Årsrapport «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Årsrapport 2012 «UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 INNHOLD GENERELLE OPPLYSNINGER STYRET ADMINISTRASJONEN FINANSIERING OG SAMARBEIDSPARTER PROGRAMMER OG AKTIVITETER I 2012 Småskoletrinnet trinn Ungdomsskoletrinnet trinn Videregående skole Høgere utdanning Støtteprogrammer for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter Nettverk REGNSKAP Balanse Resultatrapport Revisorberetnig SIGNATURER

3 GENERELLE OPPLYSNINGER FAKTA Ungt Entreprenørskap (UE) Finnmark ble formelt stiftet 12. juni UE Finnmarks administrasjon ligger i Vadsø. DRIFT Forutsetningen for fortsatt drift er til stede i Ungt Entreprenørskap Finnmark. MILJØ Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Langtidssykefraværet og korttidssykefraværet var i 2012 totalt på 2,15 %. Ungt Entreprenørskaps virksomhet skader ikke eller påvirker det ytre miljø. STYREMØTER Ungt Entreprenørskap Finnmark har avholdt 4 styremøter i I tillegg har styret (hele eller deler av styret) hatt en del arbeidsmøter i tilknytning til ulike prosjekter. MÅL OG STRATEGI Ungt Entreprenørskap Finnmark er medlem i landsforeningen Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger sitt arbeid på nasjonale mål og strategier. Vedtatt Strategiplan gjelder for perioden Ungt Entreprenørskap Finnmark skal ikke drive kommersiell virksomhet LIKESTILLING Administrasjonen består av 75 % kvinner og 25 % menn Styret består av 60 % kvinner og 40 % menn Styreleder er mann, dagligleder er kvinne

4 STYRELEDER HAR ORDET Ungt Entreprenørskap Finnmark har lagt bak seg nok et spennende år i Vi har hatt en fin aktivitetsutvikling innenfor en rekke av våre konseptområder. I denne sammenheng ønsker vi spesielt å trekke frem to aktiviteter i grunnskolen, økonomi- og karrierevalg og elevbedrift. Innenfor disse tiltakene har vi hatt en sterk økning i både elevdeltakelse og antall skoler. Samtidig har vi innenfor de øvrige tiltakene, særlig på videregående nivå, klart å holde aktiviteten omtrent på nivå med det vi oppnådde i Dog er det på sin plass å nevne at vi er svært tilfreds med deltakelsen på vårt tilbud Jenter og Ledelse. Vi har gjennom 2012 også lagt et godt grunnlag for økt aktivitet innenfor høyere utdanning. Her nevnes spesielt samarbeidet med Høgskolen i Finnmark og lærerutdanningen for grunnskolen. Det er styret tilfreds med. All vår virksomhet og aktivitet handler om å bruke konseptene våre som et pedagogisk virkemiddel for fremtid, samspill og skaperglede blant barn og unge, - fremtidens gründere og ledere. Det er vårt håp at vi gjennom våre tiltak har klart å trigge nysgjerrigheten på det å drive egen virksomhet hos elevene. I denne sammenheng er samspillet mellom næringsliv, skole og lærere etter vår oppfatning avgjørende for videre utvikling, og vi håper våre virkemidler kan være et supplement til skolenes øvrige prosjekter og tiltak, i forhold til å gi inspirasjon til elevene. Ungt Entreprenørskap bygger på- og er avhengig av et nært samarbeid mellom skole, næringsliv og det offentlige. For vår del er det liten tvil om at det gode samarbeidet mellom skoleverket, med Finnmark fylkeskommune og en rekke sentrale næringsaktører i fylket, har vært et sterkt bidrag til at også økonomien i 2012 ble tilfredsstillende. Vår handlefrihet er bedret og vi har en langt bedre trygghet for vårt videre arbeid enn det vi hadde på tilsvarende tid i fjor. Året 2012 gav også oss ny inspirasjon gjennom nye medarbeidere. Selvsagt er det slik at det tar noe tid før tryggheten hos de nye er helt på plass, men styret er svært tilfreds med hvordan både de erfarne og nye har bidratt til gode resultater. En takk må også rettes til de mange frivillige som bidrar i våre arrangement og tiltak. Uten dere ville vi ikke klart å få det til. Nils Roger Simensen styreleder

5 STYRET I UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK Styremedlemmer 2012: Nils-Roger Simensen SpareBank1 Nord-Norge Styreleder Anita E. Nilsen Rica Vadsø Cathrin Pedersen Visma Services Norge Monica Nielsen Alta kommune Ronny Isaksen Finnmark fylkeskommune Varamedlemmer: Marit Hansen Jørn Iversen Sølvi Rushfeldt Jan Dølør Sissel Breie Henriksen Statoil, Hammerfest Ishavskraft NHO Finnmark Origo Utdanningsforbundet Valgkomitè : Gunhild Pedersen Lisbeth Sandtrøen Mette Westli Arc Giraff Finnmark fylkeskommune Hinas

6 ADMINISTRASJONEN Daglig leder Hilde C.J. Mietinen er administrativt ansvarlig for Ungt Entreprenørskap Finnmark. Rådgivere er Leif Arne Bjørkås, Trine Hogseth og Jenny May Wickstrøm. De to sistnevnte erstattet Rachel Erikstad og Randi Vorren som jobbet i UEF fram til 1. oktober. Hilde C.J. Mietinen Daglig leder Leif Arne Bjørkås Rådgiver Trine Hogseth Rådgiver Jenny May Wickstrøm Rådgiver

7 FINANSIERING Regionale samarbeidspartnere Finnmark fylkeskommune, SpareBank1 Nord-Norge, Rica Finnmark, ENI Norge/Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark. I desember 2012 inngikk UEF og Sametinget et formelt samarbeid Kommunemedlemmer Båtsfjord kommune, Loppa kommune, Vadsø kommune, Nesseby kommune, Porsanger kommune, Tana kommune, Alta kommune, Måsøy kommune, Sør-Varanger kommune, Hammerfest kommune, Kvalsund Kommune, Gamvik kommune, Lebesby kommune, Nordkapp kommune, Karasjok kommune. Berlevåg kommune har sagt nei til medlemskap i UEF, og synliggjør med dette at de ikke ønsker å drive entreprenørskapsopplæring gjennom UEF sine programmer. UEF vil jobbe videre med å knytte til seg flere kommunene som medlemmer i tiden som kommer. Andre I tillegg til finansiering gjennom regionale samarbeidspartnere og kommune medlemskap, får vi støtte fra nasjonale offentlige myndigheter, herunder Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Nærings- og Handelsdepartementet (NHD). Under Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter, hadde UE Finnmark egne sponsorer. Disse var: Landsdelsutvalget, Pro Barents, Hermetikken Næringshage, Varanger Kraft, Finnmark fylkeskommune ved Fung.no, Ishavskraft, Amfi Kirkenes, Sør-Varanger Avis, Rica Arctic Hotell og Datakortet. In Kind støtte: Styrets medlemmer bidrar gjennom å arbeide vederlagsfritt, samt besørge egne kostnader knyttet opp mot styreverv i Ungt Entreprenørskap Finnmark. Følgende bedrifter og organisasjoner er representert i styret: Pro Barents, SpareBank1 Nord-Norge, Rica Finnmark, Ishavskraft, Finnmark fylkeskommune, Utdanningsforbundet, Visma Services Norge, Alta kommune, Origo, Statoil Hammerfest og NHO Finnmark. Samarbeidet som Ungt Entreprenørskap Finnmark har med sine samarbeidspartnere, støttespillere og medlemmer er helt avgjørende for videre eksistens. Sammen skaper vi gode møteplasser for næringsliv og skole.

8 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 Vårt Lokalsamfunn Vårt Lokalsamfunn, målgruppe trinn Programmet tar utgangspunkt i barns fantastiske evne til å leve seg inn i en fiktiv situasjon. Rammen er et lokalsamfunn hvor elevene er aktive medspillere. Elevene lærer hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag og hvordan de selv kan bidra med positive forandringer i eget lokalmiljø. Programmet synliggjør at det handler om prioriteringer og at alle kan være med på å påvirke. 123 elever på 6 ulike skoler har registrert gjennomføring av Vårt Lokalsamfunn i Skolene er Lakselv, Børselv, Honningsvåg, Fossen, Vestre Jakobselv og Nesseby skole. Totalt 5 veiledere fra lokalt næringsliv har vært involvert i gjennomføringene av programmet i klassene. Smart Smart, målgruppe trinn Hensikten med Smart er at elevene skal få erfaring med og kunnskap om hvordan de kan være med å bidra til positive forandringer for seg selv og andre, gjennom å bruke sine egne ideer, sitt nettverk og andre aktører i lokalmiljøet. Gjennom elevenes kreativitet og lyst til å oppdage nye ting, stimulerer Smart elevenes nysgjerrighet og evne til problemløsning på bakgrunn av deres egne erfaringer og interesser. Smart gjennomføres uten involvering fra UEF og uten ekstern veileder, vi kjenner til gjennomføringer i ulike kommuner, men det er få registreringer av programmet i våre databaser. I 2012 var det ingen registrerte gjennomføringer av SMART.

9 UE I ULIKE FORAER 2012 Ungt Entreprenørskap Finnmark var invitert med da statsråd Liv Signe Navarsete og KRD besøkte Sør-Varanger 17.september. Tema for møtet var gjennomgang av tiltakssonen, samt klarlegging av om virkemidlene i ordningen har ført til en kunnskapsbasert vekst, høyere sysselsetting og bedre bostedsattraktivitet. Blant de som holdt innlegg var det stor enighet om at de personrettede tiltakene, og fritak fra arbeidsgiveravgifta, utgjør en forskjell og har betydning for sysselsetting og bosetting i Finnmark og Nord- Troms. Rådgiver i UEF, Randi Gj Vorren var i sitt innlegg tydelig på at entreprenørskap virker, både i forhold til bedre bostedsattraktivitet og i forhold til fremtidig sysselsetting- effekter som er ønskelige i forhold til målene for ordningen i tiltakssonen.

10 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 SikkSakk Europa Sikk Sakk Europa, målgruppe trinn Gjennom praktiske øvelser, spill og lek får elevene kunnskap om land og ressurser i Europa. Elevene skal få bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. SikkSakk Europa skal også gi elevene forståelse for at vi i Europa er gjensidig avhengige av hverandre i forhold til bl.a. økonomi og næring. 6 skoler har registrert gjennomføringer av programmet innen skoleslutt: Børselv, Vestre Jakobselv og Sentrum skole. Til sammen har 123 elever vært gjennom SikkSakk Europa dette året. 6 veiledere fra lokalt arbeids- og næringsliv har vært involvert i gjennomføringene.

11 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 Gründercamp, målgruppe trinn Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskapning. Elevene får en realistisk problemstilling gitt av privat-/offentlig næringsliv som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Gründercampen har et konkurranseaspekt hvor beste løsningene blir premiert. Enigründer i Honningsvåg Eni er en av UEF sine viktige samarbeidspartnere og bidro med problemstilling og veiledere da 34 elever fra Honningsvåg skole gjennom denne kvalifikasjonsgründercampen skulle kjempe om plass på ONS-gründer i Stavanger til høsten. Bakgrunn for problemstillingen Eni gav, var at det i Norge og i verden for øvrig skjer uhell fra tid til annen blant annet innen skipsfart og oljevirksomhet til havs. I nyhetssendinger på TV har alle sett sjøfugler tilsølte av olje. Utfordringen som ble gitt av Eni var som følger: Hvordan skal vi forhindre at sjøfugler lander i, eller svømmer til oljeflak som flyter i havet som følge av utslipp fra skip, petroleumsvirksomhet og lignende? En sterk jentegruppe på 5 elever stakk av med seieren og representerte Finnmark og Eni i Stavanger på høsten. ONS-Gründer Stavanger (ONS, Offshore Northern Seas stor internasjonal konferanse): Under den store finalen i Stavanger markerte Finnmark seg stort med jentegruppa fra Honningsvåg. De gjorde en fantastisk god figur, og tok en sterk andreplass. Til sammen deltok 10 lag fra 6 ulike fylker. Jentene fra Honningsvåg hadde jobbet videre med løsningen sin fra campen i vår. De hadde finpusset på presentasjon og forretningsplan, samt laget en flott film som viste den geniale løsningen på ENI sin utfordring! Omegngründer Vestre Jakobselv Den populære omegngründeren samlet i vår 37 elever fra 4 forskjellige skoler, Kjøllefjord, Boftsa, Vestre Jakobselv og Nesseby. Denne gangen hadde campen fokus på teknologi, og problemstiller var maskinentreprenør Mietinen Maskin as. Bedriften stilte med både daglig leder Kjell Mietinen og konsulent Per Hugo Smelror i veilederrollen. Elevene fikk blant annet i oppdrag å hjelpe bedriften med å løse utfordringer i forhold til vedlikehold av maskinpark og utstyr.

12 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 Økonomi og karrierevalg Økonomi og karrierevalg, målgruppe trinn Hva vil du med livet ditt? I programmet Økonomi og karrierevalg er dette et av spørsmålene elevene kan fordype seg i. Dette koples mot mulige yrkesvalg og hvordan det påvirker framtidige inntektsgrunnlag. 218 elever ved Boftsa skole i Tana, Alta Ungdomsskole og Bjørnevatn skole har gjennomført Økonomi og karrierevalg i Elevbedrift trinn En annerledes skolehverdag med fokus på kreativitet, samarbeid, handlingskompetanse og verdiskaping. Grunnlaget for elevbedriften er elevenes egne ideer, basert på kunnskap om lokale ressurser. Hensikten med EB er å gi elevene tro på egne, skapende krefter og evne til å se muligheter i seg og rundt seg. Elevbedrift. 318 elever i 34 EB'er er registrert i Elevene kommer fra Sandfallet ungdomsskole, Alta ungdomsskole, Karlebotn skole, Seida skole, Vestre Jakoselv skole, Kjøllefjord skole, Kjøllefjord skole, Seida skole, Vadsø ungdomsskole, Unjargga/Nesseby Oppvekstsenter og Bjørnevatn skole.

13 AKTIVITET GRUNNSKOLE 2012 Informasjon og kurs Oppfølging og rekruttering av kommuner og skoler. UE Finnmark har arrangert diverse programkurs i ulike kommuner i tillegg til infomøter. Tana kommune Boftsa skole deltok med 1 lærer og 1 veileder på kurs i Økonomi og karrierevalg, mens 2 lærere fra Seida skole er kurset i Elevbedrift. Karasjok kommune 3 representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv deltok på kurs i Økonomi og karrierevalg. Det ble også arrangert et info møte for en rektor, 2 representanter fra kommunen og 1 representant fra næringslivsforeningen i Indre-Finnmark. Sør-Varanger kommune 3 representanter fra SpareBank1 Kirkenes deltok på kurs i Økonomi og Karrierevalg. Alta kommune 4 representanter fra SpareBank1 Alta deltok på kurs i Økonomi og Karrierevalg. I Prosjektet Generasjon Grønn som blant annet Finnmark er pilot for sammen med Alta Ungdomsskole har det vært 3 ulike møter med samarbeidsparter i prosjektet; VEFAS, VERTE og Alta Ungdomsskole. 9. lærere fra Alta Ungdomsskole og 1 lærer fra Alta Kristelige grunnskole deltok på EB kurs i Alta i september. 2 lærere fra Sandfallet ungdomsskole fikk oppfriskningskurs i EB Kvalsund kommune Alle skolene i Kvalsund kommune er under planleggingsdag i høst kurset i programmene Vårt Lokalsamfunn og Økonomi og Karrierevalg. Vadsø kommune 4 lærere ved Vestre Jakobselv skole har deltatt på innføring i SikkSakk Europa og Vårt Lokalsamfunn. 1 lærer fra skolen deltok på EB kurs i Alta i september. Nesseby kommune 4 lærere ved Nesseby oppvekstsenter har fått en deltatt på kurs i Økonomi og karrierevalg. Videre har 7 lærere deltatt på kurset Vårt lokalsamfunn. Porsanger kommune Møte med kommune administrasjonen vedrørende framdrift og progresjon. Hammerfest kommune 3 representanter fra Sparebank1 deltok på kurs i Økonomi og karrierevalg Generell oppfølging Mail og telefon kontakt med tilbud om kurs, informasjon og motivasjon. Hver kommune har sin kommunekontakt. Flere kommuner er på gang med aktivitet.

14 Generasjon Grønn UE Finnmark deltar som et av tre fylker i det nasjonale programmet Generasjon Grønn, et samarbeid mellom UEF, UEN og Miljøverndepartementet. 9. trinn ved Alta ungdomsskole er plukket ut som pilot gruppe i Finnmark. UEF har gjennomført en rekke forberedende møter, samt rekruttert samarbeidsparter til prosjektet. Samarbeidspartene er Verte, VEFAS, Imagement, samt Nicolaysen Fil og Media AS. 142 elever deltok på Kick Off med Miljøverndepartementets miljøambassadør. De samme elevene deltok på Gründercamp som vi arrangerte oktober. Med problemstillingen: "Det settes et glasslokk over Alta - utarbeid en god løsning, eller et produkt som kan bidra til å redusere forbruket eller avfallsmengden i Alta".

15 AKTIVITET VIDEREGÅENDESKOLE 2012 Ungdomsbedrift, målgruppe trinn Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode hvor elevene etablerer og driver egen minibedrift i løpet av et skoleår. Ved slutten av skoleåret må elevene avvikle bedriften. En Ungdomsbedrift ligger nært opp til et aksjeselskap. De har eget styre, skaffer andelskapital, og får bedriften registrert via Ungt Entreprenørskap i Brønnøysundregistrene. Alle Ungdomsbedrifter skal ha en mentor fra næringslivet. I 2012 var det registrert 245 elever fordelt på 50 Ungdomsbedrifter i Finnmark. Ungdomsbedriftene i Finnmark har i år hatt mange spennende forretningsideer. Her kan nevnes resirkulering av klær, snuskjølerboks, sikkerhetspakke for fjellbruk og elektrisk ispilkestang blant noen. To av våre flotte ungdomsbedriftselever, Sara Marja Utsi og Sondre Andersen fra Alta Videregående skole, fikk også anledning til å møte Liv Signe Navarsete da hun besøkte Alta i vinter. Temaet for møtet var ungdomsbedrifter, entreprenørskap og samarbeid i Barentsregionen.

16 AKTIVITET VIDEREGÅENDESKOLE 2012 Fylkesmessa Finnmarks Beste Ungdomsbedrift 2012 Infremo UB fra Hammerfest vgs. Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter Fylkesmessa ble i år arrangert i Kirkenes februar og samlet totalt 221 elever fra 52 Ungdomsbedrifter. I tillegg deltok 3 svenske Ungdomsbedrifter, dette som en del av samarbeid med Ung Företagsamhet Norrbotn. Ungdomsbedriftene konkurrerte i 15 ulike kategorier i tillegg til matprosjektet "Kultur for mat Kultur for marked". Totalt 24 representanter fra lokalt arbeids og næringsliv jobbet som jurymedlemmer før og under Fylkesmessa. Beste Ungdomsbedrift i Finnmark ble Infremo UB fra Hammerfest vgs, mens prisen for Beste Innovative produkt/tjeneste gikk til FixBox UB fra Kirkenes vgs. UB MatiNord vant matprosjektet, i tillegg til å vinne beste gastronomiske produkt. De representerte sammen med Infremo UB og FixBox UB Finnmark under NM for UB på Lillestrøm mai. I år nådde ikke Finnmarksbedriftene helt opp Under NM, men var gode ambassadører for fylket vårt. Motivasjonsdager Til sammen 462 elever har deltatt på UB-motivasjon denne høsten. Skolene som har hatt besøk har vært Hammerfest, Alta, Vardø, Vadsø, Lakselv og Kirkenes videregående. 44 lærere har vært tilstede under motivasjonsdagene.

17 AKTIVITET VGS 2012 Prosjekter "Kultur for mat Kultur for marked" Matprosjektet gikk av stabelen uke 40 med 20 elever fra Vardø-, Hammerfest- og Kirkenes videregående skole. Årets veileder var Pål Dørmænen fra Påls Matopplevelser i Vadsø. Årets sponsorer var Bama, Norway king crab, Tine Meierier Tana, Øverli ostemakeri som alle leverte råvarer vederlagsfritt, i tillegg leverte Åge Pedersen reinslakteri til reduserte priser. Årets prosjekt ble gjennomført i tett samarbeid med Krabbefestivalen High End High North. Nordstjerna UB fra Hammerfest videregående skole vant matuka Endelig vinner av matprosjektet kåres på FM Vinnere matuka 2012 Nordstjerna UB Energigründercamp 2012 Gründercamp for videregående skole høsten 2012 ble arrangert i samarbeid med North Energy. 182 elever fra videregående skoler i Finnmark deltok. Elevene fikk i oppdrag å lage et oljeboringsanlegg på land, lokalisert i Finnmark. Utfordringene ved å ha et anlegg på land er blant annet at de stiller store krav til sikkerhet og miljø, samtidig som at prosjektet skal være lønnsomt. En spenstig, men vanskelig utfordring! Med dette som utgangspunkt klarte elevene å jobbe fram ulike forslag til løsninger. I følge Astrid Tugwell ved North Energy er ikke ungdommen like satt i tankegangen, slik vi voksne er, noe elevene viste til gangs under campen. Et team bestående av 8 elevene fra Kirkenes- og Alta videregående skole stakk av med seieren i årets North Energy Gründercamp. Vinnerbidraget var forbløffende enkelt! De foreslo å legge anlegget i gamle nedlagte gruver. På denne måten utnytter man allerede eksisterende infrastruktur, som veier, ventilasjon ol. I tillegg er det sikkert, miljøvennlig og kostnadsvennlig!

18 AKTIVITET VGS 2012 Jenter og Ledelse Alle jentene som fullførte del 1 og 2 skoleåret 2011/2012 Jenter og ledelse Jenter og ledelse programmet består av to samlinger fordelt på fire dager. I løpet av disse dagene får deltakerne trening i ledelse, kommunikasjon og nettverksbygging. Hensikten er å bevisstgjøre unge jenter på ledelse og dermed bidra til å nå målet om flere kvinner i styrer og ledelse. 18 elever deltok på Jenter og ledelse del 2 (for skoleåret 2011/12) i januar jenter deltok på Jenter og ledelse del 1 (for skoleåret 2012/13) i november Kurset er lagt opp med både praktiske øvelser og teori. Jentene som deltar på kursene har alle lederposisjoner i sine Ungdomsbedrifter, dette er også vanlig for ungdomsbedrifter der jenter i topplederstillingene utgjør mer enn 50%. Gjennom kursene skal jentene bli ytterligere styrket og bevisste på at de har, eller kan utvikle, de viktige lederegenskapene som skal til for å være leder - også når de skal ut i det "virkelige" livet. Programmet for samlingene er variert og mangfoldig. Vi har vært så heldige å fått begge hotelldirektørene ved Rica hotellene i Vadsø og Alta, Anita E. Nilsen og Kari Flesvik til å dele sine erfaringer som kvinnelige ledere med våre unge jenter. Videre jobber jentene med egenutvikling, personlighetstyper, søknad, intervju og det å sette SMARTe mål - tydelig nyttige temaer for lærevillige jenter.

19 AKTIVITET VGS 2012 Kick Off Ungdomsbedrifter Sondre Johansen deler sine erfaringer Kick Off UB 2012 I midten av oktober samlet UE Finnmark 180 elever fra Alta-, Kirkenes-, Vadsø- og Hammerfest vgs. til Kick Off i Alta. I tillegg deltok i overkant av 40 studenter fra GLU, samt lærere. Elevene og studentene ble inspirert til å følge sine drømmer, se mulighetene i seg og rundt seg og gjøre noe med det. Årets foredragsholdere var May Lydia Eidstø og Sondre Johansen, begge tidligere UB elever. De delte sine erfaringer fra Ungdomsbedriftstiden. Håkon Volden fra Grieg Seafood hadde temaet "et hav av muligheter. Det er mulig å bli god i Nord! Tidligere. fotballproff Sigurd Rushfeldt inspirerte de unge gründerne og fokuserte på målrettet arbeid, stå på vilje og en god porsjon øving. Andreas Nilsen fra Moose on the loose har lyktes i å skape sin egen virksomhet med sitt gjennomførte og kule design.

20 PROGRAMMER/AKTIVITET HØGEREUTDANNING Studentbedrift, målgruppe høgskole og universitet Studentbedrift gir studenter i høgere utdanning kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Studentbedrifter kan etableres som en del av et studium/fag eller gjøres ved siden av studiene. 1 Studentbedrift med 5 studenter ble registrert i Det er i januar gjennomført kursing i Pedagogisk entreprenørskap og UE programmet SMART for totalt 6 PPU studenter ved Høgskolen i Finnmark. UE Finnmark gjennomførte i mars i samarbeid med 3 forelesere ved Grunnskolelærerutdanningen gjennomført en evaluering av samarbeidsavtalen med GLU. UE Finnmark har deltatt i nasjonalt utviklingsarbeid i UH sektoren ved deltakelse i utviklingsprosjekt gruppe. Gruppa har hatt 4 møter, samt jobbet mellom møtene med ulike tema. UEF har hatt møter med HiF vedrørende samarbeid om et internasjonaliseringsprosjekt. Formell samarbeidsavtale inngått. UEF har ansvar for orientering om SB i obligatorisk tid, samt bistå Høgskolen ved gjennomføring av Gründercamp for studenter som er involvert i prosjektet. Høgskole gründercampen som var planlagt i Harstad ble avlyst pga. få påmeldte. Det er planlagt en ny Innovation camp i Tromsø januar 2013 International Business Innovation Workshop er et prosjekt Høgskolen i Finnmark Avdeling for nærings- og sosialfag kjører. Prosjektet drives i samarbeid med Ung Gründer og Practice Future - an Open Innovation Local Business and Student Network in the Barents Region (Kolarctic prosjekt). Studentene og deres lærere er fra Norge, Russland og Finland. UEF har bidratt som forelesere. I forbindelse med dette prosjektet er det gjennomført en gründercamp i Alta der 51 studenter og 17 lærere deltok.

21 PROGRAMMER/AKTIVITET HØGEREUTDANNING KS, Gargiakonferanse, Sametinget og annen nettverksbygging Daglig leder har hatt fokus på å være synlig og deltakende på sentrale nettverksarenaer. Herunder Finnmarkskonferanse, KS Høstmøte og Gargia konferansen. På sistnevnte med foredrag. Her ble nyttige kontakter mot våre russiske naboer etablert. Vi har i etterkant fått invitasjon til entreprenørskapskonferanse i Arkhangelsk. UEF etablerte i 2012 formelt samarbeid med sametinget. Nordområdesatsingen: Det største tiltaket i denne satsingen i 2012 var en stor Nord norsk skolekonferanse som samlet skoleledere og lærere fra hele landsdelen. Konferansen ble arrangert i samarbeid med KS og NHO. Vi hadde besøk Kunnskapsministeren til tillegg til spennende foredragsholdere fra nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg videreførte UE i Nord satsingen i små kommuner og gjennomførte Gründercamper i hht planen.

22 PROGRAMMER/AKTIVITET HØGEREUTDANNING Samarbeidsavtale med lærerutdanningen Det formelle samarbeidet mellom UEF og høgskolen har begynt å gå seg til. I løpet av høsten har alle lærerstudentene vært gjennom sin del av avtalefestet "entreprenørskapsløp". Glu 1. (1.-7) har fått kjennskap til pedagogisk entreprenørskap, og i tillegg gjennomført en "mini-smart". Glu 2. (5.-10.) UEF Har gjennomført kurs i Gründercamp for studenter ved GLU 2, disse 17 studentene har deretter planlagt teambuildingsløypa som vgs elever og første års lærerstudenter gjennomførte under Kick off /Energigründercamp. GLU 2 studentene deltok deretter som prosessledere på energigründer Glu 3. har hatt programkurs i programmene de i sin praksis i grunnskolen skal ut å kjøre. Programmene de har fått innføring i er Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa og Økonomi og Karrierevalg. Rock'n Roll Entrepreneurship I forbindelse med det nye entreprenørskapsstudiet ved høgskolen i Finnmark, har UEF vært i møte med ansvarlige på høgskolen for å drøfte samarbeid i forhold til studiet. SB ligger nå inne som en del av studieplanene og 19 studenter fra Rock`n roll studiet deltok på SB kurs.

23 BALANSE

24 RESULTATRAPPORT

25

26 REVISJONS BERETNING

27 SIGNATURER STYRET / DAGLIG LEDER Vadsø 20. mars 2013 Nils Roger Simensen Anita E. Nilsen Hilde C. J. Mietinen Styreleder Nestleder dagligleder Erle Larsen /s/ Jan Dølør /s/ Monica Nielsen /s/ Catrin Pedersen /s/ Jørn Iversen/s/ Sissel Breie Henriksen /s/ Marit Hansen /s/ 27

28 TAKK TIL ALLE VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE 2012: ENI Norge Hammerfest STØTTESPILLERE UNDER FM FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2012: MEDLEMMER Båtsfjord kommune Loppa kommune Vadsø kommune Nesseby kommune Porsanger kommune Hammerfest kommune Gamvik kommune Nordkapp kommune Alta kommune Kvalsund kommune Måsøy kommune Tana kommune Sør-Varanger kommune Karasjok kommune Lebesby kommune

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA Årsmelding 2013 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA SB fra NMBU. Foto: UE Oslo Design og oppsett: Tank Design AS og ikke

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Styreleder og daglig leder har ordet

Styreleder og daglig leder har ordet ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Årsmelding 2013. ungt entreprenørskap Hordaland

Årsmelding 2013. ungt entreprenørskap Hordaland Årsmelding 2013 ungt entreprenørskap Hordaland Styreleder har ordet Vi har lagt bak oss et fantastisk år i Ungt Entreprenørskap Hordaland (UEH). Der det hele ble toppet av Folkelokk UB som tok gull i NM

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer