Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A"

Transkript

1 Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A

2 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT FLAKTVEIT IDRETTSHALL Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Idrettsfaglige problemstillinger kartlagt av Idrettsservice og BKNI Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan

3 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 2 av 27 TILSTANDSRAPPORT FLAKTVEIT IDRETTSHALL Flaktveit Idrettshall har 2 fast ansatte og gjennomsnittlig 60 brukere til enhver tid i åpningstiden. Eiendommen består av ett bygg og inneholder idrettshall, forsamlingsrom, kjøkken, kontorer, styrkerom og tilhørende garderober. Bygget er oppført i 2003 og har et BTA på 2300 m 2. Det er ikke utført noen større tiltak de siste 10 årene. Bygget er godt vedlikeholdt innvendig og utvendig. Utvendige arealer er godt vedlikeholdt og fremstår som ryddig og pene. Tekniske anlegg er godt vedlikehold og har god teknisk stand. Det ble ikke meldt fra i brukermøte om større problemer med inneklima. Bygget har tilsynelatende god kontroll på temperatur men burde vært delt opp i flere soner for regulering av temperatur. Vedrørende universell utforming, er idretts- og publikumsdel av bygget generelt godt tilrettelagt. Administrasjonsdel er ikke tilrettelagt for rullestolbruker da fri bredde i døråpninger er mindre enn 0,9m. Ytterdører har tilsynelatende åpningskraft over 20N uten at de har påkrevde automatisk døråpnere iht. TEK10, dette er ikke målt men en skjønnsmessig vurdering er lag til grunn. Det er stort enøk potensialet i bygget ved å erstatte oljefyr med varmepumpe. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 7,1 mill kr. inkl. mva, hvor 55 % er vedlikeholdskostnader og 45 % er utviklingskostnader. Restlevetid for idrettshallen med normalt vedlikehold vurderes å være minst til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør 3093 kr/m 2. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Flaktveit Idrettshall typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. Etat for Bygg og Eiendom presiserer at oppgitte kostnadskalkyler primært relaterer seg til eksisterende bygningsmasse og trenger derfor nødvendigvis ikke samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a.

4 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 3 av Formål Denne rapporten tar for seg tilstandskartlegging av bygningsmassen inklusiv enkel enøkvurdering med anbefalinger om tiltak og kostnader. Rapporten skal danne basis for videre vedlikeholdsplanlegging og er en del av Etat for bygg og eiendom sin strategi for overordnet HMS-forvaltning i kommunale bygg. Tilstandsrapporteringen er videre et ledd i pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 som var rettet mot skolebygg om bl.a. å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner. Det tas sikte på at tilstandsrapportene vil revideres hvert 4. år og fortrinnsvis med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Vurderingene er gjort utfra befaringer foretatt av Norconsult inklusive samtaler med driftspersonell og brukere understøttet av aktuelle målinger og fremlagt dokumentasjon. Aktuelle kartlegginger som er utført av leietaker, leietakers byrådsavdeling, bedriftshelsetjenesten, tilsynsrapporter, fagrapporter o.l. som relaterer seg til bruk av bygget er vurdert og integrert i rapporten dersom slik dokumentasjon er fremlagt. Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 3.0. Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign Etat for bygg og eiendom Tjenestestedsleder Tom Birkeland Kjetil Markusen Verneombud Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 206/837 Adresse: Breimyra 68A Postnr/Sted: 5134 Flaktveit Byggeår: 2003 BTA: m 2 Antall bygninger 1 Antall etasjer: 1 Reguleringsforhold: Regulert Etasjer under terrengnivå: 0 Tomtestørrelse: m 2 Bygningstype: Idrettshall Størrelse lekeareal mv: - Bygningen brukes i dag til: Idrett Tomteopparbeidelse: m 2 Bygningens tidligere bruk: - Ant. P-plasser: 34 Større påkostninger: - Vei/adkomst: Offentlig Ferdigattest: Ukjent Vannforsyning: Offentlig Bygningsbrannklasse: BKL: 1 Avløp: Offentlig Antall brukere/ kapasitet 55 Antall ansatte 2/3 Andre bruksformål - antall pers. -

5 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 4 av Rapportering Denne rapporten er bygget opp som følger: Del 1: Tilstandsrapport: Kapittel angir på overordnet nivå tiltak pr hovedbygningsdel med kostnader samt diverse grunnlagsinformasjon for rapporten Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel 3.0 angir detaljer om anbefalte tiltak inkl. fotoserier og situasjonsplan Del 2: Vedlegg: Kapittel 4.0 vedlegg fremgår av egen innholdsfortegnelse under kapittelet Rapport: Utført av: Dato: Tilstandsrapport Robart Madsen, Norconsult AS Tilstandsrapporten er kontrollert Erik Soelseth, Norconsult AS Tilstandsrapporten er et resymé som anbefaler aktuelle tiltak basert på vedlagte delrapporter: Rapport: Utført av: Dato: Tilstandsregistrering med kostnadsestimater Norconsult AS RIB Norconsult AS, Sigrid Haukeland, Ingeniør Byggteknikk RIE Norconsult AS, Bente Mellingen, Elektroingeniør RIV Norconsult AS, Robart Madsen, Ingeniør Byggteknikk Norconsult AS, Lillian Steinsund, Ingeniør Energiteknologi RIBr Norconsult AS, John Kronenberger, Brannrådgiver ARK Norconsult AS, Aud Gilberg, Sivilarkitekt LARK Norconsult AS, Grete Evenstad, Landskapsarkitekt Oppsummering fra vernerunde Dokumentasjon ikke lagt frem Oppsummering fra kartlegging av helseplager Ikke utført Kartlegging og vurdering av ansattes dusj- og toalettforhold Ikke utført samt arbeidsplasser Idrettsfaglige vurderinger og avvik Norconsult Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Utlegging/innhenting av sporfilmer Radon Utføres av Bergen kommune EBE. Vår 2013 Analyse av sporfilmer MRM Vår 2013 Tidligere asbestkartlegging Ikke relevant pga. byggets alder - Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering relatert til ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av Byggforvalter Tom Birkeland og Anleggsansvarlig Kjetil Markusen

6 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 5 av 27 Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument Fukt Stikkontroll skal utføres på typiske utsatte steder Ventilasjon Ifm tilstandskartleggingen vil aktuelle innreguleringsprotokoller legges ved der dette foreligger. Vurdering av tilstand er basert på resultater av fremlagt informasjon og ventilasjonsanleggets alder. Eventuell logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte vil foretas dersom dette er hensiktsmessig. Logging vil normalt skje i et representativt utvalg av rom (3-7 stk) som er beregnet for permanent opphold for flere personer. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanlegg sin funksjonelle levetid antas ikke å være mer enn 20 år, men kan fungere godt teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er, jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. Etat for bygg og eiendom vil for de tilfeller støtte seg på anleggets alder og tilført informasjon og vurdere tilstand deretter, subsidiært foreta inneklimalogging etter behov. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er tjenestestedsleder kontaktet og bedt om å involvere byggets øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder å plukke ut aktuelle rom og arealer for eventuelle nærmere målinger, samt kunne gi uttale til arbeidsutkast til tilstandsrapport. Verktøy for Tilstandsregistrering og metode Tilstandsrapporten angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet. Kartleggingsskjemaet «Risikobasert tilstandsregistrering» er brukt som underlag for sluttrapporten. Denne bygger på NS3424-Tilstandsanalyse av byggverk og NS3451-Bygningsdelstabellen, men kan som tillegg også fokusere på driftsrelaterte forhold, HMS-relaterte krav og Enøk. Anbefalinger om tiltak og tidspunkt for gjennomføring (anbefalt vedlikehold- og utviklingsplan) vil basere seg på faglig skjønn av tilstandsgrad, konsekvenstype, konsekvensgrad og sannsynlighet som resulterer i risiko og score. Referansenivå for tilstandsgrad (TG=0) er sett utfra dagens krav og standard. Dette verktøyet er en del av kommunens «Overordnet rutine for systematisk HMS-forvaltning i kommunale bygg-vedlikeholdsstrategi» som er under implementering hvor bl.a. FDV-systemet BkBygg står sentralt. Det er etablert egne moduler for tilstandsregistrering og kontroller. I den grad det lar seg gjøre er anbefalingene med kostnadsestimater (nåverdi) sett ca. 21+ år frem i tid. I tilstandsrapporten er estimatene periodisert i kategoriene Strakstiltak <1år, 1-5år, 6-10år og 11+år fordelt etter følgende kostnadstyper: Akutt (D-V) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Drift (D) Anbefalte forbedringer Alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at en bygning eller et anlegg skal fungere som planlagt. D.v.s. kostnader til løpende drift (lønn, tilsyn, smøring, justering, tekniske anlegg, brannvern, serviceavtaler, skader, hærverk etc.) Renhold, Energi, VA, Avfallshåndtering, Vakt & Sikring, Utendørs (snømåking, feiing, grøntanlegg, drift av tekniske anlegg). Vedlikehold (V) Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå/ funksjonsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Gjelder også utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket.

7 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 6 av 27 Utvikling (U) (Modernisering)Investering Tiltak som er nødvendig for å utvikle byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Enøk vurdert eksplisitt utfra kost/nytte perspektiv. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur. Rivekostnad (R) For bygg som anbefales revet ila kommende 15-års periode er rivekostnad og en grov vurdering behandlet eksplisitt i sluttrapporten med nærmere tidsangivelse. Vurdering baserer seg på «totaløkonomi» til DVU og brukbarhet > nybyggkostnad og arealeffektivitet. Registreringsnivå 2 iht «NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk» er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Det tas forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. For det enkelte bygg vil snittverdi for Tilstandsgrad (TG), Konsekvenstype (KT), Risiko og Score fremkomme. Snittverdiene er i forhold til antall registreringer og det presiseres at snittverdiene kun er en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et «rettferdig» bilde av situasjonen. Dette henger bl.a. sammen med antall registreringer og omfang av disse. Ved regelmessig tilstandskartlegging hvert 4. år vil verdiene kunne reflektere utviklingen av tilstand og HMS status i det enkelte bygg. Konsekvenstype bør ikke ligge på rødt område. Eksempler og forklaring vist nedenfor: Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,7 6,0 2,00 84 Risiko fremkommer slik: Konsekvensgrad (0-3) x Sannsynlighetsgrad (1-3) for at skade kan inntreffe innenfor valgt konsekvenstype Score fremkommer slik: Tilstandsgrad(0-3) x Konsekvenstype (Vekttall 1-9) x Risiko. Score kan være et uttrykk for prioritering av tiltak på et bygg eller mellom flere bygg. Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) (Vekttall 1-9 i parantes) Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0 = Ingen avvik 1 = Fare for liv og helse (9) 1-2,5 = Liten risiko 1 = Ingen vesentlige avvik 2 = Pålegg foreligger (8) 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige avvik 3 = Sikkerhet (7) 5-9 = Stor risiko 3 = Stort/ alvorlig avvik 4 = Pålegg påregenlig (6) 5 = Helse og miljø (5) 6 = Driftsavbrudd (4) 7 = Vedlikehold (3) 8 = Funksjonalitet (2) 9 = Estetikk (1)

8 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Flaktveit Idrettshall, ble oppført i 2003 Bestående av 1 etasjer inneholdende idrettshall, styrkerom, garderober, kjøkken og en administasjonsfløy. Byggets hovedkonstruksjon, er bærekonstruksjon i stål og kledd i en blanding av sandwich elementer og trekledning. Bygget har et totalareal på 2300 m 2 og befinner seg i Åsane bydel. Bygget eies av Bergen Kommune og driftes av det lokale idrettslaget. Det er de siste 10 årene ikke utført noe større utbedring av bygget. Det opplyses at det ikke foreligger noen midler i vedtatt investeringsbudsjett. Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år-flaktveit Idrettshall Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Strakstiltak (0-1år): Løs kabelbro bør festes Defekte armaturdeksler skiftes av byggets driftspersonell. Det er registrert brudd på el-forsyningssløyfen langs turstien og en mast er skadet Oppbevaring av brennbart materiale i fyrrom må fjernes. Videre anbefaling (1-10år): Sveiseskjøter i gulvbelegg repareres Utskiftning av parkettgulv om ca. 5 år Fliser refuges Renholdsrutiner må gjennomgås Oljefyr erstattes av varmepumpe. Se på muligheter for og installere deler av oppvarmingsbehov på solfangere Etablere vannbårent varmebatteri på bistreng som forsyner kontor fløy med frisk luft. Programmere om SD anlegg til og regulere etter behov. Sykkelparkeringen utvides til minimum 90 plasser. Etablere stikkrenne i joggeløypen hvor vannet renner over stien. Opprydding i grøntarealet/våtmarksområdet og bortkjøring av opplagret materiell ut av anlegget til egnet deponi. Det bør utarbeides en parkeringsanalyse/mulighetsstudie som omfatter hele anlegget og konsekvenser for nærmiljøet. Branndokumentasjonen oppdateres. Absorberende matte på innside av ytterdør til fotballgarderobe. Tiltakene som er nevnt over er et utdrag av det som er i de spesifikke postene i rapporten. For utfyllende info, se egne lister.

9 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 8 av 27 Bygningsmassen består av ett bygg oppført i 2003 Nedenforstående tabelle(r) angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering. Vurdert restlevetid:2053 Flaktveit Idrettshall -TOTALT Antall bygg vurdert : 1 Areal totalt: BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : Kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Andel Enøk Driftsmessige forhold D 0 0 (anbefalte forbedringer) U 0 0 Bygning V U VVS V U Elkraft V U Tele og automasjon V U Andre installasjoner V 0 U 0 Utendørs V U Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse med eventuelle kostnader ved nødvendig arealutvidelse/ ombygging for tilpassing rundt ansattes arbeidsforhold. Eventuelle behov for erstatningslokaler ved gjennomføring av tiltak er ikke hensyntatt. Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 0,8 6,7 2, Anbefalte organisatoriske forhold: Anbefalte tiltak Gruppeskift lysstoffrør Rengjøring av støvdeponier Etablere renholdsrutiner på ventilasjonsrister og ventiler Ansvar Bruker Bruker Bruker Investeringsplaner: Det foreligger ikke noen midler i vedtatt investeringsbudsjett. For ytterligere detaljer om anbefalte tiltak og tidspunkter for utførelser henvises det til kap. 2 og 3.

10 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 9 av Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg. Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak. Det enkelte bygg som denne rapporten omhandler er vurdert separat Bygningsmessig (NS3451 2) 210 Grunn og fundamenter Ingen tilgang til fundamenter/gulv på grunn. Ingen tilgang Ingen tilgang 220 Bæresystemer Bæresystem av stålrammer og søyler for hallen. Ellers bærende ytter- og innervegger i lecavegg og trestender. Fremstår i god stand. TG 0 Generelt vedlikehold. Maling o.l. 230 Yttervegger Yttervegger av trestender. Aluminiums- og trekledning for bygget. Aluminiumskledningen er noe skadet og er skitne. TG 1 Generelt vedlikehold av yttervegger både utvendig og innvendig. Vegger vaskes. Plater skiftes ut. 234 Utvendige vinduer, dører og porter Vinduer er fra byggets opprinnelse (2003) og er generelt i god stand. Vindu mot uteplass/parkering på kjøkken er skadet i karmen. TG 1 TG 0 Bytte pakninger og justere vinduer, gjelder vindu på kjøkken og evt andre steder. Vedlikeholdsarbeid. Vinduer og dører byttes ut ved endt levetid.

11 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 10 av Solavskjerming Det er ettermontert markise på vinduer i 2 kontorer som vender mot sør. Eller er det ingen utvendig solavskjerming på byggene. Det er i ulike rom hengt opp innvendige solskjerming i form av gardiner. Disse løsningene hindrer ikke varmen å komme inn i rommet, og medfører økt kjølebehov i forhold til en utvendig løsning. Om en skal gå over til en utvendig løsning vurderes videre ved en eventuell energieffektivisering av bygningen. TG 1 basert på uavklart behov Ingen tiltak 240 Innervegger Lettvegger kledd med gipsplater og fliser i garderober og fellesareal. I hallen er det trekledning på innervegger. Fremstår i god stand. TG 1 Noen hull i gipsvegger. Disse byttes ut. Ellers generelt vedlikehold av vegger som maling, vasking, o.l. 244 Innvendige vinduer, dører og foldevegger Byggets innerdører består primært av lette tredører. Innerdørene generelt er i god stand, men det er noen dører ifm garderober som er skitne. TG 1 Dører ifm garderober trenger mer jevnlig vask. Ellers generelt vedlikehold av dører som justeringer hengsler, låser og maling. 250 Dekker Ikke relevant 255 Gulvoverflate Det er hovedsakelig banebelegg i bygningene, lakket parkett i styrke-/areobic-/ forsamlingsrom og fliser på gulv i vestibyle og garderobe- /dusjrom. Gulvoverflater har jevnt over alminnelig god kvalitet. Banebelegg har noen skader etter bordbein i møterom og treningsapparater i styrketreningsrom. Det er sprekk i sveiseskjøt i korridor (rom 110). Det er noen partier med noe misfarging pga lekkasje fra gulvvaskemaskin, såpedispenser etc. Kan være tegn på dårlig renhold. Det er noe misfarging av flisefuger i dusjsone. Det er brede dilatasjonsfuger (2cm) i flisegolv i vestibyle. Fuger er slitt og mangler delvis, noe som vanskeliggjør renhold. Parkett er slitt, og er preget av intensiv bruk og mulig feil rengjøring. TG 1 - Samlet vurdering basert på normal vedlikehold og renhold. Generelt god standard på det meste av gulvoverflaten.

12 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 11 av 27 TG 2 - Parkett er slitt og har behov for snarlig overflatebehandling alternativt skiftet ut. Sprekk i sveiseskjøt gulvbelegg i korridor. Brede dilatasjonsfuger (2cm) i flisegolv i vestibyle mangler fugemasse. Banebelegg: Sprekk i sveiseskjøt må utbedres. Sjekke ut kilde til misfarging. Utskifting av skadet/ misfarget belegg innen 5 år, ca 130kvm Forøvrig standard vedlikehold og utskiftning etter endt levetid. Anslått videre levetid 10 år, ca 1600kvm Fliser: Dilatasjonsfuger i vestibyle må utbedres. Forøvrig standard vedlikehold og utskiftning etter endt levetid. Anslått videre levetid 20 år, ca 300kvm Parkettgulv må slipes og lakkeres. Anslått videre levetid 5 år, ca 150kvm Renholdsrutiner må gjennomgås og vurderes. 256 Himlinger Det er systemhimling i garderober og fellesareal. I hallen er det ingen himling. Himlingen fremstår generelt i god stand, men det mangler plater en god del steder. TG 1 Manglende plater settes inn. Ellers generelt vedlikehold/utskiftning. 260 Yttertak Yttertak består av korrugerte stålplater. Videre oppbygging var ikke mulig å kartlegge på befaringen. TG 0 Tak skal ha generelt vedlikehold, og skiftes ut ved endt levetid. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Takrenner og nedløp fremstod i god stand på befaringen. TG 0 Generelt vedlikehold av takrenner. Fjerning av løv o.l. jevnlig. 271 Murte piper og ildsteder Ikke relevant

13 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 12 av Kjøkkeninnredning 1 minikjøkken i spiserom 1 kjøkken med utstyr for storkjøkken Kjøkkeninnredning har jevnt over alminnelig god kvalitet og er i god stand. Skuffefront på minikjøkken mangler håndtak/knott. Løsninger er ikke praktiske med tanke på renhold, med bla.a frittstående komfyr, åpent opp til himling over overskap og lite vaskbar veggflate over benkeplate. TG 1 samlet vurdering. Behov for noe vedlikehold, opprustning. Montere plate på vegg mellom benkeplate og overskap for å lette rengjøring. Utskiftning etter endt levetid. Anslått videre levetid 10 år. 275 Skap og reoler Gjelder fastmonterte garderobeskap i personalgarderobe for damer og dommergarderobe. Skap har jevnt over alminnelig god kvalitet og er i god stand. TG 0 Ingen tiltak 276 Sittebenker, stolrader og bord Fastmonterte sittebenker i garderober. Disse har jevnt over alminnelig god kvalitet og er i god stand. Solide materialer, heltre og lakkert stål. Godt festet. Stedsbygde sittebenker/tribuner i hall. Solide materialer, lakket tre og banebelegg. TG 0 Ingen tiltak 277 Skilt og tavler Jevnt over god skilting fram til anlegget, og god og lesbar skilting internt i bygget. Se øvrige kommentarer under punkt 903 Universell Utforming. TG 0 - Jevnt over god stand. God lesbarhet (størrelse, kontrast og plassering) Ingen tiltak 280 Trapper, balkonger mm Ikke relevant 285 Tribuner og amfier Tribune i hall i tre. Fremstår i god stand. TG 0 Generelt vedlikehold. Maling o.l.

14 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 13 av VVS (NS3451 3) 310 Sanitærinstallasjon Sanitær installasjoner er fra 2003 og er i god stand. Alle klosetter er vegg montert, og blandebatterier er et greps. Er 4 stk beredere på400l til forbruksvann, med el oppvarming i den ene bereder, forbruksvannet blir forvarmet via oljefyr. TG 1 Ingen strakstiltak er nødvendig, generelt vedlikehold ser ut til å fungere bra. 320 Varmeinstallasjoner Det er en Olje fyr på 200 kw i bygget. Vannbårent anlegg som gir gulv varme i garderober og dusjer. I fellesområder og kontor fløy er varmen distribuert via radiatorer. Varmebatteri i ventilasjon er vannbårent. Alle rør til gulvvarme og radiatorer er i plast og tilstand er god på alle steder det er tilkomst. TG 1 Det er priset inn bytte av olje fyr med varmepumpe og fornybar energi, den er priset inn til og byttes innen Brannslokking Heldekkende brannslanger i hele bygget. Tilstand er bra på hele anlegget. TG 1 Generelt vedlikehold og rutinemessig kontroll av slanger. 360 Luftbehandling Det er et ventilasjonsaggregat fra Covent i bygget. Anlegget er innregulert til m3. Luftmengder er OK etter dagens krav. regulering av anlegget er via SD anlegg som styrer spjeld med to stillinger i hall og styrkerom. Styring skjer på tid og er ikke behovsregulert. Roterende gjenvinner og ettervarmebatteri som er integrert i anlegget. TG 1 Det bør etableres et eget varmebatteri på tilluft til kontorfløy slik at man kan regulere varme for hall og resten av bygget uavhengig av hverandre. I dag er det regulert på 21C og det blir unødvendig høyt i en idrettshall

15 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 14 av Elektro/automasjon (NS og 5) 410 Basisinstallasjoner for elkraft Basisinstallasjoner som kabelstiger og installasjonskanaler, (PVC), er hovedsakelig i god stand. Kabling er stort sett ryddig forlagt på kabelstiger, det er lite reservekapasitet på kabelstiger/broer. TG 1 Anlegg fungerer tilfredsstillende. Utskifting av anlegg etter endt levetid, rundt år Løse kabelbro i ventilasjonsrom bør festes Lavspent forsyning Hovedfordeling står i eget rom. Underfordelinger er beregnet for sakkyndig betjening. Hoved og underfordelinger er ryddige og oversiktlige og i god stand. Stikkontaktuttak og brytere er i god stand og det er lite bruk av skjøteledninger generelt. TG 1 Anlegg for lavspent forsyning er i generelt god stand. Utskifting av elektrisk anlegg etter endt levetid rundt år Belysningsanlegg Belysning i tekniske rom, garderober og foajeer er hovedsakelig lysrør. Lys i hall er defekt og det er bestilt inn nye lamper og utskifting er planlagt. Noen armaturer har defekte eller manglende avdekning. Belysningen er styrt manuelt eller fra eget lysstyrings tablå i vaktrom. Belysning generelt virker å være i god stand. TG 1 TG 2 Belysning i god stand, mindre avvik. Utskifting av anlegg etter endt levetid, rundt år 2028 Avdekninger monteres igjen, evt. armatur byttes Lamper i hall byttes som planlagt. 443 Nødlysutstyr Nødlysanlegget er desentralisert med egne batteripakker i armaturene. Det er to typer armaturer Baghelli og Eltek. Det foreligger rapport fra årlig kontroll datert Det er ikke notert avvik i rapporten. TG 1 Anlegget fungerer tilfredsstillende. Bra vedlikeholdsrutine. Anlegget erstattes med nytt ved utgått teknisk levetid, rundt år Elvarme Varmeanlegg er basert på vannbåren oppvarming med oljefyr som oppvarmingskilde. Anlegget er styrt via SD anlegg fra EM systemer. TG1 Fungerer tilfredsstillende. Ingen tiltak

16 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 15 av Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Føringsveier for tele og data er i hovedsak de samme som for elkraft, (410). 520 Integrert kommunikasjon Enkle patchepanel finnes i egen underfordeling. Tele/Data kontakter står hovedsakelig i installasjonskanaler. Det er installert trådløs WiFi i hallen, en for publikum og en for personalet. WiFi anlegget har dårlig hastighet og virker ikke optimalt ut fra dagens standard. Anlegget fungerer ellers tilfredsstillende. TG 1 Anlegg fungerer tilfredsstillende med unntak av trådløs WiFi. Anlegg erstattes med nytt anlegg etter endt teknisk levealder Trådløse routere bør erstattes/byttes i løpet av Brannalarm Brannalarmanlegget er fulldeteksjons adresserbart anlegg. Brannalarmsentralen er av levert av Autronica. Årlig kontroll følges, og anlegget fungerer tilfredsstillende. TG1 Fungerer tilfredsstillende. Brannalarmanlegg skiftes ved utløp av teknisk levealder, rundt år Adgangskontroll og innbruddsalarm Det er montert et adgangskontrollanlegg til fotballgarderober for tilkomst utenom hallens ordinære åpningstider. Dette fungerer tilfredsstillende. Det er ellers montert et online innbruddsalarmanlegg fra Infratek. Dette fungerer også tilfredsstillende. TG 1 Generelt i bra stand. Adgangskontrollsystem skiftes ved utløp av teknisk levetid, rundt år Innbruddsalarm skiftes ved utløp av teknisk levetid, rundt år Uranlegg Det er montert en ur/scoretavle i hallen, denne viser feil score/tid. TG 1 Fungerer ikke Ettersees eller byttes i 2014 / Forventet teknisk levealder er Lyd og bildesystemer Det er et lydanlegg i hallen samt TV signal fra parabolantenne på fasade. Anlegget fungerer godt. TG 1 Fungerer bra Lyd og bildeanlegg byttes ut etter endt teknisk levealder ca. 2026

17 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 16 av Automatisering SD-anlegget fra EM systemer styrer ventilasjon og varme. Virker tilfredsstillende. TG 1 Fungerer bra. SD-anlegg skiftes ut i lag med ventilasjonsanlegg rundt Heis/andre installasjoner (NS3451 6) 620 Person og varetransport Ikke relevant. 630 Transportanlegg for småvarer Ikke relevant 640 Sceneteknisk utstyr Gjelder elektrisk utstyr og demonterbar scene for mindre oppsetninger. Er ikke besiktiget, men det er i følge anleggsansvarlig ikke meldt inn mangler ved utstyr. TG 0 basert på ingen meldte mangler. Ingen tiltak 660 Fastmontert spesialutrustning Gjelder hetteoppvaskmaskin i kjøkken. Ikke observert mangler eller meldt om driftsproblemer TG 0 basert på ingen meldte mangler. Ingen tiltak Utendørs (NS3451 7) 700 Utendørs generelt Grusbane er noe ujevn. TG 1 Gjenfylling av groper/hull. 710 Bearbeidet terreng Terreng i ok stand TG 0 Vedlikeholdsarbeid

18 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 17 av Utendørs konstruksjoner Fundament for lyktestolper. Riss i betongen. TG 1 Støpe i sprekker. 721 Støttemurer og andre murer Murer i stein og betong er i god stand. Sittebenker med steinmur og trebord. Trebordet ved grusbanen er ødelagt/slitt. TG 1 Skifte ut ødelagte trebord. Ellers holde generelt oppsyn med mur. 722 Trapper og ramper i terreng Ikke relevant 723 Frittstående skjermtak, leskur m.m. Garasje, bod og skur. Skuret trenger et grundig vedlikeholdsarbeid, mens garasje og bod er i god stand. TG 1 Grundig vedlikeholdsarbeid av skur, ellers vanlig vedlikeholdsarbeid av garasje og bod. Maling o.l. 725 Gjerder, porter og bommer Tregjerde rundt trampoliner har malingsavflassing og gjerdestolpe ved trapp har sprekker. TG 1 Generelt vedlikehold. Maling o.l. 740 Belysning Lysmaster Det er montert utvendige lysmaster på utendørsanlegget og på turstien. Styres av fotoceller. Lamper av forskjellig fabrikat og dato. Dette kan vanskeligjøre gruppeskift av lyskilder. Fungerer i stor grad tilfredsstillende, men det er brudd på en sløyfe langs turstien og en mast er skadet. TG1 Generelt i bra stand Total utskifting av utendørsbelysningen vurderes rundt år Brudd på sløyfe på tursti bør utbedres i 2014.

19 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 18 av Veier og plasser Asfaltert parkeringsplass i ok stand. TG 0 Vedlikeholdsarbeid 770 Parker og hager Generelt: Anlegget ligger i bratt terreng og er delt inn i ulike nivåer med ulike bruksfunksjoner med gangforbindelser mellom nivåene. Utomhusanlegget består av grusbane, stadionanlegg, lekearealer, rekreasjonsarealer og tur/joggeløyper. Det er også en skole innenfor registreringsområdet. Vegetasjon knyttet til skoleanlegget er tatt med. Utstyr, parkering og sykkelparkering knyttet til skolen, er ikke medtatt i denne tilstandsrapporten etter avtale på befaringsmøte. Informasjon om skoleanlegget som kan ha relevans for idrettsanlegget, er likevel tatt med i noen grad. Avgrensing av registreringsområdet som avtalt på befaringen, sees på bilde nr Gressbakker: De bratte gressbakken i anlegget virker å være i stort sett tilfredsstillende stand tatt i betraktning helningsgraden i arealene. I gressbakkene ved nordre del av parkeringen er det en kombinasjon av gress og lav beplantning, bilde nr og Gresset kan i noen perioder konkurrere med beplantningen på høyde. Gressbakkene ellers i anlegget er stort sett rene gressbakker uten beplantning, bilde nr Ett område i overgangen mellom skogen og lekearealene er pionervegetasjon og ungtrær på vei opp, bilde nr Gressflater: Gressflatene tilknyttet skoleanlegget og stort sett ellers i anlegget virker godt skjøttet, bilde nr Gresset ved adkomsten til parkeringen med infoskiltet har fått vokse seg langt, men vi tror at dette ikke er representativt for skjøtselen av anlegget da vi er informert om at gressklipperen er til reperasjon på befaringstidspunktet, bilde nr Gresset sprer seg inn i underlaget til lekeapparatene, bilde nr Beplantning: Det er et stort beplantningsfelt tilknyttet skråningen ved parkeringen. Beplantningen er i generelt god vekst og har blitt ganske tett, bilde nr Imidlertid ser det ut at noen mindre felter med enkelte sorter har dødd ut, gress og villstauder har tatt over her, bilde nr Et delområde med pionervegetasjon er på vei opp i sørenden av lekeområdet, bilde nr Pionervegetasjonen ser ut til å kunne inngå som en forlengelse av skogen på lengre sikt. Skogene i anleggene har generelt god tilstand og består i hovedsak av trær på urtebunn uten/begrenset busksjikt, bilde nr På toppen av fjellskjæringen ved stadionanlegget, har det vært ryddet langsetter gjerdet ved etableringen av gjerdet. Ny busk/trevegetasjon er på vei opp her, bilde nr Flere av gjerdestolpene er skjeve. Enkelttrær av furu har stammeskader, bilde nr Det dreier seg om et tre i joggeløypen som har stammeskade sannsynligvis etter spark som følge av at det har vært montert en slengdisse på en av greinene i treet, bilde nr To trær inne i anlegget mellom grusbanen og skoleanlegget har stammeskade både nede ved gresset og flere skader oppover stammen, bilde nr Spireahekken ved skolen er i god vekst og er blitt tett og fin. Det mangler noen planter i enden av linjen, bilde nr

20 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 19 av 27 Utstyr, generelt: «Hvilan» bord og benker fra Vestre er av robust type med tilnærmet vedlikeholdsfrie stålkomponenter. Trespilene trenger vedlikehold da overflatebehandlingen er slitt, bilde nr Plasseringen av bord og benker er noen steder uheldig da det hindrer bruk av sykkelparkeringsplassene, bilde nr Bord og benker er av frittstående type, men burde vært fundamentert, bilde nr Det er noen steder montert sammen ved hjelp av planker til å bli grupper, bilde nr Skilt med integrert belysning er gjennomgående for anlegget og har god og relevant informasjon, bilde nr Flaggstenger har ok tilstand. Anlegget er rikt utstyrt med bossbeholdere. Askebeger er sentralt plassert ved inngang til stadionanlegget og sørger nok for å holde stadionanlegget røykfritt, bilde nr Askebegeret burde likevel vært plassert litt lengre unna porten slik at også inngangspartiet til stadionanlegget holdes røykfritt. Utstyr, tribuneanlegg: Stoler i tribuneanlegget har en generelt grei tilstand, bilde nr Utstyr, sykkelparkering: Det er registrert tre områder med sykkelparkering i anlegget, bilde nr Fasademontert tilknyttet hovedinngang har plass for 12 sykler. Bakkefundamentert sykkelparkering på plassen tilknyttet hovedinngangen til bygget har plass for 24 sykler. I praksis er det bare 12 sykler som får plass i stativene da møblering hindrer bruk av de andre 12 plassene. Ved stadionanlegget er det registrert plass for 15 sykler i bakkefundamentert stativ. Skolen har sykkelstativ med plass for 10 sykler, men disse inngår ikke i utregningen for sykkelparkeringsbehovet for idrettsanlegget, bilde nr Til sammen er det registrert 51 plasser for parkering av sykler. Dette er for lite dersom man legger parkeringsnormen for Bergen kommune til grunn i beregningen. Andre deler for parker og hager, joggeløypen: Joggeløypen er generelt i god stand, men ett sted i nordøstre del mangler det en stikkrenne, bilde nr Noe geonett i dagen. Andre deler for parker og hager, stort åpent grøntareal/våtmarksområde: Nedenfor stadionanlegget og sør for grusbanen er det et stort åpent grøntareal med forsenkning for fordrøyning av tiltransportert overflatevann. Det store åpne arealet fungerer i dag som lagerdeponi eller avfallsplass for rørdeler og sprengningsmatter, bilde nr Det er vanskelig å skjøtte arealet på grunn av det tilfeldig plassert opplagret materiell/boss. Andre deler for parker og hager, parkering: Det er 34 oppmerkede parkeringsplasser i anlegget, bilde nr Dette er 56 plasser for lite dersom man legger parkeringsnormen for Bergen kommune til grunn i beregningen. Parkeringsnormen legger antall personer som bygningen er dimensjonert for til grunn i beregning av parkeringsbehovet for anlegget. Anlegget inneholder, i tillegg til bygget, både idrettsbaner, stadionanlegg og joggeløyper. Spesielt stadionanlegget vil generere ekstra parkeringsbehov i anlegget. Skoleanlegget har 36 parkeringsplasser som ikke inngår i denne beregningen. TG 1 gjelder gressbakker, gressflater, beplantning, utstyr generelt, stoler i tribuneanlegg, joggeløypen TG2 gjelder parkering. TG 3 gjelder sykkelparkering og stort åpent grøntareal. Gressbakker: Gressbakke ved adkomsten som har kombinasjon av gress og lav beplantning bør endres til å kun være lav, giftfri og allergivennlig beplantning med gode bunndekkende egenskaper for å gjøre skjøtselen mindre komplisert i dette delområdet. Gressbakker som er brattere enn 1:3 bør vurderes å beplantes med lave bunndekkende planter isteden dersom det er komplisert å

21 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 20 av 27 klippe i så bratt terreng. Skjøtselen av gressbakken slik det fremstår i dag virker bra, så om det fortsetter slik, er det ikke nødvendig å beplante. Det er ok at delområdet hvor pionervegetasjonene vokser opp, får lov til det i dette delområdet da det etter hvert vil inngå som en naturlig forlengelse av den eksisterende skogen. Gressflater: Gress og annen beplantning som vokser inn i underlaget ved lekeapparatene fjernes fortløpende. Løpende skjøtsel av dette tas ikke med i investeringstiltakene. Ingen tiltak for øvrige gressflater. Beplantning: Beplantningen ved parkeringen trenger å suppleres med planter. Pionervegetasjonen som er på vei opp i forlengelsen av skogen, bør tynnes hvert femte år og det må velges ut fremtidstrær. Gjennom skjøtsel formes den nye skogen til å bli trær på urtebunn uten busksjikt. Busk/trevegetasjon langs gjerdelinjen bør ryddes for inspeksjon og reparasjon av gjerdet. Bør vurderes om dette er nødvendig hvert hvert 5.år. Trær som har stammeskade må få jevnlig tilsyn, for eksempel hvert 5.år. Spireahekken ved skolen bør suppleres med planter for å fullføre hekkelinjen. Utstyr generelt: Alt utstyr skal vedlikeholdes i henhold til produsentenes FDV. Bord og benker ved inngang må få ny plassering. Ved endt levetid, bør fundamenterbart møblement velges og det bør møbleres i henhold til en møbleringsplan. Prøve ut en justert plassering av askebeger ved stadionanlegget slik at inngangspartiet holdes røykfritt. Optimal plassering velges etter uttesting og målet bør være at både stadionanlegget og inngangen til stadion holdes så røykfritt som mulig. Utstyr, tribuneanlegg: Ødelagte enkeltstoler skiftes ut ved behov. Det forutsettes at dette gjøres over skjøtselsbudsjettet. Investeringer er derfor ikke medtatt. Utstyr, sykkelparkering: Sykkelparkeringen bør utvides til minimum 90 plasser for idrettsanlegget i henhold til parkeringsnormen for Bergen kommune. Sykkelparkeringen bør inngå som et utredningstema i en parkeringsanalyse/mulighetsstudie for anlegget. Andre deler for parker og hager, joggeløypen: Etablere stikkrenne ett sted i joggeløypen hvor vannet renner over stien. Andre deler for parker og hager, stort åpent grøntareal/våtmarksområde: Området bør ryddes og opplagret materiell transporteres ut av anlegget til egnet deponi. Andre deler for parker og hager, parkering: På grunn av størrelsen og kompleksiteten i anleggets mange funksjoner og det store antallet parkeringsplasser som mangler i forhold til selve bygget, bør det utarbeides en parkeringsanalyse/mulighetsstudie som omfatter hele anlegget og konsekvenser for nærmiljøet.

22 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 21 av Dokumentasjon-rapporter-HMS (9) Generelt 901 FDV-dokumentasjon FDV dokumentasjon er tilgjengelig på kontor i idrettshall God dokumentasjon. Bør gjøres tilgjengelig digitalt. 903 Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Universell utforming «Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.» Formatet på undersøkelsen av bygningen innbefatter stikkprøver, og en fullstendig og uttømmende gjennomgang av alle krav i alle situasjoner i bygget har ikke blitt gjennomført. Idretts- og publikumsdel av bygget er generelt godt tilrettelagt med universell utforming. Administrasjonsdel er ikke tilrettelagt for rullestolbruker da fri bredde i døråpninger er mindre enn 0,9m. Bygningen er enkel å finne fram i med entydig og god skilting. Luminanskontrast på merking er ikke målt, men merking har god lesbarhet mht størrelse, kontrast og plassering. Det er ikke taktil eller auditiv informasjon i bygget. Det ble funnet noen mindre avvik også i idretts-/ publikumsdel i forhold til krav i TEK10: Det er krav om døråpnere på dører med åpningskraft over 20N. Det er ikke foretatt måling, men ytterdør virker tyngre enn 20N og mangler automatisk døråpner. Det er ved stikkprøver noen steder funnet snusirkler som er mindre enn kravet om 1,5m, blant annet i nisje mellom dør og skjermvegg inn til garderobe der snusirkel er målt til ca 1,3m. TG 1/TG 0 Ettermontere automatisk døråpner på ytterdør. Vurdere om skjermvegg skal flyttes for å oppnå tilstrekkelig snusirkel. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Bygget har generelt en funksjonell planløsning og utforming som idrettshall. Overordnet utforming medfører at det er enkelt å finne hovedinngangen og at det er oversiktlig å orientere seg som besøkende. Planløsningene oppfattes som funksjonelle og virker å fungere fint i forhold til tiltenkt bruk. Bygningen er organisert på ett hovedplan. Hovedinngang ligger sentralt plassert i forhold til inngang og parkering, med vaktrom lett synlig når du kommer inn i vestibyle. TG 0 Ingen tiltak

23 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 22 av /905 Fleksibilitet, Arealbruk Bygget har fleksibilitet med tanke på ombygging/tilbygg. Bygningen er organisert og kommunikasjonsveier lagt slik at det muliggjør å legge til nye volum til bygningen. Det er ikke rapportert om at rom i bygningen benyttes til annen bruk enn til det i sin tid har vært prosjektert for. TG 0 Ingen tiltak 910 Enøk Bygget har fått energikarakteren "rød D". Andelen fossil/el til oppvarming er 100 %. Hovedenergikilde for oppvarming av bygg er oljefyr med vannbåren distribusjon via gulvvarme og radiatorer. Spesifikk levert energi er beregnet til 253 kwh/m² pr år ved normalisert klima, mens målt spesifikt energiforbruk er oppgitt mellom 161 og 183 kwh/m² pr år. Det er et CAV-ventilasjonsaggregat fra Covent i bygget. Anlegget er innregulert til ca m³/h. Det er regulering av anlegget via SD-anlegget, og det styres på tid, ikke behovsregulert. SFP- faktor for ventilasjonsanlegget som er energivurdert ble beregnet til 1,62 kw/ m³/s. Tiltak Etablere Temp/CO2 følere i hallen og vektrom. Programmere om SD-anlegg til å regulere etter behov. Etablere vannbårent varmebatteri på bistreng som forsyner kontor fløy Investering Netto besp Levetid Tilbakebetalingstid NOK (NOK/år) år 2 år år 8 år Oljefyr erstattes av varmepumpe år 6 år Investeringsbehovet for utbedring av tekniske anlegg som er energivurdert ved Flaktveit Idrettshall er anslått til Investeringskostnaden omfatter bytte til varmepumpe, installering av temperatur/co 2 følere og etablering av varmebatteri på bi- streng. Tiltakene er anbefalt utført innen I 2025 etter endt levetid for ventilasjonsaggregatet vil det tilkomme en ytterligere investeringskostnad på kr Helse 9272 Mugg/sopp/råte/ fukt Det foreligger ikke fagrapport, og det ble ikke observert noe på befaring Asbest Ikke relevant Radon Det foreligger radonrapport. Ingen merknader registrert. Ny måling anbefales utført om 5 år. 930 Akustisk miljø Det er ikke foretatt målinger av etterklangstid. Det blir ikke rapportert om problemer med akustikken. TG O Ingen tiltak

24 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 23 av Støvdeponi Kjøkken har overskap som ikke går til himling. Dette er vanskelig tilgjengelige flater som samler støv og som lett blir uteglemt ved rengjøring. TG 1 Gjennomgang av vaskerutiner. Montere skjørt mellom himling og overskap Inngangsparti Det er fortskraperrist foran innganger, og absorberende matte på innside av ytterdør, i vindfang og vestibyle. Det er ikke absorberende matte på innside av inngangsdør til fotballgarderobe. TG 1 Bør vurderes å innføre matte på innside av dør til fotballgarderobe da det er mye skitt og slitasje på gulv i denne sonen Fallsikring Ikke relevant. Det er ikke trapp eller høye tribuner inne i bygget Miljø 940 Miljømessige forhold generelt Det foreligger ikke avfallsplan eller rapport om miljøgifter. Ved rehabilitering og riving skal regler i TEK følges. Ingen data i aktsomhetsrapport Sikkerhet 961 Brann Flaktveithallen har en tellende etasje. Bygget er utført med hovedbærende stålkonstruksjoner i brannklasse R0. Det er gjennomført en fraviksvurdering på redusert bæreevne. Ytterkledning består av alu./stål plater og trekledning. I hallene er veggene kledd med trepanel, også dette er fraviksvurdert. Tak i idrettshall er stålplatetak. Risikoklassen for bygget er idrettsarealer/forsamlingslokaler i risikoklasse 5. Bygget ble åpnet i 2002 og er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Hallen er utstyr med høytmontert ledelys og brannslanger som slokkeutstyr. Brannteknisk notat beskriver hallen med lav brannenergi, dette medfører at størrelsen på seksjon kan være noe større før branntekniske tiltak som røykventilasjon eller sprinkling anses nødvendig. De tekniske rommene i bygget er definert som egne brannceller. Fra hallen er det rømning direkte til det fri. Teknisk rom har sporadisk personopphold og har rømning via en annen branncelle. Det ble observert lagring av brennbart materiale i nærheten av varme overflater i fyrrom. Dette må fjernes. Utgang fra styrketreningsrom har kun en dør som er mot rømningsretning. Hvis rommet er benyttet av mer enn 10 personer som benytter rommet må dør endre slagretning. Service på brannalarmanlegg, slokkeutstyr og ledesystem er ivaretatt. Dokumentasjon for opplæring må oppdateres. Bygget benyttes av idrettslag, Flaktveit skole, samt til diverse arrangementer. Branntegningene har ingen vesentlige mangler.

25 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 24 av 27 Det er framlagt dokumentasjon på at hallen har godkjent personbelastning på 645 personer. Personbelastningen kan økes når det gjennomføres tiltak som vakt ved port, som beskrevet i branntekniske notat utarbeidet av Conradi AS. Det kommer fram i brannteknisk notat at det er utarbeidet et brannkonsept/brannstrategi for objektet. Bygget er trolig oppført iht. TEK 97 med tilhørende gjeldende forskrift. 964 Løfteutstyr og løfteinnretninger Det foreligger ikke fagrapport vedr. tilstand til heve- og senkevegger (skillevegger). Tilfluktsrom/fortifikatoriske anlegg Det er ikke tilfluktsrom/fortifikatoriske anlegg på bygget Arealer Opplyst totalt bruttoareal (BTA) fra Etat for eiendom er m 2. Bruksareal (BRA) hentet fra matrikkelen/ offentlig eiendomsinformasjon er m 2. Differansen er 100 m 2 som utgjør 4,5 %. Normal differanse mellom BRA og BTA ligger mellom 3-10%. Arealdifferansen vurderes å være innenfor normalområde. Rubrikker i rapporten inneholdende BTA arealinformasjon er hentet fra Etat for eiendom sitt FDVsystem/ Eiendomsregister. Vurdering av arealdifferanse er ment som kvalitetssjekk av arealer for eventuell viderehåndtering og pålitelighetsvurdering av eiendomsregister og rundt kalkyler og nøkkeltall i kr/ m 2 basert på BTA. I kalkylesammenheng bl.a for innvendige gulvflater er BRA fra matrikkelen lagt til grunn da dette antas være mest korrekt. 2.2 Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Utførte målinger Det presiseres at målingene er stikkprøver tatt på steder som sammen med bruker anses å være representative for vurderingen Inneklimalogging (CO 2, temp og RF) Måling vurderes ikke som hensiktsmessig for denne type lokaler Fuktregistrering Det har blitt utført stikkprøver på spesielt utsatte områder uten noe negativt å rapportere.

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 Del 1 Tilstandsrapport Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 03.10.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:03.10.2014 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14 07.07.2014 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:07.07.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ULSETSKOGEN SKOLE...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN... 2

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56 Del 1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Haugland skole Hauglandsvegen 56 17.01.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGLAND SKOLE.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53 i f.m. Arbeidstilsynspålegg BLOKKHAUGEN SKOLE MYRDALSKOGEN 53 20.03.2013 Side 1 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT BLOKKHAUGEN SKOLE... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 i f.m. Arbeidstilsynspålegg HOLEN SKOLE KRINGSJÅVEIEN 94 6.12.2012 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HOLEN BARNESKOLE... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15 Byrådssak 133/15 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. MEGJ ESARK-1643-201402267-15 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK TILSTANDSANALYSE (NIVÅ 1-2) JANUAR 2013 UTFØRT AV: i samarbeid med Sweco Norge AS (Elektro - RIE) Lars Myhre Østfold AS (VVS - RIV). Brannkonsult AS (Brann

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer