Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet."

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon Arbeidsplan Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå protokoll) 8 Lokallag og medlemsarbeid 13 Kurs og opplæring 18 Politisk og utadretta arbeid 20 Jordbruksforhandlingar 24 Høyringar og uttaler 28 Utmerkingar 29 Samarbeid 30 Hordaland Bygdeungdomslag 36 Hordaland Bygdekvinnelag 37 Økonomiske og juridiske tenester 38 Rekneskap 40

3 Hilsen fra lederen I mine 20 måneder som leder for Hordaland Bondelag har jeg forsøkt å besøke flest mulig av lokallagene våre. En kjapp opptelling viser at jeg har vært innom 18 av 39 lokallag så langt. Jeg opplever disse besøkene som givende og nyttig for meg som fylkesleder. Jeg håper og tror at de fleste medlemmer og lokale tillitsvalgte også opplever dette som viktig. Denne kontakten skaper ofte gode arenaer for dialog med medlemmene, enten som gruppe i et møte, eller med enkeltmedlemmer under gårdsbesøk. Som fylkesleder er det min jobb å bringe deres innspill, utfordringer og oppfatninger videre inn i bondelagssystemet, og da er den tette kontakten med lokallagene viktig. De andre styremedlemmene i Hordaland Bondelag er også mye rundt i fylket hos lokallag. Vi strekker oss langt for å imøtekomme forespørslene fra lokallagene om vår deltagelse, nettopp fordi vi mener det er viktig å treffe medlemmer ansikt til ansikt. Vi får fortelle litt om hva vi jobber med, og får innspill til det videre arbeidet. Ofte kan disse treffpunktene gi inspirasjon både til lokallaget og til det styremedlemmet som møter. I høst ble jeg invitert til å være med på årsmøtet til et av de mindre lokallagene våre. Jeg ble forespeilet et møte med en liten gjeng medlemmer som nok følte seg litt uinspirerte etter å ha fått høre mye om landbruksministerens drøm om store, rasjonelle enheter. Da møtet startet var det, som jeg hadde fått forespeilet, en liten gjeng bønder samlet. Møtet gikk som vanlig med årsmelding, regnskap og andre årsmøtesaker. Så ble det min tur. Jeg hadde ikke med meg noen fancy datapresentasjon, bare meg selv og noen talepunkt om viktige politiske saker som sto på dagsorden akkurat da. Det ble et forrykende møte! Med stort engasjement fra de oppmøtte, med direkte dialog mellom dem og meg, var det så vidt jeg klarte å løsrive meg fra diskusjonen da det var på tide å begynne bilturen hjem. Jeg storkoste meg og mitt inntrykk er at det gjorde medlemmene i lokallaget også. Slike gode møter gir inspirasjon og styrker engasjementet mitt for bondelaget. Jeg lever fremdeles på den gode følelsen fra dette møtet nå, et halvt år etter. Det er ikke alltid så mye som skal til for å skape engasjement og inspirasjon. En uformell medlemssamling, bondekafe eller bondepub, er ofte nok til å skape en tilhørighet og et samhold blant medlemmene i lokallaget. Og deretter kommer diskusjonene og de gode ideene. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. 3

4 Styret i Hordaland Bondelag Verv Namn og adresse Tlf og e-post Leiar: Frøydis Haugen, Fonnebostvegen 15, 5955 Lindås Nestleiar: Frode Handeland, Dyngjevn 105, 5550 Sveio Styremedlem: Leif Arne Lirhus, Myrkdalsvegen 733, 5713 Voss Styremedlem: Kjetil Mehl, Landavegen 192, 5464 Dimmelsvik Styremedlem: Knut Byrkjenes Hauso Grimo Frå HBU: Ragnhild Tennebekk Bjørke, Kjerlandssido 65, 5463 Uskedalen Frå HBK: Åse Kleppe, Kleppe S., 5282 Lonevåg 1. vara: Bodhild Fjelltveit Hausdalsv. 379, 5229 Kalandseidet 2. vara: Anita Irene Jordalen, Holbygdvegen 371, 5713 Vossestrand 3. vara: Kari Heggenes Kvammen, Toska, 5936 Manger Administrasjonen: Post- og besøksadresse : Krokeidevegen 13, 5244 Fana Telefon: E- post: Nettstad: Twitter: Facebook: Hordaland Bondelag hordalandbondelag Organisasjonssjef: Lars Peter Taule Rådgjevar: Geir Totland Rådgjevar: Maria Makloufi Skjold /

5 FYLKESSTYRET: Felles styremøte med Sogn og Fjordane Bondelag i Flåm. I 2014 hadde fylkesstyret 10 styremøte. I tillegg vart det gjennomført møte på telefon med fylkesstyret og lokallagsleiarane om utviklinga i jordbruksforhandlingane. Styret handsama 69 saker. Styremøta er som oftast på Landbrukstunet, men i året som gjekk møttest dei ofte andre stader. I mai reiste dei til Flåm for å ha felles styremøte med Sogn og Fjordane Bondelag, og dei har også hatt møte på Voss, på Bordalen, i Etne og på Stord. Fylkesstyret handsamar saker frå eigen organisasjon, frå kommune og Stat og andre organisasjonar. Dei representerer Hordaland Bondelag i ulike utval, møte og samlingar, og lokallaga som dei har eit ekstra ansvar for å følgje opp. Fylkesstyremedlemene stiller også opp for media, og særleg leiar Frøydis Haugen er ofte på radio og i avisa i samband med ulike saker og tema. Frøydis har også heldt mange innlegg på konferansar og møte, og representerer fylkeslaget på leiarkonferanse i Norges Bondelag og i Aksjonsutvalet. Nestleiar Frode Handeland er med i Miljø- og kvalitetsutvalet i Norges Bondelag. 5

6 Utval og representasjon Arbeidsutval Verveutval Valnemnda i Norges Bondelag Miljø- og kvalitetsutvalet i Norges B.lag Inn på Tunet-utvalet i Norges Bondelag Innovasjon Norge, Hordaland Rådet for dyreetikk Klima og energiansvarleg Styret i HBK Styret i HBU Samarbeidsrådet for landbruk Kontaktutval Gjensidige Stiftinga Hordaland Landbruksselskap Referansegruppe KSL/Matmerk HV- distriktsråd: Matfestivalen Vassregion Hordaland Vassområde Grøntutval Vestlandet Kulturlandskapsgruppa (Styringsgruppe Regionalt miljøprogram) Råd, Arbeidstilsynet reg. Vest Hardangerkonferansen Strategigruppa for sau og mjølk Ny giv i sauehaldet i Hordaland Vi satsar på mjølk i Hordaland Landskap i drift RULL Agro Hordaland 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Landbrukets HMS-tjeneste, fylkesgruppa Handlingsplan for Inn på Tunet, Hordaland Hordaland Bondelag sine utsendingar til: Årsmøte i Hordaland Bygdekvinnelag Årsmøte i Hordaland Bygdeungdomslag Årsmøte i 4H Hordaland Leiar, nestleiar og organisasjonssjef Frøydis Haugen, Leif Arne Lirhus, kontoret Bjarte Naterstad Frode Handeland Reidar Konglevoll Frøydis Haugen Clara Hveem Leif Arne Lirhus Anita Jordalen Vara: Kjetil Mehl Kjetil Mehl Vara: Leif Arne Lirhus Frøydis Haugen Vara: Frode Handeland Frøydis Haugen og org.sjef Frøydis Haugen Frøydis Haugen, kontoret Arild Nydegger Øvre-Eide. Vara: Kari Heggenes Kvammen Frøydis Haugen, kontoret Lars Peter Taule, Maria Makloufi Skjold Frøydis Haugen, Bjørne Røthe, Bjarte Naterstad Knut B. Hauso Frøydis Haugen, org.sjef. Vara: Frode Handeland Geir Totland Knut B. Hauso Frøydis Haugen, org.sjef. Frode Handeland Leif Arne Lirhus Bodhild Fjelltveit Frøydis Haugen, Lars Peter Taule Geir Totland Maria Makloufi Skjold Kjetil Mehl Maria Makloufi Skjold Anita Jordalen Vara: Kjetil Mehl Kjetil Mehl Vara: Leif Arne Lirhus Knut B. Hauso Vara: Maria M. Skjold 6

7 ARBEIDSPLAN Arbeidsplanen vart vedteken på årsmøtet, og byggjer på visjonen Hovudmål: Hordaland Bondelag skal arbeide for å ivareta landbruket og medlemane sine interesser på ein best mogeleg måte. Målet er å fremja eit bærekraftig landbruk som sikrar mat, miljø og levande bygder, og med det ei bærekraftig samfunnsutvikling. Hordaland Bondelag må til ei kvar tid vere budd til å ta opp viktige saker. Viktige arbeidsområde i : Følgje opp dei politiske partia sine prioriteringar i høve til landbruk og matproduksjon. Søke brei politisk kontakt. Næringspolitikk: Arbeide for å betre økonomien og rekrutteringa til vestlandsjordbruket. Arbeide for å auka landbruksproduksjonen i Hordaland. Også gjennom: - større fokus på lokalmarknaden - samarbeid med Vestskog for at potensialet for verdiskaping i Hordalandsskogen vert nytta optimalt. Delta i regionale prosessar for landbruk og miljø, med vekt på klima og jordvern. Følgje WTO-arbeidet. Samarbeide med andre organisasjonar og vere budde på aksjonar. Arbeide i mot norsk EU-medlemskap. Nei til EU er ein sentral samarbeidspart. Fokus på jordvern og arealforvalting. Organisasjon og kommunikasjon: Ha god kontakt mot heile det politiske miljøet. Avklare og ev planlegge tur for tillitsvalde medlemmer i Fokus på Landbrukssamvirket. Bruke ekstern informasjon for å synleggjere verdiskapinga i landbruket, organisasjonen sitt arbeid og resultat. Gje born og vaksne kunnskap om norsk landbruk, gjennom god kontakt og omdømmebygging. Arbeide for rekruttering, likestilling og kompetanse. Forankre bygdenæringar og næringsutvikling i organisasjonen. Ha fokus på miljøplan og HMS i landbruket. Internasjonal kontakt. 7

8 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET 2014 (redigert utdrag) Årsmøtet vart halde på Park Hotel Vossevangen på Voss 14. og 15. mars. Fredag 14. mars: Ordstyrar Jostein Hellestveit ynskte velkommen. Minneord om Terje Larssen og Anna Sylvia Haukås som er gått bort. Dei vart heidra med eitt minutt stillheit. Namneopprop: Årsmøtet samla 44 utsendingar frå 30 lokallag og 13 gjester. Årsmøtesak 1. Godkjenning av innkalling. Vedtak: Godkjent Årsmøtesak 2. Godkjenning av saksliste. Vedtak: Godkjent Årsmøtesak 3. Val av to personar til å skrive under møteprotokollen Vedtak: Tonje Yddal og Vidar Sørheim vart valt. Ordførar i vertskommunen Voss, Hans Erik Ringkjøb, ynskte årsmøtet velkommen. Leiaren sin tale til årsmøtet, ved leiar Frøydis Haugen. Malawi-prosjektet i regi av Norges Bondelag. Bodhild Fjelltveit orienterte om Norges Bondelag sitt engasjement og loddsal til inntekt for prosjektet under årsmøte. Dette gav heile kr til Malawi-prosjektet. Debatt utanom årsmøtet: Stortingsval 2013, ein mogelegheit for Vestlandsjordbruket Debatt: Ordstyrar Jostein Hellestveit, Terje Breivik (V), Frøydis Haugen og Synne Vahl Rong (Norges Bondelag). 8

9 Innslag i møtet: Kari Traa tok oss med på ei eventyrleg reise. Kari Traa vart kåra til Bondeven. Til høgre har ho utlodding og premieutdeling. Open post Desse helsa årsmøtet: Per Hilleren (Sogn og Fjordane Bondelag), Lars Istad (Tine), Jon Grønsberg (FK Agri), Jostein Ljones (SP og Fjørfelaget) og Liv Lyngstad (Norsk landbruksrådgiving Hordaland) Mattryggleik Olav Hjetland Bringedal, Uskedalen Bondelag, lokallagsarbeid og samarbeid Lars Inge Vik, Fusa Bondelag, lokallagsarbeid og aktivitetar Reidar Konglevoll, Alversund og Seim B., ønskte at bondelaget skulle ta tak i utfordringa Berekraftig utvikling av landbruket korn og kraftfôr. Marta B. Meland, negativ utvikling av brattlendttilskot i RMP o.a ordningar Inga W. Rørlien, Landbruksspelet, etterlyste kurs i homeopati for dyr Eivind Myrdal, jordbruksforhandlingane Bodhild Fjelltveit, Bergen Bondelag, Toralv Huse og Lars Inge Vik mottok om lokallagsaktivitet diplom Årsmøtemiddag Middagen vart leia av Leif Arne Lirhus. Nils T. Bjørke og Brynhild Tennebekk Bjørke var gjester under middagen. Årets lokallag i Hordaland gjekk i år til Fusa Bondelag. 9

10 Laurdag 15. mars Opning ved æresmedlem Kari Valland Jordbruksforhandlingane Ved styremedlem i Norges Bondelag, Synne Vahl Rong og Frøydis Haugen Aksjonsberedskap, ved Lars Peter Taule Open Post Jubel frå Jordalen, ny veg film v/ Trond Olav Neteland Ulike tilbod til medlemmer og lokallag v/ Frode Handeland Ord til ettertanke ved Kari Valland Verving v/ Leif Arne Lirhus Festmeny Kokebok v/ Kari H Kvammen Tenk HMS v/ Kjetil Mehl Årsmøtesak 4. Innkomne saker Det kom ingen endringsframlegg Årsmøtesak 5. Årsmelding. Vedtak: Årsmeldinga godkjent slik den føreligg Årsmøtesak 6. Rekneskap Vedtak: Rekneskapen vart godkjent med eit resultat på ,- Årsmøtesak 7. Budsjett. Vedtak: Budsjett vedteke med eit rekneskap i balanse Årsmøtesak 8. Arbeidsplan for Hordaland Bondelag Det var nokre synspunkt på framlagt arbeidsplan, men det kom ikkje endringsframlegg. Vedtak: Arbeidsplan for vart vedteken som framlagt Årsmøtesak 9. Val Verv Namn Kommune Krins Status Leiar Frøydis Haugen Lindås 5 Ny (tidl. styremedl og fung. leiar) Styremedlem, 2 år Leif Arne Lirhus Voss 4 Attval Styremedlem, 2 år Knut B. Hauso Ullensvang 3 Ny Styremedlem, 1 år Kjetil Mehl Kvinnherad 1 Ny (tidl. vara) 1. vararapresentant Bodhild Fjelltveit Bergen 2 attval 2. vararapresentant Anita Irene Jordalen Voss 4 Ny 3. vararepresentant Kari Heggenes Radøy 5 Attval Kvammen Nestleiar Frode Handeland Sveio 1 Ny (tidl. styremedl) 10

11 Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag. Leif Arne Lirhus år Krins 4 Knut Byrkjenes Hauso Ny 2 år Krins 3 Bodhild Fjelltveit Ny 2 år Krins 2 Anita Irene Jordalen Ny 1 år Krins 4 Kari Heggenes Kvammen Ny 1 år Krins 5 Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag i 2014 Kjetil Mehl Ikkje på val Krins 1 Frode Handeland Ikkje på val Krins 1 (Frøydis Haugen Ikkje på val Krins 5) Varautsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag i Olav Hjetland Bringedal Krins 1 2. Tonje Yddal Krins 5 3. Hans Arne Breivik Krins 2 4. Stein Olav Kolås Krins 4 5. Lars Mæle Krins 5 6. Annhild Oma Krins 3 7. Lars Peter Taule Org. Sjef Ordførar. Jostein Hellestveit Attval 1 år Varaordførar. Turid Bjørndal Njåstad Attval 1 år Nye i fylkesstyret 2014: Anita Irene Jordalen og Knut Byrkjenes Hauso Godtgjersle. Daggodtgjersle vert sett til den same som til ei kvar tid gjeld i Norges Bondelag. Satsar fram til årsmøtet i NB 2014: 0-4 timar 850 kr Over 4 timar 1700 kr Telefonmøte 500 kr Køyregodtgjersle: Diett: Staten sine satsar Staten sine satsar 11

12 Det vert ikkje betalt diett for møte der det vert servert mat. Overnatting: Avtal med fylkeskontoret, etter rekning. Godtgjersle til nestleiar: Årleg godtgjersle: kr Barnepass: Vi nyttar dei same satsane som til ei kvar tid gjeld i Norges Bondelag. Valnemnd Fram til årsmøte 2015 har valnemnda i Hordaland Bondelag denne samansetting. Leiar i valnemnda er Bjarte Naterstad. Valt år Krins Valnemndsmedlem Varamedlem Valt 2012 Krins 1 Bjarte Naterstad - attval Erik Willgohs - attval Valt 2013 Krins 2 Norolf Sæle Jan Bjarte Fjell Valt 2013 Krins 3 Sissel Opedal Steinar Steine Valt 2014 Krins 4 Arne Bystøl - ny David Spildo - ny Valt 2013 Krins 5 Oddvar Kleppe Roar Angelskår 12

13 LOKALLAG OG MEDLEMSARBEID Lokallag og medlemstal Hordaland Bondelag har 39 lokallag. Med unntak av Fedje, er det minst eitt lokallag i alle kommunar. Masfjorden Bondelag har for tida ingen leiar. Hordaland Bondelag hadde medlemer 31. desember 2013 og medlemer 31. desember Vi har dermed hatt medlemsauke, og har framleis høgaste medlemstal sidan Takk til alle som står på for at vi skal ha eit godt lag for medlemene. 13

14 Aktive lokallag Mange lokallag tilbyr medlemene fagleg oppdatering gjennom møte og kurs, der tema kan vere alt frå HMS til motorsag eller arealplanlegging. Eksempel på andre aktivitetar er bondekafé eller bondepub med fagtema eller quiz, omvisning i ny driftsbygning, innsamling av stål/skrap, julegraut, jonsokfeiring og aktivitetar for skule og barnehage. Lokallaga gir innspel til kommunen på fleire område, mellom anna veg- og arealplanlegging. Dei har møte med og skriv brev til lokale politikarar og offentlege instansar om tema som er viktig for medlemene. Enkeltmedlemer kan også få hjelp av lokallaget i vanskelege saker. Den viktigaste årsaka til at bondelaget når fram, er at vi har gode lokallag. Når styret i Norges Bondelag og aksjonskomiteen planlegg aksjonar og kampanjar, er det lokallaga som trår til og gjennomfører planane. Dei har god kontakt med den lokale pressa, og sørgjer for at bodskapen når ut til mange. Voss Bondelag feira 80-års jubileum i Leiar Ole Jørgen Rio fekk gratulasjonar frå Frøydis Haugen Regionmøta Kvart år inviterer fylkesstyret alle tillitsvalde i lokallaga til møte i deira region. Dei fire regionmøta vart haldne på Stord, i Bergen, i Alversund og på Bordalen i januar På programmet stod ein gjennomgang av den nye politiske kvardagen med blå-blå regjering og andre aktuelle tema. Lokallaga orienterte om lagsarbeidet og viktige saker. Styret i Vossestrand Bondelag: Magnar Tveite, Lars Arne Hemre, Randi D. Jordalen, Trond Olav Neteland og Terje Nordanger 14

15 Møtet på Bordalen var slått saman med styremøte og overnatting for fylkesstyret på Rongastova. Dei lokale tillitsvalde fekk høve til å ete middag med fylkesstyret kvelden før, med særs kortreist mat på menyen. Etter det vanlege regionmøtet fekk deltakarane eit kort kurs i organisasjonsarbeid. Årsmøte i lokallaga I haust deltok tillitsvalde og tilsette i fylkeslaget på 21 lokallagsårsmøte. Årsmøta er ei prioritert oppgåve for fylkeslaget, og målet er at alle som vil skal få besøk minst annakvart år. Lokallaga i Sveio, Jondal, Etne, Strandebarm-Tørvikbygd og Alversund og Seim har meldt leiarskifte i år. Styret i Halsnøy Bondelag: Anfinn Tofte, leiar Clara Hveem, Hilde Lie, Arne Helge Ommer og Marianne Nordhus. Årets lokallag nasjonale konkurransen i Norges Bondelag. I år var det Fusa Bondelag som fekk den gjeve tittelen og kroner. Fusa Bondelag har hatt god aktivitet over fleire år, og god progresjon. Dette året markerte dei seg med Open Gard, presseoppslag, lesarinnlegg og aktivitet i lokalmiljøet. Laget hadde kontakt med lokalpolitikarar, mellom anna ved å orientere kommunestyret om landbrukspolitikk. For å auke rekrutteringa til bondeyrket, stilte dei på utdanningsmesse, der dei synte på fleire høyringar. Dei var med på alle bondelaget sine aksjonar og kampanjar, og kåra ti Bondevener frå nærområdet. 15

16 Leiarmøtet Kvart år samlast fylkesstyret og lokallagsleiarane til fagleg påfyll og diskusjon. I år var møtet lagt til Stord Hotell i oktober, og 26 lokallag deltok. Hordaland Bondelag arrangerte kurs for unge og nye bønder parallelt med leiarmøtet, og delar av møtet var difor sett av til felles foredrag. Veival-rådgjevar Ole Christen Hallesby snakka om å vere bonde i ei ny tid med ny regjering, og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, heldt eit innlegg med leia av ordstyrar Jostein Hellestveit. Lars Petter Bartnes og Frøydis Haugen snakka om viktige tema i organisasjonen, og bøndene i salen applauderte og kom med spørsmål. Alle lokallaga fekk høve til to minutt med leiaren i Norges Bondelag. Fleire av lokallagsleiarane hadde spurd medlemene sine på førehand kva tema dei skulle leggje fram for Bartnes. Han noterte og tok innspela med seg til styret i Norges Bondelag. Rådgjevar i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, Mina Mjærum Johansen, var også gjest. Ho snakka om mjølkekvoter, jordvern, arealplanlegging og massehandtering. Frøydis Haugen, Kristoffer Bakke Handeland (leiar i Sveio Bondelag og deltakar på Unge Bønder-kurset) og Lars Petter Bartnes. 16

17 Æresmedlem Æresmedlemskap er ein heider til personar som har utførd spesielt godt arbeid for organisasjonen og medlemene. Kari Valland frå Kvam er vårt æresmedlem. Årsmøte i Norges Bondelag Årsmøtet i Norges Bondelag er eit godt høve til å fremje saker for Vestlandsjordbruket. Utsendingane veljast på fylkesårmøtet, og kvart fylkeslag vel ein utsending for kvar 600 medlem. Hordaland har no sju utsendingar. Alle fylke har taletid på møtet, og vel viktige tema dei vil leggje fram for forsamlinga. Æresmedlem Kari Valland På årsmøtet i Lillehammer 4-5. juni deltok Leif Arne Lirhus, Tonje Yddal, Knut B. Hauso, Anita Jordalen, Bodhild Fjelltveit, Kari H. Kvammen og Kjetil Mehl i tillegg til leiar Frøydis Haugen og org.sjef Lars Peter Taule. I generaldebatten hadde Frøydis innlegg om definisjonen av heiltidsbønder og kombinasjonsbruk, medan Bodhild tok opp beiteutfordring for sau i bynære strøk. Utsendingane frå Hordaland med Nils T. Bjørke Internett, ekstranett og sosiale medier Der kan du mellom anna oppdatere kontaktdata og laste ned standardkontraktar som Norges Bondelag har utarbeida. Eksempel er jordleige, ulike utleigeavtaler og tomtefestekontrakt. Leiarar i Hordaland Bondelag har nettside under bondelaget.no. Vi legg mellom anna ut stoff frå lokallaga og lesarinnlegg frå medlemer. Send gjerne inn til fylkeskontoret. Vi har også eit menypunkt for tillitsvalde der vi legg ut relevant informasjon for lokallaga. Sosiale medier er viktig når vi vil syne bonden sin kvardag og våre landbrukspolitiske meiningar, eller for å motta meldingar frå medlemer. Hordaland Bondelag er på facebook, twitter og Instagram (hordalandbondelag). Vi repostar bilete merka #Vestlandsbonden. 17

18 KURS OG OPPLÆRING Unge Bønder og nye bønder Unge bønder er eit viktig satsingsområde for bondelaget, og Hordaland Bondelag arrangerar kurs kvart år. Det kan vere kurs i eigarskifte, eller bedriftsrådgjeving. Det er også viktig at dei unge vert invitert inn i fellesskapet i lokallaget, då dei er ein stor ressurs i organisasjonsarbeidet. Det årlege kurset for unge og nye bønder vart lagt til same tid og stad som leiarmøtet i Hordaland Bondelag. Det var både for å nytte same foredragshaldarar, og for å gi dei nye bøndene sjansen til å møte fleire kollegaer. Nokre av kursdeltakarane tok turen kvelden før for å ete middag med fylkesstyret og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. - og stolt av -rådgjevar Ole Christen Hallesby snakka om korleis ein kan vere deltakarane innfør av Hallesby. Dette er ein smakebit av kurset Betre Bonde, som Hordaland Bondelag vil arrangere i Siste post på programmet var "Bondelaget saman er vi sterke". I november arrangerte Hordaland Bondelag, Bergen Bondelag, Nortura og Felleskjøpet ei samling for over 40 nye bønder i Bergen. Tema var «Bonden, Bondelaget, Samvirket. Hvem er til for hvem?». Innleiarar var Leif Arne Lirhus frå Hordaland Bondelag, Gustav Grøholt frå FK Agri og Kari Redse Håskjold frå Nortura. Nokre av deltakarane på Unge og nye bønder-kurset på Stord 18

19 Studiesamfunnet næring og samfunn (SNS) Målet med studieforbundet er å leggje til rette for folkeopplysning og læring for vaksne. Hordaland Bondelag har hatt leiarvervet i SNS Hordaland dette året. SNS har nettbasert registrering av kurs og studieringar (KursAdmin), og fylkesleddet arrangerar kurs for medlemer som treng innføring i det nye systemet. Lokallag som vil arrangere kurs kan ta kontakt med studieforbundet for å få tilskot til gjennomføring. Dei har også rett på gratis offentlege undervisningslokale. Framgangsmåte og meir informasjon ligg på nettstaden naeringogsamfunn.no. Skattekurs Norges Bondelag arrangerar årleg skattekurs for rekneskapskontor som har samarbeidsavtale med bondelaget. Programmet gir nyttig oppdatering på sentrale skatterettslege og rekneskapsfaglege område. I samband med kurset arrangerar Norges Bondelag og Økonomiforbundet ein temadag. Temaet i Hordaland i år var Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven. Kurset var på Voss, og hadde deltakarar frå både Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. Ta Grep Bodhild Fjelltveit frå styret i Hordaland Bondelag har deltatt på, som er eit styre- og mentorprogram for tillitsvalte i landbruksorganisasjonar. Programmet legg opp til personleg og fagleg utvikling, nettverksbygging, auka kunnskap om styrearbeid og auka samfunnsforståing. Det er òg eit mål å rekruttere tillitsvalde til landbruksorganisasjonane. Frøydis Haugen og Frode Handeland har deltatt på tidlegare kurs. Villsau frå A til Å Hordaland Bondelag samarbeida med Glade Bønder i Norhordland om eit villsaukurs der kursleiar var Hilde Buer. Deltakarane fekk både teoretisk undervisning og gardsbesøk. Valnemndskurs Kvart år arrangerar Hordaland Bondelag kurs for valnemndene i lokallaga. HMS-kurs Hordaland Bondelag samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving HMS om å arrangere kurs i praktisk HMS-arbeid. Landbrukskurs.no Landbrukskurs.no er ei nettside der alle arrangørar kan presentere sine kurs i Hordaland og Sogn og Fjordane. Landbrukskurs.no er eigd av fylkeskommunen sine embete i Hordaland og Sogn og Fjordane, og administrerast av Hordaland Bondelag. Nettsida finn de her: Landbrukskurs er òg på facebook. 19

20 POLITISK OG UTADRETTA ARBEID Politiske parti Då dei politiske partia i Hordaland starta arbeidet med nytt partiprogram, nytta Hordaland Bondelag høvet til å invitere til dialogmøte. Alle fylkeskontora til partia på Stortinget fekk eit brev der bondelaget bad om eit møte for å diskutere mat- og landbrukspolitikk. Som vedlegg til brevet fekk partia ei liste med viktige moment for Vestlandslandsjordbruket. Lista var meint som konkrete innspel til partiprogramma. Alle partia svarte positivt, og Hordaland Bondelag har hatt møte med dei fleste partia i Vi held fram med møte i Landbruksministeren i Hordaland I februar kom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Hordalandsbesøk. Ho i Bergen før ho reiste vidare til Granvin og Voss. Frøydis Haugen fekk vere med Ministeren då ho besøkte leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og kona Brynhild heime på garden. Frøydis Haugen og Sylvi Listhaug I august besøkte Sylvi Listhaug fruktdyrkarar i Hordaland. Listhaug gjekk langs frukt- og siderruta i Ulvik og besøkte Steinstø Fruktgard og Sjøtunet på Rykkje. Leiaren i Hordaland Bondelag fekk møte landbruksministeren undervegs på turen. Tema under besøket var import av frukttre. Inn på Tunet (IPT) Hordaland Bondelag har vore med i arbeidsgruppa for ny handlingsplan for Inn på Tunet i Hordaland, og har eit godt samarbeid med Fylkesmannen si landbruksavdeling og Fagforum Inn på tunet Hordaland. Dei viktigaste oppgåvene framover er å sikre drifta for dei som driv med IPT, men også rekruttering står på programmet. Det er utfordrande å finne ein felles plattform for kjøpargruppa og tilbydarane av IPTtenester. Tilbydarane har ikkje ein felles paraplyorganisering, og kjøpargruppa består av både kommune, offentlege etatar og private aktørar. Det nye kvalitetssikringssystemet gjer det lettare for kjøparane å vite kva dei får, men kortsiktige avtalar er framleis eit problem for tilbydargruppa. Det er difor viktig å spreie informasjon og skape dialog med kjøpargruppa. I januar besøkte til dømes Kjersti Toppe frå Senterpartiet IPT-bonde Solveig Lilletvedt for å sjå kva ho som stortingspolitikar kan bidra med på feltet Inn på Tunet og psykisk helse. Norges Bondelag har eit IPT-utval, der Hordaland er representert ved Reidar Konglevoll. 20

21 Open Gard Open Gard er eit årleg, landsomfattande arrangement som går føre seg på ein gard i drift. Det er ein arena for oppleving, kunnskapsformidling og kontakt med publikum, spesielt barnefamiliar. Helga august var det Open Gard på Byrkjeland på Stord, hos Revura Samdrift i Omvikdalen, på Langegården i Bergen og Sellevoll gard i Lindås. Meland Bondelag hadde Open Gard på Sagstad gard og Dale gard i mai. Aktivitetar som høyhopping, riding, trøtraktorkøyring, gjeterhundoppvisning, byggje fuglekasse, rebusløp og mjølkespannhalding gjer dagen til eit høgdepunkt. Det er også mogeleg å få seg litt mat, mellom anna grillmat sponsa av Nortura. Andre liknande arrangement er Etnemarknaden og Landbruksdag på Svortland, som høvesvis Etne Bondelag og Bømlo Bondelag er med å arrangere. Etne Bondelag har også hatt Open Gard i samband med Etnecup. Stord Bondelag er engasjert i Skogdagen i Leirvik, og Os Bondelag gjorde ein stor innsats under Bondens Dag. Fitjar Bondelag har dyreutstilling under Fitjarfestivalen, medan Granvin Bondelag hadde Landbruksdag. Bilete frå Sellevoll gard, Revura Samdrift og Bondens dag i Os. Biletet oppe til høgre er frå Byrkjeland på Stord, og under ser du ponniriding i Bergen. 21

22 Bergen Matfestival Kvart år har Hordaland Bondelag stand under Bergen Matfestival. Tillitsvalde frå bondelaget diskuterer landbruk med interesserte forbipasserande og vervar medlemer. Nytt i år var "Barnas Matfestival" inne på festivalområdet. Her hadde 4H kafé og stand, medan Hordaland Bondelag stilte med dyr, quiz, leikegarden og informasjonsmateriell. Grisen og kalven var klare favorittar, og namnekonkurransen var populær. Grisen fekk namnet Nøffe, medan kalven heiter Elvira. Felleskjøpet Agri lånte bort ein stor traktor til standen, og ein liten trøtraktor som barna kunne leike med. Hordaland Bygdekvinnelag og Fagforum Inn på Tunet hadde også stand. Kalven Elvira, glade barn på stand og tillitsvalde Kari og Frøydis. Aksjon for familielandbruket I samband med FNs internasjonale år for familielandbruk og verdas matvaredag, deltok Hordaland Bondelag i ein nasjonal aksjon i oktober. Markeringa i Bergen gjekk føre seg på Festplassen, og medaksjonistar var De Jordløses Bevegelse i Brasil, Latin-Amerika gruppene, Småbrukarlaget, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, NBU og Spire. Målet med aksjonen var å oppretthalde og styrke lokalt familielandbruk framfor internasjonalt industrilandbruk over heile verda. Bondelaget stilte med traktor, banner, rundballer, vêren Gunnar frå Langegården og eple frå Hardanger. Støtte til bønder i andre land Hordaland Bondelag støttar bønder i land der det kan vere vanskeleg å få lån i banken. Støtta gis gjennom mikrolån, og vert formidla av organisasjonen KIVA. På kiva.no finn du personar frå mange land som søkjer lån, ikkje bare til jordbruksføremål. Bøndene som får lån frå Hordaland Bondelag treng pengar til gjødsel og frø, eller dei vil kjøpe ei mjølkeku, kalvar eller sauer. Det er ei lita investering i norsk målestokk, men for bøndene i KIVA-programmet er det snakk om å overleve, og kanskje gi barna utdanning. Tilbakebetalingsprosenten er på Du kan låne ut pengane på nytt til nye bønder. Norges Bondelag samarbeidar med Utviklingsfondet om eit landbruksprosjekt i Malawi, der lokallag og private kan gje ei gåve eller verte fast givar. Prosjektet har fokus på betre metodar i lokal matproduksjon og betre livsvilkår for bondefamilien. Les meir på bondelaget.no. 22

23 Skulebesøk og rekruttering I samband med ungdomsskuler i Øygarden og Fjell, der han informerte om utdanningsval innan landbruk og naturbruk. Lars Peter Taule besøkte også i år Laksevåg videregåande skule for å snakke om matproduksjon lokalt og globalt. Hordaland Bondelag var Både lokallaga og fylkeslaget har hatt stand på utdanningsmesser, for å auke interessa for naturbruksskulane. Landbruksnæringa treng gode fagfolk, og det er ønskeleg med større rekruttering til naturbruksutdanning på vidaregåande- og høgskulenivå. Hordaland Bondelag meiner det er viktig at elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule får høve til å sjå korleis maten produserast på ein gard. Bønder som tek i mot skuleklassar frå vidaregåande og ungdomsskule, kan difor få hjelp frå bondelaget til gjennomføring av besøket. Dei kan også få godtgjersle finansiert gjennom midlar frå Fylkeskommunen sitt rekrutteringsprogram. Målsettinga med gardsbesøket må vere å motivere ungdom til å ta vidare utdanning innan naturbruk. Framnes Gård i Bergen er ein av gardane som har vore med i ordninga. I januar fekk dei besøk av elevar frå Fusa vgs. Bergen Katedralskole på gardsbesøk For tredje år på rad besøkte over hundre elevar garden til mjølkebonde Lars Istad på Voss. Besøket er ein del av ein studietur om geografi og samfunnsfag, med landbruk og matproduksjon som tema. Også i år fekk elevane omvising i floren og foredrag på låven. Agronomelevar på Bergens-tur Elevar frå Voss jordbruksskule deltok på eit seminar om familielandbruk der mellom anna fylkesleiar Frøydis Haugen hadde innlegg. Etter seminaret inviterte dei engasjerte elevane Frøydis på lunsj for å diskutere landbrukspolitikk. Frøydis Haugen med elevar frå Voss jordbruksskule. 23

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2014. Saksliste:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2014. Saksliste: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2014 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 1.oktober kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Å pning

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Peter Bjørneset MEDL Ungdomsklubben Maiken Gjøsdal NESTL Volda vgs.

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Peter Bjørneset MEDL Ungdomsklubben Maiken Gjøsdal NESTL Volda vgs. VOLDA KOMMUNE Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 10.02.2016 Tid: 16:10 til 18:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eirik Eiksund Leiar Volda ungd.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus. Referat Frå Styremøte 26. og 27. mai, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen

Detaljer

Helsing frå leiaren. Clara Hveem

Helsing frå leiaren. Clara Hveem Helsing frå leiaren I år vil jeg benytte denne anledningen til å rose bondelagets ansatte, rose de tillitsvalgte, rose alle som gjør en innsats for bondenæringa og matproduksjonen i Hordaland si framtid.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0218 Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Prosjektnavn Fjordane Søknad om stønad til "Framtid

Detaljer

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare.

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Enno eit år er gått og det er tid for helsing til årsmeldinga vår og dykk medlemer. Det er ikkje vanskeleg å sjå tilbake og seia at året har vore fullt av både gode,

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Kultur- og ressursutvalet ba i møte 11.02.12 om rapport om bruk av Miljøposten i Fylkesbudsjettet. Denne posten har gått under namnet Lokal Agenda

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve vgs, Ulefoss Telefon

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve vgs, Ulefoss Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 22.01.2014 Vår dato: 23.01.2014 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve vgs, Ulefoss Telefon Sak 14/00011 Som medlemmer

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad *

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2013 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * Kasserar ; Edgar Grindheim Styremedlem ; Marlen Rikstad

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG ÅRSMØTE Sakspapir

HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG ÅRSMØTE Sakspapir HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG ÅRSMØTE 2017 Sakspapir 1 2 SAKSLISTA HORDALAND BYGDEUNGDOMSLAG ÅRSMØTE 2017 Sak 1 Opning av årsmøtet Sak 2 Namneopprop Sak 3 Godkjenning innkalling og sakslista Normalvedtekter

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

IPT Telemark. Årsmelding 2011. Arbeidsutval. Valnemnd

IPT Telemark. Årsmelding 2011. Arbeidsutval. Valnemnd 1 av 6 IPT Telemark Årsmelding 2011 Nettverket IPT Telemark vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode skulle det

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer