kurs for alle, også ikkje-medlemmer. - Eg har lært mykje her, og er godt nøgd med kurset. Håpet mitt er å kunna starta ein liten elektronikkverkstad heime. I tillegg har eg lyst å læra vekk det eg lærer her til andre, til dømes til eldre menneske. Det er mange som ikkje har jobb, men om dei kan læra seg å reparera småting, kan dei kanskje få ei lita inntekt. Fleire av kursdeltakarane var unge gutar som storkosa seg med elektronikkurset. Alle som deltok fekk utdelt kvar sin utstyrspakke. Her er pastor Johnny Pin (til høyre) i samtale med nokre av deltakarane. Her er eit par av damene i gong med å reparera fjernkontrollar. Ruth er godt nøgd med at kyrkja held kurs for alle. 2. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #2/

3 NY DIAKONIAVDELING Alt arbeidet Misjonsalliansen gjer er diakonalt, det vera fotballprosjekt, HIV/AIDSarbeid eller mikrolån. Tekst og foto: Ida Nerheim Dette utsagent kjem frå pastor Ángel Manzo, som er leiar for diakoniavdelinga i Ecuador. Denne avdelinga vart starta opp i 2010, med eit ønskje om å styrkja den kristne diakonale identiteten til organisasjonen. Å SJÅ BEHOV Fokuset til denne avdelinga er å utvikla og styrkja ferdigheiter. Ein fokuserer også på kjønn for å fremma likskap og rettferd. I tillegg til Ángel arbeidar det to til på denne avdelinga Johanna Jaramillo og Roxana Orovio. Johanna fortel at dei har tre program som dei jobbar gjennom. Ángel på leir arrangert av diakoniavdelinga. Johanna har her ei samtalegruppe for unge universitetsstudentar. utstyr, eller teknisk stønad i form av administrativ hjelp eller hjelp til utføringa av prosjekt. I arbeidet gjennom Kyrkjesamarbeid jobbar ein for å få kyrkjene i Guayaquil til å samarbeida. Ein ønskjer at dei skal samlast i hendingar som kan vera med på å påverka ulike deler av samfunnet. Johanna seier at dette går ut på å arbeida med samvitet til folk, å få kyrkjene til å sjå ansvaret dei har. - Kyrkja bør spela ei viktig rolle i alle aspekt av livet, og bør vera førebilete i til dømes politikken, kampen for rettferd og i korrupsjonen. Gjennom dette programmet gjev me og ut bøker, og me driv eit radioprogram som tek opp ulike tema, blant anna tema som vedkjem kvinner, ungdom og born. DIAKONI ER VIKTIG For diakoniavdelinga går mykje av arbeidet ut på å gjera kyrkjer og personar oppmerksame på det ansvaret dei har i samfunnet, og at å driva diakoni er viktig. - For meg er diakoni ein dimensjon av livet, avsluttar Ángel. Det er Gud sin kjærleik reflektert i personar som tener og hjelper andre. - Me ville forvalta og styrkja den kristne diakonale identiteten til Misjonsalliansen, både innad i organisasjonen og hos kyrkjer og andre institusjonar, seier Ángel. Me ønska også å styrka vårt forhold til kyrkjene, og å jobba tettare innpå dei. Det er viktig å ikkje gløyma trua, identiteten og basen som er grunnlaget for alt arbeidet me gjer. Vidare fortel Ángel at kyrkja av natur har det uungåelege kallet til å vera Kristu kropp i verda, og at Misjonsalliansen difor ser på kyrkjene som strategiske samarbeidspartnarar for å saman bidra til å vera menneskelege. - Gjennom diakoniavdelinga ønskjer ein å følgja kyrkjene og deira leiarar på vegen til å utvikla deira diakonale identitet. For gjennom trusperspektivet og med Jesus som modell kan me tena andre. Dei tilsette ved diakoniavdelinga. F.v. Roxana Orovio, Ángel Manzo og Johanna Jaramillo. - Arbeidet vårt går føre seg gjennom tre program Diakonisenter, Kyrkjelege aktivitetar og Kyrkjesamarbeid. Føremålet er å styrkja den diakonale identiteten å få kyrkjene til å venda seg ut mot samfunnet og sjå kva behov og sosiale utfordringar som finst, og korleis dei kan vera til nytte i lokalsamfunnet. BØR VERA FØREBILETE I programmet Diakonisenter arbeidar ein med samfunnsretta teologisk og diakonal opplæring. Perspektivet er både bibelsk, psykologisk, administrativt, kjønnsretta, økonomisk og sosialt. - Målet er å forandra tankegangen til folk få dei til å tenkja på kva dei kan gjera for lokalsamfunnet, forklarer Johanna. Her arbeidar me med ulik grupper, til dømes med pastorar, ungdomar, søndagsskulelærarar, kvinnelege leiarar og studentar. Me vil at dei skal sjå kva ansvar dei har som kristne. Gjennom Kyrkjelege aktivitetar ønskjer ein å gje kyrkjene teknisk og økonomisk hjelp i prosjekta dei driv. Ángel fortel at at det her er viktig å styrkja den kristne diakonale identiteten både i kyrkja og lokalsamfunnet. - Me vil gjera det enkelt for dei å bidra i lokalsamfunnet, det vera gjennom økonomisk stønad til innkjøp av material og anna For ikkje eingong Menneskesonen er komen for å la seg tena, men for sjølv å tena og gje livet sitt til løysepenge for mange. Jesus frå Nasaret (Mark. 10,45) Når ein skal forklara kva Misjonsalliansen er seier ein ofte at det er ein diakonal misjonsorganisasjon. For nokre vil det utsagnet kanskje seia alt. Andre vil kan hende ikkje vera noko klokare. For kva er eigentleg diakoni? Og kva vil det seia å jobba diakonalt? DIAKONI = TENESTE Diakoni kjem frå gresk og tyder rett og slett teneste. Den kan nytta seg av ord, men det er praktisk handling som kjenneteiknar den mest. Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd, skildrar det norske Diakoniforbund. Diakonhjemmet Høgskole i Oslo sin Diakonkatekisme seier det så enkelt som at Diakoni er kristen nestekjærleik i praksis. I det nye testamentet er diakoni å forstå som eit tenesteoppdrag frå Gud, særleg retta mot menneske som har det vanskelig. Dette er Misjonsalliansen sitt utgangspunkt. Som diakonal misjonsorganisasjon vektleggjast i eitkvart prosjekt det heile mennesket som sosialt vesen. I strategidokumentet til Misjonsalliansen er det formulert slik: Misjonsdiakoni uttrykkjer Gud sin grensesprengande kjærleik til verda og representerer Gud si omsorg for fattige, naudlidande og tilsidesette grupper. Diakonalt arbeid er ein del av misjonen sitt heilskapsoppdrag, ikkje eit supplement til forkynning eller "planlagd plogspiss" for evangeliet. Misjonsalliansen erkjenner at det bibelske evangelium har klare sosiale følgjer. Diakoni er ikkje først og fremst ein aktivitet eller eit prosjekt i relasjon til kyrkje eller misjon, men ein livsstil Jesus har vald for sine etterfølgarar og er ein integrert del av det å vera ein Jesu Kristi disippel." 4. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #1/

4 Endringer på nært hold Å bry seg Før vi reiste til Ecuador hadde vi nok noen udefinerte forventnigner om å skulle oppleve en nærhet til det å se mennesker komme seg ut av fattigdom. Ikke en naiv tanke om at det skulle skje fra en dag til en annen, men heller ikke klart definert hvordan vi skulle legge merke til det. Bare en eller annen slags forventning om en form for nærhet og opplevelse av endringen. Etter jeg begynte i Misjonsalliansen har vi nok lært mye om viktigheten av prosesser. Forståelsen for at man kan være med på å sette noe i gang, for så å måtte være tålmodig og vente på hvor dette fører. Prosesser hvor mennesker får tillit, begynner å tro på at de kan forandre omstendighetene i livet sitt handler jo faktisk veldig mye om det at denne personen selv har frihet til å velge hva som skal skje. Og dermed blir ikke valgene underveis, eller resultatet for den saks skyld, alltid slik man ser det for seg. Men det viktige er jo at menneskene blir myndiggjort. Jeg syns at det flotteste ved å jobbe i en diakonal organisasjon er den grunnleggende tanken om at Gud elsker alle mennesker, og hvordan vi får være med på å vise dette i praksis. Gjennom å gi tillit og vise tro på at alle mennesker har mulighet til å gjøre noe med sin situasjon, ser vi at de som tidligere ikke trodde de kunne gjøre en forandring faktisk er selve forandringen. Både de og vi lærer noe nytt om hva det vil si å bli myndiggjort. Jeg ble litt satt ut her en dag jeg var innom en av fotballbanene som har blitt utbedret ved hjelp av støttespillere i Norge. På banen var det en gutt som nylig hadde begynt å trene. Han var veldig fornøyd med å få muligheten til å spille fotball og sa han var blitt godt behandlet og mottatt av de andre guttene. Leo har fysiske problemer med begge beina og trener med gutter som er 5-6 år yngre enn ham selv. Treneren fortalte at de over lang tid hadde sett denne gutten av og til passere banen på leting etter plastflasker som han kunne selge til resirkulering og tjene penger på. En dag la han fra seg flaskene og spurte om han kunne få bli med å trene. Det fikk han. Etter at han hadde trent noen dager syntes noen av guttene at det var dumt at han ankom treningen skitten og dårlig kledd for å trene. Så etter treningen bestemte treneren og guttene seg for å dra hjem til Leo for å snakke med foreldrene om saken. Ved å se dette viser det seg kanskje at vi faktisk har denne nærheten til fattigdomsbekjempelse og opplever endringen. Det er bare det at det viser seg på andre måter enn det vi i utgangspunktet hadde forventet. Irene og Håkon Aandstad Ingen visste hvor Leo bodde og ingen kjente til familien hans, men Leo viste vei og nærmere 40 personer møtte opp på trappa til huset hans denne dagen. Mye av motivasjonen for stuntet var å fortelle foreldrene at Leo hadde fått seg nye venner og håpet at foreldrene kunne vie gutten sin enda mer oppmerksomhet, sende ham ordentlig kledd på trening og gjerne bli med ham på trening også. Moren fortalte at Leo ofte stakk av, men at det var fint å se at andre også brydde seg om ham. Dagen etter hadde moren fulgt ham på treningen, og den humørspredende gutten møter nå opp i ordentlig treningstøy. Da jeg kjørte fra fotballbanen hadde jeg fått noe å tenke på. Denne gutten må ha hatt et tøft liv, med mye selvstyring og uten en positiv vennegjeng rundt seg. For et utrolig skue det må ha vært for foreldrene å få en gjeng med glade gutter på trappa som fortalte at de brydde seg om sønnen deres. I det jeg kjørte tittet jeg bort på guttene som trente. Alle var opptatt med sitt og la ikke merke til at jeg dro, bortsett fra én gutt. Han stoppet opp i treningen, løftet en arm, smilte og vinket til meg. Da kjente jeg at tårene kom trillende. Leo (t.v.) på trening med sine nye venner. Jeg som hele livet har hatt alle muligheter til å gjøre det jeg har lyst til blir satt ut av å tenke på hvilke muligheter denne gutten har hatt og hva det kan bety for et menneske å kunne gjøre noe så enkelt som å dra på fotballtrening. Siv Anett og Kjetil Sande 6. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #2/

5 Mariella forandrer både eget og andres liv Mariella (35) kom i kontakt med Misjonsalliansen for fire år siden. Da startet Misjonsalliansen opp arbeid i bygda hennes, og hun ble med i den første komiteen i Trinidad de Dios. Hun er gift, og har tre barn på 5, 7 og 8 år. Hjemme har hun en liten systue, og ved siden av huset sitt bygger hun en frisørsalong. STUDERTE MOT MANNENS VILJE Mariella hadde veldig lyst til å begynne å studere, og gå på søm, men fant ut at det ville være bedre å gå på frisør-, hudpleie- og skjønnhetslinje, for det er mer penger å tjene innen denne bransjen. Mannen til Mariella syns ikke noe om at kona skulle studere, han hadde ikke noe tro på at hun ville klare det, og syns hun burde holde seg hjemme i huset. Men Mariella gjorde heldigvis som hun hadde planlagt, og startet studiene sine. SPRANG HJEM FOR Å HA MIDDAGEN KLAR TIL EKTEMANNEN Hun begynte på studiene som varte fra kl. 13 til 17 hver dag, og når skoledagen var slutt sprang hun hjem for å ha middagen klar Mariella åpner sin nye salong. til mannen kom hjem fra jobb. Etter en stund så mannen at det var positivt at Mariella fikk studere, og da hun for litt siden ble uteksaminert og med hjelp av lån fra D-miro startet byggingen av salongen sin, var det en stolt ektemann som hjalp henne med byggingen. MANGE FREMTIDSPLANER Mariella har mange framtidsplaner, ikke bare for seg selv og familien, men også for naboene sine. Hun ønsker å kunne gi nabokonene mulighet til å få seg en inntekt, og for noen uker siden var en av naboene med på å hjelpe henne litt i systuen, og tjente fem dollar. HAR BEGYNT PÅ NYE STUDIER Om noen år håper Mariella at hun kan få begynne på universitetet og utdanne seg til grafisk designer, og det er ingen grunn til å tvile på at denne energiske og dyktige dama kan få til det. I mellomtiden har hun begynt på sømlinja, men det har hun ikke fortalt til mannen sin ennå, forteller hun leende. Inger Lise H. og Knut Harald Dobbe Ecuamat MEDSIVIKIWI FYLTE POTETER Poteter blir dyrket i fjellområdene i Ecuador. Den vokser best mellom 2900 og 3300 m.o.h og dyrkes i 10 av Ecuadors 24 fylker. Det finnes rundt 300 potetsorter, men benyttes mest i maten til de som bor i fjellene. Potetmasse 1 kg poteter 1 egg Salt og pepper etter smak BE F R TAKKEEMNER Fyll 2 ss olje 1 kopp med hakket løk 1 hvitløksbåt ½ kg kjøttdeig 1 gulrot 1 paprika Salt, pepper og paprika etter smak Piskede egg Mel Olje til frityrsteking Kok potetene, skrell og avkjøl dem. Mos potetene og egget til en masse, tilsett salt og pepper. Skrell og kok gulroten. Kutt den i terninger. Kutt opp paprikaen. Ta olje i pannen, stek løken blank, tilsett hvitløken. Ha i kjøttdeig, gulrot og paprika. La dette steke i 5 min. Krydre med salt, pepper og paprika. Giver n MATHILDE VINDAL 81 ÅR Mathilde har vært fastgiver for Centro Creer i litt over ett år. Hvorfor valgte du å bli fastgiver til Centro Creer? Det skyldes at barnebarnet mitt har vært volontør og tipset meg om ordningen. Hva synes du om arbeidet til Misjonsalliansen i Ecuador? Ut i fra det jeg har hørt, tror jeg arbeidet er veldig bra. Det er utrolig flott at det finnes folk som driver et slikt arbeid! For å forme de fylte potetene tar du nå ½ kopp med potetmasse, legger den i håndflaten og former den. I sentrum legger du 1 ss kjøttfyll. Form det hele til en oval bolle. Dypp de fylte potetene først i piskede egg deretter i mel og frityrstek dem i en panne med olje i. Vend dem forsiktig til de får en gyllen farge over alt. Be for kirkene som Misjonsalliansen samarbeider med og alle som sitter i de lokale gruppene og komiteene. Be for trygghet og beskyttelse for alle som jobber i Misjonsalliansen i Ecuador. Takk for et flott og engasjert volontørkull nå i vår. 8. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #2/

6 F LK INORGE Prosjekt Centro Creer er godt i gang, og LaMitad har allerede fått inn ,- kr. Tekst: Mari Innerdal Foto: Mari Asmyhr Det har allerede gått fire måneder siden Lamitad lanserte Prosjekt Centro Creer. Prosjektet har som mål å samle inn hundre tusen kroner i løpet av Pengene skal støtte driften av to sentre for funksjons hemmede barn i Ecuador Det er på tide med en liten oppdatering og LaMitadnytt har derfor snakket med lederen for LaMitad, Elisabeth Lunde, for å høre hvordan aksjonen har gått så langt. - Vi har fått veldig positiv respons på aksjonen vår, sier Elisabeth. - Det virker som det er mange som har et hjerte for Centro Bare ved å sende en tekstmelding! LaMitad vil nå gjøre det enda enklere å støtte Centro Creer, og for første gang i historien har LaMitad en egen SMS-tjeneste. Tekst: Mari Innerdal God respons på årets prosjekt Creer, og som setter pris for at vi gjør en ekstra innsats for å støtte arbeidet for de funksjonshemmede. Hvordan planlegger dere å nå målet? Vi vil prøve å inspirere LaMitad-venner rundt om i Norge, slik at vi sammen kan samle inn pengene. Håpet er at folk med et engasjement for Ecuador vil bruke kreativiteten sin og hjelpe oss å nå målet. Har du en oppfordring til LaMitadere der ute som ønsker å bidra? - Du kan for eksempel sette av en kveld hvor du inviterer gode venner og lager en middag. Så kan alle betale litt til Centro Creer for maten de spiser, og samtidig får dere en trivelig kveld sammen. For å nå målet vårt i løpet av 2011 trenger vi hjelp fra flere og alle monner drar! Det er utrolig hvor enkelt det kan være å gi penger. Nå slipper du å logge deg inn på nettbanken for så å taste inn kontonummer og beløp. Det holder å sende <lamitad> til 2160, og du har gitt 100 kr! Utrolig enkelt og utrolig morsomt! Noen har allerede hevet seg på Elisabeth Lunde har selv invitert sine venner på middag for Centro Creer. SMS-kampanjen vår, og så langt har det kommet inn 2100 kr. Men vi tror potensialet er større! Vil du inspirere venner og familie til å gi? Send en melding hvor det står: Send kodeord <lamitad> til 2160 og du gir 100 kr. til Centro Creer! Be gjerne folk om å videresende, så ruller kampanjen i gang! Ti utvalgte juni spiller ti ecuadorianske gutter fotball i Vennesla. Tekst og foto: Kjetil Sande PlussbankCup går av stabelen i Kristiansand, Vennesla og på Flekkerøy juni. Også i år deltar et lag som Cupen har vært med på å støtte gjennom byggingen av fotballbaner i de fattige områdene i Guayaquil i Ecuador. Cupen har valgt Fotball Krysser Grenserprosjektet i Ecuador som sitt humanitære prosjekt og har nå støttet fotballprosjektet i flere år. Salsa i Oslo LaMitadSosial i Oslo var nylig samlet til salsakveld og heftige hoftebevegelser. Tekst: Elisabet Ingvira og Grete Bollestad Disse guttene kan du treffe i Vennesla i sommer. Ti heldige og håpefulle gutter er nå valgt ut til å spille i Norge i sommer. De skal delta i 13-årsklassen og skal spille kampene sine i Vennesla. I tillegg skal guttene være noen dager i forkant av cupen på Ålgård og Evje for å oppleve noe mer enn bare fotballkamper. Treneren som skal være med guttene heter Manuel Lucas og har vært med i fotballprosjektet siden starten. Han er nå leder for den nye klubben som er i ferd med å dannes i kjølvannet av prosjektet. Velkommen til å legge turen innom Vennesla i sommer for å heie på guttene fra Ecuador. Onsdag 23. mars var LaMitadSosial igjen samlet. Det var rigget opp med storskjerm på veggen, popkorn var poppet og punsj med eksotisk og deilig frukt var satt på bordet. Vi ble en herlig liten gjeng som startet kvelden godt til rette i sofaen, for å bli inspirert av vakre salsatrinn fra filmen "Dirty Dansing 2". Etter dette ble lærerike og morsomme snutter F LK INORGE QUIZ I TRONDHEIM Tekst og foto: Astrid Øvstedal I Trondheim har de brukt quiz for å samle inn penger til arbeidet i Ecuador. I april var 21 stykker samlet hjemme på hybelen til Astrid til quiz. Kategoriene spente vidt: Fra boller til burritos, Ecuador vs. Bolivia og Ski-VM. Seks kategorier, med mulighet for å spille dobbelt på en, ble gjennomført med stil av alle lag med nystekte vafler som drivstoff. Det ble en kveld med god stemning og vi samlet inn 1250 kr i tillegg til å få reklamert litt for Misjonsalliansen. med salsatrinn fra YouTube hentet frem etter inspirasjon fra filmen. Vi var ganske enige om at våre norske hoftebevegelser var litt stive, men etter litt oppvarming og mye øvelse løsnet det jammen litt for oss nordmenn også. Det var godt å minnes tilbake til Ecuador med salsamusikk og forførende hoftebevegelser igjen! 10. LaMitadNytt #2/2011 LaMitadNytt #2/

7 B-POST ABONNEMENT RETURADRESSE: P.B.6863 ST.OLAVSPLASS 0130 OSLO Businesspartnere MERSLAND AS Rådgivning og forskning innenfor bistandsarbeid Langneskilen 30, 4640 Søgne Tlf Se våre Businesspartnere på LaMitad.no Sponsor av LaMitadNytt Hei alle sammen! Tiden raser avgårde som volontør her i Ecuador. Fire måneder har gått og nå har jeg bare én måned igjen. For tiden jobber jeg på Centro Creer og får daglig nye utfordringer. Det er virkelig en spennende jobb og jeg lærer masse. Ikke minst spansk til glede og frustrasjon for oss alle. Det er mye å finne på i fritiden også! Og særlig i helgene har vi reist en god del rundt i Ecuador. Galápagos, fjellet, stranda og jungelen ligger bare en busstur unna. Jeg kommer virkelig til å savne alle mulighetene vi har her. Når min tid som volontør nå går mot slutten ser jeg tilbake på alt jeg har opplevd her: Alle de flotte menneskene jeg har møtt, reisene våre og ikke minst at jeg har fått se det flotte arbeidet som Misjonsalliansen gjør her. Dette er en opplevelse jeg vil unne alle sammen! POSTKORTET Karoline Pedersen, 20 år Byggmester Anders Dahl, Kolbotn Fax: Mob: NYBYGG TILBYGG REHABILITERING LaMitadNytt Norge RESULTAT APRIL , , ,- Per 30/04-09 Per 30/04-10 Per 30/04-11 LaMitadNytt Utgiver LaMitad/Misjonsalliansen Redaktør Kjetil Sande Design/trykk Østfold Trykkeri AS, Askim Korrektur Heidi Sandvand Hegertun Bidragsytere dette nr. Elisabeth Lunde Irene og Håkon Aandstad Siv Anett og Kjetil Sande Inger Lise H. og Knut Harald Dobbe Mari Innerdal Ida Nerheim Elisabeth Ingvira Grete Bollestad Astrid Øvstedal Mari Asmyhr Opplag 650 LaMitad Adresse c/o Misjonsalliansen, P.b St.Olavsplass, 0130 Oslo Giro E-post Web Styret Elisabeth Lunde (leder) Erling Brøvig Andersen (økonomiansvarlig) Mari Innerdal (informasjonsansvarlig) Katrine Vågen (sponsorkontakt/kontakt med gruppene utenfor Oslo/kontakt med LaMitad sosial) Ragnhild Fjellheim (volontørog eventansvarlig) LaMitad Bergen LaMitad Trondheim

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Lily på Norgesturné. 05 Mannen i fokus. 06 Nye utsendinger. giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

Lily på Norgesturné. 05 Mannen i fokus. 06 Nye utsendinger. giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening amitadnytt #3/2011 18. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 02 Lily på Norgesturné 06 Nye utsendinger 05 Mannen i fokus giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene.

Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. Smilene i Ecuador Et opplegg for tilrettelagte klubber i menighetene. KLARGJORT UTKAST PR.18.03.15 Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Stavanger bispedømme ønsker å bidra til å sette global misjon på

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening amitadnytt #1/2012 19. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 02 Planlegg cup i nabolaget 06 Folk setter spor 10 Ny leder i LaMitad giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 D-Miro-volontørene #2/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Fra Manila til Guayaquil 10 Los Aandstads ett år etter giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer