Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet."

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon Arbeidsplan Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå protokoll) 8 Lokallag og medlemsarbeid 13 Kurs og opplæring 18 Politisk og utadretta arbeid 20 Jordbruksforhandlingar 24 Høyringar og uttaler 28 Utmerkingar 29 Samarbeid 30 Hordaland Bygdeungdomslag 36 Hordaland Bygdekvinnelag 37 Økonomiske og juridiske tenester 38 Rekneskap 40

3 Hilsen fra lederen I mine 20 måneder som leder for Hordaland Bondelag har jeg forsøkt å besøke flest mulig av lokallagene våre. En kjapp opptelling viser at jeg har vært innom 18 av 39 lokallag så langt. Jeg opplever disse besøkene som givende og nyttig for meg som fylkesleder. Jeg håper og tror at de fleste medlemmer og lokale tillitsvalgte også opplever dette som viktig. Denne kontakten skaper ofte gode arenaer for dialog med medlemmene, enten som gruppe i et møte, eller med enkeltmedlemmer under gårdsbesøk. Som fylkesleder er det min jobb å bringe deres innspill, utfordringer og oppfatninger videre inn i bondelagssystemet, og da er den tette kontakten med lokallagene viktig. De andre styremedlemmene i Hordaland Bondelag er også mye rundt i fylket hos lokallag. Vi strekker oss langt for å imøtekomme forespørslene fra lokallagene om vår deltagelse, nettopp fordi vi mener det er viktig å treffe medlemmer ansikt til ansikt. Vi får fortelle litt om hva vi jobber med, og får innspill til det videre arbeidet. Ofte kan disse treffpunktene gi inspirasjon både til lokallaget og til det styremedlemmet som møter. I høst ble jeg invitert til å være med på årsmøtet til et av de mindre lokallagene våre. Jeg ble forespeilet et møte med en liten gjeng medlemmer som nok følte seg litt uinspirerte etter å ha fått høre mye om landbruksministerens drøm om store, rasjonelle enheter. Da møtet startet var det, som jeg hadde fått forespeilet, en liten gjeng bønder samlet. Møtet gikk som vanlig med årsmelding, regnskap og andre årsmøtesaker. Så ble det min tur. Jeg hadde ikke med meg noen fancy datapresentasjon, bare meg selv og noen talepunkt om viktige politiske saker som sto på dagsorden akkurat da. Det ble et forrykende møte! Med stort engasjement fra de oppmøtte, med direkte dialog mellom dem og meg, var det så vidt jeg klarte å løsrive meg fra diskusjonen da det var på tide å begynne bilturen hjem. Jeg storkoste meg og mitt inntrykk er at det gjorde medlemmene i lokallaget også. Slike gode møter gir inspirasjon og styrker engasjementet mitt for bondelaget. Jeg lever fremdeles på den gode følelsen fra dette møtet nå, et halvt år etter. Det er ikke alltid så mye som skal til for å skape engasjement og inspirasjon. En uformell medlemssamling, bondekafe eller bondepub, er ofte nok til å skape en tilhørighet og et samhold blant medlemmene i lokallaget. Og deretter kommer diskusjonene og de gode ideene. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. 3

4 Styret i Hordaland Bondelag Verv Namn og adresse Tlf og e-post Leiar: Frøydis Haugen, Fonnebostvegen 15, 5955 Lindås Nestleiar: Frode Handeland, Dyngjevn 105, 5550 Sveio Styremedlem: Leif Arne Lirhus, Myrkdalsvegen 733, 5713 Voss Styremedlem: Kjetil Mehl, Landavegen 192, 5464 Dimmelsvik Styremedlem: Knut Byrkjenes Hauso Grimo Frå HBU: Ragnhild Tennebekk Bjørke, Kjerlandssido 65, 5463 Uskedalen Frå HBK: Åse Kleppe, Kleppe S., 5282 Lonevåg 1. vara: Bodhild Fjelltveit Hausdalsv. 379, 5229 Kalandseidet 2. vara: Anita Irene Jordalen, Holbygdvegen 371, 5713 Vossestrand 3. vara: Kari Heggenes Kvammen, Toska, 5936 Manger Administrasjonen: Post- og besøksadresse : Krokeidevegen 13, 5244 Fana Telefon: E- post: Nettstad: Twitter: Facebook: Hordaland Bondelag hordalandbondelag Organisasjonssjef: Lars Peter Taule Rådgjevar: Geir Totland Rådgjevar: Maria Makloufi Skjold /

5 FYLKESSTYRET: Felles styremøte med Sogn og Fjordane Bondelag i Flåm. I 2014 hadde fylkesstyret 10 styremøte. I tillegg vart det gjennomført møte på telefon med fylkesstyret og lokallagsleiarane om utviklinga i jordbruksforhandlingane. Styret handsama 69 saker. Styremøta er som oftast på Landbrukstunet, men i året som gjekk møttest dei ofte andre stader. I mai reiste dei til Flåm for å ha felles styremøte med Sogn og Fjordane Bondelag, og dei har også hatt møte på Voss, på Bordalen, i Etne og på Stord. Fylkesstyret handsamar saker frå eigen organisasjon, frå kommune og Stat og andre organisasjonar. Dei representerer Hordaland Bondelag i ulike utval, møte og samlingar, og lokallaga som dei har eit ekstra ansvar for å følgje opp. Fylkesstyremedlemene stiller også opp for media, og særleg leiar Frøydis Haugen er ofte på radio og i avisa i samband med ulike saker og tema. Frøydis har også heldt mange innlegg på konferansar og møte, og representerer fylkeslaget på leiarkonferanse i Norges Bondelag og i Aksjonsutvalet. Nestleiar Frode Handeland er med i Miljø- og kvalitetsutvalet i Norges Bondelag. 5

6 Utval og representasjon Arbeidsutval Verveutval Valnemnda i Norges Bondelag Miljø- og kvalitetsutvalet i Norges B.lag Inn på Tunet-utvalet i Norges Bondelag Innovasjon Norge, Hordaland Rådet for dyreetikk Klima og energiansvarleg Styret i HBK Styret i HBU Samarbeidsrådet for landbruk Kontaktutval Gjensidige Stiftinga Hordaland Landbruksselskap Referansegruppe KSL/Matmerk HV- distriktsråd: Matfestivalen Vassregion Hordaland Vassområde Grøntutval Vestlandet Kulturlandskapsgruppa (Styringsgruppe Regionalt miljøprogram) Råd, Arbeidstilsynet reg. Vest Hardangerkonferansen Strategigruppa for sau og mjølk Ny giv i sauehaldet i Hordaland Vi satsar på mjølk i Hordaland Landskap i drift RULL Agro Hordaland 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Landbrukets HMS-tjeneste, fylkesgruppa Handlingsplan for Inn på Tunet, Hordaland Hordaland Bondelag sine utsendingar til: Årsmøte i Hordaland Bygdekvinnelag Årsmøte i Hordaland Bygdeungdomslag Årsmøte i 4H Hordaland Leiar, nestleiar og organisasjonssjef Frøydis Haugen, Leif Arne Lirhus, kontoret Bjarte Naterstad Frode Handeland Reidar Konglevoll Frøydis Haugen Clara Hveem Leif Arne Lirhus Anita Jordalen Vara: Kjetil Mehl Kjetil Mehl Vara: Leif Arne Lirhus Frøydis Haugen Vara: Frode Handeland Frøydis Haugen og org.sjef Frøydis Haugen Frøydis Haugen, kontoret Arild Nydegger Øvre-Eide. Vara: Kari Heggenes Kvammen Frøydis Haugen, kontoret Lars Peter Taule, Maria Makloufi Skjold Frøydis Haugen, Bjørne Røthe, Bjarte Naterstad Knut B. Hauso Frøydis Haugen, org.sjef. Vara: Frode Handeland Geir Totland Knut B. Hauso Frøydis Haugen, org.sjef. Frode Handeland Leif Arne Lirhus Bodhild Fjelltveit Frøydis Haugen, Lars Peter Taule Geir Totland Maria Makloufi Skjold Kjetil Mehl Maria Makloufi Skjold Anita Jordalen Vara: Kjetil Mehl Kjetil Mehl Vara: Leif Arne Lirhus Knut B. Hauso Vara: Maria M. Skjold 6

7 ARBEIDSPLAN Arbeidsplanen vart vedteken på årsmøtet, og byggjer på visjonen Hovudmål: Hordaland Bondelag skal arbeide for å ivareta landbruket og medlemane sine interesser på ein best mogeleg måte. Målet er å fremja eit bærekraftig landbruk som sikrar mat, miljø og levande bygder, og med det ei bærekraftig samfunnsutvikling. Hordaland Bondelag må til ei kvar tid vere budd til å ta opp viktige saker. Viktige arbeidsområde i : Følgje opp dei politiske partia sine prioriteringar i høve til landbruk og matproduksjon. Søke brei politisk kontakt. Næringspolitikk: Arbeide for å betre økonomien og rekrutteringa til vestlandsjordbruket. Arbeide for å auka landbruksproduksjonen i Hordaland. Også gjennom: - større fokus på lokalmarknaden - samarbeid med Vestskog for at potensialet for verdiskaping i Hordalandsskogen vert nytta optimalt. Delta i regionale prosessar for landbruk og miljø, med vekt på klima og jordvern. Følgje WTO-arbeidet. Samarbeide med andre organisasjonar og vere budde på aksjonar. Arbeide i mot norsk EU-medlemskap. Nei til EU er ein sentral samarbeidspart. Fokus på jordvern og arealforvalting. Organisasjon og kommunikasjon: Ha god kontakt mot heile det politiske miljøet. Avklare og ev planlegge tur for tillitsvalde medlemmer i Fokus på Landbrukssamvirket. Bruke ekstern informasjon for å synleggjere verdiskapinga i landbruket, organisasjonen sitt arbeid og resultat. Gje born og vaksne kunnskap om norsk landbruk, gjennom god kontakt og omdømmebygging. Arbeide for rekruttering, likestilling og kompetanse. Forankre bygdenæringar og næringsutvikling i organisasjonen. Ha fokus på miljøplan og HMS i landbruket. Internasjonal kontakt. 7

8 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET 2014 (redigert utdrag) Årsmøtet vart halde på Park Hotel Vossevangen på Voss 14. og 15. mars. Fredag 14. mars: Ordstyrar Jostein Hellestveit ynskte velkommen. Minneord om Terje Larssen og Anna Sylvia Haukås som er gått bort. Dei vart heidra med eitt minutt stillheit. Namneopprop: Årsmøtet samla 44 utsendingar frå 30 lokallag og 13 gjester. Årsmøtesak 1. Godkjenning av innkalling. Vedtak: Godkjent Årsmøtesak 2. Godkjenning av saksliste. Vedtak: Godkjent Årsmøtesak 3. Val av to personar til å skrive under møteprotokollen Vedtak: Tonje Yddal og Vidar Sørheim vart valt. Ordførar i vertskommunen Voss, Hans Erik Ringkjøb, ynskte årsmøtet velkommen. Leiaren sin tale til årsmøtet, ved leiar Frøydis Haugen. Malawi-prosjektet i regi av Norges Bondelag. Bodhild Fjelltveit orienterte om Norges Bondelag sitt engasjement og loddsal til inntekt for prosjektet under årsmøte. Dette gav heile kr til Malawi-prosjektet. Debatt utanom årsmøtet: Stortingsval 2013, ein mogelegheit for Vestlandsjordbruket Debatt: Ordstyrar Jostein Hellestveit, Terje Breivik (V), Frøydis Haugen og Synne Vahl Rong (Norges Bondelag). 8

9 Innslag i møtet: Kari Traa tok oss med på ei eventyrleg reise. Kari Traa vart kåra til Bondeven. Til høgre har ho utlodding og premieutdeling. Open post Desse helsa årsmøtet: Per Hilleren (Sogn og Fjordane Bondelag), Lars Istad (Tine), Jon Grønsberg (FK Agri), Jostein Ljones (SP og Fjørfelaget) og Liv Lyngstad (Norsk landbruksrådgiving Hordaland) Mattryggleik Olav Hjetland Bringedal, Uskedalen Bondelag, lokallagsarbeid og samarbeid Lars Inge Vik, Fusa Bondelag, lokallagsarbeid og aktivitetar Reidar Konglevoll, Alversund og Seim B., ønskte at bondelaget skulle ta tak i utfordringa Berekraftig utvikling av landbruket korn og kraftfôr. Marta B. Meland, negativ utvikling av brattlendttilskot i RMP o.a ordningar Inga W. Rørlien, Landbruksspelet, etterlyste kurs i homeopati for dyr Eivind Myrdal, jordbruksforhandlingane Bodhild Fjelltveit, Bergen Bondelag, Toralv Huse og Lars Inge Vik mottok om lokallagsaktivitet diplom Årsmøtemiddag Middagen vart leia av Leif Arne Lirhus. Nils T. Bjørke og Brynhild Tennebekk Bjørke var gjester under middagen. Årets lokallag i Hordaland gjekk i år til Fusa Bondelag. 9

10 Laurdag 15. mars Opning ved æresmedlem Kari Valland Jordbruksforhandlingane Ved styremedlem i Norges Bondelag, Synne Vahl Rong og Frøydis Haugen Aksjonsberedskap, ved Lars Peter Taule Open Post Jubel frå Jordalen, ny veg film v/ Trond Olav Neteland Ulike tilbod til medlemmer og lokallag v/ Frode Handeland Ord til ettertanke ved Kari Valland Verving v/ Leif Arne Lirhus Festmeny Kokebok v/ Kari H Kvammen Tenk HMS v/ Kjetil Mehl Årsmøtesak 4. Innkomne saker Det kom ingen endringsframlegg Årsmøtesak 5. Årsmelding. Vedtak: Årsmeldinga godkjent slik den føreligg Årsmøtesak 6. Rekneskap Vedtak: Rekneskapen vart godkjent med eit resultat på ,- Årsmøtesak 7. Budsjett. Vedtak: Budsjett vedteke med eit rekneskap i balanse Årsmøtesak 8. Arbeidsplan for Hordaland Bondelag Det var nokre synspunkt på framlagt arbeidsplan, men det kom ikkje endringsframlegg. Vedtak: Arbeidsplan for vart vedteken som framlagt Årsmøtesak 9. Val Verv Namn Kommune Krins Status Leiar Frøydis Haugen Lindås 5 Ny (tidl. styremedl og fung. leiar) Styremedlem, 2 år Leif Arne Lirhus Voss 4 Attval Styremedlem, 2 år Knut B. Hauso Ullensvang 3 Ny Styremedlem, 1 år Kjetil Mehl Kvinnherad 1 Ny (tidl. vara) 1. vararapresentant Bodhild Fjelltveit Bergen 2 attval 2. vararapresentant Anita Irene Jordalen Voss 4 Ny 3. vararepresentant Kari Heggenes Radøy 5 Attval Kvammen Nestleiar Frode Handeland Sveio 1 Ny (tidl. styremedl) 10

11 Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag. Leif Arne Lirhus år Krins 4 Knut Byrkjenes Hauso Ny 2 år Krins 3 Bodhild Fjelltveit Ny 2 år Krins 2 Anita Irene Jordalen Ny 1 år Krins 4 Kari Heggenes Kvammen Ny 1 år Krins 5 Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag i 2014 Kjetil Mehl Ikkje på val Krins 1 Frode Handeland Ikkje på val Krins 1 (Frøydis Haugen Ikkje på val Krins 5) Varautsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag i Olav Hjetland Bringedal Krins 1 2. Tonje Yddal Krins 5 3. Hans Arne Breivik Krins 2 4. Stein Olav Kolås Krins 4 5. Lars Mæle Krins 5 6. Annhild Oma Krins 3 7. Lars Peter Taule Org. Sjef Ordførar. Jostein Hellestveit Attval 1 år Varaordførar. Turid Bjørndal Njåstad Attval 1 år Nye i fylkesstyret 2014: Anita Irene Jordalen og Knut Byrkjenes Hauso Godtgjersle. Daggodtgjersle vert sett til den same som til ei kvar tid gjeld i Norges Bondelag. Satsar fram til årsmøtet i NB 2014: 0-4 timar 850 kr Over 4 timar 1700 kr Telefonmøte 500 kr Køyregodtgjersle: Diett: Staten sine satsar Staten sine satsar 11

12 Det vert ikkje betalt diett for møte der det vert servert mat. Overnatting: Avtal med fylkeskontoret, etter rekning. Godtgjersle til nestleiar: Årleg godtgjersle: kr Barnepass: Vi nyttar dei same satsane som til ei kvar tid gjeld i Norges Bondelag. Valnemnd Fram til årsmøte 2015 har valnemnda i Hordaland Bondelag denne samansetting. Leiar i valnemnda er Bjarte Naterstad. Valt år Krins Valnemndsmedlem Varamedlem Valt 2012 Krins 1 Bjarte Naterstad - attval Erik Willgohs - attval Valt 2013 Krins 2 Norolf Sæle Jan Bjarte Fjell Valt 2013 Krins 3 Sissel Opedal Steinar Steine Valt 2014 Krins 4 Arne Bystøl - ny David Spildo - ny Valt 2013 Krins 5 Oddvar Kleppe Roar Angelskår 12

13 LOKALLAG OG MEDLEMSARBEID Lokallag og medlemstal Hordaland Bondelag har 39 lokallag. Med unntak av Fedje, er det minst eitt lokallag i alle kommunar. Masfjorden Bondelag har for tida ingen leiar. Hordaland Bondelag hadde medlemer 31. desember 2013 og medlemer 31. desember Vi har dermed hatt medlemsauke, og har framleis høgaste medlemstal sidan Takk til alle som står på for at vi skal ha eit godt lag for medlemene. 13

14 Aktive lokallag Mange lokallag tilbyr medlemene fagleg oppdatering gjennom møte og kurs, der tema kan vere alt frå HMS til motorsag eller arealplanlegging. Eksempel på andre aktivitetar er bondekafé eller bondepub med fagtema eller quiz, omvisning i ny driftsbygning, innsamling av stål/skrap, julegraut, jonsokfeiring og aktivitetar for skule og barnehage. Lokallaga gir innspel til kommunen på fleire område, mellom anna veg- og arealplanlegging. Dei har møte med og skriv brev til lokale politikarar og offentlege instansar om tema som er viktig for medlemene. Enkeltmedlemer kan også få hjelp av lokallaget i vanskelege saker. Den viktigaste årsaka til at bondelaget når fram, er at vi har gode lokallag. Når styret i Norges Bondelag og aksjonskomiteen planlegg aksjonar og kampanjar, er det lokallaga som trår til og gjennomfører planane. Dei har god kontakt med den lokale pressa, og sørgjer for at bodskapen når ut til mange. Voss Bondelag feira 80-års jubileum i Leiar Ole Jørgen Rio fekk gratulasjonar frå Frøydis Haugen Regionmøta Kvart år inviterer fylkesstyret alle tillitsvalde i lokallaga til møte i deira region. Dei fire regionmøta vart haldne på Stord, i Bergen, i Alversund og på Bordalen i januar På programmet stod ein gjennomgang av den nye politiske kvardagen med blå-blå regjering og andre aktuelle tema. Lokallaga orienterte om lagsarbeidet og viktige saker. Styret i Vossestrand Bondelag: Magnar Tveite, Lars Arne Hemre, Randi D. Jordalen, Trond Olav Neteland og Terje Nordanger 14

15 Møtet på Bordalen var slått saman med styremøte og overnatting for fylkesstyret på Rongastova. Dei lokale tillitsvalde fekk høve til å ete middag med fylkesstyret kvelden før, med særs kortreist mat på menyen. Etter det vanlege regionmøtet fekk deltakarane eit kort kurs i organisasjonsarbeid. Årsmøte i lokallaga I haust deltok tillitsvalde og tilsette i fylkeslaget på 21 lokallagsårsmøte. Årsmøta er ei prioritert oppgåve for fylkeslaget, og målet er at alle som vil skal få besøk minst annakvart år. Lokallaga i Sveio, Jondal, Etne, Strandebarm-Tørvikbygd og Alversund og Seim har meldt leiarskifte i år. Styret i Halsnøy Bondelag: Anfinn Tofte, leiar Clara Hveem, Hilde Lie, Arne Helge Ommer og Marianne Nordhus. Årets lokallag nasjonale konkurransen i Norges Bondelag. I år var det Fusa Bondelag som fekk den gjeve tittelen og kroner. Fusa Bondelag har hatt god aktivitet over fleire år, og god progresjon. Dette året markerte dei seg med Open Gard, presseoppslag, lesarinnlegg og aktivitet i lokalmiljøet. Laget hadde kontakt med lokalpolitikarar, mellom anna ved å orientere kommunestyret om landbrukspolitikk. For å auke rekrutteringa til bondeyrket, stilte dei på utdanningsmesse, der dei synte på fleire høyringar. Dei var med på alle bondelaget sine aksjonar og kampanjar, og kåra ti Bondevener frå nærområdet. 15

16 Leiarmøtet Kvart år samlast fylkesstyret og lokallagsleiarane til fagleg påfyll og diskusjon. I år var møtet lagt til Stord Hotell i oktober, og 26 lokallag deltok. Hordaland Bondelag arrangerte kurs for unge og nye bønder parallelt med leiarmøtet, og delar av møtet var difor sett av til felles foredrag. Veival-rådgjevar Ole Christen Hallesby snakka om å vere bonde i ei ny tid med ny regjering, og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, heldt eit innlegg med leia av ordstyrar Jostein Hellestveit. Lars Petter Bartnes og Frøydis Haugen snakka om viktige tema i organisasjonen, og bøndene i salen applauderte og kom med spørsmål. Alle lokallaga fekk høve til to minutt med leiaren i Norges Bondelag. Fleire av lokallagsleiarane hadde spurd medlemene sine på førehand kva tema dei skulle leggje fram for Bartnes. Han noterte og tok innspela med seg til styret i Norges Bondelag. Rådgjevar i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, Mina Mjærum Johansen, var også gjest. Ho snakka om mjølkekvoter, jordvern, arealplanlegging og massehandtering. Frøydis Haugen, Kristoffer Bakke Handeland (leiar i Sveio Bondelag og deltakar på Unge Bønder-kurset) og Lars Petter Bartnes. 16

17 Æresmedlem Æresmedlemskap er ein heider til personar som har utførd spesielt godt arbeid for organisasjonen og medlemene. Kari Valland frå Kvam er vårt æresmedlem. Årsmøte i Norges Bondelag Årsmøtet i Norges Bondelag er eit godt høve til å fremje saker for Vestlandsjordbruket. Utsendingane veljast på fylkesårmøtet, og kvart fylkeslag vel ein utsending for kvar 600 medlem. Hordaland har no sju utsendingar. Alle fylke har taletid på møtet, og vel viktige tema dei vil leggje fram for forsamlinga. Æresmedlem Kari Valland På årsmøtet i Lillehammer 4-5. juni deltok Leif Arne Lirhus, Tonje Yddal, Knut B. Hauso, Anita Jordalen, Bodhild Fjelltveit, Kari H. Kvammen og Kjetil Mehl i tillegg til leiar Frøydis Haugen og org.sjef Lars Peter Taule. I generaldebatten hadde Frøydis innlegg om definisjonen av heiltidsbønder og kombinasjonsbruk, medan Bodhild tok opp beiteutfordring for sau i bynære strøk. Utsendingane frå Hordaland med Nils T. Bjørke Internett, ekstranett og sosiale medier Der kan du mellom anna oppdatere kontaktdata og laste ned standardkontraktar som Norges Bondelag har utarbeida. Eksempel er jordleige, ulike utleigeavtaler og tomtefestekontrakt. Leiarar i Hordaland Bondelag har nettside under bondelaget.no. Vi legg mellom anna ut stoff frå lokallaga og lesarinnlegg frå medlemer. Send gjerne inn til fylkeskontoret. Vi har også eit menypunkt for tillitsvalde der vi legg ut relevant informasjon for lokallaga. Sosiale medier er viktig når vi vil syne bonden sin kvardag og våre landbrukspolitiske meiningar, eller for å motta meldingar frå medlemer. Hordaland Bondelag er på facebook, twitter og Instagram (hordalandbondelag). Vi repostar bilete merka #Vestlandsbonden. 17

18 KURS OG OPPLÆRING Unge Bønder og nye bønder Unge bønder er eit viktig satsingsområde for bondelaget, og Hordaland Bondelag arrangerar kurs kvart år. Det kan vere kurs i eigarskifte, eller bedriftsrådgjeving. Det er også viktig at dei unge vert invitert inn i fellesskapet i lokallaget, då dei er ein stor ressurs i organisasjonsarbeidet. Det årlege kurset for unge og nye bønder vart lagt til same tid og stad som leiarmøtet i Hordaland Bondelag. Det var både for å nytte same foredragshaldarar, og for å gi dei nye bøndene sjansen til å møte fleire kollegaer. Nokre av kursdeltakarane tok turen kvelden før for å ete middag med fylkesstyret og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. - og stolt av -rådgjevar Ole Christen Hallesby snakka om korleis ein kan vere deltakarane innfør av Hallesby. Dette er ein smakebit av kurset Betre Bonde, som Hordaland Bondelag vil arrangere i Siste post på programmet var "Bondelaget saman er vi sterke". I november arrangerte Hordaland Bondelag, Bergen Bondelag, Nortura og Felleskjøpet ei samling for over 40 nye bønder i Bergen. Tema var «Bonden, Bondelaget, Samvirket. Hvem er til for hvem?». Innleiarar var Leif Arne Lirhus frå Hordaland Bondelag, Gustav Grøholt frå FK Agri og Kari Redse Håskjold frå Nortura. Nokre av deltakarane på Unge og nye bønder-kurset på Stord 18

19 Studiesamfunnet næring og samfunn (SNS) Målet med studieforbundet er å leggje til rette for folkeopplysning og læring for vaksne. Hordaland Bondelag har hatt leiarvervet i SNS Hordaland dette året. SNS har nettbasert registrering av kurs og studieringar (KursAdmin), og fylkesleddet arrangerar kurs for medlemer som treng innføring i det nye systemet. Lokallag som vil arrangere kurs kan ta kontakt med studieforbundet for å få tilskot til gjennomføring. Dei har også rett på gratis offentlege undervisningslokale. Framgangsmåte og meir informasjon ligg på nettstaden naeringogsamfunn.no. Skattekurs Norges Bondelag arrangerar årleg skattekurs for rekneskapskontor som har samarbeidsavtale med bondelaget. Programmet gir nyttig oppdatering på sentrale skatterettslege og rekneskapsfaglege område. I samband med kurset arrangerar Norges Bondelag og Økonomiforbundet ein temadag. Temaet i Hordaland i år var Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven. Kurset var på Voss, og hadde deltakarar frå både Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. Ta Grep Bodhild Fjelltveit frå styret i Hordaland Bondelag har deltatt på, som er eit styre- og mentorprogram for tillitsvalte i landbruksorganisasjonar. Programmet legg opp til personleg og fagleg utvikling, nettverksbygging, auka kunnskap om styrearbeid og auka samfunnsforståing. Det er òg eit mål å rekruttere tillitsvalde til landbruksorganisasjonane. Frøydis Haugen og Frode Handeland har deltatt på tidlegare kurs. Villsau frå A til Å Hordaland Bondelag samarbeida med Glade Bønder i Norhordland om eit villsaukurs der kursleiar var Hilde Buer. Deltakarane fekk både teoretisk undervisning og gardsbesøk. Valnemndskurs Kvart år arrangerar Hordaland Bondelag kurs for valnemndene i lokallaga. HMS-kurs Hordaland Bondelag samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving HMS om å arrangere kurs i praktisk HMS-arbeid. Landbrukskurs.no Landbrukskurs.no er ei nettside der alle arrangørar kan presentere sine kurs i Hordaland og Sogn og Fjordane. Landbrukskurs.no er eigd av fylkeskommunen sine embete i Hordaland og Sogn og Fjordane, og administrerast av Hordaland Bondelag. Nettsida finn de her: Landbrukskurs er òg på facebook. 19

20 POLITISK OG UTADRETTA ARBEID Politiske parti Då dei politiske partia i Hordaland starta arbeidet med nytt partiprogram, nytta Hordaland Bondelag høvet til å invitere til dialogmøte. Alle fylkeskontora til partia på Stortinget fekk eit brev der bondelaget bad om eit møte for å diskutere mat- og landbrukspolitikk. Som vedlegg til brevet fekk partia ei liste med viktige moment for Vestlandslandsjordbruket. Lista var meint som konkrete innspel til partiprogramma. Alle partia svarte positivt, og Hordaland Bondelag har hatt møte med dei fleste partia i Vi held fram med møte i Landbruksministeren i Hordaland I februar kom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Hordalandsbesøk. Ho i Bergen før ho reiste vidare til Granvin og Voss. Frøydis Haugen fekk vere med Ministeren då ho besøkte leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og kona Brynhild heime på garden. Frøydis Haugen og Sylvi Listhaug I august besøkte Sylvi Listhaug fruktdyrkarar i Hordaland. Listhaug gjekk langs frukt- og siderruta i Ulvik og besøkte Steinstø Fruktgard og Sjøtunet på Rykkje. Leiaren i Hordaland Bondelag fekk møte landbruksministeren undervegs på turen. Tema under besøket var import av frukttre. Inn på Tunet (IPT) Hordaland Bondelag har vore med i arbeidsgruppa for ny handlingsplan for Inn på Tunet i Hordaland, og har eit godt samarbeid med Fylkesmannen si landbruksavdeling og Fagforum Inn på tunet Hordaland. Dei viktigaste oppgåvene framover er å sikre drifta for dei som driv med IPT, men også rekruttering står på programmet. Det er utfordrande å finne ein felles plattform for kjøpargruppa og tilbydarane av IPTtenester. Tilbydarane har ikkje ein felles paraplyorganisering, og kjøpargruppa består av både kommune, offentlege etatar og private aktørar. Det nye kvalitetssikringssystemet gjer det lettare for kjøparane å vite kva dei får, men kortsiktige avtalar er framleis eit problem for tilbydargruppa. Det er difor viktig å spreie informasjon og skape dialog med kjøpargruppa. I januar besøkte til dømes Kjersti Toppe frå Senterpartiet IPT-bonde Solveig Lilletvedt for å sjå kva ho som stortingspolitikar kan bidra med på feltet Inn på Tunet og psykisk helse. Norges Bondelag har eit IPT-utval, der Hordaland er representert ved Reidar Konglevoll. 20

21 Open Gard Open Gard er eit årleg, landsomfattande arrangement som går føre seg på ein gard i drift. Det er ein arena for oppleving, kunnskapsformidling og kontakt med publikum, spesielt barnefamiliar. Helga august var det Open Gard på Byrkjeland på Stord, hos Revura Samdrift i Omvikdalen, på Langegården i Bergen og Sellevoll gard i Lindås. Meland Bondelag hadde Open Gard på Sagstad gard og Dale gard i mai. Aktivitetar som høyhopping, riding, trøtraktorkøyring, gjeterhundoppvisning, byggje fuglekasse, rebusløp og mjølkespannhalding gjer dagen til eit høgdepunkt. Det er også mogeleg å få seg litt mat, mellom anna grillmat sponsa av Nortura. Andre liknande arrangement er Etnemarknaden og Landbruksdag på Svortland, som høvesvis Etne Bondelag og Bømlo Bondelag er med å arrangere. Etne Bondelag har også hatt Open Gard i samband med Etnecup. Stord Bondelag er engasjert i Skogdagen i Leirvik, og Os Bondelag gjorde ein stor innsats under Bondens Dag. Fitjar Bondelag har dyreutstilling under Fitjarfestivalen, medan Granvin Bondelag hadde Landbruksdag. Bilete frå Sellevoll gard, Revura Samdrift og Bondens dag i Os. Biletet oppe til høgre er frå Byrkjeland på Stord, og under ser du ponniriding i Bergen. 21

22 Bergen Matfestival Kvart år har Hordaland Bondelag stand under Bergen Matfestival. Tillitsvalde frå bondelaget diskuterer landbruk med interesserte forbipasserande og vervar medlemer. Nytt i år var "Barnas Matfestival" inne på festivalområdet. Her hadde 4H kafé og stand, medan Hordaland Bondelag stilte med dyr, quiz, leikegarden og informasjonsmateriell. Grisen og kalven var klare favorittar, og namnekonkurransen var populær. Grisen fekk namnet Nøffe, medan kalven heiter Elvira. Felleskjøpet Agri lånte bort ein stor traktor til standen, og ein liten trøtraktor som barna kunne leike med. Hordaland Bygdekvinnelag og Fagforum Inn på Tunet hadde også stand. Kalven Elvira, glade barn på stand og tillitsvalde Kari og Frøydis. Aksjon for familielandbruket I samband med FNs internasjonale år for familielandbruk og verdas matvaredag, deltok Hordaland Bondelag i ein nasjonal aksjon i oktober. Markeringa i Bergen gjekk føre seg på Festplassen, og medaksjonistar var De Jordløses Bevegelse i Brasil, Latin-Amerika gruppene, Småbrukarlaget, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, NBU og Spire. Målet med aksjonen var å oppretthalde og styrke lokalt familielandbruk framfor internasjonalt industrilandbruk over heile verda. Bondelaget stilte med traktor, banner, rundballer, vêren Gunnar frå Langegården og eple frå Hardanger. Støtte til bønder i andre land Hordaland Bondelag støttar bønder i land der det kan vere vanskeleg å få lån i banken. Støtta gis gjennom mikrolån, og vert formidla av organisasjonen KIVA. På kiva.no finn du personar frå mange land som søkjer lån, ikkje bare til jordbruksføremål. Bøndene som får lån frå Hordaland Bondelag treng pengar til gjødsel og frø, eller dei vil kjøpe ei mjølkeku, kalvar eller sauer. Det er ei lita investering i norsk målestokk, men for bøndene i KIVA-programmet er det snakk om å overleve, og kanskje gi barna utdanning. Tilbakebetalingsprosenten er på Du kan låne ut pengane på nytt til nye bønder. Norges Bondelag samarbeidar med Utviklingsfondet om eit landbruksprosjekt i Malawi, der lokallag og private kan gje ei gåve eller verte fast givar. Prosjektet har fokus på betre metodar i lokal matproduksjon og betre livsvilkår for bondefamilien. Les meir på bondelaget.no. 22

23 Skulebesøk og rekruttering I samband med ungdomsskuler i Øygarden og Fjell, der han informerte om utdanningsval innan landbruk og naturbruk. Lars Peter Taule besøkte også i år Laksevåg videregåande skule for å snakke om matproduksjon lokalt og globalt. Hordaland Bondelag var Både lokallaga og fylkeslaget har hatt stand på utdanningsmesser, for å auke interessa for naturbruksskulane. Landbruksnæringa treng gode fagfolk, og det er ønskeleg med større rekruttering til naturbruksutdanning på vidaregåande- og høgskulenivå. Hordaland Bondelag meiner det er viktig at elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule får høve til å sjå korleis maten produserast på ein gard. Bønder som tek i mot skuleklassar frå vidaregåande og ungdomsskule, kan difor få hjelp frå bondelaget til gjennomføring av besøket. Dei kan også få godtgjersle finansiert gjennom midlar frå Fylkeskommunen sitt rekrutteringsprogram. Målsettinga med gardsbesøket må vere å motivere ungdom til å ta vidare utdanning innan naturbruk. Framnes Gård i Bergen er ein av gardane som har vore med i ordninga. I januar fekk dei besøk av elevar frå Fusa vgs. Bergen Katedralskole på gardsbesøk For tredje år på rad besøkte over hundre elevar garden til mjølkebonde Lars Istad på Voss. Besøket er ein del av ein studietur om geografi og samfunnsfag, med landbruk og matproduksjon som tema. Også i år fekk elevane omvising i floren og foredrag på låven. Agronomelevar på Bergens-tur Elevar frå Voss jordbruksskule deltok på eit seminar om familielandbruk der mellom anna fylkesleiar Frøydis Haugen hadde innlegg. Etter seminaret inviterte dei engasjerte elevane Frøydis på lunsj for å diskutere landbrukspolitikk. Frøydis Haugen med elevar frå Voss jordbruksskule. 23

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer