Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2012 Fredag 9. mars 1. Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA 2. Slipper unna de nye, strenge sanksjonene 3. Må ikke stenge de små ute fra konkurranser pilotprosjekter med innovasjon som mål 5. Redd for ulik domstolsprakis i klagesaker 6. Miljø, gebyr og ny arena 7. Nytta nær 40 mill. på advokathjelp i klagesaker 8. Gjør det lettere for småbedrifter Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA Gebyret for å klage en vanlig sak inn for KOFA bør økes fra 870 til 8000 kroner. For klager som gjelder ulovlige direkteanskaffelser er det gratis å klage i dag, men det bør innføres et klagegebyr på 1000 kroner. Dette foreslår Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i et høringsdokument. Begrunnelsen er å dekke mer av klagenemndas ressursbehov, få ned den lange saksbehandlingstiden og komme til livs mengden av saker som står på venteliste. I Danmark koster det kroner å klage til Klagenævnet for Udbud. Det fremgår av høringsdokumentene at departementet ennå ikke har tatt standpunkt til om, eventuelt når, endringen i gebyrstørrelsen skal tre i kraft. Tidligst kan den gjøres gjeldende fra 1. juli i år. Høringsfristen er 18. april. Det økte gebyret skal bidra til å finansiere KOFAs virksomhet, heter det. Samtidig er dette en del av den gjennomgangen av KOFAs virksomhet og organisering som regjeringen har varslet. Den sistnevnte delen av gjennomgangen organisering og saksbehandlingsregler, er under arbeid. KOFA i endring Flertallet i Stortingets næringskomite har i sin innstilling om innføring av fremtidig håndhevingsregime gått inn for den såkalte «domstolsmodellen». Det innebærer at KOFA ikke lenger skal ilegge overtredelsesgebyr, slik praksis er i dag. Klagenemnda blir et rent rådgivende organ, slik som den opprinnelige hensikten var. Imidlertid skal nemnda fortsatt kunne behandle saker som gjelder ulovlige direkteanskaffelser, emn da uten å ilegge gebyr. Innstillingen skal behandles i Stortinget etter planen 26. mars. 1

2 FAD regner ikke med at denne endringen i KOFAs virkemåte i særlig grad vil redusere nemndas ressursbehov. Departementet ser derfor med bekymring på store restanser og lang saksbehandlingstid, som er et problem som er i ferd med å gå ut over klagenemndas legitimitet som tvisteløsningsorgan, poengteres det i høringsdokumentene. Klagegebyret er tidligere bare økt en gang fra 670 til 860 kroner, i samsvar med økningen i rettsgebyret. For klager som gjelder ulovlige direkteanskaffelser, er det i dag intet klagegebyr å betale. Avvisningssakene - Som følge av den lave terskelen mottar KOFA i dag en rekke saker som ikke er egnet for behandling i nemnda og derfor avvises, skriver departementet. Samtidig brukes det mye ressurser på behandling av avvisningssakene. I høringsdokumentet drøfter departementet ulike muligheter for å differensiere klagegebyret, enten etter størrelse på bedriftene som klager eller som følge av hvor mye saksbehandling som kreves av hver sak. Konklusjonen er at departementet ikke anbefaler differensiering. Med et klagegebyr på 860 kroner dekkes to pst. av kostnadene ved saker som var gjenstand for nemndbehandling. Med et gebyr på 8000 kroner vil 20 prosent dekkes eller 32 prosent av kostnadene knyttet til saker som ikke nemndbehandles. Når departementet foreslår et vesentlig lavere gebyr for saker som gjelder ulovlige direkteanskaffelser, kommer det av et ønske om å holde en lav terskel for å klage inn slike alvorlige regelbrudd. Slipper unna de nye, strenge sanksjonene Olje- og gassindustrien slipper unna de nye, kraftige sanksjonsverktøyene som Norge nå innfører for brudd på reglene om offentlige anskaffelser. Disse forsyningssektorene følger nemlig en såkalt «alternativ prosedyre», der det ikke er spesifikke regler for kunngjøring av anskaffelser. De nye sanksjonene er imidlertid nettopp til for å straffe oppdragsgivere som bryter prosedyrekravene til det offentliges innkjøp. Men der det ikke er krav, er det heller ikke noe regelbrudd å straffe. I forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til nytt håndhevingssystem i Norge, ville næringskomiteen i Stortinget gjerne vite hvordan det forholdt seg med den «alternative prosedyren» i forsyningsforskriften. Spørsmålet som ble tatt opp med fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, var da om håndhevingssystemet også ville gjelde for kjøp som følger den «alternative prosedyren». I kapittel 14 i forsyningsforskriften fremkommer de generelle prinsippene for inngåelse av kontrakter innenfor olje og gass («alternativ prosedyre»). Tildeling av kontrakt om kjøp av varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider skal skje etter konkurranse basert på ikke-diskriminerende og objektive prosedyrer og kriterier, heter det. Informasjon som gis til leverandører om planlagte kontrakter, skal gis på grunnlag av ikke-diskriminerende og objektive kriterier. Slik informasjon skal avgis samtidig til 2

3 aktuelle leverandører, og det er minimumskrav til hvilke opplysninger som skal være med. Oppdragsgiveren skal for øvrig oppbevare relevante opplysninger om hver kontrakt slik at det på et senere tidspunkt er mulig å begrunne avgjørelser truffet i forbindelse med tildeling av kontrakter. I tillegg er det rapporteringsplikt til EFTAs overvåkingsorgan, med noe ulike frister etter kontraktstildelingen avhengig av kontraktenes størrelse. Ikke for olje og gass Av svarbrevet fra statsråden fremgår det at de nye reglene ikke skal innføres for den «alternative prosedyren» for olje- og gassindustrien. - Dette, skriver statsråden, henger sammen med at de nye håndhevelsesbestemmelsene er knyttet opp til brudd på prosedyrekrav som ikke gjelder for anskaffelser underlagt den alternative prosedyren. Et krav som ellers gjelder, er den såkalte karensperioden, som er en obligatorisk ventetid fra oppdragsgiver informerer leverandørene om hvem de har tenkt å tildele kontrakten til kontrakt kan inngås. Det er ikke krav om at oppdragsgivere underlagt den alternative prosedyren skal gi slik informasjon om tildelingen av kontrakten i forkant av kontraktsinngåelsen. - Det betyr at det heller ikke vil bli stilt krav om å overholde en karensperiode før kontrakt kan underskrives, konstaterer statsråd Aasrud, som fortsetter: Hverken suspensjon eller «uten virkning» - Reglene om suspensjon (av adgangen til å inngå kontrakt som følge av begjæring om midlertidig forføyning i karensperioden) forutsetter at det er regler om karensperiode. Dette betyr at det heller ikke vil inntre suspensjon ved klage over anskaffelser som følger den alternative prosedyren. Når det gjelder de nye bestemmelsene om at kontrakter i visse situasjoner skal kjennes uten virkning, knytter disse seg til brudd på kunngjøringsregler eller overtredelser av karens- og suspensjonsbestemmelser. - Det stilles ikke krav om kunngjøring av konkurransen eller om karens/suspensjon for anskaffelser som følger den alternative prosedyren. Følgelig er heller ikke bestemmelsene om "uten virkning" relevante for slike anskaffelser, ifølge brevet til Stortinget. Må ikke stenge de små ute fra konkurranser - Det er viktig å minne om det handlingsrommet som ligger i anskaffelsesregelverket, og faren for å stenge mindre leverandører ute fra anbudskonkurranser, fremgår det av et brev som fornyings-, administrasjons- og kirkestatsråd Rigmor Aasrud (bildet) har sendt departementene og underliggende etater. Hun oppfordrer samtidig den enkelte innkjøper til å følge med på arbeidet som gjøres for å fremme små og mellomstore bedrifters deltakelse i konkurranser om offentlige kontrakter. Statsråden skriver i sin henvendelse at hun er opptatt av at konkurranser om kontrakter med det offentlige skjer på en god måte både for oppdragsgiver og leverandør. Dette stimulerer næringslivet til å inngi tilbud, som igjen gir det offentlige de kvalitativt beste anskaffelsene til riktig pris. På denne måten kan det frigjøres midler som kan brukes til andre velferdsformål, konstaterer hun. 3

4 Blant de sentrale prinsippene i regelverket for offentlige anskaffelser er konkurranse, likebehandling av leverandørene og forholdsmessighet. -I praksis kan imidlertid enkelte konkurranser om offentlige kontrakter ekskludere små og mellomstore bedrifter fra å delta i konkurransen, fremhever statsråden i sitt brev, der hun minner om at dette er et tema som blant annet NHO har tatt opp med henne. Initiativ fra NHO I oktober i fjor kom NHO over en anbudskonkurranse i regi av Departementenes Servicesenter (DSS) som gjaldt rammeavtale for landsomfattende kurs- og konferansetilbud. Mindre, frittstående hoteller meldte i fra om at de ikke hadde mulighet til å konkurrere om så store avtaler, og NHO tok dette forholdet opp med statsråd Aasrud. I henvendelsen lå også et ønske om et generelt svar på henvendelsen, slik at mindre bedrifter kunne få større muligheter til å delta i offentlige anbudskonkurranser. Det trengs en småbedriftsstrategi, mener NHO, som sikrer de mindre bedriftenes deltakelse i offentlige anbudskonkurranser. Statsråden blir bedt om å ta problemstillingene opp med sine kollegaer i regjeringen, noe hun nå har gjort. - Det er den enkelte oppdragsgiver som vurderer hva som skal anskaffes og hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres og gjennomføres. Jeg mener likevel at det er viktig å minne om handlingsrommet i anskaffelsesregelverket innenfor dette er det fullt mulig å legge til rette for at også de mindre leverandørene skal kunne gi tilbud, fortsetter fornyings-, administrasjons- og kirkestatsråden. For eksempel kan oppdragsgiver dele større kontrakter opp i mindre kontrakter, eller åpne opp for at det kan gis deltilbud. Mer bruk av standardkontrakter kan også være med på å stimulere til deltakelse fra de mindre leverandørene. Kompetanse og SMB-strategi Statsråd Aasrud trakk fram at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) jobber for å øke kompetansen om anskaffelsesregelverket blant innkjøpere, virksomhetsledere og leverandører. Det pågår også et arbeid i Nærings- og handelsdepartementet med en strategi for små og mellomstore bedrifter, der offentlige anskaffelser er en viktig del. I strategien vurderer man ytterligere tiltak for å fremme at mindre bedrifter får mulighet til å delta i anbudskonkurranser. - Anbudskonkurranser som i praksis utestenger de mindre leverandørene, kan på sikt medføre at disse forsvinner ut av markedet. Reduserte konkurranse kan gi dårligere og dyrere anskaffelser for det offentlige, poengterer hun. 15 pilotprosjekter med innovasjon som mål 13 offentlige oppdragsgivere er i gang med 15 anskaffelsesprosjekter som sikter mot innovasjon, det vil si å anskaffe produkter eller løsninger som ennå ikke foreligger. De 15 kalles piloter. Samarbeidspartner er Nasjonalt program for leverandørutvikling og nøkkelstikkordet er leverandørdialog før utvikling av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon. Men tidsbruken er blitt mer omfattende enn tenkt da programmet ble planlagt: - En innovativ anskaffelsesprosess er for de fleste en innovasjon i seg selv, som 4

5 nødvendigvis må ta noe tid, heter det i programmets 2011-årsrapport. Det fremgår av årsrapporten fra Nasjonalt program for leverandørutvikling for 2011 at hele 18 partnere nå står bak programmet. I løpet av fjoråret kom det nemlig to nye til: Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Ytterligere tre departementer var med fra før: Nærings- og handelsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet (Framtidens byer). NHO og KS er programmets hovedeier, mens Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) spiller en faglig rolle. Ellers er Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, NAV, Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket og Statens vegvesen med i tillegg til tre kommuner: Oslo, Bergen og Stavanger. Programmets formål er å utvikle en metode som offentlige innkjøpere kan benytte for å få til en bedre og smartere samhandling med leverandørmarkedet. Smartere innkjøp er det kalt, og et vesentlig poeng er å bidra til innovasjon og utvikling av produkter og løsninger. For å vinne erfaringer bl.a. til bruk for metodeutviklingen, bidrar programmet i pilotprosjekter. Det innebærer gjerne en offentlig oppdragsgiver som sikter mot å anskaffe et produkt (vare, tjeneste eller en kombinasjon) som må utvikles først. Tett kontakt med markedet før utforming av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon har ofte stått sentralt i denne delen av programmets arbeid. 15 pilotprosjekter Til sammen sikter programmet mot 40 pilotprosjekter i sin femårige levetid. I årsrapporten meldes det om 15 igangværende pilotprosjekter og fem på interimsstadiet. Kapasiteten til å satse på pilotprosjekter skal intensiveres i inneværende år. Alle prosjektene er fra helsesektoren og energi- og miljøområdet. Programmet er engasjert i prosjekter i regi av Oslo kommune (2), NAV hjelpemiddel (2), Stavanger kommune, Lyngdal kommune, Bergen kommune, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg, Etnedal kommune, Skånland kommune, Avinor, Tromsø kommune, Statsbygg og Helse Sør-Øst. Det opplyses at programmet arbeider hele tiden med å identifisere nye pilotprosjekter hos partnerne og andre offentlige virksomheter, men det er utfordringer: Innovativ anskaffelsesprosess - De fleste pilotene har en lengre tidshorisont enn hva vi forventet da programmet ble planlagt, fremholdes det i årsrapporten. En innovativ anskaffelsesprosess er for de fleste en innovasjon i seg selv, som nødvendigvis må ta noe tid. Dette fører også til at de konkrete resultatene (produktene/tjenestene) av en innovativ prosess kommer noe senere enn forventet. I 2011 utviklet programmet et såkalt basis metodedokument som steg for steg tar for seg prosessen i en innovativ anskaffelsesprosess. Ansvaret for videreutviklingen av metoden ble fra i fjor høst overført til Difi, men programmet skal fremdeles spille en sentral rolle i utviklingen av dokumentet. Leverandørutviklingsnettverk er også i ferd med å bli etablert. Arbeidet er godt i gang i Troms, Rogaland og Agder, heter det, og interessen er økende i Telemark, Buskerud, Innlandet og Midt-Norge. 5

6 Redd for ulik domstolsprakis i klagesaker Synspunkta på framtida til KOFA splittar Stortinget, slik dei gjorde det i utvalet som kom med si utgreiing om handhevingssystemet i Noreg. Systemet vert nå endra når det gjeld offentlege innkjøp, og som ei følgje av det skal alle sanksjonane samlast hos domstolane. Vi kan ikkje risikere dobbeltstraff, skriv regjeringspartia fleirtalet i framlegget frå næringsnemnda i Stortinget om det nye handhevingssystemet. Mindretalet vil i staden samle sanksjonane i hendene til KOFA. Dei er mellom anna redd for at domstolane skal leggje til grunn ulik tolking og praktisering omkring i landet. Når dei nye handhevingsreglane vert gjort gjeldande i Noreg, kan domstolane nytte tre ulike sanksjonar. Dei kan kome fram til at regelbrotet er slik at eit gebyr er rette straffa, eller dei kan avgjere at kontrakten ikkje gjeld «utan verknad». Dersom prosessen er komen så langt at det vil ha monalege samfunnsfølgjer å annullere han, kan domstolen fastsetje at han skal avkortast med mogeleg pengestraff i tillegg. Næringsnemnda i Stortinget er delt når det gjeld framtida til KOFA (Klagenemnda for offentlege innkjøp). Det var òg utvalet som i si tid kom med ei utgreiing om korleis handhevingssystemet i Noreg skulle vere. Stortingsfleirtalet støttar fleirtalet i utgreiingsutvalet og meiner at det er domstolane som må ta hand om sanksjonane. KOFA kan framleis vere rådgjevande, slik som nemnda var før ho fekk høve til å skrive ut gebyr, heiter det. Ikkje dobbeltstraff Fleirtalet i Stortinget representantane for regjeringspartia skriv i framlegget frå næringsnemnda at det nye sanksjonssystemet som vert innførd med handhevingsdirektivet, har som hovudregel at kontraktar skal kjennast utan verknad: Komiteen viser til at regjeringa då meiner at det ikkje lenger er mogeleg at KOFA kan ha høve til å ileggje gebyr som sanksjon. Dersom KOFA framleis, heiter det, skal kunne ileggje slike gebyr, vil det kunne innebere at ein oppdragsgjevar vert møtt med både eit gebyr frå KOFA, og at kontrakten vert kjent utan verknad av domstolane - for eitt og same regelbrot. Dette kan vere problematisk, held fleirtalet i næringsnemnda fram, når det gjeld forbodet mot dobbeltstraff i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Fleirtalet går derfor inn for at KOFA ikkje lenger skal ha høve til å skrive ut gebyr, og slår fast at det er ei naudsynt følgje av det nye sanksjonssystemet. Mindretalet, Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti, har funne ei anna løysing, nemleg at KOFA skal handtere alle tre sanksjonsformene saman med at avgjerdsla i klagenemnda skal kunne klagast inn for domstolane. Dei tre partiet støttar såleis mindretalet i utvalet som drøfta kva slags handhevingssystem som skulle vere i Noreg i framtida. Mindretalet set òg ein frist for kor lang tid KOFA skal nytte på saker der dei tre sanksjonsformene kan kome på tale. Dei er skeptiske til omorganiseringa av handhevingssystemet. Ulikskapar og SMB-omsyn For det første, skriv mindretalet i Stortinget, er vi redde for at overføring av handhevinga frå KOFA til domstolane vil vere med på å svekkje den einsarta tolkinga og handhevinga av innkjøpsregelverket som KOFA har teke vare på sidan regelverket tok til å gjelde. Overføring av handhevinga til domstolen kan i verste fall gje seg utslag i regionale ulikskapar i tolking og praktisering. For det andre er mindretalet redd for at å overføre handhevinga av regelverket til domstolane vil vere med på å løfte treskelen for å klage inn saker innanfor innkjøpsfeltet. Dette vil, heiter det, i stor grad kunne ramme rettstryggleiken for dei mindre, lokale næringsaktørane som ikkje har det same tilgjenge 6

7 til juridiske og økonomiske ressursar som store nasjonale og internasjonale føretak har. Mange av desse kan meir eller mindre ha det offentlege som den verkeleg store kunden og trengje han for å overleve, og då står det mykje på spel dersom dei er innblanda i ein klagesak. Det er fleire moment i handhevingssaka som Stortinget ikkje har drøfta i det framlegget som er komen får næringsnemnda. Forklaringa er at proposisjonen som regjeringa la fram, berre handla om endringar i lovane. Mange av dei andre momenta høyrer heime i føresegnene som skal lagast seinare. Ordskiftet om framlegget frå næringsnemnda i Stortinget kjem 20. mars. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Miljø, gebyr og ny arena Ny arena åpnes for alle offentlige innkjøpere som er interesserte i sosiale og etiske krav. Fire selskap konkurrerer om utvikling av en miljø- og energieffektiv ferjeløsning, og Bergen kommune har gjort renovasjonsavtale med klar miljøprofil. Prosjekt nytt Østfoldsykehus inviterer til leverandørdialog, Helse Sør-Øst kjøper ortopeditjenester for 30 mill, mens Konkurrensverket for tiden har 15 saker for domstolene med krav om overtredelsesgebyr. I Danmark skal det snart konkurreres om kontrakter for nær 600 mill. i forbindelse med bygging av nytt fengsel. Ny arena for sosiale og etiske krav Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og Initiativ for etisk handel (IEH) inviterer til åpent nettverk/møteplass for alle offentlige innkjøpere som er interessert i sosiale og etiske krav i offentlige anskaffelser. Siktemålet er å møtes annenhver måned for å diskutere aktuelle tema og ta opp problemstillinger deltagerne er opptatt av i forbindelse med sosiale krav i offentlige anskaffelser. Difi og IEH vil være tilgjengelige for veiledning og rådgivning til og komme i gang med å stille og følge opp sosiale krav. Møtene foregår i Difis lokaler i Oslo, Grev Wedels plass 9, 2.etasje. Første samling er 15.mars 2012 kl 13 15, og påmelding kan gjøres ved e-post til Energi- og miljøeffektiv ferje - Regjeringen har som mål å redusere klimautslippene. Utviklingskontrakten for ferjesambandet E39 Lavik Oppedal i Sogn og Fjordane er et viktig tiltak for å nå målet. Fire ferjeselskap blir nå invitert av Statens vegvesen til å konkurrere om utvikling og drift av en mer energi- og miljøeffektiv ferje på strekningen, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Norled, Torghatten Trafikkselskap, Fjord 1 Fylkesbaatane og Boreal skal konkurrere om å utvikle en ferjetype som skal føre til en mer miljøvennlig ferjeflåte.tilbyderne står i stor grad fritt når det gjelder å utvikle egne løsninger. Kontraktinngåelse skal skje i juni i år, og kontraktsperioden blir 10 år. 7

8 Leverandørdialog i Østfold Prosjekt nytt Østfoldsykehus inviterer til dialogkonferanse om muligheter og utfordringer for entreprenører, underleverandører og produsenter med henblikk på produksjonsplanlegging, prefabrikasjon mm. Møtet avsluttes med en-til-en møter. Hensikten med dialogkonferansen er å knytte kontakt mellom leverandører av dataløsninger og -tjenester og entreprenører. Dermed kan man få en best mulig utnyttelse av den BIM- modellen som er utviklet. BIM er en ny, teknologisk basert modell for gjennomføring av hele byggeprosessen. BIM er en forkortelse for bygningsinformasjonsmodell/-modellering. Renovasjonsavtale med miljøprofil BIR Bedrift AS har vunnet anbudskonkurransen om renovasjonstjenester for Bergen kommunes næringsavfall. Alle avfallsområder er omfattet av avtalen: Papir/papp, plast, komposterbart avfall, glass, metall, usortert restavfall, farlig avfall, trevirke m.m. Bestilling av avfallscontainere er også inkludert i avtalen. Usortert restavfall blir dyrere enn sorterte avfallsfraksjoner. På denne måten håper man å begrense kommunens avfallsmengde og sikre bedre kildesortering. Kjøper ortopeditjenester for 30 millioner Helse Sør-Øst RHF utlyser nå kjøp av dagkirurgiske behandlingstilbud innen ortopedi gjennom ordningen Raskere tilbake. Målet med ordningen er å få sykemeldte tilbake i arbeidslivet eller å hindre at arbeidstakere blir sykemeldt. Ordningen Raskere tilbake i Helse Sør-Øst RHF ønsker nå et løft i ortopeditilbudet for disse pasientene og har utlyst en anskaffelse med et årlig totalvolum på 30 millioner kroner. Avtalene vil gjelde ut 2012, med mulighet for prolongering. Prosjektet har fra tidligere avtale med tolv private leverandører om levering av tjenester innen rehabilitering, samt avtale med fire private leverandører om behandlingstilbud til personer med lettere psykiske lidelser. 15 krav om overtredelsesgebyr Konkurrensverket i Sverige har for tiden drøyt 20 prosesser gående for domstolene. Det er flere enn i myndighetens historie, fremgår det av årsberetningen som nå foreligger. Av de 20 gjelder hele 15 krav om bøter for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Konkurrensverket har muligheten for å kunne kreve såkalt markedsskadeavgift, dvs. overtredelsesgebyr, dersom det foreligger ulovlige direkteanskaffelser. Tre av de 20 sakene gjelder for øvrig saker der konkurransemyndighetene krever at offentlige aktører opphører sin begrensning av konkurransen for private. Nytt dansk fengsel til 600 mill. I regi av danske Direktoratet for Kriminalforsorgen skal det reises et nytt, lukket fengsel til en samlet verdi på 600 millioner kroner, melder dagbladet Licitationen. Planen er å kunngjøre arbeidene i to omganger. I april starter prosessen med å kvalifisere konkurrenter til de forberedende byggearbeidene, som skal starte i november i år. Rett over sommerferien settes så den andre anbudsprosessen i gang. Da gjelder det en rekke store entrepriser. Disse arbeidene skal etter planen igangsettes våren

9 Nytta nær 40 mill. på advokathjelp i klagesaker Det vert meir og meir komplisert å stelle til tilbodstevlingar i Danmark og å følgje med alle avgjerslene som kommer frå klageorganet, Klagenævnet for Udbud. Kommunar og regionar har i dei siste tre åra nytta meir og meir ressursar til å førebyggje og handtere klagesaker. Mellom anna er det nytta nær 40 millionar kroner til advokathjelp utanfrå, går det fram av ei undersøking som nyleg er offentleggjord. Talet på klager til klageorganet vart nesten femdobla frå 2006 til 2011, og det kjem no ei ny avgjersle kvar tredje dag. Nyhendebrevet Momentum, som er eigd av Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark, har gjort ei undersøking om stoda når det gjeld klager i offentlege innkjøp. Danske verksemder kan klage til Klagenævnet for Udbud, som er ein domstolliknande klageinstans. I undersøkinga har Momentum henta inn synsmåtar som kommunane og regionane har. Det syner seg at åtte av ti seier at det har vorte meir krevjande å gjennomføre tilbodsprosessar dei seinaste åra. Grunngjevinga er at talet på klager aukar og at klageorganet er lite fleksibelt samstundes som det arbeidar langsamt. Kommunane og regionane nyttar fleire og fleire ressursar på å førebyggje klager frå dei tilbydarane som ikkje får kontrakt. Femdobla klagetal Talet på klager til Klagenævnet har nesten femdobla seg frå 2006 til 2011, men det kan ikkje forklarast med at det er fleire oppgåver som vert kunngjorde. Dansk Industri har rekna ut at talet på saker som endar i ei klagesak vart meir enn tredobla i tida frå 2006 til 2010, går det fram av nyhendebrevet. Ei anna følgje av at kommunar og regionar er uroa for å få ei klagesak mot seg, er at sju av ti legger sine tilbod opp på meir tradisjonelle måtar. Det kan føre til at dei ikkje får den fulle og heile vinsten av prosessen i form av dei mest nyskapande løysingane. 40 mill til advokatar Undersøkinga syner òg at kommunar og regionar i dei seinaste tre år har nytta 40 millionar kroner berre på innleidd advokathjelp i samband med klagesaker. Attåt kjem at deira eigne medarbeidarar nyttar svært mykje ressursar på desse klagesakene, og ikkje minst på noggrant å gjere kva dei kan for å hindre feil i innkjøpsprosessen som kan føre til nye klagesaker. Heile 83 prosent av dei spurde meiner at det dessutan har vorte meir ressurskrevjande dei tre siste åra å følgje med på dei avgjerslene som Klagenævnet for Udbud gjer. Det går fram av opplysningar som nyhendebrevet har henta inn at i 2011 kom det 109 avgjersler frå klageorganet, det vil seie nær ein ny kvar tredje dag. Meir komplisert Svært mange peikar dessutan på at det elles er meir komplisert enn før å leggje til rette for ei tilbodstevling. Det kjem mellom anna av at klageorganet frå tid til annan endrar praksis frå avgjersle til avgjersle. Ein poengmodell som klageorganet sa ja til i 2007, vart til dømes ikkje godkjend i

10 Det syner seg at Klagenævnet for Udbud i 2011 frikjende oppdragsgjevaren i 44 prosent av klagesakene, heiter det. Etter det Dansk Erhverv seier til nyhendebrevet, skuldast mange av klagene at tilbydarar vert så frustrerte at dei tyr til klage når dei finn at oppdragsgjevaren kanskje ikkje heilt har tenkt gjennom alle sider ved tevlinga. Gjør det lettere for småbedrifter Den europeiske leverandørindustrien BUSINESSEUROPE - har fått gjennomslag for flere av sine krav i EU-kommisjonens forslag til nye anskaffelsesdirektiv. Spesielt gjelder det tiltak for å lette tilgangen for de små og mellomstore bedriftene til de offentlige markedene. Dette fremgår av en oversikt som NHO, som er norsk medlem av BUSINESSEUROPE, har publisert. NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Arnhild D. Gjønnes, er for øvrig leder av arbeidsgruppen for offentlige anskaffelser i BUSINESSEUROPE, der NHO er medlem. BUSINESSEUROPE er den europeiske interesseorganisasjonen for arbeidsgiverforeninger. Offentlige anskaffelser vil stå høyt på dagsorden i EU i EU-kommisjonen har utarbeidet en pakke på tre direktiver: Et direktiv om offentlige anskaffelser, et direktiv om offentlige anskaffelser i sektorene vannforsyning, energi, transport og post, og et direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter. Direktivene er foreslått nedfelt i de medlemslandenes nasjonale regelverk senest 30. juni Det danske formannskapet i første halvår i år har gitt uttrykk for at de ønsker å prioritere saksfeltet. Del av vekststrategi Offentlige anskaffelser er et viktig element i det indre markedet. Regjeringer og offentlige myndigheter er betydelige innkjøpere av varer og tjenester. I 2009 var verdien av anbud utlyst i hele det indre markedet på ca. 420 milliarder euro. Den totale verdien av anbudene som blir publisert i Official Journal of the European Union representerer 19 prosent av de totale utgiftene på offentlige arbeider, varer og tjenester. Offentlige anskaffelser er også en svært viktig del i Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Her påpekes det bl.a. at offentlige anskaffelser må sørge for en effektiv bruk av offentlige midler og at anskaffelsesmarkedene må forbli åpne for hele EU. Det siste poenget er spesielt viktig ettersom Europa for tiden befinner seg i en økonomisk krise. Gjennomslag for SMB-innspill NHO og BUSINESSEUROPE har foreløpig fått gjennomslag for flere av sine krav i de nye direktivforslagene. Et viktig poeng er at det er nødvendig med en åpen og ryddig konkurranse som sikrer reell markedsadgang for små og mellomstore bedrifter til offentlige anskaffelser. BUSINESSEUROPEs innspill om at det er nødvendig med en database for kvalifikasjoner,er bl.a. tatt til følge i form av et pass for europeiske anskaffelser. Passet skal vise at innehaveren oppfyller EU-reglene for små og mellomstore bedrifter når det gjelder å svare på anbudsutlysninger fra det offentlige. Den foreslåtte obligatoriske oppdelingen av kontrakter i mindre deler ( lots ) for kontrakter over euro, kan hjelpe små og mellomstore bedrifter inn på markedet. Dette synes NHO er positivt. Men NHO synes også at det er viktig at kommisjonen 10

11 klargjør at man kan ha prosjekter, for eksempel store bygg- og anleggsprosjekter, uten å dele opp kontraktene. Selv om det i følge kommisjonsforslaget skal legges større vekt på sosiale og miljømessige kriterier, har innspill fra BUSINESSEUROPE om at sosiale og miljømessige hensyn ikke skal være obligatoriske, blitt tatt til følge i kommisjonsforslaget. 11

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser 09.10.13 Dialogkonferanse REN, Per Harbø Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto Hille Mellbye Arkitekter AS 2 Nasjonale utfordringer krever nye

Detaljer

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Møteplasser skaper

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Framtidens byer 17. mars 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling Presentasjon 1. Bakgrunn nasjonalt leverandørutviklingsprogram 2. Om programmet,

Detaljer

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Foto: Jo Michael Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Miljøledelse 25.11.14 Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling DRIFTSMELDINGER OG ALARMER Stavanger

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling

Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling Foto: Jo Michael Innovative innkjøp som drivkraft til næringsutvikling Tiltaksforum, Loen 12.11.14 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige NHO KS

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 1 Smarte, innovative offentlige anskaffelser Hvordan sette behov for nye eller bedre løsninger i offentlig

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hanne Løvereide Årstad SAKA GJELD: Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav

Detaljer

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15. Foto: Jo Michael Smartere innkjøp Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.februar 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr juni 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 25 29. juni 2015 Det faglige hjørnet: Om en kontrakt kjennes uten virkning, kan dekningskjøp benyttes. Reglene for denne typen kjøp er strenge. De skal dekke umiddelbare og

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Kristiansand 12.okt 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Video smartere samhandling

Detaljer

Bedriftsforbundet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep., 0030 OSLO

Bedriftsforbundet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep., 0030 OSLO Bedriftsforbundet Akersoeten 41. 0,58 Oslo postfebedrtftsforbundetno Telefon: 233570 10 www.bedriftsforbundetno raks: 23357011 Foreteltsnr. 866 1451721A VA Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 10/6453-5 Dato: 20.09.2010 HØRING-NOU 2010:2 HÅNDHEVELSE AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

Høyringsfråsegn NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Høyringsfråsegn NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser 0030 OSLO SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Det Kongelige Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep Side 1 av 2 Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Kjersti Døssland E-post: kjersti.dossland@sfj.no

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Høringsnotat økt klagegebyr i KOFA Innhold

Høringsnotat økt klagegebyr i KOFA Innhold Høringsnotat økt klagegebyr i KOFA Innhold 1. Innledning og bakgrunn...2 2. Om KOFA...2 2.1 Organiseringen av KOFA...3 2.2 KOFAs oppgaver...3 2.3 Sakshistorikk...4 2.4 Økonomi...5 3. Klagegebyret...6 3.1

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 1. februar 2013 Forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1288

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling?

Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling? Foto: Jo Michael Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling? Per Harbø, programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling Hva er leverandørutvikling? Leverandørutvikling er å utvikle både

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Leverandørdialog i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Programmet videreføres 2015-2019 Ny programperiode skal bidra til et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser?

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Evaluering som redskap for omstilling 30. september 2016 Per Harbø

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

NOTAT. Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: 07.07.2014 Sak: Forslag til ny lærlingeklausul

NOTAT. Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: 07.07.2014 Sak: Forslag til ny lærlingeklausul NOTAT Til: Statsråd Monica Mæland Fra: Næringslivets Hovedorganisasjon Kopi: Dato: 07.07.2014 Sak: Forslag til ny lærlingeklausul FORSLAG TIL NY LÆRLINGEKLAUSUL. 1. Innledning og oppsummering 1.1 Hovedkonklusjoner

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Dialog med markedet i tidligfase Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling VELFERDSTEKNOLOGI I OMSORG+ Eldrebølgen og færre hender i

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Sammen driver vi innovasjon - eksempler på smarte innkjøp i samhandling mellom kommuner og leverandører. Riche Vestby, prosjektleder

Sammen driver vi innovasjon - eksempler på smarte innkjøp i samhandling mellom kommuner og leverandører. Riche Vestby, prosjektleder Sammen driver vi innovasjon - eksempler på smarte innkjøp i samhandling mellom kommuner og leverandører Riche Vestby, prosjektleder 1 Dagens agenda Kort om programmets rolle Innovative anskaffelser - prosessen

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer