SAMMEN SKAPER VI EN DYNAMISK VEKSTREGION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMEN SKAPER VI EN DYNAMISK VEKSTREGION"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 INNHOLD Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Styrets årsbetertning 2012 Årsregnskap 2012 Revisors beretning Samhandling må til Vekstlandet profilerer Bergensregionen Vekstmenneskene Etablerersenteret på offensiven

3 SAMMEN SKAPER VI EN DYNAMISK VEKSTREGION Visjon for Bergensregionen mot 2025: Business Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Regionen har samlet seg om to viktige initiativ: en felles Strategisk næringsplan for regionen og et merke som er symbolet på en felles identitet for regionen: Region Bergen-merket. Regionen har en felles målsetting om å være ledende i Norge på kunnskapsbasert bærekraftig næringsutvikling innen prioriterte næringer. Regionen har i samarbeid prioritert følgende næringer: energinæringen, marin næring, maritim næring, media og kulturbasert næringsliv samt opplevelse, kultur og reiseliv. For å legge til rette for ytterligere utvikling i regionen er samarbeidet mellom næringsliv, det offentlige og forskning og utvikling nødvendig. Derfor stimuleres det til bredt samarbeid i regionen. Samhandling Hordaland fylkeskommune, kommunene og næringsutviklingsaktørene i kommunene, de sterke FoU-miljøene i regionen og Næringsalliansen, hvor Bergen Næringsråd er den største organisasjonen, er sentrale samarbeidspartnere. NCE Subsea, NHO Hordaland, Innovasjon Norge, Gode Sirklar og Samarbeids rådet for Sunnhordland er også viktige samarbeidsorgan. Nettverksorganisasjonene Nettverksorganisasjonene og næringssjefene i eierkommunene er viktige medspillere. Disse har Business Region Bergen jevnlige møter med. De er policyorgan for kommunene og fylket og har mye kompetanse og innsikt innen sine fagfelt. Oppgavene deres spenner fra markedsføring og profilering til lobbyarbeid, rådgivning og kompetanseutvikling. Nettverkene er etablert innenfor næringer som sammenfaller med regionens prioriterte næringer, de er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Nettverksorganisasjoner Bergen Reiselivslag Design Region Bergen Fiskeriforum Vest HOG Energi MediArena Maritimt Forum Bergensregionen Utdanning i Bergen Business Region Bergens eiere Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig av fylkets innbyggere bor i Bergensregionen. Eiere av BUSINESS Region Bergens AS: Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa kommune Os kommune Samnanger kommune Stord kommune Sund kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune Regionrådet Nordhordland IKS: Austrheim kommune Fedje kommune Gulen kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Modalen kommune Osterøy kommune Radøy kommune 3

4 4 Årsrapport Business Region Bergen 2012

5 Styrets årsberetning 2012 Gunnar Bakke Styrets leder Tom-Christer Nilsen Bergensregionen fortsetter den posi tive utvikling og veksten. En viktig faktor er utviklingen av flere næringsklynger. Media City Bergen er kommet et godt stykke på vei mot realisering, maritim næring har samlet seg i Maritime Bergen, og marin klynge staker ut videre utvikling gjennom Maritimt Team. Vekstlandet-satsingen synliggjør klyngene i regionen for å tiltrekke attraktiv arbeidskraft til alle regionens næringer. Business Region Bergen har lagt bak seg nok et aktivt år i arbeidet med å tilrettelegge for ytterligere vekst og utvikling i Bergensregionen. Mange prosjekter er videreført, noen er avsluttet, mens andre er påbegynt. Dette gjøres i et utstrakt samarbeid med næringslivet, en rekke organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen. I 2012 har særlig Vekstlandet vært en stor satsing. Samhandling med en rekke aktører har vært og er helt nødvendig for å oppnå gode resultater både innen næringsutvikling, markedsføring, synliggjøring og for etablerertjenesten. Business Region Bergen har vært en aktiv bidragsyter for blant annet å videreføre Næringsarealprosjektet og etablere en digital næringsarealportal, egne rapporter for sjømatklyngen og for en profesjonalisert vertskapsrolle og den store og omfattende satsingen på Vekstlandet. OM SELSKAPET Business Region Bergen har kontor i Bergen. Selskapet er etablert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, samt kommunene Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal, Øygarden og Regionrådet Nordhordland IKS. Disse utgjør eierne i selskapet. På vegne av kommunene driver Business Region Bergen regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring av Bergensregionen. Selskapet har et aktivt forhold til regionens nettverks organisasjoner innen utvalgte næringssegmenter: Fiskeriforum Vest, HOG Energi, Design Region Bergen, Bergen Reiselivslag, Maritimt Forum Bergens regionen, Utdanning i Bergen og MediArena. Business Region Bergen har særlig fokus på de prioriterte næringene i regionen: olje, gass og fornybar energi, maritim sektor, marin virksomhet, opplevelse, kultur og reiseliv, samt media og kulturbasert næringsliv. Å stimulere til økt samhandling mellom det offentlige, næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøene er et prioritert område. STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategisk næringsplan for Bergensregionen inneholder en rekke tiltak som regionen i fellesskap arbeider med. Styret har, i tråd med det som er presentert og diskutert på eiermøtene, prioritert hvilke av tiltakene i Strategisk næringsplan som er de viktigste for Business Region Bergen å gripe fatt i, og hvilke andre regionale saker som har vært nødvendig å prioritere, men som ikke inngår i tiltaksdelen av Strategisk næringsplan. Disse aktivitetene er forankret i Business Region Bergens Virksomhetsplan. Tiltakene Strategisk næringsplan har sju Fokusområder som er de områdene hvor det offentlige kan sette inn tiltak, som Katrine Trovik Håkon Nesheim Siv Høgtun Børrea Elisabeth Schau-Larsen Magnus Stangeland Inger Elisabeth Holberg Astrid Johanne Bårdgård Vidar Totland Konst. adm. direktør 5

6 Årsrapport Business Region Bergen 2012 igjen kan føre til økt verdiskaping for næringslivet. I 2012 prioriterte styret å arbeide med følgende Fokusområder: infrastruktur, kompetanseutvikling, internasjonalisering, etablererveiledning samt markedsføring og synliggjøring. INFRASTRUKTUR Næringsarealer Rapporten Behov for næringsarealer i Bergensregionen var ferdig i januar Rapporten var et stort samarbeidsprosjekt hvor både offentlige og private interesser var representert. Rapporten anbefaler strategier knyttet til å utvikle næringsareal for kompetansearbeidsplasser rundt knutepunkt i byen og i regionen, eksempelvis opp mot «Kystbyen» i Fjell kommune. Videre anbefales det å søke arealer for arealkrevende næringer langs hovedtransportårene, og i nærheten av de aktuelle knutepunktene. Anbefalt strategi for å få på plass nødvendige planer er gjennom interkommunalt samarbeid i delregioner. Både i Bjørnefjordregionen (Os, Fusa og Samnanger kommuner) og i Region Vest (Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommuner) er arbeidet med å utvikle kommuneovergripende planer startet opp. Business Region Bergen er engasjert i begge disse prosessene, og har aktivt bidratt til deltakelse fra både Fylkesmannen og Hordaland fylkeskommune. Arealguiden er en del av næringsarealprosjektet. Dette er et digitalt kart som viser hvor de godkjente næringsarealene i regionen befinner seg. Guiden skal gjøre det enklere for dem som tilbyr og dem som etterspør næringsarealer å komme i kontakt med hverandre. Arealguiden er et samarbeid mellom Greater Stavanger som har tatt initiativet til løsningen Haugaland Vekst og Business Region Bergen, og er en sømløs visning av næringsareal. Guiden er snart klar til presentasjon. KOMPETANSEUTVIKLING Uptime Centre of Competence I august ble Uptime Centre of Competence offisielt åpnet av statssekretær Per Rune Henriksen. Nærmere 150 mennesker var til stede. Det er store forventninger til den videre utviklingen av senteret. Business Region Bergen hadde en sentral rolle i forbindelse med opprettelsen av senteret og koblingen mellom forskning og utvikling, det offentlige og næringslivet, helt fra initiativet med rapporten Kompetansesenter drift og vedlikehold i Bergensregionen ble utarbeidet. Senteret står i dag på egne bein. Marin klynge Fiskeriforum Vest, Hordaland fylkeskommune og Business Region Bergen presenterte i 2012 rapporten Sjømatklyngen i Hordaland. Rapporten gir en oversikt over og beskrivelse av sjømatnæringen, kompetanseklyngen og forvaltningsmiljøene i regionen, og skisserer også fremtidige utfordringer og utviklingsmuligheter for klyngen. Innovasjon Norge, Bergen Marine Forskningsklynge og Lerøy Seafood Group var også representert i prosjektgruppen. Rapporten anbefaler at arbeidet med å utvikle den marine klyngen i regionen gjøres gjennom å etablere et Marint team og et Marint strategisk råd. Dette arbeidet føres videre i Business Region Bergen, i tett samarbeid med Fiskeriforum Vest, overtok ansvaret for å videreføre arbeidet med marin klyngeutvikling i Region Vest med utgangspunkt Gode Sirklars arbeid med å utvikle marine arbeidsplasser knyttet til Skaganeset i Sund kommune. Videreføringen av prosjektet har blant annet fokusert på Nofimas rolle i Bergensregionen. For å avklare og dokumentere etterspørselen etter ferdigfôr og fôrteknologi i regionen gjennomføres en markedskartlegging blant aktuelle nærings- og forskningsvirksomheter i regionen. MARKEDSFØRING OG PROFILERING AV BEGENSREGIONEN Vekstlandet Vekstlandet er det store synliggjøringsprosjektet for hele regionen, og har preget mye av innsatsen i Business Region Bergen i For å få en hel region samlet bak satsingen, har regional forankring vært den viktigste oppgaven. Store deler av markedsføringsbudsjettet brukes til dette løftet for regionen. I tillegg har Hordaland fylkeskommune gått inn med 1 million kroner i prosjektet. 26. november var 300 mennesker samlet for å få presentert Vekstlandet, og for å få det private næringslivet engasjert som partnere. Arrangementet resulterte i mange saker i media, noe som ga Vekstlandet-kampanjen stor oppmerksomhet også langt utenfor landets grenser. Flere bedrifter gikk inn som partnere i Vekstlandet bygger omdømme for regionen gjennom å rekruttere unge flinke mennesker til næringslivet og det offentlige. Det er behov for både fagarbeidere og dem med høyere utdanning. Målgruppen er primært dem mellom 23 og 35 år. De skal nås gjennom sosiale medier, PRaktiviteter, annonser i digitale og trykte medier og gjennom ulike arrangementer. Senter for kampanjen er nettstedet INTERNASJONALISERING Vertskapsrollen Rapporten Profesjonalisert vertskapsrolle for internasjonale delegasjoner er utarbeidet for å bedre koordineringen og en profesjonalisert modell for mottak av besøkende 6

7 delegasjoner til vår region. Det har vært et felles ønske om bedre informasjonsutveksling og synergier rundt ulike besøk. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Bergen Næringsråd og Business Region Bergen. Rapporten foreslår en videreføring av det eksisterende prosjektsamarbeidet mellom Bergen Næringsråd og Business Region Bergen, og at det utarbeides en felles «verktøykasse» for mottak av delegasjoner. Delegasjonsreiser European Seafood Exposition Nytt i 2012 var delegasjonsreisen til Brussel i forbindelse med European Seafood Exposition verdens største sjømatmesse i regi av Fiskeriforum Vest og Business Region Bergen. Delegasjonen på 12 ble svært godt mottatt av regionens store sjømatnæring. Et direkte resultat av delegasjonsreisen var at konferansen North Atlantic Seafood Forum ble flyttet fra Oslo til Bergen. OTC. 56 deltakere var med på den sjette delegasjonsreisen til Offshore Technology Conference (OTC) i Houston verdens største oljemesse. Delegasjonsreisen er i regi av HOG Energi, NCE Subsea og Business Region Bergen. Rio Oil & Gas. 17 deltakere var med til Sør-Amerikas store oljemesse Rio Oil & Gas. Nytt i 2012 var et enda tettere samarbeid med Greater Stavanger om reise og program. Lokalt er dette et samarbeid mellom HOG Energi, NCE Subsea og Business Region Bergen. ONS. I forbindelse med ONS i Stavanger har Business Region Bergen, Bergen Næringsråd og HOG Energi i flere år lagt til rette for et arrangement på Statsraad Lehmkuhl hvor bedriftene inviterer med seg gjester og samarbeidspartnere. Nærmere 300 deltakere var med i 2012, og tilbakemeldingene er meget gode. ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Etablerersenteret I 2012 har Etablerersenteret avviklet fire etablererkurs med 39 deltakere, ni introduksjonskurs til offentlig regelverk: Etablering på norsk med 91 deltakere Etablering ble i 2012 for første gang lansert på polsk med 56 deltakere. I tillegg ble det avviklet to temakurs: Personlig branding og God tekst i sosiale medier. Etablerersenteret har lansert et nytt tilbud TREFFPUNKT. Dette er et frokostmøte for bedrifter og gründere for inspirasjon og nettverksbygging. Senteret har vært dommere i Venture cup og Ungt entreprenørskaps konkurranser. Ni bedrifter er presentert som «månedens bedrift» på nettsiden. Dette er til inspirasjon og markedsføring av senterets tjenester. Deltakelse på ulike konferanser med stands og foredrag har og vært en viktig oppgave. Grow mars 2012 gikk Grow 2012 av stabelen. Med 249 deltakere i salen og 20 foredragsholdere fordelt på tre hovedsesjoner og tre parallellsesjoner ble konferansen for innovasjon og entreprenørskap en god og interessant konferanse. Den svenske kunstneren og entreprenøren Mikael Genberg var det største trekkplasteret, og også en som fikk mye medieoppmerksomhet i forbindelse med konferansen. Dagen ble avsluttet med middag. Evalueringen av konferansen er generelt god. Kultur Vest Business Region Bergen har ytt støtte til den regionale stiftelsen Kultur Vest, en samarbeidsorganisasjon for kulturinstitusjonene i Bergen. En av oppgavene Kultur Vest ønsket å gjennomføre var en analyse av kulturnæringens verdi og økonomiske ringvirkninger. Business Region Bergen har sammen med Kultur Vest, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag gjennomført en slik analyse. Resultatene foreligger våren STYRET Styresammensetning Styret har etter generalforsamling 8. juni 2012 ni medlemmer. I 2012 har det vært avholdt åtte styremøter, en strategisamling på Stord samt en ordinær generalforsamling. Styret har hatt følgende sammensetning i 2012: *Herman Friele / **Gunnar Bakke, styreleder **Tom-Christer Nilsen, nestleder Børrea Schau-Larsen Astrid Johanne Bårdgard Magnus Stangeland Håkon Nesheim Katrine Trovik Inger-Elisabeth Holberg **Siv Høgtun *Geir Nordahl-Pedersen *fra 1. jan 8. juni 2012 **fra 8. juni 31. des Endringer i aksjonæravtalen I løpet av 2012 vedtok eierne en endring i Business Region Bergens aksjonæravtale. 3 i aksjonæravtalen er endret til følgende: Partene er enige om at selskapet har behov for styremedlemmer med variert bakgrunn. Ulike næringsområder bør være representert. FoU-miljøer, samfunnsliv/politikk og offentlig forvaltning. Denne endringen åpnet opp for at aktive politikere kunne velges inn i Business Region Bergens styre. På generalforsamlingen ble byråd i Bergen Gunnar Bakke valgt inn som styreleder, fylkesordfører Tom-Christer Nilsen og ordfører i Askøy kommune Siv Høgtun ble valgt inn 7

8 Årsrapport Business Region Bergen 2012 som styremedlemmer. Tom-Christer Nilsen er valgt som nesteleder i styret. Samarbeidsavtale med Bergen kommune Styret og senere også generalforsamlingen vedtok den nye avtalen om samarbeid og leveranse av tjenester mellom Bergen kommune og Business Region Bergen for perioden 2013 til oktober Avtalen innebærer at halvparten av tjenestekjøpet fra kommunen er direkte knyttet opp til prosjekter Business Region Bergen skal gjennomføre på vegne av kommunen. Dette er prosjekter som Bystyret årlig vedtar i «Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen». Asbjørn Algrøy slutter Business Region Bergens første administrerende direktør sa opp stillingen sin i oktober Ole Hope er ansatt som ny administrerende direktør i selskapet og tiltrer 1. august Etablering av BRB Vekst Som en følge av økt inntjening fra privat næringsliv og andre eksterne aktører vil Business Region Bergen etablere selskapet BRB Vekst. Datterselskapet vil fokusere på den delen av virksomheten som retter seg mot andre kunder og interessenter enn selskapets eiere. Styret ga høsten 2012 fullmakt til å stifte et heleid datterselskap av Business Region Bergen Strategiprosess Styret har satt i gang en strategiprosess, hvor målet er å utarbeide en langsiktig strategi for selskapet. En viktig oppgave blir å spisse selskapets aktiviteter samt å rydde i prioriterte prosjekter og tiltak. Prosessen er igangsatt. Ny strategi skal være klar til eiermøtet i juni Driftskostnadene i 2012 ble på NOK mot NOK i Driftsresultatet ble negativt med NOK mot et overskudd i 2011 på NOK Årsregnskapet er gjort opp med et underskudd NOK etter finansposter, mot et overskudd i 2011 på NOK Hovedårsaken til det negative resultatet er først og fremst at kostnader i prosjekter budsjettert i 2011 ble forskjøvet til Dette gjelder i særlig den omfattende Vekstlandetsatsingen. Dette betyr at deler av overskuddet fra 2011 ble benyttet i Likviditeten i selskapet har vært tilfredsstillende gjennom året. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Business Region Bergen hadde ved utgangen av 2012 ti medarbeidere, tre menn og sju kvinner, som utgjorde 9,7 årsverk. En ansatt arbeider 50 prosent i prosjektsamarbeid med Bergen Næringsråd. Det er et godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Sykefraværet er minimalt. Miljø Business Region Bergen representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensinger som strider mot gjeldende miljøforskrifter eller lover. Foretakets framtidsutsikter Selskapets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at dette grunnlaget er til stede. Årsresultat Business Region Bergen hadde i 2012 en omsetning på totalt NOK mot NOK i Bergen 2. mai 2013 Gunnar Bakke Styrets leder Tom-Christer Nilsen Styrets nestleder Katrine Trovik Styremedlem Håkon Nesheim Styremedlem Siv Høgtun Styremedlem Børrea Elisabeth Schau-Larsen Styremedlem Magnus Stangeland Styremedlem Inger Elisabeth Holberg Styremedlem Astrid Johanne Bårdgård Styremedlem Vidar Totland Konst. adm. direktør 8

9 9 Årsrapport Business Region Bergen 2012

10 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 1 Drifts- og prosjektinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Skattekostnad Årsresultat ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) Sum overføringer og disponeringer ( )

11 Balanse pr. 31. desember NOTER EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler NOTER EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

12 Årsrapport Business Region Bergen 2012 NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 5 Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 6 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser 2 Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen 2. mai 2013 Gunnar Bakke Styrets leder Tom-Christer Nilsen Styrets nestleder Katrine Trovik Styremedlem Håkon Nesheim Styremedlem Siv Høgtun Styremedlem Børrea Elisabeth Schau-Larsen Styremedlem Magnus Stangeland Styremedlem Inger Elisabeth Holberg Styremedlem Astrid Johanne Bårdgård Styremedlem Vidar Totland Konst. adm. direktør 12

13 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Driftsinntekter Selskapet mottar offentlige tilskudd til prosjekter og drift. Tilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder for. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassi fisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig vedi som følge av renteendring. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til på lydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Selskapet er fritatt for skatteplikt. Bokført skatte kostnad gjelder en tidligere periode. 13

14 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Note 1 Salgsinntekt Selskapets inntekter er fordelt som følger: Driftsinntekter fra aksjonærer Prosjektrelatert inntekt fra aksjonærer Prosjektrelatert inntekt fra andre Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum Note 2 Lønnskostnad Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Ytelser til ledende personer og revisor Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppgaver Annen revisjonsrelatert bistand Samlet honorar til revisor Ytelser til administrerende direktør spesifiseres slik: Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser til administrerende direktør Selskapet har inngått en driftspensjonsavtale med administrerende direktør hvor pensjonsrettigheter opptjenes forholdsmessig med 1/7 årlig av forventet årlig utbetaling fra administrerende direktør er 64 år. I 2012 er kostnaden relatert til denne avtalen kr Foretaket er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ytelsesordning som omfatter 11 ansatte. Avtalen tilfredsstiller kravene i denne loven. Innbetalt premie utgjør kr Premiefondets størrelse pr er kr

15 Note 3 Varige driftsmidler Avskriving på varige driftsmidler kan vises slik: Alarmanlegg Påkostning leid lokale Inventar Kontormaskiner og datautstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Sum Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Prosentsats for avskriving 10 % 10 % 20 % 33 % Driftsmidler avskrives lineært. Faste installasjoner avskrives over leiekontraktens lengde. Note 4 Bankinnskudd, kontanter o.l. Av selskapets totale bankinnskudd inngår bl.a. følgende: Kr i bundne skattetrekksmidler. Dette er nok til å dekke selskapets forpliktelser. Kr er bundet innskudd til dekning av avsatte pensjonsforpliktelser til administrerende direktør. Selskapet kan ikke fritt disponere disse midlene. 15

16 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet består pr av en aksjeklasse: Antall Bokført Ordinære aksjer Sum Eierstruktur: Aksjonærer i selskapet pr var: Ordinære aksjer Eierandel Bergen kommune ,0 % Hordaland fylkeskommune ,0 % Askøy kommune 36 3,6 % Fjell kommune 36 3,6 % Os kommune 36 3,6 % Regionområdet Nordhordaland IKS 36 3,6 % Stord kommune 36 3,6 % Austevoll kommune 20 2,0 % Fusa kommune 20 2,0 % Samnanger kommune 20 2,0 % Sund kommune 20 2,0 % Vaksdal kommune 20 2,0 % Øygarden kommune 20 2,0 % Sum % Note 6 Annen egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring: Årets resultat Egenkapital pr

17 Årsrapport Business Region Bergen

18 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Samhandling må til Positiv samhandling er under utvikling innen flere av de prioriterte næringene i regionen. Dette er noen av initiativene som er verdt å merke seg. Marin næring Bergen a World Marine Capital Bergensregionen har en sterk marin klynge som har potensial til ytterligere vekst og utvikling. Bergen a World Marine Capital er lansert som felles overbygning for hele det marine miljøet i regionen. Marint Team er nå etablert for å samle ressursene og skape en arena for kommunikasjon og samarbeid om felles mål, og for å få en tydeligere felles koordinering, profilering og videreutvikling av det marine miljøet i Bergensregionen. Marint Team er et initiativ fra Fiskeriforum Vest, Hordaland fylkeskommune og Business Region Bergen. Bergen Marine Forskningsklynge, Innovasjon Norge og Lerøy er også viktige bidragsytere inn i Marint Team. Maritime Bergen The Industrial Shipping Capital Maritime Bergen er tilrettelagt for bedre samarbeid og koordinering av felles interesser og aktiviteter for å fremme den maritime næringen i Bergensregionen. Det som karakteriserer det maritime miljøet i Bergensregionen er kompetansemiljøene innen økonomi og finans, maritim ledelse samt operasjon og teknisk drift. Rekruttering, synliggjøring, omdømmebygging og koordinerte fellesopptredener i forhold til offentlige myndigheter er også viktige oppgaver for Maritme Bergen-fellesskapet. Bergens Rederiforening, Maritimt Forum Bergensregionen, Stiftelsen Neptun, Business Region Bergen og Bergen Næringsråd er representert i styringsutvalget i Maritime Bergen. Medienæringen Media City Bergen I 2016 kan Bergen få Nordens første MediaCity med arbeidsplass for 1500 mediefolk. TV 2, NRK Hordaland, Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt og Universitetet i Bergen ønsker å samlokalisere seg i Lars Hilles gate 30. Visjonen bak MediaCity Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer. En endelig beslutning om flytting blir tatt i august/september i Lars Hilles gate 30 er Bergen sentrums største næringsbygg og eies av Entra Eiendom og Oslo Pensjonsforsikring. 18

19 Aktivt regionalt samarbeid om utvikling av gode næringsområder Rapporten Behov for næringsarealer i Bergensregionen var ferdig i januar Anbefalt strategi er å få på plass nødvendige planer for gode næringsområder gjennom interkommunalt samarbeid i delregioner. Rapporten legger til grunn strategier knyttet til å utvikle næringsareal for kompetansearbeidsplasser rundt knutepunkt i byen og i regionen, eksempelvis opp mot «Kystbyen» i Fjell kommune. Videre anbefales det å søke arealer for arealkrevende næringer langs hovedtransportårene, og i nærheten av de aktuelle knutepunktene. Samarbeid på tvers Business Region Bergen har jobbet for å etablere aktuelle interkommunale samarbeid. Kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy samarbeider gjennom Regionrådet Vest. Prosjektet er støttet fra Fylkesmannens skjønnsmidler, og ble lagt til grunn for en ny søknad for en ny felles interkommunal næringsarealplan. I løpet av andre halvdel av 2013 er også samarbeidet i Bjørnefjordregionen etablert. Også her utgjør skjønnsmidler fra Fylkesmannen en viktig økonomisk plattform. Business Region Bergen har bidratt direkte gjennom utforming av søknad og gjennom oppfølgende samtaler med Fylkesmannen. Nordhordlandskommunene er nå enige om å følge etter de to over nevnte delregionene, og har i 2013 også søkt Fylkesmannen om midler. De anbefalte strategiene har også vært behandlet av Bergen kommune som har gitt sin tilslutning. Det er viktig for alle delprosjektene at disse kobles mot Bergen kommune. Det er viktig å sikre Hordaland fylkeskommunes tilslutning til anbefalte strategier og delaktighet i kommende del prosesser i kommunene. Viktigste relevante planprosess for fylkeskommunen er regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Arealguiden Arealguiden er en del av næringsarealprosjektet. Dette digitale kartet viser hvor de godkjente næringsarealene er. Guiden gjør det enklere for dem som tilbyr og dem som etterspør næringsarealer å komme i kontakt med hverandre. Arealguiden er et samarbeid mellom Greater Stavanger som har tatt initiativet til løsningen Haugaland Vekst og Business Region Bergen, og er en sømløs visning av næringsareal. Guiden er snart klar til presentasjon. Delegasjonsreiser Rio Oil & Gas Business Region Bergen, HOG Energi, NCE Subsea og Greater Stavanger dro sammen på delegasjonsreise til Rio de Janeiro i forbindelse med Rio Oil & Gas i september. Deltakerne fikk presentert hvilke muligheter norske teknologi- og tjenesteleverandører har i Brasil, et marked som kanskje har større kapasitetsutfordringer enn vårt hjemlige. Rekordstor deltakelse på OTC Nærmere 60 personer fra Bergensregionen var med på verdens største oljemesse i Houston Offshore Technology Days i Reisen var organisert av Business Region Bergen i tett samarbeid med HOG Energi og NCE Subsea. På programmet stod Region Bergen-frokosten, rundtur på messen og middagen med Norsk-Amerikansk Handelskammer. Det ble også middag sammen med SR-bank og mottakelse hos den norske generalkonsulen i Houston. Dette er viktige møteplasser hvor det knyttes kontakter med representanter for norske og internasjonale olje- og gassmiljøer. Verdens største sjømatmesse I BRUSSEL Fiskeriforum Vest og Business Region Bergen har sammen invitert til delegasjonsreise til European Seafood Exposition, den viktigste møteplassen for marin næring. Bergensregionen har en betydelig marin næring, forskning og forvaltning. Byen og regionen har hovedkontor for hele verdikjeden av oppdretts- og fiskeribedrifter. 19

20 Årsrapport Business Region Bergen 2012 JAKTEN er i gang vekstlandet trenger dyktige mennesker i 2013 Kom til Bergensregionen mest kjent som vekstlandet.no Christian Michelsen Research Bergen Askøy Fjell Sund Øygarden Os Fusa Samnanger Austevoll Stord Vaksdal Osterøy Lindås Meland Fedje Radøy Austrheim Masfjorden Modalen Gulen Hordaland fylkeskommune 20

21 Vekstlandet profilerer Bergensregionen Hvordan skal man profilere næringslivet i en vakker by og en fantastisk region på den flotte Vestlands-kysten? Kan det gjøres uten å trekke frem bare én næring? Svaret er selvfølgelig JA. Vekstlandet er løsningen. Facebook, Twitter, Linkedin, og PRaktiviteter, er sentrale virkemidler for å bli enda mer synlig som by og region og å øke interessen for det regionale næringslivet. Det å profilere, synliggjøre og bygge omdømme for Bergensregionen har vært og er en klar bestilling til Business Region Bergen. Debatten om hvordan dette skal gjøres har dukket opp fra tid til annen, og det er en stor oppgave vi har tatt på oss for en hel region. Dette er ikke noe vi alene kan få til. Det er gjennom samarbeid og et felles løft vi virkelig kan sette næringslivet og de viktige sakene for byen og regionen på kartet. Blir vi enda bedre på samarbeid, vinner regionen enda mer, mener markedssjef Tobby Sander Tomassen i Business Region Bergen, som er prosjektsekretariatet til Vekstlandet. Vekstlandet er en felles plattform for å fortelle de gode historiene om næringslivet i Bergensregionen. Gjennom Vekstlandet inviterer det offentlige næringslivet i Bergensregionen med på et spleiselag, der halvparten av satsingen er finansiert av offentlige midler. Det er nå vi har muligheten til å løfte i lag, understreker Sander Tomassen. Talenter skaper omdømme Bergensregionen har et fantastisk utgangspunkt for å bygge et enda bedre omdømme for regionen. En vakker by og region, en kjent studentby, kulturby og en by turistene kommer til i hopetall. regioner viser at å arbeide målrettet med å tiltrekke seg talenter, er sterke drivere for å bygge omdømme for en region. Vekstlandet har som mål å vise frem jobbmulighetene, utfordringer man får som arbeidstaker, hvilke prosjekter man får anledning til å jobbe med, sammen med hvordan det er å leve og å bo i regionen. I løpet av 2013 er det jobbmuligheter i Bergensregionen. Næringslivet trenger talentene! Derfor har vi også lagt til rette for en enkel løsning for å legge igjen Linkedin-cv en på våre nettsider: Sosiale medier, PR og aktiviteter Den overordnede målsettingen med Vekstlandet er å vise frem de gode næringsmiljøene vi har i regionen innen alt fra olje, gass og energi til marin og maritim virksomhet, mediemiljøet, reiseliv, design, kultur og film. Vi skal først og fremst løfte frem næringene og karrieremulighetene i gode PR-saker som skildrer næringslivet i regionen. Gjennom sosiale medier når vi målgruppen, slår Tobby Sander Tomassen fast. Vil din bedrift være med i Vekstlandet? Din bedrift kan bli med i Vekstlandet. Priser fra kroner og oppover. Ta kontakt med Tobby Sander Tomassen. Vår oppgave er først og fremst å gjøre kjent næringslivet. Det gjør vi gjennom å profilere vekstnæringene, vekstmenneskene og vektbedriftene i regionen. Vekstlandet har tatt et grep som er helt etter læreboken. Nyere forskning innen omdømmebygging av byer og 21

22 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Vekstmenneskene Action hver dag! Leif-Erich Husjord i KCA Deutag ville være nærmest der den virkelige oljeboringen skjer, der han kan komme nærmest selve produksjonen. Derfor valgte han den jobben som kunne tilby hyppige turer på plattformene i Nordsjøen. Selv etter ganske kort tid som ingeniør hos KCA Deutag i Bergen fikk han utfordringen med å reise offshore. Her jobber Leif-Erich Husjord prosjektbasert med vedlikehold og modifikasjon av plattformer. På norsk sokkel har KCA Deutag blant annet operasjoner og prosjekter for Statoil og for ExxonMobil. Jeg ville jobbe innen en bransje i vekst, og derfor ønsket jeg meg til olje- og energibransjen, og det er spennende og utfordrende hver eneste dag, sier Husjord. Store offshorekunder KCA DEUTAG er hovedpartner i Vekstlandet, og ett av selskapene i regionen som har behov for den best kvalifiserte arbeidskraften. Selskapet er en internasjonal anerkjent leverandør av bore- og ingeniørtjenester både på land og offshore med hovedkontor i Aberdeen. I Norge er hovedkontoret i Bergen. På norsk sokkel har selskapet blant annet operasjoner og prosjekter for Statoil på Gullfaks-, Kvitebjørn- og Osebergfeltet. For ExxonMobil drives Ringhorne-operasjonen fra Stavanger. KCA DEUTAG har en betydelig ingeniøravdeling som jobber med prosjekter og modifikasjoner offshore. Som ingeniør hos oss får du kombinere teori og praksis gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, påvirke gjennom aktiv deltagelse, ha tett kontakt med leverandører og se det ferdige produktet offshore, sier kommunikasjonsrådgiver Katrine Selvik. Hos oss er det action. Er du klar for action i et arbeidsmiljø hvor du hver dag gleder deg til en ny dag på jobben, så er vi det riktige stedet for deg, oppfordrer Katrine. Stor energinæring I Bergensregionen jobber nærmere mennesker innen olje, gass og fornybar energi. Og regionen trenger stadig flere mennesker til en region i sterk vekst, og en næring i utvikling. Energinæringen i Bergensregionen omsetter årlig for 165 milliarder, noe som gir en verdiskaping på mer enn 31 milliarder kroner. Alle tall er fra Jeg ville offshore og være med der det virkelig skjer, sier Leif-Erich Husjord i KCA Deutag en internasjonal leverandør av bore- og ingeniørtjenester on- og offshore. 22

23 Bergensregionen har en rekke dyktige mennesker som jobber med utfordrende prosjekter innen de store nasjonale norske næringene. Vi kaller dem VEKSTMENNESKER mennesker skal ansettes i Bergensregionen i Fikk drømmejobb etter doktorgraden Veronika Solteszova (27) er visualiseringsforsker hos CMR og skal gjøre det komplekse enklere. For å gjøre det bruker hun verktøyet hun har tatt doktorgraden i, 3Dillustrasjoner. Prosjektet Geoillustrator hos CMR sikter mot å utvikle nye og bedre måter å lage digitale modeller og illustra sjoner av geologiske data. Prosjektet Veronika i dag er knyttet til, er et prosjektsamarbeid mellom Christian Michelsen Research (CMR), Universi tetet i Bergen og Statoil. - Hos CMR blir forskningen i tillegg til grunnforskning rettet mot eksterne kunder. Du får god støtte for egne ideer, du får være kreativ og du får jobbe sammen med smarte folk. Jeg har fått jobben jeg ønsket meg, forteller Veronika Solteszova entusiastisk. CMR er en av hovedpartnerne i Vekstlandet. Banebrytende og innovativt CMR er et teknologisk forskningskonsern som fokuserer på næringsrettet forskning og utvikling og som utfører banebrytende forskning og innovasjon, med mål om å bidra til å skape en bedre fremtid. Ledestjernen er «Fra idé til et produkt», og plasserer konsernet i skjæringspunktet mellom forskning og industri. CMR huser to sentre på vegne av Regjeringen, et på CO2- lagring og et innen offshore vind. I tillegg driftes et senter for geotermisk energi på egen kjøl. CMR har to datterselskap: GexCon AS og Prototech AS. De fleste av oppdragene er innen olje og gass, fornybar energi, energiteknologi, romfart, fiskeri, miljø og sikkerhet, og beredskap. Cutting-edge CMR har både høyt kvalifiserte «cutting-edge» forskere og et knippe egne ingeniører og mekanikere. - Spennende oppgaver og trivsel på arbeidsplassen gjør CMR til et attraktivt sted å arbeide. Arbeidet med avanserte teknologiske løsninger og undersøking av naturvitenskaplige dilemmaer alltid fra forskerens utsiktspunkt gjør oss i stand til å identifisere fremtidige trender, ta eierskap til produktet og bane nye veier å gå, sier kommunikasjonsansvarlig Gunn Janne Myrseth. For å oppnå større tyngde og bygge et mer solid fundament for virksomheten, ønsker CMR å vokse i volum. Det betyr at selskapet har behov for å rekruttere nye krefter til å styrke laget. Hos CMR blir forskningen og grunnforskning rettet mot eksterne kunder. Jeg får god støtte for egne ideer, og får være kreativ og jobbe sammen med smarte folk. Jeg har fått jobben jeg ønsket meg, forteller Veronika Solteszova entusiastisk. Forskning og utdanning studenter og forskere holder til i Bergensregionen. Ved siden av CMR, ligger kjente undervisningsog forskningsinstitusjoner som blant annet Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Høgskolen i Bergen, NHH, Uni Research og Havforskningsinstituttet. 23

24 Vekstmenneskene Trygg hverdag for folk flest I Det Norske Veritas (DNV) får jeg jobbe for den mest interessante arbeidsgiveren og den mest interessante næringen i Norge. Jeg bidrar til en tryggere hverdag for dem som ferdes på havet, sier Eivind Larsen i DNV. Eivind er inspektør om bord på fartøy og flyttbare innretninger. Jobben innebærer å verifisere sikkerhetsstandarder og sørge for at fartøy bygges etter regler og klasseregler. Jeg får mulighet til å bidra til en tryggere hverdag for dem som ferdes på havet. Jobben innebærer å verifisere at fartøy bygges og driftes i henhold til internasjonale sikkerhetsstand arder og DNVs klasseregler. Det Norske Veritas DNVs kjernekompetanse er å identifisere, vurdere, og gi råd om hvordan en bør håndtere risiko innen alt fra skipsklassifikasjon til sertifisering og rådgivning. Fokus er å fo r- bedre forretningsresultater på en sikker og ansvarlig måte. Risikostyring Poenget med risikostyring er å skaffe oversikt over de mest kritiske risikofaktorene og å håndtere dem profesjonelt. DNVs uavhengighet, sammen med forståelse av teknologi og forretningsdrift, brukes til å forstå, vurdere og håndtere risiki i mengder av høyprofilerte prosjekter verden over. DNV Maritime and Oil & Gas leverer klassifikasjon, verifikasjon, risikostyring og teknisk rådgivning til de maritime næringene og olje- og gasselskaper verden over. DNV KEMA Energy & Sustainability leverer rådgivning, testing og sertifiseringstjenester til energisektoren globalt, til fornybar energi, karbonreduksjon og energieffektivisering og til kraftproduksjon. DNV Business Assurance leverer sertifisering, assessment og treningstjenester som støtter ytelsene til kunders produkter, prosesser og organisasjoner globalt over et bredt og variert felt av bransjer. Et av DNVs fremste konkurransefortrinn er investeringer i forskning og utvikling. Siden 1954 har DNV hatt sin egen forskningsavdeling som har forsterket og videreutviklet tjenester, regler og industristandarder innen mange fagfelt. Mange av de teknologiløsningene DNV har utviklet har vært med på å definere internasjonalt anerkjente standarder. Stor maritim næring mennesker jobber i den maritime næringen i Bergensregionen. Regionen er kjent for industriell shipping, utvikling av spesialiserte skip og produkter i tett samarbeid mellom aktørene. Årlig omsetning er på over 70 milliarder kroner. Eivind Larsen synes selv han har en viktig jobb, og en jobb som gjør at vi andre får en tryggere arbeidshverdag. Derfor jobber jeg i DNV, sier han 24

25 Bergensregionen har en rekke dyktige mennesker som jobber med utfordrende prosjekter innen de store nasjonale norske næringene. Vi kaller dem VEKSTMENNESKER mennesker skal ansettes i Bergensregionen i På jakt etter de dyktigste Vimond Media Solutions rigger for global vekst, og jeg har fått den fantastiske muligheten til å utvikle merkevaren og gjøre den kjent både nasjonalt og internasjonalt. Markeds- og kommunikasjonssjef Henriette S. Sæther har kremjobben med å bidra til hvordan det raskt voksende teknologiselskapet Vimond i Bergen skal defineres og selge sine produkter til et globalt mediemarked. I Vimond startet hun som prosjektleder før hun fikk sin nåværende stilling. Vimond utvikler en teknologi som gjør det mulig å distribuere TV til alle internett-tilkoblede plattformer. Vimond er i vekst og er stadig på jakt etter å rekruttere flinke itutviklere til å delta på reisen mot internasjonal suksess. Fredrik Saroea fra Datarock og den nye restauranten i Lysverket. Media og kulturbasert næring Over mennesker i Bergensregionen jobber innen media og kulturbaserte næringer. Bedriftene i disse næringene omsetter årlig for nærmere 9 milliarder kroner. Media City Bergen er en ny satsing som skal samle de største mediebedriftene i regionen. Vil gjøre Bergen kulere Han er kanskje best kjent for sin røde Datarockjoggedress. Kulturentreprenør Fredrik Saroea har ikke lagt musikken på hyllen, men utvider nå repertoaret til å innbefatte restaurant og bar-drift. Jeg ønsker å bidra til å gjøre Bergen til en kul by å bo i, sier Fredrik Saroea. Jeg kaller ofte Bergen verdens minste storby. Det eksisterer et miljø av unge kunstnere og man får lett nettverk. Da jeg lanserte restaurant-ideen i Lysverket, fikk jeg «Så fett!» tilbake. Den holdningen tror jeg er ganske unik, sier Saroea. Henriette S. Sæther i Vimond Media Solutions Jeg kunne ingenting om restaurant-virksomhet. De siste månedene har jeg lært utrolig masse nytt om Bergen; kunnskap om sjømat, mikrobrygging av øl og norsk bestikk. Visste du at det feteste bestikket som finnes ble designet i Bergen av Thias Eckhoff!, sier han entusiastisk. Stor kultur- og opplevelsesnæring Det vokser og gror innen kultur, opplevelse, reiseliv, design og media i Bergensregionen, og her er rom for enda mer mennesker jobber innen opplevelse og reiseliv, og næringen omsetter for over 11 milliarder kroner årlig. 25

26 Årsrapport Business Region Bergen 2012 Etablerersenteret på offensiven Nettverksmøter, videreutvikling av kurstilbudet med kurs på polsk og engelsk er noe av det nye Etablerersenteret tilbyr. I 2012 gjennomførte Etablerersenteret en spørreundersøkelse blant alle som har deltatt på ulike etablererkurs de siste årene. Etablerersenteret er blitt litt klokere på hva som betyr noe for etablererne, og svarene har vært retningsgivende for utviklingen av tjenesten. Gry Sæterdal (t.v.) og Sidsel Humberset lærer deg det du trenger å vite om å etablere et nytt selskap. Kurs og veiledning Etablerersenteret tilbyr kurs og veiledning til alle dem som har lyst å starte og utvikle egen virksomhet. Og det er det mange som vil. Derfor var tilbakemeldingene om at kursene er nyttige, gode signaler til Etablerersenteret. Vi ønsker at alle først går på kurs for å få et innblikk i det å etablere egen virksomhet. Derfor har vi satt i gang et tretimers innføringskurs i etablering Etablering for å gjøre det enkelt for mange å delta, forklarer leder i Etablerersenteret Gry Sæterdal. Ellers er det de to-dagers Etablererkursene som er nyttige å delta på for dem som vil lære om forretningsplanlegging og gjøre seg kjent med markedsføring og økonomi. Nettverk er viktig Det som kom frem i undersøkelsen var blant annet at etablererne ønsker et bredere nettverk enn det fagnettverket de ofte er en del av. Derfor har vi etablert Treffpunkt, og det har vært en suksess. Treffpunkt arrangeres som frokostmøter i samarbeid med DNB og har som formål å gi påfyll og kompetanse til gründerne i regionen. Med foredragsholdere som selv har gjort suksess som etablerere gir det en kompetanse som er nyttig å ta med seg, derfor er det naturlig å videreføre Treffpunkt i Polsk og engelsk I 2012 inviterte Etablerersenteret til kurs på polsk. Det er mange polakker i regionen, derfor tok vi initiativet til et prøveprosjekt med polsk-kurs sammen med Skatt Vest. Vi fikk oversatt Etablering til polsk, og kurset ble svært populært hos polakker som ønsker å etablere egen bedrift, forteller Sæterdal. Hun vurderer også om det er andre språk det er behov å utvikle kurs for. I 2013 blir det samme kurset tilbudt på engelsk. Denne type kurs er krevende å gjennomføre fordi kursmateriellet må tilrettelegges til et nytt språk, og fordi det er en del kompliserte forhold rundt blant annet moms og skatt som er utfordrende å forklare godt nok. Det er givende å være med å utvikle nye bedrifter i regionen. Mange greier seg, og vi er privilegerte som får være med å inspirere og veilede alle dem som kommer til oss for å få innspill til videre vekst og utvikling, synes Gry Sæterdal. 26

27 27

28 Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fuggibaggi Design 05/2013 Scanner Grafisk

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer