Formannskapssalen, Halden rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapssalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Nestleder AP Svein Olaussen Medlem AP Toril Brekke Medlem AP Mons Hvattum Medlem SV Fridtjof Dahlen Medlem SV Odd Sæthre Medlem PP Morten Christoffersen Medlem KRF Vibeke Julsrud Medlem MDG Marthe Nilssen Medlem FRP Jan Tore Harlyng Medlem R Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian Dahl LEDER AP Gerd Berit Odberg MEDL KRF Egil Lund Pettersen MEDL FRP Carl-Victor Sundling MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Håkon Magne Knudsen Per-Kristian Dahl AP Erik Parmer Gerd Berit Odberg KRF Roar Günther Andersen Carl-Victor Sundling V Merknader Fra administrasjonen møtte:

2 Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per-Kristian Dahl Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær

3 Saksliste 2010/ / / / / / / / / / / / /110 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Samarbeidsavtale med ROM Eiendom AS 2008/767 Kommuneplanens samfunnsdel med høringsuttalelser. Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Forprosjekt - sykehjemsplasser og boliger, Tyska/Hollenderen 2008/ / /2306 Ballbinger - Midlertidig finansiering 2009/1943 Halden Torg AS - Inngåelse av leiekontraktborgergata /3128 Budsjetterte salgsinntekter NY 2009/1198 Avslutning av 12 investeringsprosjekter 2009/1198 Portalen halden.no - evaluering 2009/6954 Allbrukshall - lokalisering 2008/1402 Side nr. Per-Kristian Dahl ordfører

4 2010/98 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen godkjent. 2010/99 Godkjenning av saksliste Sakslisten enstemmig godkjent. Sakslisten godkjent. 2010/100 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra forrige møte ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra forrige møte ble vedtatt. 2010/101 Samarbeidsavtale med ROM Eiendom AS Jon Ola Brevig, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes. Forslaget fra Brevig fikk 5 stemmer og falt. (Frp, V, MDG, Sp og Rødt) Innstillingen fra HBFØ ble vedtatt mot 5 stemmer. (Frp, V, MDG, Sp og Rødt) Protokolltilførsel fra V:

5 Venstre er sterkt kritisk til at Halden kommune innleder forhandlinger med potensielle samarbeidspartnere all den tid Halden kommune ikke har tilført havnekassen kompensasjon i forbindelse med overtagelse av de offentlige havneområdene på MØLEN. Punkt 1 i avtalen: Halden kommune er eier av gnr. 160, bnr. 253 virker noe søkt, da HK ikke har kompensert havnekassen med en krone. Da en tidligere er kjent med at HK heller ikke tidligere har tilført havnekassen oppgjør for bl.a Langbrygga med kr ,- pluss renter, ser en det som viktig at HK denne gangen gjør oppfor seg før man begynner å inngå avtaler som omhandler områdene på MØLEN. Det forutsettes videre at HK kontakter Kystverket om hvordan og når pengene kan overføres havnekassen. Taksten på kr ,- er så vidt kjent ikke foretatt av havnefaglig kompetanse. Dette bør rettes opp i ny takst! I tillegg kommer havnelagrene med som etter undertegnedes oppfatning er altfor lavt med dagens byggekostnader m2 vil etter dagens priser ligge på mellom 20 og 25 mill for et Rålager. Saken vil bli fulgt opp fra min side, slik at Kystverket er orientert om fremdriften. Protokolltilførsel fra MDG: 1. Utkast til avtale, pkt 4, inneholder en passus om at.. hele eller deler av Området skal utvikles i tråd med future built programmet... Formålet med programmet er å etablere Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling. Hoveddeltakerne i Norge er Oslo og Drammen. Vi støtter en slik utbyggings strategi. Men for å kunne oppnå effektive resultater i tråd med programmet, må man se et større område i sammenheng. For Halden vil det antakelig bety hele området fra bybrua, på begge sider av elva til og med Hollenderen. Før det inngås avtaler med aktuelle utbyggere må det derfor gjennomføres en samlet planlegging av hele dette området. Det kan gjøres i form av en kommunedelplan for sentrum. Behovet for en slik sentrumsplan har både Fylkesmannen og Fylkeskommunen etterlyst i sine merknader til kommuneplanprosessen i Halden. 2. Den økonomiske belastning ved deltakelse i Selskapet er ikke vurdert. Tvert imot er det lagt opp til at Selskapet skal betale kr 10 mill ved overtagelse av partenes respektive eiendommer (HK Mølen) Samtidig innebærer avtalen, se pkt 4-2. strekpunkt at Selskapet skal ha tilfredstillende egenkapital i alle faser og skal ikke være avhengig av særskilte lån eller garantier fra eieren. Partene har plikt til kapitalinnskudd i samsvar med eierbrøk. Halden Kommune har 49% eierandel. Denne avtalen vil etter hvert kreve betydelig kapitalutvidelser for å sikre at Utbyggingsselskapet har en tilfredstillende økonomi. Det skisserte opplegget hvor partene innledningsvis skal få betalt for de eiendommer de legger inn selskapet, betyr bare at partene på et senere tidspunkt må skyte inn et tilsvarende større beløp for sikre selskapet nødvendig egenkapital. Hele opplegget betyr bare en kortsiktig kapitaloverføring til HK og en overvelting av gjeld til selskapet. 3. Det presiseres i avtalen at...oppsigelsesrett gjelder dersom Området belastes med infrastrukturkostnader som etter ROMs oppfatning, ikke gir kommersielt grunnlag for å gjennomføre utbygging av området. En stor del av området har ytterst dårlige grunnforhold og det er blant annet behov for å heve bakkehøyden over normalvannstand til over 2,6 m. Kostnaden ved opparbeiding av området vil

6 derfor bli høy og vil bli overveltet på framtidige beboere i form av høye innskudd/ kjøpspris, noe som vil gjøre det kommersielt grunnlag for å gjennomføre utbygging vanskeligere. Dette avtalepunktet betyr at Halden kommune selv må stå for mye av de eksterne infrastrukturkostnader (tilførselsveier, nedstrøms bru, mm) og ikke kan velte disse over på utbygger. Etter vår vurdering må man finne utnyttelsen av områdene på Mølen og rundt den gamle driftsbanegården som krever en mindre grad av opparbeiding og gir lavere kostnader. Det må foretas vurdering av ulike alternativer for utnyttelse av området. Vi vil derfor gå imot at det inngås en avtale om overdragelse av området til et utbyggingsselskap før det gjennomført nødvendige planlegging av hele området på begge sider av Tista. Protokolltilførsel fra Sp: Avtalen med ROM berører til tross for tidligere vedtatte reguleringsplaner i betydelig grad den nær forstående arealplandelen av Kommuneplanen. Sp mener at kunnskap om endrede klimatiske forhold med høyere vannstand i havene, og sannsynelighet for betydelig økte vindhastigheter ved uvær, vil føre til betydelig fare for springflo langt over det vi tidligere kjenner til. Protokolltilførsel fra Rødt: Rødt Halden stemmer i mot avtalen fordi vi er uenige i at: -avtale skal basere seg på salg av JBVs eiendom. -avtalen binder seg til prosjekter fra firma NCE. -avtalen åpner for offentlig, privat samarbeid innenfor skole, administrasjon og kulturvirksomhet. -avtalen gir rom for at HK har rett til å selge sine aksjer i formannskapet. Samarbeidsavtale med ROM Eiendom AS og Halden kommune vedtas. Protokolltilførsler: Protokolltilførsel fra V: Venstre er sterkt kritisk til at Halden kommune innleder forhandlinger med potensielle samarbeidspartnere all den tid Halden kommune ikke har tilført havnekassen kompensasjon i forbindelse med overtagelse av de offentlige havneområdene på MØLEN. Punkt 1 i avtalen: Halden kommune er eier av gnr. 160, bnr. 253 virker noe søkt, da HK ikke har kompensert havnekassen med en krone. Da en tidligere er kjent med at HK heller ikke tidligere har tilført havnekassen oppgjør for bl.a Langbrygga med kr ,- pluss renter, ser en det som viktig at HK denne gangen gjør oppfor seg før man begynner å inngå avtaler som omhandler områdene på MØLEN. Det forutsettes videre at HK kontakter Kystverket om hvordan og når pengene kan overføres havnekassen. Taksten på kr ,- er så vidt kjent ikke foretatt av havnefaglig kompetanse. Dette bør rettes opp i ny takst! I tillegg kommer havnelagrene med som etter undertegnedes oppfatning er altfor lavt med dagens byggekostnader m2 vil etter dagens priser ligge på mellom 20 og 25 mill for et Rålager. Saken vil bli fulgt opp fra min side, slik at Kystverket er orientert om fremdriften.

7 Protokolltilførsel fra MDG: 4. Utkast til avtale, pkt 4, inneholder en passus om at.. hele eller deler av Området skal utvikles i tråd med future built programmet... Formålet med programmet er å etablere Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling. Hoveddeltakerne i Norge er Oslo og Drammen. Vi støtter en slik utbyggings strategi. Men for å kunne oppnå effektive resultater i tråd med programmet, må man se et større område i sammenheng. For Halden vil det antakelig bety hele området fra bybrua, på begge sider av elva til og med Hollenderen. Før det inngås avtaler med aktuelle utbyggere må det derfor gjennomføres en samlet planlegging av hele dette området. Det kan gjøres i form av en kommunedelplan for sentrum. Behovet for en slik sentrumsplan har både Fylkesmannen og Fylkeskommunen etterlyst i sine merknader til kommuneplanprosessen i Halden. 5. Den økonomiske belastning ved deltakelse i Selskapet er ikke vurdert. Tvert imot er det lagt opp til at Selskapet skal betale kr 10 mill ved overtagelse av partenes respektive eiendommer (HK Mølen) Samtidig innebærer avtalen, se pkt 4-2. strekpunkt at Selskapet skal ha tilfredstillende egenkapital i alle faser og skal ikke være avhengig av særskilte lån eller garantier fra eieren. Partene har plikt til kapitalinnskudd i samsvar med eierbrøk. Halden Kommune har 49% eierandel. Denne avtalen vil etter hvert kreve betydelig kapitalutvidelser for å sikre at Utbyggingsselskapet har en tilfredstillende økonomi. Det skisserte opplegget hvor partene innledningsvis skal få betalt for de eiendommer de legger inn selskapet, betyr bare at partene på et senere tidspunkt må skyte inn et tilsvarende større beløp for sikre selskapet nødvendig egenkapital. Hele opplegget betyr bare en kortsiktig kapitaloverføring til HK og en overvelting av gjeld til selskapet. 6. Det presiseres i avtalen at...oppsigelsesrett gjelder dersom Området belastes med infrastrukturkostnader som etter ROMs oppfatning, ikke gir kommersielt grunnlag for å gjennomføre utbygging av området. En stor del av området har ytterst dårlige grunnforhold og det er blant annet behov for å heve bakkehøyden over normalvannstand til over 2,6 m. Kostnaden ved opparbeiding av området vil derfor bli høy og vil bli overveltet på framtidige beboere i form av høye innskudd/ kjøpspris, noe som vil gjøre det kommersielt grunnlag for å gjennomføre utbygging vanskeligere. Dette avtalepunktet betyr at Halden kommune selv må stå for mye av de eksterne infrastrukturkostnader (tilførselsveier, nedstrøms bru, mm) og ikke kan velte disse over på utbygger. Etter vår vurdering må man finne utnyttelsen av områdene på Mølen og rundt den gamle driftsbanegården som krever en mindre grad av opparbeiding og gir lavere kostnader. Det må foretas vurdering av ulike alternativer for utnyttelse av området. Vi vil derfor gå imot at det inngås en avtale om overdragelse av området til et utbyggingsselskap før det gjennomført nødvendige planlegging av hele området på begge sider av Tista. Protokolltilførsel fra Sp: Avtalen med ROM berører til tross for tidligere vedtatte reguleringsplaner i betydelig grad den nær forstående arealplandelen av Kommuneplanen. Sp mener at kunnskap om endrede klimatiske forhold med høyere vannstand i havene, og sannsynelighet for betydelig økte vindhastigheter ved uvær, vil føre til betydelig fare for springflo langt over det vi tidligere kjenner til.

8 Protokolltilførsel fra Rødt: Rødt Halden stemmer i mot avtalen fordi vi er uenige i at: -avtale skal basere seg på salg av JBVs eiendom. -avtalen binder seg til prosjekter fra firma NCE. -avtalen åpner for offentlig, privat samarbeid innenfor skole, administrasjon og kulturvirksomhet. -avtalen gir rom for at HK har rett til å selge sine aksjer i formannskapet. 2010/102 Kommuneplanens samfunnsdel med høringsuttalelser. Jon Ola Brevig, Sp, fremmet følgende forslag til tillegg s 26 i planprogrammet: Rekreasjon og friluftsliv Kommunen har fått økt ansvar for å vektlegge forebyggende aktiviteter for folkehelsa. Det skal sikres trygg tilgang til alle friluftsområder i Halden. Definisjon av friluftsområder skal sikres gjennom fastsettelse av MARKAGRENSER. Det ble først votert over innstillingen fra HNM. Innstillingen fra HNM ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Brevig fikk 3 stemmer og falt. V, MDG og Sp) Planforslaget til kommuneplanens samfunnsdel vedtas med de endringer som fremgår av saksfremlegget. Protokolltilførsel fra Roar Günther Andersen, V: Venstres representant i kommunestyre er sterkt kristisk til den del av kommuneplanen som vil flytte den offentlige havna MØLEN til SAUØYA. Dette begrunnes med kostnadene samt gjennomføringen av prosjektet og tidligere saksbehandling. Kystverket har etterlyst tilfredsstillende dokumentasjon på at havna er selvfinansierende, men samtidig måtte erkjenne at man ikke kan hindre kommunen i å garantere for inndekningen av fremtidige underskudd. Undertegnede har gjennom snart 12 år kjempet for en vettug avslutning på illusjonistiske havneplaner, men opplever å snakke for døve ører. At formannskap og kommunestyre samt div utvalg fortsetter å dra Haldens befolkning inn i et prosjekt hvor kommunen garanterer for underskuddet i all fremtid er nesten ikke til å tro. Når det gjelder Tyska og Hollenderen som skal bebygges med bla omsorgsboliger er dette ikke vanskelig å forstå, da omsorgsboliger gir statlige overføringer som er økt fra kr til pr. plass. Etter tidligere takst på mellom og mill er verdien lik kostnadene for fjerning av forurenset grunn.

9 Venstre mener at området bør brukes som bla park og friområde. Venstre mener videre at vi har nok tomter til å bygge omsorgsboliger når vi måtte ønske det, uten å benytte Tyska og Hollenderen. Utbyggingen av området får imdlertid være flertallets ansvar. 2010/103 Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Erik Parmer, Krf, tok plass i forsamling. 14 representanter tilstede. Innstillingen fra HBFØ ble vedtatt mot 1 stemme. (Rødt) Forslag til Kommunedelplan for fysisk aktivitet, Idrett og friluftsliv, langsiktig del med handlingsprogram vedtas. Prioritert handlingsplan ordinære anlegg : Prio 1: Allbrukshall Prio 2: Remmen svømmehall Prioritert liste forskyves tilsvarende. 2010/104 Forprosjekt - sykehjemsplasser og boliger, Tyska/Hollenderen Jon Ola Brevig, Sp, ble permittert før behandling. 13 representanter til stede. Vibeke Julsrud ba om gruppemøte. Gruppemøte innvilget. Marthe Nilssen, Frp, ble permittert før votering. 12 representanter til stede. Innstillingen fra HBFØ ble vedtatt mot 2 stemmer. (V og MDG) - Framlagte konseptskisser og informasjon om mulige finansiering og tilskudds ordninger tas til orientering. - Det igangsettes et forprosjekt i tråd med mandatet. - Forprosjektet fremlegger konkret forslag til politisk behandling. Representanter i forprosjektet utvides med leder og nestleder i HBFØ + representant fra opposisjonen. Protokolltilførsel fra MDG:

10 Vi er enig at behovet for sykehjemsplasser må dekkes, men det må foretas en totalvurdering for hele Halden kommune før lokalisering bestemmes. Før det foretas noen plassering boliger / institusjoner på Tyska /Hollenderen, må utnyttelsen av disse områdene avklares gjennom en mer overgripende planlegging som dekker hele sentrumsområdet på begge sider av Tista en sentrumsplan. En fremtidig utbygging må være klimaeffektiv og må sees i sammenheng med eksisterende bebyggelse i sentrum og hvordan man kan finne fram til bedre klimamessige løsninger blant annet når det gjelder oppvarming / fjernvarme og framføring av ny utvidet jernbanetrase. Protokolltilførsel fra Marthe Nilssen, Frp: Behovet for sykehjemsplasser må dekkes, men Frp ønsker pr i dag ikke å låse lokaliseringen av denne til Tyska/Hollenderen. En eventuell representant til forprosjektgruppe ønskes å fremmes i KS /105 Ballbinger - Midlertidig finansiering Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt mot 1 stemme. (MDG) 1. Det innvilges lån til FAU ved OS skole på kr ,- til midlertidig finansiering av etablering av ballbinge. 2. Lånet gis rente- og avdragsfritt. Lånet forfaller til betaling på samme tidspunkt FAU mottar tilskudd fra Østfold Fylkeskommune for prosjektene. 3. Utlånet finansieres ved bruk av kapitalfond. Protokolltilførsel fra MDG MDG er ikke i mot at det bygges ballbinge ved Os skole, slik det er gjort ved andre skoler. Det foreslåtte ballbingen er innarbeidet i Kommuneplan for Fysisk Aktivitet og gitt prioritert i forhold til andre søknader etter et samarbeid med idrettens organer. Prosjektet er et nærmiljøanlegg som er satt høyt opp allerede i Men vi stiller spørsmål ved om dette er et kostnadseffektivt tilbud for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet blant unger (Se kommentar fra Landslaget for fysikk fostring i skolen, LFF til kommunedelplanen, side 169 i dette saksdokumentet). Det bør derfor foretas en samlet vurdering av hvordan ute arealene ved alle skolene best kan utnyttes for å gi elevene et best mulig fysisk aktivitetstilbud. Ballbinger har et begrenset areal slik at det er vanskelig å spille fotball med flere deltakere inni disse, de er i første rekke egnet til individuell ferdighetstrening. De ordinære prosjektene som er gitt høyest prioritet fra kommunen for 2011, er oppgradering av lysløypene rundt Halden. En helt nødvendig oppgradering på grunn av miljøfarlig PCB armatur. Klubbene som har lysløyper, søkte Hovedutvalget for kultur og idrett tidligere i høst om å få utbetalt den kommunale andel av investeringen for å lette finansieringen. Saken ble behandlet av Kulturutvalget og ikke imøtekommet (med stemmene til posisjonens flertall i utvalget) MDG finner at å innvilge et lån i denne saken, vil være en klar forskjellsbehandling i forhold til de klubbene som har søkt om midler til sine lysløyper og for øvrige prioriterte tiltak i handlingsplanen. De aktuelle klubbene har gjennomført oppgradering av lysløypene i løpet av høsten slik at kommunens befolkning nå har fått tilgang til et mye bedre lysløype nett før vintersesongen. Den likvide belastning har klubben imidlertid måtte ta på egen kappe.

11 2010/106 Halden Torg AS - Inngåelse av leiekontraktborgergata 12 Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt. Vedlagte leieavtale inngås. 2010/107 Budsjetterte salgsinntekter NY Håkon Magne Knudsen, Ap og Erik Parmer, Krf ble permittert før votering. 10 representanter til stede. Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt. 1. Bevilgning til prosjekt Nestrøms bru bevilget i 2005 på 10,5 mkr trekkes inn. 2. Ikke budsjettert forbruk på 11,34 mkr til i hovedsak inntektsbringende prosjekter, finansieres med salgsinntekter innkommet i 2010-regnskapet. Dette gjøres ved å redusere budsjettert fondsavsetning og øke bevilgninger på prosjekter (Brekkerød I) Budsjettendring: Kredit kr ,- Debet P 4013 kr ,- 2010/108 Avslutning av 12 investeringsprosjekter Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt. Mindreforbruket, totalt kr ,70,- avsettes til konto Ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter

12 2010/109 Portalen halden.no - evaluering Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Undersøk noen økonomiske forhold foretas. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Undersøk noen økonomiske forhold foretas. 2010/110 Allbrukshall - lokalisering Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Det vises til budsjett 2010 under Kultur og idrett pkt 16 vedrørende Albrukshall. Administrasjonen gis i oppdrag å innpasse bygging av Albrukshallen i det prosjekt som nå er under arbeide på Remmen. Forslaget fra Olaussen ble enstemmig vedtatt. Det vises til budsjett 2010 under Kultur og idrett pkt 16 vedrørende Albrukshall. Administrasjonen gis i oppdrag å innpasse bygging av Albrukshallen i det prosjekt som nå er under arbeide på Remmen.

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 11.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00.

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2011 Tid: 12.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Margit Langseth,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time).

Muntlig orientering/ prosess: Kommuneplanens samfunnsdel (ca. 1,5 time). Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.06.2011 Fra og med sak: 73/11 Til og med sak: 98/11 Møtetid: 09.00 16.40 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer