Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A"

Transkript

1 Del 1 Tilstandsrapport FLAKTVEIT IDRETTSHALL BREIMYRA 68A

2 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT FLAKTVEIT IDRETTSHALL Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Idrettsfaglige problemstillinger kartlagt av Idrettsservice og BKNI Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan

3 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 2 av 27 TILSTANDSRAPPORT FLAKTVEIT IDRETTSHALL Flaktveit Idrettshall har 2 fast ansatte og gjennomsnittlig 60 brukere til enhver tid i åpningstiden. Eiendommen består av ett bygg og inneholder idrettshall, forsamlingsrom, kjøkken, kontorer, styrkerom og tilhørende garderober. Bygget er oppført i 2003 og har et BTA på 2300 m 2. Det er ikke utført noen større tiltak de siste 10 årene. Bygget er godt vedlikeholdt innvendig og utvendig. Utvendige arealer er godt vedlikeholdt og fremstår som ryddig og pene. Tekniske anlegg er godt vedlikehold og har god teknisk stand. Det ble ikke meldt fra i brukermøte om større problemer med inneklima. Bygget har tilsynelatende god kontroll på temperatur men burde vært delt opp i flere soner for regulering av temperatur. Vedrørende universell utforming, er idretts- og publikumsdel av bygget generelt godt tilrettelagt. Administrasjonsdel er ikke tilrettelagt for rullestolbruker da fri bredde i døråpninger er mindre enn 0,9m. Ytterdører har tilsynelatende åpningskraft over 20N uten at de har påkrevde automatisk døråpnere iht. TEK10, dette er ikke målt men en skjønnsmessig vurdering er lag til grunn. Det er stort enøk potensialet i bygget ved å erstatte oljefyr med varmepumpe. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 7,1 mill kr. inkl. mva, hvor 55 % er vedlikeholdskostnader og 45 % er utviklingskostnader. Restlevetid for idrettshallen med normalt vedlikehold vurderes å være minst til år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør 3093 kr/m 2. Det er etter Norconsult sin vurdering behov for at Flaktveit Idrettshall typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. Etat for Bygg og Eiendom presiserer at oppgitte kostnadskalkyler primært relaterer seg til eksisterende bygningsmasse og trenger derfor nødvendigvis ikke samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks. behov for erstatningslokaler, reguleringplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a.

4 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 3 av Formål Denne rapporten tar for seg tilstandskartlegging av bygningsmassen inklusiv enkel enøkvurdering med anbefalinger om tiltak og kostnader. Rapporten skal danne basis for videre vedlikeholdsplanlegging og er en del av Etat for bygg og eiendom sin strategi for overordnet HMS-forvaltning i kommunale bygg. Tilstandsrapporteringen er videre et ledd i pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 som var rettet mot skolebygg om bl.a. å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner. Det tas sikte på at tilstandsrapportene vil revideres hvert 4. år og fortrinnsvis med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Vurderingene er gjort utfra befaringer foretatt av Norconsult inklusive samtaler med driftspersonell og brukere understøttet av aktuelle målinger og fremlagt dokumentasjon. Aktuelle kartlegginger som er utført av leietaker, leietakers byrådsavdeling, bedriftshelsetjenesten, tilsynsrapporter, fagrapporter o.l. som relaterer seg til bruk av bygget er vurdert og integrert i rapporten dersom slik dokumentasjon er fremlagt. Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 3.0. Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign Etat for bygg og eiendom Tjenestestedsleder Tom Birkeland Kjetil Markusen Verneombud Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 206/837 Adresse: Breimyra 68A Postnr/Sted: 5134 Flaktveit Byggeår: 2003 BTA: m 2 Antall bygninger 1 Antall etasjer: 1 Reguleringsforhold: Regulert Etasjer under terrengnivå: 0 Tomtestørrelse: m 2 Bygningstype: Idrettshall Størrelse lekeareal mv: - Bygningen brukes i dag til: Idrett Tomteopparbeidelse: m 2 Bygningens tidligere bruk: - Ant. P-plasser: 34 Større påkostninger: - Vei/adkomst: Offentlig Ferdigattest: Ukjent Vannforsyning: Offentlig Bygningsbrannklasse: BKL: 1 Avløp: Offentlig Antall brukere/ kapasitet 55 Antall ansatte 2/3 Andre bruksformål - antall pers. -

5 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 4 av Rapportering Denne rapporten er bygget opp som følger: Del 1: Tilstandsrapport: Kapittel angir på overordnet nivå tiltak pr hovedbygningsdel med kostnader samt diverse grunnlagsinformasjon for rapporten Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel 3.0 angir detaljer om anbefalte tiltak inkl. fotoserier og situasjonsplan Del 2: Vedlegg: Kapittel 4.0 vedlegg fremgår av egen innholdsfortegnelse under kapittelet Rapport: Utført av: Dato: Tilstandsrapport Robart Madsen, Norconsult AS Tilstandsrapporten er kontrollert Erik Soelseth, Norconsult AS Tilstandsrapporten er et resymé som anbefaler aktuelle tiltak basert på vedlagte delrapporter: Rapport: Utført av: Dato: Tilstandsregistrering med kostnadsestimater Norconsult AS RIB Norconsult AS, Sigrid Haukeland, Ingeniør Byggteknikk RIE Norconsult AS, Bente Mellingen, Elektroingeniør RIV Norconsult AS, Robart Madsen, Ingeniør Byggteknikk Norconsult AS, Lillian Steinsund, Ingeniør Energiteknologi RIBr Norconsult AS, John Kronenberger, Brannrådgiver ARK Norconsult AS, Aud Gilberg, Sivilarkitekt LARK Norconsult AS, Grete Evenstad, Landskapsarkitekt Oppsummering fra vernerunde Dokumentasjon ikke lagt frem Oppsummering fra kartlegging av helseplager Ikke utført Kartlegging og vurdering av ansattes dusj- og toalettforhold Ikke utført samt arbeidsplasser Idrettsfaglige vurderinger og avvik Norconsult Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Utlegging/innhenting av sporfilmer Radon Utføres av Bergen kommune EBE. Vår 2013 Analyse av sporfilmer MRM Vår 2013 Tidligere asbestkartlegging Ikke relevant pga. byggets alder - Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering relatert til ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av Byggforvalter Tom Birkeland og Anleggsansvarlig Kjetil Markusen

6 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 5 av 27 Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument Fukt Stikkontroll skal utføres på typiske utsatte steder Ventilasjon Ifm tilstandskartleggingen vil aktuelle innreguleringsprotokoller legges ved der dette foreligger. Vurdering av tilstand er basert på resultater av fremlagt informasjon og ventilasjonsanleggets alder. Eventuell logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte vil foretas dersom dette er hensiktsmessig. Logging vil normalt skje i et representativt utvalg av rom (3-7 stk) som er beregnet for permanent opphold for flere personer. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanlegg sin funksjonelle levetid antas ikke å være mer enn 20 år, men kan fungere godt teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er, jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. Etat for bygg og eiendom vil for de tilfeller støtte seg på anleggets alder og tilført informasjon og vurdere tilstand deretter, subsidiært foreta inneklimalogging etter behov. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er tjenestestedsleder kontaktet og bedt om å involvere byggets øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder å plukke ut aktuelle rom og arealer for eventuelle nærmere målinger, samt kunne gi uttale til arbeidsutkast til tilstandsrapport. Verktøy for Tilstandsregistrering og metode Tilstandsrapporten angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet. Kartleggingsskjemaet «Risikobasert tilstandsregistrering» er brukt som underlag for sluttrapporten. Denne bygger på NS3424-Tilstandsanalyse av byggverk og NS3451-Bygningsdelstabellen, men kan som tillegg også fokusere på driftsrelaterte forhold, HMS-relaterte krav og Enøk. Anbefalinger om tiltak og tidspunkt for gjennomføring (anbefalt vedlikehold- og utviklingsplan) vil basere seg på faglig skjønn av tilstandsgrad, konsekvenstype, konsekvensgrad og sannsynlighet som resulterer i risiko og score. Referansenivå for tilstandsgrad (TG=0) er sett utfra dagens krav og standard. Dette verktøyet er en del av kommunens «Overordnet rutine for systematisk HMS-forvaltning i kommunale bygg-vedlikeholdsstrategi» som er under implementering hvor bl.a. FDV-systemet BkBygg står sentralt. Det er etablert egne moduler for tilstandsregistrering og kontroller. I den grad det lar seg gjøre er anbefalingene med kostnadsestimater (nåverdi) sett ca. 21+ år frem i tid. I tilstandsrapporten er estimatene periodisert i kategoriene Strakstiltak <1år, 1-5år, 6-10år og 11+år fordelt etter følgende kostnadstyper: Akutt (D-V) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Drift (D) Anbefalte forbedringer Alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at en bygning eller et anlegg skal fungere som planlagt. D.v.s. kostnader til løpende drift (lønn, tilsyn, smøring, justering, tekniske anlegg, brannvern, serviceavtaler, skader, hærverk etc.) Renhold, Energi, VA, Avfallshåndtering, Vakt & Sikring, Utendørs (snømåking, feiing, grøntanlegg, drift av tekniske anlegg). Vedlikehold (V) Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå/ funksjonsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Gjelder også utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket.

7 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 6 av 27 Utvikling (U) (Modernisering)Investering Tiltak som er nødvendig for å utvikle byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Enøk vurdert eksplisitt utfra kost/nytte perspektiv. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur. Rivekostnad (R) For bygg som anbefales revet ila kommende 15-års periode er rivekostnad og en grov vurdering behandlet eksplisitt i sluttrapporten med nærmere tidsangivelse. Vurdering baserer seg på «totaløkonomi» til DVU og brukbarhet > nybyggkostnad og arealeffektivitet. Registreringsnivå 2 iht «NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk» er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Det tas forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. For det enkelte bygg vil snittverdi for Tilstandsgrad (TG), Konsekvenstype (KT), Risiko og Score fremkomme. Snittverdiene er i forhold til antall registreringer og det presiseres at snittverdiene kun er en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et «rettferdig» bilde av situasjonen. Dette henger bl.a. sammen med antall registreringer og omfang av disse. Ved regelmessig tilstandskartlegging hvert 4. år vil verdiene kunne reflektere utviklingen av tilstand og HMS status i det enkelte bygg. Konsekvenstype bør ikke ligge på rødt område. Eksempler og forklaring vist nedenfor: Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,7 6,0 2,00 84 Risiko fremkommer slik: Konsekvensgrad (0-3) x Sannsynlighetsgrad (1-3) for at skade kan inntreffe innenfor valgt konsekvenstype Score fremkommer slik: Tilstandsgrad(0-3) x Konsekvenstype (Vekttall 1-9) x Risiko. Score kan være et uttrykk for prioritering av tiltak på et bygg eller mellom flere bygg. Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) (Vekttall 1-9 i parantes) Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0 = Ingen avvik 1 = Fare for liv og helse (9) 1-2,5 = Liten risiko 1 = Ingen vesentlige avvik 2 = Pålegg foreligger (8) 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige avvik 3 = Sikkerhet (7) 5-9 = Stor risiko 3 = Stort/ alvorlig avvik 4 = Pålegg påregenlig (6) 5 = Helse og miljø (5) 6 = Driftsavbrudd (4) 7 = Vedlikehold (3) 8 = Funksjonalitet (2) 9 = Estetikk (1)

8 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Flaktveit Idrettshall, ble oppført i 2003 Bestående av 1 etasjer inneholdende idrettshall, styrkerom, garderober, kjøkken og en administasjonsfløy. Byggets hovedkonstruksjon, er bærekonstruksjon i stål og kledd i en blanding av sandwich elementer og trekledning. Bygget har et totalareal på 2300 m 2 og befinner seg i Åsane bydel. Bygget eies av Bergen Kommune og driftes av det lokale idrettslaget. Det er de siste 10 årene ikke utført noe større utbedring av bygget. Det opplyses at det ikke foreligger noen midler i vedtatt investeringsbudsjett. Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år-flaktveit Idrettshall Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Strakstiltak (0-1år): Løs kabelbro bør festes Defekte armaturdeksler skiftes av byggets driftspersonell. Det er registrert brudd på el-forsyningssløyfen langs turstien og en mast er skadet Oppbevaring av brennbart materiale i fyrrom må fjernes. Videre anbefaling (1-10år): Sveiseskjøter i gulvbelegg repareres Utskiftning av parkettgulv om ca. 5 år Fliser refuges Renholdsrutiner må gjennomgås Oljefyr erstattes av varmepumpe. Se på muligheter for og installere deler av oppvarmingsbehov på solfangere Etablere vannbårent varmebatteri på bistreng som forsyner kontor fløy med frisk luft. Programmere om SD anlegg til og regulere etter behov. Sykkelparkeringen utvides til minimum 90 plasser. Etablere stikkrenne i joggeløypen hvor vannet renner over stien. Opprydding i grøntarealet/våtmarksområdet og bortkjøring av opplagret materiell ut av anlegget til egnet deponi. Det bør utarbeides en parkeringsanalyse/mulighetsstudie som omfatter hele anlegget og konsekvenser for nærmiljøet. Branndokumentasjonen oppdateres. Absorberende matte på innside av ytterdør til fotballgarderobe. Tiltakene som er nevnt over er et utdrag av det som er i de spesifikke postene i rapporten. For utfyllende info, se egne lister.

9 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 8 av 27 Bygningsmassen består av ett bygg oppført i 2003 Nedenforstående tabelle(r) angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering. Vurdert restlevetid:2053 Flaktveit Idrettshall -TOTALT Antall bygg vurdert : 1 Areal totalt: BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : Kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Andel Enøk Driftsmessige forhold D 0 0 (anbefalte forbedringer) U 0 0 Bygning V U VVS V U Elkraft V U Tele og automasjon V U Andre installasjoner V 0 U 0 Utendørs V U Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse med eventuelle kostnader ved nødvendig arealutvidelse/ ombygging for tilpassing rundt ansattes arbeidsforhold. Eventuelle behov for erstatningslokaler ved gjennomføring av tiltak er ikke hensyntatt. Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 0,8 6,7 2, Anbefalte organisatoriske forhold: Anbefalte tiltak Gruppeskift lysstoffrør Rengjøring av støvdeponier Etablere renholdsrutiner på ventilasjonsrister og ventiler Ansvar Bruker Bruker Bruker Investeringsplaner: Det foreligger ikke noen midler i vedtatt investeringsbudsjett. For ytterligere detaljer om anbefalte tiltak og tidspunkter for utførelser henvises det til kap. 2 og 3.

10 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 9 av Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg. Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak. Det enkelte bygg som denne rapporten omhandler er vurdert separat Bygningsmessig (NS3451 2) 210 Grunn og fundamenter Ingen tilgang til fundamenter/gulv på grunn. Ingen tilgang Ingen tilgang 220 Bæresystemer Bæresystem av stålrammer og søyler for hallen. Ellers bærende ytter- og innervegger i lecavegg og trestender. Fremstår i god stand. TG 0 Generelt vedlikehold. Maling o.l. 230 Yttervegger Yttervegger av trestender. Aluminiums- og trekledning for bygget. Aluminiumskledningen er noe skadet og er skitne. TG 1 Generelt vedlikehold av yttervegger både utvendig og innvendig. Vegger vaskes. Plater skiftes ut. 234 Utvendige vinduer, dører og porter Vinduer er fra byggets opprinnelse (2003) og er generelt i god stand. Vindu mot uteplass/parkering på kjøkken er skadet i karmen. TG 1 TG 0 Bytte pakninger og justere vinduer, gjelder vindu på kjøkken og evt andre steder. Vedlikeholdsarbeid. Vinduer og dører byttes ut ved endt levetid.

11 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 10 av Solavskjerming Det er ettermontert markise på vinduer i 2 kontorer som vender mot sør. Eller er det ingen utvendig solavskjerming på byggene. Det er i ulike rom hengt opp innvendige solskjerming i form av gardiner. Disse løsningene hindrer ikke varmen å komme inn i rommet, og medfører økt kjølebehov i forhold til en utvendig løsning. Om en skal gå over til en utvendig løsning vurderes videre ved en eventuell energieffektivisering av bygningen. TG 1 basert på uavklart behov Ingen tiltak 240 Innervegger Lettvegger kledd med gipsplater og fliser i garderober og fellesareal. I hallen er det trekledning på innervegger. Fremstår i god stand. TG 1 Noen hull i gipsvegger. Disse byttes ut. Ellers generelt vedlikehold av vegger som maling, vasking, o.l. 244 Innvendige vinduer, dører og foldevegger Byggets innerdører består primært av lette tredører. Innerdørene generelt er i god stand, men det er noen dører ifm garderober som er skitne. TG 1 Dører ifm garderober trenger mer jevnlig vask. Ellers generelt vedlikehold av dører som justeringer hengsler, låser og maling. 250 Dekker Ikke relevant 255 Gulvoverflate Det er hovedsakelig banebelegg i bygningene, lakket parkett i styrke-/areobic-/ forsamlingsrom og fliser på gulv i vestibyle og garderobe- /dusjrom. Gulvoverflater har jevnt over alminnelig god kvalitet. Banebelegg har noen skader etter bordbein i møterom og treningsapparater i styrketreningsrom. Det er sprekk i sveiseskjøt i korridor (rom 110). Det er noen partier med noe misfarging pga lekkasje fra gulvvaskemaskin, såpedispenser etc. Kan være tegn på dårlig renhold. Det er noe misfarging av flisefuger i dusjsone. Det er brede dilatasjonsfuger (2cm) i flisegolv i vestibyle. Fuger er slitt og mangler delvis, noe som vanskeliggjør renhold. Parkett er slitt, og er preget av intensiv bruk og mulig feil rengjøring. TG 1 - Samlet vurdering basert på normal vedlikehold og renhold. Generelt god standard på det meste av gulvoverflaten.

12 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 11 av 27 TG 2 - Parkett er slitt og har behov for snarlig overflatebehandling alternativt skiftet ut. Sprekk i sveiseskjøt gulvbelegg i korridor. Brede dilatasjonsfuger (2cm) i flisegolv i vestibyle mangler fugemasse. Banebelegg: Sprekk i sveiseskjøt må utbedres. Sjekke ut kilde til misfarging. Utskifting av skadet/ misfarget belegg innen 5 år, ca 130kvm Forøvrig standard vedlikehold og utskiftning etter endt levetid. Anslått videre levetid 10 år, ca 1600kvm Fliser: Dilatasjonsfuger i vestibyle må utbedres. Forøvrig standard vedlikehold og utskiftning etter endt levetid. Anslått videre levetid 20 år, ca 300kvm Parkettgulv må slipes og lakkeres. Anslått videre levetid 5 år, ca 150kvm Renholdsrutiner må gjennomgås og vurderes. 256 Himlinger Det er systemhimling i garderober og fellesareal. I hallen er det ingen himling. Himlingen fremstår generelt i god stand, men det mangler plater en god del steder. TG 1 Manglende plater settes inn. Ellers generelt vedlikehold/utskiftning. 260 Yttertak Yttertak består av korrugerte stålplater. Videre oppbygging var ikke mulig å kartlegge på befaringen. TG 0 Tak skal ha generelt vedlikehold, og skiftes ut ved endt levetid. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Takrenner og nedløp fremstod i god stand på befaringen. TG 0 Generelt vedlikehold av takrenner. Fjerning av løv o.l. jevnlig. 271 Murte piper og ildsteder Ikke relevant

13 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 12 av Kjøkkeninnredning 1 minikjøkken i spiserom 1 kjøkken med utstyr for storkjøkken Kjøkkeninnredning har jevnt over alminnelig god kvalitet og er i god stand. Skuffefront på minikjøkken mangler håndtak/knott. Løsninger er ikke praktiske med tanke på renhold, med bla.a frittstående komfyr, åpent opp til himling over overskap og lite vaskbar veggflate over benkeplate. TG 1 samlet vurdering. Behov for noe vedlikehold, opprustning. Montere plate på vegg mellom benkeplate og overskap for å lette rengjøring. Utskiftning etter endt levetid. Anslått videre levetid 10 år. 275 Skap og reoler Gjelder fastmonterte garderobeskap i personalgarderobe for damer og dommergarderobe. Skap har jevnt over alminnelig god kvalitet og er i god stand. TG 0 Ingen tiltak 276 Sittebenker, stolrader og bord Fastmonterte sittebenker i garderober. Disse har jevnt over alminnelig god kvalitet og er i god stand. Solide materialer, heltre og lakkert stål. Godt festet. Stedsbygde sittebenker/tribuner i hall. Solide materialer, lakket tre og banebelegg. TG 0 Ingen tiltak 277 Skilt og tavler Jevnt over god skilting fram til anlegget, og god og lesbar skilting internt i bygget. Se øvrige kommentarer under punkt 903 Universell Utforming. TG 0 - Jevnt over god stand. God lesbarhet (størrelse, kontrast og plassering) Ingen tiltak 280 Trapper, balkonger mm Ikke relevant 285 Tribuner og amfier Tribune i hall i tre. Fremstår i god stand. TG 0 Generelt vedlikehold. Maling o.l.

14 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 13 av VVS (NS3451 3) 310 Sanitærinstallasjon Sanitær installasjoner er fra 2003 og er i god stand. Alle klosetter er vegg montert, og blandebatterier er et greps. Er 4 stk beredere på400l til forbruksvann, med el oppvarming i den ene bereder, forbruksvannet blir forvarmet via oljefyr. TG 1 Ingen strakstiltak er nødvendig, generelt vedlikehold ser ut til å fungere bra. 320 Varmeinstallasjoner Det er en Olje fyr på 200 kw i bygget. Vannbårent anlegg som gir gulv varme i garderober og dusjer. I fellesområder og kontor fløy er varmen distribuert via radiatorer. Varmebatteri i ventilasjon er vannbårent. Alle rør til gulvvarme og radiatorer er i plast og tilstand er god på alle steder det er tilkomst. TG 1 Det er priset inn bytte av olje fyr med varmepumpe og fornybar energi, den er priset inn til og byttes innen Brannslokking Heldekkende brannslanger i hele bygget. Tilstand er bra på hele anlegget. TG 1 Generelt vedlikehold og rutinemessig kontroll av slanger. 360 Luftbehandling Det er et ventilasjonsaggregat fra Covent i bygget. Anlegget er innregulert til m3. Luftmengder er OK etter dagens krav. regulering av anlegget er via SD anlegg som styrer spjeld med to stillinger i hall og styrkerom. Styring skjer på tid og er ikke behovsregulert. Roterende gjenvinner og ettervarmebatteri som er integrert i anlegget. TG 1 Det bør etableres et eget varmebatteri på tilluft til kontorfløy slik at man kan regulere varme for hall og resten av bygget uavhengig av hverandre. I dag er det regulert på 21C og det blir unødvendig høyt i en idrettshall

15 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 14 av Elektro/automasjon (NS og 5) 410 Basisinstallasjoner for elkraft Basisinstallasjoner som kabelstiger og installasjonskanaler, (PVC), er hovedsakelig i god stand. Kabling er stort sett ryddig forlagt på kabelstiger, det er lite reservekapasitet på kabelstiger/broer. TG 1 Anlegg fungerer tilfredsstillende. Utskifting av anlegg etter endt levetid, rundt år Løse kabelbro i ventilasjonsrom bør festes Lavspent forsyning Hovedfordeling står i eget rom. Underfordelinger er beregnet for sakkyndig betjening. Hoved og underfordelinger er ryddige og oversiktlige og i god stand. Stikkontaktuttak og brytere er i god stand og det er lite bruk av skjøteledninger generelt. TG 1 Anlegg for lavspent forsyning er i generelt god stand. Utskifting av elektrisk anlegg etter endt levetid rundt år Belysningsanlegg Belysning i tekniske rom, garderober og foajeer er hovedsakelig lysrør. Lys i hall er defekt og det er bestilt inn nye lamper og utskifting er planlagt. Noen armaturer har defekte eller manglende avdekning. Belysningen er styrt manuelt eller fra eget lysstyrings tablå i vaktrom. Belysning generelt virker å være i god stand. TG 1 TG 2 Belysning i god stand, mindre avvik. Utskifting av anlegg etter endt levetid, rundt år 2028 Avdekninger monteres igjen, evt. armatur byttes Lamper i hall byttes som planlagt. 443 Nødlysutstyr Nødlysanlegget er desentralisert med egne batteripakker i armaturene. Det er to typer armaturer Baghelli og Eltek. Det foreligger rapport fra årlig kontroll datert Det er ikke notert avvik i rapporten. TG 1 Anlegget fungerer tilfredsstillende. Bra vedlikeholdsrutine. Anlegget erstattes med nytt ved utgått teknisk levetid, rundt år Elvarme Varmeanlegg er basert på vannbåren oppvarming med oljefyr som oppvarmingskilde. Anlegget er styrt via SD anlegg fra EM systemer. TG1 Fungerer tilfredsstillende. Ingen tiltak

16 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 15 av Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Føringsveier for tele og data er i hovedsak de samme som for elkraft, (410). 520 Integrert kommunikasjon Enkle patchepanel finnes i egen underfordeling. Tele/Data kontakter står hovedsakelig i installasjonskanaler. Det er installert trådløs WiFi i hallen, en for publikum og en for personalet. WiFi anlegget har dårlig hastighet og virker ikke optimalt ut fra dagens standard. Anlegget fungerer ellers tilfredsstillende. TG 1 Anlegg fungerer tilfredsstillende med unntak av trådløs WiFi. Anlegg erstattes med nytt anlegg etter endt teknisk levealder Trådløse routere bør erstattes/byttes i løpet av Brannalarm Brannalarmanlegget er fulldeteksjons adresserbart anlegg. Brannalarmsentralen er av levert av Autronica. Årlig kontroll følges, og anlegget fungerer tilfredsstillende. TG1 Fungerer tilfredsstillende. Brannalarmanlegg skiftes ved utløp av teknisk levealder, rundt år Adgangskontroll og innbruddsalarm Det er montert et adgangskontrollanlegg til fotballgarderober for tilkomst utenom hallens ordinære åpningstider. Dette fungerer tilfredsstillende. Det er ellers montert et online innbruddsalarmanlegg fra Infratek. Dette fungerer også tilfredsstillende. TG 1 Generelt i bra stand. Adgangskontrollsystem skiftes ved utløp av teknisk levetid, rundt år Innbruddsalarm skiftes ved utløp av teknisk levetid, rundt år Uranlegg Det er montert en ur/scoretavle i hallen, denne viser feil score/tid. TG 1 Fungerer ikke Ettersees eller byttes i 2014 / Forventet teknisk levealder er Lyd og bildesystemer Det er et lydanlegg i hallen samt TV signal fra parabolantenne på fasade. Anlegget fungerer godt. TG 1 Fungerer bra Lyd og bildeanlegg byttes ut etter endt teknisk levealder ca. 2026

17 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 16 av Automatisering SD-anlegget fra EM systemer styrer ventilasjon og varme. Virker tilfredsstillende. TG 1 Fungerer bra. SD-anlegg skiftes ut i lag med ventilasjonsanlegg rundt Heis/andre installasjoner (NS3451 6) 620 Person og varetransport Ikke relevant. 630 Transportanlegg for småvarer Ikke relevant 640 Sceneteknisk utstyr Gjelder elektrisk utstyr og demonterbar scene for mindre oppsetninger. Er ikke besiktiget, men det er i følge anleggsansvarlig ikke meldt inn mangler ved utstyr. TG 0 basert på ingen meldte mangler. Ingen tiltak 660 Fastmontert spesialutrustning Gjelder hetteoppvaskmaskin i kjøkken. Ikke observert mangler eller meldt om driftsproblemer TG 0 basert på ingen meldte mangler. Ingen tiltak Utendørs (NS3451 7) 700 Utendørs generelt Grusbane er noe ujevn. TG 1 Gjenfylling av groper/hull. 710 Bearbeidet terreng Terreng i ok stand TG 0 Vedlikeholdsarbeid

18 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 17 av Utendørs konstruksjoner Fundament for lyktestolper. Riss i betongen. TG 1 Støpe i sprekker. 721 Støttemurer og andre murer Murer i stein og betong er i god stand. Sittebenker med steinmur og trebord. Trebordet ved grusbanen er ødelagt/slitt. TG 1 Skifte ut ødelagte trebord. Ellers holde generelt oppsyn med mur. 722 Trapper og ramper i terreng Ikke relevant 723 Frittstående skjermtak, leskur m.m. Garasje, bod og skur. Skuret trenger et grundig vedlikeholdsarbeid, mens garasje og bod er i god stand. TG 1 Grundig vedlikeholdsarbeid av skur, ellers vanlig vedlikeholdsarbeid av garasje og bod. Maling o.l. 725 Gjerder, porter og bommer Tregjerde rundt trampoliner har malingsavflassing og gjerdestolpe ved trapp har sprekker. TG 1 Generelt vedlikehold. Maling o.l. 740 Belysning Lysmaster Det er montert utvendige lysmaster på utendørsanlegget og på turstien. Styres av fotoceller. Lamper av forskjellig fabrikat og dato. Dette kan vanskeligjøre gruppeskift av lyskilder. Fungerer i stor grad tilfredsstillende, men det er brudd på en sløyfe langs turstien og en mast er skadet. TG1 Generelt i bra stand Total utskifting av utendørsbelysningen vurderes rundt år Brudd på sløyfe på tursti bør utbedres i 2014.

19 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 18 av Veier og plasser Asfaltert parkeringsplass i ok stand. TG 0 Vedlikeholdsarbeid 770 Parker og hager Generelt: Anlegget ligger i bratt terreng og er delt inn i ulike nivåer med ulike bruksfunksjoner med gangforbindelser mellom nivåene. Utomhusanlegget består av grusbane, stadionanlegg, lekearealer, rekreasjonsarealer og tur/joggeløyper. Det er også en skole innenfor registreringsområdet. Vegetasjon knyttet til skoleanlegget er tatt med. Utstyr, parkering og sykkelparkering knyttet til skolen, er ikke medtatt i denne tilstandsrapporten etter avtale på befaringsmøte. Informasjon om skoleanlegget som kan ha relevans for idrettsanlegget, er likevel tatt med i noen grad. Avgrensing av registreringsområdet som avtalt på befaringen, sees på bilde nr Gressbakker: De bratte gressbakken i anlegget virker å være i stort sett tilfredsstillende stand tatt i betraktning helningsgraden i arealene. I gressbakkene ved nordre del av parkeringen er det en kombinasjon av gress og lav beplantning, bilde nr og Gresset kan i noen perioder konkurrere med beplantningen på høyde. Gressbakkene ellers i anlegget er stort sett rene gressbakker uten beplantning, bilde nr Ett område i overgangen mellom skogen og lekearealene er pionervegetasjon og ungtrær på vei opp, bilde nr Gressflater: Gressflatene tilknyttet skoleanlegget og stort sett ellers i anlegget virker godt skjøttet, bilde nr Gresset ved adkomsten til parkeringen med infoskiltet har fått vokse seg langt, men vi tror at dette ikke er representativt for skjøtselen av anlegget da vi er informert om at gressklipperen er til reperasjon på befaringstidspunktet, bilde nr Gresset sprer seg inn i underlaget til lekeapparatene, bilde nr Beplantning: Det er et stort beplantningsfelt tilknyttet skråningen ved parkeringen. Beplantningen er i generelt god vekst og har blitt ganske tett, bilde nr Imidlertid ser det ut at noen mindre felter med enkelte sorter har dødd ut, gress og villstauder har tatt over her, bilde nr Et delområde med pionervegetasjon er på vei opp i sørenden av lekeområdet, bilde nr Pionervegetasjonen ser ut til å kunne inngå som en forlengelse av skogen på lengre sikt. Skogene i anleggene har generelt god tilstand og består i hovedsak av trær på urtebunn uten/begrenset busksjikt, bilde nr På toppen av fjellskjæringen ved stadionanlegget, har det vært ryddet langsetter gjerdet ved etableringen av gjerdet. Ny busk/trevegetasjon er på vei opp her, bilde nr Flere av gjerdestolpene er skjeve. Enkelttrær av furu har stammeskader, bilde nr Det dreier seg om et tre i joggeløypen som har stammeskade sannsynligvis etter spark som følge av at det har vært montert en slengdisse på en av greinene i treet, bilde nr To trær inne i anlegget mellom grusbanen og skoleanlegget har stammeskade både nede ved gresset og flere skader oppover stammen, bilde nr Spireahekken ved skolen er i god vekst og er blitt tett og fin. Det mangler noen planter i enden av linjen, bilde nr

20 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 19 av 27 Utstyr, generelt: «Hvilan» bord og benker fra Vestre er av robust type med tilnærmet vedlikeholdsfrie stålkomponenter. Trespilene trenger vedlikehold da overflatebehandlingen er slitt, bilde nr Plasseringen av bord og benker er noen steder uheldig da det hindrer bruk av sykkelparkeringsplassene, bilde nr Bord og benker er av frittstående type, men burde vært fundamentert, bilde nr Det er noen steder montert sammen ved hjelp av planker til å bli grupper, bilde nr Skilt med integrert belysning er gjennomgående for anlegget og har god og relevant informasjon, bilde nr Flaggstenger har ok tilstand. Anlegget er rikt utstyrt med bossbeholdere. Askebeger er sentralt plassert ved inngang til stadionanlegget og sørger nok for å holde stadionanlegget røykfritt, bilde nr Askebegeret burde likevel vært plassert litt lengre unna porten slik at også inngangspartiet til stadionanlegget holdes røykfritt. Utstyr, tribuneanlegg: Stoler i tribuneanlegget har en generelt grei tilstand, bilde nr Utstyr, sykkelparkering: Det er registrert tre områder med sykkelparkering i anlegget, bilde nr Fasademontert tilknyttet hovedinngang har plass for 12 sykler. Bakkefundamentert sykkelparkering på plassen tilknyttet hovedinngangen til bygget har plass for 24 sykler. I praksis er det bare 12 sykler som får plass i stativene da møblering hindrer bruk av de andre 12 plassene. Ved stadionanlegget er det registrert plass for 15 sykler i bakkefundamentert stativ. Skolen har sykkelstativ med plass for 10 sykler, men disse inngår ikke i utregningen for sykkelparkeringsbehovet for idrettsanlegget, bilde nr Til sammen er det registrert 51 plasser for parkering av sykler. Dette er for lite dersom man legger parkeringsnormen for Bergen kommune til grunn i beregningen. Andre deler for parker og hager, joggeløypen: Joggeløypen er generelt i god stand, men ett sted i nordøstre del mangler det en stikkrenne, bilde nr Noe geonett i dagen. Andre deler for parker og hager, stort åpent grøntareal/våtmarksområde: Nedenfor stadionanlegget og sør for grusbanen er det et stort åpent grøntareal med forsenkning for fordrøyning av tiltransportert overflatevann. Det store åpne arealet fungerer i dag som lagerdeponi eller avfallsplass for rørdeler og sprengningsmatter, bilde nr Det er vanskelig å skjøtte arealet på grunn av det tilfeldig plassert opplagret materiell/boss. Andre deler for parker og hager, parkering: Det er 34 oppmerkede parkeringsplasser i anlegget, bilde nr Dette er 56 plasser for lite dersom man legger parkeringsnormen for Bergen kommune til grunn i beregningen. Parkeringsnormen legger antall personer som bygningen er dimensjonert for til grunn i beregning av parkeringsbehovet for anlegget. Anlegget inneholder, i tillegg til bygget, både idrettsbaner, stadionanlegg og joggeløyper. Spesielt stadionanlegget vil generere ekstra parkeringsbehov i anlegget. Skoleanlegget har 36 parkeringsplasser som ikke inngår i denne beregningen. TG 1 gjelder gressbakker, gressflater, beplantning, utstyr generelt, stoler i tribuneanlegg, joggeløypen TG2 gjelder parkering. TG 3 gjelder sykkelparkering og stort åpent grøntareal. Gressbakker: Gressbakke ved adkomsten som har kombinasjon av gress og lav beplantning bør endres til å kun være lav, giftfri og allergivennlig beplantning med gode bunndekkende egenskaper for å gjøre skjøtselen mindre komplisert i dette delområdet. Gressbakker som er brattere enn 1:3 bør vurderes å beplantes med lave bunndekkende planter isteden dersom det er komplisert å

21 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 20 av 27 klippe i så bratt terreng. Skjøtselen av gressbakken slik det fremstår i dag virker bra, så om det fortsetter slik, er det ikke nødvendig å beplante. Det er ok at delområdet hvor pionervegetasjonene vokser opp, får lov til det i dette delområdet da det etter hvert vil inngå som en naturlig forlengelse av den eksisterende skogen. Gressflater: Gress og annen beplantning som vokser inn i underlaget ved lekeapparatene fjernes fortløpende. Løpende skjøtsel av dette tas ikke med i investeringstiltakene. Ingen tiltak for øvrige gressflater. Beplantning: Beplantningen ved parkeringen trenger å suppleres med planter. Pionervegetasjonen som er på vei opp i forlengelsen av skogen, bør tynnes hvert femte år og det må velges ut fremtidstrær. Gjennom skjøtsel formes den nye skogen til å bli trær på urtebunn uten busksjikt. Busk/trevegetasjon langs gjerdelinjen bør ryddes for inspeksjon og reparasjon av gjerdet. Bør vurderes om dette er nødvendig hvert hvert 5.år. Trær som har stammeskade må få jevnlig tilsyn, for eksempel hvert 5.år. Spireahekken ved skolen bør suppleres med planter for å fullføre hekkelinjen. Utstyr generelt: Alt utstyr skal vedlikeholdes i henhold til produsentenes FDV. Bord og benker ved inngang må få ny plassering. Ved endt levetid, bør fundamenterbart møblement velges og det bør møbleres i henhold til en møbleringsplan. Prøve ut en justert plassering av askebeger ved stadionanlegget slik at inngangspartiet holdes røykfritt. Optimal plassering velges etter uttesting og målet bør være at både stadionanlegget og inngangen til stadion holdes så røykfritt som mulig. Utstyr, tribuneanlegg: Ødelagte enkeltstoler skiftes ut ved behov. Det forutsettes at dette gjøres over skjøtselsbudsjettet. Investeringer er derfor ikke medtatt. Utstyr, sykkelparkering: Sykkelparkeringen bør utvides til minimum 90 plasser for idrettsanlegget i henhold til parkeringsnormen for Bergen kommune. Sykkelparkeringen bør inngå som et utredningstema i en parkeringsanalyse/mulighetsstudie for anlegget. Andre deler for parker og hager, joggeløypen: Etablere stikkrenne ett sted i joggeløypen hvor vannet renner over stien. Andre deler for parker og hager, stort åpent grøntareal/våtmarksområde: Området bør ryddes og opplagret materiell transporteres ut av anlegget til egnet deponi. Andre deler for parker og hager, parkering: På grunn av størrelsen og kompleksiteten i anleggets mange funksjoner og det store antallet parkeringsplasser som mangler i forhold til selve bygget, bør det utarbeides en parkeringsanalyse/mulighetsstudie som omfatter hele anlegget og konsekvenser for nærmiljøet.

22 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 21 av Dokumentasjon-rapporter-HMS (9) Generelt 901 FDV-dokumentasjon FDV dokumentasjon er tilgjengelig på kontor i idrettshall God dokumentasjon. Bør gjøres tilgjengelig digitalt. 903 Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Universell utforming «Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.» Formatet på undersøkelsen av bygningen innbefatter stikkprøver, og en fullstendig og uttømmende gjennomgang av alle krav i alle situasjoner i bygget har ikke blitt gjennomført. Idretts- og publikumsdel av bygget er generelt godt tilrettelagt med universell utforming. Administrasjonsdel er ikke tilrettelagt for rullestolbruker da fri bredde i døråpninger er mindre enn 0,9m. Bygningen er enkel å finne fram i med entydig og god skilting. Luminanskontrast på merking er ikke målt, men merking har god lesbarhet mht størrelse, kontrast og plassering. Det er ikke taktil eller auditiv informasjon i bygget. Det ble funnet noen mindre avvik også i idretts-/ publikumsdel i forhold til krav i TEK10: Det er krav om døråpnere på dører med åpningskraft over 20N. Det er ikke foretatt måling, men ytterdør virker tyngre enn 20N og mangler automatisk døråpner. Det er ved stikkprøver noen steder funnet snusirkler som er mindre enn kravet om 1,5m, blant annet i nisje mellom dør og skjermvegg inn til garderobe der snusirkel er målt til ca 1,3m. TG 1/TG 0 Ettermontere automatisk døråpner på ytterdør. Vurdere om skjermvegg skal flyttes for å oppnå tilstrekkelig snusirkel. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Bygget har generelt en funksjonell planløsning og utforming som idrettshall. Overordnet utforming medfører at det er enkelt å finne hovedinngangen og at det er oversiktlig å orientere seg som besøkende. Planløsningene oppfattes som funksjonelle og virker å fungere fint i forhold til tiltenkt bruk. Bygningen er organisert på ett hovedplan. Hovedinngang ligger sentralt plassert i forhold til inngang og parkering, med vaktrom lett synlig når du kommer inn i vestibyle. TG 0 Ingen tiltak

23 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 22 av /905 Fleksibilitet, Arealbruk Bygget har fleksibilitet med tanke på ombygging/tilbygg. Bygningen er organisert og kommunikasjonsveier lagt slik at det muliggjør å legge til nye volum til bygningen. Det er ikke rapportert om at rom i bygningen benyttes til annen bruk enn til det i sin tid har vært prosjektert for. TG 0 Ingen tiltak 910 Enøk Bygget har fått energikarakteren "rød D". Andelen fossil/el til oppvarming er 100 %. Hovedenergikilde for oppvarming av bygg er oljefyr med vannbåren distribusjon via gulvvarme og radiatorer. Spesifikk levert energi er beregnet til 253 kwh/m² pr år ved normalisert klima, mens målt spesifikt energiforbruk er oppgitt mellom 161 og 183 kwh/m² pr år. Det er et CAV-ventilasjonsaggregat fra Covent i bygget. Anlegget er innregulert til ca m³/h. Det er regulering av anlegget via SD-anlegget, og det styres på tid, ikke behovsregulert. SFP- faktor for ventilasjonsanlegget som er energivurdert ble beregnet til 1,62 kw/ m³/s. Tiltak Etablere Temp/CO2 følere i hallen og vektrom. Programmere om SD-anlegg til å regulere etter behov. Etablere vannbårent varmebatteri på bistreng som forsyner kontor fløy Investering Netto besp Levetid Tilbakebetalingstid NOK (NOK/år) år 2 år år 8 år Oljefyr erstattes av varmepumpe år 6 år Investeringsbehovet for utbedring av tekniske anlegg som er energivurdert ved Flaktveit Idrettshall er anslått til Investeringskostnaden omfatter bytte til varmepumpe, installering av temperatur/co 2 følere og etablering av varmebatteri på bi- streng. Tiltakene er anbefalt utført innen I 2025 etter endt levetid for ventilasjonsaggregatet vil det tilkomme en ytterligere investeringskostnad på kr Helse 9272 Mugg/sopp/råte/ fukt Det foreligger ikke fagrapport, og det ble ikke observert noe på befaring Asbest Ikke relevant Radon Det foreligger radonrapport. Ingen merknader registrert. Ny måling anbefales utført om 5 år. 930 Akustisk miljø Det er ikke foretatt målinger av etterklangstid. Det blir ikke rapportert om problemer med akustikken. TG O Ingen tiltak

24 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 23 av Støvdeponi Kjøkken har overskap som ikke går til himling. Dette er vanskelig tilgjengelige flater som samler støv og som lett blir uteglemt ved rengjøring. TG 1 Gjennomgang av vaskerutiner. Montere skjørt mellom himling og overskap Inngangsparti Det er fortskraperrist foran innganger, og absorberende matte på innside av ytterdør, i vindfang og vestibyle. Det er ikke absorberende matte på innside av inngangsdør til fotballgarderobe. TG 1 Bør vurderes å innføre matte på innside av dør til fotballgarderobe da det er mye skitt og slitasje på gulv i denne sonen Fallsikring Ikke relevant. Det er ikke trapp eller høye tribuner inne i bygget Miljø 940 Miljømessige forhold generelt Det foreligger ikke avfallsplan eller rapport om miljøgifter. Ved rehabilitering og riving skal regler i TEK følges. Ingen data i aktsomhetsrapport Sikkerhet 961 Brann Flaktveithallen har en tellende etasje. Bygget er utført med hovedbærende stålkonstruksjoner i brannklasse R0. Det er gjennomført en fraviksvurdering på redusert bæreevne. Ytterkledning består av alu./stål plater og trekledning. I hallene er veggene kledd med trepanel, også dette er fraviksvurdert. Tak i idrettshall er stålplatetak. Risikoklassen for bygget er idrettsarealer/forsamlingslokaler i risikoklasse 5. Bygget ble åpnet i 2002 og er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Hallen er utstyr med høytmontert ledelys og brannslanger som slokkeutstyr. Brannteknisk notat beskriver hallen med lav brannenergi, dette medfører at størrelsen på seksjon kan være noe større før branntekniske tiltak som røykventilasjon eller sprinkling anses nødvendig. De tekniske rommene i bygget er definert som egne brannceller. Fra hallen er det rømning direkte til det fri. Teknisk rom har sporadisk personopphold og har rømning via en annen branncelle. Det ble observert lagring av brennbart materiale i nærheten av varme overflater i fyrrom. Dette må fjernes. Utgang fra styrketreningsrom har kun en dør som er mot rømningsretning. Hvis rommet er benyttet av mer enn 10 personer som benytter rommet må dør endre slagretning. Service på brannalarmanlegg, slokkeutstyr og ledesystem er ivaretatt. Dokumentasjon for opplæring må oppdateres. Bygget benyttes av idrettslag, Flaktveit skole, samt til diverse arrangementer. Branntegningene har ingen vesentlige mangler.

25 Etat for bygg og eiendom FLAKTVEIT IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato: Side 24 av 27 Det er framlagt dokumentasjon på at hallen har godkjent personbelastning på 645 personer. Personbelastningen kan økes når det gjennomføres tiltak som vakt ved port, som beskrevet i branntekniske notat utarbeidet av Conradi AS. Det kommer fram i brannteknisk notat at det er utarbeidet et brannkonsept/brannstrategi for objektet. Bygget er trolig oppført iht. TEK 97 med tilhørende gjeldende forskrift. 964 Løfteutstyr og løfteinnretninger Det foreligger ikke fagrapport vedr. tilstand til heve- og senkevegger (skillevegger). Tilfluktsrom/fortifikatoriske anlegg Det er ikke tilfluktsrom/fortifikatoriske anlegg på bygget Arealer Opplyst totalt bruttoareal (BTA) fra Etat for eiendom er m 2. Bruksareal (BRA) hentet fra matrikkelen/ offentlig eiendomsinformasjon er m 2. Differansen er 100 m 2 som utgjør 4,5 %. Normal differanse mellom BRA og BTA ligger mellom 3-10%. Arealdifferansen vurderes å være innenfor normalområde. Rubrikker i rapporten inneholdende BTA arealinformasjon er hentet fra Etat for eiendom sitt FDVsystem/ Eiendomsregister. Vurdering av arealdifferanse er ment som kvalitetssjekk av arealer for eventuell viderehåndtering og pålitelighetsvurdering av eiendomsregister og rundt kalkyler og nøkkeltall i kr/ m 2 basert på BTA. I kalkylesammenheng bl.a for innvendige gulvflater er BRA fra matrikkelen lagt til grunn da dette antas være mest korrekt. 2.2 Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Utførte målinger Det presiseres at målingene er stikkprøver tatt på steder som sammen med bruker anses å være representative for vurderingen Inneklimalogging (CO 2, temp og RF) Måling vurderes ikke som hensiktsmessig for denne type lokaler Fuktregistrering Det har blitt utført stikkprøver på spesielt utsatte områder uten noe negativt å rapportere.

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE

Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Del 1 Tilstandsrapport AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE 03.11.2014 Etat for bygg og eiendom SAMLERAPPORT AVLASTNINGSBOLIGER OG DAGSENTRE Tilstandsrapport Dato:04.11.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26

Del 1 Tilstandsrapport. VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 Del 1 Tilstandsrapport VESTLUNDVEIEN AVLASTNING Vestlundveien 24/26 15.09.2014 Etat for bygg og eiendom VESTLUNDSVEIEN AVLASTNING Tilstandsrapport Dato:15.09.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B

Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B Del 1 Sluttrapport i.f.m. Arbeidstilsynspålegg MARIKOLLEN SKOLE MARIKOLLEN 30B 25.06.2014 Etat for eiendom Marikollen skole Sluttrapport Dato:25.06.2014 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7

Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7 Del 1 Tilstandsrapport MATHOPEN IDRETTSHALL KONGSMYRVEIEN 7 01.09.2014 Etat for bygg og eiendom MATHOPEN IDRETTSHALL Tilstandsrapport Dato:01.09.2014 Side 1 av 25 Velg et element. INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11

Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 Del 1 Tilstandsrapport BØNES IDRETTSANLEGG BØNESHALLEN/GARDEROBEBYGG FJELLSDALEN 7/ -11 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom BØNES IDRETTSANLEGG Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106

Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 Del 1 Tilstandsrapport ODINS VEI BOSENTER ODINS VEG 106 01.12.2014 Etat for bygg og eiendom ODINS VEI BOSENTER Tilstandsrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ODINS VEI

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B

Del 1 Tilstandsrapport. MEYERMARKEN BYDELSHUS Ladegårdsgaten 65 B Del 1 Tilstandsrapport Ladegårdsgaten 65 B 04.06.2015 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:04.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6

Del 1 Tilstandsrapport. KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 Del 1 Tilstandsrapport KALMARGATEN 6-BARNAS HUS Kalmargaten 6 18.06.2015 Etat for bygg og eiendom KALMARGATEN 6 - BARNAS HUS Tilstandsrapport Dato:18.06.2015 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg APELTUN SKOLE APELTUNVEGEN 94 1.12.2014 Etat for eiendom Apeltun skole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 42 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT APELTUN

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16

Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16 Del 1 Tilstandsrapport CRISTIEGÅRDEN DAGSENTER IDRETTSVEIEN 16 26.06.2014 Etat for bygg og eiendom CHRISTIEGÅRDEN DAGSENTER Tilstandsrapport Dato:26.06.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3

Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3 Del 1 Tilstandsrapport LAKSEVÅG GAMLE BRANNSTASJON HÅSTEINS GATE 3 01.07.2014 Etat for bygg og eiendom LAKESVÅG GAMLE BRANNSTASJON Tilstandsrapport Dato:01.07.2014 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI

Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI Del 1 Tilstandsrapport FYSAK-ALLAKTIVITETSHUS VILHELM BJERKNES VEI 29.08.2014 Etat for bygg og eiendom FYSAK - Allaktivitetshus Tilstandsrapport Dato:29.08.2014 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 09.12.2014 Etat for eiendom Vadmyra skole Sluttrapport Dato:09.12.2014 Side 1 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VADMYRA

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Lone skole Lonaleitet 131/155 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Lone skole Lonaleitet 131/155 11.12.2014 Etat for eiendom Lone skule Sluttrapport Dato:11.12.2014 Side 1 av 47 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LONE SKULE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23

Del 1 Tilstandsrapport. BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 Del 1 Tilstandsrapport BERGEN TEKNISKE MUSEUM Thormøhlens gate 23 28.03.2015 Etat for bygg og eiendom BERGENS TEKNISKE MUSEUM- TRIKKEHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.03.2015 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29

Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 Del 1 Tilstandsrapport STORETVEIT SYKEHJEM KIRKEVEGEN 29 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STORETVEIT SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT STORETVEIT

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE

VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE Prosjekt Oslo/634808.1 13 A-125156 DEL 3: VURDERING AV UTEOMRÅDET FOR URANIENBORG BARNEHAGE ADRESSE G.NR./B.NR. RAPPORT DATO Uranienborgveien 22b/22d 213/424 07.02.2014 2/5 1. BAKGRUNN 1.1 Formål I forbindelse

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅS HOVEDGÅRD KANONHAUGEN 39 25.06.15 Etat for bygg og eiendom LANDÅS HOVEDGÅRD Tilstandsrapport Dato:25.06.2015 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅS HOVEDGÅRD...

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1

Del 1 Tilstandsrapport. Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 Del 1 Tilstandsrapport Midtbygda sjukeheim Åsane senter 1 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom MIDTBYGDA SJUKEHEIM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 38 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MIDTBYGDA

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg YTRE ARNA SKULE BANKVEGEN 11 04.03.2013 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:04.03.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT YTRE ARNA SKULE...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Stemmemyren idrettsanlegg Øyjordsveien 2

Del 1 Tilstandsrapport. Stemmemyren idrettsanlegg Øyjordsveien 2 Del 1 Tilstandsrapport Stemmemyren idrettsanlegg Øyjordsveien 2 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom STEMMEMYREN IDRETTSANLEGG Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport FANA STADION GRIMSEIDVEGEN 60

Del 1 Tilstandsrapport FANA STADION GRIMSEIDVEGEN 60 Del 1 GRIMSEIDVEGEN 60 7.2.2014 Etat for bygg og eiendom Dato:07.02.2014 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Kringlebotn skole Kringlebotn 221 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Kringlebotn 221 18.08.2014 Etat for bygg og eiendom Sluttrapport Dato:18.08.2014 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT KRINGLEBOTN SKOLE... 2 1.1

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Åstveit skole Tertnesveien 33 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Tertnesveien 33 27.01.2014 Bergen kommune Sluttrapport Dato:27.01.2014 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSTVEIT SKOLE... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg. Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg Slettebakken skole Vilhelm Bjerknes vei 15 21.08.2014 Etat for bygg og eiendom Slettebakken skole Sluttrapport Dato:21.08.2014 Side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90

Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90 Del 1 Tilstandsrapport STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM KONG OSCARS GATE 90 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom STIFTELSEN ENKERS ALDERSHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42

Del 1 Tilstandsrapport. Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42 Del 1 Laksevåg Idrettshall Lyderhornsveien 42 09.12.2013 Etat for bygg og eiendom LAKSEVÅG IDRETTSHALL Dato:09.12.2013 Side 1 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LAKSEVÅG IDRETTSHALL... 2 1.1 Formål...

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt.

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt. Iglemyr svømmehall - nsvarsmatrise prosjektering Vedlegg 10 Prosjektnr: nsv. Søker: Revisjon nr. Prosjektnavn: Dato: Sign: : nsvar for helhetlig løsning i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. MILDEHEIMEN Mildevegen 123 1.12.14

Del 1 Tilstandsrapport. MILDEHEIMEN Mildevegen 123 1.12.14 Del 1 Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 1.12.14 Etat for bygg og eiendom MILDEHEIMEN Tilstandsrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT MILDEHEIMEN... 2 1.1 Formål...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15

Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15 Del 1 Tilstandsrapport ÅSANE SENTER 38 ÅSANE SENTER 38 15.5.15 Etat for bygg og eiendom ÅSANE SENTER 38 Sluttrapport Dato:15.05.2015 Side 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ÅSANE SENTER 38...

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. KIL-Hallen Osvegen 335

Del 1 Tilstandsrapport. KIL-Hallen Osvegen 335 Del 1 Tilstandsrapport KIL-Hallen Osvegen 335 01.10.2014 Etat for bygg og eiendom KIL - HALLEN Tilstandsrapport Dato:01.10.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT KIL - HALLEN... 2 1.1 Formål...

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Varden stadion garderobehus Allestadveien 10/ Fyllingsdalen

Del 1 Tilstandsrapport. Varden stadion garderobehus Allestadveien 10/ Fyllingsdalen Del 1 Tilstandsrapport Varden stadion garderobehus Allestadveien 10/12 5142 Fyllingsdalen 18.6.2014 Etat for bygg og eiendom VARDEN STADION- GARDEROBEHUS Tilstandsrapport Dato:18.06.2014 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 Del 1 Tilstandsrapport Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 03.10.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:03.10.2014 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SLÅTTHAUG KUNSTISBANE SLÅTTHAUGVEGEN 49 og 51

Del 1 Tilstandsrapport. SLÅTTHAUG KUNSTISBANE SLÅTTHAUGVEGEN 49 og 51 Del 1 Tilstandsrapport SLÅTTHAUG KUNSTISBANE SLÅTTHAUGVEGEN 49 og 51 7.2.2014 Etat for bygg og eiendom SLÅTTHAUG KUNSTISBANE Tilstandsrapport Dato:07.02.2014 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport ØVSTTUNHEIMEN SOLÅSEN 42

Del 1 Tilstandsrapport ØVSTTUNHEIMEN SOLÅSEN 42 Del 1 SOLÅSEN 42 9.5.2014 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering... 4 1.4 Oppsummering med tiltak og kalkyler... 7 2.1 Enkel

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14 07.07.2014 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:07.07.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ULSETSKOGEN SKOLE...

Detaljer

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport.

Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS 1 Oppdragsgiver Skjold skoles foreldreutvalg. Skjold skole, Bergen Kommune Gymnastikksal. Byggteknisk rapport. Ing. Eirik Milde AS Bergen 10.05.06 Ing. Eirik Milde AS 2 Skjold skole,

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10

Del 1 Tilstandsrapport. SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10 Del 1 Tilstandsrapport SALHUS BARNEHAGE Vikavegen 10 10.06.2015 Etat for bygg og eiendom SALHUS BARNEHAGE Sluttrapport Dato:10.06.2015 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT SALHUS BARNEHAGE...

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport SANDVIKEN HELSE/SOS.SENTER LADEGÅRDSGATEN 67

Del 1 Tilstandsrapport SANDVIKEN HELSE/SOS.SENTER LADEGÅRDSGATEN 67 Del 1 Tilstandsrapport SANDVIKEN HELSE/SOS.SENTER LADEGÅRDSGATEN 67 26.08.2014 Etat for bygg og eiendom SANDVIKEN HELSE- OG SOSIALSENTER Tilstandsrapport Dato:26.08.2014 Side 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3:

Denne saken gjelder Handlingsplan 3 som omhandler de siste 16 idrettsbygg/anlegg i gruppe 3: Byrådssak 27/15 Tilstandskartlegging idrettsbygg. Handlingsplan 3. Løypemelding MEGJ ESARK-165-201405529-13 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolebyggene i Bergen

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 30.09.2013 Side 1 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer