kr (kroner_femten_millioner_trehundreogtjuetre_tusen, tilsvarende kr 494 pr kvm tomteareal)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kr 15 323 000 (kroner_femten_millioner_trehundreogtjuetre_tusen, tilsvarende kr 494 pr kvm tomteareal)"

Transkript

1 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 1/34 Forhåndstakst (som tenkt fradelt) av Forsvarseiendommen: Husvik i Drøbak i Frogn kommune 3 delområder, taksert og antatt solgt samlet: Næring Bolig - Friluft Knr 0215, gnr 86, bnr 154 (del av) Tomtear: m 2 Bygningsareal: 0 m 2 (etter riving) Næringsområde (huset rives) Boligområde Friluftsområde Tomteareal: ca m 2 ca m 2 ca m 2 Delverdi: kr 7,0 mill Delverdi: kr 8,3 mill Delverdi: kr Rekvirent: Skifte Eiendom v/trond Knut Nordby. Arbeidet har foregått i perioden sept. oktober Befaring ble gjort , med kun undertegnede takstmenn til stede. Mottatt informasjon: Muntlige og skriftlige opplysninger fra Oppdragsgiver forut for befaringen. Konklusjon: Etter en skjønnsmessig helhetsbetraktning har vi ansatt følgende markedsverdi av Takstobjektet pr d.d. (uten hensyntagen til evt heftelser, servitutter eller lignende): kr (kroner_femten_millioner_trehundreogtjuetre_tusen, tilsvarende kr 494 pr kvm tomteareal) Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS ved: Pål Agdestein, MNTF Sivilingeniør NTH / Bedriftsøkonom BI DNV-sertifisert takstmann, Recognised European Valuer REV Bjørn Sagfossen Bachelor Eiendomsmegling BI Bachelor Revisjon TDH Vedlegg Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS - NO MVA Hagaløkkveien 13, 1383 Asker - Postboks 293, 1372 Asker (jobb) (mobil)

2 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 2/34 Takstobjektet er inndelt i 3 ulike reguleringsformål (næring, bolig og friluft). Alle de 3 delområder ligger inntil hverandre (markert hhv lilla, gul og grønt):

3 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 3/34 Situasjonskart av Forsvarets eiendom (alle teiger): Vedlegg 1 Verdivurderingsmetodikk tomtetaksering Agdestein.pdf 2 Deltakst Husvik Næringsdel pr 2013_10_28.pdf 3 Deltakst Husvik Boligdel pr 2013_10_28.pdf 4 Deltakst Husvik Friluftsdel pr 2013_10_28.pdf 5 EDR 0215_86_154 Husvik Drøbak.pdf 6 Beskrivelse 4-mannsbolig på ca 400 kvm fra 1927 på næringstomten.pdf 7 Bilder fra befaringen 2013_09_02.pdf 8 Kommuneplan Frogn UTDRAG.pdf

4 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 4/34 BEREGNINGSMETODIKK VED TOMTETAKSERING (Utviklet av Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS) Modell 1a: TOMTEBELASTNINGSMETODEN - DIREKTE ANSATT I denne modellen baseres tomtens verdi på en skjønnsmessig direkte ansatt faktor ("tomtebelastning"). Multiplisert med påregnelig oppførbart gulvareal over bakken gir dette "tomteverdi 1 av 5". Modell 1b: TOMTEBELASTNINGSMETODEN - KALKULERT I denne modellen baseres tomtens verdi på en beregning av tomtebelastningen, som differansen mellom anslått sluttverdi av eiendommen (som da må defineres mht type og standard), inkl tomt, som ferdig bygd minus forventede prosjektkostnader og normal avkastning til tomteutvikler. Modell 2: TOMTEAREALMETODEN Her kalkuleres tomteverdien vha en direkte ansettelse av verdien pr kvm tomt. Modell 3: UT FRA ANTALL BOENHETER (NB: Kun relevant for boligtomter!) Her kalkuleres tomteverdien som en funksjon av antall boenheter som kan oppføres. Modell 4: PROSENTANDELEN AV FERDIG VERDI, INKL TOMT Her kalkuleres tomteverdien som en prosentandel av verdien av ferdig utviklet eiendom, inkl tomteverdien. - - Gjennomsnittsresultatet fra de 5 innfallsvinkler korrigeres dernest for spesielle forhold. Det kan eksempelvis være krav om infrastrukturbidrag/ fordyrende rekkefølgebestemmelser, dårlige grunnforhold, forurensning i grunnen, tid og kostnader til omregulering etc. Det kan også foreligge verdiøkende korreksjoner, som eksempelvis den merverdi som eventuelt måtte ligge i en eventuell påstående bebyggelse. Til slutt ansettes konklusjonen skjønnsmessig, som normalt vil innebære en avrunding av det kalkulerte resultat. Modellen omfatter også beskrivelser og vår vurdering av de viktigste verdipåvirkende forhold. Hagaløkkveien 13, Postboks 293, 1372 Asker (jobb) (mobil) NO MVA

5 Tek Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 5/34 Forhåndstakst som tenkt fradelt eiendom! Detaljside 1 Takst ID: Husvik - Næring Asker, , markedsvurdert pr Rev: 0 Rekvirent: Skifte Eiendom v/trond Nordby Avr - Forhåndstakst av ubebygd tomt i Drøbak, i Kommuneplanen avsatt til Næringsformål Del av Vindfangerveien m.fl., 1443 Drøbak Regulering: Kommuneplan for Frogn , vedtatt Gjeldende Reguleringsplan ble vedtatt , med visse justeringer/formålsendringer, sist endret Kommuneplan fra 2013 er førende. Tillatt utnytt.: Iflg. Reguleringsplanen for Vindfangerbukta - Husvik, stadfestet og datert skal grunnflate på bygg ikke overstige 30 % av tomtens areal. Kjeller/underetg. tillates der terrenget tilsier dette. Maks. høyde = 7 m fra hovedplan til overkant takkonstruksjon. Næringsparsellen er dels relativ flat/skrånende, dels meget bratt (med høydeforskjell på opp mot ca 20 m). Dette gjør at parsellen har store begrensninger i praktisk utnyttelse. Vi forutsetter som påregnelig oppføring av ett næringsbygg på hvert av 3 ulike steder. 1. TOMTEBELASTNINGSMETODEN (TB-M): 1.1 Vha dir erfaringstall for TB: 1.2 Vha beregnet TB: Pr kvm TOMTEAREALMETODEN (TAM): Tomteareal ca m2: (under fradeling) Ansatt verdi pr kvm tomteareal basert på forutsatt utnyttelse (i hht beskrivelse ovenfor): SOM PROSENTVERDI AV FERDIG BEBYGD EIENDOM 5. BEREGNINGSMESSIG KONKLUSJON: Antatt oppførb. gulvareal i kvm BTA: Direkte ansatt tomtebelastning som byggeklar råtomt: Antatt verdi av bygg + tomt (pr kvm BTA) ved ferdigstillelse: - Påregn. byggekost, eks tomt, pr kvm BTA, inkl. kostn bygg. av fellesareal: - Påslag for tomtekjøpers byggherreadm., risiko (marked/byggekost/salg), finansutgifter, salgskostn., uforuts. og fortjenestekrav, her vurdert til 10% av prosjektkost, ink råtomtpris: 3. UT FRA ANTALL BOENHETER (ABE) Knr / gnr / bnr: Del av (under fradeling til ny parsell) Tomteareal: kvm (under fradeling) Forutsatt tillatt utbyggbart gulvareal: kvm BTA Hjemmelsh.: Forsvarsbygg, org.nr (alle beløp i norske kroner ) Kalkulert tomtebelastning: Antatt oppførbart gulvareal BTA: Vurd. snittstørrelse BTA pr boenhet: Antall påregnelig oppførbare boenheter: Ansatt gjennomsnitlig råtomt-verdi pr oppførbar boenhet: Verdi av ny bebyggelse på eiend., som ferdigstilt: Vurdert normal prosentandel tomt: som gir flg tomteverdi pr kvm BTA: Uvektet kalkulert snittverdi (avrundet): Korreksjon av Uvektet kalkulert snittverdi for eventuelle spesielle forhold: Infrastruktur som el, vei vann, avløp til tomtene ansatt, r.s.: Riving av eksisterne bygning (4-mannsbolig på 2 etasjer), r.s.: % Kalkulerte tomteverdier totalt Forutsetter fullt MVA-fradrag! Ordet boenhet skal her oppfattes som: næringsbygg (inkl. tomt) Lnr: 2 Kommen tomtear (under fradeling) Bilde: 122* 149 Sign AT Tekst 1 S O Tomtebe (33 Tekst moms: Forutsett fullt MVA fradrag! Påslag prosj.ko 10 % Salgspris 33 6 BO el NÆR Type Bo Midlere kalkulert tomteverdi, korrigert for eventuelle spesielle forh./ korreksjoner: KONKLUDERT VERDI: Skjønnsmessig konkludert tomteverdi: som tilsvarer følgende verdi pr kvm oppførbart gulvareal (BTA): og følgende verdi pr kvm tomteareal (under fradeling):

6 Tek Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 6/34 Forhåndstakst som tenkt fradelt eiendom! Detaljside 2 Takst ID: Husvik - Bolig Asker, , markedsvurdert pr Rev: 0 Rekvirent: Skifte Eiendom v/trond Nordby Avr - Forhåndstakst av ubebygd tomt i Drøbak, i Kommuneplanen avsatt til Boligformål Del av Vindfangerveien m.fl., 1443 Drøbak Regulering: Kommuneplan for Frogn , vedtatt Gjeldende Reguleringsplan ble vedtatt , med visse justeringer/formålsendringer, sist endret Kommuneplan fra 2013 er førende. Tillatt utnytt.: Iflg Kommuneplan fra tillates det for Bolig en utnyttelse på 20 % BYA med max høyde = 7,5 m. Vi forutsetter her enebolig/småhus/rekkehusbebyggelse. Det forutsettes videre at kommunen vil kreve en bebyggelsesplan fremlagt for godkjennelse. I vår verdivurdering har vi trukket 1200 kvm av tomten for adkomstvei på boligområdet før BYA beregnet utbyggingsareal. Det er også trukket areal for 2 biler = 36 kvm pr bolig for totalt beregnet 10 boliger. 1. TOMTEBELASTNINGSMETODEN (TB-M): 1.1 Vha dir erfaringstall for TB: 1.2 Vha beregnet TB: 2. TOMTEAREALMETODEN (TAM): 4. SOM PROSENTVERDI AV FERDIG BEBYGD EIENDOM Antatt oppførb. gulvareal i kvm BTA: Direkte ansatt tomtebelastning som byggeklar råtomt: Tomteareal ca m2: Pr kvm (under fradeling) Ansatt verdi pr kvm tomteareal basert på forutsatt utnyttelse (i hht beskrivelse ovenfor): BEREGNINGSMESSIG KONKLUSJON: Antatt verdi av bygg + tomt (pr kvm BTA) ved ferdigstillelse: - Påregn. byggekost, eks tomt, pr kvm BTA, inkl. kostn bygg. av fellesareal: - Påslag for tomtekjøpers byggherreadm., risiko (marked/byggekost/salg), finansutgifter, salgskostn., uforuts. og fortjenestekrav, her vurdert til 12% av prosjektkost, ink råtomtpris: 3. UT FRA ANTALL BOENHETER (ABE) Knr / gnr / bnr:, del av under fradeling - ny parsell Tomteareal: kvm (under fradeling) Forutsatt tillatt utbyggbart gulvareal: kvm BTA Hjemmelsh.: Forvarsbygg, org.nr (alle beløp i norske kroner ) Kalkulert tomtebelastning: Antatt oppførbart gulvareal BTA: Vurd. snittstørrelse BTA pr boenhet: Antall påregnelig oppførbare boenheter: Ansatt gjennomsnitlig råtomt-verdi pr oppførbar boenhet: Verdi av ny bebyggelse på eiend., som ferdigstilt: Vurdert normal prosentandel tomt: som gir flg tomteverdi pr kvm BTA: Uvektet kalkulert snittverdi (avrundet): Korreksjon av Uvektet kalkulert snittverdi for eventuelle spesielle forhold: Forutsetter nærhet til teknisk infrastruktur (kabling/vei/vann/avløp etc). Intern tilførsel r.s Fradrag for kostnader til bygging av antatt 20 stk garasje/carport (2 stk pr boenhet), r.s.: % Kalkulerte tomteverdier totalt inkl mva (inkl. tomt) Lnr: 2 Kommen tomtear (under fradeling) Bilde: 122* 149 Sign AT Tekst 1 S O Tomtebe (4 6 Tekst moms: inkl mva Påslag prosj.ko 12 % Salgspris 4 68 BO el NÆR Type Bo Midlere kalkulert tomteverdi, korrigert for eventuelle spesielle forh./ korreksjoner: KONKLUDERT VERDI: Skjønnsmessig konkludert tomteverdi: som tilsvarer følgende verdi pr kvm oppførbart gulvareal (BTA): og følgende verdi pr kvm tomteareal (under fradeling):

7 Tek Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 7/34 Forhåndstakst som tenkt fradelt eiendom! Detaljside 3 Takst ID: Husvik - Friluft Asker, , markedsvurdert pr Rev: 0 Rekvirent: Skifte Eiendom v/ Trond Nordby Avr - Forhåndstakst ubebygd tomt i Drøbak, i Kommuneplanen avs. til Friområde fremtidig Del av Vindfangerveien m.fl., 1443 Drøbak Regulering: Knr / gnr / bnr:, del av under fradeling, ny parsell Tomteareal: kvm (under fradeling) Forutsatt tillatt utbyggbart gulvareal: 0 kvm Hjemmelsh.: Forsvarsbygg, org.nr Kommuneplan for Frogn vedtatt Eldre reguleringsplan, vedtatt , med visse justeringer/formålsendringer, sist endret Kommuneplan fra 2013 er førende. Tillatt utnytt.: Iflg. Kommuneplanen fra 2013 er Takstobjektet angitt som friluftsområde. Vi forutsetter i vår verdivudering at dette er påregnelig utnyttelse. Dette innebærer at tomten forutsetningsvis ikke kan bebygges. Lnr: 2 Kommen tomtear (under fradeling) Bilde: 122* 149 O Sign AT Vi benytter normal strøkspris for friluftsområder i tilsvarende strøk og type område som vårt takstgrunnlag! 1. TOMTEBELASTNINGSMETODEN (TB-M): 1.1 Vha dir erfaringstall for TB: 1.2 Vha beregnet TB: (alle beløp i norske kroner ) Antatt oppførb. gulvareal i kvm : Direkte ansatt tomtebelastning som byggeklar råtomt: Antatt verdi av bygg + tomt (pr kvm ) ved ferdigstillelse: - Påregn. byggekost, eks tomt, pr kvm, inkl. kostn bygg. av fellesareal: - Påslag for tomtekjøpers byggherreadm., risiko (marked/byggekost/salg), finansutgifter, salgskostn., uforuts. og fortjenestekrav, her vurdert til % av prosjektkost, ink råtomtpris: Kalkulert tomtebelastning: Pr kvm Kalkulerte tomteverdier totalt 0 N/A 0 Tekst 1 Tomtebe S Tekst moms: N/A 2. TOMTEAREALMETODEN (TAM): 4. SOM PROSENTVERDI AV FERDIG BEBYGD EIENDOM Tomteareal ca m2: (under fradeling) Ansatt verdi pr kvm tomteareal basert på forutsatt utnyttelse (i hht beskrivelse ovenfor): UT FRA ANTALL BOENHETER (ABE) 5. BEREGNINGSMESSIG KONKLUSJON: Antatt oppførbart gulvareal : Vurd. snittstørrelse pr boenhet: Antall påregnelig oppførbare boenheter: Ansatt gjennomsnitlig råtomt-verdi pr oppførbar boenhet: Verdi av ny bebyggelse på eiend., som ferdigstilt: Vurdert normal prosentandel tomt: som gir flg tomteverdi pr kvm : Uvektet kalkulert snittverdi (avrundet): Korreksjon av Uvektet kalkulert snittverdi for eventuelle spesielle forhold: 0? 0 0 N/A (inkl. tomt)? Påslag prosj.ko % Salgspris BO el NÆR Type Uten u Midlere kalkulert tomteverdi, korrigert for eventuelle spesielle forh./ korreksjoner: KONKLUDERT VERDI: Skjønnsmessig konkludert tomteverdi: som tilsvarer følgende verdi pr kvm oppførbart gulvareal (): og følgende verdi pr kvm tomteareal (under fradeling): ? 5

8 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 8/34

9 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 9/34

10 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 10/34

11 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 11/34

12 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 12/34 CIMG0564 CIMG0566 CIMG0567 CIMG0568 CIMG0569 CIMG0570 CIMG0571 CIMG0572 CIMG0573 CIMG0574 CIMG0575 CIMG0576

13 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 13/34 CIMG0577 CIMG0578 CIMG0579 CIMG0581 CIMG0585 CIMG0586 CIMG0587

14 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 14/34 IMG_2406 IMG_2407 IMG_2408 IMG_2409 IMG_2410 IMG_2411 IMG_2412 IMG_2413 IMG_2414 IMG_2415 IMG_2416 IMG_2417

15 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 15/34 IMG_2418 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2421 IMG_2422 IMG_2423 IMG_2424 IMG_2425 IMG_2426 IMG_2427 IMG_2428 IMG_2440

16 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 16/34 IMG_2442 IMG_2444 IMG_2445 IMG_2452

17 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 17/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål Bestemmelser til hensynssoner Retningslinjer Retningslinjer til hensynssoner Forholdet til eldre arealbruksplaner Krav om reguleringsplan Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale Krav til tekniske løsninger Rekkefølgebestemmelser Byggegrenser Offentlige veger Vassdrag og dammer 100-metersbeltet langs sjøen Lekeplasser Utearealer Skilt og reklame Parkering Støy Estetikk og landskap Naturmiljø Grønnstruktur Kulturminner og kulturmiljø Rammeplan for avkjørsler fra riks- og fylkesveger Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Sentrumsformål Grønnstruktur Turdrag Naturområde Friområde Landbruks-, natur- og friluftsformål LNF-1 LNF-2 LNF-3 LNF-4 Bruk og vern av sjø og vassdrag Sikringssoner Støysoner Faresoner Infrastruktursoner Båndleggingssoner Båndlegging etter lov om naturvern/ naturmangfoldlov Båndlegging etter lov om kulturminner Båndlegging etter annet lovvern Gjennomføringssoner krav til felles planlegging Områdeplan Detaljregulering Krav til utbyggingsavtale Soner med angitte særlige hensyn Bevaring av kulturmiljø Bevaring av landskap Bevaring av jordbruk Bevaring av grønnstruktur Bevaring av friluftsinteresser Side

18 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 18/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser Kart Arealplankart «Markaplan» Arealplankart viser alle formål og hensynssoner, foruten bevaring av grønnstruktur og friluftsinteresser. Markaplan-kartet viser disse to hensynssonene, i tillegg til områder angitt med formål friområde, grønnstruktur - naturområde eller turdrag. Disse to kartene utgjør til sammen det juridiske arealplankartet for Kommuneplan for Frogn Settes inn etter endelig behandling, vedlagt sak til behandling nå. Bestemmelser og kart er juridisk bindende. Retningslinjer er ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for vedtak, men retningsgivende ved kommunens saksbehandling. Ytterligere føringer for kommunens saksbehandling fremgår av kommuneplanens tekstdel. Alt areal skal beregnes i henhold til bestemmelsene i Byggteknisk forskrift (TEK) og Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. Kommuneplanens arealkart finnes digitalt på internett under og som nedlastbar pdf-fil på kommunens hjemmeside. 68

19 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 19/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser Bestemmelser til arealforma l De generelle bestemmelsene i 1-16 gjelder i tillegg til bestemmelsene til det enkelte arealformålet. 17 Bebyggelse og anlegg (pbl og 11-11) 17-1 Boligbebyggelse (pbl 11-10) 1. I bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse skal utnyttelsesgraden ikke overstige 23 % - BYA. Maksimal mønehøyde for bolig er inntil 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng 2. I bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse avsatt til hensynssone landskap (H550_7, eksponerte åssider) skal utnyttelsesgraden ikke overstige 20 % -BYA og maksimal mønehøyde er inntil 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette området vil fungere som en buffersone (sikringssone) for bebyggelsen innenfor verneområdet Gamle Drøbak. 3. For følgende områder angitt som framtidige bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse (konvertering fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse) skal utnyttelsesgrad og maksimal mønehøyde følge bestemmelse for eksponerte åssider (jfr nr 2); Blylaget-Slora, Dalshagen/ Svenneløkka, Lindskau-Flaggstangåsen, Søndre Hallangen/Hallangssvingen, Digerud, Skydsrud, og Ermesjø. 4. Frittliggende uthus/garasje kan ha mønehøyde inntil 5 meter og gesimshøyde inntil 3 meter over gjennomsnittlig planert terreng Fritidsbebyggelse (pbl 11-10) 1. Det tillates oppført kun 1 -en- fritidsbolig pr. eiendom. Maksimalt bruksareal (BRA) for fritidsboligen er 90m². For underetasjer/kjeller regnes 50 % av bruksarealet med i bygningens areal. 2. Det tillates oppført kun én frittliggende sekundærbygning med BYA på inntil 30m². Med sekundærbygning menes uthus, bod, garasje, carport, drivhus, utestue eller lignende. Bygningen skal være i én etasje, og skal ikke benyttes til beboelse/ varig opphold. Bygningen skal underordnes fritidsboligen, tilpasses terrenget og knyttes nært til bygningens funksjon for fritidsboligen/ -eiendommen. 3. Samlet utnyttelsesgrad skal ikke overstige 12 % -BYA. Parkeringsareal skal inngå ved beregning av grad av utnytting, jfr 10 og TEK. 4. Opparbeidet uteplass, terrasse, veranda og utendørs gangareal tilknyttet fritidsbolig som ikke inngår i et bebygd areal (BYA), tillates med samlet areal inntil 40 kvm. Verandaer, terrasser og uteplasser skal tilpasses det naturlig eksisterende terreng og skal ligge lavest mulig. 5. All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og utformes på en slik måte at den eksponeres minst mulig Sentrumsformål (pbl 11-10) 1. Innenfor området angitt som bygge- og anleggsområde for bybebyggelse gjelder gjeldende reguleringsplaner for enkeltområder og reguleringsplan for antikvarisk spesialområde i sin helhet. 2. I områder angitt som blandet formål i reguleringsplan for antikvarisk spesialområde i område angitt som eksisterende område for bebyggelse og anlegg sentrumsformål, skal næring opprettholdes som bruksformål på gateplan. 83

20 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 20/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser 18 Grønnstruktur (pbl 11-9) I formålet inngår både offentlige og private deler av grønnstrukturen Grønnstruktur-turdrag Arealformål Grønnstruktur turdrag angir viktige forbindelseslinjer og innfallsporter til utmarka. Tiltak i form av tilrettelegging av turvei eller sti med stimerking, skilttavler ol. Tillates. Skilting kan pålegges med hjemmel i friluftsloven 35. Det tillates også en viss grad av tilrettelegging i form av parkeringsplasser og sykkelparkering. I hht plan og bygningsloven 11-9 skal tiltak ta tilbørlig hensyn til miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur. Det skal også tas hensyn til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø. Turveier skal, når opparbeidet med standard tilsvarende kjørevei, anlegges slik at utilsiktet bilkjøring hindres Grønnstruktur-naturområde Arealformål Grønnstruktur naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Dette er områder som etter formålets definisjon skal ligge uten inngrep og tiltak på eller i grunnen, eller i vegetasjon. Unntatt fra dette er skilting og opparbeiding av stier. Skjøtsel av område kan skje gjennom avtaler mellom grunneier/rettighetshaver og det offentlige. Det er derfor vedtatt meldeplikt for hogst for følgende områder: o Søndre del av Seierstenmarka o Harefjellet o Brunskogen o Områdene sør og vest for Oppegårdtjern o Forbindelsen Klommestein-Odalen o Skiphelle-Røis o Fjøseråsen o Dalsbanen Brevik 18-2 Grønnstruktur-friområde Arealformål Grønnstruktur friområde angir områder som i større grad skal opparbeides og som er eller planlegges regulert til formålet friområde. Følgende friområder skal utformes universelt/tilrettelegges særskilt i hht. UU-krav: o Badeparken o Torkildstranda o Skiphelle 19 Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl ) Fellesbestemmelse Ved byggesaksbehandling skal det legges til rette for stedegen næring, i så stor grad som mulig, men ikke slik at det går på bekostning av kulturmiljø og viktige landskapsverdier. Ved byggesaks- og plansaksbehandling skal tiltak vurderes særskilt i forhold til intensjonene med de hensynssoner som er nedfelt i kommuneplanen. Det kan ikke iverksettes tiltak som har negative konsekvenser for dyrket og dyrkbar mark, naturmiljø, kulturlandskap eller kulturmiljø. Ved søknad om kårbolig skal det foreligge uttalelse fra landbrukssjefen med behovsvurderinger i hht. jordloven og tilhørende rundskriv. Endring eller reparasjon av eksisterende byggverk skal ikke føre til at bebyggelsen kommer nærmere strandlinjen/vassdrag eller viktige natur -/friluftsområder en før. Ny spredt bebyggelse og eventuelle kårboliger skal: fortrinnsvis plasseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og tilpasses denne. forankres i lokal byggeskikk og underordne seg kvaliteter i kulturmiljø, landskap og terreng. 84

21 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 21/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser ikke lokaliseres til dyrket eller dyrkbart areal, eller på høyverdig skogsmark eller areal med ungskog. ikke lokaliseres til verdifulle natur- og friluftsområder. kun lokaliseres der det finnes muligheter for tilfredsstillende vannforsyning, og mulighet for godkjente avløpsløsning, samt tilfredsstillende veiadkomst i h.h.t. vedtatt rammeplan for avkjørsler. fortrinnsvis tilknyttes eksisterende adkomst. Der ny adkomst må etableres skal dette gjøres så skånsomt som mulig i forhold til driftsforhold og kulturlandskap. fortrinnsvis lokaliseres til områder som muliggjør kollektiv transportdekning. lokaliseres til områder som gir barn gode og varierte oppvekstmiljøer. ikke lokaliseres til områder med store fremtidige kommunale utbyggingsinteresser. Det tillates etablering av mindre avløpsanlegg under følgende forutsetninger: Etableringen skal ikke medføre negative konsekvenser for LNF-formålet. Anlegget skal ligge under bakken. Anleggsdeler i dagen skal skjules på en naturlig måte. Byggeprosessen skal ikke påvirke et større område enn det som er strengt nødvendig. Anlegget skal plasseres slik at det minimerer behovet for terrenginngrep/sprengning. Areal som benyttes i tiltaket skal holdes på et minimum. Overflateplanering og vegetasjonsetablering skal ikke medføre privatiserende preg av anleggsområdet. Anlegget skal ikke påvirke allmennhetens interesser på en negativ måte. Naturlig vegetasjon skal reetableres rundt anlegget. Viktig landskap, biologisk mangfold, fornminner eller nyere tids kulturminner blir ikke negativt berørt 19-1 LNF 1 Strandsonen langs sjøen (pbl. 1-8) LNF1 omfatter LNF-arealer i en 100 meter sone fra sjø. For tiltak innenfor 100-metersbeltet vises det til kommuneplanbestemmelsen 6 punkt LNF 2 - «ordinært» LNF I LNF 2-områdene er tiltak som nevnt i pbl. 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke tillatt, med unntak av: Bygninger og anlegg som inngår i landbruksformålet Ikke-søknadspliktig fasadeendring på eksisterende, godkjent bygning Miljøvennlige anlegg for vannforsyning Riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg 19-3 LNF 3 - LNF med spredt boligbygging 1. I LNF 3-områdene er tiltak som nevnt i pbl. 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke tillatt, med unntak av: Bygninger og anlegg som inngår i landbruksformålet Oppføring av inntil fem nye boliger innenfor planperioden innen hvert av områdene Berger Bøler og Glenne N under forutsetning som fremgår av punkt 2. Ikke-søknadspliktig fasadeendring på eksisterende, godkjent bygning Miljøvennlige anlegg for vannforsyning Riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg 2. Innenfor planperioden kan det oppføres av inntil fem nye boliger innen hvert av områdene Berger Bøler og Glenne N under følgende forutsetninger: Rammene for boligene skal følge reglene for utvikling i framtidige bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse (konvertering fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse), disse bestemmelsenes 17-1 nr. 2, 3 og 4, samt 10. Innledende forutsetninger for utvikling av spredt bebyggelse og kårboliger skal legges til grunn. Alternativ til oppføring av nye boliger er bruksendring av eksisterende fritidsboliger til helårsboliger eller vesentlig utvidelse av eksisterende boliger. Ny fritidsbebyggelse er ikke tillatt innen sonen. 85

22 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 22/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser trafikksikringstiltak som omfatter sikker kryssing av fv samt gangveg/fortau til og fra busslommer. Hensynssone H430_14 Svenneløkka Fritidsbebyggelse på Svenneløkka tillates ikke omdisponert til bolig før tilfredsstillende trafikksikker adkomst for gående og syklende fram til Dal skole er etablert. Det forutsettes gangbru over fv 156. Hensynssone H430_18 Skydsrud Fritidsbebyggelse på Skydsrud tillates ikke omdisponert til bolig før det er etablert én tilfredsstillende avkjørsel fra fv 78, busslommer på begge sider av fv 78 samt gang- sykkelveg i tilknytning til disse. Hensynssone H430_19 Lindskau-Flaggstangåsen Fritidsbebyggelse på Lindskau tillates ikke omdisponert til bolig før tilfredsstillende trafikksikker avkjørsel fra fv 157 er etablert, inkludert busslommer og trafikksikker adkomst til boligene. Fritidsbebyggelse på Flaggstangåsen tillates ikke omdisponert til bolig før tilfredsstillende trafikksikker avkjørsel fra fv 157 er etablert, inkludert busslommer og trafikksikker adkomst til boligene. Hensynssone H430_21 Skuterud Eiendommen tillates ikke videreutviklet til besøksgård el eller med nye boliger før tilfredsstillende adkomst og tilstrekkelig parkering er etablert. Hensynssone H430_22 Holt park Framtidig næringsareal på Holt park kan ikke utvikles før Holtbråtveien, fv 78, er tilstrekkelig oppgradert med tilfredsstillende viltkryssing, avkjørsel, tilfredsstillende gang- og sykkelvei, opparbeiding av stier, grøntanlegg og parkerings-areal. Ny fv 78 skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse til nye bygg. Parkeringsareal skal utformes/ tilrettelegges også for allmennheten. 25 Båndleggingssoner (pbl d) 25-1 Båndlegging etter lov om naturvern / naturmangfoldloven Det vises til lov om naturvern og naturmangfoldlovens bestemmelser samt fredningsforskrifter tilhørende verneområder, for områdene listet under: Hensynssone H720_1 Sogstieika (naturminne) Hensynssone H720_2 Søndre Håøya (naturreservat) Hensynssone H720_3 Nordøstre Askholmen (naturreservat) Hensynssone H720_4 Danmark (naturreservat) Hensynssone H720_5 Smihagen (naturreservat) Hensynssone H720_6 Knardal (naturreservat) 25-2 Båndlegging etter lov om kulturminner Det vises til kulturminnelovens bestemmelser for automatisk fredete kulturminner (lov om kulturminner kapittel II) og fredning ved enkeltvedtak (lov om kulturminner kapittel V), for områder som listet under: Eksisterende Hensynssone H730_1 Frogn kirkegård, middelalderkirkegård (automatisk fredet etter kml) Hensynssone H730_2 Brannmennenes feriehjem Digerud (vedtaksfredet etter kml) Hensynssone H730_3 Søndre Langåra (vedtaksfredet etter kulturminnevernloven) Hensynssone H730_4 Elle tåkeklokke (vedtaksfredet etter kulturminnevernloven) Framtidig Hensynssone H730_5 Nordre Kaholmen (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_6 Søndre Kaholmen (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_7 Husvik og Kopås batterier (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_8 Seiersten skanse(foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_9 Kringerud skanse(foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_10 Heer skanse(foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_11 Bergholmen (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_12 Håøya S (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_13 Hallangsodden SV (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) 89

23 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning 30/08/13 AS 09:34 23/34 FROGN* (0215, Akershus) - // WE Hjemmelsinformasjon Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Matrikkelenheten er opprettet: OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930 Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet FORSVARSBYGG ORG.NR: Hjemmelshaver er Staten v/ Forsvarsdep. Forvaltes av Forsvarsbygg. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE WE Pengeheftelser Aktiv Søket returnerte ingen treff. Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ingen pengeheftelser registrert. WE Leieavtaler Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ingen leieavtaler registrert. WE Festeavtaler Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ingen festeavtaler på festenummer registrert. WE Servitutter Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0215 / 22 / 3 / / ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 639 / / Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 1 av 12

24 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 24/34 Bestemmelse om benyttelse ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 640 / / Bestemmelse om benyttelse ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 637 / / Bestemmelse om benyttelse BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0215 / 86 / 637 / / BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 315 / / Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0215 / 86 / 638 / / BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 329 / / ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om trafostasjon/kiosk BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0215 / 86 / 637 / / ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0215 / 86 / 880 / / Overdragelsen er i h.h.t. avtaleutkast fra Staten v/fors.dept. av 21/3-1988, godkjent av Frogn formannskap som sak 118 i møte 25/ JORDSKIFTE AVH.7/ GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: HAFSLUND NETT AS ORG.NR: Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av lavspennings kabelanlegg og høyspennings kabelanlegg WE Grunndata Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 323 / / Utskilt fra matr.314 som er sammenf. med bnr REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 331 / / (oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf.med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 332 / / (oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf.med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 333 / / (oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf. med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 699 / / Opprinnelig skilt fra matr.314 som er sammenf. med bnr REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 337 / / Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 2 av 12

25 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 25/34 Utskilt fra matr.143c som er sammenf. med gnr.86/ REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 338 / / (Oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf. med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 339 / / (Oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf. med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 342 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 376 / / Opprinnelig utskilt fra matr.143c som er sammenf. med bnr REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 416 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 415 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 444 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 454 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 858 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 486 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 857 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 862 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 491 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 489 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 500 / / Oppr. utskilt fra matr.nr.314 som er sammenf. med bnr SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET: MATR. 166 MATR. 375 MATR. 143c MATR. 161 MATR. 314 MATR REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 571 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 572 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 872 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 612 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 613 / / EIENDOMMEN ER GATEGRUNN REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 614 / / Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 3 av 12

26 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 26/ REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 631 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 632 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 633 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 634 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 635 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 636 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 637 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 638 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 639 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 640 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 641 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 643 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 642 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 644 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 658 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 657 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 665 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 666 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 691 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 696 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 734 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 735 / / SAMMENSLÅING Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 880 / / GRENSEJUSTERING REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 898 / / Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 4 av 12

27 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 27/ REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 899 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 915 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 927 / / GRENSEJUSTERING GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 928 / / WE Eiendommens rettigheter Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ingen rettigheter registrert. WE Matrikkelopplysninger Aktiv Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Tinglyst: Ja Landbruk: Nei Bruksnavn: Ja Antall teiger: 2 Etableringsdato: Har festegrunn: Nei Seksjonert: Nei Areal: ,2 kvm Skyld: 2,17 Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Næringsgruppe: Helse- og sosialtjenester Eiendomskoordinater : Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten. Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten. Forretninger: Type Dato Rolle Matrikkel Arealendring Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ ,7 853,7 Grensejustering Avgiver 0215/86/ ,0 109,0 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ , ,6 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ , ,9 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ ,6 304,6 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ ,2 125,2 Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 5 av 12

28 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 28/34 Sammenslåing Avgiver 0215/86/ , ,0 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/734-68,0 68,0 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/735-71,0 71, Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ ,0 269, Avgiver 0215/86/ ,0 901, Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/658 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 254, Avgiver 0215/86/660 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 427, Avgiver 0215/86/662 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 299, Avgiver 0215/86/644 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 852, Avgiver 0215/86/ ,0 568, Avgiver 0215/86/ ,0 592, Avgiver 0215/86/ ,0 943, Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/640 0,0 0, Avgiver -783,0 Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 6 av 12

29 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 29/ /86/ , Avgiver 0215/86/638 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 935, Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , ,0 Nymatrikulering ,0 WE Aktiv Matrikkelenhet: Matrikkelens adresser Gårdsnr 86, Bruksnr 154 Kommune: 0215 Frogn Adresse: Veiadresse: Husvikveien 41 Grunnkrets: 105 Husvik 1443 Drøbak Valgkrets: 1 Drøbak Kirkesogn: Drøbak Tettsted: 531 Drøbak Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : Veiadresse: Husvikveien Drøbak Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : Veiadresse: Vindfangerveien Drøbak Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : Veiadresse: Vindfangerveien Drøbak Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : WE Matrikkelens bolig og bygningsopplysninger Aktiv Bygning 1 av 12: Enebolig (Kilde: Sefrak) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Husvikveien 44 Bolig Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: 1 Bygningsnr: Antall etasjer: 1 Etasjeopplysninger: Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 1 Kulturminner: Id Objektnavn Tidfesting Sefrakminne: BOLIGHUS,ANGELLSGÅRDEN,HUSVIKVN.44 Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 7 av 12

30 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 30/34 Nåværende funksjon: Tidligere funksjon: Tilbygg/ombygging: Veranda bygget inn Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 2 av 12: Enebolig (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Husvikveien 41 Bolig Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: 1 Bygningsnr: Antall etasjer: 2 Etasjeopplysninger: Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 1 H02 Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 3 av 12: Andre småhus m/3 boliger el fl (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Nr Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Vindfangerveien 12 H0101 Bolig Vindfangerveien 12 H0201 Bolig Vindfangerveien 14 H0101 Bolig Vindfangerveien 14 H0201 Bolig Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: 4 Bygningsnr: Antall etasjer: 2 Etasjeopplysninger: Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 2 H02 2 Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 4 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 8 av 12

31 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 31/34 Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bebygd areal: 37,5 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 5 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bebygd areal: 27,3 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 6 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bebygd areal: 13,3 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 9 av 12

kr 3 000 (kroner_tre_tusen, tilsvarende ca kr 5 pr kvm tomteareal)

kr 3 000 (kroner_tre_tusen, tilsvarende ca kr 5 pr kvm tomteareal) Verdivurdering av friluftseiendommen: Tingveien 17, 1443 Drøbak. Utført av: Agdestein Takst & Eiendomsra dgivning AS 28.1.213 1/11 Tomteverdivurdering av Forsvarets friluftseiendom: Del av Tingveien 17,

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

Kommuneplan for Asker 2014-2026

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vedlegg 3 Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 3 -Bestemmelser og retningslinjer, med: - Parkeringsnorm - Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (Vedtatt 18.11.2014) 1 Innhold Generelle bestemmelser

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Søndre Land levende og landlig 1 INNLEDNING 3 Generelle opplysninger 3 Planens rettsvirkning 3 Innholdet i kommuneplanens arealdel 3 Gjeldende lover 4 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BJØRN

KOMMUNEDELPLAN BJØRN KOMMUNEDELPLAN FOR BJØRN Bestemmelser Retningslinjer Donna Kommune Planopplysninger: Arkivsaksnr. 12/323 Dato for siste revisjon: 08.11.2013 Bestemmelser datert: 08.11.2013 Planvedtak dato 2013 Saksnr:

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

BESTEMMELSER... 2 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING 13

BESTEMMELSER... 2 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING 13 GRAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Vedtatt i Gran kommunestyre 26. mai 2011 Revidert i henhold til vedtak i kommunestyret den 21.10.2014 BESTEMMELSER... 2 1 GENERELT (jfr.

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad

Kommuneplan for Nannestad Kommuneplan for Nannestad 2013-2029: Arealdelen - retningslinjer og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret i sak 13/66 29.10.2013 Kommuneplan for Nannestad: Arealdelen 2013-2029 Side 1 INNHOLD 1. Virkeområde

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 1 KOMMUNEPLAN 2011-2023 Bestemmelser og retningslinjer Foto: Anders Aaserud Kommuneplanutvalgets høringsforslag 9.november 2011 2 INNHOLD Side DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER... 4 1 Rettsvirkning...

Detaljer

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål. SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 11/470 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L09 Planid: 20120002 1 av 21 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. 1 UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027, KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK BY 2015-2027 OG KOMMUNEDELPLAN FOR STAVERN BY 2015-2027 De juridiske bindende bestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommunedelplan for kystsonen 2015-2026 SARPSBORG KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Rådmannens planforslag til offentlig ettersyn Planbestemmelser og retningslinjer Disse planbestemmelsene og retningslinjene

Detaljer

GAMLEVEGEN 32 KLØFTA. Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune

GAMLEVEGEN 32 KLØFTA. Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune GAMLEVEGEN 32 KLØFTA Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune Prisantydning: 6 400 000,- Eiet tomt på ca 25.862 m² Grunnflate bygninger 1411 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel HEFTE 2 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Revidert av Svelvik kommune etter 1.gangs høring og offentlig ettersyn Høringsforslag til 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART Side 1 av 39 KOMMUNEPLANBESTEMMELSER 2011-2022 - PLAN NR 142 Dato... 08.08.2011 Dato for siste revisjon... 28.11.2012 Dato

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

PLANBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

PLANBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Modum kommune PLANBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Kommuneplan 2011-2020 HØRINGSUTKAST Kapittel 1 Virkeområde, hjemmelsgrunnlag og forhold til eksisterende planer 1 1-1 Virkeområde Disse bestemmelsene

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad 40270000 30 LAKSEVÅG. YTRE NYGÅRD, ENDRET REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN

Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad 40270000 30 LAKSEVÅG. YTRE NYGÅRD, ENDRET REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN PLANINFORMASJON relatert Gnr/Bnr 149/449 Opplysningene nedenfor er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene. Berøringsgrad refereres til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. Beregning

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Adresse: Kanalhølen, 7327 Svorkmo Inneholder: To gapahuker med utedo Totalt areal: 130 660 kvm Prisa 3 50 nt. 00 + om 00 k. Kanalhølen,

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 Kommuneplanutvalget 27.01.2015 side 1 av 30 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr.

KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr. KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr. 4859/11 Arkiv 141 Dato: 30.03.2011 Vedtatt i kommunestyret 26.05.2011 sak 27/11 INNHOLD 1. INNLEDNING

Detaljer