Årsrapport Elisabeth Flasnes Kemneren i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Elisabeth Flasnes 2009 Kemneren i Bergen

2 Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet Marginoppgjør for inntektsåret Marginoppgjør for inntektsåret VERNE- OG MILJØARBEID... 9 Arbeidsmiljøgruppen... 9 Verneombud... 9 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN I. Organisasjon II. Oppgaver/resultater Ansettelser AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV I. Organisasjon Innfordringsgruppen Egenbetalingsgruppen Betalingsservice II. Oppgaver/Resultater III. Mål og handlingsplan DRIFTSAVDELINGEN I. Organisasjon Internkontroll Skatteavregning Betalingsformidling Eiendomsskattekontoret Søknad/dokumentkontroll II. Mål og handlingsplan INKASSOAVDELINGEN I. Organisasjon II. Målkrav og måloppnåelse III. Total restanse og berostillelse

3 IV. Arbeid med restanser eldre år V. Innfordringens effektivitet KONTROLLAVDELINGEN I. Organisasjon Innfordring Innfordring mot upersonlige skatteytere/selskap Innfordring mot enkeltpersonforetak med arbeidsgiveransvar (felleskunder) Innfordringsstatistikk Politianmeldelser Kontormessig kontroll (oppgavekontroll) Arbeidsgiverkontroll - stedlig II. Mål og handlingsplan for Politisk styring I. Takstnemnda II. Overskattetakstkommisjonen Vedlegg 1. Skatteregnskapet Vedlegg 2. Restanseutviklingen Totale restanser:

4 Kemneren i Bergen Kemner Lasse Hunsrød Administrasjonsavd. Astrid Bergesen Driftsavd. Grethe S. Losnegaard* Inkassoavd. Tore-André Gram-Knutsen Avd. for kommunale krav Jarl Halland Kontrollavd. Christine Due Sivertsen * i permisjon til juni Fungerende leder for driftsavd: Erik Iden. Kemneren er en etat i byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap og har på vegne av stat, fylke og kommunen ansvaret for: innfordring av skatt og avgift arbeidsgiverkontroll søknader ettergivelse/nedsettelse av skatt For disse arbeidsoppgavene er vi underlagt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Skatt vests faglige instruksjonsmyndighet For kommunen har vi følgende hovedoppgaver: innfordring eiendomsskatt og kommunale avgifter innfordring øvrige kommunale krav krever inn vederlag (egenbetaling) og produserer vedtak om egenbetaling ved opphold i institusjon 3

5 KEMNERENS KOMMENTAR Kemneren i Bergen Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren var i millioner kroner. Bergen kommunes andel av dette var 7 415,3 millioner kroner, en økning på 5,8 prosent i forhold til I forhold til kommunens reviderte budsjett for 2013 er resultatet et underskudd på 42,9 millioner. Sammenlignet med landet for øvrig, viser utviklingen i første del av året at skatteinngangen i Bergen var relativt sterkere enn sammenlignbare kommuner. I siste del av året har dette jevnet seg ut og veksten viser en markert fallende tendens. Skatteregnskapssystemet SOFIE er fortsatt i solid og stabil drift. Vi har sammen med de største byene tatt initiativ til å kunne tilby moderne betalingsformer som e-faktura, kredittkort o.l. og håper at dette kan bli realisert i Vi er fortsatt fornøyd med de nye, moderne lokalene våre som legger til rette for gode arbeidsformer og god service til publikum. De siste inneklimautfordringene i bygget skal nå være løst, vel fem år etter innflytting. På skattesiden viser resultatene og aktivitetene svært gode resultater. På områdene restskatt og forskuddsskatt fra personlige skatteytere har vi nådd enda bedre resultater enn i Vi har i perioder i 2013 vært blant de tre beste av storbyene. I 2013 har vi vært en av tre piloter på bruk av det nye kontrollstøttesystemet KOSS. Dette har medført mye ekstraarbeid og tidstap og har gjort at vi i år bare har kontrollert 4,2 prosent av arbeidsgiverne mot målet på 5 prosent. Systemet som planlegges innført for alle skatteoppkreverne i 2014 vil forbedre og effektivisere kontrollene for alle. Vi har også i 2013 gode resultater på området kommunal innfordring. Vårt innfordringssystem, Predator, er nå tatt i bruk i en rekke norske kommuner og dette åpner for felles videreutvikling av viktig funksjonalitet. Også i 2013 har vi satset på god og tydelig kommunikasjon. Vi har gjennomført et nytt opplæringsopplegg for vår språkstandard «Klart språk» og vil satser vi videre på dette i Vi prioriterer fortsatt høy etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse og har ved hjelp av ulike tiltak også fokusert på dette i Vi har innført Skatteetatens opplegg for «Kontinuerlig forbedring» (Lean) og benyttet dette for å effektivisere arbeidet vårt. Denne metodikken har vist seg svært nyttig og vi vil arbeide videre med å redusere sløsing og forhindre dobbeltarbeid i Totalt sett har 2013 vært nok et godt år for virksomheten vår og jeg vil benytte anledningen til å takke medarbeiderne våre for den innsatsen som er blitt nedlagt. 4

6 Bergen, 20. januar

7 Skatteregnskapet 2013 Årsregnskap for Bergen kommune for regnskapsåret Avlagt etter kontantprinsippet Endring 1 Likvider ,57 % Skyldig skattekreditorene ,19 % Skyldig andre ,41 % Innestående margin ,91 % Udisponert resultat 4 4 Sum Arbeidsgiveravgift ,19 % Kildeskatt ,03 % Personlige skatteytere ,56 % Selskapsskatt ,86 % Renter ,35 % Innfordring ,64 % Sum ,44 % 3 Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift ,19 % Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift ,80 % Fordelt til Fylkeskommunen ,40 % Fordelt til kommunen ,82 % Fordelt til Staten ,89 % Krav som er ufordelt 0-2 Videresending plassering mellom kommuner Sum ,44 % 6

8 Marginoppgjør for inntektsåret Konto 2191 i inntektsåret eller før Konto 2191 periode 1-6 året etter inntektsåret Konto 2191 totalt avsatt margin Konto 2192 bruk av avsatt margin Konto 1210 innestående margin Konto 2350 overskytende forskudd Differanse mellom totalt avsatt margin og overskytende forskudd Som tabellen viser var det for mye avsatt margin i Marginoppgjør for inntektsåret Konto 2191 i inntektsåret eller før Konto 2191 periode 1-6 året etter inntektsåret 0 Konto 2191 totalt avsatt margin Konto 2192 bruk av avsatt margin Konto 1210 innestående margin Konto 2350 overskytende forskudd Differanse mellom totalt avsatt margin og overskytende forskudd Innestående margin for 2013 er pr på kr Kommentar: Marginoppgjøret for 2012 viser at det var for mye avsatt margin i 2012, men vi ser en nedadgående trend når det gjelder størrelse på for mye avsatt margin. Marginprosenten er fremdeles 9 prosent for 2012 og 2013, som vedtatt i

9 Skatteoppkreveren i Bergen bekrefter at skatteregnskapet for 2013 er utført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra Regional kontrollenhet. Bergen, 20. januar 2014 Lasse Hunsrød Kemner Grethe S. Losnegaard Økonomisjef 8

10 VERNE- OG MILJØARBEID Arbeidsmiljøgruppen Ann Margareth Bakke (leder) Lasse Hunsrød Grethe S. Losnegaard/Tore-Andre Gram-Knutsen Jarl Halland Linda Blomberg Gudrun Bjørge Gruppen har hatt fire møter i 2013 og behandlet 8 saker. Viktige saker behandlet i 2013: - Nærværsarbeid - Produksjonsplan, opplæringsplan og strategisk plan Inneklimaet i Nonnen Verneombud Administrasjonsavd./ driftsavd.: Avdeling for kommunale krav: Inkassoavdelingen: Kontrollavdelingen: Resultatenhetsverneombud: Gudrun Bjørge Steinar Ravnanger Gudrun Bjørge Line Hitland Gudrun Bjørge 9

11 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Kemneren i Bergen Avdelingen er ansvarlig for: Personalforhold, herunder lønn, fravær, permisjoner, rekruttering, personaldata og statistikker, samt saksbehandling lov og avtaleverk, etc. I. Organisasjon Avdelingen har en bemanning på to årsverk. II. Oppgaver/resultater Ansettelser I 2013 foretok Kemneren i Bergen 25 ansettelser som fordelte seg slik: 3 personer ble ansatt på drift, 7 på inkasso, 4 på kommunale krav og 11 på kontroll. Figur 1 Antall ansettelser pr år Bemanning Kemneren i Bergen har hatt en bemanning i snitt på 116 årsverk i personer sluttet for å gå over i annen stilling utenfor Kemneren i Bergen, og 8 sluttet for alder. 5 personer hadde redusert arbeidstid på grunn av omsorg, 4 på grunn av AFP. 11 personer hadde permisjon av ulike grunner. 10

12 Lønnsarbeid Kemneren i Bergen Fast og variabel lønn ble registrert innen fastsatte frister. Registreringer og meldinger ble kontrollert mot lønnsjournal. Det ble inngått avtaler om autopass og fast bilgodtgjørelse. Konteringslistene ble kontrollert månedlig. Sykepengerefusjoner ble sendt lønnskontoret en til to ganger for måneden. Fravær Fraværet ble daglig registrert i WinTid, ERV og et manuelt register. I januar ble systemene oppdatert med overførte feriedager. Informasjon/internkontroll Det ble sendt ut en rekke informasjonsmailer i løpet av året. 11

13 AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV Kommunale krav ivaretar innfordring av eiendomsskatt og kommunale gebyrer, barnehage/sfo, krav fra helse- og sosialkontor, misligholdt husleie og kommunale lån, samt andre misligholdte krav på vegne av kommunale avdelinger og foretak. Avdelingen krever inn løpende egenbetaling for opphold i institusjon og etter- og sluttoppgjør for oppholdet. Kommunale krav er også kontaktleddet mot publikum og tar seg av spørsmål om betaling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt og andre kommunale fakturaer. I. Organisasjon Leder Jarl Halland Innfordring Kay André B. Haugen Egenbetaling Marit Hjelle Betalingsservice Trond Eirik Larsen Avdeling for kommunale krav har 29 medarbeidere (27,9 årsverk tilgjengelig) pr Avdelingen består av avdelingsleder, 14 medarbeidere på innfordringsseksjonen, 6 medarbeidere på betalingsservice og 8 medarbeidere på egenbetalingsseksjonen. Innfordringsgruppen Har samarbeidsavtale om innfordring med de fleste kommunale etater. Avdelingen har fått et moderne og fleksibelt innfordringssystem som har effektivisert arbeidet for innfordringsgruppen. Innfordringsgruppen har mottatt over krav på i overkant av 326 millioner kroner til innfordring siden det nye innfordringssystemet ble tatt i bruk høsten I 2013 er det mottatt om lag krav som samlet utgjør i overkant av 95 millioner kroner. Både i antall krav og i beløp er det omlag som i Det ble innfordret vel 64 millioner kroner i 2013, noe som er 5 millioner mer enn året før. Avdelingen fikk tilført ekstra ressurser gjennom året, noe som kan forklare den fine økningen i innfordringstallene. 12

14 I tillegg til innfordring av 65 millioner kroner i hovedstol er det tatt inn 4,8 millioner kroner i renter hvor 2,8 millioner refererer seg til boliglånsrenter. Gebyrene utgjorde 9,3 millioner kroner som fordeler seg på 4,8 millioner på egne gebyrer/salær, 2,1 millioner på statlige gebyrer og 2,4 millioner kroner i purregebyrer på ordinære fakturaer. Figur 2 - Kommunale krav har lyse og trivelige kontorer i Nonnens 6. etasje. Egenbetalingsgruppen Egenbetalingsgruppen har ansvar for beregning av egenandel for opphold i institusjon, det vil si sykehjem, aldershjem og noen bofellesskap. Totalt gjelder dette over institusjonsplasser medregnet plasser i nabokommuner. Fakturering og trygdetrekk av egenandel utgjorde over 363 millioner kroner i Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele året. Betalingsservice Er kontaktledd mot publikum om spørsmål vedrørende betaling av kommunale gebyrer, eiendomsskatt og andre kommunale fakturer. Gruppen mottar svært mange henvendelser fra publikum, primært via telefon. I tillegg kommer et stort antall henvendelser via e-post. Gruppen har jobbet bevisst på å få publikum til å ta i bruk mer av kommunens elektroniske tjenester. Dette kan en ha lykkes med da antall henvendelser både via telefon og e-post er redusert de tre siste årene. I dag kan publikum selv hente ut egne kommunale fakturaer som er produsert, både nye faktura og faktura inntil fire år tilbake i tid. Denne oversikten får du via hjemmesiden til Bergen kommune. Eksempelvis barnehage/sfo, kulturskole, praktisk bistand husholdning, egenbetaling institusjon, kommunale avgifter etc. Dette har redusert henvendelsene til betalingsservice i forbindelse med manglende faktura. 13

15 II. Oppgaver/Resultater Tabell 1 - Avdeling for kommunale kravs innkrevde misligholdte fordringer. Kommunal etat Kemneren - Kommunale avgifter Skole Helse og sosiale tjenester Bergen Legevakt BOE Boligavdeling BBB Husleie Bergen Parkeringsselskap Andre etater Totalt Tabell 2 - Innfordring av kommunale krav i perioden (i kroner) Det nye innfordringssystemet Procasso er fullført og ferdigstilt. Det har gitt et mer moderne og fleksibelt innfordringssystem som har effektivisert innfordringsarbeidet. 14

16 Figur 3 - Produksjon saker egenbetalingsseksjonen. Kemneren i Bergen Egenbetalingsseksjonen har ved hjelp at saksbehandlings- og avregningssystemet Profil fattet vedtak om egenandelbetaling fordelt på løpende vedtak for opphold i institusjon, i tillegg til årlige endringer, etteroppgjør og sluttoppgjør. Seksjonen produserte saker i 2013 noe som er 28 prosent flere saker enn året før. Trekk i beboernes trygd via NAV og fakturering fra kommunen utgjorde samlet 363 millioner kroner. Dette er en økning på over 27 millioner kroner i forhold til Fakturering fra kommunen utgjorde 90 millioner kroner (76 millioner kroner i 2012), og trekk i trygd via NAV utgjorde 273 millioner kroner (260 millioner kroner i 2012). Seksjonen produserte nærmere fakturagrunnlag og sendte ut om lag brev i Figur 4 - Antall e-poster til betalingsservice i perioden

17 Utviklingen av henvendelser til betalingsservice har vært jevnt økende fra 2005 og frem til Betalingsservice har jobbet bevisst med å få publikum til å ta i bruk kommunens elektroniske tjenester via Bergen kommunes hjemmeside hvor en kan ta ut diverse kommunale faktura med «Din side». I tillegg er kemnerens hjemmesider oppdatert med ulike endringsskjemaer som publikum kan hente ut direkte fra internett. Disse tiltakene kan være årsak til at henvendelser via telefon og e-post har vist en synkende tendens i de siste år, og er en bevisst satsing på kundevennlige tiltak som skal forenkle og forbedre publikums opplevelse. III. Mål og handlingsplan 2013 Avdeling for kommunale krav innfordret nærmere 18 millioner kroner i skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer i Det er 34 prosent økning i forhold til året før. Vi har hatt et sterkt fokus og ekstra ressurser på denne type krav. 147 eiendommer (81 eiendommer i 2012) ble begjært tvangssolgt grunnet skyldige kommunale gebyrer, og 13 tvangssalg ble gjennomført (8 i 2012). Etter at begjæring er overlevert tingretten tar det vanligvis ett år eller mer før salg er gjennomført. 21 boliger/leiligheter ble begjært tvangssolgt grunnet mislighold av kommunale lån (25 boliger i 2012) og 11 tvangssalg er gjennomført (8 i 2012). Det er innfordret 15,2 millioner kroner i misligholdte boliglån. Avdelingen har i tillegg hatt inntreden i totalt 5 saker (14 saker i 2012) hvor banker eller andre alt har begjært tvangssalg. Grunnet skyldige parkeringsbøter ble 51 biler (35 i 2012) begjært tvangssolgt, men alle ble betalt før tvangssalg fant sted. Det er også begjært 6 tvangssalg i løsøre (primært biler), men kravene ble oppgjort. Pr. 31. desember 2013 er det til innfordring på skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer 3,4 millioner kroner. Avdelingen har sendt ut betalingsoppfordringer noe som er vel mer enn året før. Videre varsler noe som er nær en fordobling fra i fjor og det er foretatt utleggsforretninger/ utleggstrekk som er 17 prosent flere enn i Det er også sendt 62 forliksklager som er noen færre enn året før. Aktivitetsnivået har med andre ord vært svært høyt. Figur 5 - Kommunale krav har sendt ut ca brev til ulike skyldnere i Konvolutteringsmaskinen er en viktig hjelper da den skiller de ulike arkene fra hverandre slik at brevene blir pakket med riktige ark i rett brev. 16

18 Figur 6 - Ikke alle er like glad i brevene fra kemneren. Noen får hard medfart og kommer i retur med ukjent adresse. Vi har inngått EA returavtale med Posten slik at denne videreformidler brevet vårt til siste oppdaterte adresse. Adressekorrigering sendes på fil til oss så vi kan oppdatere adressen i datasystemet vårt. Har ikke Posten ny adresse kommer brevet i retur. Da gjør vi jobben selv og sender ut nytt brev med ny adresse. Totale restanser utgjør 136 millioner kroner som er økning på 2 prosent fra året før. Restansen er fordelt på ulike saker. Det er flere saker enn ved forrige årsskiftet. Nær halvparten (45 prosent) av den utestående restanse er misligholdte kommunale boliglån som utgjør totalt 61,5 millioner kroner. Antall mottatte inkassosaker i 2013 er på nivå med året før, både i antall og i volum (kronebeløp). Vi klarte vårt mål om å holde restansen på porteføljen i snitt på 150 millioner kroner. Gjennomsnittlig beløp er på i underkant av 140 millioner i Det er noe høyere enn i es 2011 Saker fra 2010 har en løsningsgrad i forhold til innfordret beløp på 83 prosent og 78 prosent på saker fra Saker fra 2012 har en løsningsgrad i forhold til mottatte saker på 64 prosent og 42 prosent på saker fra Dette er noe lavere enn forventet, men en stor del av debitormassen har liten eller ingen betalingsevne. Mange krav er sikret i 10 år etter rettslig innfordring. Disse kravene følges jevnlig opp og det vil hele tiden komme innbetalinger på eldre krav noe som vil påvirke løsningsgraden positivt. Kommunale krav mottok nye krav på til sammen over 30 millioner kroner bare i løpet av årets 3 siste måneder og dette påvirker selvsagt løsningsgraden for Både i saker og beløp er likevel ca. 40 prosent av mottatte saker i 2013 alt innfordret. Det er sendt 226 begjæringer om fravikelse (utkastelse) på kommunale boliger/leiligheter grunnet manglende husleiebetaling. Det er en positiv nedgang på ca. 7,5 prosent både i år og i fjor. Det ble likevel gjennomført 43 fravikelser som er flere enn året før. Avdelingen jobber tett med de ulike sosialkontor i forhold til fravikelser. Kemneren har et telefonisk kontaktsenter for å bedre kunde- og publikumsservice. Dette for å synliggjøre ventetid og responstid slik at ressurser kan settes inn ved behov. Kommunale krav 17

19 mottok nærmere telefonhenvendelser i 2013 hvor 94 prosent ble besvart og 74 prosent besvart innen 29 sekunder. Det er tett opp til vår målsetting på 95 prosent besvarelse og 75 prosent innen 30 sekunder. I tillegg kommer det en rekke direktetelefoner til saksbehandlerne. Disse er ikke med i statistikken. Kemneren har en målsetting om svarprosent på 95 prosent og på 75 prosent svarprosent innen 30 sekunder. Kommunale krav mottok om lag flere telefoner i 2013 enn året før. Betalingsservice hos kommunale krav som er kontaktledd mot publikum ved henvendelser om betaling av kommunale fakturaer har som hovedmålsetting at kunden skal føle at det er enkelt å ta kontakt med oss og kunden skal oppleve god kvalitet i saks- og kundebehandling. Betalingsservice hos kommunale krav mottok alene ca telefonhenvendelser i Det er om lag færre enn året før. 93 prosent av telefonene er besvart og 70 prosent er besvart innen 29 sekunder. Gruppen har vært flink til å informere om kommunens elektroniske tjenester hvor publikum selv kan søke informasjon og få utført ulike tjenester. Gruppen har også jobbet aktivt mot de ulike fagetater for å forbedre utsendte faktura med fakturatekster og kontaktpunkter (telefon og e-postadresser). Dette kan ha hatt innvirkning på at antall henvendelser både via e-post og telefon viser nedgang. Antall henvendelser via e-post er redusert med 7 prosent fra 2012 til i Egenbetalingsseksjonen har hatt høy aktivitet i 2013 noe som økningen på 28 prosent i antall saker tilsier. Det har vært en klar økning både i trekk i trygd via NAV og fakturering fra kommunen når vi sammenligner med tallene for Seksjonen har fornyet årlige vedtak for langtidsbeboere i tråd med målsetningen. Videre har langtidsbeboere fått vedtak om egenandelbetaling innen en måned etter at beboer har fått tildelt langtidsplass i institusjon. Vedtak om etteroppgjør 2012 er også i henhold til målsetning, mens sluttoppgjør 2012 ligger noe etter målsetningen. Egenbetalingsseksjonen har i 2013 fattet nye vedtak og 935 vedtak er omgjort. Når det gjelder etteroppgjør er det fattet vedtak og det er gjort vedtak om sluttoppgjør/andre. Dette er totalt en økning på prosent sammenlignet med Status for klagesaker er fem ubehandlede saker per Totalt er 15 saker oversendt til Fylkesmannen i Hordaland som klageinstans. I de seks sakene som fylkesmannen har fattet endelig vedtak i, har vi fått medhold i fem av disse. 18

20 DRIFTSAVDELINGEN Ivaretar både kommunale og statlige oppgaver samtidig som avdelingen har ansvar for kontorets stab/støtteoppgaver som IKT, innkjøp og dokumentkontroll. Avdelingen har ansvar for skatteregnskapet, internkontroll av skatteregnskapet og avstemming av bank og kasse. I tillegg har avdelingen ansvar for saksbehandling av søknader om lemping og ettergivelse av skatt, samt fordringsanmeldelse og tilsvar i forbindelse med forslag til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og oppfølging av vedtatte gjeldsordninger. Dette gjelder både skatte- og avgiftskrav og kommunale avgifter/krav. Avdelingen ivaretar Bergen kommune sin kassefunksjon og betjener her også Skatt vest. Publikumsmottak er og sammen med Skatt vest. Eiendomsskattekontoret har ansvar for forvaltning av eiendomsskatteloven og er sekretariat for takstnemnda og overskattetakstkommisjonen. I. Organisasjon Driftsavdelingen består av totalt 19 årsverk, fordelt på 21 personer. Avdelingen er organisert i 4 grupper og en stabsstilling. Leder Grethe Losnegaard (permisjon til juni 2014) Fungerende leder: Erik Iden Controller Elisabeth Flasnes Betalingsformidling, ekspedisjon Erik Iden Skatteavregning Gunn M. Ellingsen Skattesøknader, dokumentkontroll Sissel Nordstrønen Eiendomsskatt Lillian Vangberg Fungerende leder: Tord Støve 19

21 Internkontroll Kemneren i Bergen har fokus på internkontroll, og har en egen stilling knyttet til arbeidet med internkontroll, Controller. Den interne kontrollen ved kontoret er en løpende kontroll av rutiner og prosedyrer for å sikre at interne og eksterne krav til kvalitet blir oppfylt. Kemneren i Bergen benytter COSO-modellen i arbeidet med internkontroll. Controlleren har arbeidsoppgaver som går på å analysere risikoområder, følge opp og kontrollere skatteregnskapet, bistå fagavdelingene i arbeidet med internkontroll og risikostyring, samt å utvikle og vedlikeholde rutiner og rutinebeskrivelser innen internkontroll. Skatteavregning Gruppen har ansvaret for registrering og kontroll av skatteregnskapet. Arbeidet består blant annet av tilrettelegging og registrering av innbetalinger fra kasse og bank. Gruppen har også ansvar for kontroll og utsendelse tilgodebeløp for personlige og upersonlige skatteytere. Dette gjelder både ordinære oppgjør og oppgjør som fremkommer etter klager/ endringssaker. Endringssaker for de siste tre årene, kjøres stort sett hver helg. De eldre årene en gang i måneden. De siste årene har arbeidet med retur av utbetalinger vært prioritert. Det har vært en økning av returer, spesielt gjelder dette utenlandske statsborgere. Rutinen er endret slik at en nå tilskriver siste arbeidsgiver for å få opplysninger om adresse eller konto. Det har vært god respons ved å tilskrive arbeidsgivere. Betalingsformidling Gruppen har ansvar for deler av inn- og utbetalingene for Bergen kommune. Målet er rett betaling til riktig tid og at inn- og utbetalingene blir korrekt bokført innen tre dager etter transaksjonsdato. Total omsetning over driftskontoen var i 2013 ca. 20 milliarder. Saldoen på kontoen har gått ned om lag én milliard kr siden Det vil si at alt som har kommet inn på kontoen har blitt formidlet videre over transaksjoner. Noen nøkkeltall: - Kr 13,3 millioner mottatt fra Helse Bergen for Agresso kunde - Kr 0,18 millioner mottatt kortterminal ved Danckert Krohn Seniorsenter - Kr 1,5 millioner mottatt kortterminal ved Smittevernkontoret - Kr 1,86 milliarder avsatt skattetrekk ved lønnskjøringer - Kr 9,6 millioner mottatt for Nygård Skole ca transaksjoner, om lag 100 av disse har blitt innbetalt direkte i kassen Betalingsformidling utfører også remittering for sosialkontorene, barneverntjenesten og Introduksjonssenteret for flyktninger (MOKS). Totalt ca utbetalinger i Nøkkeltall: - Kr 13,8 millioner utbetalt for MOKS - Kr 142 millioner utbetalt for barneverntjenesten - Kr 287,5 millioner utbetalt for sosialtjenesten 20

22 - Kr 1,1 millioner mottatt i retur (390 stykk) Kemneren i Bergen For Boligetaten har betalingsformidling utbetalt nær kr 640 millioner. For egenbetalingsgruppen ved avdeling for kommunale krav har betalingsformidling mottatt og inntektsført ca. kr 274 millioner. Betalingsformidling sitter også med banktilgangene til kommunens skattetrekkskonto og lånefond. Fra disse ble det utbetalt hhv. kr millioner og omsatt for kr millioner i Kasse En annen viktig del av gruppens arbeid, er å holde Kemnerens kassefunksjon i drift. Det foretas ulike innbetalinger til kassen. Til Sofie ble det totalt innbetalt kr 6,9 millioner, en økning på rundt kr fra Det ble innbetalt kr 1,8 millioner i kommunale avgifter til avdeling for kommunale krav, en økning på rundt kr fra Til Agresso kunde ble det innbetalt rett i overkant av kr 1 million via kassen, en nedgang på om lag kr Betalingsservice tar også imot MVA og arv for Skatt vest som innbetales over kassen. Det ble innbetalt kr 1 million i 2013, mer enn i Ekspedisjon I ekspedisjonen får publikum hjelp i skranken eller formidles videre til saksbehandler. Målet er god service og at man unngår køer ved forfall og avregning. Samarbeidet med Skatt vest er tett og stadig utviklende. Det ble ekspedert nesten kunder i løpet av 2013, hvilket er ganske jevnt med 2012 som hadde henvendelser. 21

23 Figur 7 - Daglige ekspederinger Ekspedisjonen er en del av førstelinjetjenesten til Bergen kommune. Det foretas også diverse korrespondanse med Lønns- og regnskapssenteret vedrørende tilbakebetalinger og strykning av gebyr, utligninger osv. Det utleveres materiell og brosjyrer. Avdelingen behandler returnert post for ny utsendelse. Ekspedisjonen har tidligere levert ut det meste av materiell i forbindelse med lønns- og trekkoppgavene for kontoret. Nytt fra i år er at Kemneren ikke lenger får tilsendt lønns- og trekkoppgaver som skal gis til arbeidsgivere. Ekspedisjonen har hatt stor pågang av både arbeidsgivere og regnskapskontor som ikke har fått med seg denne endringen. Eiendomsskattekontoret Eiendomsskattekontoret fungerer som sekretariat for Takstnemnda og Overskattetakstkommisjonen. Kontoret ajourholder takstgrunnlaget for utskriving av eiendomsskatt som kreves inn sammen med øvrige kommunale gebyr og avgifter. I 2013 ble det krevd inn eiendomsskatt på næringseiendommer og Verk og bruk jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.) 3 d. Takstgrunnlaget fra alminnelig taksering er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatten og skattesatsen var 5 promille. Takstnemnda har avholdt 3 møter hvor 214 takster og 30 klagesaker er behandlet. En sak ble videresendt til overskattetakstkommisjonen og er behandlet der. I perioden er 19 søknader om fritak etter 7 behandlet, samtlige er oversendt bystyret som har fattet vedtak. I tillegg har Eiendomsskattekontoret behandlet 7 henvendelser om fritak ihht. 5 (statlige eiendommer), 4 saker er innvilget fritak og 3 saker ble avvist. 22

24 Eiendomsskattekontoret har tatt i bruk nytt forvaltningssystem. Samtlige takster og fritaksvedtak etter 7 er scannet og registrert inn i systemet. Det er utarbeidet nye rutinebeskrivelser for taksering og klagebehandling som følge av endringer i eiendomsskatteloven. Skattegrunnlaget innbefatter kun næringstakster samt verk og bruk og det er foretatt en gjennomgang av datagrunnlaget for nevnte takster. Gjennomgangen har avdekket en del feil og mangler som fortløpende blir korrigert. Som følge av at boligtaksering er avviklet har Eiendomsskattekontoret foretatt en nedbemanning av kontoret med 1,6 årsverk. Figur 8 - Fakturert eiendomsskatt pr år (i mill. kroner) Søknad/dokumentkontroll Avdeling for skattesøknader Avdeling for skattesøknader har ansvar for behandling av søknader om nedsettelse/ettergivelse av skatt/forsinkelsesrenter/gebyr av hensyn til skyldner, det vil si saker til skatteutvalget eller renteutvalget. Figur 9 Saker fordelt pr type Søknader om lemping Antall saker gjeldsordning Antall saker i sikringsperioden

25 Avdeling for skattesøknader har behandlet 159 søknader om lemping på billighet i Per var det 23 innkomne saker som ikke var behandlet. Ved årsskiftet var målene om behandlingstid oppnådd. Avdelingen har også ansvar for fordringsanmeldelse og tilsvar i forbindelse med forslag til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og oppfølging av vedtatte gjeldsordninger. Dette gjelder både skatte- og avgiftskrav og kommunale avgifter/krav. Vi har oppnådd målet om å være à jour med innkomne saker og har også klart å følge opp slettinger i forhold til sikringstid. Vi er ikke à jour med den årlige gjennomgangen hva gjelder oppfølging av inngåtte avtaler og om disse overholdes, men alle saker blir gjennomgått/kontrollert i løpet av perioden. Ved årsskiftet var det 694 saker under aktiv oppfølging. Dette tilsvarer tall for I tillegg ligger 180 saker som følges opp i sikringsperioden. Dette tallet er noe høyere enn for Dokumentkontroll Dokumentkontroll har ansvar for arbeid knyttet til postbehandling og dokumentkontroll. I tillegg har gruppen arbeidsoppgaver som hører til kemnerens forværelse. Pr var avdelingen à jour med behandlingen av innkommet post er første gang antall e-poster er talt opp. Fra juni 2012 ble fakser mottatt elektronisk, noe som gjenspeiles i reduksjon av antall mottatte brev og økning av e-post (se figur under). Figur 10 - Innkomne brev og e-poster Brev E-post I 2013 har vi mottatt inngående brev. I tillegg har vi mottatt eposter/fakser, samlet blir dette skriftlige henvendelser. 24

26 Vi har maskinelt fått avsluttet passive saker til og med 2011, og disse ca sakene, er klare for utplukk. Pt. har vi ca aktive saker i KemSak. Det pågår full testpilotdrift på SvarUt for en gruppe på kontrollavdelingen og en gruppe på inkassoavdelingen. SvarUt ser ut til å fungere bra. earkiv er planlagt innført for hele kontoret fra 1. februar Figur 11 - Telefonhenvendelser til kontoret i cc-bridge i KONTROLL INKASSO KOMMUNALE KRAV DRIFT II. Mål og handlingsplan 2013 Avdelingen har hatt gruppevise mål basert på strategiene ÅPEN I FORKANT KOMPETENT. Målene har vært diskutert og fulgt opp gruppevis og på avdelingssamling. I 2013 ble det avholdt en todagers avdelingssamling på Voss med fokus på organisering og arbeidsfordeling. Basert på resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse, ble fokusområdene negativt stress, sosialt samspill og medarbeidersamtale trukket frem som viktige faktorer å arbeide videre med. 25

27 INKASSOAVDELINGEN Ansvarlig for innfordring av personlige skatter - herunder forskuddsskatt og restskatt Betalingsavtaler, varsling om tvangsinnfordring mv., utleggstrekk, utleggsforretninger også for kontrollavdelingen, tvangsdekning og konkurs Godskriving av utleggstrekk Innstillinger til Skatt vest i gjeldsforhandlings- saker, saker vedr. strykning av skatter som vurderes som uerholdelig til innfordring Innstillinger til søknadsavdelingen hos kemneren i saker vedr. nedsettelse/ettergivelse av skatter, forsinkelsesrenter samt innfordringsomkostninger Varsling av skatteytere om nedsettelse av pensjonspoeng I. Organisasjon Leder Tore-André Gram- Knutsen Kundebeh.gruppen Salgsgruppen Utleggsgruppen Spes.eng.gruppen Geir Søreide Aina Fjeldstad Øistein Eide Bjarte Bøe Inkassoavdelingen har ansvaret for innfordringen av restskatt overfor ordinære lønnsmottakere og pensjonister bosatt i Bergen kommune. Videre har avdelingen ansvaret for innfordringen av forskuddsskatt og restskatt overfor næringsdrivende uten arbeidsgiveransvar. Årets skatteavregning (for ligningsåret 2012) viser at det i Bergen kommune var personer som var skyldig restskatt, med en samlet restanse på vel kr. 922 millioner kroner. For 2013 ble det videre utskrevet forskuddsskatt for omlag kr 192 millioner for forskuddspliktige skatteytere i kommunen. Inkassoavdelingen teller 30,5 årsverk og er inndelt i fire seksjoner: Kundeseksjonen 11,0 årsverk, Utleggsseksjonen 5,0 årsverk, Salgsseksjonen 5,5 årsverk, Spesialengasjementsseksjonen 8,0 årsverk, Inkassosjef 1,0 årsverk. 26

28 Kundegruppen har primæransvaret for avdelingens førstelinjetjeneste, og for innfordringsoppgavene knyttet til nye krav. Vi mottar mange henvendelser i tiden frem til- og etter forfall. God informasjon og veiledning er helt avgjørende for om kundene betaler innen fristen, eller om skatteyter tar initiativ til å skaffe seg den likviditeten som er påkrevd for betale skattekravet. Tidsfaktoren er viktig for å oppnå gode innfordringsresultater. En god oppfølging av kunden i fasen før og like etter forfall har stor innflytelse på avdelingens samlede innfordringsresultater. En del av henvendelsene til Kundegruppen gjelder søknader om lempeligere betalingsvilkår (betalingsavtaler). Vilkårene for å innvilge slike avtaler er svært restriktivt regulert i Skattedirektoratets lempingsmelding. Kundegruppen har videre ansvaret for å pålegge arbeidsgiver å trekke den skyldige i lønnsutbetalingene (utleggstrekk). Utleggstrekk benyttes når frivillig betaling ikke skjer, og det basert på kravets størrelse og skyldners økonomi finnes hensiktsmessig. Hvis ikke kravet betales etter at det er varslet om tvangsinnfordring, vil neste innfordringstiltak i de fleste tilfeller være å avholde utleggsforretning. Ansvaret for gjennomføringen er lagt til Utleggsgruppen. Gjennom utleggsforretning søker en å sikre kravet gjennom å ta pant i skyldnerens formuesgoder. Utleggsgruppen betjener både Inkassoavdelingen og Kontrollavdelingen og gjennomførte i 2013 totalt utleggsforretninger, mot totalt i De mest vanlige panteobjektene er bankinnskudd, fast eiendom og motorvogner, men det forekommer også at vi tar utlegg i verdipapirer, uregistrert løsøre, enkle pengekrav, driftstilbehør og varelagre. I de tilfellene det er mulig å ta utleggspant for kravet går saken til Salgsgruppen for videre oppfølging. Mange saker løser seg etter at det er sendt underretning om at utlegg er tatt, eventuelt etter at det er sendt varsel om tvangsdekning. I noen tilfeller må imidlertid saken bringes videre til Namsfogden som forestår tvangssalgsprosessen. Salgsgruppen har også ansvaret for behandlingen av eventuelle klager på de utleggsforretningene som er foretatt. Den vanligste anførselen er at skyldneren ikke er den reelle eier av den gjenstanden det er tatt utlegg i. Hvis ikke klagen kan tas til følge, videresendes den til tingretten for avgjørelse. Salgsgruppen har også ansvaret for innfordringen av skattekrav rettet mot dødsbo. I mange tilfeller lykkes vi ikke med å finne formuesgoder hos skyldner som er egnet som sikkerhet for kravet. Ved Inkassoavdelingen følges disse sakene opp av Spesialengasjementsgruppen, både ved å motivere skyldneren til å starte nedbetaling dersom det er mulig, og ved å overvåke porteføljen for å fange opp de sakene hvor skyldners formuesforhold eller inntektsforhold bedres over tid. Noen skyldnere må regnes som særlig vanskeligstilte slik at de kan være i posisjon til å få innvilget søknad om lempning, og/eller det hefter forhold ved ligningen som gir grunnlag for å anmode Skatteetaten om å ta den opp til ny vurdering. Vi ser regelmessig at en del av disse skyldnerne ikke evner å ta tak i de mulighetene som finnes, og en viktig oppgave for spesialegasjementgruppen er derfor å yte nødvendig bistand. 27

29 Spesialengasjementsgruppen gjennomfører de nødvendige tiltak for de skyldnerne det anses hensiktsmessig å begjære konkurs. Gruppen har også ansvaret for å iverksette innkreving mot skyldnere bosatt i utlandet. II. Målkrav og måloppnåelse Målkravene for Kemneren i Bergen fastsettes årlig av Skattedirektoratet. For 2013 var det fastsatt som krav at 95 prosent av den samlede restskatten for inntektsåret 2011 skulle være innbetalt innen Likeledes skulle 98,8 prosent av forskuddsskatten for 2013 være innbetalt til samme tidspunkt. Inkassoavdelingen nådde begge målkravene, idet 95,5 prosent av restskatten, og 99,2 prosent av forskuddsskatten var innbetalt per For året 2014 er målkravene satt til 95,5 prosent og 99 prosent for hhv. restskatt 2012 og forskuddsskatt 2014, målt pr Inkassoavdelingen hadde i 2013 et budsjettkrav på 8 mill. i genererte gebyrinntekter. Den totale gebyrinngangen for året endte på kr Tabell 3 - Gebyrinntekter Totale inntekter Budsjett Resultat

30 III. Total restanse og berostillelse Figur 12 - Antall innbyggere med restskatt Figur 13 - Totalt utskrevet restskatt (i mill. kroner) Grafene over illustrerer at både antall skatteytere med restskatt, og det totale beløpet utskrevet restskatt er minkende fra i fjor. Reduksjonen i antall krav er imidlertid større enn reduksjonen i utskrevet restskatt. Det innebærer at hver enkelt skyldner i gjennomsnitt skylder mer enn i fjor. 29

31 Figur 14 - Utvikling av den totale restansen restskatt person (mill. NOK) Grafen viser restanseutviklingen for akkumulert restskatt. Pr utgjør total akkumulert restskatt restanse 826 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 22 millioner kroner fra Figur 15 - Utvikling av den totale restansen Forskuddsskatt person (mill. NOK) Grafen viser restanseutviklingen for akkumulert forskuddsskatt. Restansen er redusert fra 199 mill. i 2012 til 187 mill. ved utgangen av

32 Tabell 4 - Oppsummert restanseutvikling og berostilling Kemneren i Bergen Skatteart Restanse Berostilt pr Restanse Berostilt pr Endring i restanse Endring i berostilt restanse Forsk.skatt person Restskatt person Sum restanse IV. Arbeid med restanser eldre år I 2013 ble det lempet/utgiftsført restskatt og forsinkelsesrenter for personlige skatteytere for totalt kr fordelt på 14 skyldnere. Inkassoavdelingen har gjennomgått «Restanselisten - forelda krav» i forkant av foreldelsesdato Adekvate tiltak ble iverksatt på de sakene hvor det ble ansett nødvendig og hensiktsmessig. Totalt ble det i 2013 avskrevet kroner fordelt på 517 krav (hovedstoler) Avskrivingene knytter seg i hovedsak til krav som er ettergitt etter innvilget lempning, og dødsbo som er avsluttet med «intet til skifte». En mindre andel av avskrivingene knytter seg til foreldede krav. Den vanligste årsaken til foreldelse er at skatteyter har utvandret eller befinner seg på ukjent adresse. Utenlands innfordring er enten tidligere forsøkt eller er vurdert som uhensiktsmessig basert på kravets størrelse, eller på grunn av manglende bistandsavtale. V. Innfordringens effektivitet Inkassoavdelingen har i 2013 tatt i bruk automatiserte prosesser for utsending av varsler og kartlegging av skyldnernes formuesstilling. Dette har frigjort tid og ressurser til viktigere arbeidsoppgaver og har bidratt til økning både i kapasitet og kvalitet. Samtlige av avdelingens 4 seksjoner har i 2013 hatt høyere aktivitet enn året før og antall tyngre innfordringstiltak har økt i Inkassoavdelingen har i løpet av året kommet godt i gang med å implementere system for kontinuerlig forbedring. Status per viser at Inkassoavdelingen nådde samtlige av de fastsatte målkravene med god margin. Inkassoavdelingen har derved også i 2013 videreført den positive trenden fra de siste 6 årene med stadig bedrede resultater. Blant landets store skatteoppkreverkontor er det kun Sandnes 31

33 som kan vise til bedre resultater hva angår innfordring av restskatt og forskuddsskatt for personlige skatteytere. Figur 16 - Restskatt Innbetaling i prosent av utlignet pr , sammenlignet med tilsvarende verdier for tidligere år. 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% For 2014 vil inkassoavdelingen videreføre arbeidet med kontinuerlig forbedring for å sikre bedre flyt i arbeidsprosessene våre. I tillegg vil vi ta i bruk en «ringerobot» som vil øke servicenivået til våre skyldnere, i tillegg til å effektivisere innfordringsarbeidet ytterligere. 32

34 KONTROLLAVDELINGEN Avdelingens ansvarsområder er: Mottak og kontroll av lønnsinnberetning fra arbeidsgivere med hovedkontor i kommunen, herunder terminoppgaver og lønns-/trekkoppgaver Stedlig kontroll overfor arbeidsgivere på lønnsområdet. Utførelse av kontrolltjenester for 25 kommuner i Hordaland. Kurs og andre informasjonstiltak overfor arbeidsgivere Innkreving av skatter og avgifter overfor selskap, samt foretak med arbeidsgiveransvar. I. Organisasjon Leder Christine Due Sivertsen Jurist Rolf Hjertaker Rådgiver Torbjørn F. Hansen Jurist - arbeidsgiverkontroll Magnus Holtermann (til 12. juli 2013) Jurist - arbeidsgiverkontroll Alvhild Bjørlykke (fra 5. august 2013) Arbeidsgiverkontroll Jone Sylta Kontormessig kontroll Marit Vestbø Innfordring Tor-Hugo Falbach Jensen Innfordring Innfordringsarbeidet på Kontrollavdelingen drives av innfordrings- og felleskundeseksjonen. Seksjonen innfordrer arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk og selskapsskatter for upersonlige skatteytere. Seksjonen innfordrer også tilsvarende krav mot personlige skatteytere med arbeidsgiveransvar. Denne seksjonen omfattet i 2013 syv saksbehandlere på innfordring samt saksbehandlere på felleskundegruppen (to personer frem til og med april en person fra april) i tillegg til seksjonsleder. Når arbeidsgiverposisjonen opphører, blir eventuelle restanser mot personlige skatteytere innfordret videre ved Inkassoavdelingen. 33

35 Seksjonen har fortløpende gjennom 2013 vurdert hvilke arbeidsgivere som har vært aktuelle med hensyn til kontroll av arbeidsgiverforhold, samt avdekking av økonomisk kriminalitet ved melding til aktuelle instanser. Melding om aktuelle kandidater er overlevert Arbeidsgiverkontrollen. I tillegg til den direkte innfordringen av skatterestanser, utsteder seksjonens saksbehandlere skatteattester. Dette er et viktig og restanseforebyggende arbeid. Seksjonen avgir også uttalelser til søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger. Videre behandles saker om fritak for solidaransvar ved arbeidsutleie. Seksjonen ivaretar dessuten informasjonsoppgaver overfor selskap som går konkurs. De tyngre innfordringstiltakene og søknadsbehandlingen er svært tid- og ressurskrevende. I sammenheng med innfordringsoppgavene blir det gitt informasjon og veiledning i kontakt med skatteyterne. Denne innsatsen antas å gi god uttelling i form av økt etterlevelse av regelverket. Innfordring mot upersonlige skatteytere/selskap Totalt antall konkurssaker er noe mindre enn tilsvarende tall for Det ble sendt 3 prosent færre konkursvarsler i Bergen enn i 2012, mens antall konkursbegjæringer i 2013 sank med 11 prosent sammenlignet med foregående år. Av 123 sendte konkursbegjæringer i 2013 ble det åpnet konkurs hos 60 skattytere 9 færre enn for Konkurstallene for 2009 var de høyeste som noensinne var registrert på landsbasis. Konkurstallene sank betydelig i 2010 og 2011, men økte deretter i Tallene for 2013 indikerer at normaltallet for konkursbegjæringer fra kemneren i Bergen, befinner seg et sted mellom 110 og 150 per år. Antall varsler om tvangsdekning har økt med hele 61 prosent fra Samtidig har antall utleggsforretninger med pant minket med ca. 12 prosent. Antallet begjæringer om tvangssalg sank derimot med 19 prosent - dette indikerer at flere gjør opp for seg etter å ha mottatt varsel om tvangsdekning. Det har også funnet sted en betydelig økning i antall varsel om politianmeldelse på bakgrunn av manglende betaling (i selskap som er i drift) fra 54 i 2012 til 79 i Antall saker som faktisk ble politianmeldt etter varsel sank imidlertid fra 19 til 5 - noe som viser at mange krav blir gjort opp etter mottak av varselet. Slikt varsel synes således å være et effektivt innfordringstiltak. Økt bruk av arbeidsutleie medfører stadig et stort antall søknader om fritak fra det solidaransvaret for innberetnings- og betalingsforpliktene som gjelder i slike tilfeller. Gruppen behandlet 85 søknader i 2011, 92 i 2012 og 149 i Det gjøres gjeldende solidaransvar i tilfeller hvor mangler ved innberetning eller betaling avdekkes gjennom kontroll. Dette innebærer at krav kan fremmes og innfordres mot sekundæransvarlig. Tabellene nedenfor viser et utvalg av innfordringsaktiviteter som er generert i

36 Tabell 5 - Oversikt over et utvalg av innfordringsaktiviteter mot AS Varsel om tvangsfullbyrdelse (maskinell) * * * * Utleggsforretninger med pant Utleggsforretning med intet til pant Varsel om tvangsdekning m/u fullmakt Begjæring om tvangsdekning Konkursvarsel Konkursbegjæringer Varsel om politianmeldelse Politianmeldelser * Det har ikke vært mulig få ut statistikk i 2010/2011/2012/2013. Figur 17 - Oversikt over et utvalg innfordringsaktiviteter Utleggsforretninger med pant Utleggsforretning med intet til pant Varsel om tvangsdekning m/u fullmakt Begjæring om tvangsdekning Konkursvarsel Konkursbegjæringer Varsel om politianmeldelse Politianmeldelser Innfordring mot enkeltpersonforetak med arbeidsgiveransvar (felleskunder) Også for felleskundenes del viser statistikken økt fokus på tvangsdekning overfor skyldnerne antall varsel på dette området har økt med 6 prosent sammenlignet med Antall begjæringer økte med 16 prosent. Utviklingen går dermed i motsatt retning av det tilsvarende området for AS, der antallet begjæringer har sunket markant. Vi antar at hovedårsaken til denne forskjellen er at 35

37 enkeltpersonforetakene i mindre grad er i økonomisk stand til å gjøre opp for seg etter å ha mottatt varsel om tvangsdekning. Både antall varsel om politianmeldelser og faktiske politianmeldelser sank betydelig for dette segmentet sammenlignet med 2012, henholdsvis med 52 prosent og 45 prosent. Dette kan indikere at tiltak mot enkeltpersonforetakene i 2013 har medført at arbeidsgiverne i større grad har betalt innberettet forskuddstrekk. Av 16 sendte konkursbegjæringer i 2013 ble det åpnet konkurs hos 15 felleskunder 12 flere enn for Årsaken ligger i en tettere oppfølging av denne porteføljen, med fokus på å unngå opparbeidelse av store restanser. Tabell 6 - Oversikt over et utvalg av innfordringsaktiviteter mot enkeltpersonforetak m/ansatte Varsel om tvangsdekning m/u fullmakt * * * 98* 104 Begjæring om tvangsdekning * * * 61* 71 Konkursvarsel * * * 12* 23 Konkursbegjæringer * * * 4* 16 Varsel om politianmeldelse * * * 21* 10 Politianmeldelser * * * 11* 4 * Statistikk på enkeltpersonforetak m/ansatte er i tidligere årsrapporter ikke presentert i eget punkt. Statistikk vedrørende konkurs og anmeldelse inngikk tidligere i den generelle statistikken. Innfordringsstatistikk Av tallene i tabellen nedenfor fremgår det at innkrevingsmålene for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i innberetningsåret 2012 er nådd med god margin. Sammenholdt med innfordringsnivået for store kommuner for øvrig, er vi godt fornøyd med innfordringsresultatene. På bakgrunn av ytterligere optimalisering av etterlevelsesarbeid og innfordringsprosesser, er resultatene fra tidligere år ytterligere forbedret. For 2013 er målkravene for innfordret forskuddsskatt og restskatt for næringsdrivende oppnådd med meget god margin - 0,37 prosent for forskuddsskattens del og 1,57 prosent for restskattens del. Resultatet for begge kravstypene har vært økende for hvert år. 36

38 Tabell 7 - Restansestatistikk pr Skatteart Krav Aktiv restanse Målkrav - totalt innbetalt Forskuddstrekk ,1 mrd. 3,2 mill. 99,90 % - 99,93 % Arbeidsgiveravgift ,5 mrd. 3,4 mill. 99,80 % - 99,82 % Forskuddsskatt upersonlige ,7 mrd. 0,8 mill. 99,60 % - 99,97 % Restskatt upersonlige ,3 mrd. 1,3 mill. 98,00 % - 99,57 % Politianmeldelser Antall politianmeldelser i 2013 har holdt samme nivå som i 2010 og Når saker skal vurderes for anmeldelse, tar kontoret hensyn til gjeldende beløpsgrenser for anmeldelsene, og hvilke erstatningskrav som skal prioriteres etter gitte føringer. Antallet var dobbelt så høyt i 2012, grunnet oppgangen i antall konkurser. Antallet er likevel ikke uvanlig høyt sett over en femårsperiode. I 2013 har det samlede erstatningskrav, samt beløpene for brudd på skattebetalingslovens bestemmelser, vært høye i forhold til det totale antall anmeldte saker. Sammen med politianmeldelse fremsettes krav om erstatning påført skattekreditorene, som blir behandlet i forbindelse med straffesaken. Det er fremmet krav om erstatning mot styreformann/daglig leder i 12 saker, på til sammen kr Våre oversikter viser videre at av 21 anmeldelser gjelder 20 av dem brudd på Skattebetalingslovens 18-1 og/eller Gjennom overtredelsene er det manglende oppgitte skattetrekket til sammen kr Det er også anmeldt fem brudd på Regnskapsloven 8-5 og Bokføringsloven 15 for mangelfull regnskapsføring, og tre tilfeller av mangelfull oppgaveplikt etter Folketrygdloven De fleste erstatningskrav mot ledende personer i selskapet, blir pådømt i forbindelse med straffeforfølgning av forholdet. Dersom tvangsgrunnlag for erstatningskravet ikke blir oppnådd i forbindelse med straffesaken, vurderes det om kravet skal forfølges sivilrettslig. I 2013 ble det påbegynt sivilrettslig forfølgning i seks saker med krav om erstatning på totalt kr Av disse er fire saker allerede sluttført med positivt resultat. Det ble oppnådd tvangsgrunnlag for erstatningskrav på til sammen kr

39 Kontormessig kontroll (oppgavekontroll) Gruppen har hatt seks årsverk siste syv måneder av året. Periodevis er det behov for ekstra ressurser. Kontrollører og andre ansatte ved avdelingen har bistått gruppen i den mest hektiske perioden. Gruppens hovedoppgave er mottak og kontroll av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver samt årsoppgaver. Videre avstemmes innberettede grunnlag fra lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaver mot innberettede grunnlag fra terminoppgaver. Ved registrering av lønnsinformasjon godskrives arbeidstakerne det innberettede forskuddstrekket. Lønns- og trekkoppgaver mottas enten på maskinlesbart medium eller manuelt. Alle lønns- og trekkoppgaver på papir og følgeskriv/årsoppgaver fra de som ikke leverer via Altinn registreres manuelt. Totalt mottok kemneren lønns- og trekkoppgaver fra oppgavepliktige arbeidsgivere. I alt arbeidsgivere ble purret for ikke innsendte lønns- og trekkoppgaver eller følgeskriv/årsoppgave i Dette er en økning fra året før. Kontrollørkorpset ble brukt til innhenting av de oppgavene som ikke kom inn rettidig. Tabell 8 - Oversikt over korrespondanse i avstemmingsprosessen Brev Antall Purring/varsling på LTO/årsoppgave Brev sendt om avvik i arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk Sum Kontormessig kontroll har også ansvar for at daglige ledere/styreledere og styremedlemmer som har lønnsutbetalinger i firma, ikke blir godskrevet skattetrekk som ikke er betalt inn av arbeidsgiver. Her ble trekket redusert for 58 personer med ca. kr på grunnlag av rapporter fra regnskapskontrollørene og restanselister fra SOFIE. Dette er en økning på kroner fra Fra medio mars måned har gruppen arbeidet i SOFIE med avstemming av arbeidsgivernes konti for skattetrekk og arbeidsgiveravgift for Arbeidsgiverne blir informert om årets lønnsinnberetning ved utsending av Lønns-ABC, kurs, samt avisannonser. Saksbehandlerne bistår i stor utstrekning arbeidsgiverne ved henvendelser per telefon, epost og direkte henvendelser i ekspedisjonen. Vi oppfordrer publikum til å ta direkte kontakt ved å informere om direkte telefonnummer og epostadresser. Gruppen sørger videre for ajourføring av registrerte arbeidsgivere lokalt og at arbeidsgivere leverer terminoppgaver etter regelverket. Et flertall av arbeidsgiverne har gått over til terminvis elektronisk innrapportering av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Mye korreksjonsarbeid må likevel 38

40 behandles manuelt. Ved manglende innlevering av oppgaver, behandles forslag om fastsettelse av arbeidsgiveravgift. Avdelingen avholder terminvise aksjoner, hvor kontrollører innhenter manglende terminoppgaver, eventuelt gjennomfører kontroll. Dette er effektive virkemidler for en komplett innrapportering. Arbeidsgiverkontroll - stedlig Innenbys arbeidsgiverkontroll Kontrollgruppen har 20 stillingshjemler, inkludert seksjonsleder. I løpet av året har flere stillinger stått ubesatt, to av disse siden Tre ansatte sluttet, hvorav to ble pensjonister. To ansatte har hatt permisjon i løpet av året. Tilgjengelige årsverk i 2013 har derfor kun vært 13,85. To stabsressurser bistår i tillegg gruppen i fagspørsmål, og ved tyngre saksbehandling. I tillegg til den ordinære stedlige kontrollvirksomheten, har det vært avsatt ressurser til å holde kurs for arbeidsgivere. Kontrollørene har også bistått avdelingens oppgavekontroll. Det har vært avsatt tid til faglig oppdatering gjennom organisering av og deltakelse på fagsamlinger og kurs. Kontoret har vært pilot for et nytt saksbehandlingssystem for arbeidsgiverkontroll som er under utvikling. To ressurser har vært avsatt til opplæring og utvikling av systemet. Hele gruppen har vært involvert i pilotdriften, og har bidratt godt til utvikling av systemet. Arbeidet med pilotdrift har måttet gå på bekostning av avdelingens ordinære arbeid, herunder antall kontroller. Medregnet ettersyn med oppstart i 2012, som er sluttført i 2013, er det foretatt 387 stedlige kontroller hos arbeidsgivere. Dette tilsvarer ca 4.2 prosent av arbeidsgivermassen og er noe lavere enn Skattedirektoratets resultatkrav på 5 prosent. I resultatkravet var ikke pilotdriften hensyntatt. Vi er samtidig godt fornøyd med antall kontroller pr tilgjengelig ressurs. I 2013 har det medgått i gjennomsnitt syv dager per ettersyn. Gruppen har i 2013 hatt fokus på tiltak som er egnet til å øke etterlevelse på lønnsområdet. Forebyggende tiltak er et egnet virkemiddel, ved siden av tradisjonell kontrollvirksomhet. 39

41 Tabell 9 - Avdekkingsresultater Grunnlag skattetrekkansvar Beregnet skattetrekkansvar Grunnlag arbeidsgiveravgift Resultatkravene er gitt i styringsparametere fastsatt av Skattedirektoratet, samt fastsatt i kontorets egen mål- og handlingsplan. Gruppens mål for beregnet skattetrekkansvar var som for tidligere år 25 millioner kroner. Avdekket beløp er høyere enn i 2012, men likevel noe under målet. I forhold til antall gjennomførte kontroller, er resultatet imidlertid svært godt. For 2013 høynet vi målkrav for avdekket avgiftsgrunnlag fra 50 til 80 millioner kroner. Dette målet ble ikke nådd. Som for størrelsen på beregnet skattetrekkansvar, er avdekket beløp lavere enn forventet grunnet lavere antall kontroller. Resultatet er således godt, relativt sett, og speiler høy kvalitet på de gjennomførte kontrollene. Arbeidsgiverkontrollen har et forpliktende samarbeid med Skatt vest, formalisert i felles kontrollplan. Vi har prioritert de arbeidsgivere som var oppsatt i planen, i tillegg til provenybaserte utplukk etter dataanalyse, konkurssaker og innkomne tips. Skattedirektoratet har også i 2013 stilt krav til bedret kvalitet på grunnlagsdata. Høy kvalitet på slike data er grunnlaget for en korrekt ligning. Konkurser - samarbeid med bostyrer. Kontrollavdelingen har et løpende samarbeid med Bergen tingrett, bostyrere, politiet og statlige kontrollmyndigheter om kontroll og oppfølging av straffbare forhold i konkurs- og tvangsavviklingsbo. Formålet med ordningen er å få en riktig prioritering av saker som trenger en grundigere gjennomgang og kontroll, og å få en rask avslutning av såkalte tomme bo. Kontrollgruppens prioritering er å sikre grunnlagsdata for registrering av lønns- og trekkoppgaver i konkursåret, samt å medvirke til riktig anmeldelse av skatte- og avgiftskrav i konkursbo. Det er videre et mål å avdekke eventuelle skattepliktige transaksjoner som ikke er blitt innberettet. Denne ordningen fungerer godt og vil bli videreført i Erfaringsmessig er det en viktig oppgave å kontrollere konkursbo, særlig med tanke på å være i forkant med registrering av opplysninger om lønn/skattetrekk/arbeidsgiveravgiftsgrunnlag. Disse prosessene sparer avdelingen for mye arbeid i etterkant, og vi får færre henvendelser fra ansatte som har arbeidet i de konkursrammede virksomhetene. I tillegg blir det avdekket store beløpsuttak som er skattepliktige, og som er unndratt fra innberetning. 40

42 Informasjonstiltak Kemneren i Bergen I 2013 gjennomførte vi fire heldagssamlinger for arbeidsgivere og regnskapsførere/revisorer. Disse informasjonsdagene ble arrangert i desember, slik at arbeidsgivere/regnskapsførere i størst mulig grad kunne tilegne seg også de endringer i regelverk som følger av årets statsbudsjett, og som fastsettes sent på året. Dette tiltaket er svært vellykket, og det er stadig gode tilbakemeldinger fra de 310 deltakerne. Disse antas å stå for ca av innleverte lønns- og trekkoppgaver i Bergen kommune. Dette utgjør litt i underkant av 1/4 av alle lønns- og trekkoppgaver kommunen mottar årlig. Alle nyetablerte arbeidsgivere i 2012 fikk i januar 2013 tilbud om gratis ettermiddagskurs hos oss, hvor vi gjennom et tre timers foredrag ga informasjon om arbeidsgiveres plikter med hovedvekt på lønn. Ca. 50 arbeidsgivere deltok på kurset, som vi planlegger å gjennomføre årlig. Som forebyggende tiltak anses det viktig å gi tilstrekkelig informasjon og veiledning til nyetablerte arbeidsgivere. Vi har også sendt ut informasjonspakker til samtlige nyetablerte arbeidsgivere. Avdelingen bidro også ved informasjon om lønnsområdet gjennom kommunens kurs i norsk samfunnslære som holdes for innvandrere. Særskilte fokusområder Gruppen har som i 2012 år gjennomført kontroller av riktig bruk av skattetrekkskonto, riktig innberetning av avgiftspliktige premier til forsikringer og obligatorisk tjenestepensjon, samt riktig bruk av lovpålagt skattetrekkskonto i bank for oppbevaring av forskuddstrekk. Det har vært satt fokus på arbeidsgivers godtgjørelse og innberetning av bruk av private lokaler til forretningsformål. Det har vært rettet stor oppmerksomhet mot problemstillinger knyttet til sosial dumping, og da særlig i byggebransjen. Som tidligere år er det foretatt kontroller vinklet mot naturalytelser, særlig skattepliktig fordel av firmabil, og utbetaling av bilgodtgjørelser. Samarbeid med andre kontrolletater Det har vært avsatt ressurser til kontroller i byggebransjen sammen med Arbeidstilsynet, Skatt vest og Hordaland politidistrikt. Det har i denne forbindelse vært foretatt 23 ulike kontrollaksjoner. Fokus har vært rettet mot utenlandske virksomheter og utenlandske arbeidstakere i denne bransjen. Svart arbeid er blitt avdekket, og det er en utfordring å få avgjort virksomhetenes/arbeidstakernes skatteplikt, og få en sikker identifisering av arbeidstakerne. Sosial dumping fremstår som et økende problem. 41

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen Årsrapport 2014 Eivind Senneset 2014 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2014... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 VERNE-

Detaljer

Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen Årsrapport 2015 Andrew M.S.Buller 2015 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2015... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2015... 7 VERNE-

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen Årsrapport 2011 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2011... 5 Marginoppgjør for inntektsåret 2010... 5 VERNE OG MILJØARBEID... 7 Arbeidsmiljøgruppen... 7 Verneombud... 7

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport Marius Solberg Arnfinsen Kemneren i Bergen

Årsrapport Marius Solberg Arnfinsen Kemneren i Bergen Årsrapport 2016 Marius Solberg Arnfinsen 2016 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2016... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2015... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2016...

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

DELPROSJEKT ENHET KEMNER

DELPROSJEKT ENHET KEMNER INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT ENHET KEMNER Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene. R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Gruppen har bestått

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

Innst. S. nr. 103 ( )

Innst. S. nr. 103 ( ) Innst. S. nr. 103 (2000-2001) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter Dokument nr. 3:12 (1999-2000) Til Stortinget 1. INNLEDNING

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 10 KEMNERENHETEN side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Vedlegg F Notat Dato: 19. september 2014 SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Dette notatet belyser årsaker til forskjeller i skatteinngangen for Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning.

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning. il STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 0055680301130001000561 BERAMMELSE Forretningen avholdes ved den 10.12.2012 kl. 08:00 RUNE LEANDER HANSEN TINDELAND 5568 VIKEBYGD

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den på aksjer Møte VPS den 21.10.2016 Kildeskatt innebærer at aksjeselskap trekker skatt av utbytte ved utbetaling til utenlandske aksjonærer, og innberetter og betaler skatten til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1 Innfordringstjenester 1.1 Kreditoroppgaver Leverandøren skal gjennomføre kreditoroppgaver som følger: 1.1.1 Inkasso DFØ vil forestå utsending av faktura og purring

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL SKATTEETATEN Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 17.02.2015 2015/1209 7520/2015 203 Saksbehandler: Frode Thorseth Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.15 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer