Grunnkurs i rusrelatert problematikk Stavanger 29. april 2009 Haugesund 5. mai 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnkurs i rusrelatert problematikk Stavanger 29. april 2009 Haugesund 5. mai 2009"

Transkript

1 Grunnkurs i rusrelatert problematikk Stavanger 29. april 2009 Haugesund 5. mai 2009 Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland A-senter Rogaland A-senter 1

2 Korleis er arbeidet med rusmiddelavhengige organisert? Lovverket Helseregionene Hvem kan henvise? Vurderingsenhetene Vurderingsfrist Rett til nødvendig helsehjelp, rett til helsehjelp, individuell frist. De forskjellige tilbudene innen Helseregion Vest Rogaland A-senter 2

3 Lovverket tverrfaglig spesialisert rusbehandling Lov om spesialisthelsetjeneste Lov om pasientrettigheter Lov om helsepersonell Lov om sosiale tjenester 6 2 og 6-2a. Prioriteringsforskriften nr. 1208, Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp osv. IS-1505 Veileder 08/2008: Vurdering av henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rundskriv IS-12/2004 Helsedirektoratets rundskriv om pasientrettighetsloven (inneholder bl. a informasjon om frister) Rogaland A-senter 3

4 Helseregionene Helseregion Vest Helseregion Sør-Øst Helseregion Midt Norsk Helseregion Nord Rogaland A-senter 4

5 Hvem kan henvise? Sosialtjenesten etter NAV, kanskje ruskonsulentene? ysosialtjenesten er de eneste som pr. dags dato kan henvise til LARbehandling Barnevernstjenesten Fastlege Spesialisthelsetjenesten xsomatikk, psykiatri, rus Rogaland A-senter 5

6 Henvisning raskere tilbake Rogaland A-senter skal etter avtale med Helseregion Vest fra gi tilbud for pasienter under ordning raskere tilbake Tilbudet omfatter poliklinisk behandling, familiebehandling, innleggelse og avrusing. Henvisning kun fra fastlege til SUS, Mottak Raskere tilbake Se mer info: eller Rogaland A-senter 6

7 Hva bør henvisningen inneholde? I henhold til Veileder IS-1505 s.28 Tydelig beskrivelse av problemet God anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser Informasjon om familie og sosiale forhold Resultat av relevante utredninger og undersøkelser Hva er prøvd av behandling tidligere såvel i 1. som i 2. linje Uttalelse fra fastlege, sosialtjeneste m.fl. Status om individuell plan Forslag til /og eller ønske om type tiltak Rogaland A-senter 7

8 Vurderingsenhetene - Rogaland Vurderingsfrist Barn og unge: 10 virkedager - ellers 30 virkedager Poliklinikkene; Over 30 år. yhaugalanda-senter yblå Kors Poliklinikk Sandnes yrogaland A-senter Psykiatrisk ungdomsteam; Under 30 år yput-haugesund yput-stavanger yput-sandnes tar og vurdering av LAR Rogaland A-senter 8

9 Rettigheter i henhold til Veilederen IS-1505 og prioriteringsforskriften Rett til nødvendig helsehjelp - etter pasientrettighetsloven 2-1 annet ledd, og prioriteringsforskriften 2. Rett til helsehjelp Individuell fastsatt frist, for ungdom under 23 år med rett til nødvendig helsehjelp ungdomsgarantien, 65 virkedager (90 kalenderdager ca 3 mnd) Rogaland A-senter 9

10 Hovedvilkårene for rett til nødvendig helsehjelp Tre hovedvilkår i prioriteringsforskriften 2 Vurderes hver for seg og samlet yalvorlighetskriteriet ynyttekriteriet ykostnadseffektivitet Rogaland A-senter 10

11 Hovedvilkårene for rett til nødvendig helsehjelp yalvorlighetskriterie -fare for liv og helse/selvdestruktivitet, suicidalitet, graviditet, krise og alvorlig livshendelser, progresjon i misbruk, misbruk ved lav alder, komorbiditetsomatisk og psykisk helse, omsorgsansvar for små barn, sosiale forhold fare for prognosetap ynyttekriteriet vil helsehjelpen påvirke pasientens tilstad til det bedre eller hindre forverring ykostnadseffektivitet skal foreligge rimelig forhold mellom kostnadene ved behandling og behandlingens forventede effekt vedr. bedre pasientens helsetilstand eller forhindre forverring av helsetilstanden Rogaland A-senter 11

12 Behandlingstilbud. eller eller Døgntilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helseregion Vest Helseregion Vest. Askøy Blå Kors Klinikk: korttid, kvinne, mann narkotika, mann- alkohol, alle aldre. 34 plasser inkl. 4 plasser på skjermet enhet Stiftelsen Bergensklinikken: korttid,alle typer rus, alle aldre Skutenesklinikken; avrusing, 2 avdelinger: 32 plasser inkl. tvang Hjellestadklinikken; kvinne, mann 32 plasser. Haugaland A-senter: korttid, kvinne, mann, alle typer rus, alle aldre. 14 plasser inkl. tvang Rogaland A-senter: korttid, begge kjønn, alle typer rus alle aldre. Avrusing: 8 plasser (11) inkl. tvang Behandling: 12 plasser (14) Rogaland A-senter 12

13 Behandlingstilbud Avaldsnes ressursenter, Karmsund ABR, langtid, alle typer rus (arbeidstrening), 8 plasser Duedalen Blå Kors Klinikk: Langtid, alle aldre,narkotika, kvinne,menn. 12 plasser Frelsesarmeen bo- og behandlingssenter, Rogaland: Langtid, alle aldre, lettere psykisk lidelse, alle typer rus 14 plasser Avd.Heskestad: Korttid LAR Gauselskogen: Dobbeldiagnose, kort og langtid, 18 30, alle typer rusmidler. 12 plasser Helse Fonna, Ungdomsenheten, Tuvastad: langtid, ungdom, Floen Kollektivet: Langtidstilbud, år, narkotika, 19 plasser Kalfaret Behandlingssenter: Langtidstilbud, år, narkotika, medikamenter. 12 plasser Stiftelsen Himsmoenkollektivet: Langtidstilbud, år, alle typer rus. 19 plasser Rogaland A-senter 13

14 Andre typer tilbud kjøpe plasser via Helse Stavanger Terapeutisk samfunn: yphønix House yveksthuset Langtidstilbud: yrenåvangen yveslelien yosv Rogaland A-senter 14

15 Andre ting Pasienten er bare midlertidig utskrevet til spesialisthelsetjenesten, det viktigste arbeidet skjer i kommunene Vi vil gjerne ha tilbakemelding om det er ting som dere ikke er fornøyde med slik at vi stadig kan bli bedre.. Rogaland A-senter 15

16 Alkohol og myter Rogaland A-senter 16

17 Hva er et rusmiddel? en kjemisk forbindelse som kan påvirke sentralnervesystemet utløser en følelse av velvære (eufori). den positive opplevelsen vil øke sjansen for gjentatt bruk av rusmiddelet - positiv forsterkning. kan dempe ubehagelige følelser som angst, rastløshet og tristhet - negative forsterkninger. Rogaland A-senter 17

18 Belønning belønningssystemene aktiverer spesielle strukturer i hjernen belønningssystemet er nødvendig for overlevelse, naturlige belønninger er mat, vann, sex og omsorg. rusmidler kan aktivere systemet i en langt mer effektiv grad enn de naturlige. Rogaland A-senter 18

19 Belønning (forts..) gjentatt aktivering av belønningssystemet går opp spor/stier som lettaktiveres aktiveringen av systemet over tid er en like viktig faktor i craving som belønnings stimuli selv. Rogaland A-senter 19

20 Tilpasning - abstinens over tid vil kroppen tilpasse seg et nivå av rus. Når rusmiddelet blir borte, eller dosen vesentlig redusert inntrer en mangelstilstand eller underdekning. ulike rusmidler vil gi ulike effekter, avhengig av deres virkning i nervesystemet. Rogaland A-senter 20

21 Hvorfor er det ikke alltid like gøy? Rogaland A-senter 21

22 Avhengighet (forts..) Fysisk avhengighet: kroppen tilpasser seg ekstratilføring av stoffet. Fabrikken legger ned eller reduserer. Prosessen kalles neuroadapsjon Psykisk avhengighet: psykologisk tendens til å foretrekke kjemisk hjelp til å mestre situasjonen. Attribusjon Rogaland A-senter 22

23 Hvorfor bruker vi rusmidler? Time out, eufori eller kick, felleskap/kultur Ritual, slippe løs hemninger, øke seksuell lyst Redusere angst eller depresjon Endre sanseinntrykk, skape distanse eller muliggjøre nærhet Vise følelser, regulere selvfølelse, slippe ansvar Bedre kommunikasjon Smertelindring for psykisk og fysisk smerte, fylle tomhet, begrense kaos Dempe abstinensplager Rogaland A-senter 23

24 Rogaland A-senter 24

25 Historikk 1800-tallet, store alkoholproblemer i Norge yliberal lovgiving. yrundt drakk hver mann ca 13 liter brennevin pr. år. Kvinner drakk lite forbud mot omsetting av brennevin og hetvin, iverksatt Press fra Frankrike om byttehandel, klippfisk mot svakvin Opprettelse av vinmonopolet 30 nov Forbud mot sterkvin opphevet ett år etter. Forbud mot brennevinsalg opphevet Rogaland A-senter 25

26 Alkoholforbruk Siste 15 årene har alkoholforbruket vårt økt med 30%. Fra økte alkoholforbruket blant eldre i Norge med 40%. Ca. 92% av mennene og 83 % av kvinnene i Norge drikker alkohol i løpet av et år. Ungdom 15 20: Gutter 50% økning, jenter 100% økning på 10 år. y Kilde: Rossow(sirus),2008, Màkelà 1999, Gjelsvik, 2004 Rogaland A-senter 26

27 Alkoholforbruk Menn drikker i snitt 7,4 liter ren alkohol pr. år, kvinnene drikker i snitt 2.8 liter. Like etter annen verdenskrig, forbruk ca 2.5 liter ren sprit i året, nå drikker personer over 18 år gjennomsnitt rundt 8,3 liter ren sprit hver yi 2007 totalforbruk 6,6 liter ren alkohol pr. pers, høyeste tall siden 1870-tallet 10% av befolkningen drikker 50 % av det totale forbruket Over personer i Norge drikker alkohol tilsvarende en halvflaske brennevin hver dag. Andel storkonsumenter: 5 6 %. y Kilde: Màkelà1999, Gjelsvik 2004, Nordlund(sirus) 2008, Fekjær1987, Nesvåg SA Rogaland A-senter 27

28 Alkohol - kvinner Norge er blant de vestlige landene med flest kvinner som drikker alkohol Færre totalavholdende i Norge enn USA, Sverige og Nederland. Totalavholdnekvinner, redusert fra 22 % til 15% fra 1966 til Andel menn som ikke har smakt alkohol siste året ligger stabilt på10 %. Sirus-rapport Rogaland A-senter 28

29 Kvinner og alkohol Kvinner fra 35 år drikker nå dobbelt så mye som mødrene sine og 3 ganger så mye som bestemødrene. Det vil vi se konsekvensene av om år. ykvinner bruker mye kortere tid enn menn på utvikling av skrumplever. ykvinner som drikker seg fulle minst en gang i mnd. har seks ganger høyere risiko for hjerteinfarkt enn de som drikker lite til moderat. Men, kvinner som drakk så lite som en eller færre drinker når de først drakk, hadde signifikant lavere infarktrisiko enn avholdskvinner Dr. Joan M Dorn ved University ofbuffalo, New York. Rogaland A-senter 29

30 Alkohol og sykdom Alkoholholdig drikke øker risikoen for kreft i munnhule, svelg, strupe, spiserør og lever, muligens og for tykktarmskreft Alkohol øker risikoen for brystkreft pga alkohol trolig høyner nivået av østrogen i kroppen. Østrogenoverskudd virker kreftfremmende Rogaland A-senter 30

31 Andre belastninger: Søvnproblemer Angst Depresjon Dårligere immunforsvar Hukommelse, evne til innlæring Rogaland A-senter 31

32 Alkohol - hormoner Nedbrygging av muskelmasse: yproduksjon av testosteron synker og korttisolproduksjonenøker. Store enkeltinntak av alkohol virker derfor nedbrytende på kroppens muskelmasse Rogaland A-senter 32

33 Alkohol - trening Alkohol nedsetter prestasjonsevnen i flere døgn. Alkohol gir mindre blod til musklene Alkohol gir økt hjertefrekfrekvens Alkohol gir dårlig væskebalanse Alkohol gir høyere hvilepuls Alkohol endrer presisjonen i sentralnervesystemet Antidop.no Rogaland A-senter 33

34 Alkohol konsekvenser Sekundære følger som; ulykker, selvmord, tap av arbeid og familie, sykelighet, tap av leveår, tap av livskvalitet. Rogaland A-senter 34

35 Ruseffekten Alkoholen blir sugd opp i blodet via magesekken og tarm. Ruseffekten kommer etter minutter, når blodet frakter alkohol til cellene i kroppen. Å spise mens man drikker forsinker og hindrer en del av alkoholen i å nå blodet. Rogaland A-senter 35

36 Alkoholenheter yflaske øl, 0.33 = 1 AE Flaske rusbrus yflaske vin = 5 AE yflaske hetvin = 8 AE yen sekspakning = 9 AE yflaske brennevin = 18 AE Rogaland A-senter 36

37 Alkoholenhet En alkoholenhet utgjør 12,8 gram alkohol. En alkoholenhet gir ca. 0,5 promille påen kvinne pårundt 60 kilo. (mann 70 kilo, 0,3) En flaske rødvin gir samme kvinne ca. 2,5 promille. (mann 70 kilo, 1,5) Generelt vil kvinner få 30% høyere promille enn menn ved samme alkoholinntak. Rogaland A-senter 37

38 Beregning av promille Kvinner tåler alkohol dårligere enn menn: ymenn har større kroppsvekt enn kvinner ymenn har et enzym i magen som kvinner har mye mindre av. Hos kvinner går alkoholen derfor fortere i blodbanen og gir dermed høyere promille. ykvinner har mer fett i kroppen, menn har mer vann, mer åfordele alkoholen på. Rogaland A-senter 38

39 Alkoholforbrenning Kroppen kvitter seg med alkohol ved forbrenning, eller omdanning i lever Hastighet ca 0.15 promille pr. time (gj.sn). Verken mosjon, badstue, kaffe kan øke forbrenningshastigheten. Mann 80 kg. Ca. 1/4 liter øl, 1/2 glass svakvin, 2-3 cl. 40% sprit pr. time. Rogaland A-senter 39

40 Risikosoner for alkoholrelaterte helseskader Menn > 21 AE pr. uke Høyrisiko Menn < 14 AE pr. uke Lavrisiko Kvinner > 14 AE pr. uke Høyrisiko Kvinner < 10 AE pr. uke Lavrisiko To hvite dager i uken og max3 AE pr dag Rogaland A-senter 40

41 Alkoholvirkning, - mengde Rogaland A-senter 41

42 Alkohol og toleranse Alkohol har en høy toleranseutvikling Toleranseutvikling er individuell og avhenger av en rekke forhold En storforbruker av alkohol kan ha opptil 3 promille før rus nås, som normalt er en dødelig dose. Rogaland A-senter 42

43 Alkoholavhengighet Økt alkoholtoleranse Abstinenssymptom når drikking opphører Bruk av alkohol større en planlagt Ønske om åslutte/redusere, men får det ikke til Mye tid brukt til anskaffelse, bruk og ettervirkning av alkohol Rogaland A-senter 43

44 Kollektiv drikkekultur Du lærer åbruke alkohol av andre, -du drikker i sosiale situasjoner, og lærer såvidere det du selv har lært. Rogaland A-senter 44

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Lier kommune 1 Innhold 1. Rammer for planen s. 3 1.1. Innledning 1.2 Lovgivning 1.3 Kommunens arbeid med planen 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127 Ansvarlig vertskap Opplæringshefte IS-2127 Heftets tittel: Ansvarlig vertskap Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontaktperson: Postadresse: Besøksadresse: Heftet kan bestilles hos: Omslagsfoto:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV»

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» Vedtatt av Frosta Kommunestyre 02.06.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Kommunes arbeid med planen 6 3 Lovgivning

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. avhengighet. Be om hjelp No.1/mai 13 En temaavis om avhengighet No. 3 / Febr. 08 avhengighet snu avisen og les mer om kroniske sykdommer Be om hjelp foto: anne liv ekroll Spillavhengighet Er du avhengig av spill? Lær deg å se

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Rusmiddelpolitisk. handlingsplan 2007-2011

Rusmiddelpolitisk. handlingsplan 2007-2011 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Birkenes kommune 2007-2011 Vedtatt i Kommunestyret sak 043/21.06.07 Rusmiddelpolitisk handlingsplan For Birkenes kommune 2007-2011 Innhold: Side: 1 Innledning 1 1.1 Rullering

Detaljer

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Innhold 1 Helseatferd... 3 1.1 Fysisk aktivitet... 3 1.1.1 Fysisk aktivitet i fritida blant ungdom i Nord-Trøndelag...

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Innledning... 2. Om AV-OG-TIL... 2 Om ressursdokumentet... 2. Alkoholforebygging... 3

Innledning... 2. Om AV-OG-TIL... 2 Om ressursdokumentet... 2. Alkoholforebygging... 3 Innhold Innledning... 2 Om AV-OG-TIL... 2 Om ressursdokumentet... 2 Alkoholforebygging... 3 Primærforebygging og totalkonsum... 4 Totalkonsumteorien... 4 Prevensjonsparadokset... 4 Alkohol... 5 Sesongvariasjoner

Detaljer

Eldres rusmiddelbruk

Eldres rusmiddelbruk Eldres rusmiddelbruk Alkoholbruk og alkoholrelaterte helsemessige og sosiale problemer blant eldre og Helsemessige og sosiale problemer blant eldre i LAR Utredning til Helse- og Omsorgsdepartementet Juni

Detaljer

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS Rusmidler i Norge 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Rusmidler i Norge 2014 Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet Redaktører:

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet...

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet... RUSMIDDELMISBRUK I NORGE BrukerPlan - statistikk 2013 Forord BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Verktøyet

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Steinkjer Kommune 2011-2014 Steinkjer har tradisjonelt vært en by med et relativt oversiktlig og håndterbart rusmiljø. Problematikken er allikevel alvorlig og belastende

Detaljer

«Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte»? - om alkoholbruk hos eldre 23

«Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte»? - om alkoholbruk hos eldre 23 «Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte»? - om alkoholbruk hos eldre 23 Rusfag nr. 1 2011 Av: Terje Knutheim, KoRus-Sør Den eldre delen av befolkningen drikker mer alkohol enn tidligere. Det vil gi

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Behandling av rusmiddelavhengighet sett i lys av rusreformen 2004- en gjøkunge i helsevesenet? HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Silje Helén Moen Høst 2008 Veileder:

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Ung i Ringerike 2013 2013

Ung i Ringerike 2013 2013 Ung i Ringerike 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale

Detaljer

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12 2012-2015 Versjon revidert 04.06.12 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 4 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

KORFOR-rapport 2011/01

KORFOR-rapport 2011/01 Gunn-Vivian Eide Dobbelt så vanskelig? Doble diagnoser i doble systemer Spesialisthelsetjenestens behandling av pasienter med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser. En sammenligning av 3 organisasjonsmodeller.

Detaljer

Leder. Kjære leser! Rus og moralisme Kari Lossius peker på interessante trekk ved rus som samfunnsfenomen, Statens helsetilsyn Tilsynsmelding 2001-03

Leder. Kjære leser! Rus og moralisme Kari Lossius peker på interessante trekk ved rus som samfunnsfenomen, Statens helsetilsyn Tilsynsmelding 2001-03 Innhold 3 Leder 5 Felles tilsyn forbedring over tid 6 Felles tilsyn med helsetjenestetilbudet til eldre i Buskerud 8 Felles tilsyn med helsetjenesten i fengsler 10 Felles tilsyn med helsetjenester til

Detaljer