Vi bygger den Grønne Byen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bygger den Grønne Byen!"

Transkript

1 Vi bygger den Grønne Byen! Bak fra venstre: Geir Øvrebø, NorSeagroup, Sigve Hebnes, Kruse Smith Eiendom, Inge Oliversen, Stavanger Sør, Roar Øglænd, 2020Park, Arnvid Nordstrand, Selvaag Bolig, Stig Rune Paulsen, Lyse, Tore Andre Eide, Hinna Park, Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg, Reid Kjetil Borgersen, Øgreid Eiendom, Stein Racin Grødem, Forus Næringspark. Foran: Lars Stangeland, GMC Eiendom, Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune, Rune Hognestad, Skanska, Jostein Kalsheim, Smedvig Eiendom, Elisabeth Sjo Jespersen, Grønn By. ÅRSRAPPORT 2012 FOR STIFTELSEN GRØNN BY 1

2 ÅRSRAPPORT FOR 2012 FOR STIFTELSEN GRØNN BY Grønn By er en frittstående uavhengig stiftelse som har til formål å arbeide innen miljøvern og miljøbevissthet. Grønn By har kontor i IPArk Eiendom. Nettside: Grønn By skal være det foretrukne kompetansenettverk for helhetlig by- og områdeutvikling og formidle de beste miljøløsninger og anvendt miljøteknologi innen bygg og infrastruktur. Grønn By skal sette dagsorden, bidra til kompetanseheving, faglig utvikling og arbeide i nær tilknytning til regionale, nasjonale og internasjonale kompetansesenter. Formål: Grønn By skal være det foretrukne kompetansenettverk for helhetlig by- og områdeutvikling. Grønn By skal formidle de beste miljøløsninger og anvendt miljøteknologi innen bygg og infrastruktur. Grønn By skal sette dagsorden Grønn By skal bidra til kompetanseheving og faglig utvikling Grønn By skal arbeide i nær tilknytning til regionale, nasjonale og internasjonale kompetansesenter. Virksomhet Grønn By skal bidra til å: skape arenaer for dialog mellom næringsliv og myndigheter og peke på mulighetsløsninger styrke dialogen mellom eiendomsutviklere, utbyggere og myndigheter. arrangere fellsmøter / studieturer slik at myndigheter og næringsliv har felles kompetanse og referanseprosjekt være døråpner og bidra til felles forståelse av utfordringer for å slippe å korrigere planer i ettertid gi uttalelser til høringer for reguleringsplaner og områdeplanlegging i regionen etablere samarbeid med de videregående skolene i regionen og gjennomføre prosjekter i samarbeid med høyere utdannings- og kompetansemiljø innen bygg og byplanleggingsfagene. reise problemstillinger som regionen står overfor Grønn By har ambisjoner om å skape merverdi for medlemmene i nettverk. Vi har et nært samarbeid med Framtidens Byer og Norske Arkitekters Landsforbund gjennom NALecobox. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale kompetansemiljø for å sikre høy kvalitet i kunnskapsformidling og søker å få til partnerskapsprosjekter innen ulike miljøområder. Grønn By representerer næringslivet i Stavanger kommunes Lokal Agenda 21 prosjekt. 2

3 Medlemmer i Grønn By 2012: Stavanger kommune, Lyse AS, Hinna Park AS, Smedvig Eiendom AS, NorSea AS, Øgreid eiendom AS, Selvaag Bolig, YIT AS, 2020Park og Skanska, Stavanger Sør (tidligere Hillevåg Næringspark), Block Berge Bygg AS, Forus Næringspark og GMC Eiendom er medlemmer i Grønn By. Representanter for medlemsbedriftene utgjør styret i Grønn By. Medlemsbedriftene bidrar også til at de fleste av våre arrangement er gratis. Studenter, fagpersoner ved UIS og andre utdanningsinstitusjoner og miljøorganisasjoner inviteres til alle våre arrangement. Medlemsbedriftene i Grønn by forplikter seg i forhold til miljø, etikk og bærekraftig utvikling. Medlemmene i nettverket utgjør de styrende organ i Grønn By. Styret 2012: Bjørg Tysdal Moe, varaordfører Stavanger kommune, styreleder Reid Kjetil Borgersen, adm.dir. Øgreid Eiendom, nestleder Anne-Kari Aas Eielsen, informasjonsrådgiver Lyse Jostein Kalsheim, direktør Smedvig Eiendom Tore Andre Eide, direktør Hinna Park Arnvid Nordstrand, direktør Selvåg Bolig Geir Øvrebø, Property Manager NorSeagroup Roar Øglænd, adm.dir. 2020park Rune Hognestad, adm.dir. Skanska Rogaland Yngvar Karlsen, adm.dir. Block Berge Bygg Inge Oliversen, adm.dir. Hillevåg Næringspark Stein Racin Grødem, adm.dir. Forus Næringspark Lars Stangeland, adm. dir. GMC Eiendom Erling Mellemstrand, salgsdirektør YIT Det er avholdt 6 styremøter og 3 arbeidsutvalgsmøter i Hovedtema for 2012 Stiftelsens aktiviteter utgjøres i hovedsak av informasjonstiltak; kurs, konferanser seminarer, studieturer og ideutveksling om bedriftsinterne tiltak for et bedre miljø. Hovedfokus for vårt formidlingsarbeid i 2012 har vært rettet mot 2 store saker innen infrastruktur Energi- og varmeløsninger 2. Trafikkutfordringene på Nord-Jæren kollektivtransport. Energi- og varmeløsninger kollektive og private løsninger. Bakgrunn for vårt arbeid var Greater Stavanger sitt høringsdokument Forslag til strategi for energi- og varmeløsninger i Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes og bybåndet sør. Styret har avgitt en egen høringsuttalelse. Denne kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Utdrag fra Grønn By sine anbefalinger: Grønn By støtter de overordnede føringer i strategirapporten. Fjern- og nærvarmesystemer er viktige elementer i framtidens energisystem. Valgt løsning må innebære at spillvarme og overskuddsenergi fra nærvarmesystemer kan leveres inn til et fjernvarmesystem. Pilotprosjekter er nødvendige for å heve lokal kompetanse både på rehabilitering og nybygg. Det bør videreutvikles incentivordninger for å få eksisterende bebyggelse energieffektiv.

4 Bakgrunn for uttalelsen: Er hovedkonklusjonene fra strategi rapporten er holdbare? Er fjernvarme løsningen når energibruken i bygg skal ned mot null fram mot 2020? Er fjernvarme et hinder for å få til innovative energiløsninger? Hvor og hvordan bør kommunene bruke tilknytningsplikten? Er nærvarme fra energisentraler basert på varme og kjøling fra sjøen eller fra energibrønner mer lønnsom for områdeutviklere og forbrukerne i kommunene? Hva med fjernvarme når det settes krav om passivhus og plusshus? Hvordan skal man få den allerede eksisterende bebyggelse energieffektiv? Kan Lyse ta imot spillvarme og overskuddenergi fra andre aktører og bygge smarte termisk basert nærvarmenett? Trafikkutfordringene på Nord-Jæren kollektivtransport. Grønn By har i 2012 arrangert Grønn frokost om Bybane som drivkraft for verdiskaping, vekst og områdeutvikling. Eiendoms- og områdeutviklerne i vår region planlegger investeringer på 30 til 50 milliarder kroner langs den foreslåtte traseen for bybanen. Rask og effektiv forflytning av beboere og arbeidstakere er viktige premisser for investorene. Trafikkinfarktet på Nord-Jæren påfører i dag regionen, næringslivet og dens innbyggere høye kostnader. Trafikkinfarkt kan gjøre det mindre attraktivt å pendle langt, dette kan gi redusert arbeidskraftmarked. Høye køkostnader øker etterspørselen etter og prisen på boliger i sentrum. Regionen har større arbeidsinnvandring enn nær sagt alle andre regioner i landet. Det ligger an til betydelig økt aktivitet på sokkelen utenfor Rogaland. Økt levestandard tas ut i økt konsum, blant annet flere biler per husstand og mer bilkjøring. I etterkant av frokosten nedsatte vi en interessegruppe som utarbeidet forslag til samarbeid mellom næringslivet og det offentlige for å bygge bybanens 1. etappe fra Gausel stasjon til Stavanger lufthavn. Interessegruppens medlemmer besitter tung kompetanse innen kollektivtransport på infrastruktur, tekniske løsninger, materiell, transport Medlemmer av interessegruppen: Grønn By, 2020Park, Skanska, Siemens, Boreal og Avinor Forus Næringspark deltok i møtene og bidro med faglig kompetanse og grunnlagsmateriale. Sparebank1 SRBank kvalitetssikret økonomien. Daglig leder i Grønn By ledet arbeidet. Forslaget ble lagt fram i et åpent møte med fylkesordfører, fylkesrådmann og gruppelederne i Rogaland fylkeskommune. Pressen var også invitert. Eldre trikk som eies og administreres av Boreal i Trondheim Interessegruppens forslag: Næringslivet er sterkt motivert for å bidra til å redusere fremkommelighetsproblemene på Nord-Jæren. Dette foreslås gjennom et samarbeid med næringslivet for å bygge 1.etappe fra Gausel stasjon til Stavanger lufthavn, Sola. Lån og egenkapital fra regionale aktører benyttes for å «forskuttere» utbyggingen. Fylkeskommunen bidrar ved en langsiktig avtale om kjøp av «Bybanetjenester». 4

5 Arrangement Grønne frokoster - Grønne seminar Grønn bys arrangementer skal være i trå med målformuleringer til stiftelsen og profilere samarbeidspartnerne i Grønt nettverk. Det er styret sammen med daglig leder som formulerer handlingsplaner og aktiviteter for virksomheten. Arrangementene har hatt økende deltagelse fra både fra næringsliv og offentlig sektor i regionen. Det knyttes ny verdifull kontakt mellom deltakerne, utveksles erfaring og overføres kompetanse. Forelesere og innledere holder høyt faglig nivå. Samarbeid med Stavanger kommune. 27. februar: Dialogmøte hos Smedvig Eiendom mellom styremedlemmene i Grønn By og administrasjon og politikere i kommunalstyret for Byutvikling. Tema: Samspill gir styrke. Kommunale planprosesser, kompetanse og åpenhet mellom administrasjon, politikere og utbyggere er blitt bedre. Helhetstenkning. Hvordan kan Stavanger bli proaktiv og ledende på saksbehandling slik at utfordringer i prosjektene identifiseres tidlig og før utbyggingsprosjektene kommer til politisk behandling. For å gjennomføre planer, må vi ha kompetanse til å utvikle og bygge. Det er her et økende gap mellom vilje og evne, noe som skyldes både manglende kapasitet og kompetanse i utdanningsinstitusjonene. Visjoner for Stavanger Hvordan bli Framtidens by? KBU og Grønn By - ulike roller men samme mål Nye planstrategier - erfaring fra andre land. Samarbeid med aktørene i markedet felles referansepunkter. Sentrumsplanen - Trussel eller mulighet? Hva med den bygde byen? Den store utfordringen! Eksisterende bygningsmasse «dårligst i klassen» Fasader med vernestatus Varetransport Fremkommelighet i hverdagen Logistikk ved byggearbeid Bærekraftige rehabiliteringsprosjekt i sentrum Gode overordnede styringsverktøy Forutsigbarhet for langsiktig investering Fleksible nok planer til å være fremtidsrettede Innledere: Bjørg Tysdal Moe Jostein Kalsheim, direktør Smedvig Eiendom Kristen Høyer Mathiassen, fungerende styreleder i KBU Halvor Karlsen, kommunaldirektør KBU Kristin Gustavsen, prosjektleder for Sentrumsplanen Kjetil Borgersen, direktør Øgreid Eiendom 5

6 Grønne frokoster. Grønn frokost i samarbeid med Greater Stavanger 31. mai. Sted: Vitenfabrikken i Sandnes. Tema: Strategi for energi- og varmeløsninger for Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør - regionens viktigste miljøprosjekt? Høringsmøte hvor innspill og kommentarer skulle danne grunnlaget for en høringsuttalelse fra Grønn By. Frokostmøtet hadde også til hensikt å belyse dilemmaene kommunene må ta stilling til både som aktive bidragsytere for å nå nasjonale miljømål, være eiere av Lyse, som representanter for innbyggerne og som samarbeidspartnere med næringsliv og eiendomsutviklerne i regionen. Program: Stanley Wirak, ordfører i Sandnes kommune: Hvordan kan Sandnes Øst bli landets pilotområde for energi? Er dokumentet Strategi for energi- og varmeløsninger et brukbart instrument for å nå målet? Olav Stav, miljøvernsjef i Stavanger kommune, leder av ressursgruppen for prosjektet: Presentasjon av hovedutfordringene i høringsdokumentet. Marius Gjerset, teknologiansvarlig og avdelingsleder i miljøorganisasjonen Zero, prosjektleder for Powerhouse : Møter høringsdokumentet krav fra Framtidens Byer og visjonen om Powerhouse plusshus? Erling Mellemstrand, markedsdirektør i YIT og styremedlem i Grønn By Strategi for energi- og varmeløsninger for hvem? Fremmer høringsdokumentet en helhetlig by- og områdeutvikling? Formidler det de beste miljøløsninger og anvendt miljøteknologi innen bygg og infrastruktur? Møteleder: Bjørg Tysdal Moe, styreleder i Grønn By, varaordfører i Stavanger kommune. Antall deltagere: 130 Møtet fikk stor oppmerksomhet i media. Grønn frokost i samarbeid med 2020park og Skanska 18. oktober Sted: Kantinen til Skanska og 2020park. Tema: Bybane regionens viktigste prosjekt for verdiskaping, vekst og områdeutvikling? Eiendoms- og områdeutviklerne i vår region planlegger investeringer på 30 til 50 milliarder kroner langs den foreslåtte traseen for bybanen. Rask og effektiv forflytning av beboere og arbeidstakere er viktige premisser for investorenes stedsvalg. 6

7 Program: Adm.dir. Roar Øglænd: 2020Park arbeidsplasser pluss boliger. Hva er viktig for investorenes vurdering av stedsvalg? Investering i infrastruktur gir verdiskaping og er avgjørende for by- og områdeutvikling. Helle Juul, Arkitekt MAA, Ph.D, innehaver JUULFROST Arkitekter, København /Malmø: Bybane og byutvikling er to sider av samme sak! Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø: Bybaneprosjektet i Bergen en suksess! Lars Christian Stendahl, regional, plan- og utviklingsdirektør for Jernbaneverket, tidligere leder av bybanekontoret i Bergen. Prosess, utredninger og magisk byutvikling! Engasjert forsamling i kantinen hos 2020Park og Skanska Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune Ordfører Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune Møteleder: Jan Soppeland, direktør i Greater Stavanger. Deltagere: ca. 200 Stor omtale i media. 7

8 Grønn frokost 5. desember i samarbeid med Stavanger Sør. Ny vekst midt i byen Tema: Hvordan skape liv mellom husene? Stavanger Sør ligger kun fire kilometer fra Stavanger sentrum. Det er et stort utbyggingsområde der det skal bygges m2 næringsbygg og 5000 arbeidsplasser. Felleskjøpet Rogaland Agder er største eier av prosjektet. Stavanger Sør har svært gode kommunikasjoner som er attraktivt for bedrifter med utadrettet virksomhet og er katalyserende for urbanisering og fortetting av sentrumsnære områder. Det bygges nå nytt veisystem med kollektivfelt og Jærbanen går like forbi. Det er også godt utbygde sykkelveier. Stavanger Sør satser på miljøvennlige bygg med lave energi- og driftskostnader. Byggene utformes med moderne teknologi slik at alle ansatte får en effektiv arbeidsdag. Grønn akse Grønnstrukturer vil vektlegges både for å knytte området sammen og for å gi utbyggingsområdet en nødvendig utlufting, samt å gi området en miljøvennlig identitet og økt aktivitet. Bygninger og uteområder skal løfte hele Hillevågs kvaliteter og baseres på miljøriktige løsninger for bygging og drift. Prosjektet skal i Hillevåg ny giv og nye muligheter. Program: Engwald Pahr Iversen, Hillevågsgutt, forfatter og kåsør: Heia Hillevåg! Inge Oliversen, adm. dir. i Stavanger Sør, styremedlem i Grønn By. Vi gir regionens næringsliv alternative etableringsmuligheter, regionens beste kollektivtilbud, fremtidsrettede energiløsninger og lave driftskostnader. Erling Dokk Holm, forsker og førsteamanuensis ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Markedshøyskolen i Oslo. Dokk Holm er arkitekt, samfunnsviter, samfunnskritiker og fast skribent i Dagens Næringsliv og Dagbladet. Spesialist i urbanisering: Å bygge en by hvordan skape liv mellom husene? Erlend Sødal, adm. dir. i Skretting Norge: Pilotprosjekt for energigjenvinning med stor betydning for hele regionen. Innovativt samarbeid som åpner for transformasjon og fortetting. Sylvia Helene Skar, sivilingeniør - energi- og miljørådgiver seksjon energidesign og analyse i Norconsult. Energirådgiver for Fremtidens byer oppnevnt av Miljøverndepartementet Fra miljøsertifiseringen Breeam excellent på enkelt bygg til miljøsertifisert område! Yngvar Karlsen, adm.dir. Block Berge Bygg, hovedsamarbeidspartner i Stavanger Sør Vi utvikler byggeprosjekt med fokus på betong som byggenes karosseri. Betongen er også bærende idé når det gjelder energieffektivitet. 8

9 Byen / stedet før og nå. handel bolig Byen/stedet 1960 Byen/stedet 2012 utdanning bolig utdanning handel bolig bolig handel utdanning kultur industri kultur industri handel bolig Erling Dokk Holm Livet mellom husene Visualiserer utfordringene vi står overfor. Erling Dokk Holm. Hvordan tenke infrastruktur: Planlegg byer for lite privatbiltrafikk Radikal sykkelpolitikk Bruk vei-investeringer til bedre by, ikke for bedre vei Bolig- og næringsetablering kun der det er skinner i nærheten Flere offentlige funksjoner inn i sentrum Håndtere jordvernproblematikken flytte jord Urbanisere byens form Jakten på det autentiske: Aktiv vernepolitikk Aktiv læring av klassiske bystrøk Tetthet og friksjon Stadig flere eldre skal bo i sentrum. Det skaper liv! Direktør Inge Oliversen i Stavanger Sør er vertskap. Møteleder: Bjørg Tysdal Moe, styreleder i Grønn By, varaordfører i Stavanger kommune Deltagere: ca Stor media og pressedekning. 9

10 Studietur 11. og 12. juni til Hamburg Hafencity. 22 deltagere fra næringsliv, politikk og offentlig ansatte. Foto hentet fra nettsiden til Hafencity Mål for studieturen Besøke et av Europas største byutviklingsområder. Få innsikt i Hamburg kommune sitt overordnede planarbeid av et transformasjonsområde med kulturinstitusjoner, nærings- og boligområder. Befaring på enkeltbygg. HafenCity er et nytt byomformingsprosjekt på 157 hektar. Område skal bli et livlig nytt område med boliger, kontorer, butikker, restauranter, høyskoler, universitet, fritidstilbud og kulturinstitusjoner. Ved ferdigstillelse, vil det være ca. 5,800 boliger og arbeidsplasser. I tillegg etableres det møteplasser, promenader og parkområder, en ny cruiseskipshavn, hoteller, barnehager og skoler, noen med lekeplasser på taket. Det som skiller HafenCity fra andre store Europeiske byutviklingsprosjekt, er beliggenheten til gamlebyen i Hamburg og byen sentrum bare noen få minutter fra rådhuset. Området eies av delstaten Hamburg som har lagt sterke føringer for utbygging av området. Eiendomsutviklere som ønsker å delta i prosjekt i området, må innfri delstatens ambisiøse krav om høy urbanitet og bærekraft, grønne bygg, god arkitektur og estetiske utforming av uteområder. I tillegg stilles det strenge krav til energi- og mobilitetskonsept. Uterom med høye arkitektoniske kvaliteter. Noen av utrommene er flytende betongelement. 10

11 Besøk på HafenCity InfoCenter i fyrhuset og guidet tur med prosjektleder. Siden 2000 har HafenCity InfoCenter dokumentert hendelsene i HafenCity. Senteret har en imponerende modell av hele område som gjør at de besøkende kan følge planlegging og utvikling av område steg for steg, få innsikt i pågående arkitektkonkurranser og et bredt utvalg av brosjyrer over enkeltprosjekt. Presentasjonen viser det som skjer mellom Elbens broer og Kehrwiederspitze. Besøk på HafenCity InfoCenter. Fra venstre Tore Andre Eide, Hinna Park, Jan Arvid Johansen, Block Berge Bygg, Gødtel, prosjektleder HafenCity, Grethe Høiland, Lyse, Le Roy Tonning, UIS, Jostein Kalsheim (delvis skjult), Smedvig Eiendom, Kari Raustein, KBU, Stavanger kommune, Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune/ Grønn By. Kristen Høyer Mathiassen På befaring med Kanalbåt Buss: Eli Aga, Kari Raustein og Kristen Bysykler Høyer Mathiassen Besøk på The Unilever Building på Strandkai. Dette er Unilevers hovedkvarter for Tyskland, Østerrike og Sveits og ligger rett ved Elben, fremtredende plassert i HafenCity, like ved cruiseskip terminalen og promenaden. Bygget har fått miljøsertifisering Ecolabel Gold, tildelt for eksemplarisk bærekraftig konstruksjon i etterkant av forutgående sertifisering. Arkitekt: Bygningen følger prinsippene for helhetlig, bærekraftig arkitektur. Bygget har implementert teknologi som sparer ressurser. Kontorområde kjøles ved hjelp av termisk aktivert armert betongtak. Byggets primære energiforbruk under drift vil være under 100 kwh / a m2. Et nyutviklet SMD-LED system er installert både for bygningens generelle belysning og for arbeidsplassen belysning. 11

12 I tillegg til HafenCitys og byggherrens ambisiøse miljømål, hadde byggherren også stilt følgende krav til arkitekten: Hvordan bygge et kontor så komfortabel at ansatte ønsker å mingle der, bryte ned skille mellom fagområder og hierarki? Hele området er bygget for å tåle ekstremvær, flom og høy vannstand. Dette gjelder alle kaiområder og all infrastruktur. Bilder av Unilevers hovedkontor Hamburg. Bildene er henter fra Arkitekt Benisch prosjektbeskrivelse. Bygget er tildelt følgende priser: 2011 Schuco Green Building Award 2011 Nominated for Mies van der Rohe Award 2010 BDA Hamburg Architektur Preis BDA / Die WELT Publikums Architektur Preis 2010, Place Two 2010 Nominated for Best Office Award (5 nominations) 2010 Green Good Design Award 2010 RIBA International AWARD 2009 Umveltzertifikat der Hafencity Hamburg in Gold 2009 BEX Award, category Outstanding Contribution to the Built Environment of Hamburg 2009 Barcelona World Architecture Festival Award 2009, category Office Buildings. Befaring til Tor zur Stadt - Dockland BRD Arckitekten Bothe Richter Teherani Tor Zur Dockland. HafenCity Bilde fra Arckitekten Bothe Richter Teherani 12

13 Dockland ligger ved inngangsporten til byen Hamburg på pynten av Edgar-Engelhard-Kai, mellom den nordlige Elbe og Fischereihafen. Dockland er et parallellogramformet bygg. Som en skipsbaug dominerer dette seksetasjers kontorbygget 40 meter på skrå over vannet. Dette gir en god oversikt over havnen og den nordlige bredden av Elben. Takterrassen på 500m2 er tilgjengelig for publikum og kan nås via en åpen trapp på baksiden av bygningen. Bygningen støttes av en stålinnrammet konstruksjon og inneholder ca kvadratmeter med kontorlokaler. De store, åpne kontorområdene med fritt plasserte installasjoner skaper et godt arbeidsklima. Brukerne kan nyte den spektakulære panoramautsikten over havnen gjennom byggets store glassfasader. Bygget har fått en rekke priser: Building of the year 2005, AIV Architekten- und Ingenieurverein Hamburg e.v. German steel construction award 2006, distinction Hypo Real Estate architecture award 2006, distinction Balthasar-Neumann-Preis 2008, shortlisted BDA Hamburg architecture award 2008, 2nd prize BDA Hamburg / Die Welt Hamburg audience award of architecture 2008 Erfaringer fra Hafencity: Spesielt imponert over dimensjonen på byfornyelsen i sentrale Hamburg. Store grep som gjøres i forkant av utbyggingen hvor all infrastruktur og offentlig kommunikasjon sikrer tilgjengelighet for alle brukere fra dag 1. På tross av svært dårlige grunnforhold (og vanskelige tider økonomisk) tar de på seg store investeringer under bakke til kollektive transporttilbud. Utgraving av kanaler som gir svært verdifulle rekreasjonsområder for hele byen og øker verdien av å bosette seg i sentrale bystrøk. De hadde vel i dag ca mennesker som bodde i sentrale Hamburg og ambisjonen var mennesker i indre kjerne. Det regnet målet regnet de med å nå de neste år. Har vi noe å lære av dette? Sentralisering fremfor satellitt utbygging? Er det mulig og «sette» den fremtidige byen vår innenfor de tre sentrale sentre, Stavanger, Sandnes og Sola? Hvilken fremtidsby vil et slikt areal kunne gi og hvilke offentlige kommunikasjonsårer trenges for å fange opp brukerne her? Hvilken vekstmulighet gir dette til vår fremtidsby og hvordan vil sentrale myndigheter se på en slik plan, hvilken drahjelp vil vi kunne få fra Staten her? Setter vi passerspissen i midten av denne aksen kan man nå alt innenfor 1 times gange, 30 min på sykkel og 15 min med annen transport som buss, bane og bil. 13

14 Studietur for Stavanger Sør. Grønn By arrangerte høsten 2012 studietur til London for ledelse og styre i Stavanger Sør. Formål: Presentasjon av prosjekter med høy miljøprofil og Breeam sertifiserte bygg. Innføring i planprosesser og anvendelse av ny teknologi. Presentasjon av masterplaner for store byutviklingsprosjekt. Befaring South Bank og East London. Befaring Olympiabyen og byomformingsområdet King Cross Befaring av enkeltbygg og utbyggingsområder. Emirates Cable Car to Royal Docks Visit to Siemens Global Sustainability Centre 'The Crystal' The Crystal er et eksperiment bygg basert på fremtidens teknologi. Bygningen huser verdens største utstilling fokusert på urban bærekraft. Det er et av verdens ledende senter for dialog, oppdagelse og læring. Senteret skal avsløre utfordringer som byene står overfor, og hvordan vi kan redusere byenes miljøpåvirkning ved hjelp av bærekraftige teknologier. Senteret skal inspirere til dialog om en felles bærekraftig fremtid: hvordan vi bor i byer, hvor utfordringene ligger, hvordan vi kan gjøre dem mer attraktive og skape balanse mellom miljø, økonomi og livskvalitet. The Crystal er møteplass for statsledere, byplanleggere, beslutningstakere, politikere, arkitekter, forskere og eksperter på infrastruktur samt utenlandske gjester og pedagogiske grupper, fra skolebarn til post-graduate studenter. The Mayor of London, Boris Johnson uttalte ved åpningen av senteret: "It is a clear sign of the confidence in London's ability to nurture and support eco-enterprises that Siemens has chosen to locate its flagship centre of sustainability here in the UK capital. The Crystal is set to sit at the heart of a brand new Green Enterprise District, which will sweep across east of the city. We envisage that the district will be a vibrant, international hub incubating dozens of low carbon businesses." Boris Johnson, Mayor of London 14

15 Grønn By og Lokal Agenda 21. Grønn by er representert i styret i Lokal Agenda 21 med styreleder Bjørg Tysdal Moe. Hun er også styreleder i Lokal Agenda 21. Daglig leder i Grønn By, Elisabeth Sjo Jespersen er styremedlem. Grønn by profilerer Lokal Agenda i sitt nettverk. Ansatte Stiftelsen har en ansatt i 100 % stilling, daglig leder er Elisabeth Sjo Jespersen. Ved større prosjekt engasjeres konsulenter med relevant kompetanse. Utfordringer og fremtidsutsikter. Hinna Park, 2020 Park, Skanska, og Stavanger Sør arbeider alle med å få godkjent sine utbyggingsprosjekt som pilotprosjekt i Framtidens Byer. I tillegg har bedriftene som målsetting å få prosjektene Breeam sertifisert. Energi- og varmeforsyning fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus, gjør det vanskelig å oppnå Breeam Excellent da forbrenningsanlegget slipper ut for store mengder NOX. Dette står i sterk kontrast til andre lands miljøsertifiseringer hvor denne form for energiforsyning gir positiv vurdering. Grønn By og samarbeidspartnere vil ta initiativ overfor sentrale myndigheter for å få lagt om nåværende praksis i sertifiseringsordningen. Grønn By vil fortsatt arbeide med trafikkutfordringene i regionen og ha et sterkt engasjement for miljøvennlige løsninger innen områdeutvikling og trafikkløsninger. Stavanger, 12. april 2012 Bjørg Tysdal Moe Kjetil Borgersen Stig Rune Paulsen Stavanger kommune Øgreid Eiendom AS Lyse ASA styreleder nestleder styremedlem Jostein Kalsheim Arnvid Nordstrand Rune Hognestad Smedvig Eiendom AS Selvaag Bolig AS Skanska AS styremedlem styremedlem styremedlem Tore Andre Eide Geir Øvrebø Roar Øglænd Hinna Park AS NorSea AS 2020park AS styremedlem styremedlem Styremedlem Inge Oliversen Yngvar Karlsen Stein Racin Grødem Stavanger Sør AS Block Berge Bygg AS Forus Næringspark Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lars Stangeland GMC Eiendom AS Styremedlem Sigve Hebnes Kruse Smith Eiendom AS Styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen Daglig leder Grønn By 15

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Seminar Klima og energi ute og inne Sandnes, 29. Mars 2007 Innlegg ved miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Ja. Men, Først

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Fagdag Husbanken - Bergen. Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare

Fagdag Husbanken - Bergen. Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare Fagdag 20.04.2017 Husbanken - Bergen Vi vil bo i Hillevåg Byplansjef Anne Skare Utbyggings- og byomformingsområdene Hillevåg Forus øst . Utgangspunkt for prosjektet KMD lyste i 2016 ut storbytilskudd,

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område

Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område Miljøambisjon på enkeltbygg kontra område Grønn frokost, Stavanger Sør, 5. desember 2012 Sylvia Skar, energi- og miljørådgiver, Norconsult shs@norconsult.no Bærekraft Miljøkapital naturressurser Sosial

Detaljer

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Adm. Direktør Gro K. Boge Hvorfor eiendom? Agenda Bærekraftig verdiskapning i DNB DNB Næringseiendoms miljøstrategi og målsettinger

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling Guro Aalrust, NAL Ecobox 07.02.2012 NAL ECOBOX er en del av Norske Arkitekters landsforbund

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

BOLIGFORUM «BOLIGFORUM HAR SOM HOVEDMÅL Å FÅ OPP BOLIGBYGGINGEN I SANDNES» Næringsforeningen i Stavangerregionen - Ressursgruppen for bygg og anlegg

BOLIGFORUM «BOLIGFORUM HAR SOM HOVEDMÅL Å FÅ OPP BOLIGBYGGINGEN I SANDNES» Næringsforeningen i Stavangerregionen - Ressursgruppen for bygg og anlegg BOLIGFORUM «BOLIGFORUM HAR SOM HOVEDMÅL Å FÅ OPP BOLIGBYGGINGEN I SANDNES» Har Boligforum noen hensikt? Eksempler på saker som har vært belyst : Utfordringer i de store utbyggingsområdene har blitt diskutert.

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen

Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen også en Smart City? Klimaforum 21.januar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Fremtidsbyen Bergen - er energieffektiv og klimanøytral Bergen kommunes rolle - som offentlig myndighet - som organisasjon,

Detaljer

Fra by til regionfokus i boligpolitikken. Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund

Fra by til regionfokus i boligpolitikken. Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund Fra by til regionfokus i boligpolitikken Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund Fra bygg og by til region Framtidens byer Framtidens bygder Bolyst Tre og by ZEB Enova Byregionprogrammet Hvem

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder Andreas G Stensland sivilarkitekt og prosjektleder Byløft II - Tjenna i sentrum 2036 Bakgrunn Kommunestyrets bestilling Formålet med et mulighetsstudie Involvering Organisering Avgrensing m/fokusområder

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2009 Byutvikling, næring og klima - offentlig og privat samarbeid i praksis ILL : 3RW arkitekter Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen fremstår som en region

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Disposisjon Litt om Omsorgsbygg Problemstillinger Investering i miljøtiltak Hvor kommer tilbakebetalingen?

Detaljer

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER

BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER. Kongsberg BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kongsberg 31.05.2017 BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE SMÅBYER BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen

Detaljer

Ydalir «Ny bydel med ZEN-ambisjoner» Østerdalskonferansen Anna-Thekla Tonjer Prosjektleder

Ydalir «Ny bydel med ZEN-ambisjoner» Østerdalskonferansen Anna-Thekla Tonjer Prosjektleder Ydalir «Ny bydel med ZEN-ambisjoner» Østerdalskonferansen 09.03.17 Anna-Thekla Tonjer Prosjektleder YDALIR-PROSJEKTET Hva er utgangspunktet «bakgrunn» Hvordan jobber vi «prosessen» Hva skal vi få til

Detaljer

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø Framtidens byer Klimavennlig byutvikling Bedre bymiljø Workshop 6.februar 2012 LITTERATURHUSET I OSLO Inviterte aktører: Framtides byer: 1-3 representanter for Bedre bymiljø Departementer: MD (SD, KRD

Detaljer

Pilotområder og nettverk byomforming

Pilotområder og nettverk byomforming Pilotområder og nettverk byomforming Fokus på offentlig-privat samarbeid og gjennomføring Næringslivet aktivt med Fredrikstad, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø Pilotområder i byene Nettverkssamlinger

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG BREKSTAD Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG OPPDRAGSBESKRIVELSE Innhold 01 NÅ skal kystbyen Brekstad formes!... 3 02 Bakgrunn... 4 03 Målsetting for Kystbyen Brekstad - Oppgaven...

Detaljer

Ydalir pilotområde «Å bygge en ny bydel er det mulig uten klimagassutslipp?» KS strategikonferanse Odd-Erling Lange Daglig leder

Ydalir pilotområde «Å bygge en ny bydel er det mulig uten klimagassutslipp?» KS strategikonferanse Odd-Erling Lange Daglig leder Ydalir pilotområde «Å bygge en ny bydel er det mulig uten klimagassutslipp?» KS strategikonferanse 20.01.17 Odd-Erling Lange Daglig leder NEI! YDALIR-PROSJEKTET Hva er utgangspunktet «bakgrunn» Hvordan

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 201101320 : E: N20 : Eleanor Clark : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.03.11

Detaljer

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging

Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Fylkeskommunenes erfaring med Samordnet Bolig-, Areal- og Transport Planlegging Nettverk for regional og kommunal planlegging 6. Desember 2017 Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Hva

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat Osloregionen Allianse mellom kommuner

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok. Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold

UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok. Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold UTVIKLINGEN AV NYDALEN 3 revolusjoner mellom 1845 og 1990 Gjennom tre industrielle

Detaljer

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus Kommunal klima- og energiplanlegging Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus 18.01.2017 Stavanger Visjon Sammen for en levende by Ca 130 000 innbyggere Våre verdier: Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge

Næringslivets utfordringer. Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Næringslivets utfordringer Kjetil Førsvoll, CEO Boreal Transport Norge Stavanger, 13. november 2012 Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Alta Tromsø Harstad Sortland Leknes Vadsø Kirkenes

Detaljer

Konseptutredning: Teleplanbyen Fordi det lønner seg. Utbyggers perspektiv

Konseptutredning: Teleplanbyen Fordi det lønner seg. Utbyggers perspektiv Konseptutredning: Teleplanbyen Fordi det lønner seg. Utbyggers perspektiv Jørn Longem, daglig leder, Teleplan Holding AS Vestkorridoren (E18++) 13.06.2017 2 Lysakerbyen Fornebu (KDP3) 13.06.2017 3 «Bestillingen»:

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Velkommen. Visjoner for byutvikling med mennesket i fokus. Informasjon til foredragsholdere Byutvikling med mennesket i fokus kl. 13.

Velkommen. Visjoner for byutvikling med mennesket i fokus. Informasjon til foredragsholdere Byutvikling med mennesket i fokus kl. 13. Velkommen Visjoner for byutvikling med mennesket i fokus Informasjon til foredragsholdere Byutvikling med mennesket i fokus kl. 13.30-16 24. november 2010 1 INVITASJON OG PROGRAM Rainer Stange bekreftet

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe - Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe Ny regjeringsplattform - sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS ASPLAN VIAK - VISJON Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling Avdeling Energi og Miljø Arbeidsområder:

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER

HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER Kommunal- og moderniseringsdepartementet LEVENDE GRØNNE BYER 23.05.2017 BYROM EN IDEHÅNDBOK HVORDAN UTVIKLE BYROMSNETTVERK I BYER OG TETTSTEDER KMD- Planavdelingen Byutviklingsseksjonen Seniorrådgiver

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

KMD 21. og 22. november Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare Prosjektleder Tina Aksnes

KMD 21. og 22. november Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare Prosjektleder Tina Aksnes KMD 21. og 22. november 2016 Vi vil bo i Hillevåg Byplansjef Anne Skare Prosjektleder Tina Aksnes Områderegulering Sentrum Byfornying/vern Oppdateringsplaner Byomforming Hovedutbygging Kvaliteter Nærhet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt Oslo Future Living 11.05.16 Ellen de Vibe Byutviklingsstrategi mot 2030 Knutepunkter over hele byen Vekt på «innenfra og ut», men også

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen TID for TRE i fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer 2014 Prosjektperiode 2009 Klimaforum 25.februar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Verdiskaping fra skog til produkter og bruk av tre Utvikle

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune Campus- og byutvikling i Trondheim blir tilstrekkelige arealer til et variert boligtilbud ivaretatt? Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

SmartCity Bærum. Lønnsomt samspill for en grønnere framtid. Varaordfører Lisbeth Hammer Krog, Bærum

SmartCity Bærum. Lønnsomt samspill for en grønnere framtid. Varaordfører Lisbeth Hammer Krog, Bærum SmartCity Bærum Lønnsomt samspill for en grønnere framtid Varaordfører Lisbeth Hammer Krog, Bærum Utgangspunkt Energi- og klimaplan november 2009 Enstemmig kommunestyre vedtok energi- og klimaplan for

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte

Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Foto: Harald Valderhaug Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte 07.03.2017 Thon Hotel Otta Agenda

Detaljer

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16

GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE. Atle Kvamme Arendal 19.01.16 GRØNT SKIFTE I KOMMUNENE Den attraktive byen full av livskraft og opplevelse Privat næringsorganisasjon 3000 medlemmer med 125.000 arbeidstakere Nettverksarena med 155 årlige møter og konferanser Pådriver

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår.

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår. Arkivsak-dok. Sak 49-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Saksbehandler: Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 NYTT RÅDHUS, ARKITEKTKONKURRANSE Saken gjelder: Nytt rådhus i kvartalet

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse?

Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse? Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse? ByggExpo, 09.03.2017, Agnar Birkeland, Sweco Norge AS 1 SWECO EUROPAS LEDENDE RÅDGIVERSELSKAP Ingeniør- og miljøfaglig kompetanse Forretningsmodell basert på

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid.

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid. O S L O A R K I T E K T F O R E N I N G JOSEFINESGT 34, 0351 OSLO - TEL. +47 23 33 24 94 MOB +47 932 04 522 Org.nr.: 871437122 e-post: oaf@arkitektur.no web; www.arkitektur.no/oaf O. A. F. Byrådet i Oslo

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/februar1.png)

(http://arsrapport2014.stavanger.kommune.no/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/februar1.png) Årsrapport 2014 Glimt fra 2014 Januar: Ny møteplass i sentrum Februar: Helseministeren åpner Helsehuset Mars: Domkirken restaureres April: Klart språk fra kommunen Mai: Bruker mindre sprøytemidler Juni:

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole!

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 25. 27.januar 2012 Deltagere fra Nasjonal Gründercamp i Trondheim 2011 UEs hovedsamarbeidspartnere: PRAKTISK INFORMASJON Tid: onsdag

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid

Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid Strategi 2012-2017 vedtatt av SmartCity Styret 28.8.2012 Innhold Visjon: Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid... 3 SmartCity Bærum i samfunnet... 5 Overordnede

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Ressursforbruk Kunde og marked Organisasjon Samfunn Ressursforbruk henspiller på Roms reduksjonsmål innen ressurskategorier som energi, avfall, vann, materialer og

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem. Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo

ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem. Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo ENERGIFORSYNING PÅ FURUSET Fremtidsrettet og klimavennlig energisystem Eili Vigestad Berge Prosjektleder FutureBuilt Oslo FURUSET SOM OMRÅDEPROSJEKT I FUTUREBUILT VISJON vise at det er mulig å realisere

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11495-1 Dato: 25.11.2014 BOLIGMELDING â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET 09.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til boligmelding for

Detaljer

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen x Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen. Et moderne og attraktivt nybygg på 6 000 m² som vil sørge for gode arbeidsdager og høy trivsel. Enten du vurderer

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer