Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 19:40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.09.2015 Tid: 17:00 19:40"

Transkript

1 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 19:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører AP Hans Heieraas Varaordfører SP Anne Grete Hojem Medlem AP Anne Grete Krogstad Medlem AP Ingvill Berg Fordal Medlem AP Hans Fredrik Donjem Medlem AP Arild Børseth Medlem AP Per Anker Johansen Medlem AP Edvard Øfsti Medlem AP Ina Helen Pedersen Medlem AP Fatima Hot Medlem AP Kai Lennert Johansen Medlem AP Fanny Sofie Gausen Medlem AP Astrid Juberg Vordal Medlem AP Lars Petter Holan Medlem AP Wenche Westrum Sundal Medlem AP Alf Magnar Reberg Medlem SP Asbjørn Brustad Medlem SP Eva Høyem Anderssen Medlem SP Ingrid Brattgjerd Medlem SP Hans Arne Aalberg Medlem FRP Geir Tore Persøy Medlem FRP Svein Erik Musum Medlem FRP Vebjørn Haugom Medlem H Jann Karlsen Medlem KRF Børge Lund Medlem KRF Karl Meinert Buchholdt Medlem V Annikken K Haraldsen Medlem V Jostein Trøite Medlem SV Hanne Ihler Toldnes Medlem SV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Veie MEDL AP Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL H Einar Bangstad MEDL H Audun Brenne MEDL H Ketil Hveding MEDL H

2 Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Rolf Inge Elvbakken Svein Erik Veie AP Knut Hjelmstad Andreas Jenssen Hjelmstad H Kim Heggelund Einar Bangstad H Per Olav Gilstad Audun Brenne H Fra administrasjonen møtte: Navn Ola Stene Rita-Mari Keiserås Åsmund Brygfjeld Jon Ketil Vongraven Marit E. Aksnes Øystein Lunnan Håvard Heistad Stilling Rådmann Formannskapssekretær Web-ansvarlig Kommunalsjef Kommunalsjef Kommunalsjef Enhetsleder enhet bygg- og eiendom Permisjoner: Per Anker Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 52/15. Edvard Øfsti (AP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 53/15. Åpen spørretime: Før møtet ble satt ble det holdt åpen spørretime: Spørsmål til ordføreren fra beboere i Halsan v/per Anders Eriksen angående trafikksituasjonen i øvre Halsan. Ordføreren besvarte spørsmålet. Sak opprettet i møtet - (behandlet først i møtet): Sak 22/15 Bulandet Hytteeierforening - søknad om stønad til telefondekning Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Bulandet hytteeierforening gis et tilskudd på inntil kr for å få etablert telefondekning i området Bulandet, Rådalen og Åsfjellet. 2. Det er en forutsetning at øvrig finansiering går i orden. 3. Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger. 4. Beløpet belastes infrastrukturfondet (del av ubundet disposisjonsfond) Heieraas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Bulandet hytteeierforening gis et tilskudd på inntil kr for å få etablert telefondekning i området Bulandet, Rådalen og Åsfjellet. 2. Det er en forutsetning at øvrig finansiering går i orden. 3. Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger. 4. Beløpet belastes infrastrukturfondet (del av ubundet disposisjonsfond) Side 2 av 11

3 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Kulturarenaer i Levanger: Kultursjef Guri Marjane Sivertsen har gjennom Trønderavisa 26.august gjort rede for at det arbeides med en mulighetsstudie av det gamle vaskeriet på havna i Levanger. Dette er et alternativ som kan gi mulighet for at for eksempel Riksteatret kan gi forestillinger i Levanger, og gi øvingslokaler for lokalt kulturliv. Dette som et supplement til alle de kulturaktiviteter som foregår rundt i hele kommunen. Det har tidligere vært luftet ulike alternativer for nye kulturarenaer av ildsjeler i kulturlivet i Levanger, men det har ikke ført fram. Økonomien i Levanger med stor gjeld tilsier ikke at det lanseres noe i nærheten av det store Kimen i Stjørdal. Men det er på tide at det kommer fram vurderinger om lokaler som kan gi rom for større forestillinger enn det vi har i dag. Da må vi tenke langsiktig, legge fram planer som er økonomisk realistiske, og som kan utbygges trinnvis. Ingen ønsker en kulturhussatsing som ødelegger kommunens økonomi, eller som går på bekostning av oppvekst og eldreomsorg. SV ønsker derfor utredningen Kultursjefen omtaler i Trønderavisa velkommen. Spørsmålet til ordføreren er om han vil orientere kommunestyret om det arbeidet som er i gang. Ordføreren besvarte spørsmålet. Underskrifter: Side 3 av 11

4 Sakliste Saksnr Innhold PS 43/15 Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag PS 44/15 Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper PS 45/15 Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere PS 46/15 36 omsorgsboliger i Åsen PS 47/15 Detaljregulering for Nesset barneskole PS 48/15 Budsjett Nesset barneskole PS 49/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4-1719/13/7 PS 50/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda PS 51/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) PS 52/15 Boligbyggeprogram 2015 PS 53/15 Innherred Renovasjon IKS - Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon FO 18/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Solceller Staup helsehus FO 19/15 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnse (SV) - Alternariv politisk organisering i Levanger kommune FO 20/15 Spørsmål fra Jostein Trøyte (SV) - Hogst på Holåstoppen FO 21/15 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Nedskjæringer i dagtilbudet for eldre PS 43/15 Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Under forutsetning av at Falstadsentret/ML-senteret bidrar med andel på kr ,- støttes utbygging av bredbånd til Ekne, etter ny Nord-Trøndersk satsing på digital infrastruktur, med kr ,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet. Side 4 av 11

5 PS 44/15 Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon. Månedsprisen alle måltid (abonnement) settes til kr. 3700,- inkl. drikke og kr. 3050,- uten drikke og kaffemåltid. (se detaljert oversikt under) 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon, inkl transport. Månedsprisen for middag (abonnement) settes til kr. 2800,- 3. Øvrige priser: Type: Kostpris for måltid med tørrmat Kostpris for kaffemåltid Fullpris for middag Sats: Kr. 40,- pr. måltid Kr. 13,- pr. måltid Kr. 91,- pr. porsjon Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres etter konsumprisindeksen. 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen justeres etter konsumprisindeksen. 3. Øvrige priser: justeres etter konsumprisindeksen Svarvas forslag til vedtak vedtatt med 32 mot 2 stemmer som ble avgitt for Toldnes sitt forslag til vedtak. 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon. Månedsprisen alle måltid (abonnement) settes til kr. 3700,- inkl. drikke og kr. 3050,- uten drikke og kaffemåltid. (se detaljert oversikt under) 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon, inkl transport. Månedsprisen for middag (abonnement) settes til kr. 2800,- 3. Øvrige priser: Type: Kostpris for måltid med tørrmat Kostpris for kaffemåltid Fullpris for middag Sats: Kr. 40,- pr. måltid Kr. 13,- pr. måltid Kr. 91,- pr. porsjon Side 5 av 11

6 PS 45/15 Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag - alternativt forslag til punkt 2: Saken utredes på nytt. Flere detaljer legges frem før behandling av budsjettet for Det må utredes hva det vil koste hvis vi ved særskilte tilfeller der avlastningen krever helsefaglig kompetanse hever godtgjøringen til satsen for minstelønn helsefagarbeider, for tiden kr 163,59 pr time. Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag nytt pkt. 1: Satsen for avlønning av støttekontakter økes fra kr. 100,- til minumum kr. 125,- pr. time fra , og satsen justeres årlig i takt med den generelle lønnsveksten. Endelig timesats avgjøres under de kommende budsjettforhandlingene. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 1 og Johansens forslag til nytt pkt. 1 ble Johansens forslag enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 2 og Lunds forslag til nytt pkt. 2 ble Lunds forslag vedtatt med 33 mot 1 stemme. 1. Satsen for avlønning av støttekontakter økes fra kr. 100,- til minumum kr. 125,- pr. time fra , og satsen justeres årlig i takt med den generelle lønnsveksten. Endelig timesats avgjøres under de kommende budsjettforhandlingene. 2. Saken utredes på nytt. Flere detaljer legges frem før behandling av budsjettet for Det må utredes hva det vil koste hvis vi ved særskilte tilfeller der avlastningen krever helsefaglig kompetanse hever godtgjøringen til satsen for minstelønn helsefagarbeider, for tiden kr 163,59 pr time. PS 46/15 36 omsorgsboliger i Åsen Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Planene for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen godkjennes med en kostnadsramme på 140 mill. inklusive mva. og statlige tilskudd. 2. Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 2. tertial. Side 6 av 11

7 PS 47/15 Detaljregulering for Nesset barneskole Orientering i møte: Enhetsleder Håvard Heistad orienterte. Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Enstemmig Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.8 endres fra 190 sykkelplasser til 290 sykkelplasser. Detaljregulering for Nesset barneskole, sist rev , med bestemmelser sist rev , vedtas iht. plan- og bygningslovens PS 48/15 Budsjett Nesset barneskole Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Prosjektet Nesset skole utføres etter vedlagte planer med en kostnadsramme på 76 millioner kroner inkl mva. 2. Investeringsbudsjettet korrigeres slik (vedtatte tall i parentes) Nesset barneskole 15 (5) 49(22) 0(0) Nesset uteareal 2(0,5) 10(5) 0(0) 3. Finansieringa korrigeres slik: Tilskudd MVA Lån Eksisterende 1 7,3 24,2 økonomiplan Revidert økonomiplan Låneramma for 2015 økes med kr. 11,5 mill. Side 7 av 11

8 PS 49/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4-1719/13/7 Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Detaljregulering for Sørlia felt D4, datert , med bestemmelser sist rev vedtas iht. plan- og bygningslovens PS 50/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda Habilitet: Alf Magnar Reberg (SP) ba om vurdering av sin habilitet. Reberg ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil. Reberg fratrådte møtet under behandling av denne sak. Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Reguleringsbestemmelsenes 3.4 endres til: «3.4 Vilkår for gjennomføring Det må påvises at området er stabilt under anleggsfasen og etter utbygging. Det stilles krav til geotekniske utredninger i tråd med NVE s veileder «Sikkkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Anbefalingene i utredningen skal følges opp i byggearbeidet.» 2. Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda vedtas deretter i medhold av Plan og bygningsloven PS 51/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) Ina Helen K. Pedersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret mener at denne planen gir et godt grunnlag for å prioritere tiltak og Side 8 av 11

9 legge strategier for å nå målene som settes. Den er kunnskapsbasert og satt i sammenheng med kommunens øvrige planer. Arbeidet med å få på plass utredninger som nevnt i kap. 8.1 bør iverksettes raskt, for å gi politikere ytterligere grunnlag for prioriteringer. Brukermedvirkning bør prioriteres i det videre arbeidet med planen og utredninger, eksempelvis fra Røde Kors, Mental Helse, Frivilligsentralen og andre organisasjoner som har erfaringer innenfor rus og psykisk helse. Kommunestyret er positiv til at aldersgrensene for offentlige arrangement med alkoholservering heves til 16 år. Aldergrensen bør implementeres i øvrig regelverk (forskrift/vedtekter) innen Kommunestyret ber om at erfaringer med ungdomskontakter i Levanger kommune legges fram i egen sak snarest. Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag: Kommunestyret setter aldersgrensene for offentlige arrangement med alkoholservering til 18 år. Aldergrensen bør implementeres i øvrig regelverk (forskrift/vedtekter) innen Kolleruds tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 3 stemmer. Lunds forslag avvist med 31 mot 3 stemmer. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) vedtas. 2. Fram til det foreligger felles retningslinjer for alkoholpolitikk og ansvarlig alkoholhåndtering i regionen behandler Levanger kommune skjenkesaker i tråd med gjeldende plan og tidligere praksis i enkeltsaker. Kommunestyret mener at denne planen gir et godt grunnlag for å prioritere tiltak og legge strategier for å nå målene som settes. Den er kunnskapsbasert og satt i sammenheng med kommunens øvrige planer. Arbeidet med å få på plass utredninger som nevnt i kap. 8.1 bør iverksettes raskt, for å gi politikere ytterligere grunnlag for prioriteringer. Brukermedvirkning bør prioriteres i det videre arbeidet med planen og utredninger, eksempelvis fra Røde Kors, Mental Helse, Frivilligsentralen og andre organisasjoner som har erfaringer innenfor rus og psykisk helse. Kommunestyret er positiv til at aldersgrensene for offentlige arrangement med alkoholservering heves til 16 år. Aldergrensen bør implementeres i øvrig regelverk (forskrift/vedtekter) innen Kommunestyret ber om at erfaringer med ungdomskontakter i Levanger kommune legges fram i egen sak snarest. PS 52/15 Boligbyggeprogram 2015 Side 9 av 11

10 Levanger kommune Kommunestyret Protokoll Hans Fredrik Donjem (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Boligsosiale tiltak beskrevet i boligsosial handlingsplan tas inn i boligbyggeprogrammet. Dette for å bidra til å sikre alle innbyggere i kommunen har et trygt og godt bomiljø. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag: Det presiseres at boligbyggeprogrammet for Holåsen Vest omfatter boligfelt kalt B (puk ) Donjems tilleggsforslag vedtatt med 32 mot 2 stemmer. Trøites tilleggsforslag avvist med 21 mot 13 stemmer. Innstillingen, med vedtatt tillegg, enstemmig vedtatt. Boligbyggeprogrammet godkjennes, og legges til grunn for klargjøring av nye områder/tomter i kommunen. Boligsosiale tiltak beskrevet i boligsosial handlingsplan tas inn i boligbyggeprogrammet. Dette for å bidra til å sikre alle innbyggere i kommunen har et trygt og godt bomiljø. PS 53/15 Innherred Renovasjon IKS - Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 2 stemmer. Levanger kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet. Gjennomføring av hytterenovasjon i de deler av kommunen som ikke har hatt det før må skje i nært samarbeid med berørte hytteeierforeninger/velforeninger. FO 18/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Solceller Staup helsehus Behandling: Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren: Spørsmålet til ordføreren blir da om hva som er forklaringen på den forventa kostnaden på 50 mill kr. Dersom det er en misforståelse, vil da ordføreren ta et initiativ til en utredning om bruk av solceller for elforsyning ved Staup Helsehus? Side 10 av 11

11 Ordføreren besvarte spørsmålet. FO 19/15 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Alternativ politisk organisering i Levanger kommune Behandling: Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber administrasjonen v/rådmannen legge fram en sak til behandling for det nye kommunestyret, som belyser alternativ politisk organisering med hovedutvalg. Ordføreren besvarte interpellasjonen Forslag til vedtak ble avvist med 25 mot 7 stemmer. FO 20/15 Spørsmål fra Jostein Trøyte (SV) - Hogst på Holåstoppen Behandling: Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren: 1. Foregår det hogst på de deler av området som er aktuelt som friområde? Det er ennå ikke avklart hvilke områder dette er, men de områdene som er under debatt bør ikke hogges nå. 2. Vil ordføreren ta kontakt med aktuelle grunneiere for å stoppe hogst før endelig reguleringsplan er vedtatt? Ordføreren besvarte spørsmålet. FO 21/15 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Nedskjæringer i dagtilbudet for eldre Behandling: Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren: Hvilke umiddelbare tiltak vil ordføreren iverksette for å øke antallet dagtilbudsplasser ved Levanger bo- og aktivitetssenter? Ordføreren besvarte spørsmålet. Side 11 av 11

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.09.2015 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.03.2010 Tid: 17:00 20:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 03.09.2008 Tid: 16:00 18:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:20 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Hans Heieraas varaordfører

Hans Heieraas varaordfører Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 15.03.13, kl. 15:05 Lagt til sak PS 12/13 Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 20.03.2013 Tid: 17:00 Faste medlemmer er

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.03.2012 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.09.2005 Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00 (MERK: Dialogseminar fra kl. 12.45-16.00) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen Dato: 15.11.2006 Tid: 13:00 16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigvard

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.12.2012 Møtested: Bygdestua - Vangen, 2850 Lena Møtetid: 16:00-21:00 Saksnr.: 085/12-097/12 Medlemmer: AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP FRP FRP H H H KRF PP SP

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s)

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 merk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Lise Eriksen AP Bjarne Kvistad AP Trond Bjørken AP Ingrid Alstad AP Geir Tore Strand AP Laila Roel

Møteprotokoll. Edel Johanne Aaland Brøndbo AP Lise Eriksen AP Bjarne Kvistad AP Trond Bjørken AP Ingrid Alstad AP Geir Tore Strand AP Laila Roel Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg

Detaljer