1 GENERELLE YTELSER 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELLE YTELSER 6"

Transkript

1 VEDLEGG 6.1 KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE YTELSER GENERELT ORIENTERING DEFINISJON AV BYGGHERRE TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR OFFENTLIGE MYNDIGHETER LOVER, FORSKRIFTER, STANDARDER, NORMER, NBI DATABLADER BYGGESAK SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PROSJEKTKRAV TILTRANSPORT BYGGHERRENS BESLUTNINGER ITB- KOORDINATOR MERKING BYGGHERRENS RETT TIL INNSYN I KALKULASJONER FORHOLD TIL EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR KVALITETSSIKRING (KS) DOKUMENTASJON PA- RUTINER WEB- BASERT DOKUMENTHOTELL RIGG OG DRIFT GENERELT BYGGESTRØM TILKOBLING VANN BRAKKERIGG RIGGPLAN AVFALL RTB (RENT, TØRT BYGG) PROSJEKTAVSLUTNING PLAN FOR PROSJEKTAVSLUTNING PRØVING OG INNREGULERING OPPLÆRING FDV- DOKUMENTASJON PRØVEDRIFT SERVICEAVTALER 12 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNING, GENERELT TOLERANSER OG UTFØRELSE 13 Side 1 av 80

2 2.0.2 KONSTRUKSJONSTETTHET INNVENDIG LISTVERK, FORINGER, SOKLER, OVERGANGER GRUNN OG FUNDAMENTER GENERELT FUNDAMENTER GULV PÅ GRUNN RADON BYGGEGROP DRENERING BÆRESYSTEMER GENERELT STÅLKONSTRUKSJONER BÆRENDE TREKONSTRUKSJONER DEKKER YTTERTAK YTTERVEGGER GENERELT BESLAG INNVENDIG OVERFLATE UTVENDIG OVERFLATE VINDUER, GLASSFASADER, GLASSFELT, DØRER MM YTTERDØRER INNERVEGGER GENERELT INNERVEGGSTYPER INNVENDIGE DØRER DEKKER GULVBELEGG INNVENDIGE HIMLINGER UTVENDIGE HIMLINGER YTTERTAK PRIMÆRKONSTRUKSJONER TAKOVERBYGG GESIMSER PERGOLA MED GLASSTAK, SE PLAN GLASSTAK OVER ATRIUM, EKSISTERENDE BYGG FAST INVENTAR GENERELLE KRAV HOVEDRESEPSJON OPPBEVARING VED TEKSTIL LÅSBARE ELEVSKAP TEKSTIL OPPBEVARING VED SLØYD, METALL LÅSBARE ELEVSKAP UTENFOR SLØYD/METALL INVENTAR FORROM WC INVENTAR HC-WC SITTENISJE I AUDITORIUM KJØKKEN INNVENDIG SKILTING 33 Side 2 av 80

3 UTVENDIG SKILTING TELESKOPTRIBUNE TRAPPER, BALKONGER MV BEHANDLING AV OVERFLATER 36 3 KRAVSPESIFIKASJON VVS VVS- INSTALLASJONER, GENERELT ORIENTERING DOKUMENTASJON PROSJEKTERING YTELSESKRAV MATERIELL, MONTERING DRIFTSFORHOLD PRØVING FERDIGMELDING OG OVERLEVERING SANITÆR ORIENTERING BUNNLEDNINGER LEDNINGSNETT ARMATUR UTSTYR RIVING VARME ORIENTERING LEDNINGSNETT ARMATURER UTSTYR ISOLASJON PRØVING, INNREGULERING, OPPLÆRING BRANNSLOKKING GASS OG TRYKKLUFT PROSESSKJØLING LUFTBEHANDLING ORIENTERING KANALNETT LUFTFORDELINGSUTSTYR LUFTBEHANDLINGSUTSTYR ISOLASJON PRØVING, INNREGULERING, INSTRUKSJONER OG MERKING RIVING KOMFORTKJØLING VANNBEHANDLING 55 4 KRAVSPESIFIKASJON ELKRAFT ELKRAFT, GENERELT 56 Side 3 av 80

4 4.1 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT SYSTEM FOR KABELFØRING JORDING HØYSPENT FORSYNING LAVSPENT FORSYNING INNTAKS- OG STIGELEDNING HOVEDFORDELING HOVEDFORDELING UNDERFORDELINGER KURSOPPLEGG FOR DRIFTSTEKNISKE INSTALLASJONER KURSOPPLEGG FOR VIRKSOMHET LYS BELYSNING NØDLYS ELVARME 63 5 KRAVSPESIFIKASJON TELE OG AUTOMATISERING TELE- OG AUTOMATISERING, GENERELT BASISINSTALLASJON FOR TELE OG AUTOMATISERING INTEGRERT KOMMUNIKASJON ALARM OG SIGNAL BRANNALARMANLEGG ADGANGSKONTROLL OG INNBRUDDSALARMANLEGG URANLEGG LYD OG BILDE AUTOMATISERING ORIENTERING/GENERELL INFORMASJON TOPPSYSTEMET/SD-ANLEGGET OG AUTOMATISERING AUTOMATISERING - UNDERSENTRALER BUS SYSTEMET, PROTOKOLLER AUTOMATIKK OG FUNKSJONER LOKAL AUTOMATISERING STYRING OG REGULERING MERKING, PRØVING, INNREGULERING OG FDV 74 6 KRAVSPESIFIKASJON ANDRE INSTALLASJONER ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT LØFTEBORD 76 7 KRAVSPESIFIKASJON UTENDØRS ANLEGG GENERELT UTENDØRS VVS UTENDØRS ELKRAFT UTENDØRS TELE OG AUTOMATISERING 79 Side 4 av 80

5 8 GENERELLE KOSTNADER GENERELT TILTRANSPORT PROSJEKTERENDE 80 Side 5 av 80

6 1 Generelle ytelser 1.1 Generelt Orientering Orientering om oppdragets omfang og fremdrift er omtalt under pkt. 5 (Oppdragets omfang) og 27 (fremdrift og dagmulktsbelagte frister) i innbydelsen Definisjon av byggherre Med byggherre menes byggherren og hans kontraktsmedhjelpere. 1.2 Totalentreprenørens ansvar Totalentreprenøren skal utføre all nødvendig prosjektering og utførelse for byggeprosjektet. Totalentreprenøren er ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. Tilbudet skal omfatte komplett bygg med alle tilhørende detaljer, bygningsmessige og tekniske løsninger selv om disse ikke er beskrevet. Totalentreprenøren overtar ansvar for tidligere prosjektert materiale og tar ansvar for all videreføring og detaljprosjektering. Detaljer og løsninger som verken er nevnt i beskrivelsen eller vist på tegninger er medtatt i denne kontrakten så fremt disse er nødvendige for anleggets godkjenning fra myndighetenes side. Ved eventuelle avvik mellom forskriftskrav og krav i denne beskrivelsen, gjelder forskriften. Risikoovergang skal utføres, se endringer i kontraktsbestemmelser, vedlegg 1 til innbydelsen. Totalentreprenør har det fulle ansvar for dimensjoneringen av bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg. Viste dimensjoner på bygningselementer som søyler, vegger, tak, kanaler, rør osv. er retningsgivende. Dersom totalentreprenøren ved sin beregning finner å måtte endre på de oppgitte dimensjoner eller løsninger, skal han snarest gjøre byggherren oppmerksom på dette. Totalentreprenør ansvar for å avklare i hvilken grad det har betydning for planløsninger, detaljer, fasader m.v. Slike eventuelle endringer skal godkjennes av byggherren. 1.3 Offentlige myndigheter Lover, forskrifter, standarder, normer, NBI datablader Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle arbeider prosjekteres og utføres i solid og fagmessig kvalitet, og i henhold til gjeldende lover, forskrifter, standarder, normer og NBI datablader. Betingelser i regulering for området skolen skal etableres i, og rammetillatelse fra lokal bygningsmyndighet skal oppfylles. TEK 10 skal legges til grunn. Det skal legges vekt på at skolen gis en universell utforming iht. relevante retningslinjer i PBL, TEK og NS. Viktige fokuspunkter i detaljprosjekteringen skal være farge- og lyssetting, materialvalg og nødvendig merking av gulv- og veggflater, skilting, håndtering av nivåforskjeller og utforming av adkomster og innganger. Side 6 av 80

7 1.3.2 Byggesak Totalentreprenøren skal inneha rollen som ansvarlig søker. Videre ha ansvar for, og medta alle søknader vedrørende byggesaken til offentlige myndigheter, fra foreliggende rammetillatelse til avsluttet byggesak. De ansvarlige skal ha sentral godkjenning minimum i tiltaksklasse 2, forøvrig i henhold til tiltaksklasse for de arbeidene de har ansvar for. Totalentreprenøren er ansvarlig for alle nødvendige avklaringer med alle offentlige myndigheter, og at disse foreligger i tide, slik at de ikke hindrer framdrift av byggesaken. Dersom totalentreprenøren er avhengig av byggherrens godkjenning eller opplysninger fra byggherren, skal dette etterspørres i god tid i forhold til omforent fremdrift. Rammetillatelse er datert Bygningskroppen er redusert etter at rammetillatelse ble gitt. Byggherren vil sende inn orientering og reviderte tegninger til bygningsmyndighetene innen utgangen av De reviderte tegningene vil samsvare med tegningene i denne kravspesifikasjonen. Totalentreprenøren har ansvar for søknader for Arbeidstilsynets samtykke i henhold til 19 i Arbeidsmiljøloven, og eventuelt andre nødvendige godkjenninger fra helsemyndigheter eller andre offentlige instanser. Arbeidstilsynets samtykke er gitt til foreliggende rammetillatelse. Dersom forhandlingsrunden med byggherren medfører en endring av bygget som medfører endring av rammetillatelsen, eller på annen måte medfører at det blir krav til reviderte tegninger og beskrivelse i forbindelse med byggesaken, skal dette i sin helhet ivaretas av totalentreprenøren Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Totalentreprenøren er ansvarlig for å utarbeide og følge rutiner som ivaretar offentlige og prosjektspesifikke krav til SHA. Totalentreprenøren skal være hovedbedrift iht. Arbeidsmiljøloven. Byggherren har utarbeidet en overordnet SHA- plan for prosjektet. Denne er vedlagt tilbudet og skal legges til grunn i prosjektet. Totalentreprenøren skal utarbeide og oppdatere SHA- plan frem til overtakelse. Totalentreprenøren skal inneha rollen som koordinator for prosjekteringen iht. byggherreforskriften. Byggherre skal være koordinator for utførelsen. Oppgavefordeling etter byggherreforskriften er vedlagt. Ved valg av materialer og utførelse, og ved valg av prinsipper for de tekniske anlegg, skal hensynet til inneklima styre valg av løsninger. Ut fra dagens kunnskapsnivå skal det velges materialer og utførelser som i minst mulig grad kan være allergi- eller sykdomsfremkallende. Dette gjelder både i det ferdige bygget og i driftsperioden. Alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, i henhold til krav i gjeldende teknisk forskrift. Byggeforskriftenes lydkrav og Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljøet, skal tilfredsstilles som et minimumskrav der det ikke er angitt spesifikke krav i denne beskrivelsen. Der det er angitt spesifikke krav skal totalentreprenøren velge løsninger slik at komplett utførelse av arbeidene og ferdig konstruksjon som helhet tilfredsstiller kravene. Side 7 av 80

8 1.4 Prosjektkrav Tiltransport RIG og RIBr fra forprosjekt skal tiltransporteres totalentreprenøren. Se kapittel Byggherrens beslutninger Totalentreprenøren skal utarbeide byggherrens beslutningsplan. Punktene i beslutningsplanen skal være så oppdelte som nødvendig. Oppdeling av beslutningsplanen skal godkjennes av byggherren. Planen skal inneholde hva beslutningsunderlaget for de ulike punktene vil bestå av, tidspunkt for når underlag skal foreligge, når byggherren må ta en beslutning og kommentarfelt for hva som er besluttet og hvorfor. Beslutningsplanen er ikke gjeldene før byggherren har gitt skriftlig godkjenning til planen. Totalentreprenøren skal legge frem alle prosjekterte løsninger for byggherren. Underlag for beslutningene skal inneholde all nødvendig dokumentasjon for at byggherren skal kunne ta en beslutning. Underlaget skal legges frem i god tid før produksjonen igangsettes slik at eventuelle uenigheter kan avklares uten å forsinke produksjonen. Det skal være spesielt fokus på møbleringsplaner, belysning, farge- og materialvalg. Byggherren skal kostnadsfritt kunne endre farger. Totalentreprenørens prosjekterte løsninger skal være anerkjente og utprøvde metoder. Der totalentreprenøren vurderer at det er klare fordeler for prosjektet å velge mer uprøvde/ delvis uprøvde prinsipper og løsninger, skal totalentreprenøren så tidlig som mulig legge dette frem for byggherren for beslutning. Totalentreprenøren skal fortløpende oppdatere status for beslutninger i beslutningsplanen ITB- koordinator Totalentreprenøren skal utpeke automatikkentreprenøren som ansvarlig for koordinering, integrasjon og optimalisering av de tekniske installasjonene (ITB- ansvarlig). ITB- ansvarlig skal ha en direkte kommunikasjon med byggherren. Se kap. 5.6 Automasjon Merking Alle tekniske komponenter skal merkes etter Tverrfaglig Merkesystem (TFM), forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner mm. Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. Alle komponenter skal merkes. Merkingen i anleggene skal samsvare med tegninger og skjemaer. Lay-out for merkingen skal legges frem til gjennomsyn for byggherre. Side 8 av 80

9 1.4.5 Byggherrens rett til innsyn i kalkulasjoner Ved uenighet mellom partene om betingelsen av totalentreprenørens krav i forbindelse med tilleggs-/ endringsarbeider og lignende, har totalentreprenøren og med sine kontraktsmedhjelpere full dokumentasjonsplikt for sine kostnader, og byggherren har full innsynsrett i kalkulasjonene. Byggherren har i denne forbindelse rett til å foreta kontroll av totalentreprenørens og hans medhjelpers regnskap og skal vederlagsfritt yte nødvendig assistanse ved slik kontroll. Totalentreprenøren har plikt til å oppbevare kalkulasjoner og kalkulasjonsunderlag frem til sluttoppgjør er avsluttet. Byggherren har rett til å få dokumentert de bilag som er nødvendige for kontroll, med dokumentasjonsplikt og innsyns- og kontrollrett Forhold til eksisterende infrastruktur Totalentreprenøren skal ha all nødvendig kontakt med, og utarbeide alle dokumenter for, tilknytningen til offentlig infrastruktur, herunder energiverk, kommunen (f.eks. vei, vann, avløp, fjernvarme etc.), telenettleverandør, kabel-tv- selskaper etc. Totalentreprenøren skal følge opp søknadene/kontraktene til alle tillatelsene/godkjenningene/tilknytninger foreligger. Totalentreprenøren skal utføre kabelpåvisning før graving. Se vedlagte tegninger for kjent eksisterende infrastruktur i bakken. 1.5 Kvalitetssikring (KS) Dokumentasjon Totalentreprenøren skal utføre nødvendige beregninger, tegninger, kontroller og målinger for å kunne dokumentere for byggherren at det prosjekteres og blir bygget etter lover, forskrifter, standarder, normer, NBI- datablader og spesifikke prosjektkrav. Dette gjelder f.eks. energi-, lyd-, lys-, brannkrav, etc. Generelt skal alle arbeider utføres og kontrolleres i henhold til kravene i NS 3420:2013. Dersom ikke annet er angitt, skal toleranseklasse 3 (midlere standard) følges. Overflater inne i bygget leveres med toleranseklasse 2 i de deler som skal ha en høyere standard og kvalitet. Totalentreprenøren skal utarbeide og fylle ut alle nødvendige kontrollplaner og sjekklister. Disse skal til en hver tid være oppdaterte, og ligge til rette for byggherrens kontroll PA- rutiner Totalentreprenøren er ansvarlig for å utarbeide en omforent PA- bok som ivaretar offentlige og prosjektspesifikke krav til KS. PA- boka skal godkjennes av byggherre. Vedlagte PA- rutiner skal legges til grunn som føringer i prosjektet WEB- basert dokumenthotell Totalentreprenøren skal opprette og drifte et web- basert dokumenthotell der alle prosjektspesifikke dokumenter skal distribueres og være tilgjengelig for byggherren under hele prosjektperioden. Totalentreprenøren skal foreslå oppbygging av mappestruktur og denne skal godkjennes av byggherren. WEB- hotellet er ingen offisiell kommunikasjonsvei mellom totalentreprenøren og byggherren. Side 9 av 80

10 1.6 Rigg og drift Generelt Totalentreprenøren skal innen tilbud innleveres ha gjort seg kjent med alle forhold som kan ha betydning for etablering, drift og nedrigging av samtlige byggeplassprovisorier og skal inkludere nødvendige ytelser i sitt tilbud. Totalentreprenøren skal medta alle kostnader til vinterutgifter Byggestrøm Totalentreprenør avklarer behov for byggestrøm til rigg, og medtar nødvendige avganger, kabler og uttakssentraler. Byggestrøm kan hentes fra hovedtavle i eksisterende bygg. Det må tas høyde for at dette utføres når det er undervisningsfri da det må påberegnes noe ombygging av hovedtavlen/elkjel. Eventuelt nødvendig ombygging i denne fasen må kunne nyttes videre til nytt tilbygg. Se også kapittel 4.32 Hovedtavle og innbydelsens pkt. 5 og Tilkobling vann brakkerigg Totalentreprenøren avklarer mulig påkoblingspunkt VA med byggherren. For vanntilkobling kan tilkoblingspunkt for eksempel være som for eksisterende fjernvarmesentral Riggplan Forslag til riggplan er vedlagt tilbudet. Riggplan skal utarbeides og holdes oppdatert av totalentreprenøren. Planen skal vise plassering av riggen i prosjektets ulike faser. Planen utarbeides før byggestart og godkjennes av byggherren. Totalentreprenøren skal sørge for at byggeområdet er fysisk avsperret. Totalentreprenøren skal svare for all nødvendig sikring av byggeplassen i dens ulike faser, dette så vel i forhold til utenforstående, naboer, eiendommer i drift og offentlige krav. Bygg- og riggområdet skal til enhver tid være forsvarlig inngjerdet og muliggjøre kontroll av inn- og utpassering av varer, personal og gods. Byggherren har rett til å bruke totalentreprenørens anleggsprovisorier inkludert stillaser, heiser og måleutstyr for å utøve kontroll og tilsyn med arbeidene Avfall Totalentreprenøren skal håndtere avfall iht. lover og offentlige forskrifter RTB (Rent, Tørt Bygg) Alle arbeider skal produseres etter Rent Tørt Bygg- metoden slik dette er beskrevet i RIFs (Rådgivende Ingeniørers Forening) håndbok forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle aktører kjenner og følger metoden. Totalentreprenøren skal utarbeide plan for gjennomføring som omfatter instruks til aktørene og organisering av nødvendig opplæring. Totalentreprenøren skal kunne dokumentere for byggherren at alle som arbeider på bygget er blitt informert om og har satt seg inn i de krav metoden stiller. Side 10 av 80

11 1.7 Prosjektavslutning Plan for prosjektavslutning Totalentreprenøren skal utarbeide en detaljert plan mot prosjektavslutning. Planen skal minst inneholde, med følgende minimumskrav til tidspunkt: Byggrenhold Tidspunkt for byggrenhold før egenbefaringer, prøvinger og innreguleringer Tidspunkt for evt. byggrenhold før forbefaringer med byggherren Tidspunkt for byggrenhold før ferdigbefaringer Prøving og innregulering Type og antall prøvinger og innreguleringer Tidspunkt for prøvinger og innreguleringer Prøvinger og innreguleringer skal være ferdigstilt minimum to uker før overtagelse Befaringer Det skal legges opp til egne befaringer for hvert fag. Type og antall egenbefaringer Egenbefaringer skal avholdes minimum en måned før overtagelse Type og antall forbefaringer med byggherren Forbefaringer skal avholdes minimum to uker før overtagelse Totalentreprenørens skriftlige tilbakemelding på manglende som ble notert under forbefaringene skal overleveres minimum 1 uke før ferdigbefaringene starter Type og antall ferdigbefaringer Ferdigbefaringer avholdes i nødvendig tid før overtagelse Forbefaringer avholdes som forberedelse til ferdigbefaring, og byggherren vil medta nødvendige medhjelpere. Byggherren noterer manglene som oppdages under forbefaringen. Opplæring Type og antall opplæringer Opplæring skal deles opp for driftspersonalet og brukere Opplæring skal ha vært utført minimum 1 uke før overtagelse FDV- dokumentasjon Type og antall befaringer med prosjekterende og utførende for å få korrekte as built- tegninger Overlevering av komplett FDV- dokumentasjon for byggherrens gjennomgang er minimum 1 måned før overtagelse Evt. oppdatering av FDV- dokumentasjon på bakgrunn av mangler som er oppdaget under egenbefaringene eller forbefaringene med byggherren skal overleveres til byggherren minimum 1 uke før oppstart ferdigbefaringer Prøving og innregulering Totalentreprenøren skal dokumentere funksjonaliteten til bygget ved hjelp av prøving og innregulering. Alle tekniske anlegg skal funksjonstestes i fullskala. Side 11 av 80

12 Dokumentasjonen på byggets funksjonalitet skal inneholde oversikt over hva som er testet og resultatet av testene Opplæring Totalentreprenøren skal utarbeide og medta et opplæringsprogram for byggherrens driftspersonell og brukere. Programmet skal omfatte alle anlegg, og gi grundig innføring i anleggenes oppbygging, funksjoner, samt drifts- og vedlikeholdsrutiner. Opplæringen skal også omfatte bruk av FDVdokumentasjonen FDV- dokumentasjon Totalentreprenøren skal utarbeide komplett FDV-dokumentasjon for alle fag som inngår i totalentreprisen. Angivelser for FDV- dokumentasjon i TEK 10 og RIF- normen skal følges. FDV- dokumentasjonen skal leveres med to sett i papirformat og 1 sett i digitalt format tilsvarende som papirversjonen. As built- tegningene i digitalt format skal være både i.pdf og.dwg. Brannplaner skal leveres som as built- tegninger slik at byggherren kan benytte disse som underlag for eventuelle rømningsplaner. Bruksanvisninger skal være på Norsk. Det skal legges ved en oversikt over fabrikater, leverandører, typer m.m. med adresse og telefonnummer Prøvedrift Prøvedriftsperioden starter på overtagelsesdatoen, og skal vare i seks måneder. Anlegget skal besøkes minst en gang i måneden, og ellers når byggherren rapporterer feil ved anlegget. Responstid fra totalentreprenøren når byggherren rapporterer feil, skal: - For feil som ikke er til hinder for bruk av bygget, være 48 timer - Ved feil som er til hindring for normal bruk av bygget eller er stor belastning for byggherren, være maks fire timer Alle besøk skal resultere i en rapport som beskriver status samt hvordan den eventuelle feilen ble utbedret. Rapporten skal utarbeides av totalentreprenøren. Alle rapporter skal foreligge og godkjennes av byggherren før prøvedriftperioden anses å være ferdig. Innestående for anleggene i kapittel 3, 4, 5 og 6 skal ikke utbetales før prøvedriftsperioden er avsluttet Serviceavtaler Pris på følgende serviceavtaler skal inngå i tilbudet: Brannalarmanlegg Løftebord Prisen skal gjelde for 3 år, pris per år skal oppgis i tilbudsskjemaet. Service i reklamasjonstiden, inklusive intervallbundne serviceavtaler iht. myndighetskrav og FDV-instruks, skal være inkludert for samtlige anlegg. Forbruksmateriell faktureres imidlertid i tillegg. Side 12 av 80

13 2 Kravspesifikasjon Bygningsmessige arbeider 2.0 Bygning, generelt Det henvises til kap. 1 Generell del. Brannkrav Det vises til egen brannteknisk redegjørelse. Lydisolering og akustiske forhold Alle krav i NS 8175, klasse C for aktuell bygningsgruppe skal tilfredsstilles. Entreprenør er ansvarlig for å sikre dette ved dokumentasjon fra akustisk konsulent, kfr. notater angående lyd/akustikk. Valg av materialer Det skal ikke benyttes tropisk trevirke Toleranser og utførelse Konstruksjoner tilpasset påkjenninger Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for mekanisk (trafikk, spark, traller etc.) eller kjemiske aggressive påkjenninger (salter ved bakkenivå, luftforurenset partikler etc.). Det skal i størst mulig grad benyttes materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. Farger og materialer skal framlegges byggherre der hvor dette fremgår av denne beskrivelsen. Alle arbeider skal utføres etter NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, siste utgave. Nødvendig uttørking av konstruksjoner og kontrollmåling av fukt i konstruksjoner skal utføres i henhold til metoder og grenseverdier gitt i datablad fra NBI. Spesielle krav Gulvflater, hvorpå det skal utlegges tynnbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes selvutjevnende mørtel/helsparkling. Der det ikke fremgår direkte av tegningene, aksepteres ikke sprang i gulvnivåer. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til varierende tykkelser på gulvbelegg slik at o.k. alle gulv flukter. Totalentreprenøren har ansvaret for de spesielle sammenbygningsproblemer som måtte oppstå, og skal eventuelt sette strengere begrensninger og toleransekrav Konstruksjonstetthet Det vises til NBIs byggdetalj Regntetthet Værhud/ klimaskille skal utføres med to-trinns tetting mot nedbør, slik at vanninntregning unngås. Vann og fokksnø som kan trenge inn i konstruksjonen skal kunne dreneres ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjonene inklusive alle tilslutninger. Det skal tas spesielt hensyn til overganger mellom vegg og vindu, dører, etc. Side 13 av 80

14 Vinduer, vindusdører, entrédører og glassfelt skal tilfredsstille kravene iht. Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK). Regntetthet skal dokumenteres. Lufttetthet Værhud-/ klimaskillekonstruksjoner skal utformes slik at det ikke kan spores luft eller luftlekkasjer på innsiden, og så tett at lekkasjetallet ikke blir større enn 1,5 ved en trykkdifferanse på 50 Pa, testet etter anerkjent metode beskrevet i NS-INSTA 130. Tettesjikt, tilslutninger og fuger skal være så tette at varmeisoleringen ikke reduseres og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting. Utvendig tetting og beslag inklusive fuger, vind- og dampsperresjikt skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. To-trinns tetting skal utføres slik at vindskjerm hindrer at vann treffer direkte på luftsperresjiktet. Luftsperresjiktet skal være så tett at det oppstår et trykkfall når evt. vann passerer regnskjermen. Tetthetsmåling skal utføres og dokumenteres for byggherrekontroll Innvendig listverk, foringer, sokler, overganger Listverk generelt Foringer: For innside aluminiumsvinduer og glassfasader skal karmer utføres omløpende i ferdigbehandlet MDF. Kfr. byggherrens beslutningsplan angående farger. Gjærede hjørner. Gerikter: Taklister: Gulvlister: Vinduer uten gerikter. Det vil si høye krav til innfuging med overmalbar akrylmasse. Fuget løsning i møte med gipsplater. 12 x 50 mm, eik ferdig lakkert med silikonfuge mot gulv og vegg, der det skal legges parkett. 12 x 58 mm, gran ferdig malt, der det skal legges linoleum og gummifliser. Sokkelbelegg 100 mm vinyl med hulkil. Sokkelfliser 75 mm i samme materiale som gulvflis der det ikke er fliser på vegg. Fuget overgang Det skal fuges i overgangen fra vegg til gulv der hvor gulvet er malt. Det skal fuges i overgang mellom forskjellige gulvbelegg - om nødvendig benyttes metallist. Hjørnebeskyttelse i stål Alle utstikkende gipshjørner i korridorer og spesielt utsatte områder skal utføres med hjørnebeskyttelse, i rustfritt, børstet stål min 50 x 50 mm skrudd med forsenkede skruer og limt, i 2,1 m høyde. Dette gjelder også alle søyler og andre konstruksjoner med utsatt plassering. Elastiske fuger Elastiske fuger skal etableres der hvor det kan forventes sprekker / riss på grunn av deformasjoner, temperatur- og materialbevegelser. Side 14 av 80

15 2.1 Grunn og fundamenter Generelt Viser til tegning B-20-P og B-20-P med prinsipp for bæresystem. Alle nødvendige bærekonstruksjoner og fundamenter som må til for å oppføre bygningen må medtas. Tegninger kan ikke anses som komplette. Viste dimensjoner er kun retningsgivende. Totalentreprenøren er ansvarlig for å undersøke om det fins konstruksjoner, kabler, rør eller annet i grunnen som berøres av grunnarbeidene før oppstart. Totalentreprenøren medtar alle kostnader for eventuell sikring eller omlegging av eventuelle eksisterende kabler og ledninger i grunnen som berøres. Totalentreprenøren er ansvarlig for alle skader som måtte oppstå på naboeiendommer, eksisterende ledningsnett i grunnen, under veier etc. I følge geoteknisk notat datert vedlagt består grunnforholdene i området i det alt vesentlige av sandavsetninger. Massene domineres av siltig sand i fin- til mellomfraksjonen. Finere masser i siltog leirfraksjonene påtreffes i sjikt, lommer og lag. Også grovere masser i grus- og steinfraksjonen kan påtreffes Fundamenter Vedlagt geoteknisk notat tilsier at bygg på tomta kan fundamenteres direkte på stripefundament i frostfri dybde. Ved "kjernene" akse FF, II og LL er det planlagt med gjennomgående stripefundament for å ta opp vertikal- og horisontalkrefter fra vindkryss. Nødvendig tilpasning for ventilasjonsrør i grunnen må ivaretas Gulv på grunn Alle betonggulv som skal ha tette limte belegg og gulvvarme må tørkes til 75% RF. Dette krever meget lang tørketid. Tiltak for å redusere tørketiden kan være å øke betongkvaliteten. Ferdig sparklet gulv skal beskyttes mot oppfukting. I god tid før legging av limte belegg skal fuktinnholdet måles etter RF- metoden, slik som beskrevet i datablad fra NBI. Byggherren kan ikke akseptere forsinket fremdrift på grunn av uttørking av betongen. For gulv på grunn er det lagt til grunn at det splittes med fuge for å overholde krav til luftlydisolasjon mellom rommene i henhold til vedlagte lydskisser og lydrapport. Lydrapport angir en generell oppbygging av lydfugene. For gulv på grunn i auditoriet er det lagt til grunn retningstoleranseklasse RA og planhetstoleranseklasse PA iht. NS Nødvendig tiltak for å oppnå dette kravet skal gjennomføres. Nedsenk på mm for løftebord etableres. Dybde iht. leverandør av løftebord. Krever valgt løftebord større dybde skal dette medtas. Nedsenk og rist for tømming av gulvvaskemaskin medtas i rom nr (renholdsrom). Størrelse rist iht. tegning ARK. Ringmuren er utført slik at dekke krager ut over ringmuren(kfr. snitt ARK tegning nr. A-20-S-20-05). Nødvendige forsterkninger i forbindelse med denne utkragningen må ivaretas og vies oppmerksomhet. Side 15 av 80

16 Utkragning er i størrelsesorden 1000 mm fra ytterkant ringmur til ytterkant yttervegg. Terreng ligger her lavere enn overkant gulv(kfr. snitt ARK tegning nr. A-20-S-20-05). Utvendig trapp akse AA har et sirkulært delvis synlig fundament med betongplate på mark. Platen må klargjøres for innfesting av trapp. Synlig del av muren utføres med stående bordforskaling. Gulv på grunn i eksisterende "mosegård" kfr. tegning A-10-X skal utføres i plasstøpt betong slik at det får korrekt høyde i forhold til eksisterende og nytt bygg. Nødvendige tilpasninger må medtas Radon Totalentreprenør kontrollerer og sertifiserer at tilkjørte masser er radonfrie. Sertifikat legges fram for byggherren på forespørsel. Det legges kontinuerlig radonmembran under hele bygget. Plassering av radonmembran i henhold til leverandørens anvisninger. NB! Ved å legge radonmembranen mellom isolasjonssjikt så vil det kunne medføre store vannoppsamlinger, og uttørking av betong blir svært tidkrevende/ikke gjennomførbart. Ved å legge radonmembranen over isolasjonssjiktet må denne beskyttes slik at den ikke perforeres. Innfesting av radonmembran i henhold til leverandørens anvisning. Det bør vurderes å legge hulldekker før legging av radonmembran og støp av gulv, på grunn av vannproblematikk. Radonrør er medtatt i kapittel og kap Byggegrop Det er planlagt at massene fra byggegropen benyttes på tomten for å unngå bortkjøring. Massene mellomlagres på godkjent område for bruk av utomhusentreprenør(utomhusarbeider inkluderes ikke i denne entreprisen). Så langt byggherren har oversikt over er det ikke forurensede masser i grunnen Drenering Drensledninger må utføres etter riktige geotekniske prinsipper og dette skal dokumenteres. Se vedlagt geoteknisk notat for klassifisering av masser. 2.2 Bæresystemer Generelt For alle stålarbeider skal det utarbeides verkstedstegninger som skal legges fram for byggherre for eventuelle kommentarer før produksjon. Betongarbeidene skal utføres i kontrollklasse "normal kontroll". Bæresystemet er bygget opp i betong- og stålkonstruksjoner. Søylene har generelt senteravstand 4800mm i hovedbygget. Nedbøyninger/utbøyinger skal generelt tilfredsstille krav gitt i gjeldende forskrifter og standarder. Maks nedbøyning for tak og takbjelker bør likevel ikke være større enn l/250 eller maks 25 mm. Side 16 av 80

17 2.2.2 Stålkonstruksjoner Antatt plassering og antall vindkryss er angitt på tegning. Det er lagt til grunn at stålbæringen i gavlveggene i akse AA og PP utføres som stive rammer for opptak av horisontalkrefter. Hovedbæresystemet er planlagt utført med bjelker av IPE- eller HE-profiler lagt opp på sirkulære og kvadratiske stålsøyler. Synlige stålsøyler utføres som sirkulære, mens skjulte søyler kan utføres som kvadratiske eller HE-profiler. Hatteprofiler benyttes der hvor bjelken ikke kan stikke ned under dekke. Det er planlagt separat stålbæresystem for bæring av glasstaket ved eksisterende bygg. Se ARK tegning nummer A-10-X stålbæresystemet er planlagt festet inn på eksisterende stålsøyler med boltede forbindelser. Skjørtet i dette området må rives ned og bygges opp igjen med kledning kfr. beskrivelse ARK. Eksisterende RIB-tegninger ligger vedlagt. Bæresystemet skal tilfredsstille brannkrav i henhold til vedlagte brannskisser. Synlige innvendige stålkonstruksjoner brannmales. Synlige brannmalte stålkonstruksjoner skal tilstrebes å få en glatt og slett overflate klar for maling i valgfri farge kfr. Byggherre. Alle utvendige stålkonstruksjoner må beskyttes for gjeldende. Farge kfr. Byggherre. Søyler skal generelt integreres i innervegger og yttervegger der hvor de ikke står fritt i rommet. Eventuelle "utspring" på vegger skal legges fram for byggherre for godkjenning. Forbindelser sveist på byggeplass bør unngås Bærende trekonstruksjoner Vegger i gangpassasje mellom eksisterende og nytt bygg er planlagt utført som bærende stenderverksvegger i tre for bæring av korrugert stålplatetak. Veggene har lysåpninger på opp mot 1800 mm kfr. fasadetegning. Nødvendig forsterkning over lysåpninger må medtas Dekker Dekkene består generelt av hulldekkeelementer i ulike lengder. Betongelementboken legges til grunn for valg av utførelse. Dekkekonstruksjonen må ivareta kravene i vedlagt akustisk rapport. Enkelte dekker/områder har høyere lydkrav og er med dette dimensjonerende for valg av konstruksjonsoppbyggning. Dekker er planlagt utført med vannbåren gulvvarme. Nødvendig påstøp med mellomliggende mineralullplate medtas for å ivareta akustiske forhold og for ikke å skape unødvendig treghet i gulvvarmen. Dekke over kjeller er planlagt utført i plasstøpt betong. I EL-sjakter og andre "tekniske rom" som ikke har underliggende hulldekkeelementer legges det tilfredsstillende gangbare bærende gulv. For eksempel dørkeplater. Omfang av teknisk gangbru i auditoriet sees på ARK tegning nr A-20-P For gangbruen er det lagt til grunn utførelse med underliggende bærende UPE-profiler. Gangbru må ha sparkelist for å hindre gjenstander i å falle ned, samt for å holde elefantrist på plass(elefantrist beskrevet av ARK). UPE-profilene festes inn i søylene i ytterveggen i ytterkant og henges opp med rørprofiler i taket forøvrig. Det stilles strenge krav til svingninger i gangbruen. Eventuell nødvendig avstivning må påregnes og medtas. Gangbruen skal benyttes som rigg for scenelys samtidig som det går personer på bruen under bruk. Synlige stålkonstruksjoner lakkeres i farge kfr. Byggherre. Side 17 av 80

18 Totalentreprenøren skal påse at alle konstruksjoner er frie for vann og fukt før eventuell tetting og overflatebehandling. Dette betyr for eksempel at det må medtas gjenpussing av drenshull i hulldekkeelementene Yttertak Yttertak for hovedbygget er planlagt utført med hulldekkeelementer. Tak over auditorium er planlagt utført med hulldekkeelementer. Det må her påregnes forankringspunkter til innfesting av bjelker for scenerigg samt forankringspunkter for innfesting av teknisk gangbru. Hver av de tre bjelkene for sceneriggen får en bevegelig punktlast på 15 kn SWL(Safe Working Load). Tak over utvendig takoverbygg akse PP-QQ er planlagt utført med korrugert stålplatetak. Vertikal flate på "Brem" ved akse QQ kfr. ARK-tegning nr. A-20-F er planlagt utført som en stålramme/fagverk med kledning kfr. beskrivelse ARK. Horisontal flate utføres med korrugerte stålplater. Tak over gangpassasje mellom eksisterende og nytt bygg er planlagt med bærende korrugerte stålplater opplagt på bærende stenderverksvegg av tre. Entreprenøren skal medta nødvendig fuging/utstøping av elementskjøter. 2.3 Yttervegger Generelt Fasaden skal primært være av bestandige, vedlikeholdsfrie materialer, og det skal benyttes få materialtyper. Utformingen skal ta hensyn til rasjonelt renhold og vedlikehold. Sløyfer og lekter til kledninger skal være i impregnert trevirke. Fasaden sikres forsvarlig mht. innbrudd og hærverk. Kfr. også overordnet for funksjons- og ytelseskrav. Energiberegning Bygget er utformet for å unngå utvendig solavskjerming. Det er gjort energiberegninger som viser at det er fullt mulig å tilfredsstille tekniske forskrifter ved bruk at solfaktor i glasset supplert med innvendig solavskjerming. Det er derfor lagt til grunn følgende: - Glass: Solfaktor i glasset, type Pilkington 30/17 eller tilsvarende. - Innvendig solavskjerming: Innvendig automatisert reflekterende duk, type Terra Solar Control Fabrics eller tilsvarende. - Total solfaktor for vindu og innvendig skjerm: 0,15 - Innslag av tette felt i glassfasaden ( endelig omfang avklares i senere fase ). Klimavegg Klimavegg utføres i isolert stenderverk med vindsperre og solid diffusjonssperre. Diffusjonssperre plasseres 50 mm innenfor veggens innerside. Generelt skal innside av ytterveggene kles med ett lag normal gips og ett lag robust gips. Side 18 av 80

19 Kuldebroer Veggenes konstruksjon samt tilslutning til søyler, etasjeskillere mv., skal utformes slik at kuldebroer unngås. 2-trinns tetting Alle fuger, tilslutninger mv. i yttervegg utføres som 2-trinns tetting. Fugemasse skal ikke eksponeres for "sol og regn". Vindsperre skal være av type som er godkjent av NBIs tekniske godkjenningsordning. Gipsplater skal ikke benyttes uten at disse er beskyttet med f. eks Vaflex eller tilsvarende Beslag Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig totrinns tetting ivaretas Beslagene skal ha systematisk oppdeling. Vannbrettbeslag og alle øvrige beslag, skal utføres pulverlakkert aluminium med tykkelse min. 0,8 mm med dobbeltfalsede skjøter Innvendig overflate Overflatebehandling av innside av yttervegg blir tilsvarende som for innervegger. NB! Strenge krav til avslutning av gipsplate rundt vinduer da det ikke skal benyttes innvendig belistning rundt vindu, men fuges. Innside yttervegger i Auditorium vil i tillegg ha innslag av lydabsorberende vegg samt lydspredende overflate. Kfr. A-20-X og akustisk rapport Utvendig overflate Se fasadetegninger. Generell sokkel Se snitt A 20 D Inntrukket sokkel/ringmur med isolasjon, puss, plater med aluminiumskledning hele veien rundt bygget. Spesiell utforming av dekkeforkant (jfr. løsning sokkel eksisterende bygg), se snitt A-20-S Kledning med båndtekking av patinert titansink Stående dobbelfals med c/c lik som eksisterende bygg, inkl strukturmatte. Underlag av vannfast kryssfinèr. Kledning med STENI-PLATER eller likeverdig produkt Glassfiberarmert polymerkompositt med overflate av 100% akryl. Denne skal leveres i 10 ulike NCSfarger, iht. byggherrens beslutningsplan. Kledning med Metall: Aluminium Pulverlakkert aluminiumskledning. Denne skal leveres i 4 ulike NCS-farger, iht. byggherrens beslutningsplan Vinduer, glassfasader, glassfelt, dører mm Kfr. fasadetegninger. Generelt Side 19 av 80

20 Komplett vindu (glass med omramming / karm) skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør- og vinduskontroll. Vinduene skal være: - profil/karm med brutte kuldebroer - ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, pulverlakkert, kfr. byggherrens beslutningsplan angående farge - utstyrt med spor i underkant karm for overgang mot vannbrettbeslag Vindusvask Utvendige og innvendige glassflater/ vinduer i fasade og tak skal kunne vaskes uten behov for lift/stillas. Garantier Glassrutene skal leveres med minimum 10 års garanti mot lekkasjer i forseglingen og mot brudd og riss pga. spenninger ved normal bruk, samt mht. funksjonskravene. Garantien skal inkludere alt arbeid og hjelpemateriell. Fuging, tetting, glasslister - Fuger skal dyttes med mineralull. - Bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur monteres - Alle flater rengjøres og primes før påføring av fugemasse. - Høyelastisk fugemasse utvendig og innvendig - IKKE fugeskum rundt vinduer - NB! Strenge krav til utførelse da det ikke skal benyttes innvendig belistning rundt vindu, men fuges. Innvendig Solavskjerming Mot glassfelt i front av gipshimling begge etasjer, se A 20 D Felles inn i himling. Type: Terra Solar Control Fabrics eller likeverdig produkt, motorisert. Dette gjelder også for vinduer. Faste aluminiumsvinduer Glass - Type glass: 3-lags energiglass. Rutene skal ha god lysgjennomgang og ikke ha speilende virkning. - Pilkington Suncool 30/17 eller likeverdig produkt. - Farge: utvendig: profiler/karmer pulverlakkert i RAL-farge valgt av byggherren. Vinduer leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk på utside og innside. Det gjøres oppmerksom på dobbelt vindusfelt i yttervegg auditorium, kfr. A 20 X Ytre glassjikt er farget, kfr. byggherrens beslutningsplan. Glassfasader med aluminium profilsystem Se snitt A 20 D Glass - Type glass: 3-lags energiglass. Rutene skal ha god lysgjennomgang og ikke ha speilende virkning. Side 20 av 80

21 - Pilkington Suncool 30/17 eller likeverdig produkt. - Farge: utvendig: profiler/karmer pulverlakkert i RAL-farge valgt av byggherren. Vinduer leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk på utside og innside. Profil Type: Schüco systemprofiler eller tilsvarende. I fasadene skal vann ledes ut gjennom drenshull i horisontalprofiler. Profildimensjon tilpasses glassfeltets størrelse, både horisontalt og vertikalt. Overflatebehandling Aluminiumsprofiler skal pulverlakkeres og leveres ferdig overflatebehandling fra fabrikk. Farge profiler: kfr. byggherrens beslutningsplan Etasjeskiller/dekkeforkant Horisontal dobbelspross skal oppfylle krav til etasjeskilleren, brann EI60 og lyd 52 db. Se snitt A 20 D Kfr. for øvrig brann- og lydrapport Ytterdører Generelt Komplett dør skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør- og vinduskontroll. Inngangsdører skal være dørtype i klasse D3 etter NS Detaljer vedrørende lås og beslag skal avklares med bruker for hensiktsmessige funksjoner og estetikk. TE, ved RIE, anbefales å koordinere disse arbeidene i forbindelse med detaljer om tilkoblinger og funksjoner. Se også elektrokapittel vedrørende sikkerhet. Alle ytterdører skal ha kanthengsling. Låsesystem Det skal være et enhetlig låsesystem for alle dører, porter, etc. Låsekasse i ytterdører skal ha innbruddsikkert beslag. Det skal være nattlås på alle ytterdører. Gradering av tilgjengelighet skal vurderes av byggherre. Låser i ytterdører skal være FG godkjente, se også elektrokapittel for krav til alarm og adgangskort. Det henvises til soneplaner fra RIE. Låsskjema fremlegges byggherren til godkjenning. Glassdører Dører med glass leveres med klart sikkerhetsglass klasse A1på yttersiden og F1 laminert på innsiden. Karm og ramme utføres i pulverlakkert aluminium. Farge. Kfr. byggherrens beslutningsplan. Dørstoppere Det skal monteres dørstoppere i nødvendig utstrekning, slik at en unngår skader på dørblad eller tilstøtende overflater. Beslag Det leveres av typen Randi eller likeverdig produkt. Det kan kreves produktprøver for alle vitale deler og utførelser av detaljer. Eksempel på slike detaljer er: Side 21 av 80

22 - dørlukkere/døråpnere - håndtak, vridere, skilt - utenpåliggende panikkbeslag Det vil i slike tilfeller bli lagt stor vekt på dokumentert kvalitet, design og funksjon. For eksempel vil det ved valg av vrider bli lagt vekt på opplagring mellom skilt og vrider, design, og metode for montasje. Spesialtilfelle for Inngangsdører/dør inn til overgang eksisterende bygg Dørhåndtaket skal være et vertikalt drahåndtak i hele dørens høyde i RF stål (Ø40) med festepunkt i bunn og topp. Beslagsliste fremlegges byggherren til godkjenning. Sparkeplater Dørblad m/laminat overflate utstyres med sparkeplater i rustfritt stål på begge sider. Fuging og tetting Som for vinduer. Rør for kabler Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på fabrikk. Ytterdører typer YTTERDØRER (YD): Dørtype: Materiale: Farge/ utvendig kledning: YD01 - YD09: YD 01 Metall Se byggherrens beslutningsplan YD 02 Metall/ Steni e.l. Se byggherrens beslutningsplan YD 03 Metall Se byggherrens beslutningsplan YD 04 Metall ( Zink ) Se byggherrens beslutningsplan YD 04 Metall Se byggherrens beslutningsplan YD10 - YD19: YD 11 Metall Se byggherrens beslutningsplan YD 13 Metall Se byggherrens beslutningsplan YD 14 Metall ( Dim: 15M x 24M ) Se byggherrens beslutningsplan Side 22 av 80

23 MERK: YD14 i auditorium er dimensjonert for inn- og uttransport av utstyr v/ bruk, i tillegg til å være rømningsdør. 2.4 Innervegger Generelt Kfr. generelle og spesifikke funksjons- og ytelseskrav Søyler Søyler skal primært være integrerte i innervegger slik at innvendig side får slett overflate, tilrettelagt for fleksibel møblering. Innfelling av brannskap Vegger skal tilrettelegges for innfelling av alle brannskap. Nødvendige utsparinger, forsterkninger av bæresystem, utvidelse av veggtykkelse, platekledning, slissing i murverk, innpussing, fuging etc. skal derfor medtas komplett. Lettvegger Ikke-bærende skillevegger skal ha spikerslag for oppheng. Kfr. plantegninger. Innvendige glassvegger og glassfelt Det skal generelt benyttes aluminiumsprofiler. Keramiske fliser Vegger skal kles med keramiske flis opp til 100 mm over himling, og med kvalitet i henhold til: - NS-EN 176 Tørrpressede keramiske fliser med lav vannabsorpsjon (E 3 %). Gruppe BI - Fuge: Epoksy Type og farge kfr. byggherrens beslutningsplan. Gulv- og veggfuger skal korrespondere. I overganger skal det benyttes varig elastisk fugemasse med farge som den øvrige fugemassen. Alle frie kanter på flisene skal ha glassert sidekant (abdeck-flis). Toalettutstyr plasseres symmetrisk i flismønsteret, og fortrinnsvis festet i fugene. Krav til utarbeidelse av flisskjema/oppriss for koordinering av utstyr på vegg Innerveggstyper Generell innervegg Generell oppbygning - robust gips - gips - teleskopstender (dimensjon, isolasjonsomfang: kfr. akustisk rapport) - gips - robust gips Kledninger Side 23 av 80

24 Steniplater Kfr. tegn. A 20 X Overflate/farge; kfr. byggherrens beslutningsplan og tegning. Akustisk kledning auditorium Kfr. tegn. A 20 X og lydrapport. Flis - Alle WC og forrom til disse. - Type og farge kfr. byggherrens beslutningsplan. - Angitt type er kun å betrakte som en referanse til kvalitet og utseende andre typer kan benyttes. Innvendige glassvegger Kfr. plantegninger. Innvendige glassvegger fra gulv til uk himling. Profiler skal ha en bredde på 50mm. Horisontale sprosser med glasslist 60x6mm. Folie opp til 900mm. To ulike RAL-farger, kfr. byggherrens beslutningsplan Innvendige dører Generelt Komplette dører skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør- og vinduskontroll. Dører skal være i klasse D6 etter NS Alle dører må oppfylle nødvendige forskriftskrav til bla. lyd og brann. Terskelfrie dører Generelt skal dørene være terskelfrie. Der brann- eller lydkrav tilsier bruk av terskel, benyttes såkalt "handikapvennlig" terskel. Glassfelt I glassdører/glassfelt i trafikkarealer skal alt glass være herdet eller laminert, klasse F1. Utformingen skal være slik at de ikke representerer fare for kollisjon. Farger; kfr. byggherrens beslutningsplan. Sparkeplater Samtlige dørblad mot og i verksted skal utstyres med sparkeplater i rustfritt stål. Beslag Dørbeslag skal være i rustfritt, børstet stål, type Randi el. tilsv. Spesialtilfelle for dør til overgang eksisterende bygg Dørhåndtaket skal være et vertikalt drahåndtak i hele dørens høyde i RF stål (Ø40) med festepunkt i bunn og topp, som for utvendige inngangsdører. Dørstoppere Dørstoppere skal monteres i nødvendig utstrekning. Side 24 av 80

25 Låsesystem Dører skal normalt leveres med et enhetlig låsesystem for alle dører, porter, etc. Gradering av tilgjengelighet skal legges fram og vurderes av byggherren. Dørtyper Innerdører/skyvedører av tre: Karmer av massivtre og spor til utforinger. Dørblad og evt. sidefelt eller fastfelt utføres med massivtre med laminat. Karmer leveres ferdig malt. 10 valgte farger iht byggherrens beslutningsplan. Innerdører av metall: Plane overflater på dørblad og uten overfals m/omslutningskarm. Nødvendig bæring skal være inkludert. Korrosjonsbeskyttet og pulverlakkert. Fem valgte farger, iht byggherrens beslutningsplan. Dører til El-skap og andre tekniske skap: 5 valgte farger, kfr. byggherrens beslutningsplan. INNERDØRER (ID): Dørtype: Materiale: Farge/ utvendig kledning: ID01 - ID09: ID 01 Massivtre m/ laminat Se byggherrens beslutningsplan ID 02 Massivtre m/ laminat Se byggherrens beslutningsplan ID 03 Massivtre m/ laminat Se byggherrens beslutningsplan ID 05 Massivtre m/ laminat Se byggherrens beslutningsplan ID10 - ID29: ID 11 Metall Se byggherrens beslutningsplan ID 14 Massivtre m/ laminat Se byggherrens beslutningsplan ID 15 Glassdør m/ stålramme Se byggherrens beslutningsplan ID 20 Glassdør Se byggherrens beslutningsplan ID 21 Glassdør Se byggherrens beslutningsplan ID 22 ID 23 Glassdør ( i overgang eks. bygg ) Glassdør ( i overgang eks. bygg ) Se byggherrens beslutningsplan Se byggherrens beslutningsplan ID30 - ID39: Side 25 av 80

26 SKYVE/FOLDEDØRER ID 30 Metall Se byggherrens beslutningsplan ID 31 Metall Se byggherrens beslutningsplan ID 36 Metall Se byggherrens beslutningsplan 2.5 Dekker Gulvbelegg Kfr. Plantegninger, samt A 20 X Alle overflater for persontrafikk skal ha tilstrekkelig sklisikring i henhold til romfunksjon. Underlag for belegg Gulvflater hvorpå det skal utlegges gulvbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes selvutjevnende mørtel/helsparkling. Kotehøyde på plantegning angir overkant ferdig gulv. Der det ikke fremgår av tegninger, aksepteres ikke sprang i gulvnivåer. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til varierende tykkelser på gulvbelegg slik at alle gulv flukter. Fuktinnhold i betong I byggets fremdriftsplan må man ta hensyn til at alle betonggulv som skal ha tette banebelegg, får tilstrekkelig uttørringstid. Dette er spesielt viktig for påstøp og ekstra tykke dekker. Produsentens anvisninger skal følges ved legging. Avrettingsmasser Avrettingsmasser skal være godkjent iht. NBIs Tekniske Godkjenning og Produktsertifisering, og ha så høy fasthet at konstruksjonens forutsatte bruksegenskaper ikke fravikes. Gulv med sluk I rom som krever sluk i gulv skal gulvene ha fall fra vegg til sluk slik at kun begrenset mengde fuktighet blir stående etter vannsøl. Slukplassering og fall skal angis på tegning. Limprodukter Det skal benyttes lavemitterende vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper. For valg av limprodukt og utførelse av limarbeider, henvises til generelle anvisninger i NBIs byggdetaljer. Limet skal være tilpasset både underlaget og belegget. Alt belegg skal hellimes etter limprodusentens anvisning. Ledelinjer og taktile felt Skal ivaretas iht. Universell Utforming. Gulvbeleggstyper generelt I overgang mellom forskjellige gulvbelegg skal det fuges, om nødvendig benyttes metalllist. Gulvbelegget skal være gjennomløpende i døråpninger, og legges i hele rommet, også under faste innredninger. Ved rørgjennomføringer skal det påsveises kappe med tett avslutning. Linoleum Side 26 av 80

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407 INNHOLD 1 GENERELLE YTELSER... 2 1.1 GENERELT... 2 1.1.1 Omfang... 2 1.1.2 Definisjoner... 2 1.1 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR... 2 1.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER... 2 1.2.1 Lover, forskrifter, standarder, normer,

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav Bygg K201 Spørsmål svart tekst Svar rød tekst 1. Ref. pkt. 3.2 Del 1 Konkurransebeskrivelse. Spm. til K201 Del 1 konkurransebeskrivelsen, kap. 5 Kvalifikasjonskrav: Under tabell 5.1 står det i fritekst:

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08

BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08 BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08 KAP 2 BYGNING INNHOLDSFORTEGNELSE 20-A. GENERELLE FUNKSJONS- OG YTELSESKRAV 2 20-B. RIVEARBEIDER 3 21. GRUNN OG FUNDAMENTER 3 22. BÆRESYSTEMER 3 23. YTTERVEGGER

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ Detalj Puss Yttervegg, A 70 01 Takmembran under beslag 18mm kryssfinér/ OSB 48x129mm skråskåret 3 grader Takmembran under beslag Takmembran 114 15mm kryssfinér/ OSB 73 Takmembran trekkes over kasse og

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT FUNKSJONELLE KRAV TOTALENTREPRISE FOR SARPSBORG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELLE YTELSER... 3 1.1 Totalentreprenørens ansvar... 3 1.2 Kapitalytelser...

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

Teknisk rådgivning. Retningslinjer for montering av trygghetsruter. Glass og Fasadeforeningen. En veileder fra. Foto: xxxx

Teknisk rådgivning. Retningslinjer for montering av trygghetsruter. Glass og Fasadeforeningen. En veileder fra. Foto: xxxx Teknisk rådgivning Retningslinjer for montering av trygghetsruter Foto: xxxx En veileder fra Glass og Fasadeforeningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Krav... 3 3. Referanser... 4 4. FG godkjente

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning...

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning... Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Fasadekledning... 02-1 Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Teknisk beskrivelse murerarbeider

Teknisk beskrivelse murerarbeider Teknisk beskrivelse murerarbeider Generelt Tilbyder overtar tomten slik den er ved oppstart av entreprisen (dvs. ved byggestart). Entreprisen omfatter komplette arbeider for rigg og murarbeider i henhold

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Kravspesifikasjon 28-05-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03 Prosjektering

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer