Lys, lett og ma ri tim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lys, lett og ma ri tim"

Transkript

1 Lys, lett og ma ri tim Ekteparet ville gjerne at hytta i Østfold skulle fremstå lysere og vennligere. De fikk oppfylt ønsket sitt ved hjelp av Hytteliv og Ifi. tekst: elin scott foto: per erik jæ ger innredning: El len skifjeld i samarbeid med informasjonskontoret for farge og interiør, ifi.no Før Mørk: Den gamle stuen var mørk med mye furu og kvist. 78 hytteliv 6/12

2 hyttebesøk in ter iør pa no ra Ma ut sikt: Stu en er blitt lys og åpen, den for mi dab le utsik ten kom mer nå til sin rett. Veg ge ne er her malt i en var me re ny an se enn spi se stu en og kjøk ke net. Chris ti an Radich- mo dellen er nå plas sert på to gam le tal jer, etter for slag fra in ter iør de sig ne ren. Størrelse: Ca. 73 m² Beliggenhet: Granholmen i Østfold Byggeår: 2003 hytteliv 6/12 79

3 kon gen på hau gen: Noen stein kast fra van net tro ner hyt ta ma je ste tisk på top pen av sva ber ge ne. nytt og gam Melt: Han ne og Jan Rom me tveit er stor fornøyde med det nye in ter iøret. De gam le ele men te ne gir person lig het og sjel. Ro ret på veg gen er fra den gam le snek ka til hyt te eie rens far. Blant frodig skogvekst, kuperte svaberg og bøl ge skvulp på øya Gran hol men i Skjebergkilen troner hytta til familien Rom me tveit. Hyt ta de kjøp te i 1998 var fra 50-tallet. Den var li ten og slitt, og etter et par år valg te de å rive den gam le til for del for en ny mo dell fra Solhytten. Hardt arbeid På grunn av den uni ke be lig gen he ten på en øy, måtte utradisjonelle fremkomstmidler benyttes. 17,5 tonn med ma te ria ler kom på en lek ter til brygga, og fa mi li en, med hjelp av et lo kalt fot ballag, bar hele las set opp de 20 me ter ne til hyt ta. Snek ker ne satte opp sel ve hyt ta, men el lers har fa mi li en gjort det meste selv. Nærheten til sjøen ble en inspirasjonskilde til in ter iøret. De lagde sitt eget skipsgulv, og de valgte blått som en frem tre den de far ge på både møb ler, kjøk ken og til be hør. En morsom idé er en snekke som kommer gjennom veggen i spisestuen, og veggene prydet de ellers med diverse maritime detaljer som sjø kart, tal jer og driv ved. Da vi byg de hyt ta, sa vi at alt som skul le inn hit måt te være ma ri timt el ler kunst, el ler beg ge deler, sier hyt te ei er Jan Rom me tveit. Men vi øns ket ikke at hytta skulle være en opp sam lings plass for alt vi ikke bruk te hjem me. Det var den ene kla re re gelen vi had de. Kommodebenk: Restene fra det samme skipsgulvet som de brukte til spisebordet har fått nytt liv på kommoden i stuen. Den grå puffen har Hanne strikket. Fornyelse med Hytteliv og Ifi En regn tung som mer for et par år si den sy ntes Hanne og Jan at furuveggene ble for fremtredende, og at det var mye kvist å for hol de seg til. De had de lekt med tan ken på å pus se opp en stund, og valg te å > 80 hytteliv 6/12

4 hyttebesøk in ter iør Vi er begge opptatt av å lage ting, og det er gøy å samarbeide. Hanne er den kreative, mens jeg er håndverkeren. Jan, hytteeier røde far ge klat ter: Fris ke ele men ter av rødt går igjen i små de tal jer. So fa bor det er satt sam men av driv ved fun net i Skje berg, Gran hol men og Grim stad. hytteliv 6/12 81

5 Dette gjorde interiørdesigneren l Fant pas sen de far ger til veg ger og tak. l Valgte fargepalett til kjøkken og diverse møbler som skulle overflatebehandles. l Valgte tekstiler til gardiner. l Foreslo å male sengegavl på hovedsoverom. l In spi rer te hyt te ei er ne til å våge å være litt ram pe te og røffe i uttrykket. l Foreslo å bruke kontraster i glansgrader og overflater. Før gjenbruk: Det gamle spisebordet og spisestuestolene er bevart, men med et helt nytt uttrykk. 82 hytteliv 6/12

6 hyttebesøk in ter iør lyst og luf tig: Han ne og Jan er svært for nøyde med sitt ny mal te kjøk ken. Den gam le inn red nin gen er blitt lys, med ulik far ge på over skap og un der skap. Den tre hvi te ben kepla ten er malt mør ke grå. Hytteeierne har også malt kanten på stekeplaten slik at den skal gli inn med benken. Vin skapet er la get av en lo kal snek ker. Blåstripet bolle, salt og pepperbøsse og krukker til krydderurter er fra Åhlens. Før kjøkken før: Det gamle kjøkkenet var mørkeblått med benkeplater i furu og trehvite vegger. gull fra fjæ ra: Spi sebor det er hyt te ei er nes sto re stolt het. Bord pla ten har de satt sam men av na bo ens funn fra fjæ ra. Un der stellet på det gam le bor det er malt, li ke så spi se stue stole ne. Kunst ver ket på veggen er et bil de malt på en bunntilje fra en eke, la get av Tove Stor dal, en lokal hobbykunstner. kontakte Hytteliv for råd. Ekteparet ønsket en forand ring på veg ger og tak, ny farge på kjøk ke net og nye tekstiler. Hytteliv og Ifi (Informasjonskontoret for farge og interiør) har i samarbeid med interiørdesigner Ellen Skifjeld bistått hytteeierne med fornyelsen. Både veg ger, tak og kjøk ken inn red ning ble malt. Hyt te ei er ne øns ket seg lyse far ger mot den kalde ska la en. På bak grunn av det te kom El len med to uli ke for slag. Vi ble enige om de endelige fargene i fellesskap. Stu en har sto re vin du er, og det var vik tig å ta hen syn til sol ly set. For å ska pe et lite av brekk og en form for av grens ning i det åpne rom met, valg te vi å male den ene de len i en an nen ny an se, for kla rer hun. Der so la står inn, har veg ge ne fått en var me re kulør, som varsomt definerer to ulike bruksområder. Veg ger og tak i alle rom er be hand let med stoppgrunn og fle re strøk med ma ling. Godt samarbeid Hyt te ei er ne sy nes det har vært en ar tig pro sess, og at job ben har gått vel dig greit, på tross av mye ar bei d. Vi er veldig for nøyde med re sul ta tet, hyt ta er blitt så lys og luf tig som vi ønsket den. El len er veldig krea tiv og har man ge mor som me for slag på lur, smi ler Han ne. Og dette er den bes te ma lin gen jeg noen gang har brukt, un der stre ker Jan. Den drypper ikke, spru ter ikke og den tør ker fort. Dess uten er det prak tisk med vann ba sert ma ling. I sam råd med Han ne, har interiørdesigneren valgt ut nye gar di ner til stue, kjøk ken og ho ved sove rom. Gar di ne ne i stu en er i et lin stoff som skaper en spen nen de bryt ning mot de glatt mal te vegge ne. Gro ve, tyng re tek sti ler gir et røf fe re ut trykk, og det kun ne godt være litt tøft og ram pe te. Kon tras ter i over fla te ne ska per en spen ning i in ter iøret, og jeg rå det dem til å mik se mat te og blan ke fla ter, for klarer Ellen. Funn fra fjæ ra Hytteeierne er glad i å gå på skat te jakt et ter driv ved i fjæ ra, og gjenbruk pre ger mye av inn red nin gen. Fun ne ne får et nytt liv på hyt ta i form av møb ler og pynt. Selveste juvelen deres er det røffe spisebordet, som er la get av et gam melt skips gulv. Na bo en vår fant plan ke ne i fjæ ra og skul le bren ne det på sankthansbå let. Vi grav de frem bi tene fra san den og sat te det sam men til et bord. Noen sy nes at det te er søp pel, men for oss er det gull, sier hytteeierne. > hytteliv 6/12 83

7 ma ri timt og mas ku lint: Rom met til sønnen Tord er blitt lunt og litt mer vok sent. Den mør ke bei sen på sen gen harmo ne rer fint med de blå veg ge ne. Før Gutterom: Da de bygde hytta, valgte Tord sitt eget rom, som ble malt blått. Han ville at rommet fortsatt skulle være blått etter oppussingen. Sofabordet, en kasse på et bordunderstell, er også la get av driv ved, fun net på tre uli ke ste der. Det sam me gjel der den høye ly se sta ken i stu en. Den er la get av en påle fra sjø en. Mange av gjenstandene har en liten historie, og de er ofte et re sul tat av godt sam ar bei d mel lom de to kreative og fingernemme hytteeierne. Vi øns ker å ha unike gjenstander som det ikke er mulig å få kjøpt i en bu tikk. Vi er beg ge opptatt av å lage ting, og det er gøy å kun ne gjøre dette sammen. Det er Han ne som er den krea ti ve, mens jeg er hånd ver ke ren. Hun be stil ler og jeg la ger, påpeker Jan. Han rei ser mye med job ben, og da er det ofte med noe nytt hjem i kof fer ten. Jeg plei er å støvsuge de lokale markedene for maritime juveler, forteller han. Maritime soverom Han ne og Jan om ta ler hyt ta som det and re bar net sitt, og de har et li den ska pe lig for hold til ste det. På Gran- > Rød tråd: På gjes tevæ rel set har hyt te ei er ne malt både veg ger og sen gen. Røde de tal jer går igjen i sen ge tøy, puter og gar di ner. 84 hytteliv 6/12

8 hyttebesøk in ter iør Dette er den beste malingen jeg noen gang har brukt! Jan, hytteeier Før ori gi nal sen ge gavl: På grunn av plassman gel, valg te hyt te ei er ne å male en sen gegavl på veg gen. Det var lo go en på en boks med lakk fra Hem pel som in spi rer te dem. hovedsoverom: Slik så soverommet til Jan og Hanne ut før oppussingen. Bildet på veggen er nå byttet ut med en dekorativ påmalt «sengegavl» hytteliv 6/12 85

9 Fargekoder Tak og lister i stue/kjøkken: Flutex 10, glans 10, Egghvit Stuevegger mot sjøsiden: Interior High Finish 20, glans 20, Sahara Sand IN 594 Kjøkkenvegger/spiseplass og vegg mot bod: Interior High Finish 20, glans 20, Gipshvit IN 582 Benkeplate: Interior High Finish 20, glans 20, Antrasittgrå IN 580, overlakkert med Natural Wood Gulvlakk Overskap kjøkken: Interior High Finish 20, glans 20, Gipshvit IN 582 Kjøkkenmøbler, underskap og sokkel kjøkken: Interior Easy Finish 70, glans 70, Flexigrå In 588 Spisebord: Natural Wood Benkeplateolje iblandet litt sort og hvitt gutterommet: High Finish 20, glans 20, Mild Dueblå IN 550 Køyeseng: Natural Wood Interiørbeis, farge Nøttebrun foreldresoverommet: Interior High Finish 20, glans 20, Egghvit gjesterommet: Interior High Finish 20, glans 20, Nanohvit IN 500 køyeseng: Interior High Finish 90, glans 90, Flexigrå IN 588 Alle maling, lakk og beis er fra Flügger. Lu ga rer: Dø re ne til so verom me ne med run de ko øy ne og rosettventiler står i stil med det gjen nom gå en de ma ri ti me in ter iøret. Minnerik veggpryd: Maritime detaljer preger også veggene på Rommetveits hytte. Roret er fra den gamle snekka til Jans far, mens sjøkartet viser Østfolds kyst. hol men til brin ger de både hel ger og fe ri er fra isen går til den kom mer. Her skrur de av bry te ren og la de r bat te ri ene, ofte med sel skap av den 21 år gam le sønnen Tord, og alltid den australske terrieren Casper Søn nen har også hatt inn spill til far ge val ge ne under oppus sin gen. So ve rom met til Tord var blåmalt, og det enes te rom met med far ge på veg ge ne. Han vil le at det skul le fort set te å være blått, men ønsket en ny blåfarge, forklarer Hanne. Sen gen ble bei set mørk, et ter råd fra El len. Hun ville til fø re rom met et mas ku lint preg. De hvi te skape ne ble malt blå og gar di ne ne ble byt tet ut. Han ne synes rommet virker lunere med den nye blåfargen. På hovedsoverommet droppet de sengegavl, og mal te hel ler et lite kunst verk di rek te på veg gen. Bildet, som sym bo li se rer et seil, er lo go en til Hem pel lakk. Som i res ten av hyt ta er in ter iøret på so ve rommene gjennomført og maritimt, med hjemmelagde de tal jer som gir et varmt, røft og per son lig preg. hl puslespill: Hanne og Jan brukte flere timer på å sette sammen de ulike bitene av bordet. Da det endelig var klart, kontaktet de Ifi for å få hjelp til overflatebehandlingen, siden det gamle treverket sugde til seg alt som ble sølt på det. De endte opp med å bruke en spesiell treolje som de blandet med litt svart og hvitfarge. blå tråd: Blått er en gjen nomgå en de far ge på hyt ta til Han ne og Jan. So fa en, som de øns ket å be hol de, er blitt fris ket opp med nye pu ter. Pynteputer er fra Åhlens. 86 hytteliv 6/12

10 hyttebesøk in ter iør Interiørdesigneren anbefaler Planlegg. Lag en plan over det du vil ha gjort. Gjenbruk. Sett opp en lis te over hva som kan brukes, trekkes og males. Helhet. Det er vik tig å ska pe en hel het i in ter iøret. Velg ro lige farger og tekstiler som harmonerer. Kontraster. Bruk forskjellige tekstilkvaliteter og glansgrader. Det kan bli like spennende som store fargekontraster. Vær raus. Bruk fro di ge gar di ner, tyk ke pu ter, og bland nytt og gammelt. Vær tro mot det du selv li ker, det er din hytte. Grove, tyngre tekstiler gir et røffere uttrykk, og det kan godt være litt tøft og rampete. E Interiørdesigner Ellen Skifjeld. ellen Skifjeld, interiørdesigner Røff stake: Den selvlagde lysestaken har vært en påle ute på sjøen. Foten var tidligere på en gammel lampe. nos tal gis ke stof fer: De blå stri pe te lin gar di ne ne fant Han ne og El len et ter litt leting. Han ne had de nem lig en lø per med et lig nen de mønster, og vil le fin ne en gar din som kun ne min ne om den. Stoffet fra Green Apple heter Ventura blue. gam Mel stol med ny vri: Den gam le spi se stue sto len er malt og truk ket om. Det nye tek sti let har vært en pute fra Prin cess. Han ne øns ket et litt slitt jeans ut trykk. grove teksturer: El len var opp tatt av å tilføre litt rampete og røffe detaljer. De grove lingardinene skaper en tøff kontrast mot de glat te fla te ne. Hanne har selv lagt skinntråder i stoffet for å live det opp. Tekstilene fra Green Apple heter Stonewashed col Ecru. hytteliv 6/12 87

11 I neste n nes tekn løsninge in ter iør hyttebesøk Da vi bygde hytta, sa vi at alt som skulle inn hit måtte være maritimt eller kunst, eller begge deler. Jan, hytteeier innlagt ma ri tim kunst: Fle re av veg ge ne pry des av uli ke ma ri ti me kunst verk. Det te bil det er malt av Smögen-kunst neren Nils Holm. Den gam le snek ka fun ge rer som de ko ra sjon og praktisk si de bord. FULL OV troll over h Beliggenhet: Granholmen i Østfold Eiere: Han ne og Jan Rom me tveit Byggeår: 2003 Brutto areal: 73 m² hyttetype: Solhytten, variant Solstjerne RoMinndeling: Stue med kjøk ken- og spiseplass, egen soveromsavdeling med bad og do. Hovedinngang fra baksiden av hytta, med vind fang og bod. Grov kjøk ken ved inngang. Full ståhøyde under deler av hytta, utnyttet til bod. Utvendig kledning: Dobbelfalset 19x148 mm m/staff Tak: Shingel Peis: Peis ovn fra Morsø (stål pi pe) Innvendig kledning: Rus tikk, skrå trepanel Gulv: Fu ru bord med ut frest spor til na ting, deretter oljet med pigmentert olje Kjøkken: Håndsnekret av Per Mor ten Gil je FaSiliteter: Takvann til yttervegg, solstrøm, biodo her lig ute plass: Fa mi li en Rom me tveit er mye uten dørs når de er på hyt ta. Det blir mye ba ding og lan ge kvel der i so la på ter ras sen. Hyttefakta TERRASSE KJK SPISEPLASS GROVKJK STUE TERRASSE INNGANG VF BOD BAD/ DO SOV 1 SOV 2 Beliggenh Byggeår: Leverand Rominnd avdeling m med vindf under del Fundame Utvendig Taktekkin Oppvarm Innvendig Gulv: Furu pigmente Fasiliteter 52 hytteliv 7/08 88 hytteliv 6/12

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Kog ni tiv tre ning ved ano rek si

Kog ni tiv tre ning ved ano rek si Fra prak sis Kog ni tiv tre ning ved ano rek si Gjen nom kog ni tiv tre ning opp munt res pa si en ten til å inn ta en me ta kog ni tiv hold ning til sin egen kog ni ti ve stil. In ter ven sjo nen fo ku

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger.

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger. Helseportrettet LUKSUSFRUE MED BEN I NESA: Monica Øien insisterer på å stå på egne ben økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv og det akter jeg å fortsette med, sier den tidligere programlederen

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING Digitale morsmålsressurser lærerveiledning Forord Artikkelsamlingen du sitter med i hånden, er tenkt å skulle være mange ting på en gang. Vi ønsker at du som

Detaljer

De Grønne går til valg med egne lister i 56 kommuner. Det er størst vekst av alle. Fremgangen er en del av en europeisk trend, sier talskvinne.

De Grønne går til valg med egne lister i 56 kommuner. Det er størst vekst av alle. Fremgangen er en del av en europeisk trend, sier talskvinne. Torsdag 26. mai 2011 Størst fremgang for de Grønne Jens overtalte Rune Får fylkene nok igjen for medlemskapet i KS? Det vil flere fylkesrådmenn at organisasjonen selv utreder. KS-leder Halvdan Skard er

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer