U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS"

Transkript

1 Å R S M E L D I N G U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

2 «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Organisasjonen har derfor en bred formålsparagraf som følges opp av et mer konkret arbeidsprogram. Organisasjonen bistår medlemskommunene i spørsmål om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr og forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturmangfoldloven, planog bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. er spørsmål USS er sterkt involvert i. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. Ved utgangen av 2014 hadde USS 90 medlemskommuner fra 16 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør til Sør-Varanger kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet Landsmøtet er USS øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret Landsstyret består av en representant fra hvert fylke og leder valgt av landsmøtet. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Leder velges av landsmøtet og fire medlemmer velges av og blant landsstyremedlemmene. Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike landsdeler. Sekretariatet Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. 2 USS årsmelding 2014

3 INNHOLD Lederen har ordet... 4 Aktuelle saker Motorferdsel i utmark... 5 Rovdyr... 6 Verneområder... 6 Andre aktuelle utmarkssaker... 7 Mineralkommunene... 8 Organisasjonssaker... 9 Informasjonsvirksomhet... 9 Medlemskommunene... 9 Landsmøtet Landsstyret Arbeidsutvalget Valgkomité Mineralkommunene og mineralutvalget (arbeidsutvalg) Sekretariatet Regnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Budsjett USS årsmelding

4 LEDEREN HAR ORDET Året 2014 er nå historie og USS kan se tilbake på nok et aktivt år. Mange viktige utmarkssaker har stått på dagsorden. Utmarksrelaterte saker vil alltid stå i fokus blant våre medlemskommuner og ressursene til organisasjonen vil være styrende for hvor mye vi får til for våre medlemmer. USS utarbeider mange høringsuttalelser og annet materiale i løpet av året, som er svært relevant i kommunenes arbeid og som innebærer store besparelser for medlemskommunene. Vi har mange møtepunkter med politiske ledere, organisasjoner og enkeltpersoner for å målbære våre synspunkter november 2014 holdt landsstyre strategiseminar hvor USS fremtidige arbeidsoppgaver ble grundig diskutert. Det ble en nyttig gjennomgang av utviklingstrekkene til USS siden starten 4. mars 1996 hvor 43 kommuner stiftet sammenslutningen og frem til i dag hvor det er 88 medlemskommuner. Mange viktige saker er behandlet, og USS har i mange sammenhenger hatt stor påvirkningskraft i norsk politikk innen sitt fagfelt. USS sin formålsparagraf 1 lyder: «USS skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. USS skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspill mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i USS skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.» Dette har vært bærebjelken i det arbeid som er nedlagt i USS siden starten. På strategi-seminaret ble det satt fokus på fremtiden mot 2020 i USS. Mange viktige saker kom opp. Lokal demokrati og kommunereform er saker av svært stor betydning for USS og som vil bli behandlet i tiden som kommer. Sterkere sentralisering og urbanisering, verdispørsmål i endring og stadig færre personer som taler distriktenes sak og hvordan distriktene organiserer seg, vil være saker som USS må jobbe med i tiden som kommer. Konklusjonen var enstemmig, det vil bli enda større behov for USS i tiden som kommer. Det vil derfor være et sterkt behov for å ruste opp organisasjonen til å bli en enda mer slagkraftig og robust organisasjon. Medlemstallet vil alltid ha stor betydning når en fremmer saker på vegne av en organisasjon. Jeg mener vi gjør dette best på to måter: - Jobbe aktivt for å få flere kommuner med. - Få våre medlemskommuner til å benytte USS mer aktivt, særlig kommunenes administrative apparat. Arbeidsåret 2015 vil bli et spennende år i mange utmarksspørsmål. Regjeringshøring på forenkling av utmarksforvaltning, samt saker om motorferdsel i utmark, rovvilt/ulv og mineralforekomster m.fl. vil bli saker USS vil jobbe med. Jeg vil takke vårt sekretariat, tillitsvalgte, medlemskommunene og andre samarbeidspartnere for et arbeidsomt og begivenhetsrikt år. Eidsberg, januar 2015 Knut J. Herland Leder 4 USS årsmelding 2014

5 AKTUELLE SAKER Nedenfor gis en kort orientering om de viktigste sakene USS har arbeidet med i Orienteringen er ikke uttømmende, men gir et innblikk i hva organisasjonen har prioritert. MOTORFERDSEL I UTMARK USS har gjennom flere år arbeidet for større lokal innflytelse i spørsmål om motorferdsel i utmark. Målsetningen har vært å innlemme vurderingen av motorferdsel i utmark (bruk av snøscooter) i den generelle arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven, slik at det innarbeidede samspillet mellom nasjonale og lokale forvaltningsmyndigheter blir anvendt. Ved regulering av faste traseer for bruk av snøscooter vil kontrollmulighetene bli styrket, og med strengere sanksjoner ved lovbrudd har det vært USS oppfatning at ulovlig kjøring med snøscooter vil bli redusert. Foto: Ingimage Saken har vært gjenstand for betydelig offentlig debatt i 2014, men debatten har dessverre vært preget av usaklige utspill om frislipp av snøscooter i viktige friluftsområder. Den gamle forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel i 8 kommuner fra 2001, ble endelig avsluttet 1. mai Regjeringen Solbergs forslag om ny forsøksordning for over 100 kommuner ble av Sivilombudsmannen ansett å være i strid med forsøksloven, og forsøket ble derfor stanset i juni måned. Resultatet var i tråd med USS syn, og allerede på landsmøtet i april ba et samlet landsmøte Regjeringen prioritere arbeidet med ny permanent lov og videreføre forsøksordningen til ny lov var på plass. Forslag til ny permanent lov ble sendt på høring i juli. I sin høringsuttalelse ga USS sin tilslutning til økt lokal innflytelse, og understreket behovet for å regulere motorferdsel i utmark på en måte som balanserer hensynet til lokale forhold og behov med viktige nasjonale hensyn til beskyttelse av naturverdier og friluftsliv. I november fremmet Regjeringen forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark, som gir kommuner en begrenset adgang til etablering av faste traseer for fritidskjøring med snøscooter. Lovforslaget er supplert med strengere sanksjonsregler og vid adgang til statlig overprøving av kommunale vedtak. Lovsaken ventes behandlet i Stortinget våren USS årsmelding

6 AKTUELLE SAKER ROVDYR Foto: Ingimage USS har i 2014 fulgt opp aktuelle rovviltsaker gjennom innspill til både Stortinget, Regjeringen og forvaltningen. Blant annet har USS sammen med Bondelaget, Småbrukarlaget, Sau og Geit, Skogeierforbundet og Norskog gitt innspill til Stortinget og regjeringen om oppfyllelse av rovviltforliket gjennom tiltak for mer effektiv rovviltjakt. USS har vært opptatt av å sikre full erstatning for tap av husdyr til rovvilt, og avga høringsuttalelse til forslag til endringer i erstatningsforskriften. Det har vært viktig å sikre beitebrukerne full erstatning for tapte dyr i tråd med lagmannsrettens dom i den såkalte Krokannsaken. Etter forskriftsendringen skal forvaltningen fortsatt følge den praksis som ble fastslått av lagmannsretten. Regjeringen har varslet at det skal fremmes sak for Stortinget i 2015 om bestandsmål for ulv og avgrensning av forvaltningsområdet for ynglende ulv. USS har levert synspunkter vedrørende ulveforvaltning til Klima- og miljødepartementet. Leder Knut Herland har i 2014 representert USS i kontaktutvalget for rovviltforvaltning, og han har vært nestleder for dette utvalget. Utvalget har hatt to møter i LOKAL FORVALTNING AV VERNEOMRÅDER I 2014 utga Riksrevisjonen en rapport om forvaltningen av nasjonalparker. Riksrevisjonens undersøkelse slår fast at forvaltningsmodellen med verneområdestyrer har bidratt til økt lokal medvirkning i verneområdeforvaltningen, og at lokal erfaringsbasert kunnskap i større grad blir lagt til grunn i forvaltningen. Riksrevisjonen peker samtidig på svakheter ved måten den nye nasjonalparkforvaltningen er organisert på. Riksrevisjonens kritikk og påpekning av forbedringsbehov er på flere punkter i tråd med de synspunkter USS tidligere har fremmet. Det pekes på at mange aktører og dagens finansiering gir en ineffektiv forvaltning, at verneområdeforvalterne er i en krevende dobbeltrolle som statlige ansatte, og at fylkesmennene har ulik tilnærming til verneområdestyrene. I kjølvannet av Riksrevisjonens rapport oversendte USS innspill til departementet om hvordan den lokale forvaltningsmodellen kan forbedres. Her pekte USS på at det trengs en tydeligere fordeling av roller og oppgaver mellom verneområdestyrene og andre forvaltningsorganer involvert i verneområdene. USS pekte også på at statlige myndigheter bør være mer tilbakeholdne med å fremme innsigelser mot verneområdestyrenes vedtak, så lenge vedtaket ligger innenfor verneforskriften og dens handlingsrom. USS mener videre at det bør vurderes hvordan verneområdeforvaltningen kan samordnes på en god måte med villreinforvaltningen innenfor områdene for de regionale villreinplanene. I desember fikk en rekke kommuner tilbud om også å overta forvaltningen av mindre verneområder. 6 USS årsmelding 2014

7 AKTUELLE SAKER ANDRE AKTUELLE UTMARKSSAKER I 2014 er det gjort flere tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen og øke kommunenes innflytelse over egne arealer. Regjeringen har kommet med nye retningslinjer for bruk av innsigelser i planarbeidet, med sikte på å redusere antall innsigelser fra statlige myndigheter. Regjeringen har også startet arbeidet med å vurdere et nytt tvisteløsningsorgan for å håndtere konflikter mellom stat og kommune. Dette er tiltak USS lenge har arbeidet for, og de nye tiltakene ble ønsket velkommen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte høsten 2014 en faggruppe med oppgave å foreslå ytterligere tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen, samt å gi kommunene større ansvar og myndighet. USS har vært i møte med både politisk ledelse og faggruppen, og gitt en rekke innspill til arbeidet. USS har under prosessen hatt dialog med landbruksorganisasjonene, Fjellstyresambandet, KS og det såkalte Fjell-nettverket. Faggruppen avga rapport i desember, og USS vil gi innspill i høringen på rapporten som strekker seg ut i USS har i 2014 oversendt et lovendringsforslag til Finansdepartementet om at kommunene bør få frita privateid, lavproduktiv grunneiendom for eiendomsskatt. Dette vil være et viktig forenklingstiltak for kommuner med eiendomsskatt. USS har i 2014 hatt møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft, Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro og SNO-direktør Pål Prestrud. På møtene ble viktige USS-saker drøftet. Foto: Signatur USS årsmelding

8 AKTUELLE SAKER MINERALKOMMUNENE Bransjeorganisasjonen for mineralutvinningsindustrien, Norsk Bergindustri, utarbeidet i april i 2014 et forslag om en omfordeling av selskapsskatten og en lokal avgift på mineralutvinning. Mineralkommunene fulgte opp med et eget forslag om en kommunal mineralavgift, fordi Norsk Bergindustris forslag etter USS syn var utjenlig som middel til å omfordele inntekter fra mineralutvinning. USS forslag er en kommunal avgift/særskatt på mineralutvinning som tar utgangspunkt i en promilleandel av potensiell salgsverdi av mineralet som utvinnes og som kan fradragsføres fullt ut i selskapsskatten til staten, slik at gruveselskapene ikke får noen økt skattebelastning. Mineralkommunenes forslag ble spilt inn til både Finansdepartementet og Scheel-utvalget. Mineralkommunene har videre deltatt og holdt innlegg på Norsk Bergindustris årlige høstkonferanse, der Sekretariatet imøtegikk skatte- og avgiftsforslaget som Norsk Bergindustri hadde presentert. Mineralkommunene holdt også innlegg på et seminar i regi av Den canadiske ambassaden, der det ble presentert ulike forslag til hvordan kommunene kan få del i verdiskapingen som skjer ved mineralutvinning lokalt og kompensasjon for arealinngrep i forbindelse med utvinningen. Mineralkommunen vil i 2015 jobbe videre med avgift-/skatteforslaget og andre viktige saker knyttet til å beholde en verdiandel lokalt og få kompensert naturødeleggelser ved utvinning. Foto: Norsk Bergindustri Foto: Norsk Bergindustri 8 USS årsmelding 2014

9 ORGANISASJONSSAKER INFORMASJONSVIRKSOMHET Mesteparten av USS informasjonsvirksomhet både eksternt og overfor medlemskommunene skjer på våre hjemmesider: På hjemmesidene oppdateres faglige artikler om USS-relevante tema, hvorav deler av fagartiklene er forbeholdt USS sine medlemskommuner på egne medlemssider. Det ble i 2014 publisert 51 USS-nytt om aktuelle nyheter og temaer. På hjemmesidene har også USS en nyhetsfeed som formidler dagens aktuelle mediesaker som berører forvaltning av utmarksressurser. USS-nytt og annen informasjon om aktuelle saker blir også publisert på vår Facebook-profil. MEDLEMSKOMMUNENE Det bærende grunnlaget for USS virksomhet og gjennomslagskraft er medlemskommunene. Organisasjonens mulighet for å nå frem i aktuelle saker avhenger av en bred oppslutning fra kommuner med berørte utmarksområder. I år har USS også fått flere medlemskommuner i Finnmark. Organisasjonen har hatt følgende medlemmer i 2014: Østfold: Aremark, Eidsberg, Rakkestad Hedmark: Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil, Tynset, Våler, Åmot Oppland: Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå Buskerud: Flå, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal Telemark: Hjartdal, Nome, Tinn, Tokke, Vinje Aust-Agder: Bygland, Bykle, Valle, Åmli Vest-Agder: Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Rogaland: Forsand, Hjelmeland, Suldal Hordaland: Eidfjord, Odda, Ullensvang, Ulvik Sogn og Fjordane: Luster Møre og Romsdal: Nesset, Norddal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal, Vanylven Sør-Trøndelag: Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal Nord-Trøndelag: Grong, Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Stjørdal, Verdal Nordland: Ballangen, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal, Sørfold, Vefsn Troms: Bardu, Kåfjord, Målselv, Storfjord Finnmark: Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Sør-Varanger USS årsmelding

10 Foto: Signatur 10 USS årsmelding 2014

11 ORGANISASJONSSAKER LANDSMØTET USS avholdt sitt landsmøte april på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Mer enn 140 delegater, gjester og foredragsholdere deltok på møtet. Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet innledet for landsmøtet om Regjeringens politikk i aktuelle USS-saker. Foredraget ble fulgt opp med en politisk paneldebatt med stortingspolitikere fra Energi- og miljøkomiteen. Mineralkommunenes posisjon og rettigheter ved mineralutvinning sto også på dagsorden og sekretariatet og tre representanter fra mineralkommunene orienterte om arbeidet i sin kommune. Direktør Pål Prestrud i SNO presenterte SNO og SNOs oppgaver, og Riksrevisjonen orienterte om rapporten om lokal forvaltning av verneområder. I tillegg ble det orientert om mineralkommunene og deres posisjon og rettigheter i forbindelse med mineralutvinning. Foto: USS Ordinære organisasjonssaker for landsmøtet ble behandlet og sekretariatet orienterte om USS arbeid med aktuelle saker. Landsmøtet vedtok enstemmig følgende resolusjon: «Det haster med ny lov om motorferdsel i utmark Landsmøtet ber Regjeringen prioritere arbeidet med endringer i motorferdselloven og innlemme motorferdselen i arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Med den utvidede forsøksordningen som skal vare til 2018, vil den samlede forsøksperioden bli 18 år fra forsøk med lokal forvaltning av snøscooterkjøring ble igangsatt. USS har helt siden 1998 bedt om en demokratisering av motorferdselen i utmark gjennom kommunenes arealplanlegging i plan- og bygningsloven. Landsmøtet ber Regjeringen straks igangsette nødvendig lovgivningsarbeid parallelt med forsøksordningen, dersom den ønskes gjennomført, slik at ikke unødvendig tid går tapt og slik at nødvendige politiske avveininger fra Regjeringen blir synliggjort. Det er landsmøtets forventning at Regjeringen viser den nødvendige og varslede handlekraft, som berørte kommuner kan innrette sin planlegging etter. Kommunene ber Regjeringen vurdere å innføre en kommunal mineralskatt Det er avdekket enorme mineralforekomster og store potensielle verdier i utmarks-kommunene. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har i 2012 anslått in situ-verdien av norske mineralressurser til om lag milliarder norske kroner. Regjeringen skriver i Sundvolden-erklæringen: «.. Det er store verdier i fjellene våre. Mineralnæringen vil derfor være et viktig satsingsområde.» Det er landsmøtets syn at dagens regelverk ikke ivaretar vertskommunenes interesser på en god nok måte. Landsmøtet ber derfor Regjeringen om å vurdere innført: en egen skatteordning på mineralutvinning etter modell fra naturressursskatten på vannkraft, som går til vertskommuner der mineraluttakene skjer. en tidsbegrensning på driftskonsesjonene til mineralutvinning, slik det var før ervervsloven ble endret i Mineralutvinning beslaglegger store arealer i en kommune, og en tidsbegrensning av konsesjonene er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av og en tilstrekkelig samfunnsmessig kontroll med mineralressursene. USS årsmelding

12 ORGANISASJONSSAKER Foto: Signatur Grønn skattekommisjon bør oppnevnes med en representant fra USS Regjeringen har varslet nedsatt en ny Grønn skattekommisjon. Anbefalingen fra Økosystemtjenesteutvalget i NOU 2013:10 Naturens goder, om å vurdere innført en generell naturavgift, er av Regjeringens representant på landsmøtet henvist til behandling i kommisjonen. Landsmøtet vil vise til at Utvalget begrunner sin anbefaling med Norges forpliktelser etter konvensjonen om biologisk mangfold, det økte fokuset på økosystemtjenester og økt press mot arealutnyttelse både fra energi-, havbruks- og mineralsektoren. På samme tid har Regjeringen i sin plattform varslet en styrking av kommunenes inntektsgrunnlag, både gjennom økte inntektsmuligheter fra egne naturressurser og ved en lokal andel av selskapsskatten. Landsmøtet mener det er på høy tid at verdsetting av naturkapital blir institusjonalisert i norsk lovgivning, slik et enstemmig Utvalg anbefaler i NOU 2013:10. Landsmøtet støtter Regjeringens syn om at dette arbeidet naturlig hører hjemme i Grønn skattekommisjon. Med om lag 90 medlemskommuner som besitter de største utmarksarealer og de mest verdifulle naturverdier i Norge, og med det største potensialet for mineralutvinning, ber Landsmøtet om at kommisjonen oppnevnes med en representant fra USS. Bare gjennom en slik representasjon vil de viktige interesser USS ivaretar for vår mest verdifulle naturkapital bli tilfredsstillende ivaretatt. Den lokal forvaltningsmodellen for store verneområder må fullføres Riksrevisjonens evaluering av forvaltningsmodellen for store verneområder etterlyser en tydeliggjøring av rollefordelingen mellom styrene, fylkesmennene og forvaltnings-sekretariatet. Landsmøtet slutter seg til dette. Det er viktig for en bedre og mer effektiv nasjonalparkforvaltning med større lokal forvaltning. Landsmøtet er tilfreds med statssekretærens løfte om bedre tilrettelegging for miljøvennlig reiseliv og verdiskapning innenfor verneområdene. Landsmøtet vil imidlertid påpeke viktigheten av at verdiskapning først og fremst må springe ut av lokalt arbeid og lokale initiativ, og med egen råderett over verdiskapingsprosjektene. God forvaltning av verneområdene krever tilstrekkelige tiltaksmidler til forvaltningen. Disse midlene ble kraftig kuttet i regjeringens statsbudsjett for Landsmøtet oppfordrer alle partiene på Stortinget om å sørge for bedre finansiering av dette viktige arbeidet i statsbudsjettet for Landsmøtet er av den oppfatning at en tydeligere ansvars- og rollefordeling mellom aktørene i forvaltningen - slik Riksrevisjonen også påpeker - vil effektivisere vernearbeidet og gi «mer bruk og vern» for hver krone. Rovdyrforliket må gjennomføres i den daglige rovviltforvaltningen Det tverrpolitiske rovviltforliket forutsetter at det skal være både rovvilt og beitenæring i norske natur, og at denne balansen skal nås med en fastsatt størrelse på rovdyrbestandene og en klar soneinndeling med prioriterte beiteområder. Utfordringen i norsk rovviltforvaltning forvaltningens oppfølging av rovviltforliket. For å sikre rovviltforlikets legitimitet haster det med å få på plass konkrete tiltak i rovviltforvaltningen som sikrer en bedre balanse mellom rovvilt og beiteinteresser. Landsmøtet ser frem til videre oppfølging av ulvesoneutvalgets forslag, blant annet om innlemming av grenseulv og oppfordrer også regjeringen til å følge opp konkrete forslag som er fremmet i Stortinget om mer effektiv jakt for å sikre at rovviltbestandene holdes på vedtatt bestandsnivå og at rovviltskadene reduseres. Dette må også gjelde innenfor ulvesonen. Det er et viktig prinsipp i norsk rovviltpolitikk at det er storsamfunnet som skal bære den økonomiske byrden ved rovviltpolitikken, og ikke de enkeltpersoner som er berørt av den. For å holde konfliktnivået i rovviltpolitikken på et lavest mulig nivå, er det en forutsetning at den lovfestede retten til full erstatning for tap av husdyr til rovvilt videreføres. Landsmøtet er tilfreds med at hele politikerpanelet på landsmøtet klart uttrykte sin støtte til retten til full erstatning for tap av dyr på utmarksbeite.» 12 USS årsmelding 2014

13 LANDSSTYRET Landsstyrets representanter etter valgene i fylkesmøtene på landsmøtet: Fylke Representanter: Mob Epost Leder Knut Herland, Eidsberg Østfold Ordfører Erik Unaas, Eidsberg Hedmark Kommunestyremedlem Jan Lie, Rakkestad (vara) Formannskapsmedlem Terje Hoffstad, Stor-Elvdal Ordfører Lars Erik Hyllvang, Engerdal (vara) Oppland Varaordfører Hanne Astrup Velure, Lesja Ordfører Lars Kvissel, Vestre Slidre (vara) Buskerud Ordfører Dag Lislien, Rollag Ordfører Tor Egil Buøen, Flå (vara) Telemark Ordfører Steinar Bergsland, Tinn Ordfører Hilde Alice Vågslid, Tokke (vara) Aust-Agder Ordfører Leiv Rygg, Bygland Formannskapsmedlem Ragnhild Bjøen (vara) Vest-Agder Ordfører Ånen Werdal, Hægebostad Varaordførar Kari Røynlid, Åseral (vara) Rogaland Ordførar Torkel Myklebust, Suldal Varaordførar Håkon Helgøy (vara) Hordaland Ordfører Solfrid Borge, Ullensvang Ordfører John Opdal, Odda (vara) Sogn og Fjordane Kommunestyremedlem Olaug Høyheim, Luster (vara) Ordfører Ivar Kvalen, Luster (vara) Møre og Romsdal Formannskapsmedlem Synnøve Helland, Sunndal Ordfører Roger Magne Osen, Smøla (vara) Sør-Trøndelag Formannskapsmedlem Lars Græsli, Tydal Kommunestyremedlem Gro Anette Kirkhus Hågensen, Selbu (vara) Nord-Trøndelag Ordfører Bård Langsåvold, Meråker Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo, Snåsa (vara) Nordland Formannskapsmedlem Johan Petter Røssvoll, Rana Ordfører Anne-Rita Nicklasson, Ballangen (vara) Troms Ordfører Arne Nysted, Bardu Ordfører Sigmund Steinnes Storfjord (vara) Finnmark Ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger Ordfører Klemet Erland Hætta, Kautokeino (vara) USS årsmelding

14 ORGANISASJONSSAKER ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Leder Knut Herland, Eidsberg Ordfører Solfrid Borge, nestleder Varaordfører Hanne Alstrup Velure, Lesja Ordfører Ånen Werdal, Hægebostad Ordfører Arne Nysted, Bardu Østfold Hordaland Oppland Vest-Agder Troms VALGKOMITÉ Foto: USS Oddvar Bjørnsen, Bardu (gjenvalgt for tre nye år på landsmøtet i 2012) Margit Smeland, Åmli (gjenvalgt for tre nye år på landsmøtet i 2013) Dag Rønning, Engerdal (valgt for tre år på landsmøtet i 2014) MINERALUTVALGET Ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger Ordfører Stian Brekkvassmo, Namsskogan Plan-og Miljørådgiver Morten Rask Arnesen, Nome Ordfører Rolf jonas Hurlen, Nesset Varamedlemmer: Ordfører Anne Torild Eriksen Balto, Karasjok Ordfører Kai Henriksen, Rana Ordfører Trine L. Danielsen, Hjelmeland Tor Helge Flåto, Tinn SEKRETARIATET USS sekretariat har fra stiftelsen ligget til advokatene Caroline Lund og Stein Erik Stinessen. De to advokatene er partnere i Advokatfirmaet Lund & Co DA. Advokatfirmaet Lund & Co er et privatpraktiserende advokatfirma som har spesialisert seg på blant annet energi-, miljø- og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, og forvaltningsrett. Partnerne Stein Erik Stinessen, Caroline Lund og Ulf Larsen som alle er advokater med møterett for Høyesterett har mangeårig praksis både i rettspolitisk arbeid, prosedyre og forhandlinger. Lund & Co har for tiden 24 medarbeidere, og flere av firmaets advokater og advokatfullmektiger bistår i arbeidet for USS. I 2014 har sekretariatsarbeidet i hovedsak vært utført av advokatene Stein Erik Stinessen, Caroline Lund, Tine Larsen og Karianne Aamdal Lundgaard. Den daglige medlemskontakten har vært ivaretatt av organisasjonskoordinator Vigdis Ekeland. 14 USS årsmelding 2014

15 Landsstyrets sommertur til Stor-Elvdal august, med besøk på Nasjonalparksenteret på Dovre og Viewpoint Snøhetta. USS årsmelding

16 RESULTATREGNSKAP pr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONDERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) 16 USS årsmelding 2014

17 BALANSE pr Note EIENDELER Omløpsmidler Filmprosjekt Filmprosjekt 262 USS Motkonto filmprosjekt 262 USS 0 ( ) 1930 DnB Filmprosjekt 0 (141) Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD USS årsmelding

18 NOTER 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. PRESISERINGER MHT REGNSKAPSPRINSIPPER Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Pensjonsforpliktelser Selskapet er ikke pliktig å tegne pensjonsavtale. NOTE 1 INNTEKTER Seminaravgift Medlemskontingent Landsmøte Tilskudd Sum inntekter Medlemskontingenten er USS hovedinntektskilde, og utgjør kr pr. medlemskommune. Landsmøte Inntektene stammer fra deltakeravgift fra medlemskommunene på USS landsmøte. Inntektene motsvares av utgifter som er henført under USS organisasjonskostnader. NOTE 2 LØNNSKOSTNAD Organisasjonen har hatt 0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Totalt USS årsmelding 2014

19 Ytelser til ledende personer og revisor Styreleder Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Andre tjenester Samlet honorar til revisor NOTE 3 ANNEN DRIFTSKOSTNAD I denne posten ligger bl. a. utgifter i forbindelse med landsmøtet, alle landsstyremøter, arbeidsutvalgsmøter og seminarer, samt utgifter til sekretariat, juridisk bistand, trykking, data mv. NOTE 4 ANNEN EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Årets underskudd 0 0 Andre transaksjoner: 0 0 Pr NOTE 5 FILMPROSJEKT Filmprosjekt 262 USS Motkonto filmprosjekt262 USS 0 ( ) Sum Filmprosjekt 0 (141) USS er av initiativtakerne til filmprosjektet «Skal Norge gro igjen?» anmodet om å stå som søker av bidrag til finansierngen av prosjektet. Bevilgede midler blir plassert på egen konto for filmprosjektet, og midlene er øremerket dette formålet fullt ut. Filmprosjektet er en programserie for norsk TV som tar sikte på å synliggjøre endringer i kulturlandskapet og konsekvenser av pågående endringer. Ingen aktivitet i 2013 og i Konto avsluttet i USS årsmelding

20 NOTE 6 ANDRE FORDRINGER Oppgjørskonto merverdiavgift Sum andre fordringer NOTE 7 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr USS årsmelding 2014

21 REVISJONSBERETNING USS årsmelding

22 REVISJONSBERETNING 22 USS årsmelding 2014

23 BUDSJETT Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER Inntekter Annen driftsinntekt 0 Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Annen renteinntekt Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT USS årsmelding

24 Fra Kirketaket i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke. Foto: Getty Images «Utmarkskommunenes Sammenslutning skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.» U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Sekretariat: Advokatfirmaet Lund & Co DA Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Tlf Faks

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim Referat fra landsmøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), 9. 10. april 2015 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim Tilstede: Se vedlagte deltakerliste. Torsdag 9. april 2015 1. Åpning ved leder

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS

U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS U TMARKSKOMMUNENES S AMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 3 DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS): «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 06.05.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 06.05.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 06.05.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Langfloen, Rådhus 1 Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Møtet starter på møterom Langfloen

Detaljer

Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning. Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H)

Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning. Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H) Kommunal avgift/skatteordning på mineralutvinning Landsmøtet i USS 9.-10. april 2015, Trondheim v/caroline Lund, advokat (H) Temaer 1. Mineralforekomster og partienes satsing på mineralnæringen 2. Organiseringen

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Innhold «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» ÅRSBERETNING 2001. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Noter til regnskapet...

Innhold «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» ÅRSBERETNING 2001. Styrets beretning... 2. Regnskap... 4. Noter til regnskapet... MEDDELELSEN «GODKJENTE OG SERTIFISERTE VIRKSOMHETER» Innhold Vi gjør oppmerksom på at meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter pr. 30. april» ikke lenger inngår i vår årsberetning. Vi har i

Detaljer

Sametingets årsmelding 2008

Sametingets årsmelding 2008 Sametingets årsmelding 2008 Vedtatt den 26.02.09 Sak 07/09 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INNLEDNING...

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl. 10:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP 2014 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP KS Bedrift skal være den ledende interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter som løser viktige samfunnsoppgaver. BÆREKRAFT OG

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2010 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ fra Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer