Rapport. Samling for kommunene Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord, Vadsø og Kautokeino. Kautokeino april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Samling for kommunene Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord, Vadsø og Kautokeino. Kautokeino 10.-11.april 2013"

Transkript

1 Rapport Samling for kommunene Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord, Vadsø og Kautokeino Kautokeino april 2013 Alle skal bo godt og trygt

2 2 SAMLING FOR FOKUSKOMMUNENE Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Balsfjord og Nordreisa 3BDato: april BSted: Thon Hotel Kautokeino 0BFormål 5B BOnsdag 10.april: Lunsj Erfaringsutveksling Kompetanseheving Samarbeid Helhetlig boligpolitikk 6B B Velkommen til Kautokeino V/rådmann Mikkel Ailo Gaup Velkommen til samling v/husbanken Kommunene holder innlegg (ca.30 minutter hver) innspill, Spørsmål og diskusjon. 1Bakgrunn Utfordringer knyttet til en helhetlig boligpolitisk planlegging Nordkapp Nordreisa Pause Balsfjord Vadsø Pause med kake Kautokeino 8B Oppsummering dag 1 2BMålgruppe Deltakere fra de fem fokuskommunene 9B B Besøk på Juhls silver gallery Middag Vi tar forbehold om endringer i programmet Alle skal bo godt og trygt

3 Torsdag 11.april 11B B En ny dag! Hamarøymodellen Ved ordfører Rolf Steffensen tid til spørsmål underveis og avslutningsvis Oppsummering og veien videre Lunsj og vel hjem Deltakere: Nordkapp kommune Inger Jørgensen Anne Bech Vadsø kommune Inger Nilssen Ørlygur Jessen Magne J Andreassen Nordreisa kommune Gøril Guldbrandsen Lisbeth Berg Balsfjord kommune Karin F Berger Leif Kristiansen Anne -Lise Muan Anita Rognmo Lundhaug Kautokeino kommune Mikkel Ailo Gaup Marja Eira Torgeir Olsen Husbanken Snorre Sundquist Rigmor Richardsen Vi tar forbehold om endringer i programmet Alle skal bo godt og trygt 3

4 4 Rapport Samling for kommunene Balsfjord, Nordreisa, Kautokeino, Nordkapp og Vadsø. Kautokeino april 2013 Husbanken region Nord har utarbeidet en boligpolitisk strategi for helhetlig og differensiert tilnærming til kommunene i regionen. Som ledd i denne strategien har Husbanken valgt å ha økt fokus på noen kommuner i en periode. Disse kommunene er Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord, Vadsø og Kautokeino. Husbanken skal være pådriver og støttespiller i dette arbeidet. Høsten 2012 ble det avholdt en oppstartsamling for disse kommunene og nå er kommunene invitert til ny samling. Målsetting var å skape en arena for erfaringsutveksling om prosessen så langt og at kommunene skulle få innspill og ideer til det videre arbeidet. Kautokeino kommune var vertskap. Husbanken har bistått kommunen med tilrettelegging, faglig innhold samt gjennomføringen av samlingen. Kommunene var godt representert med stor faglig bredde, blant annet med representanter fra administrativ ledelse, NAV-ledelse, boligforvaltere og flere kommunale tjenester som flyktninger, miljøarbeidere, sosialarbeidere, rustjeneste m.fl. Dette er ledere og medarbeidere som er engasjert i kommunenes arbeid for å utarbeide strategier for det helhetlige boligarbeidet. Første dag presenterte kommunene sitt arbeid så langt. Det ble gode diskusjoner og innspill, samt spørsmål og kommentarer. Neste dag var hovedinnlegget «Hamarøymodellen» presentert av ordføreren i Hamarøy BONO Husbankens boligpolitiske satsing i nord

5 Onsdag 10. april Vi ble ønsket velkommen til Kautokeino av rådmann Mikkel Ailo Gaup. Rådmannen ga oss god informasjon om kommunen, om utfordringer samt planer både for bolig- og næringsetablering. I tillegg til at kommunen er et to-språklig samfunn samisk og norsk, har de også en økende tendens til bosetting fra andre land som Russland, Polen og de baltiske statene. Som i mange av de andre kommunene i regionen opplever de press på boligmarkedet, få utleieboliger og høyt prisnivå. Han hadde forventninger til innleggene både fra de andre kommunene samt informasjon fra Husbanken. Deretter ønsket regiondirektør Snorre Sundquist velkommen på vegne av Husbanken. Han satte fokus på Husbankens oppdrag og årets styringsdokument. Videre fremhevet han de forventningene Husbanken har til kommunene som var til stede og overføringsverdien av deres arbeid til andre kommuner. Med bakgrunn i organisering, fremdrift og utfordringer presenterte kommunene sitt arbeid. Anne Bech, Nordkapp kommune Nordkapp kommune Kommunens mål for arbeidet er å utarbeide boligpolitisk plan som integrert del av overordnet planverk samt arbeid for å øke boligsosial kompetanse blant kommunens ansatte. De har en faglig bredt sammensatt styrings- og prosjektgruppe hvor rådmann er prosjektansvarlig og formannskap er oppdragsgiver. De har hatt fagdag hvor boligsjef i Tromsø skapte stort engasjement både politisk og administrativt med innlegg med bakgrunn i NOU 2011:15 «Rom for alle». Husbanken har også vært på informasjonsmøte i Nordkapp. Kommunens skal nå kartlegge vanskeligstilte på boligmarkedet og boligutfordringer. Kartleggingen vil være et viktig bidrag som innspill til kommunale planer som nå er til høring. Nordkapp kommune har få egne boliger, men har godt samarbeid med privat aktør. Presentasjonen fra Nordkapp er vedlegg nr. 1 Boligoppfølgingstjenestens arbeid «BOT» ble presentert. Presentasjonene er vedlegg nr. 2 5

6 6 Nordreisa kommune Nordreisa skal utarbeide strategier for boligsosial kompetanseheving og samhandling og forventer at arbeidet med strategien skal bidra til bedre forankring og forståelse for helhetlig boligpolitisk arbeid i kommunen. Arbeidet skal munne ut i en strategi med forslag til tiltak. De opplever å ha en særlig utfordring med boliger for eldre omsorgsboliger. Kommunenes utleieboliger forvaltes av Stiftelsen Nybo. Nordreisa har fokus på mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler og skal utarbeide nye retningslinjer for startlån. Nordreisa skal i slutten av april arrangere boligpolitisk fagdag for kommunene i Nord-Troms samt Balsfjord og Karlsøy. Her følger Nordreisas plan og fokus: Formål - Kunnskapsutvikling! Øke den helhetlige, boligpolitiske kompetansen og aktiviteten bredt og høyt - Bedre virkemiddelbruk! Nå bredere ut med bostøtteordningen via NAV, Nybo og andre i kontakt med økonomisk vanskeligstilte. Mer målrettet bruk av startlån tilpasset lokale forhold Vedtatt nye retningslinjer i KS i desember Vi trenger mer blest om tilskuddsordninger Saker i Rådet for handikappede, samt Eldrerådet Hovedmål Hvert enkelt menneske i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg og bo i egen bolig. Dette er et viktig fundament for god livskvalitet og samfunnsutvikling. Bolig skal som hovedregel være et privat ansvar, kommunen driver aktiv veiledning overfor innbyggerne. Delmål *Kunnskapsutvikling som kilde til økt boligsosial handlekraft *Boligpolitiske formuleringer og strategier *Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset lokale forhold *Økt boligpolitisk fokus innad i organisasjonen, i tillegg til utad mot lokalsamfunnet og i mediebildet Forventet resultat *Forankring og økt forståelse rundt boligpolitikk og boligsosiale forhold *Kompetanseheving! *Samordning! *Integrering i øvrig planverk Samfunnsdelen av kommuneplanen er nå vedtatt *Bedre utnyttelse av statlige virkemidler *Etablere omsorgsboliger og nødboliger sentralt *Etablere boliger til flyktninger Arbeidsgruppa har møte hver 14. dag der det arbeides med å revidere den boligpolitiske handlingsplanen for Nordreisa. Utkastet skal foreligge før sommerferien, styringsgruppa kommer med innspill, og utpå høsten går det ut på høring. Driftsutvalget, Helseog omsorgsutvalget, Kommunestyret. Arbeidsgruppa har representanter fra NAV, helse, boligkontoret, Nybo, byggteknisk. Styringsgruppa har representanter fra Familiesenteret, ass. Rådmann, helse, boligkontoret, politisk representant, samt kommunens representant i Nybos styre, som for tiden ikke er besatt. Fokus Nordreisa er på full fart inn i eldrebølgen, vi ser en stadig voksende gruppe som vil ha et økende behov for omsorgsboliger. Pr i dag er planene for utbygging i full gang, prosjektleder er med i arbeidsgruppa, dette er tiltak vi skal ha inn i den boligpolitiske planen. Husbanken vil spille en avgjørende rolle her med sine tilskuddsordninger. Nordreisa kommune skal, i samarbeid med NAV, arrangere en boligpolitisk fagdag der leder for boligkontoret i Tromsø og Husbanken skal ha foredrag, dette er noe vi ser fram til, klarer vi å vekke engasjement både innad og utad i organisasjonen? Deltakere fra hele Nord-Troms, samt Karlsøy og Balsfjord er inviterte, også politikere skal delta her, dette ser vi fram til!

7 Balsfjord kommune Balsfjord skal arbeide for helhetlig fokus på boligsosialt arbeid og tverrfaglig samhandling ved kompetanseheving blant kommunenes ansatte. Arbeidet med strategien er godt forankret i ledelsen og de har arbeidsgrupper sammensatt av forskjellig fagkompetanse ut fra hva de skal fokusere på. Kommunen arrangerer «boligdager», både interne og eksterne. I de interne boligdagene blir forskjellige boligspørsmål diskutert og oppgaver fordelt. Til eksterne boligdager inviteres bredt, også boligutbyggere og entreprenører samt lokal bank. Husbanken har også deltatt. Balsfjord har høyt fokus på helhetlig boligpolitikk og dette medfører at de stadig ser nye arbeidsoppgaver og utfordringer. Blant annet ble prosjekt «Stubben» presentert. Dette er 8 eldre boenheter som pusses opp av leietakere med byggeleder fra NAV. Presentasjonen fra Balsfjord er vedlegg nr. 3 Karin friborg Berger, Anne Lise Muan, Leif Kristiansen og Anita Rognmo Lundhaug fra Balsfjord kommune Vadsø kommune Kommunen skal utarbeide boligpolitisk strategi med boligsosiale hovedmål, delmål og strategier for arbeidet. Kommunen har frikjøpt prosjektleder som arbeider deltid med strategien. Arbeidet er godt forankret i ledelse og det arbeides med forankring på tvers i organisasjonen. De har boligmangel og det er også dyrt å etablere seg i kommunen. Boligmassen forvaltes av Stiftelsen Vadsø utleieboliger som har 162 boenheter og i tillegg leier 39 leiligheter. Vadsø bosetter mange flyktninger. Vadsø har liten tilgang på attraktive tomter. Her følger Vadsøs oppsummering: Visjon Vadsø kommunes visjon på høyde med tiden Et av satsingsområdene i Vadsø kommunes planstrategi er: En attraktiv kommune å bo og leve i Visjonen for boligstrategien er ikke bestemt. Boliger for alle i gode bomiljø (hentet fra nasjonal mål for boligpolitikken byggje bu leve ) vil bli et av forslagene. Dette er vi opptatt med og det vil også bli tatt opp i strategien Tilgang på tomter tilstrekkelig med tomter og attraktive tomter Universell utforming Omsorgsboliger - Under planlegging Boliger til utviklingshemmede - Under planlegging Boliger innen psykiatri - Under planlegging Bemannet botilbud -Vil bli foreslått i strategien 7

8 8 Vanskeligstilte på boligmarkedet - Ha tilstrekkelig tilgang til boliger Øke sirkulasjonen i stiftelsens boliger flere kan eie - Bruke startlån og boligtilskudd i dette arbeidet. Innskjerpe botiden og passe på at leiekontraktene er tidssbestemte Boligskole - Hjelp til beboere i det å bo. Sparer vedlikeholdsutgifter bolyst - KRD utlyser midler (50 % dekning) til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommunene. Søknadsfrist febr/mars. Vurdere om vi kan finne et egnet prosjekt. Tverrfaglig gruppe - Det er dannet en tverrfaglig gruppe som skal bistå brukere som har behov for å endre/utbedre boligen sin, slik at de kan fortsette å bo i den. Gruppen består av ergoterapien, plan/forvaltning og Servicekontoret. Jobbes med å få ambulerende med. Alle kan bo tjenester i boligen - Her må det diskuteres og jobbes mot en felles forståelse. Videreføring av boligskolen Rekrutteringsboliger - Denne gruppen hører ikke naturlig inn i denne planen, men nevnes fordi det er et problem for nytilsatte i kommunen at de ikke får et sted å bo. Noen av tiltakene for vanskeligstilte, kan være med på å frigi boliger som kan brukes av denne gruppen. Rutiner - Det finns ikke skriftlige rutiner for tildeling av leiligheter. Utarbeides og tilpasses både tildelinger fra HRO og NAV sosial. Rutiner mellom Vadsø kommune og Stiftelsen utarbeides og godkjennes Borettslag - Stifte et nytt borettslag (det er neppe noen av de eksisterende som ønsker å bygge nye leiligheter). Bygge blokk eller småhus/rekkehus? Offentlige eieandeler? Eksisterende bygg eller nybygg? Utbygger - A la Hammarøyprosjektet? Grunnlån fra Husbanken borettslag har problem med å få grunnlån til isolering og skifte av ytterpanel, beskjeden er at for å få lån, må det installeres heis. Leilighetene er ikke tilpasset rullestolbrukere. Startlån ønsket å høre litt om husbanken holdning til 85 % regelen og spare til egenkapital Kautokeino kommune Kautokeino skal utarbeide boligsosial handlingsplan samt boligsosial kompetanseheving blant kommunenes ansatte. Kommunen har tidligere utarbeidet boligsosial handlingsplan. I arbeidet med strategien tar de tak i tiltaksdelen av planen for å vurdere hvilke tiltak som bør videreføres, eventuelt nye tiltak som ikke fremkommer i planen. Kautokeino har et stort etterslep på vedlikehold av kommunale boliger. Ønsker å etablere flere kommunale omsorgsboliger og gjennomgangsboliger. Kommunen har søkelys på bostedsløse. Presentasjonen fra Kautokeino er vedlegg 4 Torgeir Olsen, Marja Eira og Mikkel Ailo Gaup fra Kautokeino kommune

9 En hyggelig avslutning på dagen var besøk på Juhl s Silver Gallery 9

10 10 Torsdag 11. april I tillegg til deltakerne fra fokuskommunene var nå Alta kommune til stede med flere deltakere. Husbankens regiondirektør i Hammerfest, Snorre Sundquist, åpnet ved å presentere Husbanken og rollefordelingen i boligpolitikken og hadde fokus på at Husbankens skal være et supplement når markedet svikter. Han presenterte videre hvordan Husbanken region Nord følger en strategi for differensiert tilnærming til alle kommunene i regionen og avsluttet med de utfordringene som blant annet er skissert i NOU 2011:15 «Rom for alle». Presentasjonen er vedlegg nr. 5 «Hamarøymodellen» Ordføreren i Hamarøy, Rolf Steffensen, overtok deretter og presenterte «Hamarøymodellen». Innlegget vakte stor interesse og det kom fram mange spørsmål og innspill. Steffensen fokuserte på bakgrunn, prosess og resultater i arbeidet. Tilbakemeldinger fra kommunene var at det var nyttig informasjon og at denne måten å arbeide på kan overføres til andre kommuner, men at det krever innsats og engasjement både i kommuneorganisasjonen, lokalsamfunnet og næringslivet. Presentasjonen er vedlegg nr 6 Rolf Steffensen, ordfører i Hamarøy Rapport fra forarbeidet et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Beiarn, Hamarøy og Gildeskål «Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene» finnes på Her finnes også rapporten fra «Hamarøymodellen».

11 Interesserte og engasjerte tilhørere da Hamarøymodellen ble presentert 11

12 12 Oppsummering og veien videre Selv om kommunene ikke er kommet like langt i prosessen er arbeidet godt i gang og kommunene har engasjerte medarbeidere i dette utviklingsarbeidet. Utfordringen kan være organisering av arbeidet samt å sette av tid i en travel hverdag. Det som gjenstår er forskjellige kartlegginger og avklaringer. Deltakerne på samlingen meldte imidlertid om god fremdrift og at arbeidet er godt forankret i kommunens ledelse. Husbanken har forventning til resultatet av arbeidet som foregår i de fem kommunene. Ved årsskiftet 2013/14 skal kommunene ha utarbeidet strategi for helhetlig, lokalt tilpasset boligpolitikk samt vurdert bedre bruk av de økonomiske virkemidlene. Videre skal prosessen i arbeidet beskrives godt som ledd i overføringsverdi til andre kommuner som skal gjøre dette arbeidet. Husbanken vil i løpet av kort tid sende ut rapporteringsskjemaer og etter rapporteringsfristen gjennomføre videomøter med hver enkelt kommune. I møtene bør ledelsen være representert i tillegg til prosjektmedarbeiderne. Kommunene oppfordres til kontakt med Husbanken dersom det i sluttfasen av prosjektet er avklaringer som må gjøres. Det kan være aktuelt å samle prosjektlederne i Husbanken hvor det særlig vil være fokus på avslutningsfasen. Vedlegg nr 7 Fremdriftsplan Aktivitet Tidspunkt Status Forankringsmøte i den enkelte kommune Februar-april 2012 Gjennomført Søknadsfrist kompetansetilskudd 1.juni 2012 Gjennomført Svar på søknad Juni 2012 Gjennomført Kommunesamling (1) 4.-5-september 2012 Gjennomført Statusrapport fra kommunene 1.desember 2012 Gjennomført Oppfølgingsmøte med hver kommune Desember 2012-januar 2013 Gjennomført Kommunesamling (2) april 2013 Gjennomføres Statusrapport fra kommunene 1.juni 2013 rapporteringsskjema sendes i forkant Oppfølgingsmøte med hver kommune Før sommeren Sluttrapporter Januar 2014

13 Vedlegg 1 BOLIGPOLITISK ARBEID NORDKAPP KOMMUNE 2012/2013 Tiltakets mål : Utarbeide boligpolitisk plan som en integrert del av overordnet planverk samt arbeide for å øke boligsosial kompetanse blant kommunens ansatte. Mandatet til prosjektgruppa/arbeidsgruppa er å utarbeide en helhetlig strategi for boligpolitikk i Nordkapp Kommune. Målet er et moderne, integrert og inkluderende samfunn. Den boligpolitiske plan må forankres i den kommunale planstrategi. Prosjektet må ha en tverrfaglig forankring, slik at boligpolitisk plan blir et verktøy for hele organisasjonen. Samt at brukergrupper/ utbyggere blir invitert/informert om arbeidet og kan komme med innspill til dette planarbeidet. Oppdragsgiver Formannskapet Styringsgruppe Ledergruppen o Rådmann o Helse og omsorgssjef o Teknisk sjef o Oppvekst og kultursjef o Økonomisjef o Kommuneoverlege o Nav-Leder Prosjektansvarlig o Rådmann Prosjektgruppe/arbeidsgruppe Forslag o Teknisk sektor : Inger Jørgensen o Nav : Grethe Lill Vollan o Helse- og Omsorg : Annette Eidesen / Ann Elise Kristiansen o Oppvekst- og Kultur : Anne Mari Bech o Sentraladministrasjon : Mariann Bårdsnes Det må være et tverrfaglig prosjekt med deltakere fra alle sektorene i kommunen, slik at hele organisasjon får et eierforhold til planverket. Med en tverrfaglig arbeidsgruppe vil også flere aspekter kommer med i boligpolitisk handlingsplan. De som deltar i prosjektet må få tilstrekkelig med tid/mulighet til å være med, slik at prosjektet får en jevn og konstruktiv framdrift. 13

14 14 Vedlegg 2

15 15

16 16

17 17

18 18 Vedlegg 3

19 19

20 20

21 21

22 22 Vedlegg 4 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN KAUTOKEINO KOMMUNE Overordnet mål -i boligsosial handlingsplan 2006 Å bo godt og trygt. Kommunen har bolig for alle. Det er viktig at alle får leve i egen bolig. Det gir mening og mestring i tilværelsen og å delta i samfunnet. Det i seg selv er terapi.

23 23

24 24

25 Vedlegg 5 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Vedlegg 6 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 30 38

39 39

40 40

41 41

42 42 Vedlegg 7

43 43

44 For ditt nærmeste regionkontor, ring Samling for kommunene Nordkapp, Nordreisa, Balsfjord og Kautokeino i Kautokeino april 2013 Utgitt av Husbanken, april 2013

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

BONO. Husbankens boligpolitiske satsing i nord

BONO. Husbankens boligpolitiske satsing i nord 2010 BONO Husbankens boligpolitiske satsing i nord 2 BONO- Husbankens boligpolitiske satsing i nord Ulike løsninger for ulike kommuner Med bakgrunn i styringssignalene Husbanken mottar for sin virksomhet,

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

BOLIGSEMINAR BLILYST OG KYSTEN ER KLAR

BOLIGSEMINAR BLILYST OG KYSTEN ER KLAR BOLIGSEMINAR BLILYST OG KYSTEN ER KLAR Temaer i dag Om Husbanken Om prosjektet Helhetlig boligpolitikk og virkemiddelbruk i distriktene Hva lærte vi? Eksempler fra deltakerne KRD s satsing økt boligetablering

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

MØTE MED VESTERÅLEN REGIONRÅD

MØTE MED VESTERÅLEN REGIONRÅD MØTE MED VESTERÅLEN REGIONRÅD Forrige møte med regionrådet Fokus på forståelsen av Husbankens rolle Særlig forståelse av hovedmål 2 Øke bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Kommunene som vår viktigste

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER Agenda Om Husbanken Prosjektet helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene Bakgrunn og mål for prosjektet Hva lærte vi? Case

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Boligetablering i distriktene Innlegg svenske distriktskommuner 25.august 2016

Boligetablering i distriktene Innlegg svenske distriktskommuner 25.august 2016 Boligetablering i distriktene Innlegg svenske distriktskommuner 25.august 2016 Husbanken 2 Noen nøkkelopplysinger 330 ansatte Disponerer årlig 18 mrd. kroner i utlånsmidler Finansierer årlig anslagsvis

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

DET ER VEL HUS NOK? BOLIGENS ROLLE I TILFLYTTING OG REKRUTTERING

DET ER VEL HUS NOK? BOLIGENS ROLLE I TILFLYTTING OG REKRUTTERING DET ER VEL HUS NOK? BOLIGENS ROLLE I TILFLYTTING OG REKRUTTERING Bodø, 23.oktober 2013 Er det virkelig boligmangel i Nordland? Dagens Næringsliv 4. okt. 2011 Slakter Navarsetes boprosjekt Foto: Hampus

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Prosjektinformasjon Prosjektreferanse: 2012/8114-5 Oppdragsgiver: Hadsel Kommunestyre Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Stokmarknes 10. mars 2014 Hadsel Eiendom KF Lars øyvind Bech Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune Prosjektrapport for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge.

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge. Sluttrapport Egeneid bolig Vefsn kommune - Prosjekt Egeneid bolig 2012-2013 Sluttrapport Vefsn kommune Boligkontoret 28.03.2014 EN «11i Norge Arkivsaknr: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 3 1.1 Aktivitetsplan

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Tynset, 13.november 2013 HVORDAN FÅR VI DET TIL?

Tynset, 13.november 2013 HVORDAN FÅR VI DET TIL? Tynset, 13.november 2013 HVORDAN FÅR VI DET TIL? Husbankens rolle supplere der markedet svikter Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Bidra til å øke forsyningen av rimelige boliger

Detaljer