Rapport. Samling for kommunene Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord, Vadsø og Kautokeino. Kautokeino april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Samling for kommunene Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord, Vadsø og Kautokeino. Kautokeino 10.-11.april 2013"

Transkript

1 Rapport Samling for kommunene Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord, Vadsø og Kautokeino Kautokeino april 2013 Alle skal bo godt og trygt

2 2 SAMLING FOR FOKUSKOMMUNENE Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Balsfjord og Nordreisa 3BDato: april BSted: Thon Hotel Kautokeino 0BFormål 5B BOnsdag 10.april: Lunsj Erfaringsutveksling Kompetanseheving Samarbeid Helhetlig boligpolitikk 6B B Velkommen til Kautokeino V/rådmann Mikkel Ailo Gaup Velkommen til samling v/husbanken Kommunene holder innlegg (ca.30 minutter hver) innspill, Spørsmål og diskusjon. 1Bakgrunn Utfordringer knyttet til en helhetlig boligpolitisk planlegging Nordkapp Nordreisa Pause Balsfjord Vadsø Pause med kake Kautokeino 8B Oppsummering dag 1 2BMålgruppe Deltakere fra de fem fokuskommunene 9B B Besøk på Juhls silver gallery Middag Vi tar forbehold om endringer i programmet Alle skal bo godt og trygt

3 Torsdag 11.april 11B B En ny dag! Hamarøymodellen Ved ordfører Rolf Steffensen tid til spørsmål underveis og avslutningsvis Oppsummering og veien videre Lunsj og vel hjem Deltakere: Nordkapp kommune Inger Jørgensen Anne Bech Vadsø kommune Inger Nilssen Ørlygur Jessen Magne J Andreassen Nordreisa kommune Gøril Guldbrandsen Lisbeth Berg Balsfjord kommune Karin F Berger Leif Kristiansen Anne -Lise Muan Anita Rognmo Lundhaug Kautokeino kommune Mikkel Ailo Gaup Marja Eira Torgeir Olsen Husbanken Snorre Sundquist Rigmor Richardsen Vi tar forbehold om endringer i programmet Alle skal bo godt og trygt 3

4 4 Rapport Samling for kommunene Balsfjord, Nordreisa, Kautokeino, Nordkapp og Vadsø. Kautokeino april 2013 Husbanken region Nord har utarbeidet en boligpolitisk strategi for helhetlig og differensiert tilnærming til kommunene i regionen. Som ledd i denne strategien har Husbanken valgt å ha økt fokus på noen kommuner i en periode. Disse kommunene er Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord, Vadsø og Kautokeino. Husbanken skal være pådriver og støttespiller i dette arbeidet. Høsten 2012 ble det avholdt en oppstartsamling for disse kommunene og nå er kommunene invitert til ny samling. Målsetting var å skape en arena for erfaringsutveksling om prosessen så langt og at kommunene skulle få innspill og ideer til det videre arbeidet. Kautokeino kommune var vertskap. Husbanken har bistått kommunen med tilrettelegging, faglig innhold samt gjennomføringen av samlingen. Kommunene var godt representert med stor faglig bredde, blant annet med representanter fra administrativ ledelse, NAV-ledelse, boligforvaltere og flere kommunale tjenester som flyktninger, miljøarbeidere, sosialarbeidere, rustjeneste m.fl. Dette er ledere og medarbeidere som er engasjert i kommunenes arbeid for å utarbeide strategier for det helhetlige boligarbeidet. Første dag presenterte kommunene sitt arbeid så langt. Det ble gode diskusjoner og innspill, samt spørsmål og kommentarer. Neste dag var hovedinnlegget «Hamarøymodellen» presentert av ordføreren i Hamarøy BONO Husbankens boligpolitiske satsing i nord

5 Onsdag 10. april Vi ble ønsket velkommen til Kautokeino av rådmann Mikkel Ailo Gaup. Rådmannen ga oss god informasjon om kommunen, om utfordringer samt planer både for bolig- og næringsetablering. I tillegg til at kommunen er et to-språklig samfunn samisk og norsk, har de også en økende tendens til bosetting fra andre land som Russland, Polen og de baltiske statene. Som i mange av de andre kommunene i regionen opplever de press på boligmarkedet, få utleieboliger og høyt prisnivå. Han hadde forventninger til innleggene både fra de andre kommunene samt informasjon fra Husbanken. Deretter ønsket regiondirektør Snorre Sundquist velkommen på vegne av Husbanken. Han satte fokus på Husbankens oppdrag og årets styringsdokument. Videre fremhevet han de forventningene Husbanken har til kommunene som var til stede og overføringsverdien av deres arbeid til andre kommuner. Med bakgrunn i organisering, fremdrift og utfordringer presenterte kommunene sitt arbeid. Anne Bech, Nordkapp kommune Nordkapp kommune Kommunens mål for arbeidet er å utarbeide boligpolitisk plan som integrert del av overordnet planverk samt arbeid for å øke boligsosial kompetanse blant kommunens ansatte. De har en faglig bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppe hvor rådmann er prosjektansvarlig og formannskap er oppdragsgiver. De har hatt fagdag hvor boligsjef i Tromsø skapte stort engasjement både politisk og administrativt med innlegg med bakgrunn i NOU 2011:15 «Rom for alle». Husbanken har også vært på informasjonsmøte i Nordkapp. Kommunens skal nå kartlegge vanskeligstilte på boligmarkedet og boligutfordringer. Kartleggingen vil være et viktig bidrag som innspill til kommunale planer som nå er til høring. Nordkapp kommune har få egne boliger, men har godt samarbeid med privat aktør. Presentasjonen fra Nordkapp er vedlegg nr. 1 Boligoppfølgingstjenestens arbeid «BOT» ble presentert. Presentasjonene er vedlegg nr. 2 5

6 6 Nordreisa kommune Nordreisa skal utarbeide strategier for boligsosial kompetanseheving og samhandling og forventer at arbeidet med strategien skal bidra til bedre forankring og forståelse for helhetlig boligpolitisk arbeid i kommunen. Arbeidet skal munne ut i en strategi med forslag til tiltak. De opplever å ha en særlig utfordring med boliger for eldre omsorgsboliger. Kommunenes utleieboliger forvaltes av Stiftelsen Nybo. Nordreisa har fokus på mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler og skal utarbeide nye retningslinjer for startlån. Nordreisa skal i slutten av april arrangere boligpolitisk fagdag for kommunene i Nord-Troms samt Balsfjord og Karlsøy. Her følger Nordreisas plan og fokus: Formål - Kunnskapsutvikling! Øke den helhetlige, boligpolitiske kompetansen og aktiviteten bredt og høyt - Bedre virkemiddelbruk! Nå bredere ut med bostøtteordningen via NAV, Nybo og andre i kontakt med økonomisk vanskeligstilte. Mer målrettet bruk av startlån tilpasset lokale forhold Vedtatt nye retningslinjer i KS i desember Vi trenger mer blest om tilskuddsordninger Saker i Rådet for handikappede, samt Eldrerådet Hovedmål Hvert enkelt menneske i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg og bo i egen bolig. Dette er et viktig fundament for god livskvalitet og samfunnsutvikling. Bolig skal som hovedregel være et privat ansvar, kommunen driver aktiv veiledning overfor innbyggerne. Delmål *Kunnskapsutvikling som kilde til økt boligsosial handlekraft *Boligpolitiske formuleringer og strategier *Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset lokale forhold *Økt boligpolitisk fokus innad i organisasjonen, i tillegg til utad mot lokalsamfunnet og i mediebildet Forventet resultat *Forankring og økt forståelse rundt boligpolitikk og boligsosiale forhold *Kompetanseheving! *Samordning! *Integrering i øvrig planverk Samfunnsdelen av kommuneplanen er nå vedtatt *Bedre utnyttelse av statlige virkemidler *Etablere omsorgsboliger og nødboliger sentralt *Etablere boliger til flyktninger Arbeidsgruppa har møte hver 14. dag der det arbeides med å revidere den boligpolitiske handlingsplanen for Nordreisa. Utkastet skal foreligge før sommerferien, styringsgruppa kommer med innspill, og utpå høsten går det ut på høring. Driftsutvalget, Helseog omsorgsutvalget, Kommunestyret. Arbeidsgruppa har representanter fra NAV, helse, boligkontoret, Nybo, byggteknisk. Styringsgruppa har representanter fra Familiesenteret, ass. Rådmann, helse, boligkontoret, politisk representant, samt kommunens representant i Nybos styre, som for tiden ikke er besatt. Fokus Nordreisa er på full fart inn i eldrebølgen, vi ser en stadig voksende gruppe som vil ha et økende behov for omsorgsboliger. Pr i dag er planene for utbygging i full gang, prosjektleder er med i arbeidsgruppa, dette er tiltak vi skal ha inn i den boligpolitiske planen. Husbanken vil spille en avgjørende rolle her med sine tilskuddsordninger. Nordreisa kommune skal, i samarbeid med NAV, arrangere en boligpolitisk fagdag der leder for boligkontoret i Tromsø og Husbanken skal ha foredrag, dette er noe vi ser fram til, klarer vi å vekke engasjement både innad og utad i organisasjonen? Deltakere fra hele Nord-Troms, samt Karlsøy og Balsfjord er inviterte, også politikere skal delta her, dette ser vi fram til!

7 Balsfjord kommune Balsfjord skal arbeide for helhetlig fokus på boligsosialt arbeid og tverrfaglig samhandling ved kompetanseheving blant kommunenes ansatte. Arbeidet med strategien er godt forankret i ledelsen og de har arbeidsgrupper sammensatt av forskjellig fagkompetanse ut fra hva de skal fokusere på. Kommunen arrangerer «boligdager», både interne og eksterne. I de interne boligdagene blir forskjellige boligspørsmål diskutert og oppgaver fordelt. Til eksterne boligdager inviteres bredt, også boligutbyggere og entreprenører samt lokal bank. Husbanken har også deltatt. Balsfjord har høyt fokus på helhetlig boligpolitikk og dette medfører at de stadig ser nye arbeidsoppgaver og utfordringer. Blant annet ble prosjekt «Stubben» presentert. Dette er 8 eldre boenheter som pusses opp av leietakere med byggeleder fra NAV. Presentasjonen fra Balsfjord er vedlegg nr. 3 Karin friborg Berger, Anne Lise Muan, Leif Kristiansen og Anita Rognmo Lundhaug fra Balsfjord kommune Vadsø kommune Kommunen skal utarbeide boligpolitisk strategi med boligsosiale hovedmål, delmål og strategier for arbeidet. Kommunen har frikjøpt prosjektleder som arbeider deltid med strategien. Arbeidet er godt forankret i ledelse og det arbeides med forankring på tvers i organisasjonen. De har boligmangel og det er også dyrt å etablere seg i kommunen. Boligmassen forvaltes av Stiftelsen Vadsø utleieboliger som har 162 boenheter og i tillegg leier 39 leiligheter. Vadsø bosetter mange flyktninger. Vadsø har liten tilgang på attraktive tomter. Her følger Vadsøs oppsummering: Visjon Vadsø kommunes visjon på høyde med tiden Et av satsingsområdene i Vadsø kommunes planstrategi er: En attraktiv kommune å bo og leve i Visjonen for boligstrategien er ikke bestemt. Boliger for alle i gode bomiljø (hentet fra nasjonal mål for boligpolitikken byggje bu leve ) vil bli et av forslagene. Dette er vi opptatt med og det vil også bli tatt opp i strategien Tilgang på tomter tilstrekkelig med tomter og attraktive tomter Universell utforming Omsorgsboliger - Under planlegging Boliger til utviklingshemmede - Under planlegging Boliger innen psykiatri - Under planlegging Bemannet botilbud -Vil bli foreslått i strategien 7

8 8 Vanskeligstilte på boligmarkedet - Ha tilstrekkelig tilgang til boliger Øke sirkulasjonen i stiftelsens boliger flere kan eie - Bruke startlån og boligtilskudd i dette arbeidet. Innskjerpe botiden og passe på at leiekontraktene er tidssbestemte Boligskole - Hjelp til beboere i det å bo. Sparer vedlikeholdsutgifter bolyst - KRD utlyser midler (50 % dekning) til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommunene. Søknadsfrist febr/mars. Vurdere om vi kan finne et egnet prosjekt. Tverrfaglig gruppe - Det er dannet en tverrfaglig gruppe som skal bistå brukere som har behov for å endre/utbedre boligen sin, slik at de kan fortsette å bo i den. Gruppen består av ergoterapien, plan/forvaltning og Servicekontoret. Jobbes med å få ambulerende med. Alle kan bo tjenester i boligen - Her må det diskuteres og jobbes mot en felles forståelse. Videreføring av boligskolen Rekrutteringsboliger - Denne gruppen hører ikke naturlig inn i denne planen, men nevnes fordi det er et problem for nytilsatte i kommunen at de ikke får et sted å bo. Noen av tiltakene for vanskeligstilte, kan være med på å frigi boliger som kan brukes av denne gruppen. Rutiner - Det finns ikke skriftlige rutiner for tildeling av leiligheter. Utarbeides og tilpasses både tildelinger fra HRO og NAV sosial. Rutiner mellom Vadsø kommune og Stiftelsen utarbeides og godkjennes Borettslag - Stifte et nytt borettslag (det er neppe noen av de eksisterende som ønsker å bygge nye leiligheter). Bygge blokk eller småhus/rekkehus? Offentlige eieandeler? Eksisterende bygg eller nybygg? Utbygger - A la Hammarøyprosjektet? Grunnlån fra Husbanken borettslag har problem med å få grunnlån til isolering og skifte av ytterpanel, beskjeden er at for å få lån, må det installeres heis. Leilighetene er ikke tilpasset rullestolbrukere. Startlån ønsket å høre litt om husbanken holdning til 85 % regelen og spare til egenkapital Kautokeino kommune Kautokeino skal utarbeide boligsosial handlingsplan samt boligsosial kompetanseheving blant kommunenes ansatte. Kommunen har tidligere utarbeidet boligsosial handlingsplan. I arbeidet med strategien tar de tak i tiltaksdelen av planen for å vurdere hvilke tiltak som bør videreføres, eventuelt nye tiltak som ikke fremkommer i planen. Kautokeino har et stort etterslep på vedlikehold av kommunale boliger. Ønsker å etablere flere kommunale omsorgsboliger og gjennomgangsboliger. Kommunen har søkelys på bostedsløse. Presentasjonen fra Kautokeino er vedlegg 4 Torgeir Olsen, Marja Eira og Mikkel Ailo Gaup fra Kautokeino kommune

9 En hyggelig avslutning på dagen var besøk på Juhl s Silver Gallery 9

10 10 Torsdag 11. april I tillegg til deltakerne fra fokuskommunene var nå Alta kommune til stede med flere deltakere. Husbankens regiondirektør i Hammerfest, Snorre Sundquist, åpnet ved å presentere Husbanken og rollefordelingen i boligpolitikken og hadde fokus på at Husbankens skal være et supplement når markedet svikter. Han presenterte videre hvordan Husbanken region Nord følger en strategi for differensiert tilnærming til alle kommunene i regionen og avsluttet med de utfordringene som blant annet er skissert i NOU 2011:15 «Rom for alle». Presentasjonen er vedlegg nr. 5 «Hamarøymodellen» Ordføreren i Hamarøy, Rolf Steffensen, overtok deretter og presenterte «Hamarøymodellen». Innlegget vakte stor interesse og det kom fram mange spørsmål og innspill. Steffensen fokuserte på bakgrunn, prosess og resultater i arbeidet. Tilbakemeldinger fra kommunene var at det var nyttig informasjon og at denne måten å arbeide på kan overføres til andre kommuner, men at det krever innsats og engasjement både i kommuneorganisasjonen, lokalsamfunnet og næringslivet. Presentasjonen er vedlegg nr 6 Rolf Steffensen, ordfører i Hamarøy Rapport fra forarbeidet et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Beiarn, Hamarøy og Gildeskål «Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene» finnes på Her finnes også rapporten fra «Hamarøymodellen».

11 Interesserte og engasjerte tilhørere da Hamarøymodellen ble presentert 11

12 12 Oppsummering og veien videre Selv om kommunene ikke er kommet like langt i prosessen er arbeidet godt i gang og kommunene har engasjerte medarbeidere i dette utviklingsarbeidet. Utfordringen kan være organisering av arbeidet samt å sette av tid i en travel hverdag. Det som gjenstår er forskjellige kartlegginger og avklaringer. Deltakerne på samlingen meldte imidlertid om god fremdrift og at arbeidet er godt forankret i kommunens ledelse. Husbanken har forventning til resultatet av arbeidet som foregår i de fem kommunene. Ved årsskiftet 2013/14 skal kommunene ha utarbeidet strategi for helhetlig, lokalt tilpasset boligpolitikk samt vurdert bedre bruk av de økonomiske virkemidlene. Videre skal prosessen i arbeidet beskrives godt som ledd i overføringsverdi til andre kommuner som skal gjøre dette arbeidet. Husbanken vil i løpet av kort tid sende ut rapporteringsskjemaer og etter rapporteringsfristen gjennomføre videomøter med hver enkelt kommune. I møtene bør ledelsen være representert i tillegg til prosjektmedarbeiderne. Kommunene oppfordres til kontakt med Husbanken dersom det i sluttfasen av prosjektet er avklaringer som må gjøres. Det kan være aktuelt å samle prosjektlederne i Husbanken hvor det særlig vil være fokus på avslutningsfasen. Vedlegg nr 7 Fremdriftsplan Aktivitet Tidspunkt Status Forankringsmøte i den enkelte kommune Februar-april 2012 Gjennomført Søknadsfrist kompetansetilskudd 1.juni 2012 Gjennomført Svar på søknad Juni 2012 Gjennomført Kommunesamling (1) 4.-5-september 2012 Gjennomført Statusrapport fra kommunene 1.desember 2012 Gjennomført Oppfølgingsmøte med hver kommune Desember 2012-januar 2013 Gjennomført Kommunesamling (2) april 2013 Gjennomføres Statusrapport fra kommunene 1.juni 2013 rapporteringsskjema sendes i forkant Oppfølgingsmøte med hver kommune Før sommeren Sluttrapporter Januar 2014

13 Vedlegg 1 BOLIGPOLITISK ARBEID NORDKAPP KOMMUNE 2012/2013 Tiltakets mål : Utarbeide boligpolitisk plan som en integrert del av overordnet planverk samt arbeide for å øke boligsosial kompetanse blant kommunens ansatte. Mandatet til prosjektgruppa/arbeidsgruppa er å utarbeide en helhetlig strategi for boligpolitikk i Nordkapp Kommune. Målet er et moderne, integrert og inkluderende samfunn. Den boligpolitiske plan må forankres i den kommunale planstrategi. Prosjektet må ha en tverrfaglig forankring, slik at boligpolitisk plan blir et verktøy for hele organisasjonen. Samt at brukergrupper/ utbyggere blir invitert/informert om arbeidet og kan komme med innspill til dette planarbeidet. Oppdragsgiver Formannskapet Styringsgruppe Ledergruppen o Rådmann o Helse og omsorgssjef o Teknisk sjef o Oppvekst og kultursjef o Økonomisjef o Kommuneoverlege o Nav-Leder Prosjektansvarlig o Rådmann Prosjektgruppe/arbeidsgruppe Forslag o Teknisk sektor : Inger Jørgensen o Nav : Grethe Lill Vollan o Helse- og Omsorg : Annette Eidesen / Ann Elise Kristiansen o Oppvekst- og Kultur : Anne Mari Bech o Sentraladministrasjon : Mariann Bårdsnes Det må være et tverrfaglig prosjekt med deltakere fra alle sektorene i kommunen, slik at hele organisasjon får et eierforhold til planverket. Med en tverrfaglig arbeidsgruppe vil også flere aspekter kommer med i boligpolitisk handlingsplan. De som deltar i prosjektet må få tilstrekkelig med tid/mulighet til å være med, slik at prosjektet får en jevn og konstruktiv framdrift. 13

14 14 Vedlegg 2

15 15

16 16

17 17

18 18 Vedlegg 3

19 19

20 20

21 21

22 22 Vedlegg 4 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN KAUTOKEINO KOMMUNE Overordnet mål -i boligsosial handlingsplan 2006 Å bo godt og trygt. Kommunen har bolig for alle. Det er viktig at alle får leve i egen bolig. Det gir mening og mestring i tilværelsen og å delta i samfunnet. Det i seg selv er terapi.

23 23

24 24

25 Vedlegg 5 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Vedlegg 6 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 30 38

39 39

40 40

41 41

42 42 Vedlegg 7

43 43

44 For ditt nærmeste regionkontor, ring Samling for kommunene Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord og Kautokeino i Kautokeino april 2013 Utgitt av Husbanken, april 2013

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy Sammendrag Omstillingsprogrammet har gjennomført forprosjektet Boligsatsing i Karlsøy. Bakgrunnen til igangsetting av forprosjektet var at kommunen ikke kom med i

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012

Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Husbanken Region sør Alle skal bo godt og trygt 2 1. OM HUSBANKEN REGION SØR Side 3 2. OM VIRKSOMHETSPLANEN Side 3 3. BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Side 3 3.1 Bostedsløshet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 Forord Skrives etter kommunestyrets vedtak. Innhold Sammendrag... 2 1 Handlingsplan...7 1.1 Boligpolitiske mål for perioden 2012 2022... 7 1.2 Mål og handlingsstrategier

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer