kr (kroner_femten_millioner_trehundreogtjuetre_tusen, tilsvarende kr 494 pr kvm tomteareal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kr 15 323 000 (kroner_femten_millioner_trehundreogtjuetre_tusen, tilsvarende kr 494 pr kvm tomteareal)"

Transkript

1 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 1/34 Forhåndstakst (som tenkt fradelt) av Forsvarseiendommen: Husvik i Drøbak i Frogn kommune 3 delområder, taksert og antatt solgt samlet: Næring Bolig - Friluft Knr 0215, gnr 86, bnr 154 (del av) Tomtear: m 2 Bygningsareal: 0 m 2 (etter riving) Næringsområde (huset rives) Boligområde Friluftsområde Tomteareal: ca m 2 ca m 2 ca m 2 Delverdi: kr 7,0 mill Delverdi: kr 8,3 mill Delverdi: kr Rekvirent: Skifte Eiendom v/trond Knut Nordby. Arbeidet har foregått i perioden sept. oktober Befaring ble gjort , med kun undertegnede takstmenn til stede. Mottatt informasjon: Muntlige og skriftlige opplysninger fra Oppdragsgiver forut for befaringen. Konklusjon: Etter en skjønnsmessig helhetsbetraktning har vi ansatt følgende markedsverdi av Takstobjektet pr d.d. (uten hensyntagen til evt heftelser, servitutter eller lignende): kr (kroner_femten_millioner_trehundreogtjuetre_tusen, tilsvarende kr 494 pr kvm tomteareal) Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS ved: Pål Agdestein, MNTF Sivilingeniør NTH / Bedriftsøkonom BI DNV-sertifisert takstmann, Recognised European Valuer REV Bjørn Sagfossen Bachelor Eiendomsmegling BI Bachelor Revisjon TDH Vedlegg Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS - NO MVA Hagaløkkveien 13, 1383 Asker - Postboks 293, 1372 Asker (jobb) (mobil)

2 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 2/34 Takstobjektet er inndelt i 3 ulike reguleringsformål (næring, bolig og friluft). Alle de 3 delområder ligger inntil hverandre (markert hhv lilla, gul og grønt):

3 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 3/34 Situasjonskart av Forsvarets eiendom (alle teiger): Vedlegg 1 Verdivurderingsmetodikk tomtetaksering Agdestein.pdf 2 Deltakst Husvik Næringsdel pr 2013_10_28.pdf 3 Deltakst Husvik Boligdel pr 2013_10_28.pdf 4 Deltakst Husvik Friluftsdel pr 2013_10_28.pdf 5 EDR 0215_86_154 Husvik Drøbak.pdf 6 Beskrivelse 4-mannsbolig på ca 400 kvm fra 1927 på næringstomten.pdf 7 Bilder fra befaringen 2013_09_02.pdf 8 Kommuneplan Frogn UTDRAG.pdf

4 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 4/34 BEREGNINGSMETODIKK VED TOMTETAKSERING (Utviklet av Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS) Modell 1a: TOMTEBELASTNINGSMETODEN - DIREKTE ANSATT I denne modellen baseres tomtens verdi på en skjønnsmessig direkte ansatt faktor ("tomtebelastning"). Multiplisert med påregnelig oppførbart gulvareal over bakken gir dette "tomteverdi 1 av 5". Modell 1b: TOMTEBELASTNINGSMETODEN - KALKULERT I denne modellen baseres tomtens verdi på en beregning av tomtebelastningen, som differansen mellom anslått sluttverdi av eiendommen (som da må defineres mht type og standard), inkl tomt, som ferdig bygd minus forventede prosjektkostnader og normal avkastning til tomteutvikler. Modell 2: TOMTEAREALMETODEN Her kalkuleres tomteverdien vha en direkte ansettelse av verdien pr kvm tomt. Modell 3: UT FRA ANTALL BOENHETER (NB: Kun relevant for boligtomter!) Her kalkuleres tomteverdien som en funksjon av antall boenheter som kan oppføres. Modell 4: PROSENTANDELEN AV FERDIG VERDI, INKL TOMT Her kalkuleres tomteverdien som en prosentandel av verdien av ferdig utviklet eiendom, inkl tomteverdien. - - Gjennomsnittsresultatet fra de 5 innfallsvinkler korrigeres dernest for spesielle forhold. Det kan eksempelvis være krav om infrastrukturbidrag/ fordyrende rekkefølgebestemmelser, dårlige grunnforhold, forurensning i grunnen, tid og kostnader til omregulering etc. Det kan også foreligge verdiøkende korreksjoner, som eksempelvis den merverdi som eventuelt måtte ligge i en eventuell påstående bebyggelse. Til slutt ansettes konklusjonen skjønnsmessig, som normalt vil innebære en avrunding av det kalkulerte resultat. Modellen omfatter også beskrivelser og vår vurdering av de viktigste verdipåvirkende forhold. Hagaløkkveien 13, Postboks 293, 1372 Asker (jobb) (mobil) NO MVA

5 Tek Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 5/34 Forhåndstakst som tenkt fradelt eiendom! Detaljside 1 Takst ID: Husvik - Næring Asker, , markedsvurdert pr Rev: 0 Rekvirent: Skifte Eiendom v/trond Nordby Avr - Forhåndstakst av ubebygd tomt i Drøbak, i Kommuneplanen avsatt til Næringsformål Del av Vindfangerveien m.fl., 1443 Drøbak Regulering: Kommuneplan for Frogn , vedtatt Gjeldende Reguleringsplan ble vedtatt , med visse justeringer/formålsendringer, sist endret Kommuneplan fra 2013 er førende. Tillatt utnytt.: Iflg. Reguleringsplanen for Vindfangerbukta - Husvik, stadfestet og datert skal grunnflate på bygg ikke overstige 30 % av tomtens areal. Kjeller/underetg. tillates der terrenget tilsier dette. Maks. høyde = 7 m fra hovedplan til overkant takkonstruksjon. Næringsparsellen er dels relativ flat/skrånende, dels meget bratt (med høydeforskjell på opp mot ca 20 m). Dette gjør at parsellen har store begrensninger i praktisk utnyttelse. Vi forutsetter som påregnelig oppføring av ett næringsbygg på hvert av 3 ulike steder. 1. TOMTEBELASTNINGSMETODEN (TB-M): 1.1 Vha dir erfaringstall for TB: 1.2 Vha beregnet TB: Pr kvm TOMTEAREALMETODEN (TAM): Tomteareal ca m2: (under fradeling) Ansatt verdi pr kvm tomteareal basert på forutsatt utnyttelse (i hht beskrivelse ovenfor): SOM PROSENTVERDI AV FERDIG BEBYGD EIENDOM 5. BEREGNINGSMESSIG KONKLUSJON: Antatt oppførb. gulvareal i kvm BTA: Direkte ansatt tomtebelastning som byggeklar råtomt: Antatt verdi av bygg + tomt (pr kvm BTA) ved ferdigstillelse: - Påregn. byggekost, eks tomt, pr kvm BTA, inkl. kostn bygg. av fellesareal: - Påslag for tomtekjøpers byggherreadm., risiko (marked/byggekost/salg), finansutgifter, salgskostn., uforuts. og fortjenestekrav, her vurdert til 10% av prosjektkost, ink råtomtpris: 3. UT FRA ANTALL BOENHETER (ABE) Knr / gnr / bnr: Del av (under fradeling til ny parsell) Tomteareal: kvm (under fradeling) Forutsatt tillatt utbyggbart gulvareal: kvm BTA Hjemmelsh.: Forsvarsbygg, org.nr (alle beløp i norske kroner ) Kalkulert tomtebelastning: Antatt oppførbart gulvareal BTA: Vurd. snittstørrelse BTA pr boenhet: Antall påregnelig oppførbare boenheter: Ansatt gjennomsnitlig råtomt-verdi pr oppførbar boenhet: Verdi av ny bebyggelse på eiend., som ferdigstilt: Vurdert normal prosentandel tomt: som gir flg tomteverdi pr kvm BTA: Uvektet kalkulert snittverdi (avrundet): Korreksjon av Uvektet kalkulert snittverdi for eventuelle spesielle forhold: Infrastruktur som el, vei vann, avløp til tomtene ansatt, r.s.: Riving av eksisterne bygning (4-mannsbolig på 2 etasjer), r.s.: % Kalkulerte tomteverdier totalt Forutsetter fullt MVA-fradrag! Ordet boenhet skal her oppfattes som: næringsbygg (inkl. tomt) Lnr: 2 Kommen tomtear (under fradeling) Bilde: 122* 149 Sign AT Tekst 1 S O Tomtebe (33 Tekst moms: Forutsett fullt MVA fradrag! Påslag prosj.ko 10 % Salgspris 33 6 BO el NÆR Type Bo Midlere kalkulert tomteverdi, korrigert for eventuelle spesielle forh./ korreksjoner: KONKLUDERT VERDI: Skjønnsmessig konkludert tomteverdi: som tilsvarer følgende verdi pr kvm oppførbart gulvareal (BTA): og følgende verdi pr kvm tomteareal (under fradeling):

6 Tek Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 6/34 Forhåndstakst som tenkt fradelt eiendom! Detaljside 2 Takst ID: Husvik - Bolig Asker, , markedsvurdert pr Rev: 0 Rekvirent: Skifte Eiendom v/trond Nordby Avr - Forhåndstakst av ubebygd tomt i Drøbak, i Kommuneplanen avsatt til Boligformål Del av Vindfangerveien m.fl., 1443 Drøbak Regulering: Kommuneplan for Frogn , vedtatt Gjeldende Reguleringsplan ble vedtatt , med visse justeringer/formålsendringer, sist endret Kommuneplan fra 2013 er førende. Tillatt utnytt.: Iflg Kommuneplan fra tillates det for Bolig en utnyttelse på 20 % BYA med max høyde = 7,5 m. Vi forutsetter her enebolig/småhus/rekkehusbebyggelse. Det forutsettes videre at kommunen vil kreve en bebyggelsesplan fremlagt for godkjennelse. I vår verdivurdering har vi trukket 1200 kvm av tomten for adkomstvei på boligområdet før BYA beregnet utbyggingsareal. Det er også trukket areal for 2 biler = 36 kvm pr bolig for totalt beregnet 10 boliger. 1. TOMTEBELASTNINGSMETODEN (TB-M): 1.1 Vha dir erfaringstall for TB: 1.2 Vha beregnet TB: 2. TOMTEAREALMETODEN (TAM): 4. SOM PROSENTVERDI AV FERDIG BEBYGD EIENDOM Antatt oppførb. gulvareal i kvm BTA: Direkte ansatt tomtebelastning som byggeklar råtomt: Tomteareal ca m2: Pr kvm (under fradeling) Ansatt verdi pr kvm tomteareal basert på forutsatt utnyttelse (i hht beskrivelse ovenfor): BEREGNINGSMESSIG KONKLUSJON: Antatt verdi av bygg + tomt (pr kvm BTA) ved ferdigstillelse: - Påregn. byggekost, eks tomt, pr kvm BTA, inkl. kostn bygg. av fellesareal: - Påslag for tomtekjøpers byggherreadm., risiko (marked/byggekost/salg), finansutgifter, salgskostn., uforuts. og fortjenestekrav, her vurdert til 12% av prosjektkost, ink råtomtpris: 3. UT FRA ANTALL BOENHETER (ABE) Knr / gnr / bnr:, del av under fradeling - ny parsell Tomteareal: kvm (under fradeling) Forutsatt tillatt utbyggbart gulvareal: kvm BTA Hjemmelsh.: Forvarsbygg, org.nr (alle beløp i norske kroner ) Kalkulert tomtebelastning: Antatt oppførbart gulvareal BTA: Vurd. snittstørrelse BTA pr boenhet: Antall påregnelig oppførbare boenheter: Ansatt gjennomsnitlig råtomt-verdi pr oppførbar boenhet: Verdi av ny bebyggelse på eiend., som ferdigstilt: Vurdert normal prosentandel tomt: som gir flg tomteverdi pr kvm BTA: Uvektet kalkulert snittverdi (avrundet): Korreksjon av Uvektet kalkulert snittverdi for eventuelle spesielle forhold: Forutsetter nærhet til teknisk infrastruktur (kabling/vei/vann/avløp etc). Intern tilførsel r.s Fradrag for kostnader til bygging av antatt 20 stk garasje/carport (2 stk pr boenhet), r.s.: % Kalkulerte tomteverdier totalt inkl mva (inkl. tomt) Lnr: 2 Kommen tomtear (under fradeling) Bilde: 122* 149 Sign AT Tekst 1 S O Tomtebe (4 6 Tekst moms: inkl mva Påslag prosj.ko 12 % Salgspris 4 68 BO el NÆR Type Bo Midlere kalkulert tomteverdi, korrigert for eventuelle spesielle forh./ korreksjoner: KONKLUDERT VERDI: Skjønnsmessig konkludert tomteverdi: som tilsvarer følgende verdi pr kvm oppførbart gulvareal (BTA): og følgende verdi pr kvm tomteareal (under fradeling):

7 Tek Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 7/34 Forhåndstakst som tenkt fradelt eiendom! Detaljside 3 Takst ID: Husvik - Friluft Asker, , markedsvurdert pr Rev: 0 Rekvirent: Skifte Eiendom v/ Trond Nordby Avr - Forhåndstakst ubebygd tomt i Drøbak, i Kommuneplanen avs. til Friområde fremtidig Del av Vindfangerveien m.fl., 1443 Drøbak Regulering: Knr / gnr / bnr:, del av under fradeling, ny parsell Tomteareal: kvm (under fradeling) Forutsatt tillatt utbyggbart gulvareal: 0 kvm Hjemmelsh.: Forsvarsbygg, org.nr Kommuneplan for Frogn vedtatt Eldre reguleringsplan, vedtatt , med visse justeringer/formålsendringer, sist endret Kommuneplan fra 2013 er førende. Tillatt utnytt.: Iflg. Kommuneplanen fra 2013 er Takstobjektet angitt som friluftsområde. Vi forutsetter i vår verdivudering at dette er påregnelig utnyttelse. Dette innebærer at tomten forutsetningsvis ikke kan bebygges. Lnr: 2 Kommen tomtear (under fradeling) Bilde: 122* 149 O Sign AT Vi benytter normal strøkspris for friluftsområder i tilsvarende strøk og type område som vårt takstgrunnlag! 1. TOMTEBELASTNINGSMETODEN (TB-M): 1.1 Vha dir erfaringstall for TB: 1.2 Vha beregnet TB: (alle beløp i norske kroner ) Antatt oppførb. gulvareal i kvm : Direkte ansatt tomtebelastning som byggeklar råtomt: Antatt verdi av bygg + tomt (pr kvm ) ved ferdigstillelse: - Påregn. byggekost, eks tomt, pr kvm, inkl. kostn bygg. av fellesareal: - Påslag for tomtekjøpers byggherreadm., risiko (marked/byggekost/salg), finansutgifter, salgskostn., uforuts. og fortjenestekrav, her vurdert til % av prosjektkost, ink råtomtpris: Kalkulert tomtebelastning: Pr kvm Kalkulerte tomteverdier totalt 0 N/A 0 Tekst 1 Tomtebe S Tekst moms: N/A 2. TOMTEAREALMETODEN (TAM): 4. SOM PROSENTVERDI AV FERDIG BEBYGD EIENDOM Tomteareal ca m2: (under fradeling) Ansatt verdi pr kvm tomteareal basert på forutsatt utnyttelse (i hht beskrivelse ovenfor): UT FRA ANTALL BOENHETER (ABE) 5. BEREGNINGSMESSIG KONKLUSJON: Antatt oppførbart gulvareal : Vurd. snittstørrelse pr boenhet: Antall påregnelig oppførbare boenheter: Ansatt gjennomsnitlig råtomt-verdi pr oppførbar boenhet: Verdi av ny bebyggelse på eiend., som ferdigstilt: Vurdert normal prosentandel tomt: som gir flg tomteverdi pr kvm : Uvektet kalkulert snittverdi (avrundet): Korreksjon av Uvektet kalkulert snittverdi for eventuelle spesielle forhold: 0? 0 0 N/A (inkl. tomt)? Påslag prosj.ko % Salgspris BO el NÆR Type Uten u Midlere kalkulert tomteverdi, korrigert for eventuelle spesielle forh./ korreksjoner: KONKLUDERT VERDI: Skjønnsmessig konkludert tomteverdi: som tilsvarer følgende verdi pr kvm oppførbart gulvareal (): og følgende verdi pr kvm tomteareal (under fradeling): ? 5

8 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 8/34

9 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 9/34

10 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 10/34

11 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 11/34

12 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 12/34 CIMG0564 CIMG0566 CIMG0567 CIMG0568 CIMG0569 CIMG0570 CIMG0571 CIMG0572 CIMG0573 CIMG0574 CIMG0575 CIMG0576

13 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 13/34 CIMG0577 CIMG0578 CIMG0579 CIMG0581 CIMG0585 CIMG0586 CIMG0587

14 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 14/34 IMG_2406 IMG_2407 IMG_2408 IMG_2409 IMG_2410 IMG_2411 IMG_2412 IMG_2413 IMG_2414 IMG_2415 IMG_2416 IMG_2417

15 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 15/34 IMG_2418 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2421 IMG_2422 IMG_2423 IMG_2424 IMG_2425 IMG_2426 IMG_2427 IMG_2428 IMG_2440

16 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 16/34 IMG_2442 IMG_2444 IMG_2445 IMG_2452

17 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 17/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål Bestemmelser til hensynssoner Retningslinjer Retningslinjer til hensynssoner Forholdet til eldre arealbruksplaner Krav om reguleringsplan Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale Krav til tekniske løsninger Rekkefølgebestemmelser Byggegrenser Offentlige veger Vassdrag og dammer 100-metersbeltet langs sjøen Lekeplasser Utearealer Skilt og reklame Parkering Støy Estetikk og landskap Naturmiljø Grønnstruktur Kulturminner og kulturmiljø Rammeplan for avkjørsler fra riks- og fylkesveger Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Sentrumsformål Grønnstruktur Turdrag Naturområde Friområde Landbruks-, natur- og friluftsformål LNF-1 LNF-2 LNF-3 LNF-4 Bruk og vern av sjø og vassdrag Sikringssoner Støysoner Faresoner Infrastruktursoner Båndleggingssoner Båndlegging etter lov om naturvern/ naturmangfoldlov Båndlegging etter lov om kulturminner Båndlegging etter annet lovvern Gjennomføringssoner krav til felles planlegging Områdeplan Detaljregulering Krav til utbyggingsavtale Soner med angitte særlige hensyn Bevaring av kulturmiljø Bevaring av landskap Bevaring av jordbruk Bevaring av grønnstruktur Bevaring av friluftsinteresser Side

18 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 18/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser Kart Arealplankart «Markaplan» Arealplankart viser alle formål og hensynssoner, foruten bevaring av grønnstruktur og friluftsinteresser. Markaplan-kartet viser disse to hensynssonene, i tillegg til områder angitt med formål friområde, grønnstruktur - naturområde eller turdrag. Disse to kartene utgjør til sammen det juridiske arealplankartet for Kommuneplan for Frogn Settes inn etter endelig behandling, vedlagt sak til behandling nå. Bestemmelser og kart er juridisk bindende. Retningslinjer er ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for vedtak, men retningsgivende ved kommunens saksbehandling. Ytterligere føringer for kommunens saksbehandling fremgår av kommuneplanens tekstdel. Alt areal skal beregnes i henhold til bestemmelsene i Byggteknisk forskrift (TEK) og Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. Kommuneplanens arealkart finnes digitalt på internett under og som nedlastbar pdf-fil på kommunens hjemmeside. 68

19 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 19/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser Bestemmelser til arealforma l De generelle bestemmelsene i 1-16 gjelder i tillegg til bestemmelsene til det enkelte arealformålet. 17 Bebyggelse og anlegg (pbl og 11-11) 17-1 Boligbebyggelse (pbl 11-10) 1. I bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse skal utnyttelsesgraden ikke overstige 23 % - BYA. Maksimal mønehøyde for bolig er inntil 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng 2. I bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse avsatt til hensynssone landskap (H550_7, eksponerte åssider) skal utnyttelsesgraden ikke overstige 20 % -BYA og maksimal mønehøyde er inntil 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette området vil fungere som en buffersone (sikringssone) for bebyggelsen innenfor verneområdet Gamle Drøbak. 3. For følgende områder angitt som framtidige bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse (konvertering fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse) skal utnyttelsesgrad og maksimal mønehøyde følge bestemmelse for eksponerte åssider (jfr nr 2); Blylaget-Slora, Dalshagen/ Svenneløkka, Lindskau-Flaggstangåsen, Søndre Hallangen/Hallangssvingen, Digerud, Skydsrud, og Ermesjø. 4. Frittliggende uthus/garasje kan ha mønehøyde inntil 5 meter og gesimshøyde inntil 3 meter over gjennomsnittlig planert terreng Fritidsbebyggelse (pbl 11-10) 1. Det tillates oppført kun 1 -en- fritidsbolig pr. eiendom. Maksimalt bruksareal (BRA) for fritidsboligen er 90m². For underetasjer/kjeller regnes 50 % av bruksarealet med i bygningens areal. 2. Det tillates oppført kun én frittliggende sekundærbygning med BYA på inntil 30m². Med sekundærbygning menes uthus, bod, garasje, carport, drivhus, utestue eller lignende. Bygningen skal være i én etasje, og skal ikke benyttes til beboelse/ varig opphold. Bygningen skal underordnes fritidsboligen, tilpasses terrenget og knyttes nært til bygningens funksjon for fritidsboligen/ -eiendommen. 3. Samlet utnyttelsesgrad skal ikke overstige 12 % -BYA. Parkeringsareal skal inngå ved beregning av grad av utnytting, jfr 10 og TEK. 4. Opparbeidet uteplass, terrasse, veranda og utendørs gangareal tilknyttet fritidsbolig som ikke inngår i et bebygd areal (BYA), tillates med samlet areal inntil 40 kvm. Verandaer, terrasser og uteplasser skal tilpasses det naturlig eksisterende terreng og skal ligge lavest mulig. 5. All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og utformes på en slik måte at den eksponeres minst mulig Sentrumsformål (pbl 11-10) 1. Innenfor området angitt som bygge- og anleggsområde for bybebyggelse gjelder gjeldende reguleringsplaner for enkeltområder og reguleringsplan for antikvarisk spesialområde i sin helhet. 2. I områder angitt som blandet formål i reguleringsplan for antikvarisk spesialområde i område angitt som eksisterende område for bebyggelse og anlegg sentrumsformål, skal næring opprettholdes som bruksformål på gateplan. 83

20 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 20/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser 18 Grønnstruktur (pbl 11-9) I formålet inngår både offentlige og private deler av grønnstrukturen Grønnstruktur-turdrag Arealformål Grønnstruktur turdrag angir viktige forbindelseslinjer og innfallsporter til utmarka. Tiltak i form av tilrettelegging av turvei eller sti med stimerking, skilttavler ol. Tillates. Skilting kan pålegges med hjemmel i friluftsloven 35. Det tillates også en viss grad av tilrettelegging i form av parkeringsplasser og sykkelparkering. I hht plan og bygningsloven 11-9 skal tiltak ta tilbørlig hensyn til miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur. Det skal også tas hensyn til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø. Turveier skal, når opparbeidet med standard tilsvarende kjørevei, anlegges slik at utilsiktet bilkjøring hindres Grønnstruktur-naturområde Arealformål Grønnstruktur naturområde angir viktige nærturområder og 100 meterskoger i og nær tettbebyggelsen av stor betydning for ungers lek og for det daglige friluftslivet. Dette er områder som etter formålets definisjon skal ligge uten inngrep og tiltak på eller i grunnen, eller i vegetasjon. Unntatt fra dette er skilting og opparbeiding av stier. Skjøtsel av område kan skje gjennom avtaler mellom grunneier/rettighetshaver og det offentlige. Det er derfor vedtatt meldeplikt for hogst for følgende områder: o Søndre del av Seierstenmarka o Harefjellet o Brunskogen o Områdene sør og vest for Oppegårdtjern o Forbindelsen Klommestein-Odalen o Skiphelle-Røis o Fjøseråsen o Dalsbanen Brevik 18-2 Grønnstruktur-friområde Arealformål Grønnstruktur friområde angir områder som i større grad skal opparbeides og som er eller planlegges regulert til formålet friområde. Følgende friområder skal utformes universelt/tilrettelegges særskilt i hht. UU-krav: o Badeparken o Torkildstranda o Skiphelle 19 Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl ) Fellesbestemmelse Ved byggesaksbehandling skal det legges til rette for stedegen næring, i så stor grad som mulig, men ikke slik at det går på bekostning av kulturmiljø og viktige landskapsverdier. Ved byggesaks- og plansaksbehandling skal tiltak vurderes særskilt i forhold til intensjonene med de hensynssoner som er nedfelt i kommuneplanen. Det kan ikke iverksettes tiltak som har negative konsekvenser for dyrket og dyrkbar mark, naturmiljø, kulturlandskap eller kulturmiljø. Ved søknad om kårbolig skal det foreligge uttalelse fra landbrukssjefen med behovsvurderinger i hht. jordloven og tilhørende rundskriv. Endring eller reparasjon av eksisterende byggverk skal ikke føre til at bebyggelsen kommer nærmere strandlinjen/vassdrag eller viktige natur -/friluftsområder en før. Ny spredt bebyggelse og eventuelle kårboliger skal: fortrinnsvis plasseres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og tilpasses denne. forankres i lokal byggeskikk og underordne seg kvaliteter i kulturmiljø, landskap og terreng. 84

21 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 21/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser ikke lokaliseres til dyrket eller dyrkbart areal, eller på høyverdig skogsmark eller areal med ungskog. ikke lokaliseres til verdifulle natur- og friluftsområder. kun lokaliseres der det finnes muligheter for tilfredsstillende vannforsyning, og mulighet for godkjente avløpsløsning, samt tilfredsstillende veiadkomst i h.h.t. vedtatt rammeplan for avkjørsler. fortrinnsvis tilknyttes eksisterende adkomst. Der ny adkomst må etableres skal dette gjøres så skånsomt som mulig i forhold til driftsforhold og kulturlandskap. fortrinnsvis lokaliseres til områder som muliggjør kollektiv transportdekning. lokaliseres til områder som gir barn gode og varierte oppvekstmiljøer. ikke lokaliseres til områder med store fremtidige kommunale utbyggingsinteresser. Det tillates etablering av mindre avløpsanlegg under følgende forutsetninger: Etableringen skal ikke medføre negative konsekvenser for LNF-formålet. Anlegget skal ligge under bakken. Anleggsdeler i dagen skal skjules på en naturlig måte. Byggeprosessen skal ikke påvirke et større område enn det som er strengt nødvendig. Anlegget skal plasseres slik at det minimerer behovet for terrenginngrep/sprengning. Areal som benyttes i tiltaket skal holdes på et minimum. Overflateplanering og vegetasjonsetablering skal ikke medføre privatiserende preg av anleggsområdet. Anlegget skal ikke påvirke allmennhetens interesser på en negativ måte. Naturlig vegetasjon skal reetableres rundt anlegget. Viktig landskap, biologisk mangfold, fornminner eller nyere tids kulturminner blir ikke negativt berørt 19-1 LNF 1 Strandsonen langs sjøen (pbl. 1-8) LNF1 omfatter LNF-arealer i en 100 meter sone fra sjø. For tiltak innenfor 100-metersbeltet vises det til kommuneplanbestemmelsen 6 punkt LNF 2 - «ordinært» LNF I LNF 2-områdene er tiltak som nevnt i pbl. 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke tillatt, med unntak av: Bygninger og anlegg som inngår i landbruksformålet Ikke-søknadspliktig fasadeendring på eksisterende, godkjent bygning Miljøvennlige anlegg for vannforsyning Riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg 19-3 LNF 3 - LNF med spredt boligbygging 1. I LNF 3-områdene er tiltak som nevnt i pbl. 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke tillatt, med unntak av: Bygninger og anlegg som inngår i landbruksformålet Oppføring av inntil fem nye boliger innenfor planperioden innen hvert av områdene Berger Bøler og Glenne N under forutsetning som fremgår av punkt 2. Ikke-søknadspliktig fasadeendring på eksisterende, godkjent bygning Miljøvennlige anlegg for vannforsyning Riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg 2. Innenfor planperioden kan det oppføres av inntil fem nye boliger innen hvert av områdene Berger Bøler og Glenne N under følgende forutsetninger: Rammene for boligene skal følge reglene for utvikling i framtidige bygge- og anleggsområder for boligbebyggelse (konvertering fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse), disse bestemmelsenes 17-1 nr. 2, 3 og 4, samt 10. Innledende forutsetninger for utvikling av spredt bebyggelse og kårboliger skal legges til grunn. Alternativ til oppføring av nye boliger er bruksendring av eksisterende fritidsboliger til helårsboliger eller vesentlig utvidelse av eksisterende boliger. Ny fritidsbebyggelse er ikke tillatt innen sonen. 85

22 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 22/34 Kommuneplan for Frogn Planbestemmelser trafikksikringstiltak som omfatter sikker kryssing av fv samt gangveg/fortau til og fra busslommer. Hensynssone H430_14 Svenneløkka Fritidsbebyggelse på Svenneløkka tillates ikke omdisponert til bolig før tilfredsstillende trafikksikker adkomst for gående og syklende fram til Dal skole er etablert. Det forutsettes gangbru over fv 156. Hensynssone H430_18 Skydsrud Fritidsbebyggelse på Skydsrud tillates ikke omdisponert til bolig før det er etablert én tilfredsstillende avkjørsel fra fv 78, busslommer på begge sider av fv 78 samt gang- sykkelveg i tilknytning til disse. Hensynssone H430_19 Lindskau-Flaggstangåsen Fritidsbebyggelse på Lindskau tillates ikke omdisponert til bolig før tilfredsstillende trafikksikker avkjørsel fra fv 157 er etablert, inkludert busslommer og trafikksikker adkomst til boligene. Fritidsbebyggelse på Flaggstangåsen tillates ikke omdisponert til bolig før tilfredsstillende trafikksikker avkjørsel fra fv 157 er etablert, inkludert busslommer og trafikksikker adkomst til boligene. Hensynssone H430_21 Skuterud Eiendommen tillates ikke videreutviklet til besøksgård el eller med nye boliger før tilfredsstillende adkomst og tilstrekkelig parkering er etablert. Hensynssone H430_22 Holt park Framtidig næringsareal på Holt park kan ikke utvikles før Holtbråtveien, fv 78, er tilstrekkelig oppgradert med tilfredsstillende viltkryssing, avkjørsel, tilfredsstillende gang- og sykkelvei, opparbeiding av stier, grøntanlegg og parkerings-areal. Ny fv 78 skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse til nye bygg. Parkeringsareal skal utformes/ tilrettelegges også for allmennheten. 25 Båndleggingssoner (pbl d) 25-1 Båndlegging etter lov om naturvern / naturmangfoldloven Det vises til lov om naturvern og naturmangfoldlovens bestemmelser samt fredningsforskrifter tilhørende verneområder, for områdene listet under: Hensynssone H720_1 Sogstieika (naturminne) Hensynssone H720_2 Søndre Håøya (naturreservat) Hensynssone H720_3 Nordøstre Askholmen (naturreservat) Hensynssone H720_4 Danmark (naturreservat) Hensynssone H720_5 Smihagen (naturreservat) Hensynssone H720_6 Knardal (naturreservat) 25-2 Båndlegging etter lov om kulturminner Det vises til kulturminnelovens bestemmelser for automatisk fredete kulturminner (lov om kulturminner kapittel II) og fredning ved enkeltvedtak (lov om kulturminner kapittel V), for områder som listet under: Eksisterende Hensynssone H730_1 Frogn kirkegård, middelalderkirkegård (automatisk fredet etter kml) Hensynssone H730_2 Brannmennenes feriehjem Digerud (vedtaksfredet etter kml) Hensynssone H730_3 Søndre Langåra (vedtaksfredet etter kulturminnevernloven) Hensynssone H730_4 Elle tåkeklokke (vedtaksfredet etter kulturminnevernloven) Framtidig Hensynssone H730_5 Nordre Kaholmen (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_6 Søndre Kaholmen (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_7 Husvik og Kopås batterier (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_8 Seiersten skanse(foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_9 Kringerud skanse(foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_10 Heer skanse(foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_11 Bergholmen (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_12 Håøya S (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) Hensynssone H730_13 Hallangsodden SV (foreslått fredet i verneplan for Oscarsborg) 89

23 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning 30/08/13 AS 09:34 23/34 FROGN* (0215, Akershus) - // WE Hjemmelsinformasjon Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Matrikkelenheten er opprettet: OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930 Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet FORSVARSBYGG ORG.NR: Hjemmelshaver er Staten v/ Forsvarsdep. Forvaltes av Forsvarsbygg. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE WE Pengeheftelser Aktiv Søket returnerte ingen treff. Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ingen pengeheftelser registrert. WE Leieavtaler Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ingen leieavtaler registrert. WE Festeavtaler Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ingen festeavtaler på festenummer registrert. WE Servitutter Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0215 / 22 / 3 / / ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 639 / / Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 1 av 12

24 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 24/34 Bestemmelse om benyttelse ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 640 / / Bestemmelse om benyttelse ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 637 / / Bestemmelse om benyttelse BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0215 / 86 / 637 / / BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 315 / / Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0215 / 86 / 638 / / BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Rettighetshaver: 0215 / 86 / 329 / / ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om trafostasjon/kiosk BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0215 / 86 / 637 / / ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0215 / 86 / 880 / / Overdragelsen er i h.h.t. avtaleutkast fra Staten v/fors.dept. av 21/3-1988, godkjent av Frogn formannskap som sak 118 i møte 25/ JORDSKIFTE AVH.7/ GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: HAFSLUND NETT AS ORG.NR: Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av lavspennings kabelanlegg og høyspennings kabelanlegg WE Grunndata Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 323 / / Utskilt fra matr.314 som er sammenf. med bnr REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 331 / / (oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf.med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 332 / / (oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf.med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 333 / / (oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf. med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 699 / / Opprinnelig skilt fra matr.314 som er sammenf. med bnr REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 337 / / Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 2 av 12

25 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 25/34 Utskilt fra matr.143c som er sammenf. med gnr.86/ REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 338 / / (Oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf. med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 339 / / (Oppr.utskilt fra matr.143c som er sammenf. med bnr.154) REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 342 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 376 / / Opprinnelig utskilt fra matr.143c som er sammenf. med bnr REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 416 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 415 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 444 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 454 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 858 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 486 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 857 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 862 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 491 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 489 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 500 / / Oppr. utskilt fra matr.nr.314 som er sammenf. med bnr SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET: MATR. 166 MATR. 375 MATR. 143c MATR. 161 MATR. 314 MATR REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 571 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 572 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 872 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 612 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 613 / / EIENDOMMEN ER GATEGRUNN REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 614 / / Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 3 av 12

26 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 26/ REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 631 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 632 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 633 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 634 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 635 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 636 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 637 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 638 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 639 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 640 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 641 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 643 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 642 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 644 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 658 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 657 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 665 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 666 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 691 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 696 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 734 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 735 / / SAMMENSLÅING Sammenslått med denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 880 / / GRENSEJUSTERING REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 898 / / Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 4 av 12

27 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 27/ REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 899 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 915 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 927 / / GRENSEJUSTERING GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0215 / 86 / 928 / / WE Eiendommens rettigheter Aktiv Ajour pr.: Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ingen rettigheter registrert. WE Matrikkelopplysninger Aktiv Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Tinglyst: Ja Landbruk: Nei Bruksnavn: Ja Antall teiger: 2 Etableringsdato: Har festegrunn: Nei Seksjonert: Nei Areal: ,2 kvm Skyld: 2,17 Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Næringsgruppe: Helse- og sosialtjenester Eiendomskoordinater : Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten. Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten. Forretninger: Type Dato Rolle Matrikkel Arealendring Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ ,7 853,7 Grensejustering Avgiver 0215/86/ ,0 109,0 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ , ,6 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ , ,9 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ ,6 304,6 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/ ,2 125,2 Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 5 av 12

28 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 28/34 Sammenslåing Avgiver 0215/86/ , ,0 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/734-68,0 68,0 Kart- og delingsforretning Avgiver 0215/86/735-71,0 71, Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ ,0 269, Avgiver 0215/86/ ,0 901, Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/658 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 254, Avgiver 0215/86/660 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 427, Avgiver 0215/86/662 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 299, Avgiver 0215/86/644 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 852, Avgiver 0215/86/ ,0 568, Avgiver 0215/86/ ,0 592, Avgiver 0215/86/ ,0 943, Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/640 0,0 0, Avgiver -783,0 Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 6 av 12

29 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 29/ /86/ , Avgiver 0215/86/638 0,0 0, Avgiver 0215/86/ ,0 935, Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , , Avgiver 0215/86/ , ,0 Nymatrikulering ,0 WE Aktiv Matrikkelenhet: Matrikkelens adresser Gårdsnr 86, Bruksnr 154 Kommune: 0215 Frogn Adresse: Veiadresse: Husvikveien 41 Grunnkrets: 105 Husvik 1443 Drøbak Valgkrets: 1 Drøbak Kirkesogn: Drøbak Tettsted: 531 Drøbak Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : Veiadresse: Husvikveien Drøbak Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : Veiadresse: Vindfangerveien Drøbak Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : Veiadresse: Vindfangerveien Drøbak Koordinater (System:23): Koord.x : Koord.y : WE Matrikkelens bolig og bygningsopplysninger Aktiv Bygning 1 av 12: Enebolig (Kilde: Sefrak) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Husvikveien 44 Bolig Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: 1 Bygningsnr: Antall etasjer: 1 Etasjeopplysninger: Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 1 Kulturminner: Id Objektnavn Tidfesting Sefrakminne: BOLIGHUS,ANGELLSGÅRDEN,HUSVIKVN.44 Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 7 av 12

30 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 30/34 Nåværende funksjon: Tidligere funksjon: Tilbygg/ombygging: Veranda bygget inn Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 2 av 12: Enebolig (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Husvikveien 41 Bolig Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: 1 Bygningsnr: Antall etasjer: 2 Etasjeopplysninger: Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 1 H02 Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 3 av 12: Andre småhus m/3 boliger el fl (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Nr Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Vindfangerveien 12 H0101 Bolig Vindfangerveien 12 H0201 Bolig Vindfangerveien 14 H0101 Bolig Vindfangerveien 14 H0201 Bolig Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: 4 Bygningsnr: Antall etasjer: 2 Etasjeopplysninger: Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt H01 2 H02 2 Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 4 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 8 av 12

31 30/08/13 09:34 Forhåndstakst forsvarseiendom Husvik, som tenkt fradelt (næring / bolig / friområde). Asker, Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS 31/34 Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bebygd areal: 37,5 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 5 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bebygd areal: 27,3 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Bygning 6 av 12: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC Ingen registrert adresse Unummerert bruksenhet Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bebygd areal: 13,3 Rammetillatelse: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: Energikilde: BRA annet: Ferdigattest: Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.: Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): Vannforsyning: Antall boliger: Bygningsnr: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen. Bygningskoordinater: Koord.sys.nr Koord.x Koord.y Norsk Eiendomsinformasjon as - Henrik Ibsensgate 100, PB2923 Solli, 0230 Oslo - T: E-post: Side 9 av 12

kr 15 000 (kroner_femten_tusen, tilsvarende ca kr 8 pr kvm tomteareal)

kr 15 000 (kroner_femten_tusen, tilsvarende ca kr 8 pr kvm tomteareal) Verdivurdering av friluftseiendommen: Vannverksveien 2, 1443 Drøbak. Utført av: Agdestein Takst & Eiendomsra dgivning AS 28.1.213 1/9 Verdivurdering av Forsvarets friluftseiendom: Vannverksveien 2, 1443

Detaljer

kr 3 000 (kroner_tre_tusen, tilsvarende ca kr 5 pr kvm tomteareal)

kr 3 000 (kroner_tre_tusen, tilsvarende ca kr 5 pr kvm tomteareal) Verdivurdering av friluftseiendommen: Tingveien 17, 1443 Drøbak. Utført av: Agdestein Takst & Eiendomsra dgivning AS 28.1.213 1/11 Tomteverdivurdering av Forsvarets friluftseiendom: Del av Tingveien 17,

Detaljer

Seksjonssameie med adresser Aktiv

Seksjonssameie med adresser Aktiv ÅLESUND* (1504, Møre og Romsdal) - 1504/32/177// Adresse: Nybøbakken 1A, 6011 ÅLESUND WE01119015 Seksjonssameie med adresser Matrikkel Kommune Gatedresse Husnr Matrikkeladresse Postadresse Formål Sameiebrøk

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 27 Bnr.: 95 Fnr.: Snr.: Oversikt eiere: ID Født Navn Andel Adresse Postadresse Rolle

Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 27 Bnr.: 95 Fnr.: Snr.: Oversikt eiere: ID Født Navn Andel Adresse Postadresse Rolle TANA* (2025, Finnmark) - // Adresse: Gammelveien 59, 9845 TANA WE01119004 Oversikt eiere Oversikt eiere: ID Født Navn Andel Adresse Postadresse Rolle 943505527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 1 / 1 Rådhusveien

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 12:53:28 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 1003 Farsund Navn: Saksbehandler: ABCenter Eiendom AS, avd Farsund ELISABETHO Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 22, Bruksnr 128 Kommune: 03 Farsund Adresse: Matrikkeladresse:

Detaljer

Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk 2.000.000,

Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk 2.000.000, LAKSEVÅG KRINGSJÅVEIEN 81 Sentral 2 roms leilighet i borettslag Lavblokk PRISANTYDNING 2.000.000, BORETTSLAG P-ROM: 65 M 2 BRA: 77 M 2 SAKSNR: 201501 KONTAKT: MARIANNE KARLSEN MOB: 958 41 023 E-POST: post@advmk.no

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET H JEM M EL H EFTELSER SERVITU TTER. Utskriftsdato: :13:50. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET H JEM M EL H EFTELSER SERVITU TTER. Utskriftsdato: :13:50. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 13.06.2016 15:13:50 Brukernavn: FOB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS H JEM M EL STATEN S KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:09.06.2016 Matrikkelenheten er opprettet:

Detaljer

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Enhet: IGERO AS Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 28.05.2015 13:51:35 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 886 327 242 IGERO AS Type opplysninger Registrerte

Detaljer

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 18, Bruksnr 13 Kommune: 0235 Ullensaker

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 18, Bruksnr 13 Kommune: 0235 Ullensaker Navn: Saksbehandler: Saksreferanse: DnB Næringsmegling AS 13458SIDSEL Kløfta, gamleve Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 18, Bruksnr 13 Kommune: 0235

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79//

Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79// Matrikkel: 0704(TØNSBERG)/1003/79// WE01117000 Hjemmelsinformasjon Ajour pr.: 07.04.2011 Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Eiendommen er opprettet: 01.01.0001 902855 OPPRETTELSE AV EIENDOMMEN

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE

VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE VURDERING AV TOMTEAREAL TIL HOLT BARNEHAGE KONGSVINGER KOMMUNE Utført av Areal og Eiendom AS ved Jordskiftekandidatene Arild Sunde og Leif Arvid Vaaler Kongsvinger 28.06 2010 Innledning Areal og Eiendom

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Sal av tomt på Eide v/karmøy DPS

Styresak. Leif Terje Alvestad Sal av tomt på Eide v/karmøy DPS 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 01.02.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Sal av tomt på Eide v/karmøy DPS Arkivsak Styresak 10/15 Sal av tomt på Eide v/karmøy

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den

STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den 28.09.04. 1.0 BYGGEOMRÅDER, 20-4 FØRSTE LEDD NR. 1. 1.1 I byggeområdene kan tiltak som nevnt i

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan nr. 201108 Dato: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Dato: 10.10.16. Revidert av Søgne kommune 09.11.16 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=...

http://www.seeiendom.no/services/matrikkel.svc/getdetailpage?type=property&knr=... Matrikkel informasjon Side 1 av 1 Se eiendom Eiendomsinformasjon 826-111/7 Smedshus 12.1.215 Eiendomsinformasjon (1) Type Grunneiendom Areal/Oppgitt areal 9 878,8 Kommune 826 Tinn Arealmerknad Noen fiktive

Detaljer

"Fredriksten festning"

Fredriksten festning Plan nr: G-712 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Fredriksten festning" Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 28.09.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. herunder arealer for fritidsbebyggelse, vann- og avløpsanlegg og småbåtanlegg

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. herunder arealer for fritidsbebyggelse, vann- og avløpsanlegg og småbåtanlegg BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Dato for siste revisjon: 03.12.2014 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for alle

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Herøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål:

Herøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål: Herøy kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan benevnt detaljreguleringsplan for Skiftåsen, Herøy kommune. Nasjonal planid: 181850493 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: 15.08.16

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

EIENDOMSRAPPORT Dato: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET

EIENDOMSRAPPORT Dato: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET Side 1 av 5 EIENDOMSRAPPORT Eiendom Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. 0602 110 215 Hjemmelsinformasjon: Ajour pr.:28.06.2012 Hjemmelsinformasjon Eiendommen er utskilt fra: 10.03.1958 903204

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Dato: 16. august 2006 Dato for revisjon: 20. august 2008 Dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: 03.09.2015 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

1 Disse planbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med planbegrensning.

1 Disse planbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med planbegrensning. Plan nr.: 323C BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR DELFELT D3 PÅ HANKØ 1 Disse planbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med planbegrensning. 2 Vedlagte reguleringsbestemmelser

Detaljer

6 1,4N,2Gii; SakSri. Saksbe SLETTING AV FESTEKONTRAKTER GNR. 143 BNR. 215 OG 216 I KVINNHERAD

6 1,4N,2Gii; SakSri. Saksbe SLETTING AV FESTEKONTRAKTER GNR. 143 BNR. 215 OG 216 I KVINNHERAD ADVOKATANE HALDOR TVEIT AUDVALD KVAMME KARL ANDERS HORNELAND I KONTORFELLESSKAP Advokatfullmektig Julianne Sellgren MEDLEMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kvinnherad kommune v/grethe Sandvik 5470 ROSENDAL

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik

Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m gnr 2 bnr 22, 55, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik Område: Eigerøy Plannummer: 0000000 Planid: 11012011--- Saksnummer:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR LANGESAND, GNR 6 / BNR 50, 56, 68 og 70 Side 1 av 6 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 12.05.14 Bestemmelsenes dato: 12.05.14 Rev dato: 04.08.14 Rev dato: 04.08.14 1 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan Geiskeli

Reguleringsplan Geiskeli Reguleringsplan Geiskeli Planbestemmelser Bykle Kommune, sak nr 2014/291 Datert: 12.12.2014 Sist revidert: C 03.11.2015 Innhold 1. Planens innhold... 2 2. Generelle bestemmelser... 2 2.1. Krav til utbyggingsavtale...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR FLOSTRAND YTRE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR FLOSTRAND YTRE RANA KOMMUNE PlanID Plankontoret 9020 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR FLOSTRAND YTRE --.--.-- Plan datert: 04.02.2013 Bestemmelser datert: 22.01.2014 Sist revidert: 10.09.2015 Sist revidert:

Detaljer

Kommunedelplan for Nåsvatnet

Kommunedelplan for Nåsvatnet EIDE KOMMUNE Kommunedelplan for Nåsvatnet Bestemmelser og retningslinjer Høringsutkast rev. 01.03.2016 Vedtatt i kommunestyret Bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Nåsvatnet 1 INNLEDNING Følgende

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

Aktiv. Aktiv. TØNSBERG* (0704, Vestfold) /1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG 03/11/16 15:31

Aktiv. Aktiv. TØNSBERG* (0704, Vestfold) /1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG 03/11/16 15:31 TØNSBERG* (0704, Vestfold) - 0704/1003/79// Rambergveien 37, 3115 TØNSBERG WE01117000 Hjemmelsinformasjon Hjemmelsinformasjon: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:01.11.2016 Matrikkelenheten er opprettet:

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer