SAMMEN SKAPER VI EN DYNAMISK VEKSTREGION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMEN SKAPER VI EN DYNAMISK VEKSTREGION"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 INNHOLD Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Styrets årsbetertning 2012 Årsregnskap 2012 Revisors beretning Samhandling må til Vekstlandet profilerer Bergensregionen Vekstmenneskene Etablerersenteret på offensiven

3 SAMMEN SKAPER VI EN DYNAMISK VEKSTREGION Visjon for Bergensregionen mot 2025: Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Regionen har samlet seg om to viktige initiativ: en felles Strategisk næringsplan for regionen og et merke som er symbolet på en felles identitet for regionen: Region Bergen-merket. Regionen har en felles målsetting om å være ledende i Norge på kunnskapsbasert bærekraftig næringsutvikling innen prioriterte næringer. Regionen har i samarbeid prioritert følgende næringer: energinæringen, marin næring, maritim næring, media og kulturbasert næringsliv samt opplevelse, kultur og reiseliv. For å legge til rette for ytterligere utvikling i regionen er samarbeidet mellom næringsliv, det offentlige og forskning og utvikling nødvendig. Derfor stimuleres det til bredt samarbeid i regionen. Samhandling Hordaland fylkeskommune, kommunene og næringsutviklingsaktørene i kommunene, de sterke FoU-miljøene i regionen og Næringsalliansen, hvor Bergen Næringsråd er den største organisasjonen, er sentrale samarbeidspartnere. NCE Subsea, NHO Hordaland, Innovasjon Norge, Gode Sirklar og Samarbeids rådet for Sunnhordland er også viktige samarbeidsorgan. Nettverksorganisasjonene Nettverksorganisasjonene og næringssjefene i eierkommunene er viktige medspillere. Disse har Business Region Bergen jevnlige møter med. De er policyorgan for kommunene og fylket og har mye kompetanse og innsikt innen sine fagfelt. Oppgavene deres spenner fra markedsføring og profilering til lobbyarbeid, rådgivning og kompetanseutvikling. Nettverkene er etablert innenfor næringer som sammenfaller med regionens prioriterte næringer, de er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Nettverksorganisasjoner Bergen Reiselivslag Design Region Bergen Fiskeriforum Vest HOG Energi MediArena Maritimt Forum Bergensregionen Utdanning i Bergen Business Region Bergens eiere Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig av fylkets innbyggere bor i Bergensregionen. Eiere av BUSINESS Region Bergens AS: Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa kommune Os kommune Samnanger kommune Stord kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Regionrådet Nordhordland IKS: Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Modalen kommune Osterøy kommune Radøy kommune 3

4 4 Årsrapport Business Region Bergen 2012

5 Styrets årsberetning 2012 Gunnar Bakke Styrets leder Tom-Christer Nilsen Bergensregionen fortsetter den posi tive utvikling og veksten. En viktig faktor er utviklingen av flere næringsklynger. Media City Bergen er kommet et godt stykke på vei mot realisering, maritim næring har samlet seg i Maritime Bergen, og marin klynge staker ut videre utvikling gjennom Maritimt Team. Vekstlandet-satsingen synliggjør klyngene i regionen for å tiltrekke attraktiv arbeidskraft til alle regionens næringer. Business Region Bergen har lagt bak seg nok et aktivt år i arbeidet med å tilrettelegge for ytterligere vekst og utvikling i Bergensregionen. Mange prosjekter er videreført, noen er avsluttet, mens andre er påbegynt. Dette gjøres i et utstrakt samarbeid med næringslivet, en rekke organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen. I 2012 har særlig Vekstlandet vært en stor satsing. Samhandling med en rekke aktører har vært og er helt nødvendig for å oppnå gode resultater både innen næringsutvikling, markedsføring, synliggjøring og for etablerertjenesten. Business Region Bergen har vært en aktiv bidragsyter for blant annet å videreføre Næringsarealprosjektet og etablere en digital næringsarealportal, egne rapporter for sjømatklyngen og for en profesjonalisert vertskapsrolle og den store og omfattende satsingen på Vekstlandet. OM SELSKAPET Business Region Bergen har kontor i Bergen. Selskapet er etablert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal, Øygarden og Regionrådet Nordhordland IKS. Disse utgjør eierne i selskapet. På vegne av kommunene driver Business Region Bergen regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverks organisasjoner innen utvalgte næringssegmenter: Fiskeriforum Vest, HOG Energi, Design Region Bergen, Bergen Reiselivslag, Maritimt Forum Bergens regionen, Utdanning i Bergen og MediArena. Business Region Bergen har særlig fokus på de prioriterte næringene i regionen: olje, gass og fornybar energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse, kultur og reiseliv, samt media og kulturbasert næringsliv. Å stimulere til økt samhandling mellom det offentlige, næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøene er et prioritert område. STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategisk næringsplan for Bergensregionen inneholder en rekke tiltak som regionen i fellesskap arbeider med. Styret har, i tråd med det som er presentert og diskutert på eiermøtene, prioritert hvilke av tiltakene i Strategisk næringsplan som er de viktigste for Business Region Bergen å gripe fatt i, og hvilke andre regionale saker som har vært nødvendig å prioritere, men som ikke inngår i tiltaksdelen av Strategisk næringsplan. Disse aktivitetene er forankret i Business Region Bergens Virksomhetsplan. Tiltakene Strategisk næringsplan har sju Fokusområder som er de områdene hvor det offentlige kan sette inn tiltak, som Katrine Trovik Håkon Nesheim Siv Høgtun Børrea Elisabeth Schau-Larsen Magnus Stangeland Inger Elisabeth Holberg Astrid Johanne Bårdgård Vidar Totland Konst. adm. direktør 5

6 Årsrapport Business Region Bergen 2012 igjen kan føre til økt verdiskaping for næringslivet. I 2012 prioriterte styret å arbeide med følgende Fokusområder: infrastruktur, kompetanseutvikling, internasjonalisering, etablererveiledning samt markedsføring og synliggjøring. INFRASTRUKTUR Næringsarealer Rapporten Behov for næringsarealer i Bergensregionen var ferdig i januar Rapporten var et stort samarbeidsprosjekt hvor både offentlige og private interesser var representert. Rapporten anbefaler strategier knyttet til å utvikle næringsareal for kompetansearbeidsplasser rundt knutepunkt i byen og i regionen, eksempelvis opp mot «Kystbyen» i Fjell kommune. Videre anbefales det å søke arealer for arealkrevende næringer langs hovedtransportårene, og i nærheten av de aktuelle knutepunktene. Anbefalt strategi for å få på plass nødvendige planer er gjennom interkommunalt samarbeid i delregioner. Både i Bjørnefjordregionen (Os, Fusa og Samnanger kommuner) og i Region Vest (Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommuner) er arbeidet med å utvikle kommuneovergripende planer startet opp. Business Region Bergen er engasjert i begge disse prosessene, og har aktivt bidratt til deltakelse fra både Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune. Arealguiden er en del av næringsarealprosjektet. Dette er et digitalt kart som viser hvor de godkjente næringsarealene i regionen befinner seg. Guiden skal gjøre det enklere for dem som tilbyr og dem som etterspør næringsarealer å komme i kontakt med hverandre. Arealguiden er et samarbeid mellom Greater Stavanger som har tatt initiativet til løsningen Haugaland Vekst og Business Region Bergen, og er en sømløs visning av næringsareal. Guiden er snart klar til presentasjon. KOMPETANSEUTVIKLING Uptime Centre of Competence I august ble Uptime Centre of Competence offisielt åpnet av statssekretær Per Rune Henriksen. Nærmere 150 mennesker var til stede. Det er store forventninger til den videre utviklingen av senteret. Business Region Bergen hadde en sentral rolle i forbindelse med opprettelsen av senteret og koblingen mellom forskning og utvikling, det offentlige og næringslivet, helt fra initiativet med rapporten Kompetansesenter drift og vedlikehold i Bergensregionen ble utarbeidet. Senteret står i dag på egne bein. Marin klynge Fiskeriforum Vest, Hordaland fylkeskommune og Business Region Bergen presenterte i 2012 rapporten Sjømatklyngen i Hordaland. Rapporten gir en oversikt over og beskrivelse av sjømatnæringen, kompetanseklyngen og forvaltningsmiljøene i regionen, og skisserer også fremtidige utfordringer og utviklingsmuligheter for klyngen. Innovasjon Norge, Bergen Marine Forskningsklynge og Lerøy Seafood Group var også representert i prosjektgruppen. Rapporten anbefaler at arbeidet med å utvikle den marine klyngen i regionen gjøres gjennom å etablere et Marint team og et Marint strategisk råd. Dette arbeidet føres videre i Business Region Bergen, i tett samarbeid med Fiskeriforum Vest, overtok ansvaret for å videreføre arbeidet med marin klyngeutvikling i Region Vest med utgangspunkt Gode Sirklars arbeid med å utvikle marine arbeidsplasser knyttet til Skaganeset i Sund kommune. Videreføringen av prosjektet har blant annet fokusert på Nofimas rolle i Bergensregionen. For å avklare og dokumentere etterspørselen etter ferdigfôr og fôrteknologi i regionen gjennomføres en markedskartlegging blant aktuelle nærings- og forskningsvirksomheter i regionen. MARKEDSFØRING OG PROFILERING AV BEGENSREGIONEN Vekstlandet Vekstlandet er det store synliggjøringsprosjektet for hele regionen, og har preget mye av innsatsen i Business Region Bergen i For å få en hel region samlet bak satsingen, har regional forankring vært den viktigste oppgaven. Store deler av markedsføringsbudsjettet brukes til dette løftet for regionen. I tillegg har Hordaland fylkeskommune gått inn med 1 million kroner i prosjektet. 26. november var 300 mennesker samlet for å få presentert Vekstlandet, og for å få det private næringslivet engasjert som partnere. Arrangementet resulterte i mange saker i media, noe som ga Vekstlandet-kampanjen stor oppmerksomhet også langt utenfor landets grenser. Flere bedrifter gikk inn som partnere i Vekstlandet bygger omdømme for regionen gjennom å rekruttere unge flinke mennesker til næringslivet og det offentlige. Det er behov for både fagarbeidere og dem med høyere utdanning. Målgruppen er primært dem mellom 23 og 35 år. De skal nås gjennom sosiale medier, PRaktiviteter, annonser i digitale og trykte medier og gjennom ulike arrangementer. Senter for kampanjen er nettstedet INTERNASJONALISERING Vertskapsrollen Rapporten Profesjonalisert vertskapsrolle for internasjonale delegasjoner er utarbeidet for å bedre koordineringen og en profesjonalisert modell for mottak av besøkende 6

7 delegasjoner til vår region. Det har vært et felles ønske om bedre informasjonsutveksling og synergier rundt ulike besøk. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Bergen Næringsråd og Business Region Bergen. Rapporten foreslår en videreføring av det eksisterende prosjektsamarbeidet mellom Bergen Næringsråd og Business Region Bergen, og at det utarbeides en felles «verktøykasse» for mottak av delegasjoner. Delegasjonsreiser European Seafood Exposition Nytt i 2012 var delegasjonsreisen til Brussel i forbindelse med European Seafood Exposition verdens største sjømatmesse i regi av Fiskeriforum Vest og Business Region Bergen. Delegasjonen på 12 ble svært godt mottatt av regionens store sjømatnæring. Et direkte resultat av delegasjonsreisen var at konferansen North Atlantic Seafood Forum ble flyttet fra Oslo til Bergen. OTC. 56 deltakere var med på den sjette delegasjonsreisen til Offshore Technology Conference (OTC) i Houston verdens største oljemesse. Delegasjonsreisen er i regi av HOG Energi, NCE Subsea og Business Region Bergen. Rio Oil & Gas. 17 deltakere var med til Sør-Amerikas store oljemesse Rio Oil & Gas. Nytt i 2012 var et enda tettere samarbeid med Greater Stavanger om reise og program. Lokalt er dette et samarbeid mellom HOG Energi, NCE Subsea og Business Region Bergen. ONS. I forbindelse med ONS i Stavanger har Business Region Bergen, Bergen Næringsråd og HOG Energi i flere år lagt til rette for et arrangement på Statsraad Lehmkuhl hvor bedriftene inviterer med seg gjester og samarbeidspartnere. Nærmere 300 deltakere var med i 2012, og tilbakemeldingene er meget gode. ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Etablerersenteret I 2012 har Etablerersenteret avviklet fire etablererkurs med 39 deltakere, ni introduksjonskurs til offentlig regelverk: Etablering på norsk med 91 deltakere Etablering ble i 2012 for første gang lansert på polsk med 56 deltakere. I tillegg ble det avviklet to temakurs: Personlig branding og God tekst i sosiale medier. Etablerersenteret har lansert et nytt tilbud TREFFPUNKT. Dette er et frokostmøte for bedrifter og gründere for inspirasjon og nettverksbygging. Senteret har vært dommere i Venture cup og Ungt entreprenørskaps konkurranser. Ni bedrifter er presentert som «månedens bedrift» på nettsiden. Dette er til inspirasjon og markedsføring av senterets tjenester. Deltakelse på ulike konferanser med stands og foredrag har og vært en viktig oppgave. Grow mars 2012 gikk Grow 2012 av stabelen. Med 249 deltakere i salen og 20 foredragsholdere fordelt på tre hovedsesjoner og tre parallellsesjoner ble konferansen for innovasjon og entreprenørskap en god og interessant konferanse. Den svenske kunstneren og entreprenøren Mikael Genberg var det største trekkplasteret, og også en som fikk mye medieoppmerksomhet i forbindelse med konferansen. Dagen ble avsluttet med middag. Evalueringen av konferansen er generelt god. Kultur Vest Business Region Bergen har ytt støtte til den regionale stiftelsen Kultur Vest, en samarbeidsorganisasjon for kulturinstitusjonene i Bergen. En av oppgavene Kultur Vest ønsket å gjennomføre var en analyse av kulturnæringens verdi og økonomiske ringvirkninger. Business Region Bergen har sammen med Kultur Vest, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag gjennomført en slik analyse. Resultatene foreligger våren STYRET Styresammensetning Styret har etter generalforsamling 8. juni 2012 ni medlemmer. I 2012 har det vært avholdt åtte styremøter, en strategisamling på Stord samt en ordinær generalforsamling. Styret har hatt følgende sammensetning i 2012: *Herman Friele / **Gunnar Bakke, styreleder **Tom-Christer Nilsen, nestleder Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Magnus Stangeland Håkon Nesheim Katrine Trovik Inger-Elisabeth Holberg **Siv Høgtun *Geir Nordahl-Pedersen *fra 1. jan 8. juni 2012 **fra 8. juni 31. des Endringer i aksjonæravtalen I løpet av 2012 vedtok eierne en endring i Business Region Bergens aksjonæravtale. 3 i aksjonæravtalen er endret til følgende: Partene er enige om at selskapet har behov for styremedlemmer med variert bakgrunn. Ulike næringsområder bør være representert. FoU-miljøer, samfunnsliv/politikk og offentlig forvaltning. Denne endringen åpnet opp for at aktive politikere kunne velges inn i Business Region Bergens styre. På generalforsamlingen ble byråd i Bergen Gunnar Bakke valgt inn som styreleder, fylkesordfører Tom-Christer Nilsen og ordfører i Askøy kommune Siv Høgtun ble valgt inn 7

8 Årsrapport Business Region Bergen 2012 som styremedlemmer. Tom-Christer Nilsen er valgt som nesteleder i styret. Samarbeidsavtale med Bergen kommune Styret og senere også generalforsamlingen vedtok den nye avtalen om samarbeid og leveranse av tjenester mellom Bergen kommune og Business Region Bergen for perioden 2013 til oktober Avtalen innebærer at halvparten av tjenestekjøpet fra kommunen er direkte knyttet opp til prosjekter Business Region Bergen skal gjennomføre på vegne av kommunen. Dette er prosjekter som Bystyret årlig vedtar i «Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen». Asbjørn Algrøy slutter Business Region Bergens første administrerende direktør sa opp stillingen sin i oktober Ole Hope er ansatt som ny administrerende direktør i selskapet og tiltrer 1. august Etablering av BRB Vekst Som en følge av økt inntjening fra privat næringsliv og andre eksterne aktører vil Business Region Bergen etablere selskapet BRB Vekst. Datterselskapet vil fokusere på den delen av virksomheten som retter seg mot andre kunder og interessenter enn selskapets eiere. Styret ga høsten 2012 fullmakt til å stifte et heleid datterselskap av Business Region Bergen Strategiprosess Styret har satt i gang en strategiprosess, hvor målet er å utarbeide en langsiktig strategi for selskapet. En viktig oppgave blir å spisse selskapets aktiviteter samt å rydde i prioriterte prosjekter og tiltak. Prosessen er igangsatt. Ny strategi skal være klar til eiermøtet i juni Driftskostnadene i 2012 ble på NOK mot NOK i Driftsresultatet ble negativt med NOK mot et overskudd i 2011 på NOK Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd NOK etter finansposter, mot et overskudd i 2011 på NOK Hovedårsaken til det negative resultatet er først og fremst at kostnader i prosjekter budsjettert i 2011 ble forskjøvet til Dette gjelder i særlig den omfattende Vekstlandetsatsingen. Dette betyr at deler av overskuddet fra 2011 ble benyttet i Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Business Region Bergen hadde ved utgangen av 2012 ti medarbeidere, tre menn og sju kvinner, som utgjorde 9,7 årsverk. En ansatt arbeider 50 prosent i prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd. Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Sykefraværet er minimalt. Miljø Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover. Foretakets framtidsutsikter Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Årsresultat Business Region Bergen hadde i 2012 en omsetning på totalt NOK mot NOK i Bergen 2. mai 2013 Gunnar Bakke Styrets leder Tom-Christer Nilsen Styrets nestleder Katrine Trovik Styremedlem Håkon Nesheim Styremedlem Siv Høgtun Styremedlem Børrea Elisabeth Schau-Larsen Styremedlem Magnus Stangeland Styremedlem Inger Elisabeth Holberg Styremedlem Astrid Johanne Bårdgård Styremedlem Vidar Totland Konst. adm. direktør 8

9 9 Årsrapport Business Region Bergen 2012

10 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 1 Drifts- og prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Skattekostnad Årsresultat ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) Sum overføringer og disponeringer ( )

11 Balanse pr. 31. desember NOTER EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler NOTER EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Årsrapport Business Region Bergen 2012 NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 5 Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 6 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser 2 Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen 2. mai 2013 Gunnar Bakke Styrets leder Tom-Christer Nilsen Styrets nestleder Katrine Trovik Styremedlem Håkon Nesheim Styremedlem Siv Høgtun Styremedlem Børrea Elisabeth Schau-Larsen Styremedlem Magnus Stangeland Styremedlem Inger Elisabeth Holberg Styremedlem Astrid Johanne Bårdgård Styremedlem Vidar Totland Konst. adm. direktør 12

13 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Driftsinntekter Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassi fisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig vedi som følge av renteendring. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til på lydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Selskapet er fritatt for skatteplikt. Bokført skatte kostnad gjelder en tidligere periode. 13

14 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Note 1 Salgsinntekt Selskapets inntekter er fordelt som følger: Driftsinntekter fra aksjonærer Prosjektrelatert inntekt fra aksjonærer Prosjektrelatert inntekt fra andre Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum Note 2 Lønnskostnad Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Ytelser til ledende personer og revisor Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppgaver Annen revisjonsrelatert bistand Samlet honorar til revisor Ytelser til administrerende direktør spesifiseres slik: Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser til administrerende direktør Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2012 er kostnaden relatert til denne avtalen kr Foretaket er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ytelsesordning som omfatter 11 ansatte. Avtalen tilfredsstiller kravene i denne loven. Innbetalt premie utgjør kr Premiefondets størrelse pr er kr

15 Note 3 Varige driftsmidler Avskriving på varige driftsmidler kan vises slik: Alarmanlegg Påkostning leid lokale Inventar Kontormaskiner og datautstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Sum Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Prosentsats for avskriving 10 % 10 % 20 % 33 % Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 Bankinnskudd, kontanter o.l. Av selskapets totale bankinnskudd inngår bl.a. følgende: Kr i bundne skattetrekksmidler. Dette er nok til å dekke selskapets forpliktelser. Kr er bundet innskudd til dekning av avsatte pensjonsforpliktelser til administrerende direktør. Selskapet kan ikke fritt disponere disse midlene. 15

16 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av en aksjeklasse: Antall Bokført Ordinære aksjer Sum Eierstruktur: Aksjonærer i selskapet pr var: Ordinære aksjer Eierandel Bergen kommune ,0 % Hordaland fylkeskommune ,0 % Askøy kommune 36 3,6 % Fjell kommune 36 3,6 % Os kommune 36 3,6 % Regionområdet Nordhordaland IKS 36 3,6 % Stord kommune 36 3,6 % Austevoll kommune 20 2,0 % Fusa kommune 20 2,0 % Samnanger kommune 20 2,0 % Sund kommune 20 2,0 % Vaksdal kommune 20 2,0 % Øygarden kommune 20 2,0 % Sum % Note 6 Annen egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring: Årets resultat Egenkapital pr

17 Årsrapport Business Region Bergen

18 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Samhandling må til Positiv samhandling er under utvikling innen flere av de prioriterte næringene i regionen. Dette er noen av initiativene som er verdt å merke seg. Marin næring Bergen a World Marine Capital Bergensregionen har en sterk marin klynge som har potensial til ytterligere vekst og utvikling. Bergen a World Marine Capital er lansert som felles overbygning for hele det marine miljøet i regionen. Marint Team er nå etablert for å samle ressursene og skape en arena for kommunikasjon og samarbeid om felles mål, og for å få en tydeligere felles koordinering, profilering og videreutvikling av det marine miljøet i Bergensregionen. Marint Team er et initiativ fra Fiskeriforum Vest, Hordaland fylkeskommune og Business Region Bergen. Bergen Marine Forskningsklynge, Innovasjon Norge og Lerøy er også viktige bidragsytere inn i Marint Team. Maritime Bergen The Industrial Shipping Capital Maritime Bergen er tilrettelagt for bedre samarbeid og koordinering av felles interesser og aktiviteter for å fremme den maritime næringen i Bergensregionen. Det som karakteriserer det maritime miljøet i Bergensregionen er kompetansemiljøene innen økonomi og finans, maritim ledelse samt operasjon og teknisk drift. Rekruttering, synliggjøring, omdømmebygging og koordinerte fellesopptredener i forhold til offentlige myndigheter er også viktige oppgaver for Maritme Bergen-fellesskapet. Bergens Rederiforening, Maritimt Forum Bergensregionen, Stiftelsen Neptun, Business Region Bergen og Bergen Næringsråd er representert i styringsutvalget i Maritime Bergen. Medienæringen Media City Bergen I 2016 kan Bergen få Nordens første MediaCity med arbeidsplass for 1500 mediefolk. TV 2, NRK Hordaland, Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt og Universitetet i Bergen ønsker å samlokalisere seg i Lars Hilles gate 30. Visjonen bak MediaCity Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer. En endelig beslutning om flytting blir tatt i august/september i Lars Hilles gate 30 er Bergen sentrums største næringsbygg og eies av Entra Eiendom og Oslo Pensjonsforsikring. 18

19 Aktivt regionalt samarbeid om utvikling av gode næringsområder Rapporten Behov for næringsarealer i Bergensregionen var ferdig i januar Anbefalt strategi er å få på plass nødvendige planer for gode næringsområder gjennom interkommunalt samarbeid i delregioner. Rapporten legger til grunn strategier knyttet til å utvikle næringsareal for kompetansearbeidsplasser rundt knutepunkt i byen og i regionen, eksempelvis opp mot «Kystbyen» i Fjell kommune. Videre anbefales det å søke arealer for arealkrevende næringer langs hovedtransportårene, og i nærheten av de aktuelle knutepunktene. Samarbeid på tvers Business Region Bergen har jobbet for å etablere aktuelle interkommunale samarbeid. Kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy samarbeider gjennom Regionrådet Vest. Prosjektet er støttet fra Fylkesmannens skjønnsmidler, og ble lagt til grunn for en ny søknad for en ny felles interkommunal næringsarealplan. I løpet av andre halvdel av 2013 er også samarbeidet i Bjørnefjordregionen etablert. Også her utgjør skjønnsmidler fra Fylkesmannen en viktig økonomisk plattform. Business Region Bergen har bidratt direkte gjennom utforming av søknad og gjennom oppfølgende samtaler med Fylkesmannen. Nordhordlandskommunene er nå enige om å følge etter de to over nevnte delregionene, og har i 2013 også søkt Fylkesmannen om midler. De anbefalte strategiene har også vært behandlet av Bergen kommune som har gitt sin tilslutning. Det er viktig for alle delprosjektene at disse kobles mot Bergen kommune. Det er viktig å sikre Hordaland fylkeskommunes tilslutning til anbefalte strategier og delaktighet i kommende del prosesser i kommunene. Viktigste relevante planprosess for fylkeskommunen er regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Arealguiden Arealguiden er en del av næringsarealprosjektet. Dette digitale kartet viser hvor de godkjente næringsarealene er. Guiden gjør det enklere for dem som tilbyr og dem som etterspør næringsarealer å komme i kontakt med hverandre. Arealguiden er et samarbeid mellom Greater Stavanger som har tatt initiativet til løsningen Haugaland Vekst og Business Region Bergen, og er en sømløs visning av næringsareal. Guiden er snart klar til presentasjon. Delegasjonsreiser Rio Oil & Gas Business Region Bergen, HOG Energi, NCE Subsea og Greater Stavanger dro sammen på delegasjonsreise til Rio de Janeiro i forbindelse med Rio Oil & Gas i september. Deltakerne fikk presentert hvilke muligheter norske teknologi- og tjenesteleverandører har i Brasil, et marked som kanskje har større kapasitetsutfordringer enn vårt hjemlige. Rekordstor deltakelse på OTC Nærmere 60 personer fra Bergensregionen var med på verdens største oljemesse i Houston Offshore Technology Days i Reisen var organisert av Business Region Bergen i tett samarbeid med HOG Energi og NCE Subsea. På programmet stod Region Bergen-frokosten, rundtur på messen og middagen med Norsk-Amerikansk Handelskammer. Det ble også middag sammen med SR-bank og mottakelse hos den norske generalkonsulen i Houston. Dette er viktige møteplasser hvor det knyttes kontakter med representanter for norske og internasjonale olje- og gassmiljøer. Verdens største sjømatmesse I BRUSSEL Fiskeriforum Vest og Business Region Bergen har sammen invitert til delegasjonsreise til European Seafood Exposition, den viktigste møteplassen for marin næring. Bergensregionen har en betydelig marin næring, forskning og forvaltning. Byen og regionen har hovedkontor for hele verdikjeden av oppdretts- og fiskeribedrifter. 19

20 Årsrapport Business Region Bergen 2012 JAKTEN er i gang vekstlandet trenger dyktige mennesker i 2013 Kom til Bergensregionen mest kjent som vekstlandet.no Christian Michelsen Research Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune 20

21 Vekstlandet profilerer Bergensregionen Hvordan skal man profilere næringslivet i en vakker by og en fantastisk region på den flotte Vestlands-kysten? Kan det gjøres uten å trekke frem bare én næring? Svaret er selvfølgelig JA. Vekstlandet er løsningen. Facebook, Twitter, Linkedin, og PRaktiviteter, er sentrale virkemidler for å bli enda mer synlig som by og region og å øke interessen for det regionale næringslivet. Det å profilere, synliggjøre og bygge omdømme for Bergensregionen har vært og er en klar bestilling til Business Region Bergen. Debatten om hvordan dette skal gjøres har dukket opp fra tid til annen, og det er en stor oppgave vi har tatt på oss for en hel region. Dette er ikke noe vi alene kan få til. Det er gjennom samarbeid og et felles løft vi virkelig kan sette næringslivet og de viktige sakene for byen og regionen på kartet. Blir vi enda bedre på samarbeid, vinner regionen enda mer, mener markedssjef Tobby Sander Tomassen i Business Region Bergen, som er prosjektsekretariatet til Vekstlandet. Vekstlandet er en felles plattform for å fortelle de gode historiene om næringslivet i Bergensregionen. Gjennom Vekstlandet inviterer det offentlige næringslivet i Bergensregionen med på et spleiselag, der halvparten av satsingen er finansiert av offentlige midler. Det er nå vi har muligheten til å løfte i lag, understreker Sander Tomassen. Talenter skaper omdømme Bergensregionen har et fantastisk utgangspunkt for å bygge et enda bedre omdømme for regionen. En vakker by og region, en kjent studentby, kulturby og en by turistene kommer til i hopetall. regioner viser at å arbeide målrettet med å tiltrekke seg talenter, er sterke drivere for å bygge omdømme for en region. Vekstlandet har som mål å vise frem jobbmulighetene, utfordringer man får som arbeidstaker, hvilke prosjekter man får anledning til å jobbe med, sammen med hvordan det er å leve og å bo i regionen. I løpet av 2013 er det jobbmuligheter i Bergensregionen. Næringslivet trenger talentene! Derfor har vi også lagt til rette for en enkel løsning for å legge igjen Linkedin-cv en på våre nettsider: Sosiale medier, PR og aktiviteter Den overordnede målsettingen med Vekstlandet er å vise frem de gode næringsmiljøene vi har i regionen innen alt fra olje, gass og energi til marin og maritim virksomhet, mediemiljøet, reiseliv, design, kultur og film. Vi skal først og fremst løfte frem næringene og karrieremulighetene i gode PR-saker som skildrer næringslivet i regionen. Gjennom sosiale medier når vi målgruppen, slår Tobby Sander Tomassen fast. Vil din bedrift være med i Vekstlandet? Din bedrift kan bli med i Vekstlandet. Priser fra kroner og oppover. Ta kontakt med Tobby Sander Tomassen. Vår oppgave er først og fremst å gjøre kjent næringslivet. Det gjør vi gjennom å profilere vekstnæringene, vekstmenneskene og vektbedriftene i regionen. Vekstlandet har tatt et grep som er helt etter læreboken. Nyere forskning innen omdømmebygging av byer og 21

22 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Vekstmenneskene Action hver dag! Leif-Erich Husjord i KCA Deutag ville være nærmest der den virkelige oljeboringen skjer, der han kan komme nærmest selve produksjonen. Derfor valgte han den jobben som kunne tilby hyppige turer på plattformene i Nordsjøen. Selv etter ganske kort tid som ingeniør hos KCA Deutag i Bergen fikk han utfordringen med å reise offshore. Her jobber Leif-Erich Husjord prosjektbasert med vedlikehold og modifikasjon av plattformer. På norsk sokkel har KCA Deutag blant annet operasjoner og prosjekter for Statoil og for ExxonMobil. Jeg ville jobbe innen en bransje i vekst, og derfor ønsket jeg meg til olje- og energibransjen, og det er spennende og utfordrende hver eneste dag, sier Husjord. Store offshorekunder KCA DEUTAG er hovedpartner i Vekstlandet, og ett av selskapene i regionen som har behov for den best kvalifiserte arbeidskraften. Selskapet er en internasjonal anerkjent leverandør av bore- og ingeniørtjenester både på land og offshore med hovedkontor i Aberdeen. I Norge er hovedkontoret i Bergen. På norsk sokkel har selskapet blant annet operasjoner og prosjekter for Statoil på Gullfaks-, Kvitebjørn- og Osebergfeltet. For ExxonMobil drives Ringhorne-operasjonen fra Stavanger. KCA DEUTAG har en betydelig ingeniøravdeling som jobber med prosjekter og modifikasjoner offshore. Som ingeniør hos oss får du kombinere teori og praksis gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, påvirke gjennom aktiv deltagelse, ha tett kontakt med leverandører og se det ferdige produktet offshore, sier kommunikasjonsrådgiver Katrine Selvik. Hos oss er det action. Er du klar for action i et arbeidsmiljø hvor du hver dag gleder deg til en ny dag på jobben, så er vi det riktige stedet for deg, oppfordrer Katrine. Stor energinæring I Bergensregionen jobber nærmere mennesker innen olje, gass og fornybar energi. Og regionen trenger stadig flere mennesker til en region i sterk vekst, og en næring i utvikling. Energinæringen i Bergensregionen omsetter årlig for 165 milliarder, noe som gir en verdiskaping på mer enn 31 milliarder kroner. Alle tall er fra Jeg ville offshore og være med der det virkelig skjer, sier Leif-Erich Husjord i KCA Deutag en internasjonal leverandør av bore- og ingeniørtjenester on- og offshore. 22

23 Bergensregionen har en rekke dyktige mennesker som jobber med utfordrende prosjekter innen de store nasjonale norske næringene. Vi kaller dem VEKSTMENNESKER mennesker skal ansettes i Bergensregionen i Fikk drømmejobb etter doktorgraden Veronika Solteszova (27) er visualiseringsforsker hos CMR og skal gjøre det komplekse enklere. For å gjøre det bruker hun verktøyet hun har tatt doktorgraden i, 3Dillustrasjoner. Prosjektet Geoillustrator hos CMR sikter mot å utvikle nye og bedre måter å lage digitale modeller og illustra sjoner av geologiske data. Prosjektet Veronika i dag er knyttet til, er et prosjektsamarbeid mellom Christian Michelsen Research (CMR), Universi tetet i Bergen og Statoil. - Hos CMR blir forskningen i tillegg til grunnforskning rettet mot eksterne kunder. Du får god støtte for egne ideer, du får være kreativ og du får jobbe sammen med smarte folk. Jeg har fått jobben jeg ønsket meg, forteller Veronika Solteszova entusiastisk. CMR er en av hovedpartnerne i Vekstlandet. Banebrytende og innovativt CMR er et teknologisk forskningskonsern som fokuserer på næringsrettet forskning og utvikling og som utfører banebrytende forskning og innovasjon, med mål om å bidra til å skape en bedre fremtid. Ledestjernen er «Fra idé til et produkt», og plasserer konsernet i skjæringspunktet mellom forskning og industri. CMR huser to sentre på vegne av Regjeringen, et på CO2- lagring og et innen offshore vind. I tillegg driftes et senter for geotermisk energi på egen kjøl. CMR har to datterselskap: GexCon AS og Prototech AS. De fleste av oppdragene er innen olje og gass, fornybar energi, energiteknologi, romfart, fiskeri, miljø og sikkerhet, og beredskap. Cutting-edge CMR har både høyt kvalifiserte «cutting-edge» forskere og et knippe egne ingeniører og mekanikere. - Spennende oppgaver og trivsel på arbeidsplassen gjør CMR til et attraktivt sted å arbeide. Arbeidet med avanserte teknologiske løsninger og undersøking av naturvitenskaplige dilemmaer alltid fra forskerens utsiktspunkt gjør oss i stand til å identifisere fremtidige trender, ta eierskap til produktet og bane nye veier å gå, sier kommunikasjonsansvarlig Gunn Janne Myrseth. For å oppnå større tyngde og bygge et mer solid fundament for virksomheten, ønsker CMR å vokse i volum. Det betyr at selskapet har behov for å rekruttere nye krefter til å styrke laget. Hos CMR blir forskningen og grunnforskning rettet mot eksterne kunder. Jeg får god støtte for egne ideer, og får være kreativ og jobbe sammen med smarte folk. Jeg har fått jobben jeg ønsket meg, forteller Veronika Solteszova entusiastisk. Forskning og utdanning studenter og forskere holder til i Bergensregionen. Ved siden av CMR, ligger kjente undervisningsog forskningsinstitusjoner som blant annet Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Høgskolen i Bergen, NHH, Uni Research og Havforskningsinstituttet. 23

24 Vekstmenneskene Trygg hverdag for folk flest I Det Norske Veritas (DNV) får jeg jobbe for den mest interessante arbeidsgiveren og den mest interessante næringen i Norge. Jeg bidrar til en tryggere hverdag for dem som ferdes på havet, sier Eivind Larsen i DNV. Eivind er inspektør om bord på fartøy og flyttbare innretninger. Jobben innebærer å verifisere sikkerhetsstandarder og sørge for at fartøy bygges etter regler og klasseregler. Jeg får mulighet til å bidra til en tryggere hverdag for dem som ferdes på havet. Jobben innebærer å verifisere at fartøy bygges og driftes i henhold til internasjonale sikkerhetsstand arder og DNVs klasseregler. Det Norske Veritas DNVs kjernekompetanse er å identifisere, vurdere, og gi råd om hvordan en bør håndtere risiko innen alt fra skipsklassifikasjon til sertifisering og rådgivning. Fokus er å fo r- bedre forretningsresultater på en sikker og ansvarlig måte. Risikostyring Poenget med risikostyring er å skaffe oversikt over de mest kritiske risikofaktorene og å håndtere dem profesjonelt. DNVs uavhengighet, sammen med forståelse av teknologi og forretningsdrift, brukes til å forstå, vurdere og håndtere risiki i mengder av høyprofilerte prosjekter verden over. DNV Maritime and Oil & Gas leverer klassifikasjon, verifikasjon, risikostyring og teknisk rådgivning til de maritime næringene og olje- og gasselskaper verden over. DNV KEMA Energy & Sustainability leverer rådgivning, testing og sertifiseringstjenester til energisektoren globalt, til fornybar energi, karbonreduksjon og energieffektivisering og til kraftproduksjon. DNV Business Assurance leverer sertifisering, assessment og treningstjenester som støtter ytelsene til kunders produkter, prosesser og organisasjoner globalt over et bredt og variert felt av bransjer. Et av DNVs fremste konkurransefortrinn er investeringer i forskning og utvikling. Siden 1954 har DNV hatt sin egen forskningsavdeling som har forsterket og videreutviklet tjenester, regler og industristandarder innen mange fagfelt. Mange av de teknologiløsningene DNV har utviklet har vært med på å definere internasjonalt anerkjente standarder. Stor maritim næring mennesker jobber i den maritime næringen i Bergensregionen. Regionen er kjent for industriell shipping, utvikling av spesialiserte skip og produkter i tett samarbeid mellom aktørene. Årlig omsetning er på over 70 milliarder kroner. Eivind Larsen synes selv han har en viktig jobb, og en jobb som gjør at vi andre får en tryggere arbeidshverdag. Derfor jobber jeg i DNV, sier han 24

25 Bergensregionen har en rekke dyktige mennesker som jobber med utfordrende prosjekter innen de store nasjonale norske næringene. Vi kaller dem VEKSTMENNESKER mennesker skal ansettes i Bergensregionen i På jakt etter de dyktigste Vimond Media Solutions rigger for global vekst, og jeg har fått den fantastiske muligheten til å utvikle merkevaren og gjøre den kjent både nasjonalt og internasjonalt. Markeds- og kommunikasjonssjef Henriette S. Sæther har kremjobben med å bidra til hvordan det raskt voksende teknologiselskapet Vimond i Bergen skal defineres og selge sine produkter til et globalt mediemarked. I Vimond startet hun som prosjektleder før hun fikk sin nåværende stilling. Vimond utvikler en teknologi som gjør det mulig å distribuere TV til alle internett-tilkoblede plattformer. Vimond er i vekst og er stadig på jakt etter å rekruttere flinke itutviklere til å delta på reisen mot internasjonal suksess. Fredrik Saroea fra Datarock og den nye restauranten i Lysverket. Media og kulturbasert næring Over mennesker i Bergensregionen jobber innen media og kulturbaserte næringer. Bedriftene i disse næringene omsetter årlig for nærmere 9 milliarder kroner. Media City Bergen er en ny satsing som skal samle de største mediebedriftene i regionen. Vil gjøre Bergen kulere Han er kanskje best kjent for sin røde Datarockjoggedress. Kulturentreprenør Fredrik Saroea har ikke lagt musikken på hyllen, men utvider nå repertoaret til å innbefatte restaurant og bar-drift. Jeg ønsker å bidra til å gjøre Bergen til en kul by å bo i, sier Fredrik Saroea. Jeg kaller ofte Bergen verdens minste storby. Det eksisterer et miljø av unge kunstnere og man får lett nettverk. Da jeg lanserte restaurant-ideen i Lysverket, fikk jeg «Så fett!» tilbake. Den holdningen tror jeg er ganske unik, sier Saroea. Henriette S. Sæther i Vimond Media Solutions Jeg kunne ingenting om restaurant-virksomhet. De siste månedene har jeg lært utrolig masse nytt om Bergen; kunnskap om sjømat, mikrobrygging av øl og norsk bestikk. Visste du at det feteste bestikket som finnes ble designet i Bergen av Thias Eckhoff!, sier han entusiastisk. Stor kultur- og opplevelsesnæring Det vokser og gror innen kultur, opplevelse, reiseliv, design og media i Bergensregionen, og her er rom for enda mer mennesker jobber innen opplevelse og reiseliv, og næringen omsetter for over 11 milliarder kroner årlig. 25

26 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Etablerersenteret på offensiven Nettverksmøter, videreutvikling av kurstilbudet med kurs på polsk og engelsk er noe av det nye Etablerersenteret tilbyr. I 2012 gjennomførte Etablerersenteret en spørreundersøkelse blant alle som har deltatt på ulike etablererkurs de siste årene. Etablerersenteret er blitt litt klokere på hva som betyr noe for etablererne, og svarene har vært retningsgivende for utviklingen av tjenesten. Gry Sæterdal (t.v.) og Sidsel Humberset lærer deg det du trenger å vite om å etablere et nytt selskap. Kurs og veiledning Etablerersenteret tilbyr kurs og veiledning til alle dem som har lyst å starte og utvikle egen virksomhet. Og det er det mange som vil. Derfor var tilbakemeldingene om at kursene er nyttige, gode signaler til Etablerersenteret. Vi ønsker at alle først går på kurs for å få et innblikk i det å etablere egen virksomhet. Derfor har vi satt i gang et tretimers innføringskurs i etablering Etablering for å gjøre det enkelt for mange å delta, forklarer leder i Etablerersenteret Gry Sæterdal. Ellers er det de to-dagers Etablererkursene som er nyttige å delta på for dem som vil lære om forretningsplanlegging og gjøre seg kjent med markedsføring og økonomi. Nettverk er viktig Det som kom frem i undersøkelsen var blant annet at etablererne ønsker et bredere nettverk enn det fagnettverket de ofte er en del av. Derfor har vi etablert Treffpunkt, og det har vært en suksess. Treffpunkt arrangeres som frokostmøter i samarbeid med DNB og har som formål å gi påfyll og kompetanse til gründerne i regionen. Med foredragsholdere som selv har gjort suksess som etablerere gir det en kompetanse som er nyttig å ta med seg, derfor er det naturlig å videreføre Treffpunkt i Polsk og engelsk I 2012 inviterte Etablerersenteret til kurs på polsk. Det er mange polakker i regionen, derfor tok vi initiativet til et prøveprosjekt med polsk-kurs sammen med Skatt Vest. Vi fikk oversatt Etablering til polsk, og kurset ble svært populært hos polakker som ønsker å etablere egen bedrift, forteller Sæterdal. Hun vurderer også om det er andre språk det er behov å utvikle kurs for. I 2013 blir det samme kurset tilbudt på engelsk. Denne type kurs er krevende å gjennomføre fordi kursmateriellet må tilrettelegges til et nytt språk, og fordi det er en del kompliserte forhold rundt blant annet moms og skatt som er utfordrende å forklare godt nok. Det er givende å være med å utvikle nye bedrifter i regionen. Mange greier seg, og vi er privilegerte som får være med å inspirere og veilede alle dem som kommer til oss for å få innspill til videre vekst og utvikling, synes Gry Sæterdal. 26

27 27

28 Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fuggibaggi Design 05/2013 Scanner Grafisk

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 Ererer muligheter Business Region Bergen 1 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Bergensregionen 1 4 5 2 3 BRB-kommuner

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

Vekstlandet BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER. dyktige mennesker i 2013

Vekstlandet BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! vekstlandet TRENGER. dyktige mennesker i 2013 Vekstlandet vekstlandet TRENGER dyktige mennesker i BLI MED PÅ NORGES STØRSTE REKRUTTERINGSKAMPANJE NOENSINNE! rekruttering Omdømmebygging markedsføring VI SKAL SYNLIGGJØRE DIN virksomhet I VEKSTLANDET

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! Årsrapport 2012 mersmak og merverdi Introduksjon 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! 04 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

drb.no Årsmelding 2013

drb.no Årsmelding 2013 drb.no Årsmelding 2013 Årsrapport 2013 DESIGN REGION BERGEN Dette er Design Region Bergen Innhold Styrets beretning 5 Visjon og roller 8 Design Region Bergen sin visjon er at Bergensregionen skal være

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling i sektoren 9. Virksomhetsområder 10. Marked 14

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling i sektoren 9. Virksomhetsområder 10. Marked 14 Årsrapport 2008 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked 14 Organisasjon, medarbeidere og ledelse 16 En profesjonalisert organisasjon

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket

Petrobras til, og de fleste norske selskapene som er etablert i Brasil. Rio Oil & Gas er den største oljemessen i Latin-Amerika, og en utmerket Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune okt 01 2010 business Mange nye Brasil-kontakter

Detaljer

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller Mai 2013 Design: a.fønhus design Årsrapport 2012 www.norconsult.no OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer