Den Skandinaviske. Policydokument for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den Skandinaviske. Policydokument for"

Transkript

1 Policydokument for Den Skandinaviske Arena Langs den 600 km lange strekningen Oslo-Göteborg-Öresund bor det i dag ca. 8 millioner mennesker. Innenfor en radius på 300 km fra Göteborg finnes 50 % av Skandinavias industrielle kapasitet. 1 NO

2 FORMÅL Den Skandinaviske Arenaen er et politisk samarbeid for å knytte sammen Öresundregionen, Halland og Göteborg-Oslo-regionen*. Initiativet til samarbeidet ble tatt i år 2000 av det svenske utenriksdepartementet, og det er etablert en politisk samarbeidskomité med representanter fra Norge, Sverige og Danmark. Partene i Den Skandinaviske Arenaen er Akershus Fylkeskommune, Göteborg by, Helsingborg by, Malmö by, København kommune, Oslo kommune, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Västra Götaland-regionen, Østfold fylkeskommune. Den Skandinaviske Arenaens sekretariat utgjøres av sekretariatet for Göteborg- Oslo-samarbeidet og Öresund-komiteen. *Göteborg-Osloregionen omfatter det geografiske området: Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Västra Götaland-regionen samt Göteborg by. Formålet med samarbeidet er å arbeide for å utvikle en europeisk vekstkorridor med høy tilgjengelighet og fokus på forskning og innovasjon å sikre vekst på en bærekraftig måte og å gjøre regionen mer konkurransedyktig i et europeisk og globalt perspektiv regionsutvidelse og en felles arbeidsmarkedsregion der folk får bedre pendlemuligheter, tilgang til flere arbeidsplasser og der de kan velge å bo på ett sted og arbeide på et annet bedre og miljømessig bærekraftige transportløsninger for gods og mennesker det er nødvendig med et nært samarbeid mellom regionene i Den Skandinaviske Arenaen for å realisere og sikre gjennomslagskraften overfor de nasjonale myndighetene i de nordiske landene. Den Skandinaviske Arenaen skal arbeide bevisst og systematisk overfor omverdenen for å få gjennomslag for sine løsninger og drive frem felles spørsmål*

3 Det fokuseres på utviklingsområder som gagner hele regionen, og der samarbeid gir en styrke som verken Göteborg-Oslo-regionen*, Halland eller Öresund-regionen kan oppnå på egen hånd. For et slikt utviklingsområde er en utbygd infrastruktur en forutsetning for å binde sammen en sterk region som kan markere seg i så vel et europeisk som et globalt perspektiv. Den Skandinaviske Arenaen dekker en 600 km lang korridor, som strekker seg fra Oslo via Göteborg og deretter videre sørover til København og Öresund-regionen. Korridoren har ca. 8 millioner innbyggere, og knytter sammen to hovedsteder, flere storbyer, noen av Nordens viktigste sentra for internasjonal industri, handel og logistikk, forskning og utdanning, og byr på et rikt kulturtilbud og mange forskjellige turistattraksjoner. med Nord-Tyskland og Hamburg for å danne en sammenhengende, grønn vekstkorridor. Det er en rekke anerkjente, høyteknologiske høyskoler og forskningsinstitutter i korridoren, og i 2019 etableres European Spallation Source i Lund/ København, som sammen med Max VI i Lund og tilsvarende institusjoner i Hamburg kommer til å danne en verdensledende sammenslutning innen materialforskning. Dette vil gi store muligheter til å utvide relasjoner innen forskning/utdanning, og ikke minst på arbeidsmarkedet, som kan være til gagn for hele korridoren, fra Oslo/Göteborg til Öresundregionen og Hamburg. Den Skandinaviske Arenaen skal kobles sammen 3

4

5 STRATEGI Den Skandinaviske Arenaens strategi For å realisere målsettingene, er arenaens strategi å 1. etablere hurtigtog/intercitytog Oslo-Göteborg- København, og dobbeltspor for hastigheter opptil 250 km/t, fullt utbygd senest i på sikt etablere høyhastighetstog mellom Oslo og København/Kastrup, og videre mot det europeiske høyhastighetsnettet 3. skape en felles, grenseoverskridende planlegging i infrastrukturspørsmål mellom Sverige, Danmark og Norge 4. prioritere skandinaviske hurtig- og høyhastighets tog innenfor rammen for EU og den transnasjonale, europeiske transportinfrastrukturen, TEN-T 5. fremme det Nordiske Triangelet. Det innebærer rask, grønn og effektiv transport mellom de tre skandinaviske hovedstadsregionene København, Oslo og Stockholm, samt Göteborg med Nordens største havn. 1. Hurtigtog/intercitytog mellom Oslo og København/ Kastrup samt fullt utbygde dobbeltspor Den Skandinaviske Arenaen arbeider for at de kommende, nasjonale transportplanene i Sverige, Danmark og Norge skal bli prioritert, og for å sikre en koordinert utbygging av grenseoverskridende intercitytog samt tiltak for å øke kapasiteten for etablering av en grønn korridor for godstog, hurtigtog og på lengre sikt høyhastighetstog til kontinentet. Togtransport er mer langsiktig bærekraftig enn biltransport det er både raskere, tryggere og mer miljøvennlig. Hvis bilens andel av trafikken ikke minskes, vil miljøbelastningen bli uoverstigelig, og det kommer til å komme krav om å lede trafikken utenom storbyene, slik at ikke bymiljøet ødelegges. Togtrafikken kan håndtere de økte trafikkmengd- 5

6 «Togtransport er mer langsiktig bærekraftig enn biltransport det er både raskere, tryggere og mer miljøvennlig.»

7 ene uten at det går på bekostning av bymiljøet. Dagens situasjon med en langsom og kapasitetssvak jernbaneforbindelse mellom Oslo og Trollhättan, og ufullstendig utbygd dobbeltspor mellom Göteborg og Malmö/København, er uholdbar. Spørsmålet om forbedret jernbaneforbindelse med fullt utbygd dobbeltspor for hastigheter på opptil 250 km/t mellom Oslo-Göteborg-Öresundsregionen via Kastrup senest i 2030, er derfor et prioritert spørsmål. 2. Etablere høyhastighetstog mellom Oslo og København/Kastrup og videre mot det europeiske høyhastighetsnettet Geografiske avstander kan kompenseres av kortere reise- og transporttider, både innenfor det aktuelle området og til andre vekstregioner og befolkningssentra. Dette øker konkurransedyktigheten og attraksjons kraften, ikke minst i et europeisk perspektiv. 7

8 STRATEGI Derfor er det en langsiktig, bærekraftig strategi å knytte Skandinavia nærmere det europeiske kontinentet og å styrke regionen som vekstsentrum. På denne måten kan vi kombinere økt vekst og høyere levestandard med et attraktivt miljø som gir gode livsvilkår for alle samfunnsgrupper. En større utveksling mellom mennesker over nasjonsgrensene har har innebåret stadig mer reising. Med på sikt er det ikke bærekraftig at flytransportens andel av transporten øker enda mer. Flyplasser og flykorridorer kan komme til å nå sin kapasitetsgrense, og behovet for bærekraftig og energieffektiv transport vil presse seg på. Høyhastighetstog gjør togreiser mer attraktive og konkurransedyktige, ettersom de starter og ender i sentrum av storbyene og ettersom inn- og utsjekkingen er vesentlig raskere enn ved flyreiser. I både Sverige og Norge er det derfor gjennomført nasj onale utredninger om høyhastighetstog. Imidlertid har begge utredningene hatt et for snevert, nasjonalt perspektiv. Den Skandinaviske Arenaen arbeider for at høyhastighetstogene skal ses i et grenseoverskridende, europeisk perspektiv, noe som gir betydelig flere passasjerer og dermed bedre økonomi. Alle analyser viser at høyhastighetstog mellom Oslo/ Göteborg-København/Kastrup har et svært stort potensial. Det prioriteres å innen rimelig tid få både en beslutning om og planlegging av en langsiktig, effektiv og moderne jernbaneinfrastruktur som gjør det mulig å knytte sammen København, Oslo og Stockholm på under tre timer. 3. En felles, grenseoverskridende planlegging i infrastrukturspørsmål mellom Sverige, Danmark og Norge For å etablere grenseoverskridende hurtigtog og høyhastighetstog på strekningene Oslo/Göteborg- København/Kastrup kreves det grenseoverskridende

9 Foto: Gøteborgs havn STRATEGI 9

10 «For å etablere grenseoverskridende hurtigtog og høyhastighetstog på strekningene Oslo/Göteborg-København/Kastrup kreves det grenseoverskridende infrastrukturplanlegging på nasjonalt nivå.» infrastrukturplanlegging på nasjonalt nivå. En nasjonal samordning mellom departementer og trafikkmyndigheter i Sverige, Danmark og Norge er nødvendig, i samarbeid med de regionale aktørene. Det er nødvendig med et tett samarbeid mellom regionene i Den Skandinaviske Arenaen for å realisere og sikre gjennomslagskraften overfor de nasjonale myndighetene i den nordiske landene. DSA skal arbeide bevisst og systematisk overfor omverdenen for å få gjennomslag for sine løsninger og drive frem felles spørsmål I sør samarbeider DSA med STRING, som er et politisk nettverk som binder sammen Nord-Tyskland og Öresundsregionen. 4.Prioritering av skandinaviske hurtig- og høyhastighetstog innenfor rammen for EU Ferdigstillelse av Fehmarn-belte-forbindelsen i 2021 aktualiserer hvor praktisk det er at de nordiske landene, i samarbeid med EU, samordner sin innsats for å bygge ut hele strukturer. Både Öresundsbroen og den kommende faste forbindelsen over Fehmarnbeltet er deler av EUs prioriterte TEN-T-prosjekt. I EU-kommisjonens seneste forslag til retningslinjer for utvikling av en transnasjonal, europeisk transportinfrastruktur, TEN-T, ble det presentert et forslag til felles investeringer på 50 milliarder euro for å forbedre Europas infrastruktur innen transport, energi og elektronisk kommunikasjon, kalt «Fondet for et sammenlenket Europa». Ettersom det er tydelig at EU-kommisjonen ikke velger å løfte inn strekninger i stamnettet dersom ikke de respektive landene har prioritert strekningene, er det av avgjørende betydning å også påvirke den svenske, danske og norske regjeringen i dette spørsmålet. Den Skandinaviske Arenaen skal også arbeid for at danske, svenske og norske nasjonale myndigheter prioriterer korridoren Oslo-Göteborg-

11 STRATEGI København i Northern Dimension partnership for Transport and Logistics (NDPTL) som er en grenseoverskridende forlengelse av EUs TEN-Ts «Core Networks». Dessuten skal Den Skandinaviske Arenaen virke innenfor rammene for unionspolitikken i EU for å igangsette prosjekter og tiltak for å skape bærekraftig vekst. I løpet av EUs neste programperiode er det svært viktig å ivareta ulike programmer og muligheter med dette formålet. Innenfor EU gjøres det økende anstrengelser for å koordinere politikkområder og EU-midler. Geografien for Den Skandinaviske Arenaen sammenfaller med geografien innenfor EUs unionspolitikk og det nye Interreg ÖS/ KASK-programmet. Dette skaper muligheter for et mer integrert arbeid på dette området. FAKTA Det er forskjell på hva man kaller de ulike togtypene og hvor raskt de kjører, i Sverige, Norge og Danmark. Sverige Hurtigtog: km/t Høyhastighetstog: min. 250 km/t Norge Intercity: km/t Lyntog: min. 250 km/t Danmark Intercity: 180 km/t Hurtigtog: 250 km/t 11

12 STRATEGI 5. Det Nordiske Triangelet De skandinaviske landene er, i likhet med hele EU, avhengig av en fungerende og effektiv infrastruktur for å nå målene i EUs vekststrategi, Europa Derfor er det Nordiske Triangelet ytterst viktig. Med det Nordiske Triangelet knyttes ikke bare korridorens storbyer og regioner sammen, men også Stockholm. Visjonen er at de nordiske hovedstadsregionene København, Oslo og Stockholm samt Göteborg skal knyttes sammen med høyhastighetstog og moderne veiforbindelser for gjensidig nytte og vekst. Med den faste forbindelsen over Fehmarn-beltet, som er beregnet å stå ferdig i 2021, kommer dette dynamiske triangelet til å kobles tett sammen med Hamburg og videre mot Berlin og det europeiske nettet for høyhastighetstog. Den Skandinaviske Arenaen arbeider for å løfte spørsmålet om den vestlige delen av det Nordiske Triangelet høyere opp på dagsordenen i såvel de nasjonale parlamentene i Sverige, Norge og Danmark som på EU-nivå. Designkonsept for et skandinavisk» høyhastighetstog av Thomas Larsen Røed

13 Foto: Göteborgs Hamn 13

14 BERGEN TRONDHEIM OSLO STOCKHOLM HELSINGFORS STAVANGER SARPSBORG NORRKÖPING LINKÖPING TROLLHÄTTAN JÖNKÖPING GÖTEBORG BORÅS HALMSTAD HELSINGBORG KØBENHAVN MALMÖ HAMBURG

15 THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY FORS The Scandinavian 8 million city COINCO Den Skandinaviske Arenaen er en politisk styringsgruppe for Interreg-prosjektet The Scandinavian 8 Million City som er et prosjekt innenfor rammen for Interreg IVA Prosjektets formål er å tilføre ny kunnskap, styrke forutsetningene for bedring av infrastrukturen og interregional integrasjon, samt å videreutvikle samarbeids strukturer. Den overordnede tanken er å knytte sammen byer, kunnskaps- og kompetanse miljøer langs strekningen Oslo-Göteborg-København til et sammenhengende, attraktivt arbeidsmarked, og å skape forutsetninger for at området The Scandinavian 8 Million City skal bli en sterk vekst aktør på europeisk og globalt nivå. Visjonen er å utvikle en effektiv, grønn og rask jernbanekorridor slik at byene bindes sammen av grønn mobilitet, og at pendling langs strekningen fra Oslo til København skal være 2,5 timer med høyhastighetstog. 15

16 c/o Business Region Göteborg Box , SE Göteborg Tel: +46 (0) c/o Öresundskomiteen DK-1165 København K Tel: Norway drofus AS (+47) USA drofus inc. (+1) Visit our website for mor information: 16

Den skandinaviske 8 millionersbyen

Den skandinaviske 8 millionersbyen københavn puttgarden hamburg laholm fredrikstad lund moss falkenberg halden öxnered trollhättan Den skandinaviske 8 millionersbyen sluttrapport 2014 ängelholm lübeck ski sarpsborg landskrona oslo copenhagen

Detaljer

Samarbeidsprogram innenfor målet Europeisk territorialt samarbeid

Samarbeidsprogram innenfor målet Europeisk territorialt samarbeid CCI Overskrift Samarbeidsprogram innenfor målet Europeisk territorialt samarbeid Versjon 1.3 Første år 2014 Siste år 2020 Støtteberettiget fra Støtteberettiget til Kommisjonens beslutning nr. Dato for

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Oppdatering av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Oppdatering av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Notat! Oppdatering av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Utkast (pr. 15.8) til notat til styremøte 17.9 Innhold: Innledning Gjeldende ATP-strategi for Osloregionen Status gjennomføring

Detaljer

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige 1 1 Innledning Foreliggende rapport utgjør Vegvesenets og Jernbaneverkets svar på Samferdselsdepartementets oppdrag om å kartlegge grenseoverskridende

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Tilgjengelighetsstudie

Tilgjengelighetsstudie Tilgjengelighetsstudie Göteborg og Oslo (GO-regionen) - benchmarking med andre regioner i Europa Jernbaneverket Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) Skandiahamnen i Göteborg (Göteborgs Hamn) Civitas, 14.08.2012

Detaljer

Missing Link. Fra vei til bane et konsept for forretning? Utredning gjort for Oslo kommune og The Scandinavian 8 Million City

Missing Link. Fra vei til bane et konsept for forretning? Utredning gjort for Oslo kommune og The Scandinavian 8 Million City 1 Missing Link Fra vei til bane et konsept for forretning? Utredning gjort for Oslo kommune og The Scandinavian 8 Million City Øystein Noreng, Professor Emeritus, Handelshøyskolen BI 2 Forord Denne utredningen

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold

Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Interregional plan Plan til 1.gangs behandling Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Mål for planarbeidet... 5 2.3 Intermodal

Detaljer

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD INTERREGIONAL PLAN PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD [ PLAN TIL 1. GANGS BEHANDLING ] 2 PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD // 1. GANGS BEHANDLING 3 INNHOLD

Detaljer

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger N O T A T En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger A. Én samlet transportetat Det faktum at fire statlige transportetater (inkl. Avinor) nå har lagt frem et felles

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Utkast 2 mars 2015 REGIONAL TRANSPORTPLAN AGDER 2015-27

Utkast 2 mars 2015 REGIONAL TRANSPORTPLAN AGDER 2015-27 Utkast 2 mars 2015 REGIONAL TRANSPORTPLAN AGDER 2015-27 2 INNHOLD 1 Sammendrag 3 2 Formål 6 3 Mål og rammer 7 4 Befolkningsutvikling 9 5 Agder ett felles arbeids- og boligområde 11 6 Samfunnsnytte og produktivitetseffekter

Detaljer

Økonomiske forutsetninger for høyhastighetstog, Oslo- København og Oslo-Stockholm

Økonomiske forutsetninger for høyhastighetstog, Oslo- København og Oslo-Stockholm Økonomiske forutsetninger for høyhastighetstog, Oslo- København og Oslo-Stockholm Utarbeidet for Oslo Economics Report number 2012-7 Project number 2012-299-1010 Økonomiske forutsetninger for høyhastighetstog,

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL 2 Lyntog er fremtiden: Norge må med Møre og Romsdal må med I dag har de fleste land i Vest-Europa utviklet lyntognett.

Detaljer

Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 2

Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 2 Grensekryssende jernbane et emne som politikerne helst vil glemme Case: Norge - Sverige (Kontinentet) Professor emeritus Dag Bjørnland IDeforum Dag Bjørnland Bakgrunnen for jernbanens vedvarende tilbakegang

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen - faktagrunnlag

Areal- og transportutvikling i Osloregionen - faktagrunnlag TØI rapport 1378/2014 Njål Nore Jørgen Aarhaug Frants Gundersen Rolf Barlindhaug Kjetil Sørlie Areal- og transportutvikling i Osloregionen - faktagrunnlag TØI rapport 1378/2014 Areal- og transportutvikling

Detaljer

ØF-rapport nr. 03/2009. Skandinaviakrysset - Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv

ØF-rapport nr. 03/2009. Skandinaviakrysset - Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv ØF-rapport nr. 3/29 Skandinaviakrysset - Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv av Per Kristian Alnes, Kristian Lein og Tor Arnesen ØF-rapport nr. 3/29 Skandinaviakrysset

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

T-bane og trikk. Jernbane. Veitrafikk. Modal-split [%] 100 1,2 88 2 7 1 0,2 Transportarbeid [mill. pkm]

T-bane og trikk. Jernbane. Veitrafikk. Modal-split [%] 100 1,2 88 2 7 1 0,2 Transportarbeid [mill. pkm] 1 Utgangspunktet 1.1 Transportsituasjonen Bevisstheten om temaer som bevaring av ressurser, klimaendringer og miljø øker over hele verden, også i Norge, med sine store oljeforekomster, uberørte og tynt

Detaljer

SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER

SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER SamferdselsLøftet NÆRINGSLIVETS ANBEFALINGER SamferdselsLøftet Næringslivets anbefalinger Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling Innovasjon Oktober 2007 Opplag: 1.500 Design: Kaland Marketing

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer