Vi bygger den Grønne Byen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bygger den Grønne Byen!"

Transkript

1 Vi bygger den Grønne Byen! Bak fra venstre: Geir Øvrebø, NorSeagroup, Sigve Hebnes, Kruse Smith Eiendom, Inge Oliversen, Stavanger Sør, Roar Øglænd, 2020Park, Arnvid Nordstrand, Selvaag Bolig, Stig Rune Paulsen, Lyse, Tore Andre Eide, Hinna Park, Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg, Reid Kjetil Borgersen, Øgreid Eiendom, Stein Racin Grødem, Forus Næringspark. Foran: Lars Stangeland, GMC Eiendom, Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune, Rune Hognestad, Skanska, Jostein Kalsheim, Smedvig Eiendom, Elisabeth Sjo Jespersen, Grønn By. ÅRSRAPPORT 2012 FOR STIFTELSEN GRØNN BY 1

2 ÅRSRAPPORT FOR 2012 FOR STIFTELSEN GRØNN BY Grønn By er en frittstående uavhengig stiftelse som har til formål å arbeide innen miljøvern og miljøbevissthet. Grønn By har kontor i IPArk Eiendom. Nettside: Grønn By skal være det foretrukne kompetansenettverk for helhetlig by- og områdeutvikling og formidle de beste miljøløsninger og anvendt miljøteknologi innen bygg og infrastruktur. Grønn By skal sette dagsorden, bidra til kompetanseheving, faglig utvikling og arbeide i nær tilknytning til regionale, nasjonale og internasjonale kompetansesenter. Formål: Grønn By skal være det foretrukne kompetansenettverk for helhetlig by- og områdeutvikling. Grønn By skal formidle de beste miljøløsninger og anvendt miljøteknologi innen bygg og infrastruktur. Grønn By skal sette dagsorden Grønn By skal bidra til kompetanseheving og faglig utvikling Grønn By skal arbeide i nær tilknytning til regionale, nasjonale og internasjonale kompetansesenter. Virksomhet Grønn By skal bidra til å: skape arenaer for dialog mellom næringsliv og myndigheter og peke på mulighetsløsninger styrke dialogen mellom eiendomsutviklere, utbyggere og myndigheter. arrangere fellsmøter / studieturer slik at myndigheter og næringsliv har felles kompetanse og referanseprosjekt være døråpner og bidra til felles forståelse av utfordringer for å slippe å korrigere planer i ettertid gi uttalelser til høringer for reguleringsplaner og områdeplanlegging i regionen etablere samarbeid med de videregående skolene i regionen og gjennomføre prosjekter i samarbeid med høyere utdannings- og kompetansemiljø innen bygg og byplanleggingsfagene. reise problemstillinger som regionen står overfor Grønn By har ambisjoner om å skape merverdi for medlemmene i nettverk. Vi har et nært samarbeid med Framtidens Byer og Norske Arkitekters Landsforbund gjennom NALecobox. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale kompetansemiljø for å sikre høy kvalitet i kunnskapsformidling og søker å få til partnerskapsprosjekter innen ulike miljøområder. Grønn By representerer næringslivet i Stavanger kommunes Lokal Agenda 21 prosjekt. 2

3 Medlemmer i Grønn By 2012: Stavanger kommune, Lyse AS, Hinna Park AS, Smedvig Eiendom AS, NorSea AS, Øgreid eiendom AS, Selvaag Bolig, YIT AS, 2020Park og Skanska, Stavanger Sør (tidligere Hillevåg Næringspark), Block Berge Bygg AS, Forus Næringspark og GMC Eiendom er medlemmer i Grønn By. Representanter for medlemsbedriftene utgjør styret i Grønn By. Medlemsbedriftene bidrar også til at de fleste av våre arrangement er gratis. Studenter, fagpersoner ved UIS og andre utdanningsinstitusjoner og miljøorganisasjoner inviteres til alle våre arrangement. Medlemsbedriftene i Grønn by forplikter seg i forhold til miljø, etikk og bærekraftig utvikling. Medlemmene i nettverket utgjør de styrende organ i Grønn By. Styret 2012: Bjørg Tysdal Moe, varaordfører Stavanger kommune, styreleder Reid Kjetil Borgersen, adm.dir. Øgreid Eiendom, nestleder Anne-Kari Aas Eielsen, informasjonsrådgiver Lyse Jostein Kalsheim, direktør Smedvig Eiendom Tore Andre Eide, direktør Hinna Park Arnvid Nordstrand, direktør Selvåg Bolig Geir Øvrebø, Property Manager NorSeagroup Roar Øglænd, adm.dir. 2020park Rune Hognestad, adm.dir. Skanska Rogaland Yngvar Karlsen, adm.dir. Block Berge Bygg Inge Oliversen, adm.dir. Hillevåg Næringspark Stein Racin Grødem, adm.dir. Forus Næringspark Lars Stangeland, adm. dir. GMC Eiendom Erling Mellemstrand, salgsdirektør YIT Det er avholdt 6 styremøter og 3 arbeidsutvalgsmøter i Hovedtema for 2012 Stiftelsens aktiviteter utgjøres i hovedsak av informasjonstiltak; kurs, konferanser seminarer, studieturer og ideutveksling om bedriftsinterne tiltak for et bedre miljø. Hovedfokus for vårt formidlingsarbeid i 2012 har vært rettet mot 2 store saker innen infrastruktur Energi- og varmeløsninger 2. Trafikkutfordringene på Nord-Jæren kollektivtransport. Energi- og varmeløsninger kollektive og private løsninger. Bakgrunn for vårt arbeid var Greater Stavanger sitt høringsdokument Forslag til strategi for energi- og varmeløsninger i Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes og bybåndet sør. Styret har avgitt en egen høringsuttalelse. Denne kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Utdrag fra Grønn By sine anbefalinger: Grønn By støtter de overordnede føringer i strategirapporten. Fjern- og nærvarmesystemer er viktige elementer i framtidens energisystem. Valgt løsning må innebære at spillvarme og overskuddsenergi fra nærvarmesystemer kan leveres inn til et fjernvarmesystem. Pilotprosjekter er nødvendige for å heve lokal kompetanse både på rehabilitering og nybygg. Det bør videreutvikles incentivordninger for å få eksisterende bebyggelse energieffektiv.

4 Bakgrunn for uttalelsen: Er hovedkonklusjonene fra strategi rapporten er holdbare? Er fjernvarme løsningen når energibruken i bygg skal ned mot null fram mot 2020? Er fjernvarme et hinder for å få til innovative energiløsninger? Hvor og hvordan bør kommunene bruke tilknytningsplikten? Er nærvarme fra energisentraler basert på varme og kjøling fra sjøen eller fra energibrønner mer lønnsom for områdeutviklere og forbrukerne i kommunene? Hva med fjernvarme når det settes krav om passivhus og plusshus? Hvordan skal man få den allerede eksisterende bebyggelse energieffektiv? Kan Lyse ta imot spillvarme og overskuddenergi fra andre aktører og bygge smarte termisk basert nærvarmenett? Trafikkutfordringene på Nord-Jæren kollektivtransport. Grønn By har i 2012 arrangert Grønn frokost om Bybane som drivkraft for verdiskaping, vekst og områdeutvikling. Eiendoms- og områdeutviklerne i vår region planlegger investeringer på 30 til 50 milliarder kroner langs den foreslåtte traseen for bybanen. Rask og effektiv forflytning av beboere og arbeidstakere er viktige premisser for investorene. Trafikkinfarktet på Nord-Jæren påfører i dag regionen, næringslivet og dens innbyggere høye kostnader. Trafikkinfarkt kan gjøre det mindre attraktivt å pendle langt, dette kan gi redusert arbeidskraftmarked. Høye køkostnader øker etterspørselen etter og prisen på boliger i sentrum. Regionen har større arbeidsinnvandring enn nær sagt alle andre regioner i landet. Det ligger an til betydelig økt aktivitet på sokkelen utenfor Rogaland. Økt levestandard tas ut i økt konsum, blant annet flere biler per husstand og mer bilkjøring. I etterkant av frokosten nedsatte vi en interessegruppe som utarbeidet forslag til samarbeid mellom næringslivet og det offentlige for å bygge bybanens 1. etappe fra Gausel stasjon til Stavanger lufthavn. Interessegruppens medlemmer besitter tung kompetanse innen kollektivtransport på infrastruktur, tekniske løsninger, materiell, transport Medlemmer av interessegruppen: Grønn By, 2020Park, Skanska, Siemens, Boreal og Avinor Forus Næringspark deltok i møtene og bidro med faglig kompetanse og grunnlagsmateriale. Sparebank1 SRBank kvalitetssikret økonomien. Daglig leder i Grønn By ledet arbeidet. Forslaget ble lagt fram i et åpent møte med fylkesordfører, fylkesrådmann og gruppelederne i Rogaland fylkeskommune. Pressen var også invitert. Eldre trikk som eies og administreres av Boreal i Trondheim Interessegruppens forslag: Næringslivet er sterkt motivert for å bidra til å redusere fremkommelighetsproblemene på Nord-Jæren. Dette foreslås gjennom et samarbeid med næringslivet for å bygge 1.etappe fra Gausel stasjon til Stavanger lufthavn, Sola. Lån og egenkapital fra regionale aktører benyttes for å «forskuttere» utbyggingen. Fylkeskommunen bidrar ved en langsiktig avtale om kjøp av «Bybanetjenester». 4

5 Arrangement Grønne frokoster - Grønne seminar Grønn bys arrangementer skal være i trå med målformuleringer til stiftelsen og profilere samarbeidspartnerne i Grønt nettverk. Det er styret sammen med daglig leder som formulerer handlingsplaner og aktiviteter for virksomheten. Arrangementene har hatt økende deltagelse fra både fra næringsliv og offentlig sektor i regionen. Det knyttes ny verdifull kontakt mellom deltakerne, utveksles erfaring og overføres kompetanse. Forelesere og innledere holder høyt faglig nivå. Samarbeid med Stavanger kommune. 27. februar: Dialogmøte hos Smedvig Eiendom mellom styremedlemmene i Grønn By og administrasjon og politikere i kommunalstyret for Byutvikling. Tema: Samspill gir styrke. Kommunale planprosesser, kompetanse og åpenhet mellom administrasjon, politikere og utbyggere er blitt bedre. Helhetstenkning. Hvordan kan Stavanger bli proaktiv og ledende på saksbehandling slik at utfordringer i prosjektene identifiseres tidlig og før utbyggingsprosjektene kommer til politisk behandling. For å gjennomføre planer, må vi ha kompetanse til å utvikle og bygge. Det er her et økende gap mellom vilje og evne, noe som skyldes både manglende kapasitet og kompetanse i utdanningsinstitusjonene. Visjoner for Stavanger Hvordan bli Framtidens by? KBU og Grønn By - ulike roller men samme mål Nye planstrategier - erfaring fra andre land. Samarbeid med aktørene i markedet felles referansepunkter. Sentrumsplanen - Trussel eller mulighet? Hva med den bygde byen? Den store utfordringen! Eksisterende bygningsmasse «dårligst i klassen» Fasader med vernestatus Varetransport Fremkommelighet i hverdagen Logistikk ved byggearbeid Bærekraftige rehabiliteringsprosjekt i sentrum Gode overordnede styringsverktøy Forutsigbarhet for langsiktig investering Fleksible nok planer til å være fremtidsrettede Innledere: Bjørg Tysdal Moe Jostein Kalsheim, direktør Smedvig Eiendom Kristen Høyer Mathiassen, fungerende styreleder i KBU Halvor Karlsen, kommunaldirektør KBU Kristin Gustavsen, prosjektleder for Sentrumsplanen Kjetil Borgersen, direktør Øgreid Eiendom 5

6 Grønne frokoster. Grønn frokost i samarbeid med Greater Stavanger 31. mai. Sted: Vitenfabrikken i Sandnes. Tema: Strategi for energi- og varmeløsninger for Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør - regionens viktigste miljøprosjekt? Høringsmøte hvor innspill og kommentarer skulle danne grunnlaget for en høringsuttalelse fra Grønn By. Frokostmøtet hadde også til hensikt å belyse dilemmaene kommunene må ta stilling til både som aktive bidragsytere for å nå nasjonale miljømål, være eiere av Lyse, som representanter for innbyggerne og som samarbeidspartnere med næringsliv og eiendomsutviklerne i regionen. Program: Stanley Wirak, ordfører i Sandnes kommune: Hvordan kan Sandnes Øst bli landets pilotområde for energi? Er dokumentet Strategi for energi- og varmeløsninger et brukbart instrument for å nå målet? Olav Stav, miljøvernsjef i Stavanger kommune, leder av ressursgruppen for prosjektet: Presentasjon av hovedutfordringene i høringsdokumentet. Marius Gjerset, teknologiansvarlig og avdelingsleder i miljøorganisasjonen Zero, prosjektleder for Powerhouse : Møter høringsdokumentet krav fra Framtidens Byer og visjonen om Powerhouse plusshus? Erling Mellemstrand, markedsdirektør i YIT og styremedlem i Grønn By Strategi for energi- og varmeløsninger for hvem? Fremmer høringsdokumentet en helhetlig by- og områdeutvikling? Formidler det de beste miljøløsninger og anvendt miljøteknologi innen bygg og infrastruktur? Møteleder: Bjørg Tysdal Moe, styreleder i Grønn By, varaordfører i Stavanger kommune. Antall deltagere: 130 Møtet fikk stor oppmerksomhet i media. Grønn frokost i samarbeid med 2020park og Skanska 18. oktober Sted: Kantinen til Skanska og 2020park. Tema: Bybane regionens viktigste prosjekt for verdiskaping, vekst og områdeutvikling? Eiendoms- og områdeutviklerne i vår region planlegger investeringer på 30 til 50 milliarder kroner langs den foreslåtte traseen for bybanen. Rask og effektiv forflytning av beboere og arbeidstakere er viktige premisser for investorenes stedsvalg. 6

7 Program: Adm.dir. Roar Øglænd: 2020Park arbeidsplasser pluss boliger. Hva er viktig for investorenes vurdering av stedsvalg? Investering i infrastruktur gir verdiskaping og er avgjørende for by- og områdeutvikling. Helle Juul, Arkitekt MAA, Ph.D, innehaver JUULFROST Arkitekter, København /Malmø: Bybane og byutvikling er to sider av samme sak! Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø: Bybaneprosjektet i Bergen en suksess! Lars Christian Stendahl, regional, plan- og utviklingsdirektør for Jernbaneverket, tidligere leder av bybanekontoret i Bergen. Prosess, utredninger og magisk byutvikling! Engasjert forsamling i kantinen hos 2020Park og Skanska Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune Ordfører Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune Møteleder: Jan Soppeland, direktør i Greater Stavanger. Deltagere: ca. 200 Stor omtale i media. 7

8 Grønn frokost 5. desember i samarbeid med Stavanger Sør. Ny vekst midt i byen Tema: Hvordan skape liv mellom husene? Stavanger Sør ligger kun fire kilometer fra Stavanger sentrum. Det er et stort utbyggingsområde der det skal bygges m2 næringsbygg og 5000 arbeidsplasser. Felleskjøpet Rogaland Agder er største eier av prosjektet. Stavanger Sør har svært gode kommunikasjoner som er attraktivt for bedrifter med utadrettet virksomhet og er katalyserende for urbanisering og fortetting av sentrumsnære områder. Det bygges nå nytt veisystem med kollektivfelt og Jærbanen går like forbi. Det er også godt utbygde sykkelveier. Stavanger Sør satser på miljøvennlige bygg med lave energi- og driftskostnader. Byggene utformes med moderne teknologi slik at alle ansatte får en effektiv arbeidsdag. Grønn akse Grønnstrukturer vil vektlegges både for å knytte området sammen og for å gi utbyggingsområdet en nødvendig utlufting, samt å gi området en miljøvennlig identitet og økt aktivitet. Bygninger og uteområder skal løfte hele Hillevågs kvaliteter og baseres på miljøriktige løsninger for bygging og drift. Prosjektet skal i Hillevåg ny giv og nye muligheter. Program: Engwald Pahr Iversen, Hillevågsgutt, forfatter og kåsør: Heia Hillevåg! Inge Oliversen, adm. dir. i Stavanger Sør, styremedlem i Grønn By. Vi gir regionens næringsliv alternative etableringsmuligheter, regionens beste kollektivtilbud, fremtidsrettede energiløsninger og lave driftskostnader. Erling Dokk Holm, forsker og førsteamanuensis ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Markedshøyskolen i Oslo. Dokk Holm er arkitekt, samfunnsviter, samfunnskritiker og fast skribent i Dagens Næringsliv og Dagbladet. Spesialist i urbanisering: Å bygge en by hvordan skape liv mellom husene? Erlend Sødal, adm. dir. i Skretting Norge: Pilotprosjekt for energigjenvinning med stor betydning for hele regionen. Innovativt samarbeid som åpner for transformasjon og fortetting. Sylvia Helene Skar, sivilingeniør - energi- og miljørådgiver seksjon energidesign og analyse i Norconsult. Energirådgiver for Fremtidens byer oppnevnt av Miljøverndepartementet Fra miljøsertifiseringen Breeam excellent på enkelt bygg til miljøsertifisert område! Yngvar Karlsen, adm.dir. Block Berge Bygg, hovedsamarbeidspartner i Stavanger Sør Vi utvikler byggeprosjekt med fokus på betong som byggenes karosseri. Betongen er også bærende idé når det gjelder energieffektivitet. 8

9 Byen / stedet før og nå. handel bolig Byen/stedet 1960 Byen/stedet 2012 utdanning bolig utdanning handel bolig bolig handel utdanning kultur industri kultur industri handel bolig Erling Dokk Holm Livet mellom husene Visualiserer utfordringene vi står overfor. Erling Dokk Holm. Hvordan tenke infrastruktur: Planlegg byer for lite privatbiltrafikk Radikal sykkelpolitikk Bruk vei-investeringer til bedre by, ikke for bedre vei Bolig- og næringsetablering kun der det er skinner i nærheten Flere offentlige funksjoner inn i sentrum Håndtere jordvernproblematikken flytte jord Urbanisere byens form Jakten på det autentiske: Aktiv vernepolitikk Aktiv læring av klassiske bystrøk Tetthet og friksjon Stadig flere eldre skal bo i sentrum. Det skaper liv! Direktør Inge Oliversen i Stavanger Sør er vertskap. Møteleder: Bjørg Tysdal Moe, styreleder i Grønn By, varaordfører i Stavanger kommune Deltagere: ca Stor media og pressedekning. 9

10 Studietur 11. og 12. juni til Hamburg Hafencity. 22 deltagere fra næringsliv, politikk og offentlig ansatte. Foto hentet fra nettsiden til Hafencity Mål for studieturen Besøke et av Europas største byutviklingsområder. Få innsikt i Hamburg kommune sitt overordnede planarbeid av et transformasjonsområde med kulturinstitusjoner, nærings- og boligområder. Befaring på enkeltbygg. HafenCity er et nytt byomformingsprosjekt på 157 hektar. Område skal bli et livlig nytt område med boliger, kontorer, butikker, restauranter, høyskoler, universitet, fritidstilbud og kulturinstitusjoner. Ved ferdigstillelse, vil det være ca. 5,800 boliger og arbeidsplasser. I tillegg etableres det møteplasser, promenader og parkområder, en ny cruiseskipshavn, hoteller, barnehager og skoler, noen med lekeplasser på taket. Det som skiller HafenCity fra andre store Europeiske byutviklingsprosjekt, er beliggenheten til gamlebyen i Hamburg og byen sentrum bare noen få minutter fra rådhuset. Området eies av delstaten Hamburg som har lagt sterke føringer for utbygging av området. Eiendomsutviklere som ønsker å delta i prosjekt i området, må innfri delstatens ambisiøse krav om høy urbanitet og bærekraft, grønne bygg, god arkitektur og estetiske utforming av uteområder. I tillegg stilles det strenge krav til energi- og mobilitetskonsept. Uterom med høye arkitektoniske kvaliteter. Noen av utrommene er flytende betongelement. 10

11 Besøk på HafenCity InfoCenter i fyrhuset og guidet tur med prosjektleder. Siden 2000 har HafenCity InfoCenter dokumentert hendelsene i HafenCity. Senteret har en imponerende modell av hele område som gjør at de besøkende kan følge planlegging og utvikling av område steg for steg, få innsikt i pågående arkitektkonkurranser og et bredt utvalg av brosjyrer over enkeltprosjekt. Presentasjonen viser det som skjer mellom Elbens broer og Kehrwiederspitze. Besøk på HafenCity InfoCenter. Fra venstre Tore Andre Eide, Hinna Park, Jan Arvid Johansen, Block Berge Bygg, Gødtel, prosjektleder HafenCity, Grethe Høiland, Lyse, Le Roy Tonning, UIS, Jostein Kalsheim (delvis skjult), Smedvig Eiendom, Kari Raustein, KBU, Stavanger kommune, Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune/ Grønn By. Kristen Høyer Mathiassen På befaring med Kanalbåt Buss: Eli Aga, Kari Raustein og Kristen Bysykler Høyer Mathiassen Besøk på The Unilever Building på Strandkai. Dette er Unilevers hovedkvarter for Tyskland, Østerrike og Sveits og ligger rett ved Elben, fremtredende plassert i HafenCity, like ved cruiseskip terminalen og promenaden. Bygget har fått miljøsertifisering Ecolabel Gold, tildelt for eksemplarisk bærekraftig konstruksjon i etterkant av forutgående sertifisering. Arkitekt: Bygningen følger prinsippene for helhetlig, bærekraftig arkitektur. Bygget har implementert teknologi som sparer ressurser. Kontorområde kjøles ved hjelp av termisk aktivert armert betongtak. Byggets primære energiforbruk under drift vil være under 100 kwh / a m2. Et nyutviklet SMD-LED system er installert både for bygningens generelle belysning og for arbeidsplassen belysning. 11

12 I tillegg til HafenCitys og byggherrens ambisiøse miljømål, hadde byggherren også stilt følgende krav til arkitekten: Hvordan bygge et kontor så komfortabel at ansatte ønsker å mingle der, bryte ned skille mellom fagområder og hierarki? Hele området er bygget for å tåle ekstremvær, flom og høy vannstand. Dette gjelder alle kaiområder og all infrastruktur. Bilder av Unilevers hovedkontor Hamburg. Bildene er henter fra Arkitekt Benisch prosjektbeskrivelse. Bygget er tildelt følgende priser: 2011 Schuco Green Building Award 2011 Nominated for Mies van der Rohe Award 2010 BDA Hamburg Architektur Preis BDA / Die WELT Publikums Architektur Preis 2010, Place Two 2010 Nominated for Best Office Award (5 nominations) 2010 Green Good Design Award 2010 RIBA International AWARD 2009 Umveltzertifikat der Hafencity Hamburg in Gold 2009 BEX Award, category Outstanding Contribution to the Built Environment of Hamburg 2009 Barcelona World Architecture Festival Award 2009, category Office Buildings. Befaring til Tor zur Stadt - Dockland BRD Arckitekten Bothe Richter Teherani Tor Zur Dockland. HafenCity Bilde fra Arckitekten Bothe Richter Teherani 12

13 Dockland ligger ved inngangsporten til byen Hamburg på pynten av Edgar-Engelhard-Kai, mellom den nordlige Elbe og Fischereihafen. Dockland er et parallellogramformet bygg. Som en skipsbaug dominerer dette seksetasjers kontorbygget 40 meter på skrå over vannet. Dette gir en god oversikt over havnen og den nordlige bredden av Elben. Takterrassen på 500m2 er tilgjengelig for publikum og kan nås via en åpen trapp på baksiden av bygningen. Bygningen støttes av en stålinnrammet konstruksjon og inneholder ca kvadratmeter med kontorlokaler. De store, åpne kontorområdene med fritt plasserte installasjoner skaper et godt arbeidsklima. Brukerne kan nyte den spektakulære panoramautsikten over havnen gjennom byggets store glassfasader. Bygget har fått en rekke priser: Building of the year 2005, AIV Architekten- und Ingenieurverein Hamburg e.v. German steel construction award 2006, distinction Hypo Real Estate architecture award 2006, distinction Balthasar-Neumann-Preis 2008, shortlisted BDA Hamburg architecture award 2008, 2nd prize BDA Hamburg / Die Welt Hamburg audience award of architecture 2008 Erfaringer fra Hafencity: Spesielt imponert over dimensjonen på byfornyelsen i sentrale Hamburg. Store grep som gjøres i forkant av utbyggingen hvor all infrastruktur og offentlig kommunikasjon sikrer tilgjengelighet for alle brukere fra dag 1. På tross av svært dårlige grunnforhold (og vanskelige tider økonomisk) tar de på seg store investeringer under bakke til kollektive transporttilbud. Utgraving av kanaler som gir svært verdifulle rekreasjonsområder for hele byen og øker verdien av å bosette seg i sentrale bystrøk. De hadde vel i dag ca mennesker som bodde i sentrale Hamburg og ambisjonen var mennesker i indre kjerne. Det regnet målet regnet de med å nå de neste år. Har vi noe å lære av dette? Sentralisering fremfor satellitt utbygging? Er det mulig og «sette» den fremtidige byen vår innenfor de tre sentrale sentre, Stavanger, Sandnes og Sola? Hvilken fremtidsby vil et slikt areal kunne gi og hvilke offentlige kommunikasjonsårer trenges for å fange opp brukerne her? Hvilken vekstmulighet gir dette til vår fremtidsby og hvordan vil sentrale myndigheter se på en slik plan, hvilken drahjelp vil vi kunne få fra Staten her? Setter vi passerspissen i midten av denne aksen kan man nå alt innenfor 1 times gange, 30 min på sykkel og 15 min med annen transport som buss, bane og bil. 13

14 Studietur for Stavanger Sør. Grønn By arrangerte høsten 2012 studietur til London for ledelse og styre i Stavanger Sør. Formål: Presentasjon av prosjekter med høy miljøprofil og Breeam sertifiserte bygg. Innføring i planprosesser og anvendelse av ny teknologi. Presentasjon av masterplaner for store byutviklingsprosjekt. Befaring South Bank og East London. Befaring Olympiabyen og byomformingsområdet King Cross Befaring av enkeltbygg og utbyggingsområder. Emirates Cable Car to Royal Docks Visit to Siemens Global Sustainability Centre 'The Crystal' The Crystal er et eksperiment bygg basert på fremtidens teknologi. Bygningen huser verdens største utstilling fokusert på urban bærekraft. Det er et av verdens ledende senter for dialog, oppdagelse og læring. Senteret skal avsløre utfordringer som byene står overfor, og hvordan vi kan redusere byenes miljøpåvirkning ved hjelp av bærekraftige teknologier. Senteret skal inspirere til dialog om en felles bærekraftig fremtid: hvordan vi bor i byer, hvor utfordringene ligger, hvordan vi kan gjøre dem mer attraktive og skape balanse mellom miljø, økonomi og livskvalitet. The Crystal er møteplass for statsledere, byplanleggere, beslutningstakere, politikere, arkitekter, forskere og eksperter på infrastruktur samt utenlandske gjester og pedagogiske grupper, fra skolebarn til post-graduate studenter. The Mayor of London, Boris Johnson uttalte ved åpningen av senteret: "It is a clear sign of the confidence in London's ability to nurture and support eco-enterprises that Siemens has chosen to locate its flagship centre of sustainability here in the UK capital. The Crystal is set to sit at the heart of a brand new Green Enterprise District, which will sweep across east of the city. We envisage that the district will be a vibrant, international hub incubating dozens of low carbon businesses." Boris Johnson, Mayor of London 14

15 Grønn By og Lokal Agenda 21. Grønn by er representert i styret i Lokal Agenda 21 med styreleder Bjørg Tysdal Moe. Hun er også styreleder i Lokal Agenda 21. Daglig leder i Grønn By, Elisabeth Sjo Jespersen er styremedlem. Grønn by profilerer Lokal Agenda i sitt nettverk. Ansatte Stiftelsen har en ansatt i 100 % stilling, daglig leder er Elisabeth Sjo Jespersen. Ved større prosjekt engasjeres konsulenter med relevant kompetanse. Utfordringer og fremtidsutsikter. Hinna Park, 2020 Park, Skanska, og Stavanger Sør arbeider alle med å få godkjent sine utbyggingsprosjekt som pilotprosjekt i Framtidens Byer. I tillegg har bedriftene som målsetting å få prosjektene Breeam sertifisert. Energi- og varmeforsyning fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus, gjør det vanskelig å oppnå Breeam Excellent da forbrenningsanlegget slipper ut for store mengder NOX. Dette står i sterk kontrast til andre lands miljøsertifiseringer hvor denne form for energiforsyning gir positiv vurdering. Grønn By og samarbeidspartnere vil ta initiativ overfor sentrale myndigheter for å få lagt om nåværende praksis i sertifiseringsordningen. Grønn By vil fortsatt arbeide med trafikkutfordringene i regionen og ha et sterkt engasjement for miljøvennlige løsninger innen områdeutvikling og trafikkløsninger. Stavanger, 12. april 2012 Bjørg Tysdal Moe Kjetil Borgersen Stig Rune Paulsen Stavanger kommune Øgreid Eiendom AS Lyse ASA styreleder nestleder styremedlem Jostein Kalsheim Arnvid Nordstrand Rune Hognestad Smedvig Eiendom AS Selvaag Bolig AS Skanska AS styremedlem styremedlem styremedlem Tore Andre Eide Geir Øvrebø Roar Øglænd Hinna Park AS NorSea AS 2020park AS styremedlem styremedlem Styremedlem Inge Oliversen Yngvar Karlsen Stein Racin Grødem Stavanger Sør AS Block Berge Bygg AS Forus Næringspark Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lars Stangeland GMC Eiendom AS Styremedlem Sigve Hebnes Kruse Smith Eiendom AS Styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen Daglig leder Grønn By 15

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold FORORD... 3 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2006:... 4 2. PROSJEKTENE... 5 2.1 DE SMÅ GRØNNE... 5 2.2 GRØNNE BARNEHAGER... 6 2.3 GRØNNE

Detaljer

INNHOLD. FutureBuilt 2015 3

INNHOLD. FutureBuilt 2015 3 2015 FutureBuilt spiller en viktig rolle i å utvikle forbildeprosjekter innen klimavennlig byutvikling og arkitektur. Sammen med ambisiøse utbyggere rehabiliterer vi og bygger nytt. 35 forbildeprosjekter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer

FutureBuilt 2013. FutureBuilt er en del av Framtidens byer FutureBuilt 2013 2013 FutureBuilt er en del av Framtidens byer Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette

Detaljer

Når staten sier stopp

Når staten sier stopp Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 6 2012 årgang 19 Når staten sier stopp B e rgen S t avanger Sandne s Fylkesmannen har sagt stopp en halv både når det gjelder e39, sandnes Øst og Bybåndet sør. 70 prosent

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fjordbyen i Oslo En stor mulighet for byutvikling Pål Berger Byene bør fortettes rundt knutepunkt Moderne bygg På besøk hos energieksperten Enova No. 4 /

Detaljer

Årsprogram 2014. BMU Juridisk og Utbygging. Revidert august 2014

Årsprogram 2014. BMU Juridisk og Utbygging. Revidert august 2014 Revidert august 2014 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING.3 ARBEIDSOPPGAVER.4 NYE PROSJEKTER I 2014 7 FRIOMRÅDEPROSJEKTET..12 UTLEIEPROSJEKTET 13 UTBYGGINGSPLAN 2011 2015 OPPFØLGING... 14 UTBYGGINGSPROSJEKTER

Detaljer

Rosenkilden. toppledere krever trafikkpakke

Rosenkilden. toppledere krever trafikkpakke VINDMØLLER I VINDEN side 36 VIL LOKKE ALLE TIL ÅLGÅRD side 22 MEDLEM NUMMER 1800 side 44 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 11 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden 20 toppledere krever trafikkpakke Næringslivet i Stavanger-regionen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Rosenkilden. Parkeringsplanene på Forus kan skape svært stor usikkerhet og risiko i den videre planleggingen av det nye kontorbygget vårt.

Rosenkilden. Parkeringsplanene på Forus kan skape svært stor usikkerhet og risiko i den videre planleggingen av det nye kontorbygget vårt. BYGGEBOOMEN I SANDNES side 12 MØT KRISTOFFS TRENER side 30 NYTT TILBUD FOR GRÜNDERE side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 5 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Parkeringsplanene på Forus kan skape svært stor usikkerhet

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29

Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29 Stavanger/Sandnes Handlingsprogram, Framtidens byer Side 1 av 29 Forord: De 13 største byene i Norge ble våren 2008 invitert av Miljøvernministeren til å delta i prosjektet Framtidens byer. Bakgrunnen

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen

Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen Mai 2015 Forord Greater Stavanger har vært sekretariat for arbeidet, og har hatt et tett samarbeid med en utpekt arbeidsgruppe som har bestått av nærings-

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2005 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Byer som lever og leverer

Byer som lever og leverer Byer som lever og leverer Rapport fra konferansen Nasjonal konferanse om attraktiv og klimavennlig byutvikling Union Scene Drammen 2. 3. november 2010 1 Innhold Byer som lever og leverer... 3 Velkommen

Detaljer

Selg byen sammen. Rosenkilden. Konferanse- og messeekspert gir klart råd:

Selg byen sammen. Rosenkilden. Konferanse- og messeekspert gir klart råd: Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 10 2013 årgang 20 Konferanse- og messeekspert gir klart råd: Selg byen sammen Siden 2010 har Stavanger fått et stort og bredt tilbud av nye fasiliteter og med muligheter

Detaljer

Framtidens bydel Bjørndalen Hovedprosjekt fase 1

Framtidens bydel Bjørndalen Hovedprosjekt fase 1 Framtidens bydel Bjørndalen Hovedprosjekt fase 1 1 Kontaktinformasjon: Prosjektleder for «Framtidens bydel» i Kristiansand kommune: Erik Sandsmark Mobil: +47 930 31 111 Sentralbord +47 38 07 50 00 erik.sandsmark@kristiansand.kommune.no

Detaljer

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene Lysende besparelser Effektivisering av lysbruk i byen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Smart Skolevarme 100 prosent fornybar energi Elektrisk miljøsatsing Hvordan planlegger Oslo en by for

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer